ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Σύµφωνα µε την απόφαση ΥΠΕΧΩ Ε ΜΕΟ/α/ο/1257/ (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα) Λάρισα Ιανουάριος 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Σύµφωνα µε την απόφαση ΥΠΕΧΩ Ε ΜΕΟ/α/ο/1257/ (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα) Λάρισα Ιανουάριος 2013"

Transcript

1 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (.Ε.Υ.Α.Λ.) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός Φαλάνης και Επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) Γιάννουλης ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ): Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Ταµείο Συνοχής - Εθνικοί πόροι) ,21 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Σύµφωνα µε την απόφαση ΥΠΕΧΩ Ε ΜΕΟ/α/ο/1257/ (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα) Λάρισα Ιανουάριος 2013

2 1. ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Άρθρο Υ Ρ.3 Αποχέτευση ακαθάρτων Υ Ρ 3.2 (Α) Μελέτη αγωγού µεταφοράς ακαθάρτων Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής (Α) για την εκπόνηση µελέτης αγωγού µεταφοράς ακαθάρτων υπολογίζεται συναρτήσει του µήκους του αγωγού µε βάση τον τύπο: όπου L το µήκος του αγωγού µεταφοράς σε µέτρα, D η διάµετρος του αγωγού σε µέτρα και β συντελεστής ως εξής: για αγωγούς διαµέτρου D250χλσ β=30 για αγωγούς διαµέτρου D400 χλσ β=40 για αγωγούς διαµέτρου D600 χλσ β=60 για αγωγούς διαµέτρου D900 χλσ β=100 για αγωγούς διαµέτρου D1200 χλσ β=180 για αγωγούς διαµέτρου D1600 χλσ β=330 Για ενδιάµεσες διαµέτρους ο συντελεστής β υπολογίζεται µε γραµµική παρεµβολή. Α= (8 D 1/2 +β / L 1/3 ) L τκ Προκειµένου για αγωγό µε επιµέρους τµήµατα διαφορετικών διαµέτρων Α = ΣAi, όπου Ai = (8Di 1/2 +βi/li 1/3 )Li. Εφόσον τµήµα του αγωγού διέρχεται υψοµετρικά κάτω από την στάθµη υπόγειου υδροφορέα, τότε η αµοιβή Α προσαυξάνεται κατά (3000+0,20 L) τκ, όπου L το συνολικό µήκος του υπόψη αγωγού σε µέτρα, για την κάλυψη των απαραίτητων µελετών αντιστήριξης, ελέγχου υδάτων, κ.λπ. Σε περίπτωση πολλαπλών αγωγών ιδίας διαµέτρου η αµοιβή υπολογίζεται ως ανωτέρω για έναν αγωγό και προσαυξάνεται κατά 30% για κάθε επιπλέον αγωγό. Με αντικατάσταση στον παραπάνω τύπο και σύµφωνα µε το Τ.Τ.. προκύπτει: Τεύχος Προεκτιµώµενης Αµοιβής _Σελ 2

3 L Α/Α m ,00 D m β τκ Α ( ) 0,280 32,00 1, ,05 ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - Α ,05 Η µελέτη θα εκπονηθεί σε στάδιο οριστικής µελέτης άρα η τελική αµοιβή θα είναι ίση µε: 67,50%xA. 2. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ Ρ 3.4 (Α) Μελέτη έργων αντλιοστασίου αποχέτευσης ακαθάρτων Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής (Α) για την εκπόνηση µελέτης αντλιοστασίου ακαθάρτων, η οποία περιλαµβάνει πλήρη υδραυλικό σχεδιασµό και διαστασιολόγηση υγρών και ξηρών θαλάµων, καθορισµό διαστάσεων και σταθµών λειτουργίας, καθώς και µελέτη ανωδοµής, στην οποία θα υπάρχουν οι απαραίτητες προβλέψεις για την ορθή εγκατάσταση του πάσης φύσεως ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, χωρίς όµως να περιλαµβάνεται η ηλεκτροµηχανολογική µελέτη του πάσης φύσεως Η/Μ εξοπλισµού που εγκαθίσταται, υπολογίζεται συναρτήσει του συνολικού όγκου του αντλιοστασίου, βάσει του τύπου: Α= 240 V 2/3 τκ Όπου: V ο συνολικός όγκος του αντλιοστασίου, συµπεριλαµβανοµένης της ανωδοµής που τυχόν απαιτείται, σε κυβικά µέτρα (µ 3 ). Σε περίπτωση που στο αντλιοστάσιο δεν περιλαµβάνεται ανωδοµή, η αµοιβή αυξάνεται κατά 30%. Σε περίπτωση που απαιτούνται ειδικές θεµελιώσεις, η συνολική αµοιβή προσαυξάνεται κατά 30%. Με αντικατάσταση στον παραπάνω τύπο για αντλιοστάσιο συνολικού όγκου 400 m 3,προκύπτει: Α/Α V ΜΕ ΑΝΩ ΟΜΗ (m 3 ) ΕΧΕΙ ΑΝΩ ΟΜΗ? (ΝΑΙ=1/ΟΧΙ=0) ΕΧΕΙ ΕΙ. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ (ΝΑΙ=1/ΟΧΙ=0) τκ Α ( ) ΑΣ-Α1 400, , ,48 Σύνολο ,48

4 Άρθρο Υ Ρ 23 Υδραυλικό πλήγµα αντλιοστασίου Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής για την εκπόνηση µελέτης υδραυλικού πλήγµατος υπάρχοντος αντλιοστασίου µε εφαρµογή οποιασδήποτε αποδεκτής µεθόδου υπολογίζεται βάσει του τύπου : Όπου: σ = το πλήθος των καταθλιπτικών αγωγών και L = το µήκος του µακρύτερου καταθλιπτικού αγωγού σε µ Με αντικατάσταση στον παραπάνω τύπο και σύµφωνα µε το Τ.Τ.. προκύπτει: Α = [ σ L] τκ Α/Α σ L m τκ Α ( ) , ,10 Σύνολο ,10 Άρθρο Υ Ρ 20Α Ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις αντλιοστασίων αποχέτευσης αποστράγγισης Η ενιαία τιµή προεκτιµωµένης αµοιβής για την εκπόνηση των µελετών Η/Μ εγκαταστάσεων αντλιοστασίου λυµάτων ή αποστράγγισης που περιλαµβάνει Υδραυλικά, Ανυψωτικά, Εσχαρισµό, οκούς έµφραξης, Ηλεκτρικά Αυτοµατισµούς, Τηλεπικοινωνίες και λοιπές κύριες ή και βοηθητικές εγκαταστάσεις υπολογίζεται µε βάση την ακόλουθη σχέση: όπου: Q η παροχή του αντλιοστασίου σε µ 3 /ώρα (χωρίς εφεδρεία). H το µανοµετρικό ύψος σε µ α συντελεστής εξαρτώµενος από το γινόµενο QxH α = 3000 για Q H α = 0 για Q H Για ενδιάµεσες τιµές το α υπολογίζεται µε γραµµική παρεµβολή λ συντελεστής εξαρτώµενος από το είδος της εγκατάστασης λ = 1,00 για το σύνολο των εγκαταστάσεων Α = [α + (Q H) 0,84 ] λ τκ Τεύχος Προεκτιµώµενης Αµοιβής _Σελ 4

5 λ = 0,37 για τις υδραυλικές εγκαταστάσεις (αντλίες, δικλείδες κλπ) λ = 0,11 για τις εγκαταστάσεις εσχαρισµού κλπ έργων ανάντη λ = 0,04 για τις ανυψωτικές εγκαταστάσεις λ= 0,40 για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, υποσταθµό (Υ/Σ), τηλεπικοινωνίες και λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις. λ= 0,08 για τις εγκαταστάσεις αυτοµατισµού και τηλεελέγχου τηλεχειρισµού. Με αντικατάσταση στον παραπάνω τύπο και σύµφωνα µε το Τ.Τ.. προκύπτει: Q H Α ( ) Α/Α Q*H α λ τκ (m3/h) m ΑΣ-Α ,3 1,0 1, ,54 Σύνολο 3 - Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 4.644,54 Τεύχος Προεκτιµώµενης Αµοιβής _Σελ 5

6 Άρθρο ΟΙΚ 2.1 Στατικές Μελέτες Κτιριακών Έργων Η προεκτιµώµενη αµοιβή Α για την εκπόνηση των Στατικών Μελετών υπολογίζεται από τον τύπο: Α= µ κ + 1,06 Ε ( ΤΑο ) ΣΒν Σστ τκ Ε ( ΤΑο ) Σστ ΣΒν ,3 τκ Ε=επιφάνεια κτιρίου ή έργου σε (µ2) που εκφράζει το φυσικό αντικείµενο ΤΑο=Βασική ενιαία τιµή αφετηρίας αµοιβών ανά µ2 κτιρίου ή έργου ΣΒν=συντελεστής βαρύτητας επί της ενιαίας τιµής αφετηρίας αµοιβών ανά µ2 συγκεκριµένου κτιρίου ή έργου Σστ=Συντελεστής στατικής µελέτης κ και µ=συντελεστές σύµφωνα µε την κατηγορία της µελέτης Πίνακας 1β : προσδιορισµός των συντελεστών ΤΑο, Σβν και Σστ. Πίνακας 1γ : προσδιορισµός των συντελεστών κ, µ Είδος κτιρίου ΤΑο Σβν Σστ εξαµενές υπόγειες 9,75 0,50 0,7 εξαµενές υπέργειες 9,75 0,51 0,7 Κτίρια κατοικιών µέσης κατηγορίας 9,75 1,00 0,35 Κατηγορίες µελετών φέρουσας κατασκευής κτιρίου κ µ Κατηγορία Ι 2,00 26,00 Κατηγορία ΙΙ 2,40 28,00 Κατηγορία ΙΙΙ 3,00 37,00 Κατηγορία ΙV 3,70 35,00 Α/Α Ε µ2 κ µ ΤΑο ΣΒν Σστ τκ Α ( ) ΑΣ-Α1 46 3,0 37,0 9,750 0,500 0,700 1, ,97 ΣΥΝΟΛΟ ,97

7 Άρθρο ΟΙΚ 2.2 Αντισεισµικοί Υπολογισµοί Για τον υπολογισµό του έργου σε δυναµικές ενέργειες (αντισεισµικές) η αµοιβή της µελέτης του αρθ-οικ2.1 προσαυξάνεται κατά 80% Η αµοιβή µελέτης των κατηγοριών Ι και ΙΙ υπάγεται στην κατηγορία ΙΙΙ. Προσαύξηση αµοιβής κατά 80% Σύνολο ,98 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ (Σύνολο 4 + Σύνολο 5) 4.472,95 ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - Α ,06 Η µελέτη θα εκπονηθεί σε στάδιο οριστικής µελέτης άρα η τελική αµοιβή θα είναι ίση µε: 67,50%xA. 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Άρθρο Υ Ρ 3.5(Α) Μελέτη έργων εγκαταστάσεων επεξεργασίας ακαθάρτων Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής (Α) για την εκπόνηση µελέτης έργων πλήρους εγκαταστάσεως επεξεργασίας ακαθάρτων, η οποία περιλαµβάνει : σχεδιασµό και διαστασιολόγηση του συνόλου των έργων που αφορούν την γραµµή λυµάτων, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά τα έργα εισόδου, προεπεξεργασίας, µέτρησης και µερισµού παροχής σε οποιοδήποτε στάδιο επεξεργασίας της γραµµής λυµάτων, πρωτοβάθµιας ή/και δευτεροβάθµιας καθίζησης, δεξαµενών βιοεπιλογής που τυχόν θα απαιτηθούν, δεξαµενών αερισµού των λυµάτων, ανεξάρτητα από το είδος της επεξεργασίας που θα επιλεγεί, και συµπεριλαµβανοµένων των ανοξικών/αναερόβιων ή αερόβιων ζωνών, για την πλήρη ή µερική αποµάκρυνση θρεπτικών (αζώτου ή/και φωσφόρου) ή άλλων ουσιών, δεξαµενών ή/και λοιπών κτιριακών εγκαταστάσεων απολύµανσης, ανεξάρτητα από είδος της απολύµανσης που θα επιλεγεί σχεδιασµό και διαστασιολόγηση των έργων που αφορούν την γραµµή ιλύος, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά τα αντλιοστάσια τροφοδοσίας, διατάξεις µέτρησης παροχής, δεξαµενών χώνευσης, ανακυκλο φορίας και περίσσειας ιλύος, δεξαµενές ή/και λοιπές κτιριακές εγκαταστάσεις χώνευσης ιλύος, εφόσον αυτές απαιτούνται από το είδος της επεξεργασίας που θα επιλεγεί, οι κτιριακές εγκαταστάσεις για την πάχυνση και αφυδάτωση της ιλύος, µελέτη των πάσης φύσεως βοηθητικών έργων εξυπηρέτησης της εγκατάστασης, πλην του ηλεκτροµηχανολογικού ή λοιπού εξοπλισµού, υπολογίζεται συναρτήσει της δυναµικότητας της εγκατάστασης (ισοδύναµο πληθυσµό) βάσει του τύπου: όπου: ΣΙ i = Ι + ΣΚ i Α = β ΣΙ i 0,60 σ ρ κ τκ Τεύχος Προεκτιµώµενης Αµοιβής _Σελ 7

8 Ι : Μελέτη του έργου : Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός Φαλάνης και Επέκταση ΕΕΛ Γιάννουλης ο ισοδύναµος πληθυσµός που προβλέπεται να εξυπηρετηθεί από την εγκατάσταση κατά την χρονική περίοδο της µέγιστης αιχµής. Κ: Ο ανηγµένος πληθυσµός που αντιστοιχεί σε µονάδες µαζικής παραγωγής αποβλήτων που δεν συνδέονται γραµµικά µε πληθυσµό, και προβλέπεται να εξυπηρετηθούν από την µελετώµενη εγκατάσταση. Ο ανηγµένος πληθυσµός Κ θα υπολογίζεται ως εξής : K = 50% (Q / 0,200) + 50% (R/0,0.65) όπου : Q, η µέση ηµερήσια παροχή αποβλήτων της υπόψη µονάδας, σε κ.µ./ηµέρα R, η µέση ηµερήσια παραγωγή ρυπαντικού φορτίου της υπόψη εγκατάστασης, σε όρους SS (Αιωρούµενα Στερεά), µετρούµενη σε χιλιόγραµµα ανά ηµέρα. ΣΚi: To άθροισµα των επιµέρους ανηγµένων πληθυσµών, όλων των επιµέρους µονάδων µαζικής παραγωγής αποβλήτων β : συντελεστής που αφορά το µέγεθος της εγκατάστασης, ο οποίος παίρνει τις ακόλουθες τιµές : β = 275, για εγκαταστάσεις µε ισοδύναµο πληθυσµό β = 240, για εγκαταστάσεις µε ισοδύναµο πληθυσµό = β = 210, για εγκαταστάσεις µε ισοδύναµο πληθυσµό = β = 175, για εγκαταστάσεις µε ισοδύναµο πληθυσµό = β = 140, για εγκαταστάσεις µε ισοδύναµο πληθυσµό Για ενδιάµεσους ισοδύναµους πληθυσµούς, το β υπολογίζεται µε γραµµική παρεµβολή. σ : συντελεστής που αφορά το είδος της επεξεργασίας, ο οποίος παίρνει τις ακόλουθες τιµές : ρ : κ : σ = 0,80 όταν πρόκειται για εγκατάσταση στην οποία υπερισχύουν οι φυσικές µέθοδοι επεξεργασίας ή υπάρχει ταύτιση των εγκαταστάσεων αερισµού και καθίζησης, ενώ παράλληλα απουσιάζει η γραµµή επεξεργασίας της ιλύος. σ = 1,25 όταν πρόκειται για εγκατάσταση στην οποία δεν απαιτείται εγκατάσταση χώνευσης της ιλύος. σ = 1,70 όταν πρόκειται για εγκατάσταση στην οποία απαιτείται εγκατάσταση χώνευσης της ιλύος. συντελεστής πρόσθετης δυσχέρειας, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά η απαίτηση κάλυψης δεξαµενών, στέγασης µονάδας εσχάρωσης ή/και εξάµµωσης σε κτίριο κλπ, ο οποίος παίρνει τις ακόλουθες τιµές : ρ = 1,00 όταν δεν απαιτείται η κάλυψη των δεξαµενών, ούτε της µονάδας εσχάρωσης ή/και εξάµµωσης, µε οποιοδήποτε υλικό. ρ = 1,15 σε κάθε άλλη περίπτωση. συντελεστής απαίτησης τριτοβάθµιας επεξεργασίας, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, η απαίτηση δεξαµενής ή διάταξης µετααερισµού, και η εγκατάσταση µείωσης φορτίου µε φίλτρανση ή άλλη µέθοδο, που παίρνει τις ακόλουθες τιµές : κ = 1,00 όταν δεν απαιτείται τριτοβάθµια επεξεργασία κ = 1,15 όταν απαιτείται τριτοβάθµια επεξεργασία Σε περίπτωση που απαιτούνται ειδικές θεµελιώσεις η συνολική αµοιβή προσαυξάνεται κατά 15%. Τεύχος Προεκτιµώµενης Αµοιβής _Σελ 8

9 Στην κατά τα ανωτέρω προεκτιµώµενη αµοιβή δεν περιλαµβάνεται η αµοιβή της µελέτης των Η/Μ έργων καθώς και η αµοιβή του λειτουργικού σχεδιασµού της εγκατάστασης, που αµείβονται ιδιαιτέρως βάσει των αντίστοιχων άρθρων. Με αντικατάσταση στον παραπάνω τύπο και σύµφωνα µε το Τ.Τ.. προκύπτει: I ΣΚi ΣIi Α/Α (αστικά) (βιοµηχ.) β σ ρ κ τκ κατ. ι.κ. ι.κ. ΕΙ. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ (ΝΑΙ=1/ΟΧΙ=0) Α1 ( ) ,00 1,25 1,00 1,00 1, ,41 ΣΥΝΟΛΟ ,41 Άρθρο Υ Ρ 19Α Ηλεκτροµηχανολογικά έργα εγκαταστάσεων επεξεργασίας ακαθάρτων Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής (Α) για την εκπόνηση µελέτης Η/Μ έργων πλήρους εγκαταστάσεως επεξεργασίας ακαθάρτων η οποία περιλαµβάνει µελέτη των πάσης φύσεως απαιτούµενων δικτύων υποδοµής και γενικά Η/Μ εγκαταστάσεων όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, δίκτυα ύδρευσης, βιοµηχανικού νερού, πυρόσβεσης, ηλεκτρικής διανοµής τροφοδότησης συσκευών, εγκατάσταση αυτοµατισµού, ελέγχου, τηλεχειρισµού, αντλιοστάσια, αεριστήρες, αεροφυλάκια, εγκαταστάσεις απαγωγής βιοαερίου και κάθε άλλη αναγκαία εγκατάσταση, υπολογίζεται συναρτήσει της δυναµικότητας της εγκατάστασης (ισοδύναµο πληθυσµό), βάσει του τύπου: όπου: ΣΙ i = Ι + ΣΚ i Α = β ΣΙ i 0,60 σ κ τκ Ι : ο ισοδύναµος πληθυσµός που προβλέπεται να εξυπηρετηθεί από την εγκατάσταση κατά την χρονική περίοδο της µέγιστης αιχµής. Κ: Ο ανηγµένος πληθυσµός που αντιστοιχεί σε µονάδες µαζικής παραγωγής αποβλήτων που δεν συνδέονται γραµµικά µε πληθυσµό και προβλέπεται να εξυπηρετηθούν από την µελετώµενη εγκατάσταση. Ο ανηγµένος πληθυσµός Κ θα υπολογίζεται ως εξής : K = 50% (Q / 0,200) + 50% (R/0,0.65) όπου : Q, η µέση ηµερήσια παροχή αποβλήτων της υπόψη µονάδας, σε κ.µ./ηµέρα R, η µέση ηµερήσια παραγωγή ρυπαντικού φορτίου της υπόψη εγκατάστασης, σε όρους SS (Αιωρούµενα Στερεά), µετρούµενη σε χιλιόγραµµα ανά ηµέρα. ΣΚ i : To άθροισµα των επιµέρους ανηγµένων πληθυσµών, όλων των επιµέρους µονάδων µαζικής παραγωγής αποβλήτων β : συντελεστής που αφορά το µέγεθος της εγκατάστασης, ο οποίος παίρνει τις ακόλουθες τιµές : Τεύχος Προεκτιµώµενης Αµοιβής _Σελ 9

10 β = 400, για εγκαταστάσεις µε ισοδύναµο πληθυσµό β = 275, για εγκαταστάσεις µε ισοδύναµο πληθυσµό = β = 240, για εγκαταστάσεις µε ισοδύναµο πληθυσµό = β= 210, για εγκαταστάσεις µε ισοδύναµο πληθυσµό = β= 175, για εγκαταστάσεις µε ισοδύναµο πληθυσµό = β= 140, για εγκαταστάσεις µε ισοδύναµο πληθυσµό Για ενδιάµεσους ισοδύναµους πληθυσµούς, ο β υπολογίζεται µε γραµµική παρεµβολή. σ : συντελεστής που αφορά το είδος της επεξεργασίας, ο οποίος παίρνει τις ακόλουθες τιµές : σ = 0,35 όταν πρόκειται για εγκατάσταση στην οποία υπερισχύουν οι φυσικές µέθοδοι επεξεργασίας ή υπάρχει ταύτιση των εγκαταστάσεων αερισµού και καθίζησης, ενώ παράλληλα απουσιάζει η γραµµή επεξεργασίας της ιλύος. σ = 1,00 όταν πρόκειται για εγκατάσταση στην οποία δεν απαιτείται εγκατάσταση χώνευσης της ιλύος. σ = 1,40 όταν πρόκειται για εγκατάσταση στην οποία απαιτείται και εγκατάσταση χώνευσης της ιλύος. κ : συντελεστής απαίτησης τριτοβάθµιας επεξεργασίας, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, η απαίτηση δεξαµενής ή διάταξης µετααερισµού, και η εγκατάσταση µείωσης φορτίου µε φίλτρανση ή άλλη µέθοδο, που παίρνει τις ακόλουθες τιµές : κ = 1,00 όταν δεν απαιτείται τριτοβάθµια επεξεργασία κ = 1,15 όταν απαιτείται τριτοβάθµια επεξεργασία Με αντικατάσταση στον παραπάνω τύπο και σύµφωνα µε το Τ.Τ.. προκύπτει I ΣΚi ΣIi Α/Α (αστικά) (βιοµηχ.) β σ κ τκ Α2 ( ) κατ. ι.κ. ι.κ ,34 1,00 1,00 1, ,83 ΣΥΝΟΛΟ ,83 Τεύχος Προεκτιµώµενης Αµοιβής _Σελ 10

11 Άρθρο Υ Ρ.18 Λειτουργικός σχεδιασµός εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού, ακαθάρτων ή βιοµηχανικών αποβλήτων Η ενιαία τιµή προεκτιµώµενης αµοιβής για τον λειτουργικό σχεδιασµό εγκατάστασης επεξεργασίας νερού, ακαθάρτων ή βιοµηχανικών αποβλήτων, ο οποίος περιλαµβάνει την µελέτη επιλογής της µεθόδου επεξεργασίας καθώς και λειτουργικών λεπτοµερειών της επεξεργασίας, αµείβεται βάσει του παρακάτω τύπου : Α= β (A1 + A2) τκ Όπου: Α1 η αµοιβή του µελετητή υδραυλικών έργων, όπως αυτή προκύπτει από το αντίστοιχο Άρθρο του παρόντος Κεφαλαίου. Α2 η αµοιβή του µελετητή ηλεκτροµηχανολογικών έργων, όπως αυτή προκύπτει από το αντίστοιχο Άρθρου του παρόντος Κεφαλαίου. Εφ όσον ο λειτουργικός σχεδιασµός των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αφορά συγκεκριµένο µόνο στάδιο του συνόλου της µελέτης, τότε η ως άνω αµοιβή αντιστοιχίζεται στις αµοιβές Α1 και Α2 του αντιστοίχου σταδίου της µελέτης. β συντελεστής που αφορά στο είδος της εγκατάστασης και παίρνει τις ακόλουθες τιµές : β=0,05 για εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού ή ακαθάρτων και β=0,15 για εγκαταστάσεις επεξεργασίας βιοµηχανικών αποβλήτων. ιευκρινίζεται ότι η αµοιβή του παρόντος άρθρου αποτελεί τη συνολική αµοιβή των καθύλη συµµετεχουσών κατηγοριών (9), (13) και (18) του άρθρου 2 του Ν. 3316/05. Με αντικατάσταση στον παραπάνω τύπο και σύµφωνα µε το Τ.Τ.. προκύπτει: Α/Α Α1 Α2 β ` τκ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ Α ( ) , ,83 0,05 1, ,43 ΣΥΝΟΛΟ ,43 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Σύνολο 1+ Σύνολο 2+ Σύνολο3) - Α ,67

12 Η µελέτη θα εκπονηθεί σε στάδιο προµελέτης άρα η τελική αµοιβή θα είναι ίση µε: 35,00%xA. 4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Άρθρο ΠΕΡ.1 Συστήµατα υποδοµής που απαιτούνται για την επεξεργασία και διάθεση αστικών λυµάτων Για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυµάτων, οι οποίες έχουν καταταγεί στα στοιχεία µε α.α. 10, 11, 12 και 13 της 4 ης Οµάδας του Παραρτήµατος Ι της µε α.η.π /2332/ ΚΥΑ (όπως ισχύει σήµερα), η ενιαία τιµή της προεκτιµώµενης αµοιβής για το σύνολο των περιβαλλοντικών µελετών, περιλαµβανόµενων αυτών που απαιτούνται για τους αγωγούς διάθεσης επεξεργασµένων λυµάτων, προσδιορίζεται από τη σχέση: όπου: 0.7 Σ(φ) = Κ C 1 φ + C2 Κ : ο συντελεστής τύπου µελέτης, Κ = 1,0 για ΠΠΕ και ΜΠΕ τύπου Ι, Κ = 0,7 για ΠΠΕ και ΜΠΕ τύπου ΙΙ, Κ = 0,2 για ΠΕ. φ : ο ισοδύναµος πληθυσµός, στην εξυπηρέτηση του οποίου σκοπεύει η εγκατάσταση ή ο εξυπηρετούµενος ισοδύναµος πληθυσµός της εγκατάστασης που παράγει την προς επεξεργασία και εναπόθεση ιλύ, C 1 και C 2 : συντελεστές είδους έργου, των οποίων οι τιµές ορίζονται στον ακόλουθο πίνακα: Πίνακας ΠΕΡ.1-1: Συντελεστές C 1 και C 2 της σχέσης υπολογισµού της τιµής προεκτιµώµενης αµοιβής περιβαλλοντικών µελετών για ορισµένα συστήµατα υποδοµής που απαιτούνται για την επεξεργασία και διάθεση αστικών λυµάτων α/α Είδος έργου ή δραστηριότητας C 1 C 2 1 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυµάτων µε διάθεσή τους σε µη ευαίσθητο αποδέκτη Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυµάτων µε διάθεσή τους σε ευαίσθητο αποδέκτη ή στο έδαφος Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυµάτων µε διάθεσή τους για τον εµπλουτισµό υπόγειου υδροφορέα Μεµονωµένοι χώροι επεξεργασίας και εναπόθεσης ιλύων από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυµάτων φ= Κ= C1= C2= Σ(φ)= Στάδιο µελέτης= Συντελ. σταδίου µελέτης= , ,41 3 (Εξ αρχής=1,μόνο ΠΠΕ=2, Μόνο ΜΠΕ=3) για επέκταση έργου για το οποίο υφίστανται ήδη περιβαλλοντικές µελέτες 80% (25+55%)

13 Με αντικατάσταση των τιµών προκύπτει Αµοιβή= 6.737,13 τκ= 1,249 Α= 8.414,67 Προεκτιµώµενη αµοιβή ΣΥΝΟΛΟ ,67 Τεύχος Προεκτιµώµενης Αµοιβής _Σελ 13

14 Άρθρο ΠΕΡ.5 Λιµενικά και υδραυλικά έργα 1. Στα πλαίσια του παρόντος άρθρου, ως υδραυλικά και λιµενικά έργα νοούνται αυτά που έχουν καταταγεί αντίστοιχα στην 2 η και 3 η Οµάδα του Παραρτήµατος Ι της µε α.η.π /2332/ ΚΥΑ (όπως ισχύει σήµερα). Για τις περιβαλλοντικές µελέτες ενός υδραυλικού ή λιµενικού έργου που απαιτούνται για τα στάδια ΠΠΕΑ και ΕΠΟ, η ενιαία τιµή της προεκτιµώµενης αµοιβής προσδιορίζεται από τη σχέση: όπου: Κ : ο συντελεστής τύπου µελέτης, όπως ορίστηκε ανωτέρω, Σ(φ) = K C(φ) µ ν φ φ : η ενιαία τιµή της προεκτιµώµενης αµοιβής για τη συνολική τεχνική µελέτη του έργου (δηλαδή τη µελέτη του υδραυλικού ή του λιµενικού έργου), όπως αυτή υπολογίζεται µε βάση τις σχετικές διατάξεις του παρόντος κανονισµού. Η φ αναφέρεται στο σύνολο των σταδίων της τεχνικής µελέτης του έργου (προκαταρκτικής µελέτης, προµελέτης και οριστικής µελέτης), ανεξάρτητα από το εάν αυτά προβλέπεται να τηρηθούν ή όχι στο εκάστοτε έργο. C(φ) : ο συντελεστής µεγέθους και τεχνικών ιδιαιτεροτήτων του έργου, όπως αυτές λήφθηκαν υπόψη στον υπολογισµό της φ. Η τιµή του συντελεστή C(φ) υπολογίζεται ως εξής: όταν φ τότε C(φ) = 0,35 όταν < φ < τότε C(φ) = 157 (log 10 φ) -4 όταν φ τότε C(φ) = 0,10 µ : συντελεστής φυσικού και πολιτισµικού περιβάλλοντος, ο οποίος υπολογίζεται ως εξής: Η περιοχή µελέτης, εµβαδού Ε σε m 2, χωρίζεται σε υποπεριοχές µε τρόπο τέτοιο ώστε κάθε υποπεριοχή να χαρακτηρίζεται από οµογενή χαρακτηριστικά φυσικού και πολιτισµικού περιβάλλοντος. Για κάθε µία υποπεριοχή, εµβαδού E i, προσδιορίζεται ο συντελεστής φυσικού και πολιτισµικού περιβάλλοντος µ i, µε τις εξής τιµές: µ i = 0,8 σε περιοχές χωρίς συγκεκριµένο ή ιδιαίτερο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον και χωρίς εναλλαγές µορφολογίας ή χρήσεων γης, µ i = 1,0 σε περιοχές χωρίς συγκεκριµένο ή ιδιαίτερο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον αλλά µε εναλλαγές µορφολογίας ή χρήσεων γης, καθώς και εντός οικισµών ή σχεδίου πόλης, πλην των περιπτώσεων γειτνίασης µε αρχαιολογικούς χώρους σε απόσταση µικρότερη των 200 m, µ i = 1,4 εντός και σε ζώνη 100 m γύρω από περιοχές µε συγκεκριµένο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον (π.χ. λίµνες, παραλίες, δάση κ.ά.), εξαιρούµενων των συνήθων περιπτώσεων συνδυασµού λιµενικών έργων και παραλίων, όπου λαµβάνεται µ i = 1,0, µ i = 1,6 εντός και σε ζώνη 200 m γύρω από περιοχές που προστατεύονται λόγω του ιδιαίτερου φυσικού ή πολιτισµικού τους περιβάλλοντος (π.χ. αρχαιολογικοί χώροι, εθνικοί ή αισθητικοί δρυµοί κ.ά.), µ i = 1,8 εντός των Ειδικών Ζωνών ιατήρησης (περιοχές Natura 2000 και SPA). Μετά τον προσδιορισµό των συντελεστών µ i, υπολογίζεται ο µ ως σταθµισµένος µέσος όρος µε συντελεστές στάθµισης τα ποσοστιαία εµβαδά κάθε υποπεριοχής, σύµφωνα µε την εξής σχέση: Ε τ i µ = µ i i= 1 E

15 ν : συντελεστής ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ο οποίος υπολογίζεται µε τρόπο όµοιο µε το συντελεστή µ, ως σταθµισµένος µέσος όρος των συντελεστών ν i κάθε υποπεριοχής, µε συντελεστές στάθµισης τα ποσοστιαία εµβαδά και τιµές του ν i ως εξής: ν i = 1,0 όταν α > 200 m, ν i = 1,3 όταν 100 m < α 200 m, ν i = 1,6 όταν α < 100 m. όπου α η απόσταση από αστικές ή αστικοποιηµένες περιοχές. Αστικές θεωρούνται οι περιοχές εντός σχεδίου πόλης ή ορίου οικισµού ενώ αστικοποιηµένες θεωρούνται οι περιοχές εκτός των αστικών µε µέση πυκνότητα κτιρίων µεγαλύτερη από 10 κτίρια/εκτάριο. Εάν σε µια υποπεριοχή και οι δύο συντελεστές µ i και ν i αξιολογούνται κατ αρχήν ως µεγαλύτεροι της µονάδας λόγων ιδιαίτερων συνθηκών τόσο στο φυσικό και πολιτισµικό όσο και στο ανθρωπογενές περιβάλλον, κατά τον υπολογισµό των µ και ν λαµβάνεται υπόψη µόνο ο µεγαλύτερος από τους δύο και ο άλλος θεωρείται ως µονάδα. Με αντικατάσταση στον παραπάνω τύπο και σύµφωνα µε το Τ.Τ.. προκύπτει: φ= κόστος µελέτης δικτύου, υδραυλικά αντλιοστασίου και Η-Μ αντλιοστασίου Κ= 0,2 (ΜΠΕ τύπου Ι: Κ=1, ΜΠΕ τύπου ΙΙ: Κ=0,7, Π.Ε. Κ=0,2) C(φ)= 0,282 µ= 0,8 ν= 1 Σ(φ)= 3.245,78 Στάδιο µελέτης= 1 (Εξ αρχής=1,μόνο ΠΠΕ=2, Μόνο ΜΠΕ=3) Συντελ. σταδίου µελέτης= 100% για υποβολή ΠΕ Αµοιβή= 3.245,78 τκ= 1,249 Α= 4.053,98 Προεκτιµώµενη αµοιβή ΣΥΝΟΛΟ ,98 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΙΚΗΣ Α ΓΙΑ Περιβαλλοντική Μελέτη (Σ1+Σ2) ,65 5. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Άρθρο ΓΜΕ.1 Προγραµµατισµός, Επίβλεψη, Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Ερευνών Αντικείµενο της φάση αυτής είναι ο σχεδιασµός της απαιτούµενης γεωτεχνικής έρευνας για την αποσαφήνιση-διερεύνηση των εδαφικών συνθηκών της υπό µελέτης περιοχής και ο σαφής και πλήρης προσδιορισµός όλων των απαραίτητων γεωτεχνικών στοιχείων για την εκπόνηση της µελέτης των επιµέρους προβλεπόµενων έργων. Τεύχος Προεκτιµώµενης Αµοιβής _Σελ 15

16 1.1 Έκθεση Προγράµµατος Γεωτεχνικών Ερευνών Αντικείµενο Περιεχόµενο Αµοιβή Αντικείµενο της Έκθεσης Προγράµµατος Γεωτεχνικών Ερευνών είναι ο πλήρης καθορισµός της αναγκαίας γεωτεχνικής έρευνας µε βάση το είδος και τα στοιχεία των υπό µελέτη έργων (π.χ. χάραξη οδού, τεχνικό έργο, υπόγειο έργο) λαµβάνοντας υπόψη όλα τα διαθέσιµα γεωλογικά-γεωτεχνικά στοιχεία της υπό µελέτη περιοχής. Η Έκθεση συντάσσεται αφού γίνει επιτόπου αναγνώριση της περιοχής και περιλαµβάνει, τυπικά και όχι περιοριστικά, τα ακόλουθα: (α) Συγκέντρωση και περιγραφή όλων των διαθέσιµων γεωλογικών και γεωτεχνικών πληροφοριών στην υπό µελέτη περιοχή (γεωλογικοί χάρτες, υπάρχουσες γεωλογικές-γεωτεχνικές έρευνες, αεροφωτογραφίες, πληροφορίες για τη σεισµικότητα και την εµπειρία που υπάρχει στην περιοχή σχετικά µε το υπέδαφος κ.τλ.). (β) Παρουσίαση των αποτελεσµάτων της επιτόπου γεωτεχνικής αναγνωρίσεως στην περιοχή του έργου από ειδικευµένο Γεωτεχνικό Mηχανικό, µε έµφαση στις επιφανειακές παρατηρήσεις που σχετίζονται µε τη µελέτη του έργου και την εµπειρία της περιοχής, για παράδειγµα, καθιζήσεις και ρωγµές παλαιότερων κτιρίων, κατολισθήσεις, υπόγεια ύδατα, λατοµεία, δανειοθαλάµους, οδοστρώµατα, ευκολία εκσκαφής κ.λπ. (γ) Συγκέντρωση και περιγραφή όλων των στοιχείων των υπό µελέτη έργων σε συνεργασία µε όλους τους εµπλεκόµενους µελετητές (τοπογραφικό, οριζοντιογραφία, τεχνική περιγραφή έργων, λειτουργικές απαιτήσεις, γεωµετρία, ελάχιστο λειτουργικό βάθος θεµελιώσεως, φορτία, αντιστηρίξεις, υλικά κατασκευής, στατική µορφή και φορείς, υπόγεια νερά, στεγανότητα, πρανή, απαιτήσεις µελετητών επί ειδικών θεµάτων κ.λπ.). (δ) Πλήρης και εκτεταµένη αιτιολόγηση της αναγκαιότητας εκτέλεσης του προτεινόµενου προγράµµατος (για τη θέση, βάθος και είδος κάθε σηµείου έρευνας). (ε) Λεπτοµερής περιγραφή των προτεινόµενων ερευνών (θέση, είδος, διάµετρος και βάθος κάθε ερευνητικής διάνοιξης, απαιτήσεις δειγµατοληψίας, απαιτήσεις εγκατάστασης οργάνων και πρόγραµµα παρακολούθησης αυτών, είδος και πυκνότητα εκτέλεσης επί τόπου δοκιµών, ενδεικτικό πρόγραµµα εργαστηριακών δοκιµών, προδιαγραφές εκτέλεσης των ερευνών κ.τλ.). (στ)τοπογραφικό διάγραµµα µε οριζοντιογραφία των προβλεπόµενων έργων στο οποίο θα σηµειώνονται (µε διαφορετική σήµανση ανά είδος έρευνας) οι θέσεις όλων των υφιστάµενων και προτεινόµενων σηµείων έρευνας. Στο υπόµνηµα του σχεδίου θα αναγράφονται σε πίνακα οι συντεταγµένες (Χ, Υ) των θέσεων της προτεινόµενης έρευνας. (ζ) Σχολιασµός της αναγκαιότητας διάνοιξης οδών προσπέλασης και του τρόπου τροφοδοσίας νερού σε περίπτωση που απαιτείται για τις ανάγκες της έρευνας. (η) Προµέτρηση, Προϋπολογισµό και Χρονοδιάγραµµα Ερευνών. Η αµοιβή για τη σύνταξη και υποβολή της Έκθεσης Προγράµµατος Γεωτεχνικών Ερευνών συµπεριλαµβάνεται στην αµοιβή της Έκθεσης Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών. 1.2 Έκθεση Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών Αντικείµενο Αντικείµενο της Έκθεσης Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών είναι η αξιολόγηση και ερµηνεία των στοιχείων της γεωτεχνικής έρευνας συνεκτιµώντας τα σχετικά στοιχεία από τη γεωλογική µελέτη µε στόχο τον καθορισµό του γεωτεχνικού προσοµοιώµατος στην περιοχή του Τεύχος Προεκτιµώµενης Αµοιβής _ Σελ 16

17 Περιεχόµενο έργου. Η Έκθεση περιλαµβάνει τυπικά και όχι περιοριστικά τα ακόλουθα: (α) Σύντοµη παράθεση των γεωλογικών πληροφοριών µε αναφορά στην πηγή των πληροφοριών και συγκεκριµένα: Αναφορά στα υφιστάµενα γεωλογικά στοιχεία. Περιγραφή των γενικών γεωλογικών συνθηκών της περιοχής του έργου (µε σαφή αναφορά στη γεωµορφολογία, στρωµατογραφία, τεκτονική, σεισµικότητα κ.λπ.). Περιγραφή των υδρογεωλογικών συνθηκών της περιοχής του έργου. Περιγραφή των τεχνικογεωλογικών συνθηκών της περιοχής (µε σαφή αναφορά σε τεχνικογεωλογικές ενότητες-οµάδες γεωϋλικών µε την ίδια ή παρόµοια αναµενόµενη µηχανική συµπεριφορά). (β) Σύντοµη περιγραφή της εκτελεσθείσας γεωτεχνικής έρευνας µε αναφορά στο είδος, θέση και βάθος αυτής. Απαραίτητα θα περιλαµβάνονται σε παράρτηµα του τεύχους: τοπογραφικό διάγραµµα µε οριζοντιογραφία των προβλεπόµενων έργων στο οποίο θα αποτυπώνονται οι γεωλογικοί σχηµατισµοί και, µε διαφορετική σήµανση ανά είδος έρευνας, οι θέσεις όλων των ερευνών που έχουν εκτελεσθεί σε παλαιότερο ή στο παρόν στάδιο µελέτης. Στο υπόµνηµα του σχεδίου θα αναγράφονται σε πίνακα οι συντεταγµένες των θέσεων (Χ, Υ, Ζ) της εκτελεσθείσας έρευνας όπως αυτές περιλαµβάνονται στις αντίστοιχες Εκθέσεις Γεωτεχνικών Ερευνών, τα µητρώα των ερευνητικών διανοίξεων όπως αυτά περιλαµβάνονται στις αντίστοιχες Εκθέσεις Γεωτεχνικών Ερευνών. (γ) Περιγραφή του υπό µελέτη έργου (θέση, τεχνική περιγραφή, γεωµετρία, λειτουργικές απαιτήσεις, ελάχιστο λειτουργικό βάθος θεµελιώσεως, φορτία, αντιστηρίξεις, υλικά κατασκευής, στατική µορφή και φορείς, υπόγεια νερά, στεγανότητα, πρανή, απαιτήσεις µελετητών επί ειδικών θεµάτων κ.λπ.) και παροχή χρήσιµων πληροφοριών για το περιβάλλον αυτού (π.χ. κτίσµατα, άλλες γειτνιάζουσες κατασκευές και αλληλεπίδραση αυτών), (δ) Παρουσίαση του γεωτεχνικού προσοµοιώµατος, δηλαδή του διαχωρισµού των συναντώµενων σχηµατισµών σε εδαφικά στρώµατα/βραχώδεις ενότητες µε κριτήριο τη µηχανική συµπεριφορά, µε βάση τα αποτελέσµατα της γεωλογικής µελέτης και των γεωτεχνικών ερευνών (εργασίες υπαίθρου και εργαστηριακές δοκιµές). Γίνεται λεπτοµερής περιγραφή των διαφόρων στρώσεων-ενοτήτων µε βάση τα φυσικά και µηχανικά χαρακτηριστικά (µε έµφαση στα χαρακτηριστικά αντοχής και συµπιεστότητας) και δίνεται διαφορετικό σύµβολο για κάθε διαχωριζόµενη στρώση-ενότητα. Σχεδιάζονται και περιλαµβάνονται σε παράρτηµα της Έκθεσης γεωτεχνικές τοµές (µηκοτοµή διατοµές στις θέσεις των ερευνών) πάνω στις οποίες δείχνεται ο διαχωρισµός των στρωµάτων- ενοτήτων µε απόλυτα υψόµετρα όπου είναι δυνατόν, αλλιώς µε σχετικά υψόµετρα από τα σχέδια της µελέτης και προβάλλονται στις θέσεις γεωτεχνικής έρευνας κατ ελάχιστο τα παρακάτω: Η κατάταξη των υλικών µε βάση το σύστηµα USCS Ο αριθµός κρούσεων N SPT των δοκιµών πρότυπης διείσδυσης, στα βάθη που έχουν πραγµατοποιηθεί Ο δείκτης ποιότητας του πετρώµατος (RQD) και ο βαθµός αποσάθρωσης Η στάθµη του υπόγειου νερού. Σε περίπτωση που υπάρχουν αρκετά στοιχεία είναι σκόπιµο να παρουσιάζεται το εποχιακό εύρος διακύµανσης αυτής. Οι όποιες µετρήσεις σταθµών που παρουσιάζονται πρέπει να πραγµατοποιούνται µετά το πέρας των γεωτρητικών εργασιών. Τεύχος Προεκτιµώµενης Αµοιβής _Σελ 17

18 Στον καθορισµό του προσοµοιώµατος λαµβάνονται υπόψη και σχολιάζονται όλες οι διαθέσιµες µετρήσεις οργάνων παρακολούθησης (πιεζόµετρα, αποκλισιόµετρα, επιφανειακοί µάρτυρες κ.τλ.). (ε) Tαξινόµηση, πινακοποίηση και παρουσίαση σε κατάλληλα διαγράµµατα των αποτελεσµάτων των ερευνών υπαίθρου και των εργαστηριακών δοκιµών και εφόσον κρίνεται απαραίτητο, παρουσίαση της στατιστικής κατανοµής και του εύρους µεταβολής των κυριοτέρων στοιχείων σε ιστογραφήµατα. (στ) Παρουσίαση των τιµών (διακύµανση και µέσοι όροι) των κυριότερων φυσικών και µηχανικών χαρακτηριστικών για κάθε εδαφικό στρώµα/ βραχώδη ενότητα που έχει διαχωριστεί, µε ιδιαίτερη έµφαση στα αποτελέσµατα των επί τόπου και εργαστηριακών δοκιµών αντοχής, παραµορφωσιµότητας και περατότητας (τυποποιηµένης διείσδυσης, φυσικής υγρασίας, αντοχής, συµπιεστότητας κ.λπ.), Η παρουσίαση των ορίων µεταβολής των γεωτεχνικών παραµέτρων πρέπει να γίνεται κατά τρόπο σαφή και εποπτικό ώστε να επιτρέπει την επιλογή των πιο κατάλληλων παραµέτρων για τους γεωτεχνικούς υπολογισµούς. Αποτελέσµατα που παρουσιάζουν σηµαντική απόκλιση από το µεγαλύτερο µέρος των άλλων αποτελεσµάτων εξετάζονται µε σχολαστικότητα για να διαπιστωθεί εάν οφείλονται σε σφάλµατα δοκιµής ή εάν αντιπροσωπεύουν διαφορετικές συνθήκες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στον διαχωρισµό των στρώσεων-ενοτήτων. (ζ) Επιλογή αντιπροσωπευτικών τιµών (σχεδιασµού) των φυσικών και µηχανικών παραµέτρων για κάθε διαχωριζόµενη στρώσηενότητα. Θα γίνεται προσπάθεια για ερµηνεία των αποτελεσµάτων και αξιολόγηση τυχόν σηµαντικών αποκλίσεων µεταξύ των παραµέτρων που προέρχονται από διάφορα είδη δοκιµών. Σε περιπτώσεις στις οποίες προεκτιµάτε ότι η αστοχία θα συµβεί στο ασθενέστερο υλικό που υπάρχει σε ανοµοιογενή στρωµατογραφική διάταξη, το κατώτατο όριο τιµών χαρακτηριστικών παραµέτρων για τα υλικά που επηρεάζουν την αστοχία θα προσδιορίζεται µε βάση την κρίση του γεωτεχνικού µηχανικού ή µε στατιστικές µεθόδους κατά τις οποίες θα επιλέγεται µια πιθανότητα µη υπέρβασης ίση µε 5%. Στις περιπτώσεις που τόσο η αντοχή όσο και η παραµόρφωση δεν καθορίζονται από το ασθενέστερο υλικό που υπάρχει, τότε θα χρησιµοποιούνται κατάλληλες µέθοδοι µέσου όρου µε αποµείωση (εάν απαιτείται) ανάλογα µε την εκτιµηθείσα τυπική απόκλιση. (η) Πρόταση ετήσιας ανώτατης στάθµης υπόγειου ορίζοντα καθώς και ανώτατης στάθµης ορίζοντα 50-ετίας για να χρησιµοποιηθούν στους γεωτεχνικούς υπολογισµούς. Η πρόταση θα βασίζεται σε εκτιµήσεις που θα προκύπτουν στατιστικά (συσχέτιση πιεζοµετρικών και βροχοµετρικών δεδοµένων) ή σε ορισµένες περιπτώσεις και εφόσον απαιτείται µε άλλες µεθόδους (εµπειρικές, αναλυτικές κ.λ.π.). Γενικά η µέθοδος που θα χρησιµοποιείται θα εξαρτάται από τα διαθέσιµα στοιχεία (υδρογεωλογικά, µετεωρολογικά) και την σπουδαιότητα του έργου. Σε κάθε περίπτωση θα λαµβάνονται υπόψη οι τοπικές, ιδιαίτερες υδρογεωλογικές συνθήκες (περατότητες των τεχνικογεωλογικών ενοτήτων, φυσική αποστράγγιση κλπ.). Σε περίπτωση έλλειψης τοπικών στοιχείων θα γίνονται συντηρητικές εκτιµήσεις σταθµών µε βάση αιτιολογηµένες παραδοχές και στοιχεία από παρακείµενες περιοχές µε παρόµοιες συνθήκες καθώς και σχετικά στοιχεία από τη διεθνή βιβλιογραφία. (θ) Κατάταξη των προς εκσκαφή υλικών για χρήση ως υλικού κατασκευής επιχωµάτων, εξυγίανσης, οδοστρωσίας κτλ. και κατάταξη όσον αφορά την εκσκαψιµότητα. (ι) Ταξινόµηση κατά µήκος του έργου του εδάφους θεµελίωσης οδοστρωµάτων σε περίπτωση χαµηλών επιχωµάτων, (ύψους µικρότερου του 1,00µ.), έρπουσας χάραξης ή χάραξης σε διατοµή ορύγµατος µε κριτήριο την αναγκαιότητα κατασκευής στρώσης εξυγίανσης, αποστράγγισης κτλ. (ια) Κατάταξη των εδαφών από άποψη σεισµικής επικινδυνότητας µε βάση τον Ελληνικό Αντισεισµικό Κανονισµό (ΕΑΚ 2000). (ιβ) Αξιολόγηση των χηµικών ιδιοτήτων των υπογείων υδάτων σε σχέση µε την επίδρασή τους σε δοµικά στοιχεία που βρίσκονται στο έδαφος (ιγ) Yποβολή αιτιολογηµένων προτάσεων σχετικά µε το είδος και τον αριθµό των πρόσθετων γεωτεχνικών ερευνών που κρίνεται σκόπιµο να εκτελεστούν, για να καλύψουν τυχόν ανεπαρκή στοιχεία της έρευνας ή να απαντήσουν σε τυχόν ερωτηµατικά που προέκυψαν Τεύχος Προεκτιµώµενης Αµοιβής _Σελ 18

19 Αµοιβή από τα αποτελέσµατα της γεωτεχνικής έρευνας, εφόσον απαιτηθεί από την παραπάνω αξιολόγηση. Το προεκτιµώµενο κόστος του συνόλου των γεωτεχνικών ερευνών (υπαίθρου και εργαστηρίου) που θα εκτελεστούν στο παρόν στάδιο µελέτης. Όταν δεν διατίθεται αναλυτικά το προεκτιµώµενο κόστος του συνόλου των γεωτεχνικών ερευνών, αυτό υπολογίζεται µε βάση τον παρακάτω τύπο: Γ = 380*Σ ( ) όπου Σ το προεκτιµώµενο συνολικό βάθος γεωτρήσεων σε µέτρα. Σε περίπτωση που η έρευνα είναι πιθανόν να αποτελείται ή/και από στατικές πενετροµετρήσεις-δοκιµαστικές φορτίσεις/εξολκεύσεις ή µόνο από ερευνητικά φρέατα και εργαστηριακές δοκιµές, το προεκτιµώµενο κόστος των παραπάνω ερευνών θα προκύπτει αναλυτικά µε βάση τις προεκτιµηθείσες ποσότητες και τις τιµές του Τιµολογίου Γεωτεχνικών Ερευνών. Γεωτεχνικές έρευνες που έχουν γίνει και αξιολογηθεί σε προηγούµενο στάδιο µελέτης και συναξιολογούνται στο παρόν στάδιο δεν θα λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό του Γ. Η αµοιβή για τη σύνταξη και υποβολή της Έκθεσης Προγράµµατος Γεωτεχνικών Ερευνών και της Έκθεσης Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών καθορίζεται από τον τύπο Σ(Φ)= 15%*Γ ( ) Η αµοιβή για τη επίβλεψη των Γεωτεχνικών Ερευνών καθορίζεται από τον τύπο Σ(Φ)= 5%*Γ ( ) Η ελάχιστη αµοιβή για την σύνταξη Έκθεσης Προγράµµατος και Αξιολόγησης του συνόλου των Γεωτεχνικών Ερευνών ανά στάδιο µελέτης δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 500. Βάσει των παραπάνω τύπων υπολογίζεται: 1 Προεκτιµώµενο κόστος του συνόλου των γεωτεχνικών ερευνών (υπαίθρου και εργαστηρίου) Γ = 380*Σ ( ) όπου: Σ= το προεκτιµώµενο συνολικό βάθος γεωτρήσεων σε µέτρα. Σ= 32,00 (αφορά σε 4 γεωτρήσεις των 8 µέτρων) Γ= ,00 2 Επίβλεψη Γεωτεχνικών Ερευνών Σ(Φ)= 5%*Γ Τεύχος Προεκτιµώµενης Αµοιβής _Σελ 19

20 Σ(φ)= 608,00 3 Η αµοιβή για τη σύνταξη και υποβολή της Έκθεσης Προγράµµατος Γεωτεχνικών Ερευνών και της Έκθεσης Αξιολόγησης Γεωτεχνικών Ερευνών, Σ(Φ) Σ(Φ)= 15%*Γ Σ(φ)= 1.824,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Άρθρο ΓΜΕ.2 Γεωτεχνικές Μελέτες Η αµοιβή υπολογίζεται µε βάση τον χρόνο απασχόλησης του γεωτεχνικού µηχανικού σύµφωνα µε το άρθρο ΓΕΝ.4Β Έτη εµπειρίας απασχολούµενου γεωτεχνικού µηχανικού= 4 Αµοιβή µηχανικού ανά ανθρωποηµέρα απασχόλησης= 300*τκ Εκτιµώµενος χρόνος απασχόλησης µηχανικού (ηµέρες)= 16 Σύνολο αµοιβής Γεωτεχνικής µελέτης, ΓΤ= 5.995,20 ΣΥΝΟΛΟ 2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α=8.427,20 Τεύχος Προεκτιµώµενης Αµοιβής _Σελ 20

21 6. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ Άρθρο ΤΟΠ.2 Τριγωνισµοί Για την αναγνώριση, επισήµανση, γωνιοµέτρηση, υπολογισµό, σύνταξη διαγράµµατος και την εξασφάλιση, οι τιµές για κάθε τριγωνοµετρικό σηµείο, ως και οι αντίστοιχες για την κατασκευή κάθε βάθρου, ορίζονται σε Ευρώ, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: α/α Ενδείξεις εργασιών ΙΙΙ τάξης IV IV τάξης Εµπροσθοτοµίες Οπισθοτοµίες Τριγ 1 Τριγωνοµετρικό σηµείο Βάθρ 2 Βάθρο ύψους 1,10 µ. (πλη ( πλην βραχωδών εδαφών) Βάθρ 3 Βάθρο ύψους 0,40 µ Βάθρ 4 Βάθρο ύψους 1,10 µ. (επί (επί βραχωδών εδαφών) Για κάθε επιπλέον παραδεκτή µέτρηση και υπολογισµό του ίδιου σηµείου, σε περίπτωση που απαιτούνται πολλαπλές τοµές (οπισθοτοµία ή εµπροσθοτοµία), η αντίστοιχη βασική τιµή του ανωτέρω πίνακα προσαυξάνεται κατά 40% ανά τοµή και µέχρι δύο το πολύ τοµές (µέγιστη προσαύξηση 80%). 2. Η χρήση υπάρχοντος τριγωνοµετρικού σηµείου, για εξάρτηση δικτύου, αµείβεται µε την τιµή της τάξης του δικτύου, για την οποία θα χρησιµοποιηθεί, εξαιρουµένων των τοµών και µη συµπεριλαµβανοµένης της σήµανσης. 3. Η αναγνώριση και χρήση τριγωνοµετρικού σηµείου για εξάρτηση πολυγωνοµετρικού δικτύου ή εµπροσθοτοµίας ορίζεται σε 65 Ευρώ. Με αντικατάσταση στον παραπάνω τύπο προκύπτει: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ α/α Ενδείξεις εργασιών ΙΙΙ τάξης IV τάξης Εµπροσθο-τοµίες Οπισθοτοµίες Τριγωνοµετρικό σηµείο Βάθρο ύψους 1,10 µ. ( πλην βραχωδών εδαφών) Βάθρο ύψους 0,40 µ Βάθρο ύψους 1,10 µ. (επί βραχωδών εδαφών) Αναγνώριση και χρήση τριγωνοµετρικού σηµείου για εξάρτηση πολυγωνοµετρικού δικτύου 4 -

22 Αµοιβή = 260,00 Τκ= 1,249 Α= 324,74 Προεκτιµώµενη αµοιβή ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΙΓΩΝΙΣΜΩΝ 324,74 Άρθρο ΤΟΠ.3 Πολυγωνοµετρίες 1. Για την αναγνώριση, την εγκατάσταση πολυγωνοµετρικού δικτύου µε απλή (πρόχειρη) σήµανση, γωνιοµέτρηση, πλευροµέτρηση, υπολογισµό οδεύσεων και υψοµέτρων, καθώς και τη σύνταξη διαγράµµατος και την εξασφάλιση η τιµή ανά πολυγωνικό σηµείο ορίζεται ως παρακάτω: α) Εκτός κατοικηµένων περιοχών: 50 Ευρώ. β) Εντός κατοικηµένων περιοχών ή σε οδούς µεγάλης κυκλοφορίας: 65 Ευρώ. 2. Η τιµή για τη µόνιµη σήµανση των πολυγωνικών ορίζεται επί πλέον σε 25 Ευρώ. Με αντικατάσταση στον παραπάνω τύπο προκύπτει: Αριθµός πολυγωνικών= 40 Αναγνώριση και εγκατάσταση ( /σηµείο)= 50 Μόνιµη σήµανση ( /σηµείο)= 25 Αµοιβή= 3.000,00 Τκ=1,249 Α=3.747,00 Προεκτιµώµενη αµοιβή ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑΣ 3.747,00 Άρθρο ΤΟΠ.5Α Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις αδόµητων εκτάσεων 1. Για την τοπογραφική αποτύπωση σε αδόµητες εκτάσεις / περιοχές, τη δηµιουργία ψηφιακού µοντέλου εδάφους, την παράδοση των τοπογραφικών διαγραµµάτων και όλων των στοιχείων µετρήσεων και υπολογισµών σε αναλογική και ψηφιακή µορφή, οι τιµές για κάθε στρέµµα ανάλογα µε την κλίµακα και Τεύχος Προεκτιµώµενης Αµοιβής _Σελ 22

23 τη µορφολογία εδάφους ορίζονται σε Ευρώ σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα (υπάρχοντος τριγωνοµετρικού, πολυγωνοµετρικού και χωροσταθµικού δικτύου): 2. Σε πολύ καλυµµένα από φύτευση, όπως και σε καλυµµένα από ύδατα εδάφη, η τιµή προσαυξάνεται κατά 60% της αντίστοιχης τιµής κατηγορίας εδάφους κλίσης 0-10%. 3. Σε εξόχως δασωµένα εδάφη, η τιµή προσαυξάνεται κατά 80% της αντίστοιχης τιµής κατηγορίας εδάφους κλίσης 0-10%. 4. (διαγράφεται το πρώτο εδάφιο του αρχικού κειµένου της παραγρ. 4 του άρθρου ΤΟΠ.5). α/α Μορφολογία εδάφους (εγκάρσιες κλίσεις) Τιµή αµοιβής ( / στρέµµα) για κλίµακα : 1:200 1:500 1:1000 1:2000 1: Κλίση εδάφους 0-10% Κλίση εδάφους 10-40% Κλίση εδάφους > 40% Σε περίπτωση αποτύπωσης ζώνης, οι παραπάνω τιµές ισχύουν για ζώνη συµβατικού πλάτους που δίνεται στον ακόλουθο πίνακα: Κατηγορία εδάφους από πλευράς α/α φυτοκάλυψης Συµβατικό πλάτος σε µέτρα για κλίµακα : 1:200 1:500 1:1000 1:2000 1: Έδαφος σύνηθες Έδαφος δασωµένο Για αποτύπωση ζώνης µικρότερου πλάτους οι παραπάνω τιµές προσαυξάνονται κατά 5% ανά 5% µείωσης του συµβατικού πλάτους. Ως ελάχιστη αµοιβή αποτύπωσης λωρίδας θα λαµβάνεται αυτή που προκύπτει σύµφωνα µε τα παραπάνω για πλάτος ίσο προς το 25% του συµβατικού πλάτους. 5. Αδόµητες χαρακτηρίζονται οι περιοχές, όταν τα σηµεία που περιγράφουν κατασκευές δεν υπερβαίνουν τα 60 ανά 10 στρέµµατα. Όταν ο αριθµός των παραπάνω σηµείων υπερβαίνει τα 20 σηµεία ανά 10 στρέµµατα, τότε οι τιµές του πίνακα της παραγράφου 1 προσαυξάνονται κατά 20%. Με αντικατάσταση στον παραπάνω τύπο προκύπτει: Τεύχος Προεκτιµώµενης Αµοιβής _Σελ 23

24 Για αποτύπωση ζώνης µικρότερου πλάτους οι παραπάνω τιµές προσαυξάνονται κατά 5% ανά 5% µείωσης του συµβατικού πλάτους. Ως ελάχιστη αµοιβή αποτύπωσης λωρίδας λαµβάνεται για πλάτος ίσο προς το 25% του συµβατικού πλάτους. Πλάτος ζώνης αποτύπωσης= 50 µέτρα Συµβατικό πλάτος = 200 µέτρα Ποσοστό µείωσης συµβατικού πλάτους= 75% Τιµή ανά στρέµµα= 16,00 /στρέµµα Προσαυξηµένη τιµή ανά στρέµµα= 28,00 /στρέµµα Επιφάνεια αποτύπωσης= 345,37 στρέµµατα Αµοιβή, ΤΟΠ= 9.670,35 Τκ=1,249 Α=12.078,26 Προεκτιµώµενη αµοιβή ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ,26 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Α= ,00 7. ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Άρθρο ΓΕΝ.7 Αµοιβή σύνταξης τευχών δηµοπράτησης 1. Η προεκτιµώµενη αµοιβή για τη σύνταξη τευχών δηµοπράτησης ορίζεται σε ποσοστό 8% της συνολικής προεκτίµωµενης αµοιβής των κατηγοριών µελετών για τις οποίες συντάσσονται τεύχη δηµοπράτησης. 2. Η παραπάνω αµοιβή επιµερίζεται στα επιµέρους τεύχη µε τα ακόλουθα ποσοστά: Για την τεχνική περιγραφή 10% Για τις τεχνικές προδιαγραφές 30% Για την ανάλυση τιµών 25% Για το τιµολόγιο µελέτης 13% Για το τιµολόγιο προσφοράς 1% Για τη συγγραφή υποχρεώσεων 10% Για τον προϋπολογισµό µελέτης 5% Για τον προϋπολογισµό προσφοράς 1% Για τη διακήρυξη δηµοπρασίας 5% Τεύχος Προεκτιµώµενης Αµοιβής _Σελ 24

25 Η προεκτιµώµενη αµοιβή των τευχών δηµοπράτησης υπολογίζεται ως εξής: Α= 8%*(50.968, , , , , , ,43) = , ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΥ ΣΑΥ Άρθρο ΓΕΝ.6Α Αµοιβή σύνταξης µελέτης ΣΑΥ ΦΑΥ 1. Η µελέτη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) του έργου συντάσσεται από τους µελετητές του κυρίως έργου ανά κατηγορία µελέτης µε βάση τα οριζόµενα στο Π.. 305/96 και τα εκάστοτε ισχύοντα. 2. Η αµοιβή Α, για την σύνταξη µελέτης (ΣΑΥ) και (ΦΑΥ) ορίζεται από τον τύπο : Α = ΣΑi * β * τκ όπου: ΣAi= Το σύνολο των προεκτιµώµενων αµοιβών των προς εκπόνηση µελετών για συγκεκριµένο έργο και για τις κατηγορίες µελετών (Υ Ρ, Η-Μ, Χ-Μ). β = συντελεστής αµοιβής επί τοις εκατό (%) οριζόµενος ως ακολούθως: β = κ + 3 µ ΣΑi 175* τκ κ, µ συντελεστές, που ανεξαρτήτων κατηγορίας έργου ορίζονται οι ακόλουθοι: κ= 0,40 και µ= 8,00. Ο συντελεστής β (%) στρογγυλεύεται πάντα στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Με αντικατάσταση στον παραπάνω τύπο προκύπτει: ΣAi β Α κ µ τκ ευρώ % ευρώ ,83 0,40 0,80 1,249 0,48% 1.360,39 Τεύχος Προεκτιµώµενης Αµοιβής _Σελ 25

26 9. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ Αρθρο Μελέτη Αµοιβή Α % Α Αµοιβή Α1 ΜΕΛΕΤΗ ΙΚΤΥΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Υ Ρ 3.2 (Α) ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ,05 67,50% ,43 Υ Ρ 3.4 (A) ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ,48 67,50% ,60 Υ Ρ 23 Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΠΛΗΓΜΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 9.867,10 67,50% 6.660,29 Υ Ρ 20Α Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 4.644,54 67,50% 3.135,06 Υ Ρ 3.5(A) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ,41 35,00% ,84 Υ Ρ 19(Α) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ,83 35,00% ,04 Υ Ρ 18. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 8.532,43 35,00% 2.986,35 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ , ,62 ΟΙΚ 2-1 & OIK-2.2 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 4.472,95 67,50% 3.019,24 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΜΕ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ , ,86 ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.7 Τεύχη ηµοπράτησης (8% επί του συνόλου των µελετών - της Α) , ,11 ΣΥΝΟΛΟ , ,11 Τ Υδραυλικής Μελέτης , ,48 Τ Η-Μ Μελέτης 6.084, ,03 Τ Χ-Μ Μελέτης 682,59 682,59 ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΥ-ΣΑΥ ΓΕΝ.6Α Αµοιβή σύνταξης ΦΑΥ-ΣΑΥ 1.360, ,39 ΣΥΝΟΛΟ 1.360, ,39 ΦΑΥ-ΣΑΥ Υδραυλικής Μελέτης 853,30 853,30 ΦΑΥ-ΣΑΥ Η-Μ Μελέτης 455,94 455,94 ΦΑΥ-ΣΑΥ Χ-Μ Μελέτης 51,15 51,15 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡ.7 Συστήµατα υποδοµής που απαιτούνται για την επεξεργασία και διάθεση αστικών λυµάτων 8.414, ,67 ΠΕΡ.5 Λιµενικά και υδραυλικά έργα 4.053, ,98 ΣΥΝΟΛΟ , ,65 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΜΕ.1 Προγραµµατισµός, Επίβλεψη, Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Ερευνών 2.432, ,00 ΓΜΕ.2 Γεωτεχνικές Μελέτες 5.995, ,20 ΣΥΝΟΛΟ 8.427, ,20 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠ.2 Τριγωνισµοί 324,74 324,74 ΤΟΠ.3 Πολυγωνοµετρίες 3.747, ,00 ΤΟΠ.5 Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις αδόµητων εκτάσεων , ,26 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ,21 Τεύχος Προεκτιµώµενης Αµοιβής _Σελ 26

27 Η µελέτη του αγωγού θα εκπονηθεί σε στάδιο οριστικής µελέτης. Η αµοιβή ορίζεται σε ποσοστό 50% της Α. Το στάδιο της προµελέτης παρακάµπτεται οπότε γίνεται προσαύξηση µε το 50% του ποσοστού της Προµελέτης. Σύνολο 50%Α+(50%*35%)Α=67,5%Α Η µελέτη της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων θα εκπονηθεί σε στάδιο Προµελέτης. Η αµοιβή ορίζεται σε ποσοστό 35% της Α. Το στάδιο της Προκαταρκτικής µελέτης και για τις δύο µελέτες καταργείται και τα στοιχεία αυτού θα δοθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία. Τεύχος Προεκτιµώµενης Αµοιβής _Σελ 27

28 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ ΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗ (Α1) Υ ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ,88 ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ,48 ΦΑΥ-ΣΑΥ 853,30 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13 ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ,66 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ,39 ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 6.084,03 ΦΑΥ-ΣΑΥ 455,94 9 ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΗΜ ΜΕΛΕΤΗΣ ,36 ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2.986,35 ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 682,59 ΦΑΥ-ΣΑΥ 51,15 18 ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ Χ/Τ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.720,10 ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.019,24 8 ΑΜΟΙΒΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ,65 27 ΑΜΟΙΒΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 8.427,20 21 ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ,00 16 ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ,21 Τεύχος Προεκτιµώµενης Αµοιβής _Σελ 28

29 Λάρισα, Ιανουάριος 2013 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 1. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΓ. Χ.Μ. Η ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. 2. ΠΑΧΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Π.Μ. ΖΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Τεύχος Προεκτιµώµενης Αµοιβής _Σελ 29

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΖΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ Δ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ: 2012ΣΕ07580053

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Μελέτη αγωγών µεταφοράς λυµάτων ήµων Εµ. Παππά & Στρυµώνα Οριζόντιες ράσεις Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ. ΥΔΡ. & ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΤΑΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 394.757,25

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Τεχνικών δεδομένων & Προεκτίμηση Αμοιβής

Τεύχος Τεχνικών δεδομένων & Προεκτίμηση Αμοιβής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα κτιριακού συγκροτήματος Αγ. Λουκά» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αντικείμενο: ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Χρηματοδότηση: Προεκτιμώμενη Αμοιβή: «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) ..ΒΟΛΟΣ, 2012.. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) ..ΒΟΛΟΣ, 2012.. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση μελετών Τοπογραφικών, Οδοποιίας, Υδραυλικών και Περιβαλλοντικών στο τμήμα Χριστός - Κάτω Αμπέλα, 60.3.1/60.3.2 του Κάθετου Άξονα 60 " ερβένι - Σέρρες - Προμαχώνας"-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ 5 ΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προεκτίµηση Αµοιβής εκπόνησης µελέτης : «Μελέτη Οριοθέτησης τµήµατος ρέµατος Αγίου Γεωργίου», σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005

Προεκτίµηση Αµοιβής εκπόνησης µελέτης : «Μελέτη Οριοθέτησης τµήµατος ρέµατος Αγίου Γεωργίου», σύµφωνα µε το Ν. 3316/2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πληροφορίες: 23213 50136 Προεκτίµηση Αµοιβής εκπόνησης µελέτης : «Μελέτη Οριοθέτησης τµήµατος ρέµατος Αγίου Γεωργίου»,

Διαβάστε περισσότερα

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες:

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες: Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο του παρόντος Οδηγού είναι ο καθορισμός αναλυτικού κατάλογου των επιτόπου αλλά και των εργαστηριακών γεωτεχνικών δοκιμών που

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 128/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 128/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 128/2013 ΘΕΜΑ 4 o : Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης: «Γεωτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση τοπογραφικής µελέτης, µελέτης κτηµατολογίου, οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής µελέτης αποχέτευσης - αποστράγγισης, οριστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Γεωτεχνική μελέτη- έρευνα για Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ & Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Εκπόνηση µελετών για την λειτουργία και αδειοδότηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ. Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ. Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ. Ύδρευση Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ. : Ηµερ/νία: Σελίδα : από ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ Πίνακας Ελέγχου Ποιότητας Μελέτης Υπηρεσία: ΜΕΛΕΤΗ: Υπηρεσία: ΑΝΑ ΟΧΟΣ: Υπηρεσία: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Υπηρεσία: ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ: # Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : "'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών"

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : 'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : "'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών" 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ.4 και του άρθρου 10 του Ν.1418/84 περί " ηµοσίων 'Εργων και ρυθµίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Μελέτη αγωγών µεταφοράς λυµάτων ήµων Εµ. Παππά & Στρυµώνα Οριζόντιες ράσεις Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Ο Υ

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΥΕΛΕΕΒ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΗΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Ταχ. /νση : Πλατεία Κανουπάκη, Ταχ. Κωδ.: 722 00 Ιεράπετρα Τηλ : 28423 40375 Fax : 28420 26110 E-mail: kyrva@ierapetra.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 9 Αυγούστου 2005 ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ.Μ.Ε.Ο Ταχ. ιεύθυνση : Ιπποκράτους 207 Αριθµ. Πρωτ: ΜΕΟ/α/ο/1257 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 101 78 Fax : 210-64 63

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών

Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών Χ. ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΣ / ΠΑΝΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. 1 Γ. ΓΚΑΖΕΤΑΣ, Σημειώσεις Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Συντάκτης : Δρ. Χαρίλαος Γ. Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Ιζηματολόγος Σημείωση: Ο παρών Οδηγός δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 9 Αυγούστου 2005 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Μ.Ε.Ο Ταχ. Διεύθυνση : Ιπποκράτους 207 Αριθμ. Πρωτ: ΔΜΕΟ/α/ο/1257 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 101 78 Fax : 210-64

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.»

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση οριστικής γεωλογικής µελέτης, γεωτεχνικής αξιολόγησης - µελέτης και προκαταρκτικών µελετών τεχνικών στο β' υποτµήµα "Άγιος Αθανάσιος - Κρηνίδες" του τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ «Κυκλοφοριακή ì ελέτη Δήμου Αλεξανδρούπολης» : ΣΑΤΑ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 336.480,60 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα Έκθεση έχει ως σκοπό την την πρόταση αναβάθμισης της Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, ούτως ώστε η τελική εκροή να μπορεί να οδηγηθεί για επαναχρησιμοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.1 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.2 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.3 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.4 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.5 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.6 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.7 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Γενικά Προεκτιµώµενη αµοιβή για Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Εξυπηρετούµενος πληθυσµός Γεωγραφική θέση-έκταση

Εξυπηρετούµενος πληθυσµός Γεωγραφική θέση-έκταση Θέµα Εισήγησης «Αποχέτευση λυµάτων ΟΤΑ Λίµνης Ν. Πλαστήρα- Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων». Σκοπιµότητα υλοποίησης του έργου Η λίµνη Πλαστήρα χρησιµοποιείται για άρδευση, ύδρευση, παραγωγή ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής υδραυλικής µελέτης (αποχέτευσης - αποστράγγισης) και µελέτες Η/Μ στο α' υποτµήµα " ράµα -

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικής µελέτης, µελέτης κτηµατολογίου, οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής µελέτης αποχέτευσης - αποστράγγισης, οριστικής γεωλογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών µελετών κτηµατολογίου, οριστικής µελέτης οδοποιίας, οριστικής µελέτης αποχέτευσης - αποστράγγισης, οριστικής γεωλογικής µελέτης, γεωτεχνικών µελετών - αξιολογήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός Γεωγραφική θέση-έκταση

Εξυπηρετούμενος πληθυσμός Γεωγραφική θέση-έκταση Θέμα Εισήγησης «Αποχέτευση λυμάτων ΟΤΑ Λίμνης Ν. Πλαστήρα- Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων». Σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου Η λίμνη Πλαστήρα χρησιμοποιείται για άρδευση, ύδρευση, παραγωγή ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Φ.Α.Υ.) Σελ.1/8 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων Έργο: «Προσαρμογή υπάρχουσας μελέτης για εφαρμογή στο Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις της Οµάδας Εργασίας για το θέµα: «ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» Ηράκλειο, 2003

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση της Η/Μ µελέτης σήραγγας και των Η/Μ µελετών των ισόπεδων κόµβων στο τµήµα "Σµίνθη - Εχίνος" του Κάθετου Άξονα 70 "Ξάνθη - Εχίνος - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα"»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΚΑΘ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Φεβρουάριος 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση προκαταρκτικής και οριστικής µελέτης (γεωλογικής, γεωτεχνικής, υδραυλικής και στατικής) των σηράγγων Σ6 και Σ7, µε υπόγεια διάνοιξη, του τµήµατος από Α/Κ Χορτιάτη έως Α/Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ 5 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/νση: ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Τ.Κ. : 33 100 Πληρ.: Τηλ.: 2265028347 Fax: 2265022157 ΕΡΓΟ : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΧΑ0-ΕΑ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΧΑ0-ΕΑ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΧΑ0-ΕΑ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2007-2013 Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014 ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ 6 1, Α Θ Η Ν Α - T. K. 1 0 5 5 1-3 ος ό ρ ο φ ο ς, γ ρ α φ ε ί ο 7 Τ Η Λ : 2 1 0. 3 2 1 0

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη)

Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη) Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη) Αθήνα 2004 ΓΕΝΙΚΑ Η µελέτη «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Τίτλος Έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟ ΦΙΑΛ» Τόπος Έργου: ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγες Προκαταρκτικός Σχεδιασμός

Σήραγγες Προκαταρκτικός Σχεδιασμός 1 ΑΚΡΙΒΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ακριβή Τοπογραφικά Σχέδια Μελέτη Χάραξης (Μηκοτομή, Οριζοντιογραφία) Αλληλλεπίδραση με Παρακείμενα Εργα Επιλογή Τυπικής Διατομής Σήραγγας (απαιτήσεις λειτουργίας και ασφάλειας)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2014 ΘΕΜΑ: 14 ο Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης και Όρων Προκήρυξης και ορισμός Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1800d\cons\tefhi\MAPS.doc Ν1800d/5188 EΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: "Αντιστήριξη πρανών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Νο.5 Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο παρών Οδηγός ιαδικασιών Ωρίμανσης Εργων ή Μονάδων Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων (Μ.Ε.Α.Λ.) δίνει μια συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών πίνακας, προσδιορίζει τις ελάχιστες αμοιβές για μελέτες και υπηρεσίες, που είναι σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α4-ΠΡΙΑΛΑΣ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΠΟΙΔΑ- ΜΑΥΡΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΑΧΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΑΧΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.Π.Μ.Σ.«ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ µε θέµα «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ "ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013" ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της δαπάνης του μεταφορικού έργου με βάση τα Ενιαία Τιμολόγια της ΓΓΔΕ

Προσδιορισμός της δαπάνης του μεταφορικού έργου με βάση τα Ενιαία Τιμολόγια της ΓΓΔΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Δ11) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Πεπραγµένων 2011

Απολογισµός Πεπραγµένων 2011 Καθαρισµός των γεωτρήσεων Αγυιάς Νέα αποχετευτικά έργα Βελτιστοποίηση επεξεργασίας Λυµάτων Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών.Ε.ΥΑ. ΧΑΝΙΩΝ Απολογισµός Πεπραγµένων 2011 Θεµατικοί Τοµείς: Επιχειρησιακοί στοίχοι Απολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΝΤΟΛΕΣ Αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ. Α. Υ. )

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ. Α. Υ. ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Εκσυγχρονισμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού λιμανιού Επανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov.

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Β ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ (ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ) Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1. Απόφαση Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥEΣ ΣΥΝΤΗΡHΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ17ΛΚ-9ΕΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4Μ17ΛΚ-9ΕΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΞΥΔΙΑΝΟΣ Τηλέφωνο : 2813404529 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (m3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (m3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw) 1.ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 1.1 Φρεάτιο Άφιξης 1.2 Αντλιοστάσιο Εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ) ΠΔ 305/96 ΑΡΘ.3 ΠΑΡ 3,7,8,9,10,11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Παροχή Υπηρεσίας Τεχνικού- Ενεργειακού Συμβούλου για την υποστήριξη του φορέα κατά την υλοποίηση των ενταγμένων

Διαβάστε περισσότερα

5. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης /αναπροσαρμογής του ΦΑΥ:

5. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης /αναπροσαρμογής του ΦΑΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) (Π.Δ. 305/96, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 48.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 48.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 48.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΟ7ΛΚ-4Ρ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΟ7ΛΚ-4Ρ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΞΥΔΙΑΝΟΣ Τηλέφωνο : 2813404529 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι πέντε (5) έτη χωρισμένα σε δέκα εξάμηνα. Στα πρώτα 9 εξάμηνα οι φοιτητές του τμήματος καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ-ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ Μαρία Λυμπινάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΦ0-4ΝΑ. Fax : 210 6918088 th.dermentzopoulos@prv.ypeka.gr (ΦΕΚ: 391/ /11.4.2005)

ΑΔΑ: ΒΕΖΦ0-4ΝΑ. Fax : 210 6918088 th.dermentzopoulos@prv.ypeka.gr (ΦΕΚ: 391/ /11.4.2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36 Ταχ. Κώδικας: 115 26 Πληροφορίες: Θ. ερµεντζόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 16374/3696/98 (ΦΕΚ 723 Β'): 'Εγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση µελετών γεωλογικής καταλληλότητας στις προς πολεοδόµηση περιοχές.

Αριθ. 16374/3696/98 (ΦΕΚ 723 Β'): 'Εγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση µελετών γεωλογικής καταλληλότητας στις προς πολεοδόµηση περιοχές. Αριθ. 16374/3696/98 (ΦΕΚ 723 Β'): 'Εγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση µελετών γεωλογικής καταλληλότητας στις προς πολεοδόµηση περιοχές. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 'Εχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 58 24 Ιανουαρίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΔΜΕΟ/α/ο/2361 (1) Έγκριση της Α Βελτίωσης Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών

Διαβάστε περισσότερα

( Εφαρμογή του Άρθρού ΓΕΝ.8Β: Αμοιβή για συμπλήρωση ή επικαιροποίηση ή τροποποίηση υφιστάμενης μελέτης - 2 η βελτίωση

( Εφαρμογή του Άρθρού ΓΕΝ.8Β: Αμοιβή για συμπλήρωση ή επικαιροποίηση ή τροποποίηση υφιστάμενης μελέτης - 2 η βελτίωση ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΕΡΓΟ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α.Π. 3581 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α.Π. 3581 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α .Ε.Υ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α.Π. 3581 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 17ης συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του ήµου Καλλικράτειας.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ)

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Έχοντας υπόψη, 1. Τις διατάξεις: α. Tης παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός.»

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Στόχοι μελετητή (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Τρόπος εκτέλεσης Διάρκεια Κόστος Εξέταση από το μελετητή κάθε κατάστασης ή φάσης του φορέα : Ανέγερση Επισκευές / μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΡΥΔ-Λ4Η ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Α.Π. 2918/12-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΡΥΔ-Λ4Η ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Α.Π. 2918/12-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α .Ε.Υ.Α. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Α.Π. 2918/12-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» στο Ε.Π.«Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013».

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» στο Ε.Π.«Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΜΟΝΑΔΑ Β : ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΦΝΗ ΚΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

ΔΑΦΝΗ ΚΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΑΦΝΗ ΚΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σχεδιασμός των δράσεων και η διαμόρφωση των στόχων για την αειφορική ανάπτυξη του Δήμου Κέας που προτείνεται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ II ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ βασική απαίτηση η επαρκής γνώση των επιμέρους στοιχείων - πληροφοριών σχετικά με: Φύση τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.) Οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων AS VARIOcompact K παραδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Γ Α Υ Δ Ο Υ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Γ Α Υ Δ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Γ Α Υ Δ Ο Υ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ ΙI. Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα