هیدروژل اشتراکی آکریلیک اسید و آکریل آمید بهکمک فراصوت

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "هیدروژل اشتراکی آکریلیک اسید و آکریل آمید بهکمک فراصوت"

Transcript

1 جلد 41 شماره 1 زمستان 4131 نشريه علوم دانشگاه خوارزمی پلیمریشدن هیدروژل اشتراکی آکریلیک اسید و آکریل آمید بهکمک فراصوت دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان دانشکدۀ علوم گروه شیمی ايران چکیده هیدروژلها دستهای از فرآوردههايی هستند که میتوانند مقادير زيادی آب را بدون انحالل جذب کنند. اين ويژگی بهدلیل شبکهسازی فیزيکی يا شیمیايی زنجیرهای پلیمری آبدوست است. از امواج پرقدرت فراصوت در واکنشهای پلیمری شدن و در نبود آغازگر بهره گرفته میشود. از آنجا كه در يك سامانۀ فراصوتی پلیمری شدن و تخريب بهطور همزمان صورت میگیرند پلیمری شدن فراصو یت فرآيندی پیچیده است. تشکیل هیدروژل با کمک اين امواج تنها در محیطهای گرانرو مانند گلیسرول امکانپذير است. راديکالهای H و OH بهدست آمده از فرآيند حفرهسازی گام آغازی را راهاندازی میکنند. در اين پژوهش از مونومرهای آکريلی حالل در آب و عامل شبکهساز متیلن بیس آکريل آمید در محیط دوتايی آب/گلیسرول هیدروژل بهدست آمد. تابش فراصوت نه تنها به حرارت و آغازگر نیاز ندارد بلکه زمان تشکیل فرآورده را به چند دقیقه کاهش داد. افزون بر اين هیدروژلهای تهیه شده بهکمک فراصوت دارای ساختار میکروسکپی يکنواختتر و قدرت تورم بیشتری بودند. طیفسنجیهای FT-IR و تصاوير SEM ساختارهای شبکهای تأيید در آمده بهدست بهکار گرفته شدند. نمونههای آمده بهدست UV-VIS نشاندهندۀ ساختار نانوی يکنواخت با حفرههای ريز زياد است. فروپاشی حفرههايی که در اثر تابش فراصوت و در حین واکنش تهیه تشکیل میشوند در انجام واکنش و ساختار فرآورده بهدست آمده نقش اساسی دارند. از اين روش میتوان هم در ساخت و هم در کنترل سنتز )سرعت و ساختار( فرآوردههای بیو)زيستی( و در سامانههای زنده مانند رهايش دارو - بهره گرفت از اين رو همه بررسیها در دمای ثابت 13 درجه بدن انسان انجام شد. مقدمه هیدروژلها شبکههای پلیمری هستند که توانايیهای چشمگیری در صنايع دارويی بهداشتی پزشکی بیوتکنولوژی و کشاورزی دارند. برای نمونه بهعنوان ترکیبهای جاذب در ساخت حوله دستمال کاغذی پودر جاذب عرق تنظیم کننده رطوبت در بستهبندی فرآوردههای خوراکی ماهیچه مصنوعی تنظیم کننده قند خون و در تماسی لنز بهعنوان بهکار گرفته چشمپزشکی میشوند. در اين ترکیبها زنجیرهای پلیمری بهوسیلۀ پیوندهای عرضی بههم وصل شدهاند به اين دلیل در حاللها حل نمیشوند و میتوانند چندين برابر حجم خود آب جذب كنند ]4[ ]2[ ]1[.]1[ واژهه یا كلیدی: پلیمری شدن هیدروژل تابش فراصوت ساختار میکروسکپی رهايش دارو پذيرش 32/44/4 دريافت 32/2/3 * نویسنده مسئول

2 هیدروژلها هنگامی در برابر محركهايی مانند میدان الكتريكی گرمايی )مانند دما( و شیمیايی )مانند )PH قرار میگیرند منقبض يا منبسط )متورم( میشوند. اين رفتار تورمی در گسترش سامانههای رهايش دارو در پزشكی بهکار گرفته شده است ]2[ ]1[. گروههای اسیدی موجود در هیدروژلها با قرار گرفتن در محیطه یا بسته آ یب به تفاوتPH محیط با هیدروژل بهمیزان متفاوتی يونیزه میشوند و برای رسیدن به تعادل فشار اسمزی متورم میگردند. ph با باال رفتن محیط بهسمت محیطه یا بازی بهدلیل افزايش يونیزاسیون در اين نوع هیدروژل تورم افزايش میيابد. اعمال میدان الکتريکی بهعنوان يک محرک خارجی بر شبکه متورم شده و انعطافپذير هیدروژلهای يونی موجب دگرگونی شکل و انبساط و انقباض آن ]1[. میشود ژلهای پلیمری بیشتر با کوپلیمری شدن يک مونومر و يک شبکهساز در يک حالل و يا وارد کردن پیوندهای عرضی به درون محلولی پلیمری ناهمگن فرآوری میشوند ]2[ ]1[. فراصوت روشی شدن پلیمری برای مؤثر مونومرهای محلول در آب و تهیۀ هیدروژلها است. اين عمل بهسرعت در نبود آغازگر شیمیايی و در دمای محیط صورت میگیرد ]5[. بهکارگیری ترکیبهای افزودنی محلول در آب برای تهیۀ هیدروژل شرط اساسی است. اثر اين ترکیبها از طرفی به افزايش گرانروی و فرآوری راديکالهای آزاد و از طرف ديگر به کاهش حاللیت پلیمر و به عقب انداختن واکنش تخريب پلیمر کمک میکند. گلیسرول مؤثرترين ترکیب افزودنی برای اين هدف است. اين روش کاربردهايی در زمینۀ تهیۀ فرآوردههای زيستی و پرهیز از مسائل مربوط به آغازگرهای مسموم کنندۀ 4 سلول داشته و میتوان از آن در تشکیل هیدروژلها در محیطهای زيستی استفاده کرد. گزارشهای چاپ شده در نوشتارها را میتوان به دو بخش دستهبندی کرد: الف( تهیۀ پلیمرها در محیط فراصوت ]6[-]11[ ]3[ بوتیل ]6[ مونومرهای بهکار رفته در اين بررسیها بیشتر دربرگیرندۀ آکريلآمید و آکريلیکاسید ]44[ ]3[ استايرن ]41[ آکريالت ]8[ استر يورتان و ]42[ دیفنیل متان ]41[ متیلآکريالت و متیل متاکريالت ]41[ و وينیل کلريد ]41[ است. پژوهشها در اين زمینه دربرگیرندۀ واکنش پلیمریشدن امولسیونی ]3[ و میکروامولیسونی (MEP) است و عوامل بررسی شده ]44[ میلیامولسیونی ]6[ ]41[ ]8[ ]41[ ]8[ و اثر H 2 O 2 ]6[ ]42[ پالس فراصوت دربرگیرندۀ اثر توان و شدت تابش ]6[ غلظت مونومر است. روشهای آنالیز کیفی و کمی هم شامل اندازهگیری زمان واکنش ]8[-]42[ و درصد تبديل ]8[-]44[ از ]3[ XRD ]41[ ]42[ ]41[ طیفسنجی IR ]41[ راه گراويمتری ]6[ ]3[ اندازهگیری گرانروی ]45[ و اندازهگیری جرم مولکولی پلیمر بهدست آمده ]42[ ]41[ است. 2 آقای آنباراسان و همکارانش واکنش پلیمریشدن سونوشیمیايی آکريل آمید و آکريلیک اسید را در سامانهای ردوکس تازهای بررسی کردند ]3[. آنها ديدند که جرم مولکولی پلیمر بهدست آمده با بهکارگیری فراصوت کمتر 4. Cytotoxic 2. Anbarasan

3 است. دلیل اين رخداد تخريب پلیمر بهدست آمده بهوسیلۀ فراصوت است. افزون بر اين جرم مولکولی پلیمر با شدت تابش فراصوت رابطۀ ارتعاش فراصوتی همراه با آزادسازی انرژی گرمايی است. مستقیم دارد و سرعت واکنش در حضور فراصوت بیشتر است. 4 در بررسی میننی همچنین و همکارانش از الکلهای آلیفاتیک بهعنوان ربايندۀ راديکال هیدروکسیل در واکنش پلیمریشدن استايرن در محیط فراصوت شد استفاده.]41[ مکانیسم اين فرايند دربرگیرندۀ سونولیز آب است. در واکنش ديگری از همین گروه از کاتیونهای راهيابی مولکولهای الکل به داخل حباب و واکنش با ناشی از OH 2+ Fe برای از بین بردن H 2 O 2 فرآوری شده با فراصوت و از سديم دودسیل سولفات )SDS( بهعنوان سورفکتانت در فرآوری پلیاستايرن بهکمک فراصوت استفاده شد ]44[. ب( تهیۀ هیدروژلها در غیاب فراصوت ]16[-]13[ در همۀ اين پژوهشها تورم هیدروژل بهدست آمده ارزيابی شد و بیشتر با هدف کاربردهای پزشکی و.]28[ ]24[ ]48[ ]43[ دارويی )رهايش دارو( شده تهیه است] 46 [ در بررسیهای صورت گرفته از مونومرهای آکريلآمید و آکريلیکاسید ]43[-]11[ n -آلکیل متاکريالت استر (n-ama) n -ايزوپروپیل ]46[ آکريلآمید ]43[ ]11[ الیگو )اتیلن گلیکول( متاکريالت ]21[ 2(-2 -متوکسی اتوکسی( اتیل متاکريالت ]21[ ]21[ گلوتارآلدهید ]48[ کاراگینان وينیل الکل ]5[ ]43[ گلیکول کیتوسان ]25[ کربوکسی متیل نشاسته ]24[ شبکهساز ]43[ استفاده شده است. پارامترهای بررسی شده شامل اثر حالل ]5[ نوع مونومر ]26[ ]22[ توان و شدت تابش ]5[ اثر سديم کلريد ]21[ قدرت يونی ]28[ اثر ]43[ ph ]28[ ]11[ و دما ]28[ ]28[ است. روشهای آنالیز نمونههای بهدست آمده شامل اندازهگیری زمان واکنش ]5[ ]43[ و درصد تبديل ]5[ از راه ويسکومتری ]5[ ]22[ طیفسنجی ]5[ IR ]43[ ]21[ و میکروسکوپ الکترونی ]24[ ]11[ است. ساير بررسیها شامل مدلسازی ]24[ ]22[ ]21[ هیدروژل هوشمند ]43[ تخريب ژل همراه ]21[ واکنش ]21[ با ساخت آن ]43[ جذب تحت بار ]26[ جذب بر حسب زمان ]21[ جذب لنگموير ردوکس ]21[ ]11[ و سینتیک مرتبۀ اول ]6[ ]23[ است. در کارهای قبلی اثر فراصوت بر واکنش تخريب هیدروژلها را بررسی کرديم ]14[- ]15[. گرانروی با زمان تابش فراصوت کم میشود و به اندازهای میرسد که در کمتر از آن تخريب بیشتری رخ نمیدهد و اين اندازه مستقل از جرم مولکولی نخستین ژل است ]14[. دستاوردهای تجربی نشان داد که سرعت و اندازۀ تخريب هیدروژل با افزايش توان و پالس فراصوت افزايش میيابد و با کاهش گرانروی سینماتیک محلول کاهش میيابد ]12[. دگرگونی دما غلظت و نسبت حالل ( بآ /اتانول( با دگرگونی فشار بخار و گرانروی بر حفرهسازی و در نتیجه بر واکنش تخريب گذارند. تأثیر هر دوی اين عوامل نقش ريشهای در ظرفیت حفرهسازی حالل دارند. دستاوردها همچنین نمايش میدهند که مقدار افت گرانروی با افزايش غلظت زياد میشود. اثر تابش فراصوت و 1. Min Nie

4 تأثیرات مکانیکی آن در تخريب هیدروژل در حجمهای متفاوت محلول نیز نشان از رابطۀ عکس بین حجم و افت گرانروی دارد ]11[ ]11[. سرعت تخريب هیدروژل همچنین با افزايش بارگذاری کاتالیزور افزايش میيابد. ديده شد که بهکارگیری نانو ذرات TiO 2 بهعنوان کاتالیزور در حضور منبع پرتو فرابنفش در توان آستانه ثابت فراصوت موجب کاهش قدرت فراصوت و بهبود فرآيند اعمال تخريب میشود ]15[. با وجود گزارشهای فراوان چاپ شده تهیۀ در زمینۀ پلیمرها بهکمک فراصوت و سنتز ژلها در نبود فراصوت تا کنون پژوهشهای زيادی روی ساخت هیدروژل در پرتو فراصوت صورت نگرفته است. در اين پژوهش هیدروژله یا تجاری آكريلیكاسید و آکريلآمید با عامل شبكهساز -Nʹ N متیلن بیس آكريلآمید در پرتو فراصوت تهیه شدند و زمان تشکیل فرآورده و سرعت واکنش تهیه ارزيابی شد. همچنین ويژگیهای ساختاری و تورمی هیدروژلهای بهدست آمده و نیز عکسالعمل آنها در برابر گرما و میدان الکتريکی در محیطه یا متفاوت بافری اندازهگیری شده و با هیدروژلهايی که در نبود فراصوت بهدست آمده بودند سنجش شدند. تابش فراصوت کاهش قابل مالحظه زمان و افزايش بازده واکنش را بههمراه داشته و نیازی به عامل آغازگر و دمای زياد ندارد. فرآوردههای فرآوری شده هم مرغوبترند و در سنجش با آنهايی که در نبود فراصوت بهدست آمده بودند تورم و کیفیت ساختاری بیشتری دارند. بهکار روش گرفته شده در اين بررسی تشکیل هیدروژل در بافتهای زنده را امکانپذير میکند چرا که راديکالهای بهدست آمده از تجزيۀ سونوشیمیايی آب و يا هرگونه فرآورده افزودنی موجود نیاز به آغازگرهای شیمیايی و شايد سمی را منتفی میسازد. 1. فرآوردههای نخستین آکريلیکاسید بخش تجربی 2 4 )مرک )AA, پس از تقطیر در خأل بهکار گرفته شد. آکريلآمید )فلوکا )AAm, متیلن بیس آکريل آمید )فلوکا, MBA ( با نوبلور دوباره خالصتر شدند. آمونیوم پرسولفات )فلوکا )APs, و سديم هیدروکسید )مرک( بدون خالصسازی بیشتر استفاده شد. از آب دو بار تقطیر و گلیسیرين خالص )مرک( در همه موارد بهعنوان حالل استفاده شد. 1. روش تهیه هیچگونه بهینهسازی بر شرايط چنین واکنشی در کارهای گزارش شده پیشین نیست. در نتیجه آزمايشهای مقدماتی بهترين شرايط محیطی و پارامترهای دستگاهی به قرار 41 گرم حالل 35 درصد گلیسیرين )41/5 گرم گلیسیرين و 1/5 گرم آب مقطر( مخلوط مونومری شامل 1/35 گرم AAm و 1/35 گرم AA که با 1/425 گرم سود تا 11 درصد خنثی شده و 1/4 گرم عامل شبکهساز MBA بهدست آمد. 4. Merck 2. Fluka

5 فراصوت با فرکانس 21 کیلوهرتز از سر شاخک يک سیستم پراب 4 )باندلین 2131 )HD با توان 81 درصد و پالس وات( 8 مستقیما به مخلوط واکنش تابیده شد. نوک پراب در مرکز محلول و در فاصله يک 31( سانتیمتری ته ظرف واکنش بهطور ثابت قرار گرفت. واکنش در فشار محیط و دمای ثابت 13 درجۀ سانتیگراد )دمای بدن انسان( بهکمک سیستم چرخش آب انجام شد. هیچگونه نمونهبرداری از مواد داخل ظرف صورت نگرفت. با توجه به حجم کم نمونه و موقعیت پرآب در آن تابش فراصوت بهطور يکنواخت به همۀ نمونهرسیده و نیازی به همزن مغناطیسی يا مکانیکی نیست. در پايان واکنش محصول هیدروژل توزين شده و برای شستشو بر پايه منبع ]5[ در 211 سیسی آب مقطر بهمدت 11 دقیقه بهسرعت همزده میشود. سپس با عبور از صافی دوباره با آب مقطر تازه صاف میشود و دوباره بهمدت 11 دقیقه در 211 سیسی آب مقطر هم میخورد. محصول را با آب در دمای 61 درجۀ سانتیگراد 1 مرتبه استخراج میکنیم و در آون با دمای 61 درجۀ سانتیگراد بهمدت 8 ساعت در خأل قرار میدهیم. سپس هیدروژل را بهمدت 21 ساعت در اتانول قرار داده و پس از خشک شدن کامل توزين میکنیم. 1. اندازهگیری تورم نمونۀ هیدروژل خالص و خشک ) 1/2 گرم( بهمدت 1 ساعت در 411 سیسی آب مقطر قرار گرفت. پس از برقراری تعادل ژل متورم بهدست آمده با عبور از صافی و آويختن آن )45 دقیقه( آبگیری شد. سپس جرم ژل متورم اندازهگیری شد. تورم تعادلی با بهکارگیری معادلۀ )4( محاسبه میشود ]12[: (W - W ) W. A. = S D WD )4( جذب )g/g( بهصورت گرم ژل متورم ( S W( بر گرم هیدروژل خشک ( D W( محاسبه شد. با همین شیوه میزان تورم چند نمونه در مراحل و شرايط گوناگون تهیه سنتز اندازهگیری شد. 1. اندازهگیریهای طیفسنجی طیف FT-IR مونومرهای اولیه و محصول تشکیل شده در ناحیۀ طولموجی 4-511cm تا cm با دستگاه طیفسنج 2 پرکین المر مدل RX1 و بهدست آمد. برای اين کار نمونه صاف شده در 2 -پروپانول v/v( 4:2( پس از رسوب کردن با سانتريفوژ جدا شد سپس با اتانول آبزدايی و در 51 درجۀ سانتیگراد خشک شد. نمونهها بهصورت يک قرص نازک مخلوط شده با KBr با نسبت 4 به 411 تهیه شدند. طیفهای بهدست آمده نتیجۀ 21 اسکن اسپکترومتر و با قدرت جداسازی از طیفسنج آمريکايی مدل -Hp 8152A ژل بهدست آمد. همچنین برای تأيید 2 بودند. طیف جذبی UV-Vis با استفاده cm -4 1 آجیلنت در گسترۀ 431 تا 611 نانومتر از محلول در حال تشکیل ساختار سطحی از چند نمونه ساخته شده طیف SEM با بزرگنمايی با دستگاه KYKY مدل EM1211 گرفته شد. در اين دستگاه الکترونها در 25 کیلوولت شتاب گرفتند و خأل با 4. Bandelin 2. Perkin-Elmer 1. Hp-Agilent

6 پمپ ديفیوژن 1/ تور فراهم شد. از دستگاه 4 اسپوتر کوتر مدل SBC42 ساخت شرکت KYKY برای دفع الکترونهای سطحی بهکار گرفته شد. اين کار با نشاندن اليۀ نازک طال بهروش ترسیب بخار فیزيکی 411 صورت گرفت. مولکولهای گاز آرگون اليههای تشکیل شده در حد آنگستروم را بمباران الکترونی SE 5 میکنند. قطر شعاع الکترونی رفته بهکار میکرومتر دتکتور از نوع )الکترون ثانويه( و آنالیز پخش انرژی با کمک اشعۀ )edx( X انجام شد. شکل 1. ساختار هیدروژل اشتراکی آکریلآمید و آکریلیکاسید با شبکهساز متیلن بیس آکریل آمید بهدست آمده با فراصوت دستاوردها و گفتگو 1. اثر فراصوت بر واکنش سنتز شکل 4 نمايی از ساختار هیدروژل اشتراکی آکريلآمید و آکريلیکاسید با شبکهساز متیلن بیس آکريلآمید را نشان میدهد که به دو روش ساخته شد. بر پايۀ گزارشهای پیشین ]21[-]21[ ژل آکريلی در نبود فراصوت با آغازگر و در گرما در محیط آبی تشکیل و تورم آن اندازهگیری شد. از طرفی تنها با فراصوت و در نبود آغازگر هیچگونه پلیمر و يا ژلی در محیط آبی تشکیل نشد و اين کار تنها در محیط 35 درصد گلیسرول و با توان صوتی بیشتر از %51 صورت گرفت. دلیل اين امر افزايش گرانروی و بنا بر اين فرآوری راديکالهای آزاد است ]5[. با اين کار همچنین حاللیت پلیمر کاهش يافته و واکنش تخريب پلیمر به تأخیر میافتد. آغاز تشکیل ژل که همراه است با افزايش گرانروی محیط واکنش بهراحتی از روی دگرگونی تن صوتی دستگاه فراصوت قابل تشخیص است. در پايان تشکیل ژل هم محیط به حالت نیمه جامد درآمده و صدای دستگاه بهکلی قطع میشود. تشکیل محصول پس از نزديک به دو سه دقیقه از تابش آغاز شده و پس از کمتر از دو دقیقه از زمان آغاز پايان میيابد. در پايان واکنش محصول هیدروژل پس از شستشو خشک و توزين میشود. شکل 2 دگرگونیهای اندازۀ فرآورده را بر حسب زمان تابش فراصوت در شرايط آورده شده در بخش 2-2 نشان میدهد. چنانکه از شکل برمیآيد واکنش بالفاصله پس از آغاز شتاب گرفته و در مدت زمان چند ثانیهای کامل میشود. به اين ترتیب يک زمان شروع واکنش و يک زمان پايان واکنش داريم که که میانگین اين دو بهعنوان زمان واکنش و عکس اين زمان بهعنوان معیاری از سرعت واکنش در نظر گرفته میشود. فرآورده تشکیل شده پیش از زمان آغاز و پس از زمان پايان ناچیز و قابل چشمپوشی است. اندازۀ 4. Sputter Coater

7 شکل 1. تغییرات گرم هیدروژل تشکیل شده بر حسب زمان تابش فراصوت در دمای 17 درجۀ سانتیگراد چنانکه پیشبینی میشود نمونۀ خشک پس از تورم دوباره از توری عبور نکرد. بهعبارتی فرآورده ژل است نه پلیمر. در آزمايشی جداگانه ابتدا مخلوط مونومری در برابر فراصوت قرار گرفت و پس از تشکیل پلیمر عامل شبکهساز اضافه و دوباره به آن فراصوت تابیده شد. ژل تشکیل شده در اين حالت با ظاهری متفاوت )شفافتر و با حالت کشسان( بود و در آب حل نشد. مقدار ژل آن نیز کمتر از حاالت پیش بود. اندازهگیری ph محیط نشان داد که محیط خنثی و کمی متمايل به حالت اسیدی بود. همچنین تیتر محلول استخراجی با سود 1/15 موالر هیچگونه نقطه پايانی مشخصی را نشان نداد. اين به آن معنی است که از مونومر آکريلیک اسید در پايان واکنش چیزی باقی نمانده است. از طرفی تیتر مخلوط ژل ساخته شده و محلول استخراجی ph=5( ( بیشتر از 21 سیسی محلول سود 1/4 موالر را خنثی کرد. 1. بررسی اثر عوامل متغیر واکنش در جدول 4 زمانهای مربوط به آغاز و پايان تشکیل ژل با اندازههای گوناگونی از مونومرها عامل شبکه ساز و حالل آمده است. هر يک از اين دادهها نتیجه دست کم سه بار تکرار آزمايش هستند. همچنین اوزان مربوط به ژل تشکیل شده در حالت متورم )ستون آخر( برای بررسی کردن اندازههای مواد اولیه آورده شدهاند. مجموع جرمهای مواد اولیه با جرم حالل و ژل بهدست آمده )پیش از مراحل شستشو صاف و خشک کردن( مطابقت دارد و تنها در مواردی که زمان واکنش طوالنی است افت جرم ناچیزی در جرم مخلوط فرآورده داشتیم که دلیل آن تبخیر کمی از حالل بود. همچنین تورم نمونههای خشک اندازهگیری شد و اندازهها بین 425 تا 451 )گرم بر گرم( بهدست آمد. در آزمايشهای جداگانهای اندازه مونومرها در مخلوط آغازی کمتر از 4/5 گرم انتخاب شد. اين حالت با افزايش قابل توجه زمان واکنش همراه بود. همچنین يکی از نمونههای تهیه شده پس از خرد شدن بهمدت 1 ساعت در آب مقطر اضافی متورم شد و سپس از توری عبور داده شد. حجم آن در اين حالت بیشتر از 111 سیسی با ظاهری شفاف همگن و کلوخهای شد. 177

8 شماره جدول 1. تأثیر مقدار مونومرها شبکهساز و حالل بر زمان تشکیل هیدروژلهای بهدست آمده با کمک فراصوت آکريلیکاسید )گرم( 1/25 1/25 1/5 1/5 1/35 آکريلآمید )گرم( 1/25 1/25 1/5 1/5 1/35 شبکهساز )گرم( 1/15 1/15 1/4 1/4 1/4 گلیسیرين )گرم( 41/ / آب )گرم( 1/5 2 1/5 2 2 جرم فرآورده )گرم( 41/83 41/86 41/15 41/31 45/64 زمان )دقیقه:ثانیه( 48:11 44:15 3:13-2:55 41:12-3:45 2:18-2:11 2:43-4:25 از دادههای جدول فوق برمیآيد که حالل سهم مهمی در سرعت واکنش تشکیل دارد و باعث کاهش قابل مالحظه زمان واکنش میشود. چنانکه پیش از اين گفته شد دلیل اين امر افزايش چشمگیر گرانروی و در نتیجه حفرهسازی بیشتر با فراصوت است. از طرفی غلظت مواد واکنش دهنده تأثیر کمی در زمان و سرعت واکنش دارد. با افزايش غلظت مونومرها و همچنین عامل شبکهساز کاهش جزئی زمان واکنش را به دنبال دارد که تأيید میکند مرتبه واکنش غیرصفر و مثبت است. شکلهای شماری از نمونههای بهدست آمده در بخش آينده آمده است. 1. مورفولوژی هیدروژلها تصاوير نمونههايی از فرآوردهها ساخته شده را که با دوربین ديجیتال گرفته شده را میتوان در شکل 1 مالحظه کرد. فرآوردههايی که دربرگیرنده شبکهساز بیشتری هستند دارای ظاهری کدر و شیری رنگ است و حالت کلوخهای دارند درحالیکه با شبکهساز کمتر فرآورده شفاف و لزج مانند شبیه پلیمر تشکیل میشود. شکل 1. تصاویر هیدروژلهای متورم ساخته شده با فراصوت )راست( و نمونه خشک پودری )چپ( شکل 1 میکروگراف داخلی ساختار خشک زده يخ هیدروژل را نشان میدهد. تصويربرداری يک با میکروسکوپ الکترونی روبشی )SEM( صورت گرفته است. تصاوير برش عرضی میکروسکوپ الکترونی يک ساختار بدون تخلخل برای حالتی که از آکريل آمید بهعنوان مونومر بهکار گرفته شده است را نمايش میدهد (S1(.(S2( و با بهکارگیری از آکريلیکاسید يک ساختار کريستالی ديده میشود يک ساختار شکل (S4( متخلخل را نمايش میدهد. از آنجا که اندازه تخلخل با سرعت جذب آب در ارتباط است بنا بر اين اين نمونهها بايد سرعت جذب آب بیشتری نسبت به نمونه ديگر داشته باشند. حفرات بیشتر در اثر خروج بخار آب در طول فرايند پلیمری شدن ناشی میشوند ]1[. يکنواختی نخستین در تأثیر میکروحبابهای فرآوری شده بهوسیلۀ فراصوت در محلول گرانرو پديد میآيد ]5[. چنین يکنواختی در ساختار هیدروژلهای فرآوری شده بهوسیلۀ

9 (%) عبور پلیمری شدن هیدروژل اشتراکی آکريلیک اسید و آکريل آمید به کمک فراصوت گرما ديده نمیشود. ساختار نامنظم و رهاشده ژل تورم باالی آن را در تبديل مشابهی از گروههای وينیلی توضیح میدهد ]5[. شکل 4. تصاویر SEM هیدروژلهای خشک و یخ زده بهترتیب از سمت چپ: مخلوط 1:1 آمید و اسید )S1( آکریل آمید تنها )S1( و با شبکهساز 3/1 گرم )S1( در مقایسه با یک سیستم گرمایی با آغازگر رادیکالی.)a,b( 1. طیفسنجی هیدروژلها نتايج طیفسنجی FTIR مخلوط نخستین )مونومرهای آکريلی/شبکهساز )MBA و ژل بهدست آمده در شکل 5 نمايش داده شده است. دگرگونی ساختار هیدروژل بیشتر ناشی از تشکیل پیوندهای کوواالنسی عامل شبکهساز (MBA) با ماکرومونومرهای آکريلی است. پیکهای و cm در شکل بهترتیب مربوط به مد کششی گروههای هیدروکسیل کربونیلآمید و C N C هستند. پیکهای 4613 و 4315 بهعنوان cm -4 پیکهای مرجع نمايش میدهند که گروههای کربونیل پس از تشکیل دچار دگرگونی نمیشوند. تشکیل پیوندهای C-N در MBA منجر به از بین رفتن گروههای هیدروکسیل میشود که بهصورت کاهش نسبت پیک گروه هیدروکسیل ( 4- )1111cm به پیک مرجع خود نمايش میدهد. a b طول موج (nm) 215 شکل 1. طیف IR مخلوط آکریل آمید و شبکهساز )a( MBA هیدروژل حاصل از آنها )b( دستاوردهای طیفسنجی فرابنفش واکنش تشکیل در شکل 6 آمده است. نوار جذبی ظاهر شده در و n 2 گروههای کربنیل عاملهای CONH و COOH در ساختار ژل مربوط میشود. *π به انتقال 244nm در طیف ژل تشکیل شده جذب تازهای وجود ندارد به است. عبارت ديگر سامانه غیراشباع کربنیل دگرگون نشده

10 جذب عدد موجی ) -1 (cm شکل 6. طیف UV مونومرهای آکریل آمید آکریلیک اسید شبکهساز MBA و هیدروژل بهدست آمده از آنها 1. تورم هیدروژلها تورم بسیاری از نمونههای ساخته شده در آب و چند محیط بافر بررسی شد. مقدار تورم نمونهها بین 451 تا 211 بود. از آنجاکه رفتارهای تورمی مشاهده شده اغلب مشابه و نزديک بههم است در شکل 3 تنها نمودار تورم يکی از نمونههای ساخته شده بهکمک فراصوت و همچنین يک نمونه ساخته شده بهکمک آغازگر و گرما در آب مقطر نشان داده شده است. چنانکه شکل نشان میدهد هم سرعت و هم مقدار تورم در نمونه ساخته شده بهکمک فراصوت بیشتر است. در آزمايش جداگانهای برای نشان دادن اثر PH روی تورم نمونه ساخته شده با فراصوت ابتدا در بافر 41 متورم و سپس بعد حدود نیم ساعت ژل از محیط بازی به بافر اسیدی با 1 PH منتقل شد. شکل 3 نشان میدهد که تورم هیدروژلها بهشدت تابع ph محیط است بهطوریکه در محیطهای بازی بهدلیل يونیزه شدن گروههای اسیدی جذب آب زياد میشود ولی در phهای کمتر که سرهای اسیدی بهصورت تفکیک نشدهاند تورم کاهش میيابد. يعنی با تغییر محیط واکنش از بافر 41 به بافر 1 جذب آب نمونه کم میشود. شکل 7. رفتار تورمی هیدروژل ساخته شده با فراصوت و گرما )راست( و رفتار تورمی ژل ساخته شده با فراصوت در محیطهای بافر 4 و 13 )چپ( 113

11 دستاوردهای کلی روشی نوين و مؤثر با فراصوت بررسی شد تا امکان تشکیل سريع هیدروژلهای آکريلی در نبود آغازگر را فراهم سازد. تشکیل ژل ممکن است از چند ثانیه تا چند دقیقه طول بکشد بسته به اينکه شرايط محیط واکنش و متغیرهای صوتی چگونه باشد. واکنش با تشکیل و فروپاشی حبابهای حفرهساز انجام میشود که راديکالهای هیدروکسید را در محیط رها میسازند تا جای بعضی آغازگرهای سمی را بگیرند. محلول 35 درصد گلیسرين بهعنوان محیط گرانرو در دمای 13 درجه استفاده شد. توان صوتی دستگاه فراصوت 81 درصد و پالس آن 8 بود. ژل بهدست آمده دارای ساختار میکروسکپی يکنواخت و ويژگیهای مکانیکی بهتر در سنجش با آنهايی است که در نبود فراصوت و بهوسیلۀ آغازگرها بهدست میآيند. تصاوير میکروسکوپ الکترونی و طیفسنجی مادون قرمز برای تأيید ساختار فرآورده بهکار گرفته شد. از اين شیوه میتوان برای تهیه مواد بیومتريال و در محیطهای زيستی بهره جست. قدردانی هزينه انجام اين پژوهش در قالب طرح پژوهشی و از اعتبارات دانشگاه آزاد اسالمی تاکستان تأمین شده است از اين رو از رياست محترم و پرسنل محترم معاونت پژوهشی دانشگاه تشکر و قدردانی میشود. منابع غالم اسحاقی هاجر باقری مرندی بوهندی حسین محمدجالل ظهوريانمهر کورش کبیری بررسی اثر نوع.4 شبکهساز در پلیمر شدن رسوبی آکريلیک اسید مجله علوم و تکنولوژی پلیمر سال بیست و سوم ش. )4183( ناصر عزيزی مسلم منصور 1. حسین لکورج سنتز و بهینهسازی رفتار تورمی فوق جاذبهای اکريلیک کاربری SAPs با هدف در پزشکی داروسازی وآرايشی-بهداشتی مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی بابل دورۀ دهم ش. 2 )4183( حسینزاده سنتز يک سیستم رهايش کنترل شده دارو از هیدروژل کیتوسان g -پلی )سديم آکريالت-آکريل آمید( مجلۀ انديشه علوم-شیمی کاربردی دانشگاه سمنان سال ششم ش. )4131( J. M. Rosiak, I. Janik, S. Kadlubowski, M. Kozicki, P. Kujawa, P. Stasica, P. Ulanski, "Nano-, micro-and macroscopic hydrogels synthesized by radiation technique", Nuc. Ins. Meth., in Phys. Res. Sec. B 208 (2003) P. Cass, W. Knower, E. Pereeia, N. Holmes, T. Hughes, "Preparation of hydrogels via ultrasonic polymerization", Ultrason, Sonochem, 17 (2010) B. M. Teo, S. W. Prescott, M. Ashokkumar, F. Grieser, "Ultrasound initiated miniemulsion polymerization of methacrylate monomers", Ultrason, Sonochem, 15 (2008)

12 7. R. Anbarasan, J. Jayaseharan, M. Sudha, A. Gopalan, "Sonochemical Polymerization of Acrylic Acid and Acrylamide in the Presence of a New Redox System", J. Appl. Polym. Sci. 89 (2003) H. Xia, Q. Wang, Y. Liao, X. Xu, S.M. Baxter, R.V. Slone, SH. Wu, G. Swift, D. G. Westmoreland, "Polymerization rate and mechanism of ultrasonically initiated emulsion polymerization of n-butyl acrylate", Ultrason, Sonochem, 9 (2002) I. Capek, S. Janic Kova, D. Donescu, Y. Sarov, I. W. Rangelow, "Microemulsion polymerization of butyl acrylate under ultrasound irradiation", Polym. J. 38 (2006) M. Nie, Q. Wang, G. Qiu, "Enhancement of ultrasonically initiated emulsion polymerization rate using aliphatic alcohols as hydroxyl radical scavengers", Ultrason, Sonochem, 15 (2008) G. Qiu, M. Nie, Q. Wang, "Ultrasonically initiated emulsion polymerization of styrene in the presence of Fe 2+ ", Ultrason, Sonochem, 15 (2008) G. T. Price, "Recent developments in sonochemical polymerization", Ultrason, Sonochem, 10 (2003) S. I. Nikitenko, Yu. Koltypin, D. M. Pickup, E. R. H. Van-Eck, A. Gedanken, "Sonochemical polymerization of diphenylmethane", Ultrason, Sonochem, 10 (2003) I. Sakurada, "Shape of threadlike molecules in solution and relationship between solution viscosity and molecular weight", Polym. J. 44 (2012) M. Mende, G. Petzold, H. M. Buchhammer, "Polyelectrolyte complex formation between poly (diallyldimethyl-ammoniumchloride) and copolymers of acrylamide and sodiumacrylate", Colloid. Polym. Sci. 280 (2002) Y. Yin, Y.J. Yang, H. Xu, "Hydrophobically modified hydrogels containing azoaromatic cross-links: swelling properties, degradation in vivo and application in drug delivery", Europ. Polym. J. 38 (2002) S. Distantina, Rochmadi, M. Fahrurrozi, Wiratni, "Preparation of Hydrogel Based on Glutaraldehyde-Crosslinked Carrageenan", Proceeding of 3rd Int. Conf. on Chemistry and Chemical Engineering IPCBEE 38 (2012). 111

13 18. D. Mawad, P. J. Martens, R. A. Odell, L. A. Poole-Warren, "The effect of redox polymerisation on degradation and cell responses to poly (vinyl alcohol) hydrogels", Biomaterials 28 (2007) J. Du, X. Ding, Zh. Zheng, Y. Peng, "Synthesis and degradation of intelligent hydrogels containing polyacetal segments", Europ. Polym. J. 38 (2002) J. Xie, X. Liu, J. Liang, "Absorbency and Adsorption of Poly (acrylic acid-coacrylamide) Hydrogel", J. Appl. Polym. Sci. 106 (2007) E. Turan, T. Caykara, "Swelling and Network Parameters of ph-sensitive Poly(acrylamideco-acrylic acid) Hydrogels", J. Appl. Polym. Sci. 106 (2007) L. Xiao, A.B. Isner, J. Z. Hilt, D. Bhattacharyya, "Temperature Responsive Hydrogel with Reactive Nanoparticles", j. App. Polym. Sci. 128 (2013) B. Isık, M. Kıs, "Preparation and Determination of Swelling Behavior of Poly(acrylamideco-acrylic acid) Hydrogels in Water", J. Appl. Polym. Sci. 94 (2004) J. Yang, K. Luoc, D. Li, Sh. Yuc, J. Caib, L. Chend, Y. Duc, "Preparation, characterization and in vitro anticoagulant activity of highly sulfated Chitosan", Int. J. Biological Macromol. 52 (2013) R. Sachin, Shirsath, "Removal of Brilliant Green from wastewater using conventional and ultrasonically prepared poly(acrylic acid) hydrogel loaded with kaolin clay: A comparative study", Ultrason. Sonochem. 20 (2013) O.S. Lawal, J. Storz, H. Storz, D. Lohmann, D. Lechner, W.M. Kulicke, "Hydrogels based on carboxymethyl cassava starch cross-linked with di-or polyfunctional carboxylic acids: Synthesis, water absorbent behavior and rheological characterizations", Europ. Polym. J. 45 (2009) R. Pars, I. Quijada-Garrido, "Swelling behaviour of thermo-sensitive hydrogels based on oligo (ethylene glycol) methacrylates", Europ. Polym. J. 45 (2009) X. Wang, J. A. Kluge, G. G. Leisk, D.I. Kaplan, "Sonication-induced gelation of silk fibroin for cell encapsulation", Biomaterials 29 (2008) M. C. Iqbal, M. Amin, N. Ahmad, N. Halib, I. Ahmad, "Synthesis and characterization of thermo- and ph-responsive bacterial cellulose/acrylic acid hydrogels for drug delivery", Carbohydrate Polym. 88 (2012)

14 30. T. Norisuye, A. Strybulevych, M. Scanlon. J. Page, "Ultrasonic investigation of the gelation process of poly(acrylamide) gels", Macromol. Symp. 242 (2006) R. Ebrahimi, H. Ghasemzadeh Mohammadi, "Kinetics of sonodegradation of poly (acrylic acid co acrylamide) hydrogels by viscometry", Macromolecules, Ind. J., 7 (2011) R.Ebrahimi, "Influence of Ultrasonic parameters in degradation of acrylic acid co acrylamide based superabsorbent hydrogels crosslinked with NMBA", Iran. Polym. J., 21 (2012) R. Ebrahimi, "Operating parameters in ultrasonic decomposition of superabsorbents", Res. & Rev. in BioSci., 6 (2012) R. Ebrahimi, Tarhande G. and Rafiei S., "The Study of Ultrasonic Degradation of Superabsorbent Hydrogels", Org. Chem. Int., Hindawi, 2012, ID , 5 pages, doi: /2012/ R. Ebrahimi, Tarhandeh G., Rafiey S., Narjabadi M. and Khani H., Photo-Assisted Sondegradation of Hydrogels in the Presence of TiO2 Nanoparticles, J. Korean Chem. Soc., 56 (2012) T. J. Mason, J. P. Lorimer, "Applied Sonochemistry: Uses of Ultrasound in Chemistry and Processing", Wiley-VCH, Verlag GmbH, Weinheim (2002). 111

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

In recent years, significant developments have been made in using water-swollen

In recent years, significant developments have been made in using water-swollen Polymerization Quarterly, 2013 Volume 2, Nunber 4 Pages 16-27 ISSN: 2252-0449 Hydrogels as Controlled Drug Delivery Carriers Sepideh Khoee *, Maryam Kardani Faculty of Science, Department of Chemistry,

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

یکاروخ یاهدیئولکوردیه یرب میزنآ یزاس لدم ندرک خرس نغور بذج هدش هعطق ینیمز بیس :یدیلک یاه هژاو

یکاروخ یاهدیئولکوردیه یرب میزنآ یزاس لدم ندرک خرس نغور بذج هدش هعطق ینیمز بیس :یدیلک یاه هژاو 21 1392 پاییز 21-36 صفحه 1 شماره اول سال غذایی نوین فناوریهای و علوم فصلنامه روغن جذب کاهش روی خوراکی هیدروکلوئیدهای و آنزیمبری تأثیر شده قطعه سیبزمینی سرخکردن طی 2 خیابانی صوتی محمود و 2* نیا دهقان جالل

Διαβάστε περισσότερα

دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل عظیم عراقی

دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل عظیم عراقی دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان ریخت شناسی PANI/BrAlPc در ابعاد نانو و به کارگیری آن به عنوان حسگر گازی استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman

طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman روش های نوین آنالیز مواد طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman مقدمه : در سال 8291 اسپکتروسکوپی رامان بر اساس مشاهدات دانشمند هندی C.V.Raman به همراه Krishnam در مورد پرتوهایی که در اثر برخورد به یک مایع

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

این پلیمر در مرمت اسناد کاغذی روش پژوهش: روش پژوهش در این تحقیق تجربی)آزمایشی( و حضور نور بررسی مقاومت چسبندگی آنها اعامل این منونه

این پلیمر در مرمت اسناد کاغذی روش پژوهش: روش پژوهش در این تحقیق تجربی)آزمایشی( و حضور نور بررسی مقاومت چسبندگی آنها اعامل این منونه بهینهسازی کربوکسیمتیل سلولز) CMC ( در برابر عوامل میکروارگانیسم با استفاده از نانوذرات دیاکسیدتیتانیوم بهمنظور ارتقاء کیفیت حفاظتی این پلیمر در مرمت اسناد کاغذی چڪیده علیاصغر آریافر کورس سامانیان مریم

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺤﻄﺳ ﯽﺘﺨﺳﺰﯾر یور ﺮﺑ ناﺪﻧد

ﯽﺤﻄﺳ ﯽﺘﺨﺳﺰﯾر یور ﺮﺑ ناﺪﻧد 31 مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1386 جلد 31 شماره 1 و 2 مقایسه آزمایشگاهی اثر دو ماده سفیدکننده دندان بر روی ریزسختی سطحی کامپوزیت مایکرو هایبرید دکتر زهرا خاموردی*# دکتر شاهین کسرایی*

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو- مطالعه آزمایشگاهی

بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو- مطالعه آزمایشگاهی 89 بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع نانو- مطالعه آزمایشگاهی 3 # 2 1 1 1 دکتر فرناز مهدي سیر دکتر نگین نصوحی دکتر سعید نعمتی دکتر آرش غفاري سرشت دکتر مهزاد صدیقی 1- استادیار گروه ترمیمی دانشگاه آزاد اسلامی

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر عملگر جت مصنوعی روی جریان اطراف یک سیلندر مدور

بررسی تاثیر عملگر جت مصنوعی روی جریان اطراف یک سیلندر مدور پانزدهمین کنفرانس دینامیک شارهها FD23 بررسی تاثیر عملگر جت مصنوعی روی جریان اطراف یک سیلندر مدور مهدی نادرزاده دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا دانشگاه صنعتی شیراز محسن جهانمیری دانشیار دانشگاه صنعتی شیراز

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثر صمغ دانه ریحان بر روی پایداری رفتار رئولوژیکی و اندازه ذرات امولسیونهای ایزوله پروتئین آب پنیری

بررسی اثر صمغ دانه ریحان بر روی پایداری رفتار رئولوژیکی و اندازه ذرات امولسیونهای ایزوله پروتئین آب پنیری و 2 و 2 مهسا خرمي و همکاران نشريه فرآوري و نگهداري مواد غذايي جلد پنجم شماره اول 19 19-991 http://ejfpp.gau.ac.ir بررسی اثر صمغ دانه ریحان بر روی پایداری رفتار رئولوژیکی و اندازه ذرات امولسیونهای ایزوله

Διαβάστε περισσότερα

با طلا چکیده. به همراه اکسایش حرارتی در هوا در دماي o C و در قطعات با پایه گسیل میدانی الکترون دارد [7-6]. در

با طلا چکیده. به همراه اکسایش حرارتی در هوا در دماي o C و در قطعات با پایه گسیل میدانی الکترون دارد [7-6]. در 19 مجلهي پژوهش سیستمهاي بسذرهاي دورهي اول شمارهي زمستان 1390 بررسی خواص گسیل میدانی آرایهي نانوسیمه يا با طلا اکسید روي آلاییده شده چکیده * و رامین یوسفی فرید جمالیشینی 1 1 گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

سنتز پروسکایت نانو بلورین به روش سل- ژل. Synthesis of nanocrystalline Sr Y 0.07 TiO 3±δ by sol-gel method

سنتز پروسکایت نانو بلورین به روش سل- ژل. Synthesis of nanocrystalline Sr Y 0.07 TiO 3±δ by sol-gel method سنتز پروسکایت نانو بلورین (یک خط فاصله اندازه 6) Sr 0.895 Y 0.07 TiO 3±δ (یک خط فاصله اندازه 6) (یک خط فاصله اندازه 6) 3 2* زهرا رجایی محمدرضا محمدي احمد ساعتچی (یک خط فاصله اندازه 6) جلد 3 شماره 2 تابستان

Διαβάστε περισσότερα

ترانسفورماتور مولف : جواد خشت زر قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق

ترانسفورماتور مولف : جواد خشت زر قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق ترانسفورماتور قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق ترانسفورماتور ترانسفورماتور وسیله ای است که انرژی الکتریکی را از یک سطح به سطح دیگری انتقال میدهد بدون اینکه در کمیت های نامی

Διαβάστε περισσότερα

کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ

کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ 3 2 بهرام ابراهیمی 1 مهدی پورقلی و ابراهیم نجیمی 1 دانشگاه شهید بهشتی پردیس شهید عباسپور B.ebrahii.sbu@gail.co 2 دانشگاه شهید

Διαβάστε περισσότερα

چکیده. Downloaded from

چکیده. Downloaded from بررسی آگاهی و عملکرد زنان ایرانی از سرطان دهانه رحم فهیمه رمضانی تهرانی (M.D.) 1 کاظم محمد (Ph.D.) 2 مهدی رهگذر (M.Sc.) 3 محسن نقوی(. M.Sc ) 4 1- متخصص زنان وزایمان استادیار سرپرست مرکز ملی تحقیقات بهداشت

Διαβάστε περισσότερα

1. مقدمه دریا نوعی موجبر

1. مقدمه دریا نوعی موجبر فيزيك زمين و فضا دوره 34 شماره 1 بهار 1431 صفحة 131-181 مطالعۀ آزمایشگاهی تأثیر امواج درونی بر روی انتشار امواج صوتی و محمد اکبری نسب 4 حامد دلدار 1 عباسعلی علی اکبری بیدختی 2* وحید چگینی 3 1. دانشجوی

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

حجمهای کروی: فعالیت فعالیت 1 به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. در حجمهای هندسی نوع آن را تعیین کنید.

حجمهای کروی: فعالیت فعالیت 1 به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. در حجمهای هندسی نوع آن را تعیین کنید. حجم های هندسی فعالیت به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. آیا چیزی پیدا میکنید که حجم نداشته باشد در تصویر مقابل چه نوع حجمهایی را میبینید آیا همه آنها شکل هندسی دارند آیا میتوانید یک طبقهبندی

Διαβάστε περισσότερα

عاطفه بابائی دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران. چکیده

عاطفه بابائی دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران. چکیده یادگیری تقویتی در سیستمهای چندعامله عاطفه بابائی غیرهمکار دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران a.babaee44@gmail.com چکیده یکی از مسائلی که در زمینه تحقیقات سیستمهای چندعامله مورد توجه قرار

Διαβάστε περισσότερα

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ 1 ریاضیات درس در اين درس ميخوانيم: درسنامه سؤاالت پاسخنامه تشریحی استخدامی آزمون ریاضیات پرورش و آموزش بانک آزمونهای از اعم کشور استخدامی آزمونهای تمام در ریاضیات پرسشهای مجموعهها میشود. ارائه نهادها و

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی سنگ های ناحیه معدن شماره 1 گل گهر فصلنامه پژوهشی - شماره 12- تابستان 1393 و سعید کریمی نسب 4 حسین زارع 3 محسن رحمانی 2 فرهاد حاجی حیدری 1 چكيده آنیزوتروپی

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار موسسه آموزش عالی خاوران طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین حمیدرضا قلی نژاد سید اصغرغالمیان 1- دانشجو کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم رنگ در تصویر و ویدیو علم رنگها نور و طیف رنگ توابع تطبیق رنگ صفحات نمایشگر رنگی نمایشگر CRT و تصحیح گاما مدل های رنگ در تصاویر و ویدئو

فصل چهارم رنگ در تصویر و ویدیو علم رنگها نور و طیف رنگ توابع تطبیق رنگ صفحات نمایشگر رنگی نمایشگر CRT و تصحیح گاما مدل های رنگ در تصاویر و ویدئو فصل چهارم رنگ در تصویر و ویدیو علم رنگها نور و طیف رنگ توابع تطبیق رنگ صفحات نمایشگر رنگی نمایشگر CRT و تصحیح گاما مدل های رنگ در تصاویر و ویدئو 1 علم رنگ ها نور و طیف رنگ 2 علم رنگ ها نور: نور یک موج

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه. )s oct ( )1( )2( oct. oct. oct. oct

مقدمه. )s oct ( )1( )2( oct. oct. oct. oct معدنی منابع مهندسی نشزیه Journal of Mineral Resources Engineering (JMRE) 6 تا 9 صفحه 96 بهار شماره دوم دوره Vol., No., Spring 07, pp. 9-6 واقعی محوری سه تنشهای تحت سنگ غیرخطی و خطی جدید شکست معیارهای ارایه

Διαβάστε περισσότερα

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي 3 حامد کریمی حسنآبادي غضنفر شاهقلیان سید حمید محمودیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد Hamed.karimi35@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha

بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha رحیم حداد 1 * بهارا رستمی نیا 2 بهور اصغری 1,*-نویسنده مسئول:دانشیارگروه بیوتکنولوژ ی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بین امللی

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک محمد سعدي مسگري 2 حميد مطيعيان 1 محمد اصالني *1 9 دانشجوي دکتري سیستمهاي اطالعات مکاني- دانشکده مهندسي نقشهبرداري- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور

روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور 2 روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور ۲ ۱ بهروز پورمند محمدباقر بناءشريفيان 1 دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز behrozpormand@yahoo.com دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز sharifian@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

کنترل سرعت هوشمند موتور القایی سحر محمدي علیرضا صدیقی انارکی دانشگاه یزد E-ail:ohaai_505@yahoo.co seighi@yazuni.ac.i چکیده از آنجاییکه موتورهاي القایی از نظر هزینه و سادگی ساخت نسبت به ماشینهاي جریان مستقیم

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل

بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمنا بیاریوزهکشیایران- دانشگاها زاداسلامیواحدخوراسگان اصفهان- 17 بهمن 1392 بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل علی رضا طوباي

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات

بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات The 9th Sypou on Advance n Scence and Technology (9thSASTech), Mahhad, Ian. 9thSASTech.kh.ac. بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات عبدالمحمد

Διαβάστε περισσότερα

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( )

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( ) تغيير ا نتالپي : ΔH بيشتر واكنشها در شيمي در فشار ثابت انجام ميگيرند. سوختن كبريت در هواي ا زاد و همچنين واكنش خنثي شدن سود با سولفوريك اسيد در يك بشر نمونه اي از واكنشهايي هستند كه در فشار ثابت انجام

Διαβάστε περισσότερα

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک حرکت در مسیر مستقیم )حرکت یک بعدی( حمیدرضا طهماسبی سرعت متوسط و تندی متوسط 1. هنگام یک عطسه ی شدید چشمان شما ممکن است برای 0.50s بسته شود. اگر شما درون خودرویی در حال رانندگی با سرعت 90km/h باشید ماشین

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است.

Archive of SID.  چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است. و 1 بررسي و مطالعه عملكرد سنسورگازي ساخته شده از پوشش نانوسيمي اكسيد روي چكيده 2 1 * امين نكوبين مصطفي خديوي 2- كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد باشگاه پژوهشگران جوان نجف آباد ايران * nekoubin@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

مقایسه رادارهایRAR و SAR

مقایسه رادارهایRAR و SAR مقایسه رادارهایRAR و SAR نویسنده :آمنه رجب پور بوشهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی برق در این مقاله rajabpour342@yahoo.com نام ارائهدهنده: آمنه رجب پور بوشهری کد مقاله

Διαβάστε περισσότερα

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود فصل ٤ انتگرال ٤ ١ مسأله مساحت فرمولهای مربوط به مساحت چندضلعیها نظیر مربع مستطیل مثلث و ذوزنقه از زمانهای شروع تمدنهای نخستین به خوبی شناخته شده بوده است. با اینحال مسأله یافتن فرمولی برای بعضی نواحی که

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی باشند پاسخ در همین فصل.

جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی باشند پاسخ در همین فصل. 3 جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی در یک مدار پیچیده نظیر آن چه که در این تخته ی مدار است آیا می توان چند مقاومت الکتریکی متفاوت را به گونه ای به هم متصل کرد که جملگی اختالف پتانسیل یکسانی

Διαβάστε περισσότερα

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx مقامت مصالح N = m α Δ Δ - تنش كرنش: - يادآري تعاريف: - تنش: Δ.cos α =τ تنش برشي Δ Δ.sin α =σ تنش عمدي (نرمال) Δ - احدها: احدهاي تنش همان احدهاي فشار ميباشند.,K,M,... / N kgf / cm 9 8 = m - كرنش: عبارتست

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ مجرد سازي دانش و انتقال آن با استفاده از يادگيري تقويتي 1 نرجس زارع 2 مجيد نيلي احمدآبادي 1 احمدرضا ولي 2 مريم سادات ميريان mmirian@ut.ac.ir ar.vali@gmail.com mnili@ut.ac.ir zare.narjes@gmail.com 1- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

تأثير قابليتهای بازاریابی بر پيامدهای عملکردی شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین

تأثير قابليتهای بازاریابی بر پيامدهای عملکردی شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین تأثير قابليتهای بازاریابی بر پيامدهای عملکردی شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین )مورد مطالعه: شرکت مواد غذایی تهران همبرگر( * داود فیض ** محمدعلی نعمتی *** اشکان جبلی جوان **** سمیه زنگیان * دانشیار دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز جلد شماره شماره پياپي 6 محاسبه سريع و دقيق حاشيه پايداري ولتاژ با تقريب منحني PV فريد کرباليي استاديار شهريار عباسي دانشجو دکتري حسين صابري دانشجو کارشناسي ارشد - دانشکده

Διαβάστε περισσότερα

»عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب«

»عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب« »عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب«چکیده بحران آب و کمآبی در کشور کشاورزان را ناچار ساخته است تا با استفاده از سازوکارهای مدیریتی به شکل پایدارتری

Διαβάστε περισσότερα

اکتساب مهارت در یادگیری تقویتی و الگوریتمهای آن

اکتساب مهارت در یادگیری تقویتی و الگوریتمهای آن کنفرانس ملی فناوری انرژی و داده با رویكرد مهندسی برق و کامپیوتر Natinal Cnference f Technlgy, Energy and Data n Electrical & Cmputer Engineering کونفرانسی نهتهوهیی فهناوهری هێز و دهیتا به روانگه ئهندازیاری

Διαβάστε περισσότερα

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر 3 مسعود قیطولی 1 مهدی شفیعی 2 رحیم قاسمی 1 کارشناس ارشد رلیاژ شرکت برق منطقه ای غرب gheytuli@ghrec.co.ir رئیس بهره برداری نیروگاه پتروشیمی فجر

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم

فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم هدفهاي رفتاري پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار ميرود که: موتورهاي جريان مستقيم را تعريف كند و آنها را طبقهبندي نمايد. مشخصههاي اصلي موتورهاي جريان مستقيم را تعريف كند

Διαβάστε περισσότερα

Repitability of a molecular marker linked with rhizomania resistance gene and screening for resistant homozygote genotypes in sugar beet

Repitability of a molecular marker linked with rhizomania resistance gene and screening for resistant homozygote genotypes in sugar beet مجله زارعت و اصالح نباتات جلد 8 شماره 2 تابستان 1391 صفحات 173-183 بررسی تکرارپذیری یک نشانگر مولکولی پیوسته با ژن مقاومت به ریزومانیا و غربال ژنوتیپهای مقاوم هموزیگوت در چغندرقند Repitability of a molecular

Διαβάστε περισσότερα

چكيده 1- مقدمه

چكيده 1- مقدمه تشخيص پوست بر اساس يادگيري تقويتي مريم حبيبي پور مهديه پوستچي حميدرضا پوررضا سعيد راحتي قوچاني گروه هوش مصنوعي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد گروه هوش مصنوعي دانشگاه علم و صنعت ايران گروه مهندسي كامپيوتر دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده فنی امام خمینی بهشهر عنوان : نگارنده : استاد راهنما :

دانشکده فنی امام خمینی بهشهر عنوان : نگارنده : استاد راهنما : دانشکده فنی امام خمینی بهشهر پایان نامه دوره کاردانی گرایش نرم افزار عنوان : پردازش تصویر و کاربرد آن در شناسایی آفات گیاهی نگارنده : امیر محمد پورحسین استاد راهنما : مهندس یوسف استادی زمستان 19 2 چکیده

Διαβάστε περισσότερα

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل فصل اول انتخاب پمپ و مشخصات مخزن پمپاژ مقدمه هدف از این فصل ارائه مطالبی در خصوص شناخت پمپها و اصول کار آنها و ارائه روابط مربوطه نمیباشد بخصوص که در این مورد کتب ارزشمندی ارائه شده است بلکه این فصل با

Διαβάστε περισσότερα

بسم الله الرحمن الرحیم دورۀ متوسطۀ اول

بسم الله الرحمن الرحیم دورۀ متوسطۀ اول بسم الله الرحمن الرحیم ریا ض ی 7 دورۀ متوسطۀ اول فهرست سخنی با دانش آموز فصل 1 راهبردهای حل مسئله فصل 2 عددهای صحیح معرفی عددهای عالمت دار جمع و تفریق عددهای صحیح )1 ) جمع و تفریق عددهای صحیح )2 ) ضرب

Διαβάστε περισσότερα

R = V / i ( Ω.m كربن **

R = V / i ( Ω.m كربن ** مقاومت مقاومت ويژه و رسانندگي اگر سرهاي هر يك از دو ميله مسي و چوبي را كه از نظر هندسي مشابهند به اختلاف پتانسيل يكساني وصل كنيم جريانهاي حاصل در ا نها بسيار متفاوت خواهد بود. مشخصهاي از رسانا كه در اينجا

Διαβάστε περισσότερα

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی No. F-5-AAA- طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی عبداله امیری شرکت توزیع برق خراسان رضوی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشهد ایران مرتضی محمدی اردهالی

Διαβάστε περισσότερα

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی No. 3-F-TRN-766 جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی محمد حامد صمیمی سلمان محسنی حسین محسنی موسسە پژوهشی فشارقوي الکتریکی دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران تهران ایران

Διαβάστε περισσότερα

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی آمارزیستی مقدماتی تهیه و تنظیم : طیبه معظمی 2931 بیش تر مردم با واژه آماربه مفهومی که جهت ثبت و نمایش اطالعات به کار می رود و در یک مفهوم وسیع تر ارائه پاره ای از مشخصات عددی چون میانگین درصدها و... است

Διαβάστε περισσότερα

بررسی و مقایسه ترکیبهاي شیمیایی اسانس اندامهاي مختلف گیاه

بررسی و مقایسه ترکیبهاي شیمیایی اسانس اندامهاي مختلف گیاه فصلنامه اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی شماره پیاپی سال سوم شماره 4 زمستان 394 (گزارش کوتاه) بررسی و مقایسه ترکیبهاي شیمیایی اسانس اندامهاي مختلف گیاه Ledeb. Helichrysum pallasii (Spreng.) در رویشگاه طبیعی استان

Διαβάστε περισσότερα

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ بررسي رفتار ديناميكي موتور القايي در اثر تغيير پارامتر با استفاده از نرم افزار Matla ايمان مظهري رامتين حديدي و ابوالفضل واحدي دانشگاه علم و صنعت ايران avahed@ut.ac., amtn_hadd@yahoo.com, mazha@gmal.com

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها * الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تهران دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک "این مقاله در مجموعه سمینارهاي تحصیلات تکمیلی بیوفیزیک

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری ه ب ٦٥٣ نشريه دانشكده فني جلد ۴۱ شماره ۵ ا ذرماه ۱۳۸۶ از صفحه ۶۵۳ تا ۶۶۲ ارزيابي قابليت اطمينان توليد در بازار برق رقابتي كامل چكيده ١ حسين هارون ا بادي محمود رضا حقي فام ٢* و ٣ محمود فتوحي فيروزا باد

Διαβάστε περισσότερα

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش مهندس وحيد گودرزي چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش 1- مقدمه موتوره ای DC اولین وس یله تبدیل ان رژی الکتریکی به ان رژی مکانیکی بودند. موتورهای

Διαβάστε περισσότερα

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 05 بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 1 # 0 3 3 3 دکتر فرناز مهدي سير دکتر نگين نصوحي دکتر سعيد نعمتي دکتر آرش غفاري سرشت دکتر مهزاد صدیقي 3- استادیار گروه ترميمي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

LUMO و HOMO یهای انرژ پراکندگی انرژی. پل :)polyethylenedioxythiophene( polystyrene

LUMO و HOMO یهای انرژ پراکندگی انرژی. پل :)polyethylenedioxythiophene( polystyrene سلولهای آلی خورشیدی تودهای اتصاالت پایه بر فولرین پلیمر- از نامتجانس رفیعی محمد مترجم: رهای پلیم از که خورشیدیای لهای سلو راندمان اخیر سال ده در درصد ۹ به درصد ۱ از شدهاند ساخته فولرین مشتقات با مخلوطشده

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. yahoo.com چکيده مقدمه

Archive of SID.    yahoo.com چکيده مقدمه اثر تقويت پايه هاى پل بتن مسلح با استفاده از ورقهاى فولادى در برابر مولفه قاي م زلزله دکتر علیرضا رهایی- مهندس ابراهیم چینی فروش دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهدی آرزومندی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله

Διαβάστε περισσότερα

96 ﺎﺗ 92 تﺎﺤﻔﺻ / 1383 نﺎﺘﺴﻣز و ﺰﯿﯾﺎﭘ / 14 هرﺎﻤﺷ / ﻢﺸﺷ لﺎﺳ / نﺎﮔﺮﮔ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ

96 ﺎﺗ 92 تﺎﺤﻔﺻ / 1383 نﺎﺘﺴﻣز و ﺰﯿﯾﺎﭘ / 14 هرﺎﻤﺷ / ﻢﺸﺷ لﺎﺳ / نﺎﮔﺮﮔ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ / 92 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان / سال ششم / شماره / 14 پاییز و زمستان / 1383 صفحات 92 تا 96 تا ثیر آتروپین هیوسین و پرومتازین بر طول مراحل و سرعت پیشرفت زایمان در چندزایان فروغالسادات مرتضوی محمدحسن

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com بهبود پایداري گذراي توربین بادي سرعت متغیر مجهز به ژنراتور القایی دوتغذیه اي با بهرهگیري از کنترل کننده فازي علی اصغر صمدي علی مالکی مصطفی جزایري دانشکدهي برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان a.a.amadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور ساز و كار تشكيل كورديريت در شيشه-سراميك سيستم MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 تهيه شده به روش سل- ژل 2 1* هلنا ملكزاده و محمد رضواني 1- دانشجوي كارشناسي ارشد دانشكده فني مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز گروه مهندسي مواد

Διαβάστε περισσότερα

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد. اراي ه روشي جديد در بهينه سازي سيستم هاي پردازش گفتار با استفاده ازالگوريتم ژنتيك ع يل اكبر برنگي ايمان اسمعيل زاده و هومن نبوتي مركز تحقيقات سجاد aliakbar_berangi@yahoo.com imanesmaailzadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

بررسي تأثير نانو ذرات روي خواص روغن موتور و ميزان عملکرد آن در کاهش سايش

بررسي تأثير نانو ذرات روي خواص روغن موتور و ميزان عملکرد آن در کاهش سايش بررسي تأثير نانو ذرات روي خواص روغن موتور و ميزان عملکرد آن در کاهش سايش احسان اله اتفاقي دانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه تهران ehsan.etefaghi@ut.ac.ir * حجت احمدي دانشيار دانشگاه تهران hjahmadi@ut.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل چكيده. واژه هاي كليدي: Lactobacillus rhamnosus GG

مقدمه پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل چكيده. واژه هاي كليدي: Lactobacillus rhamnosus GG جلد 5 شماره 1391 4 تا ثير متابوليت هاي Lactobacillus rhamnosus GG بر روي رده سلول سرطاني CacoII لادن 3 1 * پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل 1 زاده 1 تهران دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

الگوهای عددی فعاليت 1 شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا می کنند. با توجه به آن جدول را کامل کنید. ابتدا شکل های چهارم و پنجم را رسم کنید.

الگوهای عددی فعاليت 1 شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا می کنند. با توجه به آن جدول را کامل کنید. ابتدا شکل های چهارم و پنجم را رسم کنید. الگوهای عددی فعاليت 1 شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا می کنند. با توجه به آن جدول را کامل کنید. ابتدا شکل های چهارم و پنجم را رسم کنید. (١) (٢) (٣) 1 شماره شکل 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 تعداد چوب کبريت 5 با

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد.

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. فصل 2 جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم 2 ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. این ولتاژ از سلولهای بیولوژیک پولکیشکلی حاصل میشود که در واقع مثل یک باتری

Διαβάστε περισσότερα

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

پنج ره: Command History

پنج ره: Command History هب انم زیدان اپک فهرست مطا ل ب مع ر ف ی رنم ازفار م تل ب:... 11 آش نا ی ی با محی ط ا صل ی رنم ازفار م تل ب:... 11 11... پنج ره: Command History وه ارجای د ست ورات رد م تل ب:... 11 نح نو شت ن د ست ورات

Διαβάστε περισσότερα

دهمین همایش بین المللی انرژی

دهمین همایش بین المللی انرژی طراحی و بهینه سازی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم برای کاربرد انرژی تجدید پذیر هیدرودینامیکی با استفاده از الگوریتم مورچگان امیر نیک بخش - سید اصغر غالمیان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

Διαβάστε περισσότερα

مقایسۀ تأثیر دو شدت فعالیت هوازی روی برخی شاخصهای هماتولوژیکی سالمند دارای اضافهوزن

مقایسۀ تأثیر دو شدت فعالیت هوازی روی برخی شاخصهای هماتولوژیکی سالمند دارای اضافهوزن و 1 )مقالۀ پژوهشی( مقایسۀ تأثیر دو شدت فعالیت هوازی روی برخی شاخصهای هماتولوژیکی سالمند دارای اضافهوزن مردان حامد 2 *1 رضایینسب عبدالحمید حبیبی 1- دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی. 2 -دانشیار گروه فیزیولوژی

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. یا یات کار دی وا د لا جان مقدمه 1 2 چکیده 1 SDE. ا درس الکترونیکی:

Archive of SID.  یا یات کار دی وا د لا جان مقدمه 1 2 چکیده 1 SDE. ا درس الکترونیکی: ج ه ر یا یات کار دی وا د لا جان سال م ماره ١ (ایپپی ٢۴ ھار ٨٩ ص ص ٩٣-١٠١ مقایسه عددی جواب معادله دیفرانسیل تصادفی با نوفه سفید گاوسی و پواسونی رمضان رضاییان رحمان فرنوش. چکیده دانشکده علوم پایه دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 41 سال سوم شماره يازدهم بهار 931 تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 1 4 9 1 1 مجتبي کشاورزي حسن آباد امير حسين ناطمي سيد علي اشرف صدرلديني محمد رضا نيشابوري ابوالفضل ناصري

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمن آبیاري و زهکشی ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان اصفهان 24 بهمن 392 ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی

Διαβάστε περισσότερα

استخراج دانش کاربردی از پیشینه ها و تاثیر آن برخالقیت در طراحی معماری

استخراج دانش کاربردی از پیشینه ها و تاثیر آن برخالقیت در طراحی معماری 39 صفحات - 39 50 نشریههنرهای زیبا - معماری و شهرسازی شماره 47 پاییز 1390 استخراج دانش کاربردی از پیشینه ها و تاثیر * آن برخالقیت در طراحی معماری 2** سیدامیرسعید محمودی 1 سیدمحمدحسین ذاکری 1 استادیار دانشکدۀ

Διαβάστε περισσότερα

FACTS Flexible AC Transmission Systems

FACTS Flexible AC Transmission Systems انعطافپذير AC انرژي انتقال سيستمهاي FACTS Flexible AC Transmission Systems ادوات FACTS خالصه درس 1- مشکالت خط انتقال شامل موارد زیر است: A( مشکالت بی باری )افزایش ولتاژ انتهای خط - کاهش پایداری( B( مشکالت

Διαβάστε περισσότερα

یک عمر سالمت با خود مراقبتی

یک عمر سالمت با خود مراقبتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت بهداشت دفتر آموزش و ارتقای سالمت بسته آموزشی و اطالعاتی»خودمراقبتی«ویژه هفته سالمت 1 تا 7 اردیبهشت 93 یک عمر سالمت با خود مراقبتی هفته سالمت 1 تا 7 اردیبهشت 1393

Διαβάστε περισσότερα

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها 1 داود اکبري 3 سعید همایونی 2 عبدالرضا صفری تاریخ دریافت مقاله: 94/05/27 تاریخ پذیرش مقاله: 94/11/14 ********* چكیده

Διαβάστε περισσότερα