ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΠΡΟ: Όπσο ν πίλαθαο δηαλνκήο ΓΔΝΗΚΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ Σαρ. Γ/λζε: Παλεπηζηεκίνπ , Αζήλα ΘΔΜΑ: «Δθηέιεζε πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015». αο θνηλνπνηνχκε εγθχθιην καο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015 θαη παξαθαινχκε γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ δηαιακβαλνκέλσλ ζε απηή. Η παξνχζα εγθχθιηνο είλαη δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ( Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ Υ. ΓΗΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ Αθξηβέο Αληίγξαθν Ο Πξντζηάκελνο Γηεθπεξαίσζεο Απηνηεινχο Γξαθείνπ Γξακκαηείαο θαη Αξρείνπ ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ: 1) Πξνεδξία Γεκνθξαηίαο Τπεξεζία Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ 2) Βνπιή 3) Όια ηα Τπνπξγεία α) Γξαθεία Τπνπξγψλ β) Γξαθεία Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ γ) Γξαθεία Γεληθψλ Γξακκαηέσλ δ) Γξαθεία Πξντζηακέλσλ Γεληθψλ Γ/λζεσλ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ/ Οηθνλνκηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ/ Οηθνλνκηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (κε ηελ ππνρξέσζε λα ηελ θνηλνπνηήζνπλ ζε φινπο ηνπο θνξείο αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ ηνπο) ε) Τπεξεζίεο Δπηηξφπνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ Τπνπξγείσλ θαη λνκψλ 4) ΓΔ, ΓΔΝ, ΓΔΑ, ΔΛΑ, Π, Λ α) Γξαθεία Αξρεγψλ β) ΓΓΟΤ, Γ/λζεηο Οηθνλνκηθνχ 5) Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο α) Γξαθεία Γεληθψλ Γξακκαηέσλ β) Γεληθέο Γηεπζχλζεηο Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο (κε ηελ ππνρξέσζε λα ηελ θνηλνπνηήζνπλ ζηηο Γηεπζχλζεηο Οηθνλνκηθνχ αξκνδηφηεηάο ηνπο)

2 6) Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο 7) Διεγθηηθφ πλέδξην 8) Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛ.ΣΑΣ) ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ: - Γξαθεία Γεληθψλ Γηεπζπληψλ Τπ. Οηθνλνκηθψλ - Γ/λζε Πξνυπνινγηζκνχ Γελ. Κπβέξλεζεο / Όια ηα ηκήκαηα - Όιεο ηηο Γηεπζχλζεηο ΓΛΚ - Όιεο ηηο Τπεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ θαη Δηδηθά Λνγηζηήξηα

3 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟNOMIΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2015 Δεκέμβριος 2014

4 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α Α. ΒΑΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ... 2 Δηζαγσγή... 2 Β. ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ Γεκνζηνλνκηθνί θαλφλεο θαη πξαθηηθέο Φνξείο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο Ννκηθά πξφζσπα πνπ αλήθνπλ ζηε Γεληθή Κπβέξλεζε Γηαδηθαζίεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ππνρξεψζεσλ Καζήθνληα Πξντζηακέλσλ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Τπνπξγείσλ θαη Λνηπψλ Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο Τπεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ - ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο - Κεληξηθή Γηνίθεζε Σαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο Πξνυπνινγηζκφο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ Πξνυπνινγηζκφο ινηπψλ θνξέσλ Καηάξηηζε, έγθξηζε θαη αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο Καηάξηηζε θαη εθηέιεζε πξνυπνινγηζκψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ εθηφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο Γ. Δ Ν Σ Τ Π Α

5 Α. ΒΑΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ Δηζαγσγή Η δεκνζηνλνκηθή ζηξαηεγηθή θαη γηα ην 2015 είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ επίηεπμε πςειψλ θαη δηαηεξήζηκσλ ξπζκψλ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη πξσηνγελψλ πιενλαζκάησλ. Β. ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ ην λφκν 4270/2014 (ΦΔΚ A 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» πνπ ςεθίζζεθε απφ ηελ Βνπιή ηνλ Ινχλην ηνπ 2014 ζπκπεξηιήθζεθαλ, ζε εληαίν θείκελν θαη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ην δεκφζην ινγηζηηθφ (λ.2362/1995 θαη ηξνπνπνηήζεηο απηνχ) θαη ελζσκαηψζεθε ε Οδεγία 2011/85/ΔΔ. Δλζσκαηψζεθαλ επίζεο λέεο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ φισλ ησλ θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Η ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ αξρίδεη απφ , σζηφζν νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο πξνυπνινγηζκνχ ηέζεθαλ ζε ηζρχ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ. Παξάιιεια, δηαηππψζεθαλ κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν γεληθέο αξρέο γηα ηελ νξζή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε. Οη αξρέο απηέο δεζκεχνπλ ηα αξκφδηα, γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, φξγαλα ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη ε ηήξεζή ηνπο δηαζθαιίδεη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Δπηπιένλ, ζπκπεξηιήθζεθαλ νη δηαηάμεηο πνπ θαζνξίδνπλ δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο θαη πξαθηηθέο γηα φινπο ηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο βάζεη ησλ νπνίσλ επηδηψθεηαη ε, εληφο ησλ ζηφρσλ θαη νξίσλ, αθξηβήο εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 1. Γεκνζηνλνκηθνί θαλφλεο θαη πξαθηηθέο 1.1 Φνξείο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο Μεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ησλ Τπνπξγείσλ θαη ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ ζπλάπηνληαη μερσξηζηά κλεκφληα ζπλεξγαζίαο κε ζηφρν ηε δέζκεπζε γηα ηελ πηζηή εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Σν πεξηερφκελν ηνπ κλεκνλίνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 70 ηνπ λ.4270/2014. Ηδηαίηεξε έκθαζε ζην κλεκφλην ζα πξέπεη λα δνζεί ζε πξνθαζνξηζκέλεο δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο πνπ νθείινπλ νη θνξείο λα πινπνηήζνπλ ζε πεξηπηψζεηο εκθάληζεο απνθιίζεσλ απφ ηνπο ζηφρνπο. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλνληαη απνθιίζεηο νθείινπλ λα ιακβάλνπλ φια ηα κέηξα, δηνηθεηηθέο θαη δηαξζξσηηθέο παξεκβάζεηο, λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο θ.ιπ. γηα ηε δηφξζσζή ηνπο. Οη θνξείο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο (Τπνπξγεία, Βνπιή, Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, Πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο θαη Αλεμάξηεηεο Αξρέο πνπ απνηεινχλ Δηδηθνχο Φνξείο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ) ζα πξέπεη, κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014, λα έρνπλ θαηαξηίζεη κεληαίν πξφγξακκα εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, ην νπνίν ζα απνηειεί ην αλψηαην φξην πινπνίεζεο ηνπ νηθείνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, θαζψο θαη ηε βάζε πξνζδηνξηζκνχ ησλ ηξηκεληαίσλ ζηφρσλ. Η απφθιηζε απφ ηνπο ηξηκεληαίνπο ζηφρνπο ζα αμηνινγείηαη βάζεη ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο. ηελ πινπνίεζε ιακβάλνληαη 2

6 ππφςε νη πιεξσκέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην ηξίκελν, θαζψο θαη ε κεηαβνιή ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ ζε ζρέζε κε ην χςνο απηψλ θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ ηελ αξ. 2/91674/ΓΠΓΚ/ (ΦΔΚ Β 3409) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, εμεηδηθεχνληαη πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ θαη πξαθηηθψλ πνπ πξέπεη λα εθαξκνζζνχλ. Όινη νη θνξείο νθείινπλ λα πηνζεηήζνπλ κεραληζκνχο θαη λα πξνγξακκαηίζνπλ δξάζεηο πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηε κεληαία παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, έηζη ψζηε λα εληνπίδνπλ έγθαηξα ηηο απνθιίζεηο απφ ηνπο ζηφρνπο. 1.2 Ννκηθά πξφζσπα πνπ αλήθνπλ ζηε Γεληθή Κπβέξλεζε Όινη νη θνξείο πνπ αλήθνπλ ζηε Γεληθή Κπβέξλεζε ππνρξενχληαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ γηα ηελ αθξηβή θαη εληφο ησλ ζηφρσλ πινπνίεζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπο. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4270/2014 φια ηα λνκηθά πξφζσπα - θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο νθείινπλ κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ 2014, λα έρνπλ εγθξίλεη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπο, εθηφο θαη αλ απφ εηδηθή δηάηαμε νξίδεηαη δηαθνξεηηθή εκεξνκελία. Μεηαμχ ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ, απφ απηά, θνξέσλ κπνξνχλ λα ζπλαθζνχλ κλεκφληα ζπλεξγαζίαο. Σν πεξηερφκελν ηνπ κλεκνλίνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα ζεκεία πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 70 ηνπ λ.4270/2014. Ηδηαίηεξε έκθαζε ζην κλεκφλην ζα πξέπεη λα δνζεί ζε πξνθαζνξηζκέλεο δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο πνπ νθείινπλ νη θνξείο λα πινπνηήζνπλ ζε πεξηπηψζεηο εκθάληζεο απνθιίζεσλ απφ ηνπο ζηφρνπο. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλνληαη απνθιίζεηο νθείινπλ λα ιακβάλνπλ φια ηα κέηξα, δηνηθεηηθέο θαη δηαξζξσηηθέο παξεκβάζεηο, λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο θ.ιπ. γηα ηε δηφξζσζή ηνπο. Οη θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, πιελ εθείλσλ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, ζα πξέπεη κέρξη 15/1/2015 λα έρνπλ θαηαξηίζεη κεληαίν πξφγξακκα εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, ην νπνίν ζα απνηειεί ην αλψηαην φξην πινπνίεζεο ηνπ νηθείνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, θαζψο θαη ηε βάζε πξνζδηνξηζκνχ ησλ ηξηκεληαίσλ ζηφρσλ. Σελ επζχλε παξαθνινχζεζεο ησλ ελ ιφγσ ζηφρσλ έρεη ν Πξντζηάκελνο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ θνξέα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, θαζψο θαη ν Πξντζηάκελνο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ (ΓΓΟΤ) ηνπ επνπηεχνληνο θνξέα ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο. Δηδηθφηεξα: Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΝΠΓΓ) θαη Ννκηθά Πξφζσπα Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ (ΝΠΙΓ) πνπ δελ ππάγνληαη ζην Κεθάιαην Α ηνπ λ.3429/2005, ν πξνυπνινγηζκφο ησλ νπνίσλ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαη. επξψ ππνβάιινπλ κε επζχλε ησλ Πξντζηακέλσλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ην ζρεηηθφ κεληαίν πξφγξακκα εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, κέρξη ηελ 31ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2015 ζηε Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο. ηελ αξ. 2/91674/ΓΠΓΚ / απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, εμεηδηθεχνληαη πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ θαη πξαθηηθψλ. ηε ζπλέρεηα, θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2015, νη Γεληθνί Γηεπζπληέο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ησλ Τπνπξγείσλ ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθά ζηε Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο ηνπ ΓΛΚ, ην αξγφηεξν είθνζη (20) εκέξεο κεηά ηε ιήμε θάζε ηξηκήλνπ, έθζεζε απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ ηξηκήλνπ γηα ηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πνπ επνπηεχνπλ θαη ν εηήζηνο πξνυπνινγηζκφο ηνπο ππεξβαίλεη ηα 10 εθαη. επξψ θαη πξναηξεηηθά γηα ηνπο θνξείο πνπ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπο είλαη θάησ ησλ 10 εθαη. επξψ. ηελ έθζεζε απηή ζα αλαθέξνληαη 3

7 ηπρφλ αξλεηηθέο απνθιίζεηο κεγαιχηεξεο ηνπ 10% απφ ηνλ ηξηκεληαίν ζηφρν (ηζνδχγην), αηηηνιφγεζή ηνπο, θαζψο θαη κέηξα ή δξάζεηο πνπ ζα αλαιεθζνχλ γηα ηε δηφξζσζε ηεο ελ ιφγσ απφθιηζεο. Δηδηθφηεξα, νη ΓΔΚΟ θαη ηα ΝΠΙΓ ηνπ Κεθαιαίνπ Α ηνπ λ.3429/2005 ππνβάιινπλ ηε ζπγθεληξσηηθή έθζεζε αμηνιφγεζεο - αηηηνιφγεζε ησλ α- πνθιίζεσλ ην αξγφηεξν ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε θάζε ηξηκήλνπ. Γηα λα είλαη ε- θηθηή ε ζχληαμε ησλ εθζέζεσλ απηψλ έγθαηξα, ζα πξέπεη άκεζα λα δνζνχλ νδεγίεο απφ ηνπο ΓΓΟΤ ζηνπο θνξείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πνπ επνπηεχνπλ. Γηα ηηο ΓΔΚΟ θαη ηα ΝΠΙΓ ηνπ Κεθαιαίνπ Α ηνπ λ.3429/2005 εθαξκφδεηαη κεραληζκφο εμεηδίθεπζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο εθηέιεζεο ησλ εηήζησλ εγθεθξηκέλσλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ αξ.2/23416/γπγκ/2013 (ΦΔΚ Β 607) θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππνπαξάγξαθν Γ2 ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ λ.4254/2014 (ΦΔΚ Α 85), ην άξζξν 31 ηνπ Π.Γ.111/2014 (ΦΔΚ Α 178), θαζψο θαη ην άξζξν 148 ηνπ λ.4270/2014. Γηα ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηελ επζχλε παξαθνινχζεζεο ηεο θαηάξηηζεο ηνπιάρηζηνλ ηζνζθειηζκέλσλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ ΟΣΑ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ, θαζψο θαη ηεο εθηέιεζεο, ζε κεληαία βάζε, ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο έρεη ην Παξαηεξεηήξην Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ ΟΣΑ. Οη δηνηθήζεηο ησλ θνξέσλ (λνζνθνκεία, αζθαιηζηηθά ηακεία, ΓΔΚΟ, ΟΣΑ θαη ΝΠ) νθείινπλ λα παξαθνινπζνχλ αδηαιείπησο ηελ εμέιημε ησλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπο. ε πεξίπησζε απνθιίζεσλ λα πξνβαίλνπλ έγθαηξα ζε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, ψζηε λα απνηξέπεηαη ε αχμεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο θαη ε δεκηνπξγία ειιεηκκάησλ. Καζνξηζηηθφο είλαη ν ξφινο ησλ πξντζηακέλσλ ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζηε δηαδηθαζία απηή. 2. Γηαδηθαζίεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ππνρξεψζεσλ Η αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο, ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γίλεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ.4270/2014, θαζψο θαη ηνπ π.δ. 113/2010. χκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Π.Γ. 113/2010 ππνρξενχηαη θάζε θνξέαο λα θαηαγξάθεη ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε ηδηαίηεξν βηβιίν (Μεηξψν Γεζκεχζεσλ) απφ ην νπνίν ζα εμάγνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ σξίκαλζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζε φια ηα ζηάδηα κέρξη ηελ πιεξσκή ηνπο. Γηα ηελ ηήξεζε ηνπ Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη νη νδεγίεο πνπ έρνπλ παξαζρεζεί κε ηελ αξ. 2/18993/ΓΠΓΜ/ (ΑΓΑ: ΒΙΚΤΗ-Β03) εγθχθιην ηνπ ΓΛΚ. Σν Μεηξψν Γεζκεχζεσλ απνηειεί νπζηαζηηθά εξγαιείν παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ θαη ηαπηφρξνλα κεραληζκφ δηαζθάιηζεο ησλ νξγάλσλ ηεο Γηνίθεζεο, αθνχ κέζσ απηνχ γίλεηαη επρεξήο ε παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Παξάιιεια απνθεχγεηαη ε αλάιεςε ππνρξεψζεσλ, θαζ ππέξβαζε ησλ εγθεθξηκέλσλ πηζηψζεσλ ή πνζνζηψλ δηάζεζεο, πνπ εθηφο ηεο απηνδίθαηεο αθπξφηεηάο ηεο ζπλεπάγεηαη θαη αηνκηθή επζχλε γηα ην δηαηάθηε. Η ζπλερήο παξαθνινχζεζε ησλ δαπαλψλ θαη ε κε ζψξεπζε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ απνηεινχλ ππνρξέσζε πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο ησλ θνξέσλ, νη νπνίνη νθείινπλ λα παξαθνινπζνχλ θαη λα ειέγρνπλ ην χςνο ησλ δεζκεχζεσλ γηα ηελ νκαιή πξαγκαηνπνίεζε ησλ πιεξσκψλ, πξνθεηκέλνπ λα κε δεκηνπξγνχληαη λέεο ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ νη θνξείο νθείινπλ λα εμαζθαιίζνπλ: ηελ παξνρή εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη (κέρξη ηελ 20ε εκέξα ηνπ επφκελνπ απφ ηε ιήμε ηνπ κήλα) έγθπξσλ ζηνηρείσλ (απιήξσηεο ππνρξεψζεηο ιεμηπξφζεζκεο 4

8 νθεηιέο), κφλν κέζσ ηεο εηδηθά ζρεδηαζκέλεο γηα ην ζθνπφ απηφ δηαδηθηπαθήο πχιεο (Portal), ηελ απνζηνιή εθζέζεσλ αλαθνξάο (κέρξη ηελ 20ε εκέξα ηνπ επφκελνπ απφ ηε ιήμε ηνπ κήλα) γηα ηελ εμέιημε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ θαη ην κεηξψν δεζκεχζεσλ ζχκθσλα κε ηελ ηππνπνηεκέλν ππφδεηγκα πνπ έρεη απνζηαιεί κε ην αξ. 2/57451/ΓΠΓΚ/ έγγξαθφ καο, ηελ αλάπηπμε κεραλνγξαθεκέλνπ Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ θαη ηελ παξνρή απφ ηηο Γεληθέο Γηεπζχλζεηο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ησλ νηθείσλ Τπνπξγείσλ ζηνηρείσλ εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηφζν γηα ην ίδην ην Τπνπξγείν, φζν θαη γηα ηνπο επνπηεπφκελνπο απφ απηφ θνξείο. Δμφθιεζε ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ Με ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ2 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ.4093/2012 (ΦΔΚ Α 222) θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.4281/2014 (ΦΔΚ Α 160) πξνβιέθζεθε ε εμφθιεζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πξνο ηξίηνπο, κέρξη ην ηέινο ηνπ Με ηηο αξ. 2/86954/ΓΠΓΚ/ (ΦΔΚ Β 3396), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαη αξ. 2/76469/ΓΠΓΚ/ (ΦΔΚ Β 2671), αληίζηνηρα, απνθάζεηο ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίζηεθαλ νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία εμφθιεζεο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ. χκθσλα κε ην αξ. 2/81621/ΓΠΓΚ/ έγγξαθφ καο, ηπρφλ ππφινηπα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.4093/2012 ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ, ζα πξέπεη λα επηζηξαθνχλ ην αξγφηεξν σο 31/12/2014 ζηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ κε ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία: θαηάζεζε ησλ ζρεηηθψλ πνζψλ ζηε ΓΟΤ ή ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο αξηζκφο ινγαξηαζκνχ ΙΒΑΝ GR θαη ελεκέξσζε απζεκεξφλ ηεο 24εο Γηεχζπλζεο Λνγαξηαζκψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηεο Γηεχζπλζεο Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο ηνπ ΓΛΚ κε ηελ απνζηνιή αληηγξάθσλ ησλ ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ θαη ελεκεξσκέλνπ πίλαθα Δ2 φπνπ ζα εκθαλίδνληαη ηα επηζηξεθφκελα πνζά. Αληίζηνηρα, ζχκθσλα κε ηελ αξ. 2/76469/ΓΠΓΚ/ Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τ- πνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, ηπρφλ ππφινηπα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.4281/2014 ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο 31/12/2014 γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ, ζα πξέπεη λα επηζηξαθνχλ ην αξγφηεξν σο 31/1/2014, κε ηελ ίδηα σο άλσ δηαδηθαζία. Σα Τπνπξγεία νθείινπλ λα ππνβάινπλ ζηε Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο, σο 20 Ιαλνπαξίνπ 2015, γηα ην Τπνπξγείν θαη ηνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο ηνπ πνπ έ- ιαβαλ ρξεκαηνδφηεζε ζην πιαίζην ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ: i) αλαιπηηθή ελεκέξσζε αλαθνξηθά κε ηελ πνξεία εμφθιεζεο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ηνπο θαη ηηο κεληαίεο πιεξσκέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηελ έθηαθηε επηρνξήγεζε ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα Πίλαθα Δ2 ησλ ζρεηηθψλ Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ θαη ii) αλαιπηηθή ελεκέξσζε γηα ην ζχλνιν ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ, ην ζχλνιν ησλ πιεξσκψλ θαη ησλ επηζηξνθψλ, απνζηέιινληαο ηαπηφρξνλα αληίγξαθα ησλ ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ επηζηξνθήο θαη πίλαθα Δ2 φπνπ ζα εκθαλίδνληαη ηα επηζηξεθφκελα πνζά. Δηδηθά γηα ηνπο θνξείο πνπ έιαβαλ ρξεκαηνδφηεζε ζην πιαίζην θαη ησλ δχν λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ θαη ζρεηηθψλ Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ, ζα ππνβιεζεί μερσξηζηά ελεκέξσζε γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε πνπ έιαβαλ βάζεη ηνπ λ.4093/2012 θαη εθείλε πνπ έιαβαλ βάζεη ηνπ λ.4281/2014. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία (ππφδεηγκα πίλαθα Δ2) ζα πεξηιακβάλνληαη ζε εηδηθφ ηκήκα ησλ κεληαίσλ εθζέζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ αξ. 2/18993/ΓΠΓΜ/ (ΑΓΑ: ΒΙΚΤΗ-Β03) 5

9 εγθχθιην ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ησλ Τπνπξγείσλ, θαζψο θαη ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ ηνπο. 3. Καζήθνληα Πξντζηακέλσλ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Τπνπξγείσλ θαη Λνηπψλ Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο Σα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ πξντζηακέλσλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ησλ Τ- πνπξγείσλ ζην πιαίζην ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ηεο νηθνλνκηθήο επνπηείαο πνπ νθείινπλ λα αζθνχλ ζηνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο απηνχ, πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 24 ηνπ λ.4270/2014. Καη αληηζηνηρία, νη αξκνδηφηεηεο ηνπ πξντζηακέλνπ ησλ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ησλ ινηπψλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 25 ηνπ ίδηνπ λφκνπ. Η ζηελή ζπλεξγαζία ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο ΓΓΟΤ κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θξίλεηαη αλαγθαία. Γηα ηελ αξηηφηεξε νξγάλσζε ησλ δηαδηθαζηψλ εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζα πξέπεη λα ηεξνχλ θαη ηα παξαθάησ: λα πξνγξακκαηίδνπλ ηηο αλάγθεο έσο ην χςνο ησλ δηαζεζίκσλ πηζηψζεσλ, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε θαη νη ηακεηαθέο δπλαηφηεηεο ηνπ Γεκνζίνπ, λα πξνβαίλνπλ θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε εμφθιεζε ππνρξεψζεσλ παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ, αιιά ηαπηφρξνλα λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ηε κε ζψξεπζε λέσλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ, λα ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ ηήξεζε ηνπ Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ, ηελ απνζηνιή νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζρεηηθψλ εθζέζεσλ εληφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ πνπ έρνπλ ηεζεί. Καηά ζπλέπεηα γηα ηελ επίηεπμε θαιχηεξνπ απνηειέζκαηνο θαηά ηελ εμέηαζε ησλ αηηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο νθείινπλ λα πξνγξακκαηίδνπλ ηηο ελέξγεηεο έηζη ψζηε: Αηηήκαηα ηξνπνπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ λα ππνβάιινληαη, ζπγθεληξσηηθά, ζηε Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο κέρξη ηηο 10 ηνπ κελφο θαη λα αθνξνχλ πξνγξακκαηηζκέλεο αλάγθεο ηνπ κήλα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα ζρεηηθά αηηήκαηα ππνβάιινληαη ζηηο Τπεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ κέρξη ηελ 5ε κέξα θάζε κήλα ψζηε κεηά ηελ εμέηαζή ηνπο λα δηαβηβάδνληαη ζηελ ππεξεζία καο εληφο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο. Μεκνλσκέλα αηηήκαηα πνπ ζα ζηέιλνληαη κεηά ηελ πξνζεζκία απηή, ζα εμεηάδνληαη κε ηα αηηήκαηα ηνπ επφκελνπ κήλα. Δηδηθφηεξα, γηα ηνπο θνξείο ηνπ Κεθαιαίνπ Α ηνπ Ν. 3429/2005 ηα αηηήκαηα αλαζεψξεζεο πξνυπνινγηζκνχ απνζηέιινληαη κεηά ηελ ππνβνιή ησλ απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ α ηξηκήλνπ θαη ην αξγφηεξν κε ηελ ππνβνιή ησλ απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελλεακήλνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο αξ /ΓΔΚΟ 1224/ (ΦΔΚ Β 1434) απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 148 ηνπ λ.4270/ Τπεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ - ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 παξάγξαθνο 1α θαη ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 113/2010 (ΦΔΚ Α 194), νξίδνληαη αλαιπηηθά νη ελέξγεηεο ησλ Τπεξεζηψλ Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ (ΤΓΔ) γηα ηνλ ηξφπν ησλ αλαιακβαλφκελσλ ππνρξεψζεσλ θαη ηνλ έιεγρν ηεο πνξείαο ησλ πηζηψζεσλ. 6

10 Δηδηθφηεξα, ηνλίδεηαη φηη ηα ζρέδηα θνηλψλ απνθάζεσλ πνπ δηαβηβάδνληαη γηα ζπλππνγξαθή θαη αθνξνχλ δαπάλεο απνδεκίσζεο κειψλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, ππεξσξηαθή εξγαζία, θαζνξηζκφ νξίνπ εθηφο έδξαο κεηαθηλήζεσλ ή απνζπάζεσλ ππαιιήισλ θ.ιπ. ειέγρνληαη απφ ηηο ΤΓΔ, νη νπνίεο γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο βεβαίσζεο χπαξμεο πίζησζεο νθείινπλ λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο θαη ηηο αλαιεθζείζεο ππνρξεψζεηο, ηφζν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, φζν θαη ησλ παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ. Οη ΤΓΔ νθείινπλ λα παξέρνπλ ζηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ησλ Τπνπξγείσλ ζηνηρεία ζε κεληαία βάζε (δηακφξθσζε πηζηψζεσλ - πιεξσκέο θ.ιπ.) θαη πιεξνθνξίεο, πξνθεηκέλνπ νη θνξείο λα είλαη ζε ζέζε λα παξαθνινπζνχλ ηελ πνξεία εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο θαη λα εθπιεξψλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. 5. Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο - Κεληξηθή Γηνίθεζε Διοίκηζη εζόδων και εξόδων ηος κπάηοςρ Η είζπξαμε ησλ εζφδσλ θαη ε πιεξσκή ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη ησλ εηδηθψλ ηακείσλ ζα γίλεηαη κε βάζε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, θαζψο θαη ησλ ζπλδεκνζηεπφκελσλ πξνυπνινγηζκψλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δεκνζηνινγηζηηθέο δηαηάμεηο. Σν ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην θαη νη ζρεηηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο πξνζδηνξίδνπλ αλαιπηηθά ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο, ηφζν ηνπ ζθέινπο ησλ εζφδσλ, φζν θαη ηνπ ζθέινπο ησλ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Η εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ θαη νδεγηψλ ζεσξείηαη απηνλφεηε γηα φινπο ηνπο θνξείο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηηο θαζ νηνλδήπνηε ηξφπν εκπιεθφκελεο, ζηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ππεξεζίεο. Όινη νη θνξείο θαη νη νηθείεο ΤΓΔ παξαθαινχληαη λα κεξηκλνχλ, θαηά ιφγν αξκνδηφηεηαο, γηα ηελ απνθπγή θαζπζηεξήζεσλ ζηηο πιεξσκέο γηα εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε θαηαβνιή ηφθσλ ππεξεκεξίαο θαη ινηπψλ απνδεκηψζεσλ ζε πεξίπησζε δηελέξγεηαο πιεξσκψλ εθηφο ησλ πξνβιεπνκέλσλ πξνζεζκηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ Ε ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ.4152/2013 (ΦΔΚ Α 107) κε ηηο νπνίεο πξνζαξκφζηεθε ε ειιεληθή λνκνζεζία ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16 εο Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο. Σα έζνδα θαη έμνδα θαηαινγίδνληαη ζηνπο νηθείνπο θνξείο θαη θσδηθνχο αξηζκνχο, φπσο απηνί πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ θψδηθα θαηάηαμεο εζφδσλ θαη εμφδσλ. Δηδηθφηεξα επηζεκαίλνληαη ηα αθφινπζα: Έζοδα Σα έζνδα ηνπ θξάηνπο θαη ησλ εηδηθψλ ηακείσλ, ππεξεζηψλ θαη ινγαξηαζκψλ, ησλ νπνίσλ νη πξνυπνινγηζκνί ζπλδεκνζηεχνληαη κε ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, βεβαηψλνληαη, εηζπξάηηνληαη θαη εκθαλίδνληαη ζηνπο νηθείνπο θσδηθνχο αξηζκνχο εζφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Έζνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015 είλαη ηα πνζά πνπ βεβαηψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα απηνχ, αλεμάξηεηα απφ ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη. Σα έζνδα πνπ έρνπλ βεβαησζεί θαη δελ ζα εηζπξαρζνχλ κέρξη ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2014, ζα δηαγξαθνχλ ινγηζηηθά απφ ην έηνο απηφ θαη ζα επαλαβεβαησζνχλ σο έζνδα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο

11 Δπηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα φηη φζεο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο, πέξαλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, εληνπίδνπλ πεξηπηψζεηο νθεηιψλ πξνο ην Γεκφζην, κε θνξνινγηθήο θχζεσο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ζπκβάζεηο ή άιια δηθαηψκαηα ηνπ Γεκνζίνπ θαη δελ έρνπλ απνδνζεί απφ ηνπο ππφρξενπο, νθείινπλ λα πξνβαίλνπλ άκεζα ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηε βεβαίσζή ηνπο ζηελ νηθεία ΓΟΤ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2 ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (λ.δ. 356/ Α 90), θαζψο θαη ζην άξζξν 81 ηνπ λ.4270/2014. Έξοδα Η πινπνίεζε ησλ δαπαλψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο απνηειεί θνκβηθφ ζεκείν ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Δπηζεκαίλεηαη φηη κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαζνξίδνληαη φξηα δαπαλψλ θαη φρη χςνο θνλδπιίσλ πξνο αλάισζε. Με ηελ πξαγκαηνπνίεζε δαπαλψλ επηδηψθεηαη ε επίηεπμε ζπγθεθξηκέλνπ απνηειέζκαηνο θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά αλαγθαία ηε ζχλδεζε φισλ ησλ δαπαλψλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε ζπγθεθξηκέλν θαη κεηξήζηκν απνηέιεζκα. Σα φξηα ησλ πηζηψζεσλ πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πξνζδηνξίδνπλ ην αλψηαην χςνο ππνρξεψζεσλ πνπ κπνξνχλ λα αλαιεθζνχλ εληφο ηνπ 2015, αθνχ βεβαίσο ιεθζνχλ ππφςε θαηά πξνηεξαηφηεηα νη ππνρξεψζεηο πξνεγνχκελσλ εηψλ πνπ ζα πιεξσζνχλ απφ ηηο πηζηψζεηο απηέο. 5.1 Σαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο α) Πηζηψζεηο πνξεία εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ Η δηάζεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πηζηψζεσλ δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη δεδνκέλε. Σν πνζνζηφ απνδέζκεπζεο ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πηζηψζεσλ εμαξηάηαη θάζε θνξά απφ ηελ πνξεία εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη γηα ην ιφγν απηφ είλαη πηζαλφ λα κελ εγθξηζεί ε δηάζεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ πηζηψζεσλ νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ δαπαλψλ. Με ην άξζξν 71 ηνπ λ.4270/2014 επήιζαλ αιιαγέο ζηε δηαδηθαζία αλαθαηαλνκψλ πηζηψζεσλ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. Σα θπξηφηεξα ζεκεία ηεο δηαδηθαζίαο ζπλνςίδνληαη σο αθνινχζσο: Αλαθαηαλνκέο πηζηψζεσλ ζηελ ηδία κείδνλα θαηεγνξία δαπαλψλ, ρσξίο λα κεηαβιεζνχλ ηα αλψηαηα φξηα απηήο, θαη κεηαθνξέο πηζηψζεσλ κεηαμχ εηδηθψλ θνξέσλ θαη εληφο ηεο ίδηαο κείδνλνο θαηεγνξίαο, ρσξίο λα κεηαβιεζνχλ ηα αλψηαηα φξηα ηνπ θνξέα, γίλνληαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ δηαηάθηε. Αλαθαηαλνκέο κεηαμχ κεηδφλσλ θαηεγνξηψλ δαπαλψλ εληφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θνξέα γίλνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο πξφηαζεο ηνπ δηαηάθηε θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ πξντζηακέλνπ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ θνξέα. Γηα κεηαθνξέο πηζηψζεσλ απφ θνξέα ζε άιιν θνξέα ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο απαηηείηαη ε έγθξηζε ηεο Βνπιήο θαη αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ςήθηζεο ζπκπιεξσκαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη κφλν γηα εηδηθέο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ελ ιφγσ άξζξν ε- πηηξέπεηαη ε θαη εμαίξεζε κεηαθνξά πηζηψζεσλ, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. 8

12 Με ηελ αξ. 2/95195/ΓΠΓΚ/ (ΦΔΚ Β 3396) απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, θαζνξίδνληαη ιεπηνκεξψο νη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο (απμνκεηψζεηο-κεηαθνξέο) ησλ πηζηψζεσλ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. Η ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ απνηειεί ππνρξέσζε γηα φιεο ηηο εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο θαη δηεπθνιχλεη, ηφζν ηηο ππεξεζίεο ησλ θνξέσλ εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, φζν θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΓΛΚ. Με ηελ ίδηα απφθαζε, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο δηαηάθηεο λα δηαζέηνπλ εμνινθιήξνπ ην πνζφ ησλ πηζηψζεσλ πνπ κεηαθέξεηαη απφ ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ Τπνπξγείσλ ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ ησλ Τπνπξγείσλ, ελψ δηεπθνιχλεηαη ε αλαθαηαλνκή πηζηψζεσλ, φπσο π.ρ πηζηψζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ή ζπκβηβαζηηθψλ πξάμεσλ, γηα ηελ εμφθιεζε ππνρξεψζεσλ παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ θ.ιπ. ε θάζε πεξίπησζε, επηζεκαίλεηαη φηη νη επηρνξεγήζεηο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ πξνο ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα είλαη απαξαίηεην λα δηαηίζεληαη φπσο αθξηβψο έρνπλ πξνβιεθζεί θαη απνηππσζεί ζηνλ πίλαθα 3.28 ηεο Δηζεγεηηθήο Έθζεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2015 πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη απνθιίζεηο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Κνηλσληθνχ Πξνυπνινγηζκνχ Δπηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα φηη δηάζεζε πηζηψζεσλ απφ ην απνζεκαηηθφ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία θαη ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 59 ηνπ λ. 4270/2014. εκεηψλεηαη φηη θάζε ηξίκελν παξνπζηάδεηαη ζηε Βνπιή θαη θνηλνπνηείηαη ζην Διεγθηηθφ πλέδξην θαηάζηαζε κε ηνπο θνξείο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο πνπ εληζρχζεθαλ απφ ην απνζεκαηηθφ θαη ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηελ ελίζρπζε απηή. β) Πξνγξακκαηηζκφο Όινη νη θνξείο νθείινπλ λα πξνγξακκαηίδνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο έσο ην χςνο ησλ δηαζέζηκσλ πηζηψζεσλ. Ιδηαηηέξσο δίλεηαη έκθαζε ζηηο ππνρξεψζεηο παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ, γηα ηηο νπνίεο νη θνξείο πξνβαίλνπλ ζηελ θαηά πξνηεξαηφηεηα εμφθιεζή ηνπο, θαηαλέκνληαο ζρεηηθέο πηζηψζεηο ζηνπο ΚΑΔ (θαηεγνξία 9000) πνπ δεκηνπξγήζεθαλ εηδηθά γηα απηφ ην ζθνπφ. Σνλίδεηαη φηη ζηελ θαηεγνξία απηή θαηαινγίδνληαη δαπάλεο πνπ θαηαγξάθεθαλ ζην Μεηξψν Γεζκεχζεσλ σο απιήξσηεο ππνρξεψζεηο θαηά ην πξνεγνχκελν νηθνλνκηθφ έηνο. Δπηπιένλ, νη θνξείο ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίζνπλ ηηο κεληαίεο αλάγθεο ηνπο ζηηο θχξηεο θαηεγνξίεο δαπαλψλ, θαζψο ηπρφλ απνθιίζεηο ζα εμεηάδνληαη θάζε ηξίκελν, ιακβάλνληαο ππφςε ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο. γ) Δπηζεκάλζεηο γηα εηδηθέο θαηεγνξίεο δαπαλψλ Αποδοσέρ πποζωπικού Γηα ηηο δαπάλεο απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ, εθηζηάηαη ε πξνζνρή ησλ εθθαζαξηζηψλ γηα ηελ απζηεξή εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ θαη εγθπθιίσλ. Γηα ηελ θαηαβνιή θάζε είδνπο απνδνρψλ απαηηείηαη ε χπαξμε πίζησζεο θαη ε ζρεηηθή αλάιεςε ππνρξέσζεο ηνπ αξκφδηνπ δηαηάθηε ή ηνπ θαηά λφκν εμνπζηνδνηνπκέλνπ νξγάλνπ (δεκνζηνλνκηθή δέζκεπζε). πλεπψο, φινη νη θνξείο νθείινπλ λα παξαθνινπζνχλ (ζε κεληαία βάζε) ην χςνο ησλ δαπαλψλ κηζζνδνζίαο θαη λα πξνβαίλνπλ εγθαίξσο ζηελ ηαθηνπνίεζε ησλ πηζηψζεσλ βάζεη ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο (εληφο ησλ κεηδφλσλ θαηεγνξηψλ θαη εηδηθψλ θνξέσλ) ή λα ππνβάιινπλ, εάλ είλαη αλαγθαίν, εγθαίξσο αηηήκαηα απμνκείσζεο ησλ πηζηψζεσλ, νχησο ψζηε λα είλαη δηαζθαιηζκέλε ε πιε- 9

13 ξσκή ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. Δπηζεκαίλεηαη ηδηαηηέξσο φηη ζηελ πξψηε κηζζνδνηηθή θαηάζηαζε ησλ δηνξηδφκελσλ, θαηαηαζζφκελσλ ή κεηαηαζζφκελσλ ππαιιήισλ πξέπεη λα βεβαηψλεηαη ε χπαξμε πξφβιεςεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη λα γξάθεηαη ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ ηεο ζρεηηθήο βεβαίσζεο ησλ ΤΓΔ ζηηο αληίζηνηρεο πξάμεηο. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ κεηαβνιψλ ηνπ πξνζσπηθνχ, παξαθαινχληαη νη θνξείο λα α- πνζηέιινπλ ζηε Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο αλά ηξίκελν ηηο κεηαβνιέο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο (ππεξεηνχληεο, πξνζιήςεηο, απνρσξήζεηο θιπ.), ζπκπιεξψλνληαο ηνλ πίλαθα ζην έληππν Π3 αλά εηδηθφ θνξέα. Η απνζηνιή ηνπ ελ ιφγσ πίλαθα ζα πξέπεη λα γίλεηαη έσο ηηο 20 ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηε ιήμε ηνπ ηξηκήλνπ (ήηνη έσο 20/1, 20/4, 20/7, 20/10). Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ζπκπιήξσζε ηνπ ελ ιφγσ πίλαθα ζα αθνξά ζην πξνζσπηθφ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ εθάζηνηε θνξέα θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα πξέπεη ζην ηέινο ηεο εθάζηνηε πεξηφδνπ λα ζπκπίπηεη κε ηα ζηνηρεία ηεο Δληαίαο Αξρήο Πιεξσκψλ (ΔΑΠ) γηα ηνλ αξηζκφ ηνπ κηζζνδνηνχκελνπ πξνζσπηθνχ ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηεο ππφ εμέηαζε πεξηφδνπ. Μεηαηάξειρ ανακαηανομέρ - αποζπάζειρ ςπαλλήλων Αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ πηζηψζεσλ γηα δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο θηλεηηθφηεηαο, ηεο δηαζεζηκφηεηαο θαη γεληθφηεξα ηεο αλαθαηαλνκήο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηζρχνπλ ηα δηαιακβαλφκελα ζηελ αξ. 2/24822/ΓΠΓΚ/ (ΑΓΑ ΒΙΞΒΗ-ΔΡΗ ) εγθχθιην ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. Οη αξκφδηεο ΤΓΔ νθείινπλ λα κελ πξνσζνχλ ζηε Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο αηηήκαηα έγθξηζεο πηζηψζεσλ γηα νινθιήξσζε δηαδηθαζηψλ κεηάηαμεο ή κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ έρνπλ αθνινπζεζεί νη δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ αλσηέξσ εγθχθιην. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ.4002/2011 (ΦΔΚ Α 180), γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ Γεκνζίνπ, ΝΠΓΓ θαη ΟΣΑ α θαη β βαζκνχ κε κεηάηαμε ή κεηαθνξά πξνζσπηθνχ κε γεληθέο ή εηδηθέο δηαηάμεηο, απαηηείηαη πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο αξ. 33/2006 ΠΤ επηηξνπήο, φπσο απηή ηζρχεη. Παξάιιεια κε ην Π.Γ. 113/2010 (άξζξν11 παξάγξαθνο 3) πξνβιέπεηαη ε παξνρή απφ ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο ζρεηηθήο βεβαίσζεο γηα χπαξμε πηζηψζεσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα κεηαηάμεηο πξνζσπηθνχ πνπ ζπλεπάγνληαη νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. Οη θνξείο, ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνβνιή ησλ ζρεηηθψλ αηηεκάησλ ηνπο γηα κεηαηάμεηο πξνζσπηθνχ πξνο ην Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα ηελ έθδνζε ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο έγθξηζεο ηεο επηηξνπήο ηεο αξ. 33/2006 ΠΤ, νθείινπλ λα απνζηέιινπλ ην ζρεηηθφ αίηεκα θαη ζηε Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Αποζπάζειρ Πξνυπφζεζε γηα ηελ έγθξηζε απφζπαζεο ππαιιήισλ είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο απαξαίηεηεο πίζησζεο απφ ηελ αξκφδηα νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ θνξέα, ε νπνία κλεκνλεχεηαη ζην πξννίκην ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο (απφθαζε απφζπαζεο). Η έγθξηζε απφζπαζεο ηζνδπλακεί κε αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ην θνξέα ππνδνρήο. χκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ λ. 4270/2014, νπνηαδήπνηε αλάιεςε ππνρξέσζεο ρσξίο ηελ χπαξμε ηεο απαξαίηεηεο πίζησ- 10

14 ζεο είλαη απνιχησο άθπξε, ηα δε ππεξεζηαθά φξγαλα πνπ ζπκπξάηηνπλ ζηελ αλάιεςε ησλ ζρεηηθψλ ππνρξεψζεσλ έρνπλ πεηζαξρηθή επζχλε (άξζξν 10 ηνπ Π.Γ. 113/2010). χκθσλα κε ην άξζξν 25 ηνπ λ.4024/2011 (ΦΔΚ Α 226), ε θαηαβνιή ησλ απνδνρψλ ησλ απνζπαζκέλσλ ππαιιήισλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ, δηελεξγείηαη απφ ην θνξέα ππνδνρήο ζηνλ νπνίν έρνπλ ηνπνζεηεζεί. Ωο εθ ηνχηνπ, νη θνξείο, εθφζνλ πξνβαίλνπλ ζε απνζπάζεηο πξνζσπηθνχ πνπ δελ δηέπνληαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο, νθείινπλ λα ε- λεξγνχλ γηα ηελ θάιπςε ηεο ελ ιφγσ δαπάλεο, πξνηείλνληαο ζπγθεθξηκέλν ηξφπν θάιπςήο ηεο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην ππφ απφζπαζε πξνζσπηθφ πξνέξρεηαη απφ θνξείο ην πξνζσπηθφ ησλ νπνίσλ κηζζνδνηείηαη άκεζα απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ηα αηηήκαηα κεηαθνξάο πηζηψζεσλ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο αλαθιήζεηο αλαιήςεσλ ππνρξεψζεσλ ησλ θνξέσλ πξνέιεπζεο γηα ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ ππφ απφζπαζε πξνζσπηθνχ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δελ ζα είλαη δπλαηή ε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απφζπαζεο πξνζσπηθνχ. ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2015 έρνπλ πξνβιεθζεί πηζηψζεηο γηα ηνπο ήδε απνζπαζκέλνπο, φζνλ αθνξά φκσο ηηο λέεο απνζπάζεηο ππαιιήισλ πξέπεη λα ηεξεζεί ε παξαπάλσ δηαδηθαζία. Πηζηψζεηο απφ ην απνζεκαηηθφ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ απηψλ δελ δχλαηαη λα δηαηεζνχλ. Δθφζνλ πξαγκαηνπνηεζνχλ απνζπάζεηο πξνζσπηθνχ ην ηειεπηαίν δίκελν ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θξίλεηαη απαξαίηεην λα ζπλνδεχνληαη κε πξφηαζε πξφβιεςεο θάιπςεο ηεο δαπάλεο κηζζνδνζίαο γηα ην επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο. Ππόζθεηερ παποσέρ - εθημεπίερ γιαηπών ΕΣΥ Σίζεληαη πιένλ απζηεξνί πεξηνξηζκνί (φξηα) ζηνλ αξηζκφ ησλ σξψλ πνπ κπνξεί λα απαζρνιεζεί ππεξσξηαθά πέξαλ ηνπ θαλνληθνχ σξαξίνπ- ην πξνζσπηθφ ηνπ Γεκνζίνπ, ΝΠΓΓ θαη ΟΣΑ. Οη εθεκεξίεο γηαηξψλ ΔΤ πνπ βαξχλνπλ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ έρνπλ ήδε θαζνξηζζεί κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.3868/2010, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 66 παξάγξαθνο 27 ηνπ λ.3984/2011. Σν πνζφ ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απνηειεί ην αλψηαην φξην δαπαλψλ πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ηνπ Τπνρξεψζεηο γηα πξφζζεηεο παξνρέο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο πνπ δελ εμνθιήζεθαλ κπνξνχλ λα θαηαβιεζνχλ θαη λα θαιπθζνχλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη είραλ πξνβιεθζεί νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2014 θαη παξέκεηλαλ αδηάζεηεο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ Απφ ην 2015, ζχκθσλα θαη κε ηελ παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ.4270/2014, ππνρξεψζεηο γηα δαπάλεο εθεκεξηψλ θαη πξφζζεησλ παξνρψλ πνπ αθνξνχλ ην ηειεπηαίν δίκελν θάζε έηνπο, κπνξεί λα αλαιακβάλνληαη ζε βάξνο ησλ αληίζηνηρσλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επφκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. Δαπάνερ ζε εκηέλεζη δικαζηικών αποθάζεων Με ηελ έλαξμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ε Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο ζα εληζρχζεη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ Τπνπξγείσλ θαη Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ κε πηζηψζεηο ζηνπο νηθείνπο ΚΑΔ, πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζηνχλ δηθαζηηθέο απνθάζεηο ή ζπκβηβαζηηθέο πξάμεηο (αλαγλψξηζε απαηηήζεσλ κε πξαθηηθά ηνπ ΝΚ). Οη ζρεηηθέο πηζηψζεηο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηνλ ζθνπφ απηφ θαη κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ κε απνθάζεηο ηνπ αξκφδηνπ δηαηάθηε κφλν ζηνπο ίδηνπο ΚΑΔ ησλ επηκέξνπο εηδηθψλ θνξέσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ. 11

15 Η κεηαθνξά ηνπο ζε άιινπο ΚΑΔ γηα ηελ θάιπςε άιισλ δαπαλψλ ησλ θνξέσλ δελ επηηξέπεηαη. Οη αξκφδηεο ΤΓΔ θαη ην Δηδηθφ Λνγηζηήξην ζην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο δελ ζα θαηαρσξνχλ ζην ΟΠ-ΓΠ απνθάζεηο πνπ ζα εθδνζνχλ ελδερνκέλσο απφ ηνπο θνξείο, θαηά παξέθθιηζε ησλ αλσηέξσ. Η δηαρείξηζε ησλ πηζηψζεσλ απηψλ γίλεηαη απφ ηηο αξκφδηεο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ησλ Τ- πνπξγείσλ θαη ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ θαη ζπλεπψο, αηηήκαηα γηα δηάζεζε πηζηψζεσλ γηα ηελ αηηία απηή δελ ζα ππνβάιινληαη ζηε Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε εμάληιεζεο ησλ πηζηψζεσλ πνπ ζα ηεζνχλ ζηε δηάζεζε ησλ θνξέσλ. ε πεξίπησζε πνπ ππνβιεζνχλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο αηηήκαηα γηα ηε ρνξήγεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ πηζηψζεσλ νη αξκφδηεο ΤΓΔ επηβεβαηψλνπλ ηα αηηνχκελα, απφ ηνπο θνξείο, πνζά. Δαπάνερ ενοικίων Οη πηζηψζεηο πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί νθείινπλ λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ζηέγαζεο ησλ ππεξεζηψλ. ην πιαίζην ηεο ηήξεζεο ηεο αξρήο ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θαιχηεξνπ απνηειέζκαηνο κε ηελ ειάρηζηε δεκνζηνλνκηθή επηβάξπλζε, ππάξρνπλ πεξηζψξηα ζεκαληηθήο εμνηθνλφκεζεο δαπαλψλ γηα κηζζψζεηο ρψξσλ ζηέγαζεο ησλ ππεξεζηψλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ ηξερνπζψλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 67 ηνπ λ.4270/2014, απαηηείηαη πξνεγνχκελε έ- γθξηζε απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ γηα δαπάλεο κηζζσκάησλ πνπ βαξχλνπλ ηα επφκελα έηε θαη ππεξβαίλνπλ εηεζίσο ην πνζφ ησλ εθαηφ ρηιηάδσλ ( ) επξψ αλά Κσδηθφ Αξηζκφ Δμφδνπ γηα ηνπο θνξείο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο. ε θάζε πεξίπησζε, ε παξερφκελε έ- γθξηζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο ηνπ πξνο κίζζσζε αθηλήηνπ γίλεηαη απφ ηνλ αξκφδην δηαηάθηε ηνπ θνξέα. Γηα κηζζψζεηο αθηλήησλ πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ εθαηφ ρηιηάδσλ ( ) επξψ ζε εηήζηα βάζε, ν αξκφδηνο δηαηάθηεο παξέρεη ηε ζρεηηθή έγθξηζε γηα αλάιεςε ππνρξέσζεο ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ επφκελσλ εηψλ θάζε θνξέα. Γηα δαπάλεο πνπ ππεξβαίλνπλ ην παξαπάλσ πνζφ, ε πξνβιεπφκελε απφθαζε έγθξηζεο γηα ηελ αλάιεςε ππνρξεψζεσλ πνπ πξφθεηηαη λα βαξχλνπλ επφκελα νηθνλνκηθά έηε θαη εληφο ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο, παξέρεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ. ε θάζε πεξίπησζε, επλφεην είλαη φηη νη δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο αλαιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 66 ηνπ λ.4270/2014. Ππογπάμμαηα πος σπημαηοδοηούνηαι από ηην ΕΕ Οη πηζηψζεηο πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ ΔΔ ζπλδένληαη κε ηελ εηζξνή αληίζηνηρσλ πφξσλ απφ ηελ ΔΔ θαη θαηά ζπλέπεηα δελ είλαη εθηθηή ε κεηαθνξά ηνπο ζε άιιεο θαηεγνξίεο δαπαλψλ. Οη πηζηψζεηο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ην ζθνπφ πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί. Επισοπηγήζειρ Απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ δηαηίζεληαη ζεκαληηθά θνλδχιηα γηα επηρνξεγήζεηο δηαθφξσλ θνξέσλ. Ωζηφζν, ν Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο δελ κπνξεί λα αλαιακβάλεη ην νηθνλνκηθφ βάξνο φισλ ησλ επηινγψλ ησλ δηνηθήζεσλ ησλ επηρνξεγνχκελσλ θνξέσλ, νη νπνίεο ν- θείινπλ λα θαζνξίζνπλ ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπο, λα ηεξαξρήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο θαη λα πξνζαξκφζνπλ ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπο ζην χςνο ησλ πηζηψζεσλ γηα επηρνξεγήζεηο. 12

16 Κχξην κέιεκα ησλ αξκνδίσλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ απνηειεί ν έ- ιεγρνο ησλ πξνυπνινγηζκψλ θαη ε ζπλερήο αμηνιφγεζε ησλ πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη ζηνπο θνξείο πνπ επνπηεχνπλ, είηε αλήθνπλ ζηε Γεληθή Κπβέξλεζε είηε φρη. Γηα ηελ θαηαβνιή ησλ επηρνξεγήζεσλ απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ζα ιακβάλεηαη ππφςε ν ζθνπφο δηάζεζήο ησλ επηρνξεγήζεσλ θαζψο θαη ε ζπλάθεηα κε ηηο δξάζεηο πνπ ζρεδηάδεη λα πινπνηήζεη ν θάζε θνξέαο. Δηδηθφηεξα, ε αλαγθαηφηεηα ή κε θαηαβνιήο ηεο επηρνξήγεζεο ζα πξέπεη λα απνθαζίδεηαη χζηεξα απφ αμηνιφγεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ πξνο επηρνξήγεζε θνξέσλ θαη ηνπ χςνπο ησλ ηακεηαθψλ ηνπο δηαζεζίκσλ θαη εθφζνλ νη δαπάλεο ηνπο δελ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ απφ ηα ίδηα έζνδά ηνπο, θαζψο θαη ηα έζνδα απφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπο. Οη θνξείο πνπ ιακβάλνπλ «κηθηέο» επηρνξεγήζεηο ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θνλδχιηα γηα πιεξσκή ησλ απνδνρψλ θαη ησλ ινηπψλ δαπαλψλ ηνπο (πξνκήζεηεο, ιεηηνπξγηθά έμνδα θ.ιπ.), δηαζέηνπλ ηα εγθξηζέληα πνζά θαηά απφιπηε πξνηεξαηφηεηα γηα ηηο ηαθηηθέο απνδνρέο πξνζσπηθνχ θαη ζηε ζπλέρεηα γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο ηνπο δαπάλεο. Σνλίδεηαη φηη δελ επηηξέπεηαη ηα θνλδχιηα πνπ πξνβιέπνληαη γηα κηζζνδνζία πξνζσπηθνχ λα δηαηεζνχλ γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ. Ιδηαίηεξα δε, ζε θακία πεξίπησζε δελ δηαηίζεληαη θνλδχιηα γηα πξφζζεηεο ακνηβέο, αλ δελ έρεη εμαζθαιηζζεί ε ζπλνιηθή πιεξσκή ησλ ηαθηηθψλ απνδνρψλ. Καηφπηλ απηψλ, ζε θακηά πεξίπησζε δελ ηίζεηαη ζέκα ζπκπιεξσκαηηθήο ελίζρπζεο ηνπ θνξέα γηα θαηαβνιή απνδνρψλ. ηηο πεξηπηψζεηο δε, πνπ ηα εγθξηζέληα θνλδχιηα γηα κηζζνδνζία δελ επαξθνχλ, ζχκθσλα κε ηνλ εηήζην πξνγξακκαηηζκφ, ε ζπκπιήξσζή ηνπο ζα γίλεη απφ ηα ίδηα έζνδα ηνπ θνξέα. Διάθοπερ ζύνθεηερ δαπάνερ ηελ θαηεγνξία 5000, εθηφο ησλ ππφ θαηαλνκή πηζηψζεσλ, εληάζζνληαη θαη πηζηψζεηο γηα δαπάλεο ζχλζεηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα. Πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη πιήξεο εηθφλα ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ, νη ζρεηηθέο δαπάλεο πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο απνθιεηζηηθά ζηνπο ΚΑΔ γηα ηνπο νπνίνπο έρεη γίλεη ε ζρεηηθή πξφβιεςε. Γηεπθξηλίδνπκε φηη ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ησλ ελ ιφγσ ΚΑΔ είλαη δπλαηή ε θαηαβνιή επηρνξεγήζεσλ ζε δηάθνξα λνκηθά πξφζσπα θαη ζε ΟΣΑ πνπ ελδερνκέλσο πινπνηνχλ κέξνο ησλ ελ ιφγσ πξνγξακκάησλ, κε δαπάλεο ζχλζεηνπ ραξαθηήξα. Πιζηώζειρ ςπό καηανομή Η πξαγκαηνπνίεζε δαπαλψλ (αλάιεςε ππνρξεψζεσλ - έθδνζε ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ) δελ επηηξέπεηαη ζε βάξνο ησλ ΚΑΔ ζηνπο νπνίνπο εγγξάθνληαη ππφ θαηαλνκή θνλδχιηα, π.ρ. ΚΑΔ 5115 «Γαπάλεο εθαξκνγήο λέσλ πξνγξακκάησλ». Σα θνλδχιηα απηά κεηαθέξνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ζε άιιεο θαηεγνξίεο, κεηά ηελ εμεηδίθεπζε ησλ δαπαλψλ πνπ πξφθεηηαη λα θαιπθζνχλ. εκεηψλεηαη φηη νη «ππφ θαηαλνκή» πηζηψζεηο κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ησλ Οηθνλνκηθψλ, ζην ζχλνιφ ηνπο, ζε άιινπο ΚΑΔ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζθνπνχ γηα ηνλ νπνίν έρνπλ πξνβιεθζεί. δ) Πξνβιέςεηο ζέζεσλ πξνζσπηθνχ Γηα ην νκνηφκνξθν άλνηγκα θαη ηελ ηήξεζε ηνπ βηβιίνπ κεηξψνπ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Τ- πνπξγείσλ, Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, ΑΔΙ, ΣΔΙ, λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ησλ ινηπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, ησλ νπνίσλ ε κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο βαξχλεη άκεζα ηηο πηζηψζεηο απνδνρψλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 13

17 i) ηνλ πξνυπνινγηζκφ ππάξρνπλ πάληα πξνβιέςεηο γηα ηνλ δηνξηζκφ ησλ κειψλ ηεο Κπβέξλεζεο (Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ), είηε είλαη βνπιεπηέο, είηε εμσθνηλνβνπιεπηηθνί. ii) Οη αξηζκεηηθέο πξνβιέςεηο ησλ ζέζεσλ ηνπ ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ θαηά ηελ 31/12/2014 κεηαθέξνληαη απηνχζηεο ζην κεηξψν ηνπ Οη πξνβιέςεηο απηέο πξνζαπμάλνληαη κε ηηο πξνβιέςεηο πνπ εγθξίζεθαλ κε πξάμεηο καο ην 2014, αιιά δελ θαηέζηε δπλαηφ λα νινθιεξσζνχλ νη δηαδηθαζίεο πιήξσζεο ησλ αληίζηνηρσλ ζέζεσλ εληφο ηνπ Οη πξνβιέςεηο ζέζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απνρσξεί απφ ηελ ππεξεζία ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο, παξαίηεζεο, κεηάηαμεο θ.ιπ. ζα δηαγξάθνληαη ακέζσο απφ ηα ζρεηηθά βηβιία - κεηξψα, κε εμαίξεζε ηηο: πξνβιέςεηο ζέζεσλ ησλ εηδηθεπφκελσλ ζηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ λ.δ. 2592/53 ηαηξψλ, θαζψο θαη νη ζέζεηο ησλ ηαηξψλ ππεξεζίαο ππαίζξνπ, αξηζκεηηθέο πξνβιέςεηο ζέζεσλ πξνζσπηθνχ ησλ πνιηηηθψλ γξαθείσλ ησλ κειψλ ηεο Κπβέξλεζεο, ησλ Τθππνπξγψλ θαη ησλ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ (άξζξν 55 Π.Γ. 63/2005), ζέζεηο δεκνζηνγξάθσλ γηα ηε ζηειέρσζε ησλ γξαθείσλ ηχπνπ θαη δεκνζίσλ ζρέζεσλ Τπνπξγείσλ (παξ. 2 άξζξν 67 λ.1943/1991), αξηζκεηηθέο πξνβιέςεηο ζέζεσλ πξνζσπηθνχ ηνπ Πνιηηηθνχ Γξαθείνπ ηνπ Πξσζππνπξγνχ, ηνπ Πνιηηηθνχ Γξαθείνπ ηνπ Τπνπξγνχ Δπηθξαηείαο θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ηεο Κπβέξλεζεο, εθηφο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Βηνεζηθήο θαη ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. iii) ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πξνεδξίαο ηεο Γεκνθξαηίαο θαη φισλ ησλ Τπνπξγείσλ έρνπλ πξνβιεθζεί πηζηψζεηο γηα ηελ πιήξσζε ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ ζέζεσλ πξνζσπηθνχ ησλ γξαθείσλ ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο (Πξνέδξνπ Γεκνθξαηίαο, Τπνπξγψλ, Τθππνπξγψλ θαη Γεληθψλ Γξακκαηέσλ). Οη αξκφδηεο ΤΓΔ παξέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο, γηα ηε δεκνζίεπζε ησλ πξάμεσλ δηνξηζκνχ, βεβαηψζεηο χπαξμεο πηζηψζεσλ. Οη ΤΓΔ ελεκεξψλνπλ άκεζα ηελ Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο ηνπ ΓΛΚ γηα ηηο εγθξίζεηο πνπ παξέρνπλ θαη ην χςνο ηεο πξνθαινχκελεο επηβάξπλζεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. Σέινο, νη αξκφδηεο ΤΓΔ εγθξίλνπλ ηηο κεηαβνιέο ζηηο αξηζκεηηθέο πξνβιέςεηο ζέζεσλ ιφγσ αιιαγήο πξνζσπηθνχ απφ θαηεγνξία ζε θαηεγνξία, απφ θιάδν ζε θιάδν θαη απφ θνξέα ζε θνξέα ζην ίδην Τπνπξγείν ή ζηελ ίδηα Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, ή κεηάηαμεο πξνζσπηθνχ απφ λνζειεπηηθφ ίδξπκα ζε λνζειεπηηθφ ίδξπκα θαη απφ ΑΔΗ θαη ΣΔΗ ζε άιια αληίζηνηρα ηδξχκαηα. Γηα ην ζθνπφ απηφ, παξαθαινχληαη νη ΤΓΔ λα ελεκεξψλνπλ γηα ηηο πξαγκαηνπνηνχκελεο κεηαβνιέο ησλ αξηζκεηηθψλ πξνβιέςεσλ ζέζεσλ πξνζσπηθνχ ηελ Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο. 5.2 Πξνυπνινγηζκφο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηνλ Πξνυπνινγηζκφ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015, ηα ρξεκαηνδνηνχκελα έξγα δηαθξίλνληαη: ζε έξγα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη κφλν απφ εζληθνχο πφξνπο θαη νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο απεηθνλίδνληαη ζηελ ππνθαηεγνξία 8200 θαη ζε έξγα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηα επξσπατθά ηακεία θαη νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο α- πεηθνλίδνληαη ζηελ ππνθαηεγνξία

18 Δθηζηάηαη ε πξνζνρή φισλ γηα ηνλ νξζφ θαηαινγηζκφ θαη ηελ αθξηβή εκθάληζε ησλ δαπαλψλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ κε βάζε ηνλ πθηζηάκελν θψδηθα θαηάηαμεο εζφδσλ θαη εμφδσλ. Αλαιπηηθέο νδεγίεο θαη δηεπθξηλήζεηο ζα δνζνχλ κε ηε ζρεηηθή εγθχθιην πνπ ζα εθδψζεη ε αξκφδηα Γηεχζπλζε Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο κε ηελ έλαξμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο Πξνυπνινγηζκφο ινηπψλ θνξέσλ 6.1 Καηάξηηζε, έγθξηζε θαη αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ 2014 φια ηα λνκηθά πξφζσπα - θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πιελ ΟΣΑ ππνρξενχληαη λα έρνπλ εγθξίλεη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπο. Γηα ηελ θαηάξηηζε θαη έγθξηζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ ΟΣΑ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 77 θαη 78 ηνπ λ.4172/2013 (ΦΔΚ Α 167). Η αξκνδηφηεηα γηα ηελ έγθξηζε θαη ηξνπνπνίεζε ησλ Πξνυπνινγηζκψλ ησλ ΝΠΓΓ θαη ησλ ΝΠΙΓ πνπ δελ ππάγνληαη ζην Κεθάιαην Α ηνπ λ.3429/2005 έρεη πεξηέιζεη απνθιεηζηηθά ζηνπο επνπηεχνληεο θνξείο (Τπνπξγνχο ή ζηα λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλα φξγαλα), αθνχ κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.4024/2011 (ΦΔΚ Α 226) θαηαξγήζεθε απφ , ε πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 281 ηεο 24/27 Οθησβξίνπ 1936 ή απφ άιιε εηδηθή ή γεληθή δηάηαμε, έγθξηζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ, ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ, ησλ απνινγηζκψλ θαη ησλ ηζνινγηζκψλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή ησλ εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ, απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ. Απφ ηε δηάηαμε απηή ε- μαηξνχληαη νη θνξείο πνπ επνπηεχνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ. Με κέξηκλα ησλ αξκνδίσλ Τπνπξγείσλ θαηαξηίδνληαη, εγθξίλνληαη θαη αλακνξθψλνληαη νη πξνυπνινγηζκνί ησλ ινηπψλ θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο επνπηείαο ηνπο, νη νπνίνη πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνη κε ηνπο δεζκεπηηθνχο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2015 (Πίλαθεο 3.25, 3.26, 3.28 θαη 3.34 ηεο Δηζεγεηηθήο Έθζεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ), θαζψο θαη κε ηα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα. Η έγθξηζε πξνυπνινγηζκψλ θαη ησλ αλακνξθψζεσλ απηψλ ζα πξέπεη λα είλαη ζπλεπήο κε ηα παξαθάησ: Σν νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα δηακνξθψλεηαη αθαηξνπκέλσλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ, ήηνη απφ ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ αθαηξνπκέλσλ ησλ εζφδσλ απφ δάλεηα θαη ξεπζηνπνηήζεηο ρξενγξάθσλ, θαζψο θαη απφ ην ζχλνιν ησλ εμφδσλ αθαηξνπκέλσλ ησλ ρξενιπζίσλ θαη πιεξσκψλ γηα ηελ αγνξά ρξενγξάθσλ (νκνιφγσλ, κεηνρψλ, ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ θ.ιπ.). Σα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ επηρνξεγήζεηο θαη απνδφζεηο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ζα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο εηδηθνχο Κ.Α. Δζφδσλ θαη λα κελ δηαρένληαη ζε άιιεο θαηεγνξίεο εζφδσλ. Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα ρξεζηκνπνηνχληαη, κεηά απφ απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ / αξκφδησλ Τπνπξγψλ 1 γηα ηελ έγθξηζε / ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κφλν γηα: i. Σελ εμφθιεζε ππνρξεψζεσλ πξνεγνχκελσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ, εθφζνλ απηέο έρνπλ θαηαγξαθεί θαη εκθαλίδνληαη ζηα βηβιία ηνπ θνξέα θαηά ηελ 31/12/2014, θαζψο θαη γηα ηελ νινθιήξσζε ζπλερηδφκελσλ έξγσλ. 1 Σηην πεπίπηωζη ηων νομικών πποζώπων δημοζίος δικαίος και ιδιωηικού δικαίος πος εξαιπούνηαι ηος κεθ. Α ηος ν.3429/2005 απμόδιορ για ηην έγκπιζη/ηποποποίηζη ηος πποϋπολογιζμού είναι ο εποπηεύων ςποςπγόρ, ενώ για ηα νομικά ππόζωπα/δεκο ηος κεθ. Α ηος ν. 3429/2005 ακολοςθείηαι η διαδικαζία ηηρ παπ.5 ηος άπθπος 63 ηος ν.4270/

19 ii. Σελ εμφθιεζε ππνρξεψζεσλ εληφο ηνπ επφκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ δηαγσληζκνχο πνπ εγθξίζεθαλ ην πξνεγνχκελν νηθνλνκηθφ έηνο, εθφζνλ (α) νη ππνρξεψζεηο έρνπλ λφκηκα αλαιεθζεί αιιά δελ έρνπλ ηηκνινγεζεί ην πξνεγνχκελν έηνο, (β) έρεη εθδνζεί απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ Γηνίθεζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ γηα ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο θαη δηαθήξπμεο δηαγσληζκψλ θαη ηέινο (γ) έρεη εθδνζεί απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο απφ εγθεθξηκέλε πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην ζπλνιηθφ χςνο ηεο δαπάλεο ησλ δηαγσληζκψλ. Οη ελ ιφγσ δαπάλεο ζα ελζσκαησζνχλ ζηνλ ζθέινο ησλ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ή ζε κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο αλάινγα κε ηελ εμέιημε ησλ δηαγσληζκψλ. Ωζηφζν, αλ κεηά ηελ εμφθιεζε ππνρξεψζεσλ πξνεγνχκελσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ θαη ηε δηαζθάιηζε πηζηψζεσλ γηα ηα ζπλερηδφκελα έξγα, απνκέλνπλ ηακεηαθά δηαζέζηκα, ε ρξήζε ηνπο ζα εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, κεηά απφ εμέηαζε απφ ηα αξκφδηα ηκήκαηα ηεο Γηεχζπλζεο Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο ηεο ζρεηηθήο πξφηαζεο ηνπ αξκφδηνπ Πξντζηάκελνπ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ επνπηεχνληνο Τπνπξγείνπ. ε θάζε πεξίπησζε, κεηά ηελ έγθξηζε ηεο ρξήζεο ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ απαηηείηαη αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ σο πξνο ην ζθέινο ησλ δαπαλψλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο ησλ πξνυπνινγηζκψλ πξέπεη λα είλαη πιήξσο αηηηνινγεκέλεο θαη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα παξαπάλσ εθηεζέληα γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ θαη ηε ρξήζε ησλ ηακεηαθψλ ππνινίπσλ. Κάζε ηξνπνπνίεζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ εκπεξηζηαησκέλε αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ πξντζηακέλνπ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, αληίγξαθν ηεο εγθξηηηθήο πξάμεο ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ δηνίθεζήο ηνπ θαη ηπρφλ παξαζηαηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ηξνπνπνίεζεο, γηα ηελ έγθξηζή ηνπο απφ ηελ επνπηεχνπζα αξρή. ηελ πεξίπησζε ησλ ΓΔΚΟ θαη ησλ ΝΠΙΓ πνπ ππάγνληαη ζην Κεθάιαην Α ηνπ λ.3429/2005, ηα ζρεηηθά αηηήκαηα ππνβάιινληαη κφλν θαηά ηελ δηαδηθαζία έγθξηζεο ή αλαζεψξεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. εκεηψλεηαη φηη ηπρφλ δαπάλεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηειεζίδηθεο δηθαζηηθέο απνθάζεηο, θαζψο θαη έθηαθηεο δαπάλεο, εθφζνλ δελ έρνπλ πξνβιεθζεί ζηνλ εηήζην εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ ή ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ, αληηκεησπίδνληαη κε αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ θνξέσλ, θαηά ην έηνο Απνινγηζκφο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2014 Καηαιεθηηθή εκεξνκελία εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηα ΝΠΓΓ πνπ είλαη θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο είλαη ε 31/12/2014, ηφζν γηα ηελ είζπξαμε ησλ εζφδσλ, φζν θαη γηα ηελ πιεξσκή ησλ δαπαλψλ. Γηα ηε κε παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο απηνηέιεηαο ησλ ρξήζεσλ, ηε κε κεηαθχιηζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο ζην επφκελν έηνο θαη ηελ απνθπγή ηαιαηπσξίαο ησλ πηζησηψλ, νη Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο νθείινπλ λα θξνληίζνπλ γηα ηελ έγθαηξε ζπγθέληξσζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ ζπλφινπ ησλ δαπαλψλ, ηνλ έιεγρν, ηελ εθθαζάξηζε, ηελ έθδνζε ησλ αληίζηνηρσλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ θαη ηελ εμφθιεζε ηνπο έσο ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία. Οη Φνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαηαξηίζνπλ θαη λα ππνβάινπλ ζηα αξκφδηα φξγαλα ηνλ απνινγηζκφ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ έηνπο 2014 έσο 30/6/2015 πξνο έγθξηζε, κε πιήξε θαη νξηζηηθνπνηεκέλα ζηνηρεία. Δπηζεκαίλνπκε φηη ηα ζηνηρεία απηά, πέξαλ ηεο εκεξνκελίαο απηήο, δελ κεηαβάιινληαη. Δηδηθφηεξα, νη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Α ηνπ λ.3429/2005 νθείινπλ λα ππνβάιινπλ ζην ηκήκα Θ - ΓΔΚΟ θαη Λνηπψλ Φνξέσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο ηνλ εηήζην απνινγηζκφ, ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηελ έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπο πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηελ έθζεζε ή ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ 16

20 νξθσηνχ ειεγθηή - ινγηζηή εληφο ησλ πξνζεζκηψλ ηνπ θ.λ.2190/1920, φπσο ηζρχεη, θαη φρη αξγφηεξα απφ ηελ 20/07/2015. εκεηψλεηαη φηη ηα ΝΠΙΓ πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Α ηνπ λ.3429/2005 θαη ηεξνχλ Γ θαηεγνξίαο βηβιία, αιιά βάζεη θαηαζηαηηθνχ δελ ζπγθαινχλ Γεληθέο πλειεχζεηο Μεηφρσλ, ππνρξενχληαη λα απνζηείινπλ έσο 30/6/2015, κφλν ηηο εγθεθξηκέλεο απφ ηε Γηνίθεζε ή ην αξκφδην Γηνηθεηηθφ Όξγαλν, εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθεθξηκέλεο απφ νξθσηφ ειεγθηή. Όζνλ αθνξά δε ηα ινηπά λνκηθά πξφζσπα πνπ ηεξνχλ Β θαηεγνξίαο βηβιία ππνρξενχληαη λα απνζηείινπλ ηα απνινγηζηηθά ηνπο ζηνηρεία έσο 15/4/2015. Αθνινχζσο, κέρξη 20/7/2015 ζα πξέπεη λα απνζηαινχλ θαη ζηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ Γεκνζηνλνκηθψλ ηνηρείσλ θαη Μεζνδνινγίαο ηνπ ΓΛΚ, κέζσ ησλ επνπηεπφλησλ Τ- πνπξγείσλ, ηα εηήζηα δειηία απνινγηζκνχ ζχκθσλα κε ηελ αξ.2/22717/0094/ (ΦΔΚ Β 474) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. Οη θνξείο ησλ νπνίσλ ηα δηαζέζηκα ππέζηεζαλ κείσζε απφ ην πξφγξακκα αλαδηάηαμεο ηνπ Διιεληθνχ ρξένπο ζα πξέπεη πιένλ λα ηα εκθαλίδνπλ μερσξηζηά ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπο ηα πξαγκαηηθά δηαζέζηκα ζε κεηξεηά, θαζψο θαη ηελ αμία ησλ κεξηδίσλ ηνπο ζην Κνηλφ Κεθάιαην ησλ ΝΠΓΓ θαη Αζθαιηζηηθψλ Φνξέσλ, ζχκθσλα πάληα κε ηηο αλαιχζεηο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο. Δηδηθφηεξεο νδεγίεο γηα ηε ινγηζηηθνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ θνηλνχ θεθαιαίνπ ΝΠΓΓ θαη Αζθαιηζηηθψλ Φνξέσλ παξέρεηαη κε ην ππ αξηζ. 2/108326/ΓΠΓΠ/ έγγξαθν. 6.2 Καηάξηηζε θαη εθηέιεζε πξνυπνινγηζκψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ εθηφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο Όζνλ αθνξά ηα Ννκηθά Πξφζσπα πνπ δελ αλήθνπλ ζηε Γεληθή Κπβέξλεζε, φπσο απηά θαζνξίδνληαη απφ ην Μεηξψν ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο (ΔΛ.ΣΑΣ.), νδεγίεο θαηάξηηζεο θαη εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο ζα παξέρνπλ ηα επνπηεχνληα Τπνπξγεία, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ ηίζεληαη ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο θαη ζην πιαίζην ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ παξνχζα εγθχθιην γηα ηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Γηα ηνπο εθηφο γεληθήο θπβέξλεζεο θνξείο πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Α ηνπ λ.3429/2005 ηζρχνπλ αλαινγηθά ηα φζα εηδηθφηεξα νξίδνληαη ζηα άξζξα 20, 22, 24, 25, 26, 54, 63, 148, 171 θαη 175 ηνπ λ.4270/2014 γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, θαζψο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.3429/2005. Σέινο, γηα δεηήκαηα πνπ ελδερνκέλσο δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο παξαπάλσ νδεγίεο, παξαθαινχκε λα απεπζχλεζηε εγγξάθσο ζηηο, θαηά πεξίπησζε, αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο. Ζ παξνχζα εγθχθιηνο είλαη δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ( Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΥΡΖΣΟ ΣΑΪΚΟΤΡΑ 17

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 20 Γεθεκβξίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/114747/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΘΖΑΤΡΟΦΤΛΑΚΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟNOMIΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟNOMIΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟNOMIΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζ. πξση.:2/40404/γπγκ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΗΜ/ΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ

Αξηζ. πξση.:2/40404/γπγκ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΗΜ/ΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αζήλα 15 Ηνπλίνπ ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αξηζ. πξση.:2/40404/γπγκ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΗΜ/ΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟ : ΤΠΔΘΑ/ΓΓΟΤ/ΓΔΠΑΘΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ

ΚΑΣΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟ : ΤΠΔΘΑ/ΓΓΟΤ/ΓΔΠΑΘΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ - 1 - ΚΑΣΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟ : ΤΠΔΘΑ/ΓΓΟΤ/ΓΔΠΑΘΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ ΓΔΔΘΑ/Γ3 ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΔ/ΓΟΗ/1γ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΔΝ/Δ3/V ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΔΑ/Γ6 ΣΜΖΜΑ OIK.MEΡΗΜΝΑ & ΛΟΓ. ΔΑ ΑΒΔΔ ΓΡΑΦΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

N. 3871/10 (ΦΔΚ 141 Α/17-8-2010) : Γημοζιονομική Γιασείπιζη και Δςθωνη. Σν άξζξν 1 ηνπ λ. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

N. 3871/10 (ΦΔΚ 141 Α/17-8-2010) : Γημοζιονομική Γιασείπιζη και Δςθωνη. Σν άξζξν 1 ηνπ λ. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: N. 3871/10 (ΦΔΚ 141 Α/17-8-2010) : Γημοζιονομική Γιασείπιζη και Δςθωνη ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Άπθπο 1 Σν άξζξν 1 ηνπ λ. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α ) αληηθαζίζηαηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΑΙΙΛΗ-Ε6 Αζήλα 29 Γεθεκβξίνπ 2010 Αξηζ. πξση. : 2/91118/0026. ΠΡΟ: Χο Πίλαθαο Απνδεθηψλ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΑΙΙΛΗ-Ε6 Αζήλα 29 Γεθεκβξίνπ 2010 Αξηζ. πξση. : 2/91118/0026. ΠΡΟ: Χο Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΕΛΕΓΦΟΤ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 17 Ηοςνίος 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜ.ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΖΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓPΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓPΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΗΜΟΙΔΤΘΗΚΔ ΣΟ ΦΔΚ 2095/B/25-9-2015 ΑΓΑ: ΩΒΤΗ-157 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 24/8/2010 Αξ. Πξση.:2/57873

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 24/8/2010 Αξ. Πξση.:2/57873 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Σαρ. Γ/λζε: Παλεπηζηεκίνπ 37 Σ.Κ. 101 65, Αζήλα ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1268/1982 (ΦΔΚ 87 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1268/1982 (ΦΔΚ 87 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 1 Ν. 3549/07 (ΦΔΚ 69 Α/20-3-2007 Γηνξζ.θαικ. ζην ΦΔΚ-145 Α/5-7-07) : Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΨΜΑ ΔΙΨΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΓΚΛΗΜΑΣΟ (.Δ.Ο.Ε.) ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ (Δ1) TMHMA A ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Αθήνα:02-09- 2014 Αρ.Πρωτ.: 8916 /Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΣΟΤ 2017

ΘΔΜΑ: ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΣΟΤ 2017 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αζήλα 31/5/ ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αξηζ. πξση.:2/51568/γπγκ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741 Αζήλα, 19-07-2011 Α.Π.: Οηθ. 8803/741 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ, ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:Γηα ηελ παξαγξαθή αμηψζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ βι. άξζξν 10 ηνπ Ν. 2187/1994 (ΦΔΚ Α 16)

***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:Γηα ηελ παξαγξαθή αμηψζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ βι. άξζξν 10 ηνπ Ν. 2187/1994 (ΦΔΚ Α 16) Ν 1256/1982: ;ΠΟΛΥΘΕΙΑ - ΟΡΙΟ ΑΠΟΛΑΒΩΝ - ΕΛ..- Ν..Κ.- κλπ διαηάξειρ. Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 246 Νφκνο 1256 ηεο 28/31.5.1982. Γηα ηελ πνιπζεζία, ηελ πνιπαπαζρφιεζε θαη ηελ θαζηέξσζε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013 ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ Αζήλα, 14/6/2012 Αξ. Ξξση.: 26931/ΔΘ 580 Ραρ. Γ/λζε : Λίθεο 5-7, Πχληαγκα Ραρ. Θψδηθαο : 105 63 Ξιεξνθνξίεο: Γ. Γξνπδήο Ρει. : 210-3332990 Δ-mail:dgrouzis@mnec.gr ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 101 92, Αζήλα Πιεξνθνξίεο :. Αγγειίδνπ Σειέθσλν : 210-6969236

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Αξ. Πξση.: Γ2Γ 1140263 ΔΞ 2014 &

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΤΒ-ΚΣΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗΤΒ-ΚΣΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΑΠΑ ΣΜΖΜΑ Δ Μειηζζνθνκίαο & εξνηξνθίαο Σαρ. Γ/λζε: Βεξαλδέξνπ 46 Σ. Κ.: 104 38, Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων)

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) ΝΟΜΟΣ 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82) Άξζξν 133 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΜΖΜΑ Β - ΤΛΛΟΓΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ- ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Π.Γ.28/15 (ΦΔΚ 34 Α/23-03-2015) : Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ Αζήλα, 23-12-2011 Α.Π.: Οηθ. 19120/4195 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ, ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Ι. Κσηηάθεο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας».

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας». ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΥ. ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Λακπξνπνχινπ Σειέθσλν : 210-3843343

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ97Θ-9Μ2. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α

ΑΔΑ: ΒΛ97Θ-9Μ2. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξηζ. Πξση. ΓΤ5α/νηθ.82451 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ.Γ/λζε : Αξηζηνηέινπο 17 Σαρ. Κψδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -Β 2. 14 η Γ/ΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑ Β 3. Γ/ΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε : Κνξαή 4 ΣΚ 10564 Πιεξνθνξίεο : Κψζηαο Ρνπκπφπνπινο Σει : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2015-2018» Π ε π ι ε σ ό μ ε ν α Κευάλαιο 1 Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Αξηζκ. Πξση. ΣΜΗΜΑ Α ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΤΠΠΟ: ΓΗΟΗΚ 31503 ΠΡΟ: 1)- Όια ηα Γξαθεία Πεξηθεξεηαξρψλ ηεο Υψξαο Σαρ. Γηεχζπλζε: Αξηζηείδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίθεο 5-7 10180 Αζήλα ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ Tει.:210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίθεο 5-7 10180 Αζήλα ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ Tει.:210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίθεο 5-7 10180 Αζήλα ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ Tει.:210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Πέκπηε, 26 Ινπλίνπ 2014 Γειηίν Σχπνπ Βαζηθά ζεκεία νκηιίαο Αλαπιεξσηή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο.

ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο. ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002 ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο. Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ, αθνχ έιαβε ππφςε: α)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ. Αζήλα

ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ. Αζήλα ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ Αζήλα Ιαλνπάξηνο 2010 Πεξηερόκελα 1 ΔΙΑΓΩΓΗ...4 2 ΟΙ ΓΙΑΥΡΟΝΙΚΔ ΑΓΤΝΑΜΙΔ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ...7 2.1 Σν ηζρχνλ πιαίζην δεκνζηνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ Αθήνα, 05.12.2014 ΣΜΗΜΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΦΔΚ 1940/Β/2015 ΑΓΑ: 75ΩΠΖ-ΟΞ7 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Γ/ΝΖ ΠΑΡΟΥΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ Σ - ΜΖΣΡΩΟΤ & ΔΓΓΡΑΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα