چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور"

Transcript

1 ساز و كار تشكيل كورديريت در شيشه-سراميك سيستم MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 تهيه شده به روش سل- ژل 2 1* هلنا ملكزاده و محمد رضواني 1- دانشجوي كارشناسي ارشد دانشكده فني مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز گروه مهندسي مواد تبريز ايران 2- دانشيار دانشكده فني مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز گروه مهندسي مواد تبريز ايران * (تاريخ دريافت: 91/05/15 تاريخ پذيرش: 91/10/02) چكيده سل-ژل يكي از روشهاي شيميايي در سنتز نانوپودر ميباشد كه در سالهاي اخير مطرح شده است. در اين تحقيق نانوپودر 1 آمورف با تركيب كورديريت استوكيومتري در سيستم MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 با استفاده از تترااتيل اورتوسيليكات (TEOS) و كلريدهاي آلومينيوم و منيزيم تهيه شد. توزيع اندازه ذرات پودر سنتز شده با استفاده از دستگاه آناليز ليزري بررسي شد. بررسي ساختار ژل در دماهاي 100 و 1385ºC توسط آناليز FT-IR انجام گرفت. همچنين سازوكار تشكيل كورديريت و واكنشهاي اتفاق افتاده در حين عمليات حرارتي ژل تا تبديل كامل به كورديريت (1385ºC) با استفاده از DSC و XRD مورد بررسي قرار گرفت. الگوهاي پراش اشعه ايكس نشان داد كه اسپينل و كريستوباليت در ابتداي عمليات حرارتي تشكيل شده و سپس با واكنش بين آنها α -كورديريت به عنوان فاز اصلي در دماي پيك تبلور در شيشه-سراميك سينتر شده تشكيل شد. همچنين تبديل از µ -كورديريت به α -كورديريت و نيز تبلور مستقيم α -كورديريت از فاز شيشه صورت ميگيرد. واژههايكليدي: سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور 6 5 ) 2 (3Al 2 O 3.2SiO سافيرين ) 2 (4MgO.5Al 2 O 3.2SiO اسپينل 7 ) 3 (MgO.Al 2 O فورستريت ) 2 (2MgO.SiO و... باشند 2].[3-1- مقدمه شيشه-سراميكها موادچندبلوريني هستند كه با تبلور كنترل شده شيشه تهيه ميشوند. ريزساختار حاصله معمولا داراي درصد حجمي بلورين همراه با شيشه باقيمانده است [1]. مواد بسبلور بر اساس سيستم MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 ممكن است 2 شامل فازهاي بلورين متعدد نظير كريستوباليت كورديريت كورديريت در سه حالت پليمورفي وجود دارد: فاز ايندياليت يا α -كورديريت دمابالا با ساختار هگزاگونال فاز β -كورديريت دماپايين با ساختار اورتورومبيك و فاز فراپايدار μ -كورديريت كه يك محلول جامد با ساختار β -كوارتز است [5-3]. 4 3 ) 2 (2MgO.2Al 2 O 3.5SiO انستاتيت ) 2 (MgO.SiO مولايت

2 فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي مواد مجلسي / سال هفتم / شماره دوم/ تابستان 1392 MgO-34/93% Al 2 O 3-51/37% SiO 2 88 براي سنتز كورديريت روشهاي مختلفي وجود دارد كه از جمله به واكنش حالت جامد سل-ژل و تبلور از شيشه به روش ذوب و سينتر ميتوان اشاره نمود [6]. در واكنش حالت جامد سينتر كورديريت استوكيومتري و ساخت بدنه چگال بدون استفاده از كمكسينتر مشكل است زيرا محدوده دماي سينتر بسيار باريك (حدود (20-30ºC بوده و نزديك به دماي ذوب نامتجانس آن است. در روش ذوب براي فراوري شيشه مشكلاتي نظير دماي ذوب بالاتر از 1500ºC جدايش فازي در شيشه اوليه و عدم استوكيومتري شيميايي كورديريت سنتز شده وجود دارند [9-7]. در روش سينتر پودر شيشه نيز شيشه- سراميك از دانسيته كمتري برخوردار است [10]. به منظور كاهش دماي سنتز و بهبود ويژگيهاي پودر از روش شيميايي سل-ژل استفاده ميشود. در روش سل-ژل پودرهاي سنتز شده به علت اندازه ذرات ريز از انرژي آزاد سطحي بالايي برخوردارند كه سبب كاهش دماي سينتر شده و چگالش تقريبا به راحتي صورت ميگيرد [11]. همچنين سطح ويژه بالا و قابليت سينترپذيري پودرهاي حاصل از سل-ژل محدوده دماي سينتر را وسيعتر ميسازند [3]. تهيه شيشه-سراميكهاي بر پايه كورديريت در سيستمهاي MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 و MgO-CaO-Al 2 O 3 -SiO 2 با روش سل-ژل به طور گستردهاي در سالهاي اخير انجام گرفته است 10] و ]. درتحقيق حاضر تركيب شيشه مبنا بر پايه فاز كورديريت با توجه به تركيب استوكيومتري انتخاب شد. CaO به عنوان يك اكسيد دگرگونساز اضافه شد. اين اكسيد شبكه سيليكاتي را گسسته و ويسكوزيته شيشه را كاهش ميدهد. اين امر منجربه تسريع چگالش شده و همچنين به دليل شكسته شدن پيوندهاي يوني قوي آرايش مجدد مولكولها را براي جوانهزني و رشد بلور امكانپذير ميسازد. در نتيجه دماي تبلور را كاهش ميدهد [14]. در نهايت رفتار تبلور و سازوكار تشكيل كورديريت در اين سيستم مورد بررسي قرار گرفت. 2- مواد و ر شو تحقيق تركيب شيشه مبنا بر پايه فاز كورديريت به صورت (درصدوزني) CaO انتخاب شد. 13/7% و 3 درصد وزني مواد اوليه مصرفي براي تهيه ژل شامل تترااتيل اورتوسيليكات 8 (TEOS) كلريد آلومينيوم با 6 مولكول آب كلريد منيزيم با مولكول آب و كلريد كلسيم با 2 مولكول آب با خلوص بالاي 99/9% ميباشند. اتانول به عنوان حلال مورد استفاده قرار گرفت. فرآيند تهيه ژل در شكل (1) نشان داده شده است. شكل (1): نمودار جريان تهيه پودر كورديريت همانطور كه در شكل (1) مشاهده ميشود ابتدا TEOS همراه با اتانول و مقداري آب (به منظور هيدروليز جزي ي (TEOS با نسبتهاي مولي 1:2:9 =اتانول: بآ رفلاكس و هيدروليز TEOS تثبيت دما انحلال MgCl 2.6H 2 O (همراه TEOS: در 40ºC انحلال AlCl 3.6H 2 O در اتانول افزودن به صورت آهسته (حلالزدايي) تراكم كلسيناسيون هم زدن محلول شفاف ژل تر ماندگاري ژل ژل خشك شده پودر آمورف t= 2h با افزودني (CaO در اتانول افزودن به صورت آهسته t = 2 h, T = 25 ºC t = 12 h, T = 25 ºC t = 24 h, T = 100 ºC T = 500 ºC 11 رفلاكس (فرآيند جوشيدن مايع همراه با عمل ميعان است) شد. بعد از اتمام رفلاكس دماي آن در 40ºC تثبيت شد. سپس نمكهاي AlCl 3.6H 2 O و MgCl 2.6H 2 O كه به طور جداگانه در اتانول و در دماي محيط حل شدهاند به محلول الكلي TEOS با دماي

3 89 سازوكار تشكيل كورديريت در شيشه-سراميك سيستم MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 تهيه شده به روش سل-ژل 40ºC افزوده شدند. محتواي ظرف بر روي همزن مغناطيسي در دماي محيط به شدت همزده شد. به اين ترتيب سل كاملا هموژن و يكنواخت تهيه شد. براي كامل شدن واكنشها محلول با سرعت آهسته الكلزدايي شد. در ادامه با افزايش دما و گذشت زمان در اثر واكنش تراكم (با تبخير حلال) و افزايش غلظت محلول به ژل تبديل گرديد. ژل حاصل به دليل وجود باندهاي سيلوكسان (=SiOSi=) ژل پليمري با ساختار زنجيرهاي محسوب ميشود كه فاز مايع در داخل آن حبس شده است. در نهايت ژل خشك شده در 500ºC كلسينه گرديد و پودر آمورف با ذرات يكنواخت و بسيار ريز به دست آمد. تعيين اندازه ذرات پودر سنتز شده با استفاده از دستگاه اندازهگيري اندازه ذرات (SALD-2101,Shimadzo) به روش ليزر انجام گرفت. به منظور مطالعه نوع پيوندهاي موجود در ساختار نمونهها از دستگاه آناليز (Tensor,27 Bruker) FT-IR در محدوده عدد موج 1- cm استفاده شد. براي بررسي رفتار تبلور از گرماسنجي افتراقي همزمان DSC/TG (409 (Netzsch STA استفاده شد. نمونههاي قرصي شكل با قطر 22 و ضخامت 4 ميليمتر با فشار اعمالي 1000 Kg/cm 2 شكل داده شدند. دماهاي مختلف عمليات حرارتي و 1385ºC (دماي بيشينه تبلور) با نرخ 1- min 10ºC و زمان نگهداري 2 ساعت انتخاب شدند. به منظور بررسي فازهاي تشكيل شده در دماهاي مختلف و دماي بيشينه تبلور از آناليز پراش اشعه ايكس استفاده شد. نوع فازهاي بلورين با استفاده از نتايج به دست آمده توسط پراشسنج اشعه ايكس Germany) (Siemens D500, شناسايي شدند. 3- نتايج و بحث شكلهاي (2) و (3) به ترتيب ميانگين اندازه ذرات پودر سنتز شده را پس از عمليات حرارتي در دماهاي 100 و 500ºC نشان ميدهند. نتايج حاصل شده در جدول (1) آورده شده است. شكل (2): توزيع اندازه ذرات ژل خشك شده در 100ºC شكل (3): توزيع اندازه ذرات ژل كلسينه شده در 500ºC

4 فلا( ب( فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي مواد مجلسي / سال هفتم / شماره دوم/ تابستان نتايج به دست آمده نشان ميدهند كه اندازه ذرات در 500ºC نسبت به 100ºC افزايش مييابد. جدول (1): نتايج اندازه ميانگين ذرات پودر سنتز شده علت ژلها تا دماي اكسيداسيون كربن بايد كلسينه گردند. شكل (5) طيف FT IR پودر حاصل از ژل خشك شده در دماي 100 C تبلور) را نشان ميدهد. و عمليات حرارتي شده در 1385 C (دماي پيك دماي كلسيناسيون اندازه ميانگين ذره (nm) (ºC) ( با افزايش دما افزايش تدريجي در اندازه ذرات ناشي از آگلومره شدن ذرات است. هدف از كلسيناسيون خروج مواد فرار تجزيه نمكها و اكسيد شدن كربن و مواد آلي است [7]. آناليز پراش اشعه ايكس ژل خشك شده در 100ºC (شكل (4)) نيز نشان ميدهد كه كلسينه كردن ژل در 500ºC يك مرحله الزامي است. اين مرحله به منظور تشكيل شيشه حاصل از ژل ضروري است [15]. ( شكل (4): الگوي پراش اشعه ايكس ژلهاي خشك شده در 100ºC شكل (5): طيف FT-IR از ماده سنتز شده در (الف ( 100 C و (ب) 1385 C با توجه به الگوي پراش اشعه ايكس پيكهاي ( MgCl 2.6H 2 O AlCl 3.6H 2 O ( ) (0789 ( ) SiO 2 به وضوح مشاهده ميشوند. در الگوي حاصل نمكهاي معدني شناسايي شدند كه نشان ميدهد به علت خروج ناكامل مواد فرار و عدم تراكم كافي در اين دما ساختار شيشه به طور كامل تشكيل نشده است. به همين همانطور كه در شكل (5- الف) ملاحظه ميشود پيكهايي با عددموجهاي -1 cm و شدهاند كه 1074 در طيف FT-IR ظاهر به ترتيب مربوط به ارتعاش خمشي باند Si-O-Si ارتعاش كششي متقارن Si-O-Si و ارتعاش كششي نامتقارن Si-O-Si ميباشند[ 5 و 16-15]. اين پيوندها از واكنش هيدروليز و تراكم آلكوكسيدهاي سيليكون به دست آمدهاند.

5 91 سازوكار تشكيل كورديريت در شيشه-سراميك سيستم MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 تهيه شده به روش سل-ژل -1 cm AlO 606 و پيك پيك قرار گرفته در مربوط به باند 6-1 cm AlO 917 است كوچك واقع شده در ناشي از باند 4 ] 15 و 18-17]. با توجه به شدت كم وكوتاه بودن پيك در 917 cm -1 نميتوان آن را به پيوند قطبي (M=Mg,Al) Si-O-M نسبت داد كه اين نشان دهنده عدم تكامل واكنشها و عدم تشكيل ساختار شيشه در ژل خشك شده در 100 C است. پيك كوچك در 1- cm 1170 مربوط به گروههاي OR باقيمانده است.[15] پيك واقع در عددموج 1- cm 1634 مربوط به ارتعاشات خمشي مولكولهاي H 2 O و در 1- cm 3410 ناشي از ارتعاشات كششي گروههاي OH (حاصل از اتانول و آب) است [20-19]. در نمونههاي تهيه شده به روش سل-ژل نسبت به روش ذوب گروههاي OH محدوده وسيعي از عددموج را شامل ميشوند. ب- در شكل (5 ) پيك ناشي از ارتعاش كششي نامتقارن باند Si-O-Si در عدد موج بالاتري ) 1- cm 1176) نسبت به شكل (5- الف) قرار گرفته است كه ميتواند مربوط به استحكام بالاي باند Si-O در ساختار باشد كه با افزايش دما و حذف مواد فرار تراكم ايجاد شده است [15]. در 1- cm 952 پيك واضحي از باند (M=Mg,Al) Si-O-M مشاهده ميشود كه نشاندهنده تشكيل كورديريت در دماي بالاست [15]. باند حاصل از ارتعاش كششي متقارن Si-O-Si در عدد موج 1- cm 769 متناظر با تشكيل حلقه ششضلعي (متشكل از چهاروجهيهاي دو پيك موجود در 1- cm 484 و ميشوند. شكل ژل (SiO 4 در ساختار كورديريت است[ ]. 578 نيز به ارتعاشات نسبت داده (6) گرمانگاشت آناليز حرارتي DSC/TG پودر حاصل از را نشان ميدهد. بر اساس اطلاعات شكل (6) و نمودار TG كاهش وزن حدود 60% در محدوده دمايي ºC در يك مرحله و دومين كاهش وزن حدود 5% در ºC وجود دارد. در مرحله سوم حداكثر تا 1100ºC مقدار كمي كاهش وزن مشاهده ميشود. اولين كاهش وزن مربوط به تبخير آب الكل و رطوبت جذب شده به صورت فيزيكي است همچنين اين كاهش وزن ممكن است ناشي از تجزيه نمكهاي معدني باشد. دومين كاهش وزن در نتيجه پيروليز و اكسيداسيون گروههاي آلي باقيمانده در ژل ميباشد. در دماهاي بالاتر از 500ºC تغييرات وزني پودر كاهش يافت. كاهش وزن اندك در اين دماها نيز ناشي از ساختار كانال مانند كورديريت است كه سبب حبس شدن حلال در كانال ميشود و حذف آن در دماهاي بالاتر ممكن است منجربه ايجاد تخلخل بسته شود. در ساختار كورديريت دو نوع لايه را ميتوان تشخيص داد: 1) لايههاي چهاروجهي (Si/Al)O 4 تشكيل دهنده حلقهها 2) لايههاي چهاروجهي (Si/Al)O 4 تركيب شده با ششوجهي.MgO 6 اين نوع ساختار لايهاي تعداد زيادي فضاي خالي محبوس در ساختار كورديريت به جا ميگذارد كه كانالهاي متوالي موازي با محور C را تشكيل ميدهند. اين كانالها با قطر 5/6 آنگستروم در ساختار كورديريت استوكيومتري خالي هستند. مواضع كانالهاي خالي ميتواند با انواع گونههاي عنصري يا مولكولي شامل كاتيونهاي مواد افزودني آب و ساير مولكولهاي كوچك اشغال گردند [21]. در الگوي DSC و- µ پيك گرماگير در دماي 175ºC ناشي از تبخير آب و الكل است. يك پيك گرمازاي ضعيف نيز در حدود 420ºC مربوط به حذف گروههاي OR واكنش نكرده و اكسيداسيون مواد آلي ميباشد. در اين منحنيها روند رفتار حرارتي شيشههاي حاصل از ژل نشان داده شده است. با استفاده از مشتق الگوهاي (DDSC) DSC دماي انتقال شيشهاي ) g T) براي پودرهاي حاصل از ژل حدود 860ºC است. دو پيك گرمازا در دماهاي 1160ºC و 1385ºC به طور متناظر نشاندهنده فازهاي بلورين كريستوباليت و كورديريت هستند كه توسط الگوهاي پراش اشعه ايكس شناسايي شدند. در اين الگو پيك مجزا براي µ -كورديريت وجود ندارد بلكه پيك موجود در 1385ºC ناشي از همپوشاني دو پيك متناظر با α -كورديريت است.

6 فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي مواد مجلسي / سال هفتم / شماره دوم/ تابستان شكل (6): آناليز DSC-TG ژل خشك شده زمينه منطبق شدهاند). با افزايش دما تا 1150ºC ميزان فاز كريستوباليت افزايش مييابد و در 1250ºC از شدت آن كاسته شده و مقدار فاز α -كورديريت افزايش مييابد به طوري كه با افزايش دما تا α -كورديريت 1385ºC فاز غالب ميباشد. همچنين α -كورديريت در دماي 1050ºC با شدت بسيار كم متبلور ميشود. دليل اين رفتار اين است كه مقداري α -كورديريت به طور مستقيم از فاز آمورف متبلور ميشود و مقدار بيشتر آن در دماهاي بالاتر (تا (1385ºC از طريق واكنش بين اسپينل و كريستوباليت تشكيل ميشود و يا اينكه از µ -كورديريت تبديل ميشود. برخي گزارشها نشان ميدهند كه فرآيند تبلور شيشه حاصل از ژل MAS فرآيند دو مرحلهاي است كه ابتدا فاز μ- و سپس فاز α -كورديريت متبلور ميشود. با وجود اين از منحني آناليز حرارتي نميتوان نتيجه گرفت كه α -كورديريت مستقيما از شيشه متبلور ميشود يا از μ -كورديريت تبديل ميشود [22]. معمولا μ -كورديريت قبل از α -كورديريت تشكيل ميشود. اما در گزارشهاي علمي متعدد هيچ اثري از μ -كورديريت در الگوهاي پراش اشعه ايكس و منحنيهاي DTA مشاهده نشده است [23]. شكل (7) پراش اشعه ايكس پودر آمورف و نمونههاي عمليات حرارتي شده را در محدوده دمايي ºC به مدت دو ساعت نشان ميدهد. در دماي 1385ºC پيك α -كورديريت در 2θ=29/757º درجه ( ) به عنوان فاز اصلي همراه با كريستوباليت در 2θ=21/762º درجه ( ) به وضوح مشاهده ميشود. همچنين پيك فاز اسپينل در 2θ=36/871º درجه ( ) به مقدار خيلي كم وجود دارد. همانطور كه در الگوي XRDشيشه-سراميك كورديريتي مشاهده ميشود پودر حاصل از ژل كلسينه شده در 500ºC آمورف است. در دماي 1050ºC فازهاي اسپينل و كريستو باليت و µ -كورديريت 2θ=25/902º) درجه ( )) تبلور مييابند (ساير پيكهاي µ -كورديريت در اين دما به علت شدت بسيار كم بر شكل (7) : الگوي XRD پودر آمورف و شيشههاي عمليات حرارتي شده در دماهاي مختلف و زمان دو ساعت بهطور كلي ميتوان گفت كه سنتز كورديريت از اكسيدهاي متناظر شامل تشكيل اسپينل است كه در دماي بالاتر با سيليكا واكنش ميدهد. تبلور شيشه از طريق تشكيل μ -كورديريت ادامه مييابد كه در دماي بالاتر به α -كورديريت تبديل ميشود [24].

7 93 سازوكار تشكيل كورديريت در شيشه-سراميك سيستم MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 تهيه شده به روش سل-ژل 5- مراجع [1] R. D. Rawlings, J. P. Wu and A. R. Boccaccini, "Glass- Ceramics: Their Production from Wastes-A Review", Journal of Materials Science, Vol. 41, pp , [2] Z. Strand, Glass-Ceramic Materials, p , Elsevier Science Publishing Compani, New York, U.S.A., [3] E. Tkalcec, J. Popovic, B. Grzeta and H. Ivankovic, "Crystallization Studies of Cordierite Originated from Sol- Gel Precursors", Proceedings of the 10th International Congress of the European Ceramic Society, No Journal, pp , [4] B. Tang, Y. W. Fang, S. R. Zhang, H. Y. Ning and C. Y. Jing, "Preparation and Characterization of Cordierite Powders by Water-Based Sol-Gel Method", Indian Journal of Engineering & Materials Sciences, Vol. 18, pp ,2011. [5] R. Petrovic, Dj. Janackovic, S. Zec, S. Drmanic and Lj. Kostic -Gvozdenovic, "Phase-Transformation Kinetics in Triphasic Cordierite Gel", Journal of Materials Research, Vol.16, pp , [6] B. Johar, H. Mohamad and Z. A. Ahmad, "Characterization and Phase Evolution of Cordierite Based Glass Synthesis from Pure Oxide and Minerals", Advanced Materials Research, Vol. 173, pp , [7] S. Wang and H. Zhou, "Sintering Characteristics and Crystallization for Sol-Gel-Drived Powders for Low- Dielectric and Low-Temperature Sintering Ceramics", Journal of Materials Science: Materials in Electronics, Vol. 15, pp , [8] J. M. F. Ferreira, S. Mei and J. Yang, "Microstructural Evolution in Sol-Gel Derived P 2 O 5 -Doped Cordierite Powders", Journal of the European Ceramic Society, Vol. 20, pp , [9] Y. P. Fu and C. H. Lin, "Synthesis and Microwave Characterization of 2(MgO,CaO)-2Al 2 O 3-5SiO 2 Glass Ceramics from the Sol-Gel Process", Journal of Materials Science, Vol. 38, pp , [10] P. Zhang, Q. Yuan, L. Gao, H. Peng, X. Ren and D. Zhang, "MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 Glass-Ceramic Prepared by Sol- Gel Method", Advanced Materials Research, Vol. 92, pp , [11] D. Pal, A. K. Chakraborty, S. Sen and S. K. Sen, "The Synthesis, Characterization and Sintering of Sol-Gel Drived Cordierite Ceramics for Electronic Applications", Journal of Materials Science, Vol. 31, pp , [12] C. F. Yang, "The Sintering Characteristics of MgO-CaO- Al 2 O 3 -SiO 2 Composite Powder Made by Sol-Gel Method", Ceramics Inrernarronal, Vol. 24, pp , نتيجهگيري در اين تحقيق شيشه- سراميك كورديريتي با تبلور شيشه حاصل از ژل سه جزي ي در سيستم MAS تهيه شد. فرآيند سنتز پودر با استفاده از مخلوط نمكهاي كلريدي و آلكوكسيد سيليكون انجام گرفت و با انجام عمليات حرارتي و با تبلور ژل شيشه- سراميك كورديريتي تهيه شد. بررسيهاي FT-IR باندهاي مربوط به ارتعاش كششي متقارن و نامتقارن Si-O-Si در چهاروجهي SiO 4 و باندهاي Al-O در ششوجهي AlO 6 و چهاروجهي AlO 4 را در پودرهاي سنتز شده نشان دادند. همچنين با توجه به طيف FT-IR نمونه گروههاي هيدروكسيل در محدوده 1- cm 1634 و 3415 وجود دارند. با توجه به نتايج حاصل از آناليز اندازه ذرات پودر سنتز شده ذرات با ابعاد نانومتري هستند و با افزايش دماي كلسيناسيون تا 500ºC اندازه ذرات تا حدودي افزايش يافت. الگوي XRD حاصل از ژل خشك شده در 100ºC بيان ميكند كه براي تشكيل ساختار شيشه بايد نمونه زير T g كلسينه گردد. آناليز XRD نشان داد كه نمونه كلسينه شده در دماي 500ºC داراي ساختار آمورف است و نشانگر شيشه حاصل شده از ژل ميباشد. اين محصول پودري كاملا آمورف با سطح مخصوص بسيار حرارت بالا است. الگوي پراش اشعه ايكس حاصل از نمونه داده شده در دماي پيك تبلور نشان ميدهد كه تركيب شامل فاز α -كورديريت به عنوان فاز اصلي و كريستوباليت به همراه مقدار جزيي فاز اسپينل ميباشد. مطابق الگوهاي پراش اشعه ايكس نمونه عمليات حرارتي شده در دماهاي مختلف روند تبلور به صورت زير است: ابتدا تبديل منيزيا و آلومينا به اسپينل و واكنش اسپينل در دماي بالا با كريستوباليت اتفاق ميافتد. تبلور شيشه از طريق تشكيل µ -كورديريت ادامه يافته و در دماي بالا به α -كورديريت تبديل ميشود. همچنين مقداري α -كورديريت به طور مستقيم از فاز آمورف متبلور ميشود. [13] S. Wang and F. Kuang, "Sol-gel Preparation and Infrared Radiation Property of Boron-substituted Cordierite Glass- Ceramics", Journal of Materials Science and Technology, Vol. 26, pp , 2010.

8 فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي مواد مجلسي / سال هفتم / شماره دوم/ تابستان Society, Vol. 76, pp , [22] Z. Yue, J. Zhou, H. Zhang, Z. Gui and L. Li, "Low- Temperature Sinterable Cordierite Glass-Ceramics for High- Frequency Multilayer Chip Inductors", Journal of Materials Science Letters, Vol. 19, pp , [23] Y. S. Cho, W. A. Schulze and V. R. W. Amarakoon, "Crystallization Kinetics and Properties of Nonstoichiometric Cordierite-Based Thick-Film Dielectrics", Journal of the American Ceramic Society, Vol. 82, pp , [24] Y. F. Chen and S. Vilminot, "Cordierite Gels from TEOS and Aluminum and Magnesium Nitrates under Basic Conditions", Journal of Sol-Gel Science and Technology, Vol. 5, pp , Tetraethyl Orthosilicate 2- Cordierite 3- Enstatite 4- Mullite 5- Sapphirine 6- Spinel 7- Forsterite 8- Aluminium Chloride Hexahydrate 9- Magnesium Chloride Hexahydrate 10- Calcium Chloride Dihydrate 11- Reflux 6- پي نوشت [14] J. Banjuraizah, "Densification and Crystallization of Nonstoichiometric Cordierite Glass with Excess MgO Synthesized from Kaolin and Talc", Journal of the American Ceramic Society, Vol. 94, pp , [15] M. Sales and G. Alarcon, "Crystallization of Sol-Gel Drived Glass Ceramic Powders in the CaO-MgO-Al 2 O 3 - SiO 2 System", part II, Journal of Materials Science, Vol. 30, pp , [16] K. T. Moon and D. P. Kim, "Preparation of Porous Cordierite with Thermally Stable Pore Structure", Journal of Sol-Gel Science and Technology, Vol. 26, pp , [17] M. K. Naskar and M. Chatterjee, "A Novel Process for the Synthesis of Cordierite (Mg 2 Al 4 Si 5 O 18 ) Powders from Rice Husk Ash and Other Sources of Silica and their Comparative Study", Journal of the European Ceramic Society, Vol. 24, pp , [18] R. Petrovi c and DJ. Jana ckovi c, "Crystallization Behavior of Alkoxy-Derived Cordierite Gels", Journal of Sol-Gel Science and Technology, Vol. 28, pp , [19] E. M. A. Hamzawy and A. F. Ali, "Sol Gel Preparation of Boron-Containing Cordierite Mg 2 (Al 4 x B x )Si 5 O 18 and its Crystallization", Materials Characterization, Vol. 57, pp , [20] Z. M. Shi, F. Pan, D. Y. Liu, K. M. Liang and S. R. Gu, "Effect of Ce 4+ -Modified Amorphous SiO 2 on Phase Transformation Towards α-cordierite", Materials Letters, Vol. 57, , [21] S. S. V. S. S. Vepa and A. M. Umarji, "Effect of Substitution of Ca on Thermal Expansion of Cordierite (Mg 2 Al 4 Si 5 O 18 )", Journal of the American Ceramic

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود.

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود. ك ي آزمايش 7 : راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي روتور سيمپيچيشده آزمايش 7: راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي با روتور سيمپيچي شده 1-7 هدف آزمايش در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور

Διαβάστε περισσότερα

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ 1 مبحث بيست و چهارم: اتصال مثلث باز (- اتصال اسكات آرايش هاي خاص ترانسفورماتورهاي سه فاز دانشگاه كاشان / دانشكده مهندسي/ گروه مهندسي برق / درس ماشين هاي الكتريكي / 3 اتصال مثلث باز يا اتصال شكل فرض كنيد

Διαβάστε περισσότερα

( Δ > o) است. ΔH 2. Δ <o ( ) 6 6

( Δ > o) است. ΔH 2. Δ <o ( ) 6 6 تغييرات انرژي ضمن انحلال: اكثر مواد در موادي مشابه خود حل ميشوند و اين پديده را با برهمكنشهاي ميكروسكوپي بررسي كرديم. براي بررسي ماكروسكوپي اين پديده بايد تغييرات انرژي (ا نتالپي) و تغييرات بينظمي (ا نتروپي)

Διαβάστε περισσότερα

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( )

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( ) تغيير ا نتالپي : ΔH بيشتر واكنشها در شيمي در فشار ثابت انجام ميگيرند. سوختن كبريت در هواي ا زاد و همچنين واكنش خنثي شدن سود با سولفوريك اسيد در يك بشر نمونه اي از واكنشهايي هستند كه در فشار ثابت انجام

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است.

Archive of SID.  چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است. و 1 بررسي و مطالعه عملكرد سنسورگازي ساخته شده از پوشش نانوسيمي اكسيد روي چكيده 2 1 * امين نكوبين مصطفي خديوي 2- كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد باشگاه پژوهشگران جوان نجف آباد ايران * nekoubin@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

هدف:.100 مقاومت: خازن: ترانزيستور: پتانسيومتر:

هدف:.100 مقاومت: خازن: ترانزيستور: پتانسيومتر: آزمايش شماره (10) تقويت كننده اميتر مشترك هدف: هدف از اين آزمايش مونتاژ مدار طراحي شده و اندازهگيري مشخصات اين تقويت كننده جهت مقايسه نتايج اندازهگيري با مقادير مطلوب و در ادامه طراحي يك تقويت كننده اميترمشترك

Διαβάστε περισσότερα

روشهاي سنتز نانوذرات دياكسيدتيتانيوم

روشهاي سنتز نانوذرات دياكسيدتيتانيوم روشهاي سنتز نانوذرات دياكسيدتيتانيوم مريم سالاري مسيح رضاي ي سيد محمد موسوي خويي پيروز مرعشي زهرا مصحفي دانشكدهي مهندسي معدن متالورژي و نفت دانشگاه صنعتي اميركبير rezaee.masih@gmail.com چكيده: امروزه نانوذرات

Διαβάστε περισσότερα

ﺮﺑﺎﻫ -ﻥﺭﻮﺑ ﻪﺧﺮﭼ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﻱﺭﻮﻠﺑ ﻪﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻪﺒـﺳﺎﺤﻣ ﺵﻭﺭ ﺩﺭﺍﺪﻧ ﺩﻮﺟﻭ ﻪ ﻱﺍ ﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻱﺮﻴﮔ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍ ﻱﺍﺮﺑ ﻲﻤﻴﻘﺘﺴﻣ ﻲﺑﺮﺠﺗ ﺵﻭﺭ ﹰﻻﻮﻤﻌﻣ ﻥﻮﭼ ﻱﺎ ﻩﺩ

ﺮﺑﺎﻫ -ﻥﺭﻮﺑ ﻪﺧﺮﭼ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﻱﺭﻮﻠﺑ ﻪﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻪﺒـﺳﺎﺤﻣ ﺵﻭﺭ ﺩﺭﺍﺪﻧ ﺩﻮﺟﻭ ﻪ ﻱﺍ ﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻱﺮﻴﮔ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍ ﻱﺍﺮﺑ ﻲﻤﻴﻘﺘﺴﻣ ﻲﺑﺮﺠﺗ ﺵﻭﺭ ﹰﻻﻮﻤﻌﻣ ﻥﻮﭼ ﻱﺎ ﻩﺩ تعيين انرژي بلوري با استفاده از چرخه بورن - هابر چون معمولا روش تجربي مستقيمي براي اندازهگيري انرژي اي وجود ندارد روش محاسبه اين انرژي براي تركيبات يوني اهميت بسياري مييابد. اما مقداري انرژي اي با استفاده

Διαβάστε περισσότερα

حل J 298 كنيد JK mol جواب: مييابد.

حل J 298 كنيد JK mol جواب: مييابد. تغيير ا نتروپي در دنياي دور و بر سيستم: هر سيستم داراي يك دنياي دور و بر يا محيط اطراف خود است. براي سادگي دنياي دور و بر يك سيستم را محيط ميناميم. محيط يك سيستم همانند يك منبع بسيار عظيم گرما در نظر گرفته

Διαβάστε περισσότερα

بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه

بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه 79 نشريه انرژي ايران / دوره 2 شماره 3 پاييز 388 بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه رضا گودرزي راد تاريخ دريافت مقاله: 89//3 تاريخ پذيرش مقاله: 89/4/5 كلمات كليدي: اثر

Διαβάστε περισσότερα

e r 4πε o m.j /C 2 =

e r 4πε o m.j /C 2 = فن( محاسبات بوهر نيروي جاذبه الکتروستاتيکي بين هسته و الکترون در اتم هيدروژن از رابطه زير قابل محاسبه F K است: که در ا ن بار الکترون فاصله الکترون از هسته (يا شعاع مدار مجاز) و K ثابتي است که 4πε مقدار

Διαβάστε περισσότερα

A مولفه Z نوشته ميشود: رساناي ي الكتريكي و تعريف ميباشد. سطح ميشود: T D جسم يعني:

A مولفه Z نوشته ميشود: رساناي ي الكتريكي و تعريف ميباشد. سطح ميشود: T D جسم يعني: مدلسازي حرارتي سيمپيچ ترانسفورمر با استفاده از كوپل ميدانهاي مغناطيسي و حرارتي در محيط المان محدود 1 عطا فخري فرهاد شهنيا 1 شركت مهندسين مشاور نير يو دفتر تحقيقات و استاندارد- شركت توزيع نير يو 4 3 محمد

Διαβάστε περισσότερα

برخوردها دو دسته اند : 1) كشسان 2) ناكشسان

برخوردها دو دسته اند : 1) كشسان 2) ناكشسان آزمايش شماره 8 برخورد (بقاي تكانه) وقتي دو يا چند جسم بدون حضور نيروهاي خارجي طوري به هم نزديك شوند كه بين آنها نوعي برهم كنش رخ دهد مي گوييم برخوردي صورت گرفته است. اغلب در برخوردها خواستار اين هستيم

Διαβάστε περισσότερα

( ) قضايا. ) s تعميم 4) مشتق تعميم 5) انتگرال 7) كانولوشن. f(t) L(tf (t)) F (s) Lf(t ( t)u(t t) ) e F(s) L(f (t)) sf(s) f ( ) f(s) s.

( ) قضايا. ) s تعميم 4) مشتق تعميم 5) انتگرال 7) كانولوشن. f(t) L(tf (t)) F (s) Lf(t ( t)u(t t) ) e F(s) L(f (t)) sf(s) f ( ) f(s) s. معادلات ديفرانسيل + f() d تبديل لاپلاس تابع f() را در نظر بگيريد. همچنين فرض كنيد ( R() > عدد مختلط با قسمت حقيقي مثبت) در اين صورت صورت وجود لاپلاس f() نامند و با قضايا ) ضرب در (انتقال درحوزه S) F()

Διαβάστε περισσότερα

DA-SM02-1 هدف : 2- مقدمه

DA-SM02-1 هدف : 2- مقدمه DA-SM02 تست ضربه - هدف : تعيين مقدار انرژي شكست فلزات 2- مقدمه يكي از مساي ل مهم در صنعت كه باعث خسارات زيادي ميشود شكستن قطعات براثر تردي جنس آنها ميباشد. آزمايشهاي كشش و فشار با همه اهميت خود نميتوانند

Διαβάστε περισσότερα

در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا ن رسم ميشود.

در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا ن رسم ميشود. ا زمايش 4: راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي با رتور سيمپيچي شده 1-4 هدف ا زمايش در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا

Διαβάστε περισσότερα

R = V / i ( Ω.m كربن **

R = V / i ( Ω.m كربن ** مقاومت مقاومت ويژه و رسانندگي اگر سرهاي هر يك از دو ميله مسي و چوبي را كه از نظر هندسي مشابهند به اختلاف پتانسيل يكساني وصل كنيم جريانهاي حاصل در ا نها بسيار متفاوت خواهد بود. مشخصهاي از رسانا كه در اينجا

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

شماره 59 بهار Archive of SID چكيده :

شماره 59 بهار Archive of SID چكيده : مجله علوم پايه دانشگاه آزاد اسلامي (JSIAU شماره 59 بهار 185 چكيده : محاسبه بهره انرژي جوش و گداخت سوخت پيشرفته هيدروژن بور با استفاده از مدل حجمي محصور سازي لختي رسول خدابخش گروه فيزيك دانشكده علوم دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

3 و 2 و 1. مقدمه. Simultaneous كه EKF در عمل ناسازگار عمل كند.

3 و 2 و 1.  مقدمه. Simultaneous كه EKF در عمل ناسازگار عمل كند. بررسي سازگاري تخمين در الگوريتم EKF-SLAM و پيشنهاد يك روش جديد با هدف رسيدن به سازگاري بيشتر فيلتر و كاستن هرينه محاسباتي امير حسين تمجيدي حميد رضا تقيراد نينا مرحمتي 3 و و گروه رباتيك ارس دپارتمان كنترل

Διαβάστε περισσότερα

1- مقدمه

1- مقدمه سيستم هاي هوشمند در مهندسي برق سال سوم شماره دوم تابستان 91 بهبود نوسان گشتاور و بازده ماشين سنكرون مغناطيس داي م داخلي بر اساس كنترلر فازي در روش كنترل مستقيم گشتاور 4 3 2 1 حجت مصطفوي بهزاد ميرزاي يان

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه ا زمايشگاهي تا ثير چرخش هوا بر ميزان توليد NORXR در شعله پيشا ميخته پروپان- هوا

مطالعه ا زمايشگاهي تا ثير چرخش هوا بر ميزان توليد NORXR در شعله پيشا ميخته پروپان- هوا P P P مطالعه ا زمايشگاهي تا ثير چرخش هوا بر ميزان توليد NORXR در شعله پيشا ميخته پروپان- هوا عليرضا P حاجيپور افشين P فهيميراد P و پيمان P بازيار P peyman.baziar@yahoo.comt Pدانشگاه علمي كاربردي فذا ا

Διαβάστε περισσότερα

سبد(سرمايهگذار) مربوطه گزارش ميكند در حاليكه موظف است بازدهي سبدگردان را جهت اطلاع عموم در

سبد(سرمايهگذار) مربوطه گزارش ميكند در حاليكه موظف است بازدهي سبدگردان را جهت اطلاع عموم در بسمه تعالي در شركت هاي سبدگردان بر اساس پيوست دستورالعمل تاسيس و فعاليت شركت هاي سبدگردان مصوب هيي ت مديره سازمان بورس بانجام مي رسد. در ادامه به اراي ه اين پيوست مي پردازيم: چگونگي محاسبه ي بازدهي سبد

Διαβάστε περισσότερα

بخش غیرآهنی. هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه

بخش غیرآهنی. هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه بخش غیرآهنی هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه رفتار شبه کشسان )Pseudoelasticity( که به طور معمول ابرکشسان )superelasticity( ناميده می شود رفتار برگشت پذیر کشسان ماده در برابر تنش اعمالی است

Διαβάστε περισσότερα

10 ﻞﺼﻓ ﺶﺧﺮﭼ : ﺪﻴﻧاﻮﺘﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻞﺼﻓ ﻦﻳا يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﺪﻌﺑ

10 ﻞﺼﻓ ﺶﺧﺮﭼ : ﺪﻴﻧاﻮﺘﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻞﺼﻓ ﻦﻳا يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﺪﻌﺑ فصل چرخش بعد از مطالعه اي اين فصل بايد بتوانيد : - مكان زاويه اي سرعت وشتاب زاويه اي را توضيح دهيد. - چرخش با شتاب زاويه اي ثابت را مورد بررسي قرار دهيد. 3- رابطه ميان متغيرهاي خطي و زاويه اي را بشناسيد.

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ

آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ هدف در اين آزمايش با نحوه كار و بخشهاي مختلف اسيلوسكوپ آشنا مي شويم. ابزار مورد نياز منبع تغذيه اسيلوسكوپ Function Generator شرح آزمايش 1-1 اندازه گيري DC با اسيلوسكوپ

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ مجرد سازي دانش و انتقال آن با استفاده از يادگيري تقويتي 1 نرجس زارع 2 مجيد نيلي احمدآبادي 1 احمدرضا ولي 2 مريم سادات ميريان mmirian@ut.ac.ir ar.vali@gmail.com mnili@ut.ac.ir zare.narjes@gmail.com 1- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

چكيده 1- مقدمه شبيهسازي ميپردازد. ميشود 8].[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

چكيده 1- مقدمه شبيهسازي ميپردازد. ميشود 8].[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, سال سوم/ شماره سوم/ پاي يز 188 بهبود پاسخ گشتاور و كاهش خطاي سرعت در كنترل مستقيم گشتاور موتور القايي با استفاده از منطق فازي 1 حميدرضا فخاريزاده بافقي محمدباقر منهاج عليرضا صديقي 1- مربي دانشگاه آزاد

Διαβάστε περισσότερα

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه No. F-13-AAA-0000 همايون برهمندپور سيما كمانكش سعيد سليمي حميد دانايي محمد جعفريان پژوهشگاه نيرو گروه مطالعات سيستم تهران - ايران Uhberahmandpour@nri.ac.irU2T, Uskamankesh@nri.ac.irU2T, 2T Ussalimi@nri.ac.ir,

Διαβάστε περισσότερα

را بدست آوريد. دوران

را بدست آوريد. دوران تجه: همانطر كه در كلاس بارها تا كيد شد تمرينه يا بيشتر جنبه آمزشي داشت براي يادگيري بيشتر مطالب درسي بده است مشابه اين سه تمرين كه در اينجا حل آنها آمده است در امتحان داده نخاهد شد. m b الف ماتريس تبديل

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Water and Soil Vol. 27, No.4, Sept.-Oct. 2013, p جلد 27 شماره 4 مهر آبان 1392 ص

Journal of Water and Soil Vol. 27, No.4, Sept.-Oct. 2013, p جلد 27 شماره 4 مهر آبان 1392 ص Journal of Water and Soil Vol. 27, No.4, Sept.-Oct. 2013, p. 823-831 نشريه آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 27 شماره 4 مهر آبان 1392 ص 823-831. اثر فاصله انتقال بر انتشارپذيري كلريد سديم با استفاده

Διαβάστε περισσότερα

هدف : مقدمه. θ 1 و است.

هدف : مقدمه. θ 1 و است. هدف : تعيين مقدار انرژي شكست فلزات مقدمه يكي از مساي ل مهم در صنعت آه باعث خسارات زيادي ميشود شكستن قطعات براثر تردي جنس ا نها ميباشد. ا زمايشهاي آشش و فشار با همه اهميت خود نميتوانند رفتار فلزات را در

Διαβάστε περισσότερα

تي وري آزمايش ششم هدف: بررسي ترانزيستور.UJT

تي وري آزمايش ششم هدف: بررسي ترانزيستور.UJT ب- پ- آزمايشگاه الكترونيك - درس دكتر سبزپوشان تي وري آزمايش ششم هدف: بررسي ترانزيستور.UJT *لطفا قبل از آمدن به آزمايشگاه با مراجعه به كتابهاي درسي تي وري ترانزيستورهاي UJT را مطالعه فرماي يد. Uni )يكي

Διαβάστε περισσότερα

Iranian Journal of Animal Science Research Vol. 3, No. 1, Spring 2011, p جلد 3 شماره 1 بهار 1390 ص چكيده مقدمه.

Iranian Journal of Animal Science Research Vol. 3, No. 1, Spring 2011, p جلد 3 شماره 1 بهار 1390 ص چكيده مقدمه. و 2 و 2 Iri Jourl of iml Siee Reserh ol. 3, No., Sprig 20, p. 38-45 نشريه پژوهشهاي علوم دامي ايران جلد 3 شماره بهار 390 ص 38-45. تاثير انتخاب واگرا براي وزن بدن 4 هفتگي بر شكل منحني رشد در بلدرچين ژاپني

Διαβάστε περισσότερα

مريم اسپندار - وحيدحقيقتدوست چكيده 1- مقدمه. ١ Vehicular Anti-Collision Mechanism ٢ Intelligent Vehicular Transportation System

مريم اسپندار - وحيدحقيقتدوست چكيده 1- مقدمه. ١ Vehicular Anti-Collision Mechanism ٢ Intelligent Vehicular Transportation System اراي ه الگوريتم اجتناب از برخورد و تشخيص تقدم خودروها در تقاطع با استفاده از شبكه هاي موقتي مريم اسپندار - وحيدحقيقتدوست سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي espandar@cra.ir دانشكده فني و مهندسي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات آزمايش چرخ طيار.

آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات آزمايش چرخ طيار. ` آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات dynlab@jamilnia.ir www.jamilnia.ir/dynlab ١ تئوري آزمايش چرخ طيار يا چرخ ل نگ (flywheel) صفحه مدوري است كه به دليل جرم و ممان اينرسي زياد خود قابليت بالايي در ذخيرهسازي

Διαβάστε περισσότερα

چكيده مقدمه محجوب - بايرامعلي محمدنژاد - جواد بهمنش افزايش مييابد. مييابد.

چكيده مقدمه محجوب - بايرامعلي محمدنژاد - جواد بهمنش افزايش مييابد. مييابد. Journal of Water and Soil Vol. 28, No. 2, May.-Jun. 204, p. 267-275 نشريه آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 28 شماره 2 خرداد تير 393 ص 267-275. مدلسازي عددي آبشستگي موضعي اطراف گروه پايه پل و مقايسه

Διαβάστε περισσότερα

واحد حجم بهدست آمده از آزمایش تراکم استاندارد بازسازی و آماده شدند و نهایتا خواهد داشت. متفاوت بوده و تابع درصد اختالط ميباشد.

واحد حجم بهدست آمده از آزمایش تراکم استاندارد بازسازی و آماده شدند و نهایتا خواهد داشت. متفاوت بوده و تابع درصد اختالط ميباشد. زيست( محيط و مهندسي )زمينشناسي 140 تا 135 صفحه 95 شماره چهارم و بیست سال 94 بهار ماسهای خاک مهندسی رفتار بر فرسوده الستیک فیبر و بازیافتی بطری خردههای نقش ارزیابی 3 محمدی داود سید و 2 نیکودل رضا محمد 1*

Διαβάστε περισσότερα

98-F-TRN-596. ترانسفورماتور بروش مونيتورينگ on-line بارگيري. Archive of SID چكيده 1) مقدمه يابد[

98-F-TRN-596. ترانسفورماتور بروش مونيتورينگ on-line بارگيري. Archive of SID چكيده 1) مقدمه يابد[ و 98-F-TRN-596 محاسبه جهشهاي حرارتي و عمر از دست رفته ترانسفورماتور بروش مونيتورينگ n-line بارگيري آرش آقايي فر- حسين عزيزي موسسه تحقيقات ترانسفورماتور ايران واژه هاي كليدي: بارگيري ترانسفورماتور قدرت

Διαβάστε περισσότερα

Mass spectrometry.

Mass spectrometry. Mass spectrometry sdadfarnia@yazd.ac.ir 1 طيف سنجي جرمي Mass spectrometry -1 اساس: تبديل نمونه به يونهايي كه با سرعت حركت ميكنند مثبت( جدا كردن يونها براساس نسبت جرم به بار كاربرد وسيع: -2-3 -4 اطالعات

Διαβάστε περισσότερα

t a a a = = f f e a a

t a a a = = f f e a a ا زمايشگاه ماشينه يا ۱ الکتريکي ا زمايش شمارهي ۴-۱ گزارش کار راهاندازي و تنظيم سرعت موتورهايي DC (شنت) استاد درياباد نگارش: اشکان نيوشا ۱۶ ا ذر ۱۳۸۷ ي م به نام خدا تي وري ا زمايش شنت است. در اين ا زمايش

Διαβάστε περισσότερα

مقايسه كارايي مدلهاي شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون خطي در پيش- بيني غلظت روزانه منواكسيدكربن بر اساس پارامترهاي هواشناسي

مقايسه كارايي مدلهاي شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون خطي در پيش- بيني غلظت روزانه منواكسيدكربن بر اساس پارامترهاي هواشناسي هدي همايش ملي جريان و ا لودگي هوا صفحه ۱ مقايسه كارايي مدلهاي شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون خطي در پيش- بيني غلظت روزانه منواكسيدكربن بر اساس پارامترهاي هواشناسي AFP-G9-TAGH884 ۳ ۲ ۱ تقوي شهناز دانش ابوالفضل

Διαβάστε περισσότερα

Distributed Snapshot DISTRIBUTED SNAPSHOT سپس. P i. Advanced Operating Systems Sharif University of Technology. - Distributed Snapshot ادامه

Distributed Snapshot DISTRIBUTED SNAPSHOT سپس. P i. Advanced Operating Systems Sharif University of Technology. - Distributed Snapshot ادامه Distributed Snapshot يك روش براي حل GPE اين بود كه پردازهي مبصر P 0 از ديگر پردازهها درخواست كند تا حالت محلي خود را اعلام كنند و سپس آنها را باهم ادغام كند. اين روش را Snapshot گوييم. ولي حالت سراسري

Διαβάστε περισσότερα

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی برای محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی باید توانایی تجزیه ی یک بردار در دو راستا ( محور x ها و محور y ها ) را داشته باشیم. به بردارهای تجزیه شده در راستای محور

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com -F-ELM- روش كاهش ريپل گشتاور و نوسانات جريان راهاندازي در القاي ي موتورهاي حجت حاتمي علي دقيق چكيده گروه مهندسي قدرت موسسه آموزش عالي سراج تبريز ايران راهاندازي مستقيم موتورهاي جريان متناوب بزرگ شركت مهندسي

Διαβάστε περισσότερα

است). ازتركيب دو رابطه (1) و (2) داريم: I = a = M R. 2 a. 2 mg

است). ازتركيب دو رابطه (1) و (2) داريم: I = a = M R. 2 a. 2 mg دستوركارآزمايش ماشين آتوود قانون اول نيوتن (قانون لختي يا اصل ماند): جسمي كه تحت تا ثيرنيروي خارجي واقع نباشد حالت سكون يا حركت راست خط يكنواخت خود را حفظ مي كند. قانون دوم نيوتن (اصل اساسي ديناميك): هرگاه

Διαβάστε περισσότερα

نقض CP و چكيده ١. مقدمه مغايرت دارد. پست الكترونيكي:

نقض CP و چكيده ١. مقدمه مغايرت دارد. پست الكترونيكي: مجلة پژوهش فيزيك ايران جلد ۱۳ شمارة ۴ زمستان ۱۳۹۲ نقض CP و گذار فاز الكتروضعيف در مدل دو هيگزي مسلم احمدوند گروه فيزيك دانشگاه شهيد بهشتي پست الكترونيكي: moslemph@gmailom (دريافت مقاله: ۱۳۹۲/۵/۲ دريافت

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالی «تمرین شماره یک»

بسمه تعالی «تمرین شماره یک» بسمه تعالی «تمرین شماره یک» شماره دانشجویی : نام و نام خانوادگی : نام استاد: دکتر آزاده شهیدیان ترمودینامیک 1 نام درس : ردیف 0.15 m 3 میباشد. در این حالت یک فنر یک دستگاه سیلندر-پیستون در ابتدا حاوي 0.17kg

Διαβάστε περισσότερα

بهينهسازی دما و زمان انحالل در ابرهمبستة پایه نيکل پرخوران روش طراحي آزمایشها

بهينهسازی دما و زمان انحالل در ابرهمبستة پایه نيکل پرخوران روش طراحي آزمایشها فصلنامة علمي- پژوهشي تحقيقات موتور شمارة 4 )تابستان 95( صفحة 7-6 فصلنامة علمي- پژوهشي تحقيقات موتور تارنماي فصلنامه: www.engineresearch.ir بهينهسازی دما و زمان انحالل در ابرهمبستة پایه نيکل پرخوران روش

Διαβάστε περισσότερα

چكيده: مقدمه: آزمايشگاهي است. IranCivilCenter.com - The Construction Industry Portal of Iran

چكيده: مقدمه: آزمايشگاهي است. IranCivilCenter.com - The Construction Industry Portal of Iran آزمايش مغزهگيري بتن و ارزيابي نتايج حسين اصلاني مهندس عمران haslani49@gmail.com چكيده: در اين بررسي ابتدا دستگاه مغزه گيري و نحوه آزمايش از نظر جهت مغزه گيري كلاهك گذاري تاثيرات آرماتورهاي سن بتن نسبت

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com -F-REN-08 مدل سازي الكتريكي رفتار شارژ- دشارژ باتريهاي Lead-Acid مورد استفاده در سيستمهاي توليد انرژي تجديدپذير حسين دلاوري پور دانشكده برق و كامپيوتر دانشگاه صنعتي اصفهان چكيده حميدرضا كارشناس دانشكده

Διαβάστε περισσότερα

بررسي تأثير نانو ذرات روي خواص روغن موتور و ميزان عملکرد آن در کاهش سايش

بررسي تأثير نانو ذرات روي خواص روغن موتور و ميزان عملکرد آن در کاهش سايش بررسي تأثير نانو ذرات روي خواص روغن موتور و ميزان عملکرد آن در کاهش سايش احسان اله اتفاقي دانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه تهران ehsan.etefaghi@ut.ac.ir * حجت احمدي دانشيار دانشگاه تهران hjahmadi@ut.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

تحليل و طراحي بهينه يك ژنراتور سنكرون مغناطيسداي م رتور خارجي براي استفاده در توربين بادي عمودي محور مستقيم با توان نامي 20 كيلووات

تحليل و طراحي بهينه يك ژنراتور سنكرون مغناطيسداي م رتور خارجي براي استفاده در توربين بادي عمودي محور مستقيم با توان نامي 20 كيلووات No. F-13-AAA-0000 تحليل و طراحي بهينه يك ژنراتور سنكرون مغناطيسداي م رتور خارجي براي استفاده در توربين بادي عمودي محور مستقيم با توان نامي 0 كيلووات حيدر علي لاري ا رش كيومرثي بهزاد ميرزاي يان دهكردي احد

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه ي ا زمايشگاهي فرا يند همرفت در يك ميكرومدل شكافدار

مطالعه ي ا زمايشگاهي فرا يند همرفت در يك ميكرومدل شكافدار مطالعه ي ا زمايشگاهي فرا يند همرفت در يك ميكرومدل شكافدار سپهر اسلامي گروه مهندسي شيمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان اميرصرافي مهينشفيعي عليمحبي پژوهشكده انرژيومهندسيمحيط زيست دانشگاهشهيد باهنر كرمان وجود شبكهي

Διαβάστε περισσότερα

روش عملكردي استاندارد (SOP) AOBB95/SOP11/01. ا زمايش Rh(D) به روش لوله اي

روش عملكردي استاندارد (SOP) AOBB95/SOP11/01. ا زمايش Rh(D) به روش لوله اي AOBB95/SOP11/01 روش عملكردي استاندارد (SOP) ا زمايش Rh(D) به روش لوله اي هدف/ اصول: 1) تعيين گروه Rh(D) گلبول قرمز خون بصورت فنوتيپ Rh-Positive و Rh-Negative با توجه به حضور و عدم حضور ا نتيژن D در سطح

Διαβάστε περισσότερα

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 05 بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 1 # 0 3 3 3 دکتر فرناز مهدي سير دکتر نگين نصوحي دکتر سعيد نعمتي دکتر آرش غفاري سرشت دکتر مهزاد صدیقي 3- استادیار گروه ترميمي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

معرفی دستگاه کروماتوگرافی

معرفی دستگاه کروماتوگرافی مقاالت 21 www.ijlk.ir فصلنامه تخصصی مقدمه دانش آزمایشگاهی ایران سال سوم شماره 4 زمستان 1394 شماره پیاپی 12 معرفی دستگاه کروماتوگرافی گازی - طیفسنج نویسندگان 1 و 3 * سهیال سادات فتحالهی 2 و 3 مهدا سلطاننژاد

Διαβάστε περισσότερα

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ بررسي رفتار ديناميكي موتور القايي در اثر تغيير پارامتر با استفاده از نرم افزار Matla ايمان مظهري رامتين حديدي و ابوالفضل واحدي دانشگاه علم و صنعت ايران avahed@ut.ac., amtn_hadd@yahoo.com, mazha@gmal.com

Διαβάστε περισσότερα

ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي

ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي No F-14-AAA- ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي مهدي قلي نژاد مختار بيدي دانشكده مكانيك و انرژي دانشگاه شهيد بهشتي تهران ايران چكيده استفاده از انرژي خورشيدي با توجه به محدوديت سوختهاي

Διαβάστε περισσότερα

ﺭﻮﺴﻨﺳ ﻮﻧﺎﻧ ﻚﻳ ﻲﺣﺍﺮﻃ ﻪﺸﻘﻧ ﺎﺑ ﻲﻳﺎﻨﺷﺁ

ﺭﻮﺴﻨﺳ ﻮﻧﺎﻧ ﻚﻳ ﻲﺣﺍﺮﻃ ﻪﺸﻘﻧ ﺎﺑ ﻲﻳﺎﻨﺷﺁ ا شنايي با نقشه طراحي يك نانو سنسور حامد عقيلي 1 عضو رسمي باشگاه پژوهشگران جوان تبريز دانشجوي كارشناسي ارشد الكترونيك دانشگاه ا زاد اراك كارشناس مهندسي الكترونيك مركز تحقيقات مهندسي استان ا ذربايجان شرقي

Διαβάστε περισσότερα

يﺎﻫ ﻢﺘﺴﻴﺳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ (IP) ﺖﻧﺮﺘﻨﻳا ﻞﻜﺗوﺮﭘ رد تﺎﻋﻼﻃا يوﺎﺣ يﺎﻫ ﻪﺘﺴﺑ لﺎﻘﺘﻧا (DWDM)جﻮﻣ لﻮﻃ ﻢﻴﺴﻘﺗ لﺎﮕﭼ هﺪﻨﻨﻛ ﺲﻜﻠﭘ ﻲﺘﻟﺎﻣ يرﻮﻧ ﺮﺒﻴﻓ

يﺎﻫ ﻢﺘﺴﻴﺳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ (IP) ﺖﻧﺮﺘﻨﻳا ﻞﻜﺗوﺮﭘ رد تﺎﻋﻼﻃا يوﺎﺣ يﺎﻫ ﻪﺘﺴﺑ لﺎﻘﺘﻧا (DWDM)جﻮﻣ لﻮﻃ ﻢﻴﺴﻘﺗ لﺎﮕﭼ هﺪﻨﻨﻛ ﺲﻜﻠﭘ ﻲﺘﻟﺎﻣ يرﻮﻧ ﺮﺒﻴﻓ انتقال بسته هاي حاوي اطلاعات در پروتكل اينترنت (IP) با استفاده از سيستم هاي فيبر نوري مالتي پلكس كننده چگال تقسيم طول موج( DWDM ) محمد فرداد دانشگاه گيلان mohammad.fardad@gmail.com چكيده اين مقاله مفهوم

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل چكيده. واژه هاي كليدي: Lactobacillus rhamnosus GG

مقدمه پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل چكيده. واژه هاي كليدي: Lactobacillus rhamnosus GG جلد 5 شماره 1391 4 تا ثير متابوليت هاي Lactobacillus rhamnosus GG بر روي رده سلول سرطاني CacoII لادن 3 1 * پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل 1 زاده 1 تهران دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

تأثير سرعت همزدن و دماي آب بر ويژگیهاي کدوي خشکشده طی فرايند بازجذب آب چکيده

تأثير سرعت همزدن و دماي آب بر ويژگیهاي کدوي خشکشده طی فرايند بازجذب آب چکيده 89-96( ص) مهندسی بيوسيستم ايران دورة 45, شمارة 2 پاييز و زمستان 1393 تأثير سرعت همزدن و دماي آب بر ويژگیهاي کدوي خشکشده طی فرايند بازجذب آب 2 1 سيما چراغی دهدزي * و ناصر همدمی 1. عضو هيئت علمي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

3شخب اهزاب و اهديسا :ميناوخ يم شخب نيا رد اهزاب و اهديسا تشذگرس ـ اهزاب و اهديسا.1 زاب ـ ديسا ياه لدم.2

3شخب اهزاب و اهديسا :ميناوخ يم شخب نيا رد اهزاب و اهديسا تشذگرس ـ اهزاب و اهديسا.1 زاب ـ ديسا ياه لدم.2 بخش بازها و اسيدها ميخوانيم: بخش اين در بازها و اسيدها سرگذشت بازها و اسيدها 1. باز اسيد مدلهاي 2. آرنيوس مدل الف. برونستد لوري مدل ب. لوويس مدل پ. ضعيف و قوي اسيدهاي. پروتوندار چند اسيدهاي 4. K( ( آب

Διαβάστε περισσότερα

09-F-PSS-0219 چكيده ميپردازيم. 1- مقدمه كار در چنين شرايطي است. سيستمهاي قدرت در صورت باعث. 1 Derate Capacity

09-F-PSS-0219 چكيده ميپردازيم. 1- مقدمه كار در چنين شرايطي است. سيستمهاي قدرت در صورت باعث. 1 Derate Capacity 09-F-PSS-0219 تا ثيرات نامتقارني شبكه انتقال بر روي تعادل ولتاژ و ظرفيت عبوري خطوط جعفر عبادي حميدرضا محمدزاده پشمچي عضو هيي ت علمي دانشگاه فردوسي مشهد شركت برق منطقهاي خراسان امير بشيان مسعود قيافه داودي

Διαβάστε περισσότερα

بهينهسازي طراحي چندموضوعي حامل انسان با استفاده از روش همه در يك مرحله و الگوريتم شبيهسازي سرد شدن

بهينهسازي طراحي چندموضوعي حامل انسان با استفاده از روش همه در يك مرحله و الگوريتم شبيهسازي سرد شدن بهينهسازي طراحي چندموضوعي حامل انسان با استفاده از روش همه در يك مرحله و الگوريتم شبيهسازي سرد شدن 3 2 1 جعفر روشنييان حسين دارابي هادي زارع دانشكده مهندسي هوافضا دانشگاه خواجه نصيرالدينطوسي دريافت مقاله:

Διαβάστε περισσότερα

120kW AVL و %10 اتانول %5-1 MTBE

120kW AVL و %10 اتانول %5-1 MTBE ترکيبي سوخت با جرقهاي اشتعال موتور احتراق تجربي بررسي آاليندهها و سوخت مصرف کاهش براي MTBE و بنزين-اتانول ام ي اله فتح مدرس تربيت دانشگاه مكانيك مهندسي دانشكده استاديار F_ommi@yahoo.com فرهنگ* خدارحيم

Διαβάστε περισσότερα

رﺎﺸﺘﻧا ياﺮﺑ پﺎﭼ ياﺮﺑ هدﺎﻣآ

رﺎﺸﺘﻧا ياﺮﺑ پﺎﭼ ياﺮﺑ هدﺎﻣآ دستورالعمل تهية مقالة» آماده براي چاپ «براي انتشار در نشريه پژوهشي انجمن مهندسان مكانيك ايران 1 -آرايش كلي مقاله بايد روي كاغذ سفيد مرغوب (297 210) A4 تهيه و تنها بر يك روي كاغذ چاپ شود. جهت تايپ مقاله

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ بخش اول: ويژگي هاي مهندسي سنگ ها و خاك ها استفاده از روش هاي غير مخرب لرزه اي در برآورد ضرايب فيزيكي و مكانيكي توده سنگ ها با نگرشي ويژه بر منطقه ناغان ناديا شفيع زاده كارشناس ارشد مكانيك سنگ مهندسين مشاور

Διαβάστε περισσότερα

- چكيده

- چكيده استخرهاي بي انتها راهكاري جديد جهت كاهش مصرف آب و انرژي در استخرهاي شنا امين محكمي سيما پوست فروش فرد عبدالرحمان نوروزي شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن نبش خ شهيد محلاتي- شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن

Διαβάστε περισσότερα

مقايسه ويژگيهاي غيرخطي سيگنال تغييرات نرخ ضربان قلب مربوط به افراد سالم و چند نوع بيماري قلبي سيما چلاوي دكتر محمدحسن مرادي تهران دانشگاه صنعتي اميركبير دانشكده مهندسي پزشكي E-mal: schalav@bme.aut.ac.r

Διαβάστε περισσότερα

98-F-EEF-504 ايران - اصفهان چكيده مقدمه:

98-F-EEF-504 ايران - اصفهان چكيده مقدمه: 98-F-EEF-504 بررسي مزاياي جايگزيني لامپهاي LED به جاي منابع روشنايي متعارف فروغ تركي مهندسي برق الكترونيك مهدي رحماني مهندسي صنايع ) شركت مهندسي پاد انرژي اصفهان ايران - اصفهان واژههاي كليدي: لامپ LED

Διαβάστε περισσότερα

(,, ) = mq np داريم: 2 2 »گام : دوم« »گام : چهارم«

(,, ) = mq np داريم: 2 2 »گام : دوم« »گام : چهارم« 3 8 بردارها خارجي ضرب مفروضاند. (,, ) 3 و (,, 3 ) بردار دو تعريف: و ميدهيم نمايش نماد با را آن كه است برداري در خارجي ضرب ( 3 3, 3 3, ) m n mq np p q از: است عبارت ماتريس دترمينان در اينكه به توجه با اما

Διαβάστε περισσότερα

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 41 سال سوم شماره يازدهم بهار 931 تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 1 4 9 1 1 مجتبي کشاورزي حسن آباد امير حسين ناطمي سيد علي اشرف صدرلديني محمد رضا نيشابوري ابوالفضل ناصري

Διαβάστε περισσότερα

JSEE چكيده 1- مقدمه. MATLAB و

JSEE چكيده 1- مقدمه. MATLAB و سال دهم ويژهنامه فارسي زمستان 87 بررسي عملكرد يك الگوريتم پيشنهادي در كنترل نيمهفعال يك ساختمان جداسازي شده مرجع با جداسازهاي غيرخطي JSEE افشين كلانتري استاديار پژوهشكده سازه پژوهشگاه بينالمللي زلزلهشناسي

Διαβάστε περισσότερα

No. F-16-EPM مقدمه

No. F-16-EPM مقدمه No. F-16-EPM -2151 بررسي اثر پرداخت بهاي آمادگي بر هزينههاي بازار برق ايران مريم طارمي سيد ميثم عزتي رضا طهماسبي ايمان رحمتي مديريت نظارت و كنترل بر عملكرد بازار برق معاونت بازار برق ايران شركت مديريت

Διαβάστε περισσότερα

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك طاهره عارف زاده سيد روح االله حسيني واعظ * حسين نادرپور امير عزالدين در اين تحقيق روش شناسايي تركه يا - دانشجوي

Διαβάστε περισσότερα

12-F-ENV-2438 چكيده ايران

12-F-ENV-2438 چكيده ايران بررسي و اندازه گيري ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي در مجاورت خطوط و پستهاي فشار قوي كلان شهر تهران 12-F-ENV-2438 2 2 1 سيد زمان حسيني احمد جليلي جهرمي محمد علي ملكوتيان 1 -شركت سهامي برق منطقهاي تهران 2

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com 11-F-PSS-1780 بررسي عدم تعادل جريان درخطوط كوتاه شبكه برق منطقه اي اصفهان چكيده سعيد حاجي آقاجاني رضاپورآقابابا عليرضامنصوري شركت برق منطقه اي اصفهان اصفهان- ايران شركت برق منطقه اي اصفهان شركت برق منطقه

Διαβάστε περισσότερα

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES)

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) روش ARPES روشی است تجربی که برای تعیین ساختار الکترونی مواد به کار می رود. این روش بر پایه اثر فوتوالکتریک است که توسط هرتز کشف شد: الکترونها می توانند

Διαβάστε περισσότερα

Eta 100% Zn. Zeta 93-94% Zn. Delta 90-92% Zn. Gamma % Zn. Base steel ساير پوششها: مقايسه پوششهاي گالوانيزه و رنگها:

Eta 100% Zn. Zeta 93-94% Zn. Delta 90-92% Zn. Gamma % Zn. Base steel ساير پوششها: مقايسه پوششهاي گالوانيزه و رنگها: مزايا و معايب لوله با پوششهاي گالوانيزه نسبت به ديگر لوله ها در صنعت مبحث كنترل خوردگي از گذشته مورد توجه بوده و تاكنون روشهاي متفاوتي براي جلوگيري از آن اراي ه گرديده كه در اين ميان با ساخت لوله هاي جديد

Διαβάστε περισσότερα

گروه رياضي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل بابل ايران گروه رياضي دانشگاه صنعتي شاهرود شاهرود ايران

گروه رياضي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل بابل ايران گروه رياضي دانشگاه صنعتي شاهرود شاهرود ايران و ۱ دسترسي در سايت http://jnrm.srbiau.ac.ir سال دوم شماره ششم تابستان ۱۳۹۵ شماره شاپا: ۱۶۸۲-۰۱۹۶ پژوهشهاي نوین در ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دستهبندي درختها با عدد رومي بزرگ حسين عبدالهزاده

Διαβάστε περισσότερα

باشد CNTs چندجداره nanotubes) Multi-walled carbon دارند (2). مروري چكيده مقدمه. Single-walled carbon nanotubes) تكجداره CNTs

باشد CNTs چندجداره nanotubes) Multi-walled carbon دارند (2). مروري چكيده مقدمه.  Single-walled carbon nanotubes) تكجداره CNTs اثرات باقيمانده نانولولههاي كربني مورد استفاده در تصفيه فاضلاب بر روي سلامتي انسان 3 2 1 زهرا نوري مطلق حميدرضا پورزماني مريم فروغي چكيده از آن جا كه توليد فاضلاب سال به سال افزايش مييابد و نيز به دليل

Διαβάστε περισσότερα

چکيده: اکسيد روي و در نتيجه کاهش سرعت نفوذ عوامل خورنده به سطح زيرآيند به تفصيل تشريح شده است. معيارهاي ارزيابي عملکرد اين

چکيده: اکسيد روي و در نتيجه کاهش سرعت نفوذ عوامل خورنده به سطح زيرآيند به تفصيل تشريح شده است. معيارهاي ارزيابي عملکرد اين 7 فصلنامه علوم و مهندسي خوردگي سال سوم شماره 9 پاییز 1392 مروری بر پوششهای غنی از روی: مبانی مکانيزم روشهای ارزيابی و اصالح عملکرد مروری بر پوششهای غنی از روی: مبانی مکانيزم روشهای ارزيابی و اصالح عملکرد

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

Influence of Fe/Ba Molar Ratio on Phase Composition, Synthesis Temperature, Microstructure and Magnetic Properties of Barium Hexaferrite

Influence of Fe/Ba Molar Ratio on Phase Composition, Synthesis Temperature, Microstructure and Magnetic Properties of Barium Hexaferrite تا ثیر نسبت مولی آهن/ باریم بر ترکیب فازي دماي سنتز ریزساختار و خواص مغناطیسی هگزافریت باریم *2 سید سلمان سید افقهی 1 و مجتبی جعفریان 1- گروه مهندسی مواد دانشکده فنی مهندسی دانشگاه جامع امام حسین (ع) تهران

Διαβάστε περισσότερα

تأثير نوع اتصال عرشه به پايه در انتقال بارهاي ثقلي و

تأثير نوع اتصال عرشه به پايه در انتقال بارهاي ثقلي و چکيده تأثير نوع اتصال عرشه به پايه در انتقال بارهاي ثقلي و بهرهبرداري در پله يا 1 منصور شريف پيوسته پيشتنيده بتني 2 سامان حجازي 3 عليرضا رهايي در پنجاه سال گذشته استفاده از بتن پيشتنيده در اجراي پلهاي

Διαβάστε περισσότερα

V o. V i. 1 f Z c. ( ) sin ورودي را. i im i = 1. LCω. s s s

V o. V i. 1 f Z c. ( ) sin ورودي را. i im i = 1. LCω. s s s گزارش کار ا زمايشگاه اندازهگيري و مدار ا زمايش شمارهي ۵ مدار C سري خروجي خازن ۱۳ ا بانماه ۱۳۸۶ ي م به نام خدا تي وري ا زمايش به هر مداري که در ا ن ترکيب ي از مقاومت خازن و القاگر به کار رفتهشده باشد مدار

Διαβάστε περισσότερα

TLM. Keywords : Linear Tapered Slot Antenna, Transmission Line Matrix Method, PML-

TLM. Keywords : Linear Tapered Slot Antenna, Transmission Line Matrix Method, PML- شبيه سازي آنتن Tapered lot با استفاده از روش ماتريس خط انتقال سه بعدي نادر كمجاني مهدي رجبي دانشگاه علم و صنعت ايران دانشكده مهندسي برق تهران ايران Abstract : In this paper the simulation of tapered slot

Διαβάστε περισσότερα

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx مقامت مصالح N = m α Δ Δ - تنش كرنش: - يادآري تعاريف: - تنش: Δ.cos α =τ تنش برشي Δ Δ.sin α =σ تنش عمدي (نرمال) Δ - احدها: احدهاي تنش همان احدهاي فشار ميباشند.,K,M,... / N kgf / cm 9 8 = m - كرنش: عبارتست

Διαβάστε περισσότερα

مجتبي محوي - مرتضي محمدي اردهالي

مجتبي محوي - مرتضي محمدي اردهالي 98-F-EPM-49 روش جديد پيشنهاددهي در بازار برق رقابتي با استفاده از آناليز حساسيت و ديدگاه بنگاهي مجتبي محوي - مرتضي محمدي اردهالي دانشكده برق - دانشگاه صنعتي اميركبير( پلي تكنيك تهران) ايران واژههاي كليدي:

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله آزما ی ش پنج م: پا س خ زمانی مدا رات مرتبه دوم هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله مشخصه بررسی مقاومت بحرانی و آشنایی با پدیده

Διαβάστε περισσότερα

One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure

One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure Setareh Soltany 1, Jafar Alavy Toussy 2, Mohammadreza Tamaddon 3, Raheb Ghorbani 4 1 Department

Διαβάστε περισσότερα

{hmontazeri, 1- مقدمه

{hmontazeri, 1- مقدمه كاربردي از يادگيري تقويتي در آموزش مهارت دريافت توپ عاملهاي فوتباليست حسام منتظري رضا صفابخش دانشكده مهندسي كامپيوتر و فن اوري اطلاعات دانشگاه صنعتي اميركبير {hmonazeri, safa}@au.ac.ir چكيده - اين مقاله

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص و 1 Journal of Agricultural conomics and Development Vol. 4, No. 3, Fall 010, p. 363370 نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 4 شماره 3 پاييز 1389 ص. 363370 بررسي ميزان كارايي و بهره

Διαβάστε περισσότερα

اکسیژن مورد نیاز شیمیایی و بیوشیمیاییCOD BOD &

اکسیژن مورد نیاز شیمیایی و بیوشیمیاییCOD BOD & اکسیژن مورد نیاز شیمیایی و بیوشیمیاییCOD BOD & تعریفBOD BODنرخ مصرف اكسيژن در داخل آب توسط ارگانيزمها است. اگر BOD كم باشد آب پاك و فاقد ارگانيسم است يا آنكه ارگانيزمهاي داخل آب مرده و نيازي به مصرف اكسيژن

Διαβάστε περισσότερα

چكيده SPT دارد.

چكيده SPT دارد. ارايه يك روش چيدمان خلاقانه جديد براي زمانبندي دسترسي به شبكه جهت كاهش انجام درخواستها سهراب خانمحمدي سولماز عبدالهي زاد استاد گروه مهندسي كنترل دانشگاه تبريز تبريز ايران Khamohammadi.sohrab@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα