ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 20 Γεθεκβξίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/114747/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΘΖΑΤΡΟΦΤΛΑΚΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΠΡΟ: Όπσο ν πίλαθαο δηαλνκήο ΓΔΝΗΚΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ Σαρ. Γ/λζε: Παλεπηζηεκίνπ , Αζήλα ΘΔΜΑ: «Δθηέιεζε πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2014». αο θνηλνπνηνχκε εγθχθιην καο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2014 θαη παξαθαινχκε γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ δηαιακβαλνκέλσλ ζε απηή. Η παξνχζα εγθχθιηνο είλαη δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (www.minfin.gr). Αθξηβέο αληίγξαθν Ο Πξντζηάκελνο Γηεθ/ζεο α.α. Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ Σ. ΜΖΛΗΑΚΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ: 1) Πξνεδξία Γεκνθξαηίαο Τπεξεζία Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ 2) Όια ηα Τπνπξγεία α) Γξαθεία Τπνπξγψλ β) Γξαθεία Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ, Τθππνπξγψλ γ) Γξαθεία Γελ. Γξακκαηέσλ δ) Γξαθεία Πξντζηακέλσλ Γελ. Γ/λζεσλ Οηθ. Τπεξεζηψλ ε) Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο ζη) Τπεξεζίεο Δπηηξφπνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ Τπνπξγείσλ θαη λνκψλ δ) Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ - Γ/λζε Διέγρσλ - Γ/λζε 12 ε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο - Γ/λζε 13 ε Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ - Γ/λζε 14 ε ΦΠΑ - Γ/λζε 16 ε Πνιηηηθήο Δηζπξάμεσλ 3) ΓΔ, ΓΔΝ, ΓΔΑ, ΔΛΑ, Π, Λ α) Γξαθεία θ. Αξρεγψλ β) ΓΓΟΤ, Γ/λζεηο Οηθνλνκηθνχ 4) Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο 5) Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο

2 6) Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο 7) Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο 8) Δπηηξνπή Γηεξεχλεζεο Αηπρεκάησλ θαη Αζθάιεηαο Πηήζεσλ 9) Διεγθηηθφ πλέδξην 10) Δζληθή Τπεξεζία Πιεξνθνξηψλ 11) Δζληθφ Σππνγξαθείν 12) Αλεμάξηεηεο αξρέο: α) Α..Δ.Π Πνπιίνπ Αζήλα β) πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε Υαηδεγηάλλε Μέμε Αζήλα γ) Γελ. Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο Κεθηζίαο 1-3, Αζήλα δ) Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή ηαδίνπ Αζήλα ε) Δπξσπατθφ Κέληξν Θαιαζζίσλ πλφξσλ Αθηή Μηανχιε 91 θαη Κξεββαηά Πεηξαηάο ζη) Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα Λ. Κεθηζίαο 1-3, Αζήλα δ) Δζληθφ πκβνχιην Ραδηνηειεφξαζεο Πηλδάξνπ 6-Σ.Κ Αζήλα ε) Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ Ιεξνχ Λφρνπ Μαξνχζη ζ) Αξρή Γηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε Αλδξέα Παπαλδξένπ Μαξνχζη η) Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛ.ΣΑΣ.) Πεηξαηψο 46 θαη Δπνληηψλ Πεηξαηάο 13) Πεξηθεξεηαθέο Γ/λζεηο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο 14) Πεξηθέξεηεο ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ: - Γξαθεία Γεληθψλ Γηεπζπληψλ Τπ. Οηθνλνκηθψλ - Γ/λζε Πξ/ζκνχ Γελ. Κπβέξλεζεο / Σκήκαηα Α, Β, Γ, Γ, Δ, Σ - Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Γεκνζηνλνκηθψλ ηνηρείσλ θαη Μεζνδνινγίαο - Όιεο ηηο Γηεπζχλζεηο ΓΛΚ - Τπεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ θαη Δηδηθά Λνγηζηήξηα C:\Users\pxristoforidou\Desktop\NEO_PC_D20_UO1\OLA_EPIFANEIA\OLD\egk\EGKEKT2014.doc]

3 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜ/NOMIΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Δ/ΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΕΝ. ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014 Δεκέμβριος 2013

4 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α Α. ΒΑΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ Δηζαγσγή Β. ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ 1. Γεκνζηνλνκηθνί θαλφλεο θαη πξαθηηθέο 1.1 Φνξείο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο 1.2 Ννκηθά πξφζσπα πνπ αλήθνπλ ζηε Γεληθή Κπβέξλεζε 2. Γηαδηθαζίεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ππνρξεψζεσλ 3. Δμφθιεζε ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 4. Καζήθνληα Πξντζηακέλνπ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ (ΓΓΟΤ) 5. πκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Τπεξεζηψλ Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ 6. Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο-Κεληξηθή Γηνίθεζε 6.1 Σαθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 6.2 Πξνυπνινγηζκφο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 7. Πξνυπνινγηζκφο ινηπψλ θνξέσλ 7.1 Ννκηθά πξφζσπα Γεληθήο Κπβέξλεζεο 7.2 Ννκηθά πξφζσπα εθηφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο Γ. ΥΔΓΗΑ ΔΝΣΤΠΩΝ 1

5 Α. ΒΑΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΚΤΒΔΡΝΖ- Ζ Δηζαγσγή Η δεκνζηνλνκηθή ζηξαηεγηθή θαη γηα ην 2014 ζα ζπλερίζεη λα βαζίδεηαη: ζηελ επηηάρπλζε ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ησλ ζεζκηθψλ αιιαγψλ, ζηε ζπλέρηζε ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαη ηελ επηηάρπλζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αμηνπνίεζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ζηε ζπλέρηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, κε ηε δηακφξθσζε, παξάιιεια, ησλ ζπλζεθψλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ εγρεηξήκαηνο κε αλαπηπμηαθέο δξάζεηο. ηξαηεγηθφο ζηφρνο κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2014 είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. Η επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ πξνυπνζέηεη ηελ εδξαίσζε πξσηνγελψλ πιενλαζκάησλ γηα ηα επφκελα έηε, ζεηηθνχο θαη δηαηεξήζηκνπο ξπζκνχο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, είηε κε ηε κνξθή ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ, είηε κε ηε κνξθή εθκεηάιιεπζεο ζηε βάζε ζπλεξγαζηψλ κε ηε ζπκκεηνρή ζηξαηεγηθψλ εηαίξσλ θαη κε ηε κνξθή ζπκπξάμεσλ Γεκφζηνπ θαη Ιδησηηθνχ Σνκέα (ΓΙΣ) Β. ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΚΤΒΔΡΝΖ- Ζ Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3871/2010 ζεζπίζζεθαλ γεληθέο αξρέο γηα ηελ νξζή θαη πγηή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε. Οη αξρέο απηέο δεζκεχνπλ ηα αξκφδηα, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, φξγαλα ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη ε ηήξεζή ηνπο δηαζθαιίδεη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Δπηπιένλ, κε ην λ. 4111/2013(ΦΔΚ 18/Α ) άξζξα 2,3 θαη 4 ηνπ Κεθαιαίνπ Β θαζνξίζζεθαλ δεκνζηνλνκηθνί θαλφλεο θαη πξαθηηθέο γηα φινπο ηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο βάζεη ησλ νπνίσλ επηδηψθεηαη ε, εληφο ησλ νξίσλ, αθξηβήο εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 1. Γεκνζηνλνκηθνί θαλφλεο θαη πξαθηηθέο 1.1 Φνξείο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ Κεθαιαίνπ Β ηνπ λ. 4111/2013 εληάζζνληαη ηα Τπνπξγεία, ε Βνπιή, νη Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, νη Αλεμάξηεηεο Αξρέο θαη ε Πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο. Μεηαμχ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ησλ Τπνπξγείσλ θαη Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ ζα ζπλαθζνχλ κλεκφληα ζπλεξγαζίαο κε ζηφρν ηε δέζκεπζε γηα ηελ πηζηή εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Αληίζηνηρα κλεκφληα ζπλεξγαζίαο κπνξνχλ λα ζπλαθζνχλ θαη κεηαμχ ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ. Όινη νη θνξείο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο (Πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο, Βνπιή ησλ Διιήλσλ, Τπνπξγεία, Αλεμάξηεηεο Αξρέο θαη Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο) ζα πξέπεη, κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013, λα έρνπλ θαηαξηίζεη κεληαίν πξφγξακκα θαηαλνκήο ησλ δαπα- 2

6 λψλ ηνπο, ην νπνίν ζα απνηειεί ην αλψηαην φξην πινπνίεζεο ηνπ νηθείνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, θαζψο θαη ηε βάζε πξνζδηνξηζκνχ ησλ ηξηκεληαίσλ ζηφρσλ. Η απφθιηζε απφ ηνπο ηξηκεληαίνπο ζηφρνπο ζα αμηνινγείηαη βάζεη ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο. ηελ πινπνίεζε ιακβάλνληαη ππφςε νη πιεξσκέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην ηξίκελν, θαζψο θαη ε κεηαβνιή ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ ζε ζρέζε κε ην χςνο πνπ δηακνξθψζεθαλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ Με ηελ αξηζ. 2/91674/ΓΠΓΚ/ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ εμεηδηθεχνληαη πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ θαη πξαθηηθψλ πνπ πξέπεη λα εθαξκνζζνχλ. Όινη νη θνξείο νθείινπλ λα πηνζεηήζνπλ κεραληζκνχο θαη λα πξνγξακκαηίζνπλ δξάζεηο πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηε κεληαία παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, έηζη ψζηε λα εληνπίδνπλ έγθαηξα ηηο απνθιίζεηο απφ ηνπο ζηφρνπο θαη λα ιακβάλνπλ δηνξζσηηθά κέηξα. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλνληαη απνθιίζεηο ζηηο δαπάλεο, λα ιακβάλνπλ φια ηα κέηξα, δηνηθεηηθέο θαη δηαξζξσηηθέο παξεκβάζεηο, λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο θ.ιπ. γηα ηε δηφξζσζή ηνπο. 1.2 Ννκηθά πξφζσπα πνπ αλήθνπλ ζηε Γεληθή Κπβέξλεζε Όινη νη θνξείο πνπ αλήθνπλ ζηε Γεληθή Κπβέξλεζε ππνρξενχληαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηα άξζξα 2, 3 θαη 4 ηνπ θεθαιαίνπ Β ηνπ λ.4111/2013. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 2 παξ. 3 ηνπ Κεθαιαίνπ Γ ηνπ λ. 4111/13 νθείινπλ κέρξη ηεο 31εο Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2014 φια ηα λνκηθά πξφζσπαθνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ππνρξενχληαη λα έρνπλ εγθξίλεη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπο, εθηφο θαη αλ απφ εηδηθή δηάηαμε νξίδεηαη δηαθνξεηηθφο ρξφλνο. Θα πξέπεη, φκσο, λα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα ψζηε νη ελ ιφγσ εγθξίζεηο λα νινθιεξσζνχλ κέρξη 31/12/2013. Οη θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, πιελ εθείλσλ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, ζα πξέπεη κέρξη 15/2/2014 λα έρνπλ θαηαξηίζεη κεληαίν πξφγξακκα θαηαλνκήο ησλ δαπαλψλ ηνπο, ην νπνίν ζα απνηειεί ην αλψηαην φξην πινπνίεζεο ηνπ νηθείνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, θαζψο θαη ηε βάζε πξνζδηνξηζκνχ ησλ ηξηκεληαίσλ ζηφρσλ. Σελ επζχλε παξαθνινχζεζεο ησλ ελ ιφγσ ζηφρσλ έρεη ν Πξντζηάκελνο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ θνξέα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, θαζψο θαη ν Πξντζηάκελνο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ επνπηεχνληνο θνξέα ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο. Δηδηθά γηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ πνπ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπο ππεξβαίλεη ηα 20,0 εθαη. επξψ π- πνβάιινπλ κε επζχλε ησλ Πξντζηακέλσλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ην ζρεηηθφ κεληαίν πξφγξακκα εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, κέρξη ηελ 15 ε Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2014, ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο. Με ηελ αξηζ. 2/91674/ΓΠΓΚ / απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ εμεηδηθεχνληαη πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ θαη πξαθηηθψλ. Αληίζηνηρα γηα ηηο ΓΔΚΟ θαη ηα ΝΠΙΓ ηνπ Κεθαιαίνπ Α ηνπ λ.3429/2005 εθαξκφδεηαη κεραληζκφο παξαθνινχζεζεο ησλ εηήζησλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ αξηζκ.2/23416/γπγκ/2013(φδκ 607/Β ) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. Δηδηθά γηα ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηελ επζχλε παξαθνινχζεζεο ηεο θαηάξηηζεο ξεαιηζηηθψλ θαη ηζνζθειηζκέλσλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ ΟΣΑ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ, θαζψο θαη ηεο εθηέιεζεο, ζε κεληαία βάζε, ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο έρεη ην Παξαηεξεηήξην Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ ΟΣΑ. Οη δηνηθήζεηο ησλ θνξέσλ (λνζνθνκεία, αζθαιηζηηθά ηακεία, ΓΔΚΟ, ΟΣΑ θαη ΝΠ) νθείινπλ λα παξαθνινπζνχλ αδηαιείπησο ηελ εμέιημε ησλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπο. ε πεξί- 3

7 πησζε απνθιίζεσλ λα πξνβαίλνπλ έγθαηξα ζε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, ψζηε λα απνηξέπεηαη ε αχμεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο θαη ε δεκηνπξγία ειιεηκκάησλ. Καζνξηζηηθφο είλαη ν ξφινο ησλ πξντζηακέλσλ ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζηε δηαδηθαζία απηή. Πξνο ηνχην νη Γεληθνί Γηεπζπληέο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ησλ Τπνπξγείσλ ππνβάιινπλ ζηε Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο ηνπ ΓΛΚ, ην αξγφηεξν ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο κεηά ηε ιήμε θάζε ηξηκήλνπ, έθζεζε απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ ηξηκήλνπ γηα φινπο ηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πνπ επνπηεχνπλ. ηελ έθζεζε απηή ζα αλαθέξνληαη ηπρφλ απνθιίζεηο κεγαιχηεξεο ηνπ 10% απφ ηνλ ηξηκεληαίν ζηφρν, αηηηνιφγεζή ηνπο, θαζψο θαη κέηξα ή δξάζεηο πνπ ζα αλαιεθζνχλ γηα ηε δηφξζσζε ηεο ελ ιφγσ απφθιηζεο. Γηα λα είλαη εθηθηή ε ζχληαμε ησλ εθζέζεσλ απηψλ έγθαηξα, ζα πξέπεη άκεζα λα δνζνχλ νδεγίεο απφ ηνπο ΓΓΟΤ ζηνπο θνξείο, κε θνηλνπνίεζε ζηελ Τπεξεζία καο. 2. Γηαδηθαζίεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ππνρξεψζεσλ Η αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο, ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γίλεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 2362/95 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαζψο θαη ηνπ π.δ. 113/2010. χκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ π.δ. 113/2010 ππνρξενχηαη θάζε θνξέαο λα θαηαγξάθεη ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε ηδηαίηεξν βηβιίν (Μεηξψν Γεζκεχζεσλ) απφ ην νπνίν ζα εμάγνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ σξίκαλζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζε φια ηα ζηάδηα κέρξη ηελ πιεξσκή ηνπο. Σν Μεηξψν Γεζκεχζεσλ απνηειεί νπζηαζηηθά εξγαιείν παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ θαη ηαπηφρξνλα κεραληζκφ δηαζθάιηζεο ησλ νξγάλσλ ηεο Γηνίθεζεο, αθνχ κέζσ απηνχ γίλεηαη επρεξήο ε παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Παξάιιεια απνθεχγεηαη ε αλάιεςε ππνρξεψζεσλ, θαζ ππέξβαζε ησλ εγθεθξηκέλσλ πηζηψζεσλ ή πνζνζηψλ δηάζεζεο, πνπ εθηφο ηεο απηνδίθαηεο αθπξφηεηάο ηεο ζπλεπάγεηαη θαη αηνκηθή επζχλε γηα ην δηαηάθηε. ην πιαίζην ησλ δεζκεχζεσλ ηνπ κεραληζκνχ ζηήξημεο ηεο ρψξαο καο, πεξηιακβάλεηαη θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ κεηαβνιψλ ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ. Η ζπλερήο παξαθνινχζεζε ησλ δαπαλψλ θαη ε κε ζψξεπζε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ απνηεινχλ ππνρξέσζε πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο ησλ θνξέσλ, νη νπνίνη ν- θείινπλ λα παξαθνινπζνχλ θαη λα ειέγρνπλ ην χςνο ησλ δεζκεχζεσλ γηα ηελ νκαιή πξαγκαηνπνίεζε ησλ πιεξσκψλ, πξνθεηκέλνπ λα κε δεκηνπξγνχληαη πιένλ ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ νη θνξείο νθείινπλ λα εμαζθαιίζνπλ: ηελ παξνρή εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη (κέρξη ηελ 20ε εκέξα ηνπ επφκελνπ απφ ηε ιήμε ηνπ κήλα) έγθπξσλ ζηνηρείσλ (απιήξσηεο ππνρξεψζεηο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο), κφλν κέζσ ηεο εηδηθά ζρεδηαζκέλεο γηα ην ζθνπφ απηφ δηαδηθηπαθήο πχιεο (Portal), ηελ απνζηνιή εθζέζεσλ αλαθνξάο γηα ηελ εμέιημε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ θαη ην κεηξψν δεζκεχζεσλ ζχκθσλα κε ηελ ηππνπνηεκέλν ππφδεηγκα πνπ έρεη απνζηαιεί κε ην αξηζκ. 2/57451/ΓΠΓΚ/ έγγξαθφ καο. ηελ αλάπηπμε κεραλνγξαθεκέλνπ Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ θαη ηελ παξνρή απφ ηηο Γεληθέο Γηεπζχλζεηο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ησλ νηθείσλ Τπνπξγείσλ ζηνηρείσλ εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηφζν γηα ην ίδην Τπνπξγείν, φζν θαη γηα ηνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο. 4

8 3. Δμφθιεζε ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4093/2012 (άξζξν πξψην ππνπαξάγξαθνο Γ2) πξνβιέθζεθε ε εμφθιεζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο εληφο ηνπ Με ηελ αξηζκ.2/86954/γπγκ/ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίζηεθαλ νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία εμφθιεζεο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ. Μέρξη ηηο 15 Ιαλνπαξίνπ ηνπ 2014 ζα πξέπεη λα ελεκεξσζεί ε ππεξεζία καο αλαθνξηθά κε ηελ πνξεία εμφθιεζεο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ησλ Τπνπξγείσλ θαη ησλ επνπηεπνκέλσλ θνξέσλ πνπ έιαβαλ ρξεκαηνδφηεζε, ζχκθσλα κε φζα εηδηθφηεξα αλαθέξνληαη ζην ππ αξηζ. 2/113978/ΓΠΓΚ/ έγγξαθφ καο. 4. Καζήθνληα Πξντζηακέλνπ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ (ΓΓΟΤ) Σα θαζήθνληα ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο ΓΓΟΤ πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 3Β ηνπ λ.2362/1995, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. Η ζηελή ζπλεξγαζία ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο ΓΓΟΤ κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θξίλεηαη αλαγθαία. Γηα ηελ αξηηφηεξε νξγάλσζε ησλ δηαδηθαζηψλ εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη θαη ηα παξαθάησ: Να πξνγξακκαηίδνπλ ηηο αλάγθεο έσο ην χςνο ησλ δηαζεζίκσλ πηζηψζεσλ, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε θαη νη πεξηνξηζκέλεο ηακεηαθέο δπλαηφηεηεο ηνπ Γεκνζίνπ. Να πξνβαίλνπλ θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε εμφθιεζε ππνρξεψζεσλ παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ, αιιά ηαπηφρξνλα λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ηε κε ζψξεπζε λέσλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ. Να ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ ηήξεζε ηνπ Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ, ηελ απνζηνιή νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζρεηηθψλ εθζέζεσλ εληφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ πνπ έρνπλ ηεζεί. Καηά ζπλέπεηα γηα ηελ επίηεπμε θαιχηεξνπ απνηειέζκαηνο θαηά ηελ εμέηαζε ησλ αηηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο νθείινπλ λα πξνγξακκαηίδνπλ ηηο ελέξγεηεο έηζη ψζηε: Αηηήκαηα ηξνπνπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ λα ππνβάιινληαη, ζπγθεληξσηηθά, ζηε Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο κέρξη ηηο 10 ηνπ κελφο θαη αθνξνχλ πξνγξακκαηηζκέλεο αλάγθεο ηνπ κήλα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα ζρεηηθά αηηήκαηα ππνβάιινληαη ζηηο Τπεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ κέρξη ηελ 5 ε κέξα θάζε κήλα ψζηε κεηά ηελ εμέηαζή ηνπο λα δηαβηβάδνληαη ζηελ ππεξεζία καο εληφο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο. Μεκνλσκέλα αηηήκαηα πνπ ζα ζηέιλνληαη κεηά ηελ πξνζεζκία απηή, ζα εμεηάδνληαη κε ηα αηηήκαηα ηνπ επφκελνπ κήλα. 5. Τπεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ - ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 1 α θαη ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ π. δ./ηνο 113/2010, νξίδνληαη αλαιπηηθά νη ελέξγεηεο ησλ Τπεξεζηψλ Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ (ΤΓΔ) γηα ηνλ ηξφπν ησλ αλαιακβαλφκελσλ ππνρξεψζεσλ θαη ηνλ έιεγρν ηεο πνξείαο ησλ πηζηψζεσλ. Δηδηθφηεξα ηνλίδεηαη φηη ηα ζρέδηα θνηλψλ απνθάζεσλ πνπ δηαβηβάδνληαη γηα ζπλππνγξαθή θαη αθνξνχλ δαπάλεο απνδεκίσζεο κειψλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, ππεξσξηαθή εξγαζία, θα- 5

9 ζνξηζκφ νξίνπ, εθηφο έδξαο κεηαθηλήζεσλ ή απνζπάζεσλ ππαιιήισλ θ.ιπ. ειέγρνληαη απφ ηηο ΤΓΔ, νη νπνίεο γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο βεβαίσζεο χπαξμεο πίζησζεο νθείινπλ λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο θαη ηηο αλαιεθζείζεο ππνρξεψζεηο, ηφζν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, φζν θαη ησλ παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ. Ιδηαίηεξα κε ηελ έλαξμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο νη ΤΓΔ νθείινπλ λα παξέρνπλ, ζε κεληαία βάζε, ζηνηρεία (δηακφξθσζε πηζηψζεσλ-πιεξσκέο θ.ιπ.) θαη πιεξνθνξίεο ζηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ησλ θνξέσλ, πξνθεηκέλνπ νη θνξείο λα είλαη ζε ζέζε λα εθπιεξψλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο γηα παξνρή ζηνηρείσλ ζην ΓΛΚ ζρεηηθά κε ηελ πνξεία εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο. 6. Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο-Κεληξηθή Γηνίθεζε Διοίκηζη εζόδων και εξόδων ηος κπάηοςρ Η είζπξαμε ησλ εζφδσλ θαη ε πιεξσκή ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη ησλ εηδηθψλ ηακείσλ ζα γίλεηαη κε βάζε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, θαζψο θαη ησλ ζπλδεκνζηεπφκελσλ πξνυπνινγηζκψλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δεκνζηνινγηζηηθέο δηαηάμεηο. Σν ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην θαη νη ζρεηηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο πξνζδηνξίδνπλ αλαιπηηθά ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο, ηφζν ηνπ ζθέινπο ησλ εζφδσλ, φζν θαη ηνπ ζθέινπο ησλ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Η εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ θαη νδεγηψλ ζεσξείηαη απηνλφεηε γηα φινπο ηνπο θνξείο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηηο θαζ νηνλδήπνηε ηξφπν εκπιεθφκελεο, ζηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ππεξεζίεο. Όινη νη θνξείο θαη νη νηθείεο ΤΓΔ παξαθαινχληαη λα κεξηκλνχλ, θαηά ιφγν αξκνδηφηεηαο, γηα ηελ απνθπγή θαζπζηεξήζεσλ ζηηο πιεξσκέο γηα εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε θαηαβνιή ηφθσλ ππεξεκεξίαο θαη ινηπψλ απνδεκηψζεσλ, ζε πεξίπησζε δηελέξγεηαο πιεξσκψλ εθηφο ησλ πξνβιεπνκέλσλ πξνζεζκηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ Ε ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ.4152/13. Σα έζνδα θαη έμνδα θαηαινγίδνληαη ζηνπο νηθείνπο θνξείο θαη θσδηθνχο αξηζκνχο, φπσο απηνί πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ θψδηθα θαηάηαμεο εζφδσλ θαη εμφδσλ. Δηδηθφηεξα επηζεκαίλνληαη ηα αθφινπζα: Έζοδα Σα έζνδα ηνπ θξάηνπο θαη ησλ εηδηθψλ ηακείσλ, ππεξεζηψλ θαη ινγαξηαζκψλ, ησλ νπνίσλ νη πξνυπνινγηζκνί ζπλδεκνζηεχνληαη κε ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, βεβαηψλνληαη, εηζπξάηηνληαη θαη εκθαλίδνληαη ζηνπο νηθείνπο θσδηθνχο αξηζκνχο εζφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Έζνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2014 είλαη ηα πνζά πνπ βεβαηψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα απηνχ, αλεμάξηεηα απφ ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη. Σα έζνδα πνπ έρνπλ βεβαησζεί θαη δελ ζα εηζπξαρζνχλ κέρξη ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2013, ζα δηαγξαθνχλ ινγηζηηθά απφ ην έηνο απηφ θαη ζα επαλαβεβαησζνχλ σο έζνδα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο Δπηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα φηη φζεο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο, πέξαλ ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, εληνπίδνπλ πεξηπηψζεηο νθεηιψλ πξνο ην Γεκφζην, κε θνξνινγηθήο θχζεσο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ζπκβάζεηο ή άιια δηθαηψκαηα ηνπ Γεκνζίνπ θαη δελ έρνπλ απνδνζεί απφ ηνπο 6

10 ππφρξενπο, νθείινπλ λα πξνβαίλνπλ άκεζα ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηε βεβαίσζή ηνπο ζηελ νηθεία ΓΟΤ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2 ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (λ.δ. 356/1974 Α.90). Έξοδα Η πινπνίεζε ησλ δαπαλψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο απνηειεί θνκβηθφ ζεκείν ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Δπηζεκαίλεηαη φηη κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαζνξίδνληαη φξηα δαπαλψλ θαη φρη χςνο θνλδπιίσλ πξνο αλάισζε. Με ηελ πξαγκαηνπνίεζε δαπαλψλ επηδηψθεηαη ε επίηεπμε ζπγθεθξηκέλνπ απνηειέζκαηνο θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά αλαγθαία ηε ζχλδεζε φισλ ησλ δαπαλψλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε ζπγθεθξηκέλν θαη κεηξήζηκν απνηέιεζκα. Σα φξηα ησλ πηζηψζεσλ πνπ έρνπλ νξηζζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πξνζδηνξίδνπλ ην αλψηαην χςνο ππνρξεψζεσλ πνπ κπνξνχλ λα αλαιεθζνχλ εληφο ηνπ 2014, αθνχ βεβαίσο ιεθζνχλ ππφςε θαη νη ππνρξεψζεηο πξνεγνχκελσλ εηψλ πνπ ζα πιεξσζνχλ απφ ηηο πηζηψζεηο απηέο. 6.1 Σαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο α) Πηζηψζεηο πνξεία εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ Η δηάζεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πηζηψζεσλ δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη δεδνκέλε. Σν πνζνζηφ απνδέζκεπζεο ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πηζηψζεσλ εμαξηάηαη θάζε θνξά απφ ηελ πνξεία εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη γηα ην ιφγν απηφ είλαη πηζαλφ λα κελ εγθξηζεί ε δηάζεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ πηζηψζεσλ νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ δαπαλψλ. Με ηελ αξηζκ. 2/97601/0020/ (ΦΔΚ 3007 Β /2011) απφθαζε ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ, θαζνξίδνληαη ιεπηνκεξψο νη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο (απμνκεηψζεηο-κεηαθνξέο) ησλ πηζηψζεσλ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. Η ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ απνηειεί π- πνρξέσζε γηα φιεο ηηο εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο θαη δηεπθνιχλεη, ηφζν ηηο ππεξεζίεο ησλ θνξέσλ εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, φζν θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΓΛΚ. Όπσο είλαη γλσζηφλ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο δηαηάθηεο λα δηαζέηνπλ εμνινθιήξνπ ην πνζφ ησλ πηζηψζεσλ πνπ κεηαθέξεηαη απφ ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ ππνπξγείσλ ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ ησλ Τπνπξγείσλ, ελψ δηεπθνιχλεηαη ε κεηαθνξά πηζηψζεσλ εηδηθνχ ραξαθηήξα φπσο π.ρ νη πηζηψζεηο γηα ηελ εθηέιεζε δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ή ζπκβηβαζηηθψλ πξάμεσλ, ηελ εμφθιεζε ππνρξεψζεσλ παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ θ.ιπ. Δπηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα φηη δηάζεζε πηζηψζεσλ απφ ην απνζεκαηηθφ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία θαη ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην λ. 2362/95, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. εκεηψλεηαη φηη ε δηάζεζε πηζηψζεσλ απφ ην απνζεκαηηθφ θαη νη ζρεηηθέο κεηαβνιέο πηζηψζεσλ ησλ θνξέσλ γλσζηνπνηνχληαη ζηελ Βνπιή. β) Πξνγξακκαηηζκφο Όινη νη θνξείο νθείινπλ λα πξνγξακκαηίδνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο έσο ην χςνο ησλ δηαζέζηκσλ πηζηψζεσλ. Ιδηαηηέξσο δίλεηαη έκθαζε ζηηο ππνρξεψζεηο παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ, 7

11 γηα ηηο νπνίεο νη θνξείο πξνβαίλνπλ ζηελ θαηά πξνηεξαηφηεηα εμφθιεζή ηνπο, θαηαλέκνληαο ζρεηηθέο πηζηψζεηο ζηνπο ΚΑΔ (θαηεγνξία 9000) πνπ δεκηνπξγήζεθαλ εηδηθά γηα απηφ ην ζθνπφ. Δπηπιένλ νη θνξείο ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίζνπλ ηηο κεληαίεο αλάγθεο ηνπο ζηηο θχξηεο θαηεγνξίεο δαπαλψλ. Σα αλψηαηα φξηα δαπαλψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ ζα θαζνξηζζνχλ ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη απαξέγθιηηα, θαζφζνλ ηπρφλ απνθιίζεηο ζα εμεηάδνληαη θάζε ηξίκελν, ιακβάλνληαο ππφςε ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο. γ) Δπηζεκάλζεηο γηα εηδηθέο θαηεγνξίεο δαπαλψλ Αποδοσέρ πποζωπικού Γηα ηηο απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ πνπ θαηαβάιινληαη κε κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο, εθηζηάηαη ε πξνζνρή ησλ εθθαζαξηζηψλ γηα ηελ απζηεξή εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ θαη εγθπθιίσλ γηα ηε θαηαρψξεζή ηνπο ζηνπο επηκέξνπο εηδηθνχο θνξείο θαη ησλ ΚΑΔ κηζζνδνζίαο. Γηα ηελ θαηαβνιή θάζε είδνπο απνδνρψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ λ.2362/1995, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θαη ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Π.Γ. 113/2010, απαηηείηαη ε χπαξμε πίζησζεο θαη ε ζρεηηθή αλάιεςε ππνρξέσζεο ηνπ αξκφδηνπ δηαηάθηε ή ηνπ θαηά λφκν εμνπζηνδνηνπκέλνπ νξγάλνπ (δεκνζηνλνκηθή δέζκεπζε). Δπηζεκαίλεηαη ηδηαηηέξσο φηη, ζηελ πξψηε κηζζνδνηηθή θαηάζηαζε ησλ δηνξηδφκελσλ, θαηαηαζζφκελσλ ή κεηαηαζζφκελσλ ππαιιήισλ πξέπεη λα βεβαηψλεηαη ε χπαξμε πξφβιεςεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη λα γξάθεηαη ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ ηεο ζρεηηθήο βεβαίσζεο ησλ ΤΓΔ ζηηο αληίζηνηρεο πξάμεηο. Όινη νη θνξείο νθείινπλ λα παξαθνινπζνχλ (ζε κεληαία βάζε) ην χςνο ησλ δαπαλψλ κηζζνδνζίαο θαη λα πξνβαίλνπλ εγθαίξσο ζηελ ηαθηνπνίεζε ησλ πηζηψζεσλ βάζεη ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο (εληφο ησλ κεηδφλσλ θαηεγνξηψλ θαη εηδηθψλ θνξέσλ) ή λα ππνβάινπλ, εάλ είλαη αλαγθαίν εγθαίξσο αηηήκαηα απμνκείσζεο ησλ πηζηψζεσλ, νχησο ψζηε λα είλαη δηαζθαιηζκέλε ε πιεξσκή ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ακείβεηαη ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ κεηαβνιψλ ηνπ πξνζσπηθνχ, παξαθαινχληαη νη θνξείο λα α- πνζηέιινπλ ζηε Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο αλά ηεηξάκελν ηηο κεηαβνιέο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο (ππεξεηνχληεο, πξνζιήςεηο, απνρσξήζεηο θιπ.), ζπκπιεξψλνληαο ηνλ πίλαθα ζην έληππν Π3 αλά εηδηθφ θνξέα. Η απνζηνιή ηνπ ελ ιφγσ πίλαθα ζα πξέπεη λα γίλεηαη έσο ηηο 20 ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηε ιήμε ηνπ ηεηξακήλνπ (ήηνη έσο 20/1, 20/5, 20/9). Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ζπκπιήξσζε ηνπ ελ ιφγσ πίλαθα ζα αθνξά ζην πξνζσπηθφ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ εθάζηνηε θνξέα θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα πξέπεη ζην ηέινο ηεο εθάζηνηε πεξηφδνπ λα ζπκπίπηεη κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΑΠ γηα ηνλ αξηζκφ ηνπ κηζζνδνηνχκελνπ πξνζσπηθνχ ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηεο ππφ εμέηαζε πεξηφδνπ. Μεηαηάξειρ αποζπάζειρ ςπαλλήλων Μετατάξεις Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4002/2011 (άξζ. 68), γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ Γεκνζίνπ, ΝΠΓΓ θαη ΟΣΑ α θαη β βαζκνχ κε κεηάηαμε ή κεηαθνξά πξνζσπηθνχ κε γεληθέο ή εηδηθέο δηαηάμεηο, απαηηείηαη πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο αξ. 33/2006 ΠΤ επηηξνπήο, φπσο απηή ηζρχεη. Παξάι- 8

12 ιεια κε ην π.δ. 113/2010 (άξζ.11 παξ.3) πξνβιέπεηαη ε παξνρή απφ ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο ζρεηηθήο βεβαίσζεο γηα χπαξμε πηζηψζεσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα κεηαηάμεηο πξνζσπηθνχ πνπ ζπλεπάγνληαη νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. Οη θνξείο ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνβνιή ησλ ζρεηηθψλ αηηεκάησλ ηνπο γηα κεηαηάμεηο πξνζσπηθνχ πξνο ην Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, γηα ηελ έθδνζε ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο έγθξηζε ηεο επηηξνπήο ηεο αξ. 33/2006 ΠΤ νθείινπλ λα απνζηέιινπλ ην ζρεηηθφ αίηεκα θαη ζηε Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο. εκεηψλεηαη φηη είλαη δπλαηή ε ηθαλνπνίεζε αηηεκάησλ φηαλ νη πξνο κεηάηαμε ή κεηαθνξά ππαιιήισλ πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά απφ θνξείο, πνπ ε κηζζνδνζία ησλ θαιχπηεηαη απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ (Κεληξηθή Γηνίθεζε, Ννζνθνκεία, Παλεπηζηήκηα θ.ιπ.) ή απφ θνξείο πνπ ιακβάλνπλ επηρνξήγεζε απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ (επηρνξήγεζε γηα κηζζνδνζία ή επηρνξήγεζε γηα κηζζνδνζία θαη ιεηηνπξγηθά). Αληηζέησο, ζηηο πεξηπηψζεηο κεηάηαμεο απφ αζθαιηζηηθά ηακεία ή κε επηρνξεγνχκελα λνκηθά πξφζσπα ή θνξείο ζηνπο νπνίνπο δηαηίζεληαη ζπγθεθξηκέλα πνζά θαζνξηδφκελα απφ ην λφκν, φπσο π.ρ. ζηνπο Γήκνπο, δελ είλαη εθηθηή ε κεηαθνξά ησλ ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ κηζζνδνζίαο κε απνηέιεζκα λα πξνθαιείηαη πξφζζεηε επηβάξπλζε γηα ηελ νπνία δελ έρνπλ πξνβιεθζεί αληίζηνηρεο πηζηψζεηο. Οη αξκφδηεο ΤΓΔ νθείινπλ λα κελ πξνσζνχλ ζηε Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο αηηήκαηα έγθξηζεο πηζηψζεσλ γηα νινθιήξσζε δηαδηθαζηψλ κεηάηαμεο ή κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ έρεη αθνινπζεζεί ε παξαπάλσ δηαδηθαζία. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην κεηαηαζζφκελν πξνζσπηθφ πξνέξρεηαη απφ θνξείο, ην πξνζσπηθφ ησλ νπνίσλ κηζζνδνηείηαη άκεζα απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ηα αηηήκαηα έγθξηζεο πηζηψζεσλ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ αληίζηνηρεο αλαθιήζεηο αλαιήςεσλ ππνρξεψζεσλ ησλ θνξέσλ πξνέιεπζεο γηα ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ ππφ κεηάηαμε ή κεηαθνξά πξνζσπηθνχ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δελ ζα είλαη δπλαηή ε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ κεηάηαμεο ή κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ. Αποσπάσεις Πξνυπφζεζε γηα ηελ έγθξηζε απφζπαζεο ππαιιήισλ είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο απαξαίηεηεο πίζησζεο απφ ηελ αξκφδηα νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ θνξέα, ε νπνία κλεκνλεχεηαη ζην πξννίκην ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο (απφθαζε απφζπαζεο). Η έγθξηζε απφζπαζεο ηζνδπλακεί κε αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ην θνξέα ππνδνρήο. χκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ λ. 2362/95, φπσο ηζρχεη, νπνηαδήπνηε αλάιεςε ππνρξέσζεο ρσξίο ηελ χπαξμε ηεο απαξαίηεηεο πίζησζεο είλαη απνιχησο άθπξε, ηα δε ππεξεζηαθά φξγαλα πνπ ζπκπξάηηνπλ ζηελ αλάιεςε ησλ ζρεηηθψλ ππνρξεψζεσλ έρνπλ πεηζαξρηθή επζχλε (άξζξν 10 π.δ. 113/2010). χκθσλα κε ην άξζξν 25 ηνπ λ.4024/2011, ε θαηαβνιή ησλ απνδνρψλ ησλ απνζπαζκέλσλ ππαιιήισλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ, δηελεξγείηαη απφ ην θνξέα ππνδνρήο ζηνλ νπνίν έρνπλ ηνπνζεηεζεί. Ωο εθ ηνχηνπ, νη θνξείο, εθφζνλ πξνβαίλνπλ ζε απνζπάζεηο πξνζσπηθνχ πνπ δελ δηέπνληαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο, νθείινπλ λα ελεξγνχλ γηα ηελ θάιπςε ηεο ελ ιφγσ δαπάλεο, πξνηείλνληαο ζπγθεθξηκέλν ηξφπν θάιπςήο ηεο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην ππφ απφζπαζε πξνζσπηθφ πξνέξρεηαη απφ θνξείο, ην πξνζσπηθφ ησλ νπνίσλ κηζζνδνηείηαη άκεζα απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ηα αηηήκαηα κεηαθνξάο πηζηψζεσλ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο αλαθιήζεηο αλαιήςεσλ ππνρξεψζεσλ ησλ θνξέσλ πξνέιεπζεο γηα ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ ππφ απφζπαζε πξνζσπηθνχ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δελ ζα είλαη δπλαηή ε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απφζπαζεο πξνζσπηθνχ. 9

13 ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2014 έρνπλ πξνβιεθζεί πηζηψζεηο γηα ηνπο ήδε απνζπαζκέλνπο, φζνλ αθνξά φκσο ηηο λέεο απνζπάζεηο ππαιιήισλ λα ηεξεζεί ε παξαπάλσ δηαδηθαζία. Πηζηψζεηο απφ ην απνζεκαηηθφ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ απηψλ δελ δχλαηαη λα δηαηεζνχλ. Σέινο ηνλίδεηαη φηη, εθφζνλ πξαγκαηνπνηεζνχλ απνζπάζεηο πξνζσπηθνχ ην ηειεπηαίν δίκελν ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θξίλεηαη απαξαίηεην λα ζπλνδεχνληαη κε πξφηαζε πξφβιεςεο θάιπςεο ηεο δαπάλεο κηζζνδνζίαο γηα ην επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο. Ππόζθεηερ παποσέρ - εθημεπίερ γιαηπών ΕΣΥ Σίζεληαη πιένλ απζηεξνί πεξηνξηζκνί (φξηα) ζηνλ αξηζκφ ησλ σξψλ πνπ κπνξεί λα απαζρνιεζεί ππεξσξηαθά πέξαλ ηνπ θαλνληθνχ σξαξίνπ- ην πξνζσπηθφ ηνπ Γεκνζίνπ, ΝΠΓΓ θαη ΟΣΑ. Τπνρξεψζεηο γηα πξφζζεηεο παξνρέο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο πνπ δελ εμνθιήζεθαλ κπνξνχλ λα θαηαβιεζνχλ θαη λα θαιπθζνχλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη είραλ πξνβιεθζεί νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2013 θαη παξέκεηλαλ αδηάζεηεο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ Οη εθεκεξίεο γηαηξψλ ΔΤ πνπ βαξχλνπλ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ έρνπλ ήδε θαζνξηζζεί κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3868/10, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 66 παξ. 27 ηνπ λ. 3984/2011. Σν πνζφ ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απνηειεί ην αλψηαην φξην δαπαλψλ πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ηνπ Εκηέλεζη δικαζηικών αποθάζεων Με ηελ έλαξμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ε Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο ζα εληζρχζεη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ Τπνπξγείσλ θαη Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ κε πηζηψζεηο ζηνπο νηθείνπο ΚΑΔ, πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζηνχλ δηθαζηηθέο απνθάζεηο ή ζπκβηβαζηηθέο πξάμεηο (αλαγλψξηζε απαηηήζεσλ κε πξαθηηθά ηνπ ΝΚ). Οη ζρεηηθέο πηζηψζεηο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηνλ ζθνπφ απηφ θαη κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ κε απνθάζεηο ηνπ αξκφδηνπ δηαηάθηε κφλν ζηνπο ίδηνπο ΚΑΔ ησλ επηκέξνπο εηδηθψλ θνξέσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ. Η κεηαθνξά ηνπο ζε άιινπο ΚΑΔ γηα ηελ θάιπςε άιισλ δαπαλψλ ησλ θνξέσλ δελ επηηξέπεηαη. Οη αξκφδηεο ΤΓΔ δελ ζα θαηαρσξνχλ ζην ΟΠ απνθάζεηο πνπ ζα εθδνζνχλ ελδερνκέλσο απφ ηνπο θνξείο, θαηά παξέθθιηζε ησλ αλσηέξσ. Η δηαρείξηζε ησλ πηζηψζεσλ απηψλ γίλεηαη απφ ηηο αξκφδηεο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ησλ π- πνπξγείσλ θαη ησλ απνθεληξσκέλσλ δηνηθήζεσλ θαη ζπλεπψο, αηηήκαηα γηα δηάζεζε πηζηψζεσλ γηα ηελ αηηία απηή δελ ζα ππνβάιινληαη ζηε Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε εμάληιεζεο ησλ πηζηψζεσλ πνπ ζα ηεζνχλ ζηε δηάζεζε ησλ θνξέσλ. ε πεξίπησζε πνπ ππνβιεζνχλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο αηηήκαηα γηα ηε ρνξήγεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ πηζηψζεσλ νη αξκφδηεο ΤΓΔ επηβεβαηψλνπλ ηα αηηνχκελα, απφ ηνπο θνξείο, πνζά. Δαπάνερ ενοικίων Οη πηζηψζεηο πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί νθείινπλ λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ζηέγαζεο ησλ ππεξεζηψλ. ην πιαίζην ηεο ηήξεζεο ηεο αξρήο ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θαιχηεξνπ απνηειέζκαηνο κε ηελ ειάρηζηε δεκνζηνλνκηθή επηβάξπλζε, ππάξ- 10

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 1 ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ ΑΓΗΑΒΑΘΜΖΣΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ ΔΠΑ ΓΔ / ΓΟΔΔ 20 / ΗΟΤΛΗΟ 2013 «Έιεγρνο Τπεξεζηψλ θαη Οξγάλσλ Οηθνλνκηθήο Μέξηκλαο θαη Λνγηζηηθνχ ηεο ΠΑ» ΔΚΣΤΠΩΖ ΤΑΔ ΗΟΤΛΗΟ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2015-2018» Π ε π ι ε σ ό μ ε ν α Κευάλαιο 1 Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Θέκα : Καηάξηηζε Μεζνπξφζεζκνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2016-2019

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Θέκα : Καηάξηηζε Μεζνπξφζεζκνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2016-2019 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αζήλα, 6 Μαξηίνπ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006)

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) Θέκα : «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.» Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ KAI ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» Α. Γενική παποςζίαζη

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξθ υγιϊν δθμοςίων οικονομικϊν... 6

1 Επίτευξθ υγιϊν δθμοςίων οικονομικϊν... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξθ υγιϊν δθμοςίων οικονομικϊν... 6 2 Διαρκρωτικζσ μεταρρυκμίςεισ με δθμοςιονομικό ενδιαφζρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίθςθ για τθν ϊκθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ ςτθν οικονομία και τθν μείωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 YΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Aξηζ. Πξση. νηθ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΔΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Σαχ. Κώδικας : 104 33

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΔΘΝΙΚΟ ΔΠΗΥΔ ΣΡΑΣΗ ΡΖΗΑΚΟ ΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΗΜΗ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ

ΑΝΕΠΙΗΜΗ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΑΝΕΠΙΗΜΗ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ 1 ΕΛΛΑΔΑ Μλεκόλην πλελλόεζεο γηα ηηο πγθεθξηκέλεο Πξνϋπνζέζεηο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο (ηξίηε επηθαηξνπνίεζε) 11 Φεβξνπαξίνπ 2011 Οη ηξηκεληαίεο εθηακηεχζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΔΚ-33/Α/4-3-83). ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΠΔΚΣΑΔΩΝ - ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ. [Γελ εθαξκφδεηαη πιένλ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Ν-2508/97 βιέπε θαη Δγθ-41/97 Αξζ-25] 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΚΔΟΝΠ 1 : ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ Άξζξν 1 : Γηάξζξσζε Υπεξεζηψλ ΚΔΟΝΠ 2 : ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΑΛΜΩΠΗΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΩΖ Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ Δγθξίλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΘΔΚΑ: Ξξνθήξπμε πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ έξγνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION No. Φ 092.22/4277

ΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION No. Φ 092.22/4277 Μεηαξξπζκίζεηο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηξέρνληνο πξνγξάκκαηνο θαη γηα ηε ζπλέρεηα απηνύ. Δηζαγσγή Απηφ ην έγγξαθν παξνπζηάδεη κία πιήξε πεξίιεςε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ησλ λνκνζεηηθψλ ζρεδίσλ πνπ ζα αλαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΘΤΓΥΡΟΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ Η. ΓΔΛIKH ΓΗΔΘΛΠΖ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ - ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΙΔΓΣΩΛ ΡΚΖΚΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ. Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010. θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο

ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ. Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010. θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο ΑΝΔΠΗΖΜΖ ΜΔΣΑΦΡΑΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010 θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο θ. Olli Rehn Δπίηξνπνο Οηθνλνκηθψλ θαη Ννκηζκαηηθψλ Τπνζέζεσλ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Βξπμέιιεο

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ Αζήλα, 23-3-2011 Αξ. Πξση. : K1-802 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘ. ΔΧΣΔΡ. ΔΜΠΟΡΗΟΤ Γ/ΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΜΖΜΑ A Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Οηθνλνκάθε Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα