ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 17/08/2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 17/08/2011"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 17/08/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ Αξ. Πξση.: Φ80000/νηθ.18562/1230 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΚΤΡΙΑ ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ : Γ Σαρ. Γ/λζε : ηαδίνπ 29 Σαρ. Κψδηθαο : Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Υ. Γθηνπιέθα Σειέθσλν : ΠΡΟ: Όινπο ηνπο Οξγαληζκνχο θχξηαο & επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο & Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ πινπνίεζε ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 3996/2011 (ΦΕΚ Α 170)» αο γλσξίδνπκε φηη κε ην άξζξν 37 ηνπ λ. 3996/2011 (ΦΔΚ 170 Α ), ξπζκίδνληαη - κεηαμχ άιισλ- ζέκαηα ζπληαμηνδφηεζεο αλαπήξσλ ζπδχγσλ, γνλέσλ θαη αδειθψλ θαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο δίλνπκε ηηο σο θαησηέξσ δηεπθξηλίζεηο : ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 1 Με ηελ παξ. απηή αληηθαζίζηαηαη ε παξ.4 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3232/2004 (ΦΔΚ Α 48), φπσο ίζρπε κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ λ. 3518/2006 (ΦΔΚ Α 272), ηε ζπκπιήξσζή ηνπ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 3518/2006 θαη ηελ πξνζζήθε ηνπ άξζξνπ 140 ηνπ λ. 3655/2008 (ΦΔΚ Α 58). Η ηζρχο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λφκνπ απηνχ αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λφκνπ. ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο εκπίπηνπλ θαη ηα πξφζσπα

2 πνπ έρνπλ ππνβάιιεη αίηεζε ζπληαμηνδφηεζεο σο γνλείο ή ζχδπγνη αλαπήξσλ θαη πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ, δελ έρεη εθδνζεί φκσο νξηζηηθή απφθαζε ζπληαμηνδφηεζεο γη απηνχο. Οη εθθξεκείο απηέο αηηήζεηο ζα θξηζνχλ κε βάζε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ε λέα δηάηαμε. 1. ύδπγνη αλαπήξωλ. Οη πξνυπνζέζεηο (νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά) γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε ησλ ζπδχγσλ αλαπήξσλ είλαη νη εμήο: α) ν ζύδπγνο λα είλαη αλάπεξνο κε πνζνζηφ 80% θαη άλσ, β) λα πθίζηαηαη έγγακνο βίνο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 10 εηψλ πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αηηήζεσο ζπληαμηνδφηεζεο, γ) ν ζύδπγνο ηνπ αλάπεξνπ λα έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξαγκαηηθήο ή πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο ή 25 έηε αζθάιηζεο, αλεμαξηήησο ηεο ειηθίαο ηνπ ή ηνπ ρξφλνπ ππαγσγήο ηνπ ζηελ αζθάιηζε θαη λα κε ιακβάλεη ήδε ζχληαμε απφ νπνηνλδήπνηε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ ή ην δεκφζην. 2. Γνλείο αλαπήξωλ. Οη πξνυπνζέζεηο (νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά) γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε ηνπ γνλέα αλαπήξνπ παηδηνχ είλαη νη εμήο: α) ην παηδί πξέπεη λα είλαη άγακν θαη αλάπεξν κε πνζνζηφ 67% θαη άλσ, λα κελ εξγάδεηαη θαη λα κε λνζειεχεηαη ζε ίδξπκα κε δαπάλε αζθαιηζηηθνχ ή άιινπ δεκφζηνπ θνξέα β) ν γνλέαο πνπ ζα ζπληαμηνδνηεζεί κε απηέο ηηο δηαηάμεηο πξέπεη 2

3 λα έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ εκέξεο αζθάιηζεο ή 25 έηε αζθάιηζεο, αλεμαξηήησο ηεο ειηθίαο ηνπ ή ηνπ ρξφλνπ ππαγσγήο ηνπ ζηελ αζθάιηζε θαη λα κε ιακβάλεη ήδε ζχληαμε απφ νπνηνλδήπνηε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ ή ην δεκφζην. γ) ν έηεξνο γνλέαο πξέπεη, θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ γνλέα πνπ αζθεί ην δηθαίσκα, λα έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ εκέξεο ή 8 έηε πξαγκαηηθήο αζθάιηζεο ζε θνξείο θχξηαο αζθάιηζεο ή/θαη ην δεκφζην, εθ ησλ νπνίσλ νη 600 εκέξεο ή ηα 2 έηε λα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηα ηειεπηαία 4 ρξφληα, λα εξγάδεηαη, λα κε ιακβάλεη θαη λα κελ έρεη ζεκειηψζεη δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο απφ νπνηνλδήπνηε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ ή ην δεκφζην, λα έρεη ππνβάιεη ππεχζπλε δήισζε πξνο ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα ή ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο πνπ είλαη αζθαιηζκέλνο φηη δελ έρεη αζθήζεη, νχηε πξνηίζεηαη λα αζθήζεη ζην κέιινλ δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο δηάηαμεο απηήο ε πεξίπησζε ιχζεο ηνπ γάκνπ α) εάλ ην αλάπεξν παηδί είλαη αλήιηθν, ην δηθαίσκα αζθείηαη απφ ην γνλέα πνπ έρεη ηελ επηκέιεηα κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε. Λφγσ ηεο θαη εμαίξεζε παξαρψξεζεο δηθαηψκαηνο ζπληαμηνδφηεζεο κε εμαηξεηηθά επλντθφηεξεο πξνυπνζέζεηο απ φηη ζηνπο ινηπνχο αζθαιηζκέλνπο, ε άζθεζε ηεο επηκέιεηαο θαηφπηλ ζπλαηλεηηθνχ δηαδπγίνπ δελ αξθεί γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο. Αληηζέησο, απαηηείηαη ε επηκέιεηα ηνπ αλήιηθνπ παηδηνχ λα έρεη δνζεί ζην δηαδεπγκέλν γνλέα κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Αζηηθφ Κψδηθα. 3

4 β) εάλ ην αλάπεξν παηδί είλαη ελήιηθν, ην δηθαίσκα αζθείηαη απφ ην γνλέα πνπ είρε ηελ επηκέιεηα φζν ην παηδί ήηαλ αλήιηθν, εάλ ε ιχζε ηνπ γάκνπ επήιζε πξηλ ηελ ελειηθίσζή ηνπ, απφ έλαλ απφ ηνπο δχν γνλείο θαηφπηλ δηθήο ηνπο ζπκθσλίαο θαη εθφζνλ ηεξνχληαη φιεο νη πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη ζηελ παξνχζα δηάηαμε, εάλ ε ιχζε ηνπ γάκνπ επήιζε κεηά ηελ ελειηθίσζε ηνπ παηδηνχ, απφ ην γνλέα πνπ έρεη ηεζεί δηθαζηηθφο ζπκπαξαζηάηεο κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε ιφγσ ςπρηθήο ή δηαλνεηηθήο δηαηαξαρήο ή ιφγσ ζσκαηηθήο αλαπεξίαο ηνπ παηδηνχ 3. Αδειθνί/έο αλαπήξωλ Οη πξνυπνζέζεηο (νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά) γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε ησλ αδειθψλ αλαπήξσλ παηδηψλ είλαη νη εμήο: α) ν αλάπεξνο αδειθόο πξέπεη λα είλαη άγακνο θαη αλάπεξνο κε πνζνζηφ 67% θαη άλσ, λα κελ εξγάδεηαη, λα κε λνζειεχεηαη ζε ίδξπκα κε δαπάλε αζθαιηζηηθνχ ή άιινπ δεκφζηνπ θνξέα, γηα ηνπιάρηζηνλ κία πεληαεηία απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπληαμηνδφηεζεο λα ζπλνηθεί απνδεδεηγκέλα θαη λα βαξχλεη νηθνλνκηθά ηνλ αδειθφ πνπ ζα ζπληαμηνδνηεζεί. Η ζπλνίθεζε θαη ε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε απνδεηθλχνληαη απφ ηα έληππα Δ1 ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο πνπ ππέβαιε ν αδειθφο πνπ βαξχλεηαη θαηά ηα ηειεπηαία πέληε νηθνλνκηθά έηε πνπ πξνεγνχληαη ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπληαμηνδφηεζεο. β) ν αδειθόο πνπ ζα ζπληαμηνδνηεζεί κε απηέο ηηο δηαηάμεηο ζα πξέπεη 4

5 λα έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξαγκαηηθήο ή πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο ή 25 έηε αζθάιηζεο, αλεμαξηήησο ηεο ειηθίαο ηνπ ή ηνπ ρξφλνπ ππαγσγήο ηνπ ζηελ αζθάιηζε, λα κε ιακβάλεη ήδε ζχληαμε απφ νπνηνλδήπνηε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ ή ην δεκφζην, λα έρεη ηεζεί δηθαζηηθφο ζπκπαξαζηάηεο ηνπ αλάπεξνπ αδειθνχ κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε ιφγσ ςπρηθήο ή δηαλνεηηθήο δηαηαξαρήο ή ιφγσ ζσκαηηθήο αλαπεξίαο απηνχ γηα ηνπιάρηζηνλ κία πεληαεηία απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπληαμηνδφηεζεο. ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν παχζεη ε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε ή δηαθνπεί ε ζπλνίθεζε, ε ζχληαμε ζα δηαθνπεί απφ ηελ εκεξνκελία ηεο παχζεο ή ηεο δηαθνπήο αληίζηνηρα θαη ζα επαλαρνξεγεζεί ζε πεξίπησζε πνπ ζπληξέμνπλ εθ λένπ φιεο νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο δηάηαμεο γ) νη γνλείο ησλ δχν αδειθψλ ζα πξέπεη λα κε βξίζθνληαη ελ δσή ή λα είλαη αλάπεξνη κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 67% θαη άλσ. Γεληθέο ξπζκίζεηο 1. Ο γνλέαο, ζχδπγνο ή αδειθφο αλάπεξνπ αηφκνπ, αζθαιηζκέλνο ζε θνξείο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ζεκειηψλεη δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο κε ηελ παξνχζα δηάηαμε κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη ζπκπιεξψζεη εκέξεο αζθάιηζεο ή 25 έηε αζθάιηζεο, αλεμαξηήησο ηεο ειηθίαο ηνπ ή ηνπ ρξφλνπ ππαγσγήο ηνπ ζηελ αζθάιηζε. Ο ρξφλνο απηφο απαηηείηαη λα είλαη ρξφλνο πξαγκαηηθήο ή/θαη πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο. Γελ επηηξέπεηαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ ρξφλνπ απηνχ κε άιινπο αλαγλωξηδόκελνπο ρξόλνπο, παξά κφλν κε: α) ην ρξφλν ζηξαηησηηθήο ζεηείαο πνπ αλαγλσξίδεηαη θαηφπηλ εμαγνξάο θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 1358/1983 (ΦΔΚ Α 64), 5

6 β) ην ρξφλν γνληθήο άδεηαο αλαηξνθήο παηδηψλ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 1483/1984 (ΦΔΚ Α 153) πνπ αλαγλσξίδεηαη θαηφπηλ εμαγνξάο θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 18 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3863/2010 (ΦΔΚ Α 115) φπσο ηζρχεη θάζε θνξά, θαη γ) ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ ΔΓΔ ρξφλνο απνπζίαο απφ ηελ εξγαζία ιφγσ θχεζεο θαη ινρείαο. 2. Ο γνλέαο, ζχδπγνο ή αδειθφο αλάπεξνπ αηφκνπ πνπ επηζπκεί λα ζπληαμηνδνηεζεί κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο δηάηαμεο απηήο, ζα πξέπεη λα κελ έρεη θαηαζηεί ήδε ζπληαμηνχρνο νπνηνπδήπνηε αζθαιηζηηθνχ θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο ή ηνπ δεκνζίνπ. ε πεξίπησζε πνπ έρεη ζεκειηψζεη ζπληαμηνδνηηθφ δηθαίσκα ζε θάπνηνλ άιιν αζθαιηζηηθφ θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο ή ην δεκφζην αιιά δελ ην έρεη αζθήζεη, δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα θάλεη ρξήζε ησλ επλντθψλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξνχζαο δηάηαμεο γηα λα ζεκειηψζεη δηθαίσκα δεύηεξεο ζύληαμεο (νχηε θαη εληφο ηνπ εμακήλνπ απφ ηελ έθδνζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο απφθαζεο απφ ηνλ πξψην θνξέα πνπ ηίζεηαη σο πξνυπφζεζε ζηελ παξ. 6 αξ. 19 ηνπ λ. 2150/93). 3. ε πεξίπησζε πνπ ην αλάπεξν άηνκν (παηδί, ζχδπγνο, αδειθφο/ή) κεηά ηε ζπληαμηνδφηεζε ηνπ γνλέα, ζπδχγνπ ή αδειθνχ, εξγαζηεί σο κηζζσηφο ή απηναπαζρνινχκελνο, ηφηε ν γνλέαο, ζχδπγνο ή αδειθφο πξέπεη λα δειψζεη ηελ εξγαζία ζην θνξέα απφ ηνλ νπνίν ζπληαμηνδνηείηαη, ψζηε ε ζχληαμε πνπ ιακβάλεη λα αλαζηαιεί γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δηαξθεί ε εξγαζία θαη λα επαλαρνξεγεζεί κεηά ηε δηαθνπή ηεο. 4. Σν πνζό ηεο ζύληαμεο πνπ ζα ρνξεγεζεί ζην γνλέα, ζχδπγν ή αδειθφ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ φζν ην πιήξεο θαηώηαην όξην ζχληαμεο ιφγσ γήξαηνο πνπ ρνξεγεί θάζε θνξά ν αζθαιηζηηθφο ηνπ θνξέαο. 6

7 5. Ο γνλέαο, ζχδπγνο ή αδειθφο αλάπεξνπ αηφκνπ, αζθαιηζκέλνο ηνπ ΟΓΑ, ζεκειηψλεη δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο κε ηελ παξνχζα δηάηαμε, ππφ ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο κέρξη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη ζπκπιεξψζεη 20 έηε αζθάιηζεο θαη θαηαβνιήο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ζηνλ Κιάδν Κχξηαο Αζθάιηζεο Αγξνηψλ, ελψ απφ θαη εθεμήο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη ζπκπιεξψζεη 25 έηε αζθάιηζεο θαη θαηαβνιήο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ζηνλ Κιάδν Κχξηαο Αζθάιηζεο Αγξνηψλ. Ο ρξφλνο απηφο απαηηείηαη λα είλαη πξαγκαηηθφο ρξφλνο αζθάιηζεο. Γελ επηηξέπεηαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ ρξφλνπ απηνχ κε άιινπο αλαγλσξηδφκελνπο ρξφλνπο, παξά κφλν κε α) ην ρξφλν ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο πνπ αλαγλσξίδεηαη θαηφπηλ εμαγνξάο, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.3232/2004, β) ην ρξφλν δηαδνρηθήο αζθάιηζεο ζε θνξείο θχξηαο αζθάιηζεο θαη γ) ην ρξφλν αζθάιηζεο πνπ δηαλχζεθε ππφ ηελ λνκνζεζία θνηλσληθήο αζθάιεηαο θξαηψλκειψλ ηεο Δ.Δ., ρσξψλ ηνπ Δ.Ο.Υ ή ηεο Διβεηίαο ή ρσξψλ κε ηηο νπνίεο έρεη ζπλαθζεί Γηκεξήο χκβαζε θνηλσληθήο αζθάιεηαο. Σν ρνξεγνχκελν πνζφ ηεο ζχληαμεο πεξηιακβάλεη θαη ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην αξ. 4 ηνπ λ. 4169/61 ζπληαμηνδνηηθή παξνρή πνπ ρνξεγείηαη ζηνπο δηθαηνχρνπο (κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη ζην εδ. δ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4169/61 θαη ζηελ παξ. 2 ηνπ αξ. 6 ηνπ λ. 1287/82), θαηφπηλ ηεο κείσζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξ. 2 ηνπ αξ. 12 ηνπ λ. 2458/97. απηήλ ηελ πεξίπησζε φκσο ν ρξφλνο ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο θαη ν ρξφλνο ηεο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο δελ ζα ζπλππνινγίδνληαη. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2 α Με ηελ παξάγξαθν 2. α., ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ άξζξνπ, ηξνπνπνηνχληαη νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο γ., ηεο παξαγξάθνπ 3, ηνπ άξζξνπ 38, ηνπ λ. 3863/2010, κε απνηέιεζκα ηε δηεχξπλζε ηνπ θχθινπ ησλ πξνζψπσλ πνπ εμαηξνχληαη απφ ηελ επηβνιή ηεο εηδηθήο Δηζθνξάο Αιιειεγγχεο πληαμηνχρσλ, πνπ είρε ζεζπηζηεί κε ην άξζξν 38, ηνπ λ. 3863/2010, φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 7

8 Έηζη, απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ θνηλνπνηνχκελσλ δηαηάμεσλ, εμαηξνχληαη, πιένλ, απφ ηελ επηβνιή ηεο εηδηθήο εηζθνξάο, ηφζν νη ζπληαμηνχρνη ιφγσ ζαλάηνπ, νη νπνίνη ιακβάλνπλ ην εμστδξπκαηηθφ επίδνκα ηνπ άξζξνπ 42, ηνπ λ. 1140/1981, φζν θαη νη ζπληαμηνχρνη, νη νπνίνη ιακβάλνπλ πξνζαχμεζε ηεο ζχληαμήο ηνπο ιφγσ απφιπηεο αλαπεξίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 30, ηνπ λ. 2084/1992 (λένη κεηά ηελ 1/1/1993 ζπληαμηνχρνη). Ωο εθ ηνχηνπ, απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ θνηλνπνηνχκελσλ δηαηάμεσλ, απφ ηελ παξαθξάηεζε ηεο εηδηθήο Δηζθνξάο Αιιειεγγχεο πληαμηνχρσλ ηνπ άξζξνπ 38, ηνπ λ. 3863/2010, εμαηξείηαη: ην ζχλνιν ησλ ζπληαμηνχρσλ θνξέσλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ ην εμστδξπκαηηθφ επίδνκα ηνπ άξζξνπ 42, ηνπ λ. 1140/1981, δειαδή, ζπληαμηνχρνη αλεμαξηήησο έλαξμεο ππαγσγήο ηνπο ζηελ αζθάιηζε (ςπαγωγή ζηην αζθάλιζη οποιοςδήποηε θοπέα κύπιαρ αζθάλιζηρ, για ππώηη θοπά, είηε ππιν είηε μεηά ηην ) θαη, πιένλ, αλεμαξηήησο ηεο θαηεγνξίαο ηνπ αζθαιηζηηθνχ θηλδχλνπ (ζςνηαξιούσοι είηε λόγω γήπαηορ, είηε λόγω αναπηπίαρ, είηε λόγω θανάηος), ην ζχλνιν ησλ ζπληαμηνχρσλ θνξέσλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ πξνζαχμεζε ηεο ζχληαμήο ηνπο ιφγσ απφιπηεο αλαπεξίαο, δειαδή αλεμαξηήησο ηεο έλαξμεο ππαγσγήο ηνπο ζηελ αζθάιηζε (ςπαγωγή ζηην αζθάλιζη οποιοςδήποηε θοπέα κύπιαρ αζθάλιζηρ, για ππώηη θοπά, είηε ππιν είηε μεηά ηην ). ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2 β: Με ηελ παξάγξαθν 2β., ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ άξζξνπ, ηξνπνπνηνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηνπ άξζξνπ 32, ηνπ λ. 3896/2010, κε απνηέιεζκα ηε δηεχξπλζε ηνπ θχθινπ ησλ πξνζψπσλ πνπ ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπο. Έηζη, απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ θνηλνπνηνχκελσλ δηαηάμεσλ, ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο επεξγεηηθήο ξχζκηζεο πεξί ρνξήγεζεο ελφο νιφθιεξνπ κεληαίνπ επηδφκαηνο απνιχηνπ αλαπεξίαο, σο δψξν επηδφκαηνο ενξηψλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη κηζνχ κεληαίνπ επηδφκαηνο απνιχηνπ αλαπεξίαο, σο δψξν Πάζρα θαη επηδφκαηνο αδείαο, 8

9 ππάγεηαη, πιένλ, ην ζύλνιν ηωλ ζπληαμηνύρωλ θνξέωλ αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Εξγαζίαο θαη Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο, νη νπνίνη είλαη ηπθινί θαη ιακβάλνπλ, κε βάζε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, πξνζαύμεζε ηεο ζύληαμήο ηνπο ιόγω απόιπηεο αλαπεξίαο. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 4: Με ηελ παξάγξαθν 4, ηνπ θνηλνπνηνχκελνπ άξζξνπ, δηεπξχλεηαη ν θχθινο ησλ αζθαιηζκέλσλ, νη νπνίνη ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1, ηνπ λ. 612/1977. Έηζη, απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ θνηλνπνηνχκελσλ δηαηάμεσλ, ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο επεξγεηηθήο απηήο ξχζκηζεο πεξί ζπληαμηνδφηεζεο ιφγσ γήξαηνο, κε ζπλνιηθφ ρξφλν αζθάιηζεο εκεξψλ ή 15 εηψλ, αλεμαξηήησο νξίνπ ειηθίαο θαη ρξφλνπ έλαξμεο ππαγσγήο ζηελ αζθάιηζε, κε ρνξεγνχκελν πνζφ ζχληαμεο πνπ αληηζηνηρεί ζε εκέξεο αζθάιηζεο ή 35 έηε, ππάγνληαη πιένλ θαη νη αζθαιηζκέλνη ζε θνξείο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, νη νπνίνη πάζρνπλ από θπζηηθή ίλωζε ή κόληκε νξζνθπζηηθή δηαηαξαρή, εθόζνλ γηα ηηο παζήζεηο ηνπο απηέο ζπληξέρεη πνζνζηό αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ 67%. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Εζωηεξηθή Δηαλνκή 1. Γξαθείν θ Τπνπξγνχ ΓΙΩΡΓΟ ΚΟΤΣΡΟΤΜΑΝΗ 2. Γξαθείν θαο. Γεληθήο Γξακκαηέσο 3. Γξαθείν θ. Γελ. Γ/ληξηαο Κ.Α. 4. Γξαθείν θαο Γελ. Γ/ληξηαο Γ.Τ. 5. Όιεο ηηο Γ/λζεηο ηεο Γ.Γ.Κ.Α. 6. Σκήκα Γηαδνρηθήο Αζθάιηζεο 7. Γ/λζε ΚΑΜ (Σκ. Α, Β, Γ, Γ) 9

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ. Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ. Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ Αζήλα, Ηνύληνο 2010 1 ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΗΚΔ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΤΠΟΦΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΔΛΙΧΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ.

ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΤΠΟΦΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΔΛΙΧΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ. ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟ / ΝΔΟ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟ Παιαηφο αζθαιηζκέλνο λνείηαη ν ππάιιεινο ν νπνίνο, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν δηνξηζκνχ ηνπ ζην Γεκφζην, έρεη αζθαιηζζεί γηα πξψηε θνξά ζε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΙΥΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 169 Κωδικοποίηζη ζε ενιαίο κείμενο, με ηον ηίηλο «Κώδικαρ Πολιηικών και ηπαηιωηικών ςνηάξεων» ηων διαηάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ KAI ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» Α. Γενική παποςζίαζη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΑΤΣ/ΝΩΝ Πιεξνθνξίεο : Μ. Οηθνλνκνπνύινπ Δι. Ράπηε Σειέθσλα : : 210 3368124

Διαβάστε περισσότερα

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή ΠΔΡΙΛΗΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ αδεηψλ δηεπθνιχλζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα θαη ρσξψλ ηεο Δ.Δ. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε πεξηιακβάλεη

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει».

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.23 12:56:55 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΘ81Η-ΙΧ9 ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Law in books and law in action 1 : Η αβεβαιόηηηα ζηην εθαρμογή ηοσ δικαίοσ κοινωνικής αζθάλιζης μεηά ηην αζθαλιζηική μεηαρρύθμιζη ηοσ 2010-2011.

Law in books and law in action 1 : Η αβεβαιόηηηα ζηην εθαρμογή ηοσ δικαίοσ κοινωνικής αζθάλιζης μεηά ηην αζθαλιζηική μεηαρρύθμιζη ηοσ 2010-2011. Law in books and law in action 1 : Η αβεβαιόηηηα ζηην εθαρμογή ηοσ δικαίοσ κοινωνικής αζθάλιζης μεηά ηην αζθαλιζηική μεηαρρύθμιζη ηοσ 2010-2011. Γηψξγνπ Καηξνχγθαινπ, Αλ. Καζεγεηή ΓΠΘ, Υξήζηνπ Μνξθαθίδε,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ

ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ ΓΖΚ. ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ Γ/ΛΠΖ ΑΙΙΝΓΑΞΥΛ & ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΠΖΠ Αζήλα, 7 Λνεκβξίνπ 2006 Α.Ξ. Νηθ: 21585/2006 Ξξνο: ΞΗΛΑΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΞΩΝ ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ: 19 ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ

ΑΤΞΩΝ ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ: 19 ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ ΑΤΞΩΝ ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ: 19 ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ Προεδρία: κ.παύλος Ραβάνης Σηελ Αζήλα ζήκεξα ζηηο 8.7.2013 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 19.30 κ.κ., κεηά από πξόζθιεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦ: Α. ΥΑΛΚΙΩΣΟΤ. ΘΔΜΑ : «Πεξί ηεο ρνξήγεζεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο».

ΠΛΗΡΟΦ: Α. ΥΑΛΚΙΩΣΟΤ. ΘΔΜΑ : «Πεξί ηεο ρνξήγεζεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο». ΑΓΑ: 4ΑΚΠ4691Ω3-Θ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ 22/2/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΣ.: ΓΙΔ/Φ10/57/19220 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΦΑΛΙΗ ΔΛΔΤΘΔΡΩΝ ΔΠΑΓΓ/ΣΙΩΝ (ΟΑΔΔ) ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΦ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ: ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Σν Γ. ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

ΑΠΟΦΑΗ Σν Γ. ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΜΟΤΔΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗ Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ 15, Σ.Κ 117 42 Αζήλα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Γξαθείν Πξνέδξνπ ΣΗΛ. 210 9000900 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΘΗΝΑ : 02.10.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει.

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α,Β,Γ

Διαβάστε περισσότερα

..Δ. Λνγηζηψλ & Βνεζψλ Λνγηζηψλ 2008 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Κάληγγνο 27 - Σει. (210) 38 10 081 - ΦΑΞ 38 01 227-106 82 ΑΘΗΝΑ.

..Δ. Λνγηζηψλ & Βνεζψλ Λνγηζηψλ 2008 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Κάληγγνο 27 - Σει. (210) 38 10 081 - ΦΑΞ 38 01 227-106 82 ΑΘΗΝΑ. ..Δ. Λνγηζηψλ & Βνεζψλ Λνγηζηψλ 2008 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Κάληγγνο 27 - Σει. (210) 38 10 081 - ΦΑΞ 38 01 227-106 82 ΑΘΗΝΑ. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΛΟΓΙΣΩΝ - ΒΟΗΘΩΝ ΛΟΓΙΣΩΝ 2008 Η146/84

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι δικαιούνηαι θθηνέρ διακοπέρ με κοινωνικό ηοςπιζμό, δωπεάν ειζιηήπια θεάηπος και βιβλία

Ποιοι δικαιούνηαι θθηνέρ διακοπέρ με κοινωνικό ηοςπιζμό, δωπεάν ειζιηήπια θεάηπος και βιβλία Ποιοι δικαιούνηαι θθηνέρ διακοπέρ με κοινωνικό ηοςπιζμό, δωπεάν ειζιηήπια θεάηπος και βιβλία Πάλσ απφ 700.000 μιζθωηοί, άνεπγοι, και ζςνηαξιούσοι έρνπλ θέηνο ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ ρξήζε ησλ ππογπαμμάηων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΔΠΙ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ «ΜΔΣΡΑ ΑΝΑΚΟΤΦΙΗ ΓΙΑ ΣΑ ΑΜΔΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔ.Π.Α.)

ΓΝΩΜΗ ΔΠΙ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ «ΜΔΣΡΑ ΑΝΑΚΟΤΦΙΗ ΓΙΑ ΣΑ ΑΜΔΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔ.Π.Α.) ΓΝΩΜΗ ΔΠΙ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ «ΜΔΣΡΑ ΑΝΑΚΟΤΦΙΗ ΓΙΑ ΣΑ ΑΜΔΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔ.Π.Α.) ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ Σηηο 12 Ινπλίνπ 2015 ν Αλαπιεξσηήο Υπνπξγφο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ EΦOPEIA APXAIOTHTΧN ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ Tαρ. Γ/λζε: Iππνηψλ-Pφδνο 85100 Πιεξνθνξίεο: Δ.Υαηδεζηεθαλή

Διαβάστε περισσότερα