******** ******** 2. κ. ********** ********* *********

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "******** ******** 2. κ. ********** ********* *********"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Θεοδώρα Παπαδηµητρίου Ειδική Επιστήµονας Αθήνα, 11 Μαΐου 2009 Αριθ. Πρωτ.: **** ΠΡΟΣ: 1. *** ******** ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ ******** ******** 2. κ. ********** ********* ********* ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 ν. 3297/2004) Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων µας, κατ άρθρο 4 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ Α 259/ ) µε σκοπό τη συναινετική επίλυση της διαφοράς που ανέκυψε, κατόπιν της από ********** αναφοράς του κ. ****************** (αριθ. Πρωτ. εισερχ. ***************), µεταξύ του εν λόγω ασφαλισµένου-καταναλωτή και της ********* Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής σας αποστέλλουµε την παρούσα για να σας γνωρίσουµε τα κάτωθι: Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς και µετά τη συνάντηση προς επίτευξη συµβιβασµού που έλαβε χώρα στα γραφεία της Αρχής, την **********, καθώς και από τα µεταγενέστερα της προσπάθειας επίτευξης συµβιβασµού προσκοµισθέντα στοιχεία, διαπιστώνουµε τα ακόλουθα: Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» δέχθηκε, την 31 η Οκτωβρίου ****, την αναφορά του κ. ******************, στην οποία δόθηκε αριθ. πρωτ. ****. Με το από 7 Νοεµβρίου **** (αριθ. πρωτ. 1486) έγγραφο διαβιβάστηκε στην *** ******** Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής η παραπάνω αναφορά και ζητήθηκε να εκθέσει τις απόψεις της επί των αναφεροµένων σε αυτήν. Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, ΑΘΗΝΑ / , / FAX:

2 Με το από ********** και µε αριθ. πρωτ. εισερχοµένου 1746/********** έγγραφό της η ασφαλιστική εταιρία εξέθεσε τις απόψεις της. Με το από ********** (αριθµ. πρωτ. Β/12) έγγραφο κλήθηκαν τα εµπλεκόµενα µέρη για την επίτευξη συµβιβασµού στις ***************, ηµέρα Τετάρτη και ώρα π.µ. στα γραφεία της Αρχής. Λόγω κωλύµατος των εκπροσώπων της ασφαλιστικής εταιρίας, η ηµεροµηνία συνάντησης για την επίτευξη συµβιβασµού µετατέθηκε για την ****************, ηµέρα Πέµπτη και ώρα µ.µ. στα γραφεία της Αρχής. Με τα υπ αριθµ. πρωτ. εισερχ. Β/358/********** και Β/565/********** µεταγενέστερα της απόπειρας συµβιβασµού έγγραφα ο κ. ********* υπέβαλε συµπληρωµατικά και διευκρινιστικά στοιχεία υπόψη της Αρχής.. Στην ως άνω έγγραφη αναφορά του ο κ. ********* δηλώνει ότι έχει συνάψει µε την *** ******** Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής από την την υπ αριθµ. ******* ασφαλιστική σύµβαση µε τα συµπληρωµατικά αυτής προσαρτήµατα, µεταξύ των οποίων και το Προσάρτηµα *** µε τίτλο ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΕΡΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ *** ******** ****, µε το οποίο συµφωνήθηκε η πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη εξόδων νοσοκοµειακής περίθαλψης του ασφαλιζόµενου εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήµατος για τις καλυπτόµενες περιπτώσεις και παροχές, σύµφωνα µε τους γενικούς όρους και συµφωνίες που περιέχονται σε αυτό. Την ο κ. ********* εισήλθε στο «**** *******-Γενική Κλινική ******** Α.Ε.» µε ορισµένα συµπτώµατα («υπερτασική κρίση µόρφωµα (αρ) τραχηλικής χώρας µόρφωµα (δε) πέλµατος»), για κάποια εκ των οποίων υποβλήθηκε σε παθολογική παρακολούθηση και σε σειρά κλινικών και εργαστηριακών ελέγχων, ενώ για το µόρφωµα πέλµατος σε χειρουργική επέµβαση αφαίρεσης αυτού. Από την κλινική εξήλθε την Το συνολικό κόστος νοσηλείας του ανήλθε σε 3915,76 ευρώ (500 αµοιβές ιατρών και 3415,76 έξοδα περίθαλψης-εξετάσεων). Η αναγγελία της ασθένειάς του προς την ασφαλιστική εταιρία έγινε την µε την είσοδό του στην κλινική, όπου κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία του. Η ασφαλιστική εταιρία όµως προβαίνει σε µερική κάλυψη των εξόδων που ανέκυψαν και που αντιστοιχούν µόνο στην χειρουργική επέµβαση για αφαίρεση µορφώµατος πέλµατος, και όχι στην υπόλοιπη νοσηλεία, παραµονή και διαγνωστικό έλεγχο διότι, κατά δήλωσή της, όπως προέκυψε από τα προσκοµισθέντα, η πίεση ήταν εντός φυσιολογικών ορίων και δεν έλαβε αγωγή για την αντιµετώπιση της υπέρτασης κατά τη διάρκεια της νοσηλείας και επιπλέον ο εργαστηριακός έλεγχος για την δευτεροπαθή υπέρταση µπορούσε να γίνει σε εξωνοσοκοµειακή βάση. Ο κ. ******** ζητά να συµµορφωθεί η ασφαλιστική εταιρία µε τις συµβατικές της υποχρεώσεις και να καλύψει αυτή το σύνολο του ποσού που κατέβαλε για όλες τις δαπάνες τις νοσοκοµειακής του περίθαλψης. Κατά τη µελέτη της υπό κρίση καταναλωτικής διαφοράς και για την έκδοση της παρούσας σύστασης-πορίσµατος λήφθηκαν κυρίως υπόψη τα κατωτέρω έγγραφα: 1) Το υπ αριθµ. *******/ ασφαλιστήριο συµβόλαιο ζωής µετά του Προσαρτήµατος *** αυτού µε τίτλο ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΕΡΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ *** ******** ****. 2) Οι από και αποδείξεις παροχής υπηρεσιών των ιατρών ********* ( ερµατολόγου-αφροδισιολόγου) και *********-******* (Ειδικής Παθολόγου) ποσού 200,00 και 300,00 αντίστοιχα. Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, ΑΘΗΝΑ / , / FAX:

3 3) Η από απόδειξη παροχής υπηρεσιών συνολικού ποσού 3.415,76 ευρώ που εκδόθηκε από το **** *******-Γενική Κλινική ******** Α.Ε.. 4) Η από 11 Σεπτεµβρίου 2006 Ιατρική Γνωµάτευση του θεράποντος ιατρού, και συγκεκριµένα της κας Ελένης *********-*******. 5) Η από 2 Απριλίου 2007 έγγραφη ιατρική γνωµάτευση-διευκρίνιση επί της ως άνω γνωµάτευσης του θεράποντος ιατρού. 6) Η από ********** και µε αριθµ. πρωτ. εισερχ. 1746/********** επιστολή της εταιρίας. 7) Οι τοποθετήσεις των δύο πλευρών, σύµφωνα µε την αρχή της εκατέρωθεν ακρόασης, την **************** κατά την άκαρπη απόπειρα συναινετικής επίλυσης της υπόθεσης και επίτευξης συµβιβασµού στα γραφεία της Αρχής. Β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. Οι εκατέρωθεν υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των συµβαλλοµένων ρυθµίζονται από την ασφαλιστική σύµβαση, η οποία διέπεται αφενός από τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου (που περιέχει τα εξατοµικευµένα στοιχεία της σύµβασης) και αφετέρου από τους εκ των προτέρων, χωρίς διαπραγµάτευση, συντεταγµένους Γενικούς ή Ειδικούς έντυπους ασφαλιστικούς όρους, που ορίζουν τις προϋποθέσεις µε τις οποίες παρέχεται η κάλυψη από τον συγκεκριµένο ασφαλιστή. Σε κάθε περίπτωση, η ασφαλιστική σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ασφαλιστικού Νόµου (Ν.2496/1997), όπως ισχύει, που εισήγαγε ένα ειδικό προστατευτικό πλέγµα ηµιαναγκαστικού δικαίου διατάξεων υπέρ του λήπτη της ασφάλισης και του ασφαλισµένου και οι ρυθµίσεις του οποίου µόνο σε ορισµένες περιπτώσεις µπορούν έγκυρα να τροποποιηθούν στην κατεύθυνση περιορισµού των δικαιωµάτων των ασφαλισµένων µε τους γενικούς και ειδικούς ασφαλιστικούς όρους 1. Η ασφαλιστική σύµβαση ερµηνεύεται όπως κάθε σύµβαση, πλην όµως, επειδή η θέση του λήπτη της ασφάλισης και του ασφαλισµένου είναι ασθενέστερη, οι όροι της σύµβασης πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τα εύλογα συµφέροντά του και τούτο είναι µονοµερής υποχρέωση που έχει ο ασφαλιστής κατά νοµοθετική επιταγή (αρθρ.2 8 ΑσφΝ) 2. Ο Αστικός Κώδικας εφαρµόζεται συµπληρωµατικά προς τον ΑσφΝ, εφόσον το δίκαιο της ασφαλιστικής σύµβασης σε καµία περίπτωση δεν είναι ανεξάρτητο από το γενικό δίκαιο των συµβάσεων Η αρχή της ελευθερίας των συµβάσεων, θεµελιώδης αρχή του ενοχικού δικαίου, διέπει την κατάρτιση και το περιεχόµενο των συµβάσεων, καθιερώνεται δε µε τη διάταξη του άρθρου 361 ΑΚ. Κάµψη της αρχής της ελευθερίας των συµβάσεων αποτελούν µεταξύ άλλων οι λεγόµενες «συµβάσεις προσχώρησης». Πρόκειται για συµβάσεις, κύριο χαρακτηριστικό των οποίων είναι ο καθορισµός του περιεχοµένου τους από τον ένα συµβαλλόµενο, που κατά κανόνα είναι ο ισχυρότερος, ενώ ο αντισυµβαλλόµενος στερείται της ελευθερίας διαµόρφωσης του περιεχοµένου της σύµβασης. Στις παραπάνω περιπτώσεις προβάλλει έντονη η ανάγκη προστασίας του ασθενέστερου συµβαλλόµενου από τον κίνδυνο της υπέρµετρης επιβάρυνσης της θέσης του και της ανατροπής της διαπραγµατευτικής του ελευθερίας. Προς την κατεύθυνση της προστασίας των καταναλωτών από καταχρηστικούς συµβατικούς όρους εκδόθηκε η κοινοτική Οδηγία 93/13/ΕΟΚ «σχετικά µε τις καταχρηστικές ρήτρες των συµβάσεων που συνάπτονται µε καταναλωτές», ενώ το ελληνικό δίκαιο 1 βλ. Ιωάννη Κ. Ρόκα, Ιδιωτική Ασφάλιση εκδ.2005, σελ. 159 και βλ. Ιωάννη Κ. Ρόκα, Ιδιωτική Ασφάλιση εκδ.2006, σελ.150, σηµ. 6 3 βλ. οπ. σελ. 76 επ. Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, ΑΘΗΝΑ / , / FAX:

4 προσαρµογής περιλαµβάνεται στο άρθρο 2 του ν. 2251/94, όπως αυτός ισχύει σήµερα Με το Ν. 2251/1994, όπως ισχύει, διαγράφεται ένα ευρύ θεσµικό πλαίσιο προστασίας των καταναλωτών. Μεταξύ των άλλων ρυθµιζόµενων περιπτώσεων του ανωτέρω νόµου, το άρθρο 2 έχει ως αντικείµενο τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών (ΓΟΣ) µε την ενδεικτική απαρίθµηση των καταχρηστικών γενικών όρων. Συγκεκριµένα, οι Γενικοί Όροι των Συναλλαγών (ΓΟΣ) είναι συµβατικοί όροι, η διατύπωση των οποίων γίνεται αποκλειστικά και µόνο από το χρήστη (ως «χρήστης» νοείται ο προµηθευτής και, εν προκειµένω, ο ασφαλιστής) κατά τρόπο οριστικό πριν από τη σύναψη της σύµβασης, χωρίς να έχουν αποτελέσει αντικείµενο διαπραγµάτευσης µε τον αντισυµβαλλόµενο. Επιπλέον, προορίζονται για πολλαπλή οµοιόµορφη χρήση για µεγάλο αριθµό συµβάσεων. Οι ΓΟΣ, δηλαδή, λειτουργικά είναι ένα µόρφωµα της τυποπoιηµένης µαζικής συναλλαγής. Ο χαρακτήρας αυτός των ΓΟΣ έχει ως συνέπεια, στo βαθµό πoυ µε αυτούς τροποποιείται το υφιστάµενο ενδοτικό δίκαιο, να µεταθέτουν στον καταναλωτή συµβατικούς κινδύνους και βάρη που κανονικά βάσει του ενδοτικού δικαίου, θα έπρεπε να φέρει ο προµηθευτής. Αλλά και εκεί που ενδοτικό δίκαιο δεν υπάρχει, οι συµβατικοί κίνδυνοι κατανέµονται µέσω των ΓΟΣ κατά κανόνα έτσι ώστε να ευνοούνται µονοµερώς τα συµφέρoντα του προµηθευτή και να παραµελoύνται τα δικαιολογηµένα συµφέροvτα του αντισυµβαλλοµένού του καταναλωτή. Με αυτή την έννοια λείπουν σε αυτές τις περιπτώσεις των ΓΟΣ τα τυπικά εχέγγυα «ορθότητος» που παρέχει η ατοµική σύµβαση, ότι δηλαδή αυτό που ελεύθερα συµφωνήθηκε ανταποκρίνεται καταρχήν στα συµφέροντα και των δύο µερών διότι αυτή, άλλωστε, είναι και η νοµοθετική αφετηρία η συµβατική ελευθερία εγγυάται τη συµβατική δικαιοσύνη. Ο καταναλωτής είναι κατά κανόνα σε µειονεκτική θέση. Συνήθως αποδέχεται χωρίς αντίρρηση τους ΓΟΣ που θέτει ο προµηθευτής, άλλοτε διότι λόγω οικονοµικής υπεροχής του προµηθευτή είναι ή αισθάνεται αδύναµος να προκαλέσει αλλαγές στους όρους [οικονοµική κατωτερότητα], άλλοτε διότι δεν διαθέτει τις αναγκαίες συναλλακτικές και νοµικές γνώσεις για την κατανόηση των όρων [διανοητική κατωτερότητα] 5. Οι Γενικοί Όροι Συναλλαγών ελέγχονται για καταχρηστικότητα και συνεπώς ακυρότητα στα πλαίσια των διατάξεων των 6 και 7 του άρθρου 2 του Ν. 2251/1994 περί προστασίας των καταναλωτών, όπως ισχύει. 4. Εξάλλου, το δίκαιο των Γ.Ο.Σ. διαπνέεται από την αρχή της διαφάνειας, η οποία αποτελεί θεµελιώδη αρχή της προστασίας του καταναλωτή, διατυπώνεται ρητά στο άρθρο 5 της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ και έχει ενσωµατωθεί στο Ελληνικό νοµικό σύστηµα µέσω του άρθρου 2 και του άρθρου 5 του Ν. 2251/1994, όπως ισχύει 6. Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, οι Γ.Ο.Σ. πρέπει να είναι διατυπωµένοι µε τρόπο ορθό, σαφή και κατανοητό, ώστε ο απρόσεκτος µεν ως προς την ενηµέρωσή του, αλλά διαθέτοντας τη µέση αντίληψη κατά το σχηµατισµό της δικαιοπρακτικής του απόφασης, καταναλωτής του συγκεκριµένου είδους αγαθών ή υπηρεσιών 7 να γνωρίζει τις συµβατικές δεσµεύσεις, που αναλαµβάνει, ιδίως, να είναι σε θέση να διαγνώσει εκ των προτέρων κρίσιµα στοιχεία (π.χ. διάρκεια) ή µεγέθη (π.χ. της 4 βλ. Ιωάννη Κ.Καράκωστα, ίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή (Ν.2251/94),έκδοση 2008,σελ βλ. ΠΠρΑθ 1119/2002 ΕΕ 2003, βλ. σχετ. ΑΠ 1030/2001 Επι ικια 2004,414. ΑΠ 430/2005 ΕΕ 2005,460. ΑΠ 1495/2006 ΕΕ 2006,1307. ΟλΑΠ 15/2007. ΠΠρΑθ 961/2007. ΠΠρΑθ 711/2007. ΕιρΘεσ 1797/2007 ΑΡΜ 2007, βλ. σχετ. ΑΠ 296/2001 ΕΕ 2001,1326. ΑΠ 1219/2001 ΕΕµπ 2001,529. Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, ΑΘΗΝΑ / , / FAX:

5 παροχής ή της αντιπαροχής) της σύµβασης. Η αρχή αυτή έχει δύο εκφάνσεις. Τη σαφήνεια και το κατανοητό των όρων. Η σαφήνεια αφορά στις νοµικές συνέπειες µιας ρήτρας, στα δικαιώµατα δηλαδή και στις υποχρεώσεις του καταναλωτή. Για το λόγο αυτό ασαφείς ή πολυσήµαντες ρήτρες δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται από τον προµηθευτή για να ενισχύσει τη θέση του έναντι του καταναλωτή. Ιδιαίτερα οι δυσµενείς οικονοµικές συνέπειες και επιβαρύνσεις θα πρέπει να είναι ευκρινείς. Αδιαφανείς ρήτρες, που αποκρύπτουν την πραγµατική, νοµική και οικονοµική κατάσταση δηµιουργούν τον κίνδυνο ο καταναλωτής είτε να απόσχει από ορισµένες ενέργειες (άσκηση δικαιωµάτων του) είτε να υποκύψει σε δικαιώµατα ή αξιώσεις, που κατά το φαινόµενο έχει ο προµηθευτής. Με το πρίσµα αυτό αδιαφανείς ρήτρες οδηγούν, ακριβώς λόγω της αδιαφάνειάς τους, στη διατάραξη της συµβατικής ισορροπίας, κατά το άρθρο 2 παρ. 6 του Ν. 2251/1994. Η διαφάνεια και σαφήνεια πρέπει να υπάρχει τόσο ως προς την αιτία της παροχής, όσο και ως προς το περιεχόµενό της. Η διαφάνεια αφορά στη σαφή και κατανοητή διατύπωση, στην αρχή του ορισµένου ή οριστού περιεχοµένου και στην αρχή της προβλεψιµότητας της ύπαρξης των όρων 8. Επιπλέον, σύµφωνα µε τον ερµηνευτικό κανόνα του άρθρου 2 5 εδ.(α) του Ν. 2251/1994, (όπως αυτός ίσχυε πριν από την τροποποίησή του µε το Ν.3587/2007, που ισχύει από και δεν έχει εφαρµογή στην παρούσα υπόθεση), «κατά την ερµηνεία των γενικών όρων των συναλλαγών λαµβάνεται υπόψη η ανάγκη προστασίας του καταναλωτικού κοινού». Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 2 5 εδ.(β) του ιδίου νόµου: «Γενικοί όροι των συναλλαγών που διατυπώθηκαν µονοµερώς από τον προµηθευτή ή από τρίτο για λογαριασµό του προµηθευτή σε περίπτωση αµφιβολίας ερµηνεύονται υπέρ του καταναλωτή». Κατά την έννοια του ερµηνευτικού αυτού κανόνα, σε περίπτωση αµφιβολίας ως προς το περιεχόµενο ορισµένης ρήτρας ΓΟΣ, η τελευταία δεν καθίσταται ανίσχυρη, αλλά ερµηνεύεται µε τρόπο ευνοϊκό υπέρ του καταναλωτή 9. Ο κανόνας της 5 ότι δηλαδή οι ασαφείς ρήτρες των ΓΟΣ ερµηνεύονται εις βάρος του προµηθευτή (κανόνας της ασαφούς ρήτρας) αποτελεί ειδική εκδήλωση της γενικής ερµηνευτικής αρχής in dubio contra stipulatorem (εν αµφιβολία κατά του συντάκτη) Οι ασφαλιστικοί όροι για να είναι λοιπόν έγκυροι πρέπει να µην αντιβαίνουν σε νοµοθετικές διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, να λαµβάνουν υπόψη τα εύλογα συµφέροντα του λήπτη της ασφάλισης και των ασφαλισµένων, να είναι διαφανείς µε την έννοια της σαφήνειας ως προς το τι κάλυψη και µε ποιές προϋποθέσεις παρέχεται και ως προς το πώς ακριβώς πρέπει να είναι η συµπεριφορά του λήπτη και, προ πάντων, να µην είναι καταχρηστικοί. Επίσης οι εννοιολογικά διφορούµενοι όροι ή δεν θα εφαρµοστούν ή θα εφαρµοστούν µε τη δυσµενέστερη για τον ασφαλιστή εκδοχή (ερµηνεία) 11. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης που έχει ο ασφαλιστής να συντάσσει µε σαφήνεια όλους τους όρους της ασφαλιστικής σύµβασης, τότε η ερµηνεία γίνεται σύµφωνα µε την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη (άρθ. 200 ΑΚ), αν, όµως δεν υπάρχει ασάφεια ή αµφιβολία, δεν επιτρέπεται κατά τη νοµολογία ερµηνεία προς ανεύρεση της βούλησης των συµβαλλοµένων βλ. σχετ. ΑΠ 430/2005 ΕΕ 2005, βλ. Ιωάννη Κ.Καράκωστα, ίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή (Ν.2251/94),έκδοση 2004,σελ βλ. σχετ. ΠΠρΑθ 711/2007. Βλ. επίσης Ιωάννη Κ. Ρόκα, Ιδιωτική Ασφάλιση εκδ.2006, σελ. 216, όπου αναφέρεται ότι όταν υπάρχει αµφιβολία ως προς την έννοια κάποιου όρου λόγω του ότι έχει ασαφές ή διφορούµενο περιεχόµενο, θα ερµηνευτεί κατά του ασφαλιστή, επειδή αυτός τον συνέταξε. 11 βλ. Ιωάννη Κ. Ρόκα, Ιδιωτική Ασφάλιση εκδ.2006, σελ. 216 επ. 12 βλ. οπ. σελ Επίσης ΑΠ 1401/1999 /ΝΗ 2000,63 ΕΕ 2000,192. Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, ΑΘΗΝΑ / , / FAX:

6 Γ. ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 1. Σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην υπό εξέταση αναφορά ο κ. ******** ******** έχει συνάψει το υπ αριθµ. ********/ ασφαλιστήριο συµβόλαιο ζωής µε την *** ******** Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής. Με το ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ *** ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΕΡΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ *** ******** **** του εν λόγω ασφαλιστηρίου συµφωνήθηκε η πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη εξόδων νοσοκοµειακής περίθαλψης εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήµατος για τις καλυπτόµενες περιπτώσεις και παροχές, σύµφωνα µε τους γενικούς όρους και συµφωνίες που περιέχονται σε αυτό. Όπως προβλέπεται από το άρθρο 1 του Ν. 2496/1997 µε την ασφαλιστική σύµβαση η ασφαλιστική επιχείρηση (ασφαλιστής) αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλει, έναντι ασφαλίστρου, στον συµβαλλόµενό της (λήπτη της ασφάλισης) ή σε τρίτον, παροχή (ασφάλισµα) σε χρήµα ή, εφόσον υπάρχει ειδική συµφωνία, άλλη παροχή σε είδος, όταν επέλθει το περιστατικό από το οποίο συµφωνήθηκε να εξαρτάται η υποχρέωσή του (ασφαλιστική περίπτωση). Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, οι εκατέρωθεν υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των συµβαλλοµένων ρυθµίζονται από την ασφαλιστική σύµβαση. Επιπλέον, ο ασφαλισµένος στην εν θέµατι περίπτωση εµπίπτει στην έννοια του καταναλωτή κατά το Ν. 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών σε σύµβαση παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικής φύσεως και, ως εκ τούτου, απολαµβάνει την ειδική πρόσθετη προστασία που προβλέπεται από το νόµο αυτό, το δε αίτηµά του για κάλυψη των εξόδων νοσηλείας του εκ µέρους της ασφαλιστικής εταιρίας συνιστά καταναλωτική διαφορά αρµοδιότητας της Αρχής Σύµφωνα µε το άρθρο 1 στοιχεία (α),(β), (ε), (στ) των Γενικών Όρων του ως άνω Προσαρτήµατος του ασφαλιστηρίου συµβολαίου ζωής που έχει συνάψει ο κ. ********: «Άρθρο 1 ο : Ορισµοί α) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, νοείται κάθε δηµόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυµα (περιλαµβανοµένων και των κλινικών) που λειτουργεί νόµιµα και διαθέτει πλήρη νοσοκοµειακό εξοπλισµό και µόνιµο επιτελείο ιατρών και νοσοκόµων. β) ΑΣΘΕΝΕΙΑ, νοείται κάθε νόσος, που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια ισχύος του προσαρτήµατος και που συνεπάγεται έξοδα νοσοκοµειακής και ιατροφαρµακευτικής περιθάλψεως. ( ) ε) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΞΟ Α, νοούνται τα αναγκαία έξοδα για την αποκατάσταση της υγείας, στα οποία υποβλήθηκε ο ασφαλιζόµενος ή µέλος της οικογένειάς του εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήµατος που απαιτεί νοσοκοµειακή και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη µέσα σε νοσοκοµείο. στ) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, νοείται η εισαγωγή, παραµονή και νοσηλεία του καλυπτόµενου προσώπου µέσα σε νοσοκοµείο, σαν εσωτερικός ασθενής. ( )». Επιπλέον, από το άρθρο 4 εδ. (α) των ως άνω Γενικών Όρων προβλέπεται ότι: «Άρθρο 4 ο : Έξοδα Νοσοκοµείου Εάν εξαιτίας ατυχήµατος ή ασθενείας κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος, ο ασφαλιζόµενος ή καλυπτόµενο µέλος της οικογενείας του εισαχθεί, παραµείνει και νοσηλευθεί σε νοσοκοµείο σαν εσωτερικός ασθενής, η Εταιρία συµφωνεί να καταβάλει το σύνολο των αναγνωρισµένων εξόδων των πραγµατοποιούµενων κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, αφού αφαιρεθεί η τυχόν συµµετοχή του ασφαλιζόµενου.( ).». 13 Βλ. άρθρο 3 του Ν. 3297/2004. Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, ΑΘΗΝΑ / , / FAX:

7 Εξάλλου, από το άρθρο 5 1 περ. 1 και 2 των ως άνω Γενικών Όρων ορίζεται ότι: «Άρθρο 5 ο :Αµοιβές χειρουργού και αναισθησιολόγου Σε περίπτωση που ο ασφαλιζόµενος νοσηλευθεί και υποβληθεί σε χειρουργική επέµβαση σε νοσοκοµείο στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, εξαιτίας ατυχήµατος ή ασθενείας, η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλει, αφού αφαιρεθεί τυχόν συµµετοχή του ασφαλιζόµενου: 1. Είτε το εκατό τοις εκατό (100%) του τυχόν υπολοίπου της αµοιβής του χειρουργού και του αναισθησιολόγου, µε ανώτατο όριο αυτό που ορίζεται παρακάτω, µε την προσκόµιση των πρωτοτύπων αποδείξεων. 2. Είτε το εβδοµήντα τοις εκατό (70%) του ανώτατου ορίου αµοιβής χειρουργού και του αναισθησιολόγου αφού αφαιρεθεί τυχόν συµµετοχή του ασφαλιζόµενου, µε την προσκόµιση µόνο του πιστοποιητικού του νοσοκοµείου για τον χρόνο, την αιτία και το είδος της επέµβασης και µε την προϋπόθεση της µη προσκόµισης εξόδων νοσηλείας στην Εταιρία. (...).» Επίσης, µε το άρθρο 10 των ιδίων ως άνω Γενικών Όρων ορίζεται ότι: «Άρθρο 10 ο : Αναγνωρισµένα Έξοδα εντός Νοσοκοµείου Με ρητή συµφωνία τα αναγνωριζόµενα έξοδα για τον προσδιορισµό της καταβλητέας αποζηµιώσεως είναι τα εξής, µε την απαραίτητη πάντοτε προϋπόθεση ότι πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια νοσηλείας του ασφαλιζόµενου ή καλυπτόµενου µέλους της οικογενείας του και παραµονής του στο νοσοκοµείο σαν εσωτερικός ασθενής: 1. Για δωµάτιο και τροφή την ηµέρα σύµφωνα µε τη Θέση Νοσηλείας που έχει επιλέξει ο συµβαλλόµενος και αναγράφεται στον πίνακα καλυπτόµενων περιπτώσεων και παροχών. 2. ιάφορες δαπάνες για υπηρεσίες και εφόδια και για ιατρική φροντίδα. 3. Για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από επιστήµονα ιατρό. 4. Για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από ιδιωτική επαγγελµατία νοσοκόµο (αποκλειστική), µόνο εφόσον έχει πλήρη απασχόληση. 5. Για δαπάνες φαρµάκων που παρασχέθηκαν µε συνταγή. 6. Για ακτινογραφίες (ακτίνων Χ), εργαστηριακές διαγνωστικές µη συµπεριλαµβανοµένων των ακτινογραφιών οδόντων, εκτός εάν αυτές καθίστανται αναγκαίες εξαιτίας βλάβης από ατύχηµα. 7. Για θεραπείες µε ακτίνες Χ ή ραδιοϊσότοπα. 8. Για αίµα, πλάσµα αίµατος και οξυγόνο. 9. Για νάρκωση. 10. Για επιδέσµους, κοινούς νάρθηκες και γύψινους επιδέσµους. 11. Έξοδα κλίνης συνοδού όταν πρόκειται για νοσηλεία ανηλίκου και µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν θα αποζηµιώνονται έξοδα αποκλειστικής νοσοκόµου.». Σύµφωνα δε µε το άρθρο 14 των Γενικών Όρων του ως άνω Προσαρτήµατος του ασφαλιστηρίου συµβολαίου ζωής : «Άρθρο 14 ο : Υποχρεώσεις ασφαλιζοµένου και συµβαλλοµένου και της Εταιρίας Ο συµβαλλόµενος ή ο ασφαλιζόµενος υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στην Εταιρία κάθε επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης µέσα σε 8 ηµέρες από τότε που έλαβαν γνώση αυτής. Επίσης υποχρεούνται να δίνουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα που σχετίζονται µε τις περιστάσεις και τις συνέπειες επέλευσης του κινδύνου που θα ζητάει η Εταιρία. Η Εταιρία υποχρεούται σε καταβολή αποζηµιώσεως στον ίδιο τον ασφαλιζόµενο, σε περίπτωση µη χορήγησης σε αυτόν κάρτας νοσηλείας, κατόπιν προσκοµίσεως των πρωτοτύπων δελτίων παροχής υπηρεσιών καθώς και των απαραίτητων δικαιολογητικών ή σε περίπτωση χορήγησης σε αυτόν κάρτας νοσηλείας, απευθείας στα συµβεβληµένα νοσηλευτικά ιδρύµατα των οποίων η εξοφλητική απόδειξη απαλλάσσει την Εταιρία από περαιτέρω υποχρεώσεις σχετικές µε την συγκεκριµένη νοσηλεία.». Ακόµη, από το άρθρο 15 των ως άνω Γενικών Όρων προβλέπεται: «Άρθρο 15 ο : Ιατρικές εξετάσεις Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, ΑΘΗΝΑ / , / FAX:

8 Η Εταιρία δικαιούται να εξετάζει µε δικές της δαπάνες και µε ιατρό που θα ορίσει η ίδια, κάθε άτοµο που καλύπτεται από αυτό το προσάρτηµα.». Τέλος, από το άρθρο 18 των Γενικών Όρων του ως άνω Προσαρτήµατος της συναφθείσας ασφαλιστικής σύµβασης προβλέπονται ρητά και περιοριστικά οι περιπτώσεις εξαίρεσης και απαλλαγής της εταιρίας από την υποχρέωση ασφαλιστικής κάλυψης του ασφαλιζόµενου-καταναλωτή για συγκεκριµένους κινδύνους. 3. Την ο κ. ******** εισήλθε στο **** *******- Γενική Κλινική ******** Α.Ε. «µε έντονη κεφαλαλγία, ζάλη, ιδρώτα, µυαλγίες και αίσθηµα βάρους στην προκάρδιο χώρα, µε αντανάκλαση στους ώµους», σύµφωνα µε την από ιατρική γνωµάτευση του θεράποντος ιατρού µε ειδικότητα ειδικού παθολόγου, ρ. Πανεπιστηµίου Αθηνών, εν προκειµένω της κας Ελένης *********-*******. Περαιτέρω, σύµφωνα µε την ανωτέρω γνωµάτευση, «από την αντικειµενική εξέταση διαπιστώθηκαν: παχυσαρκία, οιδήµατα κάτω άκρων, Α.Π. 200/120 mmhg, ψηλαφιτή µάζα (10 7 cm), υπόσκληρη, κινητή, χωρίς δορυφορικούς λεµφαδένες στην αριστερή τραχηλική χώρα, µισχωτό µόρφωµα αριστερού πέλµατος, ηπατοµεγαλία.». Ακολούθησε σειρά εργαστηριακών ελέγχων, που περιγράφονται αναλυτικά στην ως άνω γνωµάτευση, και οι οποίοι κρίθηκαν αναγκαίοι, σύµφωνα µε την εκτίµηση του θεράποντος ιατρού, διότι τα αποτελέσµατα των εξετάσεων ήταν παθολογικά. Όπως σηµειώνει η ιατρός «ο ασθενής εξέρχεται µε αγωγή υπέρτασης, υπερχοληστεριναιµίας, υπερουριχαιµίας και µε τη σύσταση: 1) Απώλειας βάρους, 2) Παρακολούθηση πιέσεως, 3) Επί επιµονής των επεισοδίων υπέρτασης να υποβληθεί σε αγγειογραφία της µάζας για πιθανό εµβολισµό ή αφαίρεση, 4) Επανάλειψη µυϊκών ενζύµων και C-ANCA και επί επιµονής των µυαλγιών να υποβληθεί σε βιοψία δέρµατος µυός αγγείου (µε ανοσοφθορισµό) για αποκλεισµό µυοσίτιδος-αγγειίτιδος, 5) Μετά τη ρύθµιση της πιέσεως και, εφόσον ο καρδιολόγος το επιτρέπει, να υποβληθεί σε test κοπώσεως ή προτιµότερο σε στεφανιογραφία για αποφυγή συγκοπτικού επεισοδίου.». Σηµειώνει δε, ότι η θεραπεία χορηγήθηκε µετά την έξοδο του ασθενούς, για να ληφθούν αξιόπιστες εξετάσεις, οι οποίες επηρεάζονται από τη λήψη φαρµάκων. Επιπλέον, επισηµαίνει ότι ο ασθενής θεωρείται υψηλού κινδύνου και χρήζει στενής ιατρικής παρακολούθησης. Τέλος, στην από συµπληρωµατική γνωµάτευσή της, η ιατρός διευκρινίζει ότι, λόγω των συµπτωµάτων που εµφάνιζε όταν προσήλθε στην κλινική και των αποτελεσµάτων του αρχικού εργαστηριακού ελέγχου, κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή του εν λόγω ασθενούς για παρακολούθηση ενός 24ώρου, προς αποκλεισµό ισχαιµικού καρδιακού επεισοδίου και αντιµετώπιση της υπέρτασης. Καταλήγει σηµειώνοντας: «εν νοµίζω ότι υπάρχει ιατρός, που βλέπει έναν παχύσαρκο άρρωστο µε υπερτασική κρίση, προκάρδιο άλγος, µε ψηλαφητή µάζα τραχήλου και ηυξηµένα ένζυµα, που δεν θα έκανε εισαγωγή στον ασθενή.». Παράλληλα, πραγµατοποιήθηκε επέµβαση εκτοµής µορφώµατος αριστερού πέλµατος. 4. Ωστόσο, η ασφαλιστική εταιρία δέχθηκε να καταβάλει µόνο µέρος των εξόδων που ανέκυψαν από την παραπάνω περίσταση, και συγκεκριµένα, αυτών που αντιστοιχούν στην επέµβαση για την αφαίρεση µορφώµατος πέλµατος. Σύµφωνα δε µε την από ********** επιστολή της εταιρίας, που υπογράφεται από διοικητικό στέλεχος αυτής (χωρίς να συνοδεύεται από κάποιο σχετικό σηµείωµα ιατρού-συνεργάτη της), προς το Συνήγορο του Καταναλωτή, «η υπόλοιπη νοσηλεία δεν καλύφθηκε διότι όπως προέκυψε από τα προσκοµισθέντα η πίεση ήταν εντός φυσιολογικών ορίων και γι αυτήν δεν έλαβε αγωγή, καθώς και ο εργαστηριακός έλεγχος για την δευτεροπαθή υπέρταση µπορούσε να γίνει σε εξωνοσοκοµειακή βάση.». Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, ΑΘΗΝΑ / , / FAX:

9 Επιπλέον, κατά την άκαρπη προσπάθεια επίτευξης συµβιβασµού στα γραφεία της Αρχής, διατυπώθηκε επανειληµµένως προφορικά εκ µέρους της εταιρίας η άποψη ότι δεν επρόκειτο για επείγον περιστατικό και ότι η εταιρία διαφωνεί ως προς την αναγκαιότητα νοσηλείας για το συγκεκριµένο περιστατικό. Η ασφαλιστική εταιρία δήλωσε επιπλέον προφορικά ότι η θέση της στηρίχθηκε σε επιστηµονικά κριτήρια και στη σχετική µε αυτά γνωµοδότηση ιατρού-συνεργάτη της, ο οποίος δεν κατονοµάστηκε. Η εν λόγω γνωµοδότηση δεν τέθηκε υπόψη του Συνηγόρου του Καταναλωτή ούτε του ασφαλισµένου κατά την συνάντηση των εµπλεκοµένων µερών στα γραφεία της Ανεξάρτητης Αρχής. 5. Η αναγγελία της ασφαλιστικής περίπτωσης προς την ασφαλιστική εταιρία έγινε την ηµέρα εισόδου στην κλινική, ήτοι την Η δε εταιρία, δεν έκανε χρήση της δυνατότητας που είχε, βάσει του άρθρου 15 των Γενικών Όρων του Προσαρτήµατος *** ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΕΡΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ *** ******** **** του υπ αριθµ. ********/ ασφαλιστηρίου συµβολαίου ζωής, να εξετάσει τον ασφαλισµένο µε ιατρό που θα όριζε η ίδια. 6. Λαµβανοµένων υπόψη όλων των παραπάνω, και, επιπλέον, εδοµένου ότι : 6(α) Από το ασφαλιστήριο συµβόλαιο προκύπτει αβίαστα ότι τόσο η επιλογή του νοσηλευτικού ιδρύµατος για την πραγµατοποίηση οποιασδήποτε ασφαλιστικά καλυπτόµενης νοσηλείας, όσο και του θεράποντος ιατρού ανήκουν στην απολύτως ελεύθερη κρίση και διακριτική ευχέρεια επιλογής του ασφαλιζόµενου, εφόσον δεν περιλαµβάνεται κάποιος ρητός περιορισµός περί του αντιθέτου. 6(β) Σύµφωνα µε το άρθρο και 5 του Ν. 3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής εοντολογίας), όπως ισχύει: «Άρθρο 1 Έννοιες, ορισµοί και πεδίο εφαρµογής του παρόντος 1. Ιατρική πράξη είναι εκείνη που έχει ως σκοπό τη µε οποιαδήποτε επιστηµονική µέθοδο πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου. 2. Ως ιατρικές πράξεις θεωρούνται και εκείνες οι οποίες έχουν ερευνητικό χαρακτήρα, εφόσον αποσκοπούν οπωσδήποτε στην ακριβέστερη διάγνωση, στην αποκατάσταση ή και τη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων και στην προαγωγή της επιστήµης. 3. Στην έννοια της ιατρικής πράξης περιλαµβάνονται και η συνταγογράφηση, η εντολή για διενέργεια πάσης φύσεως παρακλινικών εξετάσεων, η έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων και η γενική συµβουλευτική υποστήριξη του ασθενή.( ) 5. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται κατά την άσκηση του ιατρικού επαγγέλµατος και την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας ή τριτοβάθµιας φροντίδας υγείας στον δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα και ανεξάρτητα από τον τρόπο ή τη µορφή άσκησης του ιατρικού επαγγέλµατος, ατοµικά, οµαδικά ή µε τη µορφή ιατρικής εταιρείας, ως ελεύθερο επάγγελµα ή όχι.». Επίσης από το άρθρο του ως άνω νόµου προβλέπεται ότι: «Άρθρο 3 Ηθική και επιστηµονική ανεξαρτησία του ιατρού ( )2. Ο ιατρός ενεργεί µε βάση: α) την εκπαίδευση που του έχει παρασχεθεί κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών του σπουδών, την άσκησή του για την απόκτηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας και τη συνεχιζόµενη ιατρική του εκπαίδευση, β) την πείρα και τις δεξιότητες που αποκτά κατά την άσκηση της ιατρικής και γ) τους κανόνες της τεκµηριωµένης και βασισµένης σε ενδείξεις ιατρικής επιστήµης. Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, ΑΘΗΝΑ / , / FAX:

10 3. Ο ιατρός, κατά την άσκηση της ιατρικής, ενεργεί µε πλήρη ελευθερία, στο πλαίσιο των γενικά αποδεκτών κανόνων και µεθόδων της ιατρικής επιστήµης, όπως αυτοί διαµορφώνονται µε βάση τα αποτελέσµατα της εφαρµοσµένης σύγχρονης επιστηµονικής έρευνας. Έχει δικαίωµα για επιλογή µεθόδου θεραπείας, την οποία κρίνει ότι υπερτερεί σηµαντικά έναντι άλλης, για τον συγκεκριµένο ασθενή, µε βάση τους σύγχρονους κανόνες της ιατρικής επιστήµης, και παραλείπει τη χρήση µεθόδων που δεν έχουν επαρκή επιστηµονική τεκµηρίωση.( )». Ασθένεια είναι κάθε διαταραχή από την κατάσταση υγείας. Υγεία υπάρχει, σύµφωνα µε τις σύγχρονες αντιλήψεις, όταν δεν αισθάνεται κανείς υποκειµενικά ενοχλήµατα και δεν εµφανίζει αντικειµενική διαταραχή ή εκτροπή της φυσιολογικής λειτουργίας των οργάνων του 14. Σύµφωνα µε τους κανόνες και τις αρχές της ιατρικής επιστήµης και εµπειρίας, το ιστορικό κάθε ασθενούς λαµβάνεται από τον θεράποντα ιατρό, ο οποίος επιλαµβάνεται του συγκεκριµένου ιατρικού περιστατικού και ο οποίος επιφορτίζεται µε την πορεία της καταστάσεως της υγείας του ασθενούς 15. Στα πλαίσια αυτά, για τον καθορισµό και επίλυση των κλινικών προβληµάτων του συγκεκριµένου κάθε φορά ασθενούς, που αποτελεί το δεδοµένο κλινικό πρόβληµα, ιδίως σε συνθήκες αβεβαιότητας (όχι πλήρους πληροφορίας) και για τη λήψη θεραπευτικών ή άλλων αποφάσεων πραγµατοποιείται η διενέργεια αντικειµενικής εξετάσεως, η συλλογή, ερµηνεία και αξιολόγηση των κλινικοεργαστηριακών πληροφοριών και η σύνθεση αυτών για την επιβεβαίωση ή αναίρεση των διαγνωστικών υποθέσεων και την επίτευξη της ορθής τελικής διάγνωσης και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, της ενδεδειγµένης θεραπευτικής προσέγγισης. Το εργαστηριακό αποτέλεσµα συνεκτιµάται προκειµένου να δοµηθεί η διάγνωση δεν θέτει τη διάγνωση. Αυτό λοιπόν που θα καθορίσει εάν µία συγκεκριµένη τιµή σε κάποια εργαστηριακή εξέταση είναι φυσιολογική ή παθολογική για ένα συγκεκριµένο άνθρωπο, είναι και πάλι η κλινική κρίση, η οποία µορφώνεται µετά από την ολοκληρωµένη ιατρική εξέταση, από τον θεράποντα κλινικό ιατρό. Επιπλέον, υπό το φως των παραπάνω η ιατρική πράξη προς αποκατάσταση της διαταραγµένης υγείας µπορεί να είναι είτε διαγνωστική είτε θεραπευτική, δεν είναι δε πάντα απαραίτητη η χορήγηση θεραπευτικής αγωγής. Πολύ περισσότερο, η υποβολή ή µη σε θεραπευτική αγωγή εντός του νοσοκοµείου κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης και νοσηλείας του ασθενούς δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά άνευ ετέρου απόδειξη ως προς την συνδροµή ή µη αντίστοιχα ασφαλιστικά καλυπτόµενης ασθένειας χρήζουσας νοσηλείας 16, όπως αφήνει να εννοηθεί η ασφαλιστική εταιρία, µη αποδεχόµενη την ιατρική γνωµάτευση του θεράποντος ιατρού του κ. ******** 17 ως προς την αναγκαιότητα νοσηλείας του τελευταίου. Επιπροσθέτως, όπως διευκρινίζεται από τον θεράποντα ιατρό του ασφαλισµένου στην υπό κρίση περίπτωση, η θεραπεία χορηγήθηκε µετά την έξοδο του ασθενούς, για να ληφθούν αξιόπιστες εξετάσεις, οι οποίες επηρεάζονται από τη λήψη φαρµάκων. Εν προκειµένω δε, ενόψει όλων των ανωτέρω, και µε τη λήψη υπόψη των γενικών αρχών της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών (αρθρ. 200 ΑΚ), αλλά και των γενικότερων συναλλακτικών υποχρεώσεων πρόνοιας και ασφάλειας των συµφερόντων τρίτων, κυρίως εκείνων που τελούν σε «γνωσιολογικό και οργανωτικό 14 Βλ. Ράνια Χατζηνικολάου-Αγγελίδου, Ιδιωτικό Ασφαλιστικό ίκαιο, έκδοση 2008, σελ βλ. σχετ. ΕφΑθ 154/2008 /ΝΗ 2008, Το στ. (ε) του άρθρου 1 των Γενικών Όρων του Προσαρτήµατος *** του συναφθέντος ασφαλιστηρίου συµβολαίου ζωής (ανωτέρω υπό Γ2) προσδιορίζει την έκταση της ασφαλιστικά καλυπτόµενης ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης (υπό την έννοια ότι µόνο τα έξοδα για αυτήν που παρέχεται ενδονοσοκοµειακά καλύπτονται) και δεν αποτελεί φυσικά κριτήριο προσδιοριστικό της συνδροµής ή µη ασφαλιστικά καλυπτόµενης ασθένειας. Επίσης βλ. σχετ. ΕφΑθ 11436/1986 ΕΕµπ 1988, Βλ. ανωτέρω υπό στ. Γ 4. Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, ΑΘΗΝΑ / , / FAX:

11 έλλειµµα σε σχέση µε το εξειδικευµένο επάγγελµα του παρέχοντος» 18, εάν η ασφαλιστική εταιρία επιθυµούσε να οριοθετήσει σε στενότερα πλαίσια το εύρος της προσφερόµενης ασφαλιστικής κάλυψης θα έπρεπε να έχει προσπαθήσει περισσότερο να διευκρινίσει ρητά και να προσδιορίσει όσο το δυνατόν πιο ευκρινώς στα ασφαλιστήρια συµβόλαιά της και τους τιθέµενους ΓΟΣ 19, µε τρόπο ορθό, σαφή και κατανοητό, σύµφωνα µε την αρχή της διαφάνειας και της νοµοθετικής επιταγής του αρθρ. 2 8 Ν. 2496/1997, όπως συµβαίνει µε άλλες αντίστοιχα δραστηριοποιούµενες ασφαλιστικές εταιρίες (ασχέτως εάν το επιτυγχάνουν και σε ποιο βαθµό), για το τι εννοεί µε τον όρο νοσηλεία ως προς τον περιορισµό της παρεχόµενης ασφαλιστικής της κάλυψης (δηλ. ενδεικτικά ότι µε τον όρο νοσηλεία νοείται η ιατρικώς αναγκαία εισαγωγή και παραµονή του ασφαλισµένου ως εσωτερικού ασθενούς σε νοσοκοµείο, προκειµένου να υποβληθεί σε θεραπεία, η οποία δεν µπορεί να γίνει εκτός νοσοκοµείου ή/και ότι δεν θεωρείται νοσηλεία η εισαγωγή και παραµονή του ασφαλισµένου εντός νοσοκοµείου για να υποβληθεί µόνο σε διαγνωστικές εξετάσεις). Η εν λόγω οφειλόµενη µέριµνα της εταιρίας περί ρητά εκπεφρασµένου στο κείµενο της σύµβασης προσδιορισµού των νοούµενων από εκείνην ορίων της προσφερόµενης ασφαλιστικής κάλυψης, καθίσταται ακόµα πιο επιτακτική και αναµενόµενη, δεδοµένης και της σχετικά πρόσφατης σύναψης της εν θέµατι ασφαλιστικής σύµβασης ( ) υπό την έννοια ότι η εταιρία είχε εκ των πραγµάτων τη δυνατότητα και το περιθώριο να έχει ήδη εντοπίσει κατά τις συναλλαγές της µε τους αντισυµβαλλοµένους της τυχόν ερµηνευτικές αστοχίες, παρανοήσεις και διαστάσεις απόψεων, που ανακύπτουν στη λειτουργία και εξέλιξη προγενέστερων συµβάσεών της, που απαρτίζονται από αντίστοιχους όρους. Όπως έχει ήδη επισηµανθεί, η ασάφεια των όρων των ασφαλιστηρίων, µε βάση τις ερµηνευτικές προσδοκίες του µέσου καταναλωτή, και πολύ περισσότερο η σιωπή τους δεν πρέπει να ερµηνεύεται εις βάρος των ασφαλισµένων 20. Πρόσθετη δικαιολογητική βάση για τον κανόνα αυτόν παρέχει η συστοιχία κινδύνων και ωφελειών: Αφού ο ασφαλισµένος-καταναλωτής δεν συµµετέχει στη διαµόρφωση των ασφαλιστικών ΓΟΣ και ο προµηθευτής τους χρησιµοποιεί προς αποκλειστικό δικό του όφελος, εύλογο είναι ο τελευταίος να φέρει και τον κίνδυνο αυτής της επιχειρηµατικής του επιλογής, ενόσω πορίζεται ωφέλεια από αυτήν (ambiguitas contra praeferendem). Με το περιεχόµενο αυτό ο κανόνας ερµηνείας της ασαφούς ρήτρας οδηγεί σε διατήρηση της σύµβασης µε ευνοϊκό για τον ασφαλισµένοκαταναλωτή περιεχόµενο 21. 6(γ) Εξάλλου, η προφορική αµφισβήτηση της εταιρίας του επείγοντος ή µη χαρακτήρα της συγκεκριµένης εισαγωγής ασθενούς σε νοσοκοµείο και της εντεύθεν νοσηλείας του ουδεµία σύνδεση ή επιρροή έχει προς την ενδεχόµενη αναγκαιότητα αυτής ούτε βεβαίως ως προς το ασφαλιστικά καλυπτόµενο αυτής. Οι έννοιες «επείγων» και «αναγκαίος» απλώς δεν ταυτίζονται 22. Η έννοια δε του αναγκαίου είναι προφανώς ευρύτερη του επείγοντος. Οι όροι του σχετικού Προσαρτήµατος του ασφαλιστηρίου σε κανένα σηµείο τους δεν κάνουν λόγο για υποχρέωση παροχής 18 βλ. σχετ. έλλιο «Το τεκµήριο υπαιτιότητας του παρέχοντος υπηρεσίες» ΑΡΜ 2004,189. ηµήτρη Κ. Αυγητίδη «Παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής επιχείρησης και προστασία του καταναλωτή» ΧρΙ 2006, 97. ΠΠρΑθ (Εκ. ικ.) 3356/1997 ΝοΒ 1998, 838, µε σηµείωση Φίλιππου ωρή. Γ.. Τριανταφυλλάκη «Η ευθύνη των ΕΠΕΥ έναντι των επενδυτώνγια παράλειψη πληροφόρησης ή παροχή εσφαλµένων συµβουλών» ΧρΙ 2001, βλ. σχετ. ΕφΑθ 4958/2004 ΕΕ 2005, βλ. σχετ. ΕφΑθ 11436/1986 ΕΕµπ 1988,478 ΜΠρΛαρ. 106/2004 ΜΠρΑθ 3874/2001 ΕΕ 2001, Βλ. σχετ. Ελ. Αλεξανδρίδου, ίκαιο Προστασίας Καταναλωτή, έκδοση 2008, σελ. 106 επ. 22 Βλ. Γεωργίου Μπαµπινιώτη Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, έκδοση 1998, σύµφωνα µε το οποίο: Αναγκαίος: αυτός που κρίνεται απαραίτητος, που επιβάλλεται από τις συνθήκες, αυτός που πρέπει να γίνει ή να υπάρξει, αυτός που απαιτείται για την πραγµατοποίηση συγκεκριµένου σκοπού. Επείγων: αυτός που δεν επιδέχεται χρονοτριβή ή αναβολή, που επείγει, αυτός που πρέπει να αντιµετωπιστεί αµέσως (π.χ. επείγοντα περιστατικά σε νοσοκοµείο, ιατρείο-: οι περιπτώσεις που πρέπει να τύχουν άµεσης ιατρικής αντιµετώπισης π.χ. σοβαροί τραυµατισµοί, εγκεφαλικά επεισόδια κ.λπ.). Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, ΑΘΗΝΑ / , / FAX:

12 ασφαλιστικής κάλυψης εκ µέρους της εταιρίας µόνον εφόσον συντρέχουν συνθήκες επείγουσας νοσηλείας. Μία τέτοια ερµηνεία εκφεύγει των συµβατικά συµφωνηθέντων και είναι καταφανώς αυθαίρετη. 6(δ) Περαιτέρω, πρέπει καταρχάς να γίνει δεκτό ότι το ιατρικά αναγκαίο κάποιας εισαγωγής ασθενούς σε νοσοκοµείο και της νοσηλείας αυτού δεν συµπίπτει άνευ ετέρου µε το ασφαλιστικά καλυπτόµενο ή όχι αυτής. Είναι απόλυτα διακριτοί οι ρόλοι που έχει να επιτελέσει, αφενός ο επιλεγείς από τον ασφαλισµένο θεράπων ιατρός και το νοσοκοµείο ως προς την παροχή των αναγκαίων ιατρικών υπηρεσιών και, αφετέρου η ασφαλιστική εταιρία ως προς την ασφαλιστική κάλυψη ή µη αυτών. Όπως όµως προκύπτει από τους παραπάνω αναλυτικά αναφερόµενους όρους του Προσαρτήµατος *** του συγκεκριµένου ασφαλιστηρίου συµβολαίου, µοναδικό συµβατικά συµφωνηθέν, αντικειµενικό, επαληθεύσιµο και µη υποκείµενο σε αµφισβήτηση κριτήριο ως προς τον προσδιορισµό της συνδροµής προϋποθέσεων παροχής της ασφαλιστικής κάλυψης για συγκεκριµένη αιτία εκ µέρους της εταιρίας, σχετικά µε τα αναγνωριζόµενα έξοδα νοσηλείας και τον προσδιορισµό της καταβλητέας ασφαλιστικής αποζηµίωσης, εφόσον τα έξοδα αυτά δεν απορρέουν από αιτία που εµπίπτει στις ρητά παρατιθέµενες στην ασφαλιστική σύµβαση εξαιρέσεις ασφαλιστικής κάλυψης του ως άνω άρθρου 18 του Προσαρτήµατος, αποτελεί η πραγµατοποίησή τους κατά τη διάρκεια νοσηλείας του ασφαλιζόµενου και παραµονής του στο νοσοκοµείο ως εσωτερικού ασθενούς 23. 6(ε) Η εκτίµηση ως προς την ιατρική αναγκαιότητα της εκάστοτε νοσηλείας δεν ορίζεται ρητά από τους όρους της ασφαλιστικής σύµβασης ως προϋπόθεση για την καταβολή ασφαλιστικής αποζηµίωσης εκ µέρους της εταιρίας. Πολλώ δε µάλλον δεν ορίζεται ρητά σε ποιο πρόσωπο ανήκει η αποφασιστική και κυριαρχική κρίση περί της συνδροµής αυτής της αναγκαιότητας. Σε κάθε όµως περίπτωση, δεδοµένου ότι η απόφαση για εισαγωγή και νοσηλεία ασθενούς µέσα σε νοσοκοµείο δεν λαµβάνεται αυθαίρετα και άκριτα από τον ίδιο τον ασφαλισµένο ασθενή, αλλά από τον θεράποντα ιατρό του, πρέπει να γίνει δεκτό µε βάση τα διδάγµατα της κοινής πείρας, τους κανόνες της λογικής σε σχέση και µε τη συνηθισµένη και κανονική πορεία των πραγµάτων κατά την παροχή υπηρεσιών αντίστοιχης φύσεως, αλλά και σύµφωνα µε τους ειδικότερους κανόνες και αρχές της ιατρικής επιστήµης, εµπειρίας και δεοντολογίας ότι το στοιχείο της ιατρικής αναγκαιότητας αυτών των ενεργειών ενυπάρχει και είναι εν τοις πράγµασι συνυφασµένο, µε το ίδιο το γεγονός της νοσηλείας. ηλαδή, το ίδιο το πραγµατικό γεγονός της νοσηλείας κατά την επιστηµονική κρίση του θεράποντος ιατρού βεβαιώνει την αναγκαιότητα αυτής. Στην εν θέµατι περίπτωση, η ασφαλιστική εταιρία δεν αµφισβητεί την δηλωθείσα αιτία εισαγωγής ως καλύπτουσα στην πραγµατικότητα κάποια άλλη ρητά εξαιρούµενη από την υποχρέωση ασφαλιστικής κάλυψης αιτία. Ούτε διαπιστώνει διάσταση και έλλειψη συνάφειας µεταξύ του διαγνωστικού ελέγχου που πραγµατοποιήθηκε και της δηλωθείσας αιτίας εισαγωγής (όπως π.χ. θα συνέβαινε εάν κάποιος εισερχόταν στο νοσοκοµείο µε καρδιολογικά προβλήµατα, αλλά έκανε και ακτινογραφία για τη γνάθο). Σε µία τέτοια περίπτωση, εφόσον κατόπιν ελέγχου από την ασφαλιστική εταιρία προέκυπταν τέτοια ικανά στοιχεία, η τελευταία προφανώς δεν θα είχε συµβατική υποχρέωση ασφαλιστικής κάλυψης του ρητά εξαιρούµενου ή του µη συναφούς µε την αιτία εισαγωγής αντίστοιχα. Θεωρεί «από τα προσκοµισθέντα», τις διαταραχές που δηλώθηκαν ως αιτίες εισαγωγής ως µη 23 Βλ. ανωτέρω υπό Γ 2 και συγκεκριµένα τα άρθρα 4 και 10 των Γενικών Όρων του Προσαρτήµατος *** του συναφθέντος ασφαλιστηρίου συµβολαίου ζωής. Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, ΑΘΗΝΑ / , / FAX:

13 χρήζουσες νοσηλείας υπό τις συγκεκριµένες περιστάσεις και ότι ο εργαστηριακός έλεγχος για τη δευτεροπαθή υπέρταση µπορούσε να γίνει σε εξωνοσοκοµειακή βάση. Την άποψή της αυτή βασίζει, κατά δήλωσή της, σε εκτίµηση ιατρού-συνεργάτη της κατόπιν εκ των υστέρων (µεταγενέστερης της νοσηλείας) εξέτασης των εγγράφων του φακέλου αυτής. Όπως, όµως, έχει ήδη επισηµανθεί 24, αρµόδιος και υπεύθυνος να εκφέρει επιστηµονική κρίση περί της αναγκαιότητας ή µη εισαγωγής και νοσηλείας ασθενούς µέσα στο νοσοκοµείο, καθώς και περί του τρόπου (π.χ. ενδονοσοκοµειακά ή εξωνοσοκοµειακά) και της διάρκειας παροχής των απαραίτητων ιατρικών υπηρεσιών για την αντιµετώπιση της διαταραχής της υγείας του πελάτη του, τηρώντας τους κανόνες και αρχές της ιατρικής επιστήµης και εµπειρίας και τις εκ του γενικού καθήκοντος πρόνοιας και ασφάλειας απορρέουσες υποχρεώσεις επιµέλειας του µέσου συνετού ιατρού της ειδικότητάς του 25 είναι ο επιλεγείς από τον ασφαλισµένο και έχων την εµπιστοσύνη αυτού θεράπων ιατρός. Εκείνος θα σταθµίσει και θα αξιολογήσει ε ξ ι δ ί α ς α ν τ ι λ ή ψ ε ω ς, ε π ι κ α ί ρ ω ς, κ α τ ά τ η σ τ ι γ µ ή τ η ς σ υ ν τ έ λ ε σ ή ς τ ο υ ς, τα πραγµατικά δεδοµένα (συµπτώµατα, κλινική εικόνα, εργαστηριακά ευρήµατα), ώστε να διαµορφώσει εµπεριστατωµένη άποψη και να παράσχει την καλύτερη δυνατή περίθαλψη και ιατρική φροντίδα, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του συγκεκριµένου ασθενούς. Εν προκειµένω η εταιρία, παρόλο που δεν έκανε χρήση του δικαιώµατος που της παρείχε το άρθρο 15 του Προσαρτήµατος, να προβεί δηλαδή η ίδια σε εξέταση του ασφαλισµένου από ιατρό της επιλογής της (αν και ενηµερώθηκε εγκαίρως για την εισαγωγή στο νοσοκοµείο του ασφαλισµένου), έκρινε, ακόµα και υπό την δηλωθείσα εκδοχή της εκτίµησης των στοιχείων από µη κατονοµαζόµενο ιατρό-συνεργάτη της, ετεροχρονισµένα σε σχέση µε τη νοσηλεία, εκ του αποτελέσµατος, χωρίς ποτέ ο τελευταίος να έχει εξετάσει τον ασφαλισµένο 26, προκειµένου να έχει ολοκληρωµένη άποψη για την κλινική εικόνα του ασθενούς, βασιζόµενη µόνο στα προσωπικά συµπεράσµατα που εκείνος σχηµάτισε από τα έγγραφα του φακέλου. Ακόµη και υπό αυτές τις περιστάσεις, η εταιρία δεν επικαλείται ότι η διάγνωση του θεράποντος ιατρού του ασφαλισµένου ήταν προφανώς ανακριβής (διαφωνία ως προς την αναγκαιότητα νοσηλείας δεν σηµαίνει διαφωνία ως προς τη διάγνωση) 27, άρα πρέπει να γίνει δεκτό ότι δεσµευόταν από τη διάγνωση του θεράποντος ιατρού πρακτικώς και νοµικώς. 6(στ) Σε κάθε περίπτωση, είναι προδήλως αντιφατικό, αυθαίρετο και αντίθετο µε την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, εφόσον: i) δεν υπάρχει σαφής και ρητός περιορισµός ή επιφύλαξη από τους όρους τους ασφαλιστηρίου συµβολαίου ως προς το σε ποιου προσώπου την κρίση ή έγκριση υπόκειται ο καθορισµός της αναγκαιότητας της νοσηλείας, όταν αυτή εξετάζεται από την άποψη της συνδροµής των προϋποθέσεων που θεµελιώνουν ασφαλιστική κάλυψη, υπό διερεύνηση θα παρέµενε βεβαίως το εάν µία τέτοια ρήτρα θα ήταν έγκυρη ή θα έφερε το στίγµα της καταχρηστικότητας, 24 Βλ. ανωτέρω υπό Γ6(β). 25 βλ. σχετ. ΑΠ 1227/2007. ΠΠρΘεσ 33096/ Βλ. σχετ. ΕφΑθ 89/2007 ΕΕΜΠ 2007,637, ΝοΒ 2007,1156, Επι ικια 2007,317. ΠΠρΑθ 8651/ Η αντιµετώπιση περιστατικού διαταραχής υγείας ενδονοσοκοµειακά ή εξωνοσοκοµειακά δεν είναι από µόνο του στοιχείο προσδιοριστικό της ύπαρξης ή ανυπαρξίας ασθένειας, άρα της διάγνωσης αυτής καθεαυτήν. Απλώς επιλέγεται υπό τις συγκεκριµένες κάθε φορά περιστάσεις ο τρόπος της ειδικότερης αντιµετώπισης αυτής. Βλ. σχετ. ΕφΑθ 11436/1986 ΕΕµπ 1988,478. Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, ΑΘΗΝΑ / , / FAX:

14 ii) iii) iv) δεν υπάρχει παραβίαση κάποιου ασφαλιστικού βάρους ή οφειλόµενης συµβατικής συµπεριφοράς εκ µέρους του ασφαλισµένου 28, η απόφαση περί εισαγωγής και αναγκαίας νοσηλείας του ασφαλισµένου δεν αποτελεί πράξη ή παράλειψη που εξαρτάται από τον ίδιο τον ασφαλισµένο, αλλά ο τελευταίος µε την ιδιότητα του ασθενούς ακολουθεί τις οδηγίες και τις υποδείξεις του υπεύθυνου θεράποντος ιατρού του, ο οποίος δεν υπόκειται σε υποδείξεις ή οδηγίες του αποδέκτη των ιατρικών υπηρεσιών του, αλλά έχει την πρωτοβουλία και την ευχέρεια να προσδιορίζει ελεύθερα τον τρόπο παροχής αυτών των υπηρεσιών 29, δηλαδή ο παράγοντας επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου (ιατρικώς αναγκαία νοσηλεία) είναι εξωγενώς καθοριζόµενος και κείται εκτός της σφαίρας επιρροής του ασφαλισµένου-ασθενούς, η αναγκαιότητα της νοσηλείας στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι επιπλέον επαρκώς τεκµηριωµένη από τον θεράποντα ιατρό και συνδεδεµένη µε τους λόγους που αποτέλεσαν την αιτία εισαγωγής, να δηµιουργείται από την άρνηση της εταιρίας να εκπληρώσει τις συµβατικές της υποχρεώσεις αβεβαιότητα ως προς την ασφάλεια των συναλλαγών, διασάλευση της εµπιστοσύνης και αιφνιδιαστικός κλονισµός των δικαιολογηµένων από την ασφαλιστική σχέση προσδοκιών του ασφαλισµένου ως προς την έκταση της ασφαλιστικής του κάλυψης. 6(ζ) Ειδικότερα, είναι σκόπιµο να ληφθεί υπόψη ότι κατά τη γενική διάταξη του άρθρου 288 ΑΚ «ο οφειλέτης έχει υποχρέωση να εκπληρώσει την παροχή, όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη». Η καλή πίστη, όπως χρησιµοποιείται στο άρθρο 288 ΑΚ, έχει την έννοια της ευθύτητας και της εντιµότητας, που απαιτούνται στις συναλλαγές κατά τη λειτουργία της ενοχικής σχέσης, και καθιερώνει την αντικειµενική καλή πίστη, καθώς και τη δηµιουργία παρεπόµενων συναλλακτικών υποχρεώσεων όπως της πρόνοιας και της ασφάλειας των συµφερόντων τρίτων, κυρίως εκείνων που τελούν σε «γνωσιολογικό και οργανωτικό έλλειµµα σε σχέση µε το εξειδικευµένο επάγγελµα του παρέχοντος» 30, χάριν προστασίας των εννόµων αγαθών, επιβάλλει δε στον παρέχοντα υπηρεσίες (όπως είναι ο ασφαλιστής) να επιδεικνύει κάποια ανεκτικότητα ως προς την ακριβή εκτέλεση της παροχής του από άποψη ποσότητας, ποιότητας κ.λπ., τηρώντας ορισµένα όρια (όρια ανεκτικότητας) 31. Υπό τις περιστάσεις της υπό εξέταση περίπτωσης, ο ασφαλισµένος δεν έχει υπερβεί τα όρια ανεκτικότητας που επιβάλλει η καλή πίστη, αφού η αιτία για την οποία νοσηλεύθηκε δεν περιλαµβάνεται στις ρητές εξαιρέσεις από την ασφάλιση και η αναγκαιότητα νοσηλείας και υποβολής ενδονοσοκοµειακά σε εξετάσεις συναφείς µε την αιτία εισαγωγής υπαγορεύθηκαν και απαιτήθηκαν ως απαραίτητες από την επιστηµονική κρίση του υπεύθυνου προς τούτο θεράποντος ιατρού. 6(η) Επιπρόσθετα, είναι σκόπιµο να εκτιµηθούν τα ακόλουθα: Όπως έχει ήδη αναφερθεί κατά το άρθρο 2 5 του Ν. 2251/1994 (όπως αυτός ίσχυε πριν από την τροποποίησή του µε το Ν.3587/2007, που ισχύει από και δεν έχει εφαρµογή στην παρούσα υπόθεση) «( )5. Κατά την ερµηνεία των γενικών όρων συναλλαγών λαµβάνεται υπόψη η ανάγκη προστασίας του καταναλωτικού κοινού. 28 βλ. σχετ. ΑΠ 1401/1999 /ΝΗ 2000,63 ΕΕ 2000, βλ. σχετ. ΑΠ 1227/ βλ. ανωτέρω υποσηµ. αρ βλ. σχετ. ΕιρΑθ 597/2006 Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, ΑΘΗΝΑ / , / FAX:

15 Γενικοί όροι συναλλαγών που διατυπώθηκαν µονοµερώς από τον προµηθευτή ή από τρίτο για λογαριασµό του προµηθευτή, σε περίπτωση αµφιβολίας ερµηνεύονται υπέρ του καταναλωτή. ( )». Κατά µεν, το άρθρο 5 εδ. β της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ: «Στην περίπτωση συµβάσεων των οποίων όλες ή µερικές ρήτρες που προτείνονται στον καταναλωτή, έχουν συνταχθεί εγγράφως, οι ρήτρες αυτές πρέπει να συντάσσονται µε σαφή και κατανοητό τρόπο. Σε περίπτωση αµφιβολίας για την έννοια µίας ρήτρας επικρατεί η ευνοϊκότερη για τον καταναλωτή ερµηνεία. (...).», κατά δε το άρθρο 2 1 του Ν. 2251/1994: «1.Όροι που έχουν διατυπωθεί εκ των προτέρων για απροσδιόριστο αριθµό µελλοντικών συµβάσεων (γενικοί όροι συναλλαγών) δεν δεσµεύουν τον καταναλωτή αν κατά την κατάρτιση της σύµβασης, τους αγνοούσε ανυπαιτίως και ο προµηθευτής δεν του υπέδειξε την ύπαρξη τους ή του στέρησε τη δυνατότητα να λάβει πραγµατική γνώση του περιεχοµένου τους.( )». Εξάλλου, οι ερµηνευτικοί κανόνες των άρθρων 173 (σύµφωνα µε το οποίο κατά την ερµηνεία της δήλωσης βουλήσεως αναζητείται η αληθινή βούληση χωρίς προσήλωση στις λέξεις) και 200 (σύµφωνα µε το οποίο οι συµβάσεις ερµηνεύονται όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη) του ΑΚ εφαρµόζονται σε κάθε περίπτωση, κατά την οποία υπάρχει κενό ή ασάφεια στην ερµηνευόµενη σύµβαση ή αµφιβολία, ως προς τις δηλώσεις βουλήσεως των συµβαλλοµένων. Από το συνδυασµό των ως άνω διατάξεων προκύπτει ότι, όταν διαπιστώνεται, είτε ως προς τον ατοµικό όρο της σύµβασης, κενό ή ασάφεια ή αµφιβολία, ως προς τις δηλώσεις βουλήσεως των συµβληθέντων, προς κατάρτισή τους, είτε ως προς τον όρο (ρήτρα), των γενικών όρων των συναλλαγών (ΓΟΣ), που έχουν υπαχθεί στην ατοµική σύµβαση, επίσης οµοίως, και δη αµφιβολία, για την έννοια της σχετικής ρήτρας, επιβάλλεται η προσφυγή (και καταφυγή), στους προπαρατιθέµενους ερµηνευτικούς κανόνες. Στη δεύτερη των εν λόγω περιπτώσεων, ήτοι για την ερµηνεία των ρητρών και όρων, που διατυπώθηκαν ασαφώς ως γενικοί όροι των συναλλαγών (και που ενσωµατώθηκαν στην ατοµική σύµβαση) και πιο συγκεκριµένα, όταν ο όρος (ρήτρα) απευθύνεται) εκ µέρους του προµηθευτή (επιχείρησης) σε ευρύτερο κύκλο καταναλωτών (πελατών), η προκρινόµενη, ως εφαρµοστέα ερµηνευτική µέθοδος, κατά την τείνουσα να επικρατήσει στη θεωρία και στη νοµολογία άποψη, είναι η αντικειµενική, αφού αποσκοπείται η εξεύρεση (ο έλεγχος), του πώς αντιλαµβάνεται ο µέσης πείρας (συναλλακτικής κ.λπ.) και επίσης µέσης αντιληπτικής και γνωστικής ικανότητας πελάτης και καταναλωτής (από τον ευρύ δηλαδή κύκλο των καταναλωτών), την έννοια της ρήτρας (όρου) 32. Και επί ασφαλιστικής, ειδικότερα, σύµβασης, εάν υποτεθεί ότι, για τη συµπλήρωση αυτής, είχε τεθεί ρήτρα (όρος), και δη, ως γενικός όρος των συναλλαγών ή συµπληρωµατικός (στη σύµβαση), περί της αναγνώρισης της ασφαλιστικής κάλυψης του ασφαλισµένου καταναλωτή αποκλειστικά στις περιπτώσεις που η νοσηλεία του ως εσωτερικού ασθενούς κρινόταν ιατρικώς αναγκαία, κατά τρόπο όµως ασαφή και αµφίβολο, πρέπει να εκτιµηθεί (νοµική κρίση) οπωσδήποτε, το πώς έγινε αντιληπτός ο όρος (ρήτρα) και για τους δύο αντισυµβαλλοµένους, πρωτίστως όµως, για τον ασφαλισµένο καταναλωτή, στο µέτρο και στο βαθµό, που απευθύνεται ο όρος αυτός σε ευρύ και αόριστο κύκλο πελατών της προµηθεύτριας ασφαλιστικής εταιρίας, εφαρµόζοντας τους προαναφερόµενους ερµηνευτικούς κανόνες. Κατά τον διενεργούµενο δε, ερµηνευτικό έλεγχο, για την εξεύρεση της πραγµατικής και της ορθής έννοιας του προβληµατικού όρου (ρήτρας) κατά τον οποίο, µπορούν να συνεκτιµώνται και αποδεικτικά µέσα και στοιχεία, 32 Βλ. σχετικά ΕφΑθ 4958/2004 ΕΕ 2005/ Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, ΑΘΗΝΑ / , / FAX:

Αθήνα, 29 Απριλίου 2009 Αρ. πρωτ.: 1629. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 29 Απριλίου 2009 Αρ. πρωτ.: 1629. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. Δ/νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2012 Θεοδώρα Παπαδημητρίου Αριθ. Πρωτ. :11305 Ειδική Επιστήμονας-Νομικός e-mail: th_papad@synigoroskatanaloti.

Εισηγήτρια: Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2012 Θεοδώρα Παπαδημητρίου Αριθ. Πρωτ. :11305 Ειδική Επιστήμονας-Νομικός e-mail: th_papad@synigoroskatanaloti. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Εισηγήτρια: Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2012 Θεοδώρα Παπαδημητρίου Αριθ. Πρωτ. :11305 Ειδική Επιστήμονας-Νομικός e-mail: th_papad@synigoroskatanaloti.gr ΠΡΟΣ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: ,

Τηλ.: , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Δρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήμονας, Νομικός Αθήνα 23 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. :3994 ΠΡΟΣ: ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787

Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Αριθ. Πρωτ. :6787 Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση :

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση : Εσωτερικό Σηµείωµα Από : ιεύθυνση Offer Σελίδες : 1 ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. Προς : Όλους τους Συνεργάτες Tel : + 30 210 728 8000 Fax : +33 210 726 8810 Email:. Αριθµός επιστολής : Κοινοποίηση : Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% Economy (κωδ )

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% Economy (κωδ ) Premium Νοσοκομειακό Α'-100% Economy (κωδ. 30228) Η εταιρία καλύπτει τα αναγνωρισμένα έξοδα Νοσοκομειακής Περίθαλψης, σε συμβεβλημένα ή μη συμβεβλημένα νοσοκομεία στην Ελλάδα 100%, στο εξωτερικό 80% και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014 Αθήνα, 09-05-2014 ΑΠ: Γ/ΕΞ/2025-1/09-05-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ MEGA BROKERS S.A. A. Παροχές Ασφαλιζόµενα Ποσά ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ 100,00.-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ MEGA BROKERS S.A. A. Παροχές Ασφαλιζόµενα Ποσά ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ 100,00.- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ MEGA BROKERS S.A. A. Παροχές Ασφαλιζόµενα Ποσά ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ 100,00.- Η κάλυψη του Άρθρου 2 του Προσαρτήµατος (Επέκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ. (άρθρο 3 παρ.1 ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ. (άρθρο 3 παρ.1 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Δρ. Ν. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειριστές: Ανδρέας Ασημάκος Βοηθός Ειδικός Επιστήμονας Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Προς: Αντιπροσωπεία Φωτογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 137/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 137/2014 Αθήνα, 02-10-2014 ΑΠ: Γ/ΕΞ/576-2/02-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 137/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ (οικογενειακή προστασία)

ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ (οικογενειακή προστασία) ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ (οικογενειακή προστασία) Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου από φυσιολογικά αίτια ή ατύχημα καταβάλλεται στους δικαιούχους το ποσό των: 10.000 (έως 40 ετών), 5.000 (41-50 ετών) και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια των όρων της σύµβασης µεταξύ καταναλωτή (επιλέγοντα πελάτη) και παρόχου υπηρεσιών στον τοµέα της ενέργειας.

Διαφάνεια των όρων της σύµβασης µεταξύ καταναλωτή (επιλέγοντα πελάτη) και παρόχου υπηρεσιών στον τοµέα της ενέργειας. Διαφάνεια των όρων της σύµβασης µεταξύ καταναλωτή (επιλέγοντα πελάτη) και παρόχου υπηρεσιών στον τοµέα της ενέργειας. Ευγενία Σαρίκου Δικηγόρος- Μ.Δ.Ε Ποινικού Δικαίου Α.Π.Θ Με το Ν. 4001/2011 «Για την

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661 ΠΡΟΣ: 1 κ. Στέφανο Ντάλλα Ίριδος

Διαβάστε περισσότερα

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ.

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ. υχνές Ερωτήσεις 1) Σι χρειάζεται να κάνω σε περίπτωση νοσηλείας; - Καλώ στο 18189 (επιλ.2) προκειμένου να ενημερωθώ για τα συμβεβλημένα νοσοκομεία. - Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 - Τι είναι το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο; 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 - Τι είναι το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο; 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ {Εδώ περιγράφονται όλα όσα ισχύουν και πρέπει να έχετε υπόψη σας για την ισχύ του Ασφαλιστηρίου σας. Οι όροι αυτοί εφαρμόζονται μαζί με τους Ειδικούς Όρους των καλύψεων του Ασφαλιστηρίου σας}

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/427-1/

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/427-1/ Αθήνα, 11-02-2016 ΑΠ: Γ/ΕΞ/427-1/11-02-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 11/2016

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας Αθήνα, 23 Αυγούστου 2010 Προς όλους τους Συνεργάτες ΣΕΙΡΑ 2 Εγκύκλιος αριθ. 1159 Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας Όπως ήδη γνωρίζετε, το κόστος της νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 59 /2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η 59 /2015 Αθήνα, 03-06-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2959-1/03-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2011 e-mail: t_roumpou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2011 e-mail: t_roumpou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2011 e-mail: t_roumpou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης Full [Health] Ειδικό

Πρόγραμμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης Full [Health] Ειδικό Πρόγραμμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης Full [Health] Ειδικό Προσυμβατική Ενημέρωση (όπως ορίζεται στο Ν. 4364/2016, άρθρο 152) Το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί νομικά δεσμευτική προσφορά. Τα τυχόν αναφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

(Αποστολή µε FAX) Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2122-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 34/2017

(Αποστολή µε FAX) Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2122-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 34/2017 ΕΠΕΙΓΟΝ (Αποστολή µε FAX) ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 22-03-2017 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2122-1/22-03-2017 Α Π Ο Φ Α Σ Η 34/2017 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ.: ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ.: ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Θεοδώρα Παπαδημητρίου Ειδική Επιστήμονας Ηλεκτρον. Διεύθυνση: th_ papad@synigoroskatanaloti. gr ΠΡΟΣ: 1. Α ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 9 / 2009

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 9 / 2009 ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 120/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 18-02-2009 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1076/18-02-2009 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 9 / 2009 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 47/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η 47/2016 Αθήνα, 16-06-2016 ΑΠ: Γ/ΕΞ/3027-2/16-06-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 47/2016

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο συχνά φτάνουν στον Συνήγορο του Καταναλωτή περιπτώσεις αντιδικίας (καταγγελίες) µεταξύ πολιτών και εταιριών αυτοκινήτου για θέµατα εγγυήσεων;

Πόσο συχνά φτάνουν στον Συνήγορο του Καταναλωτή περιπτώσεις αντιδικίας (καταγγελίες) µεταξύ πολιτών και εταιριών αυτοκινήτου για θέµατα εγγυήσεων; ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πόσο συχνά φτάνουν στον Συνήγορο του Καταναλωτή περιπτώσεις αντιδικίας (καταγγελίες) µεταξύ πολιτών και εταιριών αυτοκινήτου για θέµατα εγγυήσεων; Οι αναφορές που αφορούν στον κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: , Προς: 1. Commercial Value. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (αρ. 4 παρ. 5 του ν. 3297/2004)

Τηλ.: , Προς: 1. Commercial Value. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (αρ. 4 παρ. 5 του ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Θεοδώρα Ρούµπου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.:210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: t_roumpou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 131

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 131 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 09-08-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5384/09-08-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 131 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7490/11-11-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458

Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια : ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια : Ελένη Παπαγεωργίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /ση: el_pap@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Department: Διεύθυνση Πωλήσεων Country: Ελλάδα Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Η Ασφάλιση Υγείας σε Επίπεδο Οικογένειας Υπάρχει οικογενειακός προϋπολογισμός. Οικονομίες κλίμακος. Ενιαίες παροχές. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση Πόρισμα. ΣΧΕΤ. : Αρ. πρωτ. B/5976/31.07.08, Β/8293/10.11.2008 έγγραφά μας.

ΘΕΜΑ: Έγγραφη Σύσταση Πόρισμα. ΣΧΕΤ. : Αρ. πρωτ. B/5976/31.07.08, Β/8293/10.11.2008 έγγραφά μας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χειρίστρια: Δρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: gtheocha@synigoroskatanaloti.gr ΠΡΟΣ: 1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Τομέα Εξυπηρέτησης Πελατείας Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/65-2/

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/65-2/ Αθήνα, 17-04-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/65-2/17-04-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Ευελιξία Συνθέστε το δικό σας Medical Safety Εστιάστε στα σημεία που θέτει ως προτεραιότητα ο υποψήφιος ασφαλισμένος. 2 3 Βασικά Κριτήρια Επιλογής 1. Ανώτατο Όριο Ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014 Αθήνα, 21-03-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1860/21-03-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία.

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ: - Τις Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες - Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011 ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση διαχείρισης των αποζημιώσεων των Ομαδικών Συμβολαίων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 92/2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η 92/2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 03-08-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4271/03-08-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 92/2015 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε στην έδρα της την Τρίτη 28.07.2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 37/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 37/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-03-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2314/29-03-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 37/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT Clinic A Class & Comfort Clinic A Class & Comfort. H υγεία σε πρώτη θέση! Tα προγράµµατα Clinic A Class και Comfort είναι δύο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/3336-2/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/3336-2/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2 Αθήνα, 22-07-2014 ΑΠ: Γ/ΕΞ/3336-2/22-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 89/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/3146/02 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ. Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ. Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015 Ευθύνη Ιατρού: Πειθαρχική ευθύνη: κυρώσεις για παραβιάσεις των καθηκόντων και των υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25-01-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/243-1/25-01-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις / Απαντήσεις*

Ερωτήσεις / Απαντήσεις* Ερωτήσεις / Απαντήσεις* * Οι αναφερόµενες απαντήσεις είναι για κατανόηση των όρων του ασφαλιστηρίου και σε καµία περίπτωση δεν τους υποκαθιστούν Ερώτηση 1 Πως λειτουργεί το ανώτατο όριο της νοσοκομειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Νιώστε ασφαλείς από τα απρόοπτα της ζωής! Τα απρόοπτα είναι μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 Ν. 3297/2004) Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 Ν. 3297/2004) Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή: Αθήνα 26 Ιουλίου 2013 Δρ. Βασιλική Μπώλου Αριθ. Πρωτ. :17961 Εισηγήτρια: Θεοδώρα Παπαδημητρίου Ειδική Επιστήμονας-Νομικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: ΠΕΛΑΤΙΔΟΥdΑΓΑΠΗΤΗ Ονοματεπώνυμο Αντισυμβαλλομένου: ΠΕΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣdΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μαρία Αρχοντάκη Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 5 Δεκεμβρίου 2012 Ηλεκτρον. Δ/νση:marchontaki@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Πληροφορίες: Μαρία Αρχοντάκη Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 5 Δεκεμβρίου 2012 Ηλεκτρον. Δ/νση:marchontaki@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Μαρία Αρχοντάκη Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 5 Δεκεμβρίου 2012 Ηλεκτρον. Δ/νση:marchontaki@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :10793 ΠΡΟΣ:... ΚΟΙΝ.:...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004)

ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Εισηγήτρια: Θεοδώρα Παπαδηµητρίου Ειδική Επιστήµονας-Νοµικός Αθήνα, 09 εκεµβρίου 2010 Αρ. πρωτ.: 2853 ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3 1&2 Ν.3297/2004) ΘΕΜΑ: «Καθυστερήσεις από

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Ασφάλιση 38,61 Νοσοκομειακή Περίθαλψη Απόλυτη Προστασία 1.662,25

Βασική Ασφάλιση 38,61 Νοσοκομειακή Περίθαλψη Απόλυτη Προστασία 1.662,25 ΚΑΛΥΨΗ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ Βασική Ασφάλιση 38,61 Νοσοκομειακή Περίθαλψη Απόλυτη Προστασία 1.662,25 Εγγ. Εισφορά 0,29 Ετήσιο Κόστος 1.701,15 Μηνιαία 147,43 Πρώτη όση 154,77 Στα παραπάνω ασφάλιστρα συμπεριλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας

Ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας Συνοπτικές οδηγίες Underwriting Ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας Η σωστή και πλήρης συμπλήρωση της αίτησης ασφάλισης, καθώς και ο λεπτομερής έλεγχος της, πριν αυτή σταλεί στο Τμήμα Underwriting της Εταιρίας, αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητές: Διονύσιος Ραυτόπουλος, Ειδικός Επιστήμονας -Οικονομολόγος Θεοδώρα Ρούμπου, Ειδική Επιστήμονας -Νομικός Αθήνα, 10

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 4590/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 36/2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 4590/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 36/2016 . Αθήνα, 20-07-25016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 4590/20-07-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 36/2016 H Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της στις

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Ο.Τ.Ε. Αγ. Παύλου 12 ΤΚ Ν. Φιλοθέη Αμαρουσίου Διεύθυνση Οικονομικού-Παροχών Τμήμα Παροχών Περίθαλψης

Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Ο.Τ.Ε. Αγ. Παύλου 12 ΤΚ Ν. Φιλοθέη Αμαρουσίου Διεύθυνση Οικονομικού-Παροχών Τμήμα Παροχών Περίθαλψης 10 Ιουνίου 2008 Αρ. Πρωτ.:7013/7.5.2008 Ειδική Επιστήμονας: Ειρήνη Κυριακάκη 210-7289802 Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Ο.Τ.Ε. Αγ. Παύλου 12 ΤΚ 151 23 Ν. Φιλοθέη Αμαρουσίου Διεύθυνση Οικονομικού-Παροχών Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, $$202$$ Αριθ. Πρωτ.: $$201$$

Αθήνα, $$202$$ Αριθ. Πρωτ.: $$201$$ Αθήνα, $$202$$ Αριθ. Πρωτ.: $$201$$ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 11/2011 (Τµήµα)

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» Στ.σήμερα την του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός του στ. ( οδός ) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία που στη συνέχεια χάριν

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33 Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24, Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Σπύρος Γεωργιάδης Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γραφείο Πωλήσεων DSF 581 Δ.:

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 151/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 151/2011 Αθήνα, 22-12-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6472-1/22-12-2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 151/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 734 Προς: κ Νίκο Βασιλάκο. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) Πανεπιστημίου 69 και Αιόλου, 105 64, Αθήνα. Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! Τα νέα δεδομένα στην υγεία Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρώπη (41%). Πάνω από 2 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ERASMUS

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ERASMUS ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ERASMUS ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ Ονοματεπώνυμο: Πατρώνυμο:, Ημ. Γέννησης: / / Αρ. Διαβατηρίου:, Εθνικότητα (συμπληρώνεται υποχρεωτικά): ΑΦΜ:, ΔΟΥ:,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 180/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 180/2014 ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 05-12-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7648/05-12-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 180/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Πληροφορίες: Διονύσης Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Ανεξάρτητη Αρχή Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας Αθήνα 26 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ : Στην Αθήνα σήµερα, την..../.../20..., µεταξύ : 1) Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «CITY INSURANCE BROKERS Α.Ε.», που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 53/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 53/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 26-04-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3072/26-04-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 53/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 2477/1997 Συνήγορος του Πολίτη και Σώµα Ελεγκτών-Επιθεωρητών ηµόσιας ιοίκησης Άρθρο 4, Παράγραφος 6) [ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 8957/20-09-1999] Θέµα: Υπαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1627

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1627 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Καταναλωτή Δ/νση Προστασίας Καταναλωτή Πλ. Κάνιγγος 101 81 Αθήνα Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1627 Σχετ: Το από 4.11.2008 μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αγαπητοί Συνεργάτες,

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αγαπητοί Συνεργάτες, Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2015 Αγαπητοί Συνεργάτες, Το τελευταία χρόνια βιώνουμε σημαντικές αλλαγές στον Ασφαλιστικό κλάδο με κύριο χαρακτηριστικό την ένταση του ανταγωνισμού αναφορικά με το κόστος ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 2ης ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ Το παρόν Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου Νοσοκομειακής Περίθαλψης στο οποίο προσαρτάται και ισχύει εφόσον αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα Τηλέφωνο : FAX :

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα Τηλέφωνο : FAX : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-07 -2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Γ5(α)οικ. 57940 ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012. Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012. Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012 Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι παρότι τα αποτελέσματα των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από αιτιολογημένη γνωμάτευση των Ειδικών Υγειονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Παρουσίαση Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ Ομαδικό Πελατών ΙNTERAMERICAN & INFOTRUST 3 εναλλακτικά σχέδια Υγείας ετησίως ανανεούμενα Σχέδιο 3 Σχέδιο 2 Σχέδιο 1 ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΣΧΕΔΙΟ 1 Νοσοκομειακή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/5525-1/

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/5525-1/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 28-09-2011 ΑΠ: Γ/ΕΞ/5525-1/28-09-2011 Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 124/2011

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: grammateia@synigoroskatanaloti.gr

e-mail: grammateia@synigoroskatanaloti.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εισηγήτρια: ρ. Ζέτα Θεοχαροπούλου Ειδική Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: gtheocha@synigoroskatanaloti.gr ΠΡΟΣ: 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Σοφοκλέους 11 105 59 Αθήνα 2. Χ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 27/10/2014. Συν/φοι,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 27/10/2014. Συν/φοι, Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Συν/φοι, 27/10/2014 Οι συνεχείς κυβερνητικές επιθέσεις, με τις μεγάλες και δυσβάστακτες περικοπές στους μισθούς και τις συντάξεις, με τις συνεχείς ανατιμήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016 1. Γενικά στοιχεία Η ifriend δημιουργήθηκε από την Εταιρία του Ομίλου ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ Α Ν Ν Α Τ Σ Ι Τ Ο Υ Ρ Α Δ Ι Κ Η Γ O Ρ Ο Σ D E S S Δ Ι Κ Α Ι Ο Τ Η Σ Υ Γ Ε Ι Α Σ Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Σ Ι. Σ. Α.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 12/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 12/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 01-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/743/01-02-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 12/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5583/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 87/2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5583/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 87/2016 ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 14-09-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5583/14-09-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η 87/2016 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

146/ : 146/ / (2) .).

146/ : 146/ / (2) .). Τροποποίηση και συµπλήρωση του Κανονισµού Παροχών του ΟΠΑ (ΦΕΚ 146/10-2-2011 τ. Β ) Πέµπτη, 24 Φεβρουάριος 2011 06:50 ΦΕΚ: 146/10-2-2011 Τεύχος Β ΚΥΑ Αριθµ. Υ9/137380 (2) Τροποποίηση και συµπλήρωση του

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014 Αθήνα, 05-02-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/05-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Ε. Παπαγεωργίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 e-mail: el_pap@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. : 6786

Πληροφορίες: Ε. Παπαγεωργίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 e-mail: el_pap@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. : 6786 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Ε. Παπαγεωργίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 13 Μαρτίου 2013 e-mail: el_pap@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. : 6786 ΠΡΟΣ: Ελληνογερμανική Αγωγή-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ Ποιοι καλύπτονται Α. Όλοι οι υπάλληλοι της Τράπεζας από την πρώτη ημέρα που αναλαμβάνουν εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί να νοσηλευτεί ή να χειρουργηθεί 2. Αποτελεί συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα