ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 20 Γεθεκβξίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/114747/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΘΖΑΤΡΟΦΤΛΑΚΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΠΡΟ: Όπσο ν πίλαθαο δηαλνκήο ΓΔΝΗΚΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ Σαρ. Γ/λζε: Παλεπηζηεκίνπ , Αζήλα ΘΔΜΑ: «Δθηέιεζε πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2014». αο θνηλνπνηνχκε εγθχθιην καο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2014 θαη παξαθαινχκε γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ δηαιακβαλνκέλσλ ζε απηή. Η παξνχζα εγθχθιηνο είλαη δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (www.minfin.gr). Αθξηβέο αληίγξαθν Ο Πξντζηάκελνο Γηεθ/ζεο α.α. Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ Σ. ΜΖΛΗΑΚΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ: 1) Πξνεδξία Γεκνθξαηίαο Τπεξεζία Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ 2) Όια ηα Τπνπξγεία α) Γξαθεία Τπνπξγψλ β) Γξαθεία Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ, Τθππνπξγψλ γ) Γξαθεία Γελ. Γξακκαηέσλ δ) Γξαθεία Πξντζηακέλσλ Γελ. Γ/λζεσλ Οηθ. Τπεξεζηψλ ε) Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο ζη) Τπεξεζίεο Δπηηξφπνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ Τπνπξγείσλ θαη λνκψλ δ) Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ - Γ/λζε Διέγρσλ - Γ/λζε 12 ε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο - Γ/λζε 13 ε Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ - Γ/λζε 14 ε ΦΠΑ - Γ/λζε 16 ε Πνιηηηθήο Δηζπξάμεσλ 3) ΓΔ, ΓΔΝ, ΓΔΑ, ΔΛΑ, Π, Λ α) Γξαθεία θ. Αξρεγψλ β) ΓΓΟΤ, Γ/λζεηο Οηθνλνκηθνχ 4) Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο 5) Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο

2 6) Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο 7) Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο 8) Δπηηξνπή Γηεξεχλεζεο Αηπρεκάησλ θαη Αζθάιεηαο Πηήζεσλ 9) Διεγθηηθφ πλέδξην 10) Δζληθή Τπεξεζία Πιεξνθνξηψλ 11) Δζληθφ Σππνγξαθείν 12) Αλεμάξηεηεο αξρέο: α) Α..Δ.Π Πνπιίνπ Αζήλα β) πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε Υαηδεγηάλλε Μέμε Αζήλα γ) Γελ. Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο Κεθηζίαο 1-3, Αζήλα δ) Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή ηαδίνπ Αζήλα ε) Δπξσπατθφ Κέληξν Θαιαζζίσλ πλφξσλ Αθηή Μηανχιε 91 θαη Κξεββαηά Πεηξαηάο ζη) Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα Λ. Κεθηζίαο 1-3, Αζήλα δ) Δζληθφ πκβνχιην Ραδηνηειεφξαζεο Πηλδάξνπ 6-Σ.Κ Αζήλα ε) Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ Ιεξνχ Λφρνπ Μαξνχζη ζ) Αξρή Γηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε Αλδξέα Παπαλδξένπ Μαξνχζη η) Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛ.ΣΑΣ.) Πεηξαηψο 46 θαη Δπνληηψλ Πεηξαηάο 13) Πεξηθεξεηαθέο Γ/λζεηο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο 14) Πεξηθέξεηεο ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ: - Γξαθεία Γεληθψλ Γηεπζπληψλ Τπ. Οηθνλνκηθψλ - Γ/λζε Πξ/ζκνχ Γελ. Κπβέξλεζεο / Σκήκαηα Α, Β, Γ, Γ, Δ, Σ - Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Γεκνζηνλνκηθψλ ηνηρείσλ θαη Μεζνδνινγίαο - Όιεο ηηο Γηεπζχλζεηο ΓΛΚ - Τπεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ θαη Δηδηθά Λνγηζηήξηα C:\Users\pxristoforidou\Desktop\NEO_PC_D20_UO1\OLA_EPIFANEIA\OLD\egk\EGKEKT2014.doc]

3 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜ/NOMIΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Δ/ΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΕΝ. ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014 Δεκέμβριος 2013

4 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α Α. ΒΑΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ Δηζαγσγή Β. ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ 1. Γεκνζηνλνκηθνί θαλφλεο θαη πξαθηηθέο 1.1 Φνξείο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο 1.2 Ννκηθά πξφζσπα πνπ αλήθνπλ ζηε Γεληθή Κπβέξλεζε 2. Γηαδηθαζίεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ππνρξεψζεσλ 3. Δμφθιεζε ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 4. Καζήθνληα Πξντζηακέλνπ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ (ΓΓΟΤ) 5. πκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Τπεξεζηψλ Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ 6. Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο-Κεληξηθή Γηνίθεζε 6.1 Σαθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 6.2 Πξνυπνινγηζκφο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 7. Πξνυπνινγηζκφο ινηπψλ θνξέσλ 7.1 Ννκηθά πξφζσπα Γεληθήο Κπβέξλεζεο 7.2 Ννκηθά πξφζσπα εθηφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο Γ. ΥΔΓΗΑ ΔΝΣΤΠΩΝ 1

5 Α. ΒΑΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΚΤΒΔΡΝΖ- Ζ Δηζαγσγή Η δεκνζηνλνκηθή ζηξαηεγηθή θαη γηα ην 2014 ζα ζπλερίζεη λα βαζίδεηαη: ζηελ επηηάρπλζε ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ησλ ζεζκηθψλ αιιαγψλ, ζηε ζπλέρηζε ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαη ηελ επηηάρπλζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αμηνπνίεζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ζηε ζπλέρηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, κε ηε δηακφξθσζε, παξάιιεια, ησλ ζπλζεθψλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ εγρεηξήκαηνο κε αλαπηπμηαθέο δξάζεηο. ηξαηεγηθφο ζηφρνο κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2014 είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. Η επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ πξνυπνζέηεη ηελ εδξαίσζε πξσηνγελψλ πιενλαζκάησλ γηα ηα επφκελα έηε, ζεηηθνχο θαη δηαηεξήζηκνπο ξπζκνχο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, είηε κε ηε κνξθή ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ, είηε κε ηε κνξθή εθκεηάιιεπζεο ζηε βάζε ζπλεξγαζηψλ κε ηε ζπκκεηνρή ζηξαηεγηθψλ εηαίξσλ θαη κε ηε κνξθή ζπκπξάμεσλ Γεκφζηνπ θαη Ιδησηηθνχ Σνκέα (ΓΙΣ) Β. ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΚΤΒΔΡΝΖ- Ζ Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3871/2010 ζεζπίζζεθαλ γεληθέο αξρέο γηα ηελ νξζή θαη πγηή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε. Οη αξρέο απηέο δεζκεχνπλ ηα αξκφδηα, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, φξγαλα ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη ε ηήξεζή ηνπο δηαζθαιίδεη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Δπηπιένλ, κε ην λ. 4111/2013(ΦΔΚ 18/Α ) άξζξα 2,3 θαη 4 ηνπ Κεθαιαίνπ Β θαζνξίζζεθαλ δεκνζηνλνκηθνί θαλφλεο θαη πξαθηηθέο γηα φινπο ηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο βάζεη ησλ νπνίσλ επηδηψθεηαη ε, εληφο ησλ νξίσλ, αθξηβήο εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 1. Γεκνζηνλνκηθνί θαλφλεο θαη πξαθηηθέο 1.1 Φνξείο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ Κεθαιαίνπ Β ηνπ λ. 4111/2013 εληάζζνληαη ηα Τπνπξγεία, ε Βνπιή, νη Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, νη Αλεμάξηεηεο Αξρέο θαη ε Πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο. Μεηαμχ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ησλ Τπνπξγείσλ θαη Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ ζα ζπλαθζνχλ κλεκφληα ζπλεξγαζίαο κε ζηφρν ηε δέζκεπζε γηα ηελ πηζηή εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Αληίζηνηρα κλεκφληα ζπλεξγαζίαο κπνξνχλ λα ζπλαθζνχλ θαη κεηαμχ ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ. Όινη νη θνξείο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο (Πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο, Βνπιή ησλ Διιήλσλ, Τπνπξγεία, Αλεμάξηεηεο Αξρέο θαη Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο) ζα πξέπεη, κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013, λα έρνπλ θαηαξηίζεη κεληαίν πξφγξακκα θαηαλνκήο ησλ δαπα- 2

6 λψλ ηνπο, ην νπνίν ζα απνηειεί ην αλψηαην φξην πινπνίεζεο ηνπ νηθείνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, θαζψο θαη ηε βάζε πξνζδηνξηζκνχ ησλ ηξηκεληαίσλ ζηφρσλ. Η απφθιηζε απφ ηνπο ηξηκεληαίνπο ζηφρνπο ζα αμηνινγείηαη βάζεη ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο. ηελ πινπνίεζε ιακβάλνληαη ππφςε νη πιεξσκέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην ηξίκελν, θαζψο θαη ε κεηαβνιή ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ ζε ζρέζε κε ην χςνο πνπ δηακνξθψζεθαλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ Με ηελ αξηζ. 2/91674/ΓΠΓΚ/ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ εμεηδηθεχνληαη πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ θαη πξαθηηθψλ πνπ πξέπεη λα εθαξκνζζνχλ. Όινη νη θνξείο νθείινπλ λα πηνζεηήζνπλ κεραληζκνχο θαη λα πξνγξακκαηίζνπλ δξάζεηο πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηε κεληαία παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, έηζη ψζηε λα εληνπίδνπλ έγθαηξα ηηο απνθιίζεηο απφ ηνπο ζηφρνπο θαη λα ιακβάλνπλ δηνξζσηηθά κέηξα. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλνληαη απνθιίζεηο ζηηο δαπάλεο, λα ιακβάλνπλ φια ηα κέηξα, δηνηθεηηθέο θαη δηαξζξσηηθέο παξεκβάζεηο, λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο θ.ιπ. γηα ηε δηφξζσζή ηνπο. 1.2 Ννκηθά πξφζσπα πνπ αλήθνπλ ζηε Γεληθή Κπβέξλεζε Όινη νη θνξείο πνπ αλήθνπλ ζηε Γεληθή Κπβέξλεζε ππνρξενχληαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηα άξζξα 2, 3 θαη 4 ηνπ θεθαιαίνπ Β ηνπ λ.4111/2013. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 2 παξ. 3 ηνπ Κεθαιαίνπ Γ ηνπ λ. 4111/13 νθείινπλ κέρξη ηεο 31εο Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2014 φια ηα λνκηθά πξφζσπαθνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ππνρξενχληαη λα έρνπλ εγθξίλεη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπο, εθηφο θαη αλ απφ εηδηθή δηάηαμε νξίδεηαη δηαθνξεηηθφο ρξφλνο. Θα πξέπεη, φκσο, λα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα ψζηε νη ελ ιφγσ εγθξίζεηο λα νινθιεξσζνχλ κέρξη 31/12/2013. Οη θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, πιελ εθείλσλ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, ζα πξέπεη κέρξη 15/2/2014 λα έρνπλ θαηαξηίζεη κεληαίν πξφγξακκα θαηαλνκήο ησλ δαπαλψλ ηνπο, ην νπνίν ζα απνηειεί ην αλψηαην φξην πινπνίεζεο ηνπ νηθείνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, θαζψο θαη ηε βάζε πξνζδηνξηζκνχ ησλ ηξηκεληαίσλ ζηφρσλ. Σελ επζχλε παξαθνινχζεζεο ησλ ελ ιφγσ ζηφρσλ έρεη ν Πξντζηάκελνο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ θνξέα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, θαζψο θαη ν Πξντζηάκελνο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ επνπηεχνληνο θνξέα ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο. Δηδηθά γηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ πνπ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπο ππεξβαίλεη ηα 20,0 εθαη. επξψ π- πνβάιινπλ κε επζχλε ησλ Πξντζηακέλσλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ην ζρεηηθφ κεληαίν πξφγξακκα εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, κέρξη ηελ 15 ε Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2014, ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο. Με ηελ αξηζ. 2/91674/ΓΠΓΚ / απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ εμεηδηθεχνληαη πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ θαη πξαθηηθψλ. Αληίζηνηρα γηα ηηο ΓΔΚΟ θαη ηα ΝΠΙΓ ηνπ Κεθαιαίνπ Α ηνπ λ.3429/2005 εθαξκφδεηαη κεραληζκφο παξαθνινχζεζεο ησλ εηήζησλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ αξηζκ.2/23416/γπγκ/2013(φδκ 607/Β ) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. Δηδηθά γηα ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηελ επζχλε παξαθνινχζεζεο ηεο θαηάξηηζεο ξεαιηζηηθψλ θαη ηζνζθειηζκέλσλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ ΟΣΑ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ, θαζψο θαη ηεο εθηέιεζεο, ζε κεληαία βάζε, ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο έρεη ην Παξαηεξεηήξην Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ ΟΣΑ. Οη δηνηθήζεηο ησλ θνξέσλ (λνζνθνκεία, αζθαιηζηηθά ηακεία, ΓΔΚΟ, ΟΣΑ θαη ΝΠ) νθείινπλ λα παξαθνινπζνχλ αδηαιείπησο ηελ εμέιημε ησλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπο. ε πεξί- 3

7 πησζε απνθιίζεσλ λα πξνβαίλνπλ έγθαηξα ζε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, ψζηε λα απνηξέπεηαη ε αχμεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο θαη ε δεκηνπξγία ειιεηκκάησλ. Καζνξηζηηθφο είλαη ν ξφινο ησλ πξντζηακέλσλ ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζηε δηαδηθαζία απηή. Πξνο ηνχην νη Γεληθνί Γηεπζπληέο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ησλ Τπνπξγείσλ ππνβάιινπλ ζηε Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο ηνπ ΓΛΚ, ην αξγφηεξν ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο κεηά ηε ιήμε θάζε ηξηκήλνπ, έθζεζε απνηειεζκάησλ εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ ηξηκήλνπ γηα φινπο ηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πνπ επνπηεχνπλ. ηελ έθζεζε απηή ζα αλαθέξνληαη ηπρφλ απνθιίζεηο κεγαιχηεξεο ηνπ 10% απφ ηνλ ηξηκεληαίν ζηφρν, αηηηνιφγεζή ηνπο, θαζψο θαη κέηξα ή δξάζεηο πνπ ζα αλαιεθζνχλ γηα ηε δηφξζσζε ηεο ελ ιφγσ απφθιηζεο. Γηα λα είλαη εθηθηή ε ζχληαμε ησλ εθζέζεσλ απηψλ έγθαηξα, ζα πξέπεη άκεζα λα δνζνχλ νδεγίεο απφ ηνπο ΓΓΟΤ ζηνπο θνξείο, κε θνηλνπνίεζε ζηελ Τπεξεζία καο. 2. Γηαδηθαζίεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ππνρξεψζεσλ Η αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο, ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γίλεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 2362/95 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαζψο θαη ηνπ π.δ. 113/2010. χκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ π.δ. 113/2010 ππνρξενχηαη θάζε θνξέαο λα θαηαγξάθεη ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε ηδηαίηεξν βηβιίν (Μεηξψν Γεζκεχζεσλ) απφ ην νπνίν ζα εμάγνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ σξίκαλζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζε φια ηα ζηάδηα κέρξη ηελ πιεξσκή ηνπο. Σν Μεηξψν Γεζκεχζεσλ απνηειεί νπζηαζηηθά εξγαιείν παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ θαη ηαπηφρξνλα κεραληζκφ δηαζθάιηζεο ησλ νξγάλσλ ηεο Γηνίθεζεο, αθνχ κέζσ απηνχ γίλεηαη επρεξήο ε παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Παξάιιεια απνθεχγεηαη ε αλάιεςε ππνρξεψζεσλ, θαζ ππέξβαζε ησλ εγθεθξηκέλσλ πηζηψζεσλ ή πνζνζηψλ δηάζεζεο, πνπ εθηφο ηεο απηνδίθαηεο αθπξφηεηάο ηεο ζπλεπάγεηαη θαη αηνκηθή επζχλε γηα ην δηαηάθηε. ην πιαίζην ησλ δεζκεχζεσλ ηνπ κεραληζκνχ ζηήξημεο ηεο ρψξαο καο, πεξηιακβάλεηαη θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ κεηαβνιψλ ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ. Η ζπλερήο παξαθνινχζεζε ησλ δαπαλψλ θαη ε κε ζψξεπζε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ απνηεινχλ ππνρξέσζε πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο ησλ θνξέσλ, νη νπνίνη ν- θείινπλ λα παξαθνινπζνχλ θαη λα ειέγρνπλ ην χςνο ησλ δεζκεχζεσλ γηα ηελ νκαιή πξαγκαηνπνίεζε ησλ πιεξσκψλ, πξνθεηκέλνπ λα κε δεκηνπξγνχληαη πιένλ ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ νη θνξείο νθείινπλ λα εμαζθαιίζνπλ: ηελ παξνρή εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη (κέρξη ηελ 20ε εκέξα ηνπ επφκελνπ απφ ηε ιήμε ηνπ κήλα) έγθπξσλ ζηνηρείσλ (απιήξσηεο ππνρξεψζεηο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο), κφλν κέζσ ηεο εηδηθά ζρεδηαζκέλεο γηα ην ζθνπφ απηφ δηαδηθηπαθήο πχιεο (Portal), ηελ απνζηνιή εθζέζεσλ αλαθνξάο γηα ηελ εμέιημε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ θαη ην κεηξψν δεζκεχζεσλ ζχκθσλα κε ηελ ηππνπνηεκέλν ππφδεηγκα πνπ έρεη απνζηαιεί κε ην αξηζκ. 2/57451/ΓΠΓΚ/ έγγξαθφ καο. ηελ αλάπηπμε κεραλνγξαθεκέλνπ Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ θαη ηελ παξνρή απφ ηηο Γεληθέο Γηεπζχλζεηο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ησλ νηθείσλ Τπνπξγείσλ ζηνηρείσλ εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηφζν γηα ην ίδην Τπνπξγείν, φζν θαη γηα ηνπο επνπηεπφκελνπο θνξείο. 4

8 3. Δμφθιεζε ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4093/2012 (άξζξν πξψην ππνπαξάγξαθνο Γ2) πξνβιέθζεθε ε εμφθιεζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο εληφο ηνπ Με ηελ αξηζκ.2/86954/γπγκ/ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίζηεθαλ νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία εμφθιεζεο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ. Μέρξη ηηο 15 Ιαλνπαξίνπ ηνπ 2014 ζα πξέπεη λα ελεκεξσζεί ε ππεξεζία καο αλαθνξηθά κε ηελ πνξεία εμφθιεζεο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ησλ Τπνπξγείσλ θαη ησλ επνπηεπνκέλσλ θνξέσλ πνπ έιαβαλ ρξεκαηνδφηεζε, ζχκθσλα κε φζα εηδηθφηεξα αλαθέξνληαη ζην ππ αξηζ. 2/113978/ΓΠΓΚ/ έγγξαθφ καο. 4. Καζήθνληα Πξντζηακέλνπ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ (ΓΓΟΤ) Σα θαζήθνληα ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο ΓΓΟΤ πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 3Β ηνπ λ.2362/1995, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. Η ζηελή ζπλεξγαζία ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο ΓΓΟΤ κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θξίλεηαη αλαγθαία. Γηα ηελ αξηηφηεξε νξγάλσζε ησλ δηαδηθαζηψλ εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη θαη ηα παξαθάησ: Να πξνγξακκαηίδνπλ ηηο αλάγθεο έσο ην χςνο ησλ δηαζεζίκσλ πηζηψζεσλ, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε θαη νη πεξηνξηζκέλεο ηακεηαθέο δπλαηφηεηεο ηνπ Γεκνζίνπ. Να πξνβαίλνπλ θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε εμφθιεζε ππνρξεψζεσλ παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ, αιιά ηαπηφρξνλα λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ηε κε ζψξεπζε λέσλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ. Να ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ ηήξεζε ηνπ Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ, ηελ απνζηνιή νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζρεηηθψλ εθζέζεσλ εληφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ πνπ έρνπλ ηεζεί. Καηά ζπλέπεηα γηα ηελ επίηεπμε θαιχηεξνπ απνηειέζκαηνο θαηά ηελ εμέηαζε ησλ αηηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο νθείινπλ λα πξνγξακκαηίδνπλ ηηο ελέξγεηεο έηζη ψζηε: Αηηήκαηα ηξνπνπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ λα ππνβάιινληαη, ζπγθεληξσηηθά, ζηε Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο κέρξη ηηο 10 ηνπ κελφο θαη αθνξνχλ πξνγξακκαηηζκέλεο αλάγθεο ηνπ κήλα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα ζρεηηθά αηηήκαηα ππνβάιινληαη ζηηο Τπεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ κέρξη ηελ 5 ε κέξα θάζε κήλα ψζηε κεηά ηελ εμέηαζή ηνπο λα δηαβηβάδνληαη ζηελ ππεξεζία καο εληφο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο. Μεκνλσκέλα αηηήκαηα πνπ ζα ζηέιλνληαη κεηά ηελ πξνζεζκία απηή, ζα εμεηάδνληαη κε ηα αηηήκαηα ηνπ επφκελνπ κήλα. 5. Τπεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ - ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 1 α θαη ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ π. δ./ηνο 113/2010, νξίδνληαη αλαιπηηθά νη ελέξγεηεο ησλ Τπεξεζηψλ Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ (ΤΓΔ) γηα ηνλ ηξφπν ησλ αλαιακβαλφκελσλ ππνρξεψζεσλ θαη ηνλ έιεγρν ηεο πνξείαο ησλ πηζηψζεσλ. Δηδηθφηεξα ηνλίδεηαη φηη ηα ζρέδηα θνηλψλ απνθάζεσλ πνπ δηαβηβάδνληαη γηα ζπλππνγξαθή θαη αθνξνχλ δαπάλεο απνδεκίσζεο κειψλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, ππεξσξηαθή εξγαζία, θα- 5

9 ζνξηζκφ νξίνπ, εθηφο έδξαο κεηαθηλήζεσλ ή απνζπάζεσλ ππαιιήισλ θ.ιπ. ειέγρνληαη απφ ηηο ΤΓΔ, νη νπνίεο γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο βεβαίσζεο χπαξμεο πίζησζεο νθείινπλ λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο θαη ηηο αλαιεθζείζεο ππνρξεψζεηο, ηφζν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, φζν θαη ησλ παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ. Ιδηαίηεξα κε ηελ έλαξμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο νη ΤΓΔ νθείινπλ λα παξέρνπλ, ζε κεληαία βάζε, ζηνηρεία (δηακφξθσζε πηζηψζεσλ-πιεξσκέο θ.ιπ.) θαη πιεξνθνξίεο ζηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ησλ θνξέσλ, πξνθεηκέλνπ νη θνξείο λα είλαη ζε ζέζε λα εθπιεξψλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο γηα παξνρή ζηνηρείσλ ζην ΓΛΚ ζρεηηθά κε ηελ πνξεία εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο. 6. Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο-Κεληξηθή Γηνίθεζε Διοίκηζη εζόδων και εξόδων ηος κπάηοςρ Η είζπξαμε ησλ εζφδσλ θαη ε πιεξσκή ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη ησλ εηδηθψλ ηακείσλ ζα γίλεηαη κε βάζε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, θαζψο θαη ησλ ζπλδεκνζηεπφκελσλ πξνυπνινγηζκψλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δεκνζηνινγηζηηθέο δηαηάμεηο. Σν ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην θαη νη ζρεηηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο πξνζδηνξίδνπλ αλαιπηηθά ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο, ηφζν ηνπ ζθέινπο ησλ εζφδσλ, φζν θαη ηνπ ζθέινπο ησλ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Η εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ θαη νδεγηψλ ζεσξείηαη απηνλφεηε γηα φινπο ηνπο θνξείο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηηο θαζ νηνλδήπνηε ηξφπν εκπιεθφκελεο, ζηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ππεξεζίεο. Όινη νη θνξείο θαη νη νηθείεο ΤΓΔ παξαθαινχληαη λα κεξηκλνχλ, θαηά ιφγν αξκνδηφηεηαο, γηα ηελ απνθπγή θαζπζηεξήζεσλ ζηηο πιεξσκέο γηα εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε θαηαβνιή ηφθσλ ππεξεκεξίαο θαη ινηπψλ απνδεκηψζεσλ, ζε πεξίπησζε δηελέξγεηαο πιεξσκψλ εθηφο ησλ πξνβιεπνκέλσλ πξνζεζκηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ Ε ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ.4152/13. Σα έζνδα θαη έμνδα θαηαινγίδνληαη ζηνπο νηθείνπο θνξείο θαη θσδηθνχο αξηζκνχο, φπσο απηνί πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ θψδηθα θαηάηαμεο εζφδσλ θαη εμφδσλ. Δηδηθφηεξα επηζεκαίλνληαη ηα αθφινπζα: Έζοδα Σα έζνδα ηνπ θξάηνπο θαη ησλ εηδηθψλ ηακείσλ, ππεξεζηψλ θαη ινγαξηαζκψλ, ησλ νπνίσλ νη πξνυπνινγηζκνί ζπλδεκνζηεχνληαη κε ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, βεβαηψλνληαη, εηζπξάηηνληαη θαη εκθαλίδνληαη ζηνπο νηθείνπο θσδηθνχο αξηζκνχο εζφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Έζνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2014 είλαη ηα πνζά πνπ βεβαηψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα απηνχ, αλεμάξηεηα απφ ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη. Σα έζνδα πνπ έρνπλ βεβαησζεί θαη δελ ζα εηζπξαρζνχλ κέρξη ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2013, ζα δηαγξαθνχλ ινγηζηηθά απφ ην έηνο απηφ θαη ζα επαλαβεβαησζνχλ σο έζνδα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο Δπηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα φηη φζεο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο, πέξαλ ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, εληνπίδνπλ πεξηπηψζεηο νθεηιψλ πξνο ην Γεκφζην, κε θνξνινγηθήο θχζεσο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ζπκβάζεηο ή άιια δηθαηψκαηα ηνπ Γεκνζίνπ θαη δελ έρνπλ απνδνζεί απφ ηνπο 6

10 ππφρξενπο, νθείινπλ λα πξνβαίλνπλ άκεζα ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηε βεβαίσζή ηνπο ζηελ νηθεία ΓΟΤ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2 ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (λ.δ. 356/1974 Α.90). Έξοδα Η πινπνίεζε ησλ δαπαλψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο απνηειεί θνκβηθφ ζεκείν ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Δπηζεκαίλεηαη φηη κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαζνξίδνληαη φξηα δαπαλψλ θαη φρη χςνο θνλδπιίσλ πξνο αλάισζε. Με ηελ πξαγκαηνπνίεζε δαπαλψλ επηδηψθεηαη ε επίηεπμε ζπγθεθξηκέλνπ απνηειέζκαηνο θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά αλαγθαία ηε ζχλδεζε φισλ ησλ δαπαλψλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε ζπγθεθξηκέλν θαη κεηξήζηκν απνηέιεζκα. Σα φξηα ησλ πηζηψζεσλ πνπ έρνπλ νξηζζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πξνζδηνξίδνπλ ην αλψηαην χςνο ππνρξεψζεσλ πνπ κπνξνχλ λα αλαιεθζνχλ εληφο ηνπ 2014, αθνχ βεβαίσο ιεθζνχλ ππφςε θαη νη ππνρξεψζεηο πξνεγνχκελσλ εηψλ πνπ ζα πιεξσζνχλ απφ ηηο πηζηψζεηο απηέο. 6.1 Σαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο α) Πηζηψζεηο πνξεία εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ Η δηάζεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πηζηψζεσλ δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη δεδνκέλε. Σν πνζνζηφ απνδέζκεπζεο ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πηζηψζεσλ εμαξηάηαη θάζε θνξά απφ ηελ πνξεία εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη γηα ην ιφγν απηφ είλαη πηζαλφ λα κελ εγθξηζεί ε δηάζεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ πηζηψζεσλ νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ δαπαλψλ. Με ηελ αξηζκ. 2/97601/0020/ (ΦΔΚ 3007 Β /2011) απφθαζε ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ, θαζνξίδνληαη ιεπηνκεξψο νη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο (απμνκεηψζεηο-κεηαθνξέο) ησλ πηζηψζεσλ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. Η ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ απνηειεί π- πνρξέσζε γηα φιεο ηηο εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο θαη δηεπθνιχλεη, ηφζν ηηο ππεξεζίεο ησλ θνξέσλ εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, φζν θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΓΛΚ. Όπσο είλαη γλσζηφλ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο δηαηάθηεο λα δηαζέηνπλ εμνινθιήξνπ ην πνζφ ησλ πηζηψζεσλ πνπ κεηαθέξεηαη απφ ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ ππνπξγείσλ ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ ησλ Τπνπξγείσλ, ελψ δηεπθνιχλεηαη ε κεηαθνξά πηζηψζεσλ εηδηθνχ ραξαθηήξα φπσο π.ρ νη πηζηψζεηο γηα ηελ εθηέιεζε δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ή ζπκβηβαζηηθψλ πξάμεσλ, ηελ εμφθιεζε ππνρξεψζεσλ παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ θ.ιπ. Δπηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα φηη δηάζεζε πηζηψζεσλ απφ ην απνζεκαηηθφ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία θαη ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην λ. 2362/95, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. εκεηψλεηαη φηη ε δηάζεζε πηζηψζεσλ απφ ην απνζεκαηηθφ θαη νη ζρεηηθέο κεηαβνιέο πηζηψζεσλ ησλ θνξέσλ γλσζηνπνηνχληαη ζηελ Βνπιή. β) Πξνγξακκαηηζκφο Όινη νη θνξείο νθείινπλ λα πξνγξακκαηίδνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο έσο ην χςνο ησλ δηαζέζηκσλ πηζηψζεσλ. Ιδηαηηέξσο δίλεηαη έκθαζε ζηηο ππνρξεψζεηο παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ, 7

11 γηα ηηο νπνίεο νη θνξείο πξνβαίλνπλ ζηελ θαηά πξνηεξαηφηεηα εμφθιεζή ηνπο, θαηαλέκνληαο ζρεηηθέο πηζηψζεηο ζηνπο ΚΑΔ (θαηεγνξία 9000) πνπ δεκηνπξγήζεθαλ εηδηθά γηα απηφ ην ζθνπφ. Δπηπιένλ νη θνξείο ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίζνπλ ηηο κεληαίεο αλάγθεο ηνπο ζηηο θχξηεο θαηεγνξίεο δαπαλψλ. Σα αλψηαηα φξηα δαπαλψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ ζα θαζνξηζζνχλ ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη απαξέγθιηηα, θαζφζνλ ηπρφλ απνθιίζεηο ζα εμεηάδνληαη θάζε ηξίκελν, ιακβάλνληαο ππφςε ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο. γ) Δπηζεκάλζεηο γηα εηδηθέο θαηεγνξίεο δαπαλψλ Αποδοσέρ πποζωπικού Γηα ηηο απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ πνπ θαηαβάιινληαη κε κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο, εθηζηάηαη ε πξνζνρή ησλ εθθαζαξηζηψλ γηα ηελ απζηεξή εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ θαη εγθπθιίσλ γηα ηε θαηαρψξεζή ηνπο ζηνπο επηκέξνπο εηδηθνχο θνξείο θαη ησλ ΚΑΔ κηζζνδνζίαο. Γηα ηελ θαηαβνιή θάζε είδνπο απνδνρψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ λ.2362/1995, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θαη ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Π.Γ. 113/2010, απαηηείηαη ε χπαξμε πίζησζεο θαη ε ζρεηηθή αλάιεςε ππνρξέσζεο ηνπ αξκφδηνπ δηαηάθηε ή ηνπ θαηά λφκν εμνπζηνδνηνπκέλνπ νξγάλνπ (δεκνζηνλνκηθή δέζκεπζε). Δπηζεκαίλεηαη ηδηαηηέξσο φηη, ζηελ πξψηε κηζζνδνηηθή θαηάζηαζε ησλ δηνξηδφκελσλ, θαηαηαζζφκελσλ ή κεηαηαζζφκελσλ ππαιιήισλ πξέπεη λα βεβαηψλεηαη ε χπαξμε πξφβιεςεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη λα γξάθεηαη ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ ηεο ζρεηηθήο βεβαίσζεο ησλ ΤΓΔ ζηηο αληίζηνηρεο πξάμεηο. Όινη νη θνξείο νθείινπλ λα παξαθνινπζνχλ (ζε κεληαία βάζε) ην χςνο ησλ δαπαλψλ κηζζνδνζίαο θαη λα πξνβαίλνπλ εγθαίξσο ζηελ ηαθηνπνίεζε ησλ πηζηψζεσλ βάζεη ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο (εληφο ησλ κεηδφλσλ θαηεγνξηψλ θαη εηδηθψλ θνξέσλ) ή λα ππνβάινπλ, εάλ είλαη αλαγθαίν εγθαίξσο αηηήκαηα απμνκείσζεο ησλ πηζηψζεσλ, νχησο ψζηε λα είλαη δηαζθαιηζκέλε ε πιεξσκή ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ακείβεηαη ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ κεηαβνιψλ ηνπ πξνζσπηθνχ, παξαθαινχληαη νη θνξείο λα α- πνζηέιινπλ ζηε Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο αλά ηεηξάκελν ηηο κεηαβνιέο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο (ππεξεηνχληεο, πξνζιήςεηο, απνρσξήζεηο θιπ.), ζπκπιεξψλνληαο ηνλ πίλαθα ζην έληππν Π3 αλά εηδηθφ θνξέα. Η απνζηνιή ηνπ ελ ιφγσ πίλαθα ζα πξέπεη λα γίλεηαη έσο ηηο 20 ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηε ιήμε ηνπ ηεηξακήλνπ (ήηνη έσο 20/1, 20/5, 20/9). Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ζπκπιήξσζε ηνπ ελ ιφγσ πίλαθα ζα αθνξά ζην πξνζσπηθφ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ εθάζηνηε θνξέα θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα πξέπεη ζην ηέινο ηεο εθάζηνηε πεξηφδνπ λα ζπκπίπηεη κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΑΠ γηα ηνλ αξηζκφ ηνπ κηζζνδνηνχκελνπ πξνζσπηθνχ ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηεο ππφ εμέηαζε πεξηφδνπ. Μεηαηάξειρ αποζπάζειρ ςπαλλήλων Μετατάξεις Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4002/2011 (άξζ. 68), γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ Γεκνζίνπ, ΝΠΓΓ θαη ΟΣΑ α θαη β βαζκνχ κε κεηάηαμε ή κεηαθνξά πξνζσπηθνχ κε γεληθέο ή εηδηθέο δηαηάμεηο, απαηηείηαη πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο αξ. 33/2006 ΠΤ επηηξνπήο, φπσο απηή ηζρχεη. Παξάι- 8

12 ιεια κε ην π.δ. 113/2010 (άξζ.11 παξ.3) πξνβιέπεηαη ε παξνρή απφ ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο ζρεηηθήο βεβαίσζεο γηα χπαξμε πηζηψζεσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα κεηαηάμεηο πξνζσπηθνχ πνπ ζπλεπάγνληαη νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. Οη θνξείο ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνβνιή ησλ ζρεηηθψλ αηηεκάησλ ηνπο γηα κεηαηάμεηο πξνζσπηθνχ πξνο ην Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, γηα ηελ έθδνζε ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο έγθξηζε ηεο επηηξνπήο ηεο αξ. 33/2006 ΠΤ νθείινπλ λα απνζηέιινπλ ην ζρεηηθφ αίηεκα θαη ζηε Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο. εκεηψλεηαη φηη είλαη δπλαηή ε ηθαλνπνίεζε αηηεκάησλ φηαλ νη πξνο κεηάηαμε ή κεηαθνξά ππαιιήισλ πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά απφ θνξείο, πνπ ε κηζζνδνζία ησλ θαιχπηεηαη απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ (Κεληξηθή Γηνίθεζε, Ννζνθνκεία, Παλεπηζηήκηα θ.ιπ.) ή απφ θνξείο πνπ ιακβάλνπλ επηρνξήγεζε απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ (επηρνξήγεζε γηα κηζζνδνζία ή επηρνξήγεζε γηα κηζζνδνζία θαη ιεηηνπξγηθά). Αληηζέησο, ζηηο πεξηπηψζεηο κεηάηαμεο απφ αζθαιηζηηθά ηακεία ή κε επηρνξεγνχκελα λνκηθά πξφζσπα ή θνξείο ζηνπο νπνίνπο δηαηίζεληαη ζπγθεθξηκέλα πνζά θαζνξηδφκελα απφ ην λφκν, φπσο π.ρ. ζηνπο Γήκνπο, δελ είλαη εθηθηή ε κεηαθνξά ησλ ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ κηζζνδνζίαο κε απνηέιεζκα λα πξνθαιείηαη πξφζζεηε επηβάξπλζε γηα ηελ νπνία δελ έρνπλ πξνβιεθζεί αληίζηνηρεο πηζηψζεηο. Οη αξκφδηεο ΤΓΔ νθείινπλ λα κελ πξνσζνχλ ζηε Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο αηηήκαηα έγθξηζεο πηζηψζεσλ γηα νινθιήξσζε δηαδηθαζηψλ κεηάηαμεο ή κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ έρεη αθνινπζεζεί ε παξαπάλσ δηαδηθαζία. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην κεηαηαζζφκελν πξνζσπηθφ πξνέξρεηαη απφ θνξείο, ην πξνζσπηθφ ησλ νπνίσλ κηζζνδνηείηαη άκεζα απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ηα αηηήκαηα έγθξηζεο πηζηψζεσλ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ αληίζηνηρεο αλαθιήζεηο αλαιήςεσλ ππνρξεψζεσλ ησλ θνξέσλ πξνέιεπζεο γηα ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ ππφ κεηάηαμε ή κεηαθνξά πξνζσπηθνχ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δελ ζα είλαη δπλαηή ε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ κεηάηαμεο ή κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ. Αποσπάσεις Πξνυπφζεζε γηα ηελ έγθξηζε απφζπαζεο ππαιιήισλ είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο απαξαίηεηεο πίζησζεο απφ ηελ αξκφδηα νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ θνξέα, ε νπνία κλεκνλεχεηαη ζην πξννίκην ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο (απφθαζε απφζπαζεο). Η έγθξηζε απφζπαζεο ηζνδπλακεί κε αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ην θνξέα ππνδνρήο. χκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ λ. 2362/95, φπσο ηζρχεη, νπνηαδήπνηε αλάιεςε ππνρξέσζεο ρσξίο ηελ χπαξμε ηεο απαξαίηεηεο πίζησζεο είλαη απνιχησο άθπξε, ηα δε ππεξεζηαθά φξγαλα πνπ ζπκπξάηηνπλ ζηελ αλάιεςε ησλ ζρεηηθψλ ππνρξεψζεσλ έρνπλ πεηζαξρηθή επζχλε (άξζξν 10 π.δ. 113/2010). χκθσλα κε ην άξζξν 25 ηνπ λ.4024/2011, ε θαηαβνιή ησλ απνδνρψλ ησλ απνζπαζκέλσλ ππαιιήισλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ, δηελεξγείηαη απφ ην θνξέα ππνδνρήο ζηνλ νπνίν έρνπλ ηνπνζεηεζεί. Ωο εθ ηνχηνπ, νη θνξείο, εθφζνλ πξνβαίλνπλ ζε απνζπάζεηο πξνζσπηθνχ πνπ δελ δηέπνληαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο, νθείινπλ λα ελεξγνχλ γηα ηελ θάιπςε ηεο ελ ιφγσ δαπάλεο, πξνηείλνληαο ζπγθεθξηκέλν ηξφπν θάιπςήο ηεο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην ππφ απφζπαζε πξνζσπηθφ πξνέξρεηαη απφ θνξείο, ην πξνζσπηθφ ησλ νπνίσλ κηζζνδνηείηαη άκεζα απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ηα αηηήκαηα κεηαθνξάο πηζηψζεσλ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο αλαθιήζεηο αλαιήςεσλ ππνρξεψζεσλ ησλ θνξέσλ πξνέιεπζεο γηα ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ ππφ απφζπαζε πξνζσπηθνχ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δελ ζα είλαη δπλαηή ε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απφζπαζεο πξνζσπηθνχ. 9

13 ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2014 έρνπλ πξνβιεθζεί πηζηψζεηο γηα ηνπο ήδε απνζπαζκέλνπο, φζνλ αθνξά φκσο ηηο λέεο απνζπάζεηο ππαιιήισλ λα ηεξεζεί ε παξαπάλσ δηαδηθαζία. Πηζηψζεηο απφ ην απνζεκαηηθφ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ απηψλ δελ δχλαηαη λα δηαηεζνχλ. Σέινο ηνλίδεηαη φηη, εθφζνλ πξαγκαηνπνηεζνχλ απνζπάζεηο πξνζσπηθνχ ην ηειεπηαίν δίκελν ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θξίλεηαη απαξαίηεην λα ζπλνδεχνληαη κε πξφηαζε πξφβιεςεο θάιπςεο ηεο δαπάλεο κηζζνδνζίαο γηα ην επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο. Ππόζθεηερ παποσέρ - εθημεπίερ γιαηπών ΕΣΥ Σίζεληαη πιένλ απζηεξνί πεξηνξηζκνί (φξηα) ζηνλ αξηζκφ ησλ σξψλ πνπ κπνξεί λα απαζρνιεζεί ππεξσξηαθά πέξαλ ηνπ θαλνληθνχ σξαξίνπ- ην πξνζσπηθφ ηνπ Γεκνζίνπ, ΝΠΓΓ θαη ΟΣΑ. Τπνρξεψζεηο γηα πξφζζεηεο παξνρέο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο πνπ δελ εμνθιήζεθαλ κπνξνχλ λα θαηαβιεζνχλ θαη λα θαιπθζνχλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη είραλ πξνβιεθζεί νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2013 θαη παξέκεηλαλ αδηάζεηεο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ Οη εθεκεξίεο γηαηξψλ ΔΤ πνπ βαξχλνπλ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ έρνπλ ήδε θαζνξηζζεί κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3868/10, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 66 παξ. 27 ηνπ λ. 3984/2011. Σν πνζφ ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απνηειεί ην αλψηαην φξην δαπαλψλ πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ηνπ Εκηέλεζη δικαζηικών αποθάζεων Με ηελ έλαξμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ε Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο ζα εληζρχζεη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ Τπνπξγείσλ θαη Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ κε πηζηψζεηο ζηνπο νηθείνπο ΚΑΔ, πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζηνχλ δηθαζηηθέο απνθάζεηο ή ζπκβηβαζηηθέο πξάμεηο (αλαγλψξηζε απαηηήζεσλ κε πξαθηηθά ηνπ ΝΚ). Οη ζρεηηθέο πηζηψζεηο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηνλ ζθνπφ απηφ θαη κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ κε απνθάζεηο ηνπ αξκφδηνπ δηαηάθηε κφλν ζηνπο ίδηνπο ΚΑΔ ησλ επηκέξνπο εηδηθψλ θνξέσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ. Η κεηαθνξά ηνπο ζε άιινπο ΚΑΔ γηα ηελ θάιπςε άιισλ δαπαλψλ ησλ θνξέσλ δελ επηηξέπεηαη. Οη αξκφδηεο ΤΓΔ δελ ζα θαηαρσξνχλ ζην ΟΠ απνθάζεηο πνπ ζα εθδνζνχλ ελδερνκέλσο απφ ηνπο θνξείο, θαηά παξέθθιηζε ησλ αλσηέξσ. Η δηαρείξηζε ησλ πηζηψζεσλ απηψλ γίλεηαη απφ ηηο αξκφδηεο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ησλ π- πνπξγείσλ θαη ησλ απνθεληξσκέλσλ δηνηθήζεσλ θαη ζπλεπψο, αηηήκαηα γηα δηάζεζε πηζηψζεσλ γηα ηελ αηηία απηή δελ ζα ππνβάιινληαη ζηε Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε εμάληιεζεο ησλ πηζηψζεσλ πνπ ζα ηεζνχλ ζηε δηάζεζε ησλ θνξέσλ. ε πεξίπησζε πνπ ππνβιεζνχλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο αηηήκαηα γηα ηε ρνξήγεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ πηζηψζεσλ νη αξκφδηεο ΤΓΔ επηβεβαηψλνπλ ηα αηηνχκελα, απφ ηνπο θνξείο, πνζά. Δαπάνερ ενοικίων Οη πηζηψζεηο πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί νθείινπλ λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ζηέγαζεο ησλ ππεξεζηψλ. ην πιαίζην ηεο ηήξεζεο ηεο αξρήο ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θαιχηεξνπ απνηειέζκαηνο κε ηελ ειάρηζηε δεκνζηνλνκηθή επηβάξπλζε, ππάξ- 10

14 ρνπλ πεξηζψξηα ζεκαληηθήο εμνηθνλφκεζεο δαπαλψλ γηα κηζζψζεηο ρψξσλ ζηέγαζεο ησλ ππεξεζηψλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ ηξερνπζψλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ λ.2362/95, απαηηείηαη πξνεγνχκελε έγθξηζε απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ γηα δαπάλεο κηζζσκάησλ πνπ βαξχλνπλ ηα επφκελα έηε θαη ππεξβαίλνπλ εηεζίσο ην πνζφ ησλ εθαηφ ρηιηάδσλ ( ) αλά Κσδηθφ Αξηζκφ Δμφδνπ γηα ηνπο θνξείο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο. Γηα κηζζψζεηο αθηλήησλ πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ εθαηφ ρηιηάδσλ ( ) ζε ε- ηήζηα βάζε, ν αξκφδηνο δηαηάθηεο παξέρεη ηε ζρεηηθή αλάιεςε ππνρξέσζεο ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ επφκελσλ εηψλ θάζε θνξέα. Δπνκέλσο, ε πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 5 ηνπ λ.3130/2005 έγθξηζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο γηα δαπάλεο κηζζψζεσο αθηλήησλ γηα ηηο ππεξεζίεο θάζε θνξέα παξέρεηαη απφ ηελ αξκφδηα Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, ρσξίο ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο έ- γθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. Ππογπάμμαηα πος σπημαηοδοηούνηαι από ηην ΕΕ Οη πηζηψζεηο πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ ΔΔ ζπλδένληαη κε ηελ εηζξνή αληίζηνηρσλ πφξσλ απφ ηελ ΔΔ θαη θαηά ζπλέπεηα δελ είλαη εθηθηή ε κεηαθνξά ηνπο ζε άιιεο θαηεγνξίεο δαπαλψλ. Οη πηζηψζεηο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ην ζθνπφ πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί. Επισοπηγήζειρ Απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ δηαηίζεληαη ζεκαληηθά θνλδχιηα γηα επηρνξεγήζεηο δηαθφξσλ θνξέσλ. Ωζηφζν, ν Κξαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο δελ κπνξεί λα αλαιακβάλεη ην νηθνλνκηθφ βάξνο φισλ ησλ επηινγψλ ησλ δηνηθήζεσλ ησλ επηρνξεγνχκελσλ θνξέσλ, νη νπνίεο ν- θείινπλ λα θαζνξίζνπλ ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπο, λα ηεξαξρήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο θαη λα πξνζαξκφζνπλ ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπο ζην χςνο ησλ πηζηψζεσλ γηα επηρνξεγήζεηο. Κχξην κέιεκα ησλ αξκνδίσλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ απνηειεί ν έ- ιεγρνο ησλ πξνυπνινγηζκψλ θαη ε ζπλερήο αμηνιφγεζε ησλ πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη ζηνπο θνξείο πνπ επνπηεχνπλ είηε αλήθνπλ ζηε Γεληθή Κπβέξλεζε, είηε εθηφο απηήο. Γηα ηελ θαηαβνιή ησλ επηρνξεγήζεσλ απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ζα ιακβάλεηαη ππφςε ν ζθνπφο δηάζεζήο ησλ επηρνξεγήζεσλ θαζψο θαη ε ζπλάθεηα κε ηηο δξάζεηο πνπ ζρεδηάδεη λα πινπνηήζεη ν θάζε θνξέαο. Δηδηθφηεξα ε αλαγθαηφηεηα ή κε θαηαβνιήο ηεο επηρνξήγεζεο ζα πξέπεη λα απνθαζίδεηαη χζηεξα απφ αμηνιφγεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ πξνο επηρνξήγεζε θνξέσλ θαη εθφζνλ νη δαπάλεο ηνπο δελ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ απφ ηα ίδηα έζνδά ηνπο, θαζψο θαη ηα έζνδα απφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπο. ε θακία πεξίπησζε ε επηρνξήγεζε ησλ δηαθφξσλ θνξέσλ δελ νδεγεί ζηε δεκηνπξγία απνζεκαηηθψλ. Σνλίδεηαη φηη, δελ επηηξέπεηαη ηα θνλδχιηα πνπ πξνβιέπνληαη γηα κηζζνδνζία πξνζσπηθνχ λα δηαηεζνχλ γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ. Ιδηαίηεξα δε, ζε θακία πεξίπησζε δελ δηαηίζεληαη θνλδχιηα γηα πξφζζεηεο ακνηβέο, αλ δελ έρεη εμαζθαιηζζεί ε ζπλνιηθή πιεξσκή ησλ ηαθηηθψλ απνδνρψλ. ηηο πεξηπηψζεηο δε, πνπ ηα εγθξηζέληα θνλδχιηα γηα κηζζνδνζία δελ επαξθνχλ, ζχκθσλα κε ηνλ εηήζην πξνγξακκαηηζκφ, ε ζπκπιήξσζή ηνπο ζα γίλεη απφ ηα ίδηα έζνδα ηνπ θνξέα ή ηα α- πνζεκαηηθά πνπ ελδερνκέλσο ππάξρνπλ. Οη θνξείο πνπ ιακβάλνπλ «κηθηέο» επηρνξεγήζεηο ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θνλδχιηα γηα πιεξσκή ησλ απνδνρψλ θαη ησλ ινηπψλ δαπαλψλ ηνπο (πξνκήζεηεο, ιεηηνπξγηθά έμνδα θ.ιπ.), δηαζέηνπλ ηα εγθξηζέληα πνζά θαηά απφιπηε πξνηεξαηφηεηα γηα ηηο ηαθηηθέο απνδνρέο πξνζσπηθνχ θαη ζηε ζπλέρεηα γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο ηνπο δαπάλεο. Καηφπηλ απηψλ, ζε 11

15 θακηά πεξίπησζε δελ ηίζεηαη ζέκα ζπκπιεξσκαηηθήο ελίζρπζεο ηνπ θνξέα γηα θαηαβνιή απνδνρψλ. Διάθοπερ ζύνθεηερ δαπάνερ ηελ θαηεγνξία 5000, εθηφο ησλ ππφ θαηαλνκή πηζηψζεσλ, εληάζζνληαη θαη πηζηψζεηο γηα δαπάλεο ζχλζεηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα. Πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη πιήξεο εηθφλα ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ, νη ζρεηηθέο δαπάλεο λα εκθαλίδνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο απνθιεηζηηθά ζηνπο θσδηθνχο (ΚΑΔ) γηα ηνπο νπνίνπο έρεη γίλεη ε ζρεηηθή πξφβιεςε. Γηεπθξηλίδνπκε φηη ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ησλ ελ ιφγσ ΚΑΔ είλαη δπλαηή ε θαηαβνιή επηρνξεγήζεσλ ζε δηάθνξα λνκηθά πξφζσπα θαη ζε ΟΣΑ πνπ ελδερνκέλσο πινπνηνχλ κέξνο ησλ ελ ιφγσ πξνγξακκάησλ, κε δαπάλεο ζχλζεηνπ ραξαθηήξα. Πιζηώζειρ ςπό καηανομή Η πξαγκαηνπνίεζε δαπαλψλ (αλάιεςε ππνρξεψζεσλ-έθδνζε ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ) δελ επηηξέπεηαη ζε βάξνο ησλ ΚΑΔ ζηνπο νπνίνπο εγγξάθνληαη ππφ θαηαλνκή θνλδχιηα, π.ρ. ΚΑΔ 5115 «Γαπάλεο εθαξκνγήο λέσλ πξνγξακκάησλ» θαη 5117 «Πίζησζε ππφ θαηαλνκή γηα ηελ αληηκεηψπηζε δαπαλψλ πγείαο απφ ην έζνδν (κέξνο) πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αχμεζε θφξνπ θαπλνβηνκεραληθψλ πξντφλησλ». Σα θνλδχιηα απηά κεηαθέξνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ζε άιιεο θαηεγνξίεο, κεηά ηελ εμεηδίθεπζε ησλ δαπαλψλ πνπ πξφθεηηαη λα θαιπθζνχλ. εκεηψλεηαη φηη νη «ππφ θαηαλνκή» πηζηψζεηο κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ησλ Οηθνλνκηθψλ ζην ζχλνιφ ηνπο, ζε άιινπο ΚΑΔ γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αξρηθή πξφβιεςε. δ) Πξνβιέςεηο ζέζεσλ πξνζσπηθνχ Γηα ην νκνηφκνξθν άλνηγκα θαη ηελ ηήξεζε ηνπ βηβιίνπ κεηξψνπ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ π- πνπξγείσλ, απνθεληξσκέλσλ δηνηθήζεσλ, ΑΔΙ, ΣΔΙ, λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ησλ ινηπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, ησλ νπνίσλ ε κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο βαξχλεη άκεζα ηηο πηζηψζεηο απνδνρψλ ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: i) ηνλ πξνυπνινγηζκφ ππάξρνπλ πάληα πξνβιέςεηο γηα ηνλ δηνξηζκφ ησλ κειψλ ηεο Κπβέξλεζεο (Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ), είηε είλαη βνπιεπηέο, είηε εμσθνηλνβνπιεπηηθνί. ii) Οη αξηζκεηηθέο πξνβιέςεηο ησλ ζέζεσλ ηνπ ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ θαηά ηελ 31/12/2013 κεηαθέξνληαη απηνχζηεο ζην κεηξψν ηνπ Οη πξνβιέςεηο απηέο πξνζαπμάλνληαη κε ηηο πξνβιέςεηο πνπ εγθξίζεθαλ κε πξάμεηο καο ην 2013, αιιά δελ θαηέζηε δπλαηφ λα νινθιεξσζνχλ νη δηαδηθαζίεο πιήξσζεο ησλ αληίζηνηρσλ ζέζεσλ εληφο ηνπ Οη πξνβιέςεηο ζέζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απνρσξεί απφ ηελ ππεξεζία ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο, παξαίηεζεο, κεηάηαμεο θ.ιπ. ζα δηαγξάθνληαη ακέζσο απφ ηα ζρεηηθά βηβιία-κεηξψα, κε εμαίξεζε ηηο: πξνβιέςεηο ζέζεσλ ησλ εηδηθεπφκελσλ ζηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ λ.δ. 2592/53 ηαηξψλ, θαζψο θαη νη ζέζεηο ησλ ηαηξψλ ππεξεζίαο ππαίζξνπ. 12

16 αξηζκεηηθέο πξνβιέςεηο ζέζεσλ πξνζσπηθνχ ησλ πνιηηηθψλ γξαθείσλ ησλ κειψλ ηεο Κπβέξλεζεο, ησλ πθππνπξγψλ θαη ησλ γεληθψλ γξακκαηέσλ (άξζξν 55 π.δ. 63/2005). ζέζεηο δεκνζηνγξάθσλ γηα ηε ζηειέρσζε ησλ γξαθείσλ ηχπνπ θαη δεκνζίσλ ζρέζεσλ ππνπξγείσλ (παξ. 2 άξζξν 67 λ. 1943/91). αξηζκεηηθέο πξνβιέςεηο ζέζεσλ πξνζσπηθνχ ηνπ Πνιηηηθνχ Γξαθείνπ ηνπ Πξσζππνπξγνχ, ηνπ Πνιηηηθνχ Γξαθείνπ ηνπ Τπνπξγνχ Δπηθξαηείαο θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ηεο Κπβέξλεζεο, εθηφο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Βηνεζηθήο θαη ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. iii) ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πξνεδξίαο ηεο Γεκνθξαηίαο θαη φισλ ησλ ππνπξγείσλ έ- ρνπλ πξνβιεθζεί πηζηψζεηο γηα ηελ πιήξσζε ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ ζέζεσλ πξνζσπηθνχ ησλ γξαθείσλ ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο (Πξνέδξνπ Γεκνθξαηίαο, Τπνπξγψλ, Τ- θππνπξγψλ θαη Γεληθψλ Γξακκαηέσλ). Οη αξκφδηεο ΤΓΔ παξέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο, γηα ηε δεκνζίεπζε ησλ πξάμεσλ δηνξηζκνχ, βεβαηψζεηο χπαξμεο πηζηψζεσλ. Οη ΤΓΔ ελεκεξψλνπλ άκεζα ηελ Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο ηνπ ΓΛΚ γηα ηηο εγθξίζεηο πνπ παξέρνπλ θαη ην χςνο ηεο πξνθαινχκελεο επηβάξπλζεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. iv) Οη αξκφδηεο ΤΓΔ εγθξίλνπλ ηηο κεηαβνιέο ζηηο αξηζκεηηθέο πξνβιέςεηο ζέζεσλ ιφγσ κεηάηαμεο ή έληαμεο πξνζσπηθνχ απφ θαηεγνξία ζε θαηεγνξία, απφ θιάδν ζε θιάδν θαη απφ θνξέα ζε θνξέα ζην ίδην ππνπξγείν ή ζηελ ίδηα απνθεληξσκέλε δηνίθεζε, ή κεηάηαμεο πξνζσπηθνχ απφ λνζειεπηηθφ ίδξπκα ζε λνζειεπηηθφ ίδξπκα θαη απφ ΑΔΗ θαη ΣΔΗ ζε άιια αληίζηνηρα ηδξχκαηα. Οη ίδηεο ππεξεζίεο (ΤΓΔ) παξαθαινχληαη λα ελεκεξψλνπλ γηα ηηο απεπζείαο πξαγκαηνπνηνχκελεο, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα έγθξηζε, κεηαβνιέο ησλ αξηζκεηηθψλ πξνβιέςεσλ ζέζεσλ πξνζσπηθνχ, ηελ Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο. Δηδηθφηεξα, παξέρνπκε ηελ έγθξηζή καο γηα ηηο απεπζείαο απφ ηηο αξκφδηεο ΤΓΔ κεηαβνιέο ζηηο αξηζκεηηθέο πξνβιέςεηο ζέζεσλ ιφγσ κεηάηαμεο πξνζσπηθνχ απφ δηαζεζηκφηεηα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ζρεηηθέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ αληίζηνηρεο αλαθιήζεηο αλαιήςεσλ ππνρξεψζεσλ γηα δαπάλεο κηζζνδνζίαο ησλ θνξέσλ απφ φπνπ πξνέξρεηαη ην ππφ θηλεηηθφηεηα πξνζσπηθφ, ε- θφζνλ κηζζνδνηνχληαη άκεζα απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Γηα ηηο κεηαβνιέο πνπ αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ απφ δηαζεζηκφηεηα, παξαθαινχληαη νη νηθείεο ΤΓΔ λα ελεκεξψλνπλ άκεζα ηελ Γηεχζπλζε Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, φζνλ αθνξά ζηελ εθηηκψκελε ηξέρνπζα θαη ζε εηήζηα βάζε δαπάλε γηα ηνπο ππφ θηλεηηθφηεηα ππαιιήινπο αλά θνξέα πξνέιεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγείηαη θαηά δηαζηήκαηα ε αλαγθαηφηεηα αλαθαηαλνκήο πφξσλ κεηαμχ ησλ θνξέσλ. Σέινο, γηα δεηήκαηα πνπ ελδερνκέλσο δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο παξαπάλσ νδεγίεο, παξαθαινχκε λα απεπζχλεζηε εγγξάθσο ζηηο, θαηά πεξίπησζε, αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο. 6.2 Πξνυπνινγηζκφο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ δεκνζίσλ επελδχζεσλ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2014, ηα ρξεκαηνδνηνχκελα έξγα δηαθξίλνληαη: ζε έξγα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη κφλν απφ εζληθνχο πφξνπο θαη νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο απεηθνλίδνληαη ζηελ ππνθαηεγνξία 8200 θαη 13

17 ζε έξγα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηα επξσπατθά δηαξζξσηηθά ηακεία πνπ εληάζζνληαη ζην θνηλνηηθφ πιαίζην ζηήξημεο θαη νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο απεηθνλίδνληαη ζηελ ππνθαηεγνξία Δθηζηάηαη ε πξνζνρή φισλ γηα ηνλ νξζφ θαηαινγηζκφ θαη ηελ αθξηβή εκθάληζε ησλ δαπαλψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δεκνζίσλ επελδχζεσλ κε βάζε ηνλ πθηζηάκελν θψδηθα θαηάηαμεο ε- ζφδσλ θαη εμφδσλ. Αλαιπηηθέο νδεγίεο θαη δηεπθξηλήζεηο ζα δνζνχλ κε ηε ζρεηηθή εγθχθιην πνπ ζα εθδψζεη ε αξκφδηα Γηεχζπλζε Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο κε ηελ έλαξμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο Πξνυπνινγηζκφο ινηπψλ θνξέσλ 7.1 Καηάξηηζε πξνυπνινγηζκψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ κέρξη ηέινο ηεο 31 εο Ιαλνπαξίνπ ηνπ 2014 φια ηα λνκηθά πξφζσπα-θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο-ππνρξενχληαη λα έρνπλ εγθξίλεη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπο, σζηφζν ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα ψζηε νη ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο λα νινθιεξσζνχλ κέρξη 31/12/2013. Η αξκνδηφηεηα γηα ηελ έγθξηζε θαη ηξνπνπνίεζε ησλ Πξνυπνινγηζκψλ ησλ λπδδ έρεη πεξηέιζεη απνθιεηζηηθά ζηνπο επνπηεχνληεο θνξείο (Τπνπξγνχο ή ζηα λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλα φξγαλα), αθνχ κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.4024/2011 (ΦΔΚ 226/Α) θαηαξγήζεθε απφ , ε πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 281 ηεο 24/27 Ο- θησβξίνπ 1936 ή απφ άιιε εηδηθή ή γεληθή δηάηαμε, έγθξηζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ, ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ, ησλ απνινγηζκψλ θαη ησλ ηζνινγηζκψλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή ησλ εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ, απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ. Απφ ηε δηάηαμε απηή εμαηξνχληαη νη θνξείο πνπ επνπηεχνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ. Με θξνληίδα ησλ αξκνδίσλ Τπνπξγείσλ θαηαξηίδνληαη απφ φινπο ηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ινγηζηηθά ηζνζθειηζκέλνη πξνυπνινγηζκνί. Η έλλνηα ηνπ ηζνζθειηζκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ζα πξέπεη λα είλαη ζπλεπήο κε ηα παξαθάησ: Οη ζπλνιηθέο δαπάλεο αθαηξνπκέλσλ ησλ ρξενιπζίσλ θαη πιεξσκψλ γηα ηελ αγνξά ρξενγξάθσλ (νκνιφγσλ, κεηνρψλ, ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ θ.ιπ.), δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηα ζπλνιηθά έζνδα αθαηξνπκέλσλ ησλ εζφδσλ απφ δάλεηα θαη ξεπζηνπνηήζεηο ρξενγξάθσλ. Σα ηακεηαθά ππφινηπα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ηελ εμφθιεζε ππνρξεψζεσλ πξνεγνχκελσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ, θαζψο θαη γηα ηελ νινθιήξσζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη νη ππνρξεψζεηο απηέο λα έρνπλ θαηαγξαθεί θαη λα εκθαλίδνληαη ζηα βηβιία ηνπ θνξέα θαηά ηελ 31/12/2013. Ωζηφζν, αλ παξφια ηαχηα απνκέλνπλ ηακεηαθά δηαζέζηκα ε ρξήζε ηνπο ζα εγθξίλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ αξκφδηνπ Πξντζηάκελνπ ηεο νηθείαο ΓΓΟΤ. ε πεξίπησζε πνπ απαηηεζνχλ ηξνπνπνηήζεηο ησλ πξνυπνινγηζκψλ εμεηάδνληαη κε κεγάιε πξνζνρή, λα είλαη πιήξσο αηηηνινγεκέλεο θαη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα παξαπάλσ εθηεζέληα γηα ηελ ηζνζθέιηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηελ εμφθιεζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ θαη ηε ρξήζε ησλ ηακεηαθψλ ππνινίπσλ. Κάζε ηξνπνπνίεζε ζπλνδεχεηαη απφ εκπεξηζηαησκέλε αηηηνινγηθή έθζεζε, αληίγξαθν ηεο εγθξηηηθήο πξάμεο ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ηπρφλ παξαζηαηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ηξνπνπνίεζεο, γηα ηελ έγθξηζή ηνπο απφ ηελ επνπηεχνπζα αξρή. Κιείζηκν νηθνλνκηθνχ έηνπο 2013 Καηαιεθηηθή εκεξνκελία εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ είλαη ε 31/12/2013, ηφζν γηα ηελ είζπξαμε ησλ εζφδσλ, φζν θαη γηα ηελ πιεξσκή ησλ δαπαλψλ. 14

18 Γηα ηε κε παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο απηνηέιεηαο ησλ ρξήζεσλ, ηε κε κεηαθχιηζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο ζην επφκελν έηνο θαη ηελ απνθπγή ηαιαηπσξίαο ησλ πηζησηψλ, νη Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο λα θξνληίζνπλ γηα ηελ έγθαηξε ζπγθέληξσζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ ζπλφινπ ησλ δαπαλψλ, ηνλ έιεγρν, ηελ εθθαζάξηζε, ηελ έθδνζε ησλ αληίζηνηρσλ ρξεκαηηθψλ ε- ληαικάησλ θαη ηελ εμφθιεζε ηνπο έσο ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία. Απνινγηζκφο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2013 Οη Φνξείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαηαξηίζνπλ θαη λα ππνβάινπλ ζηα αξκφδηα φξγαλα ηνλ απνινγηζκφ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ έηνπο 2013 έσο πξνο έγθξηζε, κε πιήξε θαη νξηζηηθνπνηεκέλα ζηνηρεία. Δπηζεκαίλνπκε φηη ηα ζηνηρεία απηά, πέξαλ ηεο εκεξνκελίαο απηήο, δελ κεηαβάιινληαη. Αθνινχζσο κέρξη 20/7/2014 ζα πξέπεη λα απνζηαινχλ ζην ΓΛΚ (Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ Γεκνζηνλνκηθψλ ηνηρείσλ θαη Μεζνδνινγίαο), κέζσ ησλ επνπηεπφλησλ Τπνπξγείσλ, ηα εηήζηα δειηία απνινγηζκνχ ζχκθσλα κε ηελ αξ.2/22717/0094/ (ΦΔΚ 474/Β) α- πφθαζε ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ. Οη θνξείο ησλ νπνίσλ ηα δηαζέζηκα ππέζηεζαλ κείσζε απφ ην πξφγξακκα αλαδηάηαμεο ηνπ Διιεληθνχ ρξένπο ζα πξέπεη πιένλ λα ηα εκθαλίδνπλ μερσξηζηά ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπο ηα πξαγκαηηθά δηαζέζηκα ζε κεηξεηά, θαζψο θαη ηελ αμία ησλ κεξηδίσλ ηνπο ζην Κνηλφ Κεθάιαην ησλ ΝΠΓΓ θαη Αζθαιηζηηθψλ Φνξέσλ, ζχκθσλα πάληα κε ηηο αλαιχζεηο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο. Δηδηθφηεξεο νδεγίεο γηα ηε ινγηζηηθνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ θνηλνχ θεθαιαίνπ ΝΠΓΓ θαη Αζθαιηζηηθψλ Φνξέσλ παξέρεηαη κε ην ππ αξηζ. 2/108326/ΓΠΓΠ/ έγγξαθν. 7.2 Καηάξηηζε πξνυπνινγηζκψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ εθηφο Γεληθήο Κπβέξλεζεο Όζνλ αθνξά ηα Ννκηθά Πξφζσπα πνπ δελ αλήθνπλ ζηε Γεληθή Κπβέξλεζε, φπσο απηά θαζνξίδνληαη απφ ην Μεηξψν ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο (ΔΛΣΑΣ), νδεγίεο θαηάξηηζεο θαη εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο ζα παξέρνπλ ηα επνπηεχνληα Τπνπξγεία, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο ζηφρνπο, ηηο βαζηθέο αξρέο θαη ηα φξηα πνπ ηίζεληαη ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο. Ζ παξνχζα εγθχθιηνο είλαη δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (www.minfin.gr). Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΧΡΗΣΟ ΣΑΪΚΟΤΡΑ C:\Users\pxristoforidou\Desktop\NEO_PC_D20_UO1\OLA_EPIFANEIA\OLD\egk\EGKEKT2014.doc 15

19 Γ. Δ Ν Σ Τ Π Α 16

20 ΔΝΣΤΠΟ Π1 ΑΗΣΖΜΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΠΗΣΩΖ ΑΤΞΖΖ ΠΟΟΣΟΤ ΓΗΑΘΔΖ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ή ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΙΓΙΚΟ ΦΟΡΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΣΟΤ Αξρηθφ πνζφ πίζησζεο Γηάζεζε (ζε επξψ) Αηηνχκελν πνζφ κεηαβνιήο Αηηνχκελν πνζνζηφ Κ.Α.Δ. Γηακφξθσζε Πιεξσκέο πνζνζηφ πνζφ (πνζφ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Αχμεζε Μείσζε (α) Λφγνη πνπ επηβάιινπλ ηελ ελίζρπζε ή ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ δηάζεζεο ηεο πίζησζεο: (β) Λφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ ρξεηάδεηαη πιένλ ε κεηαθεξφκελε πίζησζε: (γ) Γηαβεβαίσζε πεξί επάξθεηαο ηεο κεηνχκελεο πίζησζεο κέρξη ηέινο νηθνλνκηθνχ έηνπο: Ο Πξντζηάκελνο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 17

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟNOMIΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟNOMIΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟNOMIΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζ. πξση.:2/40404/γπγκ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΗΜ/ΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ

Αξηζ. πξση.:2/40404/γπγκ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΗΜ/ΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αζήλα 15 Ηνπλίνπ ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αξηζ. πξση.:2/40404/γπγκ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΗΜ/ΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟ : ΤΠΔΘΑ/ΓΓΟΤ/ΓΔΠΑΘΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ

ΚΑΣΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟ : ΤΠΔΘΑ/ΓΓΟΤ/ΓΔΠΑΘΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ - 1 - ΚΑΣΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟ : ΤΠΔΘΑ/ΓΓΟΤ/ΓΔΠΑΘΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ ΓΔΔΘΑ/Γ3 ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΔ/ΓΟΗ/1γ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΔΝ/Δ3/V ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΔΑ/Γ6 ΣΜΖΜΑ OIK.MEΡΗΜΝΑ & ΛΟΓ. ΔΑ ΑΒΔΔ ΓΡΑΦΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΑΙΙΛΗ-Ε6 Αζήλα 29 Γεθεκβξίνπ 2010 Αξηζ. πξση. : 2/91118/0026. ΠΡΟ: Χο Πίλαθαο Απνδεθηψλ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΑΙΙΛΗ-Ε6 Αζήλα 29 Γεθεκβξίνπ 2010 Αξηζ. πξση. : 2/91118/0026. ΠΡΟ: Χο Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΕΛΕΓΦΟΤ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

N. 3871/10 (ΦΔΚ 141 Α/17-8-2010) : Γημοζιονομική Γιασείπιζη και Δςθωνη. Σν άξζξν 1 ηνπ λ. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

N. 3871/10 (ΦΔΚ 141 Α/17-8-2010) : Γημοζιονομική Γιασείπιζη και Δςθωνη. Σν άξζξν 1 ηνπ λ. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: N. 3871/10 (ΦΔΚ 141 Α/17-8-2010) : Γημοζιονομική Γιασείπιζη και Δςθωνη ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Άπθπο 1 Σν άξζξν 1 ηνπ λ. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α ) αληηθαζίζηαηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 17 Ηοςνίος 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜ.ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΖΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 24/8/2010 Αξ. Πξση.:2/57873

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 24/8/2010 Αξ. Πξση.:2/57873 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Σαρ. Γ/λζε: Παλεπηζηεκίνπ 37 Σ.Κ. 101 65, Αζήλα ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ97Θ-9Μ2. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α

ΑΔΑ: ΒΛ97Θ-9Μ2. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξηζ. Πξση. ΓΤ5α/νηθ.82451 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ.Γ/λζε : Αξηζηνηέινπο 17 Σαρ. Κψδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741 Αζήλα, 19-07-2011 Α.Π.: Οηθ. 8803/741 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ, ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 101 92, Αζήλα Πιεξνθνξίεο :. Αγγειίδνπ Σειέθσλν : 210-6969236

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΣΟΤ 2017

ΘΔΜΑ: ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΣΟΤ 2017 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αζήλα 31/5/ ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αξηζ. πξση.:2/51568/γπγκ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1268/1982 (ΦΔΚ 87 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1268/1982 (ΦΔΚ 87 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 1 Ν. 3549/07 (ΦΔΚ 69 Α/20-3-2007 Γηνξζ.θαικ. ζην ΦΔΚ-145 Α/5-7-07) : Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓPΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓPΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΗΜΟΙΔΤΘΗΚΔ ΣΟ ΦΔΚ 2095/B/25-9-2015 ΑΓΑ: ΩΒΤΗ-157 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας».

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας». ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΥ. ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Λακπξνπνχινπ Σειέθσλν : 210-3843343

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ Αζήλα, 23-12-2011 Α.Π.: Οηθ. 19120/4195 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ, ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Ι. Κσηηάθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013 ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ Αζήλα, 14/6/2012 Αξ. Ξξση.: 26931/ΔΘ 580 Ραρ. Γ/λζε : Λίθεο 5-7, Πχληαγκα Ραρ. Θψδηθαο : 105 63 Ξιεξνθνξίεο: Γ. Γξνπδήο Ρει. : 210-3332990 Δ-mail:dgrouzis@mnec.gr ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΨΜΑ ΔΙΨΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΓΚΛΗΜΑΣΟ (.Δ.Ο.Ε.) ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ (Δ1) TMHMA A ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Αθήνα:02-09- 2014 Αρ.Πρωτ.: 8916 /Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΤΒ-ΚΣΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗΤΒ-ΚΣΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΑΠΑ ΣΜΖΜΑ Δ Μειηζζνθνκίαο & εξνηξνθίαο Σαρ. Γ/λζε: Βεξαλδέξνπ 46 Σ. Κ.: 104 38, Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: Β440Η-ΗΟ2 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ B 541/1.03.2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα, 24 Φεβξνπαξίνπ 2012 1.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:Γηα ηελ παξαγξαθή αμηψζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ βι. άξζξν 10 ηνπ Ν. 2187/1994 (ΦΔΚ Α 16)

***ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:Γηα ηελ παξαγξαθή αμηψζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ βι. άξζξν 10 ηνπ Ν. 2187/1994 (ΦΔΚ Α 16) Ν 1256/1982: ;ΠΟΛΥΘΕΙΑ - ΟΡΙΟ ΑΠΟΛΑΒΩΝ - ΕΛ..- Ν..Κ.- κλπ διαηάξειρ. Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 246 Νφκνο 1256 ηεο 28/31.5.1982. Γηα ηελ πνιπζεζία, ηελ πνιπαπαζρφιεζε θαη ηελ θαζηέξσζε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Αξ. Πξση.: Γ2Γ 1140263 ΔΞ 2014 &

Διαβάστε περισσότερα

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2015-2018» Π ε π ι ε σ ό μ ε ν α Κευάλαιο 1 Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Δρ. πύρος Μπόιες 1 Δράζεης Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ ζηελ Γ ζκηα Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων)

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) ΝΟΜΟΣ 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82) Άξζξν 133 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Μεηαθνξά πξνζσπηθνχ ησλ ππφ θαηάξγεζε θαη ζπγρψλεπζε ππεξεζηψλ, νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ηνπ λ.

ΘΔΜΑ: «Μεηαθνξά πξνζσπηθνχ ησλ ππφ θαηάξγεζε θαη ζπγρψλεπζε ππεξεζηψλ, νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ηνπ λ. Αζήλα, 22 Γεθεκβξίνπ 2010 Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Π.Γ.28/15 (ΦΔΚ 34 Α/23-03-2015) : Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Αξηζκ. Πξση. ΣΜΗΜΑ Α ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΤΠΠΟ: ΓΗΟΗΚ 31503 ΠΡΟ: 1)- Όια ηα Γξαθεία Πεξηθεξεηαξρψλ ηεο Υψξαο Σαρ. Γηεχζπλζε: Αξηζηείδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: Β4ΜΦΥ-ΚΑΓ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΠΔΙΓΟΝ ΠΡΟΘΔΜΙΑ

ΑΓΑ: Β4ΜΦΥ-ΚΑΓ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΠΔΙΓΟΝ ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΑΓΑ: Β4ΜΦΥ-ΚΑΓ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΠΔΙΓΟΝ ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΜΗΜΑ ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΗΑΣΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Ν.Π.Γ.Γ Κξηηνβνπιίδνπ 19 712 01 ΣΖΛ:-FAX:2810-283385 e-mail: info@ish.gr Πξνο Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, θ. Παπαθσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε : Κνξαή 4 ΣΚ 10564 Πιεξνθνξίεο : Κψζηαο Ρνπκπφπνπινο Σει : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ Αθήνα, 05.12.2014 ΣΜΗΜΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα