Η λέα Τπεχζπλε Γήισζε Δγθαηαζηάηε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η λέα Τπεχζπλε Γήισζε Δγθαηαζηάηε"

Transcript

1 Παξνπζίαζε Η λέα Τπεχζπλε Γήισζε Δγθαηαζηάηε 1

2 ηεο λέαο 2011 Με ην ΦΔΚ B 844 ηεο θαζηεξψλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζ /25702/3627 ηεο 21 Γεθ. 1965/11 Ιαλ (ΦΔΚ Β 8) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Βηνκεραλίαο «Πεξί εξκελείαο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νφκνπ 4483/65». Η απφθαζε απηή νξίδεη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παιαηάο κε λέα ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη φια ηα λέα δεδνκέλα πνπ έρνπλ πξνθχςεη ζηελ ειιεληθή ειεθηξνινγηθή λνκνζεζία. Η απφθαζε απηή δίδεη κεηαβαηηθφ ζηάδην 3 κήλεο. Δπνκέλσο, κεηά ηηο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ε λέα 2

3 Η λέα Τπεχζπλε Γήισζε Αδεηνχρνπ Ηιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε () Καιχπηεη φιεο ηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ HD 384 θαη ηνπ ΚΔΗΔ Αθνξά φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο κε ηηο εγθαηαζηάζεηο ειεθηξνιφγνπο, φισλ ησλ βαζκίδσλ (εξγνιάβνπο, ηερλνιφγνπο κεραληθνχο, δηπισκαηνχρνπο κεραληθνχο) Αθνξά φινπο ηνπο ηδηνθηήηεο θαη ρξήζηεο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζε φιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα 3

4 Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ζσζηή ζπκπιήξσζε ηεο λέαο Γηα ηελ ζσζηή θαη πεξηεθηηθή ζπκπιήξσζε ησλ εληχπσλ θαη ησλ ζρεδίσλ πνπ απαηηεί ε λέα ρξεηάδνληαη: Γλψζε ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ HD 384 (ηδηαίηεξα ησλ απαηηήζεσλ ηνπ γηα ειέγρνπο θαη επαλειέγρνπο) Γλψζε ηνπ ΚΔΗΔ (γηα επαλειέγρνπο παιαηψλ εγθαηαζηάζεσλ) Δκπεηξία θαη δπλαηφηεηα κεηξήζεσλ κε βάζε ην ΔΛΟΣ HD 384 Καιή γλψζε ηεο ειεθηξνινγηθήο Ννκνζεζίαο Βαζηθέο γλψζεηο ειεθηξνινγηθνχ ζρεδίνπ Δμνηθείσζε κε ηα έληππα ηεο λέαο Δπηζήκαλζε: H λέα κπνξεί λα ζπκπιεξψλεηαη νιφθιεξε κε ππνινγηζηή 4

5 Η λέα απνηειείηαη απφ ηέζζεξα ζπλεξγαδφκελα βαζηθά κέξε: 1. Σν βαζηθφ έληππν 2. Σα πξσηφθνιια ειέγρνπ κε βάζε ην ΔΛΟΣ HD 384 θαη κε βάζε ηνλ ΚΔΗΔ Σελ έθζεζε 4. Σν ή ηα κνλνγξακκηθά ζ ηεο εγθαηάζηαζεο ηφρνη ηεο δνκήο απηήο είλαη: -Η θαιχηεξε ηεθκεξίσζε ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο -Η θαηνρχξσζε ηεο εξγαζίαο ηνπ ειεθηξνιφγνπ εγθαηαζηάηε -Η ελεκέξσζε θαη ε θαηνρχξσζε ηνπ ρξήζηε γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ 5

6 Σν βαζηθφ έληππν ηεο λέαο (γεληθά) Αληηθαζηζηά ηηο δχν ζειίδεο ηεο παιηάο Απνηειεί ηνλ θνξκφ ηεο λέαο Πεξηιακβάλεη λέεο απαηηήζεηο βαζηζκέλεο ζηελ ζεκεξηλή Διιεληθή ειεθηξνινγηθή πξαγκαηηθφηεηα Οη λέεο απαηηήζεηο θαη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην έληππν απηφ, αλαιπηηθφηεξα: 6

7 Οη απαηηήζεηο γηα ηελ άδεηα ηνπ ειεθηξνιφγνπ θαη ηελ λνκηκνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ Πιενλεθηήκαηα θαη νθέιε: Μφλν λφκηκνη ειεθηξνιφγνη Παξαζηαηηθφ γηα ηνλ έιεγρν ηεο ΔΗΔ Καηνρχξσζε γλεζηφηεηαο ειεθηξνιφγσλ απφ ηα νηθεία επαγγεικαηηθά ηνπο ζσκαηεία 7

8 Η επζχλε ηνπ αδεηνχρνπ ειεθηξνιφγνπ εγθαηαζηάηε Έρσ πιήξε γλψζε γηα ηελ επζχλε πνπ αλαιακβάλσ γηα απηήλ ηελ εγθαηάζηαζε, φπσο επίζεο θαη γηα ηηο ζπλέπεηεο ησλ Νφκσλ γηα: -Φεπδή δήισζε -Άγλνηα ηεο Ννκνζεζίαο πνπ αθνξά ηελ εξγαζία κνπ -Με ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο 8

9 Οη απαηηήζεηο γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη δεκηνπξγίαο αξρείνπ ειεθηξνιφγνπ Πιενλεθηήκαηα θαη νθέιε: Πεξηεθηηθή πεξηγξαθή ηεο εγθαηάζηαζεο, γηα ηνλ ρξήζηε αιιά θαη γηα νπνηνλδήπνηε αξκφδην Αχμεζε ππεπζπλφηεηαο ειεθηξνιφγσλ κε ηελ δεκηνπξγία αξρείνπ Σεθκεξίσζε φηη έγηλε πξαγκαηηθά έιεγρνο 9

10 Οη απαηηήζεηο γηα ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο ειεθηξνινγηθήο Ννκνζεζίαο Πιενλεθηήκαηα θαη νθέιε: Έρνπλ ηεξεζεί νη απαηηήζεηο ηεο Ηιεθηξνινγηθήο Ννκνζεζίαο Έρνπλ ηεξεζεί νη απαηηήζεηο ηνπ ΔΛΟΣ HD 384 & ηνπ ΚΔΗΔ Έρνπλ γίλεη νη απαηηνχκελνη έιεγρνη θαη ε εγθαηάζηαζε παξαδίδεηαη αζθαιήο 10

11 Η ππνρξέσζε γηα ελεκέξσζε ηνπ ρξήζηε γηα επαλέιεγρν Πιενλεθηήκαηα θαη νθέιε: Ο ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη μεθάζαξα γηα ηελ ππνρξέσζε ηνπ λα δεηήζεη επαλέιεγρν αθήο νξηζκφο γηα ην κέρξη πφηε πξέπεη λα γίλεη ν επαλέιεγρνο εθφζνλ δελ έρνπλ πξνθχςεη αιιαγέο ή άιιεο αηηίεο 11

12 Tν ειέγρνπ κε βάζε ην πξφηππν ΔΛΟΣ HD 384 πγθεληξσκέλα φια ηα απνηειέζκαηα ηνπ αξρηθνχ ειέγρνπ ή ηνπ επαλειέγρνπ, κε βάζε ην κέξνο 6 ηνπ πξνηχπνπ Με ππνρξέσζε ππνγξαθήο παξαιαβήο απφ ηνλ ηδηνθηήηε ή ηνλ ρξήζηε ηεο εγθαηάζηαζεο Οη λέεο απαηηήζεηο θαη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην πξσηφθνιιν αλαιπηηθφηεξα: 12

13 Βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ πξσηνθφιινπ Βαζηθά ζεκεία: Αξηζκφο πξσηνθφιινπ = Γεκηνπξγία αξρείνπ ειεθηξνιφγνπ γηα αχμεζε ππεπζπλφηεηαο Οπηηθφο έιεγρνο = Γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο 12 επηκέξνπο ειέγρνπο ρξεηάδεηαη θαιή γλψζε ηνπ ΔΛΟΣ HD 384 θαη ηεο ειεθηξνινγηθήο λνκνζεζίαο Μερικά παραδείγμαηα από οπηικό έλεγτο 13

14 Παξαδείγκαηα απφ νπηηθφ έιεγρν Μέηξα πξνζηαζίαο απφ ειεθηξνπιεμία 14

15 Παξαδείγκαηα απφ νπηηθφ έιεγρν Μέηξα πξνζηαζίαο απφ ππξθαγηά 15

16 Παξαδείγκαηα απφ νπηηθφ έιεγρν 1.4 & Δπηινγή δηαηνκψλ αγσγψλ 1.5 Δπηινγή & ξχζκηζε ησλ δηαηάμεσλ πξνζηαζίαο Αγσγνί, πιηθφ;;, δηαηνκήο; 16

17 Παξαδείγκαηα απφ νπηηθφ έιεγρν 1.6 & Δπηινγή πιηθνχ βάζεη εμσηεξηθψλ επηδξάζεσλ Δπάξθεηα ζπλδέζεσλ 17

18 Παξαδείγκαηα απφ νπηηθφ έιεγρν Αλαγλψξηζε αγσγψλ Ν & PE Γξακκή ζεξκνζίθσλα 18

19 Παξαδείγκαηα απφ νπηηθφ έιεγρν Πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε ειεθηξνινγηθή ειεγθηηθή ζπλείδεζε 19

20 Οη απαηηήζεηο δνθηκψλ γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ πξσηνθφιινπ Γνθηκέο Ιδηαίηεξα, ζε πεξίπησζε επαλειέγρνπ, νη αληίζηνηρεο δνθηκέο ρξεηάδνληαη πξνζνρή Παξάδεηγκα: Γνθηκή δηάηαμεο δηαθνξηθνχ ξεχκαηνο, αλ ιεηηνπξγεί κε ην TEST Οθέιε πλνιηθή εηθφλα ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ρξήζηε θαη γηα ηελ λνκηκφηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο 20

21 Γηα αμηφπηζηα απνηειέζκαηα, ππάξρνπλ ζχγρξνλα φξγαλα κεηξήζεσλ Σα φξγαλα κεηξήζεσλ, κε βάζε ην άξζξν ηνπ ΔΛΟΣ HD 384, ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνηχπσλ ΔΛΟΣ EN γηα λα δίδνπλ αμηφπηζηα θαη απνδεθηά απνηειέζκαηα Απαίηεζε κέηξεζεο Πξφηππα νξγάλσλ κέηξεζεο Αληίζηαζε κφλσζεο EN Αληίζηαζε βξφγρνπ ζθάικαηνο EN Αληίζηαζε αγσγψλ γείσζεο, αγσγψλ πξνζηαζίαο θαη αγσγψλ ηζνδπλακηθήο ζχλδεζεο EN Αληίζηαζε γείσζεο EN Δμαθξίβσζε ησλ ζπλζεθψλ πξνζηαζίαο κε δηαηάμεηο πξνζηαζίαο δηαθνξηθνχ ξεχκαηνο (RCDs) EN

22 Οη απαηηήζεηο γηα κεηξήζεηο κε βάζε ην ΔΛΟΣ HD 384 Βαζηθά ζεκεία: πλέρεηα αγσγψλ πξνζηαζίαο Αληίζηαζε κφλσζεο ε πεξίπησζε πνιιψλ γξακκψλ ζπκπιεξψλεηαη θαη δεχηεξε ζειίδα Ρεχκα ιεηηνπξγίαο ΓΓΡ & ηάζε επαθήο Βξφγρνο ζθάικαηνο Αληίζηαζε γείσζεο Σν ή ηα φξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ Οθέιε: Απνδείμεηο κε ζηνηρεία γηα ηελ αζθάιεηα πνπ παξέρεη ε εγθαηάζηαζε. Αλάδεημε ηεο εξγαζίαο θαη ηεο αμίαο ηνπ ειεθηξνιφγνπ Σήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ θαη ηεο λνκνζεζίαο 22

23 Μεξηθά παξαδείγκαηα απφ κεηξήζεηο Απφ κέηξεζε αληίζηαζεο κφλσζεο= Φζαξκέλε κφλσζε θαισδίνπ. Με βάζε ην ΔΛΟΣ HD 384 ζα έπξεπε λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 0,5MΧ Απφ κέηξεζε ξεχκαηνο ελεξγνπνίεζεο δηάηαμεο δηαθνξηθνχ ξεχκαηνο = Δπηθίλδπλε αθαηάιιειε δηάηαμε. Σν ξεχκα ελεξγνπνίεζεο δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ 30mA. Δπίζεο ε ηάζε επαθήο 10V είλαη αηζζεηή ζηνπο ρξήζηεο ηεο εγθαηάζηαζεο Απνδεθηφ απνηέιεζκα ζε κέηξεζε βξφρνπ ζθάικαηνο L- PE 23

24 Ση είλαη ν βξφρνο ζθάικαηνο Ο αγψγηκνο δξφκνο απφ ηελ πεγή (π.ρ. δεπηεξεχνλ Μ/) κέρξη εθεί πνπ δεκηνπξγείηαη ην ζθάικα. Πξφθεηηαη γηα κηα ζχλζεηε αληίζηαζε. Παξάδεηγκα γηα δίθηπν ΣΝ-C-S Μ/ L1 L2 ΡΕN L3 N PE 24

25 Σα ηειηθά απνηειέζκαηα ηνπ πξσηνθφιινπ Βαζηθά ζεκεία: Αλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ είλαη «φρη» ζα πξέπεη λα γίλνπλ επηζθεπέο θαη λέν πξσηφθνιιν Ο ηδηνθηήηεο ή ρξήζηεο πξέπεη λα ππνγξάθεη γηα ηελ παξαιαβή Η εηηθέηαο ειέγρνπ είλαη κηα πξσηνβνπιία ηεο ΠΟΔΗ 25

26 Η πξσηνβνπιία ηεο ΠΟΔΗ γηα ηελ εηηθέηα ειέγρνπ Η εηηθέηα απνηειείηαη απφ δχν κέξε: Έλα γηα ηνλ πίλαθα ηεο ειεγρφκελεο εγθαηάζηαζεο θαη έλα γηα ηελ Η εκεξνκελία επφκελνπ επαλειέγρνπ πξέπεη λα είλαη ζαθήο 26

27 Tν επαλειέγρνπ κε βάζε ηνλ ΚΔΗΔ πγθεληξσκέλα φια ηα απνηειέζκαηα ηνπ επαλειέγρνπ κε βάζε ηνλ ΚΔΗΔ Παξφκνηα δνκή θαη απαηηήζεηο φπσο ην πξσηφθνιιν HD 384 Οη λέεο απαηηήζεηο θαη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην πξσηφθνιιν αλαιπηηθφηεξα: 27

28 Βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ πξσηνθφιινπ Βαζηθά ζεκεία: Αξηζκφο πξσηνθφιινπ = Γεκηνπξγία αξρείνπ εγθαηαζηάηε φπσο θαη γηα ην ΔΛΟΣ HD 384 γηα αχμεζε ππεπζπλφηεηαο Υξήζε κφλν γηα επαλειέγρνπο 28

29 Οη απαηηήζεηο γηα νπηηθφ έιεγρν θαη δνθηκέο θαηά ΚΔΗΔ Βαζηθά ζεκεία: Οπηηθφο έιεγρνο = Γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο 12 επηκέξνπο ειέγρνπο ρξεηάδεηαη θαιή γλψζε ηνπ ΚΔΗΔ θαη ηεο ειεθηξνινγηθήο λνκνζεζίαο Οθέιε: πλνιηθή εηθφλα ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ λνκηκφηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο 29

30 Οη απαηηήζεηο γηα κεηξήζεηο κε βάζε ηνλ ΚΔΗΔ, φπσο θαη γηα ην ΔΛΟΣ HD 384 Βαζηθά ζεκεία: πλέρεηα αγσγψλ γείσζεο Αληίζηαζε κφλσζεο ε πεξίπησζε πνιιψλ γξακκψλ ζπκπιεξψλεηαη θαη δεχηεξε ζειίδα Ρεχκα ιεηηνπξγίαο ΓΓΡ & ηάζε επαθήο Βξφγρνο ζθάικαηνο Αληίζηαζε γείσζεο Σν ή ηα φξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ Οθέιε: Απνδείμεηο κε ζηνηρεία γηα ηελ αζθάιεηα πνπ παξέρεη ε εγθαηάζηαζε. Αλάδεημε ηεο εξγαζίαο θαη ηεο αμίαο ηνπ ειεθηξνιφγνπ Σήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ΚΔΗΔ θαη ηεο λνκνζεζίαο 30

31 Σα ηειηθά απνηειέζκαηα ηνπ πξσηνθφιινπ Βαζηθά ζεκεία: Αλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ είλαη «φρη» ζα πξέπεη λα γίλνπλ επηζθεπέο θαη λέν πξσηφθνιιν Ο ηδηνθηήηεο ή ρξήζηεο πξέπεη λα ππνγξάθεη γηα ηελ παξαιαβή Η εηηθέηαο ειέγρνπ είλαη κηα πξσηνβνπιία ηεο ΠΟΔΗ 31

32 Η πξσηνβνπιία ηεο ΠΟΔΗ γηα ηελ εηηθέηα ειέγρνπ Η εηηθέηα απνηειείηαη απφ δχν κέξε: Έλα γηα ηνλ πίλαθα ηεο ειεγρφκελεο εγθαηάζηαζεο θαη έλα γηα ηελ Η εκεξνκελία επφκελνπ επαλειέγρνπ πξέπεη λα είλαη ζαθήο 32

33 Η έθζεζε ηεο εγθαηάζηαζεο (γεληθά) Καηαγξαθή φισλ ησλ ζηαζεξψλ ειεθηξνινγηθψλ πιηθψλ θαη ζηαζεξψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ ηεο εγθαηάζηαζεο Τπνινγηζκφο ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο Οη λέεο απαηηήζεηο θαη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έθζεζε αλαιπηηθφηεξα: 33

34 Βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηεο έθζεζεο Βαζηθά ζεκεία: Αξηζκφο έθζεζεο = Γεκηνπξγία αξρείνπ εγθαηαζηάηε γηα αχμεζε ππεπζπλφηεηαο χλδεζε κε πξσηφθνιιν ή πξσηφθνιια ειέγρνπ Καηεγνξία εγθαηάζηαζεο = Με βάζε ηελ Ννκνζεζία 34

35 Πεξηερφκελν ηεο έθζεζεο Βαζηθά ζεκεία: Βαζκφο ζηεγαλφηεηαο Πίλαθεο δηαλνκήο Γηαθφπηεο θαη πξίδεο ηζρχνο ηαζεξέο ζπζθεπέο ε πεξίπησζε πεξηζζφηεξσλ πιηθψλ ή ρψξσλ ζπκπιεξψλνληαη θαη άιιεο ζειίδεο Φσηηζηηθά πλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχο 35

36 Σα ηειηθά απνηειέζκαηα ηεο έθζεζε Βαζηθά ζεκεία: Βεβαίσζε ηνπ ειεθηξνιφγνπ φηη ε εγθαηάζηαζε πεξηέρεη ηα ειεθηξνινγηθά πιηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ έθζεζε Δπηζήκαλζε φηη παξαδίδνληαη ζ θσηνγξαθίεο θιπ Ο ηδηνθηήηεο ή ρξήζηεο πξέπεη λα ππνγξάθεη γηα ηελ παξαιαβή 36

37 Σν ή ηα κνλνγξακκηθά ζ ηεο εγθαηάζηαζεο ην πεξηερφκελν ηνπ ειεθηξνινγηθνχ ζρεδίνπ, ζρεδηαζκέλν θαηά CENELEC, πνπ ζπλνδεχεη ηελ Τ.Γ.Δ. ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη: -Η ζέζε ησλ ζηαζεξψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ θαη θηλεηήξσλ -Η δηαδξνκή ησλ ειεθηξηθψλ γξακκψλ, εθφζνλ έρνπλ δηαηνκή ίζε ή κεγαιχηεξε ηνπ 1,5 mm 2 -Η ζέζε ησλ δηαθνπηψλ, ξπζκηζηψλ, θνκβίσλ, αληρλεπηψλ, ζεξκνζηαηψλ, ξεπκαηνδνηψλ θαη πηλάθσλ, ζε ζρέζε κε ην αθίλεην -Γελ ππάξρεη πιένλ ρψξνο ζρεδίαζεο ζην έληππν ηεο, ην ή ηα ζ πξέπεη λα παξαδίδνληαη μερσξηζηά 37

38 Σν ή ηα κνλνγξακκηθά ζ ηεο εγθαηάζηαζεο ην πεξηερφκελν ηνπ ειεθηξνινγηθνχ ζρεδίνπ, ζρεδηαζκέλν θαηά CENELEC, πνπ ζπλνδεχεη ηελ Τ.Γ.Δ. ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη: -Γηαζηαζηνινγεκέλν κνλνγξακκηθφ ζρέδην ηνπ πίλαθα ή ησλ πηλάθσλ φπνπ ζα αλαγξάθνληαη νη δηαηνκέο ησλ θαισδηψζεσλ ησλ γξακκψλ θαη ηα κεγέζε ηνπ ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ (αζθάιεηεο, δηαθφπηεο, δηαηάμεηο δηαθνξηθνχ ξεχκαηνο θ.ιπ.) 38

39 Η ζεκαζία ηεο ζπλνιηθήο ππεχζπλεο δήισζεο κέζσ ησλ ζηνηρείσλ πνπ θαηαγξάθνληαη ζηελ Η ζπκπιήξσζε φισλ ησλ εγγξάθσλ ηεο πξέπεη λα γίλεηαη πάληα κε ηδηαίηεξε ΠΡΟΟΥΗ! Να κελ μερληέηαη φηη ε επζχλε ηνπ ππνγξάθνληα Ηιεθηξνιφγνπ θαη νη ζπλέπεηεο ησλ Νφκσλ γηα: -Φεπδή δήισζε -Άγλνηα ηεο Ννκνζεζίαο πνπ αθνξά ηελ εξγαζία ηνπ -Με ηήξεζε ηεο Ννκνζεζίαο ηνλ αθνινπζνχλ ζε φιε ηελ επαγγεικαηηθή δσή ηνπ! 39

40 πκπεξαζκαηηθά Η λέα έρεη πιενλεθηήκαηα: 1. Έρεη πξνζαξκνζηεί θαη έρεη ζπκπεξηιάβεη ηελ ηζρχνπζα ειεθηξνινγηθή Ννκνζεζία 2. Πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ειέγρνπ θαη απνηειέζκαηα δνθηκψλ θαη κεηξήζεσλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ αζθάιεηα ηεο εγθαηάζηαζεο 3. Οη απαηηήζεηο γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο δεκηνπξγνχλ πεξηζζφηεξε ππεπζπλφηεηα ζηνλ ειεθηξνινγηθφ θιάδν 4. Απμάλεη ηελ αμία θαη αλαδεηθλχεη ηελ ππεπζπλφηεηα ησλ ειεθηξνιφγσλ 5. Κάλεη δχζθνιε ηελ δσή ησλ ιαζξεγθαηαζηαηψλ θαη ησλ ππνγξαθάθεδσλ

41 Αληί γηα επίινγν, μεθίλεκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο Δίκαζηε ιίγν πεξηζζφηεξνη απφ Έιιελεο. Υάλνπκε κεξηθέο δεθάδεο ζπλαλζξψπνπο καο θάζε ρξφλν απφ ειεθηξνπιεμία. Έρνπκε θαη κεξηθέο ρηιηάδεο ππξθαγηέο επίζεο θάζε ρξφλν απφ ειεθηξηθά αίηηα (ηηο δεκηέο απφ ππεξηάζεηο δελ ηηο κεηξάκε αθφκα) ε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο ηα ζαλαηεθφξα αηπρήκαηα θαη νη ππξθαγηέο απφ ειεθηξηθά αίηηα είλαη πνιχ ιηγφηεξεο αλά θαηνίθνπο Οη ζπζηεκαηηθνί έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη εγθαηαζηάζεσλ κε ηελ λέα ζα βνεζήζνπλ λα κεησζνχλ ηα αηπρήκαηα απηά θαη ζα βειηηψζνπλ ηελ εηθφλα θαη ηελ αμία ηνπ ειιεληθνχ ειεθηξνινγηθνχ θιάδνπ Αο μεθηλήζνπκε λα ηελ εθαξκφδνπκε! 41

42 αο επραξηζηνχκε πνιχ!!! -γηα ηελ ππνκνλή θαη ην ελδηαθέξνλ ζαο -ζηελ δηάζεζε ζαο γηα εξσηήζεηο Γεκηνπξγία παξνπζίαζεο: Μάλνο Καπθαιάο & Γηψξγνο αξξήο γηα ηελ ΠΟΔΗ 42