ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΤΠΟΦΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΔΛΙΧΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΤΠΟΦΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΔΛΙΧΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ."

Transcript

1 ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟ / ΝΔΟ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟ Παιαηφο αζθαιηζκέλνο λνείηαη ν ππάιιεινο ν νπνίνο, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν δηνξηζκνχ ηνπ ζην Γεκφζην, έρεη αζθαιηζζεί γηα πξψηε θνξά ζε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ θχξηαο αζθάιηζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Γεκνζίνπ, κέρξη Νένο αζθαιηζκέλνο λνείηαη ν ππάιιεινο ν νπνίνο αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν δηνξηζκνχ ηνπ ζην Γεκφζην, έρεη αζθαιηζζεί γηα πξψηε θνξά ζε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ θχξηαο αζθάιηζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Γεκνζίνπ, απφ θαη κεηά. Σηελ έλλνηα ησλ θαηά ηα αλσηέξσ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ θχξηαο αζθάιηζεο πεξηιακβάλνληαη θαη απηνί ησλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαζψο θαη ησλ Κξαηψλ ζηα νπνία έρνπλ επεθηαζεί νη Δπξσπατθνί Καλνληζκνί γηα ηελ αζθάιηζε ησλ εξγαζηαθά κεηαθηλνχκελσλ εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Διβεηία, Ννξβεγία θ.ι.π.). ΘΔΜΔΛΙΧΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ Καηά θαλφλα λνείηαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ ειάρηζηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ πξαγκαηηθήο ζπληάμηκεο ππεξεζίαο ή αζθάιηζεο (θαηά πεξίπησζε) πξνθεηκέλνπ ν/ε ππάιιεινο λα έρεη δηθαίσκα γηα ζχληαμε θαη δελ ζπλαξηάηαη κε ηελ ηαπηφρξνλε ζπκπιήξσζε νξίνπ ειηθίαο. Σε νξηζκέλεο πάλησο πεξηπηψζεηο γηα ηελ ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο απαηηείηαη ζπλδπαζκφο ειάρηζηα απαηηνχκελνπ ρξφλνπ θαη ειηθίαο (αθνξά θπξίσο ηνπο λένπο αζθαιηζκέλνπο, θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο γεληθήο δηάηαμεο γηα ζπληαμηνδφηεζε κε ηελ ζπκπιήξσζε 15 εηψλ ζπληάμηκεο ππεξεζίαο θαη ηνπ 65νπ έηνπο ηεο ειηθίαο). ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΤΠΟΦΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΔΛΙΧΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ. 1. Η ππεξεζία πνπ έρεη δηαλπζεί ζην Γεκφζην,ζε ΟΤΑ θαη ζε ΝΠΓΓ κε νηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο. 2. Η ππεξεζία/ρξφλνο αζθάιηζεο πνπ έρεη δηαλπζεί ζε αληίζηνηρνπο, κε ηνπο παξαπάλσ, θνξείο ρσξψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε νηαδήπνηε ζρέζε αλεμάξηεηα απφ πνηφλ θνξέα ζα αμηνπνηεζεί ηειηθά αζθαιηζηηθάζπληαμηνδνηηθά ν ρξφλνο απηφο 3. Ο ρξφλνο ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο κε ή ρσξίο εμαγνξά, θαηά πεξίπησζε. 4. Γηα φζνπο έρνπλ πξνζιεθζεί/δηνξηζζεί γηα πξψηε θνξά ζην Γεκφζην ζε ΟΤΑ ή ζε ΝΠΓΓ κεηά ηελ , θάζε ρξφλνο αζθάιηζεο πνπ έρεη δηαλπζεί ζε νπνηνλδήπνηε αζθαιηζηηθφ θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ρξφλνο απηφο δελ ζα αμηνπνηεζεί ζπληαμηνδνηηθά απφ ηνλ θνξέα απηφ. Φξφλνο αζθάιηζεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πνπ έρεη αλαγλσξηζζεί σο ζπληάμηκνο κε ηελ θαηαβνιή ζπκπιεξσκαηηθήο εηζθνξάο εμαγνξάο (άξζξν 1 ηνπ Ν.1405/1983) δελ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο. Καη εμαίξεζε ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο θαη ν ρξφλνο απαζρφιεζεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη κέρξη πέληε ρξφληα, εθφζνλ ν/ ε

2 ππάιιεινο έρεη ζπκπιεξψζεη κε βάζε ηελ ινηπή ππεξεζία ηνπ 20εηή πξαγκαηηθή ζπληάμηκε ππεξεζία θαη ην 56ν έηνο ειηθίαο ηνπ/ηεο. Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3865/2010 (άξζξν 6 παξ.1 θαη άξζξν 17 παξ.1) ιακβάλνληαη πιένλ ππφςε γηα ηε ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ν ρξφλνο παηδηψλ θαζψο θαη ν ρξφλνο ησλ ζπνπδψλ κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απηνί νη ρξφλνη αλαγλσξίδνληαη σο ζπληάμηκνη. ΔΠΙΗΜΑΝΗ: Δμππαθνχεηαη φηη θάζε ρξφλνο ππεξεζίαο/αζθάιηζεο πνπ είλαη ζεκειησηηθφο ζα πξέπεη λα ινγίδεηαη ζπληάμηκνο. ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ: Υπάιιεινο γηα ηνλ νπνίν ν ρξφλνο ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο ινγίδεηαη ζπληάμηκνο ππφ ηνλ φξν ηεο εμαγνξάο αιιά δελ επηζπκεί λα πξνβεί ζηελ ελ ιφγσ αλαγλψξηζε δελ ζα ζπλππνινγίδεη ηνλ ρξφλν απηφλ ζηελ ινηπή ζπληάμηκε ππεξεζία ηνπ γηα ηελ ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ηνπ δηθαηψκαηνο κε φηη ηνχην κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη Δθαπμοζηέα νομοθεζία: άξζξν 1 θαη 26 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθψλ θαη Σηξαηησηηθψλ Σπληάμεσλ Π.Γ 169/2007, άξζξν 3 θαη 19 παξ. 7 ηνπ Ν.2084/1992 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ Ν.2320/1995, φπσο ήδε ηζρχνπλ θαη ηα άξζξα 6 θαη 17 ηνπ Ν.3865/2010, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο Κνηλνηηθνχο Καλνληζκνχο γηα ηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε. ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΗΗ (Ο.Η.) Ννείηαη ε ειηθία πνπ πξέπεη λα έρεη ζπκπιεξψζεη ν/ε ππάιιεινο πξνθεηκέλνπ, αθνχ έρεη ζεκειηψζεη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα θαη απνρσξήζεη απφ ηελ ππεξεζία, λα είλαη δπλαηή ε θαηαβνιή (πιεξσκή) ηεο ζχληαμήο ηνπ. ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ: Δθφζνλ ν/ε ππάιιεινο έρεη ζεκειηψζεη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα, ρσξίο φκσο λα έρεη ζπκπιεξψζεη ην θαηά πεξίπησζε Ο.Η., κπνξεί λα απνρσξήζεη απφ ηελ ππεξεζία θαη λα ππνβάιεη αίηεζε ζπληαμηνδφηεζεο, νπφηε ε αξκφδηα Γηεχζπλζε Σπληάμεσλ ζα πξνβεί ζηελ έθδνζε πξάμεο ζπληαμηνδφηεζεο, ε θαηαβνιή ηεο ζχληαμεο φκσο ζα αλαζηαιεί κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ απαηηνχκελνπ θαηά πεξίπησζε Ο.Η. Οη άιιεο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη ν/ε ππάιιεινο κεηά ηε ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ηνπ/ηεο δηθαηψκαηνο είλαη λα παξακείλεη ζηελ ππεξεζία είηε κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ απαηηνχκελνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ/ηεο Ο.Η., είηε θαη κεηά ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ ελ ιφγσ ειηθηαθνχ νξίνπ θαη λα απνρσξήζεη νπνηεδήπνηε, έρνληαο «θιεηδψζεη» ην ζπληαμηνδνηηθφ ηνπ δηθαίσκα. Δθαπμοζηέα νομοθεζία: άξζξν 56 ηνπ Π.Γ.169/2007, άξζξν 3 ηνπ Ν.2084/1992 θαη άξζξν 6 Ν.3865/2010. ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΗΗ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΧ ΟΡΙΟΤ ΗΛΙΚΙΑ (Α.Ο.Η) Ννείηαη ε δπλαηφηεηα απνρψξεζεο ηνπ/ηεο ππαιιήινπ απφ ηελ Υπεξεζία κεηά ηε ζπκπιήξσζε ζπγθεθξηκέλνπ ζπληάμηκνπ ρξφλνπ ή ρξφλνπ αζθάιηζεο, θαηά πεξίπησζε (ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο), νπφηε ε ζχληαμε

3 θαηαβάιιεηαη ακέζσο ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε ζπκπιήξσζε ζπγθεθξηκέλνπ νξίνπ ειηθίαο. ΔΠΙΗΜΑΝΗ: Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε απνρψξεζε ηνπ/ηεο ππαιιήινπ θαη ε ζπληαμηνδφηεζή ηνπ Α.Ο.Η. δελ επηθέξεη κείσζε ηεο ζχληαμήο ηνπ αθνχ δελ ζπληζηά πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε (ε ζχληαμε ππνινγίδεηαη βάζεη ηεο ζπλνιηθήο ζπληάμηκεο ππεξεζίαο). Δθαπμοζηέα νομοθεζία: άξζξν 56 παξ. 2 & 3 ηνπ Π.Γ.169/2007. ΠΡΟΧΡΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΗΗ / ΜΔΙΧΜΔΝΗ ΤΝΣΑΞΗ Ννείηαη ε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεηαη ζηνλ/ζηελ ππάιιειν, πνπ έρεη ζεκειηψζεη δηθαίσκα ζχληαμεο, γηα θαηαβνιή ηεο ζχληαμήο ηνπ/ηεο θαηά πέληε (5) θαη αλψηαην φξην ρξφληα πξηλ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαηά πεξίπησζε νξίνπ ειηθίαο κε ηελ αλάινγε φκσο κείσζε ηεο ζχληαμεο (πνηλή) ην χςνο ηεο νπνίαο εμαξηάηαη απφ ην πφζν λσξίηεξα απφ ηελ εκεξνκελία ζπκπιήξσζεο ηνπ πξνβιεπφκελνπ νξίνπ ειηθίαο ζα αζθεζεί ην δηθαίσκα απηφ. Η κείσζε απηή αθνξά ηελ «ηκεκαηηθή ζχληαμε» πνπ αλαινγεί ζην ρξφλν αζθάιηζεο πνπ έρεη δηαλπζεί ζην Γεκφζην (ζηηο πεξηπηψζεηο, εθαξκνγήο ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο) θαη ζπλίζηαηαη ζην 1/267 γηα θάζε κήλα πνπ ππνιείπεηαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαλνληθνχ Ο.Η. (ή 4,5% θαη έηνο) πξνθεηκέλνπ γηα φζνπο ζεκειίσζαλ δηθαίσκα κέρξη θαη ζην 1/200 (ή 6% θαη έηνο) γηα φζνπο ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κεηά ηελ ΤΝΣΑΞΙΜΟ ΜΙΘΟ/ΤΝΣΑΞΙΜΔ ΑΠΟΓΟΥΔ/ΑΦΑΛΙΣΔΔ ΑΠΟΓΟΥΔ Οη κηζζνινγηθέο παξνρέο (απνδνρέο) επί ησλ νπνίσλ επελεξγείηαη ε θξάηεζε γηα θχξηα ζχληαμε θαη απνηεινχλ ηελ βάζε ππνινγηζκνχ ηεο ζχληαμεο,αιιά θαη ηελ βάζε ππνινγηζκνχ ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο εηζθνξάο εμαγνξάο ή ηεο εηζθνξάο εμαγνξάο γηα ηελ αλαγλψξηζε ππεξεζηψλ/πξνυπεξεζηψλ/ζπληάμηκσλ ρξφλσλ (φπνπ απαηηείηαη εμαγνξά). ΠΟΟΣΟ ΑΝΑΠΛΗΡΧΗ Τν πνζνζηφ επί ησλ σο άλσ απνδνρψλ πνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζχληαμεο. Μεηά ηελ ηζρχ ηνπ Ν.3029/2002 ην πνζνζηφ αλαπιήξσζεο δηακνξθψλεηαη σο εμήο: Μέρξη θαη % ή 22,857 ρηιηνζηά/έηνο Απφ % ή 22,571 ρηιηνζηά/έηνο Απφ % ή 22,286 ρηιηνζηά/έηνο Απφ % ή 22,000 ρηιηνζηά/έηνο Απφ % ή 21,714 ρηιηνζηά/έηνο Απφ % ή 21,428 ρηιηνζηά/έηνο Απφ % ή 21,142 ρηιηνζηά/έηνο Απφ % ή 20,857 ρηιηνζηά/έηνο Απφ % ή 20,571 ρηιηνζηά/έηνο Απφ % ή 20,286 ρηιηνζηά/έηνο

4 Απφ % ή 20,000 ρηιηνζηά/έηνο Για ηον ςπολογιζμό ηηρ ζύνηαξηρ ηο μειωμένο ποζοζηό αναπλήπωζηρ ιζσύει μόνο για ηα σπόνια ςπηπεζίαρ πος έσοςν διανςθεί μεηά ηην ΔΝΗΛΙΚΙΧΗ ΠΑΙΓΙΧΝ Ωο εκεξνκελία ελειηθίσζεο ησλ παηδηψλ ζεσξείηαη ε 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο πνπ ζπκπιεξψλνπλ (κε βάζε ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο) ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Η λέα ξχζκηζε ζαθψο επλνεί κία ζεκαληηθή κεξίδα γπλαηθψλ πνπ γηα ιίγνπο κήλεο ή ιίγεο εκέξεο έραζαλ ην δηθαίσκα λα ζπληαμηνδνηεζνχλ σο κεηέξεο αλειίθσλ ηέθλσλ (κε κεησκέλν ειηθηαθφ φξην) επεηδή ε ελειηθίσζε ηνπ παηδηνχ ηνπο (κε βάζε ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο) είρε πξνεγεζεί θαηά ηη ηνπ ρξφλνπ ζεκειίσζεο ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηφο ηνπο. Έηζη, γπλαίθα ππάιιεινο πνπ δηνξίζηεθε ζηηο θαη ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία ηνπ 2010 θαη έρεη παηδί πνπ γελλήζεθε ζηηο 25 Απξηιίνπ ηνπ 1992, κε βάζε ηε λέα ξχζκηζε δηθαηνχηαη ζχληαμεο σο κεηέξα αλήιηθνπ παηδηνχ αθνχ ε ελειηθίσζε ηνπ παηδηνχ ινγίδεηαη φηη ζπληειέζζεθε ζηηο θαη κπνξεί λα ζπληαμηνδνηεζεί ζην 50φ έηνο ηεο ειηθίαο ηεο, αληί ηνπ 60νχ πνπ ίζρπε κε ηελ πξντζρχνπζα ξχζκηζε. ΑΦΑΛΙΣΙΚΟ ΚΑΘΔΣΧ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ ΓΙΑ ΠΡΧΣΗ ΦΟΡΑ ΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΑΠΟ Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1α νη ηαθηηθνί θαη κεηαθιεηνί ππάιιεινη θαη ιεηηνπξγνί ηνπ Γεκνζίνπ, ηαθηηθνί θαη κεηαθιεηνί ππάιιεινη ηεο Βνπιήο, ησλ ΝΠΓΓ θαη ησλ ΟΤΑ α θαη β βαζκνχ, θαζψο θαη νη ηεξείο θαη νη ππάιιεινη ησλ εθθιεζηαζηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ πνπ πξνζιακβάλνληαη γηα πξψηε θνξά απφ θαη κεηά, ππάγνληαη ππνρξεσηηθά θαη απηνδίθαηα ζηνλ θιάδν θχξηαο ζχληαμεο ηνπ ΙΚΑ-ΔΤΑΜ (θνηλφ θαζεζηψο ΙΚΑ). Ωο εκεξνκελία πξφζιεςεο/δηνξηζκνχ ηνπ/ηεο ππαιιήινπ ιακβάλεηαη ππφςε ε εκεξνκελία πνπ θέξεη ην ΦΔΚ δηνξηζκνχ ηνπ/ηεο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αλάιεςε ππεξεζίαο ζα ιάβεη ρψξα κέζα ζ έλα κήλα απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο πξάμεο ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ/ηεο, δηαθνξεηηθά σο εκεξνκελία πξφζιεςεο/δηνξηζκνχ ιακβάλεηαη ΠΟΛΙΣΙΚΟΙ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΗΗ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΤΠΑΛΛΗΛΧΝ Οη πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο ζρεηίδνληαη θαηά θαλφλα κε ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελνπ ρξφλνπ ππεξεζίαο/αζθάιηζεο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ ειηθηαθνχ νξίνπ. Ο απαηηνχκελνο γηα ηελ ζπληαμηνδφηεζε ρξφλνο ππεξεζίαο/αζθάιηζεο θαη ηα φξηα ειηθίαο δηαθνξνπνηνχληαη γηα ηηο αθφινπζεο βαζηθέο θαηεγνξίεο ππαιιήισλ/αζθαιηζκέλσλ: ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΙ

5 -Πποζληθθένηερ ζηο δημόζιο έωρ ηην 31/12/1982 -Πποζληθθένηερ ζηο δημόζιο από ηην 1/1/1983 έωρ και ηην 31/12/1992 ΝΔΟΙ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΙ -Αζθαλιζμένοι για ππώηη θοπά ζε οποιοδήποηε θοπέα μεηά ηην 1/1/1993 Γηα ην ζύλνιν ησλ πξνϋπνζέζεσλ ζεκειίσζεο δηθαηώκαηνο ζύληαμεο ησλ πνιηηηθώλ ππαιιήισλ κπνξείηε λα αλαηξέμεηε ζηνπο Σπγθεληξσηηθνύο Πίλαθεο Πξνϋπνζέζεσλ Σπληαμηνδόηεζεο (ΠΙΝΑΚΕΣ 1,2 ΚΑΙ 3) Πξνζιεθζέληεο ζην Δεκόζην έωο ηελ 31/12/1982 (ΠΙΝΑΚΑ 1) Άλδξεο Γπλαίθεο o Γπλαίθεο άγακεο ή ρήξεο ή δηαδεπγκέλεο ρσξίο παηδηά o Γπλαίθεο έγγακεο ή γπλαίθεο κε άγακα παηδηά o Γπλαίθεο κε αλήιηθα ή αλίθαλα παηδηά ή κε αλίθαλν ζύδπγν Άνδπερ Σηελ πεξίπησζε παξαίηεζεο ν ειάρηζηνο ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα ζεκειίσζε δηθαηώκαηνο ζύληαμεο είλαη 25 πιήξε έηε. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο 25εηίαο ιακβάλεηαη ππόςε θαη ε ζηξαηησηηθή ζεηεία. Επίζεο, ζπλππνινγίδεηαη, θαη εμαίξεζε θαη ν ρξόλνο απαζρόιεζεο ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα, εθόζνλ έρεη ζπκπιεξσζεί 20εηήο πξαγκαηηθή ζπληάμηκε ππεξεζία θαη ην 56ν έηνο ειηθίαο. Αλ ε 25εηία ζπκπιεξώλεηαη κέρξη ηελ 31/12/1997 ε θαηαβνιή ηεο ζύληαμεο αξρίδεη κε ηε ζπκπιήξωζε ηνπ 55νπ έηνπο ηεο ειηθίαο. Η θαηαβνιή ηεο ζύληαμεο αξρίδεη αλεμάξηεηα από ην όξην ειηθίαο αλ έρεη ζπκπιεξσζεί ζπλνιηθή πξαγκαηηθή ζπληάμηκε ππεξεζία 32 εηώλ. Αλ ε 25εηία ζπκπιεξώλεηαη ην έηνο 1998 ε θαηαβνιή ηεο ζύληαμεο αξρίδεη κε ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 60½ έηνπο ηεο ειηθίαο. Η θαηαβνιή ηεο ζύληαμεο αξρίδεη αλεμάξηεηα από ην όξην ειηθίαο αλ έρεη ζπκπιεξσζεί ζπλνιηθόο ρξόλνο 32½ εηώλ. Γηα θάζε έηνο πνπ αθνινπζεί θαη κέρξη ηελ 31/12/2007 πξνζηίζεηαη έλα εμάκελν ζηελ ειηθία έλαξμεο θαηαβνιήο ηεο ζύληαμεο, θαζώο θαη έλα εμάκελν ζην ζπλνιηθά απαηηνύκελν ρξόλν ζπληαμηνδόηεζεο κέρξη λα ζπκπιεξσζεί ρξόλνο 35 εηώλ, νπόηε θαη ε θαηαβνιή ηεο ζύληαμεο πξαγκαηνπνηείηαη αλεμάξηεηα από ην όξην ειηθίαο. Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ σο άλσ ζπλνιηθνύ ρξόλνπ ζπληαμηνδόηεζεο ιακβάλεηαη ππόςε, κεηά ηελ ζεκειίωζε θαη ν ρξόλνο απαζρόιεζεο ζηνλ ηδηωηηθό ηνκέα. Επίζεο, ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα ζεκειηώλεηαη κε ειάρηζην ρξόλν ππεξεζίαο 15 εηώλ θαη ζπκπιεξσκέλν ην 65ν έηνο ηεο ειηθίαο.

6 Σηελ πεξίπησζε απόιπζεο ιόγω αληθαλόηεηαο πνπ δελ νθείιεηαη ζηελ ππεξεζία, απαηηείηαη ειάρηζηνο ρξόλνο 4½ εηώλ. Σηελ πεξίπησζε απόιπζεο ιόγω αληθαλόηεηαο πνπ νθείιεηαη ζηελ ππεξεζία, δελ απαηηείηαη ειάρηζηνο ρξόλνο. Σε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ε ζύληαμε θαηαβάιιεηαη αλεμάξηεηα από ην όξην ειηθίαο. Γηα ηνπο ππαιιήινπο ρήξνπο ή δηαδεπγκέλνπο κε ηξία παηδηά, εθόζνλ νη ηειεπηαίνη έρνπλ ηελ επηκέιεηα ησλ αλήιηθσλ ή αλίθαλσλ παηδηώλ, αξθεί 20εηήο πξαγκαηηθή ζπληάμηκε ππεξεζία γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ δηθαηώκαηνο ζύληαμεο. Η ζύληαμε ζηελ πεξίπησζε απηή θαηαβάιιεηαη αλεμάξηεηα από ηελ ειηθία ηνπ ππαιιήινπ. Σεκεηώλεηαη όηη νη παξαπάλσ πξνϋπνζέζεηο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ θαηά ηελ ζπκπιήξσζε ηεο εηθνζαεηίαο. Γπλαίθεο Γπλαίθεο άγακεο ή ρήξεο ή δηαδεπγκέλεο ρωξίο παηδηά Σηελ πεξίπησζε παξαίηεζεο, ν ειάρηζηνο ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα ζεκειίσζε δηθαηώκαηνο ζύληαμεο είλαη 25 πιήξε έηε. Σην ρξόλν απηό ζπλππνινγίδεηαη θαη εμαίξεζε θαη ν ρξόλνο απαζρόιεζεο ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα, εθόζνλ έρεη ζπκπιεξσζεί 20εηήο πξαγκαηηθή ζπληάμηκε ππεξεζία θαη ην 56ν έηνο ηεο ειηθίαο. Αλ ε 25εηία ζπκπιεξώλεηαη κέρξη 31/12/1997, ε θαηαβνιή ηεο ζύληαμεο αξρίδεη κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 53νπ έηνπο ηεο ειηθίαο. Η θαηαβνιή ηεο ζύληαμεο αξρίδεη αλεμάξηεηα από ην όξην ειηθίαο, αλ έρεη ζπκπιεξσζεί ζπλνιηθή πξαγκαηηθή ζπληάμηκε ππεξεζία 32 εηώλ. Αλ ε 25εηία ζπκπιεξώλεηαη ην έηνο 1998, ε θαηαβνιή ηεο ζύληαμεο αξρίδεη κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 58½ έηνπο ηεο ειηθίαο. Η θαηαβνιή ηεο ζύληαμεο αξρίδεη αλεμάξηεηα από ην όξην ειηθίαο αλ έρεη ζπκπιεξσζεί ζπλνιηθόο ρξόλνο 32½ εηώλ. Γηα θάζε έηνο πνπ αθνινπζεί πξνζηίζεηαη έλα εμάκελν ζηελ ειηθία ζπληαμηνδόηεζεο κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 60νπ έηνπο, θαζώο θαη έλα εμάκελν ζην ζπλνιηθό ρξόλν ζπληαμηνδόηεζεο, κέρξη λα ζπκπιεξσζεί ρξόλνο 35 εηώλ, νπόηε θαη ε θαηαβνιή ηεο ζύληαμεο πξαγκαηνπνηείηαη αλεμάξηεηα από ην όξην ειηθίαο. Επίζεο, ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα ζεκειηώλεηαη κε ειάρηζην ρξόλν ππεξεζίαο 15 εηώλ θαη ζπκπιεξσκέλν ην 60ν έηνο ηεο ειηθίαο. Σηελ πεξίπησζε απόιπζεο ιόγω αληθαλόηεηαο πνπ δελ νθείιεηαη ζηελ ππεξεζία, απαηηείηαη ειάρηζηνο ρξόλνο 4½ εηώλ. Σηελ πεξίπησζε απόιπζεο ιόγω αληθαλόηεηαο πνπ νθείιεηαη ζηελ ππεξεζία δελ απαηηείηαη ειάρηζηνο ρξόλνο. Σε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ε ζύληαμε θαηαβάιιεηαη αλεμάξηεηα από ην όξην ειηθίαο. Γηα ηηο ππαιιήινπο γπλαίθεο πνπ έρνπλ ηξία παηδηά, αξθεί 20εηήο πξαγκαηηθή ζπληάμηκε ππεξεζία γηα ηε ζεκειίσζε δηθαηώκαηνο ζύληαμεο, ε νπνία

7 θαηαβάιιεηαη αλεμάξηεηα από ην όξην ειηθίαο (ηα παηδηά ζα πξέπεη λα είλαη ελ δσή θαηά ηελ ζπκπιήξσζε ηεο 20εηίαο). Γπλαίθεο έγγακεο ή γπλαίθεο κε άγακα παηδηά Σηελ πεξίπησζε παξαίηεζεο ν ειάρηζηνο ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα ζεκειίσζε δηθαηώκαηνο ζύληαμεο είλαη 15 έηε κέρξη θαη ηελ 31/12/1992. Γηα όζεο ζπκπιεξώλνπλ 15εηία από 1/1/1993 έωο 31/12/1997, πξνζηίζεηαη έλα εμάκελν γηα θάζε ρξόλν θαη κέρξη ηε ζπκπιήξωζε 17½ εηώλ πιήξνπο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο ηα νπνία δελ απμάλνληαη πεξαηηέξσ. Αλ ε 15εηία ζπκπιεξώλεηαη κέρξη 31/12/1997 ε θαηαβνιή ηεο ζύληαμεο αξρίδεη κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 53νπ έηνπο ηεο ειηθίαο αλεμάξηεηα κε ην αλ ζεκειηώλνπλ δηθαίσκα ζύληαμεο κεηά ηελ 1/1/1998. Αλ ε 15εηία ζπκπιεξώλεηαη κεηά ηελ 1/1/1998 ε θαηαβνιή ηεο ζύληαμεο αξρίδεη κε ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 58½ έηνπο ηεο ειηθίαο θαη γηα θάζε έηνο πνπ αθνινπζεί πξνζηίζεηαη έλα εμάκελν κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 60νπ έηνπο. Η ζύληαμε θαηαβάιιεηαη αλεμάξηεηα από ην όξην ειηθίαο, αλ έρεη ζπκπιεξσζεί θαηά ηε ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο, επηπιένλ 7εηήο πιήξεο πξαγκαηηθή ζπληάμηκε ππεξεζία (π.ρ ½ έηε θ.η.ι.). Σηελ πεξίπησζε απόιπζεο ιόγω αληθαλόηεηαο πνπ δελ νθείιεηαη ζηελ ππεξεζία απαηηείηαη ειάρηζηνο ρξόλνο 4½ εηώλ. Σηελ πεξίπησζε απόιπζεο ιόγω αληθαλόηεηαο πνπ νθείιεηαη ζηελ ππεξεζία δελ απαηηείηαη ειάρηζηνο ρξόλνο. Σε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ε ζύληαμε θαηαβάιιεηαη αλεμάξηεηα από όξην ειηθίαο. Γηα ηηο γπλαίθεο ππαιιήινπο κε ηξία παηδηά, αξθεί 20εηήο πξαγκαηηθή ζπληάμηκε ππεξεζία γηα ηε ζεκειίσζε δηθαηώκαηνο ζύληαμεο, ε νπνία θαηαβάιιεηαη αλεμάξηεηα από ην όξην ειηθίαο. Επίζεο, ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα ζεκειηώλεηαη κε ειάρηζην ρξόλν ππεξεζίαο 15 εηώλ θαη ζπκπιεξσκέλν ην 65ν έηνο ηεο ειηθίαο.γηα ηηο γπλαίθεο πνπ έρνπλ απνρσξήζεη από ηελ ππεξεζία κέρξη ηελ εμαθνινπζεί λα ηζρύεη σο πξνϋπόζεζε ζπληαμηνδόηεζεο ην 15/60). Γπλαίθεο κε αλήιηθα ή αλίθαλα παηδηά ή κε αλίθαλν ζύδπγν Σηελ πεξίπησζε παξαίηεζεο ν ειάρηζηνο ρξόλνο πνπ απαηηείηαη είλαη 15 πιήξε έηε κέρξη θαη ηελ 31/12/1992 θαη γηα όζεο ζπκπιεξώλνπλ ηε 15εηία κεηά ηελ 1/1/1993 πξνζηίζεηαη έλα εμάκελν γηα θάζε ρξόλν θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε 17½ εηώλ πιήξνπο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο. Αλ ε 15εηία ζπκπιεξώλεηαη κέρξη 31/12/1992 ε θαηαβνιή ηεο ζύληαμεο αξρίδεη κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 42νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ή αλεμάξηεηα από ην όξην ειηθίαο κε ηε ζπκπιήξσζε 22 εηώλ ζπλνιηθήο ζπληάμηκεο ππεξεζίαο. Γηα θάζε έηνο πνπ αθνινπζεί πξνζηίζεηαη έλα εμάκελν κέρξη λα ζπκπιεξωζεί ην 44½ έηνο ηεο ειηθίαο θαζώο θαη έλα εμάκελν ζηε ζπλνιηθή ζπληάμηκε ππεξεζία

8 κέρξη λα ζπκπιεξσζεί ρξόλνο 24½ εηώλ, νπόηε θαη ε ζύληαμε θαηαβάιιεηαη αλεμάξηεηα από ην όξην ειηθίαο. Οη γπλαίθεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο αθνινπζνύλ ην όξην ειηθίαο πνπ ηζρύεη θαηά ηελ ζπκπιήξσζε ηεο 15εηίαο, νπνηεδήπνηε ζεκειηώζνπλ δηθαίσκα ζύληαμεο ή απνρσξήζνπλ ηεο ππεξεζίαο. Αθόκε ηνλίδεηαη όηη ε αλειηθόηεηα ή ε αληθαλόηεηα ηνπ παηδηνύ ή ε αληθαλόηεηα ηνπ ζπδύγνπ εμεηάδεηαη θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο 15εηίαο. Γηα όζεο ζπκπιεξώλνπλ 15εηία κεηά ηελ ν ειάρηζηα απαηηνύκελνο ρξόλνο γηα ηελ ζεκειίσζε είλαη ηα 17½ έηε ε θαηαβνιή δε ηεο ζύληαμεο αξρίδεη κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 50νπ έηνπο ηεο ειηθίαο. ΕΠΙΗΜΑΝΗ Τν ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα ηεο ππαιιήινπ πνπ παξακέλεη ζηελ ππεξεζία κεηά ηελ ζεκειίσζε ηνπ δηθαηώκαηνο ζε ζύληαμε δελ ζίγεηαη από ελδερόκελεο κεηαβνιέο πνπ ζα επέιζνπλ ζηελ πξνζσπηθή ή νηθνγελεηαθή ηεο θαηάζηαζε (ζάλαηνο,δηάδεπμε, ελειηθίσζε παηδηνύ). Πξνζιεθζέληεο ζην Δεκόζην από 1/1/1983 έωο ηελ 31/12/1992 Ο ειάρηζηνο ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζεκειίσζε δηθαηώκαηνο ζύληαμεο είλαη 25 πιήξε έηε. Σηελ ελ ιόγσ 25εηία ζπλππνινγίδεηαη ν ρξόλνο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο θαζώο θαη ν ρξόλνο αζθάιηζεο πνπ έρεη δηαλπζεί ζε νπνηνδήπνηε αζθαιηζηηθό νξγαληζκό θύξηαο αζθάιηζεο. Γηα ηνπο άλδξεο πνπ ζπκπιεξώλνπλ 25εηία από ηελ 1/1/2008 θαη κεηά ε ζύληαμε αξρίδεη λα θαηαβάιιεηαη κε ηε ζπκπιήξωζε ηνπ 65νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο, ελώ γηα ηηο γπλαίθεο κε ηε ζπκπιήξωζε ηνπ 60νπ έηνπο. Υπάξρεη όκσο ε δπλαηόηεηα ιήςεο κεηωκέλεο ζύληαμεο γηα κελ ηνπο άλδξεο κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 60νπ έηνπο γηα δε ηηο γπλαίθεο κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 55νπ έηνπο. Η κείσζε ζπλίζηαηαη ζην 1/267 ηεο αλαινγνύζαο ζύληαμεο γηα θάζε κήλα πνπ ππνιείπεηαη από ηελ έλαξμε θαηαβνιήο ηεο κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαηά πεξίπησζε ειηθηαθνύ νξίνπ ζπληαμηνδόηεζεο. Οη ππάιιεινη πνπ ζπκπιεξώλνπλ 35 έηε ζπλνιηθήο πξαγκαηηθήο ζπληάμηκεο ππεξεζίαο θαη ην 58ν έηνο ηεο ειηθίαο, δηθαηνύληαη άκεζε θαηαβνιή ηεο ζύληαμεο. Οη γπλαίθεο ππάιιεινη πνπ ζπκπιεξώλνπλ 35 έηε ζπλνιηθήο πξαγκαηηθήο ζπληάμηκεο ππεξεζίαο κπνξνύλ λα δεηήζνπλ λα ιάβνπλ κεηωκέλε ζύληαμε κεηά ηελ ζπκπιήξωζε ηνπ 55 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο. Οη ππάιιεινη πνπ ζπκπιεξώλνπλ 37 έηε ζπλνιηθήο πξαγκαηηθήο ζπληάμηκεο ππεξεζίαο, δηθαηνύληαη θαηαβνιή ηεο ζύληαμεο αλεμαξηήηωο νξίνπ ειηθίαο. Γηα ηηο γπλαίθεο ππαιιήινπο πνπ θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο 25εηίαο έρνπλ αλήιηθν ή αλίθαλν παηδί ή αλίθαλν ζύδπγν, ε θαηαβνιή ηεο ζύληαμεο αξρίδεη κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 50νπ έηνπο ηεο ειηθίαο. ΕΠΙΗΜΑΝΗ: Τν ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα ηεο ππαιιήινπ πνπ παξακέλεη ζηελ ππεξεζία κεηά ηε ζεκειίσζε ηνπ δηθαηώκαηνο ζε ζύληαμε δελ ζίγεηαη από ελδερόκελεο κεηαβνιέο πνπ

9 ζα επέιζνπλ ζηελ πξνζσπηθή ή νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηεο ππαιιήινπ (δηάδεπμε, ρεξεία ελειηθίσζε παηδηνύ). Σηελ πεξίπησζε απόιπζεο ιόγω αληθαλόηεηαο πνπ δελ νθείιεηαη ζηελ ππεξεζία, απαηηείηαη ειάρηζηνο ρξόλνο 4½ εηώλ. Σηελ πεξίπησζε απόιπζεο ιόγω αληθαλόηεηαο πνπ νθείιεηαη ζηελ ππεξεζία, δελ απαηηείηαη ειάρηζηνο ρξόλνο. Σε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ε ζύληαμε θαηαβάιιεηαη αλεμάξηεηα από ην όξην ειηθίαο. Γηα ηηο γπλαίθεο ππαιιήινπο πνπ έρνπλ ηξία ηνπιάρηζηνλ παηδηά θαη γηα ηνπο άλδξεο ππαιιήινπο πνπ είλαη ρήξνη ή δηαδεπγκέλνη, εθόζνλ νη ηειεπηαίνη έρνπλ ηελ επηκέιεηα ηωλ αλήιηθωλ ή αλίθαλωλ παηδηώλ, αξθεί 20εηήο πξαγκαηηθή ζπληάμηκε ππεξεζία γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ δηθαηώκαηνο ζύληαμεο αλεμαξηήησο νξίνπ ειηθίαο. Αζθαιηζκέλνη γηα πξώηε θνξά ζε νπνηνδήπνηε θνξέα κεηά ηελ 1/1/1993 Τν ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο ζεκειηώλεηαη κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 65νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη ειάρηζην ρξόλν αζθάιηζεο 15 έηε. Καη' εμαίξεζε γηα ηηο κεηέξεο ππαιιήινπο πνπ έρνπλ ηξία ηνπιάρηζηνλ παηδηά αξθεί 20εηήο πιήξεο πξαγκαηηθή ζπληάμηκε ππεξεζία. Σηελ πεξίπησζε απηή ην όξην ειηθίαο κεηώλεηαη θαηά 3 έηε γηα θάζε παηδί δειαδή γηα ηξία ηέθλα 56 εηώλ, γηα ηέζζεξα ηέθλα 53 εηώλ, γηα πέληε ηέθλα 50 εηώλ θ.η.ι. Αθόκε, πξνθεηκέλνπ γηα γπλαίθεο κε αλήιηθα ή αλάπεξα παηδηά απαηηνύληαη 20 έηε αζθάιηζεο θαη ζπκπιεξσκέλν ην 55ν έηνο ηεο ειηθίαο. Σηελ πεξίπησζε απόιπζεο ιόγω αληθαλόηεηαο πνπ δελ νθείιεηαη ζηελ ππεξεζία απαηηείηαη ειάρηζηνο ρξόλνο 4½ έηε. Σηελ πεξίπησζε απνρώξεζεο ιόγω αηπρήκαηνο πνπ δελ νθείιεηαη ζηελ ππεξεζία 2½ έηε. Σηελ πεξίπησζε αληθαλόηεηαο πνπ νθείιεηαη ζηελ ππεξεζία δελ απαηηείηαη ειάρηζηνο ρξόλνο. Σηηο ηειεπηαίεο πεξηπηώζεηο ε ζύληαμε θαηαβάιιεηαη αλεμάξηεηα από ην όξην ειηθίαο. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ ΣΟΤ Ν.3865/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξόζθαηνπ αζθαιηζηηθνύ λόκνπ (Ν.3865/2010) ζην πιαίζην ησλ ζεκαληηθώλ αιιαγώλ πνπ επήιζαλ ζηε ζπληαμηνδνηηθή λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο-ιεηηνπξγνύο θαη ηνπο εμνκνηνύκελνπο κ απηνύο ζεζπίζηεθαλ θαη λέεο ξπζκίζεηο (αλαγλώξηζε πιαζκαηηθνύ ρξόλνπ παηδηώλ θαη

10 ζπνπδώλ) νη νπνίεο, όπσο θάζε ηη λέν έρνπλ εύινγα πξνθαιέζεη πνιιέο απνξίεο θαη εξσηεκαηηθά αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπο. Με ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ παξέρνληαη αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απηώλ δηαηάμεσλ επηρεηξείηαη ζην κέηξν ηνπ δπλαηνύ θαη ηνπ επηηξεπηνύ εληαία θαη ζπγθξνηεκέλε «εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε» πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνύλ όινη νη ελδηαθεξόκελνη γηα ηηο λέεο ξπζκίζεηο ζε θακία όκσο πεξίπησζε δελ ππoθαζηζηά ηελ θξίζε ησλ αξκόδησλ ζπληαμηνδνηηθώλ θαη δηθαηνδνηηθώλ νξγάλσλ. III. ΑΡΘΡΟ 6 Γεληθά Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνύ: α) απμάλνληαη εληόο 3εηίαο ηα θαηά πεξίπησζε ηζρύνληα γηα ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο θαη ηνπο εμνκνηνύκελνπο κ απηνύο όξηα ειηθίαο γηα ηε ζπληαμηνδόηεζε, β) εμηζώλνληαη από νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο, πνπ ηεινύλ ππό ηηο ίδηεο ζπλζήθεο πξνζσπηθήο-νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, σο πξνο ηηο πξνϋπνζέζεηο θαη ηα ειηθηαθά όξηα ζπληαμηνδόηεζεο, γ) θαζηεξώλεηαη σο εκεξνκελία ελειηθίσζεο ησλ παηδηώλ ε 31 ε Δεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν ζπκπιεξώλνπλ ην 18 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, δ) νξίδεηαη όηη νη ξπζκίζεηο ηνπ αζθαιηζηηθνύ λόκνπ (Ν.3865/2010) δελ έρνπλ εθαξκνγή γηα ηνπο ππαιιήινπο πνπ ζεκειίσζαλ ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα (κε βάζε ηα ηζρύνληα θαηά πεξίπησζε) κέρξη ηελ , ηόζν σο πξνο ηηο πξνϋπνζέζεηο θαη ηα ειηθηαθά όξηα γηα ηε ζπληαμηνδόηεζή ηνπο, όζν θαη σο πξνο ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηεο ζύληαμήο ηνπο θαη ε) ζεζπίδεηαη γηα πξώηε θνξά ζηε ζπληαμηνδνηηθή λνκνζεζία ηνπ Δεκνζίνπ (Π.Δ. 169/2007) ε δπλαηόηεηα αλαγλώξηζεο σο ζπληάμηκνπ κε εμαγνξά ρξόλνπ γηα θάζε παηδί, πνπ ρξεζηκεύεη γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο ηνπ/ηεο ππαιιήινπ θαζώο θαη γηα ηελ πξνζαύμεζε ηεο ζύληαμεο. Αλαιπηηθά πξνβιέπνληαη ηα αθόινπζα: ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΕΥΟΤΝ ΘΕΜΕΛΙΩΘΕΙ ΜΕΥΡΙ Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 10 ηνπ Ν.3865/2010, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ Μόλνπ ηνπ Ν.3847/2010 (ΦΕΚ 67Α / ) πνπ πξνεγήζεθαλ ξεηά πξνβιέπεηαη, όηη νη ππάιιεινη πνπ ζεκειίσζαλ ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα κέρξη ηελ (λένη θαη παιαηνί αζθαιηζκέλνη) δελ ζίγνληαη από ηηο αιιαγέο πνπ επέθεξε ζηηο πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο (ειάρηζηα απαηηνύκελνο ρξόλνο,ειηθηαθά όξηα) θαη ζηνλ ππνινγηζκό ηεο ζύληαμεο ν Ν.3865/2010. Έηζη γηα ηνλ/ηελ ππάιιειν πνπ ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα κέρξη ηελ αλσηέξσ εκεξνρξνλνινγία εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ, όπνηε θαη αλ απνρσξήζεη από ηελ ππεξεζία (αθόκα θαη κεηά ηελ , έηνο πνπ αιιάδεη ν ηξόπνο ππνινγηζκνύ ηεο ζύληαμεο) όιεο νη θαηά πεξίπησζε ελαιιαθηηθέο πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο, ηα θαηά πεξίπησζε όξηα ειηθίαο γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ζύληαμεο θαη ν ηξόπνο ππνινγηζκνύ ηεο ζύληαμεο πνπ ίζρπαλ, πξηλ ην λέν αζθαιηζηηθό λόκν. Πξνθεηκέλνπ γηα εθπαηδεπηηθνύο Πξσηνβάζκηαο θαη Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο, νη επί πιένλ «εηδηθέο» πξνϋπνζέζεηο (βι. Ν.3075/2002, άξζξ. 5 παξ. 4) πνπ ηζρύνπλ γηα ηε ζπληαμηνδόηεζή ηνπο (30 έηε ππεξεζίαο θαη 55 εηώλ ή 30 έηε ππεξεζίαο θαη 60 εηώλ γηα όζνπο έρνπλ δηνξηζζεί πξηλ ή κεηά ηελ

11 αληίζηνηρα) εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ γηα ηα πξόζσπα πνπ έρνπλ ζεκειηώζεη ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα (ζπκπιήξσζε ηνπ θαηά πεξίπησζε απαηηνύκελνπ ειάρηζηνπ ρξόλνπ ρξόλνπ) κέρξη ηελ ελώ παύνπλ λα ηζρύνπλ γηα ηα πξόζσπα πνπ ζεκειηώλνπλ ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα κεηά ηελ Οη πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο θαη ηα Ο.Η. πνπ ίζρπαλ θαηά θαηεγνξία ππαιιήισλ/αζθαιηζκέλσλ θαη θαηά πεξίπησζε πξηλ ην Ν.3865/2010, πεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθά ζηνπο αθόινπζνπο ΠΙΝΑΚΕΣ. ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΙ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΣΟ Ή ΠΑΡΑΙΣΗΗ ΠΙΝΑΚΑ 1 α/α ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ 1. Άλδξεο Πξνζιεθζέληεο/Δηνξηζζέληεο έωο πνπ ζεκειηώλνπλ δηθαίωκα ζύληαμεο έωο Έηε ππεξεζίαο Έηνο ζεκειίωζεο Έηε γηα Ηιηθία Υπεξεζίαο ζπληαμηνδόηεζε Α.Ο.Η ή Γπλαίθεο αλύπαληξεο ή δηαδεπγκέλεο ή ρήξεο ρωξίο παηδηά ή κε έγγακα παηδηά Γπλαίθεο παληξεκέλεο ρωξίο παηδηά ή κε ελήιηθα παηδηά ή ρήξεο ή δηαδεπγκέλεο κε άγακα παηδηά Γπλαίθεο κε άγακααλήιηθα ή αλίθαλα παηδηά (50% & άλω) ή κε αλίθαλν ζύδπγν κε πνζνζηό 67% & άλω (2) Γπλαίθεο κε ηξία ηνπιάρηζηνλ παηδηά θαη άλδξεο ρήξνη ή δηαδεπγκέλνη κε ηξία ηνπιάρηζηνλ παηδηά (εθόζνλ έρνπλ ηελ επηκέιεηα) ή15 65 (1) 1992 (3) (3) 15 1 / / (3) (3) 16 1 / / (3) θαη εθεμήο (3) 17 1 / / 2 ή (1) 1992 (3) (3) 15 1 / / / (3) (3) 16 1 / / / (3) θαη εθεμήο (3) 17 1 / / / 2 ή (1) νπνηεδήπνηε ή (Άλδξεο) (1) (Γπλαίθεο) Εθπαηδεπηηθνί πξωηνβάζκηαο & δεπηεξνβάζκηαο 30 ρξφληα ππεξεζίαο 55 εθπαίδεπζεο (4) (1) Γηα ηηο γπλαίθεο ππαιιήινπο πνπ απνρώξεζαλ από ηελ ππεξεζία κέρξη αξθεί 15εηήο ζπληάμηκε ππεξεζία θαη ην 60ό έηνο ηεο ειηθίαο

12 (2) Η αλειηθόηεηα ή ε αληθαλόηεηα ηνπ παηδηνύ θαζώο θαη ε αληθαλόηεηα ηνπ ζπδύγνπ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ θαηά ηνλ ρξόλν ζπκπιήξσζεο ηεο 15εηίαο. (3)Πξόθεηηαη γηα ην έηνο πνπ νη γπλαίθεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο ζπκπιεξώλνπλ 15εηία. (4) Πξόθεηηαη γηα ελαιιαθηηθή πξνϋπόζεζε ζπληαμηνδόηεζεο (πέξαλ ησλ αλσηέξσ) πνπ αθνξά κόλν εθπαηδεπηηθνύο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ ζεκειίσζαλ ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα κέρξη ηελ ΠΙΝΑΚΑ 2 α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1. Άνδρες Γυναίκες ανύπαντρες ή διαζευγμένες ή χήρες χωρίς παιδιά ή με έγγαμα παιδιά Γυναίκες παντρεμένες χωρίς παιδιά ή με ενήλικα παιδιά ή χήρες ή διαζευγμένες με άγαμα παιδιά (2) Γυναίκες με ανήλικα ή ανίκανα παιδιά (50% & άνω) ή με ανίκανο σύζυγο με ποσοστό 67% & άνω (4) Γυναίκες με τρία τουλάχιστον παιδιά και άνδρες χήροι ή διαζευγμένοι με τρία τουλάχιστον παιδιά (εφόσον έχουν την επιμέλεια) Προσληφθέντες/Διορισθέντες έως που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μετά την Έτη υπηρεσίας Έτος θεμελίωσης Έτη για Ηλικία υπηρεσίας συνταξιοδότηση Α.Ο.Η ½ 32 1 / ½ 33 1 / / / / / και εφεξής ή / / / / / και εφεξής ή 15 65(1) 1998 (3) 17 ½ 58 1 / / (3) 17 ½ / (3) 17 ½ 59 1 / / και εφεξής (3) 17 ½ / 2 ή15 65(1) και εφεξής (3) 17 ½ / 2 ή οποτεδήποτε 20 ή (Άνδρες) (1) (Γυναίκες) ---

13 Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας & 30 χρόνια υπηρεσίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (5) (1) Γηα ηηο γπλαίθεο ππαιιήινπο πνπ απνρώξεζαλ από ηελ ππεξεζία κέρξη ηελ αξθεί 15εηήο πξαγκαηηθή ζπληάμηκε ππεξεζία (2)Αθνξά γπλαίθεο πνπ δελ έρνπλ ζπκπιεξώζεη 15εηία κέρξη ηελ (3)Πξόθεηηαη γηα ην έηνο πνπ νη γπλαίθεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο ζπκπιεξώλνπλ 15εηία. (4) Η αλειηθόηεηα ή ε αληθαλόηεηα ηνπ παηδηνύ θαζώο θαη ε αληθαλόηεηα ηνπ ζπδύγνπ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ θαηά ηνλ ρξόλν ζπκπιήξσζεο ηεο 15εηίαο. (5) Πξόθεηηαη γηα ελαιιαθηηθή πξνϋπόζεζε ζπληαμηνδόηεζεο (πέξαλ ησλ αλσηέξσ) θαη αθνξά απνθιεηζηηθό εθπαηδεπηηθνύο Πξσηνβάζκηαο θαη Δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ ζεκειίσζαλ ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα κέρξη ΠΙΝΑΚΑ 3 Προσληφθέντες/Διορισθέντες από και μετά Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1. Άνδρες Γυναίκες ανύπαντρες ή διαζευγμένες ή χήρες χωρίς παιδιά ή με έγγαμα παιδιά Γυναίκες με άγαμα-ανήλικα παιδιά ή ανάπηρα παιδιά (50% & άνω) ή με ανάπηρο σύζυγο με ποσοστό 67% & άνω (4) Γυναίκες με τρία τουλάχιστον παιδιά και άνδρες χήροι ή διαζευγμένοι με τρία τουλάχιστον Έτος θεμελίωσης Έτη υπηρεσίας /ασφάλισης( )2) Ηλικία / / / / / και εφεξής ή οποτεδήποτε 35 (1) 58 (2) ή / / οποτεδήποτε 35 (2) 58 (2) (3) οποτεδήποτε οποτεδήποτε ή ή15 65 (3) 15 65(Ανδρες &Γυναίκες) Έτη υπηρεσίας για συνταξιοδότηση Α.Ο.Η. (2) 37 (2) 37 (2) 37 (2) 20

14 παιδιά (εφόσον έχουν την επιμέλεια)(5) 5. Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (6) 30 χρόνια υπηρεσίας 60 (1)Συνυπολογίζεται κάθε χρόνος ασφάλισης. (2)Εξακολουθούν να ισχύουν μόνο για όσους/όσες θεμελίωσαν δικαίωμα μέχρι την (3)Για τις γυναίκες υπαλλήλους που αποχώρησαν από την υπηρεσία μέχρι αρκεί 15ετής πραγματική συντάξιμη υπηρεσία και το 60( έτος της ηλικίας (4)Η ανηλικότητα ή η ανικανότητα του παιδιού καθώς και η ανικανότητα του συζύγου πρέπει να συντρέχουν κατά τον χρόνο συμπλήρωση της 25ετούςυπηρεσίας/ ασφάλισης ή και μετά από αυτήν. (5 Κατά τον χρόνο της θεμελίωσης (συμπλήρωση 20ετίας) τα παιδιά θα πρέπει να είναι εν ζωή (6)Πξφθεηηαη γηα ελαιιαθηηθή δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο (πέξαλ ησλ αλσηέξσ) θαη αθνξά κφλν εθπαηδεπηηθνχο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ ζεκειηψζεη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κέρξη ηελ ΝΔΟΙ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΣΟ Ή ΠΑΡΑΙΣΗΗ ΠΙΝΑΚΑ 4 Ασφαλισθέντες από και μετά ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Έτη υπηρεσίας και όριο ηλικίας για θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης Ο.Η. (για πρόωρημειωμένη σύνταξη) Έτη υπηρεσίας για συνταξιοδότηση Α.Ο.Η. (2) Άνδρες & Γυναίκες Γυναίκες με ανήλικα ή ανίκανα παιδιά Γυναίκες με τρία (3) και άνω παιδιά 15/ / /56 (3 παιδιά) 20/53 (4 παιδιά) 20/50 (5 παιδιά και άνω) 37

15 2. ΔΞΙΩΗ ΑΝΓΡΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Μεηά ηα φζα έγηλαλ δεθηά κε ηελ απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ ππφζεζε C-559/07, εμνκνηψζεθαλ απφ , άλδξεο θαη γπλαίθεο ππάιιεινη ηνπ Γεκνζίνπ σο πξνο ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηα φξηα ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζήο ηνπο. Οη αιιαγέο πνπ επήιζαλ, θαηά πεξίπησζε, ζηνπο ειάρηζηνπο ρξφλνπο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο αλδξψλ-γπλαηθψλ θαη ζηα φξηα ειηθίαο γηα ηε ζπληαμηνδφηεζή ηνπο είλαη νη αθφινπζεο: ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΙ Α. πληαμηνδόηεζε ππαιιήιωλ κε ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ παηδηά (παξ. 1α) Μέρξη ηελ ηζρχ ηνπ Ν.3865/2010 ε ζπληαμηνδνηηθή λνκνζεζία παξείρε ηε δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο ζε γπλαίθεο ππαιιήινπο κεηέξσλ ηξηψλ (3) ηνπιάρηζηνλ παηδηψλ (ελ δσή θαηά ηελ ζεκειίσζε) κεηά ηε ζπκπιήξσζε 20 ρξφλσλ πξαγκαηηθήο ζπληάμηκεο ππεξεζίαο αλεμαξηήησο νξίνπ ειηθίαο θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ πξνζσπηθή/νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ ηνπο. Οη άλδξεο ππάιιεινη κε ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ παηδηά (ελ δσή θαηά ηελ ζεκειίσζε) κπνξνχζαλ λα ζπληαμηνδνηεζνχλ κε ηηο ίδηεο σο άλσ πξνυπνζέζεηο (20εηία) κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ηεινχζαλ ζε θαηάζηαζε ρεξείαο θαη είραλ ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ παηδηά ή ήηαλ δηαδεπγκέλνη κε ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ παηδηά (ελ δσή θαηά ηελ ζεκειίσζε) ησλ νπνίσλ είραλ ηελ επηκέιεηα κε δηθαζηηθή απφθαζε. Με ην λέν αζθαιηζηηθφ λφκν (Ν.3865/2020) απφ ζην πιαίζην ηεο ζπληαμηνδνηηθήο εμίζσζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ πνπ ηεινχλ ππφ ηηο ίδηεο πξνζσπηθέο/νηθνγελεηαθέο ζπλζήθεο, θαηαξγείηαη ε σο άλσ πξνυπφζεζε θαη παξέρεηαη πιένλ ε δπλαηφηεηα θαη ζηνπο άλδξεο ππαιιήινπο κε ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ παηδηά (ελ δσή θαηά ηελ ζεκειίσζε) λα ζπληαμηνδνηνχληαη κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο γπλαίθεο ππαιιήινπο κεηέξεο ηξηψλ (3) ηνπιάρηζηνλ παηδηψλ. Έηζη απμάλεηαη απφ θαη γηα ηνπο άλδξεο θαη γηα ηηο γπλαίθεο ππαιιήινπο, ν ειάρηζηα απαηηνχκελνο γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ρξφλνο ζπληάμηκεο ππεξεζίαο ή αζθάιηζεο (θαηά πεξίπησζε), ζε 21, 23 θαη 25 έηε γηα φζνπο ζπκπιεξψλνπλ ηελ 20εηία ηα έηε 2011, 2012 θαη 2013, αληίζηνηρα. Παξάιιεια ζεζπίδεηαη πιένλ φξην ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο ην 52ν, ην 55ν θαη ην 65ν γηα φζνπο ζπκπιεξψλνπλ ηελ 20εηία ηα έηε 2011, 2012 θαη 2013, αληίζηνηρα, γηα λα είλαη δπλαηή ε θαηαβνιή ηεο ζχληαμεο ζηνπο γνλείο κε ηξία ηνπιάρηζηνλ παηδηά. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: α) Σν δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο κε βάζε ηηο πξναλαθεξφκελεο επλντθέο δηαηάμεηο γηα φζνπο έρνπλ ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ παηδηά (ελ δσή θαηά ηελ ζεκειίσζε) κπνξεί λα αζθεζεί θαη από ηνπο δύν γνλείο. β) Όζνη ππάιιεινη (γπλαίθεο ή άλδξεο κε ηηο πξναλαθεξφκελεο επηπιένλ πξνυπνζέζεηο) κε ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ παηδηά (ελ δσή θαηά ηελ ζεκειίσζε) έρνπλ ζπκπιεξψζεη 20εηή πξαγκαηηθή ζπληάμηκε ππεξεζία/αζθάιηζε κέρξη ηελ , εμαθνινπζνύλ λα δηαηεξνύλ ην δηθαίωκα ηεο ζπληαμηνδόηεζεο κε άκεζε θαηαβνιή ηεο ζύληαμήο ηνπο αλεμαξηήηωο νξίνπ ειηθίαο νπνηεδήπνηε θαη αλ απνρωξήζνπλ απφ ηελ ππεξεζία, ήηνη αθφκα θαη κεηά ηελ γ) Σα ηζρχνληα απφ , γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε ησλ αλδξψλ ππαιιήισλ κε ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ παηδηά έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα φζνπο απφ απηνχο έρνπλ ζεκειηψζεη

16 ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κε βάζε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο (25εηία), κέρξη , απφ ηελ ίδηα σο άλσ εκεξνρξνλνινγία ( ) αθνχ ην δηθαίσκά ηνπο σο ηξίηεθλσλ γελλάηαη ζχκθσλα κε ηηο λέεο δηαηάμεηο απφ ηελ εκεξνκελία απηή. δ) ηηο πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ πεξί «δηαδνρηθήο αζθάιηζεο» φηαλ δειαδή ζηελ ελ ιφγσ 20εηία ζπλαζξνίδεηαη θαη ρξφλνο αζθάιηζεο πνπ έρεη δηαλπζεί ζε άιιν αζθαιηζηηθφ θνξέα (αθνξά ππαιιήινπο πνπ έρνπλ «εηζέιζεη» γηα πξψηε θνξά ζην Γεκφζην κεηά ηελ ) ε ζπληαμηνδφηεζε αλεμαξηήησο νξίνπ ειηθίαο αθνξά κφλν ηελ «ηκεκαηηθή ζχληαμε» πνπ αλαινγεί ζην ρξφλν αζθάιηζεο ηνπ Γεκνζίνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζκέλνο επηιέμεη ηελ άκεζε θαηαβνιή θαη ηεο «ηκεκαηηθήο ζχληαμεο» πνπ αλαινγεί ζην ρξφλν αζθάιηζεο πνπ έρεη δηαλπζεί ζε άιιν αζθαιηζηηθφ θνξέα (ζπκκεηέρσλ θνξέαο) ηνχην κπνξεί λα ζπκβεί κφλν κε ηελ αλάινγε κείσζε ηεο ζχληαμεο απηήο (3% γηα θάζε έηνο πξηλ απφ ην θαηά πεξίπησζε ειηθηαθφ φξην ηνπ ζπκκεηέρνληνο θνξέα). ε) Όζνη θαη όζεο ππάιιεινη ζπκπιεξώλνπλ ηελ 20εηία: ην 2011, γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ηνπο δηθαηψκαηνο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ 21 ρξφληα πξαγκαηηθήο ζπληάμηκεο ππεξεζίαο/αζθάιηζεο (φπνηε ν ρξφλνο απηφο ζπκπιεξσζεί) θαη γηα λα είλαη δπλαηή ε θαηαβνιή ηεο ζχληαμήο ηνπο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ην 52ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, φπνηε απηφ ζπκπιεξσζεί. ην 2012, γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ηνπο δηθαηψκαηνο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ 23 ρξφληα πξαγκαηηθήο ζπληάμηκεο ππεξεζίαο/αζθάιηζεο (φπνηε ν ρξφλνο απηφο ζπκπιεξσζεί) θαη ην 55ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο γηα λα είλαη δπλαηή ε θαηαβνιή ηεο ζχληαμήο ηνπο (επίζεο φπνηε απηφ ζπκπιεξσζεί). από θαη εθεμήο νη ππάιιεινη πνπ δελ ζα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηελ 20εηία κέρξη , ζα έρνπλ ηελ ίδηα ζπληαμηνδνηηθή κεηαρείξηζε κε ηνπο ινηπνχο ππαιιήινπο, δει. ε θαηαβνιή ηεο ζχληαμήο ηνπο ζα είλαη δπλαηή κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 65νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο. Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη δελ απαηηείηαη ε ηαπηφρξνλε ζπκπιήξσζε ηνπ ειάρηζηα απαηηνχκελνπ γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ρξφλνπ (21 ή 23 ρξφληα) θαη ηνπ ειηθηαθνχ νξίνπ γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ζχληαμεο (52ν ή 55ν). Ο/ε ππάιιεινο ζα αθνινπζεί ην αλσηέξσ φξην πνπ αληηζηνηρεί ζην ρξφλν ζπκπιήξσζεο ηεο 20εηίαο, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ απνρψξεζήο ηνπ απφ ηελ Τπεξεζία. Σα φζα πξνεθηέζεθαλ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: ΠΙΝΑΚΑ 1 ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΙ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΠΡΟΛΗΦΘΔΙ/ΓΙΟΡΙΘΔΙ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Θεκειίσζε κέρξη Θεκειίσζε απφ θαη κεηά Έηε Ο.Η. Έηνο ζπκπιήξσζεο Έηε Ο.Η. Άλδξεο * & γπλαίθεο κε ζεκειίσζεο 20 Α.Ο.Η. 20εηίαο 2011 ζεκειίσζεο ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ παηδηά * (Οη άλδξεο κφλν εθφζνλ είλαη ρήξνη ή έρνπλ ηελ επηκέιεηα κε δηθαζηηθή απφθαζε ησλ αλήιηθσλ παηδηψλ)

17 ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ: Άλδξεο ή γπλαίθεο ππάιιεινη κε ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ παηδηά πνπ απφ δελ ζπκπιεξψλνπλ ηνλ ειάρηζηα απαηηνχκελν ρξφλν ζπληάμηκεο ππεξεζίαο ή αζθάιηζεο θαηά πεξίπησζε γηα ηελ ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ηνπο δηθαηψκαηνο, κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ (ππφ ηνλ φξν θαηαβνιήο εηζθνξάο εμαγνξάο) ρξφλν παηδηψλ*/ζπνπδψλ*(κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ) θαη αλάινγα κε ην πφηε ζεκειηψλεηαη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κε ζπλππνινγηζκφ θαη ηνπ ρξφλνπ απηνχ, πξνζδηνξίδεηαη ην φξην ειηθίαο πνπ αληηζηνηρεί, ζην ζχκθσλα κε η αλσηέξσ, έηνο ζεκειίσζεο. Αλ θάπνην από ηα ηξία παηδηά απνβηώζεη κεηά ηελ ζπκπιήξωζε ηνπ ειάρηζηα απαηηνύκελνπ γηα ηε ζεκειίωζε ρξόλνπ ην ζπληαμηνδνηηθό δηθαίωκα ηεο/ηνπ ππαιιήινπ θξίλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο πεξί ηξηηέθλωλ. * Γηα ηνλ αλαγλσξηδφκελν ρξφλν πεξηζζφηεξεο δηεπθξηλίζεηο ζηηο Δλφηεηεο «Πιαζκαηηθφο ρξφλνο παηδηψλ» θαη «Αλαγλψξηζε ρξφλνπ ζπνπδψλ» Παξαδείγκαηα: α) Τπάιιεινο κε ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ ελήιηθα παηδηά πνπ ην 2011 έρεη 19 ρξφληα ζπληάμηκεο ππεξεζίαο/αζθάιηζεο, κπνξεί λα αλαγλσξίζεη δχν (2) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα (παηδηψλ*/ζπνπδψλ*) θαη θαη απηφλ ηνλ ηξφπν ινγίδεηαη φηη ζπκπιήξσζε ηα 21 έηε εληφο ηνπ 2011 (νπνηεδήπνηε θαη αλ πξαγκαηνπνηήζεη ηελ ελ ιφγσ αλαγλψξηζε) θαη θαη αθνινπζία ην ηζρχνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ/ηεο φξην ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο ζα είλαη ην 52ν έηνο. β) Σν ίδην φξην ειηθίαο (52ν) ζα ηζρχζεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν/ε ππάιιεινο ζειήζεη λα αλαγλσξίζεη κφλν έλαλ (1) ρξφλν. Η θαζνξηζηηθή 20εηία ινγίδεηαη φηη ζπκπιεξψζεθε ην 2011, ζα απαηηεζεί φκσο θαη ε ζπκπιήξσζε απφ ηνλ/ηελ ππάιιειν 21 εηψλ πξαγκαηηθήο ζπληάμηκεο ππεξεζίαο ή αζθάιηζεο θαηά πεξίπησζε. (Βι. αλσηέξσ πίλαθα 1) Β. πληαμηνδόηεζε αλδξώλ θαη γπλαηθώλ κε αλήιηθα παηδηά (παξ.2β) ην πιαίζην ηεο εμίζσζεο ησλ νξίσλ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα θαη ζηνπο άλδξεο ππαιιήινπο πνπ ζεκειηψλνπλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα απφ θαη κεηά, έρνληαο θαηά ην ρξφλν ηεο ζεκειίσζεο αλήιηθν παηδί λα ζπληαμηνδνηνχληαη κε ην ίδην ειηθηαθφ φξην πνπ ηζρχεη θαη γηα ηηο γπλαίθεο ππαιιήινπο κεηέξεο αλειίθσλ παηδηψλ. Έηζη θαη γηα ηνπο άλδξεο θαη γηα ηηο γπλαίθεο ππαιιήινπο πνπ ζπκπιεξψλνπλ 25εηή ζπληάμηκε ππεξεζία ή 25εηή αζθάιηζε θαηά πεξίπησζε ην 2011 θαη θαηά ηνλ «θξίζηκν» απηφ ρξφλν έρνπλ αλήιηθν παηδί, ε θαηαβνιή ηεο ζχληαμεο ζα είλαη δπλαηή κε ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 52νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο, ελψ γηα φζνπο ζπκπιεξψλνπλ ηελ σο άλσ 25εηία ην 2012, ε θαηαβνιή ηεο ζχληαμεο ζα είλαη δπλαηή κε ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 55νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο. Γηα φζνπο ζα ζπκπιεξψζνπλ ηελ 25εηία απφ θαη κεηά, ζηακαηά πιένλ ε επλντθφηεξε ζπληαμηνδνηηθή κεηαρείξηζε ησλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ππαιιήισλ κε αλήιηθα παηδηά, ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο ππαιιήινπο θαη νξίδεηαη ην 65 ν έηνο ηεο ειηθίαο σο εληαίν φξην ειηθίαο γηα ηελ ζπληαμηνδφηεζε. Δπηζεκαίλεηαη, φηη νη ηζρχνπζεο απφ δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ εμίζσζε ησλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ππαιιήισλ κε αλήιηθα παηδηά σο πξνο ηα φξηα ειηθίαο γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε, δελ έρνπλ εθαξκνγή γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη ζπληαμηνδνηηθφ

18 δηθαίσκα (ζπκπιήξσζε 25εηνχο ζπληάμηκεο ππεξεζίαο/αζθάιηζεο θαηά πεξίπησζε) κέρξη , φπσο άιισζηε πξνθχπηεη ξεηά απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξ.11 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3865/2010 θαζψο θαη ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ Μφλνπ ηνπ Ν.3847/2010. Έηζη, γηα άλδξα ππάιιειν παηέξα αλήιηθνπ παηδηνχ πνπ θαηά ηελ είρε ζπκπιεξψζεη 25εηή ζπληάμηκε ππεξεζία/αζθάιηζε, άξα είρε ζεκειηψζεη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κέρξη ηελ , εθφζνλ απνρσξήζεη απφ ηελ ππεξεζία (κε παξαίηεζε), ην φξην ειηθίαο γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ζχληαμήο ηνπ ζα εμαθνινπζήζεη λα είλαη εθείλν πνπ ίζρπε γη απηφλ πξηλ ηελ εμίζσζε αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, ήηνη ην 65ν. Οη πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ κε αλήιηθα παηδηά παξαηίζεληαη ζπλνπηηθά ζηνλ αθφινπζν ΠΙΝΑΚΑ 2. ΠΙΝΑΚΑ 2 ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΙ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΠΡΟΛΗΦΘΔΙ/ΓΙΟΡΙΘΔΙ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Θεκειίσζε κέρξη Θεκειίσζε απφ Έηε Ο.Η. Έηε ζεκειίσζεο Ο.Η. ζεκειίσζεο Γπλαίθεο κε αλήιηθν παηδί Έηνο ζεκειίσζεο (ζπκπιήξσζε 25εηίαο) Άλδξεο κε αλήιηθν παηδί ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ: Σν αλήιηθν παηδί ζα πξέπεη λα ππάξρεη είηε κέρξη ηελ ζεκειίωζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο (ζπκπιήξσζε 25εηνχο ππεξεζίαο/αζθάιηζεο) είηε θαη κεηά από απηήλ θαηά ηελ έμνδν ηνπ ππαιιήινπ από ηελ Τπεξεζία. ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ: Γ. Άλδξεο θαη Γπλαίθεο κε αλίθαλα παηδηά (παξ. 2β. ππνπεξηπη. β ) Με ηελ πξντζρχνπζα, ηνπ λένπ αζθαιηζηηθνχ λφκνπ (Ν.3865/2010), λνκνζεζία ε γπλαίθα ππάιιεινο κε αλίθαλν παηδί γηα ην νπνίν είρε γλσκαηεχζεη ε Αλσηάηε ηξαηνχ Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή (Α..Τ.Δ.) φηη είρε πνζνζηφ αληθαλφηεηαο 50% θαη άλσ, κπνξνχζε κεηά ηε ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ηεο δηθαηψκαηνο (ζχκθσλα πάληα κε ηα θαηά πεξίπησζε ηζρχνληα) λα ζπληαμηνδνηεζεί εθφζνλ είρε ζπκπιεξψζεη ην 50φ έηνο ηεο ειηθίαο

19 ηεο. Δμππαθνχεηαη φηη αλ ζηελ πεξίπησζή ηεο ίζρπαλ αθφκα επλντθφηεξεο πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο (κηθξφηεξν Ο.Η ή είρε ηε δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο Α.Ο.Η) γηα ην ζπληαμηνδνηηθφ ηεο δηθαίσκα εθαξκφδνληαλ νη επλντθφηεξεο απηέο πξνυπνζέζεηο. Η αληθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ έπξεπε λα ζπληξέρεη θαηά ην ρξφλν ζεκειίσζεο ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ηεο δηθαηψκαηνο (25εηία). Με ηηο λέεο ξπζκίζεηο πνπ ηζρχνπλ απφ : α) δελ επέξρεηαη θακία αιιαγή ζηνλ ειάρηζην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο (αλαθεξφκαζηε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείην 25εηία, άξα γηα ππαιιήινπο πνπ έρνπλ πξνζιεθζεί γηα πξψηε θνξά ζην Γεκφζην κεηά ηελ ). β) ην πνζνζηφ αληθαλφηεηαο πνπ πξέπεη λα θέξεη ην αλίθαλν παηδί, πξνθεηκέλνπ λα ηχρεη ν γνλέαο επλντθφηεξεο ζπληαμηνδνηηθήο κεηαρείξηζεο, απμάλεηαη από 50% ζε 67% πξνζηηζεκέλεο επηπιένλ θαη ηεο πξνϋπόζεζεο ε αληθαλόηεηα λα ζπλεπάγεηαη ηελ αδπλακία άζθεζεο θάζε βηνπνξηζηηθνύ επαγγέικαηνο. γ) νη πξναλαθεξφκελεο λέεο ξπζκίζεηο έρνπλ πιένλ εθαξκνγή θαη ζηνπο άλδξεο ππαιιήινπο κε αλίθαλν παηδί πνπ ζεκειηψλνπλ δηθαίσκα ζχληαμεο (ζπκπιήξσζε 25εηίαο απφ θαη κεηά), κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο γπλαίθεο (κε ηηο νπνίεο ηεινχλ ππφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο). δ) σο αξκφδην φξγαλν γηα ηε δηαπίζησζε ηεο αληθαλφηεηαο ηνπ παηδηνχ θαη ηνλ νξηζκφ ηνπ πνζνζηνχ αληθαλφηεηαο παξακέλεη ε Α..Τ.Δ. θαη ε) Σν δηθαίωκα ζπληαμηνδόηεζεο κε αλίθαλν παηδί κπνξεί λα αζθεζεί θαη από ηνπο δύν γνλείο. Με ην πξντζρχνλ θαζεζηψο ζεκεηψλνπκε, φηη νη άλδξεο ππάιιεινη δελ εηχγραλαλ επλντθφηεξεο ζπληαμηνδνηηθήο κεηαρείξηζεο σο παηέξεο αλίθαλσλ παηδηψλ θαη σο εθ ηνχηνπ ζεκειίσλαλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κε ηε ζπκπιήξσζε 25εηνχο πξαγκαηηθήο ζπληάμηκεο ππεξεζίαο/αζθάιηζεο θαη ζε πεξίπησζε απνρψξεζήο ηνπο απφ ηελ ππεξεζία ε ζχληαμε ήηαλ πιεξσηέα κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 65νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο. Οη δηαηάμεηο απηέο εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ γηα φζνπο ζεκειίσζαλ ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα κέρξη Δθαξκνζηέα λνκνζεζία: άξζξν 56 παξ. 1β ηνπ Π.Γ. 169/2007 θαη άξζξν 6 παξ. 2β ππνπεξηπη. ββ ηνπ Ν.3865/2010. Οη πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ κε αλίθαλα παηδηά παξαηίζεληαη ζπλνπηηθά ζηνλ αθφινπζν ΠΙΝΑΚΑ 3. ΠΙΝΑΚΑ 3

20 ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΙ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΠΡΟΛΗΦΘΔΙ/ΓΙΟΡΙΘΔΙ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Θεκειίσζε κέρξη Θεκειίσζε απφ Γπλαίθεο κε αλίθαλα παηδηά Άλδξεο κε αλίθαλα παηδηά Έηε ζεκειίσζεο 25 Πνζνζηφ αληθαλφηε ηαο 50% (κε γλσκάηεπ ζε ηεο Α..Τ.Δ.) Ο.Η. Έηε ζεκειίσζεο Έηνο ζεκειίσζεο νπνηεδήπνηε νπνηεδήπνηε Πνζνζηφ αληθαλφηεηαο 67% (αλίθαλν γηα θάζε βηνπνξηζηηθφ επάγγεικα κε γλσκάηεπζε ηεο Α..Τ.Δ.} 67% (αλίθαλν γηα θάζε βηνπνξηζηηθφ επάγγεικα κε γλσκάηεπζε ηεο Α..Τ.Δ.} Ο.Η ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ : -Σν αλίθαλν παηδί ζα πξέπεη λα ππάξρεη είηε κέρξη ηελ ζεκειίωζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο (ζπκπιήξσζε 25εηνχο ππεξεζίαο/αζθάιηζεο) είηε θαη κεηά ηελ ζεκειίωζε θαηά ηελ έμνδν ηνπ ππαιιήινπ από ηελ ππεξεζία. Γ. Άλδξεο θαη Γπλαίθεο κε αλίθαλε/ν ζύδπγν (παξ. 2β. ππνπεξηπη. ββ) Με ηελ πξντζρχνπζα ηνπ λένπ αζθαιηζηηθνχ λφκνπ (Ν.3865/2010) λνκνζεζία, ε γπλαίθα ππάιιεινο κε αλίθαλν ζχδπγν γηα ηνλ νπνίν είρε γλσκαηεχζεη ε Αλσηάηε ηξαηνχ Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή (Α..Τ.Δ.) φηη είρε πνζνζηφ αληθαλφηεηαο 67% θαη άλσ κπνξνχζε κεηά ηε ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ηεο δηθαηψκαηνο (ζχκθσλα πάληα κε ηα θαηά πεξίπησζε ηζρχνληα) λα ζπληαμηνδνηεζεί εθφζνλ είρε ζπκπιεξψζεη ην 50φ έηνο ηεο ειηθίαο ηεο. Δμππαθνχεηαη φηη αλ ζηελ πεξίπησζή ηεο ίζρπαλ αθφκα επλντθφηεξεο πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο (κηθξφηεξν Ο.Η ή είρε ηε δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο Α.Ο.Η) γηα ην ζπληαμηνδνηηθφ ηεο δηθαίσκα εθαξκφδνληαλ νη επλντθφηεξεο απηέο πξνυπνζέζεηο. Με ηηο λέεο ξπζκίζεηο πνπ ηζρχνπλ απφ : α) δελ επέξρεηαη θακία αιιαγή ζηνλ ειάρηζην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο (αλαθεξφκαζηε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείην 25εηία, άξα γηα ππαιιήινπο πνπ έρνπλ πξνζιεθζεί γηα πξψηε θνξά ζην Γεκφζην κεηά ηελ ). β) ην πνζνζηφ αληθαλφηεηαο πνπ πξέπεη λα θέξεη ν αλίθαλνο ζχδπγνο, πξνθεηκέλνπ λα ηχρεη ν/ε ζχδπγνο επλντθφηεξεο ζπληαμηνδνηηθήο κεηαρείξηζεο παξακέλεη 67%, πξνζηηζεκέλεο φκσο ηεο επηπιένλ πξνυπφζεζεο ε αληθαλφηεηα λα ζπλεπάγεηαη ηελ αδπλακία άζθεζεο θάζε βηνπνξηζηηθνχ επαγγέικαηνο.

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οη αιιαγέο ζην αζθαιηζηηθφ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ Ση ηζρχεη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ εηδηθνχ ζπλεξγάηε Γηάλλε Μπαιάγθα

Οη αιιαγέο ζην αζθαιηζηηθφ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ Ση ηζρχεη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ εηδηθνχ ζπλεξγάηε Γηάλλε Μπαιάγθα www.doe.gr Αζήλα 19 Ηνπιίνπ 2010 Η ΔΟΕ παξνπζηάδεη ζήκεξα 19/7/2010, κε άξζξν ηνπ εηδηθνύ ζπλεξγάηε ηεο Γηάλλε Μπαιάγθα, ηηο αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζην αζθαιηζηηθό ησλ Δεκνζίσλ Υπαιιήισλ θαη εηδηθόηεξα ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-Β0Κ. Γενικέρ Παπαηηπήζειρ

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-Β0Κ. Γενικέρ Παπαηηπήζειρ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 21.11.2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Aπ. ππ.: Φ.10035/οικ.26538/840 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γενική Γ/νζη Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ Γ/νζη Κύπιαρ Αζθάλιζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΑΤΣ/ΝΩΝ Πιεξνθνξίεο : Μ. Οηθνλνκνπνύινπ Δι. Ράπηε Σειέθσλα : : 210 3368124

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1ΦΛ-ΕΚ. Αθήνα, 4 / 3 / Απιθ. Ππωη. : Φ / / 1475

ΑΔΑ: 4Α1ΦΛ-ΕΚ. Αθήνα, 4 / 3 / Απιθ. Ππωη. : Φ / / 1475 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡΙΑ ΑΦΑΛΙΗ ΑΤΣΟΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ ΣΜΗΜΑ : B Σασ. Γ/νζη : ηαδίος 29 Σασ. Κώδικαρ : 10110 - Αθήνα Πληποθοπίερ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 17/08/2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 17/08/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 17/08/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ Αξ. Πξση.: Φ80000/νηθ.18562/1230 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΚΤΡΙΑ ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ : Γ Σαρ. Γ/λζε : ηαδίνπ 29

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΔΑ: Β4ΣΥ4691ΩΓ-9ΤΛ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Γλσζηνπνίεζε δεκνζίεπζεο λ. 4093/2012 θαη παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ.

ΘΔΜΑ : Γλσζηνπνίεζε δεκνζίεπζεο λ. 4093/2012 θαη παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 /11/2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αξηζκ. πξση.: Φ.80000/νηθ.27040 /1798 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΠΡΟ : ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 1) Ι.Κ.Α. Δ.Σ.Α.Μ. - ΓΙΟΙΚΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΝΕΟ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟ

ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΝΕΟ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟ ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΝΕΟ ΑΦΑΛΙΣΙΚΟ Τη ζεκαίλεη όηη ζεκειηώλω ζπληαμηνδνηηθό δηθαίωκα; Θεκειηώλσ ζεκαίλεη όηη θαηνρπξώλσ δηθαίσκα γηα ζύληαμε, αθνύ ζπκπιεξώζσ ηα απαηηνύκελα έηε αζθάιηζεο πνπ πξνβιέπνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Δίδνο: ΝΟΜΟ Αξηζκφο: 3865 Έηνο: 2010 ΦΔΚ: Α 120 20100721 Σέζεθε ζε ηζρχ: 21.07.2010 Ζκ.Τπνγξαθήο: 20.07.2010 Σίηινο Μεηαξξχζκηζε πληαμηνδνηηθνχ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ. Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ. Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ Αζήλα, Ηνύληνο 2010 1 ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΗΚΔ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΙΥΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΟ Είδος: ΚΧΓΗΚΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΧΝ ΤΝΣΑΞΔΧΝ Έηος: 2007 ΦΕΚ: Α 210 20070831 Σέθηκε ζε ιζτύ: 31.08.2007 Ημ.Τπογραθής: 29.08.2007 ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Αρθρο: 1 Ημ/νία: 01.01.2011 Περιγραθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3865/2010, πνπ αθνξά ηε ζπληαμηνδόηεζε ηωλ άγακωλ ή δηαδεπγκέλωλ ζπγαηέξωλ.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3865/2010, πνπ αθνξά ηε ζπληαμηνδόηεζε ηωλ άγακωλ ή δηαδεπγκέλωλ ζπγαηέξωλ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΝΣΑΞΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 47 ε Ννκ/θήο Εξγαζίαο& Ελζηάζεσλ ΣΜΗΜΑ : Α ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-ΩΘΑ. Αθήνα, 21 / 11 / Απιθ. Ππωη. : Φ / οικ / 852

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-ΩΘΑ. Αθήνα, 21 / 11 / Απιθ. Ππωη. : Φ / οικ / 852 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡΙΑ ΑΦΑΛΙΗ ΑΤΣΟΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ ΣΜΗΜΑ : B Σασ. Γ/νζη : ηαδίος 29 Σασ. Κώδικαρ : 10110 - Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΙΥΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 169 Κωδικοποίηζη ζε ενιαίο κείμενο, με ηον ηίηλο «Κώδικαρ Πολιηικών και ηπαηιωηικών ςνηάξεων» ηων διαηάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

αο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1, 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3865/2010 (ΦΔΚ 120/21-7-2010 η.α')

αο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1, 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3865/2010 (ΦΔΚ 120/21-7-2010 η.α') ΙΓΡΤΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΑΦΑΛΙΔΧΝ Αθήνα 22/6/2011 ΔΝΙΑΙΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΧΣΧΝ Απιθμ. Ππωη. Α20/251/68 ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΑΡ. : 42 Θέμα: «Τποσπεωηική Τπαγωγή ζηον Κλάδο Κύπιαρ ύνηαξηρ ηος Ι.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ. ηων νεοπποζλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΙΚΔ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ. Άξζξν 1 Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΙΚΔ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ. Άξζξν 1 Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΙΚΔ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ Άξζξν 1 Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί 1. Βαζηθή ζύληαμε: Σν πνζφ ηεο ζχληαμεο πνπ δελ αλαινγεί ζε αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ρνξεγείηαη κεηά ηελ 1.1.2018

Διαβάστε περισσότερα

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ KAI ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» Α. Γενική παποςζίαζη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΓΖΓΗΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΡΩΛ ΓΗΑΡΑΜΔΩΛ ΡΝ ΓΔΡΔΟΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΝ N.4024/2011 - ΛΔΝ ΔΛΗΑΗΝ ΚΗΠΘΝΙΝΓΗΝ-ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΝ ΡΝ ΓΖΚΝΠΗΝ

ΝΓΖΓΗΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΡΩΛ ΓΗΑΡΑΜΔΩΛ ΡΝ ΓΔΡΔΟΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΝ N.4024/2011 - ΛΔΝ ΔΛΗΑΗΝ ΚΗΠΘΝΙΝΓΗΝ-ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΝ ΡΝ ΓΖΚΝΠΗΝ ΝΓΖΓΗΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΡΩΛ ΓΗΑΡΑΜΔΩΛ ΡΝ ΓΔΡΔΟΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΝ N.4024/2011 - ΛΔΝ ΔΛΗΑΗΝ ΚΗΠΘΝΙΝΓΗΝ-ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΝ ΡΝ ΓΖΚΝΠΗΝ Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαθάησ νδεγηώλ είλαη, λα έρεη ελεκεξσζεί ε Premium

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

α) ην αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο ησλ λενπξνζιακβαλνκέλσλ ζην Γεκφζην απφ 1/1/2011 θαη

α) ην αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο ησλ λενπξνζιακβαλνκέλσλ ζην Γεκφζην απφ 1/1/2011 θαη ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΝΙΑΙΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΧΣΧΝ Γ Ι Ο Ι Κ Η Η ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΑΦ/ΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΦΑΛΙΗ - ΔΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ Ταρ. Γηεχζπλζε : Αγ. Κσλ/λνπ 8 Πιεξνθνξίεο ΙΓΡΤΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΑΦΑΛΙΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003)

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) ΘΑΡΑΘΔΖ... ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΩ... ΓΗΛΩΗ Αρηζκ. Ξρφηοθόιιοσ... Αρηζκ. Κεηρώοσ... Ζκεροκελία:... 200.. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) αξαιήπηεο ηεο δήιωζεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Γνωζηοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 2, 7, 27 παπ. 2 α & β ηος ν. 4387/2016»

ΘΕΜΑ: «Γνωζηοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 2, 7, 27 παπ. 2 α & β ηος ν. 4387/2016» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΚΤΡΙΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ & ΑΘΔΝΔΙΑ (Δ 13) ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα