Themistius (s. IV d.c.), Oratio d-257b (II)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Themistius (s. IV d.c.), Oratio d-257b (II)"

Transcript

1 Themistius (s. IV d.c.), Oratio d-257b (II) Autor citado: Homerus (s. VIII a.c.), Ilias ss. Se menciona en el texto el origen de la cita? Si Se cita a través de una fuente intermedia también mencionada? No Se puede identificar por otros medios? Cómo es la adscripción? Correcta Tipo de cita: Paráfrasis Giro con el que se introduce la cita:... Ὅμηρος λέγει... Texto de la cita: Ἐγὼ δὲ προσεῖχον Ἡσιόδῳ τῷ ποιητῇ χυτρέα χυτρεῖ κοτέειν καὶ ἰπνοποιὸν 1 ἰπνοποιῷ. νῦν δὲ ἤδη τινὲς ὑπὸ θράσους μεταβαίνουσιν ἐκ τῶν τάξεων ἀναμὶξ δι ἀγκύλων ἱππόται 2. τάττετε οὖν αὐτοὺς ἵναπερ καὶ ἐτάχθησαν 3 ἐξ ἀρχῆς, καὶ μὴ συγχωρεῖτε ἐπιχειρεῖν γυμνούς 4 τε καὶ χαμαιζήλους ἀναβεβηκόσι 5 τε καὶ εὖ πεφραγμένοις 6, ἀλλ εἴπερ ἄρα ἀκρατῶς 7 ἐπιθυμοῦσι τῶν σεμνοτέρων ἀγωνισμάτων, καταλιπεῖν μὲν τὰ λαισήια καὶ 8 τὰς κτιδέας 9 καὶ τὴν γρυμέαν 10, λαβεῖν δὲ ἀσπίδα ἀληθινήν, οἵαν Ὅμηρος λέγει τὴν Νέστορος 11 (Il , véase la ficha Or d-257b I)..., ἥ οἵαν Ἥφαιστος ἐχαλκεύσατο Ἀχιλλεῖ (Il ss.), ἐν ᾗ γῆ καὶ θάλασσα καὶ οὐρανὸς ἥλιός τε ὁπόσος καὶ σελήνη ἐξ ἐναντίας τά τε λοιπὰ σύμπαντα ἄστρα καὶ ἔτι τὰ ἀνθρώπεια πράγματα, οἱ πολεμοῦντες, οἱ γεωργοῦντες, οἱ χορεύοντες, οἱ γαμοῦντες, οἱ ποιμαίνοντες, οἱ δικαζόμενοι. ἀλλ' ὁρᾶτε ὅτι τηλικαύτην ἀσπίδα οὔ τι παντὸς ἀνδρὸς ἐνεγκεῖν, οὐ μὴν οὐδὲ τὸ 12 οἷον εἰς Κόρινθον πλεῦσαι... ὅστις δὲ φυγάς τε ὢν καὶ ἀσθενέστερος τῶν ὅπλων ὅμως ὑπὸ φιλοτιμίας ἀποπειρᾶται, οὖτος τὸ μὲν πρῶτον παραφανεὶς 13 διεπτόησέ τε καὶ διετάραξε τοὺς ἀντιπάλους, καὶ τινες καὶ 14 ἀλλήλοις 15 περιέπεσον ἐν τῷ ταράχῳ ἀκμάσαντος δὲ τοῦ ἀγῶνος καὶ καταστάσης τῆς μάχης διηλέγχθη 16 καὶ ἐγυμνώθη τῶν ἀλλοτρίων φραγμάτων 17 (Il ss., véase la ficha correspondiente). 1 ἰπνοποιὸν : ἰπνο*ποιὸν a ἰπνοποιᾷ p πνοποιὸν πνοποιῶ x 1 (ἰ utrobique in spat. vac. suppl. x 2 ) ἐποποιὸν ἐποποιῷ coni. Pet. // 2 δι' ἀγκύλων ἱππόται : δή ἐκ ψιλῶν ἱππόταις coni. Pet. // 3 ἐτάχθησαν a 2 Steph. : ἤχθησαν Α Η Ξ ἄχθησαν Φ Ο Ald. κατετάχθησαν w marg. // 4 γυμνούς w marg., edd. : γυμνάς codd. // 5 ἀναβεβηκόσι : -βεβοηκόσι a // 6 πεφραγμένοις : πεπραγμένοις Α // 7 ἀκρατῶς Cob. ib. : ἀκράτως codd., edd. // 8 καὶ om. Ξ // 9 τὰς κτιδέας Gas. : τεκτιδέας codd. (τικτιδέας a 1, in Φ ita scriptum ut τὰς κτιδέας legi possit), vulg. τὰς ἰκτιδέας a 2 Casaub., Dind. // 10 γρυμέαν : γρυμαίαν Φ Ο edd. // 11 λέγει τὴν Νέστορος : ἐποίησε (s. l. λέγει) τὴν Ν. Η τὴν Ν. λέγει Φ Ο edd. // 12 τὸ : τὸν χοδδ. // 13 παραφανεὶς : παραφανὴς Ald. // 14 καὶ om. edd. // 15 ἀλλήλοις : ἀλλήλους Φ // 16 διηλέγχθη coni. Dind. : διηλέγχη Ξ διηλέχθη Α Η Φ Ο // 17 φραγμάτων Pet. : πραγμάτων codd. Traducción de la cita: Yo estaba de acuerdo con el poeta Hesíodo en que un alfarero está celoso de otro alfarero y un constructor de hornos de otro constructor de hornos. En cambio ahora, 1

2 algunos, a causa de su osadía, pasan confusamente de sus posiciones a la de caballeros con lanzas. Pues bien, colocadlos precisamente donde fueron puestos desde el principio y no consintáis que estos ataquen inermes y a pie a los que van a caballo y están bien protegidos. No obstante, si acaso desearan desmedidamente combates más dignos, que dejen a un lado los escudos ligeros, los cascos de piel y la ropa vieja, y que cojan un escudo de verdad, como dice Homero que era el de Néstor (Il , véase la ficha Or d-257b I)..., o como el que Hefesto forjó para Aquiles (Il ss.), en el que aparecían la tierra, el mar, el cielo, el sol tan grande como es y la luna en el lado opuesto, todos los demás astros e incluso las ocupaciones humanas: hombres guerreando, labrando la tierra, danzando, cansándose, pastoreando, juzgando. Pero observad que un escudo tan poderoso no lo lleva un hombre cualquiera... Quien, a pesar de ser un tránsfuga y demasiado débil, intenta no obstante apoderarse de las armas por ambición, ese, en un primer momento, al aparecer de improviso asustaría y perturbaría a sus enemigos, y algunos se tropezarían entre sí en medio de la confusión. Pero, en pleno combate y con la batalla establecida, sería puesto en evidencia y desarmado por las defensas de sus contrarios (Il ss., véase la ficha correspondiente). Motivo de la cita: Temistio emplea este símil homérico para apoyar la idea de que un hombre que quiera estar a la altura de un verdadero filósofo, para poder serlo, debe poseer ciertas cualidades que no están al alcance de todo el mundo. Menciones paralelas en el mismo autor: Oratio a-b Oratio a Menciones paralelas en autores anteriores: 1. Heraclitus allegorista (s. I d.c.) Allegoriae SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: En sus Alegorías, Heráclito trata de defender a Homero de aquellos que lo acusan de faltar al respeto a la divinidad. Explica al comienzo de la obra que los poemas homéricos deben ser interpretados de forma alegórica para que no resulten impíos. Una de las ideas que trata de defender Heráclito en su obra es que para Homero el mundo es esférico. Dice lo siguiente: Ταυτὶ μὲν οὖν ἀθρόα τεκμήρια τοῦ σφαιροειδῆ τὸν κόσμον εἶναι παρ Ὁμήρῳ, τὸ δ ἐναργέστατόν ἐστι σύμβολον τῆς Ἀχιλλέως ἀσπίδος κατασκευῆς (Il ss.). Κυκλοτερὲς γὰρ τῷ σχήματι κεχάλκευκεν ὅπλον Ἥφαιστος, ὥσπερ εἰκόνα τῆς κοσμικῆς περιόδου. Μυθικῶς μὲν οὖν ἀσπίδα χαλκευομένην ὑποστησάμενος ἁρμόζουσαν Ἀχιλλεῖ τὴν διὰ πάντων ἐνεχάραξε πορείαν. Τίς δ ἦν αὕτη; Στησάμενοι δ ἐμάχοντο μάχην ποταμοῖο παρ ὄχθας, βάλλον δ ἀλλήλους χαλκήρεσιν ἐγχείῃσιν. Ἐν δ Ἔρις, ἐν δὲ Κυδοιμὸς ὁμίλεον, ἐν δ ὀλοὴ Κήρ, 2

3 ἄλλον ζῳὸν ἔχουσα νεούτατον, ἄλλον ἄουτον, ἄλλον τεθνειῶτα κατὰ μόθον ἕλκε ποδοῖιν (Il ). Ταῦτα γὰρ ἦν ὁ διηνεκὴς Ἀχιλλέως βίος. Νῦν δὲ Ὅμηρος ἰδίᾳ τινὶ φιλοσοφίᾳ δημιουργῶν τὸν κόσμον εὐθὺς τὰ μέγιστα τῆς προνοίας ἔργα μετὰ τὴν ἀδιευκρίνητον καὶ κεχυμένην ὕλην ἐχάλκευσεν (Il ) Ἐν μὲν γαῖαν ἔτευξ, ἐν δ οὐρανόν, ἐν δὲ θάλασσαν ἠέλιόν τ ἀκάμαντα σελήνην τε πλήθουσαν. Ἡ τῆς κοσμικῆς γενέσεως εἱμαρμένη πρῶτον θεμελιοῦχον ἐκρότησε τὴν γῆν εἶτα ἐπὶ ταύτῃ καθάπερ τινὰ θείαν στέγην τὸν οὐρανὸν ἐπωρόφωσε καὶ κατὰ τῶν ἀναπεπταμένων αὐτῆς κόλπων ἀθρόαν ἔχεε τὴν θάλατταν εὐθύς τε ἡλίῳ τε καὶ σελήνῃ τὰ διακριθέντα τῶν στοιχείων ἀπὸ τοῦ πάλαι χάους ἐφώτισεν. Ἐν δὲ τὰ τείρεα πάντα, τά τ οὐρανὸς ἐστεφάνωται (Il ) δι οὗ μάλιστα σφαιροειδῆ παραδέδωκεν ἡμῖν τὸν κόσμον. Ὥσπερ γὰρ ὁ στέφανος κυκλοτερὴς τῆς κεφαλῆς κόσμος ἐστίν, οὕτω τὰ διεζωκότα τὴν οὐράνιον ἀψῖδα, κατὰ σφαιροειδοῦς ἐσπαρμένα σχήματος, εἰκότως οὐρανοῦ στέφανος ὠνόμασται. Διακριβολογησάμενος δ ὑπὲρ τῶν ὁλοσχερῶν ἀστέρων καὶ κατὰ μέρος ἐπιφανέστατα δεδήλωκεν οὐ γὰρ ἠδύνατο πάντα θεολογεῖν, ὥσπερ Εὔδοξος ἥ Ἄρατος, Ἰλιάδα γράφειν ἀντὶ τῶν Φαινομένων ὑποστησάμενος ἑαυτῷ. Μεταβέβηκεν οὖν ἀλληγορικῶς ἐπὶ τὰς δύο πόλεις, τὴν μὲν εἰρήνης, τὴν δὲ πολέμου παρεισάγων, ἵνα μηδ Ἐμπεδοκλῆς ὁ Ἀκραγαντῖνος (cf. Emp. Vorsokr. 31 B fr. 6) ἀπ ἄλλου τινὸς ἥ παρ Ὁμήρου τὴν Σικελικὴν ἀρύσηται δόξαν. Ἅμα γὰρ τοῖς τέτταρσι στοιχείοις κατὰ τὴν φυσικὴν θεωρίαν παραδέδωκε τὸ νεῖκος καὶ τὴν φιλίαν τούτων δ ἑκάτερον Ὅμηρος ὑποσημαίνων πόλεις ἐνεχάλκευσε τῇ ἀσπίδι τὴν μὲν εἰρήνης, τουτέστι τῆς φιλίας, τὴν δὲ πολέμου, τουτέστι νείκους. En efecto, estas son en conjunto pruebas de que, según Homero, el mundo tiene forma esférica, pero la más más evidente es la fabricación simbólica del escudo de Aquiles (Il ss.). Pues Hefesto ha forjado un arma con forma circular, como una imagen de la circunferencia del mundo. Ciertamente, habiendo sentado como base que el escudo estaba forjado de forma mítica, grabó por todas partes una expedición que se correspondía con la de Aquiles. Pero cuál era esta? Trababan combate establecidos a orillas del río, y se herían unos a otros con lanzas de bronce. Allí se reunían la Discordia, el Desorden y la funesta Parca, con un hombre vivo, herido recientemente, otro ileso, a otro que estaba muerto lo arrastraba de los pies a través del tumulto (Il ). En efecto, así era continuamente la vida de Aquiles. Y, a renglón seguido, Homero, creando el mundo con una filosofía particular, forjó seguidamente las mayores obras de la providencia, tras la materia confusa y dispersa (Il ): En él modeló la tierra, el cielo y el mar, el sol infatigable y la luna llena. El destino de la creación del mundo fabricó en primer lugar la tierra, que es fundamental. Después colocó sobre esta el cielo, como una especie de techo divino, y en las cavidades abiertas en esta vertió el mar en su conjunto. A continuación, iluminó con el sol y la luna lo que se había separado de los elementos que formaban el caos anterior. 3

4 y todas las estrellas que rodean el cielo (Il ). Es sobre todo a lo largo de este pasaje donde nos ha trasmitido que el mundo tiene forma esférica. Pues, de la misma forma que la corona es un adorno circular para la cabeza, así los cuerpos que circundan la bóveda celeste, esparcidos siguiendo una forma de esfera, son llamados con razón corona del cielo. Tras estudiar a fondo la totalidad de los astros, también muestra en parte los más visibles; en efecto, no podía hablar de todas las cosas divinas, como Eudoxo o Arato, puesto que lo que había arrostrado era escribir la Ilíada, y no los Fenómenos. Pues bien, después pasa alegóricamente a las dos ciudades, presentando la de la paz y la de la guerra, de tal manera que Empédocles de Agrigento (cf. Emp. Vorsokr. 31 B fr. 6) no sacó de ningún otro el axioma siciliano, sino de Homero. Junto con los cuatro elementos, conforme a su teoría física ha enseñado su doctrina de la discordia y la amistad. Homero, refiriéndose a cada una de ellas, forja ciudades en el escudo, la de la paz, es decir, de la amistad, y la de la guerra, es decir, de la discordia. Aunque son varios los pasajes en los que Heráclito habla del escudo de Aquiles (en la alegoría 43 y en 48-51), hemos considerado mención paralela solo este fragmento porque es en él donde se hace una descripción de las escenas representadas, mientras que en los otros se habla principalmente de los materiales y de las capas del escudo. Igual que Temistio, Heráclito emplea la cita como argumento que apoya la idea que trata de defender, en este caso que para Homero el mundo tiene forma esférica. Sin embargo, Heráclito no utiliza solamente la paráfrasis, sino que la combina con la cita literal. 2. Pseudo Plutarchus (s. II d.c.) De Homero SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: Existen numerosas biografías del poeta Homero, entre las cuales se encuentra esta obra, de autor desconocido, pero atribuida en varias ocasiones a Plutarco. Contiene un pasaje en el que defiende que se podría llamar a Homero maestro de pintura, en el que dice lo siguiente: Εἰ δὲ καὶ ζῳγραφίας διδάσκαλον Ὅμηρον φαίη τις, οὐκ ἅν ἁμαρτάνοι. καὶ γὰρ εἶπέ τις τῶν σοφῶν ὅτι ἐστὶν ἡ ποιητικὴ ζῳγραφία λαλοῦσα, ἡ δὲ ζῳγραφία ποιητικὴ σιωπῶσα (Simon. T 101a Polt.). τίς οὖν πρῶτος ἥ τίς μᾶλλον Ὁμήρου τῇ φαντασίᾳ τῶν νοημάτων ἔδειξεν ἥ τῇ εὐφωνίᾳ τῶν ἐπῶν ἐκόσμησε θεούς, ἀνθρώπους, τόπους, πράξεις ποικίλας; ἀνέπλασε δὲ τῇ ὕλῃ τῶν λόγων καὶ ζῷα παντοῖα, καὶ μάλιστα τὰ ἀλκιμώτατα, λέοντας, σύας, παρδάλεις. ὧν τὰς μορφὰς καὶ διαθέσεις ὑπογράψας καὶ ἀνθρωπείοις πράγμασι παραβαλὼν ἔδειξεν ἑκατέρας τὰς οἰκειότητας. ἐτόλμησε δὲ καὶ θεοῖς μορφὰς ἀνθρώπων εἰκάσαι. ὁ δὲ τὴν ἀσπίδα τῷ Ἀχιλλεῖ κατασκευάσας Ἥφαιστος καὶ ἐντορεύσας τῷ χρυσῷ γῆν, οὐρανόν, θάλασσαν, ἔτι δὲ μέγεθος ἡλίου καὶ κάλλος σελήνης καὶ πλῆθος ἄστρων στεφανούντων τὸ πᾶν καὶ πόλεις ἐν διαφόροις τρόποις καὶ τύχαις καθεστώσας καὶ ζῷα κινούμενα καὶ φθεγγόμενα (Il ss.), τίνος οὐ φαίνεται τέχνης τοιαύτης δημιουργοῦ τεχνικώτερος; Incluso si uno dijera que Homero es maestro de pintura, no se equivocaría. Y en efecto, uno de los sabios dijo que la poesía es pintura que habla y la pintura, poesía 4

5 que guarda silencio (Simon. T 101a Polt.). Así pues, quién primero o quién además de Homero mostró con la imaginación de sus pensamientos o adornó con la armonía de sus versos a dioses, hombres, lugares y acciones diversas? Modeló con el material de las palabras también animales de toda clase, y especialmente los más fuertes, leones, jabalíes, panteras. Tras esbozar sus formas y cualidades y compararlas con acciones humanas, puso de manifiesto cada una de sus semejanzas. También se atrevió a representar a los dioses con formas de hombres. Hefesto, el que construyó el escudo para Aquiles y grabó en relieve con oro tierra, cielo, mar, incluso la grandeza del sol y la belleza de la luna, una multitud de astros que rodean el universo, ciudades establecidas conforme a diferentes costumbres y suertes, animales que se mueven y emiten sonidos (Il ss.), no parece ser más hábil que cualquier productor de esta misma arte? Este fragmento presenta bastante similitud con el de Temistio respecto a la función de la cita y a la forma, pues también se trata de una paráfrasis con la que el autor pretende argumentar una idea propia, en este caso que Homero también podría ser llamado maestro de pintura. Además, ambos autores realizan una cita explícita. 3. Pseudo Iustinus (s. II d.c.) Cohortatio ad Graecos 28.3 SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: En esta obra de tema religioso, el autor examina una serie de poetas y filósofos o "θεοσεβείας διδάσκαλοι" (maestros de religión), como él mismo los llama, para que quienes han adoptado la falsa religión de sus antepasados continúen por el camino correcto, que es el del cristianismo. Las obras de estos escritores antiguos, sin embargo, contienen intuiciones del verdadero conocimiento. A esto se refiere el siguiente pasaje: *καὶ+ Τοῦ χάριν τούτων γέγονε μνήμη νυνί; Ἵνα δείξωμεν τὸν ποιητὴν καὶ [τῶν] ἀπὸ τῆς θείας τῶν προφητῶν ἱστορίας πολλὰ εἰς τὴν ἑαυτοῦ μεταβαλόντα ποίησιν καὶ πρῶτον μὲν τῆς κοσμοποιΐας τὴν ὑπὸ Μωϋσέως εἰρημένην ἀρχήν. Οὕτω γὰρ Μωϋσῆς γέγραφεν (LXX Ge. 1) Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, εἶτα ἥλιον καὶ σελήνην καὶ ἀστέρας. Ταῦτα γοῦν ἐν Αἰγύπτῳ παρα Μωϋσέως μαθών καὶ τοῖς ὑπ' αὐτοῦ ἐν τῇ τοῦ κόσμου γενέσει γραφεῖσιν ἀρεσθείς, ἐν τῇ τοῦ Ἀχιλλέως ἀσπίδι τὸν Ἥφαιστον ὥσπερ εἰκόνα τινὰ τῆς κοσμοποιΐας κατασκευάσαι παρεσκεύασεν. Οὕτω γὰρ γέγραφεν (Il ) Ἐν μὲν γαῖαν ἔτευξ', ἐν δ' οὐρανόν, ἐν δὲ θάλασσαν, Ἠέλιον τ' ἀκάμαντα σελήνην τε πλήθουσαν, Ἐν δέ τε τείρεα πάντα, τά τ' οὐρανὸς ἐστεφάνωται... Y por qué se ha hecho mención de esto ahora? Para mostrar que el poeta también ha adoptado en su propia composición muchos elementos de la historia divina de los profetas y, en primer lugar, el comienzo de la creación del mundo contado por Moisés. Pues Moisés ha escrito así (LXX Ge. 1): al principio hizo Dios el cielo y la tierra, después el sol, la luna y las estrellas. Por tanto, tras aprender esas cosas en Egipto y estando satisfecho con lo que aquel escribió sobre el origen del mundo, dispuso que Hefesto equipase el escudo de Aquiles como con una especie de imagen de la creación del mundo. En efecto, ha escrito de esta manera (Il ): 5

6 En él modeló la tierra, el cielo y el mar, el sol infatigable y la luna llena, y todas las estrellas que rodean el cielo. Tanto en el pasaje de Temistio como en este la cita es un exemplum que se utiliza para argumentar la hipótesis del autor, basándose en la autoridad que les proporciona el nombre de Homero, a quien los dos hacen referencia explícita (en este fragmento vemos que Pseudo Justino dice el poeta, pero pocas líneas más arriba menciona su nombre). Se diferencian, en cambio, en la forma de la cita, pues mientras Temistio parafrasea el texto homérico, Pseudo Justino hace una breve referencia al pasaje de la fabricación del escudo y, a continuación, cita literalmente tres versos. Consideramos paralelo este pasaje porque, a pesar de que no hace referencia a más elementos del escudo, como hace Temistio, quien menciona también las actividades humanas, coincide con él en varios otros, como la tierra, el cielo, el mar el sol, etc. 4. Philostratus sophista (ss. II/III d.c.) Heroicus SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: En el Heroico, un comerciante fenicio llega a un viñedo en busca de buenos presagios para la navegación. El viñador le cuenta que el héroe troyano Protesilao, que ha vuelto a la vida, lo ayuda a cultivar la tierra. También le narra una serie de historias sobre la guerra y los hombres que lucharon en la guerra de Troya que le ha escuchado a Protesilao. Entre las anécdotas que aparecen en la obra, encontramos la siguiente, referida al escudo de Aquiles: Φ. Τὰ δὲ ὅπλα, ὦ ἀμπελουργέ, πῶς φησιν αὐτῷ κεκοσμῆσθαι; Ἀ. Οὐ τὸν Ὁμήρου τρόπον, ὦ ξένε θεῖα μὲν κἀκεῖνα ἐξευρῆσθαι τῷ Ὁμήρῳ, πόλεις τε ἀναγράφοντι καὶ ἄστρα καὶ πολέμους καὶ γεωργίας καὶ γάμους καὶ Ὠδάς (Il ss.), ἀλλ ἐκεῖνα περὶ αὐτῶν φησιν Ἀχιλλεῖ ὅπλα μὴ γεγονέναι ἄλλα ἥ ἃ ἐς Τροίαν ἤνεγκε, μηδὲ ἀπολωλέναι ποτὲ Ἀχιλλεῖ ὅπλα, μηδὲ τὸν Πάτροκλον ἐνδῦναι αὐτὰ παρὰ τὴν μῆνιν. F. Y respecto a las armas, viñador, cómo dice (sc. Protesilao) que le han sido decoradas? V. No a la manera de Homero, extranjero. También éstas las imaginó Homero como divinas, grabando en ellas ciudades, astros, guerras, campos cultivados, bodas y cantos (Il ss.): sin embargo, dice (sc. Protesilao) de ellas que Aquiles no ha tenido más armas que las que llevó consigo a Troya, que las armas de Aquiles no se han destruido jamás y que Patroclo no se vistió con ellas mientras duró su cólera (sc. de Aquiles). En este texto el autor transforma el relato de la Ilíada sobre el escudo de Aquiles y se sirve del personaje de Protesilao, que es un héroe troyano y conoce la historia (aunque muriera al poco tiempo del desembarco, con la muerte su alma se libera del cuerpo y esto le permite contemplarlo todo), para dar credibilidad a su propia narración. La cita homérica de este fragmento podría estar cumpliendo una función erudita: el autor no 6

7 solamente conoce la obra homérica, sino que además es capaz de jugar irónicamente con su contenido, transformando el relato tradicional en uno propio que incluso parece más verosímil. Por tanto, este pasaje no se asemeja al de Temistio en la función de la cita, pero sí en la forma, ya que ambos autores parafrasean el texto homérico. Menciones paralelas en autores contemporáneos: 1. Himerius (s. IV d.c.) Declamationes et orationes SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: El siguiente fragmento pertenece a un discurso en el que Himerio defiende la variedad temática en los discursos. Con él pretende apoyar esta misma idea y dice así: βλέψον εἰ βούλει καὶ τὸν Ὁμήρου λειμῶνα τὸν καλὸν ἐκεῖνον καὶ πάμφορον, ὃν Ἀχιλλέως ἀσπίδα φασὶν οἱ ποιηταί, καὶ τὴν ἐκεῖ πανδαισίαν, ὅση τὸ πλῆθος, ἱστόρησον. ὁ μὲν πολεμεῖ τις, ὁ δὲ ναυτίλλεται, τῷ μὲν γάμος μέλει, τῷ δὲ βουκόλια, ὁ μὲν κιθάραν πονεῖ, ὁ δὲ καταχεῖ μέλος τῆς σύριγγος, ἄλλος δρεπάνῃ κείρει τὰ δράγματα, ἕτερος ἀρότρῳ χρυσέῳ ἐργάζεται, οὗ κατόπιν σχιζομένη δοκεῖ γῆ καὶ μελαίνεται. Mira si quieres también aquel hermoso y fértil paisaje de Homero, al que los poetas llaman escudo de Aquiles, y observa completo festín que hay allí, qué grande es su extensión. Un hombre guerrea, otro navega, a uno le preocupa el matrimonio, a otro su manada de bueyes, uno concentra su esfuerzo en la cítara, otro deja caer una melodía de su siringa, otra persona corta con su hoz manojos de espigas, otro trabaja la tierra con un arado dorado, detrás del cual la tierra parece desgarrada y se oscurece (Il ss.). La finalidad con la que Himerio cita el pasaje del escudo de Aquiles es, sin duda, argumentativa, pues las diversas escenas que Homero describe en él le sirven al orador para apoyar su defensa de la variedad temática en los discursos. No solo coincide con Temistio en utilizar la cita como ejemplo, sino también en la forma, ya que ambos emplean la paráfrasis. En este texto ocurre lo contrario que en el pasaje de Pseudo Justino, que solo coincidía con Temistio en la descripción de los elementos naturales. Aquí, sin embargo, la similitud se produce en la enumeración de las distintas actividades humanas representadas en el escudo. Menciones paralelas en autores posteriores: 1. Choricius rhetor (s. VI d.c.) Choricii Gazaei opera SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS: El siguiente pasaje pertenece a un discurso nupcial de Coricio titulado Epitalamio para Procopio, Juan y Elías. Dice lo siguiente: ἐπεὶ δὲ Ἀχιλλέως ἐμνήσθην, εἰσῆλθέ μοι μνήμη καὶ τῆς ἀσπίδος ἐκείνου (Il ss.), ἣν ἐποίησεν Ἥφαιστος ἔχουσαν ἅπαν εἶδος ψυχαγωγίας, ἄστρα περιφανῆ καὶ συμπόσια καὶ αὐλὸν καὶ φόρμιγγα καὶ ὄρχησιν νομέας τε καὶ βουκόλους καὶ γῆν πεφυτευμένην τε καὶ ψιλὴν καὶ γεωργοὺς ἀρότρῳ χρωμένους, ἑτέρους τρυγῶντας, θερίζοντας ἄλλους. εἶχε μὲν ἡ ἀσπὶς ὅσην κατέλεξα τέρψιν, ἡγεῖτο δὲ μᾶλλον ὁ 7

8 ταύτης δημιουργὸς ἀτελῆ πως εἶναι τὴν εὐφροσύνην, εἰ μὴ καὶ γάμον προσλάβοι. οὕτως ἄρα καὶ πολεμικὸν φιλοτέχνημα κοσμεῖν δύναται γάμος. δοκῶ δέ μοι τὸν ποιητήν, εἰ τοὺς παρόντας ἔτυχε θεασάμενος γάμους, τούτοις ἅν ὡραΐσαι τὴν Ἀχιλλέως ἀσπίδα, τὰς δὲ γυναῖκας ἐξῆγεν ἅν ἐπὶ θέαν οὐχ ὅσον τὸν οὐδὸν ὑπερβῆναι-τοιούτῳ γὰρ αὐτὰς εἰργάσατο σχήματι-, ἀλλ ἐς μέσην ἅν ἐξέφερεν ἀγορὰν τῆς περιφανείας τῶν τελουμένων τοῦτο προτρεπομένης ποιεῖν. Puesto que he hecho mención de Aquiles, me viene a la mente también el recuerdo de su escudo (Il ss.), que se lo hizo Hefesto con una imagen llena de encanto: astros visibles desde todas partes, banquetes, un aulós, una forminge, un coro, pastores y boyeros, tierra cubierta de plantas y desprovista de ellas, labradores utilizando el arado, otros recolectando, otros segando la mies. Tiene el escudo todo el encanto que he expuesto, pero su creador más bien consideraba que, de alguna manera, la alegría estaba incompleta si no añadía también una boda. De esta manera, por tanto, incluso una boda puede ornar una obra de arte guerrera. Me parece que el poeta, si por casualidad hubiera contemplado las bodas que se están celebrando en este momento, habría adornado el escudo de Aquiles con ellas y no solo habría llevado a las mujeres a traspasar el umbral para que lo contemplaran -pues las dibujó de esta forma- sino que las habría conducido al medio de la plaza, empujándolas a hacerlo el conocer a la perfección lo que estaba sucediendo. El autor de este texto parafrasea el pasaje homérico para encomiar las bodas que está contemplando, pues para Coricio se trata de unas bodas tan hermosas y ejemplares que habrían sido dignas incluso de aparecer representadas en el escudo de Aquiles. Pero no solo eso, sino que, además, las mujeres no se quedarían en el umbral de las casas, como ocurre en la descripción del escudo, sino que saldrían hasta el centro de la plaza a contemplarlas. Podemos determinar, por tanto, que la cita cumple una función estilística. Comentario: La cita que nos ocupa forma parte del discurso XXI, una obra en la que Temistio renuncia irónicamente a su título de filósofo y expone una serie de pautas que van a permitir diferenciar a uno verdadero de uno falso. En el pasaje en el que se inserta la cita, Temistio defiende la "envidia sana" entre los filósofos, es decir, la que los motiva a crecer y mejorar. En cambio, se manifiesta en contra de aquellas personas que, no siendo filósofos de verdad, se comportan como si lo fueran y atacan por celos a los que realmente lo son. Según la opinión de Temistio, para que estos farsantes puedan estar a la altura de los filósofos verdaderos, deberían estar en posesión de las mismas cualidades, es decir, en palabras del propio autor, sería necesario que dejasen a un lado su escudo ligero y cogieran uno de verdad, como el de Aquiles. Sin embargo, de la misma forma que Homero reserva este tipo de armas tan importantes a personajes con ciertas características especiales, tampoco todo el mundo reúne las condiciones necesarias para llegar a tener los mismos recursos que un filósofo verdadero y, aunque los simulen, son "desarmados" rápidamente. Se aprecia claramente, por tanto, que la cita cumple una función argumentativa. 8

9 Al contrario de lo que decíamos en el comentario de la ficha Or d-257b (I), donde se analizaba la mención al escudo de Néstor y cuyas menciones paralelas y las alusiones al pasaje homérico en cuestión eran escasas, los autores que hablan del escudo de Aquiles son muchos. Por esta razón, nos hemos visto en la necesidad de hacer una selección de los pasajes que resultasen más interesantes para nuestro estudio. En primer lugar, hemos dejado a un lado los paralelos en gramáticos (por ejemplo, Eust. Commentarii ad Iliadem 3.870, , , , , , 1252; Hdn.Gr. Grammatici graeci 3.2 pág. 83, D.T. fr. 42 Linke, Ath. Deipnosophistae 10.42), que en su mayoría hacen comentarios de tipo gramatical, del contenido del pasaje homérico en cuestión o menciones muy laxas. Por otro lado, también hemos hecho una criba entre los autores de prosa literaria (que son los que más nos interesan), pues muchos de ellos tan solo nombran el escudo sin aportar ninguna información sobre él (algunos son Max.Tyr. Dialexeis 4.7, Philostr. VA 2.22, Procop.Gaz. Horologium 1) o se centran en un aspecto concreto de entre todas las imágenes que Homero describe como grabadas en él. En este último grupo nos hemos encontrado con varios, pero los más dignos de mención son Pausanias, Dionisio de Halicarnaso, Estrabón, Elio Arístides y Libanio. Pausanias menciona muy escasamente dos escenas representadas en dicho escudo en dos puntos diferentes de su obra, una de danza, en Graeciae descriptio , y una en la que aparece un niño tocando la cítara y entonando un canto a Lino, en Dionisio de Halicarnaso (Antiquitates Romanae ), aunque habla mucho más extensamente que el anterior, citando incluso algunos versos literalmente, también se centra en la danza y las celebraciones, comparando los grupos romanos con los griegos. A Estrabón, por su parte, le intersa la representación del océano en el escudo (Geographica 1.1.7) y a Elio Arístides (Or ), quien hace una referencia bastante laxa, las ciudades. Libanio (Or ), como Pausanias y Dionisio, habla de la danza. Los paralelos que hemos analizado en esta ficha hacen descripciones generales del escudo, nombrando varios de los elementos y escenas que aparecen en él, lo mismo que hace Temistio. Por esta razón los hemos considerado más importantes y han sido incluidos. No obstante, hemos podido comprobar que se trata de una cita muy polivalente, que se puede interpretar de formas muy diferentes y con la que se pueden apoyar también argumentos diversos. Por ejemplo, mientras Heráclito la emplea para demostrar que el mundo es esférico, Plutarco la utiliza como ejemplo que justifica que Homero puede ser considerado maestro de pintura. En este sentido, también Temistio demuestra originalidad en la tesis que pretende defender y que ya hemos comentado más arriba. No solo autores anteriores a Temistio citan el escudo de Aquiles, sino que, como hemos visto, también lo hacen algunos contemporáneos y posteriores. Tal es el caso de Himerio, contemporáneo de Temistio, cuya cita se asemeja en la forma y la función, pues ambos utilizan la paráfrasis y emplean la cita como argumento. Sin embargo, las palabras utilizadas en el texto y la idea que se pretende defender son muy distintas en uno y otro caso. Por otra parte, Temistio también tiene paralelos en su propia obra, como hemos indicado, aunque un tanto diferentes. En efecto, si bien en los tres pasajes cita Il ss., en Or c-284a hace una referencia laxa a la fabricación de las armas por parte de Hefesto, mientras que aquí y en Or a-b, recurre a la paráfrasis, describiendo las escenas representadas en escudo (véanse las fichas correspondientes a cada pasaje). 9

10 Conclusiones: La cita es un ejemplo claro de cómo un pasaje homérico concreto pueder ser utilizado como argumento que apoya tesis de muy diversa índole, tanto de tipo científico como filosófico o literario. El hecho de que en épocas tan diversas encontremos este tipo de mención, nos demuestra también la gran autoridad de la que gozó Homero a lo largo de toda la literatura griega, incluso en fechas tardías como es el siglo VI d.c. Firma: Abigail Torre Beivide Universidad de Oviedo, 21 de junio del

την..., επειδή... Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente

την..., επειδή... Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente - Concordar En términos generales, coincido con X por Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro Uno tiende a concordar con X ya Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro Comprendo

Διαβάστε περισσότερα

Filipenses 2:5-11. Filipenses

Filipenses 2:5-11. Filipenses Filipenses 2:5-11 Filipenses La ciudad de Filipos fue nombrada en honor de Felipe II de Macedonia, padre de Alejandro. Con una pequeña colonia judía aparentemente no tenía una sinagoga. El apóstol fundó

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa TRIGONOMETRIA. Calcular las razones trigonométricas de 0º, º y 60º. Para calcular las razones trigonométricas de º, nos ayudamos de un triángulo rectángulo isósceles como el de la figura. cateto opuesto

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα το παρακάτω κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Academic Opening Opening - Introduction Greek Spanish En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...

Academic Opening Opening - Introduction Greek Spanish En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré... - Introduction Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω... General opening for an essay/thesis En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré... Για να απαντήσουμε αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Escenas de episodios anteriores

Escenas de episodios anteriores Clase 09/10/2013 Tomado y editado de los apuntes de Pedro Sánchez Terraf Escenas de episodios anteriores objetivo: estudiar formalmente el concepto de demostración matemática. caso de estudio: lenguaje

Διαβάστε περισσότερα

Académico Introducción

Académico Introducción - Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω... general para un ensayo/tesis Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα... Para introducir un área específica

Διαβάστε περισσότερα

Themistius (s. IV d.c.), Oratio d(II)

Themistius (s. IV d.c.), Oratio d(II) Themistius (s. IV d.c.), Oratio 27 334d(II) Autor citado: Homerus (s. VIII a.c.), Ilias 1.247-249 Se menciona en el texto el origen de la cita? Si Se cita a través de una fuente intermedia también mencionada?

Διαβάστε περισσότερα

Análisis de las Enneadas de Plotino. Gonzalo Hernández Sanjorge A Parte Rei 20

Análisis de las Enneadas de Plotino. Gonzalo Hernández Sanjorge A Parte Rei 20 Análisis de las Enneadas de Plotino, Tratado Cuarto de la Enneada Primera Acerca de la felicidad1 Gonzalo Hernández Sanjorge La felicidad vinculada al vivir bien: la sensación y la razón. Identificar qué

Διαβάστε περισσότερα

Inmigración Estudiar. Estudiar - Universidad. Indicar que quieres matricularte. Indicar que quieres matricularte en una asignatura.

Inmigración Estudiar. Estudiar - Universidad. Indicar que quieres matricularte. Indicar que quieres matricularte en una asignatura. - Universidad Me gustaría matricularme en la universidad. Indicar que quieres matricularte Me quiero matricular. Indicar que quieres matricularte en una asignatura en un grado en un posgrado en un doctorado

Διαβάστε περισσότερα

Themistius (s. IV d.c.), Oratio VI 78d-79b (ΙΙ)

Themistius (s. IV d.c.), Oratio VI 78d-79b (ΙΙ) Themistius (s. IV d.c.), Oratio VI 78d-79b (ΙΙ) Autor citado: Homerus (s. VIII a.c.), Ilias 1.337, 1.489, etc.; Od. 2.352, 2.366, etc. Se menciona en el texto el origen de la cita? No Se cita a través

Διαβάστε περισσότερα

Themistius (s. IV d.c.), Oratio c

Themistius (s. IV d.c.), Oratio c Themistius (s. IV d.c.), Oratio 27 337c Autor citado: Homerus (s. VIII a.c.), test. de patria Se menciona en el texto el origen de la cita? No Se cita a través de una fuente intermedia también mencionada?

Διαβάστε περισσότερα

Revista de Filosofía Vol. XXV, N 1, 2013 pp Platão, Filebo -

Revista de Filosofía Vol. XXV, N 1, 2013 pp Platão, Filebo - Revista de Filosofía Vol. XXV, N 1, 2013 pp. 163-181 Platão, Filebo - - - Filebo 164 1 Filebo 2, me resulta especialmente útil la - i.e. interpre- en particular. 1. II 2 Filebo - 3 : ) vêm do um e do múltiplo,

Διαβάστε περισσότερα

Themistius (s. IV d.c.), Oratio c-d

Themistius (s. IV d.c.), Oratio c-d Themistius (s. IV d.c.), Oratio 27 334c-d Autor citado: Homerus (s. VIII a.c.), test. de patria. Se menciona en el texto el origen de la cita? No Se cita a través de una fuente intermedia también mencionada?

Διαβάστε περισσότερα

Nuestra Iglesia. Καλό Πάσχα! Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη! Ἦχος πλ. α'

Nuestra Iglesia. Καλό Πάσχα! Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη! Ἦχος πλ. α' Nuestra Iglesia Καλό Πάσχα! Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη! Ἦχος πλ. α' Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτω θάνατον πατήσας, καὶ τοὶς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος. FELIZ PASCUA DE RESURRECCION A TODOS!!!

Διαβάστε περισσότερα

Themistius (s. IV d.c.), Oratio b

Themistius (s. IV d.c.), Oratio b Themistius (s. IV d.c.), Oratio 24.308b Autor citado: Homerus (s. VIII a.c.), Ilias 21.441-57 Se menciona en el texto el origen de la cita? Si Se cita a través de una fuente intermedia también mencionada?

Διαβάστε περισσότερα

Themistius (s. IV d.c.), Oratio XX 236b-c

Themistius (s. IV d.c.), Oratio XX 236b-c Themistius (s. IV d.c.), Oratio XX 236b-c Autor citado: Homerus (s. VIII a.c.), Odyssea 10.38 Se menciona en el texto el origen de la cita? Si Se cita a través de una fuente intermedia también mencionada?

Διαβάστε περισσότερα

1 La teoría de Jeans. t + (n v) = 0 (1) b) Navier-Stokes (conservación del impulso) c) Poisson

1 La teoría de Jeans. t + (n v) = 0 (1) b) Navier-Stokes (conservación del impulso) c) Poisson 1 La teoría de Jeans El caso ás siple de evolución de fluctuaciones es el de un fluído no relativista. las ecuaciones básicas son: a conservación del núero de partículas n t + (n v = 0 (1 b Navier-Stokes

Διαβάστε περισσότερα

Το ίκτυο Βιβλιοθηκών του Τµήµατος Κοινωνικού Έργου της Caja Madrid. La Red de Bibliotecas de Obra Social Caja Madrid

Το ίκτυο Βιβλιοθηκών του Τµήµατος Κοινωνικού Έργου της Caja Madrid. La Red de Bibliotecas de Obra Social Caja Madrid Το ίκτυο Βιβλιοθηκών του Τµήµατος Κοινωνικού Έργου της Caja Madrid La Red de Bibliotecas de Obra Social Caja Madrid Το ίκτυο Βιβλιοθηκών αποτελεί τµήµα ενός Χρηµατοπιστωτικού Φορέα που προορίζει ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

Themistius (s. IV d.c.), Oratio a

Themistius (s. IV d.c.), Oratio a Themistius (s. IV d.c.), Oratio 23.289a Autor citado: Homerus (s. VIII a.c.), Ilias 2.329, 12.15; Odyssea 5.107, 14.241 Se menciona en el texto el origen de la cita? No Se cita a través de una fuente intermedia

Διαβάστε περισσότερα

Τραγwδούμενα. EDICIÓN CRÍTICA, TRADUCCIÓN Y COMENTARIO DE LOS FRAGMENTOS ATRIBUIDOS A ASCLEPÍADES DE TRAGILO

Τραγwδούμενα. EDICIÓN CRÍTICA, TRADUCCIÓN Y COMENTARIO DE LOS FRAGMENTOS ATRIBUIDOS A ASCLEPÍADES DE TRAGILO Tesis doctoral Τραγwδούμενα. EDICIÓN CRÍTICA, TRADUCCIÓN Y COMENTARIO DE LOS FRAGMENTOS ATRIBUIDOS A ASCLEPÍADES DE TRAGILO Nereida Villagra Hidalgo Τραγῳδούμενα. EDICIÓN CRÍTICA, TRADUCCIÓN Y COMENTARIO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ INTRODUCCIÓN

ΕΙΣΑΓΩΓΗ INTRODUCCIÓN ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΕΣΕ) KAI Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38 INFORMACIÓN Y CONSULTA EN LOS COMITÉS DE EMPRESA EUROPEOS (CEE) Y LA DIRECTIVA COMUNITARIA 2009/38 Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

IV FESTIVAL LEA. Concurso entre escuelas de aprendizaje del español

IV FESTIVAL LEA. Concurso entre escuelas de aprendizaje del español IV FESTIVAL LEA El IV Festival Iberoamericano Literatura En Atenas, organizado por la revista Cultural Sol Latino, el Instituto Cervantes de Atenas y la Fundación María Tsakos, dura este año dos semanas:

Διαβάστε περισσότερα

FL/STEM Σχεδιασμός/Πρότυπο μαθήματος (χημεία) 2015/2016. Μάθημα (τίτλος) Οξυγόνο. Παραγωγή οξυγόνου Επίπεδο επάρκειας γλώσσας < Α1 Α2 Β1 Β2 C1

FL/STEM Σχεδιασμός/Πρότυπο μαθήματος (χημεία) 2015/2016. Μάθημα (τίτλος) Οξυγόνο. Παραγωγή οξυγόνου Επίπεδο επάρκειας γλώσσας < Α1 Α2 Β1 Β2 C1 Μάθημα (τίτλος) Οξυγόνο. Παραγωγή οξυγόνου Επίπεδο επάρκειας γλώσσας < Α1 Α2 Β1 Β2 C1 Τάξη/βαθμίδα: 6η Αριθμός μαθητών στην τάξη: 8 Περιεχόμενο μαθήματος: Οξυγόνο. Θέμα: Άνθρωπος και φύση Ουσίες Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Una visión alberiana del tema. Abstract *** El marco teórico. democracia, república y emprendedores; alberdiano

Una visión alberiana del tema. Abstract *** El marco teórico. democracia, república y emprendedores; alberdiano Abstract Una visión alberiana del tema - democracia, república y emprendedores; - - alberdiano El marco teórico *** - 26 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA - - - - - - - - revolución industrial EMPRENDEDORES, REPÚBLICA

Διαβάστε περισσότερα

Taller de cultura TALLER DE LITERATURA

Taller de cultura TALLER DE LITERATURA Taller de cultura TALLER DE LITERATURA Literatura Argentina del s. XX Lo fantástico como elemento inherente a la literatura argentina del s. XX Qué es la literatura fantástica argentina? «Ya Buenos Aires,

Διαβάστε περισσότερα

Nro. 01 Septiembre de 2011

Nro. 01 Septiembre de 2011 SOL Cultura La Tolita, de 400 ac. a 600 dc. En su representación se sintetiza toda la mitología ancestral del Ecuador. Trabajado en oro laminado y repujado. Museo Nacional Banco Central del Ecuador Dirección

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2003 ΕΙ ΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2003 ΕΙ ΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2003 ΕΙ ΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χωρίς πράσινο, δεν υπάρχει ποιότητα ζωής. Έχουµε ανάγκη αυτή τη σχέση µε τη φύση γιατί η µη ύπαρξη της,

Διαβάστε περισσότερα

Themistius (s. IV d.c.), Oratio b-c

Themistius (s. IV d.c.), Oratio b-c Themistius (s. IV d.c.), Oratio 24.308b-c Autor citado: Homerus (s. VIII a.c.), Ilias 2.371-2 Se menciona en el texto el origen de la cita? Si Se cita a través de una fuente intermedia también mencionada?

Διαβάστε περισσότερα

TEMA 6.- BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS IV: ÁCIDOS NUCLEICOS

TEMA 6.- BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS IV: ÁCIDOS NUCLEICOS TEMA 6.- BIMLÉCULAS RGÁNICAS IV: ÁCIDS NUCLEICS A.- Características generales de los Ácidos Nucleicos B.- Nucleótidos y derivados nucleotídicos El esqueleto covalente de los ácidos nucleicos: el enlace

Διαβάστε περισσότερα

La experiencia de la Mesa contra el Racismo

La experiencia de la Mesa contra el Racismo La experiencia de la Mesa contra el Racismo Informe Di icultad para identi icarse como discriminado Subsistencia de mecanismos individuales para enfrentar el racismo Las propuestas de las organizaciones

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ισπανικά για τον τουρισμό(α1-α2) Συγγραφέας: Δημήτρης Ε. Φιλιππής

Διαβάστε περισσότερα

Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα

Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα - Γενικά Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para? Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ

KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα το παρακάτω κείμενο, προσδίδοντάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

Acercamientos al vocablo λóγος en el Comentario a Juan de Orígenes 1. Fernando Soler

Acercamientos al vocablo λóγος en el Comentario a Juan de Orígenes 1. Fernando Soler Teología y Vida, 55/2 (2014), 287-299 287 Acercamientos al vocablo λóγος en el Comentario a Juan de Orígenes 1 Fernando Soler FACULTAD DE TEOLOGÍA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE fasoler@uc.cl

Διαβάστε περισσότερα

Inmigración Documentos

Inmigración Documentos - General Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para? Pedir un formulario Cuál es la fecha de expedición de su (documento)? Pedir la fecha de expedición de un documento Cuál es el lugar de expedición

Διαβάστε περισσότερα

Catálogodegrandespotencias

Catálogodegrandespotencias www.dimotor.com Catálogogranspotencias Índice Motores grans potencias 3 Motores asíncronos trifásicos Baja Tensión y Alta tensión.... 3 Serie Y2 Baja tensión 4 Motores asíncronos trifásicos Baja Tensión

Διαβάστε περισσότερα

Las paráfrasis bizantinas de Homero: Miguel Pselo y Teodoro Gaza

Las paráfrasis bizantinas de Homero: Miguel Pselo y Teodoro Gaza Las paráfrasis bizantinas de Homero: Miguel Pselo y Teodoro Gaza David Pérez Moro Tutor: Juan Signes Codoñer Grado en Estudios Clásicos Facultad de Filosofía y Letras UNIVERSIDAD DE VALLADOLID Contenido

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν σχέδιο μαθήματος δημιουργήθηκε από την κα. Radost Mazganova, καθηγήτρια Ισπανικών και την κα. Yordanka Yordanova, καθηγήτρια χημείας

Το παρόν σχέδιο μαθήματος δημιουργήθηκε από την κα. Radost Mazganova, καθηγήτρια Ισπανικών και την κα. Yordanka Yordanova, καθηγήτρια χημείας Μάθημα (τίτλος) Καθαρές ουσίες και μείγματα Επίπεδο γλωσσικής επάρκειας Α1 Α2 Β1 Β2 C1 Τάξη/βαθμίδα: πέμπτη Αριθμός μαθητών στην τάξη: 15 Θέμα: Άνθρωπος και φύση / Ουσίες και οι ιδιότητές τους Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Tema de aoristo. Morfología y semántica

Tema de aoristo. Morfología y semántica Tema de aoristo Morfología y semántica El verbo politemático Cada verbo griego tiene 4 temas principales. La diferencia semántica entre ellos es el aspecto, no el tiempo. Semántica de los temas verbales

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή ελευθέρων βοηθηµάτων Ισπανικής γλώσσας

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή ελευθέρων βοηθηµάτων Ισπανικής γλώσσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

IX Jornadas de Investigación del Departamento de Filosofía FaHCE-UNLP

IX Jornadas de Investigación del Departamento de Filosofía FaHCE-UNLP IX Jornadas de Investigación del Departamento de Filosofía FaHCE-UNLP Numenio y Plotino sobre la causa segunda Gabriela Müller UBA-CONICET I. Introducción El título de este trabajo está inspirado en una

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Εμπορική αλληλογραφία Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή ελληνικά Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, ισπανικά Distinguido Sr. Presidente: Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του

Διαβάστε περισσότερα

CAPÍTULO 6: EL PRONOMBRE DEMOSTRATIVO Y RELATIVO

CAPÍTULO 6: EL PRONOMBRE DEMOSTRATIVO Y RELATIVO CAPÍTULO 6: EL PRONOMBRE DEMOSTRATIVO Y RELATIVO I. EL PRONOMBRE DEMOSTRATIVO Hay dos tipos de pronombres demostrativos: cercanos y lejanos. 1 Normalmente sirven para señalar la cercanía o lejanía de alguien/algo

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα. Adam Smith 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα. Adam Smith 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Dirección Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Formato de dirección de México: Colonia Código postal + Estado, Ciudad. Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Formato

Διαβάστε περισσότερα

Gonzalo Hernández Sanjorge

Gonzalo Hernández Sanjorge Análisis de las Enneadas de Plotino. Tratado Segundo de la Enneada Primera Acerca de las virtudes 1 Gonzalo Hernández Sanjorge La virtud como forma de semejanza con la divinidad. En este tratado Plotino

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Sr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Sr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:

Διαβάστε περισσότερα

EL ARTÍCULO PRIMERA DECLINACIÓN FEMENINOS

EL ARTÍCULO PRIMERA DECLINACIÓN FEMENINOS EL ARTÍCULO Masculino Femenino Neutro Nominativo ὁ ἡ τό Acusativo τόν τήν τό Genitivo τοῦ τῆς τοῦ Dativo τῷ τῇ τῷ Nominativo οἱ αἱ τά Acusativo τούς τάς τά Genitivo τῶν τῶν τῶν Dativo τοῖς ταῖς τοῖς PRIMERA

Διαβάστε περισσότερα

De Petros Walhalla a Marabú: las múltiples identidades de Nicos Cavadías en su vida y su obra

De Petros Walhalla a Marabú: las múltiples identidades de Nicos Cavadías en su vida y su obra De Petros Walhalla a Marabú: las múltiples identidades de Nicos Cavadías en su vida y su obra Raquel Pérez Mena 1.-Introducción Cuando se cumplen cien años del nacimiento de Nicos Cavadías, nos gustaría

Διαβάστε περισσότερα

Aristóteles, Ética a Nicómaco, libro II (1103a b 29) Traducción fenomenológica

Aristóteles, Ética a Nicómaco, libro II (1103a b 29) Traducción fenomenológica Aristóteles, Ética a Nicómaco, libro II (1103a 14-1109b 29) Traducción fenomenológica (1103a 14) Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς (15) δὲ ἠθικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ τὸ πλεῖον ἐκ [1103a

Διαβάστε περισσότερα

-νω. - νω. -σκω. - σκω

-νω. - νω. -σκω. - σκω TEMA DE PRESENTE -1- PRESENTES TEMÁTICOS ATEMÁTICOS RADICALES SUFIJADOS RADICALES SUFIJADOS SIN -νω SIN -ν -µι -ν -µαι CON - νω -σκω CON -νη-µι -ν -µαι - σκω - A) Temáticos radicales sin reduplicación

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά - Τα απαραίτητα Podría ayudarme? Παράκληση για βοήθεια Habla inglés? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά Habla_[idioma]_? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά ορισμένη γλώσσα No hablo_[idioma]_. Διασαφήνιση ότι δεν

Διαβάστε περισσότερα

Los Determinantes y los Pronombres

Los Determinantes y los Pronombres Los Determinantes y los Pronombres Englobamos dentro de los determinantes al artículo y a todos los adjetivos determinativos (demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Los nombres que significan mundo en Aristóteles: κόσμος, τὸ ὅλον, τὸ πᾶν, τὰ πάντα, τὰ πράγματα, τὰ ὄντα, φύσις y οὐρανός

Los nombres que significan mundo en Aristóteles: κόσμος, τὸ ὅλον, τὸ πᾶν, τὰ πάντα, τὰ πράγματα, τὰ ὄντα, φύσις y οὐρανός [49-66] ISSN 2362-4841 (en línea) / ISSN 0325-1721 (impresa) Anales de Filología Clásica /28 (2015) 49 Los nombres que significan mundo en Aristóteles: κόσμος, τὸ ὅλον, τὸ πᾶν, τὰ πάντα, τὰ πράγματα, τὰ

Διαβάστε περισσότερα

RV 1909 RV 1960. Texto Bizantino Interlineal Griego - Español. Libro: Lucas

RV 1909 RV 1960. Texto Bizantino Interlineal Griego - Español. Libro: Lucas Lc 1 (1:1) επειδηπερ Puesto que πολλοι muchos επεχειρησαν pusieron en mano αναταξασθαι poner en orden διηγησιν relato περι acerca de/(sobre)/(por) των los πεπληροφορηµενων han sido plenamente persuadidos

Διαβάστε περισσότερα

Académico Introducción

Académico Introducción - Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω... general para un ensayo/tesis In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze Για να απαντήσουμε αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Negocios Carta. Carta - Dirección

Negocios Carta. Carta - Dirección - Dirección Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Formato de dirección

Διαβάστε περισσότερα

Themistius (s. IV d.c.), Oratio XXI 254c-255a

Themistius (s. IV d.c.), Oratio XXI 254c-255a Themistius (s. IV d.c.), Oratio XXI 254c-255a Autor citado: Homerus (s. VIII a.c.), Ilias 9.529 ss. Se menciona en el texto el origen de la cita? No Se cita a través de una fuente intermedia también mencionada?

Διαβάστε περισσότερα

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS Estas instrucciones forman parte integrante del manual que acompaña el aparato en el cual está instalado este Kit. Este manual se refiere a ADVERTENCIAS GENERALES y REGLAS

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο λογοτεχνικής μετάφρασης: Cruzando fronteras Συντονισμός: Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Armando Quintero Αρμάντο Κιντέρο

Εργαστήριο λογοτεχνικής μετάφρασης: Cruzando fronteras Συντονισμός: Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Armando Quintero Αρμάντο Κιντέρο Εργαστήριο λογοτεχνικής μετάφρασης: Cruzando fronteras Συντονισμός: Κωνσταντίνος Παλαιολόγος Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Armando Quintero Αρμάντο Κιντέρο Un lugar en el bosque Κάπου στο δάσος Lobo Abuelo cuenta

Διαβάστε περισσότερα

90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA. Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional

90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA. Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional 1 3 - - Abstract - - - 90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional - - - - - - - - - UNA PROPUESTA DE REFORMA MONETARIA PARA ARGENTINA 91 1 políticas establecidas

Διαβάστε περισσότερα

Myrtia, nº 23, 2008, pp. 135-155 QUÉ ERA UN CENTÓN PARA LOS GRIEGOS? PRECEPTIVA Y REALIDAD DE UNA FORMA LITERARIA NO TAN PERIFÉRICA *

Myrtia, nº 23, 2008, pp. 135-155 QUÉ ERA UN CENTÓN PARA LOS GRIEGOS? PRECEPTIVA Y REALIDAD DE UNA FORMA LITERARIA NO TAN PERIFÉRICA * Myrtia, nº 23, 2008, pp. 135-155 QUÉ ERA UN CENTÓN PARA LOS GRIEGOS? PRECEPTIVA Y REALIDAD DE UNA FORMA LITERARIA NO TAN PERIFÉRICA * ÓSCAR PRIETO DOMÍNGUEZ Universidad de Valladolid ** Resumen: Nuestro

Διαβάστε περισσότερα

1ª y 2ª DECLINACIONES. PRESENTE INDICATIVO ACTIVO. CASOS. ORACIONES SIMPLES Y COMPUESTAS COORDINADAS.

1ª y 2ª DECLINACIONES. PRESENTE INDICATIVO ACTIVO. CASOS. ORACIONES SIMPLES Y COMPUESTAS COORDINADAS. TEMA 3: 1ª y 2ª DECLINACIONES. PRESENTE INDICATIVO ACTIVO. CASOS. ORACIONES SIMPLES Y COMPUESTAS COORDINADAS. a) Morfología nominal: 1ª (femeninos) y 2ª declinaciones (masculinos). b) Morfología verbal:

Διαβάστε περισσότερα

1. NOMINATIVO MASCULINO. PRESENTE DE INDICATIVO DEL VERBO «SER»

1. NOMINATIVO MASCULINO. PRESENTE DE INDICATIVO DEL VERBO «SER» 1. NOMINATIVO MASCULINO. PRESENTE DE INDICATIVO DEL VERBO «SER» Lectura Lee en voz alta, después del profesor, las siguientes frases (las sílabas en cursiva llevan el acento): 1. e-kei-nos a-ner es-t d/-ka

Διαβάστε περισσότερα

C. J. Ruijgh, Le Spectacle des lettres, comédie de Callias (Athénée X 453c-455b), Mnemosyne 54.3 (2001), 257-335, esp. 300-15.

C. J. Ruijgh, Le Spectacle des lettres, comédie de Callias (Athénée X 453c-455b), Mnemosyne 54.3 (2001), 257-335, esp. 300-15. S. Douglas Olson, Athenaeus, The Learned Banqueters, vol. V (Books 10.420e-11), Cambridge (Mass.) London: Harvard University Press, 2009, xii + 512 pp., ISBN 978-0-674-99632-8. Al igual que nuestra reseña

Διαβάστε περισσότερα

At IP Barão de Geraldo

At IP Barão de Geraldo Prédio Povo At 6.8 8.3 IP Barão de Geraldo Ajuda na leitura: A cada parada, duas próximas palavras Igreja Igreja 1 E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja

Διαβάστε περισσότερα

Ισπανικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Ισπανικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Ισπανικά Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείo Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Resumen de idiomas y alfabetización

Resumen de idiomas y alfabetización Resumen de idiomas y alfabetización Los niños nacen listos para comunicarse y aprender idiomas. Al escuchar el idioma de sus familias, los niños pronto aprenden a distinguir sonidos familiares y a desarrollar

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο: Αριστοτέλους, Ηθικά Νικομάχεια (Β3 1-2

Διαβάστε περισσότερα

Alberto Bernabé Pajares - Universidad Complutense (España) IUCCRR

Alberto Bernabé Pajares - Universidad Complutense (España) IUCCRR - Universidad Complutense (España) IUCCRR albernab@ucm.es 1 En torno a la φύσις. Qué entendían φυσικός? * On φύσις. What did the Greeks understand by φυσικός? * BERNABÉ PAJARES, A. (2017). En torno φυσικός?.

Διαβάστε περισσότερα

EL ADJETIVO GRIEGO 2-1-2 2-2 3-1-3

EL ADJETIVO GRIEGO 2-1-2 2-2 3-1-3 EL ADJETIVO GRIEGO El adjetivo griego, al igual que el sustantivo, también se declina. El adjetivo griego tiene que concordar con el sustantivo en género, número y caso. En latín no podemos decir puer

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΗΤΑ. Innovación y simplicidad

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΗΤΑ. Innovación y simplicidad pro ima pro ima Innovación y simplicidad PROXIMA es la última innovación de Serrature Meroni, un producto diseñado tanto para aquellos que ya disponen de un pomo PremiApri Meroni en su puerta, como para

Διαβάστε περισσότερα

OBRAS COM PLETAS DE A R ISTO TELES POETICA. Versión directa, introducción y notas. por «1. Dr. Juan David García Bacca

OBRAS COM PLETAS DE A R ISTO TELES POETICA. Versión directa, introducción y notas. por «1. Dr. Juan David García Bacca OBRAS COM PLETAS DE A R ISTO TELES POETICA Versión directa, introducción y notas por «1 Dr. Juan David García Bacca Profesor de Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México BIBLIOTHECA SCRIPTORUM

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Υγεία. Υγεία - Έκτακτο περιστατικό. Υγεία - Στο γιατρό. Necesito ir al hospital. Παράκληση για μεταφορά στο νοσοκομείο. Me siento mal.

Ταξίδι Υγεία. Υγεία - Έκτακτο περιστατικό. Υγεία - Στο γιατρό. Necesito ir al hospital. Παράκληση για μεταφορά στο νοσοκομείο. Me siento mal. - Έκτακτο περιστατικό Necesito ir al hospital. Παράκληση για μεταφορά στο νοσοκομείο Me siento mal. Necesito ver a un doctor inmediatamente! Παράκληση για άμεση γιατρική φροντίδα Ayuda! Έκκληση για άμεση

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-ισπανικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-ισπανικά Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Felicitaciones. Les deseamos a ambos toda la felicidad del mundo. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα: Αριστοτέλης Ι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ REPÚBLICA HELÉNICA MINISTERIO DE FINANZAS

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ REPÚBLICA HELÉNICA MINISTERIO DE FINANZAS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF FINANCE REPÚBLICA HELÉNICA MINISTERIO DE FINANZAS 1ο αντίγραφο για την Ελληνική Φορολογική Αρχή 1 st copy for the Hellenic Tax Authority

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΡΙΣΤΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ (1)

ΑΟΡΙΣΤΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ (1) 16 ΑΟΡΙΣΤΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ (1) Οι αόριστες αντωνυμίες επιτελούν τη λειτουργία της αντικατάστασης, χρησιμοποιούνται δηλαδή αντί του ονόματος. Τα αόριστα επίθετα συνοδεύουν πάντα ένα ουσιαστικό

Διαβάστε περισσότερα

2.-Relaciona grupos sintácticos que están en el mismo caso: γυπός πυραμίδων αἰθíοπες γῦπες μύρμηκι μάστιξι αἶγας κῆρυξ

2.-Relaciona grupos sintácticos que están en el mismo caso: γυπός πυραμίδων αἰθíοπες γῦπες μύρμηκι μάστιξι αἶγας κῆρυξ Ejercicios 3º declinación. Temas consonantes: (Temas en oclusivas) 1.-Siguiendo el modelo de la tercera declinación, completa el siguiente cuadro con la palabra: αἴξ, αἰγός 2.-Relaciona grupos sintácticos

Διαβάστε περισσότερα

Qué es lo que es viviente (ὅ ἐστι ζῷον) según Numenio de Apamea*

Qué es lo que es viviente (ὅ ἐστι ζῷον) según Numenio de Apamea* [9-22] ISSN 0590-1901 (impresa) / ISSN 2362-485x (en línea) Cuadernos de filosofía /64.2015 9 Qué es lo que es viviente (ὅ ἐστι ζῷον) según Numenio de Apamea* "" Gabriela Müller Universidad de Buenos Aires/

Διαβάστε περισσότερα

El viviente humano en la Respuesta a Porfirio de Jámblico

El viviente humano en la Respuesta a Porfirio de Jámblico [61-81] ISSN 0590-1901 (impresa) / ISSN 2362-485x (en línea) Cuadernos de filosofía /64.2015 61 El viviente humano en la Respuesta a Porfirio de Jámblico "" José Molina Ayala Instituto de Investigaciones

Διαβάστε περισσότερα

La creación poética en algunos filósofos de la grecia antigua

La creación poética en algunos filósofos de la grecia antigua CT 2 (2010) 127-152 La creación poética en algunos filósofos de la grecia antigua Bartomeu Obrador Cursach 1 Universidad de Salamanca nurida@usal.es RESuMEn La relación de la poesía con la filosofía es

Διαβάστε περισσότερα

FUNCIONES Y FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS

FUNCIONES Y FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS 5 FUNCIONES Y FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS Página PARA EMPEZAR, REFLEXIONA Y RESUELVE. Aunque el método para resolver las siguientes preguntas se sistematiza en la página siguiente, puedes resolverlas ahora:

Διαβάστε περισσότερα

Casos de autopsía y su función en las Vidas Paralelas de Plutarco

Casos de autopsía y su función en las Vidas Paralelas de Plutarco 1 Casos de autopsía y su función en las Vidas Paralelas de Plutarco Carlos Alcalde Martín Universidad de Málaga Ἦν δὲ τὸ μὲν εἶδος οὐκ αἰσχρός, ὡς ἔνιοι νομίζουσιν εἰκόνα γὰρ αὐτοῦ διαμένουσαν ἐν Δελφοῖς

Διαβάστε περισσότερα

δικαιοσύνης διδασκαλεῖα. ἀλλ οἱ µὲν δυνάµενοι τρέφειν τοὺς παῖδας

δικαιοσύνης διδασκαλεῖα. ἀλλ οἱ µὲν δυνάµενοι τρέφειν τοὺς παῖδας Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. b) Se podrá hacer uso del diccionario y de su apéndice gramatical. c) El alumno elegirá y desarrollará en su totalidad una de las dos opciones propuestas,

Διαβάστε περισσότερα

RV 1909 RV 1960. Texto Bizantino Interlineal Griego - Español. Libro: Juan

RV 1909 RV 1960. Texto Bizantino Interlineal Griego - Español. Libro: Juan Jn 1 (1:1) εν En αρχη principio ην era/estaba siendo ο el λογος Verbo/Palabra en acción και y ο el λογος Verbo/Palabra en acción ην era/estaba siendo προς hacia τον a/al/a el θεον Dios και y θεος Dios

Διαβάστε περισσότερα

El ejemplo histórico en los discursos de Elio Aristides: el episodio de los heraldos de Darío en las Guerras Médicas (Panatenaico Lenz-Behr)

El ejemplo histórico en los discursos de Elio Aristides: el episodio de los heraldos de Darío en las Guerras Médicas (Panatenaico Lenz-Behr) Emerita, Revista de Lingüística y Filología Clásica LXXXV 2, 2017, pp. 313-335 El ejemplo histórico en los discursos de Elio Aristides: el episodio de los heraldos de Darío en las Guerras Médicas (Panatenaico

Διαβάστε περισσότερα

Porphyrius, Quaestiones Homericae (rec. χ) ad Il. Ξ 200, p = Schr. (212 [31] MacPh.)

Porphyrius, Quaestiones Homericae (rec. χ) ad Il. Ξ 200, p = Schr. (212 [31] MacPh.) Porphyrius, Quaestiones Homericae (rec. χ) ad Il. Ξ 200, p. 191.11-13 = 193.24-25 Schr. (212 [31] MacPh.) Autor citado: Aristophanes (), Danaides PCG III 2, fr. 261 Se menciona en el texto el origen de

Διαβάστε περισσότερα

EN TORNO A LA DATACIÓN DEL TRAGEDIÓGRAFO MOSQUIÓN Y AL CONCEPTO GRIEGO DEL PROGRESO HUMANO

EN TORNO A LA DATACIÓN DEL TRAGEDIÓGRAFO MOSQUIÓN Y AL CONCEPTO GRIEGO DEL PROGRESO HUMANO EN TORNO A LA DATACIÓN DEL TRAGEDIÓGRAFO MOSQUIÓN Y AL CONCEPTO GRIEGO DEL PROGRESO HUMANO MIGUEL Á. VINAGRE Universidad de Sevilla Se defiende una datación tardía (al menos del siglo III a.c.) para el

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ KAI ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ KAI ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 20 Ιουνίου 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE FILOLOGÍA Departamento de Filología Griega y Lingüística Indoeuropea

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE FILOLOGÍA Departamento de Filología Griega y Lingüística Indoeuropea UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE FILOLOGÍA Departamento de Filología Griega y Lingüística Indoeuropea DIONISO EN DIODORO SÍCULO MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR PRESENTADA POR Óscar Patón

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Α. «Ἐπεί δ ἡ πόλις τῶν συγκειµένων τοῖς ἀπό συµβόλων κοινωνοῦσι»:να µεταφράσετε το απόσπασµα που σας δίνεται. Μονάδες 10 Β. Να γράψετε σ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Α. «Ἐπεί δ ἡ πόλις τῶν συγκειµένων τοῖς ἀπό συµβόλων κοινωνοῦσι»:να µεταφράσετε το απόσπασµα που σας δίνεται. Μονάδες 10 Β. Να γράψετε σ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Αριστοτέλους «Πολιτικά» Τῷ περί πολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

El significado de las declaraciones YO SOY en la Biblia

El significado de las declaraciones YO SOY en la Biblia El significado de las declaraciones YO SOY en la Biblia por el Dr Trevor R Allin www.livingwater-spain.com 2017 Trevor R Allin www.livingwater-spain.com Traducciones de la Biblia a las que se hace referencia:

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑ Α : AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀναγκαῖα πορίζωνται: Ναυσικύδης ναύκληρος ὢν περὶ τὴν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ πιστὸς φίλος. Πιστεύω¹ τῷ φίλῳ. Πιστὸν φίλον ἐν κινδύνοις γιγνώσκεις². Ὁ φίλος τὸν

Ὁ πιστὸς φίλος. Πιστεύω¹ τῷ φίλῳ. Πιστὸν φίλον ἐν κινδύνοις γιγνώσκεις². Ὁ φίλος τὸν Ὁ πιστὸς φίλος. Πιστεύω¹ τῷ φίλῳ. Πιστὸν φίλον ἐν κινδύνοις γιγνώσκεις². Ὁ φίλος τὸν φίλον ἐν πόνοις³ καὶ κινδύνοις οὐ λείπει. Τοῖς τῶν φίλων λόγοις ἀεὶ πιστεύομεν. Εἰ κινδυνεύετε, ὦ φίλοι, τοὺς τῶν ἀνθρώπων

Διαβάστε περισσότερα