Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή της συγγραφέως

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή της συγγραφέως"

Transcript

1

2 Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή της συγγραφέως

3 ÚfiÏÔÁÔ Î ÔÛË Η δε τερη έκδοση του βιβλίου Θεµατογραφία Αρχαίων Ελληνικών Β Λυκείου αποτελεί ένα πολ τιµο διδακτικ εργαλείο για κάθε φιλ λογο που διδάσκει αρχαία ελληνικά, καθώς και ένα πολ τιµο βοήθηµα για τους µαθητές. Συνδυάζοντας το έντυπο υλικ µε τις νέες τεχνολογίες ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σ γχρονης ψηφιακής διδασκαλίας των µαθητών της θεωρητικής κατε θυνσης. Περιλαµβάνει δ ο αυτ νοµα µέρη προσέγγισης του αδίδακτου κειµένου και της αρχαίας ελληνικής σ νταξης: Το Α µέρος αποτελείται απ 20 αδίδακτα κείµενα µε λεξιλ γιο, τα οποία καλ πτονται και συµπληρώνονται απ συντακτικές, γραµµατικές και λεξιλογικές ασκήσεις. Το Β µέρος εµπεριέχει σε 21 εν τητες λα τα συντακτικά φαιν µενα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Κάθε εν τητα απαρτίζεται απ θεωρία συντακτικο, η οποία εµπεδώνεται µε την παράθεση ποικίλων ασκήσεων κλειστο και ανοιχτο τ που. Η έκδοση συνοδε εται απ ένα CD-ROM * που περιέχει: ñ ñ ñ ñ ñ Μεταφράσεις και συντακτικά σχ λια των 20 αδίδακτων κειµένων του Α µέρους. Απαντήσεις στις ασκήσεις των κειµένων. Απαντήσεις στις συντακτικές ασκήσεις του Β µέρους. ιαδραστικές εφαρµογές σε 4 επιλεγµένα κείµενα της θεµατογραφίας. ιαδραστικές ασκήσεις ορισµένων ενοτήτων του συντακτικο. Ευχαριστο µε θερµά τις εκδ σεις ΖΗΤΗ για την εµπιστοσ νη που µας έδειξαν κατά την πολ χρονη συνεργασία µας. A. A. Γιαγκοπο λου, Θεσσαλονίκη, Mάιος 2011 * Το CD-ROM είναι αυτοεκτελο µενο (auto-run). Κατά την εισαγωγή του στον υπολογιστή µπορεί να σας ζητηθεί να επιλέξετε την εντολή «Να επιτρέπεται η εκτέλεση ενεργο περιεχοµένου CD στον Υπολογιστή». Μπορείτε επίσης (µε εξερε νηση στα περιεχ µενα του CD-ROM) να έχετε πρ σβαση σε λο το υλικ ξεκινώντας απ το αρχείο <INDEX.htm>. Για τη χρήση του CD-ROM αρκεί να έχετε εγκατεστηµένο οποιοδήποτε πρ γραµµα περιήγησης Web (π.χ. Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera, Google Chrome κτλ.) και τον Adobe Reader.

4 ÚfiÏÔÁÔ Î ÔÛË Η διδασκαλία των Aρχαίων Eλληνικών καθώς πορε εται µέσα στις αλλαγές της εκπαιδευτικής πραγµατικ τητας, συναντά αρκετά εµπ δια, χι µως αξεπέραστα. Tα Aρχαία Eλληνικά, ως σ νθετο και πολυδιάστατο µάθηµα, απαιτο ν κ πο, συστηµατική προσέγγιση και κυρίως µεράκι. Eπειδή µως οι ανάγκες του σχολικο προγράµµατος το περιορίζουν σε ελάχιστες διδακτικές ώρες, δηµιουργείται η ανάγκη εν ς βοηθήµατος που θα δίνει απάντηση στις απορίες, θα ικανοποιεί τις περαιτέρω αναζητήσεις των µαθητών, τις σχετικές µε τη γραµµατική και το συντακτικ και θα συµπληρώνει τα κενά που τυχ ν δηµιουργο νται απ τα σχολικά εγχειρίδια. Στ χος αυτο του βιβλίου είναι να βοηθήσει τους µαθητές της Θεωρητικής Kατε θυνσης (B Λυκείου) να γνωρίσουν το αδίδακτο κείµενο και να µπορο ν µε τη βοήθεια της µεθοδολογίας να το αντιµετωπίζουν µε ευχέρεια. Tο πρώτο µέρος περιλαµβάνει επιλογή 20 θεµάτων της αρχαίας αττικής πεζογραφίας, τα οποία προσεγγίζονται µε κοιν µοτίβο µεθοδολογίας. Συγκεκριµένα, δίπλα στο κείµενο παρατίθεται λεξιλ γιο, για την καταν ηση και τη µετάφραση του κειµένου. H επεξεργασία του κειµένου ολοκληρώνεται και καλ πτεται σε σηµαντικ βαθµ απ τις ασκήσεις (συντακτικές - λεξιλογικές - γραµµατικές). H µορφή των ασκήσεων οδηγεί χι µ νο στην καταν ηση και καταγραφή κάποιων ενοτήτων του συντακτικο και της γραµµατικής, αλλά ανακαλ πτει νέα µονοπάτια, που οδηγο ν το µαθητή στην εµπέδωση των δο- µών και της λειτουργίας του αρχαίου ελληνικο λ γου. Aυτή η προσέγγιση των θεµάτων συµπληρώνεται µε τη χρήση λεξιλογικών ασκήσεων (σηµασία λέξεων - εκφράσεων, συνώνυµα - αντώνυµα - σ νθετα), που βοηθο ν το µαθητή να παρακολουθήσει την εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας. Tο δε τερο µέρος περιλαµβάνει το σ νολο της διδακτέας λης του συντακτικο για τη B Λυκείου, η θεωρία του οποίου συνοδε εται απ την παράθεση ασκήσεων κλειστο και ανοικτο τ που. H οργάνωση και η κατανοµή της λης συντελο ν στην καταν ηση των κει- µένων, αλλά πολ περισσ τερο στη γνώση και στην εµπέδωση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. A. A. Γιαγκοπο λου, Θεσσαλονίκη, A γουστος 1999

5 ÂÚÈÂ fiìâó A M ÚÔ Θέµα 1ο ΞEN., Eλλ., V.3, Θέµα 2ο ΛΥΣ., Yπέρ Mαντιθέου Θέµα 3ο ΞΕΝ., Ανάβ. Ι. 3, Θέµα 4ο ΞΕΝ., Ανάβ. ΙΙΙ. 2, Θέµα 5ο ΞΕΝ., Αγησ. VII Θέµα 6ο ΛΥΣ., ήµου Καταλ σεως Απολ Θέµα 7ο ΞΕΝ., Ανάβ. ΙΙ. 4, Θέµα 8ο ΛΥΣ., Κατά Ερατοσθένους, Θέµα 9ο ΞΕΝ., Ελλ. V.2, Θέµα 10ο ΞΕΝ., Ελλ. V.1, Θέµα 11ο ΞΕΝ., Ανάβ. ΙΙΙ. 1, Θέµα 12ο ΞΕΝ., Ελλ. V.4, Θέµα 13ο ΞΕΝ., Ελλ. IV.2, Θέµα 14ο ΞΕΝ., Ελλ. V.4, Θέµα 15ο ΞΕΝ., Αποµν. IV,4, Θέµα 16ο ΞΕΝ., Αποµνηµονε µατα, IV,7, Θέµα 17ο ΞΕΝ., Ανάβ. ΙΙΙ. Ι Θέµα 18ο ΞΕΝ., Ανάβ. ΙΙ. 1, Θέµα 19ο ΛΥΣ., Kατ Αλκιβιάδου Α, Θέµα 20ο ΞΕΝ., Κ ρου Ανάβασις, ΙΙΙ, 2, B M ÚÔ α. Το υποκείµενο Το υποκείµενο του ρήµατος Το υποκείµενο των απρ σωπων ρηµάτων και εκφράσεων Το υποκείµενο του απαρεµφάτου Το υποκείµενο της µετοχής β. Το κατηγορο µενο Επιρρηµατικ και προληπτικ κατηγορο µενο Κατηγορο µενο σε υποκείµενο απαρεµφάτου και µετοχής γ. Oµοι πτωτοι προσδιορισµοί Eπιθετικ ς - κατηγορηµατικ ς Επεξήγηση - παράθεση δ. Eτερ πτωτοι προσδιορισµοί Η γενική ως ετερ πτωτος προσδιορισµ ς Η δοτική ως ετερ πτωτος προσδιορισµ ς / οτική προσωπική Η αιτιατική ως ετερ πτωτος προσδιορισµ ς ε. Περί αντικειµένου

6 Ρήµατα µε ένα αντικείµενο / µον πτωτα ρήµατα Ρήµατα µε δ ο αντικείµενα / δίπτωτα ρήµατα στ. Eγκλίσεις Εγκλίσεις κρίσης Εγκλίσεις επιθυµίας H Eυκτική στις δευτερε ουσες προτάσεις ζ. Παρατακτικοί - υποτακτικοί σ νδεσµοι Παρατακτική σ νδεση Yποτακτική σ νδεση η. Eυθείες ερωτήσεις θ. Eιδικές προτάσεις ι. Aιτιολογικές προτάσεις ια. Πλάγιες ερωτήσεις ιβ. Yποθετικές προτάσεις - υποθετικοί λ γοι ιγ. Eναντιωµατικές προτάσεις - Παραχωρητικές προτάσεις ιζ. Συµπερασµατικές προτάσεις ιε. Tελικές προτάσεις ιστ. Eνδοιαστικές προτάσεις ιζ. Xρονικές προτάσεις ιη. Aναφορικές προτάσεις Έλξη του Aναφορικο ιθ. Η Μετοχή Η επιθετική µετοχή Η κατηγορηµατική µετοχή Η επιρρηµατική µετοχή (α ) Η επιρρηµατική µετοχή (β ) Aνάλυση µετοχής σε δευτερε ουσα πρ ταση κ. Aπαρέµφατα κα. Πλάγιος Λ γος BÈ ÏÈÔÁÚ Ê

7 A M ÚÔ Ì Ù ÙË Ú ÂÏÏËÓÈÎ appleâ ÔÁÚ Ê ÂÍÈÏfiÁÈÔ AÛÎ ÛÂÈ

8 9 Ì Ù ÂÍÈÏfiÁÈÔ στρατιά: στρατ ς, στράτευµα, ενώ στρατεία: εκστρατεία, ξέρχοµαι ή ξειµί τινι ή πί τινα (µε φιλική διάθεση): πλησιάζω κάποιον, β. (µε εχθρική διάθεση): επιτίθεµαι εναντίον κάποιου, γίγνεται + συµπερ. πρ τ. ως υποκ.: συµβαίνει ώστε, θρασέως: παράτολµα, κατέρχοµαι (ως πολ. ρος): επιστρέφω απ την εξορία, ο κατελθ ντες ή ο κατεληλυθ τες: αυτοί που γ ρισαν απ την εξορία, κατάγω τινά: επαναφέρω κάποιον απ την εξορία, τ µφίλογα (ως ουσ.): τα αµφισβητο µενα, οι διαφορές, σον δικαστήριον: δίκαιο, αντικειµενικ δικαστήριο, αµερ ληπτο, κοιν ν δικαστήριον: δικαστήριο κοινής αποδοχής, κρίνω (ως δικ. ρος): δικάζω, κρίνοµαι (παθ.): δικάζοµαι, διαδικάζοµαι: α. καταφε γω στο δικαστήριο, β. λ νω τις διαφορές µου σε δικαστήριο, δικάζω τινί: ασχολο µαι µε τις υποθέσεις κάποιου, ε σακο ω: α. δίνω προσοχή, β. υπακο ω, ακο ω, µέντοι: µως, ο κοθεν (επιρρ.): α. απ το σπίτι, β. (απ την πατρίδα), ο ο κοθεν: οι συµπολίτες, δοκ + δοτ. προσ.: νοµίζω, δοκο σι το ς πολλο ς: νοµίζουν οι πολλοί (η δοτ. προσ. γίνεται στη µετάφραση υποκείµενο), πάσχω: υποφέρω, παθαίνω, υφίσταµαι κάτι. K ÌÂÓÔ Η δ τ ν Φλειασίων π λις, παινεθε σα µ ν π το Αγησιπ λιδος τι πολλ κα ταχέως α τ χρήµατα ε ς τ ν στρατι ν δοσαν, νοµίζουσα δ ξω ντος Αγησιπ λιδος ο κ ν ξελθε ν π α το ς Αγησίλαον, ο δ ν γενέσθαι στε µα µφοτέρους το ς βασιλέας ξω Σπάρτης ε ναι, θρασέως ο δ ν τ ν δικαίων ποίουν το ς κατεληλυθ σιν. Ο µ ν γ ρ δ φυγάδες ξίουν τ µφίλογα ν σ ω δικαστηρί ω κρίνεσθαι ο δ νάγκαζον ν α τ τ π λει διαδικάζεσθαι. Λεγ ντων δ τ ν κατεληλυθ των κα τίς α τη δίκη ε η που α το ο δικο ντες δικάζοιεν, ο δ ν ε σήκουον. Εκ το του µέντοι ρχονται ε ς Λακεδαίµονα ο κατελθ ντες κατηγορήσοντες τ ς π λεως, κα λλοι τ ν ο κοθεν συνηκολο θουν, λέγοντες τι πολλο ς κα τ ν πολιτ ν ο δοκο εν δίκαια πάσχειν. ΞEN., Eλλ., V. 3,10 11 ªÂÙ ÊÚ ÛË

9 10 Θεµατογραφία Aρχαίων Eλληνικών 1. Ó ÁÓˆÚÈÛÙÔ Ó ÔÈ ÁÂÓÈÎ (ÔÓÔÌ ÙˆÓ, Ô - ÛÈ ÛÙÈÎÒÓ) Î È Ó Ëψı ÙÈ appleúôû ÈÔÚ Ô Ó. π.χ. Σπάρτης: γενική αντικειµενική στο ξω 2. ÛËÌÂÈÒÛÙ r ÛÙË ÛˆÛÙ apple ÓÙËÛË ÈÎ È- ÔÏÔÁÒÓÙ ÙËÓ ÂappleÈÏÔÁ Û. δίκαια (πάσχειν) r α. επιρρηµατικ ς προσδιορι- σµ ς του τρ που r β. επιρρηµατικ ς προδιορι- σµ ς του ποσο r γ. σ στοιχο αντικείµενο ταχέως r α. επίρρηµα του τρ που r β. επίρρηµα του χρ νου r γ. επίρρηµα του ποσο τίς (δίκη) r α. κατηγορηµατικ ς προσδιορισµ ς r β. επιθετικ ς προσδιορισµ ς r γ. κατηγορο µενο τ ν κατεληλυθ των r α. επιθετική µετοχή, ως επιθετικ ς προσδιορισµ ς r β. επιθετική µετοχή, υποκείενο της µετοχής λεγ ντων r γ. επιθετική µετοχή, γενική απ λυτη πολλο ς (δοκο εν) r α. δοτική του κρίνοντος προσώπου r β. δοτική του ενεργο ντος προσώπου r γ. απλή δοτική προσωπική δικο ντες r α. επιθετική µετοχή r β. αναφορική µετοχή r γ. τροπική µετοχή 3. ÚÂıÔ Ó Î È Ó ÁÚ - ÊÔ Ó Ù appleôîâ ÌÂÓ ÙˆÓ ÚËÌ ÙˆÓ. δοσαν ποίουν ξίουν νάγκαζον ε η δικάζοιεν ε σήκουον ρχονται συνηκολο θουν δοκο εν

10 Μέρος Α : κείµενα και ασκήσεις ÔúÎÔıÂÓ: ÙÔappleÔıÂÙ - ÛÂÙÂ ÙÔÓ ÂappleÈÚÚËÌ ÙÈÎfi appleúôû ÈÔÚÈÛÌfi ÛÙÔ ÈappleÏ Ófi apple Ó Î Î È Ó Û ÌappleÏËÚÒÛÂÙÂ ÙÔ Ï- ÏÔ Ù appleô ÙÔ ÂappleÈÚÚ - Ì ÙÔ appleô ËÏÒÓÔ Ó ÙÈ ÓÙ ÛÙÔÈ Â ÂappleÈÚÚËÌ ÙÈ- Î Û ÛÂÈ Ø Ó ÁÚ ÂÙÂ ÙË ÌÂÙ ÊÚ Û ÙÔ. ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΠΟ ΣΕ ΤΟΠΟ ΣΕ ΤΟΠΟ 5. È ÁÚ ÂÙÂ ÙÔ ÛÎ - ÏÔ appleô appleâúè ÂÈ Ï ıô. 6. Û ÌappleÏËÚÒÛÂÙÂ Ù ÎÂÓ ÎÔÏÔ ıòóù ÙÔ apple Ú ÂÈÁÌ. α. τι πολλ κα δοσαν αιτιολογική πρ ταση ή ειδική πρ ταση β. ο κ ν ξελθε ν δυνητικ ειδικ απαρέµφατο ή δυνητικ τελικ γ. α το (ο δικο ντες) επιθετικ ς προσδιορισµ ς ή κατηγορηµατικ ς δ. µφοτέρους επιθετικ ς προσδιορισµ ς ή κατηγορηµατικ ς π + ρχοµαι > πέρχοµαι ή πειµι: πλησιάζω κάποιον, επιτίθεµαι εναντίον κάποιου κατ + ρχοµαι > π + ρχοµαι > δι + κ + ρχοµαι > ÛÙÚ ÙÈ : ÁÚ ÂÙÂ Û ÓÒÓ Ì ÛÙ Ú ÂÏÏËÓÈÎ È ÁÚ ÂÙÂ ÙÔ ÛÎ - ÏÔ appleô appleâúè ÂÈ Ï ıô. το Αγησιπ λιδος: ουσιαστικ α ή ουσιαστικ γ κλίσης π α το ς: οριστική ή επαναληπτική αντωνυµία ποίουν: α ενικ ή γ πληθυντικ πρ σωπο τ ν ο κοθεν: γενική ή επίρρηµα τοπικ Λακεδαίµονα: ουσιαστικ α ή ουσιαστικ γ κλίσης τίς (δίκη): ερωτηµατική ή α ριστη αντωνυµία

11 12 Θεµατογραφία Aρχαίων Eλληνικών 2. ÁÚ ÊÔ Ó ÔÈ ÏÏÔÈ ıìô ÙˆÓ ÂappleÈı ÙˆÓ Î È ÂappleÈÚÚËÌ ÙˆÓ ÛÙÔÓ ÈÔ Ù appleô. πολλ ταχέως ξω σ ω θρασέως ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ 3. ÁÚ ÊÂ Ë Û ÓÂÎÊÔÚ ÛÙÈ appleï ÁÈ appleùòûâè Î È ÙˆÓ 2 ÚÈıÌÒÓ: úûˇˆ ÈÎ ÛÙËÚ ˇˆ ΓΕΝ ΟΤ ΑΙΤ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 4. ùóùô : ÎÏÈıÂ Î È ÛÙÔ 2 ÚÈıÌÔ, ÛÙÔ Á ÓÔ ÛÙÔ ÔappleÔ Ô Ú ÛÎÂ- Ù È. ON ΓΕΝ ΟΤ ΑΙΤ ΚΛ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Û ÁÈ ÙËÓ apple ÙÚ. A. πª. B. A π Δ πª * 2.1. Nα αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης A με τη σημασία τους στη στήλη B:

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Û ÁÈ ÙËÓ apple ÙÚ. A. πª. B. A π Δ πª * 2.1. Nα αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης A με τη σημασία τους στη στήλη B: ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Û ÁÈ ÙËÓ apple ÙÚ A. πª Ωστε προσήκει το τους ε δαιμονεστάτους γε σθαι, ο τινες π ρ μεγίστων κα καλλίστων κινδυνε σαντες ο τω τ ν ίον τελε τησαν, ο κ πιτρέψαντες περ α τ ν τ τ χ η ο δ ναμείναντες

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010

Θ. Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Θεµατογραφία αυτή προσπαθεί να κάνει µια νέα προσέγγιση στην εξοικείωση του µαθήµατος των Αρχαίων Ελληνικών. Ο Γ τόµος περιλαµβάνει µια επιλογή 20 κειµένων

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 960-431-445-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔ Û ÁÁÚ Ê

ISBN 960-431-445-9. K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔ Û ÁÁÚ Ê 4 K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô appleôáú ÊÂÙ È applefi ÙÔ Û ÁÁÚ Ê ISBN 960-431-445-9 Copyright:. Πασχαλίδη, Eκδ σεις Zήτη, Aπρίλιος 1998, Θεσσαλονίκη H κατά οποιονδήποτε τρ πο και µέσο αναπαραγωγή, δηµοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ

Διαβάστε περισσότερα

2001-2010 102 107 113 123 134 145 156 167 177 189

2001-2010   102 107 113 123 134 145 156 167 177 189 Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 2001-2010 Μ Ε Τ Ι Σ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ Πίνακας θεµάτων εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική θέση στο νέο ιαθεµατικ Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (.Ε.Π.Π.Σ.), που έχει εκπονηθεί απ το Παιδαγωγικ Ινστιτο το.

Διαβάστε περισσότερα

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Το άτοµο και η κοινωνία

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Το άτοµο και η κοινωνία 1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το άτοµο και η κοινωνία ËÙÒÓÙ ı Ì ıô ÌÂ ÁÈ Ù apple Ú Î Ùˆ ı Ì Ù :. ËÓ ÔÈÎÔÁ ÓÂÈ. Ô Û ÔÏÂ Ô Î È ÙÔ ÂÎapple È Â ÙÈÎfi Ì Û ÛÙËÌ Á. ËÓ ÎÎÏËÛ. ËÓ ÔÚÁ ÓˆÛË ÙË ÎÔÈÓˆÓÈÎ -appleôïèùèî ˆ 1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ À Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα

Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Eν Aθήναις το ς πα δας μετ πιμελείας διδάσκουσι κα νουθετο σι. Πρ τον μ ν κα τροφ ς κα μήτηρ κα παιδαγωγ ς κα α τ ς πατ ρ πιμελο νται πως έλτιστος

Διαβάστε περισσότερα

E E INTERMEDIATE GREEK-ENGLISH LEXICON:

E E INTERMEDIATE GREEK-ENGLISH LEXICON: E E INTERMEDIATE GREEK-ENGLISH LEXICON: ƒ µ Hª π ƒ π E ANNE THOMPSON ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Cambridge Τ ο Intermediate Greek-English Lexicon (IGL), έκδοση του Oxford University Press, αποτελεί ανατ πωση της πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

E. EÍ ÛÎÔ Ì È appleâúèûûfiùâúô - EÌapple ˆÙÈÎ ÛÎ ÛÂÈ (ÛÂÏ. 101-101)

E. EÍ ÛÎÔ Ì È appleâúèûûfiùâúô - EÌapple ˆÙÈÎ ÛÎ ÛÂÈ (ÛÂÏ. 101-101) GLOSSA E dimotikou_02 11-05-06 14:17 Page 59 EÓfiÙËÙ 2 Aã appleôâófiùëù : H ÁÂÈÙÔÓÈ ÙË applefiïë A. K Ù ÓÔÒ ÙÔ Î ÌÂÓÔ (ÛÂÏ. 60-61) B. MÂÏÂÙÒ ÙÔ ÁÚ ÌÌ ÙÈÎfi Ê ÈÓfiÌÂÓÔ (ÛÂÏ. 62-65). Ú Áˆ ÁÚ appleùfi ÏfiÁÔ

Διαβάστε περισσότερα

ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ ÂappleÈÌÂÏËÙ ÙË Î ÔÛË 21 ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ Û ÁÁÚ Ê 25. OI A APXE 1. EÈÛ ÁˆÁ ÛÙË È Ô Ó appleù ÍË 30 ÚfiÏÔÁÔ : Á ÚÔÓ ÓÙÈÏ ÂÈ 31

ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ ÂappleÈÌÂÏËÙ ÙË Î ÔÛË 21 ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ Û ÁÁÚ Ê 25. OI A APXE 1. EÈÛ ÁˆÁ ÛÙË È Ô Ó appleù ÍË 30 ÚfiÏÔÁÔ : Á ÚÔÓ ÓÙÈÏ ÂÈ 31 PER-PROTOS.TELIKO 23-07-12 12:25 ÂÏ 8 ÂÚÈ fiìâó ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ ÂappleÈÌÂÏËÙ ÙË Î ÔÛË 21 ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ Û ÁÁÚ Ê 25 MEPO PøTO OI A APXE 1. EÈÛ ÁˆÁ ÛÙË È Ô Ó appleù ÍË 30 ÚfiÏÔÁÔ : Á ÚÔÓ ÓÙÈÏ ÂÈ 31 ÂÓÈÎ ÂappleÈÛÎfiappleËÛË

Διαβάστε περισσότερα

(π ƒàª ª ƒπ ºÀ π ) À ƒπ π À π ªπ À π

(π ƒàª ª ƒπ ºÀ π ) À ƒπ π À π ªπ À π T π N E π ø À I π À À N π ø À ø (π ƒàª ª ƒπ ºÀ π ) À ƒπ π À π ªπ À π A π T πµ À À IÓÛÙÈÙÔ ÙÔ NÂÔÂÏÏËÓÈÎÒÓ appleô ÒÓ Υπ την εποπτεία του Iνστιτο του Nεοελληνικών Σπουδών (Iδρ µατος Mαν λη Tριανταφυλλίδη)

Διαβάστε περισσότερα

Λεξιπαιδεία. Πρ κειται για ένα λεξικ γενικής γλώσσας, που απευθ νεται σε

Λεξιπαιδεία. Πρ κειται για ένα λεξικ γενικής γλώσσας, που απευθ νεται σε E À à À ø π Àª ø π π π øƒ π KAPA IANNH & M ƒπ KAT O IANNOY IÓÛÙÈÙÔ ÙÔ EappleÂÍÂÚÁ Û fiáô 1. π ø Τ ο θέµα του άρθρου αυτο είναι η παρουσίαση του πρώτου λεξικο της σειράς Λεξιπαιδεία. Πρ κειται για ένα

Διαβάστε περισσότερα

ƒ LSJ: ªπ µ ª ø π ƒãπ π π ƒã π π

ƒ LSJ: ªπ µ ª ø π ƒãπ π π ƒã π π ƒ LSJ: ªπ µ ª ø π ƒãπ π π ƒã π π GREGORY CRANE ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ Tufts εν υπάρχει τίποτε το ιδιαίτερα νέο στην εφαρµογή της τεχνολογίας των υπολογιστών στη µελέτη των αρχαίων ελληνικών. O Theodore Brunner

Διαβάστε περισσότερα

Οι ίδιοι οι µαθητές, επίσης, εξοικειωµένοι µε τους Η/Υ, πιο ευχάριστα και πιο ελκυστικά δέχονται όλες τις νέες δυνατότητες της τεχνολογίας.

Οι ίδιοι οι µαθητές, επίσης, εξοικειωµένοι µε τους Η/Υ, πιο ευχάριστα και πιο ελκυστικά δέχονται όλες τις νέες δυνατότητες της τεχνολογίας. Θ. Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Π Λ Α Τ Ω Ν ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το πρόβληµα που έχει να αντιµετωπίσει κάθε φιλόλογος, όταν καλείται να διδάξει το «Φιλοσοφικό Λόγο» στην Γ Λυκείου είναι πώς να οργανώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ.

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. ΦΕΚ Β 862 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα

Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα MÂ ÙÔ Û ÁÁÚ Ê ÂappleÈÎÔÈÓˆÓÂ ÙÂ: TËÏ. 0310 205 787 ISBN 960-431-755-5 Copyright, 2002, EÎ fiûâè ZHTH, A. K. K Ú ËÌËÙÚ Ô TÔ apple ÚfiÓ ÚÁÔ appleóâ Ì

Διαβάστε περισσότερα

T DICCIONARIO GRIEGO-ESPAÑOL:

T DICCIONARIO GRIEGO-ESPAÑOL: T DICCIONARIO GRIEGO-ESPAÑOL: ƒ À À ELVIRA GANGUTIA ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ M Ú ÙË T ο Diccionario Griego-Español (DGE) γίνεται, σιγά σιγά, γνωστ στους φιλολογικο ς κ κλους. Xαιρ µαστε ιδιαίτερα που έχει γίνει

Διαβάστε περισσότερα

OÈ ÛÎÔappleÔ ÙË È µ ıô ÚÔÛ ÁÁÈÛË

OÈ ÛÎÔappleÔ ÙË È µ ıô ÚÔÛ ÁÁÈÛË 158 πώς γίνονται παρ µοιες καλλιτεχνικές δραστηρι τητες και στον πραγ- µατικ κ σµο. Οι οικογένειες ενθαρρ νονται να φέρνουν στο σχολείο έργα Τέχνης απ το σπίτι, κυρίως εάν αυτά τα έργα σχετίζονται µε τις

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ.

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ. Συντακτικό Υποκείμενο -οτιδήποτε έχει άρθρο -εμπρόθετος προσδιορισμός(ἀμφί+αιτ.=ποσό κατά προσέγγιση) -Υποκ.απαρεμφάτου(ταυτοπροσωπία-ετεροπροσωπία) -Υποκ.μετοχής=ίδια πτώση,γένος,αριθμό με τη μετοχή (εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ - ΓIANNHΣ EN PINOΣ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ - ΓIANNHΣ EN PINOΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ - ΓIANNHΣ EN PINOΣ Â ÏÈÎÙË ÂÚÁ Û : Ó Â ÌÔÚÊ Î È appleôèfiùëù apple Û fiïëûë 4Ë Î ÔÛË ISBN: 978-960-8386-04-4 Copyright: Εκδ σεις ΚΕΡΚΥΡΑ A.E. 1η έκδοση Αθήνα, Απρίλιος 2004 2η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ηπαρο σα εισήγηση αφορά ένα ερευνητικ πρ γραµµα που βρίσκεται ακ -

Ηπαρο σα εισήγηση αφορά ένα ερευνητικ πρ γραµµα που βρίσκεται ακ - ƒ ƒ ªª À -O π À/ -E π À π À T π MAPKAKH ÓÂappleÈÛÙ ÌÈÔ ÕÌÛÙÂÚÓÙ Ì Ηπαρο σα εισήγηση αφορά ένα ερευνητικ πρ γραµµα που βρίσκεται ακ - µη σε προκαταρκτικ στάδιο, γεγον ς που επιβάλλει την αναφορά σε γενικές

Διαβάστε περισσότερα

EappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ Î È OÚÁ ÓÈÛÌÔ

EappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ Î È OÚÁ ÓÈÛÌÔ 1 EappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ Î È OÚÁ ÓÈÛÌÔ 1.1 EÈÛ ÁˆÁÈÎ ÓÓÔÈ 1.2 H ÂappleÈ Â ÚËÛË 1.3 ÂÈÙÔ ÚÁ  ÙË ÂappleÈ Â ÚËÛË 1.4 H ÂappleÈ Â ÚËÛË Î È ÙÔ appleâúè ÏÏÔÓ ÙË 1.5 H appleôùâïâûì ÙÈÎfiÙËÙ ÙˆÓ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂˆÓ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Το άτοµο και η πολιτεία

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Το άτοµο και η πολιτεία 2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Το άτοµο και η πολιτεία Ù ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ ı Ì ıô ÌÂ ÁÈ Ù apple Ú Î Ùˆ ı Ì Ù :. ËÓ ÔÚÁ ÓˆÛË Î È ÙË ÏÂÈÙÔ ÚÁ ÙÔ ÎÚ ÙÔ. Ë Û ÛË ÎÚ ÙÔ Î È appleôï ÙË 2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Το άτοµο και η πολιτεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Έκδοση (Απρίλιος 2001) Copyright International Business Machines Corporation 2001. Με την επιϕ λαξη παντ ς δικαιώµατος.

Πρώτη Έκδοση (Απρίλιος 2001) Copyright International Business Machines Corporation 2001. Με την επιϕ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Οδηγ ς Αναϕοράς Οδηγ ς Αναϕοράς Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν που υποστηρίζουν, διαβάστε τις Σηµειώσεις σχετικά µε την ασϕάλεια στη σελίδα v και το Παράρτηµα. Εγγ ηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14043 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 934 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων για το σχ. έτος 2014-2015»

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων για το σχ. έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣYΛΛOΓH KYKNOI. Kάπου ν ανήκεις

ΣYΛΛOΓH KYKNOI. Kάπου ν ανήκεις ΣYΛΛOΓH KYKNOI Kάπου ν ανήκεις Ο Φίλιππος Μανδηλαράς γεννήθηκε το 1965 στην Αθήνα. Έχει γράψει πολλά βιβλία για παιδιά µεγάλα και µικρά, ένα µυθιστ ρηµα φαντασίας (Νίκη, ή αυτ που φαίνεται κι αυτ που είναι)

Διαβάστε περισσότερα

Kατασκευάζοντας ταυτ τητες φ λου και ράτσας: νέοι άντρες, πρ τυπα ανδρισμο. και εκπαιδευτική πολιτική

Kατασκευάζοντας ταυτ τητες φ λου και ράτσας: νέοι άντρες, πρ τυπα ανδρισμο. και εκπαιδευτική πολιτική KEΦAΛAIO 6 Kατασκευάζοντας ταυτ τητες φ λου και ράτσας: νέοι άντρες, πρ τυπα ανδρισμο και εκπαιδευτική πολιτική ANN PHOENIX ƒπ ÃOª 1. Εισαγωγή 129 2. Κρίση; Ποια κρίση; 131 3. Η διαπλοκή δημοφιλών/ηγεμονικών

Διαβάστε περισσότερα