θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία!"

Transcript

1 εκ: Ο Δπηχρεο (ή «Mister raps») είλαη ν καζεηήο πνπ ζην 1 ν pdf απηνχ ηνπ ζάηη είπακε φηη ηξαγoχδεζε (ή κάιινλ «ξαπάξεζε») ην «ηγά κελ θιάςσ ζηγά κε θνβεζψ» (κε ξεθξαίλ απφ ρνξσδία). Πξηλ ηνλ αθνχζσ ζε κηα πξφβα λφκηδα φηη ην ξαπ ζπλεηδεηά θαη επίηεδεο αθαηξεί ην πάζνο. Σν φηη κπνξεί λα είλαη γεκάην πάζνο ην έκαζα απφ ην ξαπάξηζκα ηνπ Δπηχρε. Δπίζεο ήηαλ έθπιεμε φρη ην φηη ήηαλ καζεηαξάο ν Δπηχρεο (ηνλ είρα θπζηθή θαη ηνλ ήμεξα) αιιά ην φηη ν ξάπεξ ηνπ ζρνιείνπ ήηαλ έλαο απφ ηνπο καζεηαξάδεο πνπ δελ ζλνκπάξηδαλ ην δηάβαζκα. Μεηά ηελ πξφβα (φπνπ θπξηνιεθηηθά είπα «ράξεθα γηα ηελ γλσξηκία» αθνχ ηνλ μαλαγλψξηδα απφ ηελ αξρή) έκεηλε κε κέλα θαη ηνλ Απφζηνιν πξνζθεξφκελνο θαη γηα αληαιιαγή ηδεψλ θαη γηα βνήζεηα ζηελ πξαγκάησζή ηνπο. Θα ηηο δνχκε φιεο κία-κία παξαθάησ, ηψξα αο πνχκε κφλν κηα: νηη είπακε ηελ ηδέα ηεο Μειίλαο (ηεο «ζπκπεζέξαο» ηνπ ηειεπηαίνπ ζθεηο ζην 1 ν pdf) γηα νλνκαζία «Παγθξαηνθξέλεηα» λα ηελ ελζαξθψζνπκε ζπλεξγαδφκελνη θαη γηα ζήκα ηχπνπ Διιελνθξέλεηαο, δειαδή κε παξάθξαζε θάπνηνπ ηξαγνπδηνχ, αιιά πνηνχ; Θα ην ζθεθηφκαζηαλ θαη νη δπν. Eπηχρε, ζπάσ ιίγν θαζπζηεξεκέλα ην θεθάιη κνπ λα θαηεβάζεη θακηά ηδέα γηα ζήκα παγθξαηνθξέλεηαο πνπ ιέγακε, ζφξξπ πνπ άξγεζα λα μεθηλήζσ αιιά πέζακε ζε βδνκάδα κε πνιιά δηαγσλίζκαηα θαη δηνξζψλσ ΚΑΗ απηά ΚΑΗ εθείλα πνπ ρα αθήζεη αδηφξζσηα ιφγσ ζπλερψλ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ ζειίδσλ γηα 17Ν. Απφ κεξηάο κνπ μεθηλάσ ηνλ δηάινγν ησλ γελεψλ σο εμήο, θει θξε λα γξάθεηο θαη εθ κέξνπο ηεο γεληάο κνπ φπσο θη εγψ είπα ζηνλ εαπηφ κνπ λα θει θξε λα γξάθεη θαη εθ κέξνπο ηεο γεληάο ζνπ, θαη αλ έρνπκε θνβεξέο δηαθσλίεο ηηο ζπδεηάκε θαη ρσξίο νκνηνθαηαιεμία θαη κεηά ηα μαλαγξάθνπκε ηα ήδε γξακκέλα. Καη πάλσ απ φια ζπκπιεξψλνπκε (ζηγά-ζηγά, αθνχ θη εζείο θη εκείο είκαζηε πηεζκέλνη απφ ρξφλν) απηά πνπ δελ έρνπκε αθφκα ζθεθηεί ή θαλ θαληαζηεί. (εκ: Ζ πιάγηα γξακκαηνζεηξά είλαη νη καζεηέο. Ξεθηλάλε ν καζεηέο κε ηε κεισδία ηνπ «Μαθαξέλα» https://www.youtube.com/watch?v=z1df-yjo8w8&list=rdz1df-yjo8w8#t=2 θαη νη θαζεγεηέο κε ηε κεισδία ηνπ «Βηεηλάκ γηεγηε» https://www.youtube.com/watch?v=vauvlnyhycm (αλ βηάδεζαη άθνπ κφλν ζην ζεκείν 2.05 απ φπνπ μεθίλεζα ηελ παξάθξαζε) Αλ θαη αλ (Γηάινγνο πάλσ απφ ην ράζκα ησλ γελεψλ) Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία! Υπνπξγέ ηη ζα θαλεο αιήζεηα; Τη ζα θαλεο αιήζεηα; Αλ ζνπ δήηαγαλ πξαγκαηηθή παηδεία; Αλ ζπαζίθιεο θαηαιάκβαλαλ ζρνιεία; Άκα ηα αγγνύξηα θαλνλίδαλ ην καλάβε αλ ρσξίο ππμίδεο πνξεπόηαλ ην θαξάβη αλ νη εθεκεξεύνληεο δελ ήηαλε ζαλ κπξάβνη ΩΩΩ! Με αλάβεη! 1

2 Υπνπξγέ ηη ζα θαλεο αιήζεηα; Τη ζα θαλεο αιήζεηα; Αλ αληί νη παζεηηθνί θαπληζηέο μύπλαγαλ νη παζεηηθνί καζεηέο; (θαζεγεηέο θαη καζεηέο καδί πξνο ππνπξγφ ζην ξπζκφ ηνπ ηξαγνπδηνχ θαζεγεηψλ) Στην αυλή θα συζητούσαμε απορίες ΑΠΟΡΙΕΣ, απορίες Εκτός τράπεζας θεμάτων απορίες (Kαη ηψξα θαζεγεηέο θαη καζεηέο νη κελ πξνο ηνπ δε θαη αλακεηαμχ ηνπο) ην ξπζκφ ηνπ https://www.youtube.com/watch?v=pvor6lya884 ην ζεκείν 0.20) Λοιπόν τι λες; Να γίνουμε μαθητές-καθηγητές; Πες μου το ναι, κι έλα να συζητήσουμε ότι θες. ΤΓ: Σα παξαπάλσ δελ ζα αλαξηεζνχλ κέρξη λα νινθιεξψζνπκε νη δπν καο. Σν ζπλεκκέλν (κε ηίηιν «Κάηη ιίγα γηα ην Πνιπηερλείν») ζα αλαξηεζεί κφιηο βξσ ηνλ Νηck Unique ΤΓ: Eπηύρε, ΕΝΝΟΕΙΣΑ Ι νηη αλ πξνηηκάο ΔΙΑΦΟΡΕΣΙΚΑ ηξαγνύδηα λα ηξαγνπδεζεηο γηα κηα ΔΙΑΦΟΡΕΣΙΚΗ νπηηθή ησλ πξαγκάησλ (απ'ηε κεξηα θαη ησλ δπν γελεσλ) ην θάλεηο όπσο αθξηβώο ην ζέιεηο ΕΤ νπόηε δελ ρξεηάδεηαη λα θάλνπκε "θνηλό αλαθνηλσζέλ" αιιά απιώο λα βάινπκε ζε θνηλή αλάξηεζε ηηο δπν δηαθνξεηηθέο καο εθδνρέο δίπια-δίπια. ΚΑΛΛΙΣΑ είλαη ΚΑΙ απηό έλαο ΔΙΑΛΟΓΟ YΓ: Επηύρε 1)Αλ δελ απάληεζεο δηόηη ζθέθηεζαη είηε πεξηερόκελν απάληεζεο είηε κέηξν θαη νκνηνθαηαιεμίεο ή κεισδίεο ηόηε κε ην πάζν ζνπ λα βγνπλ όζν θαιπηέξα ζέιεηο θαη κπνξείο 2)Αλ δηαθσλείο κε ηα όζα θαθά ησλ καζεηώλ δελ κνπ δηέθπγαλ θαη όζα θαιά ηνπο κνπ δηέθπγαλ πεο όζα ηα θαθά ησλ θαζεγεηώλ κνπ δηέθπγαλ θαη πεο όζα θαιά ησλ καζεηώλ κνπ δηέθπγαλ 3)Αλ δελ απάληεζεο ιόγσ έιιεηςεο ρξόλνπ κελ αγρσζείο από ρξόλν εηο βάξνο ησλ καζεκάησλ ζνπ, ζηελ αλάγθε πεο κνπ λα ζπλερίζνπκε ηνπ ρξόλνπ πνπ ζα ζαη πην ειεύζεξνο Ελ ησ κεηαμύ δεο έλα ιηλθ πνπ αλάξηεζα ζηελ ζαλ απάληεζε ζε κηα αλάξηεζε καζεηώλ κε ηίηιν "θάηη ιίγα γηα ην Πνιπηερλείν" Κάηη πνιιά γηα ην Πνιπηερελείν ( ).pdf Καη αλ λνκίδεηο όηη νη θαζεγεηέο είλαη άλζξσπνη πνπ δελ θάλνπλ απηνθξηηηθή (ε ηελ θάλνπλ κε απόθξπςε) δεο κηα δεκόζηα (ήδε αλαξηεκέλε ) απηνθξηηηθή γηα ζέκα πνπ μέξεηο από πξώην ρέξη (=ηε γηνξηή πνπ θάλακε) Aλάιπζε ιαζώλ θαη ζπκπιήξσζε παξαιείςεσλ πνπ έγηλαλ θαηά ηε γηνξηή.pdf Υάξεθα αθάληαζηα πνπ κηιψληαο κε ηνλ Δπηχρε αλεβαίλνληαο απ ηελ απιή ζηα ηάμεηο κεηά ηελ πξνζεπρή κνπ πε φηη επεηδή είρε δπν δηαγσλίζκαηα θαηεχζπλζεο Γεπηέξα θαη Σξίηε δελ είρε αλνίμεη PC φιν ην αββαηνθχξηαθν θαη ζα έβξηζθε ην ε-κέηι κνπ θαη ηα ΤΓ ηνπ αξγφηεξα, ηνπ πα νηη ηίπνηε δελ ήηαλ βηαζηηθφ. Δλ ησ κεηαμχ αο δνχκε ην πεξζηλφ πξφηδεθη θαη ηα κεηά πξνπέξζηλν (απφ Β ηάμε θαη ηα δπν) (κεξηθά νλφκαηα ζα αλαγλσξηζηνχλ θαη ζηελ θεηεηλή γηνξηή 17Ν, κεξηθά άιια ηεο 17Νείραλ αδέιθηα ζην πξνπέξζηλν πξφηδεθη) 2

3 Τέρλε θαη θξίζε, project 2014.pdf Φηλάιε, εηθαζηηθή παξέκβαζε, επραξηζηίεο.pdf Tέρλε θαη επαλάζηαζε project 2013.pdf Δπίζεο, ζηελ ζηξνθή Υπνπξγέ ηη ζα θαλεο αιήζεηα; Τη ζα θαλεο αιήζεηα; Αλ ζνπ δήηαγαλ πξαγκαηηθή παηδεία; Αλ ζπαζίθιεο θαηαιάκβαλαλ ζρνιεία; αο δηεπθξηλήζνπκε φηη ν φξνο ζπαζίθιεο αλαθέξεηαη ζηελ παιηά ρξήζε (εθ ηνπ «ζπάσ ζην δηάβαζκα» (φπσο ν ζεκεξηλφο φξνο «θπηφ», «θχηνπιαο») θαη φρη ζην ηελ «ζπάσ ζηνπο άιινπο» είηε κε ην δηάβαζκα είηε κε θάπνηα άιιε καλία κνπ). Ση ζα θαλε ν ππνπξγφο αλ ηνπ δεηάγαλε θπξηνιεθηηθά πεξηζζφηεξα κφξθσζε θαη φρη ιηγφηεξε πνπ ηελ βαθηίδνπλε πεξηζζφηεξε (ην επίπεδν δπζθνιίαο πέθηεη ζπλερψο θαη νη δηακαξηπξίεο γηα ππεξθφξησζε γίλνληαη πεξηζζφηεξεο. Να ην ζπδεηήζνπκε πψο αθξηβψο γίλεηαη απηφ;) Υπνπξγέ ηη ζα θαλεο αιήζεηα; Τη ζα θαλεο αιήζεηα; Αλ αληί νη παζεηηθνί θαπληζηέο μύπλαγαλ νη παζεηηθνί καζεηέο; Αλ θάπνηνη καζεηέο πνπ, απιψο παξεπξηζθφκελνη ζην κάζεκα πνπ ζπκκεηέρνπλ νη «ελεξγεηηθνί» καζεηέο, αξπάδνπλ απφ ζπφληα θαη θακηά επνπζηψδε εχπεπηή ιεπηνκέξεηα πνπ πέθηεη ζηα απηηά ηνπο ηφηε ζπκίδνπλ «παζεηηθνχο θαπληζηέο» πνπ αξπάδνπλ ζηα πλεπκφληα ηνπο θαπλφ απφ «ελεξγεηηθνχο» θαπληζηέο ζε θαθελείν. Αλ φκσο μχπλαγαλ θαη απηνί Γπζηπρψο ν μεξνιηζκφο δελ αθππλίδεη θνηκηζκέλνπο αιιά θνηκίδεη θαη φζνπο μχπληνπο θαηεβάδνπλ απφ λσξίο ηα ξνιά ζηα απηηά ηνπο θαη ζεσξνχλ φηη αξθεηά εξεζίζκαηα έιαβαλ θαη ήξζε ε ζεηξά ηνπο λα δηδάμνπλ φζνπο θαζεγεηέο ηνπο δελ έρνπλ ζθνπξηαζκέλα κπαιά (θαη ηειηθά νη κελ θαζεγεηέο φλησο καζαίλνπλ απφ ηνπο μεξφιεο αιιά ην αληίζηξνθν είλαη πην δχζθνιν θαη έρνπκε χζηεξα δηαιφγνπο φπσο ζηηο 100 εξσηήζεηο λέσλ ζηνλ κεηξνπνιίηε Νηθφιαν Μεζνγαίαο, π.ρ. «Γηαηί λα είκαη Υξηζηηαλφο θαη ιιελαο; Δπεηδή θιεξνλφκεζα απηέο ηηο ηδηφηεηεο;» «Όρη βέβαηα κφλν γη απηφ, νχηε απηφ είλαη αζήκαλην. Γηα ηελ νηθνλνκηθή θιεξνλνκηά ζνπ φκσο απφ ηνλ παηέξα ζνπ ζα θάλεηο επίζεο ηελ ίδηα εξψηεζε;», «Δζείο καο ιέηε γηα πίζηε, εκείο ζαο ιέκε γηα γλψζε, γηα ην ζσκάηην ηνπ Θενχ πνπ είλαη ην κπνδφλην ηνπ Υηγθο θαη γηα ηηο ππεξρνξδέο πνπ είλαη ε ζεσξία ησλ πάλησλ θαη φρη γηα ην πίζηεπε θαη κε εξεχλα» «Κη εζείο γηα πίζηε κνπ ιέηε. Αλ δελ ζέιεηε λα θνπξαζηείηε γηα λα απνθηήζεηε ην ππφβαζξν λα θαηαιάβεηε νη ίδηνη απηέο ηηο ζεσξίεο θαη λα έρεηε γλψκε ηφηε απιψο πηζηεχεηε ρσξίο λα εξεπλάηε». (ζην πην κηθξνθνζκηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ ν δηάινγνο είλαη απιψο «ηη ζεκαίλεη θάλσ θαηάιεςε γηα ηηο ηηκέο ζηηο ηπξφπηηεο; Φέξε ζάληνπηηο απφ ην ζπίηη θαη αλ δελ πέζνπλ νη ηηκέο ζπλέρηζε κε ην ζάληνπηηο» «Γελ ην ζθέθηεθα απηφ» «Σφηε γηαηί πεξηκέλεηο λα ζε ζεσξήζεη ζθεπηφκελν λέν πνπ κπνξεί λα ζθεθηεί νηηδήπνηε άιιν φπνηνο πεξαζηηθφο βιέπεη ην παλψ ζαο πνπ αλαθέξεη κφλν ηπξφπηηεο θαη ηζηγάξν ζηελ απιή;» «αο δψζακε θη άιια αηηήκαηα» «Υσξίο θαλ λα ηα δηαβάζεηε φηαλ ηα θαηεβάζαηε απφ ην ίληεξλεη;» 3

4 Δπίζεο, θαηά ηελ, κε βηαζηηθή (επαλαιακβάλσ), αλακνλή αο δνχκε εδψ θαη έλα ελδηαθέξνλ εξέζηζκα πνπ κεηέθεξα θαη ζηελ ηάμε ηνπ Δπηχρε φηαλ κπήθα ρσξίο λα ρσ δηνξζψζεη ηα δηαγσλίζκαηα Φπζηθήο Γεληθήο Παηδείαο πξηλ αιιάμνπκε θεθάιαην θαη κπνχκε ζηελ αηνκηθή θπζηθή, κηα θαη ήηαλ επθαηξία δηφηη ην εξέζηζκα απηφ αλαθέξνληαλ θαη ζηηο κέξηκλεο ηεο αηνκηθήο θπζηθήο θαη ζηα ζέκαηα ηχπνπ 17Ν αθνχ αθνξνχζε ην ζέκα ησλ κεξηκλψλ θαη ηεο επζχλεο ηεο επηζηήκεο θαη ησλ επηζηεκφλσλ θαη επίζεο ηεο δπλαηφηεηαο ή κε γηα παξέκβαζή ηνπο ζηηο εμειίμεηο (Δπίζεο ηα κεηαθέξσ απηά πάληνηε θαη ζηα πξφηδεθη ηεο Β Λπθείνπ, θη επίζεο πάληα ζηελ Φπζηθή Γ Λπθείνπ, απιψο θέηνο ηα είπα ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ αληί ζην ηέινο) «Αο κηιήζνπκε ινηπφλ γηα ηα ζεαηξηθφ «Κνπεγράγε» ηνπ Μάτθι Φξέυλ πνπ ρεηξίδεηαη ην ξφιν ησλ Γεξκαλψλ θπζηθψλ ζηελ κε δεκηνπξγία ηεο αηνκηθήο βφκβαο γηα Υίηιεξ. Σνλ Φξέυλ νη παιηφηεξνη ηνλ μέξακε σο θσκσδηνγξάθν πνπ είρε γξάςεη θαη έλα έξγν κε ηίηιν «Σν ψζε» πνπ έθαλε θνβεξφ ζνπμέ ηνλ θαηξφ ηεο κεηαπνιίηεπζεο, κε εζνπνηνχο φπσο ε Παλαγησηνπνχινπ θαη ν Αξδφγινπ ζηα ληάηα ηνπο, (θαη κάιηζηα, αλ ζπκάκαη θαιά, ήηαλ εδψ ζην ζεξηλφ ζέαηξν ηνπ Άιζνπο Παγθξαηίνπ. Σν έπαηδαλ θαη φιεο νη επφκελεο θνπξληέο εζνπνηψλ. Δγψ ην είδα θαηά ην 95 κε Ενχλε, Ρψπα, Καιηψξα, Γθιέηζν, ζην ζέαηξν ηεο Παηεζίσλ απέλαληη απ ηνλ θήπν ηνπ Μνπζείνπ, αιιά έθηνηε μαλαπαίρηεθε θαλαδπν θνξέο). Ο ίδηνο Φξέυλ ινηπφλ πνπ έγξαςε ηελ θαληαζηηθφηαηε απηή θσκσδία έθαλε θαη ιεπηνκεξέζηαηε κειέηε ηνπ ζνβαξφηαηνπ ζέκαηνο θπζηθήο, εζηθήο, ηζηνξίαο θιπ πνπ εγείξεηαη θαη έγξαςε ην έξγν κε ηίηιν «Κνπεγράγε» πνπ, είηε ζπκπησκαηηθά είηε φρη, πξσηνπαίρηεθε ζην Λνλδίλν ελψ γηλφηαλ ηαπηφρξνλα νη βνκβαξδηζκνί ηεο Γηνπγθνζιαβίαο απ ην ΝΑΣΟ. Σελ επφκελε ρξνληά ην αλέβαζε εδψ ν Κψζηαο Καδάθνο ζην ζέαηξν Σδέλεο Καξέδε παίδνληαο ν ίδηνο ην ξφιν ηνπ Μπνξ, πξσηαγσληζηή ηνπ επφκελνπ θεθαιαίνπ ηνπ βηβιίνπ καο θπζηθήο γεληθήο παηδείαο. Δπίζεο έρεη παηρηεί απφ καζεηέο ηνπ Καιιηηερληθνχ Λπθείνπ ησλ Ακπεινθήπσλ Θεζζαινλίθεο θαη έρεη παξνπζηαζηεί εδψ ζε εκεξίδα θπζηθήο ζην Αηγάιεσ πξηλ ιίγα ρξφληα φπνπ είρακε πάεη κε ηελ βηνιφγν ζαο θαη ππάξρεη αλαξηεκέλν ζην ίληεξλεη. Ο ιφγνο πνπ ην έξγν ιέγεηαη «Κνπεγράγε» είλαη γηαηί εθεί είραλ ζπγθεληξσζεί απ φιν ηνλ θφζκν παηδηά ζαχκαηα ζηε θπζηθή (νη 20 πήξαλ Νφκπει αξγφηεξα) θαη καζήηεπζαλ ζηνλ Μπνξ θαη ν έλαο ζηνλ άιιν. Σα πξφζσπα ηνπ «Κνπεγράγε» είλαη ινηπφλ ν Γαλφο θπζηθφο Μπνξ, ηζφηηκνο ηνπ Ατλζηατλ ζηε γεληά ηνπο, ε γπλαίθα ηνπ θαη ν καζεηήο ηνπ Γεξκαλφο θπζηθφο Υάτδελκπεξγθ γηα ηνλ νπνίν έρεηε αθνχζεη ζηελ Υεκεία θαηεχζπλζεο Γ Λπθείνπ φηαλ ιέγαηε γηα ηελ αξρή ηεο απξνζδηνξηζηίαο, θαη ν νπνίνο ήηαλ επηθεθαιήο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηαζθεπήο αηνκηθήο βφκβαο γηα ηνλ Υίηιεξ. Ο ρψξνο πνπ ζπκβαίλνπλ ηα δξψκελα είλαη ν νπξαλφο φπνπ θαη νη ηξεηο έρνπλ βξεζεί κεηά ζάλαηνλ θαη ιχλεηαη κηα παξεμήγεζε κεηαμχ ηνπο πνπ πνηέ δελ ιχζεθε ζηελ γε. Αληί λα βάινπκε ηνπο δηαιφγνπο φπσο θαλνληθά ήηαλ λα κηιάεη κηα ν έλαο κηα ν άιινο ζα ηα πεη ν θαζέλαο, φια καδί φζα είπε, γηα δε ηνπο Μπνξ ζα ηα πεη φια ε γπλαίθα ηνπ θη φρη πφηε ν έλαο πφηε ν άιινο. Λνηπφλ: Λέεη ε γπλαίθα ηνπ Μπνξ ζηνλ Υάτδελκπεξγθ: 4

5 «Όηαλ ζθέθηνκαη ηη έθαλεο αλαξσηηέκαη γηα ηελ αλζξψπηλε θχζε. Γελ ζνπ έθηαλε πνπ αλέιαβεο ηελ θαηαζθεπή ηεο βφκβαο, είρεο θαη ην ζξάζνο λα ξζεηο ζηελ Γαλία πνπ ηεινχζε ππφ Γεξκαληθή θαηνρή λα ξσηήζεηο ηνλ θαζεγεηή ζνπ γηα ηα ζέκαηα ζηα νπνία δπζθνιεχνληαλ ε βφκβα ηνπ Υίηιεξ, θαη κάιηζηα καο ηελ έθαλεο ηελ επίζθεςε καδί κε δπν γθεζηαπίηεο πνπ καο άθνπγαλ. Άλζξσπνο πνπ κε ηνλ θαζεγεηή ηνπ έθαλε έξεπλα επηπέδνπ Νφκπει, πνπ έπαηδεο πηάλν ζπίηη καο θαη κάιηζηα ηφζν ππέξνρα φζν επαγγεικαηίαο επηπέδνπ ζπλαπιηψλ, πνπ ζεσξνχζεο ηνλ θαζεγεηή ζνπ ζαλ παηέξα ζνπ θαη πνπ ζε έλησζε γηφ ηνπ, πνπ έπαηδεο κε ηα παηδηά καο κσξά θαη πνπ ήμεξεο θη φηη ην έλα καο παηδί είρε πξφζθαηα πληγεί ζηελ ιίκλε θαη κάιηζηα κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπ παηέξα ηνπ. Κη ήξζεο λα δεηήζεηο βνήζεηα γηα ηελ βφκβα ηνπ Υίηιεξ;! Πξαγκαηηθά αλαξσηηέκαη γηα ηελ αλζξψπηλε θχζε» «Απηφ πνπ είρα ειπίζεη ήηαλ φηη δελ ζα αλαξσηηφζαζηαλ γηα ηελ αλζξψπηλε θχζε αιιά, αληηζηξφθσο,ζα ιέγαηε φηη άλζξσπνο πνπ έπαηδε κε ηα παηδηά καο, πνπ μέξεη φηη πλίγεθε ην παηδάθη πνπ έπαηδε καδί ηνπ, πνπ πνπ πνπ, δελ κπνξεί λα ήξζε κε γθεζηαπίηεο λα ξσηήζεη ηνλ θαζεγεηή ηνπ γηα ηελ βφκβα άξα θάηη άιιν ήξζε λα θάλεη. Σελ εξψηεζε πνπ ξψηεζα γηα ηε δηάρπζε λεηξνλίσλ αθφκα απνξνχλ νη θπζηθνί ζηνλ θφζκν πψο θαη δελ ηελ απάληεζα κφλνο κνπ ελψ κέρξη θαη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο μέξνπλ λα ηελ απαληήζνπλ. Αλ άλζξσπνο πνπ ην Νφκπει ζηα ηξηαληαηξία ηνπ ην πήξε γηα δνπιεηά πνπ έθαλε ζηα είθνζί ηνπ δελ μέξεη λα απαληήζεη ηέηνηα εξψηεζε θαη έξρεηαη κε γθεζηαπίηεο ζπίηη ζαο λα ξσηήζεη ηη ζεκαίλεη; Όηη ζέιεη λα ζαο θάλεη πξνδφηεο κπξνζηά ζηνπο γείηνλέο ζαο; Όρη. εκαίλεη φηη λαη κελ νη γθεζηαπίηεο παξαθνινπζνχλ κήπσο θάηη χπνπην ιερζεί, αιιά εγψ απηφ πνπ ζαο ιέσ είλαη άιιν: ζαο ιέσ ζπλζεκαηηθά φηη ε νκάδα καο ηελ ζακπνηάξεη ηελ βφκβα ηνπ Υίηιεξ, φηη ν ιφγνο πνπ δελ παξαηηήζεθα θαη δελ έθπγα φπσο άιινη αληηυηηιεξηθνί Γεξκαλνί απφ ηελ Γεξκαλία είλαη φηη αλ παξαηηεζψ δελ μέξσ αλ θαη ν επφκελνο ζα ηελ ζακπνηάξεη, θαη ζαο ιέσ φηη νχηε Γεξκαλνί νχηε άιινη ζηξαηησηηθνί πξέπεη πνηέ λα πάξνπλ απφ θπζηθνχο βφκβα. Καη άξα λα εξεκήζνπλ θαη νη θπζηθνί ζηελ Ακεξηθή θαη λα κε δψζνπλ νχηε εθείλνη βφκβα ζηνπο ζηξαηησηηθνχο γηαηί νχηε εκείο ζα δψζνπκε. Ζ κφλε ηξέια ζε φια απηά ήηαλ ην λα ειπίζσ φηη κπνξνχζε λα πεξάζσ ηέηνην κήλπκα κε ηξφπν πνπ λα είζηε ζίγνπξνη φηη φλησο απηφ ζαο είπα, θαη ην λα ειπίζσ φηη κεηά ζα βξίζθαηε ηξφπν λα αλαηξέζεηε φζα είραλ δξνκνινγεζεί γηα ηελ βφκβα ζηε Ακεξηθή. Αιιά ε ειπίδα έπξεπε λα δνθηκαζηεί, αλ απνηχγραλε ζα ράλαηε πάζαλ ηδέαλ θαη γηα κέλα θαη γηα ηελ αλζξψπηλε θχζε φπσο θαη ράζαηε, αλ δελ δνθηκάδνληαλ ηφηε απιψο ζα δηαζθάιηδα κηα θαιχηεξε γλψκε απφ ζαο γηα κέλα ελψ δηαθπβεχνληαλ πξάγκαηα πέξαλ ηνπ πξνζσπηθνχ κνπ θχξνπο σο αλζξψπνπ. Καη ηη απνηέιεζκα είραλ απηά; Απνδξάζαηε ππφ θηλεκαηνγξαθηθέο ζπλζήθεο απφ ηελ θαηερφκελε Γαλία, πήγαηε ζηελ Ακεξηθή, βνεζήζαηε ηελ εθεί βφκβα, νη πνιηηηθνί θαη ζηξαηησηηθνί δελ αθνινχζεζαλ ηελ αξρηθή πξφηαζε ησλ θπζηθψλ πνπ είρε γίλεη δηα ζηφκαηνο Ατλζηατλ πξνο Ρνχζβειη, δειαδή δελ έξημαλ ηε βφκβα ζε εξεκνλήζη ηνπ Δηξεληθνχ σο απφδεημε πξνο Ηάπσλεο φηη δελ κπινθάξνπλ, ηελ έξημαλ ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, θαηνηθεκέλεο απφ ακάρνπο. 5

6 Πνηνο ήηαλ ινηπφλ ν ζπλεξγάηεο πνηαλνχ Υίηιεξ; Απηνί ζπλεξγάζηεθαλ κε βαξβάξνπο αιιά εκέλα ζεσξνχλ ζπλεξγάηε θαη δελ κνπ δίλνπλ ρεηξαςία ζηα ζπλέδξηα θπζηθήο. Γελ είλαη βέβαηα απηφ πνπ κε απαζρνιεί. Οχηε ην αλ νη ζπκπαηξηψηεο νη δηθνί κνπ κε ζεσξνχλ άζρεην θπζηθφ πνπ δελ κπφξεζε λα ηνπο πξνζηαηέςεη απφ ηελ επίζεζε θαηά ακάρσλ ζηελ Γξέζδε αθφκα θαη κεηά ηελ ζπλζεθνιφγεζε, κε λεθξνχο θαη βάιε, ζε δπν λχρηεο. Γηα κέλα ε Γεξκαλία δελ ήηαλ ν Υίηιεξ. Έηαλ θαη ν Γεξκαληθφο πνιηηηζκφο, ήηαλ θαη νη παηδηθνί θίινη, πνπ δελ ήηαλ φινη λαδί, ήηαλ θαη νη αλζξψπηλεο αλακλήζεηο. Γη απηφ κε ηνλ Πιάλθ πνπ επίζεο ήηαλ Γεξκαλφο, ζπλεηδεηά θαη καδί ηελ πήξακε ηελ απφθαζε λα κε θχγνπκε. Δίρακε επζχλε πξνο απηή ηελ Γεξκαλία ηελ νπνίνη δελ είραλ νχηε νη Απζηξηαθνί, νχηε νη Γεξκαλνεβξαίνη θπζηθνί πνπ θαιά έθαλαλ θη έθπγαλ. Σψξα ινηπφλ απηφ πνπ κε απαζρνιεί είλαη άιιν: κήπσο έπξεπε φλησο λα πξνζηαηέςσ ηνπο κε Υηηιεξηθνχο Γεξκαλνχο πνπ ιέσ, έζησ βνεζψληαο ηνλ Υίηιεξ. Καη ε απάληεζή κνπ είλαη φηη είλαη κεγάινο θίλδπλνο γηα ηελ αλζξσπφηεηα λα ζθεθηεί θαλείο έηζη φπσο κφιηο είπα. Καη φηη επηπρψο πνπ δελ ζθέθηεθα έηζη ζηνλ πφιεκν». Δδψ ηειεηψλεη ην έξγν, μαλαπηζηεχεη ζηελ αλζξψπηλε θχζε ε γπλαίθα ηνπ Μπνξ, θαηαιαβαίλεη ν ζεαηήο ζε ηη πξάγκα ακεηαλφεηνο ήηαλ ν Υάτδελκπεξγθ. Α! Με μεράζνπκε φκσο λα πνχκε φηη ε παξεμήγεζε κεηαμχ ηεο νηθνγέλεηαο Μπνξ θαη ηνπ Υάτδελκπεξγθ δελ ιχζεθε πνηέ ελ δσή. Λχζεθε κφλν ζηνλ επί ζθελήο κεηαζαλάηην νπξαλφ. Αο πξνζζέζνπκε θη νηη σο έθεβνο αλαξσηηφηαλ ν Υάτδελκπεξγθ κε θίινπο ηνπ «δελ κπνξεί ε θαηάζηαζε ηεο Γεξκαλίαο κεηά ηνλ πξψην παγθφζκην πφιεκν λα λαη ρεηξφηεξε απφ ησλ Αζελψλ κεηά ηνλ Πεινπνλλεζηαθφ πφιεκν, θη αθνχ ηφηε νη σθξάηεο, Πιάησλ*, είπαλ φηη ε θαηάζηαζε δελ ζψδεηαη κε ην λα πξνζζέζνπλ αληηιφγνπο ζηηο ζνθηζηείεο δηεθζαξκέλσλ δεκαγσγψλ θαη πνιηηηθψλ αιιά κε ην λα αλαξσηεζνχλ γηα φζα έρνπλ πξαγκαηηθά λφεκα θαη δεκηνχξγεζαλ φζα πεξηέρνπλ νη Πιαησληθνί δηάινγνη έηζη θη εκείο αλαξσηεζήθακε γηα ηα αληίζηνηρα θαη δεκηνπξγήζακε ηελ θβαληνκεραληθή». Καη αο πξνζζέζνπκε, θαη φηη ν Θενδσξάθεο πνπ ήηαλ παηδί ζαχκα ζηε κνπζηθή, αλαθέξεη «έθεβνο δηάβαδα κε θίινπο κνπ γηα αλαθαιχςεηο γηα κηα αξκνλία ζηνπο γαιαμίεο θαη φηη ε αξκνλία απηή κπνξεί λα μεδηπισζεί ζηελ γε κε ην έξγν ησλ θνηλσληθψλ αλακνξθσηψλ θαη ησλ κνπζνπξγψλ θαη αλαδεηνχζα έλα θηιφζνθν γηα ηνλ νπνίν λα δήζσ θαη λα πεζάλσ, θη επεηδή είρα απηφ ην ηαιέλην ζηε κνπζηθή είπα λα βάισ ζαλ ίλδαικά κνπ ηνλ Μπεηφβελ πνπ αγγηδφηαλ απφ ηα θνηλσληθά θηλήκαηα ηνπ θαηξνχ ηνπ θαη ηελ κνπζηθή ηνπ δελ ηελ πεξηέθεξε απιψο γηα λα εηζπξάηηεη ρεηξνθξνηήκαηα απφ επγελείο θαη ζαλ πξνζηαηεπφκελνο απφ ζπφλζνξεο καηθήλεο». Δπίζεο αο αλαθέξνπκε φηη ζε επίζθεςή ηνπ (ην 73)ζηελ Ακεξηθή, ηνλ «βνεζφ ηνπ Υίηιεξ» Υάτδελκπεξγθ θαισζφξηζε ην Ακεξηθαληθφ αλθαλ ηεξξίκπι, Δβξαίνο θαη εθ ησλ λενηέξσλ θαηαζθεπαζηψλ (θνηηεηήο θαηά ηνλ πφιεκν) ηεο *(πνπ ν Υάτδελκπεξγθ δηάβαδε ζην πξσηφηππν.αθ ελφο δηδαζθφηαλ ηνηε φινη Αξραία Διιεληθά θαη Λαηηληθά, αθ εηέξνπ νη γνλείο ηνπ ήηαλ θαζεγεηέο Παλεπηζηεκίνπ ζε Αξραηνινγία θαη Βπδαληηλννγηα, θαη κάιηζηα ε πξψηε ερνγξάθεζε ηξαγνπδηνχ κε κπνπδνχθη έρεη γίλεη απφ ηνλ παηέξα ηνπ ζε θιηκάθην Διιήλσλ ζηξαηησηψλ ζηε Γεξκαλία, κε ηξαγνπδηζηή έλαλ αλεςηφ ηνπ Παπαδηακάληε ζα ηα πνχκε ζε θάλα πξφηδεθη ή ξσηήζηε κε ) 6

7 αηνκηθήο βφκβαο, Φάτλκαλ ( πάκε λα ηνλ δνχκε θσηνγξαθία ζην θεθάιαην γηα ηα θνπαξθ θιπ ηνπ βηβιίνπ ζαο γεληθήο παηδείαο παξέα κε ηνλ άιιν Ννκπειίζηα Γθεικάλ, ηνλ παηέξα ησλ θνπαξθ ) ν νπνίνο Φάτλκαλ πξνιφγηζε ηνλ Υάτδελκπεξγθ σο εμήο: «Όηαλ ήκνπλ παηδί νη θίινη κνπ είραλ ζαλ ήξσα ηνλ νχπεξκαλ θαη ηνλ Φιάο Γθφξληνλ, εγψ είρα ηνλ Βέξλεξ Υάηδελκπεξγθ. Δγψ ήκνπλ πνιχ πην ηπρεξφο. Δθείλνη πνηέ δελ είδαλ ηνλ ήξσά ηνπο κε ζάξθα θαη νζηά θαη πνηέ δελ ηνπ ζθημαλ ην ρέξη. Δλψ εγψ κφιηο ηα θαλα θαη ηα δχν. Κπξίεο θαη θχξηνη επηηξέςηε κνπ λα ζαο παξνπζηάζσ ηνλ πξνθέζζνξ Υάηδελκπεξγθ». Δπίζεο αο αλαθέξνπκε ην ζεαηξηθφ έξγν ηνπ Πήηεξ Παξλέιι QED πνπ ην έπαημε εδψ, ζην ζηλε «Άλεζηο» ζηελ αξρή ηεο Κεθηζίαο ν Γηψξγνο Κνηαλίδεο ( QED =αξρηθά ηνπ Κβαληηθή ΗιεθηξνΔπλακηθή ηνπ θιάδνπ γηα ηνλ νπνίν ν Φάηλκαλ κε ηνλ Ακεξηθαλφ βίλγθεξ θαη ηνλ Ηάπσλα Σνκνλάγθα πήξαλ ην Νφκπει γηα εξγαζίεο πνπ, αλεμάξηεηα, έθαλαλ ζηελ Ακεξηθή θαη Ηαπσλία θαηά ηνλ πφιεκν. Βιέπεηε νη θπζηθνί Ακεξηθαλνί θαη Ηάπσλεο, Γεξκαλνί θαη Δβξαίνη, νχηε θαλ θαηά ηνλ πφιεκν, δελ ηξψγνληαη κεηαμχ ηνπο φπσο ηξψγνληαη νη θπβεξλήζεηο ηνπο) Αο αλαθέξνπκε επίζεο θη φηη ην φλεηξν ηνπ Γηψξγνπ Κνηαλίδε λα παίμεη θάηη ζρεηηθφ κε ηνλ Φάτλκαλ ρξνλνινγείηαη απφ ηφηε πνπ, λεαξφο ζε θπιαθή ηεο ρνχληαο, είρε ζπλ-θξαηνχκελν θνηηεηή θπζηθήο πνπ δηάβαδε ην πεξίθεκν «Γηαιέμεηο θπζηθήο ηνπ Φάηλκαλ» κε ζθξαγίδα επηηξεπνκέλνπ απφ ηελ ινγνθξηζία ηεο θπιαθήο. Σέινο αο πξνζζέζνπκε θαη φηη νξζψο είθαδαλ φζνη απφ παιηφηεξα είθαδαλ (θαη ζηα ηειεπηαία 10 ρξφληα απνδείρηεθε) φηη ν ιφγνο πνπ νη Ρψζνη έθηηαμαλ αηνκηθή βφκβα ζε ρξφλν κεδέλ κεηά ηελ Ακεξηθαληθή ήηαλ φηη Γεξκαλνί θπζηθνί πνπ δελ ήηαλ εληνπηζκέλνη φπσο ην γθξνππ ηνπ Υάηδελκπεξγθ θαη πνπ είραλ πξνρσξήζεη αιιά ζακπφηαξαλ ηνλ Υίηιεξ ειπίδνληαο φηη νη Ακεξηθαλνί δελ ζα ηελ ξίμνπλ αλ ηελ έθηηαρλαλ, ή θπζηθνί πνπ πξφιαβε ην εληνπηζκέλν γθξνππ θαη ηνπο ελεκέξσζε, έθπγαλ ηξέρνληαο λα βνεζήζνπλ ηνπο Ρψζνπο λα ηελ θηηάμνπλ γηα λα κε θάλεη ε ππεξνπιία ηνπο Ακεξηθαλνχο λα γίλνπλ Υίηιεξ ζηελ ζέζε ηνπ Υίηιεξ αιιά λα ππάξμεη ηνπιάρηζηνλ ηζνξξνπία ηνπ ηξφκνπ. Σν φηη έγηλε κεηά ηε δεκηνπξγία «κνλνπνιηθνχ θφζκνπ» ην αθνχκε θάζε κέξα ζηα ησξηλά λέα». Αιιά αο βάινπκε (γηα δηάιεηκκα εδψ ζηελ αλάξηεζε, φρη ζηελ ηάμε ζηελ νπνία απιψο ρηχπεζε ην θνπδνχλη θη έγηλε δηάιεηκκα νχησο ή άιισο) έλα ιηλθ κε απνζπάζκαηα απφ έλαλ κπιφγθεξ ηεο ειηθίαο ησλ παππνχδσλ ζαο θη φρη ησλ κπακπάδσλ ζαο πνπ δείρλεη φηη αθφκε θαη ηηο ηξεηο γεληέο πνπ πξνιαβαίλνπλ ε κηα ηελ άιιε ελ δσή αλ πάξεηο, ππάξρεη πεξίπησζε λα κελ ππάξρεη ράζκα γελεψλ θαη ππάξρεη δπλαηφηεηα λα ζπλνκηινχλ νη ηξεηο γεληέο: «Ηκεξνιόγην ελόο αληηζηαζηαθνύ. Μηα ζεηεία ζε ζέζε ιίκπεξν». pdf Αο βάισ ζαλ δείγκα δπν κέξε, έλα θηινζνθηθφ θαη έλα κε αλάιαθξε πιάθα: Όια άξρηζαλ ηε Δεπηέξα 23 Ιαλνπαξίνπ, κε ηελ θαηάηαμή κνπ ζην πξναλαθεξζέλ Σύληαγκα Πεδηθνύ, πνπ είρε έδξα ηελ Κόξηλζν, θαη θάζε ζεκαληηθό γεγνλόο, ή απνθαζηζηηθή θακπή ηεο ζεηείαο εθείλεο, αλαγξάθεηαη ζπλνπηηθά ζην εκεξνιόγην απηό. Απνηειεί όκσο αθεηεξία εθηελέζηεξεο πεξηγξαθήο θαη αλαθνξάο, αθνύ ζηε κλήκε όισλ ησλ ζηξαηεπκέλσλ αλζξώπσλ ηα γεγνλόηα ηεο ζεηείαο ηνπο θαηαιακβάλνπλ ηηο πην πεξίνπηεο «ζήθεο», πνπ δηαζθαιίδνπλ όρη κόλν ηελ -δηα βίνπ- αξρεηνζέηεζή ηνπο, αιιά θαη ηα δηαηεξνύλ πάληνηε θξέζθα, δσληαλά θαη αλαιινίσηα. Μλήκεο άθζαξηεο από ηνλ παλδακάηνξα ρξόλν, επεηδή απνηεινύλ ην θνκβηθό ζηαπξνδξόκη ηεο κεηνπζίσζεο ηνπ αλώξηκνπ έθεβνπ ζε ώξηκν άλδξα. 7

8 Γεγνλόηα -ζεκαληηθά ή αζήκαληα- πνπ ηώξα θαληάδνπλ εύθνια θη αζηεία, αιιά ππήξμαλ βαξηά θαη θνζκντζηνξηθά γηα εθείλνλ πνπ ηα βίσζε ηόηε. Πεξίνδνο δσήο, κηζεηήο, αλππόθνξεο θαη «μνξθηζκέλεο», όηαλ ηπιίγεηαη ζαλ πληγεξό θνπβάξη ζην ιαηκό ζνπ, αιιά βαζαληζηηθήο λνζηαιγίαο θαη καγηθήο γνεηείαο όηαλ ζεάηαη σο παξειζόλ, θάησ από ηελ ιπηξσηηθή δηύιηζε ηεο ρξνληθήο απόζηαζεο. Μηαο απόζηαζεο πνπ δεκηνπξγεί πνιιά «γξάδα» κειαγρνιίαο, ζε επζεία αλαινγία κε ην ρξόλν πνπ κεζνιαβεί από ην «ηόηε» πνπ ηα έδεζεο, κέρξη ην «ηώξα» πνπ ηα μαλαθέξλεηο ζηελ νζόλε ηνπ κπαινύ ζνπ θαη ηα αλαπνιείο αιιηώηηθα. Τν πηζηνπνηεηηθό πνπ ιέγεηαη «ληόηε», ζε βνήζεζε θάπνηε λ αληέρεηο θνξηία, πνπ ζήκεξα κνηάδνπλ αζήθσηα γηα ηηο κεησκέλεο ζνπ δπλάκεηο θαη λα ππεξπεδάο θξάρηεο παλύςεινπο, ησλ νπνίσλ ην ύςνο ίζα πνπ θαίλεηαη ηώξα -θαη κάιηζηα ζακπά- κε ηελ εμαζζελεκέλε ζνπ όξαζε. To ίδην πηζηνπνηεηηθό ζνπ επηηξέπεη επίζεο λα απνπιύλεηο θη εμηδαληθεύζεηο θάζε δπζάξεζηε εληύπσζε θαη θάζε θαθό πεξηζηαηηθό, καδί κε ην πιαίζηό ηνπο. Η σξηκόηεηα πνπ θαηέθηαζε, ρσξίο λα πξνιάβεηο λα ηελ θαηαιάβεηο, ζα επεμεξγαζηεί κε ηε κλήκε εθείλα ηα γεγνλόηα -κε ηηο δπζθνιίεο, ηα θαηνξζώκαηα, ηηο επηηπρίεο θαη ηηο απνηπρίεο- θαη είηε ζα ηηο παξαθάκςεη, είηε ζα ηηο ζθεπάζεη κε ην θνπθνύιη ηεο άθεζεο θαη ηεο ιεζκνληάο θαη ζα θξαηήζεη κόλν, σο πνιύηηκν ίδεκα, ό,ηη ζεηηθό ςήγκα πεξηέρεηαη ζ απηά. Αλεμάξηεηα αλ είλαη πξαγκαηηθό θαη ζην θαηλόκελν κέγεζνο, ή όπσο κηα θαινπξναίξεηε λεαληθή θαληαζία -αλεθηηθή θαη θαινζπλάηε- είρε πιάζεη έηζη ηόηε. Σ εθείλα ηα ρξόληα πνπ ζπλεζίζακε λ απνθαινύκε: «ηεο αζσόηεηαο». Μηαο αζσόηεηαο, πνπ -θαηά ηεθκήξην- ηειεηώλεη κε ηε ζηξάηεπζε, δηθαηώλνληαο ηε ιατθή ξήζε πνπ ζέιεη ηνλ ζηξαηό λα «ςήλεη» θαη κεηακνξθώλεη ηνλ έθεβν ζε άληξα! Αλ, κάιηζηα, ηπραίλεη ε ζηξάηεπζή ζνπ λα ζπκπίπηεη ρξνληθά κε ηελ επνρή πνπ ζεκαδεύηεθε από ζεκαληηθά ζηξαηησηηθά θαη πνιηηηθά γεγνλόηα θαη ν δξόκνο ζνπ δηαζηαπξώζεθε κε θάπνηνπο από ηνπο πξσηαγσληζηέο ηνπο, ε, ηόηε ην πξάγκα απνθηά κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ! Οη αξηνθιίβαλνη -θνηλώο θνύξλνη- βξίζθνληαλ ζηελ δεμηά γσληαθή άθξε ηνπ ζηξαηνπέδνπ, δίπια ζηνλ δξόκν πξνο ην Τνιό. Ήηαλ έλα παιηό ςειό θηίξην, πελήληα ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ, πάλσ - θάησ, ρσξίο ζθάια γηα ηελ ηαξάηζα. Μαο αλέβαζαλ κε κηα μύιηλε πξόρεηξε ζθάια, (ηελ νπνία ηξάβεμαλ κεηά), καο εθνδίαζαλ κε θνπβέξηεο γηα ηνλ λπρηεξηλό ςόθν πνπ θξαηνύζε αθόκα θαη καο έδσζαλ έλα νπινπνιπβόιν κε ρηιηάδεο ζθαίξεο! Καη εθεί καο μέραζαλ, αθνύ καο έδεημαλ ηνλ ηνκέα επζύλεο θαη θύιαμεο. Πνπ καο αλαινγνύζε. Έλα απέξαλην, θαηαπξάζηλν θαη ππθλνθπηεκέλν θάκπν ζηνλ νπνίν ραλόηαλ ην κάηη ζνπ. Σηήζακε ην νπινπνιπβόιν ζην ζηεζαίν θαη θαξηεξνύζακε ηνπο ερζξνύο «αλαξρνθνπκκνπληζηέο», πνπ έηζη θαη ηνικνύζαλ λα πεξάζνπλ από ηελ πιεπξά καο, ζα έπξεπε λα ηνπο ηξώγακε ακέζσο ιάραλν. Μπακ! θαη θάησ. Εθεί καο έθεξλαλ θαζεκεξηλά θαγεηό, αλεβάδνληάο ην κε ην θαιάζη, όπσο νη θαιόγεξνη ζηα Μεηέσξα, ελώ θάπνηνη ρεξνδύλακνη θαληάξνη καο πέηαγαλ παγνύξηα κε λεξό όηαλ, ιπζζαζκέλνη από δίςα, βάδακε ηηο θσλέο: - Ρε, μαλάκεεεες, νερόόόό. Κορακιάσαμε! Επηπρώο ν θαηξόο καο βνήζεζε. Ούηε βξνρέο έπεζαλ, νύηε ςνθήζακε εληειώο από ην θξύν. Ο θαιόο Θεόο βνήζεζε θη έζηεηιε ηελ πην γιπθηά ηνπ Άλνημε λα καο απαιύλεη απηό ην καξηύξην. Η κεγαιύηεξε δνθηκαζία απηήο ηεο... εθζηξαηείαο ήηαλ ε αθόδεπζε! Τε δένπζα ζηηγκή δηαιέγακε ην πην απόκαθξν ζεκείν ηνπ θηηξίνπ, σο πξνο ηε ζέα ηνπ από ηνλ δξόκν, γπκλώλακε ην «αθξνθύζην» θαη θαζηζκέλνη ζην ζηεζαίν «ππξνβνινύζακε» πξνο ηα θάησ, ελώ νη δύν καο θξαηνύζαλ από ηα ρέξηα θαη ν ηξίηνο, θαινύ-θαθνύ, βαζηνύζε ηα πόδηα, γηα λα κελ θνπηξνπβαιηαζηνύκε ζην θελό, θαζ όηη ην θέληξν βάξνπο καο βξηζθόηαλ έμσ από ηνλ ηνίρν, ζηνλ αέξα! Μαξηύξην. Πξνζπαζψληαο λα βάινπκε, έζησ ππνζεηηθά/κπζηζηνξεκαηηθά ηηο ηξεηο γεληέο λα ζπλνκηιήζνπλ θαη λα αληαιιάμνπλ είηε εκπεηξίεο είηε know-how, πήξακε έλα (πξαγκαηηθφ) επεηζφδην απφ ηελ δσή απηνχ ηνπ «παππνχ» (Αιέθνο ην φλνκά ηνπ, ζαλ ηνλ κηθξφ κνπ αδειθφ, αιιά ελ πξνθεηκέλσ κηθξφηεξνο είκαη εγψ) πνπ ηελ δσληάληα ηεο δηήγεζήο ηνπ πνιινί, αθφκα θη απφ ηνπο 50 ρξφληα λεφηεξνχο ηνπ, ζα δήιεπαλ, θαη ην βάιακε ζαλ μεθίλεκα κηαο πινθήο ζηελ νπνία πξνζαξηήζακε απηνχζηα ηελ πινθή πνπ είραλ νη πξν-ηξηεηίεο πξφβεο θαη ε γηνξηή 17Ν ηνπ ζρνιείνπ πνπ αλαξηήζεθε σο alpagratinews. Αο δνχκε ην κπζηζηνξεκαηηθφ θνκκάηη πξηλ αξρίζεη απηφ πνπ πξαγκαηηθά έγηλε ζηε ζθελή ή ζηηο πξφβεο, ην νπνίν ήδε έρνπκε αλαξηήζεη ζε ιηλθ ζην παξφλ ζάηη : 8

9 Πξόβα Ειιεληθήο ζρνιηθήο γηνξηήο Πράξη Α H Λζνα, μεταξφ 50 και 55, με τον αρκετά μεγαλφτερο, γφρω ςτα 70, Αλζκο κάκονται ςε ζνα πολφ απλό λίβινγκ ρουμ Λέλα:-Πάλησο εγψ Αιέθν λαη κελ ζαπκάδσ πψο έθαηζεο ζηελ ζχληαμε λα γίλεηο κπιφγθεξ, αιιά επηκέλσ φηη, θξίζε-μεθξίζε, πνιχ πην πνιιά έρεηο λα πξνζθέξεηο γξάθνληαο κε ηνλ σξαηφηαην ηξφπν ζνπ γηα φια ηα κέξε Αλαηνιήο θαη Γχζεο πνπ γλψξηζεο ζαλ ζπλνδφο Διιήλσλ ηνπξηζηψλ, παξά θαηαγγέινληαο θαη απφ ηελ δηθή ζνπ κεξηά απηνχο πνπ κνπληδψλνπκε θάζε κέξα φινη θαη πνπ θαηαγγέιεηε θάζε κέξα φινη φζνη έρεηε κπινγθ ζην ίληεξλεη. Όρη φηη δελ πξνζθέξεηε θαη κε απηφ αιιά θξίκα λα πεγαίλνπλ ρακέλα θη φια η άιια. Δπεηδή έρνπκε απηνχο ηνπο άρξεζηνπο ζα πάςνπκε θάζε ηη άιιν; Βέβαηα δελ γίλεηαη λα θάλεηο θαη ηα δπν, δελ γίλεηαη λα ζαη φιε κέξα ζηελ νζφλε, ρσξίο λα θξίμεη ε Άιθεζηε, άξα θάλε απηφ πνπ ιείπεη απηή ηε ζηηγκή. Αααα! Με ην μεράζσ: Πξηλ θχγνπκε γηα Διιάδα κνπ πε ν Βαζίιεο λα κελ μεράζσ λα ζε ξσηήζσ ηη έγηλε ηφηε πνπ, δε κνπ πε πψο, βξέζεθε ν Θφδσξνο Αγγειφπνπινο ζπίηη ζαο ζηελ Δξέηξηα. Αιέθνο:-Α! Ναη. Υαραρα! Πέξλαγε ν Αξνχιεο, θαη ηνπ ιέεη ε κακά ηνπ «Αξνχιε έια λα γλσξίζεηο ηνλ θχξην Θφδσξν πνπ θηηάρλεη ηαηλίεο». Ο Αξνχιεο αληί λα ξζεη εμαθαλίζηεθε κηζν-ηξέρνληαο κηζν-πέθηνληαο, θαη γχξηζε κε κηα βηληενηαηλία πνπ είρε ραιάζεη θαη πνπ ιέγακε φηη πξέπεη λα ηελ θηηάμνπκε θαη ηελ έδηλε ζηνλ Αγγειφπνπιν κε ηα δπν ρέξηα λα καο ηελ θηηάμεη. Λέλα:-Υαραραραρα! Φαληαζηηθφ! Υαραρα! Αιέθνο:-Ση ζνπ είλαη ηα παηδηά! Υαραρα! Χτυπάει κουδοφνι. Λέλα:- Να θη ε ζπλάδειθφο ζνπ ε κπιφγθεξ πνπ ήζεια λα γλσξηζηείηε Ανοίγει τθν πόρτα, μπαίνει θ Άντηελα, περίπου ςτθν θλικία τθσ Λζνασ. Η Λζνα κάνει τισ ςυςτάςεισ δείχνοντάσ τουσ: Λέλα:- Άληδεια, λα ν Αιέθνο πνπ ήζεια λα γλσξηζηείηε. Αιέθν, ε Άληδεια Άληδεια:-Ση έθπιεμε! Έδε ηνλ μέξσ ηνλ Αιέθν. Ακνηβαία ηα αηζζήκαηα Αιέθν, αιιά δελ γλσξηδφκαζηε ηψξα. Δγψ ζε μέξσ απφ παιηά. Σν αληίζηξνθν ίζσο δελ ηζρχεη. Αιέθνο:-Απφ παιηά; Απφ πνχ; Λέλα:-Καη βέβαηα ηνλ μέξεηο! Ο Αιέθνο θη ν Βαζίιεο, θαη κεηά εγψ, ζε ζρφιηα ζην κπινγθ ηνπ Αιέθνπ δελ γλσξηζηήθακε Α! Δλλνείο φηη ήδε γλσξίδεζηε θαλνληθά; Όρη ειεθηξνληθά; Αιέθνο:-Απηφ θη αλ είλαη έθπιεμε. Ζ Άληδεια κε μέξεη θη εγψ δελ ηελ μέξσ; Μα πνηφο είκαη; Φίξκα;! Άληδεια:-Ναη ππν κίαλ έλλνηα. Ο κεγάινο κνπ αδειθφο ήηαλ ζπκκαζεηήο ηνπ κηθξνχ ζνπ αδειθνχ ζην θξνληηζηήξην ηνπ Καλέιινπ ζηε φισλνο. Δξρφκνπλα θακηα θνξά απφ θεη, εξρφζνπλα θη εζχ, θαη κηιάγαλε γηα ζέλα γηαηί ήζνπλα ήδε Πνιπηερλείν ηφηε. Πνιηηηθφο κεραληθφο αλ ζπκάκαη θαιά. Όινη νη Πνιπηερλίηεο ζεσξνχληαλ απφ θίξκεο σο εκίζενη. Λέλα:-Μα ηφηε, Αιέθν, ηη δνπιεηά είρεο κε ηα ηαμηδησηηθά γξαθεία; Δγψ γηα μελαγφ Διιήλσλ ζην εμσηεξηθφ ζε είρα. Αιέθνο:-Δ, έθηηζα θαη θάκπνζεο πνιπθαηνηθίεο, κέρξη λα βξσ ηξφπν λα βηνπνξίζσ απφ ηα ηαμίδηα πνπ ήηαλ ην πάζνο κνπ αιιά πνπ αξρηθά ήηαλ κφλν ρφκππ. Άληδεια:-Λέλα, νη Αζελαίνη έθεβνη θεχγαλε θάπνηε απφ ηελ γεηηνληά ηνπο κφλν γηα λα πάλε ζε θξνληηζηήξην Αιέθνο:- ή ζε γπκλαζηήξην, Παλειιήλην, Φσθηαλφ, θνιπκβεηήξην Άληδεια:- Α! Καη θαλα Εάππεην ή Πεδίν ηνπ Άξεσο ή Λπθαβεηηφ γηα ξαληεβνχ Αιέθνο:- ή γηα θνπάλα ή γηα γήπεδν ή ή γηα θακηά ηζάξθα απφ ηηο θάπσο πην αθαηνλφκαζηεο ηέινο πάλησλ.. Σψξα νινθιεξψζακε ζθαηξηθά ηελ ελεκέξσζε. Ση ιέγακε; Α! Γηα ην φηη ππήξραλ πνιινί ηξφπνη λα ρνπλ ζπλαληεζεί ιιελεο εθηφο γεηηνληάο ηνπο. Λέλα:-σζηά-ζσζηά! Σψξα πνπ ην ιέηε Κη εγσ λφκηδα φηη φηαλ βξίζθνληαλ γλσζηνί δπν ιιελεο ήηαλ απφ πνιηηηθή νξγάλσζε, ΔΚΚΔ, ΠΠΠ, ΚΚκι, θιπ θιπ 9

10 Αιέθνο:-Πψ-πσ, ζαλ θφκκα αθνχγεηαη θαη ην ΚΛΠ Λέλα:-Υαρα, σξαίν απηφ, δελ ην ρα ζθεθηεί Αιέθνο:-Λέλα, απηφ κε ηηο νξγαλψζεηο ήηαλ απφ γεληά κεηαπνιίηεπζεο θαη κεηά. Σέινο πάλησλ θαη πην πξηλ γλσξίδνληαλ λένη απφ νξγαλψζεηο αιιά νη πην δφξηθνη απφ καο. Γεληθά ηφηε ζε φηη θηηάρλακε ήκαζηαλ πην δφξηθνη. Αλ ήζνπλ ηεο επηζηήκεο θη είρεο ίλδαικα ηνλ Υξηζηνδνχινπ πνπ ζηελ κέζε ηεο Β Λπθείνπ πήγε γηα δνθηνξά θπζηθήο ζηελ Ακεξηθή θαη ζε δπν ρξφληα έθαλε αλαθαιχςεηο ζηηο καχξεο ηξχπεο, δηάβαδεο 15 ψξεο ηελ κέξα, αλ είρεο ίλδαικα ηνλ Παπαληθνιάνπ πνπ έγηλε Οιπκπηνλίθεο έθαλεο 8 ψξεο ηελ κέξα πξνπφλεζε θαη αλ ήζνπλα πην δφξηθνο θη είρεο ίλδαικα ηνλ Παλαγνχιε ή ηνλ Θενδσξάθε είρεο κάιινλ πηαζηεί θαη θάλαλε πξνπφλεζε 8 ψξεο ηελ κέξα νη ΔΑηδήδεο θαη εζχ έηξσγεο 8 ψξεο ηελ κέξα μχιν Άληδεια:- Οη δε ηεο πξνγνχκελεο γεληάο είραλ γλσξηζηεί ζηελ Ννκηθή αιιά ρσξίο θαη αλάγθε λα ζπνπδάζνπλ θηφιαο. Απφ Καδαληδάθε σο Θενδσξάθε θαη απφ Καξπσηάθε σο Σζηηζάλε θαη απφ αββφπνπιν σο σο φινη λνκηθή πήγαλε. Λάζνο. Ο Διχηεο ηελ γιίησζε ηελ Ννκηθή, πήγε γηα ρεκηθφο. Μφλν ν Καδαληδάθεο ηελ ηέιεησζε θαη κε άξηζηα κάιηζηα. Ο δε Θενδσξάθεο πήγε κφλν κηα κέξα Λέλα:-Ση ζπκπεξαίλνπκε απ φια απηά; Αιέθνο:-Όηη θαιά ιέεη ν αθφκα μεληηεκέλνο ν άληξαο ζνπ φηη ηα κφλα πνπ δνπιεχνπλ ζσζηά ζηελ Διιάδα είλαη φζα γίλνληαη απφ ην λα κπαίλεη αθαηάιιεινο άλζξσπνο ζηελ αθαηάιιειε ζέζε, γηαηί αλ π.ρ. γίλνληαη αλαξηεηέο νη θηιφινγνη, ρνξνγξάθνη νη καζεκαηηθνί, ζεαηξνιφγνη νη θπζηθνί θιπ θιπ ηφηε πηζαλφηαηα ην θάλνπλ απφ κεξάθη ελψ αλ απιψο θάλνπλ απηφ γηα ην νπνίν ζπνχδαζαλ κπνξεί θαη λα ην θάλνπλ απιψο γηα επηβίσζε ή θαη ζαλ αγγαξεία, αλ π.ρ. έθαλαλ κεραλνγξαθηθφ γηα γεσπφλνη επεηδή αγαπνχζαλ ηα ινπινχδηα θαη έγηλαλ θηελίαηξνη, θαη ηέινο πάλησλ δψα θαη ινπινχδηα θνληά πέθηνπλ, έκβηα θαη ηα δπν, αιιά θαληάζνπ λα ιεο «ζέισ λα γίλσ ρεκηθφο» θαη κεηά λα κπαίλεηο ζενιφγνο θαη λα ιεο «ε, κηα δνπιεηά κνπ πέθηεη θαη κέλα», δελ έρσ ηίπνηε ελαληίνλ ησλ ζενιφγσλ, θάζε άιιν, αιιά ζε ελδηέθεξε ξε θίιε ε ρεκεία ή φρη; Γηαηί δελ μαλάδσζεο; Άληδεια:-Λεο εκείο νη κπιφγθεξ λα κπνξνχκε λα δηαδψζνπκε θαη ζηελ λενιαία ηνλ ελζνπζηαζκφ γηα λα μαλαυπάξμνπλ ηέηνηα πξάγκαηα; Αιέθνο:-Ση ελλνείο «εκείο νη κπιφγθεξ»; Άληδεια:-Δκείο νη κπιφγθεξ δελ εκπνδηδφκαζηε απφ ηελ απφζηαζε. Καη ηψξα κε ηελ θξίζε πνπ ηφζνη άλζξσπνπ αξρίδνπλ λα κεηαθηλνχληαη πξνο φπνην ρσξηφ έρνπλ κε ην νπνίν ίζσο είλαη αθφκα ζπλδεδεκέλνη Με θαηάιαβεο; ; Αιέθνο:-Κη απφ πξψην ρέξη κάιηζηα. ε αγξφθηεκα έμσ απφ ηελ Δξέηξηα πνπ είρε ε γπλαίθα κνπ πήγακε θη εκείο. Άιιν δελ θαηάιαβα. Δρεηο ππ φςε ζνπ πφζα μέξνπλ λα θάλνπλ κεξηθνί λένη κφλνη ηνπο ρσξίο εκάο; Α! Καηάιαβα. Έ δελ ζα ρεηο ζπλαληήζεη αθφκα ηελ νχδπ θαη ηνλ Σδψλλπ ή δελ ζα ρεηε κηιήζεη αθφκα γηα ηηο πξφβεο ηνπο. Άληδεια:-Οχηε ην λα νχηε η άιιν Υηππάεη ην θνπδνχλη. Άληδεια:-Διπίδσ ην θνπδνχλη λα κε δηαθσηίζεη ηη ελλνείο. Η Λζνα ανοίγει και μπαίνουν θ Σοφηυ κι ο Τηϊννυ, θ Σοφηυ είναι 14 προσ 15 αλλά μοιάηει μεγαλφτερθ, αλλά όχι τόςο μεγάλθ όςο ο Τηϊννυ που είναι ζνα χρόνο μεγαλφτεροσ. Σνύδπ:-Γεηά ζαο θχξηε Αιέθν, ραίξνκαη πνπ ζαο μαλαβιέπσ. Τδώλλπ:-Υαίξεηε. Γεηά ζαο θχξηε Αιέθν Λέλα:- Παηδηά ε Άληδεια είλαη ην έηεξνλ ήκηζπ ηνπ Αιέθνπ, δελ ελλνψ ζηελ δσή, ελλνψ φηη θη εγψ θαη νη κπακπάδεο ζαο ζηελ Γεξκαλία ηελ μέξνπλ φζν θαη ηνλ Αιέθν, ζην κπινγθ ηεο Άληδειαο γλσξηζηήθακε φινη. Σνύδπ:- Γεηά ζαο θπξία Άληδεια Τδώλλπ:-Υαηξφκαζηε Σνύδπ:-Μακά, επηζηξέθνπκε ζε ιίγν, ηψξα ήξζακε απιψο λα πάξνπκε θάηη θσηνηππίεο γηα ηελ Αγγειηθή θαη ηνλ Παλαγηψηε. Δπηζηξέθνπκε γηα ιίγν αιιά κεηά ζα μαλαθχγνπκε. Δλψ ε νχδπ θαη ε Λέλα κηιάλε ν Σδψλλπ εμαθαλίδεηαη θαη επηζηξέθεη κε έλα κάηζν ζειίδεο. Λέλα:-Γηαηί δελ ηνπο ηειεθσλείηε λα αλέβνπλ; Ο Αιέθνο θαη ε Άληδεια ζα ραξνχλ πνιχ λα ηνπο γλσξίζνπλ Σνύδπ:- Πάλε γηα ζνπβιάθη απέλαληη. Θα πάκε θη εκείο εθεί χζηεξα (βηαζηηθά) Σδψλλπ, κελ μεράζνπκε θαη ηηο άιιεο ζειίδεο.υαξήθακε θπξία Άληδεια.Μακά επηζηξέθνπκε γηα ιίγν 10

11 Τρζχοντασ πάνε να πάρουν και τισ άλλεσ ςελίδεσ και τρζχοντασ φεφγουν. Λέλα:-Λνηπφλ, γηα ηνλ παηέξα ηνπ Σδψλλπ μέξεηε κφλν φζα είραηε δηαβάζεη ζηηο αλαξηήζεηο ηνπ Βαζίιε. Αιιά εθηφο απφ ην φηη έρνπλ ην ίδην φλνκα, Μπηιι θαη Βαζίιεο, θαη εθηφο απφ ην φηη έρνπκε ην ίδην φλνκα, Υέιελ θαη Λέλα, θη εγψ κε ηελ κακά ηνπ, θαη εθηφο απφ ην φηη φινη καο είρακε ην φλεηξν λα δνχκε λα πιεζαίλνπλ ηα πηινηηθά ρσξηά ηνπ ηχπνπ πνπ δηαβάδαηε ζ εθείλεο ηηο αλαξηήζεηο, είρακε δήζεη εθεί ηφζν αδειθηθά, θαη ηα παηδηά ζπλδέζεθαλ ηφζν πνιχ, πνπ φηαλ ε κακά ηνπ Σδψλλπ πέζαλε Ακοφγεται κλειδί ςτθν πόρτα Λέλα:- Oθευ, ηα ιέκε αξγφηεξα. Σα παηδηά αλνίγνπλ κε ην δηθφ ηνπο θιεηδί. Αιέθνο:-Λνηπφλ: νη ζπζηάζεηο παξαήηαλ βηαζηηθέο. Αιιά κπνξψ θάιιηζηα λα πξνηείλσ έλα άιιν είδνο ζπζηάζεσλ, πνιχ πην ελεκεξσηηθψλ. ρεηε αξθεηφ ρξφλν, πξηλ μαλαπάηε ζηνπο θίινπ ζαο, λα καο πείηε γηα ηηο πξφβεο ζαο γηα ηηο νπνίεο κνπ κηιήζαηε ηελ άιιε θνξά πνπ ήκνπλ Αζήλα; Λέλα:-Γηα ηίπνηα θαηλνχξγηεο πξφβεο δελ ζα ήηαλ νη ζειίδεο πνπ πήξαηε; Κάηη κνπ ιέεη φηη ζε ιίγν φρη κφλν εζείο θαη ε Αγγειηθή θαη ν Παλαγηψηεο αιιά θαη φιε ε καθία ζαο ζα ηηο ζπδεηάηε ζην ζνπβιαηδίδηθν. Γηαηί ινηπφλ δελ θέξλεηε ηα ζνπβιάθηα εδψ λα αθνχκε θαη εκείο ηελ ζπδήηεζή ζαο; Δίκαη ζίγνπξε φηη ηξαθ δελ έρεηε. Αιέθνο:-Δλλνείο φηη ππάξρεη πεξίπησζε λα δνχκε νιφθιεξε πξφβα ιάηβ αληί απιψο λα αθνχζνπκε αθήγεζε γηα πξφβα; Σνύδπ:-Σδψλλπ πάκε λα πνχκε ζηα παηδηά. Αιιά δελ εγγπψκαη φηη ζα μαλάξζνπκε. Φεύγνπλ ήξεκα, όρη ηξέρνληαο. Αιέθνο (θαη κε ρηνπκνξηζηηθό ζηόκθν αιιά θαη πηζηεύνληαο όζα ιέεη:)-καη ζαο δηαβεβαηψλσ, θπξίεο κνπ, ηη ε εθηίκεζή κνπ γηα ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο έξρεηαη απφ έλαλ παιηνκνδίηε πνπ ήηαλ πεξήθαλνο λα ζπνπδάδεη ζε έλα Πνιπηερλείν 50 δηδαθηηθψλ σξψλ ηε βδνκάδα, πνπ έδηλε ζε πέληε ρξνληα πηπρίν πνπ ζε ζρνιέο ηνπ εμσηεξηθνχ εζεσξείην ζαλ Μάζηεξ, πνπ νη θνηηεηέο ηνπ άθελαλ επνρή φπνπ πήγαηλαλ γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. Γελ θνιαθεχσ απιψο κηα ππεξήθαλε κεηέξα, αιιά απιψο είκαη θαη ππεξήθαλνο γηα ηνλ εαπηφ κνπ φηη δελ ππήξμα κέξνο ηεο επφκελεο, θαη δηθνξνχκελεο γεληάο απνθνίησλ, κεξηθά κέιε ηεο νπνίαο μεθίλεζαλ κε εξστθέο πεξηπέηεηεο θαη θαηέιεμαλ ζαλ δηαβφεηα κέιε ηεο πνιηηηθήο δηαθζνξάο; (Με θαλνληθή θσλή:) Να ζπκεζνχκε λα ξσηήζεη έλαο απφ καο ηνπο κηθξνχο, ζε θάπνην δηάιεηκκα έζησ, ηη γλψκε έρνπλ γηα φια απηά, άιισζηε πνχ μέξεηο, κπνξεί λα ρνπλ θαη θάηη ζρεηηθφ ζηηο πξφβεο, αθνχ επέηεηνο ηεο 17 Ννέκβξε πιεζηάδεη, έρσ θαλα-δπν εξσηήζεηο λα ηνπο θάλσ. Α, θαη θάηη ζρεηηθφ κε ην θαηνρηθφ δάλεην ζέισ λα ξσηήζσ ηνλ Σδψλλπ, αλ ηνπ έρνπλ πεη θάηη παξαπάλσ νη γνλείο ηνπ πνπ είλαη θαη Ακεξηθάλνη. Λέλα:-Ζ κακά ηνπ ήηαλ Γεξκαλίδα πνπ απιψο ζπνχδαζε ζηελ Ακεξηθή. Αιέθνο:-Αθφκα θαιχηεξα. Φηππάεη ην θνπδνύλη αιιά αλνίγνπλ με δηθό ηνπο θιεηδί. Μπαίλεη έλα ηζνύξκν παηδηά 17 ή 18 ρξνλώλ κε θάπνηεο ρύκα ζειίδεο αλά ρείξαο. Σνύδπ:-Σδψλλπ θάλε εζχ ηηο ζπλδέζεηο λα θάλσ εγψ ηηο ζπζηάζεηο. (Σν ζηπι νκηιίαο ηεο γίλεηαη μαθληθά ζαλ ηνπ Αθξνυλη σο Δικγνπλη ζηε ζπλαπιηα ησλ blues brothers*) Πξώηε θαη θαιύηεξε παξνπζηάδνπκε ηελ παιηόηεξε γεληά, πξηλ αθόκα θη από ηελ παξνηκηώδε αλαγγειία «Κπξίεο θαη θύξηνη». Παξνπζηάδνπκε ηνλ Αιέθν. Επόκελε γεληά ε Άληδεια θαη ε Λέλα, γλσζηή θαη σο κακά κνπ. Πεδώληαο κηα, ή ίζσο θαη δπν, γεληέο ζην παξνηκηώδεο κεηαμύ ηνπο ράζκα, πάκε ζηελ ηξέρνπζα ζηελ νπνία παίδνπλ, αλαγγέινπκε ηηο θπξίεο πξώηα, ε Αγγειηθή, ε Κσλζηαληίλα, ε Σηέιια, ζε ζεηξά αιθαβεηηθή, θαη ζε ζεηξά εκθάληζεο ν Μηράιεο, ν Θσκάο, ν Παλαγηώηεο, θαη ν Πάλνο. Σε ζεηξά εμαθάληζεο ν έλαο θαη κνλαδηθόο απώλ, ν Ηιίαο, ειπίδνπκε λα εκθαληζηεί αξγόηεξα, ηηο επραξηζηίεο καο εθθξάδνπκε ζηνπο απόληεο ληηηδέϋ καο Σπιβέζηεξ θαη Δεκήηξε, δελ ζεσξνύκε ηα νλόκαηα εμεηαζηέα ύιε γηα απνκλεκόλεπζε αλ ζαο δνζεί θάπνην ηεζη πξηλ ην *Βι. 11

12 ζώνπ, ή κάιινλ ηελ πξόβα ηνπ, αθνύ σο γλσζηόλ ζηηο κέξεο καο ην παιηό ξεηό «ην κέζνλ είλαη ην κήλπκα» απνηεινύζε απιή παξάθξαζε ηνπ λένπ καο ζιόγθαλ «ε πξόβα είλαη ην έξγν» Κάζεηαη κπξνζηά ζηνλ ιαπ ηνπ θαη ζηνλ πξνβνιέα πνπ εηνίκαζε ν Σδψλλπ θαη ζρνιηάδεη σο εμήο: Σνύδπ:-Τν Αι ΤδαδήξαΝηνπο εγέλλεζε Αι ΤζαληίξηΝηνπο, ηνπ εζληθνύ καο θσκηθνύ Λάθε, απόγνλνπ ηνπ κεγάινπ πξνπάππνπ όισλ εκώλ ησλ θσκηθώλ, ηνπ ελόο θαη κνλαδηθνύ Αξηζηνθάλε, ην Αι Τζαληίξη εγέλλεζε Aι Παγθξάηη, επί ην αθξηβέζηεξνλ Aι SOS Παγθξάηη Παξθ Nηνπο, ηνπ πάξθνπ ζην Άιζνο απέλαληη ζην ζρνιείν καο, ελόο πάξθνπ πνπ ηα έξγα ηνπ ππαίζξηνπ ζεάηξνπ ηνπ γέλλεζαλ γεληέο θσκηθώλ πνπ ππήξμαλ από ηνπο θύξηνπο ζπλερηζηέο θαη ηνπο θύξηνπο αλαλεσηέο ηνπ πνιηηηθνύ ζεάηξνπ θαη είλαη αθόκε ππιώλεο ηνπ Ειιεληθνύ ζεάηξνπ. (ΥΓ τωρινο 2014 Η παρακάτω μια-μιάμιςθ ςελίδα είναι απ το λινκ που ιδθ ζχουμε δϊςει Οιόθιεξν ην Άιζνο Παγθξάηη Νηνύδ, δειαδή θη νη πξόβεο καδί.pdf,) Ο Τδώλλπ πάεη δίπια ηεο ζηνλ ιαπ ηνπ θη απηό πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε ηνπ πξνβνιέα είλαη ε εμήο ειαθξά παξαιιαγή ηνπ ζήκαηνο ηεο εθπνκπήο ηνπλάθε: AP0VJ1Nk Μπξνζηά ζηελ ζθελή έξρεηαη ν Μηράιεο κε κεξηθά ζεκάδηα (π.ρ. γέλεηα, ειβηέιιεο) πνπ λα παξαπέκπνπλ ζηνλ Λάθε. Τα άιια παηδηά θάζνληαη ζην πάησκα (ζηελ κεξηά πνπ είλαη θαζηζκέλνη νη κεγάινη) θαη ππνδύνληαη ην θνηλό -Καιεκεξα ζαο. Να καζηε πάιη εδψ ζην Αι-ζφο Παγθξάηη Νηνπο, γηα κηα αθφκε θνξά λα ζαηηξίζνπκε θαη λα ζαο κεηαθέξνπκε λέα πνπ κάιινλ δελ ζα η αθνχζεηε ζηα ΜΜΔ θαη θπξίσο φινη λα ςπραγσγεζνχκε, θαη ζεηο θη εγψ. Μπξνζηά ζαο έρεηε ηνλ Λαδφπνπιν κείνλ 20 ρξφληα θαη κείνλ 80 θηιά, ζπλ θάκπνζν χςνο. εκαζία έρεη φηη είκαη εδψ θαη πάιη. Παξψλ θη αμνχξηζηνο, φπσο θαη ηα λέα πνπ ζα δνχκε. Βνήζεηα απφ ζαο δεηψ Αιζσηήξεο θαη Αιζσηεξηψηηζζεο κε καο ζσζνπλ θαη καο ρσζνπλ νη ζσηεξεο πνπ καο ζσζαλε θαη καο ρσζαλε ηνζα ρξνληα, θαη θαπνηα παιεθάξηα ηεο γεληαο ηνπ Πνιπηερλείνπ, πνπ ρνπκε θαη επέηεην, θαη πνπ ηφηε εηαλ ζαλ ηα θξχα ηα λεξα θαη δελ ηα ρσξαγε ν ηνπνο γηλαλε ζαλ απηνπλνπο πνπ βιεπνπκε ζηα λεα θαη δελ ηνπο ρσξάλε ηα παξάζπξα. Μπαίλεη ν Θσκάο πνπ ππνδύεηαη ηνλ Σηαξόβα: (ζην παξαθάησ επεηζφδην Λ=Μηράιεο (σο Λάθεο) =Θσκάο (σο ηαξφβαο) :-Ση κε ιεο ξε καιάθα; Δγσ ζε θηαίσ ζήκεξα; Λ:-Όρη ξε αινληθηέ. Σνλ Πάγθαιν ελλννχζα. :-Καη ηη έθαλε ζην Πνιπηερλεην ν Παγθαινο; Δηρε ληπζεη ηαλθο γηα λα ςαξψζεη ηε ρνχληα; Λ:-Σν μεξεηο νηη απφ ην 67 θνηκνηαλ θάζε βξαδπ ζε αιιν ζπηηη γηα λα κελ ηνλ πηαζεη ε ρνπληα; : -Καη φηαλ μχπλεζε άξρηζε λα ηα ηξψεη καδη καο; Καιά πνπ δελ καο εηπε θη νηη καδη θνηκνκαζηαλ λα καο ρξεσζεη θαη ηηπνη άιιν. Λ:-αινληθηέ, θνξκάηνλ ζε βιέπσ ζήκεξα. Σνλ εζθηζεο ηνλ Πάγθαιν, ζαλ ζχκβνιν κεηάβαζεο απφ ηελ επέηεην ηνπ Πνιπηερλείνπ ζηελ επέηεην ηνπ Αγίνπ Λακνγίνπ. :-Μαιαθίεο κε ιεο. Απ ηνπο Παγθαινπο πξέπεη λα μεθηλήζεη ηα ζθίζηκν γηα λα δνπκε πψο κπήθακε ζην ινπθη; Λ:-Ακ απφ πνχ λα μεθηλήζεη; :-Απ ηηο γάηεο Λ:-Σφζν πνιχ πεηλάο ξε ρνληξέ πνπ ηηο γάηεο ζηνρνπνίεζεο; :- Ρε θεθάια, άιινη εηλαη ρνληξνί εδψ (δεηρλεη ηελ θνηιηα ηνπ) θη αιινη είλαη ρνληξνη εδψ (δεηρλεη ην θεθαιη ηνπ) Δζπ φηαλ ιεο «ηελ εζθηζα ηελ γάηα» απηφ ελλνεηο; Έ κεπσο δελ ηελ εζθηζεο, λα ζε πσ κηα ηζηνξηα λα ζε δσζσ ην θαιφ παξαδεηγκα; Λ:-Δ, πεο κε ξε κεγάιε! Φαηλεζαη πσο θαηη ερεηο ζην θεθαιη ζνπ. Με κε πεηο θακηα παπαξηά κφλν, αλ κε πεηο ζα ιαιήζσ θαη ζα ηειεθσλάσ ζηνλ Πάγθαιν αληη ζε ζελα θαη ζα ιεσ εθεηλνλ θαξληάο. Η Σηέιια θαη ν «Σηαξόβαο» παηδνπλ κε θηλεζεηο ην παξαθαησ ιηλθ ελώ απηό παηδεη (Σθελή ζε θπξηιέ θέληξν ή ζπίηη, κε θεξνπήγηα θιπ, ν Σηαξόβαο έρεη βγάιεη ηελ Σηέιια ή ηεο έρεη 12

13 καγεηξεςεη, θνηηάδνληαη ηξπθεξα θαη, γηα λα ηεο θάλεη θηγνύξα θπξηιέ, ηεο ιέεη (ζε πιέπ-κπαθ) ηα δηάθνξα κπνπξδν-γαιιηθά ηνπ ιηλθ, «σ ιαια, ιε κεηξό ληε Παξη, δε η αηκ, ζεξζέ ια θακ,. θιπ) Τεο δηλεη ην ρεξη ηνπ λα ζεθσζνύλ γηα κπινπδ, ελώ ρνξεπνπλ ηξπθεξα αθνπγνληαη από ην ιηλθ όια εθεηλα ηα «ζεισ κνλν εκελα λα ζειεηο/ζεισ λα κελ εηζαη ηεκπειεο/ζεισ λα κνπ ιεο ηα αλεηπσηα /ζεισ λα κε κνπ ιεηπεη ηηπνηα» Σπλερηδνπλ ζε πεδό θη όρη ηξαγνπδηζηα «ζεισ λακαη ην κσξν ζνπ ην κνλαθξηβν/ζεισ ην λπθηθν κνπ λαλαη παλαθξηβν/ζεισ όιε κεξα λα ιεηπσ/ζεισ καηδνλεηα κε θεπν/ζέισ λα κνπ ιεο εξσηόινγα/ζέισ θαηαζέζεηο θη νκόινγα/ζέισ λα εηζαη θαινο εξαζηήο/ζέισ πνηέ ζνπ λα κε θνπξαζηείο» Ο Σηαξόβαο παξεκβαιεη θακηα Γαιιηθνύξα από ηελ δηαθεκηζε ηνπ θαινθαηξηνπ πνπ πεξαζε ηαδνληαο δηαθνξα θαηαλαισηηθα «ηειεβηδηόλ, αηξθνληηζηόλ..», «ζεδιόλγθ, γθαδόλ, πινλδόλ», «καλδέ, γθνπξκέ, θξνπί δειέ». Μόιηο όκσο ηνπ ιέεη θαη ην «Θέισ λα κε κπαηλεηο εκπνδην ζηα πιάλα κνπ/ζεισ λα ιαηξεπεηο ηε κάλα κνπ» επαλαζηαηεη θαη κε ερνπο δετκπεθηάο ξηρλεη δπν γπξνβνιηεο ελώ κε ηηο πεληέο αθνπγνληαη θη νη ζηηρνη «ηη καιαθηεο εηλ απηέο πνπ ζεο γηα λα γνπζηαξεηο/δε πα λα ζέιεηο νηη ζεο, ηα «θξύδηα» κνπ ζα πάξεηο». Τεο Σηέιιαο ηεο εξρεηαη ηακπιάο θαη ιηπνζπκαεη, ν Σηαξόβαο απνρσξεί θαη (ρηππώληαο ηηο παιάκεο ηνπ ζην ζηπι «μεκπεξδέςακε») ιέεη «αεη ζηρηίξ! Κάξγηα!» θαη μαθληθά ε Σηέιια ηηλάδεηαη όξζηα θαη ηξερεη πίζσ ηνπ θσλάδνληαο «κσξό κνπ, αγάπε κνπ» θαη θεηλνο κε ην ελα ρεξη ηελ αγθαιηάδεη θαη κε ην άιιν ρέξη θάλεη πξνο ην θνηλό ηνλ γλσζηό ραηξεηηζκό (γλσζηό απ ηε θαινθαηξηλή δηαθεκηζε κε ηνλ Γαιιηθνύξα) ιέγνληαο «Σαθ βνπαγηάδ». Τελ πάεη ζην θνηλό λα θάηζεη θαη εθείλε ζην πάησκα ζθύβνληαο από πάλσ ηεο ηξπθεξά λα ηελ απνραηξεηήζεη θαη επηζηξέθεη δίπια ζηνλ Μηράιε. ΥΓ: Αο κε μεραζνπκε λα πνύκε όηη ζηελ αξρή πνπ έθαηζαλ ζην ηξαπέδη ν Θσκάο θάζηζε ρσξηο πξώηα λα ηελ βάιεη εθεηλε λα θαζίζεη θη εθεηλε παξέκελε όξζηα θνηηάδνληάο ηνλ λεπξηθά κέρξη πνπ θαηάιαβε ηελ παξάιεηςή ηνπ θαη ζεθώζεθε λα επαλνξζώζεη) Δπηζηξέθνπκε ζηελ ζθελε κεηαμύ Λαδνπνπινπ θαη Σηαξόβα: Λ:- Αα! Κάηζε λα δσ κεγάιε αλ ζ έπηαζα ζσζηά. Δλλνείο όηη γηα λα κπεηο ζηελ θαηαλάισζε κε ηα κπνύληα ή ζ έρεη πηάζεη ην βιήκα λα κεγαινπηάλεζαη ή θαςνπξεύηεθεο γθόκελα κε βιήκα λα κεγαινπηάλεηαη. Σ:- Φηιάξα νύηε γηα γθόκελα κηιάκε νύηε γηα βιήκα. Γηα ηελ πξώελ κέιινπζα γπλαίθα κνπ κηιάκε. Λ:- Αα! Κη εγώ πνπ λόκηζα όηη κηιάκε γηα ηελ κέιινπζα πξώελ! Θα κε ηξειιάλεηο; Γηα πνηαλ κηιάκε ; Τελ μέξσ; Σ:- Τελ γπλαίθα κνπ ξε δελ μέξεηο; Μαο πάληξεςεο θηόιαο. Λ:- Δίρε ε θνπκπάξα κνπ ηεηην θάιν; Όρη όηη εζύ πήγαηλεο πίζσ. Σ:- Δζύ δελ είρεο θάιν; Λ:- Ακ πώο δελ είρα. Αιιά ηη κε ιέο; Οηη είρε δίθην ν Πάγθαινο λα καο μερέδεη; Σ:- Σηγά κελ είρε! Γη απηό ηνλ πιεξώλνπκε έλα ζθαζκό ιεθηά; Να καο ιέεη κηζό δξάκη αιήζεηα γηα λα καο πνπιήζεη παθέην εθαηό θηιά κνύζηα. Καη ηη αιήζεηα! Καη ζην θαθελείν λα παο ηελ μέξνπλ. Καη δσξεάλ. Καη ηελ γπλαίθα ζνπ λα ξσηήζεηο ηελ μέξεη. Απηόο ζηελ ρξεώλεη θηόιαο. Aπό δσ θαη πέξα παξνπζηαζηέο είλαη καδί ν «Λαδόπνπινο» θη ν «Σηαξόβαο», αιιά ρσξίο πιένλ Σαινληθηά πξνθνξά. Λ:- Τνρνπκε δεη ηεηνην ράιη μαλά; Σ:- Οη γλώκεο ησλ εηδηθώλ δηίζηαληαη. Λ:- Τνρνπκε δελ ην ρνπκε δεη, ην ζηγνπξν είλαη όηη ην ρνπκε μαλαηξαγνπδεζεη. Όπνπ θνηηάδσ λα θνηηάδεηο, φιε ε Διιάδα αηέιεησηε παξάγθα, παξάγθα, παξάγθα, παξάγθα ηνπ ρεηκψλα θη εζχ κηιάο ζαλ πηψκα. Ο ιαφο, ν ιαφο ζηα πεδνδξφκηα θνπινχξηα δεηάεη θαη ιαρεία, θνπάδηα, θνπάδηα, θνπάδηα ζηα ππνπξγεία, αηηήζεηο γηα ηελ Γεξκαλία. Κπξάδεο, θηιάλζξσπνη, παπάδεο, εξγνιαβίεο, ςαικσδίεο θαη θαληάδεο, ε Δπαλζνχια θιαίεη πξηλ λα θνηκεζεί ηελ παξζεληά ηεο βγάδεη ζην ζθπξί. 13

14 ηα γήπεδα ε Διιάδα αλαζηελάδεη, ζηα θαθελεία κπηιηάξδν, θαιακπνχξη θαη ραξηί, ζηέθεηο ζην πεξίπηεξν δηαβάδεηο θπιιάδεο κε κηάκηζε δξαρκή. Όρη, φρη απηφ δελ είλαη ηξαγνχδη, είλ ε ηξχπηα ζηέγε κηαο παξάγθαο, είλ ε γφπα πνπ κάδεςε έλαο κάγθαο θη ν ραθηέο πνπ καο αθνινπζεί. (αθνχ ν Θσκάο ηξαγνπδήζεη ηελ «Παξάγθα» με ηνλ Μηράιε πάεη θαη θάζεηαη ζην πάησκα καδί κε ηα άιια παηδηά, θαη ηνλ αθήλεη κπξνζηά ζηελ ζθελή λα ζπλερίζεη κφλνο ηνπ ην ζψνπ ην εκπλεφκελν απφ Λάθε, Ράδην Αξβχια, Διιελνθξέλεηα, θαη απφ θπξηνιεμίεο επίζεο).. Ζ κελ ζπλέρεηα ηεο γηνξηήο 17Ν είλαη ζην ιηλθ ηεο γηνξηήο 2011 πνπ δψζακε ε δε ζπλέρεηα ηνπ δηαιφγνπ ηξηψλ γελεψλ ν νπνίνο είρε μεθηλήζεη είλαη ζε έλα ιηλθ πνπ ζα δνχκε ηψξα θαη αλαθέξεηαη ζε φζα γξάθηεθαλ κεηά ηελ γηνξηή ζαλ ππνζεηηθή ζπλέρεηα πνπ ζα γξαθφηαλ καδί κε ηα παηδηά ΑΝ είηε είραλ ρξφλν είηε επαλέξρνληαλ κεηά ηηο παλειιαδηθέο, φπσο δειαδή ειπίδνπκε απηή ηελ ζηηγκή φηη ζα επαλέιζνπλ ηα θεηεηλά παηδηά. Σν ιηλθ είλαη Πξόβα ειιεληθήο ζρνιηθήο γηνξηήο.pdf θαη πξηλ αξρίζεη ν δηάινγνο ησλ ηξηψλ γελεψλ νινθιεξψλεη ηελ φιε ηελ γηνξηή άξα εκπεξηέρεη ην ιηλθ γηα 17Ν Ζ δε παξνπζία ηεο «νχδπ» θαη ηνπ «Σδψλλπ» πνπ είλαη κηζνππαξθηνί κηζν-ππνζεηηθνί ραξαθηήξεο πνπ έρνπλ πεξάζεη θαη απφ ην πξνεγνχκελν ζρνιείν ηνπ γξάθνληνο (ζην ρσξηφ Γιψζζα ηεο θνπέινπ) είλαη γηα λα ζπλδεζεί ην θείκελν κε ηηο εκπεηξίεο θαη ζπλεξγαζίεο κε ηα εθεί παηδηά (κε ηα νπνία ε επαθή ζπλερίδεηαη θαη κεηά απφ ηφζα ρξφληα, θαη είλαη απφ 30 σο 35 ρξνλψλ, ελλνψ νη ρξνληέο ηνπο πνπ γλψξηζα ζαλ Α γπκλαζίνπ έσο Γ ιπθείνπ ηελ πξψηε κνπ ρξνληά) Αο δνχκε επί ηε επθαηξία κηα θαηάιεςε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο εθεί: ξρνληαη νη πξφεδξν ησλ ηάμεσλ θαη ιέλε: «Μελ ην πάξεηε πξνζσπηθά, δελ έρνπκε ηίπνηε ελαληίνλ ζαο, νχηε ζαο ζεσξνχκε αληηπξνζψπνπο ηνπ ππνπξγείνπ, αιιά ζα θάλνπκε θαηάιεςε γηα δπν κέξεο εηο έλδεημε ζπκπαξάζηαζεο πξνο ηνπο καζεηέο πνπ θάλνπλ θαηάιεςε ζε άιια κέξε ηεο Διιάδαο φπνπ θαίλεηαη δελ είλαη ηα πξάγκαηα φπσο εδψ», «Γηα λα κε ζαιηάξνπλ θη νη γνλείο καο λνκίδνληαο φηη ζα πιεξψζνπλ απνδεκηψζεηο γηα βιάβεο ζαλ απηέο πνπ αθνχλε ζηελ ηειεφξαζε ζαο ιέκε θαη εζάο φηη φρη κφλν εγγπφκαζηε γηα ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ θηηξίνπ αιιά ζα ην βάςνπκε θηφιαο αλ καο πιεξψζεηε ηα πιηθά». Δπεηδή αληί «αθεξαηφηεηα» είπε θνπειίηζα ηεο Β Λπθείνπ «εγθπξφηεηα» πξψηνο αληέδξαζε ν θηιφινγφο ηεο «Δγψ έρσ κηα έλζηαζε. Με έθαλεο ξεδίιη. Σέηνηα ειιεληθά ζνπ καζαίλσ;». Δθείλε θνθθίληζε θαη φινη, καζεηέο θαη θαζεγεηέο γειάζαλε. «Απφ καο δελ έρεηε θακηά άιιε απαίηεζε; Γειαδή φια ηέιεηα;» ξψηεζε ε δηεπζχληξηα. «Μπνξείηε λα κελ θιείζεηε ηα θαινξηθέξ; Θα ρηνλίζεη θαη εκείο ζα είκαζηε κε ζιήπηλ κπαγθ». Πήξαλ ινηπφλ ζιήπηλ κπαγθ, θαζζεηφθσλα, ηνπο δψζακε κπνγηέο, είραλ έλα ζπλερέο πάξηπ νινήκεξν θαη νινλχθηην, νχηε θαλ νη γνλείο δελ έθαηζαλ λα ζθεθηνχλ θαη ην «πνλεξφ» θιπ θιπ. Γέθα ρξφληα αξγφηεξα πνπ καο ήξζε ε πξφνδνο δελ καο ήξζαλ κελ αηηήκαηα γηα ηπξφπηηεο (άιισζηε δελ ηηο παίξλαλε απφ θπιηθείν αιιά απφ δηπιαλφ θνχξλν, ηη απαίηεζε λα έρεη θαηάιεςε 14

15 απφ θνχξλαξε;) αιιά καο ήξζε ε εμήο θεξακίδα «Πνηα αηηήκαηα έρεηε;» ξψηεζε ν δηεπζπληήο. «Γελ ζαο ηα δψζακε γξαπηά;» «Απηά ηνπ ίληεξλεη ιεο; Ση ελλννχλ; Ξέξεηο;» «Δκείο ζα ηα αλαιχζνπκε; Δζείο ηη θάλεηε;» «Δκείο ζα ζαο εμεγήζνπκε ηη αίηεκα έρεηε; Πεο κνπ θάηη ζπγθεθξηκέλν γηα εδψ» «Αλ μαλαβάιεη ηεζη ν θ. Αιεβίδνο ζε χιε πνπ δελ ζα έρνπκε θηάζεη ζην θξνληηζηήξην ζα δψζνπκε φινη ιεπθή θφιια». «Να ηνο κελ, αιιά απηφ λα ην θαλνλίζεηε καδί ηνπ χζηεξα. Άιιν ηη ζέιεηε;» «Σν ιεσθνξείν πνπ παίξλεη ηα παηδηά γηα θάησ ζην ιηκάλη θάλεη δξνκνιφγην αθξηβψο κε ην θνπδνχλη ηνπ εμάσξνπ θαη ή ηξέρνπκε λα ην πξνιάβνπκε ή θεχγνπκε κεξηθνί κε ηα πφδηα» «Δληάμεη, ζα θαλνλίζσ λα ζαο πεξηκέλεη, ηψξα κνπ είπαηε θάηη ζπγθεθξηκέλν». Σειηθά ηα βάιαλε κεξηθνί κε ηνλ πξφεδξν «Καιά δελ ήκαζηαλ θαη μαθληθά θεχγακε πέληε ιεπηά λσξίηεξα φζνη κέλακε θάησ; Σψξα δελ ζα καο αθήλνπλ λα θεχγνπκε νη θαζεγεηέο». Δλ νιίγνηο, ζηξνπκθάθηα ππάξρνπλ παληνχ θαη φρη κφλν ζηα απξφζσπεο κεγαινππφιεηο. Μηα θνπειίηζα θψλαμε ζην πεξηπνιηθφ ηεο αζηπλνκίαο πνπ πέξλαγε απφ ην ιηκάλη λα πάεη ζηελ Υψξα: «Μπάηζνη, γνπξνχληα, δνινθφλνη» Ο γπκλαζηάξρεο ηεο είπε «Ο μάδειθφο ζνπ δελ νδεγνχζε; Μαδί ηνπ δελ ζα ςήζεηε ην Πάζρα θέηνο; Αλ ζε ξσηήζεη ηη έθαλε θαη ηνλ ιεο έηζη ηη ζα ηνπ πεηο;» «Χσ, θχξηε! Ση ζα ηνπ πσ; πγγλψκε ζα ηνπ πσ. Καη απφ ζαο ζπγγλψκε». Σελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληά (2007) δελ κπφξεζε λα πάεη θαλ 5-ήκεξε ε Γ Λπθείνπ, φρη γηα ιφγνπο θξίζεο αιιά γηαηί καιιψζαλε ηφζν πνιχ κεηαμχ ηνπο γηα ηνλ πξννξηζκφ πνπ δελ πήγαλε πνπζελά. ε ζρνιέο πεξάζαλε δπν πνπ ζπκκεηείραλ ζην κάζεκα κεηά θφβνπ ζενχ γηαηί ηνπο βξίδαλε σο «θπηά» νη άιινη, ν δε πξφεδξνο πνπ ηνλ είρα ζηελ Β Λπθείνπ ζε ρεκεία ζεηηθήο θαηεχζπλζεο θαη έπαηξλε 20 γηαηί εθεί ήηαλ κφλνο ηνπ, έπαηξλε ηαπηφρξνλα 5 ζε παλεχθνια καζήκαηα θπζηθήο γεληθήο παηδείαο γηα λα κε ραιάζεη ηελ πηάηζα. Σειηθά έδσζε ιεπθή θφιια φηαλ έβαια ηεζη ζε κάζεκα πνπ δελ είραλ θηάζεη ζην θξνληηζηήξην, ν δε θξνληηζηήο κνπ ιεγε πσο ηξάβαγε ηα καιιηά ηνπ πνπ γηα πξψηε θνξά ζηε δσή ηνπ δελ πξφιαβε λα βγάιεη ηελ χιε. Γηα λα ιέκε φκσο θαη ησλ ζηξαβψλ ην δίθην, νχηε πιένλ ζηηο κεγαινππφιεηο δελ θάλνπλ θαηαιήςεηο γηα ηηκέο ζηα θπιηθεία θαη ηζηγάξν ζηελ απιή. Καη έλαλ απφ ηελ θνπξληά πνπ έθαλε θαη ηνλ ηξάθαξα πξηλ θαλα κήλα θαη ηνλ ξψηεζα «Σελ θνπθνχια θιπ ηη ηελ ήζειεο αθνχ έρεηο ραξαθηεξηζηηθά κάηηα, άζε πνπ ρεηο θαη ραξαθηεξηζηηθή θσλή, νχηε καχξα γπαιηά ζα ζε θάιππηαλ, άξα γηα ην ζθεληθφ;» «Γηα ην «Σα παηδία παίδεη», θχξηε» «Γελ ιεο θαιχηεξα γηα ην «Σα παηδία ηελ παίδεη»;» «Υαρα! Χξαίν! Θα ην ιέσ» Δπεηδή ηηο κέξεο πνπ γξάθνληαη απηά έγηλε θαη ην επεηζφδην αδεηάζκαηνο ζθνππηδηψλ ζην γξαθείν ηνπ αληηπξχηαλε θιπ θιπ αο απαληήζεη ν γξάθσλ θαη ζην αλ έρεη γλψκε γηα απηφ (θαη πνηάλ;) ή αλ αξθείηαη ζε φζε παξέκβαζε ζηα γεγνλφηα ζπληζηά ην λα κεηαθέξεη θάπνηνο θάπνηα εξεζίζκαηα ζηνλ ππφ δηακφξθσζε ςπρηζκφ ησλ παηδηψλ κε πξφηδεθη ή κε γηνξηέο 17Ν δηδάζθνληαο «ηξαγνπδάθηα» θαη «ζθεηζάθηα». «Με πνξδέο δελ βάθνληαη απγά» δελ ζα ηνχιεγαλ θαη νη κελ θαη νη δε εθ ησλ νπαδψλ ηνπ «αλ δελ ζπάζεηο απγά δελ γίλεηαη νκειέηα»; Απαληψ κε απγά θη εγψ αιιά ζπλερίδσ θαη ζε ρεηξνπηαζηά «δηα ηαχηα» (θαη ρεηξνπηαζηά αιιά θαη έκπξαθηα απφ ηελ ζέζε κνπ) φπσο ζπλέρηζα θαη ζην ιηλθ Κάηη πνιιά γηα ην Πνιπηερλείν ( ).pdf ηνπ εδψ ζάηη πνπ απαληνχζε ζην καζεηηθφ «Κάηη ιίγα γηα ην Πνιπηερλείν» (ην νπνίν ην έρσ ζπκπεξηιάβεη ζην ιηλθ απηφ, θαη ζαλ θείκελν θαη ζαλ ιηλθ). Απγά ινηπφλ: Τπάξρεη έλα γλσζηφ αλέθδνην «Γηαηξέ ν κπαηδαλάθεο κνπ λνκίδεη πψο είλαη θφηα» «Γηαηί δελ ηνλ θέξλεηε ζην ηξεινθνκείν;» «Γηαηί ρξεηαδφκαζηε ηα απγά».κνηλψο, νη βιακέλνη εθ ησλ κελ ρξεηάδνληαη ηνπο βιακέλνπο εθ ησλ δε. 15

16 Αο γίλνπκε πην ζπγθεθξηκέλνη: Με αλζξψπνπο πνπ αηζζάλνληαη φηη δξνπλ ελ νλφκαηη ησλ ηδαληθψλ ηεο γεληάο ηνπ ελψ δεηνχλ αθφκα πην ιίγε κφξθσζε απφ απηήλ πνπ θαηέιεμαλ λα παίξλνπλε (αιιά ηελ λνκίδνπλ πεξηζζφηεξε γηαηί ζεσξνχλ ηα δνθεζίζνθα θιηζέ ηνπο ζαλ κφξθσζε ηχπνπ πνιηηηθήο & θνηλσληθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο) θαη κε αλζξψπνπο πνπ ελ νλφκαηη ηνπ φηη είλαη αθαδεκατθνί δάζθαινη θάλαλ κεηαξξχζκηζε (ηελ πεξζηλή) πην αλφεηε θη απφ απηέο πνπ θάλαλε νη άζρεηνη κε ζέκαηα παηδείαο ππνπξγνί, δελ έρεη θάπνηνο λα θάλεη δηάινγν επηρεηξεκάησλ, αληαιιαγήο ζθέςεσλ, ηδεψλ, πξνηάζεσλ, κφλν αληαιιαγή ζθνππηδηψλ κπνξεί λα θάλεη (ε δε αλαιθάβεηε εθ ησλ δπν πιεπξψλ πνπ δελ έρεη θαλ ην ιέγεηλ λα δηαηππψζεη ζθνππίδηα ζθέςεο κεηαθέξεη θαη μεθνξηψλεη ζθνππίδηα θπξηνιεθηηθά). Γηα ηέηνηνπο ζπλνκηιεηέο ινηπφλ ην κφλν πνπ κπνξεί λα θάλεη έλαο ερέθξσλ άλζξσπνο είλαη λα πεη ην γλσζηφ «ζηνπ θνπθνχ ηελ πφξηα παξ ηελ πφξηα θαη θχγε», πνπ δελ ζεκαίλεη παξαίηεζε (φπσο ην «ζηνπ θνπθνχ ηελ πφξηα φζν ζέιεηο βξφληα») αθνχ παίξλεηο θαη ηελ πφξηα, αιιά ζεκαίλεη «ζα βξσ άιιν ηξφπν λα θάλσ ην νπζηψδεο κέξνο πνπ ελέρεη ν ιφγνο επίζθεςεο ζε απηφλ πνχ απεδείρζε θνπθφο». Δλ πξνθεηκέλσ, π.ρ. γηα λα πσ ζηα ελδηαθεξφκελα παηδάθηα ηη εζηί Παλαγνχιεο, Θενδσξάθεο, ή αληηζέησο ηη εζηί Σδελ αξπ, λφκπει εηξήλεο ηχπνπ Οκπάκα θιπ, ζα πεξηκέλσ λα ηα θάλεη δηδαθηέα χιε ην ππνπξγείν ή λα ηα θάλεη δηεθδίθεζε ε ΟΛΜΔ; Απιψο ζα ηα δηδάμσ ζε φζνπο ηα δηδάμσ είηε ζε πξφηδεθη είηε ζε πξφβεο θη φζνη «ηζηκπήζνπλ» ηζίκπεζαλ, θαη κεηά εθείλνη ζα ηα δηδάμνπλ απφ ζθελήο ζε παξνπζηάζεηο θη φζνη αθνχζνπλ κε παζεηηθά* άθνπζαλ. Πάκε φκσο θαη ζηα «πην» δχζθνια: Παξφκνηα γηα θνηηεηέο; *Δπί ηε επθαηξία αο δνχκε θη αλ ππάξρεη θαη ην εμήο «θφλζεπη»: Παζεηηθφ εηθνζάξη. Ναη, ηδνχ: ην πεξζηλφ πξφηδεθη (ην Τέρλε θαη θξίζε, project 2014.pdf πνπ ιέγακε) κεξηθνί καζεηέο θάλαλε δνπιεηά γηα 4 πξφηδεθη, κεξηθνί γηα έλα θαη έλαο γηα θαλέλα. Σνλ ξψηαγα ηη κειεηάεη θαη κνπ ιεγε «ηελ πνίεζε ηνπ Καδαληδάθε» θαη ακέζσο κεηά δήηαγε επείγνπζα άδεηα γηα ηνπαιέηα. Γελ παξα-ππέζεζα φηη ελλννχζε φηη θαη ρσξίο κέηξν, ζε πεδφ, θάπνηεο παξάγξαθνη ηνπ Καδαληδάθε ήηαλ ηφζν πνηεηηθέο πνπ ν Υαηδεδάθεο ηηο κεινπνίεζε θαη ε Αξιέηηα ηηο ηξαγνχδεζε (καθάξη λα κνπ έβξηζθε! Δγψ κφλν ηελ «Κξαζνγηψξγαηλα» απφ ην «Καπεηάλ Μηράιεο» μέξσ) Αιιά ήζεια λα δσ πνχ ζα ην πάεη. ην ηέινο, πνχ ήηαλ πνιχ αξγά, κε ξψηεζε γηα ζπκβνπιή αληί γηα άδεηα ηνπαιέηαο. Σνπ είπα φηη έρεη γξάςεη έλα πνίεκα αιιά είλαη ην πην καθξχ πνίεκα ηεο ιεπθήο θπιήο, ζηίρνη, θαη είλαη ζχγρξνλε ζπλέρεηα ηεο Οδχζζεηαο. Αιιά ηνπ έβαια 20 φπσο ζε φινπο γηα ην φηη ήηαλ θαιφο αθξναηήο ησλ άιισλ φηαλ επέζηξεθε απφ ηελ ηνπαιέηα θαη ζίγνπξα ζα ηνπ έκεηλαλ αθνχγνληάο ηνπο πεξηζζφηεξα απφ φζα ζα ηνπ ραλ κείλεη αλ είρε γίλεη «κηθξφο εξεπλεηήο» ππφ ηελ έλλνηα ηνπ ππνπξγείνπ**. Φέηνο είπε ζηελ επηθεθαιήο ηεο ρνξσδίαο λα κνπ πεη φηη ζέιεη λα πεη πνίεκα ηελ 17Ν. Σεο είπα λα ηνπ πεη λα κνπ ην πεη ν ίδηνο (=λαη, ΑΝ κνπ ιεγε πψο ζηίρνη =ε ηειεπηαία θξάζε ηνπ 1 νπ πνηήκαηνο ηεο γηνξηήο) **Σν ππνπξγείν ζα ζεσξνχζε έξεπλα ην λα κνπ θέξεη καθέηα ζαλ θάπνηνλ πνπ έθεξε κηα δσγξαθηά «κε ην θέζη ηνπ Καξατζθάθε, ηα «γέληα» ηνπ Κνινθνηξψλε, ηα «κάγνπια» ηνπ Παπαθιέζζα θιπ» θαη ηνπ πα «Γηαηί δελ έβαιεο θαη η αξρίδηα ηνπ Καξάκπεια; Λνηπφλ: Ζ ζα κνπ βξεηο ζην γθνπγθι απφ πνχ βγαίλεη ε έθθξαζε απηή θαη ζα ην κάζσ θαη εγψ ή ζα κνπ βξεηο πνηνη ήηαλ νη Παλνπξγηάο θαη Γπνβνπληψηεο θαη γηαηί μχξηζαλ η αξρίδηα ηνπο δεκνζίσο θαη κε θνπξέα φηαλ ήξζε θπβεξλήηεο ν Καπνδίζηξηαο θαη κεηά ζα κνπ δσγξαθίζεηο θαη ηα κνπζηάθηα ηνπο, ή ζα κνπ βξεηο απφ πνχ βγήθε ε έθθξαζε «Φσξνθψζηαηλα» γηα ηελ Διιάδα» 16

17 Πξνθαλψο ζηνπο θνηηεηέο δελ ηξαγνπδάο «Δίζαη παηδί ζηα 19 ζνπ ρξφληα, είζαη παηδί κα ζηα καιιηά ζνπ ρηφληα, καο ήξζαλ δχζθνινη θαηξνί»! Σνπο ιεο π.ρ. «Σελ βιέπεηο θίιε ηελ θαηάζηαζε, αλ κελ είζαη άζρεηνο ζε ιίγν θαξφ ζα είζαη ην πνιχπνιχ γθαξζφλη αιιά κε πηπρίν ΑΔΗ πνπ ηδάκπα ζα ην ρεη πιεξψζεη ν θνξνινγνχκελνο πνπ ιέγεηαη γνληφο ζνπ, αλ δε δελ είζαη άζρεηνο ζα θνηηάο λα ηελ θάλεηο γηα έμσ λα πιεξψλεζαη απφ αλζξψπνπο πνπ ζα εηζπξάμνπλ ην απνηέιεζκα φζσλ έκαζεο εδψ ρσξίο βέβαηα λα επηζηξέςνπλ ζηνλ εδψ θνξνινγνχκελν φζα δελ πιήξσζε ν δηθφο ηνπο θνξνινγνχκελνο θαη φζα πιήξσζε ν εδψ ρσξίο λα ζπνπδάζνπλ ηα δηθά ηνπ παηδηά, άξα λα άιιε κηα αθαίκαμε θαη άληε ην πνιχ-πνιχ θάπσο λα επηζηξέςεη εδψ θάλα έκβαζκα πνπ ζα ζηέιλεη ζηνπο δηθνχο ηνπ γνλείο. Ζ άιιε ελαιιαθηηθή είλαη λα θάλεηο θαη εζχ θαη νη δάζθαινί ζνπ ζνβαξφηεξε ρξήζε νη κελ ησλ δε απφ ην λα είζηε νη κελ ν ιφγνο θαη ν ηξφπνο λα έρνπλ νη κελ κηζζφ θαη νη δε αλαβνιή ηνπ αλαπφθεπθηνπ, είηε ζηξαηνχ είηε εξγαζίαο-ή-αλεξγίαο (παξάδεηγκα ησλ απγψλ πνπ ιέγακε) Δζχ λα θάλεηο ζνβαξφηεξε ρξήζε ησλ φζσλ γλψζεσλ έρνπλε απφ ην λα εκπνδίδεηο άιινπο λα ηηο ιακβάλνπλ θαη απηνί λα θάλνπλ ζνβαξφηεξε ρξήζε ησλ γλψζεψλ ηνπο θαη ησλ δπλαηνηήησλ ζνπ πξνγξακκαηίδνληαο θαιχηεξα πνηα θαη πφζα πηπρία ζρεηίδνληαη κε ηη παξαγσγή θαη ζθεπηφκελνη φινη καδί αλ κφλν κε πηπρία ή κε ηνπξηζκφ παξάγεη θάηη κηα ρψξα. Μηα άιιε αλαβνιή αλαπφθεπθηνπ, έηζη θη αιιηψο, είλαη θαη ην λα θαηαζηνχλ ζε ιίγν, κέζσ ειεθηξνληθήο δηδαζθαιίαο θαη ειεθηξνληθήο εμέηαζεο, ηα θηίξηα ησλ παλεπηζηεκίσλ πεξηηηά (άξα θαη νη θαηαιήςεηο λα γίλνληαη κφλν απφ άζηεγνπο) θαη κεηά, κε ηνλ ίδην ηξφπν (κέζσ ειεθηξνληθήο εμέηαζεο απφ εξγνδφηεο γηα ην αλ έρνπλ νη αηηνχληεο ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο), λα θαηαζηνχλ θαη νη θαζεγεηέο πεξηηηνί, θαη λα πξνζθέξνπλ ηηο γλψζεηο φζνη κπνξνχλ, αηνκηθά, λα απνδείμνπλ φηη ηηο έρνπλ, ζε φπνηνλ κπνξνχλ λα πείζνπλ (θαη λα πείζεη κεηά εθείλνο έλαλ εξγνδφηε, φπσο θάπνηε δελ ρξεηαδφηαλ λα έρεηο πηπρίν νηθνδφκνπ γηα λα δνπιέςεηο, θαηλφηαλε ζηνλ έκπεηξν αλ κπνξείο ή φρη). Ση ζα πείηε χζηεξα ν έλαο ζηνλ άιιν γηα ηνλ απνρξψληα ιφγν ηεο χπαξμεο θαη ησλ δπν ζαο; Όηη ζαο έιεηςε ε δσληαλή παξνπζία αιιήισλ; Απηψλ πνπ δελ παηάηε ζηηο δηαιέμεηο ηνπο ή πνπ ηνπο ινχδεηε κε ζθνππίδηα; Έ, αληίζηνηρα, φηη ηνπο έιεηςαλ ηα θελά ακθηζέαηξα θαη νη επηζθέπηεο κε ηηο ζθνππηδνζαθθνχιεο; Λνηπφλ; Απηφ ήηαλ; Σα είπακε φια; Δθηφο απφ άκβσλα γθξίληαο δελ έρνπκε θάλα παθησιφ, ή έζησ απιψο πνηακφ, ρεηξνπηαζηψλ γλψζεσλ (θαη φρη απιψο ελαπζκάησλ-εξεζηζκάησλ πνπ είλαη γηα καζεηέο πνπ κφλν κειινληηθά ζα λαη ζθεπηφκελνη) λα πξνζθέξνπκε ζε ήδε λπλ ζθεπηφκελνπο θνηηεηέο; ρνπκε. Καη θαηαγεγξακκέλεο κε ην εμήο ζθεπηηθφ θαηά λνπ: ηα καζήκαηα πνπ αγαπνχζακε πνιχ (ελ πξνθεηκέλσ «εθαξκνζκέλα καζεκαηηθά» ) θαη πνπ θάλακε πνιιέο καλνχβξεο γηα λα ηα κάζνπκε θαιά θαη ζα ζέιακε λα ηα ρνπκε δηαβάζεη απφ ζσζηφηεξα βηβιία (έζησ γηα λα καο κείλεη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο φρη γηα πξφζζεηε επηζηήκε αιιά γηα πεξηζζφηεξε «πεξηπέηεηα», είηε ζε πξνζσπηθή είηε ζε θαιιηηερληθή δσή είηε ζε αθηηβηζκφ θιπ), ηα καζήκαηα απηά ινηπφλ αο καο ξσηήζεη φπνηνο ζέιεη λα ηνπ ηα δψζνπκε δσξεάλ λα θφςεη δξφκν. Αο καο ζηείιεη ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ζηα ζρφιηα θαη θάηη πνπ ην ζεσξεί απφδεημε φηη δελ ζέιεη απιψο λα ζαριακαξίζεη ή λα θάλεη θαθελνθνπβέληα πεξί πεπξαγκέλσλ 17

18 πξπηάλεσλ ή ζθνππηδνζαθθνπινθνπβαιεηψλ θαη ζα ηνπ πνχκε ηηο ζνβαξέο ιεπηνκέξεηεο ησλ επί κέξνπο ζεκάησλ. Θα ήηαλ πνηθηινηξφπσο παξεμεγήζηκε εθηξνπή λα πνχκε πεξηζζφηεξα εδψ θη φρη απιψο απφ θνληά. Tα ιέκε απιψο ζαλ δείγκα ηξφπνπ πνπ κπνξεί θάπνηνο λα βνεζάεη αθφκα θη απφ ην εμσηεξηθφ (αλεμάξηεηα απ ην φηη, πξνζσπηθά,ηα ιέκε απ ην εζσηεξηθφ) ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα λαη νχηε Υάηδελκπεξγθ νχηε ζπλνκηιεηήο ζαιηηκπάγθσλ είηε λέσλ είηε γέξσλ. Δδψ απφ αιινχ μεθηλήζακε θαη αιινχ, ζηελ ζπκπιήξσζε εθείλσλ κε ηα νπνία μεθηλήζακε, ζα θαηαιήμνπκε. Καη χζηαηα ζηε 17Ν γηα ηελ νπνία έγηλε θαη ην φιν ζάηη: ην ακέζσο πξνεγνχκελν ιηλθ απφ ην ιηλθ πνπ βξηζθφκαζηε θάπνπ αλαθέξακε ην Η γηνξηή ηεο 17Ν ζαλ ζέαηξν κε ηα παηδηά ζηε Γιώζζα.pdf Απφ απηφ ινηπφλ, έλα ζθεηο, ην πξψην, άξεζε ζηελ Ησάλλα θαη ζην Μάξθν πνπ ηνπο είδακε ζην ιηλθ ηεο γηνξηήο θαη επεηδή εθεί ρξεηαδφκαζηε θαη ηξίην εξκελεπηή γηα ξφιν ζηνλ νπνίν λαη κελ ζα ήηαλ ηδαληθφο ζε θάζε ηνπ ζθεληθή ιεπηνκέξεηα ν Δπηχρεο, αιιά ηνπ ρξφλνπ εθείλνο ζα έρεη απνθνηηήζεη, κε ξψηεζαλ γηα θακηά ιχζε. Σνπο είπα φηη αθνχ ν ξφινο ηνπ, σο ηξειιάξα πνηεηή, πνπ ηνλ παξαθνινπζεί θνξηφο, πνπ ζα ππνδπζεί ν Μάξθνο, ζεκαίλεη φηη ζα βξίζθεηαη ζε κέξνο ηεο ζθελήο πνπ ζα πξέπεη λα λνείηαη σο εθηφο ζθελήο, άξα ζα ηνλ βηληενζθνπήζνπκε κε θηλεηφ απφ θέηνο (ή απφ ην θαινθαίξη κεηά ηηο παλειιαδηθέο) θαη ζα ηνλ πξνβάιινπκε κε ηνλ πξνηδέθηνξα πιάη ηνπο ελψ ζα ηνλ παξαθνινπζνχλ ν θνξηφο Μάξθνο θαη ε ζχδπγφο ηνπ Ησάλλα. Ο θνξηόο (Νεαξόο αζηπλνκηθόο ζην ζπίηη ηνπ κε αθνπζηηθά. Τνπ κηιάεη ε ζύδπγνο θαζσο γπξίδεη απν καγαδηά κε ζαθθνύιεο κε θαηλνύξγηα ξνύρα) -Αααα! Γελ ην πηζηεχσσ! Αθφκα εθεί είζαη; Μπνξείο Υξηζηηαλέ κνπ λα κνπ πεηο ηη αθνχο φιε κέξα; Αζηπλνκηθφ παληξεχηεθα ή ξνθά; Όιε κέξα κε ηα αθνπζηηθά είζαη. Να ζνπ θέξσ ηε ζηνιή; Να κε μεράζσ θαη ηη δνπιεηά θάλεηο. (Ο άληξαο ηεο θάλεη λόεκα νηη δελ αθνύεη) -Υαίξσ πνιχ. Σν φηη δελ αθνχο ην μέξσ θαη κφλε κνπ. Αιιά δελ είκαη θαη ζίγνπξε. Κάηζε λα θάλσ κηα δνθηκή. Σν μέξεηο ην αίληγκα κε ηνλ κπάηζν πνπ ηξαγνχδαγε Θενδσξάθε; (Κάλεη λόεκα όηη δελ αθνύεη) - ηζη κπξάβν! Αλ η αθνχζεη ή ζα γειάζεη ή ζα κε βξίζεη. Ση απ ηα δπφ; άκπσο μέξεη πηα θαλείο αθφκα θη ν άλζξσπφο ηνπ ηη είλαη πνιηηηθά; Πνηφο ηνικάεη λα κηιήζεη αλνηρηά;. Αλ κε αθνχεη πάλησο αδχλαηνλ λα κε αληηδξάζεη. Λνηπφλ; Γηαηί ν κπάηζνο ηξαγνχδαγε Θενδσξάθε ζην δξφκν;... Να ην πάξεη ην πνηάκη; Γηα λα πηάλεη φπνηνλ πέξλαγε. Με ηη θαηεγνξία; Όηη άθνπγε Θενδσξάθε πνπ απαγνξεχεηαη. Υά(Παπζε) Ξαλαρά. Πψ-πψ, κνλαμηά! Μφλε κνπ ηα ιέσ κφλε κνπ η αθνχσ, κφλε κνπ γειάσ. Αλ θαη απφ κηα άπνςε έρεη θη απηφ ηα θαιά ηνπ. Πην ειεχζεξα εθθξάδνκαη. Αο φςεηαη ν παηέξαο κνπ πνπ ήηαλ εζληθφθξσλ θη ήζειε λα κε παληξέςεη κε αζηπλνκηθφ γηφ θίινπ ηνπ πνπ ήηαλ εζληθφθξσλ θη απηφο, κε ραζεί ην θειεπνχξη. Κη αο φςεηαη θη ε ζηξαβνκάξα κνπ πνχζεια λάρσ ην κεγαιφζηαπξν ηεο θαιήο θνπέιιαο θη έθαλα φηη κνχιεγαλ. Νάηα ηα θαιά ηψξα. Να ιέσ ηε γλψκε κνπ αλνηρηά κφλν φηαλ βνπιψλεη η απηηά ηνπ. Να πψ θαη θάλα πην ρνληξφ, αιιά κε καο αθνχζνπλ νη γείηνλεο... (Κιείλεη ελ ησ κεηαμύ ηα παξάζπξα)...εκείο ηνπο θνβφκαζηε πην πνιχ θη απ φζν καο θνβνχληαη απηνί πνχκαζηε κπαηζννηθνγέλεηα, θνβάηαη ν Γηάλλεο ην ζεξηφ θαη ην ζεξηφ ην Γηάλλε. Να ην ρνληξχλσ ινηπφλ ην παηρλίδη ή παίδσ κε ηε θσηηά πνπ ιέεη ν ιφγνο; (Σην κηιεηό) Σξείο θη εμήληα παίξλεηε, θφζκν γηα λα δέξλεηε. Κακκηά αληίδξαζε. Αλ ηφρε αθνχζεη ζα κ είρε δείξεη θαη κέλα. Καη ηδάκπα, ρσξίο νχηε ηξείο θη εμήληα. Κάηζε λα ην βγάισ ην απσζεκέλν κε θάλα ληεζηκπέι παξαπάλσ. Να ηνπ ξίμσ ζη απηηά. 18

19 (Πην θσλαρηά θαη απν πην καθξηά θαη έηνηκε λα θύγεη ηξέρνληαο) Τξείο θη εμήληα παίξλεηε, θόζκν γηα λα δέξλεηε! Ααρ ην επραξηζηήζεθα. (Ξαθληθά απηόο αληηδξά, βγάδεη ην έλα αθνπζηηθό, απηή ηηλάδεηαη) -Καιά ξε γπλαίθα, ην μέξσ νηη ηξείο θη εμήληα παίξλνπκε, γη απηφ θάλσ ππεξσξίεο θαη παίξλσ δνπιεηά ζην ζπίηη, θη αθνχσ θαζεηεο απ ηελ ππεξεζία. Μαγλεηνθσλνχλ φιε κέξα νη θνξηνί καο απηνχο πνπ παξαθνινπζνχκε θαη ηψξα αθνχκε εκείο κε ιέλε ηίπνηε απαγνξεπκέλν ή θάλα κπζηηθφ, θακκηά ζπλσκνζία... -Σνλ Σδέτκο Μπφλη παληξεχηεθα; -Όρη λα ην παηλεπηψ αιιά... (Ξαλαβάδεη ην αθνπζηηθό. Η γπλαίθα ηνπ μεθπζάεη κε αλαθνύθηζε) Οχθ, πήγε ε ςπρή κνπ ζηε Κνχινπξε, λφκηζα φηη η άθνπζε φια φζα είπα. Κάηζε λα δνθηκάζσ άιιν έλα αλέθδνην. Πέξλαγε ν Παηηαθφο κπξνζηά απ ην άγαικα ηνπ Ρήγα Φεξξαίνπ θαη μαθληθά αθνχεη ην άγαικα λα ηνπ κηιάεη:παηηαθέ έρσ έλα παξάπνλν απν εζάο. ηνπ Κνινθνηξψλε ην άγαικα βάιαηε θαη άινγν. Θέισ θη εγψ άινγν» Κάγθειιν ν Παηηαθφο, ηα ιέεη ζηνλ Παπαδφπνπιν, δελ ηνλ πίζηεπε. «Πάκε καδί λα ζην πεί θη εζέλα» ηνπ ιέεη. Πάλε καδί θη αθνχλε ηνλ Ρήγα Φεξξαίν λα ηνπο ιέεη «Παηηαθέ, άινγν ζνπ δήηεζα θαη κνχθεξεο κνπιάξη;» (Ο άιινο ρακπάξη) -ηνπ θνπθνχ ηελ πφξηα πάξ ηελ πφξηα θαη θχγε πνπ ιέλε. Πάσ λα καγεηξέςσ γηα βξάδπ. Ααρ, ηη θαιφ πξάγκα απηά ηα αθνπζηηθά, κ έλα ζκπάξν δπφ ηξπγφληα, θαη ππεξσξίεο πιεξψλεηαη λα πιεξψζνπκε ηηο δφζεηο γηα ην ζαινλάθη κε ηα δαλέδηθα πνχλαη ηεο κφδαο, θαη κπνξψ θαη ηνπ κηιάσ ειεχζεξα αθνχ δελ κ αθνχεη, απηφ ζα πεί επηθνηλσλία ζε δεπγάξη. Γεηά ζνπ βξαδπλέ ραθηέ. (Βγάδεη ην έλα αθνπζηηθό πάιη) -Πψο κε είπεο; -Κάηη γηα βξαδπλφ θαθέ είπα, θάλεη θαθφ. Θα καγεηξέςσ ειαθξά. (Μόιηο θεύγεη, ν άιινο βγάδεη ηα αθνπζηηθά) Ακάλ πηά, θαγνχξα κ έπηαζε ζη απηηά κ απηά ηα θαξνχιηα. Πψο θξαηήζεθα θαη δελ γέιαζα! Καη γακψ ηα αλέθδνηα. Αλ φκσο ηα ιέεη γηα λα κε ςαξέςεη; Καη λα κε ςαξέςεη σο αξηζηεξή θάηη πάεη θη έξρεηαη. Αλ ηελ έρεη βάιεη ε ππεξεζία φκσο γηα λα δεί αλ θάλσ λεξά; Νάρσ εκπηζηνζχλε; Μαο είπαλ ζηε ππεξεζία λα κελ εκπηζηεπφκαζηε απηά πνπ θάλνπκε ζε θαλέλαλ, νχηε ζηε γπλαίθα καο. Μήπσο ηξειιάζεθα; Απηνί καο ηφπαλε κήπσο ε γπλαίθα καο είλαη αξηζηεξή, εγψ ηελ ππνςηάδνκαη κήπσο είλαη βαιηή ηεο ρνχληαο. Παλησο θη εγψ ήζεια λα ηεο πψ έλα αλέθδνην. Καη ζέισ ηφζν πνιχ λα ηεο ην πψ πνπ ζα ην πψ θσλαρηά. Αιιά ηψξα πνπ δελ αθνχεη. Κνίηα ράιη, θπξηνιεθηηθά καο έθαλε θαη παξακηιάκε απηφ ην θσινεπάγγεικα. Καη δελ είλαη θαλ αλέθδνην, αιήζεηα είλαη. Όηαλ είπε ν Παπαδφπνπινο «Διιάο Διιήλσλ Υξηζηηαλψλ» ν γέξνο ν Παπαλδξένπ είπε «Διιάο Διιήλσλ Υξηζηηαλψλ Καζνιηθψο Γηακαξηπξνκέλσλ» Απφ αηάθεο πάληα έζρηδε ν γέξνο.αρ, πψο ζα γέιαγε ε θνξηηζάξα κνπ αλ ηάθνπγε! Να ην ξηζθάξσ λα ηεο ην πψ; Μήπσο έρσ γίλεη παξαλντθφο απ ηελ πνιιή θαρππνςία; Όηαλ είκαζηαλ ληφπαληξνη ηελ ζεσξνχζα θνξίηζη αζηέξη, θη εθείλε εκέλα κ είρε θαη γηα γακψ ηνπο ηππάδεο, ηψξα πψο θαηαληήζακε έηζη; (Μπαίλεη ε ζύδπγνο κε πνδίηζα θνπδίλαο) -Αγάπε κνπ θαηαπιεθηηθφ απηφ πνχπε ν γέξνο ηεο Γεκνθξαηίαο! (Τηλάδεηαη, ή κάιινλ ζεθώλεη γηα κηα ζηηγκή ηα ρέξηα ςειά)) -Ααρ! Με παξακφλεπεο! Γελ καγείξεπεο; -Όρη εξρφκνπλα λα ζνπ πψ απφ θνληά νηη έηνηκν ην θατ γηαηί δελ ζα κ άθνπγεο κε ηα αθνπζηηθά θαη θαηα ιάζνο ζ αθνπζα. -Καη πνχ μέξεηο φηη δελ ηάπα επίηεδεο ηα αλέθδνηα γηα λα ζε ςαξέςσ; -Σψξα ππνςηάδεζαη θαη ηνλ εαπηφ ζνπ ηνλ ίδην; -Δζχ δελ κε ππνςηάδεζαη ζάκπσο; -Αλ παξακίιαγεο θη έιεγεο κφλν αλέθδνηα γηα πνιηηηθά ζα ζε ππνςηαδφκνπλ. Αιιά είπεο θαη γηα ηφηε πνπ είκαζηαλ ληφπαληξνη, θη αλ άθνπγεο κε ηί θσλή ηάπεο! Γη απηφ ζηγνπξεχηεθα φηη θη εζχ δελ ρσλεχεηο ηελ ρνχληα φπσο θη εγψ. 19

20 -ο, κπνξεί λα καο έρνπλ βάιεη θαη καο θνξηφ. -Απ ηνπο πνιινχο θνξηνχο πνπ βάιαηε δελ εκπηζηεχεζηε νχηε ν έλαο ηνλ άιιν ηψξα; -Πέο ςέκκαηα! -Θα κνπ πείο ηη άθνπγεο ζηελ θαζέηηα; -Παξαθνινπζνχζακε θάπνηνλ πνπ άθνπγε Θενδσξάθε. Φνβεξά ηξαγνχδηα. -Να ηα αθνχζνπκε θη νη δπφ καδί (Σε ιίγν αθνύλε κε ηε γξνζηά ζεθσκέλε ην «πάιεο μεθίλεκα» ζηνπο ζηίρνπο «όρη άιια δάθξπα θιείζαλ νη ηάθνη ιεπηεξηάο ιίπαζκα νη πξώηνη λεθξνί». Ο αζηπλνκηθόο ην ζηακαηάεη μαθληθά ζην «Λνπινύδη θσηηάο βγαίλεη απ ηνπο ηάθνπο..» θαη ιέεη:) -Ρε, θη αλ καο αθνχεη ν θνξηφο ηνπ θνξηνχ; -Θα γίλεη κε ηε γπλαίθα ηνπ θη απηφλ φηη έγηλε κεηαμχ καο ηψξα. -Γειαδή; -Θα ζσζεί ν γάκνο ηνπο φπσο θη δηθφο καο ζψζεθε κφιηο ηψξα. Αλ καο αθνχζνπλ πψο ηα βξήθακε ζα ζπκεζνχλ ηα δηθά ηνπο θαη ζα ηα βξνχλ θη απηνί. Θα πάξνπλ ην θαιφ παξάδεηγκαα Αεδία είρακε θαηαληήζεη. Οπνηνο θαη λάλαη, φπνπ θαη λα βξίζθεηαη, απηφο πνπ παξαθνινπζνχζαηε καο έθαλε έλα κεγάιν θαιφ, ηη λα θάλεη άξαγε απηή ηε ζηηγκή; -Κάλα πνίεκα ζα γξάθεη, πνηεηήο είλαη. -Κη χζηεξα ιέλε ηνπο πνηεηέο ιαπάδεο Λέο θαη δελ ξηζθάξνπλ λα βγάινπλ ην θίδη απ ηελ ηξχπα κ φινπο εζάο λα ηνπο παξαθνινπζείηε. Σν μέξεη φηη ηνλ παξαθνινπζείηε; -Σν ππνςηάδεηαη αιιά κάιινλ ην παίξλεη φπσο θη εζχ, ηνλ άθνπγα πνπ κνπξκνχξαγε θάηη ζηηράθηα πνπ έιεγαλ απηφ πνχιεγεο θαη ζπ, νηη φπνηνο ηνλ αθνχεη θαιφ ζα ηνπ θάλεη γηαηί ζα πάξεη ην θαιφ παξάδεηγκα. Απην δελ είπεο θη εζχ; -Μα πνηα είκαη! Σα κεγάια πλεχκαηα ζπλαληψληαη πνπ ιέλε! -Ρέ; Σειηθά ιέο λάρσ παληξεπηεί πνηήηξηα θαη λα κελ ην μέξσ; -Απηά λα η αθνχλε κεξηθνί-κεξηθνί εδψ κέζα πνπ λνκίδαλε φηη ηνπο παξαθνινπζνχζε ν άλζξσπφο ηνπο. Θα κνπ θάλεηο κηα ράξε; Να πείο λα ζε βάινπλε απνθιεηζηηθφ θνξηφ ηνπ πνηεηή έηζη ψζηε ακα ην βγάιεη απηφ ην πνίεκα λα κε ην ράζνπκε. -ε ηξψεη ε πεξηέξγεηα ηψξα ε; -Εήιεηεο; Εήιεηεο; Ρε ραδνχιε,εγψ ηψξα ηφζν πνπ ράξεθα πνπ μαλαγίλακε δεπγάξη απηφλ ζα ζθεθηφκνπλα; Απιψο ζέισ λα ζαπκάζσ ζαλ πνίεκα απηά πνπ ζάγξαθα εγψ αλ είρα ην ιέγεηλ λα ηα θάλσ ζηηράθηα. Πψο ζάηαλ άξαγε; -Αθνχ είλαη έηζη λάξρεζαη λα ηνλ παξαθνινπζνχκε καδί. (Σηελ επόκελε ζθελή ν πνηεηήο (πνπ είλαη λεαξόο, ζηελ ειηθία ηνπ δεπγαξηνύ) πξώηα ην δηαβάδεη ην πνίεκά ηνπ, ύζηεξα ην ηξαγνπδάεη θαη ην ρνξεύεη, νη άιινη ην αθνύλε ζηα αθνπζηηθά (απν ηελ θαζέηηα Βόιθ Μπίξκαλ, Θάλνπ Μηθξνύηζηθνπ) θαη ην ηξαγνπδνύλ θαη ην ρνξεύνπλ θη απηνί (ζε ηαγθό, ξόθ, ραζάπηθν, ή κπαιιεην (απηό ή ζύδπγνο: πεξηζηξνθέο όξζηα «ζηα λύρηα», ή άικαηα. Ίζσο θη ν ζύδπγνο λα ηε ζεθώλεη όπσο νη ρνξεπηέο ηελ κπαιιαξίλα), ηζηθηεηέιη, δετκπέθηθν, ηαπξνκαρία (κε ην θνθθηλν ηξαπεδνκάληειν. Πώο γίλεηαη λάρνπλ εζληθόθξνλεο θόθθηλν ηξαπεδνκάληειν; Δίλαη θξππηναξηζηεξνί θαη επίζεο ε ηαπξνκαρία δείρλεη θη όηη ηόρεη ην αξηζηεξηιίθη θαη ζαλ θόθθηλν παλί έλαο αζηπλνκηθόο. Σαλ ηαπξνκαρνο ε ζύδπγνο βαδεη θαη βεκαηα θιακελθν. Δπίζεο κηα ρνξεπηηθή θηγνύξα λάλαη όηη ηξέρνπλ κε θόξα λα αγθαιηαζηνύλ αιιά αζηνρνύλ θαη αιιεινπξνζπεξληνύληαη θαη θιείλνπλ ηα ρέξηα ηνπο ζηνλ αέξα αληη ν έλαο γύξσ απ ηνλ άιιν αιιά ακέζσο γπξίδνπλ θαη αγθαιηάδνληαη (ζαλ ζύκβνιν ηνπ γάκνπ ηνπο πνπ θόληεςε λα ραιάζεη) επίζεο κπινύδ θιπ.θιπ.. Τηο θηγνύξεο πνπ νη δπν θάλνπλ ζαλ δεπγάξη ν πνιηνξθεκέλνο (θαη άξα κνλαρηθόο) πνηεηήο ηηο θάλεη παξάιιεια θαη ηαπηόρξνλα κε ηελ θαξέθια ηνπ, όζεο γίλνληαη, γηαηί δελ ερεη θηιελάδα αθνύ θξύβεηαη θαη δελ ζειεη λα παξεη θαη θαλελαλ ζην ιαηκό ηνπ, άξα κε ηελ θαξέθια θαλεη π.ρ θηιηά κπινύδ, πεξάζκαηα ηνπ πνδηνύ επάλσ απ ηνλ άιιν γνλαηηζηό ζηα δετκπεθηθήο πλνήο ή ζηα αλαζεθώκαηα ή ρακειώκαηα ηεο παξηελαηξ ζηα ηαγθό, ή ζηα πεξάζκαηα θάησ απ ηα πόδηα ζην ξόθ (ή ζε αεξνπιαληθά ηνπ ξόθ). Καηαιήγνπλ ζην ηέινο ζε θαλ- θαλ παξαιιεια όινη, νη άληξεο ηα ελνπνηνύλ κε ηζάκηθν θαη ρηππήκαηα ηεο κύηεο ηνπ παπνπηζηνύ (ηεο «θνύληαο ηνπ ηζαξνπρηνύ»). Πάκε πξώηα ζηελ αλάγλσζε από ηνλ πνηεηή πνπ νη ζύδπγνη αθνύλε από ηα αθνπζηηθά, αθόκα θαζηζηνί. Τα ρνξεπηηθά ζα γίλνπλ όηαλ, ακέζσο κεηά, ζα αθνπζηεί ε κεινπνίεζε ηνπ Θάλνπ Μηθξνύηζηθνπ) 20

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΥΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΟΤ ΛΤΚΟΤ ΜΕ ΣΑ ΕΦΣΑ ΚΑΣΙΚΑΚΙΑ Παιδική θεαηρική παράζηαζη ηης άζας Καραγιαννίδοσ Πέννα

ΣΑ ΥΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΟΤ ΛΤΚΟΤ ΜΕ ΣΑ ΕΦΣΑ ΚΑΣΙΚΑΚΙΑ Παιδική θεαηρική παράζηαζη ηης άζας Καραγιαννίδοσ Πέννα ΣΑ ΥΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΟΤ ΛΤΚΟΤ ΜΕ ΣΑ ΕΦΣΑ ΚΑΣΙΚΑΚΙΑ Παιδική θεαηρική παράζηαζη ηης άζας Καραγιαννίδοσ Πέννα ΚΗΝΗ ΠΡΩΣΗ Με κνπζηθή ππόθξνπζε εκθαλίδεηαη ε κακά θαηζίθα. Πσ, πσ, δνπιεηέο πνπ έρσ! Δνπιεηέο έλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750)

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Δημιοσργός: Ζωή Τζιλίκη Λεηςία 1745. Δίκαη 60 ρξνλώλ θαη έρσ απνθηήζεη κεγάιε θήκε ζαλ νξγαλίζηαο, ηζεκπαιίζηαο, θάληνξαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά,

Διαβάστε περισσότερα

Β Γεκνηηθνύ 12 νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Βόινπ

Β Γεκνηηθνύ 12 νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Βόινπ Έλα πξόγξακκα γηα λα κάζνπκε λα θπθινθνξνύκε κε αζθάιεηα. Β Γεκνηηθνύ 12 νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Βόινπ Υπεύζπλνη πξνγξάκκαηνο : Θωκάο Σηκόπνπινο -Τξύθωλ Γθνπληέιηαο Δκέλα Αιίθε. Με ιέλε Αιέμε. Κη εκέλα Σηέθαλν.

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΘΗΜΑΣΑ ΓΘΑ ΣΟ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΘΟ

ΠΟΘΗΜΑΣΑ ΓΘΑ ΣΟ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΘΟ ΠΟΘΗΜΑΣΑ ΓΘΑ ΣΟ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΘΟ 1050 τιλιόκσκλοι Κωζηούλα Μηηροπούλοσ Απηή ε θσλή πνπ ηξέκεη ζηνλ αέξα, δελ ζνπ ζηεηιε έλα κήλπκα κεηέξα, απηή ε θσλή δελ ήηαλε ηνπ γηνπ ζνπ, ήηαλ θσλέο ρηιηάδεο ηνπ ιανύ ζνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

1. (Epp 30) Γξάςηε ηελ άξλεζε ησλ παξαθάησ ινγηθώλ πξνηάζεσλ:

1. (Epp 30) Γξάςηε ηελ άξλεζε ησλ παξαθάησ ινγηθώλ πξνηάζεσλ: 1. (Epp 30) Γξάςηε ηελ άξλεζε ησλ παξαθάησ ινγηθώλ πξνηάζεσλ: Α) Ο Γηάλλεο έρεη ύςνο 1,80 κέηξα θαη δπγίδεη ηνπιάρηζηνλ 90 θηιά. Β) Τν ιεσθνξείν άξγεζε ή ην ξνιόη ηνπ Νίθνπ πήγαηλε πίζσ. Α) Ο Γηάλλεο δελ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΚΡΑΣΗ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο)

ΧΚΡΑΣΗ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΧΚΡΑΣΗ Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο) (ην γξαθείν, ζην ζπίηη ηνπ θαζεγεηή) ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Καιψο ηνπο Β: Σα θαζίθηα Αιιά ηη πεξηκέλεηο απφ θαζηζηφκνπηξα Ννκίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο)

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) (ην κπαθγθξάνπλη, ζε βίληεν δξφκνπ κε δέληξα, θπξίσο θππαξίζηα, ν νπνίν εθηείλεηαη ζε φιν ην κήθνο ηεο ζθελήο. Δπί

Διαβάστε περισσότερα

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΞΑΣΜΙΗ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΒΡΑΜΟ ΔΞΑΣΜΙΗ Καηά ηελ εμάηκηζε ηα κόξηα ηνπ πγξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή.

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή. Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή Ση 2 2010-2011 Δπιμέλεια: κ. Μοςζούπη Άννα Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Γηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ Γάκεζα κηα Κεμηθάλα, γάκεζα κηα Ηλδή, γάκεζα κηα Θαλαδντλδηάλα, γάκεζα καχξεο, γάκεζα Θηλέδεο, γάκεζα Γεξκαλίδεο, Οσζίδεο, γάκεζα φιεο ηηο θπιέο. Απηφο ήηαλ έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική

Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική Ρν trafficking, ίζσο είλαη φηη ρεηξφηεξν ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή ζηνλ θφζκν, ρσξίο λα έρεη

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα