Αζήλα 19/05/2010. Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: Οικ. 5054/399

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αζήλα 19/05/2010. Αθήνα, 06-05-2011 Αρ. Πρωτ.: Οικ. 5054/399"

Transcript

1 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ Ωο πξνο ηε δηαηύπσζε ή ην πεξηερόκελν ησλ εξσηήζεσλ απαληήζεσλ (1) θαη (23) ηεο ζπλεκκέλεο ζην παξόλ Καηάζηαζεο Δξσηήζεσλ Απαληήζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δμσζηξέθεηα Αληαγσληζηηθόηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ». Αζήλα 19/05/2010 Ο Γεληθόο Γ/ληήο, II ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ηήξημεο Βηνκεραλίαο ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ II ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/NΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Λεσθόξνο Μεζνγείσλ 119 Σαρ.Θπξίδα: Αζήλα, Πιεξνθνξίεο : Ι. Κσηηάθεο Σειέθσλν : Σειενκνηνηππία: Ι. Παηίξεο Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: Οικ. 5054/399 Ππορ: α) ΔΦΔΠΑΔ, εβαζηνππόιεσο 113 Αζήλα, Fax: Τπόςε θα Αξακπαηδή - Λαδηά, Κοιν: θ. Καθνύδε Αζαλάζην Τπέπζ. ΟΣΤ Δμσζηξέθεηαο / ΔΦΔΠΑΔ, Fax: β) ΔΤΓ ΔΠΑΔ Τπόςε θαο Κξεηηθνύ θαη θαο Παπαβαζηιείνπ Θέμα : Απαληήζεηο ζε λέεο ζπρλέο εξσηήζεηο (FAQs) πνπ ππνβάιινληαη ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δμσζηξέθεηα Αληαγσληζηηθόηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» σετ. : α) Οη από θαη ειεθηξνληθέο επηζηνιέο ηνπ ΔΦΔΠΑΔ «2 ε έθδνζε ζεηξά από Δξσηήζεηο απαληήζεηο γηα ην πξόγξακκα Δμσζηξέθεηα» (θ. Καθνύδεο - Τπέπζ. ΟΣΤ Δμσζηξέθεηαο / ΔΦΔΠΑΔ) θαη ηα ζπλεκκέλα ζε απηέο αξρεία (εξσηήζεηο θαη εηζεγήζεηο απαληήζεσλ) β) Ο Οδεγόο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δμσζηξέθεηα Αληαγσληζηηθόηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Κύξηνη, Λακβάλνληαο ππόςε ην πεξηερόκελν θαη ηηο εηζεγήζεηο ηνπ αλσηέξσ (α) ζρεηηθνύ θαη ησλ ζπλεκκέλσλ ζε απηό αξρείσλ, θαζώο θαη ηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο ηνπ αλσηέξσ (β) ζρεηηθνύ, αθνινύζσο επηζπλάπηνπκε επηθαηξνπνηεκέλε θαη ζπκπιεξσκέλε θαηάζηαζε απαληήζεσλ ζηε δεύηεξε (2 ε ) ζπκπιεξσκαηηθή ζεηξά από ζπρλέο εξσηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δμσζηξέθεηα Αληαγσληζηηθόηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ». εκεηώζηε επίζεο όηη ε εξώηεζε (45), όπσο είρε απαληεζεί ζηελ πξώηε ζεηξά εξσηήζεσλ κε ηελ ππ. αξ. 2673/216/ επηζηνιή καο, αληηθαζίζηαηαη ζην νξζό από ηελ εξώηεζε 46 ηνπ παξόληνο θαη ηεο ζπλεκκέλεο ζε απηό θαηάζηαζεο. Παξαθαινύκε επίζεο γηα ηελ άκεζε αλάξηεζε ηεο θαηάζηαζεο απηήο ζε όιεο ηηο ζρεηηθέο ηζηνζειίδεο. Ο Γενικόρ Γ/ντήρ, II ΓΔΝ. Γ/ΝΗ τήπιξηρ Βιομησανίαρ Ι. Πατίπηρ

2 ςνημμένα: -- Καηάζηαζε Δξσηήζεσλ Απαληήζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ» ηξνπνπνηεκέλε. - Νέα (ζπκπιεξσκαηηθή) Καηάζηαζε Δξσηήζεσλ Απαληήζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ» Δσωτεπική Γιανομή : -Γξαθ. Γελ. Γξακκαηέα Βηνκεραλίαο -Γεληθό Γ/ληε ηήξημεο Βηνκεραλίαο -ΓΜΜΔ 2

3 ΕΡΩΣΗΕΙ-ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» 1. Μία επιχείρθςθ που ζχει ενταχκεί ςε ζνα πρόγραμμα De minimis π.χ τθν 11/2/2008 με δθμόςια χρθματοδότθςθ ευρϊ το οποίο βρίςκεται ςε εξζλιξθ δφναται να υποβάλλει (ζχει τθ δυνατότθτα των προχποκζςεων που ορίηει ο οδθγόσ) ςτισ 14/5/2011 που λιγει θ θμερομθνία υποβολισ των προτάςεων πρόταςθ που αντιςτοιχεί ςε δθμόςια χρθματοδότθςθ φψουσ ευρϊ, κακϊσ ζχει περάςει θ τριετία; Η διάρκεια τθσ τριετίασ είναι θμερολογιακι με βάςθ το οικονομικό ζτοσ ι με βάςθ τθν θμερομθνία ζνταξθσ; Απάντηςη: Ωσ θμερομθνία δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ κεωρείται θ θμερομθνία απόκτθςθσ του δικαιϊματοσ ενίςχυςθσ δθλ. θ θμερομθνία τθσ Απόφαςθσ ζνταξθσ του ζργου και το οικονομικό ζτοσ που αντιςτοιχεί ςε αυτι. υνεπϊσ ςε περίπτωςθ ζγκριςθσ υποβαλλόμενθσ πρόταςθσ ςτο πρόγραμμα «Εξωςτρζφεια- Ανταγωνιςτικότθτα», ωσ καταλθκτικι θμερομθνία τθσ τριετίασ κα κεωρθκεί θ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ Απόφαςθσ ζνταξθσ και ωσ οικονομικό ζτοσ, το ζτοσ που αντιςτοιχεί ςε αυτι. φμφωνα με τα ανωτζρω, θ ζνταξθ επιχείρθςθσ ςε πρόγραμμα De minimis τθν 11/02/2008 δεν επθρεάηει τθν ζνταξθ τθσ ίδιασ επιχείρθςθσ ςτο πρόγραμμα «Εξωςτρζφεια- Ανταγωνιςτικότθτα» το 2011 αφοφ για τον υπολογιςμό τθσ κρίςιμθσ τριετίασ κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ μόνο οι κρατικζσ ενιςχφςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ για τισ οποίεσ τουσ ζχει εγκρικεί το δικαίωμα απόκτθςισ τουσ το τρζχον οικονομικό ζτοσ (χριςθ 2011) και τα αμζςωσ προθγοφμενα δφο οικονομικά ζτθ. 2. Μία επιχείρθςθ που ζχει επιλζξιμθ εμπορικι και μεταποιθτικι δραςτθριότθτα και κζλει να υποβάλλει πρόταςθ ςτο πρόγραμμα ςε ποια κατθγορία επιλζξιμων επιχειριςεων ανικει; τθν Α ι ςτθ Β; Παίηει ρόλο από ποια δραςτθριότθτα προζρχονται τα μεγαλφτερα ζςοδα, ι ποια δραςτθριότθτα αφορά θ επζνδυςθ; Απάντηςη: Αυτό που κα κακορίςει τθν κατθγορία ςτθν οποία ανικει θ παραπάνω επιχείρθςθ είναι θ δραςτθριότθτα που πρόκειται να ενιςχυκεί ςφμφωνα με το προτεινόμενο επενδυτικό ςχζδιο (θ φφςθ και το είδοσ του επενδυτικοφ ςχεδίου). Θα ελζγχεται όμωσ εάν το επενδυτικό ςχζδιο (και θ ςχετικι χρθματοδότθςθ) αντιςτοιχεί και εξυπθρετεί τθν ανάπτυξθ τθσ δραςτθριότθτασ που ανά περίπτωςθ επιλζγεται (εμπορικι ι μεταποιθτικι). 3. Ποια ακριβϊσ είναι θ ζννοια τθσ «νζασ αγοράσ»; Ο προςδιοριςμόσ είναι γεωγραφικόσ (ζννοια κράτουσ ι περιοχισ), κλαδικόσ ι κάτι άλλο; Απάντηςη: Βαςικόσ ςτόχοσ του προγράμματοσ είναι ο προςανατολιςμόσ επιχειριςεων ςε νζεσ αγορζσ που ζχουν διαφοροποιθμζνα και διακριτά χαρακτθριςτικά ςε ςχζςθ με τισ υφιςτάμενεσ που ιδθ δραςτθριοποιοφνται. 3

4 φμφωνα με τα ανωτζρω αποδεκτό κεωρείται τόςο το γεωγραφικό κριτιριο όςο και το κλαδικό για τον προςδιοριςμό τθσ «νζασ αγοράσ». 4. Πωσ κα ελζγχεται ότι τα επενδυτικά ςχζδια αφοροφν ςε νζα προϊόντα /υπθρεςίεσ ι εν γζνει προϊόντα / υπθρεςίεσ ςε νζεσ αγορζσ; Πωσ κα αντιμετωπιςτοφν περιπτϊςεισ επιχειριςεων που δεν ικανοποιοφν τθν παραπάνω απαίτθςθ του οδθγοφ εφαρμογισ του προγράμματοσ; Απάντηςη: Καταρχιν κα απαιτθκεί Τπεφκυνθ Διλωςθ Ν.1599/86 του εκπροςϊπου του φορζα τθσ επζνδυςθσ ότι καλφπτεται θ παραπάνω απαίτθςθ. ε περίπτωςθ που ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ επζνδυςθσ εντοπιςτοφν ευριματα για το αντίκετο, οι ςχετικζσ δαπάνεσ κα κεωροφνται μθ επιλζξιμεσ και δεν κα επιδοτοφνται. Σονίηεται ότι εάν οι δαπάνεσ αυτζσ αφοροφν μεγάλο μζροσ ι το ςφνολο του επενδυτικοφ ςχεδίου, τότε όχι μόνο οι ςχετικζσ δαπάνεσ κα κεωροφνται ωσ μθ επιλζξιμεσ και δεν κα επιδοτοφνται αλλά επίςθσ περαιτζρω, ότι τυχόν καταβλθκείςα δθμόςια χρθματοδότθςθ κα αναηθτθκεί από τουσ λαβόντεσ ωσ παρανόμωσ ι αχρεωςτιτωσ καταβλθκείςα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 11 και επόμενα τθσ ΤΠΑΤΔ. 5. Οι υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ τθσ Α κατθγορίασ που απζκτθςαν ι ενεργοποίθςαν επιλζξιμο ΚΑΔ από 01/01/2010 ζωσ τθν 04/02/2011 πωσ αντιμετωπίηονται ςτθν διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ ςαν επιχειριςεισ με μία διαχειριςτικι χριςθ ι ςαν επιχειριςεισ με 2 ι και περιςςότερεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ; Απάντηςη: Εξετάηεται αν υφίςτανται γενικά ωσ επιχειριςεισ. Εφόςον είναι υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ και ζχουν κλειςμζνεσ τουλάχιςτον 2 χριςεισ, κα αντιμετωπίηονται κατά τθν αξιολογικι διαδικαςία ςαν επιχειριςεισ με τουλάχιςτον δφο διαχειριςτικζσ χριςεισ. 6. τθν ςελ. 12 του οδθγοφ εφαρμογισ αναφζρεται «Τζλοσ κεωροφνται ωσ επιλζξιμεσ νζεσ και υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ με επιλζξιμο ΚΑΔ, ο οποίοσ όμωσ ιταν ανενεργόσ και ενεργοποιικθκε από τθν 1/1/2010 και πριν τθν θμερομθνία προκιρυξθσ του προγράμματοσ ( )». Σι ςθμαίνει ενεργοποίθςθ ΚΑΔ και πωσ αυτό αποδεικνφεται. Απάντηςη: Ενεργοποίθςθ ΚΑΔ για το πρόγραμμα ςθμαίνει αποδεδειγμζνθ ζναρξθ οικονομικισ / φορολογικισ δραςτθριότθτασ (ζκδοςθ ςχετικϊν παραςτατικϊν). 7. Είναι επιλζξιμθ θ ςυμμετοχι ςε διεκνείσ εκκζςεισ ςτισ οποίεσ αναγνωριςμζνοσ επαγγελματικόσ φορζασ (π.χ. επιμελθτιριο) ενοικιάηει εκκεςιακό χϊρο για τα μζλθ του επιτυγχάνοντασ ευνοϊκότερουσ όρουσ και ςτθν ςυνζχεια τιμολογεί αυτόσ ςτα μζλθ. Απάντηςη: ΟΧΙ! 8. τθν ςελίδα 24 του οδθγοφ εφαρμογισ αναφζρεται «Δαπάνεσ Επιχειρθματικϊν αποςτολϊν υπό τθν προχπόκεςθ βεβαίωςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ αποςτολισ από 4

5 κεςμικό / κεςμοκετθμζνο φορζα και υπό τθν αυςτθρι προχπόκεςθ ότι αφοροφν ενζργειεσ εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ». Σι χαρακτθριςτικά πρζπει να ζχει ζνασ κεςμικόσ/ κεςμοκετθμζνοσ φορζασ; Απάντηςη: Πρόκειται για αναγνωριςμζνουσ ι / και διαπιςτευμζνουσ οργανιςμοφσφορείσ, δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, ενϊςεισ προςϊπων, κλπ, που προωκοφν τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ Πολιτείασ ενιςχφοντασ τθν επιχειρθματικότθτα, ενϊ παράλλθλα αναπτφςςουν ςυνεργαςίεσ που προωκοφν τθν κοινωνικι ςυνοχι και το κοινωνικό όφελοσ. τθν κατθγορία αυτι ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά εντάςςονται τα Επιμελθτιρια, ο ΟΠΕ, το Τπουργείο Εξωτερικϊν και οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του (π.χ. Γραφεία Εμπορικϊν υμβοφλων), οι Επιχειρθματικοί φνδεςμοι (υπό προχποκζςεισ), κλπ. 9. τθν ςελίδα 24 του οδθγοφ εφαρμογισ αναφζρεται «Μετακινιςεισ που ςχετίηονται άμεςα με εκκζςεισ εξωςτρεφοφσ προςανατολιςμοφ». Οι μετακινιςεισ ςτελεχϊν είναι επιλζξιμεσ μόνο εφόςον θ επιχείρθςθ ςυμμετζχει ςτθν ζκκεςθ; Απάντηςη: ΝΑΙ. 10. Οι δαπάνεσ τθλεματικισ (π.χ. εντοπιςμοφ και διαχείριςθσ δρομολογίων φορτθγϊν αυτοκινιτων) είναι επιλζξιμεσ για το πρόγραμμα; Απάντηςη: Επιλζξιμθ είναι μόνο θ προμικεια λογιςμικοφ τθλεματικισ και εξειδικευμζνοσ μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ αναπόςπαςτα ςυνδεδεμζνοσ με το ςχετικό λογιςμικό. Δεν είναι επιλζξιμεσ λειτουργικζσ δαπάνεσ υποςτιριξθσ των εφαρμογϊν. 11. Η προςκικθ ξζνων γλωςςϊν ςε ιδθ υπάρχον site είναι επιλζξιμθ δαπάνθ; Απάντηςη: φμφωνα με τον οδθγό εφαρμογισ (παρ.8.2, ςελ.28) οι δαπάνεσ για τθν ανανζωςθ ιςτοςελίδασ δεν είναι επιλζξιμεσ, ςυνεπϊσ θ προςκικθ ξζνων γλωςςϊν ςε ιδθ υπάρχον δεν επιδοτείται ςτο πλαίςιο του παρόντοσ προγράμματοσ. Αν βζβαια δθμιουργθκεί / αναπτυχκεί εξ αρχισ νζα ιςτοςελίδα, τότε οι δαπάνεσ είναι επιλζξιμεσ. 12. Σα ξενόγλωςςα ζντυπα μποροφν να ςχεδιάηονται ςε διεκνείσ γλϊςςεσ (π.χ. αγγλικά), ζςτω και αν το επενδυτικό ςχζδιο δεν περιλαμβάνει προϊκθςθ ςτισ αντίςτοιχεσ χϊρεσ; Απάντηςη: Ναι. Είναι επιλζξιμοσ ο ςχεδιαςμόσ εντφπων ςε διεκνείσ γλϊςςεσ. 13. τθν ςελίδα 27 του οδθγοφ εφαρμογισ και ςυγκεκριμζνα για τισ δαπάνεσ μιςκοδοςίασ πρόςκετου προςωπικοφ αναφζρεται ότι «Το φψοσ και θ επιλεξιμότθτα δαπανϊν αυτισ τθσ κατθγορίασ τεκμθριϊνονται με τα εξισ αναγκαία προσ τοφτο παραςτατικά: Ζντυπο Ε7 Καταςτάςεισ επικεϊρθςθσ εργαςίασ Αναλυτικι Περιοδικι Διλωςθ 5

6 Αναγγελία πρόςλθψθσ Φωτοαντίγραφο και των δυο όψεων τθσ Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ του εργαηόμενου Πτυχίο ι μεταπτυχιακό ςχετικό με το marketing ι Business Development Εργαςιακι εμπειρία ςε κζςθ marketing ι Business Development» Σα παραπάνω υπονοοφν ότι το ςτζλεχοσ marketing που κα προςλθφκεί υποχρεωτικά κα πρζπει να διακζτει πτυχίο ι μεταπτυχιακό ςχετικό με το marketing ι Business Development, κακϊσ και εργαςιακι εμπειρία ςε κζςθ marketing ι Business Development; Απάντηςη: Ναι. 14. το πρόγραμμα μποροφν να ςυμμετάςχουν επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν Ελλάδα ωσ υποκαταςτιματα πολυεκνικϊν, εφόςον βζβαια πλθροφνται οι προχποκζςεισ του προγράμματοσ; Απάντηςη: Τπό τισ προχποκζςεισ ότι κάκε εταιρεία που λειτουργεί ςτθν Ελλάδα τθρεί τουσ Ελλθνικοφσ Νόμουσ ανεξάρτθτα του ποιοσ είναι μζτοχοσ, τθν αρχι τθσ ιςότθτασ, και εφόςον πλθροφνται οι προχποκζςεισ του προγράμματοσ δεν κα πρζπει να υπάρχει επί τθσ αρχισ αποκλειςμόσ των επιχειριςεων αυτϊν. Όμωσ κα πρζπει να ςυνεκτιμάται (και να τεκμθριϊνεται ςχετικά από τθν υποβολι του φακζλου και τα παραςτατικά / δικαιολογθτικά που αυτόσ περιζχει) το είδοσ τθσ νομικισ προςωπικότθτασ των επιχειριςεων αυτϊν και το ποφ αυτζσ εντάςςονται. Περαιτζρω, αν είναι υποκαταςτιματα αλλοδαπϊν ΑΕ, πρζπει να τθρθκεί ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ίδρυςισ τουσ κατά τον νόμο περί ΑΕ, ενϊ είναι δυνατό να τεκοφν ηθτιματα κφριασ και καταςτατικισ ζδρασ, όπωσ ςτθν περίπτωςθ των off shore εταιρειϊν το οποίο δεν προβλζπεται από τισ διατάξεισ του προγράμματοσ αλλά και τουσ όρουσ ςυμβατότθτασ του προγράμματοσ με τουσ ςκοποφσ του ΕΣΠΑ. 15. Επιχείρθςθ που διλωςε ςυμμετοχι και ζδωςε προκαταβολι ςυμμετοχισ ςε διεκνι ζκκεςθ πριν τθν προκιρυξθ του προγράμματοσ, μπορεί να περιλάβει ςτο ςχζδιό τθσ υποςτθρικτικζσ δαπάνεσ που ςχετίηονται με τθν καλφτερθ προβολι τθσ ςτθν ςυγκεκριμζνθ ζκκεςθ (π.χ. ζκδοςθ διαφθμιςτικοφ υλικοφ); Απάντηςη: Ναι, υπό τθν αυςτθρι προχπόκεςθ ότι οι παραπάνω υποςτθρικτικζσ δαπάνεσ αφοροφν νζεσ (πρόςκετεσ) ενζργειεσ οι οποίεσ είναι ανεξάρτθτεσ και διακριτζσ από τισ προ τθσ προκιρυξθσ ενζργειεσ, δεν ςχετίηονται οφτε αποτελοφν τμιμα ι ςυνζχεια τθσ προκαταβολισ (ι εν γζνει τθσ προ τθσ προκιρυξθσ ενζργειασ) και πραγματοποιοφνται μετά τθν προκιρυξθ του προγράμματοσ. 16. Εξοπλιςμόσ μεταφοράσ και αποκικευςθσ που αφορά το τελευταίο ςτάδιο τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ (clark, αναβατόρια, μεταφορικζσ ταινίεσ, κλπ) είναι επιλζξιμοσ για το πρόγραμμα; Απάντηςη: ΟΧΙ. Αφορά εξοπλιςμό και οργάνωςθ αποκθκϊν και stock που δεν είναι επιλζξιμα. 6

7 17. Δεδομζνθσ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προτάςεων (24/5/2011), πωσ κα αντιμετωπιςτοφν περιπτϊςεισ επιχειριςεων που δεν κα ζχουν κατακζςει οριςτικά οικονομικά ςτοιχεία (ιςολογιςμοφσ, φορολογικά ζντυπα) για το ζτοσ 2010; Απάντηςη: Προσ αποφυγι προβλθμάτων αξιολόγθςθσ ι και αποκλειςμοφ τθσ επενδυτικισ πρόταςθσ, ςυνίςταται ςτισ επιχειριςεισ που ςκοπεφουν να υποβάλλουν επενδυτικά ςχζδια να ζχουν ιδθ μεριμνιςει προκειμζνου να ζχουν οριςτικοποιθκεί τα αναγκαία οικονομικά ςτοιχεία ζωσ τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των προτάςεων (24/5/1011). 18. Πωσ κα αντιμετωπιςτοφν περιπτϊςεισ επιχειριςεων που ενϊ δεν διακζτουν επιλζξιμο μεταποιθτικό ΚΑΔ (λάκοσ του λογιςτι), προκφπτει από επίςθμα ζγγραφα (άδεια λειτουργίασ, ζςοδα από μεταποίθςθ, ΜΚΚ, κλπ) ότι ουςιαςτικά αςκοφν επιλζξιμθ μεταποιθτικι δραςτθριότθτα. Απάντηςη: φμφωνα με τον οδθγό εφαρμογισ (παρ.6.2. ςελ.13) ο επιλζξιμοσ κωδικόσ δραςτθριότθτασ μπορεί να προκφπτει από τθν άδεια λειτουργίασ τθσ μονάδασ ι τθν βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ ι από άλλο ςτοιχείο ιςοδφναμθσ αποδεικτικισ αξίασ. υνεπϊσ μποροφν οι παραπάνω επιχειριςεισ να κεωρθκοφν μεταποιθτικζσ, αρκεί βζβαια να προβοφν ςε όλεσ τισ αναγκαίεσ ενζργειεσ διόρθωςησ του λάθουσ πριν τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ. 19. Για τισ επιχειριςεισ τθσ κατθγορίασ Β (εμπορικζσ) είναι επιλζξιμοσ εξοπλιςμόσ που αφορά τθν ςυςκευαςία ι ετικετοποίθςθ του τελικοφ προϊόντοσ, προκειμζνου να προςδϊςουν προςτικζμενθ αξία ςτο προϊόν που εμπορεφονται. Απάντηςη: Ναι υπό τθν προχπόκεςθ θ ςυςκευαςία-ετικετοποίθςθ αφορά ςε επιλζξιμεσ δραςτθριότθτεσ / προϊόντα και διακζτουν πριν τθν προκιρυξθ του προγράμματοσ (04/02/2011) τον επιλζξιμο κωδικό (ΚΑΔ) τθσ ςυςκευαςίασ. 20. ε μία επιχείρθςθ θ οποία δραςτθριοποιείται ςτθν αγορά τροφίμων και ςε επιλζξιμο ΚΑΔ και θ οποία δθμιουργεί ζνα νζο προϊόν (π.χ. παραςκευι βιολογικϊν χυμϊν) θ αγορά μίασ μθχανισ εμφιάλωςθσ είναι επιλζξιμθ; Απάντηςη: Ναι, διότι ςφμφωνα με τον οδθγό εφαρμογισ (παρ.8.2, ςελ.21) επιλζξιμοσ είναι ο μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ που ςχετίηεται με το τελευταίο ςτάδιο τθσ παραγωγισ/διάκεςθσ τθσ υπθρεςίασ. 21. Ζςτω επιχείρθςθ με μεικτι δραςτθριότθτα (εμπορικι και μεταποιθτικι), θ οποία μζςω του προγράμματοσ κζλει να επιχειριςει για πρϊτθ φορά ςχζδιο εξωςτρεφοφσ προςανατολιςμοφ για τθν μεταποιθτικι τθσ δραςτθριότθτα. Η επιχείρθςθ παρουςιάηει ιδθ ζντονθ εξαγωγικι δράςθ για τθν εμπορικι τθσ δραςτθριότθτα. Θα λάβει βακμολογία ςτα κριτιρια τθσ ομάδασ Β που ςχετίηονται με τον υφιςτάμενο εξωςτρεφι προςανατολιςμό τθσ επιχείρθςθσ; 7

8 Απάντηςη: Σα κριτιρια τθσ ομάδασ Β αξιολογοφν τθν επιχείρθςθ ωσ ενιαίο ςφνολο ςχετικά με τον υφιςτάμενο εξωςτρεφι προςανατολιςμό. υνεπϊσ θ παραπάνω επιχείρθςθ κα βακμολογθκεί κανονικά ςτα ςχετικά κριτιρια. 22. Η αμοιβι ςυμβοφλου για τθν ςφνταξθ και υποβολι του επενδυτικοφ ςχεδίου είναι επιλζξιμθ δαπάνθ; Απάντηςη: φμφωνα με τον οδθγό εφαρμογισ (παρ.8.2, ςελ.26) επιλζξιμθ κεωρείται μόνο θ υποςτιριξθ και παρακολοφκθςθ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου και όχι θ εκπόνθςθ και θ υποβολι του. 23. Είναι επιλζξιμθ θ ςυμμετοχι ςε διεκνι ζκκεςθ εντόσ τθσ Ελλάδασ; Αν ναι ποιεσ εκκζςεισ χαρακτθρίηονται διεκνείσ; Απάντηςη: Ναι είναι. Για να χαρακτθριςτεί μία ζκκεςθ «διεκνισ» κα πρζπει να είναι καταχωρθμζνθ ςτα μθτρϊα του UFI (Union des Foires Internationales), ο πλζον γνωςτόσ και αναγνωριςμζνοσ διεκνισ οργανιςμόσ διοργανωτϊν εκκζςεων. Τπάρχουν όμωσ και πολλοί διοργανωτζσ ανά τον κόςμο που δεν είναι μζλθ τθσ UFI επειδι δεν επικυμοφν τθν χρζωςθ για διάφορεσ παροχζσ από τθν UFI (auditing κλπ). Για τισ περιπτϊςεισ αυτζσ ο UFI κεωρεί ότι μια ζκκεςθ μπορεί να χαρακτθριςτεί διεκνισ όταν κατ ελάχιςτο το 10% των (άμεςων) εκκετϊν και το 5% των επιςκζψεων / επιςκεπτϊν προζρχονται από ξζνεσ χϊρεσ. 24. Ζςτω υφιςτάμενθ τουριςτικι επιχείρθςθ με τουλάχιςτον 3 πλιρεισ και κλειςμζνεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ που εντόσ του 2010 κάνει ζναρξθ επιλζξιμθσ εμπορικισ δραςτθριότθτασ. Μπορεί να υποβάλει πρόταςθ για τθν εμπορικι τθσ δραςτθριότθτα ωσ επιχείρθςθ κατθγορίασ Α. Απάντηςη: Όχι διότι: α) ςφμφωνα με τον οδθγό εφαρμογισ (παρ.6.1, ςελ.12) οι εμπορικζσ επιχειριςεισ για να ενταχκοφν κα πρζπει απαραίτθτα θ ζναρξθ τθσ επιλζξιμθσ εμπορικισ δραςτθριότθτασ τουσ να ζχει γίνει πριν τθν 01/01/2010, και β) ςφμφωνα με τον Οδθγό, οι εμπορικζσ επιχειριςεισ δεν ανικουν ςτθν κατθγορία (Α) αλλά ςτθν (Β) με ό,τι αυτό ςυνεπάγεται. 25. Οι δαπάνεσ εκπόνθςθσ φακζλου και πιςτοποίθςθσ προϊόντοσ για ςιμανςθ CE είναι επιλζξιμεσ ςτο πρόγραμμα; Απάντηςη: Ναι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αφοροφν προϊόντα που κα ενταχκοφν ςτο ςχζδιο εξωςτρεφοφσ προςανατολιςμοφ τθσ επιχείρθςθσ. 26. Ζςτω υφιςτάμενθ επιχείρθςθ με μεικτι δραςτθριότθτα (μεταποιθτικι και καταςκευαςτικι) που πλθροί όλεσ τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα ωσ επιχείρθςθ κατθγορίασ Α. Μπορεί να υποβάλλει επενδυτικό ςχζδιο ενιςχφοντασ και τισ 2 επιλζξιμεσ δραςτθριότθτζσ τθσ; Απάντηςη: Ναι αφοφ και οι δφο δραςτθριότθτεσ είναι επιλζξιμεσ και ανικουν ςτθν ίδια επιλζξιμθ κατθγορία (Α). Σο παραπάνω δεν είναι δυνατό ςε περίπτωςθ 8

9 επιχείρθςθσ που αςκεί μεταποιθτικι και εμπορικι δραςτθριότθτα διότι ανικουν ςε διαφορετικζσ επιλζξιμεσ κατθγορίεσ (Α, Β). 27. Η επιχείρθςι μου αςκεί δραςτθριότθτα ςτον ΚΑΔ (παραγωγι αρωμάτων και παραςκευαςμάτων καλλωπιςμοφ), ο οποίοσ είναι επιλζξιμοσ ΚΑΔ ςφμφωνα με τον οδθγό εφαρμογισ. Η εταιρεία ζχει το δικό τθσ τμιμα R & D και αναπτφςςει ανεξάρτθτα τισ δικζσ τθσ φόρμουλεσ ζχοντασ λάβει τισ ςχετικζσ άδειεσ από τον ΕΟΦ κακϊσ τα προϊόντα τθσ είναι βιολογικά από τον ICEA (Διεκνισ οργανιςμόσ πιςτοποίθςθσ). φνθκεσ πρακτικι τθσ αγοράσ είναι θ παραγωγι καλλυντικϊν να γίνεται facon ςε εξειδικευμζνεσ μονάδεσ υπό τθν εποπτεία του ΕΟΦ. Ζτςι θ εταιρεία μου ζχει ςυμβάςεισ με δφο παραγωγικζσ μονάδεσ οι οποίεσ παράγουν τα προϊόντα μου ςφμφωνα με τισ φόρμουλεσ που τουσ ζχουμε δϊςει. υνεπϊσ θ επιχείρθςι μου δεν διακζτει άδεια από τθν Διεφκυνςθ Βιομθχανίασ, παρά μόνο εγγραφι ςτο εμπορικό επιμελθτιριο. Είμαι επιλζξιμοσ για το πρόγραμμα; Απάντηςη: φμφωνα με τθν ανωτζρω περιγραφι ουςιαςτικά θ επιχείρθςι δεν αςκεί μεταποιθτικι δραςτθριότθτα και δεν μπορεί να ενταχκεί ςτισ επιλζξιμεσ επιχειριςεισ τθσ κατθγορίασ Α. Θα πρζπει να εξεταςτεί εάν ικανοποιοφνται όλεσ οι αναγκαίεσ προχποκζςεισ για ζνταξι τθσ ςτθν κατθγορία Β (εμπορικζσ). τθν περίπτωςθ αυτι κα αποτελοφςε καλι πρακτικι εφαρμογισ του προγράμματοσ θ ςυνεργαςία με τισ μεταποιθτικζσ εταιρείεσ facon προκειμζνου να υλοποιθκεί ςυνεργαςία κοινϊν ενεργειϊν. 28. Όταν το πρόγραμμα αναφζρεται ςε νζεσ αγορζσ αναφζρεται μόνο ςε αγορζσ του εξωτερικοφ; Απάντηςη: Σο πρόγραμμα «Εξωςτρζφεια-Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων» αποςκοπεί ςτθν ενίςχυςθ του εξωςτρεφοφσ προςανατολιςμοφ των επιχειριςεων ςε Διεκνείσ Αγορζσ (εκτόσ Ελλθνικισ Επικράτειασ). 29. Η επιδότθςθ δαπανϊν μιςκοδοςίασ αναφζρεται ςτο ςφνολο τθσ μιςκοδοςίασ (μιςκόσ + αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ) ι μόνο ςτισ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ; Απάντηςη: Η επιδότθςθ δαπανϊν μιςκοδοςίασ αναφζρεται ςτο ςφνολο του μιςκοδοτικοφ κόςτουσ (μιςκόσ + εργοδοτικζσ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ) 30. αν θμερομθνία ζναρξθσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν ορίηεται θ θμερομθνία προκιρυξθσ του προγράμματοσ (04/02/2011) ι θ θμερομθνία υποβολισ πρόταςθσ; Απάντηςη: Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν ορίηεται θ θμερομθνία προκιρυξθσ του προγράμματοσ (04/02/2011). 31. τθν περίπτωςθ των ςυνεργειϊν μεταξφ επιλζξιμων επιχειριςεων αυτζσ μποροφν να είναι μεμονωμζνεσ (π.χ. μία κοινι ςυμμετοχι ςε ζκκεςθ του εξωτερικοφ) ι κα πρζπει να είναι περιςςότερεσ από μία και ποιεσ μπορεί να είναι αυτζσ; 9

10 Απάντηςη: τθν περίπτωςθ των ςυνεργειϊν μεταξφ επιλζξιμων επιχειριςεων αυτζσ μποροφν να είναι μεμονωμζνεσ (π.χ. μία κοινι ςυμμετοχι ςε ζκκεςθ του εξωτερικοφ). 32. Η δαπάνθ αγοράσ-καταςκευισ καλουπιϊν για τθν παραγωγι νζου προϊόντοσ είναι επιλζξιμθ για το πρόγραμμα? Απάντηςη: φμφωνα με τον οδθγό του προγράμματοσ (παρ.8.1, ςελ.19) επιλζξιμοσ είναι ο ςχεδιαςμόσ προϊόντοσ. υνεπϊσ επιλζξιμθ μπορεί να κεωρθκεί μόνο θ δαπάνθ ςχεδιαςμοφ των καλουπιϊν, ανάπτυξθσ πρωτοτφπου και δαπάνεσ πιςτοποίθςθσ / τυποποίθςισ τουσ. Όχι θ καταςκευι τουσ. 33. Μια επιχείρθςθ προτίκεται να εντάξει ςτο επενδυτικό τθσ ςχζδιο ςυμμετοχι ςε ζκκεςθ του εξωτερικοφ. Θα πρζπει να ςυμμετάςχει ςτθν ςυγκεκριμζνθ ζκκεςθ για πρϊτθ φορά; Απάντηςη: Δεν είναι απαραίτθτο, αρκεί βζβαια μζςω τθσ ςυμμετοχισ ςτθν ζκκεςθ να εξαςφαλίηεται θ προϊκθςθ νζου προϊόντοσ/υπθρεςίασ ι θ προβολι ςε νζεσ αγορζσ ςτόχουσ. 34. Σι ςθμαίνει επίτευξθ ςτόχων του προγράμματοσ; Πρζπει να προςδιοριςτοφν ποςοτικά; Σι κα ςυμβεί εάν μια επιχείρθςθ δεν τουσ πετφχει; Απάντηςη: Οι ςτόχοι του προγράμματοσ είναι κυρίωσ ποιοτικοί. Ζτςι με τθν ολοκλιρωςθ του ζργου το ποςοςτό τθσ δθμόςιασ επιχοριγθςθσ που κα καταβάλλεται δφναται να είναι από 85% ζωσ 100% ανάλογα με τθν ικανοποίθςθ των ςτόχων του προγράμματοσ. υγκεκριμζνα, με τθν ολοκλιρωςθ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου ι, το αργότερο ζνα (1) χρόνο μετά τθν θμερομθνία ολοκλιρωςθσ, θ επιχείρθςθ κα πρζπει: Να είναι ςε κζςθ να αποδεικνφει τθν επίτευξθ των ςτόχων του προγράμματοσ και, Να ζχει να επιδείξει ιςχυρζσ νομικζσ δεςμεφςεισ όπωσ ςυμβόλαια / ςφμφωνα ςυνεργαςίασ με επιχειρθματικοφσ εταίρουσ που δραςτθριοποιοφνται εκτόσ τθσ Ελλθνικισ Επικράτειασ και αντιςτοιχοφν ςε υπάρχουςα, ι αναμενόμενθ αλλά τεκμθριωμζνθ παρουςία ι ενίςχυςθ παρουςίασ ςε νζεσ αγορζσ εκτόσ τθσ Ελλθνικισ Επικράτειασ. Σότε κα καταβάλλεται και το υπολειπόμενο 15% τθσ επιχοριγθςθσ, ςε αντίκετθ περίπτωςθ θ δθμόςια επιχοριγθςθ κα περικόπτεται κατά 15%. 35. Επιχείρθςθ με ζναρξθ πριν τθν 01/01/2010 που δραςτθριοποιείται ςτον χϊρο του χονδρικοφ εμπορίου οπωροκθπευτικϊν και βρίςκεται εγκατεςτθμζνθ ςε περιοχι ΟΠΑΑΧ είναι επιλζξιμθ για το πρόγραμμα; Απάντηςη: Μπορεί θ επιχείρθςθ να ςυμμετάςχει ςτο πρόγραμμα Εξωςτρζφειασ ζχοντασ ενεργό ΚΑΔ ςτο χονδρικό εμπόριο ςφμφωνα με τον οδθγό του προγράμματοσ ςτθν Βϋ κατθγορία «Τφιςτάμενεσ και Νζεσ Πολφ Μικρζσ, Μικρζσ και Μεςαίεσ επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον ελλθνικό χϊρο ςτουσ τομείσ 10

11 του Εμπορίου, οι οποίεσ: ταξινομοφνται ςε ζναν από τουσ επιλζξιμουσ κλάδουσ του προγράμματοσ όπωσ περιγράφονται ςτον πίνακα των επιλζξιμων κλάδων ΚΑΔ (Παράρτθμα III), και ζχουν ιδρυκεί και αρχίςει τθν επιλζξιμθ δραςτθριότθτά τουσ το αργότερο πριν τθν , ζχουν κλείςει τουλάχιςτον μία πλιρθ διαχειριςτικι χριςθ, λειτουργοφν αδιαλείπτωσ από τότε μζχρι και τθν θμερομθνία προκιρυξθσ του προγράμματοσ, υπό την αυςτηρή προϋπόθεςη ότι θα υποβάλουν προσ αξιολόγθςθ και ζνταξθ εκτόσ από διακριτό επενδυτικό ςχζδιο ΚΑΙ ςφμφωνο ςυνεργαςίασ κοινϊν ενεργειϊν αποκλειςτικά για τουσ ςκοποφσ του προγράμματοσ, με τουλάχιςτον μία επιλζξιμθ υφιςτάμενθ ι νζα Πολφ μικρι, Μικρι ι Μεςαία επιχείρθςθ που δραςτθριοποιείται ςτον μεταποιθτικό ι τον καταςκευαςτικό τομζα ι ςτον τομζα των υπθρεςιϊν (με επιλζξιμο ΚΑΔ). υνεπϊσ θ επιχείρθςθ είναι επιλζξιμθ για τισ δραςτθριότθτεσ του χονδρικοφ Εμπορίου (βεβαίωσ θ επζνδυςθ αφορά τισ επιλζξιμεσ αυτζσ δραςτθριότθτεσ ) εφόςον πλθροί όλεσ τισ υπόλοιπεσ τυπικζσ προχποκζςεισ του προγράμματοσ, και δεν εμπίπτει ςτουσ μθ επιλζξιμουσ κλάδουσ του παραρτιματοσ ΙΙΙ (ςελ ). ε ότι αφορά τθν εγκατάςταςθ τθσ ςε περιοχι ΟΠΑΑΧ, εφόςον το επιχειρθματικό ςχζδιο αφορά ΚΑΔ χονδρικοφ εμπορίου, δεν ικανοποιεί το κλαδικό κριτιριο και άρα μπορεί να χρθματοδοτθκεί από το ΕΣΠΑ και ςυγκεκριμζνα από το πρόγραμμα «Εξωςτρζφεια-Ανταγωνιςτικότθτα». 36. Ζςτω μεταποιθτικι επιχείρθςθ που πλθροί όλεσ τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα ωσ επιχείρθςθ κατθγορίασ Α. κοπεφει ςτο άμεςο μζλλον να εντάξει νζα δραςτθριότθτα. Μπορεί να υποβάλλει επενδυτικό ςχζδιο που να αφορά τθν διεκνι προϊκθςθ των προϊόντων τθσ υπό ζναρξθ δραςτθριότθτασ; Απάντηςη: Ναι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι και θ νζα δραςτθριότθτα κα είναι επιλζξιμθ ςτουσ τομείσ τθσ μεταποίθςθσ, υπθρεςιϊν ι καταςκευϊν. 37. Μία επιχείρθςθ που ζχει αρνθτικά κζρδθ (ηθμίεσ) είναι επιλζξιμθ για το πρόγραμμα ι κεωρείται προβλθματικι; Απάντηςη: Μία από τισ βαςικζσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ μίασ επιχείρθςθσ ςτο πρόγραμμα είναι να μθν είναι προβλθματικι. Ο οριςμόσ τθσ προβλθματικισ επιχείρθςθσ παρατίκεται αναλυτικά ςτο παράρτθμα ΙΙ του Οδθγοφ Προγράμματοσ. Εφόςον θ επιχείρθςθ δεν είναι προβλθματικι τότε δφναται να είναι επιλζξιμθ για να ενταχκεί ςτο πρόγραμμα εφόςον ικανοποιεί όλα τα κριτιρια ςυμμετοχισ που περιγράφονται ςτον Οδθγό του Προγράμματοσ. 38. Εφόςον μία επιχείρθςθ επιλζξει να αγοράςει τον εξοπλιςμό με Leasing τι κα πρζπει να προςκομίςει; Απάντηςη: φμφωνα με τθ ςελ. 28 του Οδθγοφ του Προγράμματοσ, είναι επιλζξιμθ θ αγορά εξοπλιςμοφ με Leasing εφόςον θ ςχετικι ςφμβαςθ μεταξφ τθσ Σράπεηασ και τθσ επιχείρθςθσ ζχει ολοκλθρωκεί με τθν ολοκλιρωςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου 11

12 και θ κυριότθτα του εξοπλιςμοφ ζχει περιζλκει ςτθν κυριότθτα του φορζα τθσ επζνδυςθσ (επιχείρθςθ). Πζρα από τθ ςφμβαςθ με τθν Σράπεηα θ επιχείρθςθ με τθ λιξθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου του ζργου τθσ, κα πρζπει να προςκομίςει για τθν πιςτοποίθςθ των ςχετικϊν δαπανϊν τα απαραίτθτα παραςτατικά (μιςκϊματα, τιμολόγια, εξοφλθτικζσ αποδείξεισ, παραςτατικά εξόφλθςθσ κλπ) κακϊσ επίςθσ βεβαίωςθ τθσ Σράπεηασ ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται θ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ και ότι θ κυριότθτα του εξοπλιςμοφ περιζρχεται ςτθν επιχείρθςθ. ε κάκε περίπτωςθ θ πιςτοποίθςθ των δαπανϊν αγοράσ παγίων με Leasing κα γίνει μόνο ςτθν ολοκλιρωςθ του ζργου και όχι ενδιάμεςα και υπό τθν προχπόκεςθ τθσ απόκτθςθσ τθσ κυριότθτασ των παγίων από τθν επιχείρθςθ. 39. Η άδεια λειτουργίασ για μεταποιθτικζσ επιχειριςεισ κα πρζπει να είναι διακζςιμθ πριν τθν Αίτθςθ Τπαγωγισ, ι αρκεί να ζχουν κατατεκεί τα απαιτοφμενα χαρτιά για τθν ζκδοςι τθσ; Απάντηςη: Η άδεια λειτουργίασ πρζπει να ζχει κατατεκεί κατά τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ. Εφόςον θ επιχείρθςθ ζχει υποβάλλει αίτθςθ ανακεϊρθςθσ/ζκδοςθσ πριν τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ, κα πρζπει να προςκομίςει τθν αίτθςθ και βεβαίωςθ υποβολισ πλιρουσ φακζλου κατά τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ. Αυτό όμωσ που ζχει υποχρζωςθ θ επιχείρθςθ, προκειμζνου το ζργο να παραλθφκεί από τον ΕΦΕΠΑΕ, είναι να προςκομίςει κατά τθν ολοκλιρωςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου του ζργου ιςχφουςα άδεια λειτουργίασ. 40. Τπάρχει ςυγκεκριμζνοσ τρόποσ (π.χ. αναλογία ποςοςτϊν ςυμμετοχισ κάκε μετόχου) που κα γίνεται θ βακμολόγθςθ των προςόντων του Κριτθρίου 2/Ομάδα Α (προςόντα μετόχων) για τισ νζεσ επιχειριςεισ με μία διαχειριςτικι χριςθ; Απάντηςη: τον οδθγό εφαρμογισ δεν προβλζπεται κάτι ςχετικό. υνεπϊσ αρκεί οποιοςδιποτε μζτοχοσ (ανεξάρτθτα ποςοςτοφ ςυμμετοχισ) να διακζτει τα προςόντα που αναφζρονται ςτο κριτιριο 2, ϊςτε θ πρόταςθ να λάβει τθν ςχετικι βακμολογία. Θα αξιολογθκεί εν γζνει κετικά εάν οι βαςικοί μζτοχοι ζχουν και τα ςχετικά προςόντα. 41. Μία επιχείρθςθ που ζχει ζναρξθ δραςτθριότθτασ τθν 01/06/2008 και χριςθ ωσ 31/12/2009 πωσ κα ελεγχκεί για τα Οικονομικά ςτοιχεία; Απάντηςη: φμφωνα με τα οριηόμενα ςτον Οδθγό του Προγράμματοσ (παρ.12) ςε περιπτϊςεισ υπερδωδεκάμθνθσ χριςθσ καλό είναι να υπάρχει ςε πίνακα διαχωριςμόσ ανά ζτοσ (2008 και 2009 για τθν περίπτωςθ μασ) των ςτοιχείων του κφκλου εργαςιϊν και των κερδϊν προ φόρων και αποςβζςεων με κατάκεςθ των ςχετικϊν ακροιςτικϊν ιςοηυγίων. Ο ζλεγχοσ κα γίνει με τθ χριςθ ιςοηυγίων και ςυγκεκριμζνα : Ο κφκλοσ εργαςιϊν διαχωρίηεται με βάςθ το ςχετικό ιςοηφγιο και τα κζρδθ προ αποςβζςεων κατά αναλογία του κφκλου εργαςιϊν των αντίςτοιχων 12

13 περιόδων. τισ περιπτϊςεισ των επιχειριςεων που θ διάρκεια των χριςεων δε ςυμπίπτει με θμερολογιακό ζτοσ (δθλαδι από 01/01 ζωσ 31/12), ςτθ ςτιλθ κάκε περιόδου τίκενται τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ αυτισ από 1/7/ ζωσ 30/6/» 42. Μία επιχείρθςθ θ οποία λειτουργεί από το 2000 με τθ μορφι τθσ Ο.Ε. και το 2010 μετατρζπεται ςε Α.Ε. είναι επιλζξιμθ για χρθματοδότθςθ, εφόςον ςυντρζχουν οι υπόλοιπεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ; Απάντηςη: Είναι επιλζξιμθ για χρθματοδότθςθ εφόςον ςυντρζχουν ςωρευτικά τα κάτωκι: α) ζχει εκδοκεί άδεια λειτουργίασ ςτθ νζα νομικι μορφι β) ςτο καταςτατικό τθσ επιχείρθςθσ αναφζρεται ςαφϊσ ότι θ Α.Ε. προζρχεται από τθν Ο.Ε. και ότι αναλαμβάνει κακολικά το ςφνολο των υποχρεϊςεων τθσ Ο.Ε. ενϊ επίςθσ ειςφζρεται ςτθν Α.Ε. το ςφνολο των περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ Ο.Ε. γ) οι εταίροι τθσ Ο.Ε. είχαν κατά τθν μετατροπι και κακ όλθ τθν διάρκεια τθσ περιόδου μζχρι και ςιμερα, πλειοψθφικό ποςοςτό των δικαιωμάτων ψιφου ςτθν Α.Ε. δ) θ Α.Ε. διατθρεί το ίδιο αντικείμενο με τθν Ο.Ε.(ι και προςκικθ ςυναφοφσ αντικειμζνου). Γενικά, για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, για τισ μεταβιβάςεισ και μετατροπζσ επιχειριςεων ιςχφει θ εγκφκλιοσ του ΤΠΟΙΟ 45385/ΕΤ7455/ Επιχείρθςθ ανικει ςε περιοχι ΟΠΑΑΧ. Είναι επιλζξιμθ για το πρόγραμμα εφόςον ςυντρζχουν οι υπόλοιπεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ; Απάντηςη: φμφωνα με τον Καν. 1698/2005 ςτα κριτιρια ΟΠΑΑΧ υπάγονται μόνο οι πολφ μικρζσ επιχειριςεισ. Άρα εάν θ εξεταηόμενθ επιχείρθςθ είναι μικρι, μεςαία ι μεγάλθ δεν ζχει πρόβλθμα επιλεξιμότθτασ. ε περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ είναι πολφ μικρι, κα πρζπει να εξεταςτεί θ ςυνδυαςτικι εφαρμογι των 3 παρακάτω κριτθρίων: a. ανικει ςε δθμοτικό διαμζριςμα < κατοίκουσ και b. ο Π/Τ τθσ επζνδυςθσ < και c. ζχει δραςτθριότθτα χρθματοδοτοφμενθ από το ΕΓΣΑΑ, τότε εντάςςεται ςτισ χρθματοδοτιςεισ του ΕΓΣΑΑ και όχι του ΕΣΠΑ. Αν ζςτω και ζνα κριτιριο δεν εκπλθρϊνεται τότε μπορεί να χρθματοδοτθκεί από το ΕΣΠΑ και εν προκειμζνου από το πρόγραμμα «Εξωςτρζφεια-Ανταγωνιςτικότθτα». 44. ε περίπτωςθ που ςτθν προτεινόμενθ προσ επιχοριγθςθ επιχείρθςθ ςυμμετζχει με ποςοςτό μεγαλφτερο του 25% επιχείρθςθ θ οποία ζχει λάβει ςτο προβλεπόμενο χρονικό διάςτθμα ενίςχυςθ, που επίςθσ εμπίπτει ςτον κανόνα De minimis, ποιο κα είναι το ποςοςτό του ποςοφ ενίςχυςθσ που προςμετράτε ςτον υπολογιςμό των ςυνολικϊν ενιςχφςεων που εμπίπτουν ςτον κανόνα De minimis; 13

14 Απάντηςη: φμφωνα με το άρκρο 2 παρ. 2 του Κανονιςμοφ 1998/2006 περί ενιςχφςεων ιςςονοσ ςθμαςίασ, το ςφνολο των ενιςχφςεων ιςςονοσ ςθμαςίασ που χορθγοφνται ςε μία δεδομζνθ επιχείρθςθ δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποςό των ευρϊ. Η ζννοια τθσ δεδομζνθσ επιχείρθςθσ αναφζρεται και ςε επιχειριςεισ, φυςικά ι/και νομικά πρόςωπα, που ςυγκροτοφν μία οικονομικι, και όχι απλά νομικι, μονάδα που περικλείει μία ενιαία οργάνωςθ προςωπικϊν, υλικϊν και λοιπϊν ςτοιχείων προσ διαρκι επιδίωξθ και εξυπθρζτθςθ οριςμζνου οικονομικοφ ςκοποφ. Θα πρζπει λοιπόν εν προκειμζνω, να δθλωκεί από τθν ενδιαφερόμενθ επιχείρθςθ και κα εξεταςτεί από τθν χορθγοφςα τθν ενίςχυςθ δθμόςια αρχι, εάν υφίςτανται οικονομικζσ ςχζςεισ μεταξφ των δφο επιχειριςεων και το εάν οι οικονομικζσ ςχζςεισ μεταξφ των δφο επιχειριςεων ςυνιςτοφν ι αναπτφςςουν ενιαίο οικονομικό χαρακτιρα και οδθγοφν ςτθν δθμιουργία δεδομζνθσ επιχείρθςθσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 παρ. 2 του ΚΑΝ 1998/2006. φμφωνα με τα ανωτζρω, ο ζλεγχοσ τθσ ςϊρευςθσ δεν διενεργείται αποκλειςτικά και μόνο με βάςθ τα ποςοςτά ςυμμετοχισ μιασ επιχείρθςθσ ςε μια άλλθ, αλλά εξετάηεται και ςυνεκτιμάται από τθ χορθγοφςα τθν ενίςχυςθ δθμόςια αρχι, κατά περίπτωςθ, το ςφνολο των οικονομικϊν ςχζςεων μεταξφ των δφο ι περιςςοτζρων επιχειριςεων, όπου ενδεχομζνωσ κρικεί ότι αυτζσ ςυνιςτοφν ι αναπτφςςουν ενιαίο οικονομικό χαρακτιρα και οδθγοφν ςτθ δθμιουργία δεδομζνθσ επιχείρθςθσ. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΕ ΕΡΩΣΗΕΙ-ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» 45. Πϊσ προςδιορίηονται / υπολογίηονται τα όρια ςϊρευςθσ κρατικϊν ενιςχφςεων μεταξφ των προγραμμάτων που προκθρφςςονται βάςει του Κανονιςμοφ De minimis (Καν. 1998/2006) και του Προςωρινοφ Πλαιςίου τιριξθσ? Απάντηςη: φμφωνα και με ςχετικι γνωμοδότθςθ τθσ ΜοΚΕ και τθσ ΕΤ, οι ενιςχφςεισ που υπάγονται ςτο Προςωρινό πλαίςιο ςτιριξθσ Δεν αποτελοφν ενιςχφςεισ De minimis. υνεπϊσ, για επιχειριςεισ που κζλουν να λάβουν De minimis ενιςχφςεισ το 2011 (π.χ. με τθν ςυμμετοχι τουσ ςτο πρόγραμμα «Εξωςτρζφεια Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων») και ζχουν ιδθ λάβει ενιςχφςεισ κατά τα παρελκόντα ζτθ είτε δυνάμει του κανονιςμοφ De Minimis είτε του Προςωρινοφ Πλαιςίου, κα ιςχφςει για αυτζσ θ τιρθςθ του ανϊτατου ορίου ςϊρευςθσ των ,0 για όλεσ τισ De Minimis ενιςχφςεισ που ενδεχομζνωσ ζλαβε θ επιχείρθςθ τθν τελευταία τριετία. Ο ζλεγχοσ ςϊρευςθσ για τα προγράμματα De minimis μζχρι του ποςοφ των ,0 πραγματοποιείται μόνο με βάςθ τθ ςϊρευςθ De minimis μεταξφ τουσ και όχι τθν ςϊρευςθ με άλλεσ ενιςχφςεισ όπωσ οι ενιςχφςεισ που εμπίπτουν ςτα πλαίςια 14

15 προγραμμάτων που ζχουν προκθρυχκεί με βάςθ τα όρια του Προςωρινοφ πλαιςίου ςτιριξθσ (όριο ). Προσ καλφτερθ εποπτεία του ερωτιματοσ παρατίκεται το ακόλουκο υποκετικό παράδειγμα: Ζςτω μικρομεςαία επιχείρθςθ θ οποία το 2008 ι 2009 υπιχκθκε ςε πρόγραμμα De Minimis (με όριο ςϊρευςθσ τα ,0 ) και επενδυτικό ςχζδιο που αντιςτοιχεί ςε επιχοριγθςθ ,0. Η ίδια επιχείρθςθ υπάγεται το 2010 ςε ζνα πρόγραμμα (βλζπε κάτωκι) που εντάςςεται ςτο προςωρινό πλαίςιο ςτιριξθσ (με όριο ,0 ) με επενδυτικό ςχζδιο που αντιςτοιχεί ςε επιχοριγθςθ ,0. Η επιχείρθςθ αυτι ενδιαφζρεται να υπαχκεί το 2011 ςε νζο πρόγραμμα De Minimis (με όριο ςϊρευςθσ τα ,0 ) και επενδυτικό ςχζδιο που κα μπορεί να αντιςτοιχεί ςε επιχοριγθςθ από ,0 ζωσ ,0. φμφωνα με τα ανωτζρω, θ επιχείρθςθ του παραδείγματοσ μπορεί να λάβει το 2011 De Minimis ενίςχυςθ φψουσ , επειδι για το όριο ςϊρευςθσ των υπολογίηεται μόνον θ de minimis ενίςχυςθ που ζλαβε το 2009, οπότε υπολείπονται άλλα που μπορεί να λάβει το 2011 για de minimis με το νζο πρόγραμμα. Εάν όμωσ τθν de minimis ενίςχυςθ των τθν ζλαβε το 2008 και ζχει παρζλκει θ κρίςιμθ τριετία, τότε δεν κα ςυνυπολογιςτεί για το όριο ςϊρευςθσ των , κακϊσ δεν εμπίπτει εντόσ τθσ προθγοφμενθσ τριετίασ. τθν περίπτωςθ αυτι θ επιχείρθςθ μπορεί να λάβει το 2011 de minimis με το νζο πρόγραμμα (ι και περιςςότερο), κακϊσ δεν κα ζχει χρθςιμοποιιςει κακόλου το ποςό των Η ενίςχυςθ περιοριςμζνου φψουσ των που ζλαβε θ επιχείρθςθ από πρόγραμμα του Προςωρινοφ Πλαιςίου δεν κα ςυνυπολογιςτεί γιατί δεν είναι de minimis ενίςχυςθ. θμειϊνεται ότι ςτα πλαίςια του Προςωρινοφ Πλαιςίου τιριξθσ ζχουν προκθρυχκεί από διάφορουσ φορείσ τα ακόλουκα προγράμματα: 1. Ενίςχυςθ ΜΜΕ ςτουσ τομείσ τθσ μεταποίθςθσ τουριςμοφ εμπορίου υπθρεςιϊν (Α δράςθ ΕΠΑ) 2. Dg Lodge για αιτιςεισ μζχρι Διαρκρωτικι Προςαρμογι Επιχειριςεων (Τπ. Εργαςίασ) για αιτιςεισ μζχρι Πρόγραμμα επιχοριγθςθσ κζςεων πλιρουσ απαςχόλθςθσ με επιδότθςθ των εργοδοτικϊν ειςφορϊν, για τθ διατιρθςθ τουλάχιςτον κζςεων εργαςίασ, ςε επιχειριςεισ και γενικά εργοδότεσ του ιδιωτικοφ τομζα, του ΟΑΕΔ για αιτιςεισ μζχρι τισ Θα γίνεται ζλεγχοσ ςϊρευςθσ ςτα ,0 με τα προγράμματα: 15

16 Α. Διαρκρωτικι προςαρμογι εργαηομζνων Μικρϊν και Πολφ Μικρϊν Επιχειριςεων, που απαςχολοφν 1-49 άτομα, εντόσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ, του ΟΑΕΔ-ΕΚΑΕ. Β. Διαρκρωτικι προςαρμογι εργαηομζνων Μικρϊν Επιχειριςεων, που απαςχολοφν άτομα, εντόσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ, του ΟΑΕΔ-ΕΚΑΕ. Γ. Διαρκρωτικι προςαρμογι των Επιχειριςεων εντόσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ Πρόςκλθςθ Α : φνταξθ κλαδικϊν ςχεδίων διαρκρωτικισ προςαρμογισ Μικρϊν και Πολφ Μικρϊν Επιχειριςεων του ΟΑΕΔ-ΕΚΑΕ. 46. Σο «Πρόγραμμα επιχοριγθςθσ κζςεων πλιρουσ απαςχόλθςθσ με επιδότθςθ των εργοδοτικϊν ειςφορϊν, για τθ διατιρθςθ τουλάχιςτον κζςεων εργαςίασ, ςε επιχειριςεισ και γενικά εργοδότεσ του ιδιωτικοφ τομζα», εξαιρείται από τον κανόνα De Minimis; Απάντηςη: Σο ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα ζχει προκθρυχκεί με βάςθ το Προςωρινό Πλαίςιο ςτιριξθσ και όχι με τον Κανόνα De Mimimis. 47. Επιχείρθςθ με ςυνδεδεμζνεσ και ςυνεργαηόμενεσ επιχειριςεισ με αυτιν κα υποβάλλει τον ςχετικό πίνακα επιχορθγιςεων για το De minimis με ςτοιχεία όλων των επιχειριςεων και με τι ποςοςτό για κάκε μία; Απάντηςη: Η επιχείρθςθ κα υποβάλλει τον ςχετικό πίνακα επιχορθγιςεων με ςτοιχεία όλων των επιχειριςεων (ςυνδεδεμζνων / ςυνεργαηόμενων) και τελικά για τον ζλεγχο του de minimis κα ακροιςτοφν τα ποςά επιχοριγθςθσ τθσ κάκε επιχείρθςθσ ανάλογα με το ποςοςτό ςυμμετοχισ / ςφνδεςθσ με τθν εξεταηόμενθ επιχείρθςθ. 48. Θεωροφνται κατά τθν αξιολόγθςθ τθσ πρόταςθσ κζρδθ, τα κζρδθ περαίωςθσ; Απάντηςη: Λαμβάνονται υπ όψιν μόνο τα κζρδθ που προκφπτουν από τα λογιςτικά βιβλία και όχι από τθν περαίωςθ. 49. Μπορεί μια επιχείρθςθ να λάβει μζροσ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ «Εξωςτρζφεια και Ανταγωνιςτικότθτα των επιχειριςεων» ςε μια επαγγελματικι ζκκεςθ που δεν ζχει διεκνι χαρακτιρα; Απάντηςη: φμφωνα με τον οδθγό εφαρμογισ του προγράμματοσ επιλζξιμθ είναι θ ςυμμετοχι ςε Διεκνείσ Εκκζςεισ ι Επαγγελματικζσ Εκκζςεισ υπό τθν προχπόκεςθ ότι αφοροφν τθν προβολι νζου προϊόντοσ ι υπάρχοντοσ προϊόντοσ ςε νζα αγορά. Επομζνωσ είναι δυνατι θ ςυμμετοχι ςε επαγγελματικι ζκκεςθ, εφόςον βζβαια θ ζκκεςθ ζχει διεκνι χαρακτιρα / προςανατολιςμό και θ ςυμμετοχι τθσ επιχείρθςθσ ςε αυτι τεκμθριϊνεται ότι ςυμβάλει ςτθν επίτευξθ εξωςτρεφοφσ προςανατολιςμοφ τθσ επιχείρθςθσ. 50. Ο Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Εξωτερικοφ Εμπορίου, δίνει τθν δυνατότθτα ςε επιχειριςεισ να ςυμμετάςχουν ςε επιδοτοφμενεσ διεκνείσ εκκζςεισ (όπωσ για παράδειγμα θ Διεκνισ Ζκκεςθ Δομικϊν Τλικϊν Big 5 Show Dubai 2011 (21-16

17 24/11/2011)). ε περίπτωςθ που ο ΟΠΕ επιχορθγεί μζροσ του κόςτουσ τθσ ςυμμετοχισ, το υπόλοιπο κόςτοσ ςυμμετοχισ είναι επιλζξιμθ ωσ δαπάνθ ςτο πρόγραμμα "Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων" ; Απάντηςη: ΟΧΙ. Η δαπάνθ αυτι δεν μπορεί να χρθματοδοτθκεί περαιτζρω διότι ιδθ χρθματοδοτείται από το ελλθνικό δθμόςιο. ε περίπτωςθ όμωσ που δεν υπιρχε επιχοριγθςθ, ο ΟΠΕ κα μποροφςε να εκδϊςει τιμολόγιο ςυμμετοχισ ςε διεκνι ζκκεςθ για τισ ανάγκεσ του προγράμματοσ. 51. Προςφορζσ και τιμολόγιο από προμθκευτζσ εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (π.χ. προςφορά από εταιρεία τθσ Αυςτραλίασ για τθν εκπόνθςθ μίασ μελζτθσ) είναι αποδεκτζσ; Πρζπει να υποβάλλονται μεταφραςμζνεσ; Απάντηςη: Προςφορζσ και τιμολόγια προμθκευτϊν από χϊρεσ εκτόσ Ε.Ε. γίνονται αποδεκτζσ. Ο Ενδιάμεςοσ Φορζασ Διαχείριςθσ διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει τθν προςκόμιςθ επίςθμθσ μετάφραςθσ των προςφορϊν και τιμολογίων, που ζχουν εκδοκεί ςε γλϊςςα διαφορετικι από τθν ελλθνικι. 52. Τπάρχει ςυγκεκριμζνοσ ςκοπόσ που πρζπει να εξυπθρετεί θ ςυνζργεια επιχειριςεων ι αυτι γίνεται προκειμζνου να αυξθκεί το ποςοςτό επιχοριγθςθσ τουσ; Απάντηςη: Καταρχιν θ επίτευξθ ςυνεργειϊν μεταξφ επιχειριςεων αποτελεί ζνα από τα βαςικά χαρακτθριςτικά του προγράμματοσ κατ αναλογία καλϊν πρακτικϊν που ςθμειϊνονται ςε πολλά κράτθ μζλθ τθσ Ε.Ε. όπου θ επίτευξθ ςυνεργαςιϊν, ακόμα και μεταξφ ανταγωνιςτικϊν επιχειριςεων, αποτελεί ςυνθκιςμζνθ πρακτικι. Όμωσ, ςε καμία περίπτωςθ δεν κα πρζπει να εκλαμβάνεται ο ςχθματιςμόσ ςυνεργειϊν ωσ αυτοςκοπόσ προκειμζνου κάποιοσ να ςυμμετάςχει ςτο πρόγραμμα ι προκειμζνου να λάβει μεγαλφτερθ επιδότθςθ. Ο ςχθματιςμόσ ςυνεργειϊν πρζπει να γίνεται εφόςον πραγματικά ςυντρζχουν λόγοι και εφόςον θ ςυνζργεια κα επιφζρει ςυμπλθρωματικά και πολλαπλαςιαςτικά αποτελζςματα εξωςτρεφοφσ δραςτθριοποίθςθσ για τισ ςυνεργαηόμενεσ επιχειριςεισ. Ζτςι ενϊ δεν υπάρχει απαίτθςθ για ελάχιςτθ κοινι ςυμμετοχι ςε ενζργειεσ, κα πρζπει να προκφπτουν προφανι οφζλθ από μία επικείμενθ ςυνεργαςία. Ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά αναφζρονται: - Οικονομία κλίμακασ (επίτευξθ καλφτερων τιμϊν από προμθκευτι). - Επίτευξθ μζγιςτθσ προβολισ και προϊκθςθσ με κοινι παρουςίαςθ ςυμπλθρωματικϊν προϊόντων διαφορετικϊν επιχειριςεων. - Προβολι και προϊκθςθ ςυμπλθρωματικϊν μεταξφ τουσ επιχειριςεων (π.χ. παραγωγόσ-ζμποροσ-διανομζασ). - Μεταφορά εξαγωγικισ τεχνογνωςίασ ςε ςυνεργαςίεσ επιχειριςεων που ιδθ εξάγουν με άλλεσ που κα το επιχειριςουν για πρϊτθ φορά. - Ποιοτικότερθ προβολι με μικρότερο κόςτοσ (π.χ. δθμιουργία ενόσ πολυτελζςτατου 17

18 διαφθμιςτικοφ εντφπου για τθν κοινι προβολι προϊόντων ςυνεργαηόμενων επιχειριςεων). - Δθμιουργία ςυνκθκϊν μελλοντικϊν ςτακερϊν ςυνεργαςιϊν μεταξφ επιχειριςεων. 53. Τφιςτάμενθ εταιρεία με ενεργό ΚΑΔ (Καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ κτιρίων για κατοικίεσ και μθ) επικυμεί τθν προςζγγιςθ πελατϊν από Ρωςία, Ουκρανία κλπ με ςτόχο τθν ανάλθψθ ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ κτιριακϊν ζργων για λογαριαςμό τουσ ςτθν Ελλάδα, χωρίσ να αποκλείει και τθν ανάλθψθ ζργων (κυρίωσ ςχεδιαςμόσ και επίβλεψθ καταςκευισ) και ςτισ ίδιεσ τισ χϊρεσ αυτζσ. Είναι επιλζξιμθ για κατάκεςθ επενδυτικοφ ςχεδίου ςτο πρόγραμμα Εξωςτρζφεια; Απάντηςη: Η επιχείρθςθ ζχει επιλζξιμο ΚΑΔ και με όςα περιγράφονται μπορεί να πετφχει τουσ ςτόχουσ του προγράμματοσ. Είναι λοιπόν κατ αρχιν και εν δυνάμει επιλζξιμθ εφόςον πλθροφνται όλεσ οι προχποκζςεισ επιλεξιμότθτασ κακϊσ και οι λοιποί όροι και προχποκζςεισ του οδθγοφ του Προγράμματοσ. Πρζπει επίςθσ να τεκμαίρεται ότι το Επιχειρθματικό χζδιο κα ςυμβάλει ςτθν προϊκθςθ τθσ εταιρίασ ςτο εξωτερικό. 54. Οι δαπάνεσ που γίνονται εςωτερικά από τθν επιχείρθςθ με ςκοπό τθν δθμιουργία μια νζασ πατζντασ (υλικά, εργατικά κλπ), αποτελοφν επιλζξιμθ δαπάνθ για το παραπάνω Πρόγραμμα; Απάντηςη: Οι δαπάνεσ αυτζσ είναι επιλζξιμεσ. Σο μιςκοδοτικό κόςτοσ όμωσ ςε καμία περίπτωςθ δεν κεωρείται επιλζξιμο. Οι υπόλοιπεσ αμοιβζσ (υλικά, αμοιβι νομικοφ, κόςτοσ αίτθςθσ κατοχφρωςθσ πατζντασ, κλπ) είναι επιλζξιμα. 55. ε περίπτωςθ που δεν προςλθφκεί εξειδικευμζνο άτομο, υπάρχει υποχρζωςθ διατιρθςθσ των υφιςτάμενων κατά τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ εργαηομζνων για χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) ζτουσ από τθν ολοκλιρωςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου? Απάντηςη: Δεν υπάρχει απαίτθςθ διατιρθςθσ υφιςτάμενου προςωπικοφ (εκτόσ βζβαια από τθν περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ κα επιδοτθκεί για μιςκοδοςία εξειδικευμζνου προςωπικοφ). 56. Πωσ τεκμθριϊνεται ο ςτόχοσ ανά χϊρα ενδιαφζροντοσ; (για παράδειγμα αν ζνασ πελάτθσ ςυμμετάςχει ςε διεκνι ζκκεςθ ςτθ Κίνα και προκφψει πελάτθσ από άλλθ χϊρα π.χ Ινδία, κεωρείται ότι ζχει επιτευχκεί ο ςτόχοσ;) Απάντηςη: Πρζπει να αναφζρεται ςτθν πρόταςθ θ αγορά/ςτόχοσ ςτθν οποία απευκφνεται θ επιχείρθςθ. Πάρα ταφτα, το τελικό και ουςιαςτικό αποτζλεςμα μίασ τζτοιασ ςυνεργαςίασ είναι θ διεκνοποίθςθ τθσ επιχείρθςθσ, άρα μπορεί να κεωρθκεί ότι ο ςτόχοσ ζχει επιτευχτεί υπό τθν προχπόκεςθ βζβαια ότι πρόκειται για νζα αγορά. 57. Γίνεται δεκτι για τισ ανάγκεσ του προγράμματοσ προςφορά από εταιρεία δθμοςίων ςχζςεων θ οποία κα αναλάβει όλεσ τισ δαπάνεσ προβολισ ςε αγορζσ ςτόχουσ (ςυμμετοχι ςε εκκζςεισ, φυλλάδια κλπ); 18

19 Απάντηςη: Εφόςον ςτθν προςφορά τθσ διαφθμιςτικισ εταιρείασ υπάρχει τεκμθριωμζνθ και αναλυτικι περιγραφι των διαφθμιςτικϊν δαπανϊν, μπορεί θ παραπάνω προςφορά υπό τουσ όρουσ και προχποκζςεισ του Οδθγοφ του προγράμματοσ να είναι αποδεκτι. 58. Μια εταιρεία κακ όλα επιλζξιμθ με ζδρα τθν Ακινα, κα δθμιουργιςει ζνα υποκατάςτθμα ςτθν Θεςςαλονίκθ (πριν τθν υποβολι αλλά μετά τθν δθμοςίευςθ του προγράμματοσ) για τθν προϊκθςθ των εξαγωγϊν τθσ ςτθν Βουλγαρία και τθν Σουρκία. Είναι επιλζξιμεσ οι δαπάνεσ (πχ για υπολογιςτζσ και λογιςμικά ι για τθν πρόςλθψθ ατόμου ςτο marketing) οι οποίεσ κα γίνουν για το υποκατάςτθμα τθσ Θεςςαλονίκθσ; Διευκρινίηεται ότι οι κφριεσ δαπάνεσ του προγράμματοσ, όπωσ ςυμμετοχι ςε εκκζςεισ του εξωτερικοφ κλπ κα αφοροφν τθν ζδρα τθσ επιχείρθςθσ. Επιπλζον ςε ποια Περιφζρεια κα κατατεκεί θ πρόταςθ; Απάντηςη: Η πολλαπλότθτα τόπων εγκατάςταςθσ είναι επιτρεπτι ςτθν ΙΔΙΑ περιφζρεια. Κατά ςυνζπεια κα πρζπει να επιλζγει μια εκ των δυο περιφερειϊν (ζδρα ι υποκατάςτθμα). Ανάλογα με τον τόπο υλοποίθςθσ, κα πρζπει να επιλεγεί και ο Ενδιάμεςοσ Φορζασ Διαχείριςθσ. 59. Σο κόςτοσ μετάφραςθσ των οδθγιϊν χριςθσ ενόσ προϊόντοσ ι και θ μετάφραςθ τθσ ςυςκευαςίασ για τθν χϊρα εξαγωγισ ι ςτθν Αγγλικι είναι επιλζξιμθ δαπάνθ; Απάντηςη: Ναι αν πρόκειται για νζο προϊόν / υπθρεςία ι προϊκθςθ ςε νζα αγορά. ε κάκε άλλθ περίπτωςθ μπορεί να κεωρθκεί λειτουργικι δαπάνθ και να μθν είναι επιλζξιμο. 60. Επιχείρθςθ ζχει, όπωσ προκφπτει από τθν διλωςθ μεταβολϊν ςτθν εφορία, ΚΑΔ , χωρίσ να υπάρχει περεταίρω τεταρτοβάκμια ανάλυςθ. Για το πρόγραμμα επιλζξιμοι κωδικοί είναι οι , , , και εξαιρείται ο κωδικόσ Μπορεί να ςυμμετάςχει θ ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ ςτο πρόγραμμα; Απάντηςη: Ο επενδυτισ προκειμζνου να ςυμμετάςχει ςτο πρόγραμμα κα πρζπει να εξειδικεφςει ςε τεταρτοβάκμια ανάλυςθ τον ΚΑΔ τθσ επιχείρθςθσ, προβαίνοντασ και ςτθν ςχετικι διόρκωςθ ςτθν ΔΟΤ. Εννοείται βζβαια ότι εάν αςκεί δραςτθριότθτα που εντάςςεται ςτον ΚΑΔ δεν είναι επιλζξιμοσ. 61. Ασ υποκζςουμε ότι ζχουμε μία (1) ΜΕΓΑΛΗ επιλζξιμθ επιχείρθςθ που κα ςυνάψει ςφμφωνο ςυνεργαςίασ κοινϊν ενεργειϊν με 3 πολφ μικρζσ ι μικρζσ ι μεςαίεσ επιλζξιμεσ επιχειριςεισ τθσ περίπτωςθσ (Α). Σο ςφμφωνο ςυνεργαςίασ γίνεται μεταξφ τθσ Μεγάλθσ και των 3 επιχειριςεων τθσ περίπτωςθσ (Α). Μποροφν ταυτόχρονα να ςυνάψουν ςφμφωνο ςυνεργαςίασ και οι 3 μικρζσ μεταξφ τουσ; 19

20 ε περίπτωςθ που θ ΜΕΓΑΛΗ απενταχκεί, οι 3 μικρζσ εμπίπτουν ςτθν κατθγορία (Δ) ι ςτθν (Α); Απάντηςη: Σο ςφμφωνο ςυνεργαςίασ κα είναι ζνα και κοινό για όλεσ τισ επιχειριςεισ. Δεν γίνεται να υπάρχουν δφο παράλλθλα ςφμφωνα ςυνεργαςίασ. ε περίπτωςθ που απενταχκεί θ μεγάλθ επιχείρθςθ οι υπόλοιπεσ τρεισ Δεν κα ικανοποιοφν τθν απαίτθςθ τθσ ςυνεργαςίασ και άρα κα ανικουν ςτθν Α κατθγορία. 62. Αν μια επιχείρθςθ ζχει ιδθ εξαγωγικι δραςτθριότθτα ςε κάποια χϊρα π.χ Σςεχία, κα πρζπει για τθν επίτευξθ των ςτόχων του προγράμματοσ να επιδιϊκει ςυνεργαςίεσ με επιχειρθματικοφσ εταίρουσ που δραςτθριοποιοφνται ςε άλλεσ χϊρεσ πζραν τθσ Σςεχίασ, ι θ αφξθςθ των εξαγωγϊν με νζουσ επιχειρθματικοφσ εταίρουσ τθσ ίδιασ χϊρασ μπορεί να καλφψει του ςτόχουσ του προγράμματοσ; Απάντηςη: Η επιχείρθςθ ςασ μπορεί να ςυνεχίςει να δραςτθριοποιείται ςτθν Σςεχία με τθν προχπόκεςθ να λανςάρει νζο προϊόν ι ςυνεργαςίεσ με νζουσ πελάτεσ. Η επίτευξθ ςτόχου επιτυγχάνεται με τθν αποδεδειγμζνθ εξαγωγικι δραςτθριότθτα (ςυμφωνίεσ ι τιμολόγια) ςτθν Σςεχία νζου προϊόντοσ. 63. Ζνασ εκδοτικόσ οίκοσ μπορεί να εντάξει ςτισ δαπάνεσ τθσ κατθγορίασ 6 «Δαπάνεσ Προςταςίασ ι απόκτθςθσ και χριςθσ πατεντϊν, πνευματικισ ιδιοκτθςίασ και μεταφοράσ τεχνογνωςίασ» τθν αγορά των πνευματικϊν δικαιωμάτων ςυγγραφζων για τα βιβλία που εκδίδει και κα προωκιςει ςτθν αγορά ςτόχο? Απάντηςη: ΟΧΙ. Η προτεινόμενθ δαπάνθ δεν κεωρείται επιλζξιμθ αφοφ δεν είναι θ πνευματικι ιδιοκτθςία που προςδίδει προςτικζμενθ αξία ςε ενδιάμεςο ςτάδιο τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ του προϊόντοσ, αλλά ουςιαςτικά ενςωματϊνεται και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του τελικοφ προϊόντοσ. 64. Μία επιχείρθςθ που χαρακτθρίηονταν ωσ ΜΕΓΑΛΗ από το 2000 μζχρι τισ 15/04/2010 και ςτθ ςυνζχεια από τισ 16/04/2010 χαρακτθρίηεται ωσ ΜΙΚΡΟΜΕΑΙΑ (με τθν μείωςθ του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ μιασ ΜΕΓΑΛΗ ςυνδεδεμζνθσ επιχείρθςθσ από το 50% +1 μετοχι ςτο 19,99% και χωρίσ να αςκεί κάποιον άλλο ζλεγχο). Πωσ τελικά κα χαρακτθριςκεί θ επιχείρθςθ για να υποβάλλει πρόταςθ ςτο πρόγραμμα; Απάντηςη: φμφωνα με τον οριςμό τθσ ΜΜΕ εφόςον κατά τισ δυο τελευταίεσ κλειςμζνεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ θ επιχείρθςθ ιταν μεγάλθ τότε χαρακτθρίηεται ςαν μεγάλθ. Η κρίςιμθ τριετία που ελζγχεται προκειμζνου να χαρακτθριςτεί το μζγεκοσ μιασ επιχείρθςθσ για το πρόγραμμα "Εξωςτρζφεια" είναι 2008 ζωσ Ζτςι θ ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ το 2008 και 2009 χαρακτθρίηεται μεγάλθ, ενϊ το 2010 μικρομεςαία. Για να χάςει τθν ιδιότθτα τθσ μεγάλθσ κα πρζπει να είναι μικρομεςαία για 2 ςυνεχόμενεσ χριςεισ. υνεπϊσ θ επιχείρθςθ παραμζνει για τισ ανάγκεσ του προγράμματοσ μεγάλθ. 20

21 65. Μπορεί μια επιχείρθςθ με το ίδιο προϊόν και ςτθν ίδια χϊρα που δραςτθριοποιείται ωσ ςιμερα, να πετφχει τθν είςοδό τθσ ςε νζα αγορά ικανοποιϊντασ το κλαδικό κριτιριο. Σι εννοείτε με τον όρο κλαδικό κριτιριο; Απάντηςη: Ικανοποίθςθ του κλαδικοφ κριτθρίου, πζραν τθσ ξεκάκαρθσ περίπτωςθσ του ίδιου προϊόντοσ ςε νζο κλάδο, κεωρείται ότι ςυμβαίνει και ςτισ περιπτϊςεισ εκείνεσ που διαφοροποιείται το target group αλλά και τα κανάλια διανομισ, ακόμα και θ μεκοδολογία προςζγγιςθσ τθσ αγοράσ ςτόχου. 66. Είναι επιλζξιμθ θ δαπάνθ ςχεδιαςμοφ προϊόντοσ, θ οποία υλοποιείται από τθν ίδια τθν εταιρεία που υποβάλει το επενδυτικό ςχζδιο (όχι αγορά υπθρεςίασ από τρίτο); Αν ναι, ποια παραςτατικά απαιτοφνται για τθν τεκμθρίωςθ τθσ ενζργειασ; Απάντηςη: Αν ο ςχεδιαςμόσ προϊόντων είναι ζνα από τα αντικείμενα τθσ εταιρίασ ΟΧΙ διότι αποτελεί λειτουργικι δαπάνθ τθσ εταιρίασ. Εάν γίνει κατϋ εξαίρεςθ (δθλαδι ο ςχεδιαςμόσ δεν αποτελεί αντικείμενο τθσ εταιρίασ) κα πρζπει οι δαπάνεσ ιδιοκαταςκευισ να μποροφν να τιμολογθκοφν και ςτθ ςυνζχεια να πιςτοποιθκοφν επαρκϊσ. θμειϊνεται ότι δεν είναι επιλζξιμεσ δαπάνεσ αμοιβϊν προςωπικοφ και άλλεσ λειτουργικισ φφςεωσ δαπάνεσ. 67. Σα 200 που αναλογοφν ςτθ διαμονι αφοροφν κόςτοσ ανά άτομο / ανά θμζρα; Για πόςεσ θμζρεσ; Τπάρχει ανϊτατο όριο ποςοφ που μπορεί να καλφψει θ διαμονι; Απάντηςη: Σα 200 είναι το ανϊτατο όριο διαμονισ ςε ξενοδοχείο. Οι θμζρεσ διαμονισ είναι οι θμζρεσ που αφοροφν τθν εκδιλωςθ που προτίκεται θ εταιρεία να ςυμμετζχει. Για τα αεροπορικά ειςιτιρια επιλζξιμθ είναι θ οικονομικι κζςθ. 68. Η δαπάνθ ενοικίαςθσ χϊρου περιπτζρου για ςυμμετοχι ςε ζκκεςθ ζχει ανϊτερο όριο; Απάντηςη: Σο ενοίκιο του περιπτζρου κατά το ςτάδιο τθσ αξιολόγθςθσ κα εξεταςκεί ωσ προσ το εφλογο του κόςτουσ και παράλλθλα κα πρζπει να ςυνάδει με τθν κατανομι του Π/Τ του πίνακα 1 ςελ.21 του οδθγοφ εφαρμογισ. 69. τα πλαίςια του Προγράμματοσ «Εξωςτρζφεια Ανταγωνιςτικότθτα το προωκθτικό υλικό (φυλλάδια, κατάλογοι κ.λπ.) που κα ετοιμαςτεί για ςυμμετοχι ςε διεκνείσ εκκζςεισ δφναται να είναι γραμμζνο εκτόσ από ξζνεσ γλϊςςεσ και ςτα Ελλθνικά; Απάντηςη: Σο προωκθτικό υλικό (φυλλάδια, κατάλογοι κ.λπ.) που κα ετοιμαςτεί για ςυμμετοχι ςε διεκνείσ εκκζςεισ πρζπει να είναι τουλάχιςτον ςε μία ξζνθ γλϊςςα. Αυτό δεν αποκλείει τθν προςκικθ και άλλων γλωςςϊν, όπωσ τθν ελλθνικι. 70 Επιχείρθςθ που δραςτθριοποιείται με τθν πρωτογενι παραγωγι-μεταποίθςθ γεωργικϊν προϊόντων και με παράλλθλθ δραςτθριότθτα χονδρικοφ εμπορίου αυτϊν μπορεί να κεωρθκεί επιλζξιμθ για το πρόγραμμα τθσ εξωςτρζφειασ; 21

22 Απάντηςη: Μπορεί να κεωρθκεί επιλζξιμθ ςαν επιχείρθςθ τθσ κατθγορίασ (Β) όπου επιλζξιμεσ μποροφν να κεωρθκοφν Τφιςτάμενεσ και Νζεσ Πολφ Μικρζσ, Μικρζσ και Μεςαίεσ επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον ελλθνικό χϊρο ςτουσ τομείσ του Εμπορίου, οι οποίεσ: ταξινομοφνται ςε ζναν από τουσ επιλζξιμουσ κλάδουσ του προγράμματοσ όπωσ περιγράφονται ςτον πίνακα των επιλζξιμων κλάδων ΚΑΔ (Παράρτθμα III), ζχουν ιδρυκεί και αρχίςει τθν επιλζξιμθ δραςτθριότθτά τουσ το αργότερο πριν τθν , ζχουν κλείςει τουλάχιςτον μία πλιρθ διαχειριςτικι χριςθ, λειτουργοφν αδιαλείπτωσ από τότε μζχρι και τθν θμερομθνία προκιρυξθσ του προγράμματοσ, ΚΑΙ, Τπό τθν αυςτθρι προχπόκεςθ ότι κα υποβάλουν προσ αξιολόγθςθ και ζνταξθ εκτόσ από διακριτό επενδυτικό ςχζδιο ΚΑΙ ςφμφωνο ςυνεργαςίασ κοινϊν ενεργειϊν αποκλειςτικά για τουσ ςκοποφσ του προγράμματοσ, με τουλάχιςτον μία επιλζξιμθ επιχείρθςθ τθσ περίπτωςθσ (Α) με επιλζξιμθ δραςτθριότθτα όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα III του παρόντοσ. 71. Επί ποινισ αποκλειςμοφ, θ κατανομι του προχπολογιςμοφ εκάςτθσ πρόταςθσ ςτισ επιλζξιμεσ δαπάνεσ κα πρζπει να τθρεί υποχρεωτικά τθν εξισ ςχζςθ: {(1)+(2)+(3)+(5)+(6)} (50% * Π/Τ) Ο φορζασ τθσ επζνδυςθσ πρζπει υποχρεωτικά να υλοποιιςει δαπάνεσ που αφοροφν όλεσ τισ παραπάνω κατθγορίεσ ενεργειϊν ; Απάντηςη: Όχι. Ο φορζασ τθσ επζνδυςθσ μπορεί να υλοποιιςει δαπάνεσ που αφοροφν μόνο μία ι και δφο από τισ παραπάνω κατθγορίεσ ενεργειϊν αρκεί το άκροιςμα αυτϊν να είναι >=50%*Π/Τ. 72. Οι επιχειριςεισ των οποίων οι επενδφςεισ κα υπαχκοφν κα πρζπει να τθροφν τουσ όρουσ υπαγωγισ για 5 ι 3 χρόνια μετά τθν θμερομθνία ολοκλιρωςθσ ; Απάντηςη: Οι μικρο μεςαίεσ επιχειριςεισ κα πρζπει να τθροφν τουσ όρουσ υπαγωγισ για 3 χρόνια και οι μεγάλεσ για 5 χρόνια μετά τθν θμερομθνία ολοκλιρωςθσ. 73. Επιχείρθςθ θ οποία πλθροί τουσ περιοριςμοφσ του προγράμματοσ, αλλά ζχει δυςμενι ςτοιχεία ςτον Σειρεςία, μπορεί να ςυμμετζχει ςτο πρόγραμμα ι αποτελεί λόγο απόρριψθσ τθσ; Απάντηςη: φμφωνα με τον οδθγό του προγράμματοσ προκειμζνου να είναι επιλζξιμθ μία επιχείρθςθ κα πρζπει να ςυντρζχουν ακροιςτικά τα κριτιρια των παραγράφων 6.2, 6.3 και 6.4. του οδθγοφ. Επίςθσ ςτο άρκρο 12 του οδθγοφ αναγράφονται όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά που είναι υποχρεωμζνθ να προςκομίςει κάκε επιχείρθςθ. Ανάμεςα ς αυτά είναι και μια υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται αν θ επιχείρθςθ βρίςκεται υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ ι αναγκαςτικι διαχείριςθ, ι αν 22

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΙΙ»

ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΙΙ» ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΙΙ» Α) Επιλζξιμεσ Ενζργειεσ Οι επιλζξιμεσ ενζργειεσ αφοροφν νζα προϊόντα / υπθρεςίεσ ι εν γζνει προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail»

Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail» Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail» 1. Επιλζξιμεσ Επιχειριςεισ Επιλζξιμεσ είναι υφιςτάμενεσ Επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα του λιανεμπορίου, για τισ οποίεσ ιςχφον ακροιςτικά τα ακόλουκα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Οι φόροι και τα τζλθ ανιλκαν ςτο ποςό των 14.398,56 ευρϊ και αφοροφν τζλθ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου τθσ εταιρίασ,φπα μθ εκπιπτόμενο ςτθ φορολογία

Οι φόροι και τα τζλθ ανιλκαν ςτο ποςό των 14.398,56 ευρϊ και αφοροφν τζλθ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου τθσ εταιρίασ,φπα μθ εκπιπτόμενο ςτθ φορολογία ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ «Κε.Γι.Βι.Μ.2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΡΡΩΝ Α.Δ» Μ.Α.Δ 34822/59/Β/95/18 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΗ 113267752000 ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Δράςη Digi Mobile «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την αξιοποίηςη καινοτόμων εφαρμογϊν ςε «ζξυπνεσ» ςυςκευζσ κινητϊν επικοινωνιϊν και υπολογιςτζσ-ταμπλζτεσ»

Δράςη Digi Mobile «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την αξιοποίηςη καινοτόμων εφαρμογϊν ςε «ζξυπνεσ» ςυςκευζσ κινητϊν επικοινωνιϊν και υπολογιςτζσ-ταμπλζτεσ» Δράςη Digi Mobile «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την αξιοποίηςη καινοτόμων εφαρμογϊν ςε «ζξυπνεσ» ςυςκευζσ κινητϊν επικοινωνιϊν και υπολογιςτζσ-ταμπλζτεσ» Σκοπόσ τησ Δράςησ Η δράςθ Digi Mobile ςτοχεφει ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων. digi-content. ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» Οδεγόο Τπνβνιήο

ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων. digi-content. ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» Οδεγόο Τπνβνιήο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 2010 1 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 4 2. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 1. Μία επιχείρηση που έχει ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα De minimis π.χ την 11/2/2008 με δημόσια χρηματοδότηση 160.000 ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα : Ψθφιακι φγκλιςθ e-security «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επικαιροποίθςθ των χρονικϊν παραμζτρων ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Οικειοκελοφσ Αποχϊρθςθσ Προςωπικοφ ΟΤΕ

Προγράμματα Οικειοκελοφσ Αποχϊρθςθσ Προςωπικοφ ΟΤΕ Προγράμματα Οικειοκελοφσ Αποχϊρθςθσ Προςωπικοφ ΟΤΕ Χριςιμεσ πλθροφορίεσ για κατανόθςθ των Προγραμμάτων Οικειοκελοφσ Αποχϊρθςθσ (427/Δ.1667/9.11.2012 Απόφαςθ του Προζδρου Δ.Σ. & Δ/ντοσ Συμβοφλου) Ακινα,

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security Επιχειρηςιακό Ρρόγραμμα : Ψηφιακή Σφγκλιςη e-security «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2009 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 3 2. Όργανα που ςυμμετζχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-retail. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-retail. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 2010 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 4 2. Γενικά για το Ρλαίςιο τθσ Ρροκθρυςςόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ TH «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ Ε ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63)

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63) Οι νζεσ ειςφορζσ με βάςη το Νόμο 3986/2011 (Φ.Ε.Κ. 152/1-7-2011) διαμορφώνονται ωσ εξήσ: (θα ιςχφςουν αναδρομικά από την 1.7.2011 ςφμφωνα με τον μεταγενζςτερο νόμο 4019/2011 (Φ.Ε.Κ. 216/30-9-2011)) Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 Για τθν προμικεια εντφπου «ΕΡΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΡΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ 6.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717 ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ Οι τρεισ προτάςεισ που ζχουν κατατεκεί ςτο Υπουργείο Υγείασ (από τον ΕΟΠΥΥ ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΣΔΥ, από επιςτθμονικι επιτροπι που ςυγκρότθςε το Υπουργείο Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκπατία Υποςπγείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τποφίμων Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ:

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ: «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθ κζςπιςθ περιοριςμϊν ςτθν ανάλθψθ μετρθτϊν και τθ μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Αϋ84, 18.7.2015), όπωσ ιςχφει (ΦΕΚ Βϋ 1561/24.7.2015) υχνζσ Ερωτιςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογιςμόσ Δράςθσ Τπουργείο Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ Τπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ Οκτϊβριοσ 2009 Ιοφνιοσ 2011

Απολογιςμόσ Δράςθσ Τπουργείο Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ Τπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ Οκτϊβριοσ 2009 Ιοφνιοσ 2011 Ζργο 20 μθνϊν Απολογιςμόσ Δράςθσ Τπουργείο Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ Τπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ Οκτϊβριοσ 2009 Ιοφνιοσ 2011 Απολογιςμόσ Κυβερνθτικοφ Ζργου // Τπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ»

«ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ pupilslaptp «ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΩΝ ΟΔΗΓΙΕ, ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ επτζμβριοσ 2009 pupilslaptp Πίνακασ

Διαβάστε περισσότερα

Σφμφωνα με τα όςα ζχει ετοιμάςει το ΤΕΕ για τθν λειτουργία τθσ εφαρμογισ ςτο πλθροφοριακό του προβλζπονται τα εξισ:

Σφμφωνα με τα όςα ζχει ετοιμάςει το ΤΕΕ για τθν λειτουργία τθσ εφαρμογισ ςτο πλθροφοριακό του προβλζπονται τα εξισ: Σφμφωνα με τα όςα ζχει ετοιμάςει το ΤΕΕ για τθν λειτουργία τθσ εφαρμογισ ςτο πλθροφοριακό του προβλζπονται τα εξισ: Συμψηφιςμόσ ειδικοφ προςτίμου για ενεργειακή αναβάθμιςη κτιρίων του νόμου 4178/2013 Για

Διαβάστε περισσότερα

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ 2014 Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ [ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΞΗΣ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ]

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ Διπλωματικι Εργαςία Σου Σςιάρα Περικλι Θεςςαλονίκθ 23/6/2014 1 ENTERSOFTERP:

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Καλωςιλκατε ςτο Watershop! Κάντε μια υγιι επιλογι για ζνα επιτυχθμζνο επαγγελματικό μζλλον ςιμερα! Σασ καλωςορίηουμε ςτον κόςμο του δικτφου Watershop! Η αλυςίδα μασ προςφζρει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκησ Ανώνυμη Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30 ΕΔΡΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Αρικμόσ Πρωτοκόλλου: 2898/12.04.2011 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ»

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ» ΣΡΙΥΩΝΙΔΑ Α.Ε. Αναπτςξιακή Ανώνςμη Εταιπεία Ο.Σ.Α. Δημοτικό Κατάστημα Καινοσρίοσ (1ος Όρουος) Πλατεία Δημαρτείοσ Τ.Κ. 30005, Καινούριο Δήμοσ Αγρινίοσ Τηλ. 26410-39007/79344 Fax: 26410-49645 E-mail: info@trihonida.gr

Διαβάστε περισσότερα