ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΛΗΤΡΩΝ-ΑΓΚΥΡΙΩΝ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΛΗΤΡΩΝ-ΑΓΚΥΡΙΩΝ."

Transcript

1 Εργασία Νο 16 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΛΗΤΡΩΝ-ΑΓΚΥΡΙΩΝ. ΤΣΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Περίληψη Στην εργασία αυτή γίνεται μια προσέγγιση της χρήσης βλήτρων και αγκυρίων σε ενισχύσεις και επισκευές δομικών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Γίνεται αναφορά στις κατηγορίες, τη χρήση, τη συμπεριφορά καθώς επίσης στον τρόπο αστοχίας και στον υπολογισμό της αντοχής τους. Παρουσιάζεται επίσης ειδική περίπτωση εφαρμογής βλήτρων αγκυρίων στην τοιχοποιία. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τη μελέτη επισκευών ενισχύσεων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα και όταν η μέθοδος αντιμετώπισης περιλαμβάνει την χρησιμοποίηση νέου σκυροδέματος, ο μελετητής καλείται να αντιμετωπίσει τους μηχανισμούς μεταφοράς δυνάμεων μεταξύ παλαιών και νέων στοιχείων. Η επιτυχία και αποτελεσματικότητα της κάθε επέμβασης, βασίζεται κυρίως στην ενεργοποίηση και επιστράτευση των μηχανισμών μεταφοράς δυνάμεων στη διεπιφάνεια παλαιού νέου σκυροδέματος, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ο μεγαλύτερος δυνατός «βαθμός μονολιθικότητας» του στοιχείου [2].Ο κυριότερος μηχανισμός μεταφοράς δυνάμεων είναι από οπλισμούς προς σκυρόδεμα με τη χρήση βλήτρων αγκυρίων. 2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Αγκύρια βλήτρα ονομάζονται τα νέα πρόσθετα κοντά τεμάχια οπλισμών, τα οποία αγκυρώνονται μέσα στο σκυρόδεμα με διάφορους τρόπους και χρησιμοποιούνται κυρίως στις εξής περιπτώσεις : Στις επεμβάσεις για πακτώσεις οπλισμών και Στις ενισχύσεις διεπιφανειών μεταξύ παλαιών νέων στοιχείων. Έχουν την ίδια μορφή μεταξύ τους και ονομάζονται αγκύρια αν καταπονούνται κυρίως υπό αξονικά φορτία ( εξόλκευση ), ενώ ονομάζονται βλήτρα αν καταπονούνται κυρίως υπό εγκάρσια προς τον άξονά τους φορτία (δράση βλήτρου ). Διατίθενται έτοιμα στο εμπόριο ή κατασκευάζονται σύμφωνα με κατάλληλες διατάξεις στο εργοτάξιο. Σύμφωνα με τον τρόπο αγκύρωσής τους κατατάσσονται σε [2] : Μηχανικά : αγκύρωση με διόγκωση (διογκούμενα - εμπορίου ) και αγκύρωση με τριβή ( εργοταξιακά ). Πακτωμένα : αγκύρωση με κόλλες ( εμπορίου ) και με κόλλες ή ειδικές κονίες ( εργοταξίου ). Στον παρακάτω πίνακα Σχ.1 παρουσιάζονται τα είδη αυτά βλήτρων αγκυρίων καθώς επίσης και οι αντίστοιχες ελάχιστες διάμετροι των σιδερένιων συνδέσμων d b και των οπών όπου τοποθετούνται d h. 180

2 Όσον αφορά τα μηχανικά αγκύρια, ανάλογα με την ένταση που εισάγουν και τον τρόπο λειτουργίας τους, διακρίνονται σε [3] : Τύπου Α : Αγκύριο που λειτουργεί με διαστολή του άκρου του κελύφους ή ολόκληρου του κελύφους παράλληλα προς την οπή (με λειτουργία του κοχλία σαν προεντεταμένου ) Τύπου Β : Αγκύριο με εισαγωγή κώνου που συμπιέζεται με την περιστροφή του αγκυρίου και διαστέλλει το άκρο του. Τύπου C : Αγκύριο με διαστολή του άκρου που προκαλείται από κώνο που εισέρχεται στο σώμα του αγκυρίου (ο κώνος εδράζεται κατά το ένα άκρο του στο βάθος της τρύπας ανένδοτα ). Τύπου D : Αγκύρια με εδραζόμενο εσωτερικό άκρο (undercut anchors ). 3. ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΒΛΗΤΡΩΝ ΑΓΚΥΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥΣ. Η διατμητική αντοχή μιας διεπιφάνειας, αγνοώντας προς το παρόν τη δράση βλήτρου εξαρτάται από τις δύο βασικές παραμέτρους, τη συνοχή και την τριβή [2].Η προετοιμασία της διεπιφάνειας έχει τη μεγαλύτερη επιρροή, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί : Όπου f ct η αντοχή σε εφελκυσμό του παλιού σκυροδέματος. Η συνοχή επηρεάζεται αισθητά από τη χρησιμοποίηση ειδικού νέου σκυροδέματος ή εκτοξευόμενου σκυροδέματος. 181

3 Η τριβή εξαρτάται κυρίως από την εγκάρσια θλίψη που δέχεται η διεπιφάνεια. Οι αντίστοιχες τιμές του πίνακα ισχύουν για μικρές τιμές της. Για μεγαλύτερες τιμές (σ Ν >1 ΜΡα ), μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω σχέσεις : -2/3 Σχετικά λεία διεπιφάνεια : μ ~ 1,0 σ Ν Μετά από αμμοβολή -2/3 : μ ~ 1,5 σ Ν Άγρια διεπιφάνεια -2/3 : μ > 2,0 σ Ν, σ Ν σε ΜΡα Η παρουσία όμως οπλισμών ( καλά αγκυρωμένων ), εγκάρσιων προς τη διεπιφάνεια ενεργοποιεί έναν επιπρόσθετο μηχανισμό τριβής ο οποίος ενισχύει τη διατμητική αντοχή της. Η τριβή αυτή που ενεργοποιείται ισούται με [1],[2] : V n = A s f y μ Έτσι συνολικά η διατμητική αντοχή ενός αρμού ( έχοντας αγνοήσει τη δράση βλήτρου), θα είναι : Τ R = συνοχή + τριβή = C + τ = C + μ (σ Ν +Α s f y ) Λαμβάνοντας, τώρα, υπόψιν τη δράση βλήτρου, ο ρόλος του όσον αφορά τη συμπεριφορά των διεπιφανειών είναι ιδιαίτερα σημαντικός [1]. Κατά τη διεξαγωγή σειράς πειραμάτων για την έρευνα που αφορά τη συμπεριφορά των διεπιφανειών παλαιού νέου σκυροδέματος, εξετάστηκαν πέντε διαφορετικά είδη αυτών : α ) τραχεία διεπιφάνεια, β ) διεπιφάνεια με βλήτρα, γ ) τραχεία διεπιφάνεια με βλήτρα, δ ) διεπιφάνεια με ρητίνη, ε) λεία διεπιφάνεια (χρησιμοποιήθηκαν διάφορα είδη σκυροδέματος ). Εξετάζοντας τη σχετική ολίσθηση των δύο διεπιφανειών σε σχέση με το φορτίο που εφαρμόστηκε παράλληλα σε αυτές εξήχθησαν τα εξής αποτελέσματα : Ο καλύτερος σύνδεσμος δημιουργείται με χρήση βλήτρων. Σε όλες τις περιπτώσεις χρήσης βλήτρων η διατμητική αντοχή προέκυψε ιδιαίτερα υψηλή, ενώ η συμπεριφορά της διεπιφάνειας αποδείχτηκε περισσότερο πλάστιμη σε σύγκριση με τις άλλες περιπτώσεις. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το διατμητικό φορτίο που θεωρητικά προεβλέπετο να παραληφθεί από το μηχανισμό δράσης βλήτρου ήταν πολύ μικρότερο από αυτό που τελικά παραλήφθηκε. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην ανάπτυξη μηχανισμού τριβής λόγω της ύπαρξης των εγκάρσιων οπλισμών, όπως προαναφέραμε. Παρατηρήθηκε, επίσης ότι η συνεισφορά της τραχύτητας των διεπιφανειών δεν ήταν ιδιαίτερα σημαντική παρουσία βλήτρων. Αντίθετα, όταν απουσιάζαν τα βλήτρα η διατμητική αντοχή των λείων διεπιφανειών, προέκυψε ιδιαίτερα χαμηλή. Εκτός από τα παραπάνω η εταιρεία «HILTI» έχει δώσει έναν εναλλακτικό τύπο για την διατμητική δύναμη σχεδιασμού στην διεπιφάνεια όπου φαίνεται η θετική συνεισφορά των βλήτρων στην αντοχή της [7]: τ = k * τ + µ *( ρ * κ * f + σ ) + α * Τ ρ * f * f β * ν * f rdj Rd yd n yd cd cd Όπου : τ Rd : η διατμητική δύναμη σχεδιασμού του σκυροδέματος kτ : συντελεστής συνάφειας μ : συντελεστής για την επιρροή της τριβής κ : συντελεστής για την επιρροή της διατμητικής δύναμης στους συνδέσμους α : συντελεστής για την επιρροή της δράσης βλήτρου β : συντελεστής για την επιρροή της αντοχής του σκυροδέματος ν : αυξητικός συντελεστής ρ = Αs / (bj*lj) 182

4 bj : πλάτος επιρροής της διεπιφάνειας lj : μήκος επιρροής της διεπιφάνειας σ n < 0.6 * fcd 4. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΛΗΤΡΩΝ ΑΓΚΥΡΙΩΝ. 4.1 ΓΕΝΙΚΑ Οι μορφές αστοχίας βλήτρων αγκυρίων είναι οι εξής [4]: 1. Αστοχία σιδερένιου συνδέσμου (αγκυρίου βλήτρου ). 2. Αστοχία της γύρω περιοχής του σκυροδέματος (με μορφή κώνου ή απόσχιση του σκυροδέματος ). Συνεπώς κατά τη μελέτη θα πρέπει να ελεγχθεί η αντοχή του αγκυρίου βλήτρου όπως επίσης του σκυροδέματος για τις αντίστοιχες φορτίσεις που το καταπονούν. 4.2 ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Οι φορτίσεις που μπορεί να δεχτεί ένας μεταλλικός σύνδεσμος μεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέματος φαίνονται στα επόμενα σχήματα : Στο σχήμα α) έχουμε εφελκυσμό του σιδερένιου συνδέσμου ( αγκύριο ). Στο σχήμα β) έχουμε διάτμηση του συνδέσμου ( βλήτρο ), ενώ Στο σχήμα γ) έχουμε συνδυασμό των δύο αυτών φορτίσεων, οπότε η συνισταμένη των δυνάμεων έχει κατεύθυνση που σχηματίζει γωνία α με τον άξονα του μεταλλικού συνδέσμου [9]. 4.3 ΑΓΚΥΡΙΑ Η αρχή σχεδιασμού των αγκυρίων είναι καλύτερα κατανοητή εξετάζοντας πρώτα τις πιθανές μορφές αστοχίας τους [8]. Στην περίπτωση που το παλαιό σκυρόδεμα είναι άοπλο, η εφελκυστική δύναμη Ν μεταφέρεται στο σκυρόδεμα μέσω του αγκυρίου. Η δύναμη που μπορεί να μεταφερθεί, εξαρτάται από το μέγεθος του κώνου του σκυροδέματος που είναι δυνατό να αποσχισθεί μαζί με το αγκύριο από το υπόλοιπο τμήμα σκυροδέματος και που είναι άμεσα συνδεδεμένο με το μήκος αγκύρωσης την απόσταση από το άκρο του στοιχείου και την απόσταση μεταξύ των αγκυρίων όπως φαίνεται στο σχήμα : 183

5 Στην περίπτωση που το παλαιό σκυρόδεμα είναι οπλισμένο η απόσταση μεταξύ αγκυρίων και η απόσταση από το άκρο, δεν είναι πρωταρχικής σημασίας για την αστοχία του σκυροδέματος, εφόσον η εφελκυστική δύναμη μεταφέρεται από τα αγκύρια στον υπάρχον οπλισμό διαμέσω του τμήματος σκυροδέματος που βρίσκεται ανάμεσά τους. Όταν το σκυρόδεμα είναι άοπλο ή όταν μας είναι άγνωστος ο υπάρχον οπλισμός, ακολουθείται η ίδια διαδικασία σχεδιασμού των αγκυρίων.οι πιθανοί τρόποι αστοχίας στην περίπτωση αυτή είναι οι εξής : Αστοχία μεταλλικού συνδέσμου (αγκυρίου ) Η εφελκυστική δύναμη κατά την οποία το αγκύριο διαρρέει, είναι : R yd = A s * f yk /γ s = ¼ * d 2 * π * f yk /γ s. ( ) [8] Η τιμή αυτή της δύναμης είναι κρίσιμη για τον τρόπο αστοχίας όταν το μήκος αγκύρωσης είναι μεγαλύτερο από το βασικό. Αστοχία δεσμού μεταξύ αγκυρίου και συγκολλητικής ουσίας. Η δύναμη που μπορεί να αναληφθεί από τη διεπιφάνεια μεταξύ της συγκολλητικής ουσίας και του μεταλλικού δεσμού, μεταβάλλεται γραμμικά με το μήκος αγκύρωσης και με την τετραγωνική ρίζα της διαμέτρου του αγκυρίου.η οριακή αυτή δύναμη δίνεται από τον τύπο : R bd = 25 * π * l b,inst * (d 0.5 ) / γ b. ( ) [8] 184

6 Συνεπάγεται ότι διπλασιάζοντας τη διάμετρο του αγκυρίου d, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση μόνο κατά 40% της δύναμης αντοχής του δεσμού. Η προαναφερθείσα σχέση έχει εξαχθεί από σειρά πειραματικών δοκιμών που έδωσαν το παρακάτω διάγραμμα : Η τιμή αυτή της δύναμης είναι κρίσιμη για την αστοχία όταν το μήκος αγκύρωσης είναι μικρότερο από το βασικό και η ποιότητα του σκυροδέματος είναι μεγαλύτερη από C20/25. Αστοχία δεσμού συγκολλητικής σκυροδέματος. Η δύναμη που μπορεί να παραληφθεί από τη διεπιφάνεια μεταξύ συγκολλητικής ουσίας και παλαιού σκυροδέματος αυξάνεται γραμμικά με το μήκος αγκύρωσης και επίσης με την τετραγωνική ρίζα της χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος επί τη διάμετρο της οπής η οποία έχει διανοιχτεί για το αγκύριο στο παλαιό σκυρόδεμα. Δηλαδή : R cd = 4.5 * π * l b,inst * (f ck *D) 0.5 /γ c. ( ) [8] Ο τύπος αυτός όπως και ο προηγούμενος έχει εξαχθεί από πειραματικά αποτελέσματα. Η τιμή αυτή της δύναμης είναι κρίσιμη για τον τρόπο αστοχίας του αγκυρίου όταν το μήκος αγκύρωσης είναι μικρότερο από το απαιτούμενο μήκος αγκύρωσης και η ποιότητα του σκυροδέματος είναι μικρότερη από C25/30. Οι παραπάνω τύποι είναι ιδιαίτερα σημαντικοί, από την άποψη ότι μας βοηθούν να βρούμε το βασικό μήκος αγκύρωσης l b, ώστε : Να εξαντλείται πρώτα η αντοχή του αγκυρίου πρίν από το όριο αντοχής της διεπιφάνειας μεταξύ συγκολλητικής ουσίας και αγκυρίου [8]. R yd < R bd ¼ * d 2 * π * f yk /γ s < 25 * π * l b,inst * d 0.5 /γ b. l b,inst. > d 3/2 * fyk * γ b /(100γ s ). Να εξαντλείται πρώτα η αντοχή του αγκυρίου πριν από το όριο αντοχής της διεπιφάνειας μεταξύ συγκολλητικής ουσίας και παλαιού σκυροδέματος [8]. R yd < R cd ¼ * d 2 * π * f yk /γ s < 4.5 * π * l b,inst * (f ck *D) 0.5 /γ c. l b,inst > d 2 * f yk * γ c / ( 18*(f ck* D) 0.5 * γ s ). Οι παραπάνω τρόποι αστοχίας είναι αποδεκτοί,διότι η αστοχία που θα συμβεί είναι πιο πλάστιμη καθώς επίσης τα αποτελέσματα των υπολογισμών για το βασικό μήκος αγκύρωσης είναι πιο βέβαια. 185

7 Συνεπώς το βασικό μήκος αγκύρωσης είναι το μέγιστο των δύο προηγούμενων μήκων αγκύρωσης, δηλαδή [8]: L b = max { d 3/2 *f yk * γ b /(100*γ s ), d 2 *f yk *γ c / [18*(f ck *D) 0.5 *γ s ] }. Το βασικό μήκος αγκύρωσης για διάφορες διαμέτρους αγκυρίων και ποιότητες σκυροδέματος και χάλυβα, δίνεται στο παρακάτω σχήμα [8]: Αν θεωρήσουμε ότι η διάμετρος οπής για το αγκύριο είναι : D =1.2*d, τότε μας δίνεται η δυνατότητα να υπολογίσουμε την οριακή όπου θα συμβεί αστοχία της συγκολλητικής ουσίας με το αγκύριο ή με το σκυρόδεμα. Έτσι [8]: R bd = R cd 25 * π * l b,inst * d 0.5 /γ b. = 4.5 * π * l b,inst * (f ck *D) 0.5 /γ c f ck = 26 N/mm 2. Στο διάγραμμα που φαίνεται πιο κάτω, παρουσιάζεται ο πιο πιθανός τρόπος αστοχίας, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα [8]. Το ελάχιστο μήκος αγκύρωσης είναι [8]: - για εφελκυόμενα αγκύρια : l b,min = max { 0.3l b, 10d,100 } (mm) - για θλιβόμενα αγκύρια : l b,min = max{ 0,6l b, 10d,100 } (mm) Όλοι οι προαναφερθέντες τύποι και οι διατάξεις για τα μήκη αγκύρωσης προτείνονται από την εταιρία HILTI για τα δικά της προϊόντα και έρχονται σε συμφωνία με τον Ευρωκώδικα

8 Επιπροσθέτως, σύμφωνα με μια άλλη θεώρηση όπου η δύναμη αγκύρωσης Β μιας ράβδου εξαρτάται από τη σχετική ολίσθηση w της ράβδου στη θέση αγκύρωσης της [2]. Tα επόμενα διαγράμματα παρουσιάζουν την μεταβολή της δύναμης Β συναρτήσει της σχετικής ολίσθησης w, για μηχανικά και πακτωμένα αγκύρια εμπορίου,αντίστοιχα, υπό μονοτονική φόρτιση. Για μηχανικά αγκύρια η μέγιστη δύναμη που μπορεί να αναλάβει η αγκύρωση είναι [2],[6]: Bu = c 1 * d 2 h * α 0.5 * fcc < 0.75 * d 2 b * fy όπου c 1 = 2 έως 4. Για χημικώς πακτωμένα αγκύρια η αντίστοιχη τιμή είναι [2],[6]: Bu = c 2 * d 2 b * fcc < 0.75 * d 2 b * fy όπου c 2 = 10 έως 15. Όσον αφορά τα αγκύρια εργοταξίου, τα μηχανικά συνήθως δεν χρησιμοποιούνται,για τον λόγο ότι έδωσαν μικρές αντοχές, ενώ παράλληλα παρουσίαζαν μεγάλες αποκλίσεις. Τα πακτωμένα εμφανίζουν την ίδια συμπεριφορά με του εμπορίου με την διαφορά ότι d h =d b +(5 έως 10) και l b > 10 * d b. Γενικά συνίσταται για τιμές των δυνάμεων συντελεστής ασφάλειας μεγαλύτερος του 3. Το βάθος αγκύρωσης l b, που προτείνεται, θα πρέπει να ληφθεί ίσο με [6]: l b = a * d b,όπου a>5 για μηχανικά αγκύρια a=10 για πακτωμένα αγκύρια. 4.4 ΒΛΗΤΡΑ Οι πιθανές μορφές αστοχίας ενός μεταλλικού συνδέσμου που δέχεται διατμητική δύναμη είναι οι [11]: Αστοχία μεταλλικού συνδέσμού Αστοχία σκυροδέματος στην περιοχή γύρω από το βλήτρο. Αναλύοντας τις δυο αυτές μορφές αστοχίας έχουμε : Α). Για την περίπτωση αστοχίας μεταλλικού συνδέσμου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τον υπολογισμό της δύναμης αστοχίας οι τύποι : Du = 1.3 * d b 2 * (fc*fy) 1/2 Rasmussen [3],[6],[11] ο οποίος είναι ειδική περίπτωση του παρακάτω τύπου για e = 0 [11] 2 Du = 13.*( * ε 13.* ε)* d f * f b c y όπου ε = 3 * (e/ d b ) * (fc/fy) και e είναι η απόσταση εφαρμογής του φορτίου από την παρειά του σκυροδέματος [11]. Στις παραπάνω εξισώσεις ο Rasmmusen προτείνει ένα 187

9 συντελεστή ασφάλειας F=5, ώστε να εξασφαλιστεί μια μετατόπιση του βλήτρου στο σημείο εφαρμογής της δύναμης ν<0.005 d b. Du = c * d 2 b * fy Dulascka [6] Όπου d b η διάμετρος του βλήτρου fc η θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος fy το όριο διαρροής του χάλυβα c = 0.25 για S220 και c = 0.35 για S400 Κατά τους R.W.Cannon, D.A.Godfrey,F.L.Moreadith προτεινόμενος τύπος για την τιμή αυτού του διατμητικού φορτίου, είναι [3] 2 Du = 2 * π * d b * (fc) 1/2 (in,psi,ps) Επίσης κατά Θ.Π.Τάσιο [3] Du = d b * (fc*fy) (πριν την ρηγμάτωση) Dcr = 1.9 * b * d b * ftm Όπου b το καθαρό εύρος μεταξύ οπών άκρου ftm η μέση εφελκυστική αντοχή του σκυροδέματος. Τέλος,παρουσιάζονται οι παρακάτω σχέσεις οι οποίες λαμβάνουν υπόψη πως το διατμητικό φορτίο αστοχίας αυξάνει σε συνάρτηση με την διατμητική παραμόρφωση s, μέχρι κάποια οριακή τιμή s=3-4 mm. Με την βοήθεια των σχέσεων αυτών, εξάγονται και τα αντίστοιχα διαγράμματα για μονοτονική φόρτιση βλήτρου [2]. Όσον αφορά τα εγοταξιακά βλήτρα, παρουσιάζουν την ίδια συμπεριφορά με αυτών του εμπορίου, με την διαφορά ότι d h =d b +(5 έως 10)mm. και l b >10 * d b. B). Στην περίπτωση αστοχίας του σκυροδέματος δύναται να γίνει ο εξής διαχωρισμός [6]. Πλευρική απόσχιση σκυροδέματος σε διεύθυνση κάθετη προς την διεύθυνση της διεπιφάνειας και του βλήτρου. Το διατμητικό φορτίο αστοχίας, τότε, είναι : Du = ξ * d b * b ct * f ct Όπου: bct το καθαρό πλάτος της διατομής που είναι και το αναμενόμενο μήκος απόσχισης ξ ο συντελεστής που εξαρτάται από την απόσταση εφαρμογής του διατμητικού φορτίου από την παρειά του σκυροδέματος. 188

10 Απόσχιση σκυροδέματος στην διεύθυνση εφαρμογής του διατμητικού φορτίου. Το διατμητικό φορτίο αστοχίας, τότε, είναι Du = ψ * f ct * d b * c 2 / (0.66*c+d b ) Όπου: c η επικάλυψη του σκυροδέματος στην διεύθυνση εφαρμογής του φορτίου ψ ο συντελεστής που εξαρτάται από την απόσταση εφαρμογής του διατμητικού φορτίου από την παρειά του σκυροδέματος. Ως αντοχή βλήτρου στην περίπτωση απόσχισης του σκυροδέματος λαμβάνεται η μικρότερη από τις τιμές Du των παραπάνω τύπων [6]. Eφόσον το επιθυμητό είναι να μην επέλθει αστοχία του σκυροδέματος πριν την αστοχία του μεταλλικού συνδέσμου, επιβάλλεται η απόσταση του βλήτρου από τα άκρα του στοιχείου, τουλάχιστον ίση με 8d b. Υπό αυτή την συνθήκη, η οριακή τιμή του διατμητικού φορτίου αστοχίας υπολογίζεται από τους τύπους μόνο της (Α) περίπτωσης. Το μήκος αγκύρωσης των βλήτρων είναι ίδιο με εκείνο των αγκυρίων [6]. Κατά Leonhardt για δεσμευμένο άκρο βλήτρου με γωνιακό έλασμα που παρεμποδίζει την απόσχιση (αστοχία) του σκυροδέματος, όπως φαίνεται στο επόμενο σχήμα, ισχύει ο τύπος [11] : Du = 2.5 * d b 2 * (fc*fy) 1/2 4.4 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ Μια από τις παραμέτρους του προβλήματος των μεταλλικών συνδέσμων είναι και η αλληλεπίδραση. Έχουμε δύο μορφές αλληλεπίδρασης [2]: Την αλληλεπίδραση ομάδων συνδέσμων (επιρροή ενός συνδέσμου στον διπλανό του) και την αλληλεπίδραση δράσεων, εξολκεύσεως δράσης βλήτρου. Το πρόβλημα ομάδων συνδέσμων αντιμετωπίζεται, συνήθως, με αραιή διάταξή τους [2]. Συγκεκριμένα για αγκύρια, πρέπει οι αποστάσεις μεταξύ τους (αλλά και από τα άκρα άοπλων στοιχείων) να είναι μεγαλύτερες από 2*lb. Για αποστάσεις 1*lb η οριακή αντοχή λαμβάνεται ίση με το ½ της αντοχής μεμονωμένου αγκυρίου. Για βλήτρα, πρέπει οι αποστάσεις μεταξύ τους (αλλά και από τα άκρα άοπλων στοιχείων) να είναι μεγαλύτερες από 10*db. Για αποστάσεις 5*db η οριακή αντοχή λαμβάνεται ίση με το ½ της αντοχής μεμονωμένου βλήτρου. Για να αντιμετωπιστεί η αλληλεπίδραση δράσεως βλήτρου και εξολκεύσεως θα πρέπει οι δύο αυτές δράσεις να πληρούν και την συνθήκη αντοχής για την ράβδο σύνδεσμο που εκφράζεται απλά από την εξίσωση [2] : (D/Du) 2 + (B/Bu) 2 = 1. Σύμφωνα με την εταιρεία HILTI για τα προϊόντα της μπορούν να εφαρμοστούν οι ακόλουθοι τύποι : (D/Du) + (B/Bu) < 1 ή =1, για κανονικού τύπου σκυρόδεμα [10] (D/Du) 5/3 + (B/Bu) 5/3 < 1 ή =1, για ελαφροσκυρόδεμα [10] 189

11 5. ΒΛΗΤΡΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ. Τα αγκύρια βλήτρα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της τοιχοποιίας ενός πλαισίου, έτσι ώστε να αναλαμβάνουν τη διατμητική τάση που δημιουργείται ( από την εφαρμογή οριζόντιας δύναμης επί του πλαισίου ) ανάμεσα στο υπάρχον δοκάρι και την τοιχοποιία, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι οριζόντιες μετακινήσεις. Οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες που θα πρέπει να ακολουθηθούν σε αυτή την περίπτωση είναι [12]: α) Τα αγκύρια βλήτρα θα πρέπει να τοποθετούνται στο πάνω και το κάτω δοκάρι. β) Το βάθος έμπηξης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με ( 5 Dd ), αλλά όχι μικρότερο από το πάχος επικάλυψης ( όπου Dd η εξωτερική διάμετρος του βλήτρου - αγκυρίου ). γ) Οι αποστάσεις μεταξύ βλήτρων αγκυρίων θα πρέπει να είναι : d1 > 5.0 * Dd d2 > 7.5 * Dd και d1 < 30cm d3 >2.5 * Dd Η μέγιστη διατμητική τάση του κάθε βλήτρου σε αυτή την περίπτωση, δίνεται από τον τύπο [12]: σ max τ d = min ( ),( 04. * Εc1* Fc1) } 3 όπου σ max : εφελκυστική αντοχή βλήτρου F c1 : χαρακτηριστική αντοχή σκυροδέματος Ε c1 : μέτρο ελαστικότητας του υπάρχον σκυροδέματος Οπότε η μέγιστη διατμητική δύναμη που μπορεί να δεχτεί το κάθε βλήτρο είναι : q d = τ d * a d. όπου a d : η διατμητική επιφάνεια επιρροής του κάθε βλήτρου. Τέλος η μέγιστη δύναμη εξόλκευσης που μπορεί να δεχτεί το αγκύριο είναι [12]: lα lα Pd = min [ σ max * ad],[ 045. * ( + 1)* Fc1* aa} Dα Dα όπου : l α, D α, a a είναι το μήκος, η εξωτερική περίμετρος και το εμβαδόν διατομής αντίστοιχα του αγκυρωμένου τμήματος στο υπάρχον σκυρόδεμα. 190

12 6. ΑΝΤΟΧΗ ΑΓΚΥΡΙΩΝ-ΒΛΗΤΡΩΝ ΤΗΣ «ΗILTI» Η εταιρεία HILTI για τα βλήτρα-αγκύρια που παράγει έχει δώσει μερικούς τύπους αντοχής των προϊόντων της σε εξόλκευση και διάτμηση, μέσα από τους οποίους φαίνεται το πόσο σημαντικό, σε επίπεδο σχεδιασμού, είναι το είδος του σκυροδέματος, το είδος αγκυρίου-βλήτρου, το βάθος αγκύρωσης, η απόσταση από το άκρο του μεταλλικού συνδέσμου, οι αποστάσεις μεταξύ των αγκυρίων και η διεύθυνση εφαρμογής της εξωτερικής δύναμης. Έτσι η τελική εφελκυστική δύναμη σχεδιασμού είναι [9]: Ν Rd = min [ Ν Rd,c, N Rd,s ] Όπου : N Rd,s είναι η εφελκυστική αντοχή του αγκυρίου (αστοχία αγκυρίου) Ν o Rd,c είναι η αντοχή του σκυροδέματος (αστοχία σκυροδέματος) και είναι Ν Rd,c = Ν o Rd,c * f T * f B,N * f A,N * f R,N όπου Ν o Rd,c : η αντοχή του σκυροδέματος f T : συντελεστής που εξαρτάται από το βάθος αγκύρωσης : συντελεστής που εξαρτάται από την αντοχή του σκυροδέματος f B,N f A,N : συντελεστής που εξαρτάται από την απόσταση μεταξύ των αγκυρίων f R,N : συντελεστής που εξαρτάται από την απόσταση από το άκρο. και τελικά θα πρέπει N Rd >N Sd ( N Sd, εξωτερική εφαρμοζόμενη εφελκυστική δύναμη ) Επίσης, η τελική διατμητική δύναμη σχεδιασμού είναι [9]: V Rd = min [ V Rd,c, V Rd,s ] Όπου : V Rd,s είναι η διατμητική αντοχή του βλήτρου (αστοχία βλήτρου) V o Rd,c είναι η αντοχή του σκυροδέματος (απόσχιση σκυροδέματος) και είναι V Rd,c = V o Rd,c * f B,V * f AR,V * f β,v όπου V o Rd,c : η αντοχή του σκυροδέματος f B,V : συντελεστής που εξαρτάται από την αντοχή του σκυροδέματος f AR,V : συντελεστής που εξαρτάται από την απόσταση μεταξύ των αγκυρίων και από το άκρο f β,v : συντελεστής που εξαρτάται την διεύθυνση της εξωτερικής δύναμης και τελικά θα πρέπει V Rd >V Sd ( V Sd, εξωτερική εφαρμοζόμενη δύναμη διάτμησης) Αν έχουμε αλληλεπίδραση ισχύει ο τύπος [9] : F Rd a a ( α ) = {( cos ) + ( sin ) } N V Rd / Rd 7. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ιδιαίτερη προσοχή κατά τον υπολογισμό και την τοποθέτησή τους πρέπει να δοθεί σε κάποια σημεία έτσι ώστε να έχουμε τη σωστή λειτουργία των βλήτρων αγκυρίων : Όσον αφορά τα αγκύρια βλήτρα εμπορίου, θα πρέπει κατά τον υπολογισμό και την εγκατάστασή τους να ακολουθηθούν και να τηρηθούν αυστηρά οι συστάσεις και οι προδιαγραφές του προμηθευτή. Κάθε εταιρία που παράγει και εμπορεύεται τέτοια προιόντα προμηθεύει τους αγοραστές με τα αντίστοιχα ενημερωτικά φυλλάδια σύμφωνα με τα οποία θα πρέπει ο μηχανικός να κάνει τη μελέτη του. 191

13 Σε περίπτωση κινδύνου πυρκαγιάς, επιβάλλεται η προστασία των συνδέσμων και η αύξηση του βάθους εμπήξεώς τους [2],[6],[13]. Συνίσταται αύξηση κατά 50% του αρχικά απαιτούμενου βάθους εμπήξεως, συνθήκη που εύκολα μπορεί να τηρηθεί με αγκύρια βλήτρα εργοταξίου. Ειδικά για τα πακτωμένα, των οποίων η πάκτωση καταστρέφεται για θερμοκρασίες της τάξεως των 250 ο C, η πυροπροστασία είναι πάντοτε απαραίτητη [2]. Έτσι, ως συνέπεια της προηγούμενης παρατήρησης, απαγορεύεται αυστηρά η ηλεκτροσυγκόλληση πρόσθετων ράβδων οπλισμού σε απόσταση κοντά στην αγκύρωση πακτωμένων συνδέσμων [2]. Όταν απαιτείται ηλεκτροσυγκόλληση νέων οπλισμών στα αγκύρια, αυτή θα συντελείται από τη μία πλευρά με δύο ραφές συγκόλλησης μήκους 5d ( όπου d είναι η ονομαστική διάμετρος των ράβδων ), όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα [5]: Οι ραφές της συγκόλλησης ξεκινούν από έξω ( σημεία 1 του σχήματος ) και προχωρούν προς τα μέσα ( σημεία 2 του σχήματος ) κατά τέτοιο τρόπο ώστε να απομένει ανάμεσα στις απολήξεις ( σημεία 3 του σχήματος ) ένα διάκενο 20mm περίπου. Τέλος, από πειράματα που έχουν γίνει έχει αποδειχτεί ότι το πάχος της συγκολλητικής ουσίας που χρησιμοποιείται επηρεάζει την ακαμψία της σύνδεσης, αλλά δεν έχει καμία επιρροή στην αντοχή της σύνδεσης. Ένα πάχος της τάξης των 2mm. έδειξε ότι είναι κατάλληλο για την απόδοση αλλά και για την τοποθέτηση της συγκολλητικής ουσίας [14]. 192

14 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1) Σ. ΔΡΙΤΣΟΣ, Κ. ΒΑΝΔΩΡΟΣ, Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ε. ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, Μ. ΤΖΑΝΑ «Μεταφορά τέμνουσας σε διεπιφάνειες παλαιού και νέου σκυροδέματος»,7 ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέματος, Λεμεσός ) Μ. Π. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ «Συμπεριφορά διεπιφάνειας μεταξύ παλιού νέου σκυροδέματος. Βλήτρα αγκύρια στις επεμβάσεις σε στοιχεία από Ο.Σ..»,8 Ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέματος, Ξάνθη-Καβάλα ) Α. ΒΟΥΡΔΕΡΗΣ, Κ. ΖΑΒΛΙΑΡΗΣ, Θ. ΧΙΟΝΙΔΗΣ «Συμπληρωματικές μηχανικές αγκυρώσεις ανάληψης φορτίων σε υπάρχοντα δομικά στοιχεία σκυροδέματος»,8 ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέματος, Ξάνθη-Καβάλα ) Κ. ΖΑΒΛΙΑΡΗ «Μηχανική συμπεριφορά πρόσθετων χημικών αγκυρίων σε φέροντα μέλη οπλισμένου σκυροδέματος», 7 Ο Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος ) Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ Τεύχος 2073 «Σχέδιο Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων (Κ.Τ.Χ.) οπλισμού σκυροδέματος» 6) Σ. Η. ΔΡΙΤΣΟΣ «Επισκευές και ενισχύσεις κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα» Πάτρα ) ΗILTI Fastening Technology Manual «Connections for concrete overlays (B2.3)» 8) ΗILTI Fastening Technology Manual «Rebar fastening guide (B2.2)» 9) ΗILTI Fastening Technology Manual «Product information (B3.3)» 10) HILTI ICBO Evaluation service,inc. «HDI Concrete expansion anchors», 11) FRITZ LEONHARDT «Vorlesungen uber massivbau», Zweiter teil. 12) University of Michigan May 1982 «PROCEEDINGS OF THE THIRD SEMINAR ON REPAIR AND RETROFIT OF STRUCTURES» Volume 2. 13) University of Michigan May 1982 «PROCEEDINGS OF THE THIRD SEMINAR ON REPAIR AND RETROFIT OF STRUCTURES» Volume 3. 14) Evaluation and rehabiliation on concrete structures and innovation in design, Volume 2, Hong Kong

15 194

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κεφαλαιο 2 Μηχανισμοί μεταφοράς δυνάμεων Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει συστηματική προσπάθεια για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΉΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΕΡΝΑΤΑΙ ΑΠΟ ΒΛΉΤΡΑ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΉΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΕΡΝΑΤΑΙ ΑΠΟ ΒΛΉΤΡΑ 7 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών -01», Μάρτιος 2001. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΉΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΠΕΡΝΑΤΑΙ ΑΠΟ ΒΛΉΤΡΑ Εργασία Νο B3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία μελετάται το πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΒΛΗΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΗ ΒΛΗΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Χρήση Βλήτρων και Αγκυρίων στις Επεμβάσεις ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΒΛΗΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΙΨΗ Σκοπός της εργασίας είναι η εύρεση της ακριβούς θέσης που πρέπει να πακτωθεί ένα ή πολλά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 3.1 Γενικά Ο σχεδιασμός ενισχύσεων με σύνθετα υλικά ακολουθεί τη φιλοσοφία των σύγχρονων κανονισμών (π.χ. ΕΚΩΣ 2000, ΕΑΚ 2000, Ευρωκώδικες 2, 6 και 8, ΚΑΝΕΠΕ), και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ]

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ] Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι Κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ 1992-1-1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΜΠΕΡΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Περίληψη Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η πρακτική εφαρμογή αναλυτικών προβλέψεων του ΚΑΝΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Ανάλογα με τη στατική φόρτιση δημιουργούνται περιοχές στο φορέα όπου έχουμε καθαρή κάμψη ή καμπτοδιάτμηση. m(x)

Διαβάστε περισσότερα

4/11/2017. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία. Βασική αρχή εργαστηριακής άσκησης

4/11/2017. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία. Βασική αρχή εργαστηριακής άσκησης Βασική αρχή εργαστηριακής άσκησης Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Λέκτορας Π.Δ. 407/80) Αξονικό φορτίο Ανάπτυξη διατμητικών τάσεων σε στοιχεία σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαιο 7 Διαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεμιναρίων Γεώργιος Πενέλης, ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αστοχία Κοντών Υποστυλωμάτων Μέθοδοι Ενίσχυσης ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η αστοχία των κοντών υποστυλωμάτων όπως προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

4/26/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία. Βασική αρχή εργαστηριακής άσκησης

4/26/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία. Βασική αρχή εργαστηριακής άσκησης Βασική αρχή εργαστηριακής άσκησης Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Λέκτορας Π.Δ. 407/80) Αξονικό φορτίο Ανάπτυξη διατμητικών τάσεων σε στοιχεία σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 5.1 Γενικά Η ενίσχυση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε διάτμηση με σύνθετα υλικά επιτυγχάνεται μέσω της επικόλλησης υφασμάτων ή, σπανιότερα,

Διαβάστε περισσότερα

: συντελεστής που λαμβάνει υπόψη την θέση των ράβδων κατά τη σκυροδέτηση [=1 για ευνοϊκές συνθήκες, =0.7 για μη ευνοϊκές συνθήκες]

: συντελεστής που λαμβάνει υπόψη την θέση των ράβδων κατά τη σκυροδέτηση [=1 για ευνοϊκές συνθήκες, =0.7 για μη ευνοϊκές συνθήκες] Αντοχή σχεδιασμού f bd Η οριακή τάση συνάφειας f bd προκύπτει σαν πολλαπλάσιο της εφελκυστικής αντοχής σχεδιασμού σκυροδέματος f ctd : όπου f bd = η 1 η 2 η 3 η 4 f ctd, όπου f ctd =f ctk0.05 /γ c f ctk

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ 1 6.1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΝΑΜΕΩΝ(διεπιφάνειες υλικών) 6.2 ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ(µέσω συνδετήρων ή µέσω ΙΩΠ) 6.3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Εφαρµογή στο FESPA. Χάρης Μουζάκης Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π

Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Εφαρµογή στο FESPA. Χάρης Μουζάκης Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π Εισαγωγή Ο Ευρωκώδικας 2 περιλαµβάνει τα ακόλουθα µέρη: Μέρος 1.1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια Μέρος 1.2: Σχεδιασµός για πυρασφάλεια Μέρος 2:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟI ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ - καθ. Στέφανος Δρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών (α) + (β) R (γ) (δ) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Μάιος 016 1 Τύποι φόρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Εξαιτίας της συνιστώσας F X αναπτύσσεται εντός του υλικού η ορθή τάση σ: N σ = A N 2 [ / ] Εξαιτίας της συνιστώσας F Υ αναπτύσσεται εντός του υλικού η διατμητική τάση τ: τ = mm Q 2 [ N / mm ] A

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ημερίδα Ευρωκωδίκων EC6. Ε. Βιντζηλαίου, Σχολή Π.Μ./ΕΜΠ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ημερίδα Ευρωκωδίκων EC6. Ε. Βιντζηλαίου, Σχολή Π.Μ./ΕΜΠ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ημερίδα Ευρωκωδίκων EC6 Ε. Βιντζηλαίου, Σχολή Π.Μ./ΕΜΠ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 6 ΜΕΡΟΣ 1-1: ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΟΠΛΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ (σε φάση ψηφίσεως από τις χώρες-μέλη)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ANSYS

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ANSYS 9 o Φοιτητικό Συνέδριο , Μάρτιος 2003 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ANSYS ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΤΣΙΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

«Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής»

«Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ «Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής» του Θεμιστοκλή Τσαλκατίδη, Δρ. Πολιτικού Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 02.11.2005 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 199211 : Καθιζήσεις Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Επισκευές δοκών και πλακών Ελαφρές βλάβες -> Ενέσεις κόλλας και επισκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση:

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: S d R d Η εν λόγω ανίσωση εφαρμόζεται και ελέγχεται σε κάθε εντατικό μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

7. Στρέψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών. 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών

7. Στρέψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών. 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών 7. Στρέψη Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών 2015 1 Εισαγωγή Σε προηγούμενα κεφάλαια μελετήσαμε πώς να υπολογίζουμε τις ροπές και τις τάσεις σε δομικά μέλη τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΓΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Περίληψη Η συγκεκριμένη εργασία αναφέρεται στην τεχνική ενίσχυσης υποστυλωμάτων με σύνθετα υλικά, με κάποια εξειδίκευση στη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα στοιχεία θεμελίωσης είναι τα σημαντικότερα από πλευράς ασφάλειας στοιχεία του δομικού συστήματος. Τυχούσα αστοχία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος

Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος Α.Π.Λαµπρόπουλος, Ο.Θ.Τσιούλου Φοιτητές Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών Σ.Η.

Διαβάστε περισσότερα

Ασύνδετοι τοίχοι. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων & διάφραγμα στη στέψη τοίχων

Ασύνδετοι τοίχοι. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων & διάφραγμα στη στέψη τοίχων ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ Οι σεισμικές δυνάμεις ασκούνται στο κτίριο κατά τις 2 οριζόντιες διευθύνσεις. Για ένα τοίχο η μία δύναμη είναι παράλληλη στο επίπεδό του (εντός επιπέδου) και η άλλη κάθετη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΔΙΑΤΜΗΣΗ 1. Γενικά Όλοι γνωρίζουμε ότι σε μια διατομή ενός καταπονούμενου φορέα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ. Εισαγωγικά Αγκυρώσεις

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ. Εισαγωγικά Αγκυρώσεις ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας οµικών Κατασκευών Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Ια ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΛΥΒΑ - ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42 Ασκηση 3.1 (a) Αν μία ράβδος οπλισμού θεωρηθεί ότι λυγίζει μεταξύ δύο διαδοχικών συνδετήρων με μήκος λυγισμού το μισό της απόστασης, s w, των συνδετήρων, να υπολογισθεί η απόσταση συνδετήρων, s w, πέραν

Διαβάστε περισσότερα

Carbon FRP. Aramid FRP. Glass FRP

Carbon FRP. Aramid FRP. Glass FRP ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ/ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣτέφανοςΗ. ρίτσος Πανεπιστήµιο Πατρών 1 ο Στάδιο: Τεκµηρίωση υφιστάµενης

Διαβάστε περισσότερα

Διάτρηση: Εφαρμογή Την επιμέλεια της εφαρμογής είχε η Γαλήνη Καλαϊτζοπούλου

Διάτρηση: Εφαρμογή Την επιμέλεια της εφαρμογής είχε η Γαλήνη Καλαϊτζοπούλου Διάτρηση: Εφαρμογή Την επιμέλεια της εφαρμογής είχε η Γαλήνη Καλαϊτζοπούλου Υποστύλωμα διαστάσεων 0.50*0.50m θεμελιώνεται σε πλάκα γενικής κοιτόστρωσης πάχους h=0.70m. Η πλάκα είναι οπλισμένη με διπλή

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος συνδέσεων στις μεταλλικές κατασκευές

Ρόλος συνδέσεων στις μεταλλικές κατασκευές Ρόλος συνδέσεων στις μεταλλικές κατασκευές Σύνδεση μελών κατασκευής μεταξύ τους Ασφαλής μεταφορά εντατικών μεγεθών από μέλος σε μέλος Απαιτήσεις: Ασφάλεια Κατασκευασιμότητα Συνέπεια με υπολογιστικό προσομοίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Πειραµατική µελέτη της αντοχής σύµµικτων πλακών σκυροδέµατος

Πειραµατική µελέτη της αντοχής σύµµικτων πλακών σκυροδέµατος Πειραµατική µελέτη της αντοχής σύµµικτων πλακών σκυροδέµατος Φ. Κ. Περδικάρης Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Ε. Σ. Μυστακίδης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη 1. Εισαγωγή Οι ανοξείδωτοι χάλυβες ως υλικό κατασκευής φερόντων στοιχείων στα δομικά έργα παρουσιάζει διαφορές ως προ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Περιγραφή Μελετητής Ημερομηνία Ρυθμίσεις : : : Pile Group - Exaple 3 Ing. Jiri Vanecek 28.10.2015 (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Μηχανών. Εαρινό εξάμηνο 2017 Διδάσκουσα: Σωτηρία Δ. Χουλιαρά

Στοιχεία Μηχανών. Εαρινό εξάμηνο 2017 Διδάσκουσα: Σωτηρία Δ. Χουλιαρά Στοιχεία Μηχανών Εαρινό εξάμηνο 2017 Διδάσκουσα: Σωτηρία Δ. Χουλιαρά Ύλη μαθήματος -ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ -ΑΞΟΝΕΣ -ΚΟΧΛΙΕΣ -ΙΜΑΝΤΕΣ -ΟΔΟΝΤΩΤΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 25% πρόοδος 15% θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΑΝΑΜΟΝΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Προπτυχιακός Φοιτητής Π.Π.,

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΑΝΑΜΟΝΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Προπτυχιακός Φοιτητής Π.Π., Αποκατάσταση Ανεπαρκών Αναμονών ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΑΝΑΜΟΝΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Προπτυχιακός Φοιτητής Π.Π., nikosgeorgakopoulos94@gmail.com Περίληψη Η παρούσα εργασία στοχεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ Βλ. Κεφ. 4, Παρ. 4.4, για την λογική των ελέγχων. Το παρόν Κεφάλαιο περιλαμβάνει τα κριτήρια ελέγχου της ανίσωσης ασφαλείας, κατά την αποτίμηση ή τον ανασχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΕΦ. 6-11) 371 AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΕΦ. 6-11) ΑΣΚΗΣΗ 1 Το µηκυνσιόµετρο στο σηµείο Α της δοκού του σχήµατος καταγράφει θλιπτική παραµόρφωση ίση µε 0.05. Πόση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει:

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει: Ενότητα Ζ ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών Δοκιδωτές πλάκες, γνωστές και ως πλάκες με νευρώσεις, (σε αντιδιαστολή με τις συνήθεις πλάκες οι οποίες δηλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 105 Κεφάλαιο 5 ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 5.1 Εισαγωγή Στα προηγούμενα κεφάλαια αναλύσαμε την εντατική κατάσταση σε δομικά στοιχεία τα οποία καταπονούνται κατ εξοχήν αξονικά (σε εφελκυσμό ή θλίψη) ή πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Drill. Έλεγχος ιάτρησης. Έλεγχος πλακών οπλισμένου σκυροδέματος έναντι διάτρησης, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2 (Μέρος 1)

Drill. Έλεγχος ιάτρησης. Έλεγχος πλακών οπλισμένου σκυροδέματος έναντι διάτρησης, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2 (Μέρος 1) Drill Έλεγχος ιάτρησης Έλεγχος πλακών οπλισμένου σκυροδέματος έναντι διάτρησης, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2 (Μέρος 1) Αθήνα, Ιούνιος 2009 version 1_0_1 2 Έλεγχος διάτρησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 1 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Τεχνικής Μηχανικής Διαγράμματα Ελευθέρου Σώματος (Δ.Ε.Σ.) Υπολογισμός Αντιδράσεων Διαγράμματα Φορτίσεων Διατομών (MNQ) Αντοχή Φορέα? Αντικείμενο Τεχνικής Μηχανικής Σχήμα 2 F Y A Γ B A Y B Y 1000N

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΜΙΣΙΚΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΜΙΣΙΚΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ Εργασία Νο 11 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΜΙΣΙΚΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ Περίληψη Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση των μεθόδων επισκευής ενίσχυσης υποστυλωμάτων με περίσφιγξη. Αρχικά, θα παρουσιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΤΜΗΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΕ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΕΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ» ΦΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Σπουδάστρια: Ελένη Καλαμά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ. Υπολογισμοί συγκολλήσεων

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ. Υπολογισμοί συγκολλήσεων Σχήμα 1 Δυο ελάσματα πάχους h, συγκολλημένα σε μήκος L, με υλικό συγκόλλησης ορίου ροής S y, που εφελκύονται με δύναμη P. Αν το πάχος της συγκόλλησης είναι h, τότε η αναπτυσσόμενη στο υλικό της συγκόλλησης

Διαβάστε περισσότερα

Να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι για τον τοίχο αντιστήριξης.

Να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι για τον τοίχο αντιστήριξης. Να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι για τον τοίχο αντιστήριξης. 1. Ανατροπής ολίσθησης. 2. Φέρουσας ικανότητας 3. Καθιζήσεων Να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι διατομών και να υπολογισθεί ο απαιτούμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΡΑΒΔΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ. 4193

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΡΑΒΔΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ. 4193 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΡΑΒΔΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ Εργασία Νο14 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ. 4193 Περίληψη Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η μέθοδος αγκύρωσης νέων ράβδων οπλισμού σε σκληρυμένο σκυρόδεμα μέσω κονιάματος.

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων Έργο Ημερομηνία : 6.12.2012 Ονομασία : Έργο Στάδιο : 1 7,00 2,00 +z 12,00 ΥΥΟ Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 Περιεχ μενα Πρόλογος... 9 Πρόλογος 3 ης έκδοσης... 11 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 13 1.1 Γενικά Ιστορική αναδρομή... 13 1.2 Aρχές λειτουργίας ορισμοί... 20 Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 2.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΗΜΙΚΑ ΠΑΚΤΩΜΕΝΩΝ ΑΓΚΥΡΙΩΝ - ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΙΖΟΜΕΝΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ, ΕΡΠΥΣΜΟΥ, ΡΗΓΜΑΤΩΣΗΣ & ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΒΛΗΤΡΑ-ΑΓΚΥΡΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΗΜΙΚΑ ΠΑΚΤΩΜΕΝΩΝ ΑΓΚΥΡΙΩΝ - ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΙΖΟΜΕΝΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ, ΕΡΠΥΣΜΟΥ, ΡΗΓΜΑΤΩΣΗΣ & ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΒΛΗΤΡΑ-ΑΓΚΥΡΙΑ Εργασία Νο.13 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΗΜΙΚΑ ΠΑΚΤΩΜΕΝΩΝ ΑΓΚΥΡΙΩΝ - ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΙΖΟΜΕΝΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ, ΕΡΠΥΣΜΟΥ, ΡΗΓΜΑΤΩΣΗΣ & ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΒΛΗΤΡΑ-ΑΓΚΥΡΙΑ ΤΣΙΤΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Περίληψη Στην

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 13 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ANSYS ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΣΤΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

6/5/2017. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Θλίψη Σκυροδέματος. Πολιτικός Μηχανικός (Λέκτορας Π.Δ.

6/5/2017. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Θλίψη Σκυροδέματος. Πολιτικός Μηχανικός (Λέκτορας Π.Δ. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Θλίψη Σκυροδέματος Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Λέκτορας Π.Δ. 407/80) Έως τώρα Καταστατικός νόμος όλκιμων υλικών (αξονική καταπόνιση σε μία διεύθυνση) σ ε Συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας

Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας Επιρροή του διαμήκους οπλισμού των ακραίων περισφιγμένων περιοχών, στην αντοχή τοιχωμάτων μεγάλης δυσκαμψίας Γεώργιος Κωνσταντινίδης Πολιτικός Μηχανικός MSc, DIC, PhD, Αττικό Μετρό Α.Ε. email gkonstantinidis@ametro.gr

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Παραμορφώσεις ανομοιόμορφων ράβδων

2.1 Παραμορφώσεις ανομοιόμορφων ράβδων ΑΞΟΝΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ 9 Αξονική φόρτιση. Παραμορφώσεις ανομοιόμορφων ράβδων. Ελαστική ράβδος ΑΒ μήκους, Γ B μέτρου ελαστικότητας Ε και / συντελεστή θερμικής διαστολής α, είναι πακτωμένη στα σημεία Α και Β και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Κανόνες λεπτομερειών όπλισης

Κεφάλαιο 2. Κανόνες λεπτομερειών όπλισης 2.5 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ [ΕΚΟΣ 17.6] 2.5.1 Τύποι αγκυρώσεων [ΕΚΟΣ 17.6.1] Διακρίνονται 4 τύποι αγκυρώσεων κατ αύξουσα αποδοτικότητα υπό εφελκυσμό ή θλίψη: 1. Ευθύγραμμες αγκυρώσεις 2. Αγκυρώσεις καμπύλου άκρου (D

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 95 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 8.1 Γενικά Η ενίσχυση τοιχοποιίας με σύνθετα υλικά μπορεί να γίνει βάσει των αρχών που διέπουν την ενίσχυση στοιχείων από σκυρόδεμα, λαμβάνοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

(MPa) f ctk0.05 = 0.7f ctm (MPa); E s = 200 GPa

(MPa) f ctk0.05 = 0.7f ctm (MPa); E s = 200 GPa Βοήθηµα µαθήµατος Ωπλισµένο Σκυρόδεµα Ια (Προσοχή: Εκτύπωση 6 σελίδων σε 3 φύλλα) Ε ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΑΛΥΒΑ Συντελεστές υλικών και φορτίων για ΟΚΑ (βασικοί συνδυασµοί): γ c =1.5, γ =1.15

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμές υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένων με μανδύες σκυροδέματος ή ινοπλισμένα πολυμερή

Δοκιμές υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένων με μανδύες σκυροδέματος ή ινοπλισμένα πολυμερή Δοκιμές υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένων με μανδύες σκυροδέματος ή ινοπλισμένα πολυμερή Α-Λ. Σπαθής Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Εργαστήριο Κατασκευών, Τμήμα Πολιτικών, Μηχ, Παν. Πατρών Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κεφαλαιο 2 Επισκευή και Ενίσχυση Δομικών Στοιχείων Η συμπεριφορά του στοιχείου που προκύπτει με εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΒΟΛΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΒΕΛΟΣ ΚΑΜΨΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΒΟΛΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΒΕΛΟΣ ΚΑΜΨΗΣ Ενίσχυση Προβόλου που έχει Υποστεί Βέλος Κάμψης ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΒΟΛΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΒΕΛΟΣ ΚΑΜΨΗΣ ΒΕΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Περίληψη Η παρούσα εργασία εξετάζει την δημιουργία βέλους κάμψης σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ασκήσεις προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση Ανεπαρκών Μηκών Παράθεσης με FRP. Σύγκριση ΚΑΝ.ΕΠΕ. και ΕΚ8-3.

Αποκατάσταση Ανεπαρκών Μηκών Παράθεσης με FRP. Σύγκριση ΚΑΝ.ΕΠΕ. και ΕΚ8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ FRP. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ ΕΚ8-3 ΔΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Περίληψη Η μελέτη για επέμβαση είναι πολύ διαφορετική από τη μελέτη σχεδιασμού ενός νέου

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων ΕΝ 10080 Χάλυβας οπλισμού Νοέμ. 2013 Χ. Ζέρης 2 ΕΚΩΣ, ΕΝ1992:

Διαβάστε περισσότερα

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος Μικρή επανάληψη 2 Βασικές παράμετροι : Γεωμετρία Εντατικά μεγέθη στο ΚΒ Καταστατικές σχέσεις υλικού Μετατόπιση του σημείου εφαρμογής των εξωτερικών δράσεων: Γενική περίπτωση Μας διευκολύνει στην αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος

Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος Χ. ΖΕΡΗΣ Απρίλιος 2016 1 Κατά την παραλαβή φορτίων στα υποστυλώματα υπάρχουν πρόσθετες παραμορφώσεις: Μονολιθικότητα Κατασκευαστικές εκκεντρότητες (ανοχές) Στατικές ροπές λόγω κατακορύφων Ηθελημένα έκκεντρα

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική οδηγία 7 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο και την όπλιση πεδιλοδοκών.

Η τεχνική οδηγία 7 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο και την όπλιση πεδιλοδοκών. CSI Hellas, Μάρτιος 4 Τεχνική Οδηγία 7 Πιλοδοκοί Η τεχνική οδηγία 7 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο και την όπλιση πιλοδοκών. Γενικά Η πιλοδοκός προσοµοιώνεται στο ETABS µε ένα ραβδωτό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ. Αρ. ΔΕ Hilti HIT-RE 500 V CPR-M /07.14

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ. Αρ. ΔΕ Hilti HIT-RE 500 V CPR-M /07.14 EL ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Αρ. ΔΕ Hilti HIT-RE 500 V3 1343-CPR-M 500-22/07.14 1. Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης τύπου προϊόντος: Σύστημα έγχυσης Hilti HIT-RE 500 V3 2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς όπως απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά του Aθανάσιου Χ. Τριανταφύλλου Καθηγητή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστήριο Μηχανικής & Τεχνολογίας Υλικών (ttriant@upatras.gr) Γενικά Τα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση του διατμητικού πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση του διατμητικού πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Ανάλυση του διατμητικού πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία :.09.05 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Μεταλλικές κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Κελύφη οπλισμένου σκυροδέματος Κελύφη Ο/Σ Καμπύλοι επιφανειακοί φορείς μικρού πάχους Εντατική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ Επίλυση γραμμικών φορέων ΟΣ σύμφωνα με τους EC & EC8 ΑΣΚΗΣΗ 4 (3/3/017) ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ Να υπολογιστεί σε κάµψη η µονοπροέχουσα δοκός του σχήµατος για συνδυασµό φόρτισης 135G15Q Η δοκός ανήκει σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 6ο Φοιτητικό Συνέδριο «Eπισκευές Κατασκευών 000» Φεβρουάριος 000 Εργασία Νο 0 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ/ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Απαιτείται καλή γνώση των µέσων που διατίθενται για επεµβάσεις

Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ/ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Απαιτείται καλή γνώση των µέσων που διατίθενται για επεµβάσεις ΒΑΙΚΑ ΠΡΟΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΚΕΥΑΜΕΝΩΝ/ΕΝΙΧΥΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΕΙΩΝ 1 ο τάδιο: Τεκµηρίωση υφιστάµενης κατάστασης ο τάδιο: ΠΛΑΙΙΟ ΧΕ ΙΑΜΟΥ ΕΙΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΥΦΙΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΚΕΥΩΝ Αποτίµηση επάρκειας κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές οπλισμένου σκυροδέματος Δεξαμενές οπλισμένου σκυροδέματος Το σημαντικότερο πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΘ. Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ [ rian@uparas.gr ] ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Σύντομη επανάληψη διαστασιολόγησης δοκών, στύλων και τοιχείων από Ο/Σ Πλαίσιο υπό φορτία βαρύτητας

Διαβάστε περισσότερα

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3.1 ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ [ΕΚΟΣ 5.2] Ισχύουν μόνο για οικοδομικά έργα. Απαιτούνται ιδιαίτερες προδιαγραφές για μη οικοδομικά έργα l: Ονομαστική τιμή διάστασης Δl: Επιτρεπόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων Ανάλυση κεκλιμένων καρφιών Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 8.0.05 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Aνάλυση τοίχου Υπολ ενεργητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΧΑΛΥΒΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΧΑΛΥΒΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1.1 Θλιπτική αντοχή σκυροδέματος 15 1.2 Αύξηση της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος με την πάροδο του χρόνου 16 1.3 Εφελκυστική αντοχή σκυροδέματος 17 1.4 Εφελκυστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΙ 4 ομάδες κατάταξης ανάλογα με : ΠΑΛΙΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ ποσοστό κενών κ.ο, όγκο κάθε κενού, πάχος τοιχωμάτων.

ΠΑΛΙ 4 ομάδες κατάταξης ανάλογα με : ΠΑΛΙΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ ποσοστό κενών κ.ο, όγκο κάθε κενού, πάχος τοιχωμάτων. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ EC6 4 ομάδες κατάταξης ανάλογα με: Υλικό λιθοσώματος, προσανατολισμό οπών, ποσοστό κενών κ.ο, όγκο κάθε κενού, πάχος τοιχωμάτων. ΠΑΛΙ 4 ομάδες κατάταξης ανάλογα με : ΠΑΛΙΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ»

Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ» Σ Τ Α Τ Ι Κ Ε Σ Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ Κ Τ Η Ρ Ι Ω Ν Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ» ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΚ 8.3 ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Θ Ε Ω Ρ Η Τ Ι Κ Η Σ Τ Ε Κ Μ Η

Διαβάστε περισσότερα