هیدروژل اشتراکی آکریلیک اسید و آکریل آمید بهکمک فراصوت

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "هیدروژل اشتراکی آکریلیک اسید و آکریل آمید بهکمک فراصوت"

Transcript

1 جلد 41 شماره 1 زمستان 4131 نشريه علوم دانشگاه خوارزمی پلیمریشدن هیدروژل اشتراکی آکریلیک اسید و آکریل آمید بهکمک فراصوت دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان دانشکدۀ علوم گروه شیمی ايران چکیده هیدروژلها دستهای از فرآوردههايی هستند که میتوانند مقادير زيادی آب را بدون انحالل جذب کنند. اين ويژگی بهدلیل شبکهسازی فیزيکی يا شیمیايی زنجیرهای پلیمری آبدوست است. از امواج پرقدرت فراصوت در واکنشهای پلیمری شدن و در نبود آغازگر بهره گرفته میشود. از آنجا كه در يك سامانۀ فراصوتی پلیمری شدن و تخريب بهطور همزمان صورت میگیرند پلیمری شدن فراصو یت فرآيندی پیچیده است. تشکیل هیدروژل با کمک اين امواج تنها در محیطهای گرانرو مانند گلیسرول امکانپذير است. راديکالهای H و OH بهدست آمده از فرآيند حفرهسازی گام آغازی را راهاندازی میکنند. در اين پژوهش از مونومرهای آکريلی حالل در آب و عامل شبکهساز متیلن بیس آکريل آمید در محیط دوتايی آب/گلیسرول هیدروژل بهدست آمد. تابش فراصوت نه تنها به حرارت و آغازگر نیاز ندارد بلکه زمان تشکیل فرآورده را به چند دقیقه کاهش داد. افزون بر اين هیدروژلهای تهیه شده بهکمک فراصوت دارای ساختار میکروسکپی يکنواختتر و قدرت تورم بیشتری بودند. طیفسنجیهای FT-IR و تصاوير SEM ساختارهای شبکهای تأيید در آمده بهدست بهکار گرفته شدند. نمونههای آمده بهدست UV-VIS نشاندهندۀ ساختار نانوی يکنواخت با حفرههای ريز زياد است. فروپاشی حفرههايی که در اثر تابش فراصوت و در حین واکنش تهیه تشکیل میشوند در انجام واکنش و ساختار فرآورده بهدست آمده نقش اساسی دارند. از اين روش میتوان هم در ساخت و هم در کنترل سنتز )سرعت و ساختار( فرآوردههای بیو)زيستی( و در سامانههای زنده مانند رهايش دارو - بهره گرفت از اين رو همه بررسیها در دمای ثابت 13 درجه بدن انسان انجام شد. مقدمه هیدروژلها شبکههای پلیمری هستند که توانايیهای چشمگیری در صنايع دارويی بهداشتی پزشکی بیوتکنولوژی و کشاورزی دارند. برای نمونه بهعنوان ترکیبهای جاذب در ساخت حوله دستمال کاغذی پودر جاذب عرق تنظیم کننده رطوبت در بستهبندی فرآوردههای خوراکی ماهیچه مصنوعی تنظیم کننده قند خون و در تماسی لنز بهعنوان بهکار گرفته چشمپزشکی میشوند. در اين ترکیبها زنجیرهای پلیمری بهوسیلۀ پیوندهای عرضی بههم وصل شدهاند به اين دلیل در حاللها حل نمیشوند و میتوانند چندين برابر حجم خود آب جذب كنند ]4[ ]2[ ]1[.]1[ واژهه یا كلیدی: پلیمری شدن هیدروژل تابش فراصوت ساختار میکروسکپی رهايش دارو پذيرش 32/44/4 دريافت 32/2/3 * نویسنده مسئول

2 هیدروژلها هنگامی در برابر محركهايی مانند میدان الكتريكی گرمايی )مانند دما( و شیمیايی )مانند )PH قرار میگیرند منقبض يا منبسط )متورم( میشوند. اين رفتار تورمی در گسترش سامانههای رهايش دارو در پزشكی بهکار گرفته شده است ]2[ ]1[. گروههای اسیدی موجود در هیدروژلها با قرار گرفتن در محیطه یا بسته آ یب به تفاوتPH محیط با هیدروژل بهمیزان متفاوتی يونیزه میشوند و برای رسیدن به تعادل فشار اسمزی متورم میگردند. ph با باال رفتن محیط بهسمت محیطه یا بازی بهدلیل افزايش يونیزاسیون در اين نوع هیدروژل تورم افزايش میيابد. اعمال میدان الکتريکی بهعنوان يک محرک خارجی بر شبکه متورم شده و انعطافپذير هیدروژلهای يونی موجب دگرگونی شکل و انبساط و انقباض آن ]1[. میشود ژلهای پلیمری بیشتر با کوپلیمری شدن يک مونومر و يک شبکهساز در يک حالل و يا وارد کردن پیوندهای عرضی به درون محلولی پلیمری ناهمگن فرآوری میشوند ]2[ ]1[. فراصوت روشی شدن پلیمری برای مؤثر مونومرهای محلول در آب و تهیۀ هیدروژلها است. اين عمل بهسرعت در نبود آغازگر شیمیايی و در دمای محیط صورت میگیرد ]5[. بهکارگیری ترکیبهای افزودنی محلول در آب برای تهیۀ هیدروژل شرط اساسی است. اثر اين ترکیبها از طرفی به افزايش گرانروی و فرآوری راديکالهای آزاد و از طرف ديگر به کاهش حاللیت پلیمر و به عقب انداختن واکنش تخريب پلیمر کمک میکند. گلیسرول مؤثرترين ترکیب افزودنی برای اين هدف است. اين روش کاربردهايی در زمینۀ تهیۀ فرآوردههای زيستی و پرهیز از مسائل مربوط به آغازگرهای مسموم کنندۀ 4 سلول داشته و میتوان از آن در تشکیل هیدروژلها در محیطهای زيستی استفاده کرد. گزارشهای چاپ شده در نوشتارها را میتوان به دو بخش دستهبندی کرد: الف( تهیۀ پلیمرها در محیط فراصوت ]6[-]11[ ]3[ بوتیل ]6[ مونومرهای بهکار رفته در اين بررسیها بیشتر دربرگیرندۀ آکريلآمید و آکريلیکاسید ]44[ ]3[ استايرن ]41[ آکريالت ]8[ استر يورتان و ]42[ دیفنیل متان ]41[ متیلآکريالت و متیل متاکريالت ]41[ و وينیل کلريد ]41[ است. پژوهشها در اين زمینه دربرگیرندۀ واکنش پلیمریشدن امولسیونی ]3[ و میکروامولیسونی (MEP) است و عوامل بررسی شده ]44[ میلیامولسیونی ]6[ ]41[ ]8[ ]41[ ]8[ و اثر H 2 O 2 ]6[ ]42[ پالس فراصوت دربرگیرندۀ اثر توان و شدت تابش ]6[ غلظت مونومر است. روشهای آنالیز کیفی و کمی هم شامل اندازهگیری زمان واکنش ]8[-]42[ و درصد تبديل ]8[-]44[ از ]3[ XRD ]41[ ]42[ ]41[ طیفسنجی IR ]41[ راه گراويمتری ]6[ ]3[ اندازهگیری گرانروی ]45[ و اندازهگیری جرم مولکولی پلیمر بهدست آمده ]42[ ]41[ است. 2 آقای آنباراسان و همکارانش واکنش پلیمریشدن سونوشیمیايی آکريل آمید و آکريلیک اسید را در سامانهای ردوکس تازهای بررسی کردند ]3[. آنها ديدند که جرم مولکولی پلیمر بهدست آمده با بهکارگیری فراصوت کمتر 4. Cytotoxic 2. Anbarasan

3 است. دلیل اين رخداد تخريب پلیمر بهدست آمده بهوسیلۀ فراصوت است. افزون بر اين جرم مولکولی پلیمر با شدت تابش فراصوت رابطۀ ارتعاش فراصوتی همراه با آزادسازی انرژی گرمايی است. مستقیم دارد و سرعت واکنش در حضور فراصوت بیشتر است. 4 در بررسی میننی همچنین و همکارانش از الکلهای آلیفاتیک بهعنوان ربايندۀ راديکال هیدروکسیل در واکنش پلیمریشدن استايرن در محیط فراصوت شد استفاده.]41[ مکانیسم اين فرايند دربرگیرندۀ سونولیز آب است. در واکنش ديگری از همین گروه از کاتیونهای راهيابی مولکولهای الکل به داخل حباب و واکنش با ناشی از OH 2+ Fe برای از بین بردن H 2 O 2 فرآوری شده با فراصوت و از سديم دودسیل سولفات )SDS( بهعنوان سورفکتانت در فرآوری پلیاستايرن بهکمک فراصوت استفاده شد ]44[. ب( تهیۀ هیدروژلها در غیاب فراصوت ]16[-]13[ در همۀ اين پژوهشها تورم هیدروژل بهدست آمده ارزيابی شد و بیشتر با هدف کاربردهای پزشکی و.]28[ ]24[ ]48[ ]43[ دارويی )رهايش دارو( شده تهیه است] 46 [ در بررسیهای صورت گرفته از مونومرهای آکريلآمید و آکريلیکاسید ]43[-]11[ n -آلکیل متاکريالت استر (n-ama) n -ايزوپروپیل ]46[ آکريلآمید ]43[ ]11[ الیگو )اتیلن گلیکول( متاکريالت ]21[ 2(-2 -متوکسی اتوکسی( اتیل متاکريالت ]21[ ]21[ گلوتارآلدهید ]48[ کاراگینان وينیل الکل ]5[ ]43[ گلیکول کیتوسان ]25[ کربوکسی متیل نشاسته ]24[ شبکهساز ]43[ استفاده شده است. پارامترهای بررسی شده شامل اثر حالل ]5[ نوع مونومر ]26[ ]22[ توان و شدت تابش ]5[ اثر سديم کلريد ]21[ قدرت يونی ]28[ اثر ]43[ ph ]28[ ]11[ و دما ]28[ ]28[ است. روشهای آنالیز نمونههای بهدست آمده شامل اندازهگیری زمان واکنش ]5[ ]43[ و درصد تبديل ]5[ از راه ويسکومتری ]5[ ]22[ طیفسنجی ]5[ IR ]43[ ]21[ و میکروسکوپ الکترونی ]24[ ]11[ است. ساير بررسیها شامل مدلسازی ]24[ ]22[ ]21[ هیدروژل هوشمند ]43[ تخريب ژل همراه ]21[ واکنش ]21[ با ساخت آن ]43[ جذب تحت بار ]26[ جذب بر حسب زمان ]21[ جذب لنگموير ردوکس ]21[ ]11[ و سینتیک مرتبۀ اول ]6[ ]23[ است. در کارهای قبلی اثر فراصوت بر واکنش تخريب هیدروژلها را بررسی کرديم ]14[- ]15[. گرانروی با زمان تابش فراصوت کم میشود و به اندازهای میرسد که در کمتر از آن تخريب بیشتری رخ نمیدهد و اين اندازه مستقل از جرم مولکولی نخستین ژل است ]14[. دستاوردهای تجربی نشان داد که سرعت و اندازۀ تخريب هیدروژل با افزايش توان و پالس فراصوت افزايش میيابد و با کاهش گرانروی سینماتیک محلول کاهش میيابد ]12[. دگرگونی دما غلظت و نسبت حالل ( بآ /اتانول( با دگرگونی فشار بخار و گرانروی بر حفرهسازی و در نتیجه بر واکنش تخريب گذارند. تأثیر هر دوی اين عوامل نقش ريشهای در ظرفیت حفرهسازی حالل دارند. دستاوردها همچنین نمايش میدهند که مقدار افت گرانروی با افزايش غلظت زياد میشود. اثر تابش فراصوت و 1. Min Nie

4 تأثیرات مکانیکی آن در تخريب هیدروژل در حجمهای متفاوت محلول نیز نشان از رابطۀ عکس بین حجم و افت گرانروی دارد ]11[ ]11[. سرعت تخريب هیدروژل همچنین با افزايش بارگذاری کاتالیزور افزايش میيابد. ديده شد که بهکارگیری نانو ذرات TiO 2 بهعنوان کاتالیزور در حضور منبع پرتو فرابنفش در توان آستانه ثابت فراصوت موجب کاهش قدرت فراصوت و بهبود فرآيند اعمال تخريب میشود ]15[. با وجود گزارشهای فراوان چاپ شده تهیۀ در زمینۀ پلیمرها بهکمک فراصوت و سنتز ژلها در نبود فراصوت تا کنون پژوهشهای زيادی روی ساخت هیدروژل در پرتو فراصوت صورت نگرفته است. در اين پژوهش هیدروژله یا تجاری آكريلیكاسید و آکريلآمید با عامل شبكهساز -Nʹ N متیلن بیس آكريلآمید در پرتو فراصوت تهیه شدند و زمان تشکیل فرآورده و سرعت واکنش تهیه ارزيابی شد. همچنین ويژگیهای ساختاری و تورمی هیدروژلهای بهدست آمده و نیز عکسالعمل آنها در برابر گرما و میدان الکتريکی در محیطه یا متفاوت بافری اندازهگیری شده و با هیدروژلهايی که در نبود فراصوت بهدست آمده بودند سنجش شدند. تابش فراصوت کاهش قابل مالحظه زمان و افزايش بازده واکنش را بههمراه داشته و نیازی به عامل آغازگر و دمای زياد ندارد. فرآوردههای فرآوری شده هم مرغوبترند و در سنجش با آنهايی که در نبود فراصوت بهدست آمده بودند تورم و کیفیت ساختاری بیشتری دارند. بهکار روش گرفته شده در اين بررسی تشکیل هیدروژل در بافتهای زنده را امکانپذير میکند چرا که راديکالهای بهدست آمده از تجزيۀ سونوشیمیايی آب و يا هرگونه فرآورده افزودنی موجود نیاز به آغازگرهای شیمیايی و شايد سمی را منتفی میسازد. 1. فرآوردههای نخستین آکريلیکاسید بخش تجربی 2 4 )مرک )AA, پس از تقطیر در خأل بهکار گرفته شد. آکريلآمید )فلوکا )AAm, متیلن بیس آکريل آمید )فلوکا, MBA ( با نوبلور دوباره خالصتر شدند. آمونیوم پرسولفات )فلوکا )APs, و سديم هیدروکسید )مرک( بدون خالصسازی بیشتر استفاده شد. از آب دو بار تقطیر و گلیسیرين خالص )مرک( در همه موارد بهعنوان حالل استفاده شد. 1. روش تهیه هیچگونه بهینهسازی بر شرايط چنین واکنشی در کارهای گزارش شده پیشین نیست. در نتیجه آزمايشهای مقدماتی بهترين شرايط محیطی و پارامترهای دستگاهی به قرار 41 گرم حالل 35 درصد گلیسیرين )41/5 گرم گلیسیرين و 1/5 گرم آب مقطر( مخلوط مونومری شامل 1/35 گرم AAm و 1/35 گرم AA که با 1/425 گرم سود تا 11 درصد خنثی شده و 1/4 گرم عامل شبکهساز MBA بهدست آمد. 4. Merck 2. Fluka

5 فراصوت با فرکانس 21 کیلوهرتز از سر شاخک يک سیستم پراب 4 )باندلین 2131 )HD با توان 81 درصد و پالس وات( 8 مستقیما به مخلوط واکنش تابیده شد. نوک پراب در مرکز محلول و در فاصله يک 31( سانتیمتری ته ظرف واکنش بهطور ثابت قرار گرفت. واکنش در فشار محیط و دمای ثابت 13 درجۀ سانتیگراد )دمای بدن انسان( بهکمک سیستم چرخش آب انجام شد. هیچگونه نمونهبرداری از مواد داخل ظرف صورت نگرفت. با توجه به حجم کم نمونه و موقعیت پرآب در آن تابش فراصوت بهطور يکنواخت به همۀ نمونهرسیده و نیازی به همزن مغناطیسی يا مکانیکی نیست. در پايان واکنش محصول هیدروژل توزين شده و برای شستشو بر پايه منبع ]5[ در 211 سیسی آب مقطر بهمدت 11 دقیقه بهسرعت همزده میشود. سپس با عبور از صافی دوباره با آب مقطر تازه صاف میشود و دوباره بهمدت 11 دقیقه در 211 سیسی آب مقطر هم میخورد. محصول را با آب در دمای 61 درجۀ سانتیگراد 1 مرتبه استخراج میکنیم و در آون با دمای 61 درجۀ سانتیگراد بهمدت 8 ساعت در خأل قرار میدهیم. سپس هیدروژل را بهمدت 21 ساعت در اتانول قرار داده و پس از خشک شدن کامل توزين میکنیم. 1. اندازهگیری تورم نمونۀ هیدروژل خالص و خشک ) 1/2 گرم( بهمدت 1 ساعت در 411 سیسی آب مقطر قرار گرفت. پس از برقراری تعادل ژل متورم بهدست آمده با عبور از صافی و آويختن آن )45 دقیقه( آبگیری شد. سپس جرم ژل متورم اندازهگیری شد. تورم تعادلی با بهکارگیری معادلۀ )4( محاسبه میشود ]12[: (W - W ) W. A. = S D WD )4( جذب )g/g( بهصورت گرم ژل متورم ( S W( بر گرم هیدروژل خشک ( D W( محاسبه شد. با همین شیوه میزان تورم چند نمونه در مراحل و شرايط گوناگون تهیه سنتز اندازهگیری شد. 1. اندازهگیریهای طیفسنجی طیف FT-IR مونومرهای اولیه و محصول تشکیل شده در ناحیۀ طولموجی 4-511cm تا cm با دستگاه طیفسنج 2 پرکین المر مدل RX1 و بهدست آمد. برای اين کار نمونه صاف شده در 2 -پروپانول v/v( 4:2( پس از رسوب کردن با سانتريفوژ جدا شد سپس با اتانول آبزدايی و در 51 درجۀ سانتیگراد خشک شد. نمونهها بهصورت يک قرص نازک مخلوط شده با KBr با نسبت 4 به 411 تهیه شدند. طیفهای بهدست آمده نتیجۀ 21 اسکن اسپکترومتر و با قدرت جداسازی از طیفسنج آمريکايی مدل -Hp 8152A ژل بهدست آمد. همچنین برای تأيید 2 بودند. طیف جذبی UV-Vis با استفاده cm -4 1 آجیلنت در گسترۀ 431 تا 611 نانومتر از محلول در حال تشکیل ساختار سطحی از چند نمونه ساخته شده طیف SEM با بزرگنمايی با دستگاه KYKY مدل EM1211 گرفته شد. در اين دستگاه الکترونها در 25 کیلوولت شتاب گرفتند و خأل با 4. Bandelin 2. Perkin-Elmer 1. Hp-Agilent

6 پمپ ديفیوژن 1/ تور فراهم شد. از دستگاه 4 اسپوتر کوتر مدل SBC42 ساخت شرکت KYKY برای دفع الکترونهای سطحی بهکار گرفته شد. اين کار با نشاندن اليۀ نازک طال بهروش ترسیب بخار فیزيکی 411 صورت گرفت. مولکولهای گاز آرگون اليههای تشکیل شده در حد آنگستروم را بمباران الکترونی SE 5 میکنند. قطر شعاع الکترونی رفته بهکار میکرومتر دتکتور از نوع )الکترون ثانويه( و آنالیز پخش انرژی با کمک اشعۀ )edx( X انجام شد. شکل 1. ساختار هیدروژل اشتراکی آکریلآمید و آکریلیکاسید با شبکهساز متیلن بیس آکریل آمید بهدست آمده با فراصوت دستاوردها و گفتگو 1. اثر فراصوت بر واکنش سنتز شکل 4 نمايی از ساختار هیدروژل اشتراکی آکريلآمید و آکريلیکاسید با شبکهساز متیلن بیس آکريلآمید را نشان میدهد که به دو روش ساخته شد. بر پايۀ گزارشهای پیشین ]21[-]21[ ژل آکريلی در نبود فراصوت با آغازگر و در گرما در محیط آبی تشکیل و تورم آن اندازهگیری شد. از طرفی تنها با فراصوت و در نبود آغازگر هیچگونه پلیمر و يا ژلی در محیط آبی تشکیل نشد و اين کار تنها در محیط 35 درصد گلیسرول و با توان صوتی بیشتر از %51 صورت گرفت. دلیل اين امر افزايش گرانروی و بنا بر اين فرآوری راديکالهای آزاد است ]5[. با اين کار همچنین حاللیت پلیمر کاهش يافته و واکنش تخريب پلیمر به تأخیر میافتد. آغاز تشکیل ژل که همراه است با افزايش گرانروی محیط واکنش بهراحتی از روی دگرگونی تن صوتی دستگاه فراصوت قابل تشخیص است. در پايان تشکیل ژل هم محیط به حالت نیمه جامد درآمده و صدای دستگاه بهکلی قطع میشود. تشکیل محصول پس از نزديک به دو سه دقیقه از تابش آغاز شده و پس از کمتر از دو دقیقه از زمان آغاز پايان میيابد. در پايان واکنش محصول هیدروژل پس از شستشو خشک و توزين میشود. شکل 2 دگرگونیهای اندازۀ فرآورده را بر حسب زمان تابش فراصوت در شرايط آورده شده در بخش 2-2 نشان میدهد. چنانکه از شکل برمیآيد واکنش بالفاصله پس از آغاز شتاب گرفته و در مدت زمان چند ثانیهای کامل میشود. به اين ترتیب يک زمان شروع واکنش و يک زمان پايان واکنش داريم که که میانگین اين دو بهعنوان زمان واکنش و عکس اين زمان بهعنوان معیاری از سرعت واکنش در نظر گرفته میشود. فرآورده تشکیل شده پیش از زمان آغاز و پس از زمان پايان ناچیز و قابل چشمپوشی است. اندازۀ 4. Sputter Coater

7 شکل 1. تغییرات گرم هیدروژل تشکیل شده بر حسب زمان تابش فراصوت در دمای 17 درجۀ سانتیگراد چنانکه پیشبینی میشود نمونۀ خشک پس از تورم دوباره از توری عبور نکرد. بهعبارتی فرآورده ژل است نه پلیمر. در آزمايشی جداگانه ابتدا مخلوط مونومری در برابر فراصوت قرار گرفت و پس از تشکیل پلیمر عامل شبکهساز اضافه و دوباره به آن فراصوت تابیده شد. ژل تشکیل شده در اين حالت با ظاهری متفاوت )شفافتر و با حالت کشسان( بود و در آب حل نشد. مقدار ژل آن نیز کمتر از حاالت پیش بود. اندازهگیری ph محیط نشان داد که محیط خنثی و کمی متمايل به حالت اسیدی بود. همچنین تیتر محلول استخراجی با سود 1/15 موالر هیچگونه نقطه پايانی مشخصی را نشان نداد. اين به آن معنی است که از مونومر آکريلیک اسید در پايان واکنش چیزی باقی نمانده است. از طرفی تیتر مخلوط ژل ساخته شده و محلول استخراجی ph=5( ( بیشتر از 21 سیسی محلول سود 1/4 موالر را خنثی کرد. 1. بررسی اثر عوامل متغیر واکنش در جدول 4 زمانهای مربوط به آغاز و پايان تشکیل ژل با اندازههای گوناگونی از مونومرها عامل شبکه ساز و حالل آمده است. هر يک از اين دادهها نتیجه دست کم سه بار تکرار آزمايش هستند. همچنین اوزان مربوط به ژل تشکیل شده در حالت متورم )ستون آخر( برای بررسی کردن اندازههای مواد اولیه آورده شدهاند. مجموع جرمهای مواد اولیه با جرم حالل و ژل بهدست آمده )پیش از مراحل شستشو صاف و خشک کردن( مطابقت دارد و تنها در مواردی که زمان واکنش طوالنی است افت جرم ناچیزی در جرم مخلوط فرآورده داشتیم که دلیل آن تبخیر کمی از حالل بود. همچنین تورم نمونههای خشک اندازهگیری شد و اندازهها بین 425 تا 451 )گرم بر گرم( بهدست آمد. در آزمايشهای جداگانهای اندازه مونومرها در مخلوط آغازی کمتر از 4/5 گرم انتخاب شد. اين حالت با افزايش قابل توجه زمان واکنش همراه بود. همچنین يکی از نمونههای تهیه شده پس از خرد شدن بهمدت 1 ساعت در آب مقطر اضافی متورم شد و سپس از توری عبور داده شد. حجم آن در اين حالت بیشتر از 111 سیسی با ظاهری شفاف همگن و کلوخهای شد. 177

8 شماره جدول 1. تأثیر مقدار مونومرها شبکهساز و حالل بر زمان تشکیل هیدروژلهای بهدست آمده با کمک فراصوت آکريلیکاسید )گرم( 1/25 1/25 1/5 1/5 1/35 آکريلآمید )گرم( 1/25 1/25 1/5 1/5 1/35 شبکهساز )گرم( 1/15 1/15 1/4 1/4 1/4 گلیسیرين )گرم( 41/ / آب )گرم( 1/5 2 1/5 2 2 جرم فرآورده )گرم( 41/83 41/86 41/15 41/31 45/64 زمان )دقیقه:ثانیه( 48:11 44:15 3:13-2:55 41:12-3:45 2:18-2:11 2:43-4:25 از دادههای جدول فوق برمیآيد که حالل سهم مهمی در سرعت واکنش تشکیل دارد و باعث کاهش قابل مالحظه زمان واکنش میشود. چنانکه پیش از اين گفته شد دلیل اين امر افزايش چشمگیر گرانروی و در نتیجه حفرهسازی بیشتر با فراصوت است. از طرفی غلظت مواد واکنش دهنده تأثیر کمی در زمان و سرعت واکنش دارد. با افزايش غلظت مونومرها و همچنین عامل شبکهساز کاهش جزئی زمان واکنش را به دنبال دارد که تأيید میکند مرتبه واکنش غیرصفر و مثبت است. شکلهای شماری از نمونههای بهدست آمده در بخش آينده آمده است. 1. مورفولوژی هیدروژلها تصاوير نمونههايی از فرآوردهها ساخته شده را که با دوربین ديجیتال گرفته شده را میتوان در شکل 1 مالحظه کرد. فرآوردههايی که دربرگیرنده شبکهساز بیشتری هستند دارای ظاهری کدر و شیری رنگ است و حالت کلوخهای دارند درحالیکه با شبکهساز کمتر فرآورده شفاف و لزج مانند شبیه پلیمر تشکیل میشود. شکل 1. تصاویر هیدروژلهای متورم ساخته شده با فراصوت )راست( و نمونه خشک پودری )چپ( شکل 1 میکروگراف داخلی ساختار خشک زده يخ هیدروژل را نشان میدهد. تصويربرداری يک با میکروسکوپ الکترونی روبشی )SEM( صورت گرفته است. تصاوير برش عرضی میکروسکوپ الکترونی يک ساختار بدون تخلخل برای حالتی که از آکريل آمید بهعنوان مونومر بهکار گرفته شده است را نمايش میدهد (S1(.(S2( و با بهکارگیری از آکريلیکاسید يک ساختار کريستالی ديده میشود يک ساختار شکل (S4( متخلخل را نمايش میدهد. از آنجا که اندازه تخلخل با سرعت جذب آب در ارتباط است بنا بر اين اين نمونهها بايد سرعت جذب آب بیشتری نسبت به نمونه ديگر داشته باشند. حفرات بیشتر در اثر خروج بخار آب در طول فرايند پلیمری شدن ناشی میشوند ]1[. يکنواختی نخستین در تأثیر میکروحبابهای فرآوری شده بهوسیلۀ فراصوت در محلول گرانرو پديد میآيد ]5[. چنین يکنواختی در ساختار هیدروژلهای فرآوری شده بهوسیلۀ

9 (%) عبور پلیمری شدن هیدروژل اشتراکی آکريلیک اسید و آکريل آمید به کمک فراصوت گرما ديده نمیشود. ساختار نامنظم و رهاشده ژل تورم باالی آن را در تبديل مشابهی از گروههای وينیلی توضیح میدهد ]5[. شکل 4. تصاویر SEM هیدروژلهای خشک و یخ زده بهترتیب از سمت چپ: مخلوط 1:1 آمید و اسید )S1( آکریل آمید تنها )S1( و با شبکهساز 3/1 گرم )S1( در مقایسه با یک سیستم گرمایی با آغازگر رادیکالی.)a,b( 1. طیفسنجی هیدروژلها نتايج طیفسنجی FTIR مخلوط نخستین )مونومرهای آکريلی/شبکهساز )MBA و ژل بهدست آمده در شکل 5 نمايش داده شده است. دگرگونی ساختار هیدروژل بیشتر ناشی از تشکیل پیوندهای کوواالنسی عامل شبکهساز (MBA) با ماکرومونومرهای آکريلی است. پیکهای و cm در شکل بهترتیب مربوط به مد کششی گروههای هیدروکسیل کربونیلآمید و C N C هستند. پیکهای 4613 و 4315 بهعنوان cm -4 پیکهای مرجع نمايش میدهند که گروههای کربونیل پس از تشکیل دچار دگرگونی نمیشوند. تشکیل پیوندهای C-N در MBA منجر به از بین رفتن گروههای هیدروکسیل میشود که بهصورت کاهش نسبت پیک گروه هیدروکسیل ( 4- )1111cm به پیک مرجع خود نمايش میدهد. a b طول موج (nm) 215 شکل 1. طیف IR مخلوط آکریل آمید و شبکهساز )a( MBA هیدروژل حاصل از آنها )b( دستاوردهای طیفسنجی فرابنفش واکنش تشکیل در شکل 6 آمده است. نوار جذبی ظاهر شده در و n 2 گروههای کربنیل عاملهای CONH و COOH در ساختار ژل مربوط میشود. *π به انتقال 244nm در طیف ژل تشکیل شده جذب تازهای وجود ندارد به است. عبارت ديگر سامانه غیراشباع کربنیل دگرگون نشده

10 جذب عدد موجی ) -1 (cm شکل 6. طیف UV مونومرهای آکریل آمید آکریلیک اسید شبکهساز MBA و هیدروژل بهدست آمده از آنها 1. تورم هیدروژلها تورم بسیاری از نمونههای ساخته شده در آب و چند محیط بافر بررسی شد. مقدار تورم نمونهها بین 451 تا 211 بود. از آنجاکه رفتارهای تورمی مشاهده شده اغلب مشابه و نزديک بههم است در شکل 3 تنها نمودار تورم يکی از نمونههای ساخته شده بهکمک فراصوت و همچنین يک نمونه ساخته شده بهکمک آغازگر و گرما در آب مقطر نشان داده شده است. چنانکه شکل نشان میدهد هم سرعت و هم مقدار تورم در نمونه ساخته شده بهکمک فراصوت بیشتر است. در آزمايش جداگانهای برای نشان دادن اثر PH روی تورم نمونه ساخته شده با فراصوت ابتدا در بافر 41 متورم و سپس بعد حدود نیم ساعت ژل از محیط بازی به بافر اسیدی با 1 PH منتقل شد. شکل 3 نشان میدهد که تورم هیدروژلها بهشدت تابع ph محیط است بهطوریکه در محیطهای بازی بهدلیل يونیزه شدن گروههای اسیدی جذب آب زياد میشود ولی در phهای کمتر که سرهای اسیدی بهصورت تفکیک نشدهاند تورم کاهش میيابد. يعنی با تغییر محیط واکنش از بافر 41 به بافر 1 جذب آب نمونه کم میشود. شکل 7. رفتار تورمی هیدروژل ساخته شده با فراصوت و گرما )راست( و رفتار تورمی ژل ساخته شده با فراصوت در محیطهای بافر 4 و 13 )چپ( 113

11 دستاوردهای کلی روشی نوين و مؤثر با فراصوت بررسی شد تا امکان تشکیل سريع هیدروژلهای آکريلی در نبود آغازگر را فراهم سازد. تشکیل ژل ممکن است از چند ثانیه تا چند دقیقه طول بکشد بسته به اينکه شرايط محیط واکنش و متغیرهای صوتی چگونه باشد. واکنش با تشکیل و فروپاشی حبابهای حفرهساز انجام میشود که راديکالهای هیدروکسید را در محیط رها میسازند تا جای بعضی آغازگرهای سمی را بگیرند. محلول 35 درصد گلیسرين بهعنوان محیط گرانرو در دمای 13 درجه استفاده شد. توان صوتی دستگاه فراصوت 81 درصد و پالس آن 8 بود. ژل بهدست آمده دارای ساختار میکروسکپی يکنواخت و ويژگیهای مکانیکی بهتر در سنجش با آنهايی است که در نبود فراصوت و بهوسیلۀ آغازگرها بهدست میآيند. تصاوير میکروسکوپ الکترونی و طیفسنجی مادون قرمز برای تأيید ساختار فرآورده بهکار گرفته شد. از اين شیوه میتوان برای تهیه مواد بیومتريال و در محیطهای زيستی بهره جست. قدردانی هزينه انجام اين پژوهش در قالب طرح پژوهشی و از اعتبارات دانشگاه آزاد اسالمی تاکستان تأمین شده است از اين رو از رياست محترم و پرسنل محترم معاونت پژوهشی دانشگاه تشکر و قدردانی میشود. منابع غالم اسحاقی هاجر باقری مرندی بوهندی حسین محمدجالل ظهوريانمهر کورش کبیری بررسی اثر نوع.4 شبکهساز در پلیمر شدن رسوبی آکريلیک اسید مجله علوم و تکنولوژی پلیمر سال بیست و سوم ش. )4183( ناصر عزيزی مسلم منصور 1. حسین لکورج سنتز و بهینهسازی رفتار تورمی فوق جاذبهای اکريلیک کاربری SAPs با هدف در پزشکی داروسازی وآرايشی-بهداشتی مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی بابل دورۀ دهم ش. 2 )4183( حسینزاده سنتز يک سیستم رهايش کنترل شده دارو از هیدروژل کیتوسان g -پلی )سديم آکريالت-آکريل آمید( مجلۀ انديشه علوم-شیمی کاربردی دانشگاه سمنان سال ششم ش. )4131( J. M. Rosiak, I. Janik, S. Kadlubowski, M. Kozicki, P. Kujawa, P. Stasica, P. Ulanski, "Nano-, micro-and macroscopic hydrogels synthesized by radiation technique", Nuc. Ins. Meth., in Phys. Res. Sec. B 208 (2003) P. Cass, W. Knower, E. Pereeia, N. Holmes, T. Hughes, "Preparation of hydrogels via ultrasonic polymerization", Ultrason, Sonochem, 17 (2010) B. M. Teo, S. W. Prescott, M. Ashokkumar, F. Grieser, "Ultrasound initiated miniemulsion polymerization of methacrylate monomers", Ultrason, Sonochem, 15 (2008)

12 7. R. Anbarasan, J. Jayaseharan, M. Sudha, A. Gopalan, "Sonochemical Polymerization of Acrylic Acid and Acrylamide in the Presence of a New Redox System", J. Appl. Polym. Sci. 89 (2003) H. Xia, Q. Wang, Y. Liao, X. Xu, S.M. Baxter, R.V. Slone, SH. Wu, G. Swift, D. G. Westmoreland, "Polymerization rate and mechanism of ultrasonically initiated emulsion polymerization of n-butyl acrylate", Ultrason, Sonochem, 9 (2002) I. Capek, S. Janic Kova, D. Donescu, Y. Sarov, I. W. Rangelow, "Microemulsion polymerization of butyl acrylate under ultrasound irradiation", Polym. J. 38 (2006) M. Nie, Q. Wang, G. Qiu, "Enhancement of ultrasonically initiated emulsion polymerization rate using aliphatic alcohols as hydroxyl radical scavengers", Ultrason, Sonochem, 15 (2008) G. Qiu, M. Nie, Q. Wang, "Ultrasonically initiated emulsion polymerization of styrene in the presence of Fe 2+ ", Ultrason, Sonochem, 15 (2008) G. T. Price, "Recent developments in sonochemical polymerization", Ultrason, Sonochem, 10 (2003) S. I. Nikitenko, Yu. Koltypin, D. M. Pickup, E. R. H. Van-Eck, A. Gedanken, "Sonochemical polymerization of diphenylmethane", Ultrason, Sonochem, 10 (2003) I. Sakurada, "Shape of threadlike molecules in solution and relationship between solution viscosity and molecular weight", Polym. J. 44 (2012) M. Mende, G. Petzold, H. M. Buchhammer, "Polyelectrolyte complex formation between poly (diallyldimethyl-ammoniumchloride) and copolymers of acrylamide and sodiumacrylate", Colloid. Polym. Sci. 280 (2002) Y. Yin, Y.J. Yang, H. Xu, "Hydrophobically modified hydrogels containing azoaromatic cross-links: swelling properties, degradation in vivo and application in drug delivery", Europ. Polym. J. 38 (2002) S. Distantina, Rochmadi, M. Fahrurrozi, Wiratni, "Preparation of Hydrogel Based on Glutaraldehyde-Crosslinked Carrageenan", Proceeding of 3rd Int. Conf. on Chemistry and Chemical Engineering IPCBEE 38 (2012). 111

13 18. D. Mawad, P. J. Martens, R. A. Odell, L. A. Poole-Warren, "The effect of redox polymerisation on degradation and cell responses to poly (vinyl alcohol) hydrogels", Biomaterials 28 (2007) J. Du, X. Ding, Zh. Zheng, Y. Peng, "Synthesis and degradation of intelligent hydrogels containing polyacetal segments", Europ. Polym. J. 38 (2002) J. Xie, X. Liu, J. Liang, "Absorbency and Adsorption of Poly (acrylic acid-coacrylamide) Hydrogel", J. Appl. Polym. Sci. 106 (2007) E. Turan, T. Caykara, "Swelling and Network Parameters of ph-sensitive Poly(acrylamideco-acrylic acid) Hydrogels", J. Appl. Polym. Sci. 106 (2007) L. Xiao, A.B. Isner, J. Z. Hilt, D. Bhattacharyya, "Temperature Responsive Hydrogel with Reactive Nanoparticles", j. App. Polym. Sci. 128 (2013) B. Isık, M. Kıs, "Preparation and Determination of Swelling Behavior of Poly(acrylamideco-acrylic acid) Hydrogels in Water", J. Appl. Polym. Sci. 94 (2004) J. Yang, K. Luoc, D. Li, Sh. Yuc, J. Caib, L. Chend, Y. Duc, "Preparation, characterization and in vitro anticoagulant activity of highly sulfated Chitosan", Int. J. Biological Macromol. 52 (2013) R. Sachin, Shirsath, "Removal of Brilliant Green from wastewater using conventional and ultrasonically prepared poly(acrylic acid) hydrogel loaded with kaolin clay: A comparative study", Ultrason. Sonochem. 20 (2013) O.S. Lawal, J. Storz, H. Storz, D. Lohmann, D. Lechner, W.M. Kulicke, "Hydrogels based on carboxymethyl cassava starch cross-linked with di-or polyfunctional carboxylic acids: Synthesis, water absorbent behavior and rheological characterizations", Europ. Polym. J. 45 (2009) R. Pars, I. Quijada-Garrido, "Swelling behaviour of thermo-sensitive hydrogels based on oligo (ethylene glycol) methacrylates", Europ. Polym. J. 45 (2009) X. Wang, J. A. Kluge, G. G. Leisk, D.I. Kaplan, "Sonication-induced gelation of silk fibroin for cell encapsulation", Biomaterials 29 (2008) M. C. Iqbal, M. Amin, N. Ahmad, N. Halib, I. Ahmad, "Synthesis and characterization of thermo- and ph-responsive bacterial cellulose/acrylic acid hydrogels for drug delivery", Carbohydrate Polym. 88 (2012)

14 30. T. Norisuye, A. Strybulevych, M. Scanlon. J. Page, "Ultrasonic investigation of the gelation process of poly(acrylamide) gels", Macromol. Symp. 242 (2006) R. Ebrahimi, H. Ghasemzadeh Mohammadi, "Kinetics of sonodegradation of poly (acrylic acid co acrylamide) hydrogels by viscometry", Macromolecules, Ind. J., 7 (2011) R.Ebrahimi, "Influence of Ultrasonic parameters in degradation of acrylic acid co acrylamide based superabsorbent hydrogels crosslinked with NMBA", Iran. Polym. J., 21 (2012) R. Ebrahimi, "Operating parameters in ultrasonic decomposition of superabsorbents", Res. & Rev. in BioSci., 6 (2012) R. Ebrahimi, Tarhande G. and Rafiei S., "The Study of Ultrasonic Degradation of Superabsorbent Hydrogels", Org. Chem. Int., Hindawi, 2012, ID , 5 pages, doi: /2012/ R. Ebrahimi, Tarhandeh G., Rafiey S., Narjabadi M. and Khani H., Photo-Assisted Sondegradation of Hydrogels in the Presence of TiO2 Nanoparticles, J. Korean Chem. Soc., 56 (2012) T. J. Mason, J. P. Lorimer, "Applied Sonochemistry: Uses of Ultrasound in Chemistry and Processing", Wiley-VCH, Verlag GmbH, Weinheim (2002). 111

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی برای محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی باید توانایی تجزیه ی یک بردار در دو راستا ( محور x ها و محور y ها ) را داشته باشیم. به بردارهای تجزیه شده در راستای محور

Διαβάστε περισσότερα

بدست میآيد وصل شدهاست. سیمپیچ ثانويه با N 2 دور تا زمانی که کلید

بدست میآيد وصل شدهاست. سیمپیچ ثانويه با N 2 دور تا زمانی که کلید آزمايش 9 ترانسفورماتور بررسی تجربی ترانسفورماتور و مقايسه با يك ترانسفورماتور ايدهآل تئوری آزمايش توان متوسط در مدار جريان متناوب برابر است با: P av = ε rms i rms cos φ که ε rms جذر میانگین مربعی ε و i

Διαβάστε περισσότερα

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES)

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) روش ARPES روشی است تجربی که برای تعیین ساختار الکترونی مواد به کار می رود. این روش بر پایه اثر فوتوالکتریک است که توسط هرتز کشف شد: الکترونها می توانند

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالی «تمرین شماره یک»

بسمه تعالی «تمرین شماره یک» بسمه تعالی «تمرین شماره یک» شماره دانشجویی : نام و نام خانوادگی : نام استاد: دکتر آزاده شهیدیان ترمودینامیک 1 نام درس : ردیف 0.15 m 3 میباشد. در این حالت یک فنر یک دستگاه سیلندر-پیستون در ابتدا حاوي 0.17kg

Διαβάστε περισσότερα

شماره 77 در سالهای اخیر نانوذرات اکسید روی و تیتانیوم دیاکسید به خاطر خواص ویژه کاربردهای زیادی در. قرار گرفته است. از جمله خواص ویژه نانوذرات ZnO

شماره 77 در سالهای اخیر نانوذرات اکسید روی و تیتانیوم دیاکسید به خاطر خواص ویژه کاربردهای زیادی در. قرار گرفته است. از جمله خواص ویژه نانوذرات ZnO 44 شماره 57 سنتز نانو کامپوزیت پلیمتیل استایرن/ نانوذرات اکسید روی )ZnO( به روش پلیمریزاسیون درجا )همزمان( 2 مجتبي عباسيان 1 و 2* سعید یگانه فتحی 1 و علیرضا ختایی 1 -دانشكده شيمي دانشگاه پيام نور تهران

Διαβάστε περισσότερα

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی از ابتدای مبحث تقارن تا ابتدای مبحث جداول کاراکتر مربوط به کنکور ارشد می باشد افرادی که این قسمت ها را تسلط دارند می توانند از ابتدای مبحث جداول کاراکتر به مطالعه

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

مدار معادل تونن و نورتن

مدار معادل تونن و نورتن مدار معادل تونن و نورتن در تمامی دستگاه های صوتی و تصویری اگرچه قطعات الکتریکی زیادی استفاده می شود ( مانند مقاومت سلف خازن دیود ترانزیستور IC ترانس و دهها قطعه ی دیگر...( اما هدف از طراحی چنین مداراتی

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل مدار به روش جریان حلقه

تحلیل مدار به روش جریان حلقه تحلیل مدار به روش جریان حلقه برای حل مدار به روش جریان حلقه باید مراحل زیر را طی کنیم: مرحله ی 1: مدار را تا حد امکان ساده می کنیم)مراقب باشید شاخه هایی را که ترکیب می کنید مورد سوال مسئله نباشد که در

Διαβάστε περισσότερα

Phase inversion is a common method for preparation of polymeric membranes.

Phase inversion is a common method for preparation of polymeric membranes. Available in: http://jips.ippi.ac.ir Iran. J. Polym. Sci. Technol. (Persian), Vol. 28, No. 5, 421-436 December 2015-January 2016 ISSN: 1016-3255 Online ISSN: 2008-0883 Fabrication of Polyethersulfone-Based

Διαβάστε περισσότερα

شده و دستیابی به شرایط بهینه پایداری

شده و دستیابی به شرایط بهینه پایداری دوره 8 شماره بهار 95 صفحه 7 تا 0 Vol. 8, No., Spring 06, pp. 7-0 نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر - مهندسی مکانیک AmirKabir Jounrnal of Science & Research Mechanical Engineering (ASJR-ME) بررسی تجربی پایداری

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی

مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی خودرو و کاهش سر و صداها و لرزشهای داخل اتاق موتور و...

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: روش مشاهده حرکت قطرات ریز روغن باردار در میدان عبارتند از:

آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: روش مشاهده حرکت قطرات ریز روغن باردار در میدان عبارتند از: آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: یک (R.A.Millikan) رابرت میلیکان 1909 در سال روش عملی براي اندازهگیري بار یونها گزارش کرد. این روش مشاهده حرکت قطرات ریز

Διαβάστε περισσότερα

ترمودینامیک مدرس:مسعود رهنمون سال تحصیلى 94-95

ترمودینامیک مدرس:مسعود رهنمون سال تحصیلى 94-95 ترمودینامیک سال تحصیلى 94-95 رهنمون 1- مفاهیم اولیه ترمودینامیک: علمی است که به مطالعه ی رابطه ی بین کار و گرما و تبدیل آنها به یکدیگر می پردازد. دستگاه: گازی است که به مطالعه ی آن می پردازیم. محیط: به

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه 2 1* فرانک معتمدی فرید شیخ االسالم 1 -دانشجوی دانشکده برق

Διαβάστε περισσότερα

با تعبیه نانو ذرات در ناحیه جذب

با تعبیه نانو ذرات در ناحیه جذب بهینهسازی عملکردآشکارسازهای نور فلز نیمه هادی- فلز MSM با تعبیه نانو ذرات در ناحیه جذب مهسا نقیپور گروه برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی Mnaghipoor.elec@yahoo.com نام ارائه دهنده

Διαβάστε περισσότερα

e r 4πε o m.j /C 2 =

e r 4πε o m.j /C 2 = فن( محاسبات بوهر نيروي جاذبه الکتروستاتيکي بين هسته و الکترون در اتم هيدروژن از رابطه زير قابل محاسبه F K است: که در ا ن بار الکترون فاصله الکترون از هسته (يا شعاع مدار مجاز) و K ثابتي است که 4πε مقدار

Διαβάστε περισσότερα

JARC DNA. تکپار ساختار 1 شکل 1. Leucoemenraldine Base (LB) 2. Emeraldine Base (EB) 3. Pernigraniline Base (PB)

JARC DNA. تکپار ساختار 1 شکل 1. Leucoemenraldine Base (LB) 2. Emeraldine Base (EB) 3. Pernigraniline Base (PB) JARC و DNA زیستی مولکول ماکرو و آمینه اسید با شده بارگذاری کایرال پلیآنیلین بین برهمکنش مطالعه شده سنتز یونی چند آنیلین پلی کمپلکس فلوئورتابی ویژگی بررسی 3 و* زادمرد رضا و 2 گرجی بنفشه 1 کرمی شاه فاطمه

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر استخالف در موقعیت α روی پایداری و واکنشپذیری سیکلوپروپیلسیلیلنهای غیرحلقوی حلقوی و حلقوی غیراشباع

تاثیر استخالف در موقعیت α روی پایداری و واکنشپذیری سیکلوپروپیلسیلیلنهای غیرحلقوی حلقوی و حلقوی غیراشباع دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم پایه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیمی آلی عنوان: تاثیر استخالف در موقعیت α روی پایداری و واکنشپذیری سیکلوپروپیلسیلیلنهای غیرحلقوی حلقوی و حلقوی غیراشباع نگارش: زهرا السادات

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی

ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی دانا امینی بانه 1 * بهروز گتمیری 2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران ژئوتکنیک - دانشگاه تهران 2- استاد دانشکده مهندسی عمران

Διαβάστε περισσότερα

تسیچ تکرح مراهچ لصف تسیچ تکرح تعرس و ییاج هباج تفاسم ناکم تسا ردقچ شتکرح زاغآ ةطقن زا وا ةلصاف

تسیچ تکرح مراهچ لصف تسیچ تکرح تعرس و ییاج هباج تفاسم ناکم تسا ردقچ شتکرح زاغآ ةطقن زا وا ةلصاف چهارم فصل چیست حرکت سرعت و جابهجایی مسافت مکان 111 است چقدر حرکتش آغاز نقطة از او فاصلة میرود. شمال به کیلومتر یک سپس و غرب به کیلومتر یک 1 دانشآموزی 1- k 1/6 k 3 1/ k 1 k 1 از متحرک نهایی فاصلة میکند.

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور

روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور فرانک معتمدی * دکترفرید شیخ االسالم 2 -دانشجوی رشته برق دانشگاه آزاد واحد نجفآباد Fa_motamedi@yahoo.com 2 -استاد گروه برق

Διαβάστε περισσότερα

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود.

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود. ك ي آزمايش 7 : راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي روتور سيمپيچيشده آزمايش 7: راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي با روتور سيمپيچي شده 1-7 هدف آزمايش در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

اضافه شار پادپروتونهای ثانویه با فرض محیط بین ستارهای

اضافه شار پادپروتونهای ثانویه با فرض محیط بین ستارهای 27 مجلة پژوهش سیستمهای بس ذرهای دورة 4 شمارة 7 تابستان 393 اضافه شار ثانویه با فرض محیط بین ستارهای چکیده سعید دوستمحمدی سید جلیلالدین فاطمی * حمید ارجمندکرمانی مریم مهدیزاده سمیه سومندر دانشکده فیزیک

Διαβάστε περισσότερα

:موس لصف یسدنه یاه لکش رد یلوط طباور

:موس لصف یسدنه یاه لکش رد یلوط طباور فصل سوم: 3 روابط طولی درشکلهای هندسی درس او ل قضیۀ سینوس ها یادآوری منظور از روابط طولی رابطه هایی هستند که در مورد اندازه های پاره خط ها و زاویه ها در شکل های مختلف بحث می کنند. در سال گذشته روابط طولی

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تابش جسم سیاه

مطالعه تابش جسم سیاه مطالعه تابش جسم سیاه هدف آزمایش: اندازهگیري شدت تابش یک جسم سیاه بر حسب درجه حرارت آن تحقیق قانون استفان بولتزمن. تحقیق بستگی شدت تابش بر حسب فاصله از جسم سیاه. مقدمه: پرتو ساطع شده از یک جسم در دماي T

Διαβάστε περισσότερα

حل J 298 كنيد JK mol جواب: مييابد.

حل J 298 كنيد JK mol جواب: مييابد. تغيير ا نتروپي در دنياي دور و بر سيستم: هر سيستم داراي يك دنياي دور و بر يا محيط اطراف خود است. براي سادگي دنياي دور و بر يك سيستم را محيط ميناميم. محيط يك سيستم همانند يك منبع بسيار عظيم گرما در نظر گرفته

Διαβάστε περισσότερα

مقاومت مصالح 2 فصل 9: خيز تيرها. 9. Deflection of Beams

مقاومت مصالح 2 فصل 9: خيز تيرها. 9. Deflection of Beams مقاومت مصالح فصل 9: خيز تيرها 9. Deflection of eams دکتر مح مدرضا نيرومند دااگشنه ايپم نور اصفهان eer Johnston DeWolf ( ) رابطه بين گشتاور خمشی و انحنا: تير طره ای تحت بار متمرکز در انتهای آزاد: P انحنا

Διαβάστε περισσότερα

بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا

بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا رضا شریفی شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان r.e.sharifi@gmail.com نازنین صباغ شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان sabbaghnazanin@gmail.com سیاوش

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط دانشکده ی علوم ریاضی ا نالیز الگوریتم ها ۴ بهمن ۱۳۹۱ جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: امیر سیوانی اصل ۱ پیدا کردن نزدیک ترین زوج نقطه فرض می کنیم n نقطه داریم و می خواهیم

Διαβάστε περισσότερα

بررسی خواص ضد باکتری و سنتز پیدرپی تریآزولها از الکلها و اپوکسیدها در آب

بررسی خواص ضد باکتری و سنتز پیدرپی تریآزولها از الکلها و اپوکسیدها در آب مجله علمي- پژوهشي شيمي کاربردي سال دوازدهم شماره 4 بهار 96 بررسی خواص ضد باکتری و سنتز پیدرپی -تریآزولها از الکلها و اپوکسیدها در آب محمد جواهریان, فؤاد کاظمی محمد رجب کالنترزاده حسین معتمدی گروه شیمی

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل رفتار کوتاهمدت و بلندمدت مصرفی گوشت مرغ در ایران رویکرد تکنیکه یا

تحلیل رفتار کوتاهمدت و بلندمدت مصرفی گوشت مرغ در ایران رویکرد تکنیکه یا ات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 44 شماره 4 زمستان 93 ص )545-559( تحلیل رفتار کوتاهمدت و بلندمدت مصرفی گوشت مرغ در ایران رویکرد تکنیکه یا سری زمانی حبیباهلل سالمی حلیمه جهانگرد *. استاد دانشکدة اقتصاد

Διαβάστε περισσότερα

مسئله مکانیابی رقابتی تسهیالت در بازار با استفاده از خوشهبندی مشتریان

مسئله مکانیابی رقابتی تسهیالت در بازار با استفاده از خوشهبندی مشتریان مسئله مکانیابی رقابتی تسهیالت در بازار با استفاده از خوشهبندی مشتریان شهابالدین یزدانی * محمدعلی فرقانی 2 مسعود رشیدینژاد 3 دانشگاه شهید باهنر کرمان تاریخ دریافت مقاله: 303/90/ تاریخ پذیرش مقاله: 303//22

Διαβάστε περισσότερα

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ 1 مبحث بيست و چهارم: اتصال مثلث باز (- اتصال اسكات آرايش هاي خاص ترانسفورماتورهاي سه فاز دانشگاه كاشان / دانشكده مهندسي/ گروه مهندسي برق / درس ماشين هاي الكتريكي / 3 اتصال مثلث باز يا اتصال شكل فرض كنيد

Διαβάστε περισσότερα

10 ﻞﺼﻓ ﺶﺧﺮﭼ : ﺪﻴﻧاﻮﺘﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻞﺼﻓ ﻦﻳا يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﺪﻌﺑ

10 ﻞﺼﻓ ﺶﺧﺮﭼ : ﺪﻴﻧاﻮﺘﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻞﺼﻓ ﻦﻳا يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﺪﻌﺑ فصل چرخش بعد از مطالعه اي اين فصل بايد بتوانيد : - مكان زاويه اي سرعت وشتاب زاويه اي را توضيح دهيد. - چرخش با شتاب زاويه اي ثابت را مورد بررسي قرار دهيد. 3- رابطه ميان متغيرهاي خطي و زاويه اي را بشناسيد.

Διαβάστε περισσότερα

In recent years, significant developments have been made in using water-swollen

In recent years, significant developments have been made in using water-swollen Polymerization Quarterly, 2013 Volume 2, Nunber 4 Pages 16-27 ISSN: 2252-0449 Hydrogels as Controlled Drug Delivery Carriers Sepideh Khoee *, Maryam Kardani Faculty of Science, Department of Chemistry,

Διαβάστε περισσότερα

ناﺪﻨﻤﺸﻧاد ﺎﺑ ﯽﻳﺎﻨﺷآ تاو (١٧٣٦ــ١٨١٩

ناﺪﻨﻤﺸﻧاد ﺎﺑ ﯽﻳﺎﻨﺷآ تاو (١٧٣٦ــ١٨١٩ فصل ٣ کار و توان هدف های رفتاری: در پايان اين فصل از هنرجو انتظار می رود: ١ کار الکتريکی را با ذکر رابطه شرح دهد. ٢ توان الکتريکی را با ذکر روابط شرح دهد. ٣ ضريب بهره (راندمان) را با ذکر رابطه توضيح دهد.

Διαβάστε περισσότερα

2. β Factor. 1. Redundant

2. β Factor. 1. Redundant دوم قسمت نگارش مرتضوی محمد سید مهندس آباد نجف واحد نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه ایران آباد نجف اسالمی آزاد دانشگاه افزونه سامانههای اطمینان قابلیت کليدي: واژههاي فاکتور بتا روش خرابی مشترک علت علت نرخ

Διαβάστε περισσότερα

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. - اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط اجسام متحرک را محاسبه کند. 4- تندی متوسط و لحظه ای را

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ دانشکده ی علوم ریاضی نظریه ی زبان ها و اتوماتا ۲۶ ا ذرماه ۱۳۹۱ جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارندگان: حمید ملک و امین خسر وشاهی ۱ ماشین تور ینگ تعریف ۱ (تعریف غیررسمی ماشین تورینگ)

Διαβάστε περισσότερα

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network شنبه 2 اسفند 1393 جلسه هفتم استاد: مهدي جعفري نگارنده: سید محمدرضا تاجزاد تعریف 1 بهینه سازي محدب : هدف پیدا کردن مقدار بهینه یک تابع ) min

Διαβάστε περισσότερα

تستهای آموزشی گرما در رادیاتور اتومبیل از آب به عنوان مایع خنک کننده استفاده میشود. در این مورد مزیت آب بر مایعات دیگر کدام است

تستهای آموزشی گرما در رادیاتور اتومبیل از آب به عنوان مایع خنک کننده استفاده میشود. در این مورد مزیت آب بر مایعات دیگر کدام است تستهای آموزشی گرما - - دما چیست ( کمیتی است که انرژی درونی اجسام را با یکدیگر مقایسه میکند. ( در واقع همان گرما است که با دما نشان داده میشود. ترموکوپل چیست ( وسیلهای برای سنجش رسانایی حرارتی اجسام است.

Διαβάστε περισσότερα

فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها(

فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها( فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها( رفتار عناصر L, R وC در مدارات جریان متناوب......................................... بردار و کمیت برداری.............................................................

Διαβάστε περισσότερα

دبیرستان غیر دولتی موحد

دبیرستان غیر دولتی موحد دبیرستان غیر دلتی محد هندسه تحلیلی فصل دم معادله های خط صفحه ابتدا باید بدانیم که از یک نقطه به مازات یک بردار تنها یک خط می گذرد. با تجه به این مطلب برای نشتن معادله یک خط احتیاج به داشتن یک نقطه از خط

Διαβάστε περισσότερα

آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی

آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی 9 فریده حقیقی شیما کریمی 2 9 زهرا سجادی زهرا طالب پور 3 1 دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه الزهرا تهران میدان شیخ بهایی 2

Διαβάστε περισσότερα

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network سه شنبه 21 اسفند 1393 جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان استاد: مهدي جعفري نگارنده: علیرضا حیدري خزاي ی در این نوشته مقدمه اي بر

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

E_mail: چکیده فرکتال تشخیص دهد. مقدمه متحرک[ 2 ].

E_mail: چکیده فرکتال تشخیص دهد. مقدمه متحرک[ 2 ]. آنالیز کامپیوتری مسیر حرکت اسپرم و استخراج بعد فرکتال نویسندگان : ٣ ٢ ١ مریم پنجه فولادگران محمدحسن مرادی وحیدرضا نفیسی ٤ روشنک ابوترابی تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده مهندسی پزشکی

Διαβάστε περισσότερα

تا 33 صفحه 1394 زمستان 2 شماره 47 دوره Vol. 47, No. 2, Winter 2015, pp (Mechanical Engineering) (ASJR-ME)

تا 33 صفحه 1394 زمستان 2 شماره 47 دوره Vol. 47, No. 2, Winter 2015, pp (Mechanical Engineering) (ASJR-ME) 42 تا 33 صفحه 394 زمستان 2 شماره 47 دوره Vol. 47, No. 2, Winter 20, pp. 33-42 مکانیک( )مهندسی امیرکبیر پژوهشی علمی نشریه AmirKabir Jounrnal of Science & Research (Mechanical Engineering) (ASJR-ME) انحنای

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

تأثير سرعت همزدن و دماي آب بر ويژگیهاي کدوي خشکشده طی فرايند بازجذب آب چکيده

تأثير سرعت همزدن و دماي آب بر ويژگیهاي کدوي خشکشده طی فرايند بازجذب آب چکيده 89-96( ص) مهندسی بيوسيستم ايران دورة 45, شمارة 2 پاييز و زمستان 1393 تأثير سرعت همزدن و دماي آب بر ويژگیهاي کدوي خشکشده طی فرايند بازجذب آب 2 1 سيما چراغی دهدزي * و ناصر همدمی 1. عضو هيئت علمي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

ﻦﺘﻓﺮﮔﺮﻈﻧ رد ﺎﺑ ﺎﻫ ﻊﻳﺎﻣ رد رﺎﺸﻓ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ــ١٠ــ ٥ اﻮﻫ رﺎﺸﻓ :ﺲﻳﺭﺪﺗ یﺎﻤﻨﻫﺍﺭ

ﻦﺘﻓﺮﮔﺮﻈﻧ رد ﺎﺑ ﺎﻫ ﻊﻳﺎﻣ رد رﺎﺸﻓ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ــ١٠ــ ٥ اﻮﻫ رﺎﺸﻓ :ﺲﻳﺭﺪﺗ یﺎﻤﻨﻫﺍﺭ ٥ ١٠ محاسبه فشار در مايعها با در نظرگرفتن فشار هوا راهنمای تدريس: اينبخششاملدوقسمتاستکهبايد به ترتيبی که در کتاب آمده است تدريس شود. قسمت اول: محاسبهی فشار در مايعها در حضور يك نيروی خارجی اضافی: مطابق

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1 محاسبات کوانتمی (67) ترم بهار 390-39 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات در دنیاي واقعی همواره در حضور خطا انجام می شود. مثلا اطلاعات کلاسیکی که به

Διαβάστε περισσότερα

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8 پايداری Stility اطمينان از پايداری سيستم های کنترل در زمان طراحی ا ن بسيار حاي ز اهمييت می باشد. سيستمی پايدار محسوب می شود که: بعد از تغيير ضربه در ورودی خروجی به مقدار اوليه ا ن بازگردد. هر مقدار تغيير

Διαβάστε περισσότερα

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري.

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري. حفاظت مقایسه فاز در خطوط انتقال جبران شده سري همراه با MOV 2 1 محمد رضا پویان فر جواد ساده 1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد reza.pooyanfar@gmail.com 2 دانشکده فنی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

t a a a = = f f e a a

t a a a = = f f e a a ا زمايشگاه ماشينه يا ۱ الکتريکي ا زمايش شمارهي ۴-۱ گزارش کار راهاندازي و تنظيم سرعت موتورهايي DC (شنت) استاد درياباد نگارش: اشکان نيوشا ۱۶ ا ذر ۱۳۸۷ ي م به نام خدا تي وري ا زمايش شنت است. در اين ا زمايش

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل خستگی مهاربندی سازه SPM با توجه به طول خطوط مهار و جهت برخورد امواج

تحلیل خستگی مهاربندی سازه SPM با توجه به طول خطوط مهار و جهت برخورد امواج تحلیل خستگی بندی سازه SPM با توجه به طول وط و جهت برخورد امواج مهرداد يزدان دوست روزبه پناهی rpanahi@modares.ac.ir - دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای دريايی دانشگاه تربیت مدرس - استاديار گروه سازههای دريايی

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۴ اسفند ۹۲ جلسه ی : چند مثال مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: مهدی پاک طینت (تصحیح: قره داغی گیوه چی تفاق در این جلسه به بررسی و حل چند مثال از مطالب جلسات گذشته

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي

ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي استاد: مرتضي خردمندی تهیهکننده: سجاد شمس ویراستار : مینا قنادی یاد آوری مدار های مغناطیسی: L g L g مطابق شکل فرض کنید سیمپیچ N دوری حامل جریان i به دور هستهای

Διαβάστε περισσότερα

رشد نانو لوله های کربنی تک جداره روی سطوح سیلیکونی و نیکلی به روش رسوب بخارات شیمیایی

رشد نانو لوله های کربنی تک جداره روی سطوح سیلیکونی و نیکلی به روش رسوب بخارات شیمیایی رشد نانو لوله های کربنی تک جداره روی سطوح سیلیکونی و نیکلی به روش رسوب بخارات شیمیایی سید علیرضا هاشمی 1 و دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد نجف آباد ایران 1 چکیده نانو لوله های کربنی

Διαβάστε περισσότερα

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون فصل دهم: همبستگی و رگرسیون مطالب این فصل: )r ( کوواریانس ضریب همبستگی رگرسیون ضریب تعیین یا ضریب تشخیص خطای معیار برآور ( )S XY انواع ضرایب همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرهای کمی و کیفی 8 در بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

حل مشکل ولتاژ پسماند در جهت ساخت 20 دستگاه ژنراتور کمکی 18kW

حل مشکل ولتاژ پسماند در جهت ساخت 20 دستگاه ژنراتور کمکی 18kW حل مشکل ولتاژ پسماند در جهت ساخت 0 دستگاه ژنراتور کمکی 8kW محمد دهقاننژاد علی احمدي مهندس طراح برق شرکت تام لوکوموتیو آریا dehghannejad@roshdsanatniroo.com مهندس طراح برق شرکت تام لوکوموتیو آریا a.ahmadi@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I A

برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I A مبحث بیست و سوم)مباحث اندازه حرکت وضربه قانون بقای اندازه حرکت انرژی جنبشی و قانون برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( تکلیف از مبحث ماتریس ممان اینرسی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل میدانی سیستمهای الکترومغناطیسی با در نظر گرفتن پدیدۀ هیسترزیس به

تحلیل میدانی سیستمهای الکترومغناطیسی با در نظر گرفتن پدیدۀ هیسترزیس به تحلیل میدانی سیستمهای الکترومغناطیسی با در نظر گرفتن پدیدۀ هیسترزیس به روش اجزاء محدود اسماعیل فلاح جواد شکرالهی مغانی قطب علمی قدرت دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر Email: moghani@aut.ac.ir, esmael_fallah@aut.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

مقایسه دو مدل برای پیشبینی حالت تخریب تیر ساندویچی با هسته فوم آلومینیوم در دماهای باال

مقایسه دو مدل برای پیشبینی حالت تخریب تیر ساندویچی با هسته فوم آلومینیوم در دماهای باال مقایسه دو مدل برای پیشبینی حالت تخریب تیر ساندویچی با هسته فوم آلومینیوم در دماهای باال مجتبی حقیقی یزدی * وحید فدائی نائینی - دانشجوی دکترا مهندس ی مکانیک دانشگاه تهران تهران - استادیار مهندس ی مکانیک

Διαβάστε περισσότερα

برخوردها دو دسته اند : 1) كشسان 2) ناكشسان

برخوردها دو دسته اند : 1) كشسان 2) ناكشسان آزمايش شماره 8 برخورد (بقاي تكانه) وقتي دو يا چند جسم بدون حضور نيروهاي خارجي طوري به هم نزديك شوند كه بين آنها نوعي برهم كنش رخ دهد مي گوييم برخوردي صورت گرفته است. اغلب در برخوردها خواستار اين هستيم

Διαβάστε περισσότερα

رفتار ترمولومینسانسی α-al2o3:c سنتز شده با روشهای مختلف جهت دوزیمتری فردی

رفتار ترمولومینسانسی α-al2o3:c سنتز شده با روشهای مختلف جهت دوزیمتری فردی رفتار ترمولومینسانسی :C سنتز شده با روشهای مختلف جهت دوزیمتری فردی خیراهلل محمدی علیرضا پورابراهیم علی حسینی زاده دانشگاه صنعتی مالک اشتر author: mohammadi79@aut.ac.ircorresponding چکیده: اگرچه اکسید آلومینیوم

Διαβάστε περισσότερα

آالییده با ناخالصی کروم در برابر بخار اتانول

آالییده با ناخالصی کروم در برابر بخار اتانول بهبود عملکرد حسگر گازی نانومیله های اکسیدروی آالییده با ناخالصی کروم در برابر بخار اتانول *و 1 سعید صفا 1 میالد اصغری لفمجانی 2 سعادت مختاری 1 روح اله عظیمیراد کپسوله شده با یک الیه اکسیدروی 1 2 گروه نانوفیزیک

Διαβάστε περισσότερα

فصل سوم : عناصر سوئیچ

فصل سوم : عناصر سوئیچ فصل سوم : عناصر سوئیچ رله الکترومکانیکی: یک آهنربای الکتریکی است که اگر به آن ولتاژ بدهیم مدار را قطع و وصل می کند. الف: دیود بعنوان سوئیچ دیود واقعی: V D I D = I S (1 e η V T ) دیود ایده آل: در درس از

Διαβάστε περισσότερα

فیلتر کالمن Kalman Filter

فیلتر کالمن Kalman Filter به نام خدا عنوان فیلتر کالمن Kalman Filter سیدمحمد حسینی SeyyedMohammad Hosseini Seyyedmohammad [@] iasbs.ac.ir تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان Institute for Advanced Studies in Basic Sciences تابستان 95

Διαβάστε περισσότερα

دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل عظیم عراقی

دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل عظیم عراقی دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان ریخت شناسی PANI/BrAlPc در ابعاد نانو و به کارگیری آن به عنوان حسگر گازی استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل

Διαβάστε περισσότερα

باشند و c عددی ثابت باشد آنگاه تابع های زیر نیز در a پیوسته اند. به شرطی که g(a) 0 f g

باشند و c عددی ثابت باشد آنگاه تابع های زیر نیز در a پیوسته اند. به شرطی که g(a) 0 f g تعریف : 3 فرض کنیم D دامنه تابع f زیر مجموعه ای از R باشد a D تابع f:d R در نقطه a پیوسته است هرگاه به ازای هر دنباله از نقاط D مانند { n a{ که به a همگراست دنبال ه ){ n }f(a به f(a) همگرا باشد. محتوی

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت 2 1 مهرداد احمدي کمرپشتی هدي کاظمی موسسه آموزش عالی روزبهان ساري گروه برق ساري ایران Mehrdad.ahmadi.k@gmail.com hoda.kazemi.aski@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ارائه و حل مدل مساله زمانبندی زنجیره بحرانی پروژه با در نظر گرفتن بافر تغذیه

ارائه و حل مدل مساله زمانبندی زنجیره بحرانی پروژه با در نظر گرفتن بافر تغذیه فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی سال چهاردهم شماره 4 پاییز 59 صفحات 95-3 ارائه و حل مدل مساله زمانبندی زنجیره بحرانی پروژه با در نظر گرفتن بافر تغذیه *** ** * اکبر عالم تبریز اشکان عیوق مهدیه بنی

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

ادامه فصل 8 آرایش الکترونی و تناوب شیمیایی

ادامه فصل 8 آرایش الکترونی و تناوب شیمیایی ادامه فصل 8 آرایش الکترونی و تناوب شیمیایی تعریف اندازه اتمی شعاع كوواالنسی شعاع فلزی روند تغییرات شعاع اتمی شعاع اتمی با افزایش عدد کوانتومی n افزایش می یابد. با افزایش n احتمال این که الکترونهای خارجی

Διαβάστε περισσότερα

مقاطع مخروطي 1. تعريف مقاطع مخروطي 2. دايره الف. تعريف و انواع معادله دايره ب. وضعيت خط و دايره پ. وضعيت دو دايره ت. وتر مشترك دو دايره

مقاطع مخروطي 1. تعريف مقاطع مخروطي 2. دايره الف. تعريف و انواع معادله دايره ب. وضعيت خط و دايره پ. وضعيت دو دايره ت. وتر مشترك دو دايره مقاطع مخروطي فصل در اين فصل ميخوانيم:. تعريف مقاطع مخروطي. دايره الف. تعريف و انواع معادله دايره ب. وضعيت خط و دايره پ. وضعيت دو دايره ت. وتر مشترك دو دايره ث. طول مماس و طول وتر مينيمم ج. دورترين و نزديكترين

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی:

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی: نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز 1391-1391 مدرس: دکتر ابوالفتح بیگی ودکتر امین زاده گوهري نویسنده: محمدرضا صنم زاده جلسه 15 فرض کنیم ماتریس چگالی سیستم ترکیبی شامل زیر سیستم هايB و A را داشته باشیم.

Διαβάστε περισσότερα

کیوان بهزادپور محدرضا امینی

کیوان بهزادپور محدرضا امینی 1000 / 1004 کنترل فیلترهاي توان اکتیو (APF) تکفاز و سه فاز با استفاده از یک سنسور جریان کیوان بهزادپور محدرضا امینی keivan_bp@yahoo.com دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان چکیده عضو هیي

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ

آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ هدف در اين آزمايش با نحوه كار و بخشهاي مختلف اسيلوسكوپ آشنا مي شويم. ابزار مورد نياز منبع تغذيه اسيلوسكوپ Function Generator شرح آزمايش 1-1 اندازه گيري DC با اسيلوسكوپ

Διαβάστε περισσότερα

نفت توأم با آب و نمک میگویند. وجود آب و نمک زیاد در سطح داخلی سیستمها و وسایل کارخانهها باعث گرفتگی و افت فشار شده و کار آنها را مختل میسازد

نفت توأم با آب و نمک میگویند. وجود آب و نمک زیاد در سطح داخلی سیستمها و وسایل کارخانهها باعث گرفتگی و افت فشار شده و کار آنها را مختل میسازد آب و نمک موجود در خام خام معمولا هنگام خروج از چاه با مقداري آب همراه است در آبی که بدین ترتیب از زمین همراه خارج میشود مقداري از نمکها به صورت محلول وجود دارد محلول نمک طعام یا Nacl و نمکهاي منیزیم و

Διαβάστε περισσότερα

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد مبتنی بر روش دسترسی زلیخا سپهوند دانشکده مهندسى برق واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامى نجف آباد ایر ان zolekhasepahvand@yahoo.com روح االله

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

بهبود واکنشپذيري الياف خمير آلفاسلولز با روش سونوشيميايي

بهبود واکنشپذيري الياف خمير آلفاسلولز با روش سونوشيميايي بهبود واکنشپذيري الياف خمير آلفاسلولز با روش سونوشيميايي ع يل اسماعيل رسولي گرمارودي* + الناز محمدي رودپشتي حسين جاللي ترشيزي مازندران سوادکوه زيراب پرديس 1 دانشگاه شهيد بهشتي گروه مهندسي فناوري سلولز

Διαβάστε περισσότερα

نکته و تست شیمی سال دوم فصل 1 شماره 3( ) کنکور 69 دکتر رضا بابایی برنامه این جلسه: 1( ادامه ی جزوه ی شماره 2 )استوکیومتری(

نکته و تست شیمی سال دوم فصل 1 شماره 3( ) کنکور 69 دکتر رضا بابایی برنامه این جلسه: 1( ادامه ی جزوه ی شماره 2 )استوکیومتری( نکته و تست 2 شیمی سال دوم فصل 1 و شماره 3( ) برنامه این جلسه: 1( ادامه ی جزوه ی شماره 2 )استوکیومتری( 2( فصل 1 و 2 دوم کنکور 69 دکتر رضا بابایی 1 متن کتاب 1- نخستین بار دالتون ادعا کرد عنصر را به گونه

Διαβάστε περισσότερα

بررسی روشهای تنظیم پارامترهای کنترلکنندههای پیشبین و راهکارهای نوین تنظیم

بررسی روشهای تنظیم پارامترهای کنترلکنندههای پیشبین و راهکارهای نوین تنظیم I S I C E مجله کنترل ISSN 8-8345 جلد 8 شماره 3 پاییز 393 صفحه 69-85 بررسی روشهای تنظیم پارامترهای کنترلکنندههای پیشبین و راهکارهای نوین تنظیم علی خاکی صدیق پیمان باقری استاد دانشكدة مهندسی برق قطب علمی

Διαβάστε περισσότερα

شبیهسازي عددي انتقالحرارت جابجایی در مبدلهاي حرارتی لولهاي

شبیهسازي عددي انتقالحرارت جابجایی در مبدلهاي حرارتی لولهاي فصلنامه تحقیقات مکانیک کاربردي جلد 5 شماره 1 صص 3 الی 8 تابستان 1392 تاریخ دریافت: 92/02/22 تاریخ پذیرش: 92/05/22 شبیهسازي عددي انتقالحرارت جابجایی در مبدلهاي حرارتی لولهاي هممرکز پدرام مهاجري خامنه- دانشجوي

Διαβάστε περισσότερα

مدیریت بهینهی انرژی برای یک ریزشبکهی مسکونی حاوی یک سیستمV2G از دید مصرفکننده

مدیریت بهینهی انرژی برای یک ریزشبکهی مسکونی حاوی یک سیستمV2G از دید مصرفکننده کنفرانس ملی فناوری انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر National Conference of echnology, Energy and Data on Electrical & Computer Engineering کونفرانسی نهتهوهیی فهناوهری هێز و دهیتا به روانگه

Διαβάστε περισσότερα

طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman

طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman روش های نوین آنالیز مواد طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman مقدمه : در سال 8291 اسپکتروسکوپی رامان بر اساس مشاهدات دانشمند هندی C.V.Raman به همراه Krishnam در مورد پرتوهایی که در اثر برخورد به یک مایع

Διαβάστε περισσότερα

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) :

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) : ۱ گرادیان تابع (y :f(x, اگر f یک تابع دومتغیره باشد ا نگاه گرادیان f برداری است که به صورت زیر تعریف می شود f(x, y) = D ۱ f(x, y), D ۲ f(x, y) اگر رویه S نمایش تابع (y Z = f(x, باشد ا نگاه f در هر نقطه

Διαβάστε περισσότερα

این پلیمر در مرمت اسناد کاغذی روش پژوهش: روش پژوهش در این تحقیق تجربی)آزمایشی( و حضور نور بررسی مقاومت چسبندگی آنها اعامل این منونه

این پلیمر در مرمت اسناد کاغذی روش پژوهش: روش پژوهش در این تحقیق تجربی)آزمایشی( و حضور نور بررسی مقاومت چسبندگی آنها اعامل این منونه بهینهسازی کربوکسیمتیل سلولز) CMC ( در برابر عوامل میکروارگانیسم با استفاده از نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم بهمنظور ارتقاء کیفیت حفاظتی این پلیمر در مرمت اسناد کاغذی چڪیده علیاصغر آریافر کورس سامانیان مریم

Διαβάστε περισσότερα

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب عنوان مقاله اولویت بندي روشهاي رفع افت ولتاژ به منظور کاهش تلفات در شبکه هاي فشار ضعیف امیر کاظمی شرکت توزیع نیروي برق خراسان جنوبی واژه هاي کلیدي : تلفات- افت ولتاژ- فیدر- شبکه- بار- بالانس - - - کارکرد

Διαβάστε περισσότερα

AE.co 3 همچنین سرنخهایی از خود برجا گذاشت که مستقیما به کشف گروه عناصر معروف به گازهای نجیب منجر شد.

AE.co 3 همچنین سرنخهایی از خود برجا گذاشت که مستقیما به کشف گروه عناصر معروف به گازهای نجیب منجر شد. تابستان 69 AE.co 2 ابتدا توضیحی درباره شخصی که در جلد کتاب حضور دارند را خدمتتان عرض میکنیم : هنری کاوندیش )کاشف هیدروژن( فیزیکدان انگلیسی که در سال ۱۳۷۱ دیده به جهان گشود. وی شخصی ثروتمند و بسیار خجالتی

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تحلیلی پذیرفتاری الکتریکی نانولولههای کربنی با در نظر گرفتن همپوشانی میان همسایههای مرتبه سوم

مطالعه تحلیلی پذیرفتاری الکتریکی نانولولههای کربنی با در نظر گرفتن همپوشانی میان همسایههای مرتبه سوم 49 مجلة پژوهش سیستمهای بسذرهای دورة 5 شمارة 9 تابستان 499 مطالعه تحلیلی پذیرفتاری الکتریکی نانولولههای کربنی با در نظر گرفتن همپوشانی میان همسایههای مرتبه سوم عباس ظریفی فاطمه عطار گروه فیزیک دانشکده علوم

Διαβάστε περισσότερα

باسمه تعالی مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی میباشد.

باسمه تعالی مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی میباشد. باسمه تعالی مدیریت تحصیالت تکمیلی تعهدنامه اینجانب محمد چشفر متعهد میشوم که مطالب مندرج در این پایاننامه حاصل کار پژوهشی اینجانب است و دستاوردهای پژوهشی دیگران که در این پژوهش از آن استفاده شده است مطابق

Διαβάστε περισσότερα