Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά θαη Δπελδπηηθά Σακεία Εηοιμαζία Προγραμμαηικών Εγγράθων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά θαη Δπελδπηηθά Σακεία 2014-2020 Εηοιμαζία Προγραμμαηικών Εγγράθων"

Transcript

1 Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά θαη Δπελδπηηθά Σακεία Εηοιμαζία Προγραμμαηικών Εγγράθων Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνύ 18 Απξηιίνπ,

2 Γνκή Παξνπζίαζεο: Πιαίζην Δηνηκαζίαο Πξνγξακκαηηθψλ Δγγξάθσλ Σπκθσλία Δηαηξηθήο Σρέζεο Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα Χξνλνδηάγξακκα Δπφκελα Βήκαηα 2

3 Πλαίζιο Εηοιμαζίας Προγραμμαηικών Εγγράθων ε Κνηλνηηθφ Δπίπεδν ΚΟΙΝΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΕΚΤ, ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ ε Δζληθφ Δπίπεδν ΤΜΦΩΝΙΑ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΥΔΗ ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΕΚΤ, ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ ε Δζληθφ Δπίπεδν ΕΠ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ* ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΕΚΤ ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΕΠAY ΕΤΘΑ *δπλαηφηεηα θαηαξηηζκνχ κνλνηακεηαθψλ ή /θαη πνιπηακεηαθψλ Πξνγξακκάησλ 3

4 Σσμθωνία Εηαιρικής Στέζης [1/3] Καλνληζηηθφ Πιαίζην: Άξζξα ηνπ Καλνληζκνχ Κνηλψλ Γηαηάμεσλ (Κ.Κ.Γ.) γηα ηε Σπκθσλία Δηαηξηθήο Σρέζεο Υξνληθφ Πιαίζην: 1 Ιαλνπαξίνπ Γεθεκβξίνπ 2020 Αξρή ηεο Δηαηξηθφηεηαο: Άξζξν 5 ηνπ Καλνληζκνχ Κνηλψλ Γηαηάμεσλ γηα ηελ Δηαηξηθφηεηα θαη πνιπεπίπεδε Γηαθπβέξλεζε θαη ζε δηάινγν κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Πεδίν Κάιπςεο: ηα 5 Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά θαη Δπελδπηηθά Τακεία Πξνζεζκία Τπνβνιήο: εληφο 4 κελψλ απφ ηελ έγθξηζε ηνπ Κ.K.Γ. 4

5 Σσμθωνία Εηαιρικής Στέζης [2/3] α. Γηεπζεηήζεηο γηα Γηαζθάιηζε ηεο Δπζπγξάκκηζεο κε ηε ηξαηεγηθή γηα Έμππλε, Βηψζηκε θαη Υσξίο Απνθιεηζκνχο Αλάπηπμε: Πεξηγξαθή παξνχζαο θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο αλάιπζε αληζνηήησλ, αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ θαη πξννπηηθψλ Σχλνςε θχξησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθ ησλ πξνηέξσλ αμηνιφγεζεο επηιεγκέλνπο Θεκαηηθνχο Σηφρνπο Χξεκαηνδνηηθφ Πιαίζην (Δλδεηθηηθή θαηαλνκή αλά ΘΣ αλά Τακείν θαζψο θαη ηπρφλ ελδεηθηηθή ζπλδξνκή γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή) β. Γηεπζεηήζεηο Γηαζθάιηζεο ηεο Απνηειεζκαηηθήο Δθαξκνγήο Δλέξγεηεο Σπληνληζκνχ ησλ Τακείσλ Δθ ησλ πξνηέξσλ πξνυπνζέζεηο Αλάγθε Δλδπλάκσζεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ 5

6 Σσμθωνία Εηαιρικής Στέζης [3/3] γ. Οινθιεξσκέλε Πξνζέγγηζε γηα ηελ Δδαθηθή Αλάπηπμε Χξήζε δηαθφξσλ εξγαιείσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο ζηε ρξήζε ησλ Τακείσλ δ. Ρπζκίζεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηεο πκθσλίαο Δηαηξηθήο ρέζεο θαη ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ Σπζηήκαηα Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 6

7 Επιτειρηζιακά Προγράμμαηα [1/7] Καλνληζηηθφ Πιαίζην: Άξζξα ηνπ Καλνληζκνχ Κνηλψλ Γηαηάμεσλ Υξνληθφ Πιαίζην: 1 Ιαλνπαξίνπ Γεθεκβξίνπ 2020 Αξρή ηεο Δηαηξηθφηεηαο: Άξζξν 5 ηνπ Καλνληζκνχ Κνηλψλ Γηαηάμεσλ γηα ηελ Δηαηξηθφηεηα θαη πνιπεπίπεδε Γηαθπβέξλεζε Πεδίν Κάιπςεο: Πξνγξάκκαηα γηα ην θάζε Τακείν μερσξηζηά. Γπλαηφηεηα θαηαξηηζκνχ πνιπηακεηαθψλ Πξνγξακκάησλ γηα ην ΔΤΠΑ, ΤΣ, ΔΚΤ Πξνζεζκία Τπνβνιήο: κε ηελ ππνβνιή ηεο Σπκθσλίαο Δηαηξηθήο Σρέζεο ή εληφο 4 κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο Σπκθσλίαο Δηαηξηθήο Σρέζεο 7

8 Επιτειρηζιακά Προγράμμαηα [2/7] πλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο εηνηκαζίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ησλ ελεξγεηψλ πνπ έγηλαλ γηα ηελ επηινγή θαη εκπινθή ησλ εηαίξσλ: Καηαξηηζκφο - Δηαηξηθφηεηα Πεξηγξαθή ηεο ζπκβνιήο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ ΔΠ ζηνπο ζηφρνπο ηεο ηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» θαη ζηελ επίηεπμε νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη εδαθηθήο ζπλνρήο: Πεξηγξαθή εζληθψλ αλαγθψλ θαη πξνθιήζεσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Δηδηθψλ ζπζηάζεσλ ηνπ Σπκβνπιίνπ θαη ζπκβνιή ηνπ ΔΠ ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπο Αηηηνιφγεζε γηα ηελ επηινγή ησλ Θεκαηηθψλ Σηφρσλ θαη επελδπηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ Αηηηνιφγεζε Χξεκαηνδνηηθήο Καηαλνκήο γηα θάζε Θεκαηηθφ Σηφρν θαη Δπελδπηηθή Πξνηεξαηφηεηα 8

9 Επιτειρηζιακά Προγράμμαηα [3/7] Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο Πεξηγξαθή ηωλ Αμόλωλ Πξνηεξαηόηεηαο (εθηόο Τερληθήο Βνήζεηαο): Κάζε Άμνλαο αληηζηνηρεί ζε 1 Θεκαηηθφ Σηφρν θαη Τακείν. Πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα λα ζπλδπάδεη πεξηζζφηεξνπο απφ 1 Θεκαηηθνχο Σηφρνπο ή πεξηζζφηεξα απφ 1 Τακεία. Δηδηθνί Σηόρνη θαη Αλακελόκελα Απνηειέζκαηα: Πεξηγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ πνπ επηδηψθεη λα επηηχρεη ην ΚΜ Γείθηεο Γξάζεηο πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνύλ αλά Δπελδπηηθή Πξνηεξαηόηεηα Πεξηγξαθή ηχπνπ δξάζεσλ θαη παξαδείγκαηα δξάζεσλ Πξνγξακκαηηζκφο Μεγάισλ Έξγσλ Γείθηεο Απνηειέζκαηνο 9

10 Επιτειρηζιακά Προγράμμαηα [4/7] Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο (ζσνέτεια) Δηδηθέο Πξόλνηεο γηα ην ΔΚΤ (όπνπ εθαξκόδεηαη) Πεξηγξαθή ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δξάζεσλ ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηε δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία (αλ δελ θαιχπηεηαη απφ εηδηθφ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο). Πιαίζην Δπηδόζεωλ Καζνξηζκφο ησλ ζηαδίσλ πινπνίεζεο, ρξεκαηνδνηηθψλ δεηθηψλ, δεηθηψλ εθξνψλ θαη φπνπ είλαη εθηθηφ δεηθηψλ απνηειέζκαηνο νη νπνίνη ζα ηεζνχλ σο ζηφρνη θαη ζεκείν αλαθνξάο γηα ην πιαίζην επηδφζεσλ ηνπ ΔΠ. Καηεγνξίεο Παξέκβαζεο αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηηο δξάζεηο 10

11 Επιτειρηζιακά Προγράμμαηα [5/7] Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο (ζσνέτεια) Χξήζε Τερληθήο Βνήζεηαο πεξηιακβάλεη δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελδπλάκσζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ εκπιεθφκελσλ Αξρψλ ζηε Γηαρείξηζε θαη Έιεγρν ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη ησλ Γηθαηνχρσλ έξγσλ 11

12 Επιτειρηζιακά Προγράμμαηα [6/7] Υξεκαηνδνηηθφ πιαίζην Καηαλνκή ησλ πφξσλ αλά Τακείν θαη αλά έηνο Καηαλνκή Κνηλνηηθήο θαη Δζληθήο Σπκκεηνρήο αλά Τακείν θαηά ΑΠ θαη ζην ζχλνιν ηνπ ΔΠ Καηαλνκή ησλ πφξσλ αλά ΑΠ, Τακείν, θαη Θεκαηηθφ Σηφρν Δλδεηθηηθή Καηαλνκή γηα ηνπο Σηφρνπο γηα ηηο Κιηκαηηθέο Αιιαγέο Οινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε γηα ηελ εδαθηθή δηάζηαζε Αληηκεηψπηζε ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ ζπγθεθξηκέλσλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ (Γπλεηηθά) Δηδηθέο αλάγθεο πεξηνρψλ πνπ πιήηηνληαη απφ θηψρεηα, θίλδπλν δηαθξίζεσλ ή απνθιεηζκνχ, πεξηζσξηνπνηεκέλεο θνηλφηεηεο, κε έκθαζε ζε ΑΜεΑ, καθξνρξφληα άλεξγνπο, λένπο (NEETs) 12

13 Επιτειρηζιακά Προγράμμαηα [7/7] Γηαηάμεηο Δθαξκνγήο Γηαδηθαζίεο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ Δκπιεθφκελνη Φνξείο πληνληζκφο κεηαμχ ησλ Σακείσλ (ΔΤΠΑ, ΤΣ, ΔΚΤ) κε ην ΔΓΤΑΑ, ΔΤΘΑ θαη άιισλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ θαη ηελ ΔΤΔπ Δθπιήξσζε Δθ ησλ πξνηέξσλ πξνυπνζέζεσλ Οξηδφληηεο Αξρέο Αεηθφξνο Αλάπηπμε Ίζεο Δπθαηξίεο θαη κε δηάθξηζε Ιζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ 13

14 Χρονοδιάγραμμα Επόμενα Βήμαηα Δμέηαζε εθ ησλ Πξνηέξσλ Πξνυπνζέζεσλ : Απξίιηνο 2013 Πξνηάζεηο / Δηζεγήζεηο Τπνπξγείσλ : Μάηνο 2013 Καηαξηηζκφο πκθσλίαο Δηαηξηθήο ρέζεο : Απξ. Οθη Καηαξηηζκφο Πξνγξακκάησλ : Απξ Iαλ Έγθξηζε Καλνληζκψλ : Ινχληνο 2013 * Τπνβνιή πκθσλίαο Δηαηξηθήο ρέζεο : Οθηώβξηνο 2013 Τπνβνιή Πξνγξακκάησλ : Ιαλνπάξηνο 2014 * Ηκεξνκελία βάζεη ρξνλνδηαγξάκκαηνο Ιξιαλδηθήο Πξνεδξίαο 14

15 εσταριζηώ για ηην προζοτή ζας Σωκράηης Μέλης Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνχ αξ. ηει.:

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ Υωξνηαμηθόο θαη Πνιενδνκηθόο ρεδηαζκόο ρόιηα παξαηεξήζεηο ηνπ ΔΠΟΥ

ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ Υωξνηαμηθόο θαη Πνιενδνκηθόο ρεδηαζκόο ρόιηα παξαηεξήζεηο ηνπ ΔΠΟΥ ΤΛΛΟΓΟ ΔΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΔΟΓΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΚΣΩΝ (ΔΠΟΥ) http://www.sepox.gr Γακβέηηα 6, 10678, Αζήλα, 5 νο φξνθνο ηει./θαμ: +30 210 3820076, e-mail: sepox@hotmail.com, sepox@tee.gr ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα»

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα» ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΡΑΠΔΩΛ ΓΗΑ ΚΖ ΘΒΔΟΛΖΡΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «SOAM» ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΛΡΑΠ ΝΟΓΑΛΩΠΔΗΠ ΞΝ ΒΝΖΘΝΛ ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΡΗΘΝ ΞΙΖΘΠΚΝ ΠΔ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΑΠΙΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Χρηματοδοτικός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 Ανοικτή και συμμετοχική διαδικασία στο σχεδιασμό του

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 Ανοικτή και συμμετοχική διαδικασία στο σχεδιασμό του Τμήμα Γεωπγίαρ, Υποςπγείο Γεωπγίαρ, Φςζικών Πόπων και Πεπιβάλλονηορ Φπονοδιάγπαμμα Κανονιζμόρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ Υπνβνιή λνκνζεηηθήο πξφηαζεο ηεο Επηηξνπήο (Οθηψβξηνο 2011) Σπδεηήζεηο ζην Σπκβνχιην θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Σεύσορ 1 Μάπηιορ 2013 Πεπιεσόμενα Θεμαηικέρ πεπιοσέρ Γηεζλείο Δθπαηδεπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΔΑΣΡΙΑ : ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (ΟΣΓ): «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ www.ecorec.gr Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα Γήκν ΑΘΖΝΑ ΗΟΤΝΗΟ 2011 Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ: Γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ ΠΟΠ ζε Έλα Γήκν -1- Οδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηελ ειιεληθή θνηλωληθή πνιηηηθή: ε πεξίπηωζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας Οδηγός διάτσζης και Επέκηαζης ηοσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΣΟ 60 ΜΕΧΡΙ ΗΜΕΡΑ. ΠΟΤ ΒΡΙΚΟΜΑΣΕ ΗΜΕΡΑ;

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΣΟ 60 ΜΕΧΡΙ ΗΜΕΡΑ. ΠΟΤ ΒΡΙΚΟΜΑΣΕ ΗΜΕΡΑ; Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΣΟ 60 ΜΕΧΡΙ ΗΜΕΡΑ. ΠΟΤ ΒΡΙΚΟΜΑΣΕ ΗΜΕΡΑ; Ε. ΚΟΥΒΑΡΑΚΗ Ψυχολόγος, MSc Κλινικής Ψυχολογίας ΑΙΚ. ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗ Ψυχολόγος, MSc Κλινικής Ψυχολογίας Κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ψυχολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Μαλόιεο κπξλάθεο Λέθηνξαο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο Δπηκειεηήο Β Γεληθήο Ιαηξηθήο Σηόρνη Μαζήκαηνο Δθηίκεζε Αλαγθώλ Υγείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ηο ζσέδιο νόμος : Ίδπςζη Τπηπεζίαρ Αζύλος και Τπηπεζίαρ Ππώηηρ Τποδοσήρ, πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2008/115/ΔΚ «ζσεηικά με ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Δγθρηζείς κε ηελ από 14/1/2011 ζσλεδρίαζε ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ ηες Δηαηρείας Ηκεροκελία Έθδοζες: Γεθέκβρηος

Διαβάστε περισσότερα