ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ Διπλωματικι Εργαςία Σου Σςιάρα Περικλι

2 Θεςςαλονίκθ 23/6/2014 1

3 ENTERSOFTERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ Σςιάρασ Περικλισ Πτυχίο Μακθματικών Πανεπιςτιμιο Αιγαίου, 2009 Διπλωματικι Εργαςία υποβαλλόμενθ για τθν μερικι εκπλιρωςθ των απαιτιςεων του ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟΤ ΣΙΣΛΟΤ ΠΟΤΔΩΝ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ Σςόπογλου ταφροσ Εγκρίκθκε από τθν τριμελι εξεταςτικι επιτροπι τθν 23/6/2014 Βαηακίδθσ Ακανάςιοσ ταυρόπουλοσ Αντώνιοσ Σςόπογλου ταφροσ 2

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ τθν παροφςα διπλωματικι εργαςία παρουςιάηεται ζνα εγχειρίδιοπου αναφζρεται ςτισ βαςικζσ λειτουργίεσ του ERP ςυςτιματοσ τθσ εταιρίασ Entersoft ςτα πλαίςια του Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν(π.μ..) τθσ Εφαρμοςμζνθσ Πλθροφορικισ με Ειδίκευςθ ςτθν Επιχειρθματικι Πλθροφορικι. Αρχικά παρουςιάηονται μερικά γενικά πράγματα για τα ςυςτιματα ERP όπωσ θ δθμιουργία τουσ και οι λειτουργίεσ τουσ, γίνεται μια ιςτορικι αναδρομι ςχετικά με τθν πορεία τουσ ςτον χρόνο και τθν εξζλιξθ τουσ και τζλοσ απαρικμοφνται τα οφζλθ κακϊσ και τα μειονεκτιματα που ζχουν οι επιχειριςεισ από τθν χριςθ τουσ. τθν ςυνζχεια παρουςιάηεται θ εταιρία Entersoft κακϊσ και τα προϊόντα που παρζχει ςτθν αγορά. Δίνεται μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτο Entersoft Business Suite που είναι μια ολοκλθρωμζνθ και ενοποιθμζνθ ςουίτα επιχειρθματικοφ λογιςμικοφ τθσ Entersoft για ERP, CRM, Retail, Mobile, E-Commerce και Business Intelligence εφαρμογζσ. Επιπρόςκετα, περιγράφονται όλεσ οι βαςικζσ λειτουργίεσ του E.R.P. τθσ Entersoft όπωσ θ δθμιουργία μιασ οικονομικισ χριςθσ και καταγράφονται τα ςτοιχεία τθσ εταιρίασ. Επίςθσ περιγράφεται θ διαδικαςία εγγραφϊν ίδρυςθσ μιασ επιχείρθςθσ. υνεχίηοντασ, περιγράφονται όλεσ οι διαδικαςίεσ ςτισ οποίεσ προβαίνουμε για τθν καταχϊρθςθ ενόσ προμθκευτι με τον οποίο ςυνεργαηόμαςτε, τθν καταχϊρθςθ ενόσ πελάτθ τθσ επιχείρθςθσ, θ καταχϊρθςθ ενόσ είδουσ που εμπορεφεται θ επιχείρθςθ και θ διαδικαςία καταχϊρθςθσ ενόσ παγίου. Επίςθσ περιγράφεται θ διαδικαςία αγοράσ από ζναν προμθκευτι κακϊσ και θ πλθρωμι ς αυτόν, θ διαδικαςία πϊλθςθσ ςε ζναν πελάτθ κακϊσ και θ είςπραξθ απ αυτόν. Σζλοσ κα περιγράφονται και οι αποςβζςεισ χριςθσ τθσ επιχείρθςθσ. Σζλοσ, περιγράφεται θ διαδικαςία με τθ οποία εμφανίηονται τα αποτελζςματα του ςυνόλου των κινιςεων που γίνονται με τθν χριςθ του ςυςτιματοσ από το αναλυτικό θμερολόγιο και το ιςοηφγιο γενικοφ και αναλυτικϊν κακολικϊν. 3

5 ΕΤΧΑΡΙΣΙΕ το ςθμείο αυτό κα ικελα να ευχαριςτιςω τον επιβλζποντα κακθγθτι κφριο Σςόπογλου ταφρο, για τθν πολφτιμθ υποςτιριξθ και κακοδιγθςθ που μου προςζφερε ςε όλθ τθν διάρκεια τθσ εκπόνθςθσ τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ. 4

6 Περιεχόμενα Περίλθψθ 2 τόχοσ-επιςκόπθςθ 5 Κεφάλαιο 1: 1.1ΣαERP ςυςτιματα Οριςμοί Ιςτορικι αναδρομι Λειτουργίεσ υςτθμάτων E.R.P Οφζλθ και μειονεκτιματα τθσ χριςθσ των ERP ςυςτθμάτων 10 Κεφάλαιο 2: 2.1 Η Εταιρεία Entersoft Προϊόντα τθσ Entersoft Σο E.R.P. τθσentersoft 14 Κεφάλαιο 3: 3.1 Προετοιμαςία χριςθσ του λογιςμικοφ Δθμιουργία νζασ οικονομικισ χριςθσ Αλλαγι περιβάλλοντοσ εργαςίασ 19 Κεφάλαιο 4: 4.1 Δθμιουργία μιασ εταιρίασ Παραμετροποιιςεισ 24 Κεφάλαιο 5: 5.1 Διαδικαςία επιλογισ- καταχϊρθςθσ προμθκευτϊν Διαδικαςία επιλογισ- καταχϊρθςθσ πελατϊν Διαδικαςία επιλογισ- καταχϊρθςθσ ειδϊν Διαδικαςία διαχείριςθσ-καταχϊρθςθσ παγίων και αποςβζςεων τουσ 32 5

7 Κεφάλαιο 6: 6.1 Διαδικαςία πϊλθςθσ ςε πελάτθ Διαδικαςία καταχϊρθςθσ νζασ προςφοράσ Διαδικαςία μετάβαςθσ τθσ προςφοράσ ςε παραγγελία Διαδικαςία μετάβαςθσ τθσ παραγγελίασ ςε δελτίο αποςτολισ Διαδικαςία μετάβαςθσ από δελτίο αποςτολισ ςε τιμολόγιο πϊλθςθσ Διαδικαςία αγοράσ από προμθκευτι Διαδικαςία καταχϊρθςθσ νζασ προςφοράσ Διαδικαςία μετάβαςθσ τθσ προςφοράσ ςε παραγγελία ςε Προμθκευτι Διαδικαςία μετάβαςθσ τθσ παραγγελίασ ςε παραςτατικό παραλαβισ παραγγελιϊν αγορϊν Διαδικαςία μετάβαςθσ από παραςτατικό παραλαβισ παραγγελιϊν αγορϊν ςε τιμολόγιο αγορϊν Παραςτατικά Αποδείξεων Απόδειξθ πλθρωμισ Απόδειξθ είςπραξθσ Ακφρωςθ παραςτατικοφ 66 Κεφάλαιο 7: 7.1 Αποτελζςματα κινιςεων-αναλυτικό Ημερολόγιο Αποτελζςματα κινιςεων-ιςοηφγιο Γενικοφ & Αναλυτικϊν Κακολικϊν 70 Βιβλιογραφία 74 6

8 7

9 ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟΧΟ Ο ςτόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ είναι θ δθμιουργία ενόσ εκπαιδευτικοφ εγχειρίδιου χριςθσ του ERP τθσ ENTERSOFT. Θα περιγραφοφν όλεσ οι βαςικζσ λειτουργίεσ του ςυγκεκριμζνουerp για τθν διαχείριςθ των οικονομικϊν μιασ εταιρίασ από τθν δθμιουργία τθσ μζχρι το τζλοσ τθσ ι το τζλοσ μιασ οικονομικισ χριςθσ. Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο κα αποτελζςει ζνα πολφ χριςιμο εργαλείο για τουσ μελλοντικοφσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ. Παράλλθλα κα αναδειχκοφν οι μεγάλεσ δυνατότθτεσ κακϊσ και τα οφζλθ που προκφπτουν, για τθν επιχείρθςθ, από τθν χριςθ ενόσ τζτοιου ςυςτιματοσ όπωσ θ μείωςθ των λειτουργικϊν εξόδων και του χρόνου εκτζλεςθσ των διαδικαςιϊν με αποτζλεςμα τθν αφξθςθ τθσ παραγωγισ και κατ επζκταςθ τθν αφξθςθ του κζρδουσ τθσ επιχείρθςθσ. Η μόνθ απαίτθςθ από τθν επιχείρθςθ είναι θ αγορά του ςυςτιματοσ κακϊσ και θ κάλυψθ του κόςτουσ για τθν εκπαίδευςθ των χειριςτϊν του προγράμματοσ. ΕΠΙΚΟΠΗΗ Η διπλωματικι που κα εκπονθκεί κα είναι βαςιςμζνθ ςτο ςφνολο των χρθματοοικονομικϊν λειτουργιϊν μιασ επιχείρθςθσ (από τθν ζναρξθ τθσ εταιρίασ ωσ τισ τελικζσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ).ο κφριοσ ςτόχοσ κα είναι θ παρουςίαςθ του ERP προγράμματοσ ςε τελικοφσ χριςτεσ και θ εξοικείωςθ τουσ με τθν εφαρμογι του βιμα προσ βιμα. Σο ERP πάνω ςτο οποίο κα βαςιςτεί θ παρουςίαςθ κα είναι το Entersoft τθσ εταιρίασ ΕΝΣΕΡΟΦΣ Α.Ε. Η διπλωματικι εργαςία κα αποτελείται από 7 ενότθτεσ. Η πρϊτθ από αυτζσ περιλαμβάνει κάποια ειςαγωγικά ςτοιχεία ςχετικά με τθν πορεία των ERP ςτον χρόνο, τθν ανάπτυξθ και τθν εξζλιξθ τουσ κακϊσ και τα οφζλθ που ζχει μια επιχείρθςθ από τθν χριςθ τουσ. Επίςθσ περιγράφονται τα πικανά μειονεκτιματα των E.R.P. ςυςτθμάτων. Η δεφτερθ ενότθτα περιλαμβάνει γενικζσ πλθροφορίεσ για τθν εταιρεία Entersoft και για τα προϊόντα τθσ και δίνεται ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτο Entersoft Business Suite που είναι θ ολοκλθρωμζνθ και ενοποιθμζνθ ςουίτα επιχειρθματικοφ λογιςμικοφ τθσ Entersoft για ERP, CRM, Retail, Mobile, E-Commerce και Business Intelligence εφαρμογζσ. 8

10 τθν τρίτθ ενότθτα περιγράφεται θ προετοιμαςία χριςθσ του λογιςμικοφ ξεκινϊντασ από τθν αρχικι θμερομθνία, τθν δθμιουργία χριςεων και τθν δθμιουργία περιόδων. τθν τζταρτθ ενότθταπεριγράφεται θ διαδικαςία δθμιουργίασ μιασ εταιρίασκαι θ παραμετροποίθςθ τθσ γενικισ λογιςτικισ, του ΦΠΑ, των πελατϊν και των προμθκευτϊν οι οποίεσ είναι κακοριςτικζσ για τθν λειτουργία τθσ εταιρίασ ςτο πρόγραμμα. Η πζμπτθ ενότθτα περιλαμβάνει όλεσ τισ διαδικαςίεσ γφρω από τθν καταχϊρθςθ και τθν επεξεργαςία των εγγραφϊν των προμθκευτϊν που ςυνεργάηεται θ επιχείρθςθ, των πελατϊν τθσ επιχείρθςθσ, των ειδϊν που εμπορεφεται θ επιχείρθςθ και των παγίων τθσ επιχείρθςθσ. υνεχίηοντασ ςτθν ζκτθ ενότθτα περιγράφεται το ςφνολο των διαδικαςιϊν που απαιτοφνται για τθν πϊλθςθ ενόσ είδουσ ςε ζναν πελάτθ και τθν είςπραξθ απ αυτόν, που περιλαμβάνουν τθν νζα προςφορά προσ τον πελάτθ, τθν μετάβαςθ τθσ προςφοράσ ςε παραγγελία πϊλθςθσ, τθν μετάβαςθ τθσ παραγγελίασ πϊλθςθσ ςε δελτίο αποςτολισ και τζλοσ τθν μετάβαςθ του δελτίου αποςτολισ ςε τιμολόγιο πϊλθςθσ. Επίςθσ περιγράφεται το ςφνολο των διαδικαςιϊν που απαιτοφνται για τθν αγορά ενόσ είδουσ από ζναν προμθκευτι και τθν πλθρωμι ς αυτόν, που περιλαμβάνουν τθν νζα προςφορά από τον προμθκευτι, τθν μετάβαςθ τθσ προςφοράσ ςε παραγγελία αγοράσ, τθν μετάβαςθ τθσ παραγγελίασ αγοράσ ςε δελτίο παραλαβισ και τζλοσ τθν μετάβαςθ του δελτίου παραλαβισ ςε τιμολόγιο αγοράσ. Επιπρόςκετα, ςτθν ίδια ενότθτα περιγράφεται το ςφνολο των διαδικαςιϊν που προβαίνουμε για τθν ζκδοςθ αποδείξεων είςπραξθσ και πλθρωμισ και τζλοσ περιγράφεται θ διαδικαςία για τθν ακφρωςθ ενόσ εκδοκζντοσ παραςτατικοφ. Σζλοσ, ςτθν ζβδομθ ενότθτα περιγράφεταιθ διαδικαςία με τθ οποία εμφανίηονται τα αποτελζςματα του ςυνόλου των κινιςεωνπου γίνονται με τθν χριςθ του ςυςτιματοσ από το αναλυτικό θμερολόγιο και το ιςοηφγιο γενικοφ και αναλυτικϊν κακολικϊν. 9

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1TαERP ςυςτιματα 1.1.1Οριςμοί Σα ςυςτιματα ERP είναι μια προςπάκεια ενςωμάτωςθσ όλων των λειτουργιϊν και των τμθμάτων μιασ επιχείρθςθσ, ςε ζνα υπολογιςτικό ςφςτθμα που κα εξυπθρετεί όλεσ τισ ανάγκεσ οποιουδιποτε τμιματοσ τθσ επιχείρθςθσ(wailgumetal. 2008ςελ 132). Ζνα E.R.P. ςφςτθμα είναι ζνα λειτουργικό ςφςτθμα ευρζων πλθροφοριϊν που ολοκλθρϊνει όλεσ τισ πλευρζσ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ. Απαραίτθτεσ προχποκζςεισ τθσ φπαρξθσ και τθσ λειτουργίασ του είναι μια βάςθ δεδομζνων, μία εφαρμογι και μία ενιαία διεπαφι για όλθ τθν επιχείρθςθ(bingietal ςελ.8). Σα E.R.P. ςυςτιματα είναι ολοκλθρωμζνα πακζτα λογιςμικοφ που αυτοματοποιοφν εταιρικζσ λειτουργίεσ όπωσ χρθματοοικονομικζσ, ανκρϊπινων πόρων, παραγωγισ, εφοδιαςμοφ και διανομισ( Hollandetal. 1999a ςελ.289). Σα E.R.P. ςυςτιματα είναι πακζτα λογιςμικοφ που ενςωματϊνουν τθν πλθροφορία που υπάρχει ςε ολόκλθρθ τθν επιχείρθςθ με αποτζλεςμα να αποτρζπεται θ φπαρξθ αντιφάςεων ςτθν επιχειρθματικι πλθροφορία κακϊσ και θ εξαςφάλιςθ από τον οργανιςμό ολοκλθρωμζνων αναφορϊν και εκκζςεων ςχετικά με τθν πλθροφορία αυτι( Shakir 2000 ςελ.1034). υνοψίηοντασ, ζνα ERP ςφςτθμα (EnterpriseResourcePlanning), αποτελεί μία ακολουκία από άμεςα υλοποιιςιμα πακζτα εφαρμογϊν, που καλφπτουν όλεσ τισ λειτουργίεσ μίασ επιχείρθςθσ και διακζτουν τθν απαραίτθτθ ευλυγιςία για τθ δυναμικι προςαρμογι τουσ ςτισ απαιτιςεισ και τισ μεταβολζσ που ςυμβαίνουν ςε αυτι.επίςθσ παρζχει ολοκλθρωμζνεσ πλθροφοριακζσ λφςεισ για τθν καλφτερθ και αποδοτικότερθ διαχείριςθ και προγραμματιςμό των πόρων τθσ επιχείρθςθσ.σζλοσ, δίνει τθ δυνατότθτα ςτθν επιχείρθςθ να λειτουργιςει ςυντονιςμζνα ςαν ενιαίο ςφνολο, κακοδθγοφμενθ από τισ πλθροφορίεσ που δζχεται από το περιβάλλον. 10

12 1.1.2.Ιςτορικι αναδρομι Σθν δεκαετία του 1960 όλεσ οι διεκνείσ επιχειριςεισ επικεντρωνόταν ςτθν μθχανογραφθμζνθ υποςτιριξθ των λειτουργιϊν τουσ. Αναπτφχκθκαν δθλαδι πλθροφοριακά πακζτα που υποβοθκοφςαν τισ βαςικζσ διαδικαςίεσ τθσ οικονομικισ τουσ διαχείριςθσ όπωσ θ λογιςτικι και θ μιςκοδοςία αλλά και τθν αποτελεςματικι οργάνωςθ και διαχείριςθ μεγάλων ποςοτιτων αποκεμάτων. Αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα οι περιςςότερεσ εφαρμογζσ να περιορίηονται μόνοςτθν αποτελεςματικι οργάνωςθ και διαχείριςθ μεγάλων ποςοτιτων αποκεμάτων( Κακοφρθσ, Πολυχρονόπουλοσ, 2005). Κατά τθν δεκαετία 1970 επειδι οι επιχειριςεισ δεν είχαν τθν δυνατότθτα να κρατοφν μεγάλεσ ποςότθτεσ αποκεμάτων αναπτφχκθκαν ςυςτιματα Πρόβλεψθσ Απαιτιςεων Τλικϊν ( MaterialRequirmentsPlanningM.R.P.). Κατά ςυνζπεια τα κυκλϊματα προγραμματιςμοφ παραγωγισ, ελζγχου παραγωγισ και κοςτολόγθςθσ προμθκειϊν ςυνδζκθκαν μεταξφ τουσ. Αυτι θ βελτίωςθ του ςυςτιματοσ ζπαιξε πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ και ςτθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ(schragenheim, 2000, Odenetal.,1993). Κατά τθν δεκαετία 1980 εξαιτίασ των νζων τεχνολογιϊν πλθροφορικισ αναπτφχκθκαν λειτουργίεσ που ςχετίηονται με τισ χρθματοοικονομικζσ δραςτθριότθτεσ μιασ επιχείρθςθσ. Αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα τθν δθμιουργία των πρϊτων ολοκλθρωμζνων πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων (ManufacturingResourcePlanningII (M.R.P. II)) που ςυνδφαηαν τα ςυςτιματα διαχείριςθσ τθσ παραγωγισ και υλικϊν με τθν λογιςτικι και χρθματοοικονομικι διαχείριςθ τθσ επιχείρθςθσ. Κατά ςυνζπεια τα ςυςτιματα MRPII ζπαιηαν κακοριςτικό ρόλο ςτθν λιψθ αποφάςεων ςε μια επιχείρθςθ. Δθλαδι τα ςυςτιματα ςχεδιαςμοφ παραγωγικϊν πόρων (M.R.P. II) εξελίχκθκαν ενςωματϊνοντασ το ςφςτθμα δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ όπωσ αυτό ορίςτθκε από το AssociationofOperationsManagement(APICSKhalid, 2003),(Κακοφρθσ, Πολυχρονόπουλοσ 2005). Σζλοσ ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1990 τα M.R.P. II εξελίχκθκαν ακόμθ περιςςότερο αφοφ προςτζκθκαν ς αυτά όλοι οι παραγωγικοί πόροι μιασ επιχείρθςθσ όπωσ θ παραγωγι προϊόντων, θ διαχείριςθ αποκεμάτων, θ διαχείριςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ κακϊσ και όλθ θ εμπορικι και θ οικονομικι διαχείριςθ μιασ επιχείρθςθσ(moller, 2005, Schragenheim, 2000). Αυτά τα ολοκλθρωμζνα πλθροφοριακά ςυςτιματα ονομάηονται υςτιματα Διαχείριςθσ Ενεργειακϊν Πόρων ( EnterpriseRecoursePlanning (E.R.P.)). 11

13 Εικόνα 1.1.1: θ εξζλιξθ των E.R.P. ςυςτθμάτων Μζχρι ςτιγμισ τα E.R.P. ςυςτιματα αποτελοφν περιουςιακά ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ δθλαδι θ επιχείρθςθ από τθν ςτιγμι που κα το αποκτιςει, καλφπτοντασ το κόςτοσ τθσ αγοράσ (που είναι υψθλό), εξαςφαλίηει μόνιμθ άδεια χριςθσ του και αναλαμβάνει πλιρωσ τθν διαχείριςθ του μετά τθν εγκατάςταςθ του(moller, 2005). Αντίκετα με το παραπάνω μοντζλο που προχποκζτει τθν κτιςθ του ςυςτιματοσ, τα τελευταία χρόνια, αναπτφςςεται ζνα νζο μοντζλο που είναι βαςιςμζνο ςτθν τεχνολογία cloudcomputing. φμφωνα με αυτό το μοντζλο θ εταιρία δεν χρειάηεται να αγοράςει το ςφςτθμα αλλά να το νοικιάςει για όςο χρόνο επικυμεί καταβάλλοντασ ζνα χρθματικό ποςό που είναι πολφ μικρότερο από το ποςό που αποτελείται για τθν αγορά του( Rosemann, Gable,2004). Πλζον τα ςυμβατικά E.R.P. ςυςτιματα παρζχουν cloud υπθρεςίεσ με αποτζλεςμα να προςφζρουν ςτισ επιχειριςεισ ευελιξία ςτισ διεργαςίεσ τουσ χωρίσ να απαιτοφνται ςθμαντικζσ μετατροπζσ ςτο υπάρχον ςφςτθμα ι μεγάλθ οικονομικι επιβάρυνςθ. 1.2 Λειτουργίεσ υςτθμάτων E.R.P. Σα πλθροφοριακά ςυςτιματα E.R.P. υποςτθρίηουν τισ βαςικότερεσ επιχειρθματικζσ διαδικαςίεσ και είναι δομθμζνα ςε υποςυςτιματα (modules). Οι βαςικζσ λειτουργίεσ των υποςυςτθμάτων αυτϊν ςυνοψίηονται παρακάτω. Σο υποςφςτθμα Οικονομικισ διαχείριςθσ είναι το βαςικότερο υποςφςτθμα των E.R.P. γιατί ανταλλάςει πλθροφορίεσ με όλα τα υπόλοιπα υποςυςτιματα. Οι βαςικζσ διαδικαςίεσ αυτοφ του υποςυςτιματοσ περιλαμβάνουν τθν Γενικι και Αναλυτικι Λογιςτικι, τθν Διαχείριςθ των παγίων, τισ Οικονομικζσ καταςτάςεισ, τουσ Ειςπρακτζουσ και Πλθρωτζουσ Λογαριαςμοφσ, τθν Διαχείριςθ των διακζςιμων αποκεμάτων, τον Προχπολογιςμό κ.α. 12

14 Σο υποςφςτθμα Πωλιςεων και Μάρκετινγκ περιλαμβάνει λειτουργίεσ όπωσ τθν Παραγγελιολθψία, τθν Σιμολόγθςθ, το Μθτρϊο Πελατϊν, τα τατιςτικά Πωλιςεων, τθν Εξυπθρζτθςθ Πελατϊν, το Marketing, τθν ανάλυςθ οφειλϊν κ.α.. Σο υποςφςτθμα αυτό ανταλλάςει πλθροφορίεσ κυρίωσ με τα υποςυςτιματα τθσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ, Αποκικευςθσ-Διανομισ, Προμθκειϊν και Παραγωγισ. Σο υποςφςτθμα Προμθκειών περιζχει λειτουργίεσ ςχετικά με τον Ζλεγχο και τθν Διαχείριςθ των αιτιςεων τθσ αγοράσ, τον Ζλεγχο των Παραλαβϊν, τθν Αξιολόγθςθ Προμθκευτϊν κ.α. Σο υποςφςτθμα αυτό ανταλλάςει πλθροφορίεσ κυρίωσ με τα υποςυςτιματα τθσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ, Αποκικευςθσ- Διανομισκαι Παραγωγισ. Σο υποςφςτθμα Αποκικευςθσ-Διανομισ περιζχει λειτουργίεσ ςχετικά με τθν Διαχείριςθ Αποκεμάτων, τον Προγραμματιςμό τθσ Διανομισ των προϊόντων, τθν Διαχείριςθ Αποκθκϊν κ.α.. Σο υποςφςτθμα αυτό ανταλλάςει πλθροφορίεσ κυρίωσ με τα υποςυςτιματα τθσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ, Αποκικευςθσ-Διανομισ και Παραγωγισ και Προμθκειϊν. Σο υποςφςτθμα Ανκρώπινων Πόρων περιζχει λειτουργίεσ ςχετικά με τον Προγραμματιςμό προςωπικοφ, τθν Αξιολόγθςθ του προςωπικοφ, τθν Μιςκοδοςία κ.α.. Σο υποςφςτθμα αυτό ανταλλάςει πλθροφορίεσ κυρίωσ με το υποςφςτθμα τθσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ. Σο υποςφςτθμα Παραγωγισ περιζχει λειτουργίεσ ςχετικά με τον Προγραμματιςμό των Απαιτιςεων Δυναμικότθτασ, τον Μακροπρόκεςμο Προγραμματιςμό Παραγωγισ, τον Προγραμματιςμό των Απαιτιςεων Τλικϊν, τον Ζλεγχο και τθν Κοςτολόγθςθ τθσ Παραγωγισ κ.α.. Σο υποςφςτθμα αυτό ανταλλάςει πλθροφορίεσ κυρίωσ με τα υποςυςτιματα τθσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ, Αποκικευςθσ-Διανομισ και Πωλιςεων και Μάρκετινγκ και Προμθκειϊν. 1.3 Οφζλθ και μειονεκτιματα τθσ χριςθσ των ERP ςυςτθμάτων Σο κεμελιϊδεσ πλεονζκτθμα του ERP είναι ότι ενςωματϊνοντασ τισ χιλιάδεσ διαδικαςίεσ με τισ οποίεσ επιχειριςεισ λειτουργοφν κερδίηει χρόνο και ζξοδα. Μποροφν να παρκοφν αποφάςεισ πιο εφκολα και με λιγότερα λάκθ. Σα δεδομζνα γίνονται ορατά ςε όλο τον οργανιςμό. Εργαςίεσ που ωφελοφνται από αυτιν τθν ολοκλιρωςθ ςυμπεριλαμβάνουν: τθν πρόβλεψθ των πωλιςεων, που επιτρζπει βζλτιςτθ απογραφι, τθν παρακολοφκθςθ παραγγελίασ, από τθν αποδοχι ζωσ τθν εκπλιρωςθ κακϊσ και τθν παρακολοφκθςθ εςόδων, από το τιμολόγιο μζςω τθσ είςπραξθσ των μετρθτϊν. 13

15 Σα ERP ςυςτιματα επικεντρϊνονται ςτα δεδομζνα επιχειριςεων, προςκομίηοντασ τα εξισ οφζλθ: Εξουδετερϊνουν τθν ανάγκθ να ςυγχρονιςτοφν αλλαγζσ μεταξφ πολλαπλϊν ςυςτθμάτων- εδραίωςθ των οικονομικϊν, μάρκετινγκ και πωλιςεων, ανκρϊπινουσ πόρουσ και βιομθχανικζσ εφαρμογζσ Δίνουν τθ δυνατότθτα ονομαςίασ / κωδικοποίθςθσ ενόσ τυποποιθμζνου προϊόντοσ Παρζχουν μια πλιρθ εικόνα των επιχειριςεων (όχι νθςίδεσ πλθροφοριϊν φτιάχνουν πλθροφορίεσ πραγματικοφ χρόνου διακζςιμεσ για διαχείριςθ οπουδιποτε, οποιαδιποτε ςτιγμι για να πάρουν τισ ςωςτζσ αποφάςεισ Μειϊνουν τα λειτουργικά ζξοδα τθσ επιχείρθςθσ Ενοποιοφν όλεσ τισ διαδικαςίεσ μιασ επιχείρθςθσ εξαςφαλίηοντασ ζτςι κεντρικό ζλεγχο Μειϊνουν τον χρόνο εκτζλεςθσ διαδικαςιϊν Προςφζρουν ςτθν εταιρία γριγορθ εξοικείωςθ ςτισ μεταβολζσ του επιχειρθματικοφ τοπίου υμβάλλουν ςτθν δθμιουργία ςχζςεων εμπιςτοςφνθσ με τον πελάτθ δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν παροχι ποιοτικϊν υπθρεςιϊν ς αυτόν ε γενικζσ γραμμζσ είναι λάκοσ θ αντίλθψθ ότι με τθν χριςθ ενόσ E.R.P. ςυςτιματοσ οι λειτουργίεσ μιασ επιχείρθςθσ κα βελτιωκοφν από τθν μια ςτιγμι ςτθν άλλθ. Για να γευκοφν τα παραπάνω οφζλθ οι επιχειριςεισ από τθν χριςθ ενόσ E.R.P. ςυςτιματοσ κα πρζπει να ξεπεράςουν ςυγκεκριμζνα προβλιματα όπωσ αυτά που ακολουκοφν: Σο μεγάλο κόςτοσ αγοράσ ενόσ E.R.P. ςυςτιματοσ Η ενςωμάτωςθ των διάφορων τμθμάτων του ςυςτιματοσ με τισ επιχειρθματικζσ διαδικαςίεσ και τουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ τθσ επιχείρθςθσ. Η άμεςθ εξάρτθςθ τθσ επιχείρθςθσ από τον καταςκευαςτι του ςυςτιματοσ Ο χρόνοσ που απαιτείται για τθν ενςωμάτωςθ κακϊσ και για τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ επιχείρθςθσ ςτθν χριςθ του ςυςτιματοσ Σο πλικοσ εξειδικευμζνων και ζμπειρων ςτελεχϊν ςτον προγραμματιςμό και ςτθν διαχείριςθ ςυςτθμάτων E.R.P. είναι περιοριςμζνο 14

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η Εταιρεία ENTERSOFT Η Entersoft Α.Ε. είναι μία καινοτομικι εταιρεία πλθροφορικισ, ειδικευμζνθ ςτθν παραγωγι λογιςμικοφ και παροχι υπθρεςιϊν για επιχειριςεισ. Ιδρφκθκε από πρωτοπόρουσ επιχειρθματίεσ και καταξιωμζνα ςτελζχθ που διακζτουν μεγάλθ εμπειρία ςτον τομζα επιχειρθματικοφ λογιςμικοφ και υπθρεςιϊν. Η εταιρεία παρουςιάηει αλματϊδθ ανάπτυξθ τα τελευταία χρόνια και ποιοτικά διευρυνόμενο πελατολόγιο. Η εταιρεία είναι ειςθγμζνθ ςτθν Εναλλακτικι Αγορά του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν, διακζτει 4 κυγατρικζσ εταιρείεσ ςε Βουλγαρία, Ρουμανία, τθν ελλθνικι Retail Link A.E. κακϊσ και τθν ελλθνικι Cardisoft A.E.. Εξάγει τα προϊόντα τθσ ςτθν Κφπρο, ερβία, Ηνωμζνα Αραβικά Εμιράτα και αουδικι Αραβία μζςω αντιπροςϊπων με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται. Η Entersoft, παρζχειανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ςε όλεσ τισ επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ που τθν επιλζγουνμζςω του πλθροφοριακοφ τθσ ςφςτθμα και τουσ βοθκάει να αξιοποιιςουν τισ νζεσ τεχνολογίεσ για να ενιςχφςουν τθν ανάπτυξθ τουσ και να ενδυναμϊςουν τα ςτελζχθ τουσ με εργαλεία γριγορθσ και αποτελεςματικισ διαχείριςθσ και ανάλυςθσ τθσ πλθροφορίασ. τοχεφει ςτισ δυναμικζσ εκείνεσ επιχειριςεισ που αναηθτοφν τθν τόνωςθ τθσ εξωςτρζφειάσ τουσ και τθν αποτελεςματικότερθ λειτουργία τουσ,μζςω τθσ διαρκοφσ αξιοποίθςθσ ςφγχρονων δυνατοτιτων και ευελιξίασ των ςυςτθμάτων λογιςμικοφ. Οι παράγοντεσ που ςυμβάλλουν αποφαςιςτικά ςτθν επιτυχι εκπλιρωςθ των παραπάνω ςτόχων είναι: Η Σεχνολογικι Πρωτοπορία των Προϊόντων. Η Entersoft είναι θ μοναδικι ελλθνικι εταιρεία που ζχει υιοκετιςει εξ ολοκλιρου τθ νζα διαδικτυακι πλατφόρμα Microsoft.NET για τθν ανάπτυξθ πλιρουσ ςειράσ προϊόντων για επιχειριςεισ κάκε μεγζκουσ. Οι Ποιοτικζσ Τπθρεςίεσ. Η εμπειρία τθσ εταιρείασ από τθν υλοποίθςθ εκατοντάδων ζργων ςε μεςαίεσ και μεγάλεσ επιχειριςεισ κακϊσ και θ υποςτιριξθ χιλιάδων μικρομεςαίων επιχειριςεων ςτο παρελκόν ςε ςυνδυαςμό με τθ βζλτιςτθ αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιϊν, διαςφαλίηει τθν βζλτιςτθ παροχι υπθρεςιϊν προσ τουσ πελάτεσ. 15

17 Η Ποιότθτα Ανκρώπινου Δυναμικοφ. Σα ςτελζχθ τθσ Entersoft διακζτουν πολφχρονθ εμπειρία ςτο ςυγκεκριμζνο αντικείμενο και ςτθ φροντίδα των πελατϊν. Αποτελοφν ζνα από τα βαςικά πλεονεκτιματα τθσ εταιρείασ που επενδφει διαρκϊσ ςτθν ποιοτικι αναβάκμιςθ των γνϊςεϊν τουσ. 2.2 Προϊόντα τθσ Entersoft Η εταιρεία Entersoft παρζχει ςτθν αγορά μια ςειρά από προϊόντα που απευκφνονται ςε μικρζσ, μεςαίεσ αλλά και μεγάλεσ επιχειριςεισ. Σα κφρια προϊόντα τθσ είναι: ToEntersoft Business Suite.H ολοκλθρωμζνθ και ενοποιθμζνθ ςουίτα επιχειρθματικοφ λογιςμικοφ τθσ Entersoft για ERP, CRM, Retail, Mobile, E- Commerce και Business Intelligence εφαρμογζσ. ΣoEntersoftExpert. Σο πιο ςφγχρονο λογιςμικό υποςτιριξθσ τθσ διοίκθςθσ για τον ζλεγχο και τθν ανάπτυξθ μιασ αναπτυςςόμενθσ επιχείρθςθσ, με το πιο πλιρεσ ςφςτθμα λογιςμικοφ με ενιαία ERP, CRM, Retail, Mobile, E- Commerce και BusinessIntelligence λειτουργικότθτα. Σο Entersoft CRM. Ζνα καινοτομικό ςφςτθμα διαχείριςθσ πελατειακϊν ςχζςεων (CRM) που καλφπτει όλεσ τισ ενζργειεσ των τμθμάτων Πωλιςεων, Marketing, Εξυπθρζτθςθσ Πελατϊν και Service (SLAs). υλλειτουργεί πλιρωσ με το ERP, δθμιουργϊντασ ζνα ενιαίο περιβάλλον διαχείριςθσ και λειτουργίασ και προςφζρει τθ ςυνολικι εικόνα τθσ επιχείρθςθσ ςε πραγματικό χρόνο. ToEntersoftRetail. Ζνα μοντζρνο και αυτόνομο λογιςμικό και αποτελεί τθν πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ για αλυςίδεσ λιανικισ και franchising. Προςφζρει υβριδικι λειτουργικότθτα, online και offline και είναι πλιρωσ ενοποιθμζνο με ERP, CRM και E-Commerce. ToEntersoftMobile.Είναι μια αυτόνομθ εφαρμογι για smartphones και tablets, ανεπτυγμζνθ ςτισ πλατφόρμεσ ios, για ςυςκευζσ τθσ Apple, Windows Mobile 6.5, Windows Phone 7, Windows 8 και Android.Τποςτθρίηει επικοινωνία με Wi-Fi, GPRS, 3G, VPN, είναι πολυγλωςςικό και ςυγχρονίηει τα δεδομζνα παραμετρικά ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ κάκε επιχείρθςθσ, από τον χριςτθ ςτο κεντρικό ςφςτθμα και από το ςφςτθμα ςτο χριςτθ ι ςφνολο χρθςτϊν. Σο Entersoft Ε-Commerce. Ζνα ολοκλθρωμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα θλεκτρονικοφ εμπορίου, ενοποιθμζνο με το ERP & CRM ςφςτθμα του EntersoftBusinessSuite ι EntersoftExpert. Εναλλακτικά λειτουργεί ςε ςυνδυαςμό με οποιοδιποτε άλλο ERP ι CRM λογιςμικό. 16

18 Σο Είναι το πιο πλιρεσ Hospitality ERP τθσ ελλθνικισ αγοράσ και απευκφνεται ςε μεςαίεσ και μεγάλεσ ξενοδοχειακζσ μονάδεσ και αλυςίδεσ. Καλφπτει όλθ τθν απαιτοφμενθ λειτουργικότθτα για Αποκικεσ Food&Beverage, Διαχείριςθ Προμθκευτϊν και Αγορϊν, Χρθματοοικονομικι Διαχείριςθ, Διαχείριςθ Παγίων, Γενικι Λογιςτικι, Αναλυτικι Λογιςτικι, Κοςτολόγθςθ Παραγωγισ και Προχπολογιςμοφσ, κακϊσ και εξειδικευμζνεσ δυνατότθτεσ διαχείριςθσ πολλαπλϊν ξενοδοχειακϊν μονάδων (αλυςίδεσ). ΣοHR MaSterτθσLavisoft A.E..Είναι ζνα Ολοκλθρωμζνο φςτθμα Διαχείριςθσ Ανκρωπίνων Πόρων απαραίτθτο εργαλείο για κάκε Διεφκυνςθ Προςωπικοφ. Αποτελεί προϊόν ςυνεχοφσ εξζλιξθσ, ενςωματϊνοντασ τθν τεχνογνωςία που ςυςςωρεφεται από τθ χριςθ του ςε μεγάλεσ βιομθχανικζσ, εμπορικζσ μονάδεσ και επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν. 2.3 Σο E.R.P. τθσ Entersoft ΣοEntersoft Business Suite όπωσαναφζρκθκεείναιθολοκλθρωμζνθκαιενοποιθμζνθςουίταεπιχειρθματικοφλογις μικοφτθσentersoftγια ERP, CRM, Retail, Mobile, E-Commerce και Business Intelligence εφαρμογζσ. Οι ενότθτεσ του EntersoftBusinessSuite που ςυνκζτουν το ERPυποςφςτθμα του, οργανϊνουν και διαχζουν τθν πλθροφορία ςε όλο τον οργανιςμό προςφζροντασ επιχειρθματικζσ διαδικαςίεσ και πλθροφόρθςθ, πολλαπλά ζτοιμα ςενάρια λειτουργίασ (bestpractices) που αφοροφν ςτθν ραχοκοκαλιά τθσ επιχείρθςθσ, ενιςχφοντασ τθν παραγωγικότθτα και τθν ανταγωνιςτικότθτά τθσ. Επίςθσ προςφζρει πλοφςια πλθροφόρθςθ ςε Dashboards αλλά και αναλφςεισ Επιχειρθματικισ Ευφυΐασ, μζςα από μια ενιαία βάςθ δεδομζνων με αποτζλεςμα τθν δθμιουργία των ςυνκθκϊν για άμεςθ ανταπόκριςθ ςτισ αλλαγζσ και γριγορθ αξιοποίθςθ των επιχειρθματικϊν ευκαιριϊν. Σο υποςφςτθμα ERP του EntersoftBusinessSuite περιλαμβάνει ολοκλθρωμζνεσ λφςεισ για: o Οικονομικι Διαχείριςθ o Γενικι Λογιςτικι o Διεκνι Λογιςτικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π., Ι.Α.S.) 17

19 o Προχπολογιςμόσ & Ζλεγχοσ o Χρθματοοικονομικι Διαχείριςθ o Διαχείριςθ Ειςπρακτζων και Πλθρωτζων o Διαχείριςθ Αποκεμάτων και Αποκθκϊν o Διαχείριςθ Πωλιςεων και Διανομϊν o Διαχείριςθ Αγορϊν και Προμθκειϊν o Διαχείριςθ Παραγωγισ o Διαχείριςθ Ζργων 18

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Προετοιμαςία χριςθσ του λογιςμικοφ Για να ξεκινιςει θ χριςθ του προγράμματοσείναι αναγκαίο να ρυκμιςτοφν κάποιοι παράμετροι οι οποίοι είναι πολφ ςθμαντικοί όπωσ θ αρχικι θμερομθνία και θ δθμιουργία οικονομικϊν χριςεων. Μετά τθν εγκατάςταςθ του προγράμματοσ και πριν τθν χριςθ του μασ ηθτείται θ ςυμπλιρωςθ κάποιων πεδίων (Εικόνα 3.1.1) όπωσ το όνομα χριςτθ και το κλειδί που είναι κωδικοί που μασ δίνονται από τθν Entersoft κατά τθν αγορά του προγράμματοσ. Επίςθσ μασ ηθτείται θ επιλογι τθσ βάςθσ δεδομζνων τθν οποία εγκακιςτοφμε ςτον υπολογιςτι μασ πριν από τθν εγκατάςταςθ του προγράμματοσ. υνεχίηοντασ ςτα επόμενα πεδία μασ ηθτείται θ επιλογι του ονόματοσ τθσ εταιρίασ, ενόσ υποκαταςτιματοσ τθσ εταιρίασ κακϊσ και θ γλϊςςα ςτθν οποία κζλουμε να δουλεφει το πρόγραμμα. Σζλοσ, μασ ηθτείται θ θμερομθνία. το πεδίο αυτό κατά τθν πρϊτθ χριςθ του προγράμματοσ πρζπει να ςυμπλθρϊςουμε τθν τελευταία μζρα του προθγοφμενου ζτουσ, γιατί ςτο πρόγραμμα δεν ζχει δθμιουργθκεί νζα οικονομικι χριςθ για το ζτοσ που διανφουμε, τθν οποία κα δθμιουργιςουμε με τθν είςοδο μασ ςτο πρόγραμμα. Εικόνα 3.1.1:Διαδικαςίαειςόδου ςτο πρόγραμμα 19

21 3.2 Δθμιουργία νζασ οικονομικισ χριςθσ Αφοφ ειςζλκουμε για πρϊτθ φορά ςτο εςωτερικό του προγράμματοσθ πρϊτθ από τισ ενζργειεσ μασ είναι θ δθμιουργία μιασ νζασ οικονομικισ χριςθσ για το ζτοσ που διανφουμε. Για να επιτευχκεί αυτό ακολουκοφμε τθνεξισ διαδικαςία: Επιλζγουμε Γενικά και ςτθν ςυνζχεια Εταιρίεσ/Τποκαταςτιματα (Εικόνα 3.2.1). Εικόνα 3.2.1: Διαδικαςία δθμιουργίασ νζασ οικονομικισ χριςθσ(1). τθν ςυνζχεια, κάνοντασ διπλό κλικ ςτο όνομα τθσ εταιρίασ μασ και επιλζγοντασ Οικονομικζσ Χριςεισ, ανοίγει ζνασ πίνακασ που περιλαμβάνει όλεσ τισ προθγοφμενεσ οικονομικζσ χριςεισ τισ εταιρίασ που επιλζξαμε. Παρατθροφμε ότι θ τελευταία από τισ οικονομικζσ χριςεισ που εμφανίηονται ςτον πίνακα αυτό, είναι αυτι του προθγοφμενου ζτουσ(εικόνα 3.2.2). Αυτό ςυμβαίνει εφόςον επιλζξαμε μια καταχωρθμζνθ ςτο πρόγραμμα εταιρία. Αν επιλζξουμε μια εταιρία τθν οποία μόλισ δθμιουργιςαμε (Κεφάλαιο 4) παρατθροφμε ότι δεν υπάρχουν καταχωρθμζνεσ οικονομικζσ χριςεισ. 20

22 Εικόνα 3.2.2: Διαδικαςία δθμιουργίασ νζασ οικονομικισ χριςθσ(2). υνεχίηοντασ επιλζγουμε Νζα Χριςθ και ςτον πίνακα που ανοίγει ςυμπλθρϊνουμε τα ςτοιχεία τθσ καινοφριασ χριςθσ. Παρατθροφμε ότι το ςφςτθμα ονομάηει αυτόματα τθν νζα χριςθ με το όνομα του ζτουσ που διανφουμε, δίνει ςτθν θμερομθνία ζναρξθσ και ςτθν θμερομθνία λιξθσ τθν πρϊτθ και τθν τελευταία μζρα αυτοφ του ζτουσ και τζλοσ δίνει ςτο πεδίο Βαςικό Νόμιςμα τθν επιλογι EURO. υνεχίηοντασ και ενϊ ο τφποσ χριςθσ είναι προσ το παρόν Τπό οριςμό ςυμπλθρϊνουμε ςτο πεδίο Όριο Ιςολογιςμοφ τθν θμερομθνία 30/4 του επόμενου ζτουσ και ςτο πεδίο Κοςτολογικι Περίοδοσ 12 μινεσ. τθν ςυνζχεια μεταβαίνουμε ςτθν επιλογι Γζνεςθ Περιόδων και το ςφςτθμα δίνει αυτόματα ςτα πεδία Ημερομθνία Ζναρξθσ και Ημερομθνία Λιξθσ τθν πρϊτθ και τθν τελευταία θμζρα του ζτουσ τθν νζασ χριςθσ που δθμιουργοφμε και επιλζγουμε Γζνεςθ (Εικόνα 3.2.3). Παρατθροφμε ότι δθμιουργοφνται 14 λογιςτικζσ περίοδοι οι 12 από τισ οποίεσ για κάκε μινα του ζτουσ, μία περίοδοσ τθσ απογραφισ ςτθν αρχι καιμία περίοδοσ του κλειςίματοσ ςτο τζλοσ. Σζλοσ, επιλζγουμε ςτο πεδίο Σφποσ Χριςθσ τθν επιλογι Ανοιχτι και αποκθκεφουμε τθν νζα χριςθ που δθμιουργιςαμε. Από εδϊ και ςτο ζξθσ δεν χρειάηεται να επιλζγουμε ςτο πεδίο Ημερομθνία τθσ αρχικισ μάςκασ τθν τελευταία μζρα του προθγοφμενου ζτουσ κατά τθν είςοδο μασ ςτο πρόγραμμα. 21

23 Εικόνα 3.2.3: Διαδικαςία δθμιουργίασ νζασ οικονομικισ χριςθσ(3). 3.3 Αλλαγι περιβάλλοντοσ εργαςίασ Κατά τθν χριςθ του προγράμματοσ μασ παρζχεται από τθν Entersoft δυνατότθτα να εργαηόμαςτε ςε δφο διαφορετικά περιβάλλοντα εργαςίασ αναλόγωσ με το τι μασ εξυπθρετεί καλφτερα. Για να αλλάξουμε το περιβάλλον εργαςίασ ςτο οποίο εργαηόμαςτε ακολουκοφμε τθν εξισ διαδικαςία: Μεταβαίνουμε ςτθν επιλογι Γενικά και ςτθν ςυνζχεια επιλζγουμε τθν επιλογι Προςαρμογι Περιβάλλοντοσ Εργαςίασ (Εικόνα 3.3.1). Εικόνα 3.3.1: Αλλαγι περιβάλλοντοσ εργαςίασ 22

24 τθν ςυνζχεια από το παράκυρο που ανοίγει επιλζγουμε ςε ποιο περιβάλλον κζλουμε να εργαςτοφμε ζχοντασ ωσ επιλογζσ τισ Παραμονι ςτο προθγοφμενο περιβάλλον (Εικόνα 3.3.2) ι Αλλαγι ςτο περιβάλλον τθσ ζκδοςθσ 4 (Εικόνα 3.3.3). Εικόνα 3.3.2: Παλιό περιβάλλον εργαςίασ Εικόνα 3.3.3: Νζο περιβάλλον εργαςίασ 23

25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δθμιουργία μιασ εταιρίασ Η δθμιουργία μιασ νζασ εταιρίασ ςτο πρόγραμμα επιτυγχάνεται με τθν εξισ διαδικαςία: Από το αρχικό μενοφ του προγράμματοσ επιλζγουμε Γενικά και Εταιρίεσ και υποκαταςτιματα. Παρατθροφμε ότι το πρόγραμμα εμφανίηει μία λίςτα με όλεσ τισ εταιρίεσ και τα υποκαταςτιματα που είναι ιδθ καταχωρθμζνα. τθν ςυνζχεια επιλζγουμε Ειςαγωγι νζασ γραμμισ (Εικόνα 4.1.1). Εικόνα 4.1.1: Δθμιουργία νζασ εταιρίασ(1) Αφοφ επιλζξουμε τθν Ειςαγωγι νζασ γραμμισ το πρόγραμμα μασ εμφανίηει μία καρτζλα ςτθν οποία μασ ηθτείται να ςυμπλθρϊςουμε τα ςτοιχεία τθσ καινοφριασ εταιρίασ που κα δθμιουργιςουμε όπωσ Κωδικόσ, Επωνυμία, Νομικι μορφι, Επάγγελμα, Αρμόδια ΔΟΤ ςτθν οποία ανικει, επωνυμία κ.α. (Εικόνα 4.1.2). Προςοχι πρζπει να δοκεί ςτο πεδίο «Κακεςτϊσ Φ.Π.Α.», διότι επθρεάηεται τόςο θ Σιμολόγθςθ και ο υπολογιςμόσ του Φ.Π.Α. Αγορϊν όςο και θ διαχείριςθ των μικτϊν (τελικϊν) τιμϊν πϊλθςθσ. Αν θ εταιρεία ζχει μειωμζνο κακεςτϊσ Φ.Π.Α. αλλάηουμε τθν προτεινόμενθ τιμι «κανονικό» του πεδίου. 24

26 Εικόνα 4.1.2: Δθμιουργία νζασ εταιρίασ(2) Παραδείγματοσ χάριν κα καταχωριςουμε μία νζα εταιρία με το όνομα HORIZONA.E. ςυμπλθρϊνοντασ όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία του όπωσ το Α.Φ.Μ. τθσ, τθν διεφκυνςθ τθσ, το επάγγελμα, τθν Δ.Ο.Τ. ςτθν οποία ανικει, τθν νομικι τθσ μορφι και ςτθν ςυνζχεια πατϊντασ τθν επιλογι αποκικευςθ κα τθν καταχωριςουμε ςτο ςφςτθμα (Εικόνα 4.1.3). Εικόνα 4.1.3: Δθμιουργία εταιρίασ παραδείγματοσ 25

27 4.2 Παραμετροποιιςεισ Αξίηει να αναφερκεί ότι κατά τθν χριςθ του προγράμματοσχρθςιμοποιοφνται οι παραμετροποιιςεισ τθσ γενικισ λογιςτικισ, του Φ.Π.Α., των πελατϊν και τωνπρομθκευτϊν όπωσ αυτζσ ζχουν καταχωρθκεί ςτο ςφςτθμα από τον προγραμματιςτι του. Ωςτόςο αν επικυμοφμε να επζμβουμε και να αλλάξουμε κάποια απ αυτζσ τισ παραμετροποιιςεισ ακολουκοφμε τθν διαδρομι Εργαλεία, Παραμετροποιιςεισ (Εικόνα 4.2.1). τθν ςυνζχεια επιλζγουμε τι κζλουμε να παραμετροποιιςουμε κάνοντασ κλικ ςτισ επιλογζσ που εμφανίηονται ςτθν οκόνθ (Εικόνα 4.2.2) Εικόνα 4.2.1:Διαδικαςία αλλαγισ παραμετροποιιςεων(1) Εικόνα 4.2.1:Διαδικαςία αλλαγισ παραμετροποιιςεων(2) 26

28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διαδικαςία επιλογισ- καταχώρθςθσ προμθκευτών τθν υποενότθτα αυτι κα περιγραφεί θ διαδικαςία με τθν οποία ο χριςτθσ του προγράμματοσ εμφανίηει τθν λίςτα των προμθκευτϊν με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται θ επιχείρθςθ κακϊσ και θ διαδικαςία που ακολουκείται με ςκοπό τθν δθμιουργία ενόσ νζου προμθκευτι. Η διαδικαςία με τθν οποία ανοίγουμε τθν λίςτα των προμθκευτϊν τθσ επιχείρθςθσ είναι θ εξισ: Από τισ βαςικζσ οντότθτεσ που υπάρχουν ςτο κφριο μενοφ του προγράμματοσ επιλζγουμε τθν Αγορζσ_Προμικειεσ και ςτθν ςυνζχεια τον Κατάλογο Προμθκευτϊν. τθν ςυνζχεια ςτο παράκυρο που ανοίγει επιλζγoυμε ςτο πεδίο κωδικόσ προμθκευτι. Ακολουκϊντασ αυτι τθν διαδικαςία ανοίγει μία λίςτα με όλουσ τουσ προμθκευτζσ που ςυνεργάηεται θ επιχείρθςθ. Από αυτι τθν λίςτα μποροφμε να επιλζξουμε και να ανοίξουμε τθν καρτζλα οποιουδιποτε προμθκευτι επιλζγοντασ τον και πατϊντασ τθν επιλογι Αποδοχι ςτο παράκυρο που μασ εμφανίηει το πρόγραμμα (Εικόνα 5.1.1). Εικόνα 5.1.1: Άνοιγμα λίςτασ προμθκευτών υνεχίηοντασ, θ διαδικαςία με τθν οποία καταχωρείται ζνασ νζοσ προμθκευτισ μζχρι ενόσ ςθμείου είναι παρόμοια με τθν διαδικαςία ανοίγματοσ τθσ λίςτασ των προμθκευτϊν. Δθλαδι, ακολουκϊντασ τθν διαδρομι Αγορζσ_Προμικειεσ, Κατάλογοσ Προμθκευτϊν και επιλζγοντασ Ειςαγωγι νζασ γραμμισ το πρόγραμμα ανοίγει μία καρτζλα ςτθν οποία ηθτοφνται τα ςτοιχεία του νζου προμθκευτι όπωσ ο κωδικόσ, τον οποίο τον δίνει αυτόματα το ςφςτθμα, το 27

29 ονοματεπϊνυμο του, θ αρμόδια Δ.Ο.Τ. ςτθν οποία αυτόσ ανικει, τον Α.Φ.Μ. του κ.α. (Εικόνα 5.1.2). Πολφ ςθμαντικό πεδίο που είναι απαραίτθτθ θ ςυμπλιρωςθ του είναι το Λογαριαςμόσ Λογιςτικισ που βρίςκεται ςτθν καρτζλα Λογιςτικά ςτοιχεία (Εικόνα 5.1.3). Εικόνα 5.1.2: Δθμιουργία νζου προμθκευτι(1) Εικόνα 5.1.3Δθμιουργία νζου προμθκευτι(2)(υμπιρωςθ λογαριαςμοφ λογιςτικισ) Παραδείγματοσ χάριν κα καταχωριςουμε ζναν νζο προμθκευτι με το όνομα Παναγιϊτου Παναγιϊτθσ ςυμπλθρϊνοντασ όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία του όπωσ τον Α.Φ.Μ. του, τθν διεφκυνςθ του, το επάγγελμα του, τθν Δ.Ο.Τ. ςτθν οποία ανικει, κα τον ομαδοποιιςουμε ςφμφωνα με τισ ομαδοποιιςεισ που μασ προτείνει το ςφςτθμα, κα ςυμπλθρϊςουμε τον λογαριαςμό λογιςτικισ που βρίςκεται ςτθν 28

30 καρτζλα Λογιςτικά ςτοιχεία" και ςτθν ςυνζχεια κα τον καταχωριςουμε ςτο ςφςτθμα πατϊντασ τθν επιλογι Αποκικευςθ (Εικόνα 5.1.4). Εικόνα 5.1.4: Δθμιουργία προμθκευτι παραδείγματοσ 5.2 Διαδικαςία επιλογισ- καταχώρθςθσ πελατών τθν υποενότθτα αυτι κα περιγραφεί θ διαδικαςία με τθν οποία ο χριςτθσ του προγράμματοσ ανοίγει τθν λίςτα των πελατϊν με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται θ επιχείρθςθ κακϊσ και θ διαδικαςία που ακολουκείται με ςκοπό τθν δθμιουργία ενόσ νζου πελάτθ. Η διαδικαςία με τθν οποία ανοίγουμε τθν λίςτα των πελατϊν τθσ επιχείρθςθσ είναι θ εξισ: Από τισ βαςικζσ οντότθτεσ που υπάρχουν ςτο κφριο μενοφ του προγράμματοσ επιλζγουμε τθν Πωλιςεισ_Παραγγελίεσ και ςτθν ςυνζχεια τον Κατάλογο Πελατϊν. τθν ςυνζχεια ςτο παράκυρο που ανοίγει επιλζγουμε ςτο πεδίο κωδικόσ πελάτθ. Ακολουκϊντασ αυτι τθν διαδικαςία ανοίγει μία λίςτα με όλουσ τουσ πελάτεσ που ςυνεργάηεται θ επιχείρθςθ από τθν οποία μποροφμε να επιλζξουμε και να ανοίξουμε τθν καρτζλα οποιουδιποτε πελάτθ επιλζγοντασ τον και πατϊντασ τθν επιλογι Αποδοχι ςτθν καρτζλα που μασ εμφανίηει το πρόγραμμα (Εικόνα 5.2.1). 29

31 Εικόνα 5.2.1: Άνοιγμα λίςτασ πελατών υνεχίηοντασ, θ διαδικαςία με τθν οποία δθμιουργείται ζνασ νζοσ πελάτθσ μζχρι ενόσ ςθμείου είναι παρόμοια με τθν διαδικαςία ανοίγματοσ τθσ λίςτασ των πελατϊν και ζχει ελάχιςτεσ διαφορζσ με τθν διαδικαςία δθμιουργίασ ενόσ νζου προμθκευτι. Δθλαδι, ακολουκϊντασ τθν διαδρομι Πωλιςεισ_Παραγγελίεσ, Κατάλογο Πελατϊν και επιλζγοντασ Ειςαγωγι νζασ γραμμισ το πρόγραμμα ανοίγει μία καρτζλα ςτθν οποία ηθτοφνται τα ςτοιχεία του νζου πελάτθ όπωσ ο κωδικόσ του, τον οποίο τον δίνει αυτόματα το ςφςτθμα, το ονοματεπϊνυμο του, θ αρμόδια Δ.Ο.Τ. ςτθν οποία αυτόσ ανικει, τον Α.Φ.Μ. του κ.α. (Εικόνα 5.2.2).Πολφ ςθμαντικό πεδίο που είναι απαραίτθτθ θ ςυμπλιρωςθ του είναι το Λογαριαςμόσ Λογιςτικισ που βρίςκεται ςτθν καρτζλα Λογιςτικά ςτοιχεία (Εικόνα 5.2.3). Εικόνα 5.2.2: Δθμιουργία νζου πελάτθ 30

32 Εικόνα 5.2.3Δθμιουργία νζου πελάτθ(2)(υμπιρωςθ λογαριαςμοφ λογιςτικισ) Παραδείγματοσ χάριν κα καταχωριςουμε ζναν νζο πελάτθ με το όνομα Ηλιόπουλοσ Δθμιτριοσ ςυμπλθρϊνοντασ όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία του όπωσ τον Α.Φ.Μ. του, τθν διεφκυνςθ του, το επάγγελμα του, τθν Δ.Ο.Τ. ςτθν οποία ανικει κ.α., κα τον ομαδοποιιςουμε ςφμφωνα με τισ ομαδοποιιςεισ που μασ προτείνει το ςφςτθμα,κα ςυμπλθρϊςουμε τον λογαριαςμό λογιςτικισ που βρίςκεται ςτθν καρτζλα Λογιςτικά ςτοιχεία" και ςτθν ςυνζχεια κα τον καταχωριςουμε ςτο ςφςτθμα πατϊντασ τθν επιλογι Αποκικευςθ (Εικόνα 5.2.4). Εικόνα 5.2.4: Δθμιουργία πελάτθ παραδείγματοσ 31

33 5.3 Διαδικαςία επιλογισ- καταχώρθςθσ ειδών τθν υποενότθτα αυτι κα περιγραφεί θ διαδικαςία με τθν οποία ο χριςτθσ του προγράμματοσ ανοίγει τθν λίςτα των ειδϊντα οποία εμπορεφεται ι χρθςιμοποιεί θ επιχείρθςθ για τθν παραγωγι των προϊόντων τθσ κακϊσ και θ διαδικαςία που ακολουκείται με ςκοπό τθν δθμιουργία ενόσ νζου είδουσ. Η διαδικαςία με τθν οποία ανοίγουμε τθν λίςτα των ειδϊν τθσ επιχείρθςθσ είναι θ εξισ: Από τισ βαςικζσ οντότθτεσ που υπάρχουν ςτο κφριο μενοφ του προγράμματοσ επιλζγουμε τθν Διαχείριςθ Αποκικθσ και ςτθν ςυνζχεια Είδθ Αποκικθσ. τθν ςυνζχεια ςτο παράκυρο που ανοίγει επιλζγουμε ςτο πεδίο κωδικόσ είδουσ. Ακολουκϊντασ αυτι τθν διαδικαςία ανοίγει μία λίςτα με όλα τα είδθ τθσ επιχείρθςθσ από τθν οποία μποροφμε να επιλζξουμε και να ανοίξουμε τθν καρτζλα οποιουδιποτε είδουσ επιλζγοντασ το και πατϊντασ τθν επιλογι Αποδοχι ςτθν καρτζλα που μασ εμφανίηει το πρόγραμμα (Εικόνα 5.3.1). Εικόνα 5.3.1: Άνοιγμα λίςτασ ειδών υνεχίηοντασ, θ διαδικαςία με τθν οποία δθμιουργείται ζνα νζοείδοσ μζχρι ενόσ ςθμείου είναι ίδια με τθν διαδικαςία ανοίγματοσ τθσ λίςτασ των ειδϊν και παρόμοια με τθν διαδικαςία δθμιουργίασ ενόσ νζου προμθκευτι ι ενόσ νζου πελάτθ. Δθλαδι, ακολουκϊντασ τθν διαδρομι Διαχείριςθ Αποκικθσ, Είδθ Αποκικθσ και επιλζγοντασ Ειςαγωγι νζασ γραμμισ το πρόγραμμα ανοίγει μία καρτζλα ςτθν οποία ηθτοφνται τα ςτοιχεία του νζου είδουσ όπωσ ο κωδικόσ του, το Barcodeτου, θ περιγραφι του, ο καταςκευαςτισ του, οπρομθκευτισ από τον οποίο το προμθκευόμαςτε κ.α. (Εικόνα 5.3.2). 32

34 Εικόνα 5.3.2: Δθμιουργία νζου είδουσ Παραδείγματοσ χάριν κα καταχωριςουμε ζνα νζο είδοσ (φορθτόσ Η/Τ) με καινοφριο κωδικό S και κα ςυμπλθρϊςουμε όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία του όπωσ τθν περιγραφι του, τισ τιμζσ λιανικισ(700,00) και χονδρικισ(400,00) που παίρνει κ.α., κα τον ομαδοποιιςουμε ςφμφωνα με τισ ομαδοποιιςεισ που μασ προτείνει το ςφςτθμα (οικογζνεια ςτθν οποία ανικει, τφποσ, ομάδα κ.α.) και ςτθν ςυνζχεια κα το καταχωριςουμε ςτο ςφςτθμα πατϊντασ τθν επιλογι Αποκικευςθ (Εικόνα 5.3.3). Εικόνα 5.3.3: Δθμιουργία είδουσ παραδείγματοσ 33

35 5.4 Διαδικαςία διαχείριςθσ-καταχώρθςθσ παγίων και αποςβζςεων τουσ Σα Πάγια είναι περιουςιακά ςτοιχεία τθσ εταιρείασ, μζροσ του Ενεργθτικοφ τθσ. Σο υποςφςτθμα αυτό επιτρζπει τθν παρακολοφκθςθ του Μθτρϊου των Παγίων, του κόςτουσ τουσ, των Αποςβζςεων με διάφορεσ μεκόδουσ και κάκε είδουσ μεταβολϊν κόςτουσ, κακϊσ και ζνα πλικοσ πλθροφοριακϊν ςτοιχείων. Για τθν διαχείριςθ ενόσ παγίου ακολουκοφμε τθν εξισ διαδικαςία:από το κεντρικό μενοφ του προγράμματοσ επιλζγουμε Διαχείριςθ, Πάγια, Διαχείριςθ Παγίων (Εικόνα 5.4.1), και ςτθν ςυνζχεια επιλζγουμε που βρίςκεται ςτο κελί Πάγιο τθσ νζασ ςελίδασ που εμφανίηεται με αποτζλεςμα να εμφανιςτεί μια λίςτα με όλα τα πάγια τθσ επιχείρθςθσ. Επιλζγοντασ ζνα απ αυτά και πατϊντασ Αποδοχι μποροφμε να το επεξεργαςτοφμε κάνοντασ πάνω του διπλό κλικ και να επιλζξουμε αν είναι ανενεργό και εκτόσ εκμετάλλευςθσ ςτα πεδία που εμφανίηονται κακϊσ και να δοφμε τθν μζκοδο με τθν οποία αυτό αποςβζνεται ι να τθν αλλάξουμε (Εικόνεσ 5.4.2, 5.4.3). Εικόνα 5.4.1:Διαχείριςθ Παγίου 34

36 Εικόνα 5.4.2:Επιλογι Παγίου Εικόνα 5.4.3:Διαχείριςθ ενόσ επιλεγμζνου Παγίου Επιπρόςκετα, ζχουμε τθν δυνατότθτα να δθμιουργιςουμε ζνα νζο πάγιο, μια διαδικαςία που ζχει πολλζσ ομοιότθτεσ μ αυτιν τθσ δθμιουργίασ προμθκευτϊν, πελατϊν και ειδϊν.ακολουκϊντασ τθν διαδρομι Διαχείριςθ, Πάγια, Διαχείριςθ Παγίων, όπωσ και προθγουμζνωσ, ςτθν ςυνζχεια επιλζγουμε Ειςαγωγι νζασ γραμμισ και ςτον πίνακα που εμφανίηεται ειςάγουμε τα ςτοιχεία του νζου παγίου όπωσ τον κωδικό,τθν περιγραφι του κ.α.. Πολφ βαςικά πεδία που πρζπει να ςυμπλθρωκοφν είναι αυτά των Λογαριαςμόσ Λογιςτικισ (Κζντρα Μεριςμοφ, Κόςτοσ Πωλθκζντων κ.α.), Κατθγορία ΦΠΑ (Μθδενικι, 35

37 Κανονικι, Μειωμζνθ κ.α.), Κανόνασ Αποςβζςεων (Απόςβεςθ 100%, Γιπεδα/Οικόπεδα, Ζπιπλα κ.α.) και Μονάδα Μζτρθςθσ (Γραμμάρια, Εμβαδόν, Κυβικά Μζτρα κ.α.). Για να επιλζξουμε κανόνα αποςβζςεων κάνουμε διπλό κλικ μζςα ςτο κελί αποςβζςεων, επιλζγουμε Ειςαγωγι και ςτον πίνακα που εμφανίηεται επιλζγουμε τθν μζκοδο που κζλουμε (Εικόνα 5.4.3). Επίςθσ, ςκόπιμο είναι να αναφερκεί ότι το πρόγραμμα μασ δίνει τθν δυνατότθτα να ειςάγουμε μια καινοφρια μζκοδο αποςβζςεων. Αυτό επιτυγχάνεται κάνοντασ δεξί κλικ ςτο πεδίο Κανόνασ αποςβζςεων, επιλζγοντασ Ειςαγωγι και ςυνεχίηοντασ ειςάγουμε τα ςτοιχεία του νζου κανόνα απόςβεςθσ όπωσ ο κωδικόσ, θ περιγραφι, θ μζκοδοσ και επιλζγουμε αν αυτόσ κα προςδιορίηεται με ςυντελεςτι ι με βάςθ τα χρόνια ηωισ (Εικόνα 5.4.4) Εικόνα 5.4.3:Δθμιουργία Παγίου 36

38 Εικόνα 5.4.4:Δθμιουργία νζου κανόνα αποςβζςεων Παραδείγματοσ χάριν κα δθμιουργιςουμε ζνα νζο πάγιο ακολουκϊντασ τθν διαδρομι Διαχείριςθ, Πάγια, Διαχείριςθ Παγίων, Ειςαγωγι νζασ γραμμισ και ςτον πίνακα που εμφανίηεται ειςάγουμε τον κωδικό του νζου παγίου,που είναι διαφορετικόσ απ αυτοφσ που υπάρχουν ςτθν λίςτα των παγίων ( ), τθν περιγραφι του(servers), τον τφπο του( Μθχανιματα) και τθν Οικογζνεια ςτθν οποία ανικει (Πλθροφορικι). Πολφ ςθμαντικά πεδία που πρζπει να ςυμπλθρωκοφν είναι ο Λογαριαςμόσ Λογιςτικισ(14.03), θ Κατθγορία ΦΠΑ(1111), θ Μονάδα μζτρθςθσ (ΣΕΜ) και θ μζκοδοσ αποςβζςεων. Για να επιλζξουμε ι να αλλάξουμε τθν μζκοδο αποςβζςεων κάνουμε δεξί κλικ ςτο κελί κανόνασ αποςβζςεων και ςτον πίνακα που εμφανίηεται ειςάγουμε τα ςτοιχεία τθσ μεκόδου που κζλουμε (Εικόνεσ 5.4.5, 5.4.6). Εικόνα 5.4.5:Δθμιουργία Παγίου και ειςαγωγι κανόνα αποςβζςεων(1) 37

39 Εικόνα 5.4.6:Δθμιουργία Παγίου και ειςαγωγι κανόνα αποςβζςεων(2) 38

40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διαδικαςία πώλθςθσ ςε πελάτθ Η ενότθτα αυτι περιλαμβάνει το ςφνολο των διαδικαςιϊν που απαιτοφνται για τθν πϊλθςθ ενόσ είδουσ ςε ζναν πελάτθ κακϊσ και τθσ είςπραξθσ απ αυτόν.η διαδικαςία τθσ πϊλθςθσ ενόσ είδουσ ς ζναν πελάτθ περιλαμβάνει ζνα ςφνολο βθμάτων. Αυτά είναιθνζα προςφορά προσ τον πελάτθ, θ μετάβαςθ τθσ προςφοράσ ςε παραγγελία πϊλθςθσ, θ μετάβαςθ τθσ παραγγελίασ πϊλθςθσ ςε δελτίο αποςτολισ και τζλοσ θ μετάβαςθ του δελτίου αποςτολισ ςε τιμολόγιο πϊλθςθσ Διαδικαςία καταχώρθςθσ νζασ προςφοράσ Η διαδικαςία προςφοράσ ς ζναν πελάτθ είναι θ εξισ: Από τθν γραμμι εργαλείων του προγράμματοσ επιλζγουμε Εμπορικζσ Πράξεισ, Παραγγελιολθψία και τζλοσ ςτον πίνακα που εμφανίηεται επιλζγουμε Προςφορά ςε πελάτθ (Εικόνα ). τθν ςυνζχεια επιλζγουμε τον αποδζκτθτθσ προςφοράσ από τθν λίςτα των πελατϊν που μου ανοίγει ςτο πεδίο Αποδζκτθσ (Εικόνα ). Εικόνα :Προετοιμαςία για προςφορά ςε πελάτθ 39

41 Εικόνα :Διαδικαςία επιλογισ πελάτθ Παρατθροφμε ότι εφόςον ο ςυγκεκριμζνοσ πελάτθσ είναι ιδθ καταχωρθμζνοσ ςτο ςφςτθμα ςυμπλθρϊνονται αυτόματα και τα άλλα πεδία. Σο μόνο που μζνει να ςυμπλθρϊςουμε είναι το πεδίο Σρόποσ πλθρωμισ. Επίςθσ από τισ επιλογζσ που μασ εμφανίηονται ςτα δεξιά τθσ οκόνθσ επιλζγουμε Ειςαγωγι με αποτζλεςμα να ειςάγουμε μια κενι γραμμι ςτθν λίςτα των ειδϊν που ακολουκεί και ςτθν ςυνζχεια επιλζγουμε Προβολι με αποτζλεςμα να εμφανιςτεί ζνασ πίνακασ μζςω του οποίου επιλζγουμε το είδοσ που μασ ενδιαφζρει από τθν αποκικθ, χρθςιμοποιϊντασ παράλλθλα τον κατάλογο των καταχωρθμζνων ειδϊν και αντιγράφοντασ τον κωδικό του είδουσ που μασ ενδιαφζρει ςτο κατάλλθλο πεδίο του.επίςθσ ειςάγουμε τθν ποςότθτα από το ςυγκεκριμζνο είδοσ που κα περιζχει θ προςφορά(εικόνα ). Εικόνα :Αναηιτθςθ είδουσ από τθν αποκικθ και επιλογι τθσ ποςότθτασ που κα περιζχει θ προςφορά 40

42 Σζλοσ, πατϊντασ Αποδοχι παρατθροφμε ότι θ γραμμι τθν οποία ειςάγαμε χρθςιμοποιϊντασ τθν επιλογι Ειςαγωγι ςυμπλθρϊκθκε με το είδοσ που επιλζξαμε από τον πίνακα που προζκυψε όταν επιλζξαμε τθν επιλογι Προβολι. Επίςθσ το ςφςτθμα μασ εμφανίηει αυτομάτωσ και τθν τιμι του είδουσ(εικόνα ).. Καταλιγοντασ επιλζγουμε Αποκικευςθ για να καταχωρθκεί θ προςφορά. Εικόνα :Ειςαγωγι είδουσ προσ πώλθςθ 41

43 6.1.2 Διαδικαςία μετάβαςθσ τθσ προςφοράσ ςε παραγγελία Η διαδικαςία μετάβαςθσ τθσ προςφοράσ ςε παραγγελία είναι θ εξισ: Ενϊ βριςκόμαςτε ςτο εςωτερικό τθσ προςφοράσ που δθμιουργιςαμε επιλζγουμε Μετάβαςθ και ςτθν ςυνζχεια 471 ΠΡΦ=> ΠΑΡ ( Εικόνα ). Εικόνα :Διαδικαςία μετάβαςθσ από προςφορά ςε παραγγελία(1) Παρατθροφμε ότι το ςφςτθμα μασ δίνει αυτόματα τιμζσ ςε όλα τα πεδία εκτόσ απ αυτό τθσ ειράσ ςτο οποίο επιλζγουμε Παραγγελία Πϊλθςθσ και ς αυτό του Επιπζδου επιλογισ ςτο οποίο επιλζγουμε ετ Παραςτατικϊν και ςυνεχίηουμε πλθκτρολογϊντασ Επόμενο (Εικόνα ). τθν ςυνζχεια επιβεβαιϊνουμε τθν πρόκεςθ μασ επιλζγοντασ Εκτζλεςθ (Εικόνα ) και αμζςωσ ξεκινάει θ διαδικαςία μετάβαςθσ με αποτζλεςμα να προκφπτει το ςυμπλθρωμζνο δελτίο παραγγελίασ (Εικόνα ). 42

44 Εικόνα :Διαδικαςία μετάβαςθσ από προςφορά ςε παραγγελία(2) Εικόνα :Διαδικαςία μετάβαςθσ από προςφορά ςε παραγγελία(3) 43

45 Εικόνα : υμπλθρωμζνο δελτίο παραγγελίασ 44

46 6.1.3 Διαδικαςία μετάβαςθσ τθσ παραγγελίασ ςε δελτίο αποςτολισ Η διαδικαςία μετάβαςθσ τθσ παραγγελίασ ςε δελτίο αποςτολισ είναι θ εξισ: Ενϊ βριςκόμαςτε ςτο εςωτερικό τθσ παραγγελίασ που δθμιουργιςαμε επιλζγουμε Μετάβαςθ και ςτθν ςυνζχεια 111 ΠΑΡ=>ΔΑΠ ( Εικόνα ). Εικόνα :Διαδικαςία μετάβαςθσ από παραγγελία ςε δελτίο αποςτολισ(1) Παρατθροφμε ότι το ςφςτθμα μασ δίνει αυτόματα τιμζσ ςε όλα τα πεδία. εκτόσ από αυτό του Επιπζδου επιλογισ ςτο οποίο επιλζγουμε ετ Παραςτατικϊν. τθν ςυνζχεια επιλζγουμε τθν επιλογι ειρά βάςει ιδίου κωδικοφ και ςυνεχίηουμε πλθκτρολογϊντασ Επόμενο (Εικόνα ). τθν ςυνζχεια επιβεβαιϊνουμε τθν πρόκεςθ μασ επιλζγοντασ Εκτζλεςθ (Εικόνα ) και αμζςωσ ξεκινάει θ διαδικαςία μετάβαςθσ με αποτζλεςμα να προκφπτει το ςυμπλθρωμζνο δελτίο αποςτολισ (Εικόνα ). 45

47 Εικόνα :Διαδικαςία μετάβαςθσ από παραγγελία ςε δελτίο αποςτολισ(2) Εικόνα :Διαδικαςία μετάβαςθσ από παραγγελία ςε δελτίο αποςτολισ(3) 46

48 Εικόνα :υμπλθρωμζνο δελτίο αποςτολισ 47

49 6.1.4 Διαδικαςία μετάβαςθσ από δελτίο αποςτολισ ςε τιμολόγιο πώλθςθσ Η διαδικαςία μετάβαςθσ του δελτίου αποςτολισ ςε τιμολόγιο πϊλθςθσ είναι θ εξισ: Ενϊ βριςκόμαςτε ςτο εςωτερικό του δελτίου αποςτολισ που δθμιουργιςαμε επιλζγουμε Μετάβαςθ και ςτθν ςυνζχεια 113ΔΑΠ=> ΣΙΠ ( Εικόνα ). Εικόνα :Διαδικαςία μετάβαςθσ από δελτίο αποςτολισ ςε τιμολόγιο πώλθςθσ(1) Παρατθροφμε ότι το ςφςτθμα μασ δίνει αυτόματα τιμζσ ςε όλα τα πεδία. τθν ςυνζχεια επιβεβαιϊνουμε τθν πρόκεςθ μασ επιλζγοντασ Εκτζλεςθ (Εικόνα ) και αμζςωσ ξεκινάει θ διαδικαςία μετάβαςθσ με αποτζλεςμα να προκφπτει το ςυμπλθρωμζνο τιμολόγιο πϊλθςθσ το οποίο για να εμφανιςτεί ςτθν οκόνθ πρζπει να το αναηθτιςουμε ςτα παραςτατικά πϊλθςθσ ακολουκϊντασ τθν διαδρομι Εγγραφζσ, Λίςτα παραςτατικϊν (Εικόνα ). τθν ςυνζχεια ςτο πεδίο Σφποσ Παραςτατικϊν επιλζγουμε Σιμολόγιο Πϊλθςθσ, ςτο πεδίο Ημερομθνία επιλζγουμε τθν θμερομθνία που δθμιουργικθκε το τιμολόγιο και επιβεβαιϊνουμε τθν πρόκεςθ μασ πλθκτρολογϊντασ Αποδοχι (Εικόνα ). 48

50 Εικόνα :Διαδικαςία μετάβαςθσ από δελτίο αποςτολισ ςε τιμολόγιο πώλθςθσ(2) Εικόνα :Διαδικαςία αναηιτθςθσ του τιμολογίου πώλθςθσ(1) 49

51 Εικόνα :Διαδικαςία αναηιτθςθσ του τιμολογίου πώλθςθσ(2) Παρατθροφμε ότι ςτθ πρϊτθ γραμμι του πίνακα που προκφπτει εμφανίηεται το τιμολόγιο πϊλθςθσ που δθμιουργιςαμε (Εικόνα ). Κάνοντασ διπλό κλικ παρατθροφμε ότι ανοίγει το τιμολόγιο πϊλθςθσ (Εικόνα ) ςτο οποίο ζχουμε τθν δυνατότθτα να επιλζξουμε διαφορετικοφσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ αυτό κα πλθρωκεί (Εικόνα ). Σζλοσ, επιλζγουμε Αποκικευςθ. Εικόνα :Διαδικαςία αναηιτθςθσ του τιμολογίου πώλθςθσ(3) 50

52 Εικόνα :Εμφάνιςθ τιμολογίου πώλθςθσ Εικόνα :Επιλογι τρόπου πλθρωμισ τιμολογίου πώλθςθσ 51

53 6.2 Διαδικαςία αγοράσ από προμθκευτι Η ενότθτα αυτι περιλαμβάνει το ςφνολο των διαδικαςιϊν που απαιτοφνται για τθν αγορά ενόσ είδουσ από ζναν προμθκευτι κακϊσ και τθσ πλθρωμισ ς αυτόν. Η διαδικαςία τθσ αγοράσ ενόσ είδουσ από ζνανπρομθκευτι περιλαμβάνει ζνα ςφνολο βθμάτων. Αυτά είναι θ νζα προςφορά από τον προμθκευτι, μετάβαςθ τθσ προςφοράσ ςε παραγγελία αγοράσ, θ μετάβαςθ τθσ παραγγελίασ αγοράσ ςε δελτίο παραλαβισ και τζλοσ θ μετάβαςθ του δελτίου παραλαβισ ςε τιμολόγιο αγοράσ Διαδικαςία καταχώρθςθσ νζασ προςφοράσ Η διαδικαςία προςφοράσ από ζναν προμθκευτι είναι θ εξισ: Από τθν γραμμι εργαλείων του προγράμματοσ επιλζγουμε Εμπορικζσ Πράξεισ, Παραγγελιοδοςία και τζλοσ ςτον πίνακα που εμφανίηεται επιλζγουμε Προςφορά από προμθκευτι (Εικόνα ). τθν ςυνζχεια επιλζγουμε τον προμθκευτι από τον οποίο κα γίνει προςφορά (Εικόνα ). Για να επιλζξουμε τον προμθκευτι ανοίγουμε παράλλθλα τον κατάλογο των προμθκευτϊν και αντιγράφουμε τον κωδικό του ςτο κατάλλθλο πεδίο. Εικόνα :Διαδικαςία επιλογισ προμθκευτι υνεχίηοντασ ςτθν οκόνθ εμφανίηεται ζνασ πίνακασ ςτον οποίο πρζπει να ςυμπλθρϊςουμε τον αποδζκτθ τθσ παραγγελίασ, τθν διεφκυνςθ του, τον πωλθτι και τον τρόπο πλθρωμισ. Παρατθροφμε ότι εφόςον ο ςυγκεκριμζνοσ προμθκευτισ είναι ιδθ καταχωρθμζνοσ ςτο ςφςτθμα με αντιγραφι του κωδικοφ του ι του ονόματοσ του από τον κατάλογο των προμθκευτϊν ςυμπλθρϊνονται αυτόματα και 52

54 τα άλλα πεδία. Σο μόνο που μζνει να ςυμπλθρϊςουμε είναι το πεδίο Σρόποσ πλθρωμισ. Επίςθσ από τισ επιλογζσ που μασ εμφανίηονται ςτα δεξιά τθσ οκόνθσ επιλζγουμε Ειςαγωγι με αποτζλεςμα να ειςάγουμε μια κενι γραμμι ςτθν λίςτα των ειδϊν που ακολουκεί και ςτθν ςυνζχεια επιλζγουμε Προβολι με αποτζλεςμα να εμφανιςτεί ζνασ πίνακασ μζςω του οποίου επιλζγω το είδοσ που με ενδιαφζρει από τθν αποκικθ, χρθςιμοποιϊντασ παράλλθλα τον κατάλογο των καταχωρθμζνων ειδϊν και αντιγράφοντασ τον κωδικό του είδουσ που μασ ενδιαφζρει ςτο κατάλλθλο πεδίο του. τθν ςυνζχεια επιλζγουμε τθν ποςότθτα από το ςυγκεκριμζνο είδοσ που κα περιζχει θπροςφορά και τθν τιμι του είδουσ (Εικόνα ). Εικόνα :Αναηιτθςθ είδουσ από τθν αποκικθ και επιλογι τθσ ποςότθτασ που κα περιζχει θ προςφορά Σζλοσ, πατϊντασ Αποδοχι παρατθροφμε ότι θ γραμμι τθν οποία ειςάγαμε χρθςιμοποιϊντασ τθν επιλογι Ειςαγωγι ςυμπλθρϊκθκε με το είδοσ που επιλζξαμε από τον πίνακα που προζκυψε όταν επιλζξαμε τθν επιλογι Προβολι. Καταλιγοντασ επιλζγουμε Αποκικευςθ για να καταχωρθκεί θ προςφορά (Εικόνα ). 53

55 Εικόνα :Ειςαγωγι είδουσ προσ αγορά Διαδικαςία μετάβαςθσ τθσ προςφοράσ ςε παραγγελία ςε προμθκευτι Η διαδικαςία μετάβαςθσ τθσ προςφοράσ ςε παραγγελία είναι θ εξισ: Ενϊ βριςκόμαςτε ςτο εςωτερικό τθσ προςφοράσ που δθμιουργιςαμε επιλζγουμε Μετάβαςθ και ςτθν ςυνζχεια 473 ΠΡΓ=> ΠΠΡ ( Εικόνα ). Εικόνα :Διαδικαςία μετάβαςθσ από προςφορά ςε παραγγελία ςε προμθκευτι(1) 54

56 Παρατθροφμε ότι το ςφςτθμα μασ δίνει αυτόματα τιμζσ ςε όλα τα πεδία εκτόσ απ αυτό τθσ ειράσ ςτο οποίο επιλζγουμε Παραγγελία Πϊλθςθσ και ς αυτό του Επιπζδου επιλογισ ςτο οποίο επιλζγουμε ετ Παραςτατικϊν και ςυνεχίηουμε πλθκτρολογϊντασ Επόμενο (Εικόνα ). τθν ςυνζχεια επιβεβαιϊνουμε τθν πρόκεςθ μασ επιλζγοντασ Εκτζλεςθ (Εικόνα ) και αμζςωσ ξεκινάει θ διαδικαςία μετάβαςθσ με αποτζλεςμα να προκφπτει το ςυμπλθρωμζνο δελτίο παραγγελίασ (Εικόνα ). Εικόνα :Διαδικαςία μετάβαςθσ από προςφορά ςε παραγγελία ςε προμθκευτι(2) Εικόνα :Διαδικαςία μετάβαςθσ από προςφορά ςε παραγγελία ςε προμθκευτι(3) 55

57 Εικόνα : υμπλθρωμζνο παραςτατικό παραγγελίασ προμθκευτι Διαδικαςία μετάβαςθσ τθσ παραγγελίασ ςε παραςτατικό παραλαβισ παραγγελιών αγορών Η διαδικαςία μετάβαςθσ τθσ παραγγελίασ ςε παραςτατικό παραλαβισ παραγγελιϊν αγορϊν είναι θ εξισ: Ενϊ βριςκόμαςτε ςτο εςωτερικό τθσ παραγγελίασ που δθμιουργιςαμε επιλζγουμε Μετάβαςθ και ςτθν ςυνζχεια 101 ΠΠΡ=>ΑΔΠ ( Εικόνα ). Εικόνα :Διαδικαςία μετάβαςθσ από παραγγελία ςε παραςτατικό παραλαβισ παραγγελιών αγορών (1) 56

58 Παρατθροφμε ότι το ςφςτθμα μασ δίνει αυτόματα τιμζσ ςε όλα τα πεδία. εκτόσ από αυτό του Επιπζδου επιλογισ ςτο οποίο επιλζγουμε ετ Παραςτατικϊν. τθν ςυνζχεια επιλζγουμε τθν επιλογι ειρά βάςει ιδίου κωδικοφ και ςυνεχίηουμε πλθκτρολογϊντασ Επόμενο (Εικόνα ). τθν ςυνζχεια επιβεβαιϊνουμε τθν πρόκεςθ μασ επιλζγοντασ Εκτζλεςθ (Εικόνα ) και αμζςωσ ξεκινάει θ διαδικαςία μετάβαςθσ με αποτζλεςμα να προκφπτει το ςυμπλθρωμζνο δελτίο παραλαβισ (Εικόνα ). Εικόνα : Διαδικαςία μετάβαςθσ από παραγγελία ςε παραςτατικό παραλαβισ παραγγελιών αγορών (2) Εικόνα : Διαδικαςία μετάβαςθσ από παραγγελία ςε παραςτατικό παραλαβισ παραγγελιών αγορών (3) 57

59 Εικόνα : υμπλθρωμζνο παραςτατικό παραλαβισ παραγγελιών αγορών Διαδικαςία μετάβαςθσ από παραςτατικό παραλαβισ παραγγελιών αγορών ςε τιμολόγιο αγορών Η διαδικαςία μετάβαςθσ του παραςτατικοφ παραλαβισ παραγγελιϊν αγορϊν ςε τιμολόγιο αγοράσείναι θ εξισ: Ενϊ βριςκόμαςτε ςτο εςωτερικό του παραςτατικοφ παραλαβισ παραγγελιϊν αγορϊν που δθμιουργιςαμε επιλζγουμε Μετάβαςθ και ςτθν ςυνζχεια 102ΑΔΠ=>ΑΣΠ ( Εικόνα ). Εικόνα : Διαδικαςία μετάβαςθσ από παραςτατικό παραλαβισ παραγγελιών αγορών ςε τιμολόγιο αγοράσ(1) 58

60 Παρατθροφμε ότι το ςφςτθμα μασ δίνει αυτόματα τιμζσ ςε όλα τα πεδία (Εικόνα ).υνεχίηουμε πλθκτρολογϊντασ Επόμενο και τζλοσ επιβεβαιϊνουμε τθν πρόκεςθ μασ επιλζγοντασ Εκτζλεςθ (Εικόνα ). Εικόνα : Διαδικαςία μετάβαςθσ από παραςτατικό παραλαβισ παραγγελιών αγορών ςε τιμολόγιο αγοράσ(2) Εικόνα : Διαδικαςία μετάβαςθσ από παραςτατικό παραλαβισ παραγγελιών αγορών ςε τιμολόγιο αγοράσ(2) Αμζςωσ ξεκινάει θ διαδικαςία μετάβαςθσ με αποτζλεςμα να προκφπτει το ςυμπλθρωμζνο τιμολόγιο αγοράσ το οποίο είτε εμφανίηεται αυτόματα ςτθν οκόνθ είτε πρζπει να το αναηθτιςουμε ςτα παραςτατικά αγοράσ ακολουκϊντασ τθν διαδρομι Εγγραφζσ, Λίςτα παραςτατικϊν (Εικόνα ). 59

61 τθν ςυνζχεια ςτο πεδίο Σφποσ Παραςτατικϊν επιλζγουμε Σιμολόγιο Αγορϊν (Εικόνα ) και επιβεβαιϊνουμε τθν πρόκεςθ μασ πλθκτρολογϊντασ Αποδοχι (Εικόνα ). Εικόνα :Διαδικαςία αναηιτθςθσ του τιμολογίου αγοράσ(1) Εικόνα :Διαδικαςία αναηιτθςθσ του τιμολογίου αγοράσ(2) 60

62 Παρατθροφμε ότι ςτθ πρϊτθ γραμμι του πίνακα που προκφπτει εμφανίηεται το τιμολόγιο αγοράσ που δθμιουργιςαμε (Εικόνα ). Κάνοντασ διπλό κλικ παρατθροφμε ότι ανοίγει το τιμολόγιο πϊλθςθσ (Εικόνα ) ςτο οποίο ζχουμε τθν δυνατότθτα να επιλζξουμε διαφορετικοφσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ αυτό κα πλθρωκεί (Εικόνα ). Σζλοσ, επιλζγουμε Αποκικευςθ. Εικόνα :Διαδικαςία αναηιτθςθσ του τιμολογίου αγοράσ(3) Εικόνα :Εμφάνιςθ τιμολογίου αγοράσ 61

63 Εικόνα :Επιλογι τρόπου πλθρωμισ τιμολογίου αγοράσ 6.3 Αποδείξεισ Απόδειξθ πλθρωμισ Η διαδικαςία τθν οποία ακολουκοφμε για να εκτυπϊςουμε μία απόδειξθ πλθρωμισ είναι θ εξισ: Από τθν γραμμι εργαλείων ςτθν κεντρικι οκόνθ του ςυςτιματοσ επιλζγουμε Σαμείο/ αξιόγραφα, Πλθρωμζσ (Εικόνα ). τθν ςυνζχεια από τον πίνακα που εμφανίηεται επιλζγουμε Απόδειξθ Πλθρωμισ (Εικόνα 6.3.2) και ςτθν ςυνζχεια ειςάγουμε τα ςτοιχεία του προςϊπου ςτο οποίο κα εκτυπωκεί θ απόδειξθ. Επίςθσ από τισ επιλογζσ που μασ εμφανίηονται ςτα δεξιά τθσ οκόνθσ επιλζγουμε Ειςαγωγι με αποτζλεςμα να ειςάγουμε μια κενι γραμμι ςτθν λίςτα των ειδϊν που ακολουκεί και ςτθν ςυνζχεια επιλζγουμε Προβολι με αποτζλεςμα να εμφανιςτεί ζνασ πίνακασ μζςω του οποίου ειςάγουμε το ποςό τθσ απόδειξθσ (Εικόνα ). Σζλοσ με τθν επιλογι Αποδοχι εμφανίηεται το παραςτατικό τθσ απόδειξθσ το οποίο αποκθκεφουμε με τθν επιλογι Αποκικευςθ (Εικόνα ). 62

64 Εικόνα : Διαδικαςία δθμιουργίασ απόδειξθσ πλθρωμισ(1) Εικόνα : Διαδικαςία δθμιουργίασ απόδειξθσ πλθρωμισ(2) 63

65 Εικόνα : Ειςαγωγι ςτοιχείων τθσ απόδειξθσ πλθρωμισ Εικόνα : υμπλθρωμζνο παραςτατικό απόδειξθσ πλθρωμισ Απόδειξθ είςπραξθσ Η διαδικαςία τθν οποία ακολουκοφμε για να εκτυπϊςουμε μία απόδειξθ είςπραξθσ είναι θ εξισ: Από τθν γραμμι εργαλείων ςτθν κεντρικι οκόνθ του ςυςτιματοσ επιλζγουμε Σαμείο/ αξιόγραφα, Ειςπράξεισ (Εικόνα ). τθν ςυνζχεια από τον πίνακα που εμφανίηεται επιλζγουμε Απόδειξθ Είςπραξθσ (Εικόνα 6.3.2) και ςτθν ςυνζχεια ειςάγουμε τα ςτοιχεία του προςϊπου ςτο οποίο κα εκτυπωκεί θ 64

66 απόδειξθ. Επίςθσ από τισ επιλογζσ που μασ εμφανίηονται ςτα δεξιά τθσ οκόνθσ επιλζγουμε Ειςαγωγι με αποτζλεςμα να ειςάγουμε μια κενι γραμμι ςτθν λίςτα των ειδϊν που ακολουκεί και ςτθν ςυνζχεια επιλζγουμε Προβολι με αποτζλεςμα να εμφανιςτεί ζνασ πίνακασ μζςω του οποίου ειςάγουμε το ποςό τθσ απόδειξθσ (Εικόνα ). Σζλοσ με τθν επιλογι Αποδοχι εμφανίηεται το παραςτατικό τθσ απόδειξθσ το οποίο αποκθκεφουμε με τθν επιλογι Αποκικευςθ (Εικόνα ). Εικόνα : Διαδικαςία δθμιουργίασ απόδειξθσ είςπραξθσ(1) Εικόνα : Διαδικαςία δθμιουργίασ απόδειξθσ είςπραξθσ(2) 65

67 Εικόνα : Ειςαγωγι ςτοιχείων τθσ απόδειξθσ είςπραξθσ Εικόνα : υμπλθρωμζνο παραςτατικό απόδειξθσ είςπραξθσ 66

68 6.4Ακφρωςθ παραςτατικοφ Σζλοσ, ςκόπιμο είναι να αναφερκεί ότι το ςφςτθμα μασ δίνει τθν δυνατότθτα να ακυρϊςουμε ζνα παραςτατικό το οποίο ζχει εκδοκεί. Η διαδικαςία είναι θ εξισ : Αναηθτοφμε το παραςτατικό ςτθν λίςτα των παραςτατικϊν ακολουκϊντασ τθν διαδρομι Εγγραφζσ, Λίςτα Παραςτατικϊν, το επιλζγουμε και ςτθν ςυνζχεια από το κεντρικό μενοφ ενϊ βριςκόμαςτε ςτο εςωτερικό του παραςτατικοφ επιλζγουμε Ενζργειεσ, Ακφρωςθ. Σζλοσ, επιλζγουμε Αποκικευςθ (Εικόνα 6.4.1). Εικόνα 6.4.1: Ακφρωςθ παραςτατικοφ 67

69 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αποτελζςματα κινιςεων-αναλυτικό Ημερολόγιο τθν υποενότθτα αυτι κα περιγραφεί θ διαδικαςία με τθν οποία εμφανίηεται ςτθν οκόνθ ζνασ ςυνοπτικόσ πίνακασ που περιλαμβάνει τισ ςυνολικζσ κινιςεισ που ζγιναν ςε μια ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία ι ς ζνα ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα, και ς ζναν ςυγκεκριμζνο λογαριαςμό, ανάλογα με τθν επιλογι μασ ςτα φίλτρα που μασ προτείνει το ςφςτθμα. Η διαδικαςία αυτι περιλαμβάνει τα εξισ βιματα: Διαχείριςθ, Λογιςτικι, Αναλυτικά Ημερολόγια και ςτθν ςυνζχεια επιλζγουμε το ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα ι θμερομθνία και τον ςυγκεκριμζνο λογαριαςμό που επικυμοφμε (Εικόνεσ 7.1.1, 7.1.2). Εικόνα 7.1.1:Διαδικαςία ανοίγματοσ αναλυτικοφ θμερολογίου 68

70 Εικόνα 7.1.2:Διαδικαςία επιλογισ φίλτρων του αναλυτικοφ θμερολογίου υμπεραςματικά, αν επικυμοφμε να δοφμε τον ςυνοπτικό πίνακα με τισ ςυνολικζσ κινιςεισ που ζγιναν για μια ςυγκεκριμζνο διάςτθμα ακολουκοφμε τθν διαδρομι Διαχείριςθ, Λογιςτικι, Αναλυτικά Ημερολόγια, ςτθν ςυνζχεια επιλζγουμε το ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα που μασ ενδιαφζρεικαι τζλοσ, επιλζγουμε Εκτζλεςθ. Παρατθροφμε ότι αμζςωσ εμφανίηονται οι κινιςεισ όλων των λογαριαςμϊν που ζγιναν ς εκείνο το χρονικό διάςτθμα (Εικόνα 7.1.3). Εικόνα 7.1.3:Κινιςεισ όλων των λογαριαςμών κατά το διάςτθμα 30/12/ /12/

71 Επίςθσ αν επικυμοφμε να εμφανίςουμε τισ κινιςεισ κάκε λογαριαςμοφ ς ζνα ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα εκτόσ από το διάςτθμα που μασ ενδιαφζρει επιλζγουμε και τον λογαριαςμό του οποίου τισ κινιςεισ επικυμοφμε να εμφανίςουμε και ςτθν ςυνζχεια επιλζγουμε Εκτζλεςθ. Παρατθροφμε ότι εμφανίηονται οι κινιςεισ του κάκε λογαριαςμοφ ξεχωριςτά για το χρονικό διάςτθμα που επιλζξαμε ( Εικόνεσ 7.1.4,7.1.5.,7.1.6). Εικόνα 7.1.4:Κινιςεισ λογαριαςμών πελατών κατά το διάςτθμα 30/12/ /12/2013 Εικόνα 7.1.5:Κινιςεισ λογαριαςμών προμθκευτών κατά το διάςτθμα 30/12/ /12/

72 Εικόνα 7.1.6:Κινιςεισ λογαριαςμοφ ταμείου κατά το διάςτθμα 30/12/ /12/ Αποτελζςματα κινιςεων-ιςοηφγιο Γενικοφ & Αναλυτικών Κακολικών τθνυποενότθτα αυτι κα περιγραφεί θ διαδικαςία με τθν οποία εμφανίηεται ςτθν οκόνθ ζνασ ςυνοπτικόσ πίνακασ που περιλαμβάνει το ιςοηφγιο των κινιςεων που ζγιναν ςε μια ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία ι ς ζνα ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα, και ς ζναν ςυγκεκριμζνο λογαριαςμό, ανάλογα με τθν επιλογι μασ ςτα φίλτρα που μασ προτείνει το ςφςτθμα. Η διαδικαςία αυτι περιλαμβάνει τα εξισ βιματα: Διαχείριςθ, Λογιςτικι, Ιςοηφγιο Γενικοφ & Αναλυτικϊν Κακολικϊν και ςτθν ςυνζχεια επιλζγουμε το ςυγκεκριμζνο διάςτθμα ι θμερομθνία και τον ςυγκεκριμζνο λογαριαςμό που επικυμοφμε (Εικόνεσ 7.2.1, 7.2.2). 71

73 Εικόνα 7.2.1:Διαδικαςία ανοίγματοσ ιςοηυγίου λογιςτικισ Εικόνα 7.2.2:Διαδικαςία επιλογισ φίλτρων του ιςοηυγίου λογιςτικισ υμπεραςματικά, αν επικυμοφμε να δοφμε τον ςυνοπτικό πίνακα με τισ ςυνολικζσ κινιςεισ που ζγιναν για μια ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα ακολουκοφμε τθν διαδρομι Διαχείριςθ, Λογιςτικι, Ιςοηφγιο Γενικοφ & Αναλυτικϊν Κακολικϊν, ςτθν ςυνζχεια επιλζγουμε το ςυγκεκριμζνο διάςτθμα που μασ ενδιαφζρει και τζλοσ επιλζγουμε Εκτζλεςθ. Παρατθροφμε ότι αμζςωσ εμφανίηονται το ιςοηφγιο των κινιςεων που ζγιναν ς εκείνο το χρονικό διάςτθμα (Εικόνα 7.2.3). 72

74 Εικόνα 7.2.3:Ιςοηφγιο λογαριαςμών κατά το διάςτθμα 30/12/ /12/2013 Επίςθσ αν επικυμοφμε να εμφανίςουμε το ιςοηφγιο κάκε λογαριαςμοφ ς ζνα ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα, εκτόσ από το διάςτθμα που μασ ενδιαφζρει, επιλζγουμε και τον λογαριαςμό του οποίου το ιςοηφγιο επικυμοφμε να εμφανίςουμε και ςτθν ςυνζχεια επιλζγουμε Εκτζλεςθ. Παρατθροφμε ότι εμφανίηεται το ιςοηφγιο του κάκε λογαριαςμοφ ξεχωριςτά για το χρονικό διάςτθμα που επιλζξαμε ( Εικόνεσ 7.2.4,7.2.5.,7.2.6). Εικόνα 7.2.4:Ιςοηφγιο λογαριαςμοφ πελατών κατά το διάςτθμα 30/12/ /12/

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final>

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Select Business. Ολοκλθρωμζνεσ λφςεισ εμπορικοφ λογιςμικοφ για ςφγχρονεσ επιχειριςεισ

Select Business. Ολοκλθρωμζνεσ λφςεισ εμπορικοφ λογιςμικοφ για ςφγχρονεσ επιχειριςεισ Select Business Ολοκλθρωμζνεσ λφςεισ εμπορικοφ λογιςμικοφ για ςφγχρονεσ επιχειριςεισ Αξιοποιιςτε τισ πραγματικζσ δυνατότθτεσ τθσ επιχείρθςθσ ςασ με το ζξυπνο λογιςμικό SELECT BUSINESS Οι ανάγκεσ τθσ κακθμερινότθτασ,

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0»

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ «Δεσ την Ψηφιακά 2.0» «Απόκτθςθ φορθτϊν προςωπικϊν υπολογιςτϊν από τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ(ΩΝ) Ε ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΟΡΑ

ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ(ΩΝ) Ε ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΟΡΑ ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ(ΩΝ) Ε ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΟΡΑ Για τθν ζκδοςθ Dioscourides Xpress, όταν παραλάβετε κάποια παραγγελία: 1 2 3 1. Μεταφερκείτε ςτο μενοφ 2. Επιλζξτε τθ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3.

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. My Tax Friend 3 Manual Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3 Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. Λογιστικό γραφείο Βλαδίμηρου Ι. Ίτσιου copyright 2011-2014

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων).

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_ (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). Βαςικοί παράμετροι @EDT@_ @CHK@_ @CXD@_ @CXDC@_ @CMB@_ @CHKLB@_ Παράμετροσ που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ)

ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ) ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ) Για να χορηγήςετε ςε πελάτθ ςασ κάποια φάρμακα με τη μορφή «δανεικών» (δθλαδι φάρμακα για τα οποία κα φζρει ςτο επόμενο διάςτθμα ςυνταγι του ταμείου του), ακολουκιςτε

Διαβάστε περισσότερα

Xpress. Ιωάννινα. Μάιοσ 2015

Xpress. Ιωάννινα. Μάιοσ 2015 Xpress Ιωάννινα Μάιοσ 2015 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ «Αποκθκευτικοί χώροι» - Διάκριςθ αποκεμάτων Διακζςιμα = το ςφνολο των εμπορευμάτων, που υπάρχουν αυτι τθ ςτιγμι ςτα ράφια ι ςτα ςυρτάρια του φαρμακείου Εκκρεμότθτεσ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ χρη ςτη ςυςτη ματοσ ΟΠΣΥΔ Απρίλιοσ 2016 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι...

Διαβάστε περισσότερα

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL 1 1. Καταγραφι γενικϊν παραμζτρων του ςυςτιματοσ 2. Εξζταςθ αςκενι και διαχείριςθ αρχείου αςκενϊν 3. Εκτφπωςθ κλινικισ εξζταςθσ 4. Κατάλογοσ και επιλογι ορκωτικοφ 5. Διαχείριςθ και Αποςτολι παραγγελιϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης Eγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Σχετικά.. 3 Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα. 4 Λιψθ Παραγγελιάσ.. 5 Διαχείριςθ τραπεηιϊν. 9 Μετακίνθςθ Τραπεηιοφ... 10 Λογαριαςμόσ Τραπεηιοφ 11 Παραγγελίεσ χωρίσ τραπζηι. 12 Σθμειϊματα

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Επιμελητήριο... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card

Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card 03 04 ΙΛΥΔΑ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ Α.Ε. Σαρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Ρεριγραφι Υποςυςτιματοσ... 3 Βαςικά αρχεία... 4 Κάρτεσ Master... 4 Ειςαγωγι νζασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ηλεκτρονικζσ Τπθρεςίεσ ICiSnet Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων Μάιοσ 2010 Ι. Ηλεκτρονικι Ρρόςβαςθ Εξωτερικϊν Χρθςτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01 Αιτήςεισ για τη χορήγηςη πετρελαίου θέρμανςησ περιόδου 2015-2016 Οδθγίεσ Χριςθσ Ζκδοςθ v.01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com Seventron Limited Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com EnglishOnlineTests.com Seventron.com March 2013 Περιεχόμενα Πίνακασ ελζγχου/control Panel... 2 Προςκικθ μακθτι... 3 Ανάκεςθ μακθτι ςε ενότθτα...

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ»

«ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ pupilslaptp «ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΩΝ ΟΔΗΓΙΕ, ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ επτζμβριοσ 2009 pupilslaptp Πίνακασ

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ενότητα 11: Αντικειμενοςτραφήσ και αντικείμενοςχεςιακζσ βάςεισ Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΔΡΑΜΑ ΠΟΤΔΑΣΕ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΘ ΧΡΘΣΟ : 7746 ΩΣΘΡΙΑΔΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

DIOSCOURIDES VERSION

DIOSCOURIDES VERSION DIOSCOURIDES VERSION 2.15.29 ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑ ΚΑΙ & ΕΠΑΝΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΑΡΑΥΑΡΜΑΚΩΝ Για τθν τροποποίθςθ των παραπάνω ςτοιχείων ςτθ νζα ζκδοςθ ςασ δίνουμε τθ δυνατότθτα να αλλάξετε το ΦΠΑ και τθ λιανικι

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ υνοπτικόσ Οδθγόσ για Γράψιμο Εκτζλεςθ Προγραμμάτων Java ςε Περιβάλλον DOS και NetBeans

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-280 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Φιλιοποφλου Ειρινθ Βάςθ Δεδομζνων Βάζη δεδομένων είναι μια οπγανωμένη ζςλλογή πληποθοπιών οι οποίερ πποζδιοπίζοςν ένα ζςγκεκπιμένο θέμα.χπηζιμεύοςν ζηην Σςλλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-120 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ Ιςτορική Αναδρομή 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα ουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογι Pegasus Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 1 ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ 1. Στθν Αρχικι ςελίδα τθσ Εφαρμογισ υπάρχουν τρεισ

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop. E-shop.

Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop. E-shop. Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop E-shop www.pets-friends.grr www.facebook.com/pets.friends.gr Αρχικι ςελίδα Βιμα 1 ο : Πατιςτε φνδεςθ 2 Βιμα 2ο Πατιςτε υνζχεια 3 Βιμα 3 ο Δθμιουργιςτε τον προςωπικό ςασ λογαριαςμό

Διαβάστε περισσότερα