Ο ΟΡΘΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ THE MATINS OF PASCHA

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΟΡΘΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ THE MATINS OF PASCHA"

Transcript

1 Ο ΟΡΘΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ THE MATINS OF PASCHA Μέχρι, ἀλλά μὴ συμπεριλαμβανομένου, τοῦ Εξαποστειλαρείου καὶ τῶν Αἴνων Up to, but not including, the Exapostilarion and the Praises

2 The Order of the Vigil and Matins of Pascha The Service begins as follows: Blessed is our God.* Trisagion. Lord have mercy. (12) Glory; Both now. O come, let us worship. Psalm 50. * Heavenly King is not said at the beginning of a Service until Matins of Monday of the Holy Spirit. Immediately, the Canon, He that once had hidden is chanted in the Plagal of Second Tone, Heirmologic, from Δι (G). Following the Ninth Ode of the Canon, He that once had hidden, the Choir straightway chants, softly and very reverently, the Resurrection Dismissal Hymn, When Thou didst descend unto death, in the Second Tone. All the lights in the Church are extinguished by the end of this hymn. The senior-ranking (High)Priest then emerges through the Beautiful Gates, carrying a lit candle, and chants, in the Plagal of First Tone: Come, receive ye light from the Unwaning Light, and glorify Christ, Who is arisen from the dead. The Choir then repeats the same hymn twice more, beginning in the language not chanted by the (High)Priest. After this has been chanted a total of three times, the Chanters chant the troparion, Angels in the heavens, O Christ our Saviour in both Greek and English, while the clergy and the faithful lead a great procession to the appointed place outside the narthex of the church. Note: All the text and music for the above portion of the Service through When Thou didst descend is contained in a separate Choir book. The music and text for the rest of this Service (from Come, receive ye light through the end of the Paschal Canon) is contained in this book. The (High)Priest then reads the Gospel according to St. Mark (16:1-8), in at least Greek and English, and, following the Choir responses, Glory to Thee, O Lord; glory to Thee, intones the exclamation: Glory to the holy and consubstantial and life-creating and indivisible Trinity, always, now and ever, and unto the ages of ages. Choir: Amen

3 And straightway, the clergy, faithful, and Choir chant in alternating languages the troparion, Christ is risen, in the Plagal of the First Tone. The troparion is chanted first three times without verses, and then once after each verse intoned by the (High)Priest, beginning with Let God arise through Both now and ever. Christ is risen is then chanted once more without a verse and with a final ending. Immediately, the Deacon intones the Litany, followed by the Choir responses, Lord have mercy in the Plagal of the Fourth Tone. After the traditional exclamations of Christ is risen! by the (High)Priest, and the response Truly He is risen! by the faithful, in various languages, the clergy and faithful process back into the Church while the Chanters and Choir begin the Paschal Canon, It is the day of Resurrection, alternating between Greek and English, and chanting the refrain, Glory to Thy holy Resurrection, O Lord before each troparion (not including the Heirmos). The Choir, chanting in English, alternates the Paschal Canon with the Chanters, who chant the Canon in Greek. All the responses of the small litanies are chanted by the Choir, as well as the Hypakoë of Pascha. The Chanters read the Greek Kontakion, Oikos, Synaxarion of the Menaion, and Synaxarion of Pascha. The Choir then reads the English Kontakion and Oikos and Synaxarion of Pascha, and then chants Let us who have beheld the Resurrection of Christ three times, alternating the languages. The Service continues with the chanting of the rest of the Canon as before until the Exapostilarion, which is chanted all three times by the Chanters. The Chanters continue, chanting the Praises, in the First Tone, and the first four troparia of the Resurrection in the First Tone from the Octoëchos. At this point, the Choir begins chanting the Stichera of Pascha, Let God arise A sacred Pascha in both languages, starting with the Greek. The Choir chants all the rest of Matins and the Divine Liturgy.

4 Ἡ Τάξις τῆς Ἀγρυπνίας καὶ τοῦ Ὄρθρου τοῦ Πάσχα Ἡ Ἀκολουθία ἄρχεται ὡς ἑξῆς: Εὐλογητὸς ὁ Θεός.* Τρισάγιον. Κύριε ἐλέησον (ιβ )Δόξα καὶ νῦν. Δεῦτε προσκυνήσωμεν. Ὁ Ν Ψαλμὸς. *Τὸ «Βασιλεῦ Οὐράνιε» οὐ λέγεται εἰς τὴν ἀρχὴν Ἀκολουθιῶν ἕως τοῦ Ὄρθρου τῆς Δευτέρας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Εὐθέως ψάλλεται ὁ κανών, «Κύματι θαλάσσης», εἰς ἦχον Πλ. Β, Εἱρμολογικόν, ἀπὸ Δι. Μετά δὲ τὴν Θ Ὠδήν τοῦ Κανόνος, «Κύματι θαλάσσης», ὁ Χορὸς εὐθέως ψάλλει, χαμηλοφώνως καὶ κατανυκτικῶς, τὸ Ἀναστάσιμον Ἀπολυτίκιον, «Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον», εἰς τὸν Β ἦχον. Ἅπαντα τὰ κηρία ἐν τῷ ναῷ σβέννυνται πρὸ τοῦ τέλους τοῦ ὕμνου τούτου. Ἐξέρχεται τότε ὁ προεξάρχων (Ἀρχ)ιερεὺς τῆς Ωραίας Πύλης κρατῶν ἀνημμένην λαμπάδα, καὶ ψάλλει εἰς ἦχον Πλ. Α : «Δεῦτε, λάβετε φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτός, καὶ δοξάσατε Χριστόν, τὸν ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν.» Τότε ὁ Χορὸς ἐπαναλαμβάνει τὸ αὐτὸ δίς, πρῶτον εἰς γλῶσσαν διάφορον τῆς τοῦ (Ἀρχ)ιερέως. Ψαλλομένου δὲ τούτου τρίς ἐν συνόλῳ, οἱ ψάλται ψάλλουσι τὸ τροπάριον, «Τὴν Ἀνάστασίν Σου, Χριστὲ Σωτήρ», εἰς ἦχον Πλ. Β ἐν ἀμφοτέραις γλώσσαις, ἀγγλιστί τε καὶ ἑλληνιστί, ἐνῷ ὁ κλῆρος καὶ ὁ λαὸς προπορεύουσιν ἐν μεγάλῃ πομπῇ εἰς τὸν προσδιωρισμένον τόπον ἐκτὸς τοῦ νάρθηκος τοῦ ναοῦ. ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Ὅλο τὸ κείμενον καὶ ἡ μουσικὴ διὰ τὰ ὡς ἄνω ἕως καὶ τοῦ «Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον» περιέχονται εἰς ἄλλο βιβλίον τῆς Χορωδίας. Ἡ μουσικὴ καὶ τὸ κείμενον διὰ τὸ ὑπόλοιπον τῆς Ἀκολουθίας (ἀπὸ τοῦ «Δεῦτε, λάβετε φῶς» ἕως καὶ τοῦ τέλους τοῦ Κανόνος τοῦ Πάσχα) περιέχονται εἰς τὸ βιβλίον τοῦτο. Εἶτα, ὁ (Ἀρχ)ιερεὺς ἀναγιγνώσκει τὸ κατὰ Μᾶρκον Εὐαγγέλιον (ιϛ : 1-8), εἰς τὴν ἑλληνικὴν καὶ ἀγγλικήν, καὶ ἀφ οὗ ὁ Χορὸς εἴπῃ τὸ «Δόξα σοι, Κύριε δόξα σοι», ἐκφωνεῖ: «Δόξα τῇ ἁγίᾳ, καὶ ὁμοουσίῳ, καὶ ζωοποιῷ, καὶ ἀδιαιρέτῳ Τριάδι, πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων.» Ὁ Χορός: Ἀμήν.

5 Καὶ εὐθέως, ὁ κλῆρος, ὁ λαός, καὶ ὁ Χορὸς ψάλλουσιν εἰς ἀμφοτέρας γλώσσας ἐναλλάξ τὸ τροπάριον, «Χριστὸς ἀνέστη», εἰς τον ἦχον Πλ. Α. Τὸ τροπάριον ψάλλεται μὲν τρίς ἄνευ στίχων, εἶτα δὲ ἅπαξ κατόπιν καθεκάστου στίχου ἀπαγγελομένου ὑπὸ τοῦ (Ἀρχ)ιερέως, ἀρχομένου μετὰ τοῦ «Ἀναστήτω ὁ Θεὸς...» ἕως τοῦ «Καὶ νῦν καὶ ἀεί...». Τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» ψάλλεται ἔτι ἅπαξ ἄνευ στίχου μετὰ καταλήξεως. Εἶτα, ὁ Διάκονος ἐκφωνεῖ τὴν Ἐκτενῆ, τοῦ Χοροῦ ψάλλοντος εἰς καθεκάστην αἴτησιν τὸ «Κύριε, ἐλέησον» εἰς ἦχον Πλ. Δ. Κατόπιν τῶν συνηθισμένων ἐκφωνήσεων τοῦ «Χριστὸς ἀνέστη!» ὑπὸ τοῦ (Ἀρχ)ιερέως ἐν διαφόροις γλώσσαις, ὁ κλῆρος καὶ ὸ λαὸς ἐπανέρχονται ἐν τῷ ναῷ ἐνῷ οἱ ψάλται καὶ ὁ Χορὸς ἄρχονται τὸν Κανόνα τοῦ Πάσχα, «Ἀναστάσεως ἡμέρα», ἐναλλασσόμενοι μὲν τὰ τροπάρια εἰς τὴν ἑλληνικὴν καὶ ἀγγλικήν, προτάσσοντες δὲ εἰς ἕκαστο τροπάριον, πλὴν τοῦ Εἱρμοῦ, τὸν στίχον, «Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε.» Ὁ Χορός, ψάλλων εἰς τὴν ἀγγλικήν, ἐναλλάσσει τὸν Κανόνα τοῦ Πάσχα μετὰ τῶν Ψαλτῶν, οἵτινες ψάλλουσι τὸν Κανόνα εἰς τὴν ἑλληνικήν. Ἅπασαι αἱ ἀνταποκρίσεις τῶν μικρῶν συναπτῶν ψάλλονται ὑπὸ τοῦ Χοροῦ, ὡς καὶ ἡ Ὑπακοὴ τοῦ Πάσχα. Οἱ Ψάλται ἀναγιγνώσκουσι εἰς τὴν ἑλληνικήν τὸ Κοντάκιον, Οἶκον, Συναξάριον τοῦ Μηναίου, καὶ Συναξάριον τοῦ Πάσχα. Εἶτα, ὁ Χορός ἀναγιγνώσκει εἰς τὴν ἀγγλικὴν τὸ Κοντάκιον, Οἶκον, καὶ Συναξάριον τοῦ Πάσχα, κατόπιν τοῦ ὁποίου ψάλλει τρὶς, ἐναλλασσόμενος τὰς γλώσσας, καὶ τὸ «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι...». Ἡ Ἀκολουθία συνεχίζεται μετὰ τοῦ ὑπολοίπου τοῦ Κανόνος κατὰ τὴν ὡς ἄνω σειρὰν ἕως τὸ Ἐξαποστειλάριον, τὸ ὁποῖο ψάλλεται τρὶς ὑπὸ τῶν Ψαλτῶν. Οἱ Ψάλται συνεχίζουσι, ψάλλοντες τοὺς Αἴνους, εἰς ἦχον Α, καὶ τὰ τέσσαρα πρῶτα ἀναστάσιμα τροπάρια ἀπὸ τοῦ Ὀκτωήχου τοῦ Α ἤχου. Εἰς τὸ σημεῖον τοῦτο, ὁ Χορὸς ἄρχεται ψάλλειν τὰ Στιχηρὰ τοῦ Πάσχα, «Ἀναστήτω ὁ Θεὸς...Πάσχα ἱερόν...» εἰς ἀμφοτέρας γλώσσας. Ὁ Χορὸς ψάλλει ὅλον τὸ ὑπόλοιπον τοῦ Ὄρθρου καὶ τὴν Θείαν Λειτουργίαν.

6 The following hymn is chanted 3 times, first by the High Priest, then twice more by the Choir, alternating the languages: Plagal First Tone Α νε α νες Δευ τε λα α βε τε ε φω ω ως εκ του α νε σπε ε ρου φω ω το ο ος και δο ξα α σα α α τε ε ε Χρι ι ι ι στον τον α να α στα αν τα εκ νε ε κρων Come re- ceive ye light from the un- wa ning light and glo ri fy Christ who is a ri sen from the dead

7 THE PASCHAL CANON First Tone Α να νες Ὠδή Α /Ode 1 It is the day of Re- sur- rec- tion let us be ra- di- ant o ye peo- ples Pa- scha the Lord s- Pa- scha for Christ God hath brought us from death un- to life and from earth un- to hea- ven as we sing the tri- um phal hymn

8 Glo- ry to Thy ho- ly Re- sur- rec- tion O Lord! Let us pu- ri- fy our sen- ses and we shall be- hold Christ Ra- diant with the un- ap- proach- a- ble light of the Re-sur- rec- tion and we shall clear- ly hear Him say Re- joice as we sing the tri- um phal hymn Glory to Thy holy Resurrection, O Lord! For meet is it that the heav-ens should re- joice and that the earth should be glad and that the whole world both vi- si- ble and in- vi- si- ble should keep the feast for Christ our e- ver-last-ing joy hath a- ri- sen

9 Katavasia It is the day of Re- sur- rec- tion let us be ra- di- ant o ye peo- ples Pa- scha the Lord s- Pa- scha for Christ God hath brought us from death un- to life and from earth un- to hea- ven as we sing the tri- um phal hymn Now, chanted three times, alternating with the Greek: Christ is ri- sen from the dead by death hath he tram-pl d down death and on those in the graves hath he be- stow'd life And then, once: Je- sus hav- ing ri- sen from the grave as he fore- told hath gran ted us life e- ver- las- ting and great mer cy

10 Μικρή Εκτενία/Small Litany Ηχος Α (Πρώτος)/First Tone Διάκονος/Deacon: Ἔτι καὶ ἔτι.../again and again Κυ ρι ε λε η σον Lord have mer- cy Διάκονος /Deacon: Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον.../help us, save us, have mercy Α μην A- men Διάκονος/Deacon: Τῆς Παναγίας ἀχράντου.../calling to remembrance our all-holy (Σιγανὰ καί ταυτοχρόνως τῇ αἰτήσει/chanted quickly and softly) Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον η μας Most ho- ly The- o- to- kos save us Διάκονος/Deacon: (Τελειώνοντας τήν αἴτησιν)...χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.../ (Completing the petition) and all our life unto Christ our God. Σοι Κυ ρι ε To Thee O Lord Ἱερεύς/Priest: Ὅτι σόν το κράτος.../for Thine is the dominion Α μην Α- men

11 Ὠδή Γ /Ode 3 Come let us drink a new drink not one mar- vel- lous- ly brɔt forth from a bar- ren rock but the source of in- cor- rup tion which spring-eth forth from the grave of Christ in whom we are es- ta- blish'd Glory to Thy holy Resurrection, O Lord! Now are all things fill'd with light hea- ven and earth and the neth- er most re- gions of the earth Let all cre- a- tion there-fore ce- le- brate the a- ri sing of Christ where- by it is es- ta- blish'd

12 Glory to Thy holy Resurrection, O Lord! Yes- ter- day I was bur- ied with Thee O Christ and to- day I a- rise with Thine a- ris- ing Yes- ter- day was I cru- ci- fied with Thee do Thou Thy- self glo- ri- fy me with Thee O Sa- viour in Thy King- dom Katavasia Come let us drink a new drink not one mar- vel- lous- ly brɔt forth from a bar- ren rock but the source of in- cor- rup tion which spring-eth forth from the grave of Christ in whom we are es- ta- blish'd

13 Now, chanted three times, alternating with the Greek: Christ is ri- sen from the dead by death hath he tram-pl d down death and on those in the graves hath he be- stow'd life And then, once: Je- sus hav- ing ri- sen from the grave as he fore- told hath gran ted us life e- ver- las- ting and great mer cy

14 Μικρή Εκτενία/Small Litany Ηχος Α (Πρώτος)/First Tone Διάκονος/Deacon: Ἔτι καὶ ἔτι.../again and again Κυ ρι ε λε η σον Lord have mer- cy Διάκονος /Deacon: Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον.../help us, save us, have mercy Α μην A- men Διάκονος/Deacon: Τῆς Παναγίας ἀχράντου.../calling to remembrance our all-holy (Σιγανὰ καί ταυτοχρόνως τῇ αἰτήσει/chanted quickly and softly) Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον η μας Most ho- ly The- o- to- kos save us Διάκονος/Deacon: (Τελειώνοντας τήν αἴτησιν)...χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.../ (Completing the petition) and all our life unto Christ our God. Σοι Κυ ρι ε To Thee O Lord Ἱερεύς/Priest: Ὅτι σόν το κράτος.../for Thine is the dominion Α μην Α- men

15 The Hypakoë (Ἤχος Τέταρτος Μαλακος Χρωματικος/ Fourth Tone Soft Chromatic, from Δι) When they who were with Ma- ry came an- ti- ci- pa- ting the dawn and found the stone roll'd a- way from the se- pul- chre they heard from the an- gel why seek ye a- mong the dead as though He were mor- tal man Him Who a- bid- eth in e- ver- last ing light be- hold the grave clothes go quick- ly and pro- claim to the world that the Lord is ri- sen and hath put death to death for He is the Son of God Who sav- eth the race of man

16 Ὠδή Δ /Ode Four Let the Pro- phet Ab- ba- kum the pro- claim-er of di- vine things keep the di- vine watch with us and show forth the ra- di- ant an- gel who with re- sound-ing voice hath de- clared To- day doth bring sal- va- tion to the world for Christ is ri- sen as om- ni po tent Glory to Thy holy Resurrection, O Lord! Christ re- vealed Him- self to be a male when He o- pened the Vir- gin s womb and He was called a Lamb as He is food Thus with-out blem- ish is our Pas- cha for He tas- ted not cor- rup tion and since He is tru- ly God per- fect was He pro claim'd

17 Glory to Thy holy Resurrection, O Lord! Christ our bles- sed crown like un- to a year- ling lamb of His own good-will did sac- ri- fice Him- self for all a Pa- scha of pu- ri- fi- ca- tion and from the grave the beau- ti- ful Son of Right- eous- ness shone forth a- gain u- pon us Glory to Thy holy Resurrection, O Lord! Da- vid the an- ces- tor of our God danc'd with leap ing be- fore the sym- bo- li- cal Ark of the Cov- en- ant Let us al- so the ho- ly peo ple of God be- hold- ing the ful- fill ment of the sym bols re- joice in god- ly wise for Christ is ris en as om- ni po tent

18 Katavasia Let the Pro- phet Ab- ba- kum the pro- claim-er of di- vine things keep the di- vine watch with us and show forth the ra- di- ant an- gel who with re- sound-ing voice hath de- clared To- day doth bring sal- va- tion to the world for Christ is ri- sen as om- ni po tent Now, chanted three times, alternating with the Greek: Christ is ri- sen from the dead by death hath he tram-pl d down death and on those in the graves hath he be- stow'd life And then, once: Je- sus hav- ing ri- sen from the grave as he fore- told hath gran ted us life e- ver- las- ting and great mer cy

19 Μικρή Εκτενία/Small Litany Ηχος Α (Πρώτος)/First Tone Διάκονος/Deacon: Ἔτι καὶ ἔτι.../again and again Κυ ρι ε λε η σον Lord have mer- cy Διάκονος /Deacon: Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον.../help us, save us, have mercy Α μην A- men Διάκονος/Deacon: Τῆς Παναγίας ἀχράντου.../calling to remembrance our all-holy (Σιγανὰ καί ταυτοχρόνως τῇ αἰτήσει/chanted quickly and softly) Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον η μας Most ho- ly The- o- to- kos save us Διάκονος/Deacon: (Τελειώνοντας τήν αἴτησιν)...χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.../ (Completing the petition) and all our life unto Christ our God. Σοι Κυ ρι ε To Thee O Lord Ἱερεύς/Priest: Ὅτι σόν το κράτος.../for Thine is the dominion Α μην Α- men

20 Ὠδή E /Ode Five Let us a- rise in the deep dawn and in- stead of myrrh of- -fer praise to the Mas- ter and we shall see Christ the Sun of Right-eous-ness Who caus- eth life to dawn for all Glory to Thy holy Resurrection, O Lord! When those held cap- tive in the bonds of Ha- des be- held Thy bound- less com- pas sion O Christ they has-ten'd to the light with a joy- ful step ex- alt- ing the e- ter- nal Pas- cha

21 Glory to Thy holy Resurrection, O Lord! Bear- ing lights let us go forth to meet Christ who com- eth forth from the grave like a bride groom and with the ranks of them that love and keep this fes- ti- val let us cel- e-brate the sav- ing Pas cha of Christ Katavasia Let us a- rise in the deep dawn and in- stead of myrrh of- -fer praise to the Mas- ter and we shall see Christ the Sun of Right-eous-ness Who caus- eth life to dawn for all Now, chanted three times, alternating with the Greek: Christ is ri- sen from the dead by death hath he tram-pl d down death and on those in the graves hath he be- stow'd life

22 And then, once: Je- sus hav- ing ri- sen from the grave as he fore- told hath gran ted us life e- ver- las- ting and great mer cy

23 Μικρή Εκτενία/Small Litany Ηχος Α (Πρώτος)/First Tone Διάκονος/Deacon: Ἔτι καὶ ἔτι.../again and again Κυ ρι ε λε η σον Lord have mer- cy Διάκονος /Deacon: Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον.../help us, save us, have mercy Α μην A- men Διάκονος/Deacon: Τῆς Παναγίας ἀχράντου.../calling to remembrance our all-holy (Σιγανὰ καί ταυτοχρόνως τῇ αἰτήσει/chanted quickly and softly) Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον η μας Most ho- ly The- o- to- kos save us Διάκονος/Deacon: (Τελειώνοντας τήν αἴτησιν)...χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.../ (Completing the petition) and all our life unto Christ our God. Σοι Κυ ρι ε To Thee O Lord Ἱερεύς/Priest: Ὅτι σόν το κράτος.../for Thine is the dominion Α μην Α- men

24 Ὠδή Ϛ /Ode Six Thou didst de- scend in- to the deep- est parts of the earth and didst shat- ter the e- ver-last- ing bars that held fast those that were fet ter'd O Christ and on the third day like Jo- nas from the sea mon- ster Thou didst a- rise from the grave Glory to Thy holy Resurrection, O Lord! Hav- ing kept the seals in- tact O Christ Thou didst rise from the tomb O Thou Who didst not break the seal of the Vir- gin by Thy birth and Thou hast o- pen'd un- to us the gates of Pa ra dise

25 Glory to Thy holy Resurrection, O Lord! O my Sa- viour the life- giv- ing and un- slain sac- ri- fice when as God as of Thine own will hast of- fer'd up Thy- self un-to the Fa- ther Thou didst raise up with Thy- self the whole race of A- dam when Thou didst rise from the grave Katavasia Thou didst de- scend in- to the deep- est parts of the earth and didst shat- ter the e- ver-last- ing bars that held fast those that were fet ter'd O Christ and on the third day like Jo- nas from the sea mon- ster Thou didst a- rise from the grave

26 Now, chanted three times, alternating with the Greek: Christ is ri- sen from the dead by death hath he tram-pl d down death and on those in the graves hath he be- stow'd life And then, once: Je- sus hav- ing ri- sen from the grave as he fore- told hath gran ted us life e- ver- las- ting and great mer cy

27 Μικρή Εκτενία/Small Litany Ηχος Α (Πρώτος)/First Tone Διάκονος/Deacon: Ἔτι καὶ ἔτι.../again and again Κυ ρι ε λε η σον Lord have mer- cy Διάκονος /Deacon: Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον.../help us, save us, have mercy Α μην A- men Διάκονος/Deacon: Τῆς Παναγίας ἀχράντου.../calling to remembrance our all-holy (Σιγανὰ καί ταυτοχρόνως τῇ αἰτήσει/chanted quickly and softly) Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον η μας Most ho- ly The- o- to- kos save us Διάκονος/Deacon: (Τελειώνοντας τήν αἴτησιν)...χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.../ (Completing the petition) and all our life unto Christ our God. Σοι Κυ ρι ε To Thee O Lord Ἱερεύς/Priest: Ὅτι σόν το κράτος.../for Thine is the dominion Α μην Α- men

28 KONTAKION Though Thou didst descend into the grave, O Immortal One, yet didst Thou destroy the power of Hades, and didst arise as victor, O Christ God, calling to the myrrh-bearing women, Rejoice, and giving peace unto Thine Apostles, O Thou Who dost grant resurrection to the fallen. OIKOS The myrrh-bearing maidens anticipated the dawn, seeking, as it were day, the Sun Who was before the sun and Who had set in the tomb, and they cried out one to another: O friends, come, let us anoint with sweetsmelling spices the life-bringing and buried Body, even that Flesh which raiseth fallen Adam, who lieth in the grave. Let us go hence, let us make haste, like the Wise Men, and let us adore and offer before Him myrrh as it were a gift to Him, Who is no longer wrapped in swaddling bands, but in a winding sheet. And, let us make lamentation and cry aloud in exclamation: Arise, O Master, Thou Who dost grant resurrection to the fallen. The Synaxarion of the Menaion is now read, then the following: On this, the holy and great Sunday of Pascha, we celebrate the lifebringing Resurrection of our Lord and God and Saviour Jesus Christ. Verses Christ, going down alone to the struggle with Hades, Came forth again and brought with Him plenteous spoils of victory. To Him be glory and dominion unto the ages of ages. Amen. Now, the following is chanted three times, alternating with the Greek:

29 (Ἤχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου/Plagal of Second Tone) Νε ε χε α α νε ες Let us who have be- held the Re- sur- rec- tion of Christ wor- ship our ho- ly Lord Je sus Who is a- lone with-out sin we wor- ship Thy Cross O Christ and we praise and glo- ri fy Thy Ho- ly Re- sur-rec-tion For Thou art our God and we know none Oth er be- side Thee and we call u- pon Thy name come all ye faith- ful let us wor- ship Christ s ho- ly Re-sur- rec tion for be- hold thru the Cross joy hath come to the whole world for e- ver bles sing the Lord we praise His Re- sur- rec tion He en- dured the Cross for us and by death de- stroy'd death

30 Now chanted three times, alternating with Greek: Je- sus hav- ing ri- sen from the grave as he fore- told hath grant- ed us life e- ver- last ing and great mer- cy Third and final time, with formal ending: Je- sus hav- ing ri- sen from the grave as he fore- told hath grant- ed us life e- ver- last- ing and great mer- cy

31 Ὠδή Ζ /Ode Seven The on- ly blest and most glo- ri- ous God of our Fa- thers who hath re- deem'd the Child-ren from the fur- nace is be- come man and as a mor- tal doth suf- fer and through suf- fer-ing doth clothe mor- a- li- ty with the grace of in- cor -rup- tion Glory to Thy Holy Resurrection, O Lord! The god- ly wise wo- men fol- low'd af- ter Thee in haste with sweet smel- ling myrrh but Him Whom they sought with tears as dead they joy- ful- ly a- dored as the li- ving God and an- nounc'd un- to Thy di- scip- les O Christ the glad tid- ings of the my- sti- cal Pas- cha

32 Glory to Thy Holy Resurrection, O Lord! We ce- le- brate the death of death the des-truc- tion of Ha- des the be- gin- ning of an e- ver- last- ing life and with leaps of joy we praise the Cause there- of the on- ly blest and most glo- ri- ous God of our Fa- thers Glory to Thy Holy Resurrection, O Lord! Tru- ly sa cred and su- preme- ly fes-tive is this sav- ing night ra- di- ant with light the fore- run-ner of the bright- beam- ing Day of the Re- sur- rec- tion where- on the Time-less Light in bo- di- ly form shone from the grave for all

33 Katavasia The on- ly blest and most glo- ri- ous God of our Fa- thers who hath re- deem'd the Child-ren from the fur- nace is be- come man and as a mor- tal doth suf- fer and through suf- fer-ing doth clothe mor- a- li- ty with the grace of in- cor -rup- tion Now, chanted three times, alternating with the Greek: Christ is ri- sen from the dead by death hath he tram-pl d down death and on those in the graves hath he be- stow'd life And then, once: Je- sus hav- ing ri- sen from the grave as he fore- told hath gran ted us life e- ver- las- ting and great mer cy

34 Μικρή Εκτενία/Small Litany Ηχος Α (Πρώτος)/First Tone Διάκονος/Deacon: Ἔτι καὶ ἔτι.../again and again Κυ ρι ε λε η σον Lord have mer- cy Διάκονος /Deacon: Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον.../help us, save us, have mercy Α μην A- men Διάκονος/Deacon: Τῆς Παναγίας ἀχράντου.../calling to remembrance our all-holy (Σιγανὰ καί ταυτοχρόνως τῇ αἰτήσει/chanted quickly and softly) Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον η μας Most ho- ly The- o- to- kos save us Διάκονος/Deacon: (Τελειώνοντας τήν αἴτησιν)...χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.../ (Completing the petition) and all our life unto Christ our God. Σοι Κυ ρι ε To Thee O Lord Ἱερεύς/Priest: Ὅτι σόν το κράτος.../for Thine is the dominion Α μην Α- men

35 Ὠδή Η /Ode Eight This cho sen and ho- ly day is the first of the sab baths the queen and la dy the feast of feasts and the fest- ti- val of fes ti- vals where- in we bless Christ un- to the a- ges Glory to Thy Holy Resurrection, O Lord! Come on this aus- pi- cious day of the Re- sur- rec- tion let us par- take of the new fruit of the vine of di- vine glad-ness and of the King dom of Christ prais- ing Him as God un- to the a- ges

36 Glory to Thy Holy Resurrection, O Lord! Cast thine eyes a- bout thee O Si- on and be- hold for lo like di- vine ly ra- di- ant lu- mi- na ries from the West and the North the Sea and the East have thy child-ren as- sem- bled un- to thee bles- sing Christ un- to the a ges Glory to Thy Holy Resurrection, O Lord! O Fa- ther Al- might y the Word and the Spi- rit one Na- ture in three Hy- pos- ta-ses u- ni ted tran- scend- ing es-sence and su- prem'- ly di- vine in Thee have we been bap- tized and Thee do we bless un- to all the a ges

37 We praise we bless and we wor- ship the Lord Katavasia This cho sen and ho- ly day is the first of the sab baths the queen and la dy the feast of feasts and the fest- ti- val of fes ti- vals where- in we bless Christ un- to the a- ges Now, chanted three times, alternating with the Greek: Christ is ri- sen from the dead by death hath he tram-pl d down death and on those in the graves hath he be- stow'd life And then, once: Je- sus hav- ing ri- sen from the grave as he fore- told hath gran ted us life e- ver- las- ting and great mer cy

38 Μικρή Εκτενία/Small Litany Ηχος Α (Πρώτος)/First Tone Διάκονος/Deacon: Ἔτι καὶ ἔτι.../again and again Κυ ρι ε λε η σον Lord have mer- cy Διάκονος /Deacon: Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον.../help us, save us, have mercy Α μην A- men Διάκονος/Deacon: Τῆς Παναγίας ἀχράντου.../calling to remembrance our all-holy (Σιγανὰ καί ταυτοχρόνως τῇ αἰτήσει/chanted quickly and softly) Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον η μας Most ho- ly The- o- to- kos save us Διάκονος/Deacon: (Τελειώνοντας τήν αἴτησιν)...χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.../ (Completing the petition) and all our life unto Christ our God. Σοι Κυ ρι ε To Thee O Lord Ἱερεύς/Priest: Ὅτι σόν το κράτος.../for Thine is the dominion Α μην Α- men

39 Ὠδή Θ /Ode Nine Megalynarion Mag- ni- fy O my soul Him Who suf- fered wil- ling- ly and was bur- ied and a- rose from the grave on the third day Heirmos Shine shine O new Je- ru- sa- lem for the glo- ry of the Lord hath a- ri sen u- pon Thee dance now and be glad O Si on and do Thou e- xult O pure The- o- to- kos in in the a- ri- sing of Him Whom thou- didst bear

40 Megalynarion Mag- ni- fy O my soul Christ the gi- ver of Life who a- rose from the grave on the third day Heirmos Shine shine O new Je- ru- sa-lem for the glo- ry of the Lord hath a- ri sen u- pon Thee dance now and be glad O Si on and do Thou e- xult O pure The- o- to- kos in the a- ri sing of Him Whom thou didst bear

41 Megalynarion Christ is the new Pas cha the li- ving sac- ri- fi- cial Vic tim the Lamb of God that tak- eth a- way the sin of the world Troparion O Thy di- vine and be- lov ed and sweet-est voice Thou hast tru- ly pro mised that Thou wouldst be with us un- to the end of the world O Christ and we faith ful re- joice hav- ing this as an an chor of hope

42 Megalynarion To- day the whole cre- a- tion is glad and doth re- joice for Christ is ri sen and Ha des hath been de- spoil- ed Troparion O Thy di- vine and be- lov ed and sweet-est voice Thou hast tru- ly pro mised that Thou wouldst be with us un- to the end of the world O Christ and we faith- ful re- joice hav- ing this as an an- chor of hope

43 Glory/Megalynarion Glo- ry to the Fa- ther and to the Son and to the Ho- ly Spi- rit Mag- ni- fy O my soul the do- mi- nion of the un- di- vi- ded God head of Three Hy- po sta- ses Troparion O great and most sa- cred Pa-scha Christ O Wis dom and Word and pow r of God grant that we par- take of Thee ful ly in the un- wan- ing day of Thy King- dom

44 Both now/megalynarion Both now and e- ver and un- to the a- ges of a- ges A- men Re- joice O Vir gin re- joice re- joice O bles- sed one re- joice O most glo ri- fied one for thy Son hath a- ri sen from the grave on the third day Troparion O great and most sa- cred Pa- scha Christ O Wis- dom and Word and pow- er of God grant that we par- take of Thee ful ly in the un- wan- ing day of Thy King- dom

45 Megalynarion The An- gel cried un- to her that is full of grace O pure Vir- gin re- joice and a- gain I say re- joice for Thy Son hath a- -ri- sen from the grave on the third day Katavasia Shine shine- O new Je- ru- sa-lem for the glo- ry of the Lord hath a- ri- sen u- pon Thee dance now and be glad O Si- on and do Thou e- xult O pure The- o- to- kos in the a- ri- sing of Him Whom thou- didst bear

46 Now, chanted three times, alternating with the Greek: Christ is ri- sen from the dead by death hath he tram-pl d down death and on those in the graves hath he be- stow'd life And then, once: Je- sus hav- ing ri- sen from the grave as he fore- told hath gran ted us life e- ver- las- ting and great mer cy

47 Μικρή Εκτενία/Small Litany Ηχος Α (Πρώτος)/First Tone Διάκονος/Deacon: Ἔτι καὶ ἔτι.../again and again Κυ ρι ε λε η σον Lord have mer- cy Διάκονος /Deacon: Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον.../help us, save us, have mercy Α μην A- men Διάκονος/Deacon: Τῆς Παναγίας ἀχράντου.../calling to remembrance our all-holy (Σιγανὰ καί ταυτοχρόνως τῇ αἰτῆσει/chanted quickly and softly) Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον η μας Most ho- ly The- o- to- kos save us Διάκονος/Deacon: (Τελειώνοντας τῆν αἰτῆσιν)...χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.../ (Completing the petition) and all our life unto Christ our God. Σοι Κυ ρι ε To Thee O Lord Ἱερεύς/Priest: Ὅτι σόν το κράτος.../for Thine is the dominion Α μην Α- men

48 At this point, the Exapostilarion is chanted and, after the blessing of the eggs, the Praises through the fourth troparion of the First Tone from the Octoëchos. Then, the Choir undertakes the rest of the service, beginning with the Paschal Praises (Let God arise A sacred Pascha). Note: Immediately after the Exapostilarion and before the Praises, at the blessing of the eggs: Διάκονος/Deacon: Ἔτι καὶ ἔτι.../again and again Κυ ρι ε ε λε η σον Lord have mer- cy After the (High) Priest s Exclamation: Α μην A men

49