Ο ΟΡΘΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ THE MATINS OF PASCHA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΟΡΘΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ THE MATINS OF PASCHA"

Transcript

1 Ο ΟΡΘΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ THE MATINS OF PASCHA Μέχρι, ἀλλά μὴ συμπεριλαμβανομένου, τοῦ Εξαποστειλαρείου καὶ τῶν Αἴνων Up to, but not including, the Exapostilarion and the Praises

2 The Order of the Vigil and Matins of Pascha The Service begins as follows: Blessed is our God.* Trisagion. Lord have mercy. (12) Glory; Both now. O come, let us worship. Psalm 50. * Heavenly King is not said at the beginning of a Service until Matins of Monday of the Holy Spirit. Immediately, the Canon, He that once had hidden is chanted in the Plagal of Second Tone, Heirmologic, from Δι (G). Following the Ninth Ode of the Canon, He that once had hidden, the Choir straightway chants, softly and very reverently, the Resurrection Dismissal Hymn, When Thou didst descend unto death, in the Second Tone. All the lights in the Church are extinguished by the end of this hymn. The senior-ranking (High)Priest then emerges through the Beautiful Gates, carrying a lit candle, and chants, in the Plagal of First Tone: Come, receive ye light from the Unwaning Light, and glorify Christ, Who is arisen from the dead. The Choir then repeats the same hymn twice more, beginning in the language not chanted by the (High)Priest. After this has been chanted a total of three times, the Chanters chant the troparion, Angels in the heavens, O Christ our Saviour in both Greek and English, while the clergy and the faithful lead a great procession to the appointed place outside the narthex of the church. Note: All the text and music for the above portion of the Service through When Thou didst descend is contained in a separate Choir book. The music and text for the rest of this Service (from Come, receive ye light through the end of the Paschal Canon) is contained in this book. The (High)Priest then reads the Gospel according to St. Mark (16:1-8), in at least Greek and English, and, following the Choir responses, Glory to Thee, O Lord; glory to Thee, intones the exclamation: Glory to the holy and consubstantial and life-creating and indivisible Trinity, always, now and ever, and unto the ages of ages. Choir: Amen

3 And straightway, the clergy, faithful, and Choir chant in alternating languages the troparion, Christ is risen, in the Plagal of the First Tone. The troparion is chanted first three times without verses, and then once after each verse intoned by the (High)Priest, beginning with Let God arise through Both now and ever. Christ is risen is then chanted once more without a verse and with a final ending. Immediately, the Deacon intones the Litany, followed by the Choir responses, Lord have mercy in the Plagal of the Fourth Tone. After the traditional exclamations of Christ is risen! by the (High)Priest, and the response Truly He is risen! by the faithful, in various languages, the clergy and faithful process back into the Church while the Chanters and Choir begin the Paschal Canon, It is the day of Resurrection, alternating between Greek and English, and chanting the refrain, Glory to Thy holy Resurrection, O Lord before each troparion (not including the Heirmos). The Choir, chanting in English, alternates the Paschal Canon with the Chanters, who chant the Canon in Greek. All the responses of the small litanies are chanted by the Choir, as well as the Hypakoë of Pascha. The Chanters read the Greek Kontakion, Oikos, Synaxarion of the Menaion, and Synaxarion of Pascha. The Choir then reads the English Kontakion and Oikos and Synaxarion of Pascha, and then chants Let us who have beheld the Resurrection of Christ three times, alternating the languages. The Service continues with the chanting of the rest of the Canon as before until the Exapostilarion, which is chanted all three times by the Chanters. The Chanters continue, chanting the Praises, in the First Tone, and the first four troparia of the Resurrection in the First Tone from the Octoëchos. At this point, the Choir begins chanting the Stichera of Pascha, Let God arise A sacred Pascha in both languages, starting with the Greek. The Choir chants all the rest of Matins and the Divine Liturgy.

4 Ἡ Τάξις τῆς Ἀγρυπνίας καὶ τοῦ Ὄρθρου τοῦ Πάσχα Ἡ Ἀκολουθία ἄρχεται ὡς ἑξῆς: Εὐλογητὸς ὁ Θεός.* Τρισάγιον. Κύριε ἐλέησον (ιβ )Δόξα καὶ νῦν. Δεῦτε προσκυνήσωμεν. Ὁ Ν Ψαλμὸς. *Τὸ «Βασιλεῦ Οὐράνιε» οὐ λέγεται εἰς τὴν ἀρχὴν Ἀκολουθιῶν ἕως τοῦ Ὄρθρου τῆς Δευτέρας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Εὐθέως ψάλλεται ὁ κανών, «Κύματι θαλάσσης», εἰς ἦχον Πλ. Β, Εἱρμολογικόν, ἀπὸ Δι. Μετά δὲ τὴν Θ Ὠδήν τοῦ Κανόνος, «Κύματι θαλάσσης», ὁ Χορὸς εὐθέως ψάλλει, χαμηλοφώνως καὶ κατανυκτικῶς, τὸ Ἀναστάσιμον Ἀπολυτίκιον, «Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον», εἰς τὸν Β ἦχον. Ἅπαντα τὰ κηρία ἐν τῷ ναῷ σβέννυνται πρὸ τοῦ τέλους τοῦ ὕμνου τούτου. Ἐξέρχεται τότε ὁ προεξάρχων (Ἀρχ)ιερεὺς τῆς Ωραίας Πύλης κρατῶν ἀνημμένην λαμπάδα, καὶ ψάλλει εἰς ἦχον Πλ. Α : «Δεῦτε, λάβετε φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτός, καὶ δοξάσατε Χριστόν, τὸν ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν.» Τότε ὁ Χορὸς ἐπαναλαμβάνει τὸ αὐτὸ δίς, πρῶτον εἰς γλῶσσαν διάφορον τῆς τοῦ (Ἀρχ)ιερέως. Ψαλλομένου δὲ τούτου τρίς ἐν συνόλῳ, οἱ ψάλται ψάλλουσι τὸ τροπάριον, «Τὴν Ἀνάστασίν Σου, Χριστὲ Σωτήρ», εἰς ἦχον Πλ. Β ἐν ἀμφοτέραις γλώσσαις, ἀγγλιστί τε καὶ ἑλληνιστί, ἐνῷ ὁ κλῆρος καὶ ὁ λαὸς προπορεύουσιν ἐν μεγάλῃ πομπῇ εἰς τὸν προσδιωρισμένον τόπον ἐκτὸς τοῦ νάρθηκος τοῦ ναοῦ. ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Ὅλο τὸ κείμενον καὶ ἡ μουσικὴ διὰ τὰ ὡς ἄνω ἕως καὶ τοῦ «Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον» περιέχονται εἰς ἄλλο βιβλίον τῆς Χορωδίας. Ἡ μουσικὴ καὶ τὸ κείμενον διὰ τὸ ὑπόλοιπον τῆς Ἀκολουθίας (ἀπὸ τοῦ «Δεῦτε, λάβετε φῶς» ἕως καὶ τοῦ τέλους τοῦ Κανόνος τοῦ Πάσχα) περιέχονται εἰς τὸ βιβλίον τοῦτο. Εἶτα, ὁ (Ἀρχ)ιερεὺς ἀναγιγνώσκει τὸ κατὰ Μᾶρκον Εὐαγγέλιον (ιϛ : 1-8), εἰς τὴν ἑλληνικὴν καὶ ἀγγλικήν, καὶ ἀφ οὗ ὁ Χορὸς εἴπῃ τὸ «Δόξα σοι, Κύριε δόξα σοι», ἐκφωνεῖ: «Δόξα τῇ ἁγίᾳ, καὶ ὁμοουσίῳ, καὶ ζωοποιῷ, καὶ ἀδιαιρέτῳ Τριάδι, πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων.» Ὁ Χορός: Ἀμήν.

5 Καὶ εὐθέως, ὁ κλῆρος, ὁ λαός, καὶ ὁ Χορὸς ψάλλουσιν εἰς ἀμφοτέρας γλώσσας ἐναλλάξ τὸ τροπάριον, «Χριστὸς ἀνέστη», εἰς τον ἦχον Πλ. Α. Τὸ τροπάριον ψάλλεται μὲν τρίς ἄνευ στίχων, εἶτα δὲ ἅπαξ κατόπιν καθεκάστου στίχου ἀπαγγελομένου ὑπὸ τοῦ (Ἀρχ)ιερέως, ἀρχομένου μετὰ τοῦ «Ἀναστήτω ὁ Θεὸς...» ἕως τοῦ «Καὶ νῦν καὶ ἀεί...». Τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» ψάλλεται ἔτι ἅπαξ ἄνευ στίχου μετὰ καταλήξεως. Εἶτα, ὁ Διάκονος ἐκφωνεῖ τὴν Ἐκτενῆ, τοῦ Χοροῦ ψάλλοντος εἰς καθεκάστην αἴτησιν τὸ «Κύριε, ἐλέησον» εἰς ἦχον Πλ. Δ. Κατόπιν τῶν συνηθισμένων ἐκφωνήσεων τοῦ «Χριστὸς ἀνέστη!» ὑπὸ τοῦ (Ἀρχ)ιερέως ἐν διαφόροις γλώσσαις, ὁ κλῆρος καὶ ὸ λαὸς ἐπανέρχονται ἐν τῷ ναῷ ἐνῷ οἱ ψάλται καὶ ὁ Χορὸς ἄρχονται τὸν Κανόνα τοῦ Πάσχα, «Ἀναστάσεως ἡμέρα», ἐναλλασσόμενοι μὲν τὰ τροπάρια εἰς τὴν ἑλληνικὴν καὶ ἀγγλικήν, προτάσσοντες δὲ εἰς ἕκαστο τροπάριον, πλὴν τοῦ Εἱρμοῦ, τὸν στίχον, «Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε.» Ὁ Χορός, ψάλλων εἰς τὴν ἀγγλικήν, ἐναλλάσσει τὸν Κανόνα τοῦ Πάσχα μετὰ τῶν Ψαλτῶν, οἵτινες ψάλλουσι τὸν Κανόνα εἰς τὴν ἑλληνικήν. Ἅπασαι αἱ ἀνταποκρίσεις τῶν μικρῶν συναπτῶν ψάλλονται ὑπὸ τοῦ Χοροῦ, ὡς καὶ ἡ Ὑπακοὴ τοῦ Πάσχα. Οἱ Ψάλται ἀναγιγνώσκουσι εἰς τὴν ἑλληνικήν τὸ Κοντάκιον, Οἶκον, Συναξάριον τοῦ Μηναίου, καὶ Συναξάριον τοῦ Πάσχα. Εἶτα, ὁ Χορός ἀναγιγνώσκει εἰς τὴν ἀγγλικὴν τὸ Κοντάκιον, Οἶκον, καὶ Συναξάριον τοῦ Πάσχα, κατόπιν τοῦ ὁποίου ψάλλει τρὶς, ἐναλλασσόμενος τὰς γλώσσας, καὶ τὸ «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι...». Ἡ Ἀκολουθία συνεχίζεται μετὰ τοῦ ὑπολοίπου τοῦ Κανόνος κατὰ τὴν ὡς ἄνω σειρὰν ἕως τὸ Ἐξαποστειλάριον, τὸ ὁποῖο ψάλλεται τρὶς ὑπὸ τῶν Ψαλτῶν. Οἱ Ψάλται συνεχίζουσι, ψάλλοντες τοὺς Αἴνους, εἰς ἦχον Α, καὶ τὰ τέσσαρα πρῶτα ἀναστάσιμα τροπάρια ἀπὸ τοῦ Ὀκτωήχου τοῦ Α ἤχου. Εἰς τὸ σημεῖον τοῦτο, ὁ Χορὸς ἄρχεται ψάλλειν τὰ Στιχηρὰ τοῦ Πάσχα, «Ἀναστήτω ὁ Θεὸς...Πάσχα ἱερόν...» εἰς ἀμφοτέρας γλώσσας. Ὁ Χορὸς ψάλλει ὅλον τὸ ὑπόλοιπον τοῦ Ὄρθρου καὶ τὴν Θείαν Λειτουργίαν.

6 The following hymn is chanted 3 times, first by the High Priest, then twice more by the Choir, alternating the languages: Plagal First Tone Α νε α νες Δευ τε λα α βε τε ε φω ω ως εκ του α νε σπε ε ρου φω ω το ο ος και δο ξα α σα α α τε ε ε Χρι ι ι ι στον τον α να α στα αν τα εκ νε ε κρων Come re- ceive ye light from the un- wa ning light and glo ri fy Christ who is a ri sen from the dead

7 THE PASCHAL CANON First Tone Α να νες Ὠδή Α /Ode 1 It is the day of Re- sur- rec- tion let us be ra- di- ant o ye peo- ples Pa- scha the Lord s- Pa- scha for Christ God hath brought us from death un- to life and from earth un- to hea- ven as we sing the tri- um phal hymn

8 Glo- ry to Thy ho- ly Re- sur- rec- tion O Lord! Let us pu- ri- fy our sen- ses and we shall be- hold Christ Ra- diant with the un- ap- proach- a- ble light of the Re-sur- rec- tion and we shall clear- ly hear Him say Re- joice as we sing the tri- um phal hymn Glory to Thy holy Resurrection, O Lord! For meet is it that the heav-ens should re- joice and that the earth should be glad and that the whole world both vi- si- ble and in- vi- si- ble should keep the feast for Christ our e- ver-last-ing joy hath a- ri- sen

9 Katavasia It is the day of Re- sur- rec- tion let us be ra- di- ant o ye peo- ples Pa- scha the Lord s- Pa- scha for Christ God hath brought us from death un- to life and from earth un- to hea- ven as we sing the tri- um phal hymn Now, chanted three times, alternating with the Greek: Christ is ri- sen from the dead by death hath he tram-pl d down death and on those in the graves hath he be- stow'd life And then, once: Je- sus hav- ing ri- sen from the grave as he fore- told hath gran ted us life e- ver- las- ting and great mer cy

10 Μικρή Εκτενία/Small Litany Ηχος Α (Πρώτος)/First Tone Διάκονος/Deacon: Ἔτι καὶ ἔτι.../again and again Κυ ρι ε λε η σον Lord have mer- cy Διάκονος /Deacon: Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον.../help us, save us, have mercy Α μην A- men Διάκονος/Deacon: Τῆς Παναγίας ἀχράντου.../calling to remembrance our all-holy (Σιγανὰ καί ταυτοχρόνως τῇ αἰτήσει/chanted quickly and softly) Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον η μας Most ho- ly The- o- to- kos save us Διάκονος/Deacon: (Τελειώνοντας τήν αἴτησιν)...χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.../ (Completing the petition) and all our life unto Christ our God. Σοι Κυ ρι ε To Thee O Lord Ἱερεύς/Priest: Ὅτι σόν το κράτος.../for Thine is the dominion Α μην Α- men

11 Ὠδή Γ /Ode 3 Come let us drink a new drink not one mar- vel- lous- ly brɔt forth from a bar- ren rock but the source of in- cor- rup tion which spring-eth forth from the grave of Christ in whom we are es- ta- blish'd Glory to Thy holy Resurrection, O Lord! Now are all things fill'd with light hea- ven and earth and the neth- er most re- gions of the earth Let all cre- a- tion there-fore ce- le- brate the a- ri sing of Christ where- by it is es- ta- blish'd

12 Glory to Thy holy Resurrection, O Lord! Yes- ter- day I was bur- ied with Thee O Christ and to- day I a- rise with Thine a- ris- ing Yes- ter- day was I cru- ci- fied with Thee do Thou Thy- self glo- ri- fy me with Thee O Sa- viour in Thy King- dom Katavasia Come let us drink a new drink not one mar- vel- lous- ly brɔt forth from a bar- ren rock but the source of in- cor- rup tion which spring-eth forth from the grave of Christ in whom we are es- ta- blish'd

13 Now, chanted three times, alternating with the Greek: Christ is ri- sen from the dead by death hath he tram-pl d down death and on those in the graves hath he be- stow'd life And then, once: Je- sus hav- ing ri- sen from the grave as he fore- told hath gran ted us life e- ver- las- ting and great mer cy

14 Μικρή Εκτενία/Small Litany Ηχος Α (Πρώτος)/First Tone Διάκονος/Deacon: Ἔτι καὶ ἔτι.../again and again Κυ ρι ε λε η σον Lord have mer- cy Διάκονος /Deacon: Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον.../help us, save us, have mercy Α μην A- men Διάκονος/Deacon: Τῆς Παναγίας ἀχράντου.../calling to remembrance our all-holy (Σιγανὰ καί ταυτοχρόνως τῇ αἰτήσει/chanted quickly and softly) Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον η μας Most ho- ly The- o- to- kos save us Διάκονος/Deacon: (Τελειώνοντας τήν αἴτησιν)...χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.../ (Completing the petition) and all our life unto Christ our God. Σοι Κυ ρι ε To Thee O Lord Ἱερεύς/Priest: Ὅτι σόν το κράτος.../for Thine is the dominion Α μην Α- men

15 The Hypakoë (Ἤχος Τέταρτος Μαλακος Χρωματικος/ Fourth Tone Soft Chromatic, from Δι) When they who were with Ma- ry came an- ti- ci- pa- ting the dawn and found the stone roll'd a- way from the se- pul- chre they heard from the an- gel why seek ye a- mong the dead as though He were mor- tal man Him Who a- bid- eth in e- ver- last ing light be- hold the grave clothes go quick- ly and pro- claim to the world that the Lord is ri- sen and hath put death to death for He is the Son of God Who sav- eth the race of man

16 Ὠδή Δ /Ode Four Let the Pro- phet Ab- ba- kum the pro- claim-er of di- vine things keep the di- vine watch with us and show forth the ra- di- ant an- gel who with re- sound-ing voice hath de- clared To- day doth bring sal- va- tion to the world for Christ is ri- sen as om- ni po tent Glory to Thy holy Resurrection, O Lord! Christ re- vealed Him- self to be a male when He o- pened the Vir- gin s womb and He was called a Lamb as He is food Thus with-out blem- ish is our Pas- cha for He tas- ted not cor- rup tion and since He is tru- ly God per- fect was He pro claim'd

17 Glory to Thy holy Resurrection, O Lord! Christ our bles- sed crown like un- to a year- ling lamb of His own good-will did sac- ri- fice Him- self for all a Pa- scha of pu- ri- fi- ca- tion and from the grave the beau- ti- ful Son of Right- eous- ness shone forth a- gain u- pon us Glory to Thy holy Resurrection, O Lord! Da- vid the an- ces- tor of our God danc'd with leap ing be- fore the sym- bo- li- cal Ark of the Cov- en- ant Let us al- so the ho- ly peo ple of God be- hold- ing the ful- fill ment of the sym bols re- joice in god- ly wise for Christ is ris en as om- ni po tent

18 Katavasia Let the Pro- phet Ab- ba- kum the pro- claim-er of di- vine things keep the di- vine watch with us and show forth the ra- di- ant an- gel who with re- sound-ing voice hath de- clared To- day doth bring sal- va- tion to the world for Christ is ri- sen as om- ni po tent Now, chanted three times, alternating with the Greek: Christ is ri- sen from the dead by death hath he tram-pl d down death and on those in the graves hath he be- stow'd life And then, once: Je- sus hav- ing ri- sen from the grave as he fore- told hath gran ted us life e- ver- las- ting and great mer cy

19 Μικρή Εκτενία/Small Litany Ηχος Α (Πρώτος)/First Tone Διάκονος/Deacon: Ἔτι καὶ ἔτι.../again and again Κυ ρι ε λε η σον Lord have mer- cy Διάκονος /Deacon: Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον.../help us, save us, have mercy Α μην A- men Διάκονος/Deacon: Τῆς Παναγίας ἀχράντου.../calling to remembrance our all-holy (Σιγανὰ καί ταυτοχρόνως τῇ αἰτήσει/chanted quickly and softly) Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον η μας Most ho- ly The- o- to- kos save us Διάκονος/Deacon: (Τελειώνοντας τήν αἴτησιν)...χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.../ (Completing the petition) and all our life unto Christ our God. Σοι Κυ ρι ε To Thee O Lord Ἱερεύς/Priest: Ὅτι σόν το κράτος.../for Thine is the dominion Α μην Α- men

20 Ὠδή E /Ode Five Let us a- rise in the deep dawn and in- stead of myrrh of- -fer praise to the Mas- ter and we shall see Christ the Sun of Right-eous-ness Who caus- eth life to dawn for all Glory to Thy holy Resurrection, O Lord! When those held cap- tive in the bonds of Ha- des be- held Thy bound- less com- pas sion O Christ they has-ten'd to the light with a joy- ful step ex- alt- ing the e- ter- nal Pas- cha

21 Glory to Thy holy Resurrection, O Lord! Bear- ing lights let us go forth to meet Christ who com- eth forth from the grave like a bride groom and with the ranks of them that love and keep this fes- ti- val let us cel- e-brate the sav- ing Pas cha of Christ Katavasia Let us a- rise in the deep dawn and in- stead of myrrh of- -fer praise to the Mas- ter and we shall see Christ the Sun of Right-eous-ness Who caus- eth life to dawn for all Now, chanted three times, alternating with the Greek: Christ is ri- sen from the dead by death hath he tram-pl d down death and on those in the graves hath he be- stow'd life

22 And then, once: Je- sus hav- ing ri- sen from the grave as he fore- told hath gran ted us life e- ver- las- ting and great mer cy

23 Μικρή Εκτενία/Small Litany Ηχος Α (Πρώτος)/First Tone Διάκονος/Deacon: Ἔτι καὶ ἔτι.../again and again Κυ ρι ε λε η σον Lord have mer- cy Διάκονος /Deacon: Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον.../help us, save us, have mercy Α μην A- men Διάκονος/Deacon: Τῆς Παναγίας ἀχράντου.../calling to remembrance our all-holy (Σιγανὰ καί ταυτοχρόνως τῇ αἰτήσει/chanted quickly and softly) Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον η μας Most ho- ly The- o- to- kos save us Διάκονος/Deacon: (Τελειώνοντας τήν αἴτησιν)...χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.../ (Completing the petition) and all our life unto Christ our God. Σοι Κυ ρι ε To Thee O Lord Ἱερεύς/Priest: Ὅτι σόν το κράτος.../for Thine is the dominion Α μην Α- men

24 Ὠδή Ϛ /Ode Six Thou didst de- scend in- to the deep- est parts of the earth and didst shat- ter the e- ver-last- ing bars that held fast those that were fet ter'd O Christ and on the third day like Jo- nas from the sea mon- ster Thou didst a- rise from the grave Glory to Thy holy Resurrection, O Lord! Hav- ing kept the seals in- tact O Christ Thou didst rise from the tomb O Thou Who didst not break the seal of the Vir- gin by Thy birth and Thou hast o- pen'd un- to us the gates of Pa ra dise

25 Glory to Thy holy Resurrection, O Lord! O my Sa- viour the life- giv- ing and un- slain sac- ri- fice when as God as of Thine own will hast of- fer'd up Thy- self un-to the Fa- ther Thou didst raise up with Thy- self the whole race of A- dam when Thou didst rise from the grave Katavasia Thou didst de- scend in- to the deep- est parts of the earth and didst shat- ter the e- ver-last- ing bars that held fast those that were fet ter'd O Christ and on the third day like Jo- nas from the sea mon- ster Thou didst a- rise from the grave

26 Now, chanted three times, alternating with the Greek: Christ is ri- sen from the dead by death hath he tram-pl d down death and on those in the graves hath he be- stow'd life And then, once: Je- sus hav- ing ri- sen from the grave as he fore- told hath gran ted us life e- ver- las- ting and great mer cy

27 Μικρή Εκτενία/Small Litany Ηχος Α (Πρώτος)/First Tone Διάκονος/Deacon: Ἔτι καὶ ἔτι.../again and again Κυ ρι ε λε η σον Lord have mer- cy Διάκονος /Deacon: Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον.../help us, save us, have mercy Α μην A- men Διάκονος/Deacon: Τῆς Παναγίας ἀχράντου.../calling to remembrance our all-holy (Σιγανὰ καί ταυτοχρόνως τῇ αἰτήσει/chanted quickly and softly) Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον η μας Most ho- ly The- o- to- kos save us Διάκονος/Deacon: (Τελειώνοντας τήν αἴτησιν)...χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.../ (Completing the petition) and all our life unto Christ our God. Σοι Κυ ρι ε To Thee O Lord Ἱερεύς/Priest: Ὅτι σόν το κράτος.../for Thine is the dominion Α μην Α- men

28 KONTAKION Though Thou didst descend into the grave, O Immortal One, yet didst Thou destroy the power of Hades, and didst arise as victor, O Christ God, calling to the myrrh-bearing women, Rejoice, and giving peace unto Thine Apostles, O Thou Who dost grant resurrection to the fallen. OIKOS The myrrh-bearing maidens anticipated the dawn, seeking, as it were day, the Sun Who was before the sun and Who had set in the tomb, and they cried out one to another: O friends, come, let us anoint with sweetsmelling spices the life-bringing and buried Body, even that Flesh which raiseth fallen Adam, who lieth in the grave. Let us go hence, let us make haste, like the Wise Men, and let us adore and offer before Him myrrh as it were a gift to Him, Who is no longer wrapped in swaddling bands, but in a winding sheet. And, let us make lamentation and cry aloud in exclamation: Arise, O Master, Thou Who dost grant resurrection to the fallen. The Synaxarion of the Menaion is now read, then the following: On this, the holy and great Sunday of Pascha, we celebrate the lifebringing Resurrection of our Lord and God and Saviour Jesus Christ. Verses Christ, going down alone to the struggle with Hades, Came forth again and brought with Him plenteous spoils of victory. To Him be glory and dominion unto the ages of ages. Amen. Now, the following is chanted three times, alternating with the Greek:

29 (Ἤχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου/Plagal of Second Tone) Νε ε χε α α νε ες Let us who have be- held the Re- sur- rec- tion of Christ wor- ship our ho- ly Lord Je sus Who is a- lone with-out sin we wor- ship Thy Cross O Christ and we praise and glo- ri fy Thy Ho- ly Re- sur-rec-tion For Thou art our God and we know none Oth er be- side Thee and we call u- pon Thy name come all ye faith- ful let us wor- ship Christ s ho- ly Re-sur- rec tion for be- hold thru the Cross joy hath come to the whole world for e- ver bles sing the Lord we praise His Re- sur- rec tion He en- dured the Cross for us and by death de- stroy'd death

30 Now chanted three times, alternating with Greek: Je- sus hav- ing ri- sen from the grave as he fore- told hath grant- ed us life e- ver- last ing and great mer- cy Third and final time, with formal ending: Je- sus hav- ing ri- sen from the grave as he fore- told hath grant- ed us life e- ver- last- ing and great mer- cy

31 Ὠδή Ζ /Ode Seven The on- ly blest and most glo- ri- ous God of our Fa- thers who hath re- deem'd the Child-ren from the fur- nace is be- come man and as a mor- tal doth suf- fer and through suf- fer-ing doth clothe mor- a- li- ty with the grace of in- cor -rup- tion Glory to Thy Holy Resurrection, O Lord! The god- ly wise wo- men fol- low'd af- ter Thee in haste with sweet smel- ling myrrh but Him Whom they sought with tears as dead they joy- ful- ly a- dored as the li- ving God and an- nounc'd un- to Thy di- scip- les O Christ the glad tid- ings of the my- sti- cal Pas- cha

32 Glory to Thy Holy Resurrection, O Lord! We ce- le- brate the death of death the des-truc- tion of Ha- des the be- gin- ning of an e- ver- last- ing life and with leaps of joy we praise the Cause there- of the on- ly blest and most glo- ri- ous God of our Fa- thers Glory to Thy Holy Resurrection, O Lord! Tru- ly sa cred and su- preme- ly fes-tive is this sav- ing night ra- di- ant with light the fore- run-ner of the bright- beam- ing Day of the Re- sur- rec- tion where- on the Time-less Light in bo- di- ly form shone from the grave for all

33 Katavasia The on- ly blest and most glo- ri- ous God of our Fa- thers who hath re- deem'd the Child-ren from the fur- nace is be- come man and as a mor- tal doth suf- fer and through suf- fer-ing doth clothe mor- a- li- ty with the grace of in- cor -rup- tion Now, chanted three times, alternating with the Greek: Christ is ri- sen from the dead by death hath he tram-pl d down death and on those in the graves hath he be- stow'd life And then, once: Je- sus hav- ing ri- sen from the grave as he fore- told hath gran ted us life e- ver- las- ting and great mer cy

34 Μικρή Εκτενία/Small Litany Ηχος Α (Πρώτος)/First Tone Διάκονος/Deacon: Ἔτι καὶ ἔτι.../again and again Κυ ρι ε λε η σον Lord have mer- cy Διάκονος /Deacon: Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον.../help us, save us, have mercy Α μην A- men Διάκονος/Deacon: Τῆς Παναγίας ἀχράντου.../calling to remembrance our all-holy (Σιγανὰ καί ταυτοχρόνως τῇ αἰτήσει/chanted quickly and softly) Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον η μας Most ho- ly The- o- to- kos save us Διάκονος/Deacon: (Τελειώνοντας τήν αἴτησιν)...χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.../ (Completing the petition) and all our life unto Christ our God. Σοι Κυ ρι ε To Thee O Lord Ἱερεύς/Priest: Ὅτι σόν το κράτος.../for Thine is the dominion Α μην Α- men

35 Ὠδή Η /Ode Eight This cho sen and ho- ly day is the first of the sab baths the queen and la dy the feast of feasts and the fest- ti- val of fes ti- vals where- in we bless Christ un- to the a- ges Glory to Thy Holy Resurrection, O Lord! Come on this aus- pi- cious day of the Re- sur- rec- tion let us par- take of the new fruit of the vine of di- vine glad-ness and of the King dom of Christ prais- ing Him as God un- to the a- ges

36 Glory to Thy Holy Resurrection, O Lord! Cast thine eyes a- bout thee O Si- on and be- hold for lo like di- vine ly ra- di- ant lu- mi- na ries from the West and the North the Sea and the East have thy child-ren as- sem- bled un- to thee bles- sing Christ un- to the a ges Glory to Thy Holy Resurrection, O Lord! O Fa- ther Al- might y the Word and the Spi- rit one Na- ture in three Hy- pos- ta-ses u- ni ted tran- scend- ing es-sence and su- prem'- ly di- vine in Thee have we been bap- tized and Thee do we bless un- to all the a ges

37 We praise we bless and we wor- ship the Lord Katavasia This cho sen and ho- ly day is the first of the sab baths the queen and la dy the feast of feasts and the fest- ti- val of fes ti- vals where- in we bless Christ un- to the a- ges Now, chanted three times, alternating with the Greek: Christ is ri- sen from the dead by death hath he tram-pl d down death and on those in the graves hath he be- stow'd life And then, once: Je- sus hav- ing ri- sen from the grave as he fore- told hath gran ted us life e- ver- las- ting and great mer cy

38 Μικρή Εκτενία/Small Litany Ηχος Α (Πρώτος)/First Tone Διάκονος/Deacon: Ἔτι καὶ ἔτι.../again and again Κυ ρι ε λε η σον Lord have mer- cy Διάκονος /Deacon: Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον.../help us, save us, have mercy Α μην A- men Διάκονος/Deacon: Τῆς Παναγίας ἀχράντου.../calling to remembrance our all-holy (Σιγανὰ καί ταυτοχρόνως τῇ αἰτήσει/chanted quickly and softly) Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον η μας Most ho- ly The- o- to- kos save us Διάκονος/Deacon: (Τελειώνοντας τήν αἴτησιν)...χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.../ (Completing the petition) and all our life unto Christ our God. Σοι Κυ ρι ε To Thee O Lord Ἱερεύς/Priest: Ὅτι σόν το κράτος.../for Thine is the dominion Α μην Α- men

39 Ὠδή Θ /Ode Nine Megalynarion Mag- ni- fy O my soul Him Who suf- fered wil- ling- ly and was bur- ied and a- rose from the grave on the third day Heirmos Shine shine O new Je- ru- sa- lem for the glo- ry of the Lord hath a- ri sen u- pon Thee dance now and be glad O Si on and do Thou e- xult O pure The- o- to- kos in in the a- ri- sing of Him Whom thou- didst bear

40 Megalynarion Mag- ni- fy O my soul Christ the gi- ver of Life who a- rose from the grave on the third day Heirmos Shine shine O new Je- ru- sa-lem for the glo- ry of the Lord hath a- ri sen u- pon Thee dance now and be glad O Si on and do Thou e- xult O pure The- o- to- kos in the a- ri sing of Him Whom thou didst bear

41 Megalynarion Christ is the new Pas cha the li- ving sac- ri- fi- cial Vic tim the Lamb of God that tak- eth a- way the sin of the world Troparion O Thy di- vine and be- lov ed and sweet-est voice Thou hast tru- ly pro mised that Thou wouldst be with us un- to the end of the world O Christ and we faith ful re- joice hav- ing this as an an chor of hope

42 Megalynarion To- day the whole cre- a- tion is glad and doth re- joice for Christ is ri sen and Ha des hath been de- spoil- ed Troparion O Thy di- vine and be- lov ed and sweet-est voice Thou hast tru- ly pro mised that Thou wouldst be with us un- to the end of the world O Christ and we faith- ful re- joice hav- ing this as an an- chor of hope

43 Glory/Megalynarion Glo- ry to the Fa- ther and to the Son and to the Ho- ly Spi- rit Mag- ni- fy O my soul the do- mi- nion of the un- di- vi- ded God head of Three Hy- po sta- ses Troparion O great and most sa- cred Pa-scha Christ O Wis dom and Word and pow r of God grant that we par- take of Thee ful ly in the un- wan- ing day of Thy King- dom

44 Both now/megalynarion Both now and e- ver and un- to the a- ges of a- ges A- men Re- joice O Vir gin re- joice re- joice O bles- sed one re- joice O most glo ri- fied one for thy Son hath a- ri sen from the grave on the third day Troparion O great and most sa- cred Pa- scha Christ O Wis- dom and Word and pow- er of God grant that we par- take of Thee ful ly in the un- wan- ing day of Thy King- dom

45 Megalynarion The An- gel cried un- to her that is full of grace O pure Vir- gin re- joice and a- gain I say re- joice for Thy Son hath a- -ri- sen from the grave on the third day Katavasia Shine shine- O new Je- ru- sa-lem for the glo- ry of the Lord hath a- ri- sen u- pon Thee dance now and be glad O Si- on and do Thou e- xult O pure The- o- to- kos in the a- ri- sing of Him Whom thou- didst bear

46 Now, chanted three times, alternating with the Greek: Christ is ri- sen from the dead by death hath he tram-pl d down death and on those in the graves hath he be- stow'd life And then, once: Je- sus hav- ing ri- sen from the grave as he fore- told hath gran ted us life e- ver- las- ting and great mer cy

47 Μικρή Εκτενία/Small Litany Ηχος Α (Πρώτος)/First Tone Διάκονος/Deacon: Ἔτι καὶ ἔτι.../again and again Κυ ρι ε λε η σον Lord have mer- cy Διάκονος /Deacon: Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον.../help us, save us, have mercy Α μην A- men Διάκονος/Deacon: Τῆς Παναγίας ἀχράντου.../calling to remembrance our all-holy (Σιγανὰ καί ταυτοχρόνως τῇ αἰτῆσει/chanted quickly and softly) Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον η μας Most ho- ly The- o- to- kos save us Διάκονος/Deacon: (Τελειώνοντας τῆν αἰτῆσιν)...χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.../ (Completing the petition) and all our life unto Christ our God. Σοι Κυ ρι ε To Thee O Lord Ἱερεύς/Priest: Ὅτι σόν το κράτος.../for Thine is the dominion Α μην Α- men

48 At this point, the Exapostilarion is chanted and, after the blessing of the eggs, the Praises through the fourth troparion of the First Tone from the Octoëchos. Then, the Choir undertakes the rest of the service, beginning with the Paschal Praises (Let God arise A sacred Pascha). Note: Immediately after the Exapostilarion and before the Praises, at the blessing of the eggs: Διάκονος/Deacon: Ἔτι καὶ ἔτι.../again and again Κυ ρι ε ε λε η σον Lord have mer- cy After the (High) Priest s Exclamation: Α μην A men

49

Selections from Psalm Verses and the Akathist Hymn to the Mother of God. Plagal Fourth Mode with elements from all the modes

Selections from Psalm Verses and the Akathist Hymn to the Mother of God. Plagal Fourth Mode with elements from all the modes G reat Selections from Psalm Verses and the Akathist Hymn to the Mother of God Plagal Fourth Mode with elements from all the modes Hieromonk Gregory of Simonos Petras Monastery adapted by Gabriel Cremeens

Διαβάστε περισσότερα

ΦωτίστεΤονΚόσμο. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2017

ΦωτίστεΤονΚόσμο. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2017 ΦωτίστεΤονΚόσμο ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 24 Νοεμβρίου -- 25 Δεκεμβρίου 2017 ΘΕΜΑ «Καθώς ακολουθούμε το παράδειγμα του Σωτήρος και ζούμε όπως ζούσε Εκείνος και όπως δίδασκε, αυτό το φως θα καίει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Come Receive the Light

Come Receive the Light Come Receive the Light Plagal of the First Mode C ome re - ceive the light from the ne - ver - set - ting light and glo - - ri - fy Christ who has ris - - en from the dead D ευ τε λα α α α βε τε ε φως

Διαβάστε περισσότερα

Ephesians. Wayne Stewart

Ephesians. Wayne Stewart Ephesians Wayne Stewart 1 Shadows of a ministry independent of Jerusalem and the 12 Taken from CH Welch 2 Acts 28:25 25 (AV) And when they agreed not among themselves, they departed, after that Paul had

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

THE GREAT DOXOLOGY MODE PLAGAL OF THE FOURTH PROTOPSALTIS OF CONSTANTINOPLE

THE GREAT DOXOLOGY MODE PLAGAL OF THE FOURTH PROTOPSALTIS OF CONSTANTINOPLE THE GREAT DOXOLOGY PLAGAL OF THE FOURTH MODE BY MANUEL PROTOPSALTIS OF CONSTANTINOPLE (D. 1819) 1 a f 1 k k k @ k k k k k j k k k k k ek k fk k a f jz ό - ξα σοι τῷ δεί-ξαν-τι τὸ φῶς. ό - ξα ἐν ὑ - ψί

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Section 8.3 Trigonometric Equations

Section 8.3 Trigonometric Equations 99 Section 8. Trigonometric Equations Objective 1: Solve Equations Involving One Trigonometric Function. In this section and the next, we will exple how to solving equations involving trigonometric functions.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church FAIRVIEW - NEW JERSEY Weekly Bulletin Sunday June 1 st, 2014 Fathers of the 1st Ecumenical Council Οικουμενικόν

Διαβάστε περισσότερα

I haven t fully accepted the idea of growing older

I haven t fully accepted the idea of growing older I haven t fully accepted the idea of growing older 1 Peter Authorship Questions Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας 1 Peter Authorship

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

Notes are available 1

Notes are available 1 Notes are available 1 Galatians 2:15 4.12 2 3:15, 3:19 interpretational contradiction LAW cannot be and was added Promise 3 Gal.3:19 4 Mt 6:27 Which of you by taking thought can add one cubit unto

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών [ ] Ματούλα Βελιανίτη, Έφορος Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 2004-2009 20 τεύχη κυκλοφορίας συμπληρώνει ο Τρόπος Ζωής. Ήταν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

9.09. # 1. Area inside the oval limaçon r = cos θ. To graph, start with θ = 0 so r = 6. Compute dr

9.09. # 1. Area inside the oval limaçon r = cos θ. To graph, start with θ = 0 so r = 6. Compute dr 9.9 #. Area inside the oval limaçon r = + cos. To graph, start with = so r =. Compute d = sin. Interesting points are where d vanishes, or at =,,, etc. For these values of we compute r:,,, and the values

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church FAIRVIEW - NEW JERSEY Weekly Bulletin Sunday September 13 th, 2015 Sunday before Holy Cross Οικουμενικόν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Example of the Baum-Welch Algorithm

Example of the Baum-Welch Algorithm Example of the Baum-Welch Algorithm Larry Moss Q520, Spring 2008 1 Our corpus c We start with a very simple corpus. We take the set Y of unanalyzed words to be {ABBA, BAB}, and c to be given by c(abba)

Διαβάστε περισσότερα

Areas and Lengths in Polar Coordinates

Areas and Lengths in Polar Coordinates Kiryl Tsishchanka Areas and Lengths in Polar Coordinates In this section we develop the formula for the area of a region whose boundary is given by a polar equation. We need to use the formula for the

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions Paul Liu November 15, 2007 Note that these are sample solutions only; in many cases there were many acceptable answers. 1 Reynolds Problem 10.1 1.1 Normal-order

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

This document file contains the following:

This document file contains the following: This document file contains the following: My translation of the text for the Fathers, from the Greek, the source for the Slavonic found in the General Menaion; The Greek text of the stikhiry for the Fathers,

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT Date: 21 October 2016 Time: 14:00 hrs Subject: BULLETIN No 3 Document No: 1.3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

the service of Kneeling.

the service of Kneeling. Great Vespers Monday of the Holy Spirit the service of Kneeling. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Ἐπιστάντος τοῦ καιροῦ τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἀπέρχεται Ὁ ἱερεὺς σὺν τῷ Διακόνῳ καὶ ποιοῦσι μετάνοιαν τῷ Προεστῶτι, τουτέστιν

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

Katavasias of Christmas I. Ode i. Mode 1. Pa=D.

Katavasias of Christmas I. Ode i. Mode 1. Pa=D. iatoic Katavasias o hristmas I. Ode i. ode 1. Pa=. ε Χ ι ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ Λ ϕ µ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ hrist is bor; glo - ri - y Him! hrist is come rom ε ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ Λ ϕ µ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ µ heav-e; go ad meet Him! hrist

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- -----------------

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- ----------------- Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. 1. Sin ( ) = a) b) c) d) Ans b. Solution : Method 1. Ans a: 17 > 1 a) is rejected. w.k.t Sin ( sin ) = d is rejected. If sin

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 9: Inversion Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ ἐκ τάφου ἔνδοξος Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Λάβαρον, Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Ρίλας, Βουλγαρία.

Ἡ ἐκ τάφου ἔνδοξος Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Λάβαρον, Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Ρίλας, Βουλγαρία. Ἡ ἐκ τάφου ἔνδοξος Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Λάβαρον, Μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Ρίλας, Βουλγαρία. -130- ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ Κατὰ τὴν ἑβδομάδα τῆς Διακαινησίμου,

Διαβάστε περισσότερα

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Connectionless transmission with datagrams. Connection-oriented transmission is like the telephone system You dial and are given a connection to the telephone of fthe person with whom you wish to communicate.

Διαβάστε περισσότερα

Homework 8 Model Solution Section

Homework 8 Model Solution Section MATH 004 Homework Solution Homework 8 Model Solution Section 14.5 14.6. 14.5. Use the Chain Rule to find dz where z cosx + 4y), x 5t 4, y 1 t. dz dx + dy y sinx + 4y)0t + 4) sinx + 4y) 1t ) 0t + 4t ) sinx

Διαβάστε περισσότερα

Wohin Franz Schubert (To Where?)

Wohin Franz Schubert (To Where?) Daisyield Music Achive www.daisyield.com/music/ oice Guita Mässig {q = c 60} 4 2 4 2 Ó 6 6 Wohin anz Schubet (To Whee?) Œ ch Text: Wilhelm Mülle(1794-1827) English Tanslation: Tom Potte Aanged by Reinhold

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣTΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ WPC INSTALLATION GUIDE FOR WPC DECKING

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣTΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ WPC INSTALLATION GUIDE FOR WPC DECKING 1/12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣTΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ WPC INSTALLATION GUIDE FOR WPC DECKING Ανοίγουμε τρύπες Ø8 x 80mm στο σημείο κατασκευής, με τρυπάνι. To προτεινόμενο πλάτος και μήκος μεταξύ των 2 οπών να είναι 30-35εκ.,

Διαβάστε περισσότερα

Finite Field Problems: Solutions

Finite Field Problems: Solutions Finite Field Problems: Solutions 1. Let f = x 2 +1 Z 11 [x] and let F = Z 11 [x]/(f), a field. Let Solution: F =11 2 = 121, so F = 121 1 = 120. The possible orders are the divisors of 120. Solution: The

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 61 ο Μάρτιος - Απρίλιος 2015 Ἀρ. 608

ΕΤΟΣ 61 ο Μάρτιος - Απρίλιος 2015 Ἀρ. 608 ΕΤΟΣ 61 ο Μάρτιος - Απρίλιος 2015 Ἀρ. 608 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ m «25η Μαρτίου. Ἡ διπλή μας ἑορτή» m «Ὁ ρόλος τῆς γυναίκας στὴ σημερινὴ κοινωνία» m «Σωματικὰ καὶ ψυχικὰ ὀφέλη τῆς νηστείας» m «Ἀνατρέφοντας τὰ παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼

þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Health Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼ þÿ Ä Æ Á Â, Á ÃÄ Â þÿ Á̳Á±¼¼±

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 29. Adjectival Participle

Chapter 29. Adjectival Participle Chapter 29 Adjectival Participle Overview (29.3-5) Definition: Verbal adjective Function: they may function adverbially or adjectivally Forms: No new forms because adverbial and adjectival participles

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 4: English a Language of Economy Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Section 9.2 Polar Equations and Graphs

Section 9.2 Polar Equations and Graphs 180 Section 9. Polar Equations and Graphs In this section, we will be graphing polar equations on a polar grid. In the first few examples, we will write the polar equation in rectangular form to help identify

Διαβάστε περισσότερα

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live.

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Topic 1: Describe yourself Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Χρησιμοποίησε το and. WRITE your paragraph in 40-60 words... 1 Topic 2: Describe your room Χρησιμοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield.

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. (1) EN: Go to address GR: Πηγαίνετε στη διεύθυνση: http://www.helleniccommunityofsheffield.com (2) EN: At the bottom of the page, click

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

Wednesday of the Fourth Week After Pascha: The Feast of Mid Pentecost

Wednesday of the Fourth Week After Pascha: The Feast of Mid Pentecost Wednesday of the Fourth Week After Pascha: The Feast of Mid Pentecost Wednesday of the Fourth Week After Pascha: The Feast of Mid Pentecost Copyright 2013 by the Greek Orthodox Metropolis of Denver All

Διαβάστε περισσότερα

Ordinal Arithmetic: Addition, Multiplication, Exponentiation and Limit

Ordinal Arithmetic: Addition, Multiplication, Exponentiation and Limit Ordinal Arithmetic: Addition, Multiplication, Exponentiation and Limit Ting Zhang Stanford May 11, 2001 Stanford, 5/11/2001 1 Outline Ordinal Classification Ordinal Addition Ordinal Multiplication Ordinal

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

Hymns. Resurrection Hymn. Hypakoe. Kontakion. Megalynarion Hymn. Special Communion Hymn

Hymns. Resurrection Hymn. Hypakoe. Kontakion. Megalynarion Hymn. Special Communion Hymn Hymns Resurrection Hymn Χρıστòς aνέστη έκ νεκρων, θανάτω θάνατον πατήσας, καì τοĩς έν τοĩς μνήμασı, ζωήν χαρισάμενος. Christós anésti ek nekrón, thanáto thánaton patísas, ke tis en tis mnímasi zoin harisámenos.

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

EU-Profiler: User Profiles in the 2009 European Elections

EU-Profiler: User Profiles in the 2009 European Elections ZA5806 EU-Profiler: User Profiles in the 2009 European Elections Country Specific Codebook Cyprus COUNTRY SPECIFIC CODEBOOK: CYPRUS Variable answer_29 answer_30 saliency_29 saliency_30 party_val_49 party_val_50

Διαβάστε περισσότερα

10 MERCHIA. 10. Starting from standing position (where the SIGN START ) without marshal (self start) 5 minutes after TC4 KALO LIVADI OUT

10 MERCHIA. 10. Starting from standing position (where the SIGN START ) without marshal (self start) 5 minutes after TC4 KALO LIVADI OUT Date: 22 October 2016 Time: 09:00 hrs Subject: BULLETIN No 5 Document No: 1.6 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ . ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2015-2016 ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ MUSIC GENERATION ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΝΕΖΕΡΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΤΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΟΡΕΤΣΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚA ΕΡΩΤHΜΑΤΑ 1. Τι ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Wednesday of the Sixth Week The Apodosis of Pascha

Wednesday of the Sixth Week The Apodosis of Pascha Wednesday of the Sixth Week The Apodosis of Pascha Liturgical Materials for Feast Days Copyright 2014 by the Greek Orthodox Metropolis of Denver All rights reserved. These materials remain the property

Διαβάστε περισσότερα

Strain gauge and rosettes

Strain gauge and rosettes Strain gauge and rosettes Introduction A strain gauge is a device which is used to measure strain (deformation) on an object subjected to forces. Strain can be measured using various types of devices classified

Διαβάστε περισσότερα

Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς

Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς Review 4n.1: Vowel stems of the third declension: πόλις, πρέσβυς We review side by side a model of stems ending in ι: πόλις, πόλεως, ἡ = city-state and a masculine model of stems ending in υ: πρέσβυς,

Διαβάστε περισσότερα

English Texts and New Testament Greek Sources

English Texts and New Testament Greek Sources 1 English Texts and New Testament Greek Sources The elder unto Gaius the beloved, whom I love in truth. ο πρεσβυτερος γαιω τω αγαπητω ον εγω αγαπω εν αληθεια The elder unto the wellbeloved Gaius, whom

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

Sample Pages of John in Greek Σελίδες δειγμάτων John στα ελληνικά KEY WORDS AND PHRASES IN JOHN ΛΈΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΊ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΣΕ JOHN

Sample Pages of John in Greek Σελίδες δειγμάτων John στα ελληνικά KEY WORDS AND PHRASES IN JOHN ΛΈΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΊ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΣΕ JOHN Sample Pages of John in Greek Σελίδες δειγμάτων John στα ελληνικά KEY WORDS AND PHRASES IN JOHN ΛΈΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΊ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΣΕ JOHN BELIEVE (80 VERSES) ΘΕΩΡΗΣΤΕ (80 ΣΤΙΧΟΙ) 1:7 4:39 6:30 8:24 10:38 12:37

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1 Sarò signor io sol Canzon, ottava stanza Domenico Micheli Soprano Soprano 2 Alto Alto 2 Α Α Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io sol Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io µ Tenor Α Tenor 2 Α Sa rò

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume

On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume BULETINUL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA. MATEMATICA Numbers 2(72) 3(73), 2013, Pages 80 89 ISSN 1024 7696 On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume I.S.Gutsul Abstract. In

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014 LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV 25 February 2014 Often/frequently Συχνά (sihna) Seldom Σπάνια (spania) Early Νωρίς (noris) Late (adv)/slowly Αργά (arga) I am having a bath When/whenever

Διαβάστε περισσότερα

Section 8.2 Graphs of Polar Equations

Section 8.2 Graphs of Polar Equations Section 8. Graphs of Polar Equations Graphing Polar Equations The graph of a polar equation r = f(θ), or more generally F(r,θ) = 0, consists of all points P that have at least one polar representation

Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτη 13 Ἰουνίου. Ἡ Ἀνάληψις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μνήμη τῆς ἁγίας Μάρτυρος Ἀκυλίνης.

Πέμπτη 13 Ἰουνίου. Ἡ Ἀνάληψις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μνήμη τῆς ἁγίας Μάρτυρος Ἀκυλίνης. Πέμπτη 13 Ἰουνίου. Ἡ Ἀνάληψις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μνήμη τῆς ἁγίας Μάρτυρος Ἀκυλίνης. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Εἴδησις: Δεῖ γινώσκειν ὅτι ἀπὸ τοῦ ἐσπερινοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Calculating the propagation delay of coaxial cable

Calculating the propagation delay of coaxial cable Your source for quality GNSS Networking Solutions and Design Services! Page 1 of 5 Calculating the propagation delay of coaxial cable The delay of a cable or velocity factor is determined by the dielectric

Διαβάστε περισσότερα