ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Θέκα : Καηάξηηζε Μεζνπξφζεζκνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Θέκα : Καηάξηηζε Μεζνπξφζεζκνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2016-2019"

Transcript

1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αζήλα, 6 Μαξηίνπ 2015 Αξηζ. πξση.: 2/16590/ΓΠΓΜ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ Σαρ. Γ/λζε : Παλ/κίνπ 37 ΠΡΟ: Ωο Πίλαθαο απνδεθηψλ Αζήλα Σειέθσλα: ΑΓΑ: Θέκα : Καηάξηηζε Μεζνπξφζεζκνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο Α. Γεληθά Ο λφκνο 4270/2014 (ΦΔΚ143Α ) γηα ηηο αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο πξνβιέπεη κεηαμχ άιισλ ζηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ ηελ ππνρξέσζε θαηάξηηζεο Μεζνπξφζεζκνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο (ΜΠΓ), ην νπνίν δίλεη κηα ζαθή εηθφλα ησλ δεκνζηνλνκηθψλ νξίσλ θαη ησλ δεζκεχζεσλ πνπ αλαιακβάλνληαη γηα ηελ επφκελε πεξίνδν, ησλ βαζηθψλ πνιηηηθψλ θαηεπζχλζεσλ, θαζψο θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Σν ΜΠΓ ζέηεη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη δείθηεο πινπνίεζεο ζηελ πξνζπάζεηα εμνξζνινγηζκνχ θαη ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ θαη επίηεπμεο ησλ εθάζηνηε δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ. Παξάιιεια, ζέηεη ηα αλψηαηα φξηα δαπαλψλ γηα φιε ηελ πεξίνδν γηα ηα Τπνπξγεία, θαζψο θαη ηνπο ζηφρνπο ηζνδπγίνπ γηα ηνπο ινηπνχο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. ην πιαίζην απηφ, ην ΜΠΓ πεξηέρεη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ζε κεζνπξφζεζκν νξίδνληα θαη δελ εζηηάδεη κφλν ζηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε, αιιά ζηε Γεληθή Κπβέξλεζε, σο έλα εληαίν ζχλνιν. Σν ΜΠΓ ζα πεξηιακβάλεη ηελ πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εηψλ ( ), θαζψο θαη ηηο πξνβιέςεηο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ πξννπηηθψλ γηα α) ην ηξέρνλ έηνο (2015), β) ην έηνο πξνυπνινγηζκνχ (2016) θαη γ) ηα ηξία επφκελα έηε ( ). Γηα ηελ θαηάξηηζή ηνπ απαηηείηαη ε νπζηαζηηθή θαη ελεξγή ζπκκεηνρή φισλ ησλ Τπνπξγείσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, αθνχ απηνί είλαη νη αξκφδηνη θνξείο πνπ νθείινπλ λα πινπνηήζνπλ ηελ φιε εζληθή πξνζπάζεηα, φπσο απηή αληαλαθιάηαη ζηηο επί κέξνπο δεζκεχζεηο ηνπ ΜΠΓ, ηφζν ζε θεληξηθφ επίπεδν, φζν θαη ζε επίπεδν επνπηεπφκελσλ θνξέσλ. 1

2 Η θαηάξηηζε ηνπ ΜΠΓ , δεδνκέλνπ φηη πξαγκαηνπνηείηαη ζε κηα ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζπκπίπηεη κε ηελ έλαξμε κηαο λέαο θπβεξλεηηθήο ζεηείαο δηαθνξνπνηείηαη ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ΜΠΓ σο πξνο ην εμήο: Με ηηο νξνθέο δαπαλψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα εγθχθιην δίλεηαη ζηα Τπνπξγεία ην πιαίζην ηνπ βαζηθνχ ζελαξίνπ θαη αλακέλεηαη απφ ηα ίδηα λα απνζηείινπλ ζην ΓΛΚ ηηο πνζνηηθνπνηεκέλεο πξνβιέςεηο ηνπο γηα ηηο λέεο πνιηηηθέο - δξάζεηο - πξνηεξαηφηεηεο ησλ επφκελσλ εηψλ, πνπ απνηππψλνπλ ηε ζπλνιηθή πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ ζα πξνέιζνπλ ελφςεη ησλ λέσλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη ζην πιαίζην ησλ θξαηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ. Β. Η ζπκβνιή ησλ θνξέσλ ζηελ θαηάξηηζε ηνπ ΜΠΓ Ι. ΒΑΙΚΟ ΔΝΑΡΙΟ ην πιαίζην ηεο θαηάξηηζεο ηνπ ΜΠΓ, ζε πξψηε θάζε νη θνξείο (Τπνπξγεία, Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο επνπηεπφκελνη θνξείο, ΑΓΑ) θαινχληαη λα εμεηδηθεχζνπλ θαηαξράο ην ΒΑΙΚΟ ΔΝΑΡΙΟ ηεο πεξηφδνπ πνπ θαιχπηεη α) ην ηξέρνλ έηνο (2015), β) ην έηνο πξνυπνινγηζκνχ (2016) θαη γ) ηα ηξία επφκελα έηε ( ). Ωο ΒΑΙΚΟ ΔΝΑΡΙΟ νξίδεηαη ε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ εζφδσλ θαη εμφδσλ αλά έηνο γηα φιε ηελ πεξίνδν , ιακβάλνληαο ππφςε ηα θαησηέξσ: α. Σηο ελδεηθηηθέο καθξννηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν (ξπζκφο αλάπηπμεο, αλεξγία, πιεζσξηζκφο θ.ιπ.) φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα ΙΙ, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζε ελδερφκελν επηθαηξνπνίεζήο ηνπο ζα ππάξμεη λεφηεξε ελεκέξσζε, θαη β. Σηο επηθαηξνπνηεκέλεο απνδφζεηο ησλ παξεκβάζεσλ δαπαλψλ θαη εζφδσλ πνπ ίζρπαλ κέρξη ηψξα. Δπνκέλσο, ην ζελάξην βάζεο είλαη ε πξνβνιή ηεο εμέιημεο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ ησλ θνξέσλ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο, θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο καθξννηθνλνκηθέο ππνζέζεηο γηα ηε ζπλνιηθή επίδνζε ηεο νηθνλνκίαο, ρσξίο πξφζζεηεο δεκνζηνλνκηθέο παξεκβάζεηο θαη λέεο πνιηηηθέο, πέξαλ εθείλσλ πνπ είραλ ήδε λνκνζεηεζεί κέρξη θαη ην ηέινο Γεθεκβξίνπ Η έγθαηξε θαη ζπλεπήο θαηάξηηζε ηνπ Βαζηθνχ ελαξίνπ ηφζν ζε επίπεδν Τπνπξγείνπ, φζν θαη ζε επίπεδν επνπηεπφκελσλ θνξέσλ ζα γίλεη κε επζχλε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ. Σν ζελάξην βάζεο πνπ ζα εθπνλήζνπλ νη θνξείο ζα πξέπεη λα είλαη ξεαιηζηηθφ θαη αθξηβέο θαη λα απνηππψλεη ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο πξνβιέςεηο γηα ηηο δεκνζηνλνκηθέο επηδφζεηο ησλ θνξέσλ ζε φιε ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν. ΙΙ. ΝΔΔ ΠΟΛΙΣΙΚΔ Σν δεχηεξν ηκήκα πιεξνθφξεζεο πνπ αλακέλεηαη απφ ηα Τπνπξγεία είλαη νη πξνβιέςεηο ηνπο γηα ηηο λέεο πνιηηηθέο πνπ έρνπλ ηεζεί σο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηα επφκελα έηε θαη ε δεκνζηνλνκηθή επίπησζε απηψλ θαη' έηνο. Γ. Η ηερληθή θαηάξηηζεο ηνπ Βαζηθνχ ελαξίνπ Απφ ηερληθήο πιεπξάο ε θαηάξηηζε ηνπ Βαζηθνχ ελαξίνπ ζα γίλεη απφ ηνλ θάζε θνξέα, σο εμήο: 2

3 Βήμα 1 ο : Έηορ βάζηρ για ηη διενέπγεια πποβλέτευν Ωο βάζε γηα ηε δηελέξγεηα πξνβνιψλ ησλ εζφδσλ - εμφδσλ ζην δηάζηεκα , ζα ιεθζνχλ ππφςε ηα νξηζηηθά ζηνηρεία γηα ην θιείζηκν ηνπ Δηδηθά γηα ηνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο, ηα ζηνηρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην θιείζηκν ηνπ 2014 ζα είλαη απηά πνπ πξφθεηηαη λα θνηλνπνηεζνχλ ζηελ ΔΛΣΑΣ θαη ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο, ζην πιαίζην ηεο εηήζηαο ππνβνιήο ζηνηρείσλ γηα ηε Γηαδηθαζία Τπεξβνιηθνχ Διιείκκαηνο (ΓΤΔ). Βήμα 2 ο : Μακποοικονομικέρ πποβλέτειρ Καηά ην κέξνο πνπ θάπνηα απφ ηα ζηνηρεία ησλ εζφδσλ-εμφδσλ ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ γηα ηελ πεξίνδν , φπσο έρνπλ πξνθχςεη απφ ην Βήκα 1, εμαξηψληαη απφ ηελ εμέιημε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ πξνβιέςεσλ γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία (Πίλαθαο 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο), ηα ζηνηρεία απηά ζα πξέπεη λα αλαπξνζαξκνζζνχλ, ψζηε λα ελζσκαηψζνπλ ηηο καθξννηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο γηα ην δηάζηεκα (π.ρ. αλ θάπνηα απφ ηα ινηπά έμνδα, δειαδή πξνκήζεηεο, θαχζηκα θ.ιπ., ζπλδένληαη κε ηνλ πιεζσξηζκφ, απηφ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε. Δπίζεο, αλ θάπνηα απφ ηα ινηπά έζνδα ζπλδένληαη κε ηνλ νλνκαζηηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο ή ηε ζπλνιηθή δήηεζε, ζα γίλεη αλάινγε πξνβνιή βάζεη ησλ πξνβιέςεσλ κεηαβνιήο ηνπ νλνκαζηηθνχ ΑΔΠ ή ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο θ.ιπ.). 1. Κεληξηθή Γηνίθεζε (Τπνπξγεία θαη Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο) Οη νξνθέο δαπαλψλ γηα ηνλ Κεληξηθφ Φνξέα/Τπνπξγείν ζαο γηα ην 2015 θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γηα ηα επφκελα ρξφληα ζαο απνζηέιινληαη κε ηελ παξνχζα εγθχθιην νη νξνθέο δαπαλψλ, φπσο έρνπλ εθπνλεζεί απφ ηε Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο ηνπ ΓΛΚ, κε βάζε φζα κέρξη ζήκεξα έρνπλ ζεζκνζεηεζεί θαη απνηεινχλ ην ιεγφκελν "βαζηθφ ζελάξην", κε ηελ ελζσκάησζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ κέρξη ηψξα ηζρπνπζψλ δεκνζηνλνκηθψλ παξεκβάζεσλ αλά έηνο (Πίλαθαο 1 Παξαξηήκαηνο). ηηο πξναλαθεξφκελεο νξνθέο πεξηιακβάλνληαη θαη νη Αλεμάξηεηεο Αξρέο, νη νπνίεο απνηεινχλ εηδηθνχο θνξείο ησλ αληίζηνηρσλ Τπνπξγείσλ. εκεηψλεηαη φηη ζηνλ Πίλαθα 1, δελ έρνπλ πεξηιεθζεί γηα ηελ πεξίνδν νη νξνθέο δαπαλψλ ηνπ ΠΓΔ. Οη ΓΓΟΤ ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηελ αξκφδηα Γ/λζε Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηνπ Τπ. Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο & Σνπξηζκνχ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπο. πλεπψο, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε θαη ηα αλψηαηα φξηα δαπαλψλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ην Τπνπξγείν ζαο, δελ ζα πξνβεί ζε πξνβιέςεηο γηα ηε ζπλνιηθή εηήζηα δαπάλε ηεο πεξηφδνπ , παξά κφλν γηα ηελ εζσηεξηθή θαηαλνκή ηεο θάζε εηήζηαο δαπάλεο, ζχκθσλα κε ηνπο Πίλαθεο 3 θαη 4 ηνπ Παξαξηήκαηνο, γηα ηηο δαπάλεο ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ ΠΓΔ, αληίζηνηρα. εκεηψλεηαη φηη ζηνλ πίλαθα 4 (ζηνηρεία ΠΓΔ), ζα απνηππψλνληαη νη θαιχηεξεο δπλαηέο πξνβιέςεηο, θαη έηνο, γηα ηα πνζά ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΠΓΔ πνπ αλακέλεηαη λα θαηαλεκεζνχλ απφ ην Τπνπξγείν ζε λνκηθά πξφζσπα εληφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ζε θνξείο εθηφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη ζε απηά πνπ αλακέλεηαη λα δηαηεζνχλ απεπζείαο απφ ην Τπνπξγείν. Ιδαληθά, ζε φ,ηη αθνξά ηνπο θνξείο εληφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ζα βνεζνχζε ε απνηχπσζε ησλ θαηαλνκψλ δηαθεθξηκέλα αλά λνκηθφ πξφζσπν. ηηο πεξηπηψζεηο Τπνπξγείσλ πνπ επνπηεχνπλ κεγάιν αξηζκφ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη δελ είλαη εθηθηή ε δηαθεθξηκέλε απνηχπσζε κπνξεί λα γίλεη νκαδνπνίεζε (πρ Λνγαξηαζκνί Κνλδπιίσλ Έξεπλαο Παλεπηζηεκίσλ). ε θάζε πεξίπησζε, ηα λνκηθά πξφζσπα ηνπ Τπνπξγείνπ πνπ απνξξνθνχλ ζεκαληηθά θνλδχιηα απφ ηνλ ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΠΓΔ πξέπεη λα απνηππψλνληαη δηαθεθξηκέλα ζηνλ πίλαθα. 3

4 ημείυζη: Θα ππέπει να επιζημανθεί όηι ζύμθυνα με ηο Ν. 4270/2014 αμέζυρ μεηά ηην τήθιζη ηος ΜΠΔΣ, οι οποθέρ για ηα δύο ππώηα έηη ηος ΜΠΔΣ θευπούνηαι δεζμεςηικέρ για ηην καηάπηιζη και εκηέλεζη ηος Πποϋπολογιζμού ηυν εηών αςηών. Σηο πλαίζιο αςηό, μεηά ηην τήθιζη ηος ΜΠΔΣ , οι οποθέρ δαπανών ηος 2017 (ζαν δεύηεπο έηορ) θα είναι δεζμεςηικέρ για ηην καηάπηιζη ηος Πποϋπολογιζμού ηος έηοςρ 2017, η οποία θα ξεκινήζει ηο Σεπηέμβπιο ηος 2016 από ηη Διεύθςνζη Πποϋπολογιζμού Γενικήρ Κςβέπνηζηρ ηος ΓΛΚ. Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ χςνπο ησλ επηρνξεγήζεσλ/απνδηδφκελσλ πφξσλ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ΠΓΔ πνπ πξνγξακκαηίδνπλ λα κεηαβηβάζνπλ ηα επνπηεχνληα Τπνπξγεία ζηνπο θνξείο ηνπο, αθνχ βάζεη απηψλ, νη επνπηεπφκελνη θνξείο ζπληάζζνπλ ηηο πξνβιέςεηο ηνπο (Πξνυπνινγηζκφ θαη ΜΠΓ). Έρεη παξαηεξεζεί ζην παξειζφλ φηη νη πξνβιέςεηο ησλ Τπνπξγείσλ δηαθέξνπλ, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζεκαληηθά, απφ ηα ηειηθά πνζά πνπ δίλνληαη ζηνπο θνξείο, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα ζηελ εθηέιεζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ. Έλαο βαζηθφο έιεγρνο πνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη απφ ηηο ΓΓΟΤ ησλ Τπνπξγείσλ είλαη θαηά πφζν ην άζξνηζκα ησλ εζφδσλ απφ κεηαβηβάζεηο απφ ηνλ Σαθηηθφ Π/Τ θαη ην ΠΓΔ, φισλ ησλ θνξέσλ ηνπ Τπνπξγείνπ, ηζνχηαη κε ηελ αληίζηνηρε δαπάλε ηνπ Τπνπξγείνπ (ή είλαη κεγαιχηεξν απφ απηήλ, κφλν γηα ηελ πεξίπησζε θνξέσλ πνπ επηρνξεγνχληαη απφ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο Τπνπξγεία). Δίλαη πξνθαλέο φηη γηα λα απνθεπρζνχλ παξφκνηεο ζηξεβιψζεηο απαηηείηαη πξνγξακκαηηζκφο θαη ζηελή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ΓΓΟΤ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ. Οη ζπκπιεξσκέλνη Πίλαθεο 3 θαη 4 ηνπ Τπνπξγείνπ ζα ζηαινχλ κε επζχλε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ ζηε ΓΠΓΜ. 2. Δπνπηεπφκελνη θνξείο 2.1. ΑΓΑ, ΝΠΓΓ θαη ΝΠΙΓ (πιελ ηνπ ΑΚΑΓΔ θαη ησλ επαλαηαμηλνκεκέλσλ ΓΔΚΟ) Ο ππνηνκέαο ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, ν νπνίνο αξηζκεί ζε εθαηνληάδεο θνξείο, απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ εληφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, πιελ ηνπ ΑΚΑΓΔ θαη ησλ επαλαηαμηλνκεκέλσλ ΓΔΚΟ (πνπ παξαθνινπζνχληαη δηαθξηηά) θαη επνπηεχνληαη απφ ηα Τπνπξγεία, ή απνηεινχλ Αλεμάξηεηε Γηνηθεηηθή Αξρή (ΑΓΑ) κε μερσξηζηή λνκηθή πξνζσπηθφηεηα (πνπ δελ απνηεινχλ εηδηθνχο θνξείο Τπνπξγείσλ). ηα πξνεγνχκελα ΜΠΓ, ν ππνηνκέαο απηφο απνηεινχζε πεγή ζεκαληηθψλ απνθιίζεσλ απφ ηνλ εθηηκψκελν αξρηθφ ζηφρν. Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα, κε ηε ζπκβνιή θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ ΓΓΟΤ ησλ Τπνπξγείσλ έρεη ζεκεησζεί ζεκαληηθή πξφνδνο ζηηο δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ Ννκηθψλ Πξφζσπσλ επνπηείαο ηνπο. Σν ηειεπηαίν επηθαηξνπνηεκέλν κεηξψν ησλ θνξέσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε Γεληθή Κπβέξλεζε, δεκνζηεχεηαη ζηνλ ηζηφηνπν ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο, ζην ζχλδεζκν Γηα ηελ παξαγσγή αμηφπηζησλ θαη ζπλεθηηθψλ δεκνζηνλνκηθψλ πξνβιέςεσλ, ζην ζσζηφ ρξφλν, είλαη εμαηξεηηθά θξίζηκν νη Γηεπζχλζεηο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ησλ Τπνπξγείσλ λα ελεκεξψζνπλ εγθαίξσο ηα Ννκηθά Πξφζσπα επνπηείαο ηνπο, θαζψο θαη ηηο ΑΓΑ, γηα ηελ εθηηκψκελε θαηαλνκή ησλ επηρνξεγήζεσλ θαη απνδηδφκελσλ πφξσλ ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ (ΣΠ) θαη ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Γεκνζηψλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) γηα θάζε έηνο ηεο πεξηφδνπ ηνπ ΜΠΓ. Σα Ννκηθά Πξφζσπα, ζηε ζπλέρεηα, πξέπεη εγθαίξσο λα θαηαξηίζνπλ θαη λα ππνβάινπλ ξεαιηζηηθέο θαη ζπλεθηηθέο δεκνζηνλνκηθέο πξνβιέςεηο ζηηο ΓΓΟΤ ησλ επνπηεπφλησλ Τπνπξγείσλ, κε πξνζπάζεηα 4

5 ζπγθξάηεζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη εμέηαζε ηεο δπλαηφηεηαο αχμεζεο ησλ ηδίσλ εζφδσλ ηνπο. ηελ πξνζπάζεηα απηή πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηα απνινγηζηηθά ηνπο ζηνηρεία, ην γεληθφηεξν δεκνζηνλνκηθφ πιαίζην, ηηο καθξννηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο, ηηο θαηεπζχλζεηο ησλ ΓΓΟΤ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ηπρφλ ηδηαίηεξα γεγνλφηα πνπ αλακέλεηαη ξεαιηζηηθά λα επεξεάζνπλ ην δεκνζηνλνκηθφ πξνθίι ηνπ θνξέα θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ ΜΠΓ. Οη ππνβιεζείζεο πξνηάζεηο ησλ θνξέσλ ζα αμηνινγεζνχλ εμαηνκηθεπκέλα (δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο ζεκαληηθνχο απφ πιεπξάο δεκνζηνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο θνξείο) απφ ηηο ΓΓΟΤ ησλ Τπνπξγείσλ ηφζν ζε φ,ηη αθνξά ηελ ζπλεθηηθφηεηά ηνπο, αιιά θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπο θαη εθφζνλ είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο ζηφρνπο/πνιηηηθέο ηνπ Τπνπξγείνπ, αιιά θαη ην γεληθφηεξν δεκνζηνλνκηθφ πιαίζην, ζα ππνβιεζνχλ ζην ΓΛΚ γηα ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε. ην πιαίζην ηεο θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2015 δηαπηζηψζεθε φηη ππνβιήζεθαλ κε ξεαιηζηηθνί πξνυπνινγηζκνί απφ νξηζκέλα Ννκηθά Πξφζσπα θαη κάιηζηα ππνεθηηκεκέλνη ζε φξνπο δεκνζηνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο. Σνλίδεηαη φηη ηέηνηεο πξνηάζεηο δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ απνδεθηέο ηφζν απφ ηηο ΓΓΟΤ ησλ Τπνπξγείσλ, φζν θαη απφ ην ΓΛΚ, γηαηί νδεγνχλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ κε ξεαιηζηηθνχ δεκνζηνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο θαη ζηελ επαθφινπζε ιήςε απνθάζεσλ πνιηηηθήο πνπ βαζίδνληαη ζε εζθαικέλα δεδνκέλα. ε θάζε πεξίπησζε, επηζεκαίλνπκε ηε δηάηαμε ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ.4270/2014, ζχκθσλα κε ηελ νπνία απαηηείηαη αηηηνιφγεζε θάζε εηήζηαο απφθιηζεο (ζεηηθήο ή αξλεηηθήο) άλσ ηνπ 5% απφ ηα πξαγκαηνπνηεζέληα θαηά ηελ ηειεπηαία ρξήζε έζνδα ή έμνδα ηνπ θνξέα, ζηελ έθζεζε ηνπ πξντζηάκελνπ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ θνξέα πνπ ζα ζπλνδεχεη ηελ πξφηαζε πξνβιέςεσλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο απφ ην θνξέα ζηνλ ΓΓΟΤ ηνπ Τπνπξγείνπ. Ννκηθά Πξφζσπα Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ Αλψλπκεο Δηαηξίεο Οη θνξείο πνπ εκπίπηνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία νθείινπλ λα ζπκπιεξψζνπλ ηνλ Πίλαθα 6 ηνπ Παξαξηήκαηνο. ε γεληθέο γξακκέο, ην δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα ελφο Ννκηθνχ Πξνζψπνπ πνπ ηεξεί ηα ινγηζηηθά ηνπ βηβιία ζε δεδνπιεπκέλε βάζε είλαη ην απνηέιεζκα, φπσο απηφ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε ηα θαησηέξσ : Α) εμαηξεζνχλ 1. νη απνζβέζεηο 2. νη πάζεο θχζεσο πξνβιέςεηο (πρ απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία) 3. νη δεκηέο - θέξδε απφ ηελ πψιεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (παγίνπ ή θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ) 4. νη ηπρφλ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, θαζψο θαη νη δηαθνξέο απνηίκεζεο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ. 5. νη αλαινγνχζεο ζηε ρξήζε επηρνξεγήζεηο απνζβεζκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 6. νη αλαπξνζαξκνγέο αμίαο παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Β) ζπλππνινγηζηνχλ 1. ε θαζαξή θηήζε (αγνξέο κείνλ πσιήζεηο ζε αμίεο θηήζεσο) πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο νκάδαο 1 ηνπ ΔΓΛ (πιελ ηνπ ινγαξηαζκνχ 18 ηνπ ΔΓΛ). 2. νη αγνξέο ηεο νκάδαο 2 ηνπ ΔΓΛ. 3. ν εθηηκψκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο ή θφξνο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ κεξίζκαηα πνπ ν θνξέαο αλακέλεηαη λα απνδψζεη ζηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ. ε φ,ηη αθνξά ηα έζνδα, ζηηο γξακκέο ησλ επηρνξεγήζεσλ, ηαθηηθνχ Π/Τ & ΠΓΔ, πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ηα πνζά πνπ αλακέλεηαη λα εηζπξαρζνχλ ζε θάζε έλα απφ ηα έηε ηνπ ΜΠΓ. Οη 5

6 πξνβιέςεηο ησλ ηδίσλ εζφδσλ ησλ νξγαληζκψλ πξέπεη λα είλαη ξεαιηζηηθέο θαη λα πεξηιακβάλνπλ ην κέξνο εθείλν ησλ εθηηκψκελσλ δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ πνπ αλακέλεηαη λα εηζπξαρζεί απφ ηνλ νξγαληζκφ (δειαδή δελ πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη έζνδα ηα νπνία ξεαιηζηηθά δελ πξφθεηηαη λα εηζπξαρζνχλ). Δπηπξφζζεηα, αλαθνξηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ πξνζσπηθνχ, νη θνξείο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ηνλ Πίλαθα 15 ηνπ Παξαξηήκαηνο κε ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία απνρσξήζεσλ, πξνζιήςεσλ, κεηαηάμεσλ θαη αξηζκνχ πξνζσπηθνχ γηα ηα έηε 2013 θαη εκεηψλεηαη φηη ην πξνζσπηθφ αθνξά κφλν ηνπο ππαιιήινπο ησλ νπνίσλ ε κηζζνδνζία βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ αλσηέξσ θνξέσλ. Τεσνικέρ παπαηηπήζειρ 1. Οη εηζξνέο απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ (Σαθηηθφ θαη ΠΓΔ) πνπ πξνβιέπεη ν θνξέαο σο έζνδν γηα θάζε έηνο ηνπ ΜΠΓ πξέπεη λα ηζνχληαη κε ην πνζφ πνπ εκθαλίδεη ην Τπνπξγείν σο εθξνή γηα ην αληίζηνηρν έηνο. 2. ηελ γξακκή «επηρνξεγήζεηο απφ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ» θαηαρσξνχληαη ηφζν ε ηαθηηθή θαη ε έθηαθηε επηρνξήγεζε, φζν θαη ε ηπρφλ εηδηθή επηρνξήγεζε γηα εμφθιεζε ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ. Δπίζεο ζηελ ίδηα γξακκή θαηαρσξνχληαη θαη νη ηπρφλ απνδφζεηο εζφδσλ πνπ γίλνληαη ζηνλ νξγαληζκφ κέζσ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Σέινο, ζηελ ίδηα γξακκή θαηαρσξνχληαη απφ ηνλ θνξέα θαη ηα πνζά πνπ ηπρφλ αλακέλεηαη λα εηζπξάμεη κέζσ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ σο αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 3. ηελ γξακκή «επηρνξεγήζεηο απφ ΠΓΔ» θαηαρσξνχληαη ηα αλακελφκελα πνζά επηρνξεγήζεσλ απφ ην ΠΓΔ είηε αθνξά ην εζληθφ ζθέινο, είηε ην ζπγρξεκαηνδνηνχκελν, αλεμάξηεηα αλ ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηνπ θνξέα ινγηζηηθνπνηνχληαη σο αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ή φρη. ε θάζε πεξίπησζε, ην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο ζα πξέπεη λα ηζνχηαη κε ην πνζφ πνπ εκθαλίδεη ην Τπνπξγείν σο εθξνή γηα ην αληίζηνηρν έηνο. 4. ηελ γξακκή «επηρνξεγήζεηο απφ ΔΔ» θαηαρσξνχληαη ηα πνζά πνπ ν νξγαληζκφο αλακέλεηαη λα εηζπξάμεη απεπζείαο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη φρη ηα πνζά ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ ΠΓΔ. 5. ηελ γξακκή «Λνηπέο Δπηρνξεγήζεηο» θαηαρσξνχληαη ηα πνζά πνπ πξνέξρνληαη απφ ηπρφλ επηρνξεγήζεηο άιισλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ή ηπρφλ άιιεο επηρνξεγήζεηο (πνπ φκσο δελ πξνέξρνληαη απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ή ην ΠΓΔ). 6. ε θάζε πεξίπησζε νη εηζξνέο απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ πξέπεη λα ινγίδνληαη ζηηο αληίζηνηρεο γξακκέο επηρνξεγήζεσλ ηνπ πίλαθα θαη φρη ζε άιιε γξακκή εζφδνπ (πρ ινηπά έζνδα), αλεμάξηεηα απφ ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν δίλνληαη, δηφηη κφλν έηζη κπνξεί λα γίλεη αμηφπηζηα ε ελνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζε επίπεδν Γεληθήο Κπβέξλεζεο, δηαθνξεηηθά ζα πξνθχπηνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ελνπνίεζεο. 7. Οη δαπάλεο, ηφζν νη ιεηηνπξγηθέο φζν θαη νη επελδπηηθέο, ζα πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη ζην έηνο πνπ αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ. ε πεξίπησζε δπζθνιίαο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ρξφλνπ πξαγκαηνπνίεζεο κίαο δαπάλεο, απηή ζα πξέπεη λα θαηαρσξείηαη ζε έλα κφλν απφ ηα έηε ηεο πεξηφδνπ ηνπ ΜΠΓ. Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Οη θνξείο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή παξαθνινπζνχλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο ινγηζηηθά ζε ηακεηαθή βάζε θαη πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ηνλ πίλαθα 5 ηνπ Παξαξηήκαηνο. 6

7 Σν δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα ησλ θνξέσλ πνπ αθνινπζνχλ ηελ ηακεηαθή ινγηζηηθή πξνζδηνξίδεηαη σο ε δηαθνξά εηζπξάμεσλ πιεξσκψλ (ηακεηαθφ απνηέιεζκα) +/- ηελ κεηαβνιή ηνπ χςνπο ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ πξνο θνξείο εθηφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο (ηξίηνπο) κέζα ζην έηνο αλαθνξάο. Αχμεζε ηνπ χςνπο ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ νδεγεί ζε επηδείλσζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο γηα ηελ πεξίνδν αλαθνξάο. Οη θνξείο ζα πξέπεη επίζεο λα ζπκπιεξψζνπλ ηνλ Πίλαθα 15 ηνπ Παξαξηήκαηνο πνπ αθνξά ηελ εμέιημε ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία απνρσξήζεσλ, πξνζιήςεσλ, κεηαηάμεσλ θαη αξηζκνχ πξνζσπηθνχ γηα ηα έηε 2013 θαη εκεηψλεηαη φηη ην πξνζσπηθφ αθνξά κφλν ηνπο ππαιιήινπο ησλ νπνίσλ ε κηζζνδνζία βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ αλσηέξσ θνξέσλ. Τεσνικέρ παπαηηπήζειρ 1. ην ζθέινο ησλ εζφδσλ (εηζπξάμεηο) πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα δελ πεξηιακβάλνληαη ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα, νη εηζπξάμεηο απφ δάλεηα, θαζψο θαη νη εηζπξάμεηο απφ πψιεζε ρξενγξάθσλ. Αληίζεηα, νη αλακελφκελεο εηζπξάμεηο απφ ηφθνπο απνηεινχλ κέξνο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ εζφδσλ ηνπ νξγαληζκνχ. 2. ην ζθέινο ησλ δαπαλψλ (πιεξσκψλ) πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα δελ πεξηιακβάλνληαη νη πιεξσκέο γηα ρξενιχζηα δαλείσλ θαη γηα απφθηεζε ρξενγξάθσλ (κεηνρψλ, νκνιφγσλ θ.ιπ.). 3. ε φ,ηη αθνξά ηελ απνηχπσζε ησλ επηρνξεγήζεσλ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηζρχνπλ νη βαζηθέο αξρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ γηα ηα ΝΠΙΓ. Ο ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο ησλ επνπηεπνκέλσλ θνξέσλ ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ηνλ ππνηνκέα ησλ ΝΠ (κε δηαρσξηζκφ ΝΠΓΓ θαη ΝΠΙΓ), καδί κε ηνπο αλαιπηηθνχο πίλαθεο θάζε θνξέα ρσξηζηά, ζα ζηαινχλ κε επζχλε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληνχ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ ζηε ΓΠΓΜ. Δπίζεο, αλαθνξηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Τπνηνκέα ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, κε επζχλε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ, ζα πξέπεη λα απνζηαινχλ ζηελ ΓΠΓΜ ηφζν νη ζπγθεληξσηηθνί, φζν θαη νη εμαηνκηθεπκέλνη πίλαθεο εμέιημεο πξνζσπηθνχ Δπαλαηαμηλνκεκέλεο ΓΔΚΟ Οη θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πνπ θαηαηάζζνληαη ζηηο επαλαηαμηλνκεκέλεο ΓΔΚΟ θαη είλαη εληαγκέλνη ζηε Γεληθή Κπβέξλεζε είλαη νη εμήο: Αηηηθφ Μεηξφ ΑΔ, Δγλαηία Οδφο ΑΔ, Διιεληθά Ακπληηθά πζηήκαηα ΑΒΔΔ (ΔΑ), Διιεληθή Αεξνπνξηθή Βηνκεραλία ΑΔ (ΔΑΒ), Διιεληθή Βηνκεραλία Ορεκάησλ ΑΒΔ (ΔΛΒΟ), Διιεληθή Δηαηξεία πληήξεζεο ηδεξνδξνκηθνχ Σξνραίνπ Τιηθνχ ΑΔ (ΔΔΣΤ), Δξγνζέ ΑΔ, Ηιεθηξνκεραληθή Κχκεο ΔΠΔ, Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔΔΛΠΝΟ), Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο ΑΔ, Μνλάδα Οξγάλσζεο Γηαρείξηζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ ΑΔ (ΜΟΓ), Νέα Διιεληθή Ραδηνθσλία, Ίληεξλεη θαη Σειεφξαζε (ΝΔΡΙΣ), Οδηθέο πγθνηλσλίεο ΑΔ (ΟΤ), Οξγαληζκφο Αζηηθψλ πγθνηλσληψλ Θεζζαινλίθεο (ΟΑΘ), Οξγαληζκφο Διιεληθψλ Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ (ΔΛΓΑ), Οξγαληζκφο Πιεξσκψλ θαη Διέγρνπ Κνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ, Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ (ΟΠΔΚΔΠΔ), Οξγαληζκφο ηδεξνδξφκσλ Διιάδνο ΑΔ (ΟΔ), Πξάζηλν Σακείν, Σξαηλνζέ ΑΔ, Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ (ΔΟΣ). Οη θνξείο απηνί ζα πξέπεη λα θαηαξηίζνπλ θαη λα ππνβάινπλ ηηο δεκνζηνλνκηθέο ηνπο πξνβιέςεηο ζηηο ΓΓΟΤ ησλ επνπηεπφλησλ Τπνπξγείσλ, ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν 2.1 θαη εηδηθφηεξα ζηελ ελφηεηα πνπ αληηζηνηρεί ζηε λνκηθή κνξθή (ΝΠΙΓ ή ΝΠΓΓ). Δπηπξφζζεηα, αλαθνξηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ πξνζσπηθνχ, νη θνξείο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ηνλ Πίλαθα 15 ηνπ Παξαξηήκαηνο κε ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία απνρσξήζεσλ, πξνζιήςεσλ, κεηαηάμεσλ 7

8 θαη αξηζκνχ πξνζσπηθνχ γηα ηα έηε 2013 θαη εκεηψλεηαη φηη ην πξνζσπηθφ αθνξά κφλν ηνπο ππαιιήινπο ησλ νπνίσλ ε κηζζνδνζία βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ αλσηέξσ θνξέσλ. Ο ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο ησλ επνπηεπνκέλσλ θνξέσλ ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ηνλ ππνηνκέα ησλ επαλαηαμηλνκεκέλσλ ΓΔΚΟ (κε δηαρσξηζκφ ΝΠΓΓ θαη ΝΠΙΓ), καδί κε ηνπο αλαιπηηθνχο πίλαθεο θάζε θνξέα ρσξηζηά, ζα ζηαινχλ κε επζχλε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληνχ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ ζηε ΓΠΓΜ. Δπίζεο, αλαθνξηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Τπνηνκέα ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, κε επζχλε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ, ζα πξέπεη λα απνζηαινχλ ζηελ ΓΠΓΜ ηφζν νη ζπγθεληξσηηθνί, φζν θαη νη εμαηνκηθεπκέλνη πίλαθεο εμέιημεο πξνζσπηθνχ ΟΣΑ α θαη β βαζκνχ Ο ππνηνκέαο ησλ ΟΣΑ απνηειεί, ζε φξνπο εζφδσλ θαη εμφδσλ, ηνλ δεχηεξν ζε κέγεζνο (κεηά ηνπο ΟΚΑ) ππνηνκέα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, κε ζεκαληηθή επίπησζε ζην απνηέιεζκά (ηζνδχγην) ηεο. Δπηζεκαίλεηαη ε αλάγθε θαηάξηηζεο ξεαιηζηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ, πνπ ζα είλαη ζπλεπείο κε ην εθάζηνηε δεκνζηνλνκηθφ πιαίζην, θαζψο θαη ε ζεκαζία ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ ησλ Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ ζε πξαγκαηηθή βάζε. Δίλαη απαξαίηεην ζηνπο ππφ ζπκπιήξσζε πίλαθεο λα εγγξάθνληαη κφλν ηα έζνδα θαη νη δαπάλεο, ηα νπνία αλακέλεηαη λα εηζπξαρζνχλ θαη αληίζηνηρα λα πιεξσζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. Δπηζεκαίλεηαη φηη απφ ην 2016 θαη κεηά, νη δαπάλεο κηζζνδνζίαο ησλ Πεξηθεξεηψλ ζα βαξχλνπλ ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπο. ην πιαίζην θαηάξηηζεο ηνπ ΜΠΓ , νη ΟΣΑ α & β βαζκνχ ζα πξέπεη λα πξνβνχλ ζε πξνβιέςεηο ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ησλ Πηλάθσλ 8 θαη 9 ηνπ Παξαξηήκαηνο αληίζηνηρα. εκεηψλεηαη φηη ην δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα ησλ ΟΣΑ πξνζδηνξίδεηαη σο ε δηαθνξά εηζπξάμεσλ πιεξσκψλ (ηακεηαθφ απνηέιεζκα) +/- ηελ κεηαβνιή ηνπ χςνπο ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ πξνο θνξείο εθηφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο (ηξίηνπο) κέζα ζην έηνο αλαθνξάο. Αχμεζε ηνπ χςνπο ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ νδεγεί ζε επηδείλσζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο γηα ηελ πεξίνδν αλαθνξάο. ηε ζπλέρεηα, νη ζπκπιεξσκέλνη πίλαθεο ζα πξέπεη λα απνζηαινχλ ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ, ε νπνία ζα πξνβεί ζηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζή ηνπο, ηφζν ζε εμαηνκηθεπκέλν φζν θαη ζε ζπγθεληξσηηθφ επίπεδν γηα ην ζχλνιν ηνπ ππνηνκέα ησλ ΟΣΑ. Σέινο, ν ελνπνηεκέλνο πίλαθαο 7 ηνπ Παξαξηήκαηνο, θαζψο θαη νη επηκέξνπο πίλαθεο γηα θάζε ΟΣΑ μερσξηζηά ζα πξέπεη λα ζηαινχλ κε επζχλε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ησλ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ ζηε ΓΠΓΜ. Δίλαη ζεκαληηθφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ λα επηκεξίζεη ηηο εθηηκψκελεο επηρνξεγήζεηο/απνδηδφκελνπο πφξνπο ΠΓΔ θαη Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ αλά επνπηεπφκελν θνξέα, πξνθεηκέλνπ νη ηειεπηαίνη λα κπνξέζνπλ λα ηηο ελζσκαηψζνπλ ζηηο πξνβιέςεηο ησλ εζφδσλ ηνπο. Σέινο, επηζεκαίλεηαη φηη, βάζεη ηνπ αξ. 43 ηνπ λ. 4270/2014, νη ζηφρνη ηζνδπγίνπ ηνπ ελνπνηεκέλνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο γηα ηα δχν πξψηα έηε απφ ηε ζχληαμε ηνπ ΜΠΓ είλαη δεζκεπηηθνί (δει. ηα έηε 2016 θαη 2017). Δπηπξφζζεηα, αλαθνξηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ πξνζσπηθνχ, νη ΟΣΑ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ηνλ Πίλαθα 15 ηνπ Παξαξηήκαηνο κε ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία απνρσξήζεσλ, πξνζιήςεσλ, κεηαηάμεσλ θαη αξηζκνχ πξνζσπηθνχ γηα ηα έηε 2013 θαη εκεηψλεηαη φηη ην πξνζσπηθφ αθνξά κφλν ηνπο ππαιιήινπο ησλ νπνίσλ ε κηζζνδνζία βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ αλσηέξσ θνξέσλ. 8

9 Σφζν νη ζπγθεληξσηηθνί πίλαθεο εμέιημεο πξνζσπηθνχ (γηα φιν ηνλ ππνηνκέα ησλ ΟΣΑ α θαη β βαζκνχ) φζν θαη νη εμαηνκηθεπκέλνη ζα ππνβιεζνχλ, κε ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία, ζηε ΓΠΓΜ Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΦΚΑ) Οη Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, πληαμηνδνηηθά Σακεία θαη ΟΑΔΓ, ζα πξνβνχλ ζε πξνβιέςεηο ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ησλ ΝΠΓΓ (Πίλαθαο 5 ηνπ Παξαξηήκαηνο). Οη ζπκπιεξσκέλνη πίλαθεο ζα απνζηαινχλ ζηελ αξκφδηα Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνχλ θαη λα νκαδνπνηεζνχλ, ψζηε λα θαηαξηηζηνχλ νη Πίλαθεο 10 θαη 11 αληίζηνηρα. Οη επνπηεπφκελνη θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ησλ Τπνπξγείσλ Δζληθήο Άκπλαο, Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο & Σνπξηζκνχ θαη Δζσηεξηθψλ ζα πξέπεη θαη απηνί λα απνζηείινπλ ηηο πξνβιέςεηο ηνπο ζηελ ΓΓΟΤ ηνπ Τπ. Δξγαζίαο γηα λα δηεπθνιπλζεί ε θαηάξηηζε ηνπ Πίλαθα 10. Θα πξέπεη λα ηνληζζεί φηη γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ αλσηέξσ πηλάθσλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θνξείο ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή, σο πξνο ηελ αθξίβεηα ησλ πξνβιέςεσλ θαη ηε ζπλέπεηά ηνπο. Δίλαη ζεκαληηθφ ηα νηθνλνκηθά ηνπο ζηνηρεία λα παξνπζηάδνληαη θαη κε ηε κεζνδνινγία ESA 2010, κέζα απφ ην εηδηθφ πξφγξακκα ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, θαη παξάιιεια λα δηαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε ηνπ κεηξψνπ δεζκεχζεσλ (εθθαζάξηζε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ, κε δεκηνπξγία λέσλ, έιεγρνη σο πξνο ηελ νξζφηεηα ηήξεζεο ηνπ κεηξψνπ δεζκεχζεσλ θ.ιπ.). Δπηπξφζζεηα, αλαθνξηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ πξνζσπηθνχ, νη ΦΚΑ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ηνλ Πίλαθα 15 ηνπ Παξαξηήκαηνο κε ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία απνρσξήζεσλ, πξνζιήςεσλ, κεηαηάμεσλ θαη αξηζκνχ πξνζσπηθνχ γηα ηα έηε 2013 θαη εκεηψλεηαη φηη ην πξνζσπηθφ αθνξά κφλν ηνπο ππαιιήινπο ησλ νπνίσλ ε κηζζνδνζία βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ αλσηέξσ θνξέσλ. Οη Πίλαθεο 10 θαη 11, θαζψο θαη νη πίλαθεο πξνβιέςεσλ ησλ επί κέξνπο ΦΚΑ ζα απνζηαινχλ ζηελ Τπεξεζία καο κε επζχλε ηεο Πξντζηακέλεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ Φνξείο Τγείαο (Ννζνθνκεία, ΠΔΓΤ-ΤΠΔ, ΔΟΠΤΤ) Αλ θαη αλαγλσξίδνληαη νη αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο θαηάξηηζεο ησλ Πξνυπνινγηζκψλ απφ ηνπο θνξείο Τγείαο (πξνβιέςεηο γηα έζνδα απφ Αζθαιηζηηθνχο θνξείο, απιήξσηεο ππνρξεψζεηο θ.ιπ.), ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί θάζε πξνζπάζεηα γηα ηελ θαηάξηηζε θαηά ην δπλαηφλ ξεαιηζηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ. Οη θνξείο Τγείαο ζα πξνβνχλ ζε πξνβιέςεηο σο εμήο: α) Σα Ννζνθνκεία, ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά ππνδείγκαηα ησλ Πηλάθσλ 12 ή 6 ηνπ Παξαξηήκαηνο, αλάινγα κε ηε λνκηθή ηνπο κνξθή, β) ην ΠΔΓΤ/ΤΠΔ, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 13 θαη γ) ν ΔΟΠΤΤ, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 5 ησλ ΝΠΓΓ. Οη ζπκπιεξσκέλνη πίλαθεο ζα απνζηαινχλ ζηελ αξκφδηα Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνχλ θαη λα νκαδνπνηεζνχλ, ψζηε λα θαηαξηηζηνχλ: ν εληαίνο πίλαθαο φισλ ησλ Ννζνθνκείσλ (Πίλαθαο 12.Α ηνπ Παξαξηήκαηνο), ν Πίλαθαο 13.Α γηα ην ΠΔΓΤ-ΤΠΔ θαη ν Πίλαθαο 13.Β γηα ηνλ ΔΟΠΤΤ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην Τπνπξγείν Τγείαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηα ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία Παηδείαο θαη Δζληθήο Άκπλαο ζα πξέπεη λα ζπγθεληξψζεη ηνπο επηκέξνπο πίλαθεο φισλ ησλ θνξέσλ πγείαο, αλεμαξηήησο απφ ην Τπνπξγείν πνπ ηα επνπηεχεη, δειαδή ην ζχλνιν ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ, ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ Ννζνθνκείσλ, ηνπ Παπαγεσξγίνπ, ηνπ ΝΙΜΙΣ, ηνπ ΔΟΠΠΤ θαζψο θαη ηνπ ΠΔΓΤ. 9

10 Παξάιιεια νη αλσηέξσ θνξείο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ηνλ Πίλαθα 15 ηνπ Παξαξηήκαηνο κε ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία απνρσξήζεσλ, πξνζιήςεσλ, κεηαηάμεσλ θαη αξηζκνχ πξνζσπηθνχ γηα ηα έηε 2013 θαη εκεηψλεηαη φηη ην πξνζσπηθφ αθνξά κφλν ηνπο ππαιιήινπο ησλ νπνίσλ ε κηζζνδνζία βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ αλσηέξσ θνξέσλ. ηε ζπλέρεηα κε επζχλε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ησλ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ζα απνζηαινχλ ζηε Γηεχζπλζή καο ηφζν νη επί κέξνπο πξνυπνινγηζκνί ησλ θνξέσλ, φζν θαη ν εληαίνο πίλαθαο φισλ ησλ Ννζνθνκείσλ (Πίλαθαο 12.Α ηνπ Παξαξηήκαηνο), ν Πίλαθαο 13.Α γηα ην ΠΔΓΤ-ΤΠΔ θαη ν Πίλαθαο 13.Β γηα ηνλ ΔΟΠΤΤ. Γ. Νέεο πνιηηηθέο (Πίλαθαο 14) ηε ζηήιε (1) πεξηγξάθεηε ηε λέα δξάζε / πνιηηηθή πνπ έρεη απνθαζηζζεί λα δξνκνινγεζεί απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ ζαο (ή κπνξεί λα πξφθεηηαη θαη γηα αλαζηνιή/ αθχξσζε ήδε ζεζκνζεηεκέλεο δξάζεο / παξέκβαζεο). ηε ζηήιε (2) θαηαγξάθεηε ηνλ ππνηνκέα πνπ αλακέλεηαη λα επεξεαζζεί απφ ηε δξάζε νη επηινγέο είλαη νη εμήο: Τπνπξγεία, ΟΣΑ, αζθαιηζηηθά ηακεία, ΟΑΔΓ, ΔΟΠΤΤ, λνζνθνκεία (ΠΔΓΤ), επαλαηαμηλνκεκέλεο ΓΔΚΟ, ινηπά λνκηθά πξφζσπα. ηε ζηήιε (3) αλαθέξεηε ην ζπγθεθξηκέλν θνξέα πνπ επεξεάδεηαη απφ ηε δξάζε (πρ. ΟΓΑ, Δζληθή Λπξηθή θελή, Αηηηθφ Μεηξφ, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Γήκνο Αζελαίσλ, Ννζνθνκείν Δπαγγειηζκφο θιπ). ηε ζηήιε (4) ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί ε θαηεγνξία εζφδσλ ή δαπαλψλ αληίζηνηρα, ζην αλαιπηηθφηεξν επίπεδν ησλ γξακκψλ ησλ Πηλάθσλ ηνπ Βαζηθνχ ελαξίνπ (Πίλαθεο 3 έσο 13, αλάινγα κε ην θνξέα) ηνπ Παξαξηήκαηνο, πνπ επεξεάδεηαη απφ ηε λέα πνιηηηθή (πρ θνξνινγηθά έζνδα, ίδηα έζνδα ΟΣΑ, πσιήζεηο, παξνρέο ηξίησλ, ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, δαπάλεο κηζζνδνζίαο, επελδπηηθέο δαπάλεο θ.ιπ.). ηε ζηήιε (5) αλαθέξεηαη ην κέξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ ρξεκαηνδνηεί ηελ ελ ιφγσ δξάζε ή φπνπ αλακέλεηαη ην πξφζζεην έζνδν : ηαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ή Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ). ηε ζηήιε (6) ζπκπιεξψλεηαη ην θφζηνο / ε απφδνζε ηεο δξάζεο ζε επξψ αλά έηνο ηνπ ΜΠΓ ( ). Οη λέεο δξάζεηο/πνιηηηθέο ρσξίδνληαη ζε: (α) κφληκεο. Μφληκε παξέκβαζε είλαη εθείλε πνπ ε εθαξκνγή ηεο έρεη κφληκε δηαρξνληθά επίδξαζε ζε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία δαπάλεο ή εζφδνπ. (β) έθηαθηεο. Έθηαθηε παξέκβαζε είλαη εθείλε πνπ επηδξά ζε θάπνην ζηνηρείν ησλ εζφδσλ - εμφδσλ κφλν ζε ζπγθεθξηκέλν έηνο(ε). Ο νξζφο ηξφπνο απεηθφληζεο ηνπ θφζηνπο/απφδνζεο ηεο δξάζεο είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, θαζψο ιαλζαζκέλνο ηξφπνο εκθάληζεο ηεο παξέκβαζεο ζα νδεγήζεη ζε κε ξεαιηζηηθέο πξνβιέςεηο. Γηα ην ιφγν απηφ παξαηίζεληαη θάπνηα παξαδείγκαηα πνπ πηζαλψο ζα βνεζήζνπλ ζηε ζσζηή ζπκπιήξσζε ηεο ζηήιεο Μόνιμη και ζηαθεπήρ απόδοζηρ / κόζηοςρ δημοζιονομική παπέμβαζη Παξάδεηγκα 1.1 Έζησ φηη απνθαζίδεηαη ε πξφζιεςε κφληκνπ πξνζσπηθνχ απφ , ε νπνία απνηηκάηαη φηη ζα επηθέξεη κηα ζηαζεξή εηήζηα αχμεζε ζηα έμνδα ηνπ θνξέα ζαο ηεο ηάμεο ησλ 12 ρηιηάδσλ επξψ. Η ζσζηή απεηθφληζε ηεο παξέκβαζεο ζηε ζηήιε 6 είλαη: 10

11 Κφζηνο / Απφδνζε δξάζεο (ζε. ) Παξάδεηγκα 1.2 Έζησ φηη απνθαζίδεηαη ε πξφζιεςε κφληκνπ πξνζσπηθνχ απφ , ε νπνία απνηηκάηαη φηη ζα επηθέξεη κηα ζηαζεξή εηήζηα αχμεζε ζηα έμνδα ηνπ θνξέα ζαο 12 ρηιηάδσλ επξψ. Η ζσζηή απεηθφληζε ηεο παξέκβαζεο ζηε ζηήιε 6 είλαη: Κφζηνο / Απφδνζε δξάζεο (ζε ) Έκηακηη δημοζιονομική παπέμβαζη Παξάδεηγκα 2.1 Έζησ φηη απνθαζίδεηαη ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ 12κελεο δηάξθεηαο, απφ ηελ , ε νπνία απνηηκάηαη φηη ζα επηθέξεη κηα εηήζηα αχμεζε ζηα έμνδα ηνπ θνξέα ζαο 12 ρηιηάδσλ επξψ. Η ζσζηή απεηθφληζε ηεο παξέκβαζεο ζηε ζηήιε 6 είλαη: Κφζηνο / Απφδνζε δξάζεο (ζε ) Παξάδεηγκα 2.2 Έζησ φηη απνθαζίδεηαη ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ 12κελεο δηάξθεηαο, απφ ηελ , ε νπνία απνηηκάηαη φηη ζα επηθέξεη κηα εηήζηα αχμεζε ζηα έμνδα ηνπ θνξέα ζαο 12 ρηιηάδσλ επξψ. Η ζσζηή απεηθφληζε ηεο παξέκβαζεο ζηε ζηήιε 6 είλαη: Κφζηνο / Απφδνζε δξάζεο (ζε ) Μόνιμη και μεηαβαλλόμενηρ απόδοζηρ/κόζηοςρ δημοζιονομική παπέμβαζη Παξάδεηγκα 3.1 Έζησ φηη απνθαζίδεηαη ε πξφζιεςε κφληκνπ πξνζσπηθνχ απφ , ε νπνία απνηηκάηαη φηη ζα επηθέξεη κηα ζηαζεξή εηήζηα αχμεζε ζηα έμνδα ηνπ θνξέα ζαο ηεο ηάμεο ησλ 12 ρηιηάδσλ επξψ θαηά ηνλ πξψην ρξφλν θαη επηπιένλ επηβάξπλζε επξψ γηα 11

12 θάζε επφκελν έηνο ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν. Η ζσζηή απεηθφληζε ηεο παξέκβαζεο ζηε ζηήιε 6 είλαη: Κφζηνο / Απφδνζε δξάζεο (ζε ) Δπίζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ην πξφζεκν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ λέσλ πνιηηηθψλ. Οη γεληθνί θαλφλεο είλαη νη εμήο: (α) Παξέκβαζε ζηα έζνδα ε νπνία νδεγεί ζε κείσζε απεηθνλίδεηαη κε κείνλ (-) (β) Παξέκβαζε ζηα έζνδα ε νπνία νδεγεί ζε αχμεζε απεηθνλίδεηαη κε ζπλ (+) (γ) Παξέκβαζε ζηα έμνδα ε νπνία νδεγεί ζε κείσζε εμφδσλ απεηθνλίδεηαη κε κείνλ (-) (δ) Παξέκβαζε ζηα έμνδα ε νπνία νδεγεί ζε αχμεζε εμφδσλ απεηθνλίδεηαη κε ζπλ (+) ηε ζηήιε (7) ζπκπιεξψλεηαη ε εθηηκψκελε απφ ην Τπνπξγείν ζαο εκεξνκελία έλαξμεο εθαξκνγήο ηεο πεξηγξαθφκελεο δξάζεο. ηε ζηήιε (8) ζπκπιεξψλνληαη νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο (πρ. έθδνζε ππνπξγηθήο απφθαζεο ή ΚΤΑ, λνκνζεηηθή ξχζκηζε, ΠΓ, εγθχθιηνο). ηε ζηήιε (9) ζπκπιεξψλεηαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο / απφδνζεο ηεο δξάζεο θαη νη αληίζηνηρεο ππνζέζεηο εξγαζίαο πνπ έρνπλ γίλεη απφ ην Τπνπξγείν ζαο. ηε ζηήιε (10) ζπκπιεξψλνληαη παξαηεξήζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εμεηδίθεπζε ηεο λέαο πνιηηηθήο, θαη νηηδήπνηε άιιν ζεσξείηε ζεκαληηθφ γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ θαη ησλ αλαγθψλ ζαο. Δ. Δηδηθά ζέκαηα 1. Έζνδα/δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο Μεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ησλ πηλάθσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο, δεηνχληαη ζηνηρεία γηα ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο. Ωο έζνδα απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο λννχληαη ηα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ δαλεηζκφ, απφ πψιεζε κεηνρψλ ή νκνιφγσλ, απφ εμφθιεζε νκνιφγσλ ζηε ιήμε ηνπο, απφ πξάμεηο repos θ.ιπ.. ηα έζνδα απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο εληάζζνληαη θαη ηα ηακεηαθά ππφινηπα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ. Θα πξέπεη λα επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή ζαο φηη ηα έζνδα απφ ηφθνπο ή κεξίζκαηα απφ ηηο αλσηέξσ πξάμεηο, δελ είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο θαη ζα θαηαρσξνχληαη ζηηο νηθείεο γξακκέο. Ωο δαπάλεο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο λννχληαη νη πιεξσκέο γηα ρξενιχζηα, νη αγνξέο κεηνρψλ ή νκνιφγσλ, νη πξάμεηο reverse repos θ.ιπ. Οη πιεξσκέο γηα ηφθνπο θαηαρσξνχληαη ζηελ νηθεία γξακκή. Σα έζνδα θαη νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο ζα θαηαγξάθνληαη πιένλ ππνρξεσηηθά ζηηο αληίζηνηρεο γξακκέο, αθνχ ηα ζηνηρεία απηά είλαη απαξαίηεηα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ηνπ πξσηνγελνχο απνηειέζκαηνο γεληθήο θπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ χζηεκα Λνγαξηαζκψλ ESA

13 2. Απιήξσηεο ππνρξεψζεηο Πέξαλ ησλ ζηνηρείσλ εζφδσλ-εμφδσλ ζχκθσλα κε ηνπο πίλαθεο ηνπ παξαξηήκαηνο, ζα θαηαγξάθεηαη ζηελ εηδηθή ζεηξά θαη ην χςνο (stock) ησλ ζπζζσξεπκέλσλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ ζην ηέινο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, αθξηβψο φπσο θνηλνπνηείηαη θαη ζηελ ΔΛΣΑΣ. Δηδηθφηεξα, ζην χςνο ησλ ζπζζσξεπκέλσλ νθεηιψλ ζα θαηαγξάθνληαη φιεο αλεμαηξέησο νη απιήξσηεο ππνρξεψζεηο, αζρέησο αλ έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο ή φρη. Δπίζεο, ζα γίλεηαη πξφβιεςε γηα ην εθάζηνηε χςνο ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ γηα θάζε έηνο ηεο πεξηφδνπ , κε ηελ παξαθάησ θφξκνπια: Ύτορ απλήπυηυν ςποσπεώζευν ζηο ηέλορ ηος πποηγούμενος έηοςρ μείον πληπυμέρ για εξοθλήζειρ απλήπυηυν ςποσπεώζευν παλαιών εηών ζηο ηπέσον έηορ πλέον νέερ απλήπυηερ ςποσπεώζειρ ηος ηπέσονηορ έηοςρ (αν δημιοςπγηθούν) = νέο ύτορ απλήπυηυν ςποσπεώζευν ζηο ηέλορ ηος ηπέσονηορ έηοςρ. Σν ζηνηρεία ηνπ χςνπο ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ ζην ηέινο ηνπ έηνπο είλαη απαξαίηεηα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηζνδπγίνπ θαη ηνπ πξσηνγελνχο απνηειέζκαηνο γεληθήο θπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ χζηεκα Λνγαξηαζκψλ ESA2010. Σ. Γηαβίβαζε ζηνηρείσλ θαη πηλάθσλ Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ Οη Γεληθνί Γηεπζπληέο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, παξαθαινχληαη λα απνζηείινπλ ηελ παξνχζα εγθχθιην ζε φινπο ηνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο ηνπο, πξνθεηκέλνπ νη ηειεπηαίνη λα πξνβνχλ ζηε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ, ζπκπιεξψλνληαο ηνπο ζρεηηθνχο πίλαθεο. Όινη νη αλσηέξσ πίλαθεο, αθνχ ζπκπιεξσζνχλ απφ ηνπο θνξείο ηνπ θάζε επνπηεχνληνο Τπνπξγείνπ, ζα απνζηαινχλ ειεθηξνληθά ζην Γεληθφ Γηεπζπληή Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ (θαη φρη ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο), ν νπνίνο ζα ηνπο ειέγμεη γηα ηε ζπλέπεηα θαη ηελ πιεξφηεηά ηνπο. ηε ζπλέρεηα νη πίλαθεο απηνί (ζπγθεληξσηηθνί θαη αλαιπηηθνί, φπσο δεηείηαη θαηά πεξίπησζε) καδί κε ηνπο πίλαθεο ηνπ Τπνπξγείνπ, ζα ζηαινχλ επίζεο ειεθηξνληθά, απνθιεηζηηθά κέρξη ηηο 30 Μαξηίνπ 2015 θαη κε επζχλε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ, ζηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ, Γεκνζηνλνκηθψλ ηνηρείσλ θαη Μεζνδνινγίαο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: Γηα ηε δηεπθφιπλζή ζαο, καδί κε ηελ εγθχθιην, ζαο απνζηέιινληαη νη πίλαθεο ηνπ Παξαξηήκαηνο θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (excel). Γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ, Γεκνζηνλνκηθψλ ηνηρείσλ θαη Μεζνδνινγίαο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε Πίνακας Αποδεκηών 1. Πποεδπία Γημοκπαηίαρ Τπηπεζία Γιοικηηικών και Οικονομικών Τποθέζεων 2. Βοςλή ηων Δλλήνων Γιεύθςνζη Οικονομικών Τπηπεζιών 3. Όλα ηα Τποςπγεία Ο Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ Γεκήηξεο Μάξδαο 13

14 α) Γπαθεία Τποςπγών β) Γπαθεία Αναπληπωηών Τποςπγών, Τθςποςπγών γ) Γπαθεία Γεν. Γπαμμαηέων δ) Γενικούρ Γιεςθςνηέρ Οικονομικών Τπηπεζιών (με ηην ςποσπέωζη να ενημεπώζοςν άμεζα ηοςρ θοπείρ ηηρ Γενικήρ Κςβέπνηζηρ πος εποπηεύοςν) 4. Ανεξάπηηηερ Απσέρ α) Δπιηποπή Ανηαγωνιζμού β) Ρςθμιζηική Απσή Δνέπγειαρ γ) ΔΛΣΑΣ 5. Γενική Γπαμμαηεία Δνημέπωζηρ & Δπικοινωνίαρ Εζωηερική διανομή 1) Γπαθείο κ. Τποςπγού Οικονομικών 2) Γπαθείο κ. Αναπληπωηή Τποςπγού Οικονομικών 3) Γπαθείο κ. Γεν. Γπαμμαηέα Γημοζιονομικήρ Πολιηικήρ 4) Γπαθείο καρ Γενικήρ Γ/νηπιαρ Γημοζιονομικήρ Πολιηικήρ & Πποϋπολογιζμού 5) ΓΠΓΜ - Α' 6) ΓΠΓΚ 14

15 Πίλαθαο 1 Ανώηαηα Όρια Δαπανών Φορέων Κραηικού Προϋπολογιζμού ζε ηαμειακή βάζη για ηα έηη ποσά σε εκατ. ευρώ Φορείς ΠΛΗΡΩΜΔ (Πποζωπινέρ) Βαζικό ενάπιο (εγκεκπιμένορ Π/Τ βάζει θοπέα) Βαζικό ενάπιο Βαζικό ενάπιο Βαζικό ενάπιο Βαζικό ενάπιο Πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο Τ.Π (εκ ηυν οποίυν αποδοσέρ) ΠΔΕ 0 0 Σαμειακό ύνολο Βνπιή ησλ Διιήλσλ Τ.Π (εκ ηυν οποίυν αποδοσέρ) ΠΔΕ 0 2 Σαμειακό ύνολο Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο Τ.Π (εκ ηυν οποίυν αποδοσέρ) ΠΔΕ Σαμειακό ύνολο ηο οποίο αναλύεηαι ζε: Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Τ.Π (εκ ηυν οποίυν αποδοσέρ) ΠΔΕ Σαμειακό ύνολο Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ Τ.Π (εκ ηυν οποίυν αποδοσέρ) ΠΔΕ Σαμειακό ύνολο Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε Τ.Π (εκ ηυν οποίυν αποδοσέρ) ΠΔΕ Σαμειακό ύνολο Τπνπξγείν Μαθεδνλίαο θαη 15

16 5 4 Θξάθεο Τ.Π (εκ ηυν οποίυν αποδοσέρ) ΠΔΕ 0 2 Σαμειακό ύνολο Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ Τ.Π (εκ ηυν οποίυν αποδοσέρ) ΠΔΕ 4 7 Σαμειακό ύνολο Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο Τ.Π (εκ ηυν οποίυν αποδοσέρ) (εκ ηυν οποίυν - Εξοπλιζηικά ππογπάμμαηα ηαμειακή βάζη) ΠΔΕ 7 15 Σαμειακό ύνολο Τπνπξγείν Τγείαο 7 8 Τ.Π (εκ ηυν οποίυν αποδοσέρ) ΠΔΕ Σαμειακό ύνολο Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ Τ.Π (εκ ηυν οποίυν αποδοσέρ) ΠΔΕ 10 8 Σαμειακό ύνολο Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ Τ.Π (εκ ηυν οποίυν αποδοσέρ) ΠΔΕ Σαμειακό ύνολο ηο οποίο αναλύεηαι ζε: Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ Τ.Π (εκ ηυν οποίυν αποδοσέρ) ΠΔΕ Σαμειακό ύνολο Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ Τ.Π (εκ ηυν οποίυν αποδοσέρ) ΠΔΕ

17 Σαμειακό ύνολο Οηθνλνκηθψλ (πιελ Γεληθψλ Κξαηηθψλ Γαπαλψλ) Τ.Π (εκ ηυν οποίυν αποδοσέρ) ΠΔΕ 13 9 Σαμειακό ύνολο Γεληθέο Κξαηηθέο Γαπάλεο Τ.Π (εκ ηυν οποίυν αποδοσέρ-ζςνηάξειρ) Εκ ηυν οποίυν (Τόκοι -ζε καθαπή βάζη) (Εξοδα εκηαμίεςζηρ δανείος ζηο ΕFSF) (Καηαπηώζειρ εγγςήζευν -ζε καθαπή βάζη) (Τακηοποίηζη ςποσπεώζευν ΠΟΕ θοπέυν Γενικήρ Κςβέπνηζηρ) ΠΔΕ 0 0 Σαμειακό ύνολο Τπνπξγείν Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο Τ.Π (εκ ηυν οποίυν αποδοσέρ) ΠΔΕ Σαμειακό ύνολο ηο οποίο αναλύεηαι ζε: Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ Τ.Π (εκ ηυν οποίυν αποδοσέρ) ΠΔΕ Σαμειακό ύνολο Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο Τ.Π (εκ ηυν οποίυν αποδοσέρ) ΠΔΕ Σαμειακό ύνολο Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο Τ.Π (εκ ηυν οποίυν αποδοσέρ) ΠΔΕ Σαμειακό ύνολο

18 Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο Τ.Π (εκ ηυν οποίυν αποδοσέρ) ΠΔΕ Σαμειακό ύνολο Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ Τ.Π (εκ ηυν οποίυν αποδοσέρ) ΠΔΕ Σαμειακό ύνολο ηο οποίο αναλύεηαι ζε: Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο Τ.Π (εκ ηυν οποίυν αποδοσέρ) ΠΔΕ εκ ηυν οποίυν (Πεπιθεπειακά Ππογπάμμαηα) Σαμειακό ύνολο Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ Τ.Π (εκ ηυν οποίυν αποδοσέρ) ΠΔΕ Σαμειακό ύνολο Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ Τ.Π (εκ ηυν οποίυν αποδοσέρ) ΠΔΕ Σαμειακό ύνολο Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ Τ.Π (εκ ηυν οποίυν αποδοσέρ) ΠΔΕ Σαμειακό ύνολο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο Τ.Π (εκ ηυν οποίυν αποδοσέρ) ΠΔΕ 0 0 Σαμειακό ύνολο

19 Ι. TAMEIAKO ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΩΝ ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ (Α+Β) ημείυζη: Από ηο 2016 και μεηά δεν έσοςν πεπιληθθεί ποζά για ηο ΠΓΔ. Οι ΓΓΟΤ θα ππέπει να επικοινυνήζοςν με ηην απμόδια Γ/νζη Γημ. Δπενδύζευν ηος Τπ. Οικονομίαρ, Τποδομών, Ναςηιλίαρ & Σοςπιζμού. 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850702 2015-06-16

15PROC002850702 2015-06-16 πγγξνχ83, 11745Αζήλα, ηει. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πιεξνθνξίεο: Zήθνπ Μαξγαξίηα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr «ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπιεξσηέο Υπνπξγνχο θαη Πιεξνθνξίεο: 213-1313-109 ή107 ή 133 ή 120 ή 129 ή 147 210-3393117

Αλαπιεξσηέο Υπνπξγνχο θαη Πιεξνθνξίεο: 213-1313-109 ή107 ή 133 ή 120 ή 129 ή 147 210-3393117 Αναπηηηέα ζηο διαδίκηςο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύτοσς 65, Σεπτέμβριος 2011 Νη Ππγγξαθείο Ζ αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα 16/01/14 Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΥΗΜ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΟΟ/ΠΤ/1/409 ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Αγ. Κσλ/λνπ 16 Πιεξνθνξίεο : M.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙ0 ΣΜΗΜΑ ΑΡΦΕΙΟΝΟΜΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία Πτυχιακή εργαςία για

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα»

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα» ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΡΑΠΔΩΛ ΓΗΑ ΚΖ ΘΒΔΟΛΖΡΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «SOAM» ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΛΡΑΠ ΝΟΓΑΛΩΠΔΗΠ ΞΝ ΒΝΖΘΝΛ ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΡΗΘΝ ΞΙΖΘΠΚΝ ΠΔ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΑΠΙΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Χρηματοδοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα