ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Θέκα : Καηάξηηζε Μεζνπξφζεζκνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Θέκα : Καηάξηηζε Μεζνπξφζεζκνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2016-2019"

Transcript

1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αζήλα, 6 Μαξηίνπ 2015 Αξηζ. πξση.: 2/16590/ΓΠΓΜ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ Σαρ. Γ/λζε : Παλ/κίνπ 37 ΠΡΟ: Ωο Πίλαθαο απνδεθηψλ Αζήλα Σειέθσλα: ΑΓΑ: Θέκα : Καηάξηηζε Μεζνπξφζεζκνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο Α. Γεληθά Ο λφκνο 4270/2014 (ΦΔΚ143Α ) γηα ηηο αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο πξνβιέπεη κεηαμχ άιισλ ζηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ ηελ ππνρξέσζε θαηάξηηζεο Μεζνπξφζεζκνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο (ΜΠΓ), ην νπνίν δίλεη κηα ζαθή εηθφλα ησλ δεκνζηνλνκηθψλ νξίσλ θαη ησλ δεζκεχζεσλ πνπ αλαιακβάλνληαη γηα ηελ επφκελε πεξίνδν, ησλ βαζηθψλ πνιηηηθψλ θαηεπζχλζεσλ, θαζψο θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Σν ΜΠΓ ζέηεη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη δείθηεο πινπνίεζεο ζηελ πξνζπάζεηα εμνξζνινγηζκνχ θαη ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ θαη επίηεπμεο ησλ εθάζηνηε δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ. Παξάιιεια, ζέηεη ηα αλψηαηα φξηα δαπαλψλ γηα φιε ηελ πεξίνδν γηα ηα Τπνπξγεία, θαζψο θαη ηνπο ζηφρνπο ηζνδπγίνπ γηα ηνπο ινηπνχο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. ην πιαίζην απηφ, ην ΜΠΓ πεξηέρεη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ζε κεζνπξφζεζκν νξίδνληα θαη δελ εζηηάδεη κφλν ζηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε, αιιά ζηε Γεληθή Κπβέξλεζε, σο έλα εληαίν ζχλνιν. Σν ΜΠΓ ζα πεξηιακβάλεη ηελ πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εηψλ ( ), θαζψο θαη ηηο πξνβιέςεηο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ πξννπηηθψλ γηα α) ην ηξέρνλ έηνο (2015), β) ην έηνο πξνυπνινγηζκνχ (2016) θαη γ) ηα ηξία επφκελα έηε ( ). Γηα ηελ θαηάξηηζή ηνπ απαηηείηαη ε νπζηαζηηθή θαη ελεξγή ζπκκεηνρή φισλ ησλ Τπνπξγείσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, αθνχ απηνί είλαη νη αξκφδηνη θνξείο πνπ νθείινπλ λα πινπνηήζνπλ ηελ φιε εζληθή πξνζπάζεηα, φπσο απηή αληαλαθιάηαη ζηηο επί κέξνπο δεζκεχζεηο ηνπ ΜΠΓ, ηφζν ζε θεληξηθφ επίπεδν, φζν θαη ζε επίπεδν επνπηεπφκελσλ θνξέσλ. 1

2 Η θαηάξηηζε ηνπ ΜΠΓ , δεδνκέλνπ φηη πξαγκαηνπνηείηαη ζε κηα ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζπκπίπηεη κε ηελ έλαξμε κηαο λέαο θπβεξλεηηθήο ζεηείαο δηαθνξνπνηείηαη ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ΜΠΓ σο πξνο ην εμήο: Με ηηο νξνθέο δαπαλψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα εγθχθιην δίλεηαη ζηα Τπνπξγεία ην πιαίζην ηνπ βαζηθνχ ζελαξίνπ θαη αλακέλεηαη απφ ηα ίδηα λα απνζηείινπλ ζην ΓΛΚ ηηο πνζνηηθνπνηεκέλεο πξνβιέςεηο ηνπο γηα ηηο λέεο πνιηηηθέο - δξάζεηο - πξνηεξαηφηεηεο ησλ επφκελσλ εηψλ, πνπ απνηππψλνπλ ηε ζπλνιηθή πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ ζα πξνέιζνπλ ελφςεη ησλ λέσλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη ζην πιαίζην ησλ θξαηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ. Β. Η ζπκβνιή ησλ θνξέσλ ζηελ θαηάξηηζε ηνπ ΜΠΓ Ι. ΒΑΙΚΟ ΔΝΑΡΙΟ ην πιαίζην ηεο θαηάξηηζεο ηνπ ΜΠΓ, ζε πξψηε θάζε νη θνξείο (Τπνπξγεία, Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο επνπηεπφκελνη θνξείο, ΑΓΑ) θαινχληαη λα εμεηδηθεχζνπλ θαηαξράο ην ΒΑΙΚΟ ΔΝΑΡΙΟ ηεο πεξηφδνπ πνπ θαιχπηεη α) ην ηξέρνλ έηνο (2015), β) ην έηνο πξνυπνινγηζκνχ (2016) θαη γ) ηα ηξία επφκελα έηε ( ). Ωο ΒΑΙΚΟ ΔΝΑΡΙΟ νξίδεηαη ε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ εζφδσλ θαη εμφδσλ αλά έηνο γηα φιε ηελ πεξίνδν , ιακβάλνληαο ππφςε ηα θαησηέξσ: α. Σηο ελδεηθηηθέο καθξννηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν (ξπζκφο αλάπηπμεο, αλεξγία, πιεζσξηζκφο θ.ιπ.) φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα ΙΙ, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζε ελδερφκελν επηθαηξνπνίεζήο ηνπο ζα ππάξμεη λεφηεξε ελεκέξσζε, θαη β. Σηο επηθαηξνπνηεκέλεο απνδφζεηο ησλ παξεκβάζεσλ δαπαλψλ θαη εζφδσλ πνπ ίζρπαλ κέρξη ηψξα. Δπνκέλσο, ην ζελάξην βάζεο είλαη ε πξνβνιή ηεο εμέιημεο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ ησλ θνξέσλ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο, θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο καθξννηθνλνκηθέο ππνζέζεηο γηα ηε ζπλνιηθή επίδνζε ηεο νηθνλνκίαο, ρσξίο πξφζζεηεο δεκνζηνλνκηθέο παξεκβάζεηο θαη λέεο πνιηηηθέο, πέξαλ εθείλσλ πνπ είραλ ήδε λνκνζεηεζεί κέρξη θαη ην ηέινο Γεθεκβξίνπ Η έγθαηξε θαη ζπλεπήο θαηάξηηζε ηνπ Βαζηθνχ ελαξίνπ ηφζν ζε επίπεδν Τπνπξγείνπ, φζν θαη ζε επίπεδν επνπηεπφκελσλ θνξέσλ ζα γίλεη κε επζχλε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ. Σν ζελάξην βάζεο πνπ ζα εθπνλήζνπλ νη θνξείο ζα πξέπεη λα είλαη ξεαιηζηηθφ θαη αθξηβέο θαη λα απνηππψλεη ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο πξνβιέςεηο γηα ηηο δεκνζηνλνκηθέο επηδφζεηο ησλ θνξέσλ ζε φιε ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν. ΙΙ. ΝΔΔ ΠΟΛΙΣΙΚΔ Σν δεχηεξν ηκήκα πιεξνθφξεζεο πνπ αλακέλεηαη απφ ηα Τπνπξγεία είλαη νη πξνβιέςεηο ηνπο γηα ηηο λέεο πνιηηηθέο πνπ έρνπλ ηεζεί σο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηα επφκελα έηε θαη ε δεκνζηνλνκηθή επίπησζε απηψλ θαη' έηνο. Γ. Η ηερληθή θαηάξηηζεο ηνπ Βαζηθνχ ελαξίνπ Απφ ηερληθήο πιεπξάο ε θαηάξηηζε ηνπ Βαζηθνχ ελαξίνπ ζα γίλεη απφ ηνλ θάζε θνξέα, σο εμήο: 2

3 Βήμα 1 ο : Έηορ βάζηρ για ηη διενέπγεια πποβλέτευν Ωο βάζε γηα ηε δηελέξγεηα πξνβνιψλ ησλ εζφδσλ - εμφδσλ ζην δηάζηεκα , ζα ιεθζνχλ ππφςε ηα νξηζηηθά ζηνηρεία γηα ην θιείζηκν ηνπ Δηδηθά γηα ηνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο, ηα ζηνηρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην θιείζηκν ηνπ 2014 ζα είλαη απηά πνπ πξφθεηηαη λα θνηλνπνηεζνχλ ζηελ ΔΛΣΑΣ θαη ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο, ζην πιαίζην ηεο εηήζηαο ππνβνιήο ζηνηρείσλ γηα ηε Γηαδηθαζία Τπεξβνιηθνχ Διιείκκαηνο (ΓΤΔ). Βήμα 2 ο : Μακποοικονομικέρ πποβλέτειρ Καηά ην κέξνο πνπ θάπνηα απφ ηα ζηνηρεία ησλ εζφδσλ-εμφδσλ ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ γηα ηελ πεξίνδν , φπσο έρνπλ πξνθχςεη απφ ην Βήκα 1, εμαξηψληαη απφ ηελ εμέιημε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ πξνβιέςεσλ γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία (Πίλαθαο 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο), ηα ζηνηρεία απηά ζα πξέπεη λα αλαπξνζαξκνζζνχλ, ψζηε λα ελζσκαηψζνπλ ηηο καθξννηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο γηα ην δηάζηεκα (π.ρ. αλ θάπνηα απφ ηα ινηπά έμνδα, δειαδή πξνκήζεηεο, θαχζηκα θ.ιπ., ζπλδένληαη κε ηνλ πιεζσξηζκφ, απηφ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε. Δπίζεο, αλ θάπνηα απφ ηα ινηπά έζνδα ζπλδένληαη κε ηνλ νλνκαζηηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο ή ηε ζπλνιηθή δήηεζε, ζα γίλεη αλάινγε πξνβνιή βάζεη ησλ πξνβιέςεσλ κεηαβνιήο ηνπ νλνκαζηηθνχ ΑΔΠ ή ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο θ.ιπ.). 1. Κεληξηθή Γηνίθεζε (Τπνπξγεία θαη Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο) Οη νξνθέο δαπαλψλ γηα ηνλ Κεληξηθφ Φνξέα/Τπνπξγείν ζαο γηα ην 2015 θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γηα ηα επφκελα ρξφληα ζαο απνζηέιινληαη κε ηελ παξνχζα εγθχθιην νη νξνθέο δαπαλψλ, φπσο έρνπλ εθπνλεζεί απφ ηε Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο ηνπ ΓΛΚ, κε βάζε φζα κέρξη ζήκεξα έρνπλ ζεζκνζεηεζεί θαη απνηεινχλ ην ιεγφκελν "βαζηθφ ζελάξην", κε ηελ ελζσκάησζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ κέρξη ηψξα ηζρπνπζψλ δεκνζηνλνκηθψλ παξεκβάζεσλ αλά έηνο (Πίλαθαο 1 Παξαξηήκαηνο). ηηο πξναλαθεξφκελεο νξνθέο πεξηιακβάλνληαη θαη νη Αλεμάξηεηεο Αξρέο, νη νπνίεο απνηεινχλ εηδηθνχο θνξείο ησλ αληίζηνηρσλ Τπνπξγείσλ. εκεηψλεηαη φηη ζηνλ Πίλαθα 1, δελ έρνπλ πεξηιεθζεί γηα ηελ πεξίνδν νη νξνθέο δαπαλψλ ηνπ ΠΓΔ. Οη ΓΓΟΤ ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηελ αξκφδηα Γ/λζε Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηνπ Τπ. Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο & Σνπξηζκνχ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπο. πλεπψο, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε θαη ηα αλψηαηα φξηα δαπαλψλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ην Τπνπξγείν ζαο, δελ ζα πξνβεί ζε πξνβιέςεηο γηα ηε ζπλνιηθή εηήζηα δαπάλε ηεο πεξηφδνπ , παξά κφλν γηα ηελ εζσηεξηθή θαηαλνκή ηεο θάζε εηήζηαο δαπάλεο, ζχκθσλα κε ηνπο Πίλαθεο 3 θαη 4 ηνπ Παξαξηήκαηνο, γηα ηηο δαπάλεο ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ ΠΓΔ, αληίζηνηρα. εκεηψλεηαη φηη ζηνλ πίλαθα 4 (ζηνηρεία ΠΓΔ), ζα απνηππψλνληαη νη θαιχηεξεο δπλαηέο πξνβιέςεηο, θαη έηνο, γηα ηα πνζά ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΠΓΔ πνπ αλακέλεηαη λα θαηαλεκεζνχλ απφ ην Τπνπξγείν ζε λνκηθά πξφζσπα εληφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ζε θνξείο εθηφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη ζε απηά πνπ αλακέλεηαη λα δηαηεζνχλ απεπζείαο απφ ην Τπνπξγείν. Ιδαληθά, ζε φ,ηη αθνξά ηνπο θνξείο εληφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ζα βνεζνχζε ε απνηχπσζε ησλ θαηαλνκψλ δηαθεθξηκέλα αλά λνκηθφ πξφζσπν. ηηο πεξηπηψζεηο Τπνπξγείσλ πνπ επνπηεχνπλ κεγάιν αξηζκφ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη δελ είλαη εθηθηή ε δηαθεθξηκέλε απνηχπσζε κπνξεί λα γίλεη νκαδνπνίεζε (πρ Λνγαξηαζκνί Κνλδπιίσλ Έξεπλαο Παλεπηζηεκίσλ). ε θάζε πεξίπησζε, ηα λνκηθά πξφζσπα ηνπ Τπνπξγείνπ πνπ απνξξνθνχλ ζεκαληηθά θνλδχιηα απφ ηνλ ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΠΓΔ πξέπεη λα απνηππψλνληαη δηαθεθξηκέλα ζηνλ πίλαθα. 3

4 ημείυζη: Θα ππέπει να επιζημανθεί όηι ζύμθυνα με ηο Ν. 4270/2014 αμέζυρ μεηά ηην τήθιζη ηος ΜΠΔΣ, οι οποθέρ για ηα δύο ππώηα έηη ηος ΜΠΔΣ θευπούνηαι δεζμεςηικέρ για ηην καηάπηιζη και εκηέλεζη ηος Πποϋπολογιζμού ηυν εηών αςηών. Σηο πλαίζιο αςηό, μεηά ηην τήθιζη ηος ΜΠΔΣ , οι οποθέρ δαπανών ηος 2017 (ζαν δεύηεπο έηορ) θα είναι δεζμεςηικέρ για ηην καηάπηιζη ηος Πποϋπολογιζμού ηος έηοςρ 2017, η οποία θα ξεκινήζει ηο Σεπηέμβπιο ηος 2016 από ηη Διεύθςνζη Πποϋπολογιζμού Γενικήρ Κςβέπνηζηρ ηος ΓΛΚ. Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ χςνπο ησλ επηρνξεγήζεσλ/απνδηδφκελσλ πφξσλ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ΠΓΔ πνπ πξνγξακκαηίδνπλ λα κεηαβηβάζνπλ ηα επνπηεχνληα Τπνπξγεία ζηνπο θνξείο ηνπο, αθνχ βάζεη απηψλ, νη επνπηεπφκελνη θνξείο ζπληάζζνπλ ηηο πξνβιέςεηο ηνπο (Πξνυπνινγηζκφ θαη ΜΠΓ). Έρεη παξαηεξεζεί ζην παξειζφλ φηη νη πξνβιέςεηο ησλ Τπνπξγείσλ δηαθέξνπλ, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζεκαληηθά, απφ ηα ηειηθά πνζά πνπ δίλνληαη ζηνπο θνξείο, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα ζηελ εθηέιεζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ. Έλαο βαζηθφο έιεγρνο πνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη απφ ηηο ΓΓΟΤ ησλ Τπνπξγείσλ είλαη θαηά πφζν ην άζξνηζκα ησλ εζφδσλ απφ κεηαβηβάζεηο απφ ηνλ Σαθηηθφ Π/Τ θαη ην ΠΓΔ, φισλ ησλ θνξέσλ ηνπ Τπνπξγείνπ, ηζνχηαη κε ηελ αληίζηνηρε δαπάλε ηνπ Τπνπξγείνπ (ή είλαη κεγαιχηεξν απφ απηήλ, κφλν γηα ηελ πεξίπησζε θνξέσλ πνπ επηρνξεγνχληαη απφ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο Τπνπξγεία). Δίλαη πξνθαλέο φηη γηα λα απνθεπρζνχλ παξφκνηεο ζηξεβιψζεηο απαηηείηαη πξνγξακκαηηζκφο θαη ζηελή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ΓΓΟΤ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ. Οη ζπκπιεξσκέλνη Πίλαθεο 3 θαη 4 ηνπ Τπνπξγείνπ ζα ζηαινχλ κε επζχλε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ ζηε ΓΠΓΜ. 2. Δπνπηεπφκελνη θνξείο 2.1. ΑΓΑ, ΝΠΓΓ θαη ΝΠΙΓ (πιελ ηνπ ΑΚΑΓΔ θαη ησλ επαλαηαμηλνκεκέλσλ ΓΔΚΟ) Ο ππνηνκέαο ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, ν νπνίνο αξηζκεί ζε εθαηνληάδεο θνξείο, απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ εληφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, πιελ ηνπ ΑΚΑΓΔ θαη ησλ επαλαηαμηλνκεκέλσλ ΓΔΚΟ (πνπ παξαθνινπζνχληαη δηαθξηηά) θαη επνπηεχνληαη απφ ηα Τπνπξγεία, ή απνηεινχλ Αλεμάξηεηε Γηνηθεηηθή Αξρή (ΑΓΑ) κε μερσξηζηή λνκηθή πξνζσπηθφηεηα (πνπ δελ απνηεινχλ εηδηθνχο θνξείο Τπνπξγείσλ). ηα πξνεγνχκελα ΜΠΓ, ν ππνηνκέαο απηφο απνηεινχζε πεγή ζεκαληηθψλ απνθιίζεσλ απφ ηνλ εθηηκψκελν αξρηθφ ζηφρν. Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα, κε ηε ζπκβνιή θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ ΓΓΟΤ ησλ Τπνπξγείσλ έρεη ζεκεησζεί ζεκαληηθή πξφνδνο ζηηο δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ Ννκηθψλ Πξφζσπσλ επνπηείαο ηνπο. Σν ηειεπηαίν επηθαηξνπνηεκέλν κεηξψν ησλ θνξέσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε Γεληθή Κπβέξλεζε, δεκνζηεχεηαη ζηνλ ηζηφηνπν ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο, ζην ζχλδεζκν Γηα ηελ παξαγσγή αμηφπηζησλ θαη ζπλεθηηθψλ δεκνζηνλνκηθψλ πξνβιέςεσλ, ζην ζσζηφ ρξφλν, είλαη εμαηξεηηθά θξίζηκν νη Γηεπζχλζεηο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ησλ Τπνπξγείσλ λα ελεκεξψζνπλ εγθαίξσο ηα Ννκηθά Πξφζσπα επνπηείαο ηνπο, θαζψο θαη ηηο ΑΓΑ, γηα ηελ εθηηκψκελε θαηαλνκή ησλ επηρνξεγήζεσλ θαη απνδηδφκελσλ πφξσλ ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ (ΣΠ) θαη ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Γεκνζηψλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) γηα θάζε έηνο ηεο πεξηφδνπ ηνπ ΜΠΓ. Σα Ννκηθά Πξφζσπα, ζηε ζπλέρεηα, πξέπεη εγθαίξσο λα θαηαξηίζνπλ θαη λα ππνβάινπλ ξεαιηζηηθέο θαη ζπλεθηηθέο δεκνζηνλνκηθέο πξνβιέςεηο ζηηο ΓΓΟΤ ησλ επνπηεπφλησλ Τπνπξγείσλ, κε πξνζπάζεηα 4

5 ζπγθξάηεζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη εμέηαζε ηεο δπλαηφηεηαο αχμεζεο ησλ ηδίσλ εζφδσλ ηνπο. ηελ πξνζπάζεηα απηή πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηα απνινγηζηηθά ηνπο ζηνηρεία, ην γεληθφηεξν δεκνζηνλνκηθφ πιαίζην, ηηο καθξννηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο, ηηο θαηεπζχλζεηο ησλ ΓΓΟΤ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ηπρφλ ηδηαίηεξα γεγνλφηα πνπ αλακέλεηαη ξεαιηζηηθά λα επεξεάζνπλ ην δεκνζηνλνκηθφ πξνθίι ηνπ θνξέα θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ ΜΠΓ. Οη ππνβιεζείζεο πξνηάζεηο ησλ θνξέσλ ζα αμηνινγεζνχλ εμαηνκηθεπκέλα (δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο ζεκαληηθνχο απφ πιεπξάο δεκνζηνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο θνξείο) απφ ηηο ΓΓΟΤ ησλ Τπνπξγείσλ ηφζν ζε φ,ηη αθνξά ηελ ζπλεθηηθφηεηά ηνπο, αιιά θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπο θαη εθφζνλ είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο ζηφρνπο/πνιηηηθέο ηνπ Τπνπξγείνπ, αιιά θαη ην γεληθφηεξν δεκνζηνλνκηθφ πιαίζην, ζα ππνβιεζνχλ ζην ΓΛΚ γηα ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε. ην πιαίζην ηεο θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2015 δηαπηζηψζεθε φηη ππνβιήζεθαλ κε ξεαιηζηηθνί πξνυπνινγηζκνί απφ νξηζκέλα Ννκηθά Πξφζσπα θαη κάιηζηα ππνεθηηκεκέλνη ζε φξνπο δεκνζηνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο. Σνλίδεηαη φηη ηέηνηεο πξνηάζεηο δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ απνδεθηέο ηφζν απφ ηηο ΓΓΟΤ ησλ Τπνπξγείσλ, φζν θαη απφ ην ΓΛΚ, γηαηί νδεγνχλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ κε ξεαιηζηηθνχ δεκνζηνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο θαη ζηελ επαθφινπζε ιήςε απνθάζεσλ πνιηηηθήο πνπ βαζίδνληαη ζε εζθαικέλα δεδνκέλα. ε θάζε πεξίπησζε, επηζεκαίλνπκε ηε δηάηαμε ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ.4270/2014, ζχκθσλα κε ηελ νπνία απαηηείηαη αηηηνιφγεζε θάζε εηήζηαο απφθιηζεο (ζεηηθήο ή αξλεηηθήο) άλσ ηνπ 5% απφ ηα πξαγκαηνπνηεζέληα θαηά ηελ ηειεπηαία ρξήζε έζνδα ή έμνδα ηνπ θνξέα, ζηελ έθζεζε ηνπ πξντζηάκελνπ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ θνξέα πνπ ζα ζπλνδεχεη ηελ πξφηαζε πξνβιέςεσλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο απφ ην θνξέα ζηνλ ΓΓΟΤ ηνπ Τπνπξγείνπ. Ννκηθά Πξφζσπα Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ Αλψλπκεο Δηαηξίεο Οη θνξείο πνπ εκπίπηνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία νθείινπλ λα ζπκπιεξψζνπλ ηνλ Πίλαθα 6 ηνπ Παξαξηήκαηνο. ε γεληθέο γξακκέο, ην δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα ελφο Ννκηθνχ Πξνζψπνπ πνπ ηεξεί ηα ινγηζηηθά ηνπ βηβιία ζε δεδνπιεπκέλε βάζε είλαη ην απνηέιεζκα, φπσο απηφ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε ηα θαησηέξσ : Α) εμαηξεζνχλ 1. νη απνζβέζεηο 2. νη πάζεο θχζεσο πξνβιέςεηο (πρ απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία) 3. νη δεκηέο - θέξδε απφ ηελ πψιεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (παγίνπ ή θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ) 4. νη ηπρφλ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, θαζψο θαη νη δηαθνξέο απνηίκεζεο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ. 5. νη αλαινγνχζεο ζηε ρξήζε επηρνξεγήζεηο απνζβεζκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 6. νη αλαπξνζαξκνγέο αμίαο παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Β) ζπλππνινγηζηνχλ 1. ε θαζαξή θηήζε (αγνξέο κείνλ πσιήζεηο ζε αμίεο θηήζεσο) πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο νκάδαο 1 ηνπ ΔΓΛ (πιελ ηνπ ινγαξηαζκνχ 18 ηνπ ΔΓΛ). 2. νη αγνξέο ηεο νκάδαο 2 ηνπ ΔΓΛ. 3. ν εθηηκψκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο ή θφξνο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ κεξίζκαηα πνπ ν θνξέαο αλακέλεηαη λα απνδψζεη ζηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ. ε φ,ηη αθνξά ηα έζνδα, ζηηο γξακκέο ησλ επηρνξεγήζεσλ, ηαθηηθνχ Π/Τ & ΠΓΔ, πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ηα πνζά πνπ αλακέλεηαη λα εηζπξαρζνχλ ζε θάζε έλα απφ ηα έηε ηνπ ΜΠΓ. Οη 5

6 πξνβιέςεηο ησλ ηδίσλ εζφδσλ ησλ νξγαληζκψλ πξέπεη λα είλαη ξεαιηζηηθέο θαη λα πεξηιακβάλνπλ ην κέξνο εθείλν ησλ εθηηκψκελσλ δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ πνπ αλακέλεηαη λα εηζπξαρζεί απφ ηνλ νξγαληζκφ (δειαδή δελ πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη έζνδα ηα νπνία ξεαιηζηηθά δελ πξφθεηηαη λα εηζπξαρζνχλ). Δπηπξφζζεηα, αλαθνξηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ πξνζσπηθνχ, νη θνξείο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ηνλ Πίλαθα 15 ηνπ Παξαξηήκαηνο κε ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία απνρσξήζεσλ, πξνζιήςεσλ, κεηαηάμεσλ θαη αξηζκνχ πξνζσπηθνχ γηα ηα έηε 2013 θαη εκεηψλεηαη φηη ην πξνζσπηθφ αθνξά κφλν ηνπο ππαιιήινπο ησλ νπνίσλ ε κηζζνδνζία βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ αλσηέξσ θνξέσλ. Τεσνικέρ παπαηηπήζειρ 1. Οη εηζξνέο απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ (Σαθηηθφ θαη ΠΓΔ) πνπ πξνβιέπεη ν θνξέαο σο έζνδν γηα θάζε έηνο ηνπ ΜΠΓ πξέπεη λα ηζνχληαη κε ην πνζφ πνπ εκθαλίδεη ην Τπνπξγείν σο εθξνή γηα ην αληίζηνηρν έηνο. 2. ηελ γξακκή «επηρνξεγήζεηο απφ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ» θαηαρσξνχληαη ηφζν ε ηαθηηθή θαη ε έθηαθηε επηρνξήγεζε, φζν θαη ε ηπρφλ εηδηθή επηρνξήγεζε γηα εμφθιεζε ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ. Δπίζεο ζηελ ίδηα γξακκή θαηαρσξνχληαη θαη νη ηπρφλ απνδφζεηο εζφδσλ πνπ γίλνληαη ζηνλ νξγαληζκφ κέζσ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Σέινο, ζηελ ίδηα γξακκή θαηαρσξνχληαη απφ ηνλ θνξέα θαη ηα πνζά πνπ ηπρφλ αλακέλεηαη λα εηζπξάμεη κέζσ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ σο αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 3. ηελ γξακκή «επηρνξεγήζεηο απφ ΠΓΔ» θαηαρσξνχληαη ηα αλακελφκελα πνζά επηρνξεγήζεσλ απφ ην ΠΓΔ είηε αθνξά ην εζληθφ ζθέινο, είηε ην ζπγρξεκαηνδνηνχκελν, αλεμάξηεηα αλ ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηνπ θνξέα ινγηζηηθνπνηνχληαη σο αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ή φρη. ε θάζε πεξίπησζε, ην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο ζα πξέπεη λα ηζνχηαη κε ην πνζφ πνπ εκθαλίδεη ην Τπνπξγείν σο εθξνή γηα ην αληίζηνηρν έηνο. 4. ηελ γξακκή «επηρνξεγήζεηο απφ ΔΔ» θαηαρσξνχληαη ηα πνζά πνπ ν νξγαληζκφο αλακέλεηαη λα εηζπξάμεη απεπζείαο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη φρη ηα πνζά ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ ΠΓΔ. 5. ηελ γξακκή «Λνηπέο Δπηρνξεγήζεηο» θαηαρσξνχληαη ηα πνζά πνπ πξνέξρνληαη απφ ηπρφλ επηρνξεγήζεηο άιισλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ή ηπρφλ άιιεο επηρνξεγήζεηο (πνπ φκσο δελ πξνέξρνληαη απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ή ην ΠΓΔ). 6. ε θάζε πεξίπησζε νη εηζξνέο απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ πξέπεη λα ινγίδνληαη ζηηο αληίζηνηρεο γξακκέο επηρνξεγήζεσλ ηνπ πίλαθα θαη φρη ζε άιιε γξακκή εζφδνπ (πρ ινηπά έζνδα), αλεμάξηεηα απφ ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν δίλνληαη, δηφηη κφλν έηζη κπνξεί λα γίλεη αμηφπηζηα ε ελνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζε επίπεδν Γεληθήο Κπβέξλεζεο, δηαθνξεηηθά ζα πξνθχπηνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ελνπνίεζεο. 7. Οη δαπάλεο, ηφζν νη ιεηηνπξγηθέο φζν θαη νη επελδπηηθέο, ζα πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη ζην έηνο πνπ αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ. ε πεξίπησζε δπζθνιίαο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ρξφλνπ πξαγκαηνπνίεζεο κίαο δαπάλεο, απηή ζα πξέπεη λα θαηαρσξείηαη ζε έλα κφλν απφ ηα έηε ηεο πεξηφδνπ ηνπ ΜΠΓ. Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Οη θνξείο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή παξαθνινπζνχλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο ινγηζηηθά ζε ηακεηαθή βάζε θαη πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ηνλ πίλαθα 5 ηνπ Παξαξηήκαηνο. 6

7 Σν δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα ησλ θνξέσλ πνπ αθνινπζνχλ ηελ ηακεηαθή ινγηζηηθή πξνζδηνξίδεηαη σο ε δηαθνξά εηζπξάμεσλ πιεξσκψλ (ηακεηαθφ απνηέιεζκα) +/- ηελ κεηαβνιή ηνπ χςνπο ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ πξνο θνξείο εθηφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο (ηξίηνπο) κέζα ζην έηνο αλαθνξάο. Αχμεζε ηνπ χςνπο ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ νδεγεί ζε επηδείλσζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο γηα ηελ πεξίνδν αλαθνξάο. Οη θνξείο ζα πξέπεη επίζεο λα ζπκπιεξψζνπλ ηνλ Πίλαθα 15 ηνπ Παξαξηήκαηνο πνπ αθνξά ηελ εμέιημε ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία απνρσξήζεσλ, πξνζιήςεσλ, κεηαηάμεσλ θαη αξηζκνχ πξνζσπηθνχ γηα ηα έηε 2013 θαη εκεηψλεηαη φηη ην πξνζσπηθφ αθνξά κφλν ηνπο ππαιιήινπο ησλ νπνίσλ ε κηζζνδνζία βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ αλσηέξσ θνξέσλ. Τεσνικέρ παπαηηπήζειρ 1. ην ζθέινο ησλ εζφδσλ (εηζπξάμεηο) πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα δελ πεξηιακβάλνληαη ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα, νη εηζπξάμεηο απφ δάλεηα, θαζψο θαη νη εηζπξάμεηο απφ πψιεζε ρξενγξάθσλ. Αληίζεηα, νη αλακελφκελεο εηζπξάμεηο απφ ηφθνπο απνηεινχλ κέξνο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ εζφδσλ ηνπ νξγαληζκνχ. 2. ην ζθέινο ησλ δαπαλψλ (πιεξσκψλ) πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα δελ πεξηιακβάλνληαη νη πιεξσκέο γηα ρξενιχζηα δαλείσλ θαη γηα απφθηεζε ρξενγξάθσλ (κεηνρψλ, νκνιφγσλ θ.ιπ.). 3. ε φ,ηη αθνξά ηελ απνηχπσζε ησλ επηρνξεγήζεσλ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηζρχνπλ νη βαζηθέο αξρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ γηα ηα ΝΠΙΓ. Ο ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο ησλ επνπηεπνκέλσλ θνξέσλ ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ηνλ ππνηνκέα ησλ ΝΠ (κε δηαρσξηζκφ ΝΠΓΓ θαη ΝΠΙΓ), καδί κε ηνπο αλαιπηηθνχο πίλαθεο θάζε θνξέα ρσξηζηά, ζα ζηαινχλ κε επζχλε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληνχ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ ζηε ΓΠΓΜ. Δπίζεο, αλαθνξηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Τπνηνκέα ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, κε επζχλε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ, ζα πξέπεη λα απνζηαινχλ ζηελ ΓΠΓΜ ηφζν νη ζπγθεληξσηηθνί, φζν θαη νη εμαηνκηθεπκέλνη πίλαθεο εμέιημεο πξνζσπηθνχ Δπαλαηαμηλνκεκέλεο ΓΔΚΟ Οη θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πνπ θαηαηάζζνληαη ζηηο επαλαηαμηλνκεκέλεο ΓΔΚΟ θαη είλαη εληαγκέλνη ζηε Γεληθή Κπβέξλεζε είλαη νη εμήο: Αηηηθφ Μεηξφ ΑΔ, Δγλαηία Οδφο ΑΔ, Διιεληθά Ακπληηθά πζηήκαηα ΑΒΔΔ (ΔΑ), Διιεληθή Αεξνπνξηθή Βηνκεραλία ΑΔ (ΔΑΒ), Διιεληθή Βηνκεραλία Ορεκάησλ ΑΒΔ (ΔΛΒΟ), Διιεληθή Δηαηξεία πληήξεζεο ηδεξνδξνκηθνχ Σξνραίνπ Τιηθνχ ΑΔ (ΔΔΣΤ), Δξγνζέ ΑΔ, Ηιεθηξνκεραληθή Κχκεο ΔΠΔ, Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔΔΛΠΝΟ), Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο ΑΔ, Μνλάδα Οξγάλσζεο Γηαρείξηζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ ΑΔ (ΜΟΓ), Νέα Διιεληθή Ραδηνθσλία, Ίληεξλεη θαη Σειεφξαζε (ΝΔΡΙΣ), Οδηθέο πγθνηλσλίεο ΑΔ (ΟΤ), Οξγαληζκφο Αζηηθψλ πγθνηλσληψλ Θεζζαινλίθεο (ΟΑΘ), Οξγαληζκφο Διιεληθψλ Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ (ΔΛΓΑ), Οξγαληζκφο Πιεξσκψλ θαη Διέγρνπ Κνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ, Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ (ΟΠΔΚΔΠΔ), Οξγαληζκφο ηδεξνδξφκσλ Διιάδνο ΑΔ (ΟΔ), Πξάζηλν Σακείν, Σξαηλνζέ ΑΔ, Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ (ΔΟΣ). Οη θνξείο απηνί ζα πξέπεη λα θαηαξηίζνπλ θαη λα ππνβάινπλ ηηο δεκνζηνλνκηθέο ηνπο πξνβιέςεηο ζηηο ΓΓΟΤ ησλ επνπηεπφλησλ Τπνπξγείσλ, ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν 2.1 θαη εηδηθφηεξα ζηελ ελφηεηα πνπ αληηζηνηρεί ζηε λνκηθή κνξθή (ΝΠΙΓ ή ΝΠΓΓ). Δπηπξφζζεηα, αλαθνξηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ πξνζσπηθνχ, νη θνξείο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ηνλ Πίλαθα 15 ηνπ Παξαξηήκαηνο κε ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία απνρσξήζεσλ, πξνζιήςεσλ, κεηαηάμεσλ 7

8 θαη αξηζκνχ πξνζσπηθνχ γηα ηα έηε 2013 θαη εκεηψλεηαη φηη ην πξνζσπηθφ αθνξά κφλν ηνπο ππαιιήινπο ησλ νπνίσλ ε κηζζνδνζία βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ αλσηέξσ θνξέσλ. Ο ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο ησλ επνπηεπνκέλσλ θνξέσλ ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ηνλ ππνηνκέα ησλ επαλαηαμηλνκεκέλσλ ΓΔΚΟ (κε δηαρσξηζκφ ΝΠΓΓ θαη ΝΠΙΓ), καδί κε ηνπο αλαιπηηθνχο πίλαθεο θάζε θνξέα ρσξηζηά, ζα ζηαινχλ κε επζχλε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληνχ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ ζηε ΓΠΓΜ. Δπίζεο, αλαθνξηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Τπνηνκέα ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, κε επζχλε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ, ζα πξέπεη λα απνζηαινχλ ζηελ ΓΠΓΜ ηφζν νη ζπγθεληξσηηθνί, φζν θαη νη εμαηνκηθεπκέλνη πίλαθεο εμέιημεο πξνζσπηθνχ ΟΣΑ α θαη β βαζκνχ Ο ππνηνκέαο ησλ ΟΣΑ απνηειεί, ζε φξνπο εζφδσλ θαη εμφδσλ, ηνλ δεχηεξν ζε κέγεζνο (κεηά ηνπο ΟΚΑ) ππνηνκέα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, κε ζεκαληηθή επίπησζε ζην απνηέιεζκά (ηζνδχγην) ηεο. Δπηζεκαίλεηαη ε αλάγθε θαηάξηηζεο ξεαιηζηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ, πνπ ζα είλαη ζπλεπείο κε ην εθάζηνηε δεκνζηνλνκηθφ πιαίζην, θαζψο θαη ε ζεκαζία ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ ησλ Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ ζε πξαγκαηηθή βάζε. Δίλαη απαξαίηεην ζηνπο ππφ ζπκπιήξσζε πίλαθεο λα εγγξάθνληαη κφλν ηα έζνδα θαη νη δαπάλεο, ηα νπνία αλακέλεηαη λα εηζπξαρζνχλ θαη αληίζηνηρα λα πιεξσζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. Δπηζεκαίλεηαη φηη απφ ην 2016 θαη κεηά, νη δαπάλεο κηζζνδνζίαο ησλ Πεξηθεξεηψλ ζα βαξχλνπλ ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπο. ην πιαίζην θαηάξηηζεο ηνπ ΜΠΓ , νη ΟΣΑ α & β βαζκνχ ζα πξέπεη λα πξνβνχλ ζε πξνβιέςεηο ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ησλ Πηλάθσλ 8 θαη 9 ηνπ Παξαξηήκαηνο αληίζηνηρα. εκεηψλεηαη φηη ην δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα ησλ ΟΣΑ πξνζδηνξίδεηαη σο ε δηαθνξά εηζπξάμεσλ πιεξσκψλ (ηακεηαθφ απνηέιεζκα) +/- ηελ κεηαβνιή ηνπ χςνπο ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ πξνο θνξείο εθηφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο (ηξίηνπο) κέζα ζην έηνο αλαθνξάο. Αχμεζε ηνπ χςνπο ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ νδεγεί ζε επηδείλσζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο γηα ηελ πεξίνδν αλαθνξάο. ηε ζπλέρεηα, νη ζπκπιεξσκέλνη πίλαθεο ζα πξέπεη λα απνζηαινχλ ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ, ε νπνία ζα πξνβεί ζηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζή ηνπο, ηφζν ζε εμαηνκηθεπκέλν φζν θαη ζε ζπγθεληξσηηθφ επίπεδν γηα ην ζχλνιν ηνπ ππνηνκέα ησλ ΟΣΑ. Σέινο, ν ελνπνηεκέλνο πίλαθαο 7 ηνπ Παξαξηήκαηνο, θαζψο θαη νη επηκέξνπο πίλαθεο γηα θάζε ΟΣΑ μερσξηζηά ζα πξέπεη λα ζηαινχλ κε επζχλε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ησλ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ ζηε ΓΠΓΜ. Δίλαη ζεκαληηθφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ λα επηκεξίζεη ηηο εθηηκψκελεο επηρνξεγήζεηο/απνδηδφκελνπο πφξνπο ΠΓΔ θαη Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ αλά επνπηεπφκελν θνξέα, πξνθεηκέλνπ νη ηειεπηαίνη λα κπνξέζνπλ λα ηηο ελζσκαηψζνπλ ζηηο πξνβιέςεηο ησλ εζφδσλ ηνπο. Σέινο, επηζεκαίλεηαη φηη, βάζεη ηνπ αξ. 43 ηνπ λ. 4270/2014, νη ζηφρνη ηζνδπγίνπ ηνπ ελνπνηεκέλνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο γηα ηα δχν πξψηα έηε απφ ηε ζχληαμε ηνπ ΜΠΓ είλαη δεζκεπηηθνί (δει. ηα έηε 2016 θαη 2017). Δπηπξφζζεηα, αλαθνξηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ πξνζσπηθνχ, νη ΟΣΑ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ηνλ Πίλαθα 15 ηνπ Παξαξηήκαηνο κε ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία απνρσξήζεσλ, πξνζιήςεσλ, κεηαηάμεσλ θαη αξηζκνχ πξνζσπηθνχ γηα ηα έηε 2013 θαη εκεηψλεηαη φηη ην πξνζσπηθφ αθνξά κφλν ηνπο ππαιιήινπο ησλ νπνίσλ ε κηζζνδνζία βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ αλσηέξσ θνξέσλ. 8

9 Σφζν νη ζπγθεληξσηηθνί πίλαθεο εμέιημεο πξνζσπηθνχ (γηα φιν ηνλ ππνηνκέα ησλ ΟΣΑ α θαη β βαζκνχ) φζν θαη νη εμαηνκηθεπκέλνη ζα ππνβιεζνχλ, κε ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία, ζηε ΓΠΓΜ Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΦΚΑ) Οη Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, πληαμηνδνηηθά Σακεία θαη ΟΑΔΓ, ζα πξνβνχλ ζε πξνβιέςεηο ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ησλ ΝΠΓΓ (Πίλαθαο 5 ηνπ Παξαξηήκαηνο). Οη ζπκπιεξσκέλνη πίλαθεο ζα απνζηαινχλ ζηελ αξκφδηα Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνχλ θαη λα νκαδνπνηεζνχλ, ψζηε λα θαηαξηηζηνχλ νη Πίλαθεο 10 θαη 11 αληίζηνηρα. Οη επνπηεπφκελνη θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ησλ Τπνπξγείσλ Δζληθήο Άκπλαο, Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο & Σνπξηζκνχ θαη Δζσηεξηθψλ ζα πξέπεη θαη απηνί λα απνζηείινπλ ηηο πξνβιέςεηο ηνπο ζηελ ΓΓΟΤ ηνπ Τπ. Δξγαζίαο γηα λα δηεπθνιπλζεί ε θαηάξηηζε ηνπ Πίλαθα 10. Θα πξέπεη λα ηνληζζεί φηη γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ αλσηέξσ πηλάθσλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θνξείο ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή, σο πξνο ηελ αθξίβεηα ησλ πξνβιέςεσλ θαη ηε ζπλέπεηά ηνπο. Δίλαη ζεκαληηθφ ηα νηθνλνκηθά ηνπο ζηνηρεία λα παξνπζηάδνληαη θαη κε ηε κεζνδνινγία ESA 2010, κέζα απφ ην εηδηθφ πξφγξακκα ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, θαη παξάιιεια λα δηαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε ηνπ κεηξψνπ δεζκεχζεσλ (εθθαζάξηζε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ, κε δεκηνπξγία λέσλ, έιεγρνη σο πξνο ηελ νξζφηεηα ηήξεζεο ηνπ κεηξψνπ δεζκεχζεσλ θ.ιπ.). Δπηπξφζζεηα, αλαθνξηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ πξνζσπηθνχ, νη ΦΚΑ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ηνλ Πίλαθα 15 ηνπ Παξαξηήκαηνο κε ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία απνρσξήζεσλ, πξνζιήςεσλ, κεηαηάμεσλ θαη αξηζκνχ πξνζσπηθνχ γηα ηα έηε 2013 θαη εκεηψλεηαη φηη ην πξνζσπηθφ αθνξά κφλν ηνπο ππαιιήινπο ησλ νπνίσλ ε κηζζνδνζία βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ αλσηέξσ θνξέσλ. Οη Πίλαθεο 10 θαη 11, θαζψο θαη νη πίλαθεο πξνβιέςεσλ ησλ επί κέξνπο ΦΚΑ ζα απνζηαινχλ ζηελ Τπεξεζία καο κε επζχλε ηεο Πξντζηακέλεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ Φνξείο Τγείαο (Ννζνθνκεία, ΠΔΓΤ-ΤΠΔ, ΔΟΠΤΤ) Αλ θαη αλαγλσξίδνληαη νη αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο θαηάξηηζεο ησλ Πξνυπνινγηζκψλ απφ ηνπο θνξείο Τγείαο (πξνβιέςεηο γηα έζνδα απφ Αζθαιηζηηθνχο θνξείο, απιήξσηεο ππνρξεψζεηο θ.ιπ.), ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί θάζε πξνζπάζεηα γηα ηελ θαηάξηηζε θαηά ην δπλαηφλ ξεαιηζηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ. Οη θνξείο Τγείαο ζα πξνβνχλ ζε πξνβιέςεηο σο εμήο: α) Σα Ννζνθνκεία, ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά ππνδείγκαηα ησλ Πηλάθσλ 12 ή 6 ηνπ Παξαξηήκαηνο, αλάινγα κε ηε λνκηθή ηνπο κνξθή, β) ην ΠΔΓΤ/ΤΠΔ, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 13 θαη γ) ν ΔΟΠΤΤ, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 5 ησλ ΝΠΓΓ. Οη ζπκπιεξσκέλνη πίλαθεο ζα απνζηαινχλ ζηελ αξκφδηα Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνχλ θαη λα νκαδνπνηεζνχλ, ψζηε λα θαηαξηηζηνχλ: ν εληαίνο πίλαθαο φισλ ησλ Ννζνθνκείσλ (Πίλαθαο 12.Α ηνπ Παξαξηήκαηνο), ν Πίλαθαο 13.Α γηα ην ΠΔΓΤ-ΤΠΔ θαη ν Πίλαθαο 13.Β γηα ηνλ ΔΟΠΤΤ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην Τπνπξγείν Τγείαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηα ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία Παηδείαο θαη Δζληθήο Άκπλαο ζα πξέπεη λα ζπγθεληξψζεη ηνπο επηκέξνπο πίλαθεο φισλ ησλ θνξέσλ πγείαο, αλεμαξηήησο απφ ην Τπνπξγείν πνπ ηα επνπηεχεη, δειαδή ην ζχλνιν ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ, ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ Ννζνθνκείσλ, ηνπ Παπαγεσξγίνπ, ηνπ ΝΙΜΙΣ, ηνπ ΔΟΠΠΤ θαζψο θαη ηνπ ΠΔΓΤ. 9

10 Παξάιιεια νη αλσηέξσ θνξείο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπλ ηνλ Πίλαθα 15 ηνπ Παξαξηήκαηνο κε ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία απνρσξήζεσλ, πξνζιήςεσλ, κεηαηάμεσλ θαη αξηζκνχ πξνζσπηθνχ γηα ηα έηε 2013 θαη εκεηψλεηαη φηη ην πξνζσπηθφ αθνξά κφλν ηνπο ππαιιήινπο ησλ νπνίσλ ε κηζζνδνζία βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ αλσηέξσ θνξέσλ. ηε ζπλέρεηα κε επζχλε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ησλ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ζα απνζηαινχλ ζηε Γηεχζπλζή καο ηφζν νη επί κέξνπο πξνυπνινγηζκνί ησλ θνξέσλ, φζν θαη ν εληαίνο πίλαθαο φισλ ησλ Ννζνθνκείσλ (Πίλαθαο 12.Α ηνπ Παξαξηήκαηνο), ν Πίλαθαο 13.Α γηα ην ΠΔΓΤ-ΤΠΔ θαη ν Πίλαθαο 13.Β γηα ηνλ ΔΟΠΤΤ. Γ. Νέεο πνιηηηθέο (Πίλαθαο 14) ηε ζηήιε (1) πεξηγξάθεηε ηε λέα δξάζε / πνιηηηθή πνπ έρεη απνθαζηζζεί λα δξνκνινγεζεί απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ ζαο (ή κπνξεί λα πξφθεηηαη θαη γηα αλαζηνιή/ αθχξσζε ήδε ζεζκνζεηεκέλεο δξάζεο / παξέκβαζεο). ηε ζηήιε (2) θαηαγξάθεηε ηνλ ππνηνκέα πνπ αλακέλεηαη λα επεξεαζζεί απφ ηε δξάζε νη επηινγέο είλαη νη εμήο: Τπνπξγεία, ΟΣΑ, αζθαιηζηηθά ηακεία, ΟΑΔΓ, ΔΟΠΤΤ, λνζνθνκεία (ΠΔΓΤ), επαλαηαμηλνκεκέλεο ΓΔΚΟ, ινηπά λνκηθά πξφζσπα. ηε ζηήιε (3) αλαθέξεηε ην ζπγθεθξηκέλν θνξέα πνπ επεξεάδεηαη απφ ηε δξάζε (πρ. ΟΓΑ, Δζληθή Λπξηθή θελή, Αηηηθφ Μεηξφ, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Γήκνο Αζελαίσλ, Ννζνθνκείν Δπαγγειηζκφο θιπ). ηε ζηήιε (4) ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί ε θαηεγνξία εζφδσλ ή δαπαλψλ αληίζηνηρα, ζην αλαιπηηθφηεξν επίπεδν ησλ γξακκψλ ησλ Πηλάθσλ ηνπ Βαζηθνχ ελαξίνπ (Πίλαθεο 3 έσο 13, αλάινγα κε ην θνξέα) ηνπ Παξαξηήκαηνο, πνπ επεξεάδεηαη απφ ηε λέα πνιηηηθή (πρ θνξνινγηθά έζνδα, ίδηα έζνδα ΟΣΑ, πσιήζεηο, παξνρέο ηξίησλ, ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, δαπάλεο κηζζνδνζίαο, επελδπηηθέο δαπάλεο θ.ιπ.). ηε ζηήιε (5) αλαθέξεηαη ην κέξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ ρξεκαηνδνηεί ηελ ελ ιφγσ δξάζε ή φπνπ αλακέλεηαη ην πξφζζεην έζνδν : ηαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ή Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ). ηε ζηήιε (6) ζπκπιεξψλεηαη ην θφζηνο / ε απφδνζε ηεο δξάζεο ζε επξψ αλά έηνο ηνπ ΜΠΓ ( ). Οη λέεο δξάζεηο/πνιηηηθέο ρσξίδνληαη ζε: (α) κφληκεο. Μφληκε παξέκβαζε είλαη εθείλε πνπ ε εθαξκνγή ηεο έρεη κφληκε δηαρξνληθά επίδξαζε ζε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία δαπάλεο ή εζφδνπ. (β) έθηαθηεο. Έθηαθηε παξέκβαζε είλαη εθείλε πνπ επηδξά ζε θάπνην ζηνηρείν ησλ εζφδσλ - εμφδσλ κφλν ζε ζπγθεθξηκέλν έηνο(ε). Ο νξζφο ηξφπνο απεηθφληζεο ηνπ θφζηνπο/απφδνζεο ηεο δξάζεο είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, θαζψο ιαλζαζκέλνο ηξφπνο εκθάληζεο ηεο παξέκβαζεο ζα νδεγήζεη ζε κε ξεαιηζηηθέο πξνβιέςεηο. Γηα ην ιφγν απηφ παξαηίζεληαη θάπνηα παξαδείγκαηα πνπ πηζαλψο ζα βνεζήζνπλ ζηε ζσζηή ζπκπιήξσζε ηεο ζηήιεο Μόνιμη και ζηαθεπήρ απόδοζηρ / κόζηοςρ δημοζιονομική παπέμβαζη Παξάδεηγκα 1.1 Έζησ φηη απνθαζίδεηαη ε πξφζιεςε κφληκνπ πξνζσπηθνχ απφ , ε νπνία απνηηκάηαη φηη ζα επηθέξεη κηα ζηαζεξή εηήζηα αχμεζε ζηα έμνδα ηνπ θνξέα ζαο ηεο ηάμεο ησλ 12 ρηιηάδσλ επξψ. Η ζσζηή απεηθφληζε ηεο παξέκβαζεο ζηε ζηήιε 6 είλαη: 10

11 Κφζηνο / Απφδνζε δξάζεο (ζε. ) Παξάδεηγκα 1.2 Έζησ φηη απνθαζίδεηαη ε πξφζιεςε κφληκνπ πξνζσπηθνχ απφ , ε νπνία απνηηκάηαη φηη ζα επηθέξεη κηα ζηαζεξή εηήζηα αχμεζε ζηα έμνδα ηνπ θνξέα ζαο 12 ρηιηάδσλ επξψ. Η ζσζηή απεηθφληζε ηεο παξέκβαζεο ζηε ζηήιε 6 είλαη: Κφζηνο / Απφδνζε δξάζεο (ζε ) Έκηακηη δημοζιονομική παπέμβαζη Παξάδεηγκα 2.1 Έζησ φηη απνθαζίδεηαη ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ 12κελεο δηάξθεηαο, απφ ηελ , ε νπνία απνηηκάηαη φηη ζα επηθέξεη κηα εηήζηα αχμεζε ζηα έμνδα ηνπ θνξέα ζαο 12 ρηιηάδσλ επξψ. Η ζσζηή απεηθφληζε ηεο παξέκβαζεο ζηε ζηήιε 6 είλαη: Κφζηνο / Απφδνζε δξάζεο (ζε ) Παξάδεηγκα 2.2 Έζησ φηη απνθαζίδεηαη ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ 12κελεο δηάξθεηαο, απφ ηελ , ε νπνία απνηηκάηαη φηη ζα επηθέξεη κηα εηήζηα αχμεζε ζηα έμνδα ηνπ θνξέα ζαο 12 ρηιηάδσλ επξψ. Η ζσζηή απεηθφληζε ηεο παξέκβαζεο ζηε ζηήιε 6 είλαη: Κφζηνο / Απφδνζε δξάζεο (ζε ) Μόνιμη και μεηαβαλλόμενηρ απόδοζηρ/κόζηοςρ δημοζιονομική παπέμβαζη Παξάδεηγκα 3.1 Έζησ φηη απνθαζίδεηαη ε πξφζιεςε κφληκνπ πξνζσπηθνχ απφ , ε νπνία απνηηκάηαη φηη ζα επηθέξεη κηα ζηαζεξή εηήζηα αχμεζε ζηα έμνδα ηνπ θνξέα ζαο ηεο ηάμεο ησλ 12 ρηιηάδσλ επξψ θαηά ηνλ πξψην ρξφλν θαη επηπιένλ επηβάξπλζε επξψ γηα 11

12 θάζε επφκελν έηνο ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν. Η ζσζηή απεηθφληζε ηεο παξέκβαζεο ζηε ζηήιε 6 είλαη: Κφζηνο / Απφδνζε δξάζεο (ζε ) Δπίζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ην πξφζεκν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ λέσλ πνιηηηθψλ. Οη γεληθνί θαλφλεο είλαη νη εμήο: (α) Παξέκβαζε ζηα έζνδα ε νπνία νδεγεί ζε κείσζε απεηθνλίδεηαη κε κείνλ (-) (β) Παξέκβαζε ζηα έζνδα ε νπνία νδεγεί ζε αχμεζε απεηθνλίδεηαη κε ζπλ (+) (γ) Παξέκβαζε ζηα έμνδα ε νπνία νδεγεί ζε κείσζε εμφδσλ απεηθνλίδεηαη κε κείνλ (-) (δ) Παξέκβαζε ζηα έμνδα ε νπνία νδεγεί ζε αχμεζε εμφδσλ απεηθνλίδεηαη κε ζπλ (+) ηε ζηήιε (7) ζπκπιεξψλεηαη ε εθηηκψκελε απφ ην Τπνπξγείν ζαο εκεξνκελία έλαξμεο εθαξκνγήο ηεο πεξηγξαθφκελεο δξάζεο. ηε ζηήιε (8) ζπκπιεξψλνληαη νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο (πρ. έθδνζε ππνπξγηθήο απφθαζεο ή ΚΤΑ, λνκνζεηηθή ξχζκηζε, ΠΓ, εγθχθιηνο). ηε ζηήιε (9) ζπκπιεξψλεηαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο / απφδνζεο ηεο δξάζεο θαη νη αληίζηνηρεο ππνζέζεηο εξγαζίαο πνπ έρνπλ γίλεη απφ ην Τπνπξγείν ζαο. ηε ζηήιε (10) ζπκπιεξψλνληαη παξαηεξήζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εμεηδίθεπζε ηεο λέαο πνιηηηθήο, θαη νηηδήπνηε άιιν ζεσξείηε ζεκαληηθφ γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ θαη ησλ αλαγθψλ ζαο. Δ. Δηδηθά ζέκαηα 1. Έζνδα/δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο Μεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ησλ πηλάθσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο, δεηνχληαη ζηνηρεία γηα ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο. Ωο έζνδα απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο λννχληαη ηα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ δαλεηζκφ, απφ πψιεζε κεηνρψλ ή νκνιφγσλ, απφ εμφθιεζε νκνιφγσλ ζηε ιήμε ηνπο, απφ πξάμεηο repos θ.ιπ.. ηα έζνδα απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο εληάζζνληαη θαη ηα ηακεηαθά ππφινηπα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ. Θα πξέπεη λα επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή ζαο φηη ηα έζνδα απφ ηφθνπο ή κεξίζκαηα απφ ηηο αλσηέξσ πξάμεηο, δελ είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο θαη ζα θαηαρσξνχληαη ζηηο νηθείεο γξακκέο. Ωο δαπάλεο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο λννχληαη νη πιεξσκέο γηα ρξενιχζηα, νη αγνξέο κεηνρψλ ή νκνιφγσλ, νη πξάμεηο reverse repos θ.ιπ. Οη πιεξσκέο γηα ηφθνπο θαηαρσξνχληαη ζηελ νηθεία γξακκή. Σα έζνδα θαη νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο ζα θαηαγξάθνληαη πιένλ ππνρξεσηηθά ζηηο αληίζηνηρεο γξακκέο, αθνχ ηα ζηνηρεία απηά είλαη απαξαίηεηα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ηνπ πξσηνγελνχο απνηειέζκαηνο γεληθήο θπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ χζηεκα Λνγαξηαζκψλ ESA

13 2. Απιήξσηεο ππνρξεψζεηο Πέξαλ ησλ ζηνηρείσλ εζφδσλ-εμφδσλ ζχκθσλα κε ηνπο πίλαθεο ηνπ παξαξηήκαηνο, ζα θαηαγξάθεηαη ζηελ εηδηθή ζεηξά θαη ην χςνο (stock) ησλ ζπζζσξεπκέλσλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ ζην ηέινο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, αθξηβψο φπσο θνηλνπνηείηαη θαη ζηελ ΔΛΣΑΣ. Δηδηθφηεξα, ζην χςνο ησλ ζπζζσξεπκέλσλ νθεηιψλ ζα θαηαγξάθνληαη φιεο αλεμαηξέησο νη απιήξσηεο ππνρξεψζεηο, αζρέησο αλ έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο ή φρη. Δπίζεο, ζα γίλεηαη πξφβιεςε γηα ην εθάζηνηε χςνο ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ γηα θάζε έηνο ηεο πεξηφδνπ , κε ηελ παξαθάησ θφξκνπια: Ύτορ απλήπυηυν ςποσπεώζευν ζηο ηέλορ ηος πποηγούμενος έηοςρ μείον πληπυμέρ για εξοθλήζειρ απλήπυηυν ςποσπεώζευν παλαιών εηών ζηο ηπέσον έηορ πλέον νέερ απλήπυηερ ςποσπεώζειρ ηος ηπέσονηορ έηοςρ (αν δημιοςπγηθούν) = νέο ύτορ απλήπυηυν ςποσπεώζευν ζηο ηέλορ ηος ηπέσονηορ έηοςρ. Σν ζηνηρεία ηνπ χςνπο ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ ζην ηέινο ηνπ έηνπο είλαη απαξαίηεηα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηζνδπγίνπ θαη ηνπ πξσηνγελνχο απνηειέζκαηνο γεληθήο θπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ χζηεκα Λνγαξηαζκψλ ESA2010. Σ. Γηαβίβαζε ζηνηρείσλ θαη πηλάθσλ Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ Οη Γεληθνί Γηεπζπληέο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, παξαθαινχληαη λα απνζηείινπλ ηελ παξνχζα εγθχθιην ζε φινπο ηνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο ηνπο, πξνθεηκέλνπ νη ηειεπηαίνη λα πξνβνχλ ζηε δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ, ζπκπιεξψλνληαο ηνπο ζρεηηθνχο πίλαθεο. Όινη νη αλσηέξσ πίλαθεο, αθνχ ζπκπιεξσζνχλ απφ ηνπο θνξείο ηνπ θάζε επνπηεχνληνο Τπνπξγείνπ, ζα απνζηαινχλ ειεθηξνληθά ζην Γεληθφ Γηεπζπληή Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ (θαη φρη ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο), ν νπνίνο ζα ηνπο ειέγμεη γηα ηε ζπλέπεηα θαη ηελ πιεξφηεηά ηνπο. ηε ζπλέρεηα νη πίλαθεο απηνί (ζπγθεληξσηηθνί θαη αλαιπηηθνί, φπσο δεηείηαη θαηά πεξίπησζε) καδί κε ηνπο πίλαθεο ηνπ Τπνπξγείνπ, ζα ζηαινχλ επίζεο ειεθηξνληθά, απνθιεηζηηθά κέρξη ηηο 30 Μαξηίνπ 2015 θαη κε επζχλε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ, ζηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ, Γεκνζηνλνκηθψλ ηνηρείσλ θαη Μεζνδνινγίαο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: Γηα ηε δηεπθφιπλζή ζαο, καδί κε ηελ εγθχθιην, ζαο απνζηέιινληαη νη πίλαθεο ηνπ Παξαξηήκαηνο θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (excel). Γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ, Γεκνζηνλνκηθψλ ηνηρείσλ θαη Μεζνδνινγίαο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε Πίνακας Αποδεκηών 1. Πποεδπία Γημοκπαηίαρ Τπηπεζία Γιοικηηικών και Οικονομικών Τποθέζεων 2. Βοςλή ηων Δλλήνων Γιεύθςνζη Οικονομικών Τπηπεζιών 3. Όλα ηα Τποςπγεία Ο Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ Γεκήηξεο Μάξδαο 13

14 α) Γπαθεία Τποςπγών β) Γπαθεία Αναπληπωηών Τποςπγών, Τθςποςπγών γ) Γπαθεία Γεν. Γπαμμαηέων δ) Γενικούρ Γιεςθςνηέρ Οικονομικών Τπηπεζιών (με ηην ςποσπέωζη να ενημεπώζοςν άμεζα ηοςρ θοπείρ ηηρ Γενικήρ Κςβέπνηζηρ πος εποπηεύοςν) 4. Ανεξάπηηηερ Απσέρ α) Δπιηποπή Ανηαγωνιζμού β) Ρςθμιζηική Απσή Δνέπγειαρ γ) ΔΛΣΑΣ 5. Γενική Γπαμμαηεία Δνημέπωζηρ & Δπικοινωνίαρ Εζωηερική διανομή 1) Γπαθείο κ. Τποςπγού Οικονομικών 2) Γπαθείο κ. Αναπληπωηή Τποςπγού Οικονομικών 3) Γπαθείο κ. Γεν. Γπαμμαηέα Γημοζιονομικήρ Πολιηικήρ 4) Γπαθείο καρ Γενικήρ Γ/νηπιαρ Γημοζιονομικήρ Πολιηικήρ & Πποϋπολογιζμού 5) ΓΠΓΜ - Α' 6) ΓΠΓΚ 14

15 Πίλαθαο 1 Ανώηαηα Όρια Δαπανών Φορέων Κραηικού Προϋπολογιζμού ζε ηαμειακή βάζη για ηα έηη ποσά σε εκατ. ευρώ Φορείς ΠΛΗΡΩΜΔ (Πποζωπινέρ) Βαζικό ενάπιο (εγκεκπιμένορ Π/Τ βάζει θοπέα) Βαζικό ενάπιο Βαζικό ενάπιο Βαζικό ενάπιο Βαζικό ενάπιο Πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο Τ.Π (εκ ηυν οποίυν αποδοσέρ) ΠΔΕ 0 0 Σαμειακό ύνολο Βνπιή ησλ Διιήλσλ Τ.Π (εκ ηυν οποίυν αποδοσέρ) ΠΔΕ 0 2 Σαμειακό ύνολο Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο Τ.Π (εκ ηυν οποίυν αποδοσέρ) ΠΔΕ Σαμειακό ύνολο ηο οποίο αναλύεηαι ζε: Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Τ.Π (εκ ηυν οποίυν αποδοσέρ) ΠΔΕ Σαμειακό ύνολο Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ Τ.Π (εκ ηυν οποίυν αποδοσέρ) ΠΔΕ Σαμειακό ύνολο Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε Τ.Π (εκ ηυν οποίυν αποδοσέρ) ΠΔΕ Σαμειακό ύνολο Τπνπξγείν Μαθεδνλίαο θαη 15

16 5 4 Θξάθεο Τ.Π (εκ ηυν οποίυν αποδοσέρ) ΠΔΕ 0 2 Σαμειακό ύνολο Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ Τ.Π (εκ ηυν οποίυν αποδοσέρ) ΠΔΕ 4 7 Σαμειακό ύνολο Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο Τ.Π (εκ ηυν οποίυν αποδοσέρ) (εκ ηυν οποίυν - Εξοπλιζηικά ππογπάμμαηα ηαμειακή βάζη) ΠΔΕ 7 15 Σαμειακό ύνολο Τπνπξγείν Τγείαο 7 8 Τ.Π (εκ ηυν οποίυν αποδοσέρ) ΠΔΕ Σαμειακό ύνολο Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ Τ.Π (εκ ηυν οποίυν αποδοσέρ) ΠΔΕ 10 8 Σαμειακό ύνολο Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ Τ.Π (εκ ηυν οποίυν αποδοσέρ) ΠΔΕ Σαμειακό ύνολο ηο οποίο αναλύεηαι ζε: Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ Τ.Π (εκ ηυν οποίυν αποδοσέρ) ΠΔΕ Σαμειακό ύνολο Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ Τ.Π (εκ ηυν οποίυν αποδοσέρ) ΠΔΕ

17 Σαμειακό ύνολο Οηθνλνκηθψλ (πιελ Γεληθψλ Κξαηηθψλ Γαπαλψλ) Τ.Π (εκ ηυν οποίυν αποδοσέρ) ΠΔΕ 13 9 Σαμειακό ύνολο Γεληθέο Κξαηηθέο Γαπάλεο Τ.Π (εκ ηυν οποίυν αποδοσέρ-ζςνηάξειρ) Εκ ηυν οποίυν (Τόκοι -ζε καθαπή βάζη) (Εξοδα εκηαμίεςζηρ δανείος ζηο ΕFSF) (Καηαπηώζειρ εγγςήζευν -ζε καθαπή βάζη) (Τακηοποίηζη ςποσπεώζευν ΠΟΕ θοπέυν Γενικήρ Κςβέπνηζηρ) ΠΔΕ 0 0 Σαμειακό ύνολο Τπνπξγείν Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο Τ.Π (εκ ηυν οποίυν αποδοσέρ) ΠΔΕ Σαμειακό ύνολο ηο οποίο αναλύεηαι ζε: Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ Τ.Π (εκ ηυν οποίυν αποδοσέρ) ΠΔΕ Σαμειακό ύνολο Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο Τ.Π (εκ ηυν οποίυν αποδοσέρ) ΠΔΕ Σαμειακό ύνολο Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο Τ.Π (εκ ηυν οποίυν αποδοσέρ) ΠΔΕ Σαμειακό ύνολο

18 Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο Τ.Π (εκ ηυν οποίυν αποδοσέρ) ΠΔΕ Σαμειακό ύνολο Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ Τ.Π (εκ ηυν οποίυν αποδοσέρ) ΠΔΕ Σαμειακό ύνολο ηο οποίο αναλύεηαι ζε: Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο Τ.Π (εκ ηυν οποίυν αποδοσέρ) ΠΔΕ εκ ηυν οποίυν (Πεπιθεπειακά Ππογπάμμαηα) Σαμειακό ύνολο Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ Τ.Π (εκ ηυν οποίυν αποδοσέρ) ΠΔΕ Σαμειακό ύνολο Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ Τ.Π (εκ ηυν οποίυν αποδοσέρ) ΠΔΕ Σαμειακό ύνολο Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ Τ.Π (εκ ηυν οποίυν αποδοσέρ) ΠΔΕ Σαμειακό ύνολο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο Τ.Π (εκ ηυν οποίυν αποδοσέρ) ΠΔΕ 0 0 Σαμειακό ύνολο

19 Ι. TAMEIAKO ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΩΝ ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ (Α+Β) ημείυζη: Από ηο 2016 και μεηά δεν έσοςν πεπιληθθεί ποζά για ηο ΠΓΔ. Οι ΓΓΟΤ θα ππέπει να επικοινυνήζοςν με ηην απμόδια Γ/νζη Γημ. Δπενδύζευν ηος Τπ. Οικονομίαρ, Τποδομών, Ναςηιλίαρ & Σοςπιζμού. 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Θέκα : Καηάξηηζε Μεζνπξφζεζκνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Θέκα : Καηάξηηζε Μεζνπξφζεζκνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αζήλα, 6 Μαξηίνπ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζ. πξση.:2/40404/γπγκ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΗΜ/ΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ

Αξηζ. πξση.:2/40404/γπγκ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΗΜ/ΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αζήλα 15 Ηνπλίνπ ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αξηζ. πξση.:2/40404/γπγκ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΗΜ/ΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΣΟΤ 2017

ΘΔΜΑ: ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΣΟΤ 2017 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αζήλα 31/5/ ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αξηζ. πξση.:2/51568/γπγκ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 28-08-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 2 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΕΠΙΣΕΤΞΗ ΣΟΥΧΝ ΕΚΣΕΛΕΗ ΔΑΠΑΝΧΝ ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΕΛΣΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΕΠΙΣΕΤΞΗ ΣΟΥΧΝ ΕΚΣΕΛΕΗ ΔΑΠΑΝΧΝ ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΕΛΣΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΕΠΙΣΕΤΞΗ ΣΟΥΧΝ ΕΚΣΕΛΕΗ ΔΑΠΑΝΧΝ ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΕΛΣΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2017 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αθήνα, Αύγουστος 2017 www.minfin.gr ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΡΕΙΓΟΝ. ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Ακινα, 10 Ιουλίου 2017

ΕΞ. ΕΡΕΙΓΟΝ. ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Ακινα, 10 Ιουλίου 2017 ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΡΕΙΓΟΝ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Ακινα, 10 Ιουλίου 2017 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΙΟ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ Αρικ. Πρωτ.: 2/52817/ΔΠΓΚ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ. ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 15 Μαΐου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΡΟΥ ΤΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΙ: 1 ο Σρίμθνο 2017 (Εκτιμιςεισ) Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει το Ακακάριςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πορεία Εκτζλεςθσ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ Ιανουαρίου Νοεμβρίου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πορεία Εκτζλεςθσ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ Ιανουαρίου Νοεμβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πορεία Εκτζλεςθσ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ Ιανουαρίου Νοεμβρίου 2010 20 Δεκεμβρίου 2010 Εκτζλεςθ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ 2009 2010 11/μηνο 11/μηνο Μεηαβολή % 11/μήνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πορεία Εκτζλεςθσ Προχπολογιςμοφ Προςωρινά τοιχεία Ιανουαρίου Αυγοφςτου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πορεία Εκτζλεςθσ Προχπολογιςμοφ Προςωρινά τοιχεία Ιανουαρίου Αυγοφςτου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πορεία Εκτζλεςθσ Προχπολογιςμοφ Προςωρινά τοιχεία Ιανουαρίου Αυγοφςτου 2010 10 επτεμβρίου 2010 Εκτζλεςθ Προχπολογιςμοφ 2009 2010 8μθνο 8μθνο Μεταβολι 8μινου 10/09

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

N. 3871/10 (ΦΔΚ 141 Α/17-8-2010) : Γημοζιονομική Γιασείπιζη και Δςθωνη. Σν άξζξν 1 ηνπ λ. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

N. 3871/10 (ΦΔΚ 141 Α/17-8-2010) : Γημοζιονομική Γιασείπιζη και Δςθωνη. Σν άξζξν 1 ηνπ λ. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: N. 3871/10 (ΦΔΚ 141 Α/17-8-2010) : Γημοζιονομική Γιασείπιζη και Δςθωνη ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Άπθπο 1 Σν άξζξν 1 ηνπ λ. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α ) αληηθαζίζηαηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 20 Γεθεκβξίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/114747/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΘΖΑΤΡΟΦΤΛΑΚΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 27-11-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πορεία Εκτζλεςθσ Προχπολογιςμοφ τοιχεία Ιανουαρίου Αυγοφςτου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πορεία Εκτζλεςθσ Προχπολογιςμοφ τοιχεία Ιανουαρίου Αυγοφςτου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πορεία Εκτζλεςθσ Προχπολογιςμοφ τοιχεία Ιανουαρίου Αυγοφςτου 2010 20 επτεμβρίου 2010 Εκτζλεςθ Προχπολογιςμοφ Σακτικόσ Προχπ/ςμόσ 2009 2010 8μθνο 8μθνο Μεταβολι

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 1 ο τρίμθνο του 2016 (προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 1 ο τρίμθνο του 2016 (προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 30-05-2016 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 1 ο Τρίμθνο 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟNOMIΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟNOMIΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟNOMIΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΗΕΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ

ΑΚΗΕΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΑΚΗΕΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ 1 Άσκηση 1 Μια βιομησανική επισείπηση έσει καταγπάτει τιρ μηνιαίερ πυλήσειρ τυν πποφόντυν τηρ, πος ήσαν οι εξήρ (σε εκατ. εςπώ): Μήναρ Πυλήσειρ 1 50 2 54 3 61 4 68 5 76 6 87

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2016 (προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2016 (προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 29-08-2016 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 2 ο Τρίμθνο 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο

Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall Macroeconomics, 5/e Olivier Blanchard 1 of 43 IS-LM: Μηχανισμός προσαρμογής μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ακροιςτικι μζκοδοσ υπολογιςμοφ του λιμματοσ

Ακροιςτικι μζκοδοσ υπολογιςμοφ του λιμματοσ Ακροιςτικι μζκοδοσ υπολογιςμοφ του λιμματοσ Η αζξνηζηηθή κέζνδνο ππνινγηζκνύ ηνπ ιήκκαηνο είλαη κηα κέζνδνο γηα νιόθιεξε ηε δηαρεηξηζηηθή θιάζε θαη πξνζαξκόδεηαη πνιύ θαιά ζε νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

β) (βαζκνί: 2) Έζησ όηη ε ρξνλνινγηθή ζεηξά έρεη κέζε ηηκή 0 θαη είλαη αληηζηξέςηκε. Δίλεηαη ην αθόινπζν απνηέιεζκα από ην EViews γηα ηε :

β) (βαζκνί: 2) Έζησ όηη ε ρξνλνινγηθή ζεηξά έρεη κέζε ηηκή 0 θαη είλαη αληηζηξέςηκε. Δίλεηαη ην αθόινπζν απνηέιεζκα από ην EViews γηα ηε : 1 ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ 2 ΑΠΟ ΤΑ 3 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ 1 α) (βαζκνί: 3) Έζησ όηη ε ρξνλνινγηθή ζεηξά είλαη ζηάζηκε, αληηζηξέςηκε θαη αθνινπζεί ην ΑR(1) ππόδεηγκα. Να βξεζνύλ ε κέζε ηηκή, ε δηαζπνξά θαη ε απηνζπζρέηηζε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε θόζηνπο ζηελ Γηνίθεζε έξγσλ

Γηαρείξηζε θόζηνπο ζηελ Γηνίθεζε έξγσλ Γηαρείξηζε θόζηνπο ζηελ Γηνίθεζε έξγσλ Γηαρείξηζε θόζηνπο Τν θόζηνο θαη ε δηαρείξηζή ηνπ είλαη κηα από ηηο βαζηθόηεξεο παξακέηξνπο ζηελ δηνίθεζε ελόο έξγνπ! Σεκαληηθά ζεκεία: Τη δηαθύκαλζε ηνπ θόζηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα