οδηγίες χρήστη Οδηγίεσ Χρήςησ υςτημάτων Ζρευνασ Σεχνολογικήσ Ανάπτυξησ και Καινοτομίασ (ΕΣΑΚ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "οδηγίες χρήστη Οδηγίεσ Χρήςησ υςτημάτων Ζρευνασ Σεχνολογικήσ Ανάπτυξησ και Καινοτομίασ (ΕΣΑΚ)"

Transcript

1 οδηγίες χρήστη Οδηγίεσ Χρήςησ υςτημάτων Ζρευνασ Σεχνολογικήσ Ανάπτυξησ και Καινοτομίασ (ΕΣΑΚ)

2 Πληρουορίες σχετικά με τεχνικά θέματα: καηαθέζηε ηο αίηημα ζαρ ζηο Helpdesk ζηην καηηγοπία «Τεχνικά Θέματα» Σο έπγο ςλοποιείηαι ζηο πλαίζιο ηηρ ππάξηρ με ηίηλο «Εθνικό Πληποθοπιακό ύζηημα Έπεςναρ και Σεσνολογίαρ/Κοινωνικά Δίκηςα Πεπιεσόμενο Παπαγόμενο από Χπήζηερ», κωδικό ( και δικαιούσο ηο Εθνικό Κένηπο Σεκμηπίωζηρ, με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Ελλάδαρ και ηηρ Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ - Εςπωπαϊκό Σαμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα "Ψηθιακή ύγκλιζη" - ΕΠΑ). ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ 2

3 Περιεχόμενα 1. ΠΡΟΒΑΗ ΣΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΔΟΜΗ ΕΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΤΥΡΟΙ ΕΩΤΗΣΕΩΝ Στοιχεία Συμμετζχοντα Πίνακες Τιμών Ζλεγχοι Εγκυρότητας και Πληρότητας Δεδομζνων ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΡΟΦΙΛ ΓΛΩΑΡΙ ΌΡΩΝ HELPDESK ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΡΟΦΙΛ ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΥΡΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΡΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΥΧΝΩΝ ΕΩΤΗΣΕΩΝ Λίςτα Εικόνων ΕΙΚΟΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ... 4 ΕΙΚΟΝΑ 2 ΟΘΟΝΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΧΗΣΤΗ ΕΙΚΟΝΑ 3 ΛΙΣΤΑ ΕΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ... 6 ΕΙΚΟΝΑ 4 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ... 7 ΕΙΚΟΝΑ 5 ΚΕΦΑΛΙΔΑ ΕΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ... 8 ΕΙΚΟΝΑ 6 ΥΡΟΣΕΛΙΔΟ ΕΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ... 9 ΕΙΚΟΝΑ 7 ΕΩΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΕΙΚΟΝΑ 8 ΡΙΝΑΚΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΚΟΝΑ 9 ΑΘΟΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΑΣ ΕΙΚΟΝΑ 10 ΜΗΝΥΜΑ ΛΑΘΟΥΣ ΡΛΗΟΤΗΤΑΣ ΑΡΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΙΚΟΝΑ 11 ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΜΡΛΗΩΣΗΣ ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΗΣ ΕΩΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑ 12 ΛΑΘΟΣ ΕΓΚΥΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΘΟΙΣΜΑ ΡΟΣΟΣΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑ 13 ΛΑΘΟΣ ΕΓΚΥΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΘΟΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΑΣ ΕΙΚΟΝΑ 14 ΡΟΦΙΛ ΧΗΣΤΗ ΕΙΚΟΝΑ 15 ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΗΣΤΗ ΕΙΚΟΝΑ 16 ΕΥΕΤΗΙΟ ΟΩΝ ΕΙΚΟΝΑ 17 ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΣΥΓΚΕΚΙΜΕΝΟΥ ΟΟΥ ΕΙΚΟΝΑ 18 ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ HELPDESK ΕΙΚΟΝΑ 19 ΡΟΦΙΛ ΧΗΣΤΗ ΣΤΟ HELPDESK ΕΙΚΟΝΑ 20 ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑ 21 ΥΡΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΙΛΟΓΗ ΚΑΤΗΓΟΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑ 22 ΥΡΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ 3

4 1. Πρόςβαςη ςτα Ερωτηματολόγια Τα ερωτθματολόγια είναι αναρτθμζνα ςτον ιςτότοπο των Δεικτϊν Ζρευνασ και Καινοτομίασ που υλοποιεί και διαχειρίηεται το ΕΚΤ ςτθν υποενότθτα τατιςτικά τοιχεία ΕΣΑΚ ( Εικόνα 1 Ειςαγωγή ςτα ερωτηματολόγια Για να ςυνδεκείτε ςτο ςφςτθμα κα πρζπει να ςυμπλθρϊςετε το Username και το Password που ςασ ζχει ςτείλει (με πρόςκλθςθ) το Τμιμα Στρατθγικισ και Ανάπτυξθσ του Εκνικοφ Κζντρου Τεκμθρίωςθσ. Με τθν ειςαγωγι ςασ, το ςφςτθμα ςασ εμφανίηει το Προφίλ ςασ (ονοματεπϊνυμο, όνομα φορζα, ), τθ Λίςτα Ερωτηματολογίων ςτα οποία είςτε εγγεγραμμζνοσ και ςτα οποία ζχετε πρόςβαςθ και τουσ υνδζςμουσ Βοήθειασ (helpdesk, γλωςςάρι όρων) όπωσ απεικονίηεται ςτθν Εικόνα 2. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ 4

5 Εικόνα 2 Οθόνη ςυνδεδεμζνου χρήςτη. Το Προφίλ περιζχει τα βαςικά ςτοιχεία ςασ ωσ ςθμείο επαφισ για τθ ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου, δθλαδι ονοματεπϊνυμο και , κακϊσ και το όνομα του φορζα. Από το Προφίλ ζχετε δυνατότθτα τροποποίθςθσ των ςτοιχείων ςασ το οποίο αναλφεται ςτθν Ενότθτα 0. Η Λίςτα Ερωτηματολογίων εμφανίηει τα ερωτθματολόγια ςτα οποία είςτε εγγεγραμμζνοσ και ςυνεπϊσ ζχετε πρόςβαςθ. Τα ερωτθματολόγια ςθματοδοτοφνται ανάλογα με τθν κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκεται θ Ζρευνα (Ενεργό/Ανενεργό) και με τθ φάςθ ςυμπλιρωςθσ του Ερωτηματολογίου (Κενό/Μθ Ολοκλθρωμζνο/Ολοκλθρωμζνο). Η Ζρευνα κεωρείται Ενεργή κακ όλθ τθ διάρκεια που διενεργείται και τα ερωτθματολόγια είναι ανοιχτά προσ ςυμπλιρωςθ και Ανενεργή όταν ολοκλθρωκεί. Συνεπϊσ εμφανίηονται τόςο τα ερωτθματολόγια που πρζπει να ςυμπλθρϊςετε όςο και τα ερωτθματολόγια που ςυμπλθρϊςατε ςε παλαιότερεσ ζρευνεσ. Το εκάςτοτε Ερωτηματολόγιο κεωρείται Κενό όταν δεν ζχει ςυμπλθρωκεί κακόλου από το φορζα, Μη Ολοκληρωμζνο όταν ο φορζασ ζχει ςυμπλθρϊςει κάποιεσ τιμζσ αλλά δεν το ζχει υποβάλει και Ολοκληρωμζνο όταν ο φορζασ ζχει ςυμπλθρϊςει όλεσ τισ τιμζσ και ζχει κάνει τθν υποβολι του. Ο πίνακασ που ακολουκεί (Ρίνακασ 1) επεξθγεί όλεσ τισ πικανζσ καταςτάςεισ του ερωτθματολογίου: Κατάςταςη Ζρευνασ Πίνακασ 1 Κατάςταςη Ερωτηματολογίου Καταςτάςεισ Ερωτθματολογίου ήμανςη Επεξήγηςη ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ 5

6 ΕΝΕΡΓΗ (θ ζρευνα διενεργείται και τα ερωτθματολόγια είναι ανοιχτά προσ ςυμπλιρωςθ) ΑΝΕΝΕΡΓΗ (θ ζρευνα ζχει ολοκλθρωκεί και τα ερωτθματολόγια είναι κλειςτά) Κενό Μθ Ολοκλθρωμζνο Ολοκλθρωμζνο Κενό Μθ Ολοκλθρωμζνο Ολοκλθρωμζνο ο χριςτθσ δεν ζχει ςυμπλθρϊςει κακόλου δεδομζνα ο χριςτθσ ζχει ςυμπλθρϊςει μερικϊσ το ερωτθματολόγιο ο χριςτθσ ζχει υποβάλλει το ερωτθματολόγιο ο χριςτθσ δεν είχε ςυμπλθρϊςει κακόλου δεδομζνα ο χριςτθσ είχε ςυμπλθρϊςει μερικϊσ το ερωτθματολόγιο ο χριςτθσ υπζβαλλε το ερωτθματολόγιο Τα Ενεργά Ερωτηματολόγια μπορείτε να τα επιλζξετε για να τα ςυμπλθρϊςετε με τθν εντολι «υμπλήρωςη Ερωτηματολογίου» εφόςον δεν είναι «Ολοκληρωμζνο». Τα Ανενεργά Ερωτηματολόγια, εφόςον δεν είναι «Κενό», μπορείτε να τα επιλζξετε για να δείτε τισ απαντιςεισ ςασ με τθν εντολι «Προεπιςκόπηςη Ερωτηματολογίου» (βλ. Εικόνα 3). Εικόνα 3 Λίςτα ερωτηματολογίων Οι φνδεςμοι Βοήθειασ (βλ. Εικόνα 4) παρζχουν τισ εξισ επιλογζσ: Helpdesk, όπου επιλζγοντασ το ςασ οδθγεί ςτο Helpdesk το οποίο ζχει διαμορφωκεί αποκλειςτικά για τισ ανάγκεσ τθσ ζρευνασ (διαβάςτε τθν Eνότθτα 5 για λεπτομζρειεσ). Γλωςςάρι, όπου επιλζγοντασ το ςασ οδθγεί ςτο Γλωςςάρι Όρων που χρθςιμοποιοφνται ςτα πλαίςια τθσ ζρευνασ (διαβάςτε τθν Eνότθτα 4 για λεπτομζρειεσ). ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ 6

7 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ 7 Εικόνα 4 φνδεςμοι βοήθειασ

8 2. Συμπλήρωςη Ερωτηματολογίων Η πρόςβαςθ ςτα ερωτθματολόγια γίνεται με τον τρόπο που αναλφκθκε ςτθν Ενότθτα 0. Η παροφςα ενότθτα παρζχει πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ δομι και τθ λειτουργικότθτα του ερωτθματολογίου. 2.1 Δομή Ερωτηματολογίου Η αρχικι ςελίδα του ερωτθματολογίου περιζχει τθν ειςαγωγι του ερωτθματολογίου όπου αναλφονται οι ςκοποί του ερωτθματολογίου και το πλαίςιο ςυμπλιρωςθσ του. Το υπόλοιπο ερωτθματολόγιο χωρίηεται ςε ενότθτεσ/ςελίδεσ θ κάκε μια εκ των οποίων περιζχει ζνα ςφνολο ερωτιςεων με κοινι κεματολογία. Η μετάβαςθ από τθ μία ενότθτα ςε άλλθ επιτυγχάνεται με τα κουμπιά πλοιγθςθσ (όπωσ παρουςιάηονται ςτθ ςυνζχεια). Η μετάβαςη προσ τα εμπρόσ ςτο ερωτθματολόγιο απαιτεί θ ςυμπλήρωςη όλων των υποχρεωτικϊν ερωτήςεων. Η μετάβαςθ προσ τα πίςω δεν ζχει περιοριςμοφσ, δθλαδι μπορείτε να επιςτρζψετε ςε οποιαδήποτε ενότητα ζχετε ιδθ ςυμπλθρϊςει και να τροποποιήςετε τισ απαντιςεισ ςασ. Αφοφ ςυμπλθρϊςετε και τθ τελευταία ενότθτα ερωτιςεων μπορείτε να υποβάλλετε το ερωτθματολόγιο. Μετά την υποβολή του ερωτηματολογίου δεν ζχετε δυνατότητα τροποποίηςησ των απαντήςεων που δϊςατε. Κάκε ενότθτα/ςελίδα του ερωτθματολογίου πλαιςιϊνεται με ςυνδζςμουσ και κουμπιά που ςασ παρζχουν μια ςειρά επιλογϊν. Ειδικότερα ςτθν κεφαλίδα του ερωτθματολογίου εμφανίηονται εικόνεσ/ςφνδεςμοι ςτον ιςτότοπο των Δεικτϊν Ζρευνασ και Καινοτομίασ και ςτουσ υνδζςμουσ Βοήθειασ. Οι Σφνδεςμοι Βοικειασ ςασ παρζχουν οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ του ερωτθματολογίου, επεξθγιςεισ ςε κζματα ορολογίασ ερωτθματολογίου και δυνατότθτα υποβολισ των ερωτθμάτων ςασ. Επίςθσ ςτθν κεφαλίδα του ερωτθματολογίου ςασ εμφανίηεται θ μπάρα προόδου που ςασ υποδεικνφει το ποςοςτό του ερωτθματολογίου που ζχει ςυμπλθρωκεί μζχρι ςτιγμισ (βλ. Εικόνα 5). Εικόνα 5 Κεφαλίδα ερωτηματολογίου Στο υποςζλιδο του ερωτθματολογίου εμφανίηεται ζνα ςφνολο κουμπιϊν λειτουργιϊν και πλοιγθςθσ τα οποία ςασ επιτρζπουν τα εξισ: Αποθήκευςη & ςυνζχεια αργότερα, επιλζγοντασ το αποκθκεφετε τισ μζχρι τϊρα απαντιςεισ ςασ και μπορείτε να κλείςετε άφοβα το παράκυρο του ερωτθματολογίου. Πταν κα επιςτρζψετε το ερωτθματολόγιο κα ςασ εμφανίςει τθν ενότθτα ςτθν οποία είχατε μείνει. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ 8

9 Εκτφπωςη κενοφ ερωτηματολογίου, επιλζγοντασ το μπορείτε να δείτε ολόκλθρο το κενό ερωτθματολόγιο ςε μορφι pdf. Ζξοδοσ & διαγραφή ερωτηματολογίου, επιλζγοντασ το διαγράφετε όλεσ τισ απαντιςεισ που ζχετε δϊςει (ςε όλεσ τισ ενότθτεσ) και βγαίνετε από το ερωτθματολόγιο. Η διαγραφι απαντιςεων γίνεται κατόπιν επιβεβαίωςθσ με ειδικό μινυμα που ςασ εμφανίηεται. Προηγοφμενη, επιλζγοντασ το πθγαίνετε ςε προθγοφμενθ ενότθτα/ςελίδα του ερωτθματολογίου. Επόμενη, επιλζγοντασ το πθγαίνετε ςτθν επόμενθ ενότθτα/ςελίδα του ερωτθματολογίου εφόςον ζχετε ςυμπλθρϊςει όλεσ τισ υποχρεωτικζσ ερωτιςεισ του ερωτθματολογίου (οι υποχρεωτικζσ ερωτιςεισ επιςθμαίνονται με ζνα κόκκινο αςτερίςκο). Σε περίπτωςθ μθ ςυμπλιρωςθσ όλων των υποχρεωτικϊν ςασ επιςθμαίνονται οι ερωτιςεισ που δεν ζχουν ςυμπλθρωκεί. Εικόνα 6 Τποςζλιδο ερωτηματολογίου 2.2 Εξειδικευμένοι Τύποι Ερωτήςεων Τα ερωτθματολόγια υιοκετοφν ζνα ςφνολο ερωτιςεων που απαντϊνται ςε θλεκτρονικζσ και μθ ζρευνεσ διεκνϊσ και ακολουκοφν τα πρότυπα ςχεδίαςθσ θλεκτρονικϊν ερωτθματολογίων/φορμϊν. Στθν παροφςα ενότθτα κα παρουςιάςουμε ςυγκεκριμζνα είδθ ερωτιςεων τα οποία ζχουν υποςτεί επεξεργαςία ϊςτε να προςαρμοςτοφν ςτισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ τθσ Ζρευνασ ΕΤΑΚ (παρόλ αυτά αν ζχετε απορία ςχετικά με το τρόπο ςυμπλιρωςθσ οποιαδιποτε ερϊτθςθσ παρακαλϊ υποβάλλετε το ερϊτθμα ςασ ςτο Helpdesk) Στοιχεία Συμμετέχοντα Το ερωτθματολόγιο περιζχει ερωτιςεισ ςχετικά με τα ςτοιχεία του ςυμμετζχοντα και του φορζα ςτον οποίο ανικει. Οι ερωτιςεισ αυτζσ προ-ςυμπλθρϊνονται με όςα ςτοιχεία υπάρχουν διακζςιμα. Από τα διακζςιμα ςτοιχεία κάποια είναι ανοιχτά για να τα ενθμερϊςετε και άλλα κλειςτά. Τα κλειςτά ςτοιχεία εμφανίηονται ςε πλαίςια κειμζνου που δεν επιτρζπεται θ τροποποίθςθ (με γκρι φόντο) ενϊ τα ανοιχτά εμφανίηονται ςε πλαίςια κειμζνου που επιτρζπεται θ τροποποίθςθ (με άςπρο φόντο). Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ κάποιου από τα ανοιχτά ςτοιχεία ενεργοποιείται το κουμπί «Ενημζρωςη τοιχείων» το οποίο πρζπει να επιλζξετε προκειμζνου οι αλλαγζσ που ζχετε κάνει ςτα ςτοιχεία ςασ να αποκθκευτοφν. Η «Ενημζρωςη τοιχείων» αφορά αποκλειςτικά τα ςτοιχεία τθσ ερϊτθςθσ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ 9

10 και όχι απαντιςεισ ςε άλλεσ ερωτιςεισ που υπάρχουν ςτθν ίδια ενότθτα/ςελίδα. Για παράδειγμα ςτθν Εικόνα 7 τροποποιϊντασ ζνα από τα ανοιχτά ςτοιχεία τθσ ερϊτθςθσ Α.2 (Διεφκυνςθ/Τμιμα, Ρεριγραφι Θζςθσ, Τθλζφωνο, Fax) ενεργοποιείται θ επιλογι «Ενημζρωςη τοιχείων». Επιλζγοντασ τθν τότε ενθμερϊνετε τα ανοιχτά ςτοιχεία τθσ ερϊτθςθσ Α.2 και μόνο. Στο ίδιο παράδειγμα όλα τα ςτοιχεία τθσ ερϊτθςθσ Α.1 είναι κλειςτά. Εικόνα 7 Ερϊτηςη ςχετικά με τα ςτοιχεία του ςυμμετζχοντα Πίνακεσ Τιμών Το μεγαλφτερο ποςοςτό ερωτιςεων παρουςιάηεται ςε μορφι πινάκων για να ειςάγετε τισ τιμζσ που απαιτοφνται. Οι πίνακεσ τιμϊν ζχουν μορφοποίθςθ ςτα κελιά ανάλογα με το τφπο τθσ τιμισ που λαμβάνουν (π.χ. αν πρόκειται για δεκαδικό αρικμό απαιτείται να γραφτεί με 2 δεκαδικά ψθφία κλπ.). Για τθ δικι ςασ ευκολία κατά τθ ςυμπλιρωςθ των τιμϊν, οι πίνακεσ εμφανίηουν αυτόματα Αθροίςματα ςτθλϊν είτε ςτο ςφνολο των απαντιςεων ςασ είτε εςωτερικά ανά ομάδεσ απαντήςεων είτε και τα δφο. Τα Αθροίςματα ςθματοδοτοφνται με γκρι χρϊμα και δεν επιτρζπεται θ τροποποίθςθ τουσ. Στθν Εικόνα 8 ζχουν κυκλωκεί τα αυτόματα ακροίςματα (3 ςυνολικά) που περιζχει θ ερϊτθςθ Β.1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ 10

11 Αθροίςματα Εικόνα 8 Πίνακεσ Σιμϊν Επιπρόςκετα ςτουσ πίνακεσ τιμϊν εμφανίηονται τα Αθροίςματα Αναφοράσ τα οποία ακροίηουν αυτόματα τισ τιμζσ που ειςάγετε ςε μια ςτιλθ και ελζγχουν τθ τιμι αυτι με μία τιμι αναφοράσ. Αν οι τιμζσ είναι ίςεσ τότε ςθματοδοτοφνται με πράςινο χρϊμα αλλιϊσ ςθματοδοτοφνται με κόκκινο χρϊμα. Για παράδειγμα ςτθν παρακάτω εικόνα (Εικόνα 9) θ ερϊτθςθ B.2 ςτθ γραμμι με ονομαςία φνολο (γκρι φόντο) περιλαμβάνει 6 απλά ακροίςματα και 2 ακροίςματα αναφοράσ. Τα ακροίςματα αναφοράσ εμφανίηουν τθ τιμι αναφοράσ που ςτθν περίπτωςθ του παραδείγματοσ είναι θ απάντθςθ ςε 1 από τισ ερωτιςεισ τθσ Β.1 (Εικόνα 8). Συγκεκριμζνα θ τιμι τθσ ςτιλθσ φνολο() ςε ότι αφορά το Συνολικό Αρικμό Ατόμων τθσ ερϊτηςησ Β.1. μεταφζρεται ςτο άκροιςμα αναφοράσ τθσ ςτήλησ για το Συνολικό Ρροςωπικό ΕΤΑ τθσ ερϊτηςησ Β.2. Δεδομζνου ότι το άκροιςμα τθσ ςτιλθσ αυτισ ςτο ερϊτθμα Β.2 είναι 0 ενϊ κα πρζπει να είναι ςθματοδοτείται το κελί με χρϊμα κόκκινο ωσ ειδοποίθςθ λάκουσ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ 11

12 Απλά Αθροίςματα Η τιμή προ-ςυμπληρϊνεται από την απάντηςη ςτην ερϊτηςη Β.1 από τη ςτήλη υνολικόσ Αριθμόσ Ατόμων. Αθροίςματα Αναφοράσ Εικόνα 9 Αθροίςματα Αναφοράσ Έλεγχοι Εγκυρότητασ και Πληρότητασ Δεδομένων Ππωσ προαναφζρκθκε θ μετάβαςθ ςε επόμενθ ενότθτα/ςελίδα του ερωτθματολογίου και θ υποβολι του απαιτοφν τον ζλεγχο εγκυρότθτασ και πλθρότθτασ δεδομζνων. Ειδικότερα ελζγχονται τα εξισ: 1. Πληρότητα απαντήςεων Θα πρζπει να απαντιςετε όλεσ τισ ερωτιςεισ που επιςθμαίνονται ωσ υποχρεωτικζσ. Σε περίπτωςθ μθ απάντθςθσ υποχρεωτικισ ερϊτθςθσ ςασ εμφανίηετε το μινυμα τθσ Εικόνα 10. Εικόνα 10 Μήνυμα λάθουσ πληρότητασ απαντήςεων ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ 12

13 και όλεσ οι ερωτιςεισ που ζχουν πρόβλθμα επιςθμαίνονται όπωσ φαίνεται ςτθν Εικόνα 11. Εικόνα 11 Επιςήμανςη ςυμπλήρωςησ υποχρεωτικήσ ερϊτηςησ 2. Εγκυρότητα Απαντήςεων Κάκε ερϊτθςθ ζχει διαφορετικοφσ κανόνεσ εγκυρότθτασ ωσ προσ το περιεχόμενο τθσ απάντθςθσ που δίνεται. Οι ερωτιςεισ που δζχονται αρικμθτικζσ απαντιςεισ ελζγχουν τθν εγκυρότθτα των δεδομζνων κατά τθν πλθκτρολόγθςθ. Ειδικότερα ςασ επιτρζπουν να ειςάγετε μόνο αρικμθτικοφσ χαρακτιρεσ, ςασ μορφοποιοφν αυτόματα τα αρικμθτικά δεδομζνα (υποδιαςτολι, ςφμβολο χιλιάδων κλπ.) και δεν ςασ αποτρζπουν να υπερβείτε τα προκακοριςμζνα όρια τιμϊν. Επιπρόςκετα, ζλεγχοσ εγκυρότθτασ εφαρμόηεται ςτα αυτόματα ακροίςματα αν πρόκειται για ακροίςματα ποςοςτϊν, οπότε και πρζπει να ακροίηουν ςτο 100%, (βλ. Εικόνα 12) και αν πρόκειται για ακροίςματα αναφοράσ όπου το άκροιςμα τθσ ςτιλθσ κα πρζπει να ιςοφται με τθ τιμι που προ-ςυμπλθρϊνεται από προθγοφμενθ ερϊτθςθ (βλ. ). Εικόνα 12 Λάθοσ εγκυρότητασ ςε άθροιςμα ποςοςτϊν ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ 13

14 Εικόνα 13 Λάθοσ εγκυρότητασ ςε άθροιςμα αναφοράσ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ 14

15 3. Διαχείριςη Προφίλ Το Προφίλ περιζχει τα βαςικά ςτοιχεία ςασ ωσ ςθμείο επαφισ για τθ ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου, δθλαδι ονοματεπϊνυμο και , κακϊσ και το όνομα του φορζα (βλ. Εικόνα 14). Από το Προφίλ ζχετε δυνατότθτα τροποποίθςθσ των ςτοιχείων ςασ και ειδικότερα του κωδικοφ πρόςβαςθσ που ςασ εςτάλθ με τθν πρόςκλθςθ. Για τθν αλλαγι του κωδικοφ πρόςβαςθσ επιλζγετε το ςφνδεςμο που εμφανίηεται ςτο μινυμα «Σροποποίηςη ςτοιχείων; Κλικ εδϊ». Εικόνα 14 Ρροφίλ χριςτθ Οδθγείςτε ςε μια νζα οκόνθ (βλ. Εικόνα 15) όπου ςασ ηθτάει τον παλαιό κωδικό για επιβεβαίωςθ κακϊσ και το νζο κωδικό. Μετά τθ ςυμπλιρωςθ όλων των πεδίων επιλζγετε Ενημζρωςη και ο κωδικόσ πρόςβαςθσ ςασ ενθμερϊκθκε. Ο κωδικόσ πρόςβαςησ Password είναι κοινόσ ςε όλα τα ςημεία (Helpdesk, Ερωτθματολόγια και ιςτότοποσ Δεικτϊν Ζρευνασ και Καινοτομίασ) και εφόςον τον αλλάξετε ςε 1 από αυτά ενημερϊνεται αυτόματα και ςτα υπόλοιπα. Εικόνα 15 Αλλαγι κωδικοφ χριςτθ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ 15

16 4. Γλωςςάρι Όρων Το Γλωςςάρι Όρων βρίςκεται ςτο ςφνδεςμο και το χρθςιμοποιείτε για να βρείτε τουσ οριςμοφσ των εξειδικευμζνων όρων που αναφζρονται ςτα ερωτθματολόγια. Κατά τθν ειςαγωγι ςτο γλωςςάρι, ςασ εμφανίηεται αλφαβθτικό ευρετιριο το οποίο μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε για να βρείτε τον όρο που ςασ ενδιαφζρει (βλ. Εικόνα 16). Επιλζγοντασ ζνα όρο βλζπετε τθ ςελίδα του που περιζχει τον οριςμό του, τισ πθγζσ από όπου ζχει προζλκει ο οριςμόσ, και ςχετικοί όροι (βλ. Εικόνα 17). Εικόνα 16 Ευρετήριο όρων Εικόνα 17 Πληροφορίεσ ςυγκεκριμζνου όρου ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ 16

17 5. Helpdesk Στο Helpdesk ζχετε πρόςβαςθ από το ςφνδεςμο Για να δείτε το πλιρεσ ςφνολο των παρεχόμενων πλθροφοριϊν κα πρζπει να ςυνδεκείτε ςτο ςφςτθμα ςυμπλθρϊνοντασ το Username και το Password που ςασ ζχει ςτείλει (με πρόςκλθςθ) το Τμιμα Στρατθγικισ και Ανάπτυξθσ του Εκνικοφ Κζντρου Τεκμθρίωςθσ (βλ. Εικόνα 18). Εικόνα 18 φνδεςη ςτο Helpdesk Στο Helpdesk ζχετε τισ επιλογζσ που αναλφονται ςτισ επόμενεσ ενότθτεσ. 5.1 Εμφάνιςη Προφίλ Μετά τθν ειςαγωγι ςασ, το ςφςτθμα ςασ εμφανίηει το Προφίλ ςασ (ονοματεπϊνυμο, όνομα φορζα/οργανιςμόσ, τίτλο εργαςίασ, τθλζφωνο, εικόνα προφιλ και ). Να διευκρινιςτεί ότι τα ςτοιχεία που εμφανίηονται ςτο Helpdesk, ςτα Ερωτηματολόγια και ςτο Προφίλ ςτον ιςτότοπο των Δεικτϊν Ζρευνασ και Καινοτομίασ είναι κοινά. Οπότε αν αλλάξετε οποιοδιποτε ςτοιχείο κα εμφανιςτεί θ αλλαγι ςε όλα τα παραπάνω ςθμεία. Εικόνα 19 Προφίλ χρήςτη ςτο Helpdesk ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ 17

18 5.2 Αλλαγή Κωδικού Μετά τθν ειςαγωγι ςασ ζχετε τθ δυνατότθτα να αλλάξετε το κωδικό πρόςβαςθσ που ςασ ζχει δοκεί με τθν οκόνθ που εμφανίηεται ςτθν Εικόνα 20. Ο κωδικόσ πρόςβαςησ Password είναι κοινόσ ςε όλα τα ςημεία (Helpdesk, Ερωτθματολόγια και ιςτότοποσ Δεικτϊν Ζρευνασ και Καινοτομίασ) και εφόςον τον αλλάξετε ςε 1 από αυτά ενημερϊνεται αυτόματα και ςτα υπόλοιπα. Εικόνα 20 Αλλαγή Κωδικοφ Πρόςβαςησ 5.3 Υποβολή Αιτήματοσ Μζςω του Helpdesk μπορείτε να ςτείλετε τθν εξειδικευμζνθ ερϊτθςθ ςασ ςχετικά με οποιοδιποτε κζμα αφορά τθν ζρευνα (Τεχνικό, Μεκοδολογικό ι Άλλο). Επιλζγοντασ «Τποβολή Αιτήματοσ» ςασ ανοίγει θ οκόνθ τθσ Εικόνα 21 ςτθν οποία επιλζγεται τθν κατθγορία του ερωτιματοσ ςασ. Αφοφ επιλζξετε τθν κατθγορία οδθγείςτε ςτθν οκόνθ τθσ Εικόνα 22 ειςάγετε το κζμα του αιτιματοσ, ζνα ςυνοπτικό κείμενο που να εξειδικεφει το πρόβλθμα, επιςυνάπτεται αρχείο αν απαιτείται και πατάτε «Τποβολή». Στθ ςυνζχεια από τθ Προβολή Αιτημάτων μπορείτε να παρακολουκείτε τθν εξζλιξθ του αιτιματοσ ςασ (απαντιςεισ, ςχόλια κλπ.). Εικόνα 21 Τποβολή αιτήματοσ επιλογή κατηγορίασ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ 18

19 Εικόνα 22 Τποβολή αιτήματοσ θζμα και περιεχόμενο 5.4 Προβολή Αιτημάτων Επιλζγοντασ «Προβολή Αιτημάτων» μπορείτε να δείτε όλα τα αιτιματα που ζχουν κατατεκεί είτε από εςάσ είτε από άλλουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνα. 5.5 Εμφάνιςη Συχνών Ερωτήςεων Επιλζγοντασ «Εμφάνιςη υχνϊν Ερωτήςεων» μπορείτε να δείτε τισ ςυχνζσ ερωτιςεισ που ζχουν δθμιουργθκεί εκ των προτζρων για τθν κακοδιγθςθ ςασ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ 19

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ

Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγόσ Χρήςησ Εφαρμογήσ Φορζων Υποδοχήσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα «Άτλασ» ωσ Φορζασ

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ αυτόματησ δημιουργίασ ςτηλών και αντιςτοίχιςησ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 4 1. Επιμελητήριο... Error! Bookmark not defined. 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Ιοφνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1.Εθνικό Τυπογραφείο... 3 1.1. Είςοδοσ... 3 1.2. Αρχική Οθόνη... 4 1.3. Διεκπεραίωςη αίτηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο

Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο Τι πρζπει να γνωρίηω πριν ξεκινιςω τθν διαδικαςία 1. Να ζχω κωδικοφσ από τον Κζντρο Δικτφου του ΤΕΙ Ακινασ (είναι αυτοί με τουσ οποίουσ ζχω πρόςβαςθ ςτο αςφρματο

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης Eγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Σχετικά.. 3 Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα. 4 Λιψθ Παραγγελιάσ.. 5 Διαχείριςθ τραπεηιϊν. 9 Μετακίνθςθ Τραπεηιοφ... 10 Λογαριαςμόσ Τραπεηιοφ 11 Παραγγελίεσ χωρίσ τραπζηι. 12 Σθμειϊματα

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

DIOSCOURIDES VERSION

DIOSCOURIDES VERSION DIOSCOURIDES VERSION 2.15.29 ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑ ΚΑΙ & ΕΠΑΝΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΑΡΑΥΑΡΜΑΚΩΝ Για τθν τροποποίθςθ των παραπάνω ςτοιχείων ςτθ νζα ζκδοςθ ςασ δίνουμε τθ δυνατότθτα να αλλάξετε το ΦΠΑ και τθ λιανικι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7)

Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7) Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7) Περιεχόμενα 1. Μενοφ... 5 1.1 Αρικμοδείκτεσ.... 5 1.1.1 Δθμιουργία Αρικμοδείκτθ... 6 1.1.2 Αντιγραφι Αρικμοδείκτθ... 11 2. Παράμετροι... 12 2.1.1 Κατθγορίεσ Αρικμοδεικτϊν...

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Φιλιοποφλου Ειρινθ Προςθήκη νζων πεδίων Ασ υποκζςουμε ότι μετά τθ δθμιουργία του πίνακα αντιλαμβανόμαςτε ότι ζχουμε ξεχάςει κάποια πεδία. Είναι ζνα πρόβλθμα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01 Αιτήςεισ για τη χορήγηςη πετρελαίου θέρμανςησ περιόδου 2015-2016 Οδθγίεσ Χριςθσ Ζκδοςθ v.01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ

TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ www.timproject.eu www.tim.project-platform.eu TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ This project has been founded with support form the European Commission. This presentation reflects the

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε Επιμορφωτικά Ρρογράμματα για Διευκυντζσ απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Διευκυντζσ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα

Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ δημιουργίασ Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com Seventron Limited Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com EnglishOnlineTests.com Seventron.com March 2013 Περιεχόμενα Πίνακασ ελζγχου/control Panel... 2 Προςκικθ μακθτι... 3 Ανάκεςθ μακθτι ςε ενότθτα...

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7)

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7) Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ δημιουργίασ ειδικών λογαριαςμών. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ηλεκτρονικζσ Τπθρεςίεσ ICiSnet Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων Μάιοσ 2010 Ι. Ηλεκτρονικι Ρρόςβαςθ Εξωτερικϊν Χρθςτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Νέου Παγίου

Εισαγωγή Νέου Παγίου Εισαγωγή Νέου Παγίου 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ ειςαγωγήσ νζου παγίου ςτην εφαρμογή τησ ςειράσ Hyper Axion. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη

Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη Οδηγίεσ υποβολήσ Ηλεκτρονικήσ Αίτηςησ για υμμετοχή ςτην Προςκοπική Εκπαίδευςη Ειςαγωγή Σο παρόν κείμενο ζχει ςκοπό να εξθγιςει με απλό τρόπο, τθ χριςθ του προγράμματοσ e-εκπαίδευςθ, από τον Αρχθγό υςτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΕΣΗ Ή ΕΚΠΡΟΩΠΟ ΣΟΤ

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΕΣΗ Ή ΕΚΠΡΟΩΠΟ ΣΟΤ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΕΣΗ Ή ΕΚΠΡΟΩΠΟ ΣΟΤ 1. Ειςερχόμαςτε ςτον δικτυακό τόπο τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Διαχείριςθσ Ιδιωτικοφ χρζουσ (www.keyd.gov.gr), επιλζγουμε ςτθν κορυφι τθσ αρχικισ ςελίδασ τθν υπερςφνδεςθ

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-120 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογι Pegasus Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 1 ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ 1. Στθν Αρχικι ςελίδα τθσ Εφαρμογισ υπάρχουν τρεισ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριςτικό Σφςτθμα Εξετάςεων

Διαχειριςτικό Σφςτθμα Εξετάςεων Διαχειριςτικό Σφςτθμα Εξετάςεων Απρίλιοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Κεντρικι Σελίδα Διαχειριςτικοφ Συςτιματοσ Εξετάςεων... 4 2 Αρχικι Σελίδα... 5 2.1 Προβολι Νζων... 5 2.2 Ειςαγωγι Διαχειριςτι Εξεταςτικοφ Κζντρου...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ για την Τποβολή Καταςτάςεων υμφωνητικών μζςω xml αρχείου

Οδηγίεσ για την Τποβολή Καταςτάςεων υμφωνητικών μζςω xml αρχείου Οδηγίεσ για την Τποβολή Καταςτάςεων υμφωνητικών μζςω xml αρχείου Περιεχόμενα Ρυθμίςεισ αςφάλειασ κατά την εγκατάςταςη τησ εφαρμογήσ TAXISnet offline ςε JAVA 1.6... 2 Χρήςη Εφαρμογήσ-υνοπτικά Βήματα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ Ζκδοςθ 1.1 Τελευταία Ενθμζρωςθ: Ιανουάριοσ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αυκεντικοποίθςθ... 3 2. Μενοφ Διαχείριςθσ... 4 3. Επιφάνεια Εργαςίασ... 4 3.1 Φόρμεσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ για τη ςφνδεςη του υπολογιςτή ςασ ςτουσ προβολείσ των αιθουςών Ι 1, Ι 2, Ι 3 και του 10 ου ορόφου

Οδηγίεσ για τη ςφνδεςη του υπολογιςτή ςασ ςτουσ προβολείσ των αιθουςών Ι 1, Ι 2, Ι 3 και του 10 ου ορόφου Οδηγίεσ για τη ςφνδεςη του υπολογιςτή ςασ ςτουσ προβολείσ των αιθουςών Ι 1, Ι 2, Ι 3 και του 10 ου ορόφου Για να χρθςιμοποιιςετε τουσ προβολείσ πρζπει να εγκαταςτιςετε το απαραίτθτο λογιςμικό, που κα ςασ

Διαβάστε περισσότερα

Ραραμετροποίθςθ ειςαγωγισ δεδομζνων περιόδων

Ραραμετροποίθςθ ειςαγωγισ δεδομζνων περιόδων Παραμετροποίηςη ειςαγωγήσ δεδομζνων περιόδων 1 1 Περίληψη Το παρόν εγχειρίδιο παρουςιάηει αναλυτικά τθν παραμετροποίθςθ τθσ ειςαγωγισ αποτελεςμάτων μιςκοδοτικϊν περιόδων. 2 2 Περιεχόμενα 1 Ρερίλθψθ...2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ χρη ςτη ςυςτη ματοσ ΟΠΣΥΔ Απρίλιοσ 2016 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι...

Διαβάστε περισσότερα

Τπηρεςία Πληροφορικών υςτημάτων. Σομέασ υςτημάτων. Εγχειρίδιο Τπηρεςίασ Αυτοεξυπηρέτηςησ Προςωπικού

Τπηρεςία Πληροφορικών υςτημάτων. Σομέασ υςτημάτων. Εγχειρίδιο Τπηρεςίασ Αυτοεξυπηρέτηςησ Προςωπικού Τπηρεςία Πληροφορικών υςτημάτων Σομέασ υςτημάτων Εγχειρίδιο Τπηρεςίασ Αυτοεξυπηρέτηςησ Προςωπικού Τπηρεςία Πληροφορικών υςτημάτων Σομέασ υςτημάτων ΤΠ-ΕΔ36 21-12-2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειςαγωγι... 2 Οδθγίεσ για

Διαβάστε περισσότερα

Είςοδοσ/Εγγραφή ςτη διαχειριςτική ςελίδα του Σχολείου

Είςοδοσ/Εγγραφή ςτη διαχειριςτική ςελίδα του Σχολείου Είςοδοσ/Εγγραφή ςτη διαχειριςτική ςελίδα του Σχολείου Ανοίγουμε τον Browser μασ και πλθκτρολογοφμε τθν ςελίδα http://bontime.gr/ Από τθν αρχικι ςελίδα και κάνοντασ scroll down βλζπουμε τισ επιλογζσ εγγραφισ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΡΧΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΡΧΑΙΡΕΙΩΝ ΕΝΔΟΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΡΧΑΙΡΕΙΩΝ Εγχειρίδιο διαχειριςτι Πάτρα, Δεκζμβριοσ 2011 το κάτω μζροσ ςτο μενοφ τθσ ςελίδασ διαχείριςθσ, υπάρχει θ επιλογι αρχαιρεςίεσ. Χρθςιμοποιϊντασ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων).

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_ (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). Βαςικοί παράμετροι @EDT@_ @CHK@_ @CXD@_ @CXDC@_ @CMB@_ @CHKLB@_ Παράμετροσ που

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-280 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώςεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9

Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώςεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9 Ο.Π.. ΠΕΡΙΟΤΙΟΛΟΓΙΟΤ Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώςεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9 Οδηγίεσ Χρήςησ Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ Γ.Γ.Δ.Ε. - Νοζμβριοσ 2014 - Πύνακασ περιεχομϋνων Αρχικι οκόνθ ειςόδου... 3 Αρχικι

Διαβάστε περισσότερα

Περιοριςμοί μιασ Β.Δ. ςτθν Access(1/3)

Περιοριςμοί μιασ Β.Δ. ςτθν Access(1/3) Περιοριςμοί μιασ Β.Δ. ςτθν Access(1/3) Το όνομα ενόσ πίνακα, όπωσ και κάκε άλλου αντικειμζνου, μπορεί να ζχει μζγεκοσ ζωσ 64 χαρακτιρεσ. Το όνομα ενόσ πεδίου μπορεί να ζχει μζγεκοσ ζωσ 64 χαρακτιρεσ. Κάκε

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη Κοςτολόγηςησ

Διαχείριςη Κοςτολόγηςησ Διαχείριςη Κοςτολόγηςησ 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ Κοςτολόγηςησ ςτην εφαρμογή Λογιςτική Διαχείριςη τησ Business. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΩΝΣΑ ΣΟ VISUAL HISTORY ARCHIVE

ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΩΝΣΑ ΣΟ VISUAL HISTORY ARCHIVE ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΩΝΣΑ ΣΟ VISUAL HISTORY ARCHIVE Ένασ βιμα προσ βιμα οδθγόσ μιασ απλισ αναηιτθςθσ ςτο Visual History Archive. Για μια πλιρθ περιγραφι του τρόπου χριςθσ του Visual History Archive ςυμβουλευτείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό.

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό. Κωδικοποιητές Ο κωδικοποιθτισ (nor) είναι ζνα κφκλωμα το οποίο διακζτει n γραμμζσ εξόδου και το πολφ μζχρι m = 2 n γραμμζσ ειςόδου και (m 2 n ). Οι ζξοδοι παράγουν τθν κατάλλθλθ λζξθ ενόσ δυαδικοφ κϊδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα Για Διευκφνςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη τησ Εκπαίδευςησ των Μελών του Συ.Συ. Κ.Ο.Δ.Α.

Διαχείριςη τησ Εκπαίδευςησ των Μελών του Συ.Συ. Κ.Ο.Δ.Α. Διαχείριςη τησ Εκπαίδευςησ των Μελών του Συ.Συ. Κ.Ο.Δ.Α. Μάθημα 11 Ενότητα 2 Εγγραφή ςτο Συ. Συ. Κ.Ο.Δ.Α και Ζκδοςη «Ετήςιασ Άδειασ για Σκοποφσ Υποβολήσ Προςφοράσ Μάρτιοσ 2015 MEC Management Engineering

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΧΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΧΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΧΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Ζκδοςθ 1.1 Τελευταία Ενθμζρωςθ: Ιανουάριοσ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αυκεντικοποίθςθ... 3 2. Ρροετοιμαςία Συςτιματοσ... 3 3. Μενοφ Διαχείριςθσ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ

Διαχείριςθ του φακζλου public_html ςτο ΠΣΔ Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ Οι παρακάτω οδθγίεσ αφοροφν το χριςτθ webdipe. Για διαφορετικό λογαριαςμό χρθςιμοποιιςτε κάκε φορά το αντίςτοιχο όνομα χριςτθ. = πατάμε αριςτερό κλικ ςτο Επιςκεφκείτε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΕΚΔΟΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ (version )

ΕΠΑΝΕΚΔΟΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ (version ) ΕΠΑΝΕΚΔΟΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ (version 2.14.13) Σχετικά με το κζμα που προζκυψε με τθν επιςτροφι των τιμολογίων του ΕΟΠΥΥ, που υποβλικθκαν με το λογαριαςμό Ιανουαρίου 2014, και τθν απαίτθςθ ορκισ επανζκδοςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Επιμελητήριο... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ Πλατφόρμασ Αςφγχρονθσ Τθλεκπαίδευςθσ (Moodle) του Τμιματοσ ΔΕΤ

Οδθγίεσ Χριςθσ Πλατφόρμασ Αςφγχρονθσ Τθλεκπαίδευςθσ (Moodle) του Τμιματοσ ΔΕΤ Οδθγίεσ Χριςθσ Πλατφόρμασ Αςφγχρονθσ Τθλεκπαίδευςθσ (Moodle) του Τμιματοσ ΔΕΤ - Για τουσ Φοιτθτζσ - Ζκδοςθ 1.3 Ιοφλιοσ 2016 Eduportal Reloaded Πφλθ Τθλεκπαίδευςθσ Τμιματοσ Διοικθτικισ Επιςτιμθσ & Τεχνολογίασ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι Λογιςμικό (Software), Πρόγραμμα (Programme ι Program), Προγραμματιςτισ (Programmer), Λειτουργικό Σφςτθμα (Operating

Διαβάστε περισσότερα

Ζκδοςθ 1.2. Εγχειρίδιο Χριςθσ Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν Πφλθσ Τθλεκπαίδευςθσ

Ζκδοςθ 1.2. Εγχειρίδιο Χριςθσ Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν Πφλθσ Τθλεκπαίδευςθσ Ζκδοςθ 1.2 Εγχειρίδιο Χριςθσ Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν Πφλθσ Τθλεκπαίδευςθσ Υπεφκυνθ Σφνταξθσ: Ταγκαλάκθ Βαςιλικι Τμιμα Διοικθτικισ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ, Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν 9/19/2016 Πίνακασ

Διαβάστε περισσότερα

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0»

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ «Δεσ την Ψηφιακά 2.0» «Απόκτθςθ φορθτϊν προςωπικϊν υπολογιςτϊν από τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.1.1 Horizon (Ερωτθματολόγιο Επαγγελματικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Ειςαγωγή κοπόσ αυτοφ του κειμζνου είναι να δϊςει ςφντομεσ οδθγίεσ για τθν επεξεργαςία των ςελίδων του wiki τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ. Πλιρθσ οδθγόσ για

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν Παράλλθλεσ Διεργαςίεσ (1/5) Δφο διεργαςίεσ λζγονται «παράλλθλεσ» (concurrent) όταν υπάρχει ταυτοχρονιςμόσ, δθλαδι οι εκτελζςεισ τουσ επικαλφπτονται

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθςθ Κατανομϊν Πικανότθτασ και Ομαδοποίθςθ

Μάκθςθ Κατανομϊν Πικανότθτασ και Ομαδοποίθςθ Μάκθςθ Κατανομϊν Πικανότθτασ και Ομαδοποίθςθ Κϊςτασ Διαμαντάρασ Τμιμα Πλθροφορικισ ΤΕΙ Θεςςαλονίκθσ 1 Μάκθςθ κατανομισ πικανότθτασ Σε όλθ τθν ανάλυςθ μζχρι τϊρα ζγινε ςιωπθρά θ παραδοχι ότι γνωρίηουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final>

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΙ ΑΠΟΓΡΑΦΕ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΙ ΑΠΟΓΡΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΙ ΑΠΟΓΡΑΦΕ Μεταφερκείτε ςτο μενοφ «Διαχείρθςθ Αποκικθσ» Για τθν καταχϊρθςθ (καταμζτρθςθ) και εκτφπωςθ τθσ απογραφισ όλων των ειδϊν τθσ αποκικθσ (φαρμάκων και παραφαρμάκων), επιλζξτε τθν εργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν:

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν: Μζθοδος Simplex Η πλζον γνωςτι και περιςςότερο χρθςιμοποιουμζνθ μζκοδοσ για τθν επίλυςθ ενόσ γενικοφ προβλιματοσ γραμμικοφ προγραμματιςμοφ, είναι θ μζκοδοσ Simplex θ οποία αναπτφχκθκε από τον George Dantzig.

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότθτεσ πεδίων Γενικζσ.

Ιδιότθτεσ πεδίων Γενικζσ. Οι ιδιότθτεσ των πεδίων διαφζρουν ανάλογα με τον τφπο δεδομζνων που επιλζγουμε. Ορίηονται ςτο κάτω μζροσ του παρακφρου ςχεδίαςθσ του πίνακα, ςτθν καρτζλα Γενικζσ. Ιδιότθτα: Μζγεκοσ πεδίου (Field size)

Διαβάστε περισσότερα

SingularLogic Application. Παραμετροποίηση Galaxy Application Server

SingularLogic Application. Παραμετροποίηση Galaxy Application Server Παραμετροποίηση Galaxy Application Server 1 Παραμετροποίηςη Galaxy Application Server Για τθν γριγορθ παραμετροποίθςθ του application server του Galaxy υπάρχει το Glx.Config.exe. Άλλο ςθμείο όπου μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώζεις έκδοζης

Ανανεώζεις έκδοζης Akrples 1, Pafs, Cyprus. P.O: 8011 www.mdecsft.cm Ανανεώζεις έκδοζης 5.1.3.1 (09/03/2010) Ενεργοποίθςθ/απενεργοποίθςθ ελζγχων για κυκλϊματα με ρευματοδότθ: Υπολογιςμοί και Έλεγχοι Χριςθ μζςου προςταςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ. 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν

ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ. 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν Τι είναι θ Γραμμι Εντολϊν (1/6) Στουσ πρϊτουσ υπολογιςτζσ, και κυρίωσ από τθ δεκαετία του 60 και μετά, θ αλλθλεπίδραςθ του χριςτθ με τουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΜΗΦΑΝΟΓΡΑΥΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΜΗΦΑΝΟΓΡΑΥΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΜΗΦΑΝΟΓΡΑΥΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΦΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΟ Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα