ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 392 / του ιοικητικού Συµβουλίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 392 / 26.7.2006 του ιοικητικού Συµβουλίου"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 392 / του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Λειτουργία του Επικουρικού Κεφαλαίου Εκκαθάρισης Συναλλαγών και όρια εντολών των Μελών της αγοράς αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών Αφού έλαβε υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑIΑΓΟΡΑΣ 1. Τις διατάξεις των παραγράφων 2, 5, 11, 12 και 13 του άρθρου 6 του ν. 2471/1997, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε από τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 44 του ν. 3371/2005 (ΦΕΚ Α /178/ ). 2. Τη γνώµη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, όπως διατυπώνεται στην από (αρ. πρωτ. ΕΚ 10613) επιστολή του. 3. Τη γνώµη του ιαχειριστή του Επικουρικού Κεφαλαίου, όπως διατυπώνεται στην από (αρ. πρωτ. ΕΚ 10406) απόφαση του Συνεγγυητικού, ως διαχειριστή του Επικουρικού Κεφαλαίου. 4. Tο άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α /98/ ). ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Άρθρο 1 Ορισµοί α) «Ηµέρα Συνεδρίασης»: Ηµέρα κατά την οποία πραγµατοποιείται συνεδρίαση στην Αγορά Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. β) «Περίοδος αναφοράς»: Το χρονικό διάστηµα που περιλαµβάνει την Ηµέρα Συνεδρίασης και τις τρεις προηγούµενες αυτής ηµέρες, κατά τις οποίες πραγµατοποιήθηκαν επίσης συνεδριάσεις στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. γ) «Ηµερολογιακό Τρίµηνο»: Οι περίοδοι από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου, από 1 η Απριλίου έως 30 η Ιουνίου, από 1 η Ιουλίου έως 30 η Σεπτεµβρίου και από 1 η Οκτωβρίου έως 31 η εκεµβρίου κάθε ηµερολογιακού έτους.

2 δ) «Ηµέρα Υπολογισµού»: Η ηµέρα κατά την οποία πραγµατοποιείται ο υπολογισµός της διακινδύνευσης που δηµιουργείται στο Επικουρικό Κεφάλαιο από τις συναλλαγές που έχει καταρτίσει ένα Μέλος, χωρίς αυτές να έχουν ακόµη διακανονισθεί. ε) «Περίοδος Υπολογισµού»: Οι τρεις Ηµέρες Συνεδρίασης που προηγούνται της Ηµέρας Υπολογισµού. στ) «Εκκρεµείς Συναλλαγές»: Οι καταρτισθείσες από Μέλος χρηµατιστηριακές συναλλαγές, που δεν έχουν ακόµη εκκαθαρισθεί και διακανονισθεί. Σε κάθε χρονική στιγµή ως Εκκρεµείς Συναλλαγές νοούνται οι συναλλαγές που έχει καταρτίσει το Μέλος τις τρεις προηγούµενες εργάσιµες ηµέρες (Τ-3, Τ-2, Τ-1) που δεν έχουν ακόµη εκκαθαρισθεί και διακανονισθεί, τυχόν εκκρεµότητες από συναλλαγές προηγούµενων των ως άνω ηµερών συναλλαγών καθώς και οι καταρτισθείσες συναλλαγές της ίδιας ηµέρας (Τ). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΥΨΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΙ ΩΝ ΜΕΛΩΝ Άρθρο 2 Μερίδες του Επικουρικού Κεφαλαίου 1. Το Επικουρικό Κεφάλαιο αποτελείται από τις µερίδες των Μελών του και την εισφορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, του στοιχείου (α) της παρ.1 του άρθρου 6 του ν. 2471/1997. Οι Μερίδες είναι τόσες, όσα και τα Μέλη της Αγοράς Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Η Μερίδα κάθε Μέλους διαµορφώνεται µε βάση τα καταβληθέντα από το Μέλος στο Επικουρικό Κεφάλαιο χρήµατα, προσαυξανόµενη µε τις τυχόν προσόδους του Επικουρικού Κεφαλαίου και µειούµενη µε τα έξοδα λειτουργίας του και διαχείρισης της περιουσίας του καθώς και µε το κόστος διαχείρισης κινδύνων και ασφαλειών, όπως προσδιορίζονται από τον διαχειριστή του Επικουρικού Κεφαλαίου. Οι πρόσοδοι και τα έξοδα επιµερίζονται στα Μέλη και στο Χρηµατιστήριο Αθηνών αναλόγως του ύψους της µερίδας τους ή της εισφοράς τους στο Επικουρικό Κεφάλαιο. 2. Το ελάχιστο ύψος του επικουρικού κεφαλαίου και το ύψος της µερίδας του κάθε Μέλους προσδιορίζονται µε βάση τα προβλεπόµενα στα επόµενα άρθρα. Άρθρο 3 Μη Συµψηφιζόµενη Αξία Συναλλαγών Τετραηµέρου Μέλους (ΜΣΑΣΤΜέλους) 1. Κάθε ηµέρα συνεδρίασης κάθε ηµερολογιακού τριµήνου αθροίζεται η αξία όλων των πωλήσεων και η αξία όλων των αγορών κάθε κινητής αξίας στην οποία το Μέλος διενέργησε συναλλαγές κατά την ηµέρα αυτή και υπολογίζεται η διαφορά µεταξύ της αξίας των αγορών και της αξίας των πωλήσεων της συγκεκριµένης κινητής αξίας. Η διαφορά αυτή αποτελεί την Μη Συµψηφιζόµενη Αξία Πωλήσεων (ΜΣΑΠ) ή την Μη Συµψηφιζόµενη Αξία Αγορών (ΜΣΑΑ) της κινητής αξίας. 2

3 2. Οι ΜΣΑΑ και ΜΣΑΠ κάθε ηµέρας αθροίζονται ξεχωριστά για το σύνολο των κινητών αξιών στις οποίες το Μέλος κατήρτισε συναλλαγές κατά τη σχετική ηµέρα. Το άθροισµα που προκύπτει αποτελεί την Συνολική Μη Συµψηφιζόµενη Αξία Αγορών (ΣΜΣΑΑ) και την Συνολική Μη Συµψηφιζόµενη Αξία Πωλήσεων (ΣΜΣΑΠ). 3. Η µεγαλύτερη τιµή µεταξύ της ΣΜΣΑΑ και της ΣΜΣΑΠ αποτελεί για κάθε Mέλος και για κάθε Ηµέρα Συνεδρίασης την Ηµερήσια Μεγαλύτερη Τιµή Μη Συµψηφιζόµενης Αξίας Συναλλαγών (ΗΜΜΣΑΣ). 4. Το άθροισµα των ΗΜΜΣΑΣ της περιόδου αναφοράς συνιστά τη Μη Συµψηφισµένη Αξία Συναλλαγών Τετραηµέρου Μέλους (ΜΣΑΣΤΜέλους). Άρθρο 4 Μη Συµψηφιζόµενη Αξία Συναλλαγών Τετραηµέρου Αγοράς 1. Η διαδικασία του άρθρου 3 ακολουθείται για όλα τα Μέλη κάθε Ηµέρα Συνεδρίασης του Ηµερολογιακού Τριµήνου. 2. Για κάθε Ηµέρα Συνεδρίασης του Ηµερολογιακού Τριµήνου, επιλέγεται µεταξύ όλων των Μελών η µεγαλύτερη τιµή από όλες τις ΜΣΑΣΤΜέλους η οποία αποτελεί την Μη Συµψηφιζόµενη Αξία Συναλλαγών Τετραηµέρου Αγοράς (ΜΣΑΣΤΑγοράς). Άρθρο 5 Μέσος Όρος των ΜΣΑΣΤΜέλους 1. Το άθροισµα των ΜΣΑΣΤΜέλους µέσα στο Ηµερολογιακό Τρίµηνο, διαιρούµενο δια του αριθµού αυτών στο Ηµερολογιακό Τρίµηνο, αποτελεί τον Μέσο Όρο των ΜΣΑΣΤΜέλους (ΜΟ ΜΣΑΣΤΜέλους) του Ηµερολογιακού Τριµήνου του Μέλους. 2. Με βάση αυτόν τον ΜΟ ΜΣΑΣΤΜέλους υπολογίζεται για το Ηµερολογιακό Τρίµηνο η Μέση Απόκλιση (ΜΑ ΜΣΑΣΤΜέλους) από τον ως άνω Μέσο Όρο. Ο υπολογισµός γίνεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο µαθηµατικό τύπο: ΜΑ ΜΣΑΣΤΜέλους = 1/ν * ΜΣΑΣΤΜέλους i - ΜΟ ΜΣΑΣΤΜέλους i i = 1,2, ν ηµέρες Ηµερολογιακού Τριµήνου κατά τις οποίες το Μέλος συµµετείχε στις συνεδριάσεις της αγοράς αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Άρθρο 6 Μέσος Όρος των ΜΣΑΣΤ Αγοράς 1. Το άθροισµα των ΜΣΑΣΤΑγοράς, διαιρούµενο δια του αριθµού των Ηµερών Συνεδρίασης του Ηµερολογιακού Τριµήνου αποτελεί τον Μέσο Όρο των ΜΣΑΣΤΑγοράς (ΜΟ ΜΣΑΣΤΑγοράς) του Ηµερολογιακού Τριµήνου. 3

4 2. Με βάση αυτόν τον ΜΟ ΜΣΑΣΤΑγοράς υπολογίζεται για το Ηµερολογιακό Τρίµηνο η Μέση Απόκλιση (ΜΑ ΜΣΑΣΤΑγοράς) από τον ως άνω Μέσο Όρο. Ο υπολογισµός γίνεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο µαθηµατικό τύπο: ΜΑ ΜΣΑΣΤΑγοράς = 1/ν * ΜΣΑΣΤΑγοράς i - ΜΟ ΜΣΑΣΤΑγοράς i i = 1,2, ν Ηµέρες Συνεδρίασης του Ηµερολογιακού Τριµήνου Άρθρο 7 Ελάχιστο Ύψος Επικουρικού Κεφαλαίου 1. Το ελάχιστο ύψος του Επικουρικού Κεφαλαίου για κάθε Ηµερολογιακό Τρίµηνο ισούται µε το άθροισµα του ΜΟ ΜΣΑΣΤΑγοράς και της ΜΑ ΜΣΑΣΤΑγοράς. 2. Το ελάχιστο ύψος του Επικουρικού Κεφαλαίου αναπροσαρµόζεται κάθε Ηµερολογιακό Τρίµηνο. Μέσα στις τρεις πρώτες εργάσιµες ηµέρες κάθε Ηµερολογιακού Τριµήνου υπολογίζεται από το διαχειριστή του Επικουρικού Κεφαλαίου για το τρέχον τρίµηνο το Ελάχιστο Ύψος Επικουρικού Κεφαλαίου Ηµερολογιακού Τριµήνου σύµφωνα µε τα στοιχεία των συναλλαγών του προηγούµενου Ηµερολογιακού Τριµήνου. Το ελάχιστο ύψος του Επικουρικού Κεφαλαίου γνωστοποιείται από το διαχειριστή του Επικουρικού Κεφαλαίου στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και στα Μέλη του και δηµοσιεύεται στο Ηµερήσιο ελτίο Τιµών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να αποφασίζει την έκτακτη αναπροσαρµογή του ελάχιστου ύψους του Επικουρικού Κεφαλαίου και την επιβολή στα Μέλη συµπληρωµατικών εισφορών προς επαύξηση της µερίδας τους. Άρθρο 8 Μερίδα Μέλους στο Επικουρικό Κεφάλαιο 1. Για κάθε Μέλος υπολογίζεται το άθροισµα του ΜΟ ΜΣΑΣΤΜέλους του Ηµερολογιακού Τριµήνου και της ΜΑ ΜΣΑΣΤΜέλους. 2. Στη συνέχεια, υπολογίζεται το σύνολο των αθροισµάτων των ΜΟ ΜΣΑΣΤΜέλους του Ηµερολογιακού Τριµήνου και των αντιστοίχων ΜΑ ΜΣΑΣΤΜέλους όλων των Μελών. Ο υπολογισµός γίνεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο µαθηµατικό τύπο: i ( ΜO ΜΣΑΣΤΜέλους i + ΜA ΜΣΑΣΤΜέλους i ) i = 1,2, µ µέλη που έχουν θητεία µεγαλύτερη των 2 ετών ή είχαν την ιδιότητα του µέλους πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης. 3. Η Μερίδα του κάθε Μέλους στο Επικουρικό Κεφάλαιο προκύπτει ως ο λόγος του υπολογιζόµενου στην παρ. 1 αθροίσµατος προς το υπολογιζόµενο στην παρ. 2 σύνολο αθροισµάτων επί το υπολογιζόµενο στο άρθρο 7 Ελάχιστο Ύψος Επικουρικού Κεφαλαίου 4

5 4. Σε κάθε περίπτωση η Μερίδα Μέλους στο Επικουρικό Κεφάλαιο δεν µπορεί να είναι κατώτερη των Ευρώ. 5. Μέσα στις τρεις πρώτες εργάσιµες ηµέρες κάθε Ηµερολογιακού Τριµήνου υπολογίζεται από το διαχειριστή του Επικουρικού Κεφαλαίου για το τρέχον τρίµηνο η Μερίδα κάθε Μέλους στο Επικουρικό Κεφάλαιο σύµφωνα µε τα στοιχεία των συναλλαγών του προηγούµενου Ηµερολογιακού Τριµήνου, και γνωστοποιείται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και στα Μέλη του. Άρθρο 9 Καταβολές λόγω αναπροσαρµογής Μερίδων Μελών 1. Την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την γνωστοποίηση από το διαχειριστή του Επικουρικού Κεφαλαίου στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και στα Μέλη του ύψους των Μερίδων των Μελών στο Επικουρικό Κεφάλαιο κατά το τρέχον Ηµερολογιακό Τρίµηνο, ο διαχειριστής του Επικουρικού Κεφαλαίου ορίζει το ακριβές ποσό που οφείλουν να καταβάλλουν α) τα Μέλη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών στο Επικουρικό Κεφάλαιο, ή β) το Επικουρικό Κεφάλαιο στα Μέλη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, και το ανακοινώνει στα Μέλη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 2. Εφόσον η αξία της Μερίδας Μέλους κατά το προηγούµενο Ηµερολογιακό Τρίµηνο υπολείπεται της Μερίδας που οφείλει να έχει αυτό το Μέλος κατά το τρέχον Ηµερολογιακό Τρίµηνο, το Μέλος έχει υποχρέωση να καταβάλει σε µετρητά την εν λόγω διαφορά στο Επικουρικό Κεφάλαιο την τρίτη εργάσιµη ηµέρα από της ανακοινώσεως από το διαχειριστή του Επικουρικού Κεφαλαίου του ύψους των Μερίδων των Μελών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών στο Επικουρικό Κεφάλαιο κατά το τρέχον Ηµερολογιακό Τρίµηνο. 3. Εφόσον η αξία της Μερίδας Μέλους κατά το προηγούµενο Ηµερολογιακό Τρίµηνο είναι µεγαλύτερη της Μερίδας που οφείλει να έχει το Μέλος αυτό κατά το τρέχον Ηµερολογιακό Τρίµηνο η διαφορά καταβάλλεται σε µετρητά από το Επικουρικό Κεφάλαιο στο Μέλος εντός τριών εργασίµων ηµερών από της ανακοινώσεως από το διαχειριστή του Επικουρικού Κεφαλαίου του ύψους των Μερίδων των Μελών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών στο Επικουρικό Κεφάλαιο για το τρέχον Ηµερολογιακό Τρίµηνο. Άρθρο 10 Μερίδα νέων Μελών στο Επικουρικό Κεφάλαιο 1. Το ύψος της µερίδας στο Επικουρικό Κεφάλαιο των νέων Μελών ορίζεται σε ευρώ για περίοδο 24 µηνών από την έναρξη συµµετοχής των νέων µελών στις συνεδριάσεις της Αγοράς Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και µέχρι τον αµέσως 5

6 επόµενο υπολογισµό του ελάχιστου ύψους του Επικουρικού Κεφαλαίου µετά την πάροδο των 24 µηνών. 2. Η µερίδα κάθε Μέλους καταβάλλεται τοις µετρητοίς µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 27 της παρούσας απόφασης. Άρθρο 11 Μη εµπρόθεσµη καταβολή εισφορών στο Επικουρικό Κεφάλαιο Τα Μέλη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών δεν µετέχουν στις συνεδριάσεις της Aγοράς Aξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών αν δεν έχουν εκπληρώσει εµπροθέσµως και προσηκόντως τις υποχρεώσεις τους προς το Επικουρικό Κεφάλαιο. Άρθρο 12 Επένδυση διαθεσίµων του Επικουρικού Κεφαλαίου Το σύνολο των διαθεσίµων του Επικουρικού Κεφαλαίου τοποθετείται σε ευρώ, σε τραπεζικές καταθέσεις και σε τίτλους σταθερού εισοδήµατος διάρκειας µέχρι ενός έτους, οι οποίοι εκδίδονται από κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν στην Ελλάδα. Τα πιστωτικά ιδρύµατα τα οποία αποδέχονται τις καταθέσεις ή εκδίδουν τους τίτλους σταθερού εισοδήµατος πρέπει να έχουν αξιολογηθεί πιστοληπτικά τουλάχιστον ως επενδυτικού βαθµού (investment grade) από έναν διεθνώς αναγνωρισµένο οίκο αξιολόγησης (credit rating agency). Το σύνολο των διαθεσίµων του Επικουρικού Κεφαλαίου πρέπει να µπορεί να ρευστοποιηθεί αυθηµερόν (same day value). Άρθρο 13 Αντίθετες συναλλαγές Κατά την ενεργοποίηση του Επικουρικού Κεφαλαίου, το Μέλος του Χρηµατιστηρίου Αθηνών που αναλαµβάνει την υλοποίηση των διαδικαστικών πράξεων για την άρση των εκκρεµοτήτων ως προς την εκκαθάριση οφείλει να προβεί άµεσα σε αντίθετες συναλλαγές προς τις εκκρεµείς συναλλαγές του υπερήµερου Μέλους, ή άλλες συµβάσεις, για την κάλυψη όλων των υποχρεώσεων του υπερήµερου Μέλους προς την εκκαθάριση, ακόµη και αν οι τελευταίες δεν είναι ληξιπρόθεσµες, εφόσον ο διακανονισµός των Εκκρεµών Συναλλαγών δεν καλύπτεται από χρηµατικά διαθέσιµα ή κινητές αξίες του Μέλους ή των πελατών του για λογαριασµό των οποίων εκτελέσθηκαν οι εν λόγω συναλλαγές. 6

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΟΡΙΑ ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΛΩΝ Άρθρο 14 Παράγοντες προσδιορισµού του Ορίου Εισαγωγής Εντολών 1. Το ανώτατο ύψος της αξίας των εντολών που Μέλος δικαιούται να εισάγει στο ΟΑΣΗΣ προς εκτέλεση προσδιορίζεται από τους εξής παράγοντες: α) το ύψος των εκκρεµών συναλλαγών που έχει καταρτίσει Μέλος στην Αγορά Αξιών του Χ.Α., β) το ύψος της Μερίδας του Μέλους στο Επικουρικό Κεφάλαιο, γ) το Συντελεστή Ατοµικής Κάλυψης του Μέλους, δ) τον Κίνδυνο Τριηµέρου, ε) τον Κίνδυνο της Ηµέρας Υπολογισµού, και στ) το Σύνολο της Εγγυοδοσίας του Μέλους. Άρθρο 15 Κίνδυνος Τριηµέρου 1. Για κάθε Ηµέρα Υπολογισµού λαµβάνονται υπόψη οι εκκρεµότητες των τριών προηγούµενων εργάσιµων ηµερών (εκκρεµότητες Τριηµέρου) και τυχόν εκκρεµότητες ως προς το διακανονισµό από συναλλαγές των προηγούµενων αυτών ηµερών. 2. Ο Κίνδυνος Τριηµέρου της Ηµέρας Υπολογισµού (Τ) για κάθε Ηµέρα Συνεδρίασης στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. υπολογίζεται σύµφωνα µε τις συναλλαγές κάθε µιας από τις τρεις προηγούµενες Ηµέρες Συνεδρίασης του Χ.Α. Οι τρεις Ηµέρες Συνεδρίασης (Τ-1, Τ-2 και Τ-3) που προηγούνται της Ηµέρας Υπολογισµού αποτελούν την Περίοδο Υπολογισµού ως προς την Ηµέρα Υπολογισµού. Επιπροσθέτως λαµβάνονται υπόψη τυχόν εκκρεµότητες ως προς το διακανονισµό συναλλαγών που αφορούν σε Ηµέρες Συνεδρίασης προγενέστερες της Τ-3. Ο Κίνδυνος Τριηµέρου της Ηµέρας Υπολογισµού (Τ) ως προς την Περίοδο Υπολογισµού µπορεί να υπολογίζεται µετά τη λήξη της συνεδρίασης της προηγούµενης ηµέρας της Ηµέρας Υπολογισµού. 3. Για τον υπολογισµό του Κινδύνου Τριηµέρου κάθε Μέλους από τις συναλλαγές που το Μέλος έχει καταρτίσει και οι οποίες δεν έχουν ακόµη διακανονισθεί την Ηµέρα Υπολογισµού, λαµβάνονται υπόψη: α) Ο Γενικός Κίνδυνος Τριηµέρου (ΓΚ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ ) και ο Ειδικός Κίνδυνος Τριηµέρου (ΕΚ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ ) από τις µη διακανονισθείσες συναλλαγές των προηγούµενων εργάσιµων ηµερών και β) Το κέρδος ή η ζηµία που προκύπτει από την αποτίµηση σε τιµές κλεισίµατος Τ-1 (mark to market) όλων των υποχρεώσεων και απαιτήσεων, των προηγούµενων ηµερών, του Μέλους προς την εκκαθάριση (εφεξής «ΜΜ»). 7

8 4. Ο συνολικός Κίνδυνος Τριηµέρου (Κ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ ) ενός Μέλους την Ηµέρα Υπολογισµού προκύπτει από το άθροισµα του Γενικού Κινδύνου Τριηµέρου του Μέλους, του Ειδικού Κινδύνου Τριηµέρου του Μέλους και του ΜΜ του Μέλους. Άρθρο 16 Υπολογισµός Γενικού Κινδύνου Τριηµέρου 1. Ο υπολογισµός του Γενικού Κινδύνου Τριηµέρου γίνεται ως εξής: α) Καταρχήν προσδιορίζεται η Καθαρή Ποσότητα Μη Συµψηφιζοµένων Αγορών (ΚΠΜΣΑ) ή Πωλήσεων (ΚΠΜΣΠ) της συγκεκριµένης κινητής αξίας για κάθε Ηµέρα Συνεδρίασης της Περιόδου Υπολογισµού. Ο προσδιορισµός αυτός γίνεται ως εξής: Εάν ο όγκος (σε τεµάχια) των αγορών που έχει καταρτίσει το Μέλος σε συγκεκριµένη κινητή αξία κάθε Ηµέρα Συνεδρίασης της Περιόδου Υπολογισµού είναι µεγαλύτερος από αυτόν των πωλήσεων, η διαφορά αυτή αποτελεί την Καθαρή Ποσότητα Μη Συµψηφιζοµένων Αγορών (ΚΠΜΣΑ). Αντίστροφα, αν ο όγκος (σε τεµάχια) των πωλήσεων που έχει καταρτίσει το Μέλος σε συγκεκριµένη κινητή αξία είναι µεγαλύτερος από αυτόν των αγορών, η διαφορά αυτή αποτελεί την Καθαρή Ποσότητα Μη Συµψηφιζοµένων Πωλήσεων (ΚΠΜΣΠ). β) Στη συνέχεια η ΚΠΜΣΑ ή ΚΠΜΣΠ κάθε µιας από τις τρεις Ηµέρες Συνεδρίασης που προηγούνται της Ηµέρας Υπολογισµού, κάθε Μέλους, πολλαπλασιάζεται µε την τιµή κλεισίµατος της συγκεκριµένης κινητής αξίας κατά την Ηµέρα Συνεδρίασης που προηγείται της Ηµέρας Υπολογισµού (Τ-1) και υπολογίζεται για κάθε Μέλος και για κάθε κινητή αξία η Ηµερήσια Αξία Μη Συµψηφιζοµένων Αγορών (ΗΑΜΣΑ) ή Πωλήσεων (ΗΑΜΣΠ) για την κάθε Ηµέρα Συνεδρίασης της Περιόδου Υπολογισµού. Σε περίπτωση αποκοπής δικαιώµατος σε εκτέλεση εταιρικής πράξης, για τους σκοπούς του υπολογισµού του κινδύνου των συναλλαγών που αφορούν ηµεροµηνίες προ της αποκοπής η τιµή κλεισίµατος θα αναπροσαρµόζεται βάσει της εταιρικής πράξης. Σε περίπτωση αποκοπής µερίσµατος για τους σκοπούς του υπολογισµού του κινδύνου των συναλλαγών που αφορούν ηµεροµηνίες προ της αποκοπής στην τιµή κλεισίµατος προστίθεται και το ποσό του µερίσµατος. Για δε τις συναλλαγές οµολόγων ως τιµή κλεισίµατος λαµβάνεται η τιµή της τελευταίας συναλλαγής της ηµέρας. Ο υπολογισµός γίνεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο µαθηµατικό τύπο: Α i = ( k Π i = ( Όπου k α ik - k π ik - k π ik ) Ρ i α ik ) Ρ i Α i = ΗΑΜΣΑ κινητής αξίας i εάν k εάν k α ik > k α ik < k π ik π ik 8

9 ΓΚ Τ-r = i Όπου Π i = ΗΑΜΣΠ κινητής αξίας i i = κινητή αξία k = συναλλαγές ηµέρας στη κινητή αξία i Ρ i = τιµή κλεισίµατος στη κινητή αξία i την Ηµέρα Συνεδρίασης (Τ-1) α i = αγορές σε τεµάχια π i = πωλήσεις σε τεµάχια γ) Η ΗΑΜΣΠ κάθε κινητής αξίας για κάθε Ηµέρα Συνεδρίασης της Περιόδου Υπολογισµού πολλαπλασιάζεται µε το ποσοστό Γενικού Κινδύνου, όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και το γινόµενο που προκύπτει αθροίζεται ως προς όλες τις κινητές αξίες για κάθε Ηµέρα Συνεδρίασης της Περιόδου Υπολογισµού. Αντίστοιχα, η ΗΑΜΣΑ κάθε κινητής αξίας για κάθε Ηµέρα Συνεδρίασης της Περιόδου Υπολογισµού πολλαπλασιάζεται µε το ποσοστό Γενικού Κινδύνου, όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και το γινόµενο που προκύπτει αθροίζεται ως προς όλες τις κινητές αξίες για κάθε Ηµέρα Συνεδρίασης της Περιόδου Υπολογισµού. Η απόλυτη τιµή της διαφοράς των δυο παραπάνω αθροισµάτων αποτελεί τον Γενικό Κίνδυνο της κάθε Ηµέρας Συνεδρίασης της Περιόδου Υπολογισµού. Ο υπολογισµός γίνεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο µαθηµατικό τύπο: (Α i *%ΓΚ i) - i (Π i *%ΓΚ i ) ΓΚ Τ-r = Γενικός Κίνδυνος της Ηµέρας Συνεδρίασης T-r, όπου r =1ως 3 i = κινητή αξία Α i = ΗΑΜΣΑ κινητής αξίας i Π i = ΗΑΜΣΠ κινητής αξίας i ΓΚ i = ποσοστό Γενικού Κινδύνου που αντιστοιχεί στην κατηγορία του αξιόγραφου i 2. Το ποσοστό Γενικού Κινδύνου (ΓΚ) ορίζεται σε 15% για τις µετοχές και 7,5% για τα οµόλογα. 3. Ο Γενικός Κίνδυνος Τριηµέρου (ΓΚ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ ) για κάθε Μέλος ισούται µε το άθροισµα του Γενικού Κινδύνου της κάθε Ηµέρας Συνεδρίασης για όλες τις Ηµέρες Συνεδρίασης της Περιόδου Υπολογισµού, καθώς και του Γενικού Κινδύνου των συναλλαγών που πραγµατοποιήθηκαν σε Ηµέρες Συνεδρίασης προγενέστερες της Τ-3 και για τις οποίες υπάρχουν εκκρεµότητες ως προς τον διακανονισµό τους, σύµφωνα µε το ακόλουθο µαθηµατικό τύπο: ΓΚ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ = ΓΚ Τ-1 + ΓΚ Τ-2 + ΓΚ Τ ΓΚ Τ-ν 9

10 όπου ν= Ηµέρες συνεδρίασης για τις οποίες υπάρχουν Εκκρεµείς Συναλλαγές Άρθρο 17 Υπολογισµός Ειδικού Κινδύνου (ΕΚ) Τριηµέρου 1. Για τον υπολογισµό του Ειδικού Κινδύνου Τριηµέρου Μέλους η ΗΑΜΣΑ κάθε κινητής αξίας για κάθε Ηµέρα Συνεδρίασης της Περιόδου Υπολογισµού πολλαπλασιάζεται µε το ποσοστό Ειδικού Κινδύνου, όπως προσδιορίζεται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου και το γινόµενο που προκύπτει αθροίζεται ως προς όλες τις κινητές αξίες για κάθε Ηµέρα Συνεδρίασης της Περιόδου Υπολογισµού. Αντίστοιχα, η ΗΑΜΣΠ κάθε κινητής αξίας για κάθε Ηµέρα Συνεδρίασης της Περιόδου Υπολογισµού πολλαπλασιάζεται µε το ποσοστό Ειδικού Κινδύνου, όπως προσδιορίζεται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου και το γινόµενο που προκύπτει αθροίζεται ως προς όλες τις κινητές αξίες για κάθε Ηµέρα Συνεδρίασης της Περιόδου Υπολογισµού. Το άθροισµα των δυο παραπάνω αθροισµάτων αποτελεί τον Ειδικό Κίνδυνο της κάθε Ηµέρας Συνεδρίασης της Περιόδου Υπολογισµού. Ο υπολογισµός γίνεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο µαθηµατικό τύπο: ΕΚ Τ-r = i όπου (Α i *%ΕΚ i) + i (Π i *%ΕΚ i ) EΚ Τ-r = Ειδικός Κίνδυνος της Ηµέρας Συνεδρίασης T-r, όπου r =1ως 3 i = κινητή αξία Α i = ΗΑΜΣΑ κινητής αξίας i η οποία υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρ. 1β του άρθρου 16 της παρούσας απόφασης. Π i = ΗΑΜΣΠ κινητής αξίας i η οποία υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρ. 1β του άρθρου 16 της παρούσας απόφασης. ΕΚ i = ποσοστό Ειδικού Κινδύνου της κινητής αξίας i 2. Το ποσοστό Ειδικού Κινδύνου για τις µετοχές ορίζεται: α) στο 100 % για τις µετοχές υπό αναστολή, εκτός της περίπτωσης i) προσωρινής αναστολής λόγω διενέργειας εταιρικών πράξεων καιii) αναστολής λόγω µη έγκαιρης, κατά τα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις αποστολής ενηµέρωσης από την εκδότρια των µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Το ποσοστό Ειδικού Κινδύνου στην ως άνω περίπτωση (ii) ανέρχεται στο 100% εφόσον η αναστολή διαρκέσει για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των δύο εργάσιµων ηµερών. β) στο 100% για τις µετοχές υπό επιτήρηση και τις µετοχές της κατηγορίας ειδικών χρηµατιστηριακών χαρακτηριστικών, γ) στο 10% για τις υπόλοιπες µετοχές. 10

11 3. Το ποσοστό Ειδικού Κινδύνου για τα οµόλογα ορίζεται στο 5%. 4. Ο Ειδικός Κίνδυνος Τριηµέρου (ΕΚ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ ) κάθε Μέλους ισούται µε το άθροισµα του Ειδικού Κινδύνου του Μέλους της κάθε Ηµέρας Συνεδρίασης για όλες τις Ηµέρες Συνεδρίασης της Περιόδου Υπολογισµού, καθώς και του Ειδικού Κινδύνου των συναλλαγών που πραγµατοποιήθηκαν σε Ηµέρες Συνεδρίασης προγενέστερες της Τ-3 και για τις οποίες υπάρχουν εκκρεµότητες ως προς το διακανονισµό τους, σύµφωνα µε τον ακόλουθο µαθηµατικό τύπο: ΕΚ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ = ΕΚ Τ-1 + ΕΚ Τ-2 + ΕΚ Τ ΕΚ Τ-ν όπου ν= Ηµέρες συνεδρίασης για τις οποίες υπάρχουν Εκκρεµείς Συναλλαγές Άρθρο 18 ΜΜ Μέλους 1. Με βάση την Ηµέρα Υπολογισµού (Τ), ανευρίσκεται για κάθε κινητή αξία, στην οποία το Μέλος κατήρτισε συναλλαγές στην Αγορά Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών κατά την Περίοδο Υπολογισµού, καθώς και σε Ηµέρες Συνεδρίασης προγενέστερες της Τ-3 για τις οποίες υπάρχουν εκκρεµότητες ως προς το διακανονισµό των συναλλαγών: α) Η αξία όλων των αγορών και όλων των πωλήσεων αυτής της κινητής αξίας από το Μέλος κατά την Περίοδο Υπολογισµού στις τιµές στις οποίες καταρτίστηκαν οι συναλλαγές. β) Η αξία που θα είχαν οι εν λόγω συναλλαγές αποτιµώµενες στην τιµή κλεισίµατος της Ηµέρας Συνεδρίασης που προηγείται της Ηµέρας Υπολογισµού, δηλαδή της Τ-1. Για το σκοπό αυτό πολλαπλασιάζεται ο όγκος (σε τεµάχια) των κινητών αξιών που αποτέλεσαν αντικείµενο αγορών από το Μέλος κατά την Περίοδο Υπολογισµού επί την τιµή κλεισίµατος της κινητής αξίας την Τ-1 και ο όγκος (σε τεµάχια) των κινητών αξιών που αποτέλεσαν αντικείµενο πωλήσεων από το Μέλος κατά την Περίοδο Υπολογισµού επί την τιµή κλεισίµατος της κινητής αξίας την Τ Ως ΜΜ για κάθε κινητή αξία (ΜΜ ΚΑ ) ορίζεται η διαφορά µεταξύ α) της διαφοράς της αξίας Αγορών Περιόδου Υπολογισµού (Α Περιόδου Υπολογισµού) από την αξία Αγορών της ίδιας Περιόδου αποτιµώµενη σε τιµές κλεισίµατος Τ-1 (Α Περιόδου Υπολογισµού) από β) τη διαφορά της αξίας Πωλήσεων Περιόδου Υπολογισµού (Π Περιόδου Υπολογισµού) από την αξία Πωλήσεων της ίδιας Περιόδου αποτιµώµενη σε τιµές κλεισίµατος Τ-1 (Π Περιόδου Υπολογισµού) (MΜ ΚΑ = [(Π Τριηµέρου ) - (Π Τριηµέρου )] [(Α Τριηµέρου ) - (Α Τριηµέρου )] 3. Ως ΜΜ Μέλους ορίζεται το άθροισµα του ΜΜ όλων των κινητών αξιών στις οποίες το Μέλος κατήρτισε συναλλαγές κατά την περίοδο υπολογισµού, καθώς και σε 11

12 Ηµέρες Συνεδρίασης προγενέστερες της Τ-3 για τις οποίες υπάρχουν εκκρεµότητες ως προς το διακανονισµό των συναλλαγών. Άρθρο 19 Κίνδυνος Ηµέρας Υπολογισµού 1. Κατά την Ηµέρα Υπολογισµού υπολογίζεται ο κίνδυνος από την συµµετοχή του Μέλους την ηµέρα αυτή στην συνεδρίαση της Αγοράς Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (Κίνδυνος Ηµέρας Υπολογισµού - Κ Τ ). 2. Για τον υπολογισµό του Κινδύνου Ηµέρας Υπολογισµού λαµβάνονται υπόψη α) οι καταρτισθείσες την ηµέρα αυτή συναλλαγές του Μέλους και β) οι ανεκτέλεστες εντολές που έχει εισάγει το Μέλος στο ΟΑΣΗΣ. 3. Για τον υπολογισµό του κινδύνου των συναλλαγών κατά την Ηµέρα Υπολογισµού, προσδιορίζεται ανά κινητή αξία η αξία των Αγορών και Πωλήσεων στις τιµές στις οποίες καταρτίστηκαν οι συναλλαγές. Ο υπολογισµός του κινδύνου των συναλλαγών για την κινητή αξία i γίνεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο µαθηµατικό τύπο, ο οποίος περιλαµβάνει δύο συνιστώσες που αντιστοιχούν στο Γενικό και τον Ειδικό Κίνδυνο συναλλαγών: / 2)) K trades i = (( j Α ji - j όπου j = πράξη της κινητής αξίας i Α ji = αξία πράξης αγοράς j της κινητής αξίας i Π ji ) * (%ΓΚ i / 2) ) + ( ( j Π ji = αξία πράξης πώλησης j της κινητής αξίας i Α ji + j Π ji ) * (%EΚ i ΓΚ i = ποσοστό Γενικού Κινδύνου της κινητής αξίας i σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 16, της παρούσας απόφασης ΕΚ i = ποσοστό Ειδικού Κινδύνου της κινητής αξίας i σύµφωνα µε τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 17, της παρούσας απόφασης 4. Για τον υπολογισµό του κινδύνου ανεκτέλεστων εντολών συγκεκριµένης κινητής αξίας της Ηµέρας Υπολογισµού, υπολογίζεται το άθροισµα της αξίας των εντολών Αγοράς και της αξίας των εντολών Πωλήσεως που έχει εισαγάγει το Μέλος στο ΟΑΣΗΣ και πολλαπλασιάζεται µε το ήµισυ του αθροίσµατος των ποσοστών Γενικού και Ειδικού Κινδύνου της συγκεκριµένης κινητής αξίας, όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 16 και στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 17 αντίστοιχα. Για τις ελεύθερες εντολές και τις εντολές στο κλείσιµο η αξία των εντολών αγοράς και των εντολών πώλησης υπολογίζεται µε βάση την τιµή της τελευταίας συναλλαγής, ή εφόσον δεν έχουν πραγµατοποιηθεί συναλλαγές την Ηµέρα Συνεδρίασης, µε βάση την τελευταία διαθέσιµη τιµή κλεισίµατος. Ο Κίνδυνος Ανεκτέλεστων Εντολών της Ηµέρας Υπολογισµού (Κ orders i ) για την κινητή αξία i υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο µαθηµατικό τύπο: 12

13 Κ orders i = ( ( Α orders ji + Π orders ji ) * (%ΓΚ i +% ΕΚ i )/2) j j όπου j = εντολή της κινητής αξίας i Α orders ji = αξία εντολής αγοράς j της κινητής αξίας i Π orders ji = αξία εντολής πώλησης j της κινητής αξίας i ΓΚ i = ποσοστό Γενικού Κινδύνου της κινητής αξίας i σύµφωνα µε το άρθρο 16, παρ. 2 της παρούσας απόφασης ΕΚ i = ποσοστό Ειδικού Κινδύνου της κινητής αξίας i σύµφωνα µε το άρθρο 17, παρ. 2 και 3 της παρούσας απόφασης 5. Ο Κίνδυνος Ηµέρας Υπολογισµού (Κ T ) ορίζεται ως το άθροισµα του Κινδύνου Συναλλαγών που καταρτίστηκαν κατά την Ηµέρα Υπολογισµού και του Κινδύνου Ανεκτέλεστων Εντολών της ίδιας ηµέρας για το σύνολο των κινητών αξιών, σύµφωνα µε τον ακόλουθο µαθηµατικό τύπο: Κ T = ( Κ trades i + K orders i) i όπου i = κινητή αξία Κ trades i = κίνδυνος συναλλαγών της κινητής αξίας i K orders i = κίνδυνος ανεκτέλεστων εντολών της κινητής αξίας i Άρθρο 20 Συντελεστής Ατοµικής Κάλυψης 1. Ο Συντελεστής Ατοµικής Κάλυψης Μέλους ορίζεται στο 30%. 2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται σε έκτακτες περιπτώσεις για λόγους προστασίας της οµαλής εκκαθάρισης και διακανονισµού των συναλλαγών, να αναπροσαρµόζει για συγκεκριµένο Μέλος, ή για όλα τα Μέλη, τον Συντελεστή Ατοµικής Κάλυψης, όσον αφορά τις παρεχόµενες Ασφάλειες από το Μέλος. 3. Για τα νέα Μέλη ο Συντελεστής Ατοµικής Κάλυψης όσον αφορά τις παρεχόµενες Ασφάλειες από το Μέλος ορίζεται στο 100% µέχρι τον αµέσως επόµενο υπολογισµό του ελάχιστου ύψους του Επικουρικού Κεφαλαίου µετά την πάροδο 24 µηνών. Άρθρο 21 Σύνολο εγγυοδοσίας 1. Το Όριο των συναλλαγών κάθε Μέλους εξαρτάται από την Εγγυοδοσία που παρέχεται από αυτό για την καλή εκπλήρωση των υποχρεώσεών του ως προς την εκκαθάριση των συναλλαγών που καταρτίζει στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. 13

14 2. Η εγγυοδοσία κάθε Μέλους αποτελείται από: α) την αξία της Μερίδας του Μέλους στο Επικουρικό Κεφάλαιο και β) τις Ασφάλειες που παρέχει το Μέλος υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου. 3. Οι ασφάλειες που µπορεί να παρέχει Μέλος υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου δύνανται να συνίστανται σε µετρητά και σε εγγυήσεις τρίτων υπέρ του Επικουρικού για λογαριασµό Μέλους. 4. Εγγυήσεις τρίτων υπέρ του Επικουρικού για λογαριασµό Μέλους έχουν τη µορφή εγγυητικής επιστολής που εκδίδεται από τράπεζα που λειτουργεί σε κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µε την οποία, κατόπιν απλής αιτήσεως του διαχειριστή του Επικουρικού, η εκδότρια τράπεζα υποχρεούται να καταβάλει αµέσως το ποσό της εγγυητικής επιστολής ή µέρος αυτού, ως προς το οποίο το Επικουρικό θα ζητήσει την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, χωρίς η εκδότρια τράπεζα να δικαιούται να αντιτάξει οποιεσδήποτε ενστάσεις ή αντιρρήσεις του Μέλους, υπέρ του οποίου εκδόθηκε η εγγυητική επιστολή, ή και οποιουδήποτε τρίτου. Οι εγγυήσεις υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου παρέχονται προς το διαχειριστή του ως εκπροσώπου του Επικουρικού Κεφαλαίου. εν γίνονται αποδεκτές εγγυητικές επιστολές εφόσον αυτές εκδίδονται προς κάλυψη ιδίων υποχρεώσεων του εκδότη έναντι του Επικουρικού ως Μέλους του Επικουρικού. Οι όροι της εγγυητικής επιστολής καθορίζονται από το διαχειριστή του Επικουρικού Κεφαλαίου και έχουν τυποποιηµένο περιεχόµενο. Εγγυητικές επιστολές που δεν πληρούν την ανωτέρω προϋπόθεση δεν γίνονται αποδεκτές από το διαχειριστή του Επικουρικού. Άρθρο 22 εσµευθείσα Εγγυοδοσία Μέλους Η εσµευθείσα Εγγυοδοσία Μέλους για τον Κίνδυνο Τριηµέρου αντιστοιχεί στο ύψος της Εγγυοδοσίας που πρέπει να έχει δεσµεύσει το Μέλος για την κάλυψη των συναλλαγών που κατήρτισε κατά την Περίοδο Υπολογισµού και οι οποίες (συναλλαγές) δεν έχουν ακόµη εκκαθαρισθεί και διακανονισθεί. Η εσµευθείσα Εγγυοδοσία για Κίνδυνο Τριηµέρου ισούται µε το γινόµενο του Κινδύνου Τριηµέρου του Μέλους επί τον Συντελεστή Ατοµικής Κάλυψης. Άρθρο 23 ιαθέσιµη Εγγυοδοσία Μέλους Για τον υπολογισµό της ιαθέσιµης Εγγυοδοσίας του Μέλους αφαιρείται πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Αγοράς Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και πριν εισαχθούν από το Μέλος εντολές προς κατάρτιση συναλλαγών στο ΟΑΣΗΣ από το Σύνολο της Εγγυοδοσίας του Μέλους η εσµευθείσα Εγγυοδοσία για τον Κίνδυνο Τριηµέρου. 14

15 Άρθρο 24 Όριο Εισαγωγής Εντολών Μέλους 1. Κάθε ηµέρα υπολογισµού, κάθε Μέλος επιτρέπεται να εισαγάγει εντολές στο ΟΑΣΗΣ µόνον εφόσον ο κίνδυνος που αντιστοιχεί στις εντολές αυτές δεν υπερβαίνει το διαµορφώµενο προοδευτικώς σε κάθε χρονικό σηµείο της συνεδρίασης της Ηµέρας Υπολογισµού όριο εισαγωγής εντολών Μέλους. 2. Ο κίνδυνος των προς εισαγωγή εντολών υπολογίζεται ως το γινόµενο της αξίας της εντολής επί του ηµίσεως του αθροίσµατος των ποσοστών Γενικού και Ειδικού κινδύνου της συγκεκριµένης κινητής αξίας. 3. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Αγοράς Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και πριν εισαχθούν από το Μέλος εντολές προς κατάρτιση συναλλαγών στο ΟΑΣΗΣ υπολογίζεται το όριο εισαγωγής εντολών Μέλους ως το πηλίκο της ιαθέσιµης Εγγυοδοσίας Μέλους µε τον Συντελεστή Ατοµικής Κάλυψης και καταχωρείται στο Σύστηµα Συναλλαγών ΟΑΣΗΣ του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 4. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, αφαιρείται προοδευτικώς από το όριο εισαγωγής εντολών Μέλους ο Κίνδυνος Ηµέρας Υπολογισµού, όπως αυτός εκάστοτε διαµορφώνεται κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Ηµέρας Υπολογισµού. Άρθρο 25 Τρόπος υπολογισµού Από τους υπολογισµούς της απόφασης αυτής εξαιρούνται οι προσυµφωνηµένες συναλλαγές, οι οποίες εκκαθαρίζονται διµερώς και δεν θέτουν σε κίνδυνο το σύστηµα εκκαθάρισης συναλλαγών της αγοράς αξιών του Χ.Α. Άρθρο 26 Υπολογισµός της ζηµίας του Κεφαλαίου Εφόσον λόγω της ενεργοποίησης του Επικουρικού Κεφαλαίου, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 6 του ν.2471/1997, περιέλθουν στην κατοχή του Επικουρικού Κεφαλαίου κινητές αξίες των οποίων η διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών έχει ανασταλεί, τότε για τον υπολογισµό της προξενηθείσας ζηµίας του Επικουρικού Κεφαλαίου, η οποία απαιτείται σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 13 του εν λόγω άρθρου 6 για την κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών, οι κινητές αξίες που βρίσκονται σε αναστολή διαπραγµάτευσης για οποιοδήποτε λόγο αποτιµώνται µε µηδενική αξία. Άρθρο 27 Μεταβατικές διατάξεις 15

16 1. Εγγυητικές επιστολές που έχουν προσκοµισθεί από τα Μέλη ως κάλυψη, σύµφωνα µε την µε αριθµό 6226/90/ (ΦΕΚ Β /1095/ ) Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εξακολουθούν να εγγυώνται την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των Μελών, µέχρι την προηγούµενη ηµέρα έναρξης ισχύος της παρούσας Απόφασης. Τα Μέλη, ανεξαρτήτως της διάρκειας των εγγυητικών επιστολών που έχουν προσκοµισθεί κατά τα ανωτέρω, υποχρεούνται να τις αντικαταστήσουν µε νέες οι οποίες θα εκδοθούν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 21 και θα ισχύουν από την ηµέρα έναρξης ισχύος της παρούσας Απόφασης. 2. Κατά την πρώτη εφαρµογή της παρούσας Απόφασης, εφόσον η αύξηση της Μερίδας Μέλους του Επικουρικού Κεφαλαίου είναι µεγαλύτερη του 50% της αξίας της Μερίδας πριν την έναρξη ισχύος της Απόφασης αυτής, τότε το εν λόγω Μέλος δικαιούται, ως προς το υπερβάλλον του ποσού που αντιστοιχεί στο ποσοστό αυτό, αντί της καταβολής µετρητών προς επαύξηση της µερίδας του, να προσκοµίσει αποδεκτές εγγυήσεις υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 21, οι οποίες λήγουν στις Οι κατά τα ανωτέρω προσκοµιζόµενες αποδεκτές εγγυήσεις υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου αποτελούν τµήµα της µερίδας του Μέλους και καταπίπτουν στο σύνολό τους σε περίπτωση που, λόγω ενεργοποίησης του Επικουρικού Κεφαλαίου, τα διαθέσιµά του Επικουρικού Κεφαλαίου ενδέχεται να µην επαρκούν για τη χρηµατοδότηση των συναλλαγών στις οποίες οφείλει να προβεί. Οι εγγυήσεις αυτές δεν λαµβάνονται υπόψη για τον επιµερισµό των προσόδων από την περιουσία του Επικουρικού Κεφαλαίου. Η συνολική αξία των ανωτέρω αναφερόµενων εγγυήσεων για κάθε Μέλος δεν δύναται να υπερβαίνει ποσοστό 25% σε σχέση µε την κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 8 υπολογιζόµενη αξία της Μερίδας του Μέλους κατά το τρέχον Ηµερολογιακό Τρίµηνο. 3. Κατ εξαίρεση, η πρώτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης καταβολή χρηµάτων από το Επικουρικό Κεφάλαιο σε Μέλη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 της παρούσας Απόφασης, θα πραγµατοποιηθεί ένα µήνα από την έναρξη ισχύος της Απόφασης. Για το διάστηµα αυτό τα ανωτέρω χρηµατικά ποσά θα παραµείνουν στο Επικουρικό Κεφάλαιο ως ασφάλειες του στοιχείου (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 21 της παρούσας Απόφασης και µπορούν να χρησιµοποιηθούν προσωρινά για την κάλυψη άµεσης ρευστότητας του Επικουρικού Κεφαλαίου (bridge financing). 4. Το ελάχιστο ύψος του Επικουρικού Κεφαλαίου για το χρονικό διάστηµα από την έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης ως τις θα υπολογιστεί από το διαχειριστή του Επικουρικού Κεφαλαίου µε βάση τα στοιχεία του Ηµερολογιακού Τριµήνου και θα δηµοσιευτεί στο Ηµερήσιο ελτίο Τιµών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, το αργότερο µέχρι την ηµέρα έναρξης της ισχύος της παρούσας Απόφασης. Η πρώτη αναπροσαρµογή της Μερίδας των Μελών θα γίνει µετά τη λήξη του τελευταίου τριµήνου του Άρθρο 28 Τελικές διατάξεις 1. Από την έναρξη ισχύος της Απόφασης αυτής καταργούνται: 16

17 α) Η µε αριθµό 6226/90/ (ΦΕΚ Β /1095/ ) Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. β) Η µε αριθµό 7262/104/ (ΦΕΚ Β /346/ ) Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. γ) Η µε αριθµό 7270/106/ (ΦΕΚ Β /417/ ) Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 2. Η παρούσα Απόφαση να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β ). 3. Η παρούσα ισχύει δεκαπέντε (15) ηµέρες από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. O Γραµµατέας Ο Πρόεδρος Ο Α Αντιπρόεδρος Ο Β Αντιπρόεδρος Αλέξιος Α. Πιλάβιος Γιάγκος Χαραλάµπους Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης Τα Μέλη 17

ΑΠΟΥΑΗ 40/586/ τoυ Διοικητικού υμβουλίου

ΑΠΟΥΑΗ 40/586/ τoυ Διοικητικού υμβουλίου ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΠΟΥΑΗ 40/586/26.5.2011 τoυ Διοικητικού υμβουλίου Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Εκκαθάρισης υναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή της «Εταιρείας Εκκαθάρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/649/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/649/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/649/3.6.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/5.5.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ Β/901/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/22.01.2004 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «Ορισµός µέγιστων ορίων ηµερήσιας διακύµανσης των τιµών των µετοχών, των συναλλαγών πακέτων και µε συµψηφιστική εγγραφή». ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια» Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 17 «Συμβάσεις πώλησης κινητών αξιών με σύμφωνο επαναγοράς (Stock Repo)», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 18/12/2008, 4/3/2010, 6/9/2010 1 και 6-10-2011 συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Χ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Τρόποι κατανοµής και προσδιορισµού της τελικής τιµής διάθεσης µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια προσφορά µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών.

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο Σύστημα Αξιών και άλλα συναφή θέματα»

«Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο Σύστημα Αξιών και άλλα συναφή θέματα» ΑΠΟΦΑΣΗ 6 «Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο Σύστημα Αξιών και άλλα συναφή θέματα» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/30.11.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Παροχή πιστώσεων από µέλη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και λοιπές ρυθµίσεις ως προς την εξόφληση του τιµήµατος χρηµατιστηριακών συναλλαγών. Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Διμερής δανεισμός τίτλων (Bilateral Stock Ledig)» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τους όρους της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΗ 19 «Διαδικασίες αναπροσαρμογής στις συμβάσεις Repos στις περιπτώσεις εταιρικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση των από 18/12/2008 και 6/9/2010 1 συνεδριάσεων του 2 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο Σύστημα Αξιών και άλλα συναφή θέματα»

«Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο Σύστημα Αξιών και άλλα συναφή θέματα» ΑΠΟΦΑΣΗ 6 «Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο Σύστημα Αξιών και άλλα συναφή θέματα» Κωδικοποιημένη μετά τις από 16.3.2015,18.5.2015 και 26.10.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/9.12.2004 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/20.12.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ B/901/16.6.2004)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/403/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/403/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/403/8.11.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ B/901/16.6.2004)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. «ix. «xi.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. «ix. «xi. ΑΠΟΦΑΣΗ 1/495/31.12.2008 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004).

Διαβάστε περισσότερα

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/477/1.7.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/6.10.2016 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. Έχοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία της ετήσιας και εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης και της ετήσιας και εξαµηνιαίας έκθεσης του διοικητικού συµβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων»

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» Κωδικοποιημένη μετά τις από 17.11.2014, 6.2.2015 και 18.5.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/10.1.2008 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Κατανομή και προσδιορισμός της τελικής τιμής διάθεσης μετοχών που διατίθενται με δημόσια προσφορά. Λαμβάνοντας υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/356/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα: Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας οργανωµένης αγοράς Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/356/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα: Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας οργανωµένης αγοράς Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας οργανωµένης αγοράς Αφού έλαβε υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Την παράγραφο 6 του άρθρου 1 και την παράγραφο

Διαβάστε περισσότερα

«Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX- Large Cap»

«Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX- Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX- Large Cap» (Κωδικοποιημένη μετά τις από 5.2.2015, 1.12.2015, 28.4.2016 και 10.6.2016 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντα υπόψη: 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.).

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.). ΑΠΟΦΑΣΗ 12 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) σε διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. μετοχές της Κατηγορίας Κύριας Αγοράς» (Κωδικοποιημένη μετά τις από 5.2.2015 και 1.12.2015 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/28.2.2012 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της )

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της 25-4-2013) 1. Προστίθεται στους Ορισμούς ο «Εκδότρια «Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Μετοχών) που εκδίδονται από το Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ α) Το άρθρο 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap»

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 13 «Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 60 ΦΕΚ 243Β/7-3-2001 Τροποποίηση της απόφασης 18/99 «Μέθοδοι και διαδικασίες διαπραγµάτευσης κινητών αξιών και ρύθµιση τεχνικής φύσεως θεµάτων για τη σύναψη χρηµατιστηριακών συναλλαγών µέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/460/10.1.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Μητρώο Ειδικών Επενδυτών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3401/2005 (ΦΕΚ Α/257/17.10.2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 99/7.4.2014) Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» όπως τροποποιήθηκε με την 12/24-06-2010 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ, την 15/6-9-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΦΑΣΗ 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006. Έχοντας υπόψη: ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011 και 5/3/2012 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 11 Α «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης» Όπως τροποποιήθηκε με τις 15/6-9-2010 21/ 24.11.2010 24/3.11.2011 και 3/8-3-2012 αποφάσεις του ΔΣ του

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 15.9.2016 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 14 «Δικαιώματα προαίρεσης στο δείκτη FTSE/ATHEX Mid 40» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των 3.2.3., 3.2.4.2. και 2.4.4.

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 6 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 6 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ 6 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 20.9.2010, 30.5.2011, 28.9.2011, 19.12.2011, 18.6.2012, 24.9.2012,12.11.2012,27.5.2013

Διαβάστε περισσότερα

Με πράξη του υπουργικού συµβουλίου οριστικοποιήθηκαν τη ευτέρα οι όροι ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού κλάδου.

Με πράξη του υπουργικού συµβουλίου οριστικοποιήθηκαν τη ευτέρα οι όροι ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού κλάδου. Με πράξη του υπουργικού συµβουλίου οριστικοποιήθηκαν τη ευτέρα οι όροι ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού κλάδου. Οι βασικές παράµετροι της κεφαλαιακής στήριξης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 15 «Δικαιώματα προαίρεσης επί Μετοχών», Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των 3.2.3.και 2.4.4. και

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011.

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011. ΠΡΟΣ : Μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Αλλαγές στους Κανόνες Συναλλαγών ΗΜΕΡ. : 3 Ιουνίου, 2011 Αρ. ΕΓΚ. : 10-2011 Κύριοι, Αναφορικά με το

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους 1. Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση με άδεια ασκήσεως του κλάδου ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/503/13.3.2009 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Αποδεκτή πρακτική αγοράς: Αγορά ιδίων µετοχών και διακράτησή τους για µελλοντική απόκτηση µετοχών άλλης εταιρείας. Λαµβάνοντας υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/3.7.2014 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Κατανομή και προσδιορισμός της τελικής τιμής διάθεσης μετοχών που διατίθενται με δημόσια προσφορά. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.).

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.). ΑΠΟΦΑΣΗ 15 «Δικαιώματα προαίρεσης επί Μετοχών», (Κωδικοποιημένη μετά τις από 30.10.2015 και 1.12.2015 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.). Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΑΥΛΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΑΥΛΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ 4 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ («ΧΑΚ») Ο ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ του 1996 έως 2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.Π.Ε.Υ.) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2004 Συνοπτικός τίτλος. 148(Ι) του 2002 214(Ι) του 2002 6(Ι) του 2003 86(Ι)του 2003 194(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase Agreement RA) 1 / 12

Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase Agreement RA) 1 / 12 Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγοράς (Repurchase Agreement RA) για τη χρήση από τους Ειδικούς ιαπραγµατευτές µετοχών του Χ.Α.Α. Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένος Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Επί Άυλων Αξιών

Κωδικοποιημένος Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Επί Άυλων Αξιών Κωδικοποιημένος Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Επί Άυλων Αξιών Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 & την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3152/2003 και την από 26.05.2004

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιών του ΧΑ και γ) κάθε ενδιαφερόμενος, για τη χορήγηση στοιχείων από το Σύστημα Διαπραγμάτευσης

υπηρεσιών του ΧΑ και γ) κάθε ενδιαφερόμενος, για τη χορήγηση στοιχείων από το Σύστημα Διαπραγμάτευσης ΑΠΟΦΑΣΗ 32 «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤHΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑ», όπως τροποποιήθηκε στη συνεδρίαση της 14-7-2005 του Δ.Σ του Χ.Α ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της 8-7-2004) Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 181/18.1.2000 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας Συστήματος Αϋλων Τίτλων ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007 και 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαίες προσαρμογές στο μοντέλο εκκαθάρισης & διαχείρισης κινδύνου της Αγοράς Αξιών για συμβατότητα με τον Κανονισμό 648/2012 της ΕΕ (EMIR)

Αναγκαίες προσαρμογές στο μοντέλο εκκαθάρισης & διαχείρισης κινδύνου της Αγοράς Αξιών για συμβατότητα με τον Κανονισμό 648/2012 της ΕΕ (EMIR) Αναγκαίες προσαρμογές στο μοντέλο εκκαθάρισης & διαχείρισης κινδύνου της Αγοράς Αξιών για συμβατότητα με τον Κανονισμό 648/2012 της ΕΕ (EMIR) Οκτώβριος 2014 Βασικές Αλλαγές Με δεδομένο ότι, οι όποιες οργανωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 7-11-2013) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της Ενότητας 4 των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /Χ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007, 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Καταχώρηση μη εισηγμένων τίτλων από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/693/ του Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/693/ του Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/693/22.9.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Μεταβατικές διατάξεις για των υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος Κοινή Πλατφόρμα Συναλλαγών ΧΑΚ - ΧΑ Κοινή Πλατφόρμα Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος 4 Οκτωβρίου 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή - Ιστορικό 2. Βασικά Χαρακτηριστικά 3. Τρόπος Λειτουργίας Αγορά Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων

ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙO ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. Αγορά Παραγώγων ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων Επιµέλεια: ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Σεπτέµβριος 2002 Λέκκα 23-25, 05 62 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Δημιουργία Νέας υποκατηγορίας στη Μη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου (Νεοαναπτυσσόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις.

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2992 (ΦΕΚ Α' 54 20.3.2002) Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. Άρθρο 7 Αµοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών κλειστού

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 26/25.9.2008, 31/23.10.2008, 35/18.12.2008, 2/29.1.2009, 3/12.2.2009, 5/3.3.2009, 15/02.07.2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 18.6.2012 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί»

«Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί» ΑΠΟΦΑΣΗ 12 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με την από 26.1.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της 1.2. του Κανονισμού του Χ.Α.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της 1.2. του Κανονισμού του Χ.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών» όπως τροποποιήθηκε με την από 24-06-2010 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ την από 6-9-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 15 «Δικαιώματα προαίρεσης επί Μετοχών», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 3.11.2009, 4.3.2010, 6.9.2010, 24.11.2010, 6.10.2011, 8.3.2012, 28.6.2012 και 18.4.13 συνεδριάσεων του Δ.Σ. του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την ομαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την ομαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέμα: Διευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συμπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις, που

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ TOP-30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ TOP-30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Προς Το ιοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε..Α.Κ» Ενταύθα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής & Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων: ημερομηνία αποκοπής

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Τo Αμοιβαίο Κεφάλαιο EMPORIKI MINOAS

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ

Α. ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1 Αθήνα, 03.06.2013 ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI . ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τo Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα και με το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 3556/2007, το σχέδιο τροποποίησης του Καταστατικού της, με σχετικές αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Την περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα