ص ص ISC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ص ص ISC"

Transcript

1 بازار بر برق مصرف در صرفهجویی اثر بررسی تعادل الگو یک از استفاده با تولید نهادههای عمومی حقیقی ایمان اقتصادی علوم دکتری منظور داود صادق)ع( امام دانشگاه اقتصاد دانشکده دانشیار آقابابائی محمدابراهیم تهران دانشگاه اقتصادي علوم دکتری دانشجوی )چاپی( شاپا 4 شماره هفدهم سال 39 زمستان پژوهشی - علمی فصلنامه 39//08 پذیرش: 39/02/2 دریافت: برق صنعت در سرمایهخروج اثر بررسی برای الگو يک ارائه مقاله این اصلی هدف چکیده: عمومی تعادل الگوي يک از تحليل اين براي ميباشد. برق مصرف در کارايي بهبود فرض با ضرف به ميتوان الگو اين خاص ويژگيهاي از ميشود. استفاده ایران اقتصاد برای محاسبهپذیر ناقص جانشيني فرض و دستمزدها چسبندگي ناهمگن كار بازار برق مورد در ثابت قيمت در بهبود درصد ده با مطالعه اين نتايج اساس بر کرد. اشاره مختلف بخشهاي بين سرمايه میزان به ترتیب به کار نیروی و سرمایه خروج با برق بخش اقتصاد در برق مصرف کارايي کشاورزي و صنايع خدمات بخش نهایی تعادل در شد. خواهد مواجه درصد 9/48 و 9/53 خود به برق بخش از شده خارج سرمايه و کار نيروي پذيرش در را سهم بيشترين ترتيب به ميدهند. اختصاص محاسبهپذیر عمومی تعادل نیرویکار جریان سرمايه خروج برق صرفهجویی کلیدواژهها: ص ص ISC در نمایه C68, D2 :JL طبقهبندي

2 فصلنامه علمی- پژوهشی سال هفدهم مقدمه ايران از لحاظ مصرف انرژي به منظور توليد كاالها و خدمات وضعيت مطلوبي نداشته و جزو كشورهاي با شدت انرژي بسيار باال محسوب ميشود. شدت مصرف نهايي انرژي در كشور نه تنها در مقايسه با كشورهاي نفتخيز بسيار باالتر بلكه از برخي مناطق نظير آمريكاي شمالي آفريقا و خاورميانه نيز بيشتر است. در سال 2009 در سطح جهان به طور متوسط براي توليد يك ميليون دالر ارزش افزوده 8 تن معادل نفت خام انرژي مصرف شده است در حاليكه اين رقم در ايران بيش از دو برابر مقدار متوسط جهاني است. در سال 389 کل فروش برق وزارت نیرو و صنایع بزرگ در حدود 88 هزار گیگاوات ساعت بوده است که نسبت به سال 388 در حدود 0/8 درصد رشد داشته است. در این بین سهم بخش خانگی 33/ درصد بخش صنعتی 33/2 درصد سهم بخش کشاورزی و عمومی به ترتیب 3/ و /6 درصد از مصرف برق کل کشور بوده است كشاورزي صنعتي تجاري عمومي خانگي شماره 4 زمستان نمودار )(: مصرف برق در بخش های مختلف تامین شده توسط وزارت نیرو)گیگا وات ساعت( منبع: ترازنامه انرژی سال 389 باال بودن مصرف انرژی در کشور بهینهسازی مصرف انرژی به طور کلی و انرژی برقرار به طور. ترازنامه انرژی سال 389 ص

3 رب اما است. کرده تبدیل کشور در انرژی سیاستگزاران اصلی نگرانیهای و دغدغهها از یکی به ویژه پدیده دو وقوع شاهد انرژی مصرف بهینهسازی دنبال به میرود انتظار اقتصادی نظریههای اساس بازگشت معنی به واقع در بازگشتي اثر باشیم.» 2 سرمايه خروج»اثر و» بازگشتي به»اثر مرسوم مهم تقاضای مجدد افزایش و انرژی هزینه کاهش دلیل به که است انرژی صرفهجویی از قسمتی )جبران( 390(. حقیقی و آقابابایی )منظور میشود ایجاد آن از ناشی نیروی ویژه به منابع بخشی بین تخصیص بر برق مصرف بهینهسازی اثرات بررسی به مقاله این در هدف است. پرداخته سرمایه خروج اثر معرفی به مشخص طور به مقاله این میپردازیم. سرمایه و کار برق صنعت در کار نیروی و سرمایه کارگیری به بر برق مصرف در صرفهجویی تاثیر بررسی مقاله این است. )CG( 3 محاسبهپذير عمومي تعادل الگوي يک چارچوب در ایران اقتصادی بخشهای سایر و تجربی مطالعههای و نظری مبانی و برق بخش در کار نیروی و سرمایه جریان بر برق مصرف در صرفهجویی اثرات تحليل زمینه در است: شده مطرح مختلف دیدگاه دو برق بلندمدت عرضه حجم افزایش باعث مدت بلند در برق مصرف در صرفهجویی که میکند بیان نظریه یک بخشهای در ویژه به انرژی مصرف بهینهسازی بلندمدت در میشود. برق صنعت در سرمایهگذاری همه در سرمایه موجودی افزایش نتیجه در و تولید عوامل نهایی بهرهوری افزایش موجب تولیدی برق داخلی عرضه افزایش نتیجه در و اقتصاد تولید امکانات فضای افزایش میشود. اقتصاد بخشهای نوبه به که کند ایجاد برق برای جدیدی القایی تقاضای یافته کاهش برق نهاده قیمت میشود سبب 2000( )بروکز شد خواهد موجب را برق بخش در سرمایهگذاری افزایش خود از ناشی قیمت کاهش دارد. تاکید برق صنعت در سرمایه حجم کاهش بر دیگر نظریه مقابل در این از میشود. برق بخش سودآوری افت و برق عرضهکنندگان درآمد کاهش باعث برق تقاضای کاهش به گاهي مییابد. کاهش بلندمدت در برق عرضه یافته کاهش برق بخش در سرمایه تشکیل میزان رو رخ زمانی درآمد کاهش طبعا ميشود. گفته سرمایهگذاری«کاهش»اثر ثابت سرمایه کاهش پديده مقدار افزایش درصد اینصورت در که باشد یک از کوچکتر برق تقاضای قیمتی کشش که میدهد تولید... نهادههای بازار بر برق مصرف در صرفهجویی اثر بررسی دیگران و حقیقی 27. Rebound ffect 2. Diinvetment effect 3. Comutable General quilibrium 4. Brooke

4 فصلنامه علمی- پژوهشی تقاضا کمتر از درصد کاهش قیمت خواهد بود )ترنر 2009(. به نظر میرسد تفاوت این دو رویکرد در توجه به الگوی تخصیص منابع و همچنین زمان است. رویکرد اول نگاه بلندمدت داشته و بر این باور است که حجم سرمایه در بخش برق افزایش خواهد یافت. اما رویکرد دوم نگاه تخصیصی داشته و معتقد است سهم بخش برق در تخصیص منابع تولید در یک کشور کاهش مییابد. به بیان دیگر رویکرد اول بر اثر مقیاس تمرکز دارد و رویکرد دوم بر اثر جانشینی. شکل آتی این تفاوت را نمایش میدهد. بدین معنی که در رویکرد اول افزایش در سرمایهگذاری ناشی از افزایش مقیاس کل اقتصاد است )قسمت ب شکل 2 ( و در رویکرد دوم کاهش در سرمایه صنعت برق ناشی از جانشینی سرمایه در بخشهای مختلف است )قسمت الف شکل 2 (. سال هفدهم برق برق شماره 4 ساير ساير الف ب شکل) (: اثر صرفه جویی در مصرف برق بر منحنی امکانات تولید بر اساس دو نظریه رقیب منبع: الگو پژوهش زمستان 39 در دنیا مطالعههای اندکی در خصوص اثر خروج سرمایه صورت پذیرفته است. اما مطالعههایی را میتوان یافت که اثرات صرفهجویی در مصرف انرژی را مورد بررسی قرار دادهاند. واشیدا در سال 2004 اثرات اقتصادی و محیط زیستی ناشی از بهبود کارایی مصرف انرژی را مورد بررسی قرار داده است. در این مطالعه از یک الگوی تعادل عمومی 33 بخشی برای اقتصاد ژاپن بهره گرفته شده است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که اندازه اثر بازگشتی و میزان تغییرهای فعالیتها در بخشها به. Turner 28

5 دارد. بستگی خانوار مطلوبیت توابع در جانشینی کشش همچنین و تولید فناوری در جانشینی کشش 2004(. )واشيدا است شده محاسبه %70 تا %35 بین بازگشتی اثر مطالعه این در منحنی در آن نقش و انرژی مصرف در صرفهجویی اثرات بررسی به )2004( 2 ويکستروم مطالعه برای محاسبهپذیر عمومی تعادل الگوی یک از مطالعه این در است. پرداخته 3 محیطی زیست کوزنتز پسانداز بر انرژی مصرف در صرفهجویی اثر مقاله این در چند هر است. شده گرفته بهره سوئد اقتصاد گزارش بخشها بین سرمایه تغییرهای بر آن اثر اما است بوده مدنظر سرمایه تشکیل و سرمایهگذاری است. نشده است گرفته قرار بررسی مورد نیز نروژ اقتصاد در انرژی مصرف در کارایی بهبود از ناشی اثرات بهبود اثرات بررسی برای عمومی تعادل الگوی یک از مطالعه این در 2004(. 4 راسموسن و )گرپراد تحلیل را بازگشتی اثرات نیز مطالعه این چند هر است. شده استفاده نفت و برق مصرف در کارایی است. نداده قرار توجه مورد را سرمایه خروج اما کرده ثبات فرض نظری الگو در اینکه نخست که است این در مطالعهها سایر با حاضر مقاله تمایز وجه و شده گذاشته کنار مقیاس اثر دیگر عبارت به است. شده لحاظ کار نیروی حجم و سرمایه انباره و سرمایه خروج اینکه دوم است. مختلف بخشهای بین سرمایه و کار جریان جانشینی اثر بر تمرکز نتایج حساسیت همچنین است. بوده مدنظر مقایسهای ایستای تحلیل یک در برق بخش از کار نیروی است. شده محاسبه نیز جانشینی پارامترهای انتخاب به تولید... نهادههای بازار بر برق مصرف در صرفهجویی اثر بررسی دیگران و حقیقی 29 دادهها و پژوهش روش جزئي تعادل روشهاي از ميتوان اقتصادي متغيرهاي بر انرژي مصرف بهينهسازي تاثير تحليل در انرژي بازار به جزئي تعادل رويكرد در هستند. محدوديتهايي داراي روشها اين اما گرفت بهره رب موثر عوامل همه نميتوان رو اين از ميشوند. فرض ثابت اقتصاد بخشهاي ساير به مربوط شرايط»فرض عمومي تعادل رويكرد در اما کرد. تبيين را اقتصاد مختلف بخشهاي بين سرمايه تخصيص بين سرمايه و كار تخصيص عمومي تعادل رويكرد در ميشود. گذاشته كنار شرايط«ساير ثبات و كار نيروي دستمزد و ميگيرد انجام سرمايه و كار نسبي بازدهي اساس بر اقتصاد مختلف بخشهاي سرمايه خروج و ورود بر موثر عوامل ديگر عبارت به ميشود. تعيين درونزا صورت به سرمايه سود نرخ. Wahida 2. Viktrom 3. nvironmental Kuznet curve 4. Greerud& Ramuen

6 سال هفدهم شماره 4 زمستان 39 فصلنامه علمی- پژوهشی به يك بخش به صورت درونزا و بر اساس تعاملهای بخشها و نهادهاي اقتصاد الگوسازي ميشوند. با توجه به اينكه رويكرد تعادل عمومي نگاه جامعتري به متغيرها و تعاملهای موثر در سرمايهگذاري دارد به نظر ميرسد نتايج بهتري نيز دربرداشته باشد. از اينرو در بررسي مسئله پژوهش حاضر از رويكرد تعادل عمومي محاسبهپذير بهره گرفتهايم. ويژگيهاي الگو پژوهش در الگو تعادل عمومی مورد استفاده در اين مقاله اقتصاد ایران یک اقتصاد باز و کوچک در اقتصاد جهاني فرض ميشود. توابع تولید و مصرف از نوع توابع داراي کشش جانشيني ثابت )CS( و با ساختار اليهاي 2 در نظر گرفته ميشوند. سه فرض اساسی در الگوهای تعادل عمومي شامل تسویه بازار توازن درآمد و شرط سود صفر در نظر گرفته شده است. از ويژگيهاي خاص الگوي پژوهش حاضر ميتوان به فرض قيمت ثابت در بازار برق بازار كار ناهمگن چسبندگي دستمزدها و فرض جانشيني ناقص سرمايه در بخشهاي مختلف اشاره نمود. پس از کاليبره كردن الگو اثرات ناشي از ده درصد صرفهجویی در مصرف برق بر پرداختي به سرمايه و همچنین ورود و خروج سرمايه و نیروی کار در همه بخشهای تولیدی مورد تحلیل و ارزيابي قرار ميگيرد. فرض بر آن است که بهبود کارایی در این الگو برونزا بوده و هزینهای به همراه ندارد. مطالعهها نشان ميدهند كه کششهاي جانشینی میان نهادههای تولید ممكن است بر نتایج حاصل از اين الگوها تاثير داشته باشد. از اینرو در جهت اعتبارسنجي نتايج حاصل شده الزم است حساسیت نتايج نسبت به انتخاب کشش جانشینی میان نهادههای مورد تحليل قرار گيرد. در همين راستا نتايج پژوهش حاضر بر اساس سه كشش جانشيني متفاوت مورد محاسبه قرار گرفته است. ساختار کلي الگوي پايه مورد استفاده الگو مورد استفاده در اين پژوهش يك الگوي تعادل عمومي محاسبهپذير است كه مبتني بر مطالعه شاهمرادي و همكاران )389( توسعه يافته است. الگو پژوهش حاضر نسبت به مطالعههای گذشته در برخي از ابعاد توسعهيافته كه در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.. Contant laticity of Subtitution 2. Neted Structure 30

7 ساختار توليد رفتار توليدکننده در اقتصاد به صورت فرمهاي تابعي الیهای با کشش جانشيني ثابت )NCS( در نظر گرفته شده است. محصولهای هر بخش با استفاده از نهادههای واسطهای غیرانرژی )M( انرژی )( نیروی کار )L( و سرمایه )K( تولید میشود. تفاوت اين مطالعه با پژوهشهای گذشته در اين است كه ساختار الیهای در نظر گرفته شده در این مطالعه به صورت KLM- است. به عبارت ديگر اليه انرژي )( به عنوان جانشيني براي مجموع ساير نهادهها )KLM( در نظر گرفته شده است. اين ساختار كمك ميكند تحليل حساسيت نسبت به كششهاي جانشيني بين انرژي و ساير نهادهها ممكن شود. به عالوه نهاده انرژي به نوبه خود به نهاده برق و انرژیهاي فسيلي تقسيم ميشود. ساختار کلی بخش توليد در الگو در شکل آتی ارائه شده است. محصولات بررسی اثر صرفهجویی در مصرف برق بر بازار نهادههای تولید... محصول بخش S حقیقی و دیگران لايه غير انرژي لايه انرژي لايه كالاي واسطه لايه ارزش افزوده برق لايه انرژي فسيلي نيروي كار سرمايه 3 شکل) 2 (: ساختار توليد در الگوي پيشنهادي منبع: الگو پژوهش. Neted Contant laticity of Subtitution

8 39 زمستان 4 شماره هفدهم سال پژوهشی علمی- فصلنامه مختلف بخشهاي بين اوليه نهادههاي ناقص جابجايي الگوسازي در پژوهش اين ديگر نوآوري لذا ميشوند گرفته نظر در همگن کامل بهطور سرمایه و کار نیروی مطالعههای از بسياري در است. بخشها بين سرمايه بازدهي و دستمزد و است ممكن بخشها بين سرمايه و كار نيروي سريع جابجايي فرض ناهمگن کامل بهطور سرمايه و كار نيروي مطالعههای از ديگر برخي در ميشود. فرض يكسان نيا الگو در نيست. امكانپذير بخشها بين كار نيروي و سرمايه جابجايي هيچگونهای لذا و ميشوند مختلف بخشهای در سرمايه و کار نيروي بین ناقص جانشيني تعریف با است شده سعي پژوهش بازدهي تفاوت همچنين و دستمزدها تفاوت امكان فرض اين شوند. نزديكتر واقعيت به الگو روابط ميكند. فراهم را مختلف بخشهاي در سرمايه صنعت كشاورزي مختلف بخشهاي براي ايران در برق تعرفه اينكه ديگر توجه قابل نكته»قيمتگذاري قيمتها در تفاوت اين گرفتن نظر در براي حاضر پژوهش در است. متفاوت و... خانگي شده گرفته نظر در متفاوت مختلف بخشهای در انرژی قيمت و الگوسازي برق بازار براي تبعيضي«است. خانوار مخارج ساختار نظر در )389( ديگران و شاهمرادي مطالعه به شبيه حاضر پژوهش در خانوار مخارج الگوي ديگر عبارت به است. شده فرض M-S صورت به اليهاي ساختار كه تفاوت اين با شده گرفته انرژي بين جانشيني دوم اليه در سپس ميشوند. تركيب اول اليه در )S( پسانداز با مصرفي كاالهاي کاالهاي و انرژي مصرف به فرد مصرف ساختار اين در شد. خواهد تعريف )M( غيرانرژي و )( هب ميشود. تقسيم فسيلي سوختهاي و برق مصرف به نيز انرژي مصرف ميشود. تقسيم غيرانرژي نآ بر فرض و بوده مواجه بودجه محدودیت با فرد میکند. پسانداز نیز برونزایی نرخ با فرد عالوه شده ارائه 2 شکل در خانوار مخارج ساختار است. ثابت سرمایه و کار نیروی اولیه موجودی که است است. از اولیه موجودی بودن ثابت به توجه با خود ثابت بودجه قید به توجه با فرد ساختار این در میکند. حداکثر مصرف از را خود مطلوبیت پسانداز ثابت میزان و سرمایه- و کار نیروی 32

9 پسانداز برق خانوار مخارج انرژي مركب كالاي مصرف فسيلي انرژيهاي مطلوبيت تابع و تقاضا ساختار )3(: شکل پژوهش الگو منبع: انرژي غير مركب كالاي تولید... نهادههای بازار بر برق مصرف در صرفهجویی اثر بررسی عمومي تعادل الگو رياضي روابط معادله صورت به را بخش هر براي صفر سود شرط ميتوان CS توليد توابع فرض به توجه با )KLM( نهادهها ساير و )( انرژي از CS تركيب اساس بر ميتوان را توليد هزينه كرد. بيان )( زا CT تركيب يك اساس بر ميتوان نيز را محصولها توليد از حاصل درآمد همچنين داد. نمايش توليدي فعاليت هر درآمد ميشود مشاهده كه همانطور کرد. تدوين فعاليت يك توليدي محصولهای است. شده تدوين )( محصول هر قيمت از تابعي صورت به دیگران و حقیقی i, i KLM, KLM, 0 i ) ( f, m, KLM KL M ) 2( 33. Contant elaticity of tranformation

10 پژوهشی علمی- فصلنامه هفدهم سال 4 شماره 39 زمستان (4) )3( KL f, f f M M M m, m (4) m, M m, m, m m (4) (4) m, M m m, m (4) (4) M m m m m, m m (5) m m (4) (4) m m M m, m )4( m ff, FF ff, FF el, el (5) el, ff, FF ff, FF el, el, el el ff, FF el, el (5) ff, FF el, el ff, FF el, el (5) (5) (5) (5) (6) (5) ff, FF el, el )5( FF FF FF FF FF e, FF e, e (6) (6) e, e, e, e (6) (6) e, FF e e, e (6) (6) e (6) e e e e e e FF e, e )6( د نشان معادلها اين e در لاي در سهم لايههاي پارامتر بااليي لايههاي لايههاي در اليههاي در لايههاي بالايي سهم سهم در در لايههايدر سهم پارامتر سهم پارامتر سهم پارامتر سهم پارامتر پارامتر در قيمت پارامتر قيمت سهم قیمت سطح سطح قيمت پارامتر سطح سطح قيمت سود سطح سود سود سود سطح قيمت سطح سطح سطح سود سطح دهنده دهنده سود دهنده سطح نشان نشان سطح سود نشان دهنده نشان معادلها معادلها دهنده سطح نشان معادلها اين نشان دهنده اين در در اين معادلها نشان اين اين در در ايندر معادلها اين در در اين در جانشيني عوامل كشش کشش عوامل بين عوامل توليد توليد بين جانشيني بين عوامل بين عوامل جانشيني كشش بين كشش بين جانشيني تبديل كشش جانشيني تبديل كشش کشش كشش تبديل كشش تبديل تبدیل پاييني كشش کشش پاييني كشش تبديل لايههاي پاييني پاييني كشش لايههاي پاييني اليههايدر سهم لايههاي پاييني لايههاي پارامتر سهم در سهم سهم لايههايدر پارامتر پارامتر بالايي سهم سهم بالايي پارامتر در بالايي پارامتر بالايي سهم پارامتر بالايي بالايي جانشين كشش يا يا يا جانشيني انرژيه فسيلي ρ يا يا انرژيه بين كشش بين يا انرژيه بين جانشيني بينρ فسيلي يا انرژيه بين جانشيني كشش انرژيهاي كشش بين واسطهاي كشش جانشيني بين واسطهاي كشش جانشيني نهادههاي واسطهاي كشش کشش نهادههاي بين واسطهاي نهادههاي واسطهای بين جانشيني بين جانشيني نهادههای بين نهادههاي كشش بين جانشيني كشش بين كشش جانشيني بين توليد كشش توليد جانشيني كشش توليد توليد كشش توليد توليد غير بين كشش فسيلي ρ و نهادهها ساير اليه ساي لايه جانشينيو جانشينيانرژي لايه انرژي γكششبين جانشيني و انرژي اليهغير غير غير نهادههاي انرژي γكشش بين جانشيني و افزوده كشش نهادههاي غير غير نهادههاي و و افزوده غير ارزش γ نهادههايو انرژي بين بين جانشيني غير افزوده ارزش و افزوده ارزش بين نهادههايو ارزش افزوده كشش و جانشيني بين بين ارزش افزوده جانشيني فسيلي ρ كشش بين ارزش كشش جانشيني بين فسيلي ρ كشش فسيلي ρ كشش فسيلي ρ بخش انرژيهاي انديس نشاندهندهلايه لايهو وبرق بين برق همچنين جانشيني بين هستند. كشش فسيلي ν انرژيهايو نهادهها نهادهها اليه وساير برق بينلايه انرژيلايهو جانشيني و انرژي كشش لايه νبين همچنين بين انرژيهاي هستند. انرژيهاي فسيلي لايه ولايه انرژيهايو برق لايه برق لايه بينو برق و برق لايه جانشيني بين بين جانشينيو برق كشش بين كششν جانشيني كششوν و نهادهها ν νو كشش نهادهها سايرو نهادهها ν لايه ساير و نهادهها سايرو و لايه انرژي لايه سايرو لايه انرژي لايه و انرژي لايه بين بين لايه لايهو انرژي بين بين لايه بين غیر محصولات محصولات واسطهای نهادههاي انديس انديس توليدي توليدي j سرمایه بخش بخش و کار انديس انديس نیروی انديس نشاندهنده f تولیدی محصوالت همچنين همچنين انديس هستند. هستند. i تولیدی فسيلي فسيلي كار نيروي محصولاتانديس توليدي محصولات انديس توليدي انديس بخش بخش توليدي انديس بخش انديس نشاندهنده انديس نشاندهندهبخش انديس همچنين نشاندهنده همچنين هستند. هستند. همچنين فسيليهستند. هستند. فسيلي فسيلي هستند. الكتريكي انرژي انديس el و انرژي انديس e برق انرژی انديس انديس غيرانرژيبرق غيرانرژيبرق واسطهاي واسطهاي نهادههاي نهادههاي انديس انديس سرمايه سرمايه و نيرويوكار نيروي انديس انديس توليدي توليدي الك انرژي انديس el انديس غيرانرژيبرق انديسو انرژي غيرانرژيبرق انديس غيرانرژيبرق واسطهاي غيرانرژيبرق واسطهاي واسطهاي نهادههاي نهادههاي واسطهاي نهادههاي انديس انديس نهادههاي هستند. سرمايه سرمايه انديس سرمايه الكتريكي و وو انديس سرمايه كار كار كار نيروي انرژي نيروي و سرمايه كار و كار انديس نيروي انديس نيروي و كار انديس el و توليدي انديس نيروي توليدي انديس توليدي توليدي معادله اين اساس بر ميدهد. نشان را )KLM( نهادهها ساير اليه مورد در تابعي فرم )2( معادله هستند. الكتريكي انرژي انديس el و انرژي انرژي م در تابعي فرم )5( (2) معادلهمعادله در دادهاند. تشكيل را CS تركيب يك )KL( اساس اساس بر ميدهد. بر ميدهد. نشان نشان را (KLM) را (KLM) نهادهها نهادهها ساير هستند. افزوده ساير لايه هستند. مورد لايه ارزش الكتريكي هستند. اليه مورد در تابعي انرژي الكتريكي هستند.با در انرژي )M( واسطه تابعي فرم انديس انرژي (2) فرم انديس الكتريكي el انرژي مواد معادله (2) elو انديس انرژي el اليه معادله انديسو انرژيو el el انديسو انرژي و انرژي el و انرژي واس مواد لايه را اساس نيز CS اساس را معادله )6( بر اساس وبر CS بر اساس تركيب ميدهد. )4( اين بر و )3( تركيب ميدهد. بر اساس معادالت يك نشان نشان ميدهد. بر (KL) رايك را نشان است. ميدهد. (KL) افزوده (KLM) نشان شده افزودهرا (KLM) بيان نشانرا )FF( ارزش نهادهها فسيليرا ارزش لايه نهادهها (KLM) با لايه ساير ساير نهادهها هاي (M) با لايه (M) لايه ساير انرژي نهادهها واسطه مورد مورد ساير مورد اليه واسطه لايه در مواد در لايه با تابعي در مورد )el( ساير مواد لايه تابعي تابعي مورد برق فرم معادله لايه در لايه جانشيني فرم در (2) تابعي فرم مورد معادله تابعي (2) اين معادله (2) نيز فرم در اين معادله فرم تابعي (2) (2) معادله فرم معادله (2) معادله )FF( فسيلي انرژي معادله در ( FF )را دادهاند.را CSرا (FF) فسيلي CS تشكيل تركيبرا فسيلي CS تركيبهاي ورا )M( يك انرژي يك تركيب CS واسطه انرژي (KL) لايه تركيبيك مواد )KL( با لايه (KL) (el) افزوده (KL) يك با (el) برق افزوده ارزش (KL) افزوده ارزش جانشيني برق افزوده لايه جانشيني ارزش بالايه ارزش افزوده اليههاي با نيز ( M )با لايه (5) نيز لايه ارزش در را معادله با (5) (M) واسطه معادلهبا (M) لايه CS مواد مواددر واسطه دادهاند. مواد با تركيب لايه واسطه (M) ترتيب دادهاند. لايه لايه معادله مواد تشكيل مواد واسطه به معادله تشكيل لايه اين لايه معادله مواد اين اين معادله اينلايه معادله اين اين هس به ميتوان را معادالت همه در موجود متغيرهاي ميشود مشاهده كه همانطور ميدهند. نمايش ) معادلات لايههاي (FF) است. لايههاي (FF) شده فسيلي در (FF) بيانرا در CS هاي فسيلي هاي را فسيلي (FF) CS تركيب انرژي هاي هاي فسيلي تركيب لايه انرژي لايه ترتيب انرژي با با با هاي ترتيب (el) لايه (el) لايهبه انرژي نيز با برق به برق (el) (6) نيزبا (el) لايه جانشيني ( 6 )و برق با (4) برق جانشينيو (el) ( 4 )و نيز نيز (3) نيز (5) برقو (5) معادلات (3) (5) معادله نيز جانشيني معادلات معادله نيز (5) است. ( 5 )در دادهاند. معادله در است. نيز شده معادله دادهاند. (5) شده در بيان تشكيل در دادهاند. معادله بيان تشكيل دادهاند. در تشكيل دادهاند. تشكيل تشكيل اين در کرد. تقسيم فني( )ضرايب سهم پارامترهاي و جانشيني پارامترهاي قيمت متغيرهاي دسته و مواد (KL) همانطور لايههاي افزوده همانطور لايههاي در ميدهند. در لايههاي در ارزش را را ميدهند. را CS در نمايش لايههاي در را CS نمايش را تركيب (FF) CS در (FF) تركيب را فسيلي ترتيب تركيب CS فسيلي ترتيب انرژي به به تركيب ترتيب نيز نيز انرژي ( 6 )و (6) (M) به (6) و ترتيب نيز به ( M )و (4) واسطه (4) نيز (6) (4) واسطهو (6) به ( 3 )و موادو (3) (4) نيز (3) معادلاتو (KL) مواد (4) (6) معادلاتو (KL) ( 3 )وو است. افزوده (4) معادلات است. است. افزوده شدهو ارزش (3) شده بيان شده است. ارزش معادلات است. بيان بيان شده شده است. بيان بيان شده بيان ساير اما ميشوند. تعيين تقاضا و عرضه تعامالت اساس بر و هستند درونزا قيمت متغيرهاي بين متغي ميشود دسته سه به ميتوان را معادلات همه انرژي ودر واسطهموجود متغيرهاي مواد (KL) افزودهميشود مشاهده ارزش دسته همانطور سال مشاهده سه همانطور دادههاي ميدهند. به ميتوان كه اساس ميدهند. همانطور نمايش بر فني را معادلات نمايش ضرايب ميدهند. (FF) نمايش يا (FF) فسيلي سهم همه (FF) نمايش پارامترهاي در فسيلي انرژي موجود فسيلي (FF) ميشوند.و انرژي ( M )و متغيرهاي انرژي فسيلي و تعيين واسطه (M) انرژيو (M) برونزا ميشود مواد واسطه مواد واسطهو صورت (M) (KL) مشاهده مواد مواد به واسطه (KL) پارامترها افزوده (KL) موادكه افزوده ارزش (KL) افزوده ارزش ارزش افزوده ارزش پارامترها دسته در كرد. سه تقسيم فني) (ضرايب را معادلات همهسهم پارامترهاي در موجود و جانشيني متغيرهاي پارامترهاي ميشود قيمت مشاهده كه قيمت در دسته همكاران كرد. سه دسته متغيرهاي سه تقسيم دسته بهو شاهمرادي سهبه فني) ميتوان سه دسته به (ضرايب مطالعه به ميتوان سه را را ميتوان اساس سهم معادلات بررابه پارامترهاي ميتوان جانشيني معادلات همه همه كشش در درو همه جانشيني معادلات همه موجود پارامترهاي در در پارامترهاي موجود همه متغيرهاي موجود همچنين متغيرهايدر قيمت موجود شدهاند. ميشود محاسبه متغيرهاي ميشود مشاهده ميشود پايه مشاهده ميشود كه مشاهده كه كه مشاهده كه كه تعيين تعييندر كرد. تقاضا تقسيم تقاضا و عرضه فني) و عرضه تعاملات (ضرايب تعاملات اساسسهم پارامترهاي بر و بر هستند و هستندو جانشيني درونزا درونزا قيمت قيمت متغيرهاي متغيرهاي بينقيمت متغيرهاي بين اين اين قيمت متغيرهاي در كرد.در دركرد. بين تقسيم در كرد. كرد. اين فني) تقسيم فني) در تقسيم كرد. (ضرايب فني) فني) تقسيم (ضرايب سهم سهم (ضرايب فني) پارامترهاي سهم (ضرايب سهم پارامترهاي سهم وو جانشيني پارامترهاي و جانشيني و شدهاند. پارامترهاي پارامترهايو جانشيني انتخاب )389( قيمت پارامترهاي قيمت متغيرهاي قيمت متغيرهاي قيمت متغيرهاي ضرايب تعيين بيان ضرايب )7( يا سهم تقاضا رابطه يا پارامترهاي سهم صورت و عرضه پارامترهاي تعاملات ميشوند. ميشوند. اساس تعيين تعيين بر برونزا و هستند برونزا صورت صورت درونزا به پارامترها به قيمت پارامترها ساير متغيرهاي ساير اما ميشوند. اما بين ميشوند. اين 34 پارامترها ساير تعيين اما ضرايب جانشيني تقاضا تعيين تقاضا ميشوند. تعيين يا سهم تقاضاو و كشش عرضه تقاضا تعيين به است و پارامترهاي عرضه تعاملاتو تقاضا خانوار عرضه تعاملات مخارجو ميشوند. همچنين اساس تعاملات وعرضه درآمد تعيين بر اساس بر تعاملات برابری شدهاند. اساسو و برونزا هستند بر بر اساسو دهنده نشان هستند محاسبه صورت درونزاو هستند بر درونزا کهو پايه به پارامترها سال قيمت هستند درآمد توازن درونزا دادههاي ساير قيمت متغيرهاي درونزا شرط قيمت متغيرهاي قيمت اما اساس ميشوند. بر بين بين فني اين اين متغيرهاي بين بين اين اين بين اين جانشيني كشش پارامترهاي همچنين شدهاند. محاسبه پايه سال دادههاي اساس بر فني سا دادههاي ضرايب اساس ضرايب جانشيني يا سهميا ضرايب بر فني يا كشش پارامترهاي سهم يا ضرايب سهم پارامترهاي يا سهم پارامترهاي ميشوند. شدهاند. ميشوند. پارامترهاي همچنين انتخاب تعيين شدهاند. (389) تعيين برونزا ميشوند. تعيين محاسبه همكاران برونزا صورت برونزا تعيين پايه سال به صورت و به شاهمرادي صورت برونزا پارامترها به پارامترها به صورت سايردادههاي مطالعه بهساير اساس اما اما ساير پارامترها بر اساس ميشوند. ساير اما اما ميشوند. ساير اما ميشوند. شدهاند. انتخاب (389) همكاران و شاهمرادي مطالعه اساس بر برفني شاهمرادي جانشيني مطالعه رابطه رابطه جانشيني اساس صورت كشش برصورت به است كشش جانشيني به پارامترهاي كشش است پارامترهاي شدهاند.خانوار كشش مخارج همچنين پارامترهاي مخارج انتخاب همچنين و درآمد و شدهاند. (389) شدهاند.درآمد همچنين برابري برابري محاسبه همكاران شدهاند. دهنده دهنده محاسبه شدهاند. پايه پايه نشان محاسبهو شاهمرادي سال نشان سال پايه محاسبه كه درآمد كه پايه دادههاي سال درآمد مطالعه سال دادههاي پايه توازن توازن اساس سال شرط شرط بر اساس بر دادههاي فني اساس برفني فني بر اساس فني بر فني نشا كه درآمد رابطه توازن صورت شرط به است خانوار شدهاند. مخارج شدهاند. انتخاب شدهاند. و درآمد انتخاب (389) شدهاند. انتخاب برابري (389) انتخاب همكاراندهنده (389) نشان وو شاهمرادي وكه همكاران ميشود: درآمد شاهمرادي ميشود:و بيان توازن مطالعه و شاهمرادي بيان (7) شرط مطالعه اساس (7) مطالعه بر اساس بر اساس مطالعه بر بر اساس بر رابطه ميشود: رابطه صورت رابطه بيان رابطه به صورت (7) است به صورت رابطه به خانوار است به صورت است خانوار مخارج خانواربه است مخارجو و مخارج درآمد خانوار و درآمد برابري مخارجو درآمد برابري دهنده برابريو درآمد نشان دهنده نشان دهنده برابري كه كه ميشود: نشان نشان درآمد دهنده بيانكه توازن درآمد توازن نشان (7) درآمد شرط شرط توازنكه درآمد شرط شرط توازن شرط

11 بررسی اثر صرفهجویی در مصرف برق بر بازار نهادههای تولید... حقیقی و دیگران. end, f eh, N mh, N N f f h ميشود: SA ) 7( h h h mh, m ) 8( m ff, h el, h el N FF ) 9( FF h h eh, ) 0( e e سمت چپ رابطه )7( نشان دهنده مخارج خانوار )با توجه به توابع مطلوبيت )CS و سمت راست نشان دهنده درآمدهاي خانوار است كه بر اساس سطح مخارج نرمال شده است. در اين روابط Sa سطح مخارج مصرفي خانوار end موجودی اولیه خانوار از عوامل تولید بیانگر شاخص پسانداز کشش جانشینی بین کاالهای مصرفی غیر انرژی کشش جانشيني بين انرژيها σ كشش جانشيني بين اليه انرژي و اليه ساير نهادهها و h انديس خانوارهاست. معادله )8( تركيب CS در اليه غير انرژي را نمايش ميدهد. همچنين معادله )9( تركيب CS بين برق و اليه انرژيهاي فسيلي را بيان کرده و معادله )0( تركيب CS در اليه انرژيهاي فسيلي را نشان ميدهد. الگوسازي عرضه و تقاضاي برق عرضه برق تابعي از سطح فعاليت صنعت برق و قيمت برق است. تقاضاي برق نيز بر اساس مجموع تقاضاي خانوارها و فعاليتها تعيين ميشود. به طور كلي تقاضاي برق تابعي از قيمت برق سطح فعاليت بخشها قيمت انرژيهاي فسيلي قيمت ساير كاالها و درآمد خانوارهاست. در فضاي رقابتي قيمت تعادلي و مقدار تعادلي به صورت درونزا و بر اساس نيروهاي عرضه و تقاضا تعيين ميشوند. رفتار بازار برق را در قالب مسئله MCP و بر اساس توابع هزينه CS اليهاي ميتوان چنين نوشت: 35 Pel ALelSel Del, Del, h 0, Pel 0, ALelSel Del, Del, h )( h h ()

12 D D el,, el, el,,,,, KLM PKLM P P P Pel AL D el, h, h el, h h el, h,,,, M hpm h hp h P P Pel WL D )2( )3( فصلنامه علمی- پژوهشی سال هفدهم كه در آن D نشانگر تقاضا D تقاضا در سال پايه و S عرضه سال پايه است. در واقع D نشانگر میزان مصرف در سال پایه است. به بیان دیگر مصرف برق را میتوان به صورت تقاضای محقق شده در سال پایه بر اساس متغیرهای قیمت در آن سال تعریف کرد. همچنين WL سطح رفاه و درآمد خانوارها و AL سطح فعاليت را نشان ميدهد. انديس h براي خانوارها براي فعاليتها و el براي برق استفاده شده است. همانطور كه مشاهده ميشود تقاضاي برق رابطه معكوس با قيمت برق و رابطه مستقيم با سطح توليد و سطح درآمد خانوارها دارد. ساير روابط از جمله توابع تقاضا و عرضه در بازار كاالها و خدمات بازار عوامل و بازار ارز همچنين شماره 4 روابط تجارت خارجي بر اساس مطالعه شاهمرادي و همكاران )389( تدوين شده است. دادههای مورد استفاده الگو پيشنهادي با استفاده از ماتریس دادههای خرد 380 وزارت نیرو کاليبره شده است. ماتريس دادههاي خرد در واقع يك ماتريس حسابداري اجتماعي است كه به صورت مستطيل )نامتقارن( درآمده است. به عبارت دیگر در حالت کلی دادههای موجود در این ماتریس شکل مستطیل شده ماتریس حسابداری اجتماعی است. این ماتریس دادههای مربوط به تعامالت کارگزاران اقتصادی را به صورت مثبت و منفی بیان میکند. در این ماتریس هر ستون نشانگر درآمد و هزينه يك كارگزار اقتصادي است. هر سطر نيز در واقع عرضه يا تقاضا در يك بازار را نشان ميدهد. در اين جدول مقادير مثبت درآمد يا عرضه بوده و مقادير منفي هزينه يا تقاضا هستند )شاهمرادی حقیقی و زاهدی 389(. ماتریس دادههای خرد بر پایه مفاهیم مهمی از»اقتصاد خرد«بنا شده است که در الگوهای تعادل. شاهمرادي و همکاران )388(. زمستان 39 36

13 عمومی مورد استفاده قرار میگیرند. این مفاهیم که شبیه روابط ریاضی در الگوهای تعادل عمومی است عبارتند از: ( شرط سود صفر اقتصادی در فعالیتهای تولیدی )ستونهای مربوط به فعالیت تولیدی( 2( برابری عرضه و تقاضا در بازارهای اقتصاد )سطرهای بازار کاال و خدمات بازار کار و بازار سرمایه( 3( برابری مخارج و منابع درآمدی برای نهادها خانوار و دولت )ستونهای مربوط به نهادها خانوارها و دولت(. جدول آتی شکل تجمیع شده این جدول را نمایش میدهد. سطر برق را در نظر بگیرید. عدد مثبت در این سطر ارزش عرضه برق را نشان میدهد. همانگونه که مشاهده میشود ارزش برق فروخته شده در سال پایه برابر 0355 میلیارد ریال بوده است. اعداد منفی در این سطر میزان تقاضای برق )یا هزینه هر بخش برای برق( در سال مورد نظر را نشان میدهند. از این رقم هزینه برق بخش کشاورزی بخش صنعت و معدن بخش خدمات و خانگی برای خرید برق به ترتیب و 2283 میلیارد ریال همچنین خالص صادرات برق 2 میلیارد ریال و ارزش برق تقاضا شده توسط بخش فرآورده های نفتی 247 میلیارد ریال بوده است. ستون برق را در نظر بگیرید این ستون نشان میدهد که درآمد حاصل از فروش برق صرف چه چیزی شده است. بر این اساس 777 میلیارد ریال هزینه فرآوردهها نفتی الزم برای تولید برق و هزینه مواد و محصوالت صنعتی 43 میلیارد و هزینه خدمات خریداری شده توسط صنعت برق 388 میلیارد ریال بوده است. جبران خدمات کارکنان هزینهای معادل 773 میلیارد ریال بر صنعت تحمیل کرده و 268 میلیارد نیز رقم مازاد عملیاتی خالص فعالیت این صنعت بوده است. بررسی اثر صرفهجویی در مصرف برق بر بازار نهادههای تولید... حقیقی و دیگران 37

14 سال هفدهم شماره 4 زمستان 39 فصلنامه علمی- پژوهشی جدول )(: ماتریس دادههای خرد انرژی 380 در حالت تجمیع شده )ارقام به میلیارد ریال( دولت و دنیای تشکیل استخراج فرآوردههای صنعت و برق خدمات خانوارها موسسات خارج سرمایه نفت و گاز نفتی معدن کشاورزی -0/ / 548 -/ / /972 محصوالت کشاورزی -2/ 876-0/ / 74 3/ 0 نفت خام و گاز طبیعی -27 5/ / 67-8, / 48 39/ / 627 فرآوردههای نفتی -69/ / 754 -/ 73-90/ / / 954-2/ / 48 مواد و محصوالت صنعتی و معدنی / -3/ / 649-3/ برق 638-9/ 694-2/ / -56/ / / 377 -/ / 090 خدمات / 70-3/ 338 -/ / 8-3/ 695-2/ 270-2/ 824 جبران خدمات كاركنان / -09/ / / 87 درآمد مختلط 0 0 5/ 46 6/ / 727-2/ 68-47/ 709-8/ / 834-6/ 987 مازاد عملياتي )خالص( 93/ / 628-5/ / / 670-4/ 367-4/ 338-3/ 066-3/ 424-3/ 82 مالیات تعرفه و سایر اقالم منبع: محاسبات پژوهش بر اساس ماتریس دادههای خرد انرژی البته ماتریس دادههای خرد انرژی دارای جزییات بیشتری است و حاملهای انرژی را نیز به تفکیک در بردارد. این تفکیک برای بررسی تغییرات فناوری مصرف انرژی و جانشینی بین حاملهای انرژی مفید خواهد بود. نتایج برای اعمال بهبود کارایی و صرفهجویی در مصرف برق پارامتر D در معادله )2( و )3( در ضریب el صرفهجویی ضرب شده است: Del ( efel ) 38 در این رابطه اگر ef برابر % 0 فرض شود به این ترتیب مقدار تقاضای پایه % 0 کاهش را نشان

15 صرفهجویی درصد ده نتیجه در و برق مصرف بهینهسازی اقتصادي اثرات پژوهش این در داد. خواهد غیر و انرژی نهاده بین جانشینی کشش الگو اصلی سناریوی در است. شده محاسبه آن مصرف در نتایج این عالوه به است. شده گرفته نظر در 0/5 واسطه( کاالهای و سرمایه کار نیروی )شامل انرژی )تابع واحد جانشینی کشش و تولید( اول الیه در لئونتیف )تابع صفر جانشینی کشش فرض دو با است. شده مقایسه نیز تولید( اول الیه در 2 کاب-داگالس برق بخش بر اثر محاسبات نتایج ميدهد. نشان برق تقاضاي كاهش در را خود ابتدا برق مصرف در بهينهسازي اثر كمتر کاهش اين اما ميیابد. کاهش نيز آن تقاضای برق مصرف بهینهسازی دنبال به كه ميدهد نشان و )منظور میشود مربوط بازگشتی اثرات پدیده به آن علت که بود خواهد اولیه صرفهجویی میزان از 9/76 میزان به برق تقاضای کاهش درصد ده میزان به برق مصرف در صرفهجویی 390(. همکاران تغییر با که میدهد نشان الگو حساسیت تحلیل است. داشته دنبال به اصلی سناریوی در را درصد نمیکند. تجربه را چندانی تغییر رقم این اول الیه در نهادهها جانشینی کشش برق بخش بر برق مصرف در صرفهجویی درصد ده بهبود تاثير )2(: جدول /0 5 0 انرژی غیر و انرژی نهاده جانشيني كشش -9/ 59-9 /76-9 /78 تقاضا تغییر -4 /37-4 /72-5/ 06 سرمايه به پرداختي -9 /4-9 /48-9 /7 سرمایه تغییر -9 /2-9/ 53-9 /73 کار نیروی تغییر پژوهش محاسبات منبع: تولید... نهادههای بازار بر برق مصرف در صرفهجویی اثر بررسی دیگران و حقیقی است آن انتظار شده منجر برق بخش فعاليت سطح كاهش به برق تقاضاي كاهش كه آنجا از را سرمایهگذاری کاهش اثر 2 جدول نتایج يابد. كاهش نيز سرمايه و كار از برق بخش تقاضاي كه موجودی برق بخش در سرمایه پرداختي درصدی 4/72 کاهش دنبال به که گونهای به میکند تایید بخش در شاغل کار نیروی عالوه به مییابد. کاهش درصد 9/48 میزان به نیز بخش این در سرمایه است. مواجه درصدی 9/53 کاهش با نیز برق 39. Leontief 2. Cobb-Dougla

16 فصلنامه علمی- پژوهشی اثر بر بخش فرآوردههاي نفتي از سوي ديگر كاهش سطح فعاليت بخش برق منجر به كاهش تقاضاي بخش برق از نهادههاي واسطه به ويژه سوخت نيروگاهها خواهد شد. به اين ترتيب به نظر ميرسد كاهش فعاليت بخش برق بيشترين تاثير را بر بخش فرآوردههاي نفتي بر جاي خواهد گذاشت. البته نتايج محاسبات نشان ميدهد که بهينهسازي مصرف برق تاثير منفي كوچكي بر بخش فرآوردههاي نفتي خواهد داشت. همانطور كه جدول 3 نشان ميدهد کاهش در تقاضای برق ناشي از صرفهجویی به نوبه خود سبب کاهش تقاضای فرآوردههای نفتی به میزان 0/23 واحد درصد خواهد شد. از سوی دیگر این بهبود سبب افزایش 0/04 واحد درصد در پرداختي سرمایه در این بخش میشود. جدول )3(: تاثير 0 درصد صرفهجویی در مصرف برق بر بخش فرآوردههای نفتی -0 /27 0/ 20-0 /25-0 /32 0/5-0 /23 0/ 04-0 /2-0/ 27 سال هفدهم 0 كشش جانشيني نهاده انرژی و غیر انرژی -0/ 4 تغییر سطح فعالیت -0/ 5 پرداختي به سرمايه -0/ 4 تغییر سرمایه -0/ 6 تغییر نیروی کار منبع: محاسبات پژوهش شماره 4 علیرغم افزایش پرداختي به سرمايه موجودی سرمایه کاهش مییابد زیرا عوامل ديگري نيز بر موجودي سرمايه هر بخش تاثيرگذار هستند. سرمایه هر بخش ارتباط مثبتی با سه عامل پرداختي به سرمایه سطح فعالیت بخش و قیمت نهادههای جانشین دارد. از اینرو هر چند در این مورد پرداختي به سرمايه در بخش فرآوردههای نفتی افزایش ناچیزی را تجربه نموده اما به دلیل کاهش سطح فعالیت این بخش به میزان 0/4 واحد درصد موجودی سرمایه بخش فرآوردههای نفتی نیز در مجموع کاهش 0/2 واحد درصدی را تجربه میکند. به عالوه تغییر کشش جانشینی در الیه اول تولید تغییرات زیادی را در موجودی سرمایه و نیروی کار به دنبال ندارد. دليل اين كاهش خفيف در فعاليت بخش فرآوردههاي نفتي آن است كه صادرات و عرضه داخل جانشين كامل يكديگر نيستند. به عبارت ديگر با كاهش تقاضاي بخش برق از فرآوردههاي نفتي صادرات فراوردهها افزايش مييابد اما اين افزايش ممكن است كاهش در تقاضاي داخلي را پوشش ندهد. زمستان 39 40

17 اثر بر ساير بخشها اطالعات ماتريس دادههاي خرد انرژي نشان ميدهد كه سهم برق در هزينه توليد بخشهاي توليدي كشور در حدود /07 درصد است. از اينرو با صرفهجويي ده درصدي در مصرف برق انتظار ميرود ساير بخشهاي توليدي با تغيير اندكي مواجه شوند. نتايج محاسبات نيز حاكي از آن است كه تغيير در سطح فعاليت ساير بخشهاي توليدي كمتر از يك واحد درصد خواهد بود. آنچه در اين پژوهش اهميت دارد جابجايي سرمايه و نيروي كار بر اثر بهينهسازي مصرف برق است. محاسبات نشان ميدهد كه نيروي كار و سرمايه از بخش برق خارج شده و به ساير بخشهاي اقتصاد وارد شدهاند. در اين بين صنعت خدمات و كشاورزي سهم مهمي در پذيرش اين نهادهها دارند. جدول )4(: اهميت بخشهاي عمده اقتصاد در ايجاد ارزش افزوده سهم از جبران خدمات كاركنان سهم از پرداختي به سرمايه % 5 % 2 كشاورزي و دامداري % 34 % 2 استخراج نفت خام و گاز طبيعي % 5 % 5 صنعت % 37 % 70 خدمات منبع: محاسبات پژوهش بر اساس ماتريس دادههاي خرد انرژي بررسی اثر صرفهجویی در مصرف برق بر بازار نهادههای تولید... حقیقی و دیگران بر اساس محاسبات انجام گرفته عمده نيروي كار خارج شده از بخش برق جذب بخش خدمات ميشود. همانطور كه جدول 5 نشان ميدهد در سناريوي پايه % 80 نيروي كار خارج شده از بخش برق وارد بخش خدمات شده و % 4 آنها وارد صنعت خواهند شد. در مورد سرمايه خارج شده از بخش برق نيز بخش خدمات بيشترين پذيرش را خواهد داشت به نحوي كه در حدود % 69 از آن را جذب خواهد کرد. بخش صنعت و كشاورزي نيز به ترتيب % 23 و % 5 سرمايه خارج شده از بخش برق را به خود اختصاص ميدهند. 4 جدول )5(: سهم بخشهاي عمده اقتصاد در پذيرش نيروي كار خارج شده از بخش برق 0/5 0 كشش جانشيني نهاده انرژی و غیر انرژی % % % 3 كشاورزي و دامداري % 3 % 4 % 25 صنعت % 8 % 80 % 63 خدمات منبع: محاسبات پژوهش

18 پژوهشی علمی- فصلنامه برق بخش از شده خارج سرمايه پذيرش در اقتصاد عمده بخشهاي سهم )6(: جدول 0/5 0 انرژی غیر و انرژی نهاده جانشيني كشش % 5 % 5 % دامداري و كشاورزي % 23 % 23 % 34 صنعت % 69 % 69 % 5 خدمات پژوهش محاسبات منبع: 39 زمستان 4 شماره هفدهم سال نتیجهگیری اين درآمد ميشود اقتصاد در برق تقاضاي كاهش به منجر برق مصرف بهينهسازي كه آنجا از از سرمايه و كار نيروي خروج به منجر برق بخش در درآمد كاهش داد. خواهد كاهش را بخش رد مهم دغدغههای از یکی عنوان به همواره سرمایهگذاری کاهش اثر اينرو از شود. مي بخش اين است. بوده مطرح انرژی حوزه در ویژه به کارایی ارتقای سیاستهای در کار نیروی و سرمایه موجودی تغییر بر برق مصرف در صرفهجویی تاثیر بررسی به پژوهش این تعادل الگوي يك كمك با مقاله اين در پرداخت. ايران اقتصاد در برق بخش بر تاکید با انرژی بخش بخشهای در کار نیروی و سرمایه موجودی سرمایه به درپرداختي تغییر مقدار محاسبهپذير عمومي است. شده محاسبه تولیدی مختلف 9/76 میزان به برق تقاضای کاهش برق مصرف در صرفهجویی درصد ده میدهد نشان نتایج این که یافت کاهش درصد 9/48 میزان به نیز بخش این در سرمایه موجودی دارد. دنبال به را درصد برق بخش در شاغل کار نیروی عالوه به میشود. محسوب سرمایهگذاری کاهش اثر بر تاییدی مسئله پذيرش بيشترين خدمات بخش كه داد نشان نتايج همچنين است. مواجه درصدی 9/53 کاهش با نیز الزم نکته این به توجه ميدهد. اختصاص خود به را برق بخش از شده خارج سرمايه و كار نيروي از را آمده دست به مختلف بخشهای بین کار نیروی و سرمایه ناقص تحرک فرض با نتایج این که است کامل تحرک فرض که صورتی در باشد. مناسبی فرض ایران اقتصاد برای میرسد نظر به که است بود. خواهد شدیدتر تغییرات این باشد مدنظر کار نیروی و سرمایه قيمت شرايط در است. شده فرض شده داده صورت به برق بازار در قيمت حاضر پژوهش در انرژي مصرف در صرفهجويي ميزان با برابر تقریبی بهطور انرژي تقاضاي در كاهش ميزان شده تعيين لذا بازگشتي(. )اثرات است خفيفتر انرژي مصرف بهينهسازي اثر برق آزاد بازارهاي در اما بود. خواهد 42

19 به نظر ميرسد خروج نيروي كار و سرمايه در شرايط بازار آزاد كمتر از شرايط قيمت تعيين شده باشد. به اين ترتيب براي كاهش اثر خروج سرمايه در اثر بهينهسازي مصرف انرژي الزم است سياستهاي بهينهسازي در شرايط بازارهاي آزاد دنبال شوند. منابع الف( فارسی شاهمرادي اصغر حقيقي ايمان زاهدي راضيه آقابابائی محمد ابراهیم. )388(. تحليل تاثير سياستهاي قيمتي در بخشهاي اقتصادي )با تمرکز بر آب و انرژي(: رويکرد تعادل عمومي محاسبهپذير. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي وزارت نيرو ايران. شاهمرادي اصغر منظور داود و حقيقي ايمان )389( بررسي اثرات حذف يارانه آشكار و پنهان انرژي در ايران: الگوسازي تعادل عمومي محاسبهپذير بر مبناي ماتريس دادههاي خرد تعديل شده فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي شماره 26 صص منظور داود آقابابائی محمد ابراهیم حقيقي ايمان. )390(. تحليل اثرات بازگشتی ناشی از بهبود كارايي در مصرف برق در ايران: الگوي تعادل عمومي محاسبهپذير. فصلنامهی مطالعات اقتصاد انرژی سال هشتم 28 صص.-24 وزارت نيرو. )387(. آمار و نمودارهاي انرژي در ايران و جهان وزارت نيرو. وزارت نیرو )389( ترازنامه انرژی سال 389 دفتر برنامهریزی کالن برق و انرژی. بررسی اثر صرفهجویی در مصرف برق بر بازار نهادههای تولید... حقیقی و دیگران 43 ب( انگلیسی Bro oke, L. G., (978). 'nergy Policy, the nergy Price Fallacy and the Role of Nuclear nergy in the UK', nergy Policy, 6(2), Brooke, L. G., (2000). 'nergy fficiency Fallacie Reviited', nergy Policy, 28(67-), Ghazizadeh, M.S.; Sheikh-l-lami, M.K.; Seifi, H.,(2007). 'lectricity Retructuring', Power and nergy Magazine, I. Vol. 5(2), Gre erud, S. & Ramuen, I. (2004). 'A General quilibrium Aement of Rebound ffect', nergy conomic, 26(2),

20 Tur ner, K., (2009). 'Negative Rebound and Diinvetment ffect in Reone to An Imrovement in nergy fficiency in the UK conomy'. nergy conomic. 3, ( 5), Viktröm, P., (2004). 'nergy fficiency and nergy Demand: A Hitorical CG Invetigation on the Rebound ffect in the Swedih conomy 957'. Umeå Univerity. Umea, Sweden. Wa hida, T., (2004).'conomy-Wide Model of Rebound ffect for nvironmental fficiency', International Workho on Sutainable Conumtion, Univerity of Leed. زمستان 39 فصلنامه علمی- پژوهشی سال هفدهم شماره 4 44

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( )

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( ) تغيير ا نتالپي : ΔH بيشتر واكنشها در شيمي در فشار ثابت انجام ميگيرند. سوختن كبريت در هواي ا زاد و همچنين واكنش خنثي شدن سود با سولفوريك اسيد در يك بشر نمونه اي از واكنشهايي هستند كه در فشار ثابت انجام

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH

بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH فصلنامه روند سال بيست و دوم شماره 27 زمستان 4931 صفحات 401-472 بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH دکتر ابراهيم عباسی دکتر منيژه

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

R = V / i ( Ω.m كربن **

R = V / i ( Ω.m كربن ** مقاومت مقاومت ويژه و رسانندگي اگر سرهاي هر يك از دو ميله مسي و چوبي را كه از نظر هندسي مشابهند به اختلاف پتانسيل يكساني وصل كنيم جريانهاي حاصل در ا نها بسيار متفاوت خواهد بود. مشخصهاي از رسانا كه در اينجا

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری ه ب ٦٥٣ نشريه دانشكده فني جلد ۴۱ شماره ۵ ا ذرماه ۱۳۸۶ از صفحه ۶۵۳ تا ۶۶۲ ارزيابي قابليت اطمينان توليد در بازار برق رقابتي كامل چكيده ١ حسين هارون ا بادي محمود رضا حقي فام ٢* و ٣ محمود فتوحي فيروزا باد

Διαβάστε περισσότερα

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ بررسي رفتار ديناميكي موتور القايي در اثر تغيير پارامتر با استفاده از نرم افزار Matla ايمان مظهري رامتين حديدي و ابوالفضل واحدي دانشگاه علم و صنعت ايران avahed@ut.ac., amtn_hadd@yahoo.com, mazha@gmal.com

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه كاهش مصرف سوخت در ديگ هاي بخار به ازاء هر تن بخار توليدي 2 2 1 فرشاد پناهي زاده شهرام هاشمي مرغزار محمود فرزانه گرد پروين فرخ فر مركز پژوهش پتروشيمي بندر امام (ره) تحقيقات فني و مهندسي f_panahizadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص و 1 Journal of Agricultural conomics and Development Vol. 4, No. 3, Fall 010, p. 363370 نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 4 شماره 3 پاييز 1389 ص. 363370 بررسي ميزان كارايي و بهره

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است.

Archive of SID.  چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است. و 1 بررسي و مطالعه عملكرد سنسورگازي ساخته شده از پوشش نانوسيمي اكسيد روي چكيده 2 1 * امين نكوبين مصطفي خديوي 2- كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد باشگاه پژوهشگران جوان نجف آباد ايران * nekoubin@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل فصل اول انتخاب پمپ و مشخصات مخزن پمپاژ مقدمه هدف از این فصل ارائه مطالبی در خصوص شناخت پمپها و اصول کار آنها و ارائه روابط مربوطه نمیباشد بخصوص که در این مورد کتب ارزشمندی ارائه شده است بلکه این فصل با

Διαβάστε περισσότερα

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد. اراي ه روشي جديد در بهينه سازي سيستم هاي پردازش گفتار با استفاده ازالگوريتم ژنتيك ع يل اكبر برنگي ايمان اسمعيل زاده و هومن نبوتي مركز تحقيقات سجاد aliakbar_berangi@yahoo.com imanesmaailzadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

- چكيده

- چكيده استخرهاي بي انتها راهكاري جديد جهت كاهش مصرف آب و انرژي در استخرهاي شنا امين محكمي سيما پوست فروش فرد عبدالرحمان نوروزي شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن نبش خ شهيد محلاتي- شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن

Διαβάστε περισσότερα

چكيده 1- مقدمه

چكيده 1- مقدمه تشخيص پوست بر اساس يادگيري تقويتي مريم حبيبي پور مهديه پوستچي حميدرضا پوررضا سعيد راحتي قوچاني گروه هوش مصنوعي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد گروه هوش مصنوعي دانشگاه علم و صنعت ايران گروه مهندسي كامپيوتر دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y=

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y= رياضي و رياضي و تابع تعريف تابع: متغير y را تابعي از متغير در حوزه تعريف D گويند اگر به ازاي هر از اين حوزه يا دامنه مقدار معيني براي متغير y متناظر باشد. يا براي هر ) y و ( و ) y و ( داشته باشيم ) (y

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ مجرد سازي دانش و انتقال آن با استفاده از يادگيري تقويتي 1 نرجس زارع 2 مجيد نيلي احمدآبادي 1 احمدرضا ولي 2 مريم سادات ميريان mmirian@ut.ac.ir ar.vali@gmail.com mnili@ut.ac.ir zare.narjes@gmail.com 1- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ بخش اول: ويژگي هاي مهندسي سنگ ها و خاك ها استفاده از روش هاي غير مخرب لرزه اي در برآورد ضرايب فيزيكي و مكانيكي توده سنگ ها با نگرشي ويژه بر منطقه ناغان ناديا شفيع زاده كارشناس ارشد مكانيك سنگ مهندسين مشاور

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

تأثير قابليتهای بازاریابی بر پيامدهای عملکردی شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین

تأثير قابليتهای بازاریابی بر پيامدهای عملکردی شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین تأثير قابليتهای بازاریابی بر پيامدهای عملکردی شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین )مورد مطالعه: شرکت مواد غذایی تهران همبرگر( * داود فیض ** محمدعلی نعمتی *** اشکان جبلی جوان **** سمیه زنگیان * دانشیار دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز جلد شماره شماره پياپي 6 محاسبه سريع و دقيق حاشيه پايداري ولتاژ با تقريب منحني PV فريد کرباليي استاديار شهريار عباسي دانشجو دکتري حسين صابري دانشجو کارشناسي ارشد - دانشکده

Διαβάστε περισσότερα

روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور

روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور 2 روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور ۲ ۱ بهروز پورمند محمدباقر بناءشريفيان 1 دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز behrozpormand@yahoo.com دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز sharifian@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم

فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم هدفهاي رفتاري پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار ميرود که: موتورهاي جريان مستقيم را تعريف كند و آنها را طبقهبندي نمايد. مشخصههاي اصلي موتورهاي جريان مستقيم را تعريف كند

Διαβάστε περισσότερα

کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ

کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ 3 2 بهرام ابراهیمی 1 مهدی پورقلی و ابراهیم نجیمی 1 دانشگاه شهید بهشتی پردیس شهید عباسپور B.ebrahii.sbu@gail.co 2 دانشگاه شهید

Διαβάστε περισσότερα

چكيده SPT دارد.

چكيده SPT دارد. ارايه يك روش چيدمان خلاقانه جديد براي زمانبندي دسترسي به شبكه جهت كاهش انجام درخواستها سهراب خانمحمدي سولماز عبدالهي زاد استاد گروه مهندسي كنترل دانشگاه تبريز تبريز ايران Khamohammadi.sohrab@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

چکیده. Downloaded from

چکیده. Downloaded from بررسی آگاهی و عملکرد زنان ایرانی از سرطان دهانه رحم فهیمه رمضانی تهرانی (M.D.) 1 کاظم محمد (Ph.D.) 2 مهدی رهگذر (M.Sc.) 3 محسن نقوی(. M.Sc ) 4 1- متخصص زنان وزایمان استادیار سرپرست مرکز ملی تحقیقات بهداشت

Διαβάστε περισσότερα

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ 1 ریاضیات درس در اين درس ميخوانيم: درسنامه سؤاالت پاسخنامه تشریحی استخدامی آزمون ریاضیات پرورش و آموزش بانک آزمونهای از اعم کشور استخدامی آزمونهای تمام در ریاضیات پرسشهای مجموعهها میشود. ارائه نهادها و

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه. )s oct ( )1( )2( oct. oct. oct. oct

مقدمه. )s oct ( )1( )2( oct. oct. oct. oct معدنی منابع مهندسی نشزیه Journal of Mineral Resources Engineering (JMRE) 6 تا 9 صفحه 96 بهار شماره دوم دوره Vol., No., Spring 07, pp. 9-6 واقعی محوری سه تنشهای تحت سنگ غیرخطی و خطی جدید شکست معیارهای ارایه

Διαβάστε περισσότερα

»عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب«

»عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب« »عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب«چکیده بحران آب و کمآبی در کشور کشاورزان را ناچار ساخته است تا با استفاده از سازوکارهای مدیریتی به شکل پایدارتری

Διαβάστε περισσότερα

با طلا چکیده. به همراه اکسایش حرارتی در هوا در دماي o C و در قطعات با پایه گسیل میدانی الکترون دارد [7-6]. در

با طلا چکیده. به همراه اکسایش حرارتی در هوا در دماي o C و در قطعات با پایه گسیل میدانی الکترون دارد [7-6]. در 19 مجلهي پژوهش سیستمهاي بسذرهاي دورهي اول شمارهي زمستان 1390 بررسی خواص گسیل میدانی آرایهي نانوسیمه يا با طلا اکسید روي آلاییده شده چکیده * و رامین یوسفی فرید جمالیشینی 1 1 گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی

Διαβάστε περισσότερα

بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي

بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي ١ ٢ ١ مصطفي ميرقطبي مرجان باژن زهره اميري ١. گروه علوم پايه انستيتو تحقيقات تغذيهاي و صنايع غذايي كشور دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

کنترل سرعت هوشمند موتور القایی سحر محمدي علیرضا صدیقی انارکی دانشگاه یزد E-ail:ohaai_505@yahoo.co seighi@yazuni.ac.i چکیده از آنجاییکه موتورهاي القایی از نظر هزینه و سادگی ساخت نسبت به ماشینهاي جریان مستقیم

Διαβάστε περισσότερα

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي 3 حامد کریمی حسنآبادي غضنفر شاهقلیان سید حمید محمودیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد Hamed.karimi35@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 05 بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 1 # 0 3 3 3 دکتر فرناز مهدي سير دکتر نگين نصوحي دکتر سعيد نعمتي دکتر آرش غفاري سرشت دکتر مهزاد صدیقي 3- استادیار گروه ترميمي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی سنگ های ناحیه معدن شماره 1 گل گهر فصلنامه پژوهشی - شماره 12- تابستان 1393 و سعید کریمی نسب 4 حسین زارع 3 محسن رحمانی 2 فرهاد حاجی حیدری 1 چكيده آنیزوتروپی

Διαβάστε περισσότερα

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر 3 مسعود قیطولی 1 مهدی شفیعی 2 رحیم قاسمی 1 کارشناس ارشد رلیاژ شرکت برق منطقه ای غرب gheytuli@ghrec.co.ir رئیس بهره برداری نیروگاه پتروشیمی فجر

Διαβάστε περισσότερα

خلاصه. پست الكترونيك:

خلاصه. پست الكترونيك: بررسي ارزش تشخيصي معيارهاي باليني آمسل (Amsel) در تشخيص واژينوز باكتريال 3 * فرزانه جعفرنژاد سارا نايبان دكتركيارش قزويني مربي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي مشهد مشهد ايران كارشناس ارشد مامايي

Διαβάστε περισσότερα

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی No. F-5-AAA- طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی عبداله امیری شرکت توزیع برق خراسان رضوی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشهد ایران مرتضی محمدی اردهالی

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو- مطالعه آزمایشگاهی

بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو- مطالعه آزمایشگاهی 89 بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع نانو- مطالعه آزمایشگاهی 3 # 2 1 1 1 دکتر فرناز مهدي سیر دکتر نگین نصوحی دکتر سعید نعمتی دکتر آرش غفاري سرشت دکتر مهزاد صدیقی 1- استادیار گروه ترمیمی دانشگاه آزاد اسلامی

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار موسسه آموزش عالی خاوران طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین حمیدرضا قلی نژاد سید اصغرغالمیان 1- دانشجو کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمن آبیاري و زهکشی ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان اصفهان 24 بهمن 392 ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر عملگر جت مصنوعی روی جریان اطراف یک سیلندر مدور

بررسی تاثیر عملگر جت مصنوعی روی جریان اطراف یک سیلندر مدور پانزدهمین کنفرانس دینامیک شارهها FD23 بررسی تاثیر عملگر جت مصنوعی روی جریان اطراف یک سیلندر مدور مهدی نادرزاده دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا دانشگاه صنعتی شیراز محسن جهانمیری دانشیار دانشگاه صنعتی شیراز

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا اندازه گيري چقرمگي شكست سنگ و بررسي خصوصيات شكست آن تحت شرايط بارگذاري مركب با استفاده از روشهاي عددي و آزمايشگاهي روح اله حسن پور نقدعلي چوپاني چكيده مكانيك شكست سنگ به طور گسترده اي در فرايند آتشباري

Διαβάστε περισσότερα

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود آ م ا ر و ا ح ت م ا ال ت روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود 1- برای تبدیل داده ها به اطالعات 2- برای بررسی صحت و سقم فرضیات

Διαβάστε περισσότερα

2.Christensen. 4. WEF (2004).

2.Christensen. 4. WEF (2004). 187-221 1391 پاییز 64 شماره بازرگانی پژوهشنامه فصلنامه بانکها رقابتی توان اندازهگیری ایران بانکداری نظام در ** ابراهیمی عباس * صفری سعید دکتر 90/9/20 پذیرش: 88/5/14 دریافت: TOPSIS تکنیک / ساختاری معادالت

Διαβάστε περισσότερα

ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي

ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي No F-14-AAA- ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي مهدي قلي نژاد مختار بيدي دانشكده مكانيك و انرژي دانشگاه شهيد بهشتي تهران ايران چكيده استفاده از انرژي خورشيدي با توجه به محدوديت سوختهاي

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل چكيده. واژه هاي كليدي: Lactobacillus rhamnosus GG

مقدمه پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل چكيده. واژه هاي كليدي: Lactobacillus rhamnosus GG جلد 5 شماره 1391 4 تا ثير متابوليت هاي Lactobacillus rhamnosus GG بر روي رده سلول سرطاني CacoII لادن 3 1 * پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل 1 زاده 1 تهران دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

)مورد مطالعه: شرکت توليدکننده محصوالت لبني

)مورد مطالعه: شرکت توليدکننده محصوالت لبني فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی شماره 71 تابستان 65-93 1393 نگاهي به هويت برند و تأثير آن بر وفاداري به برند و ارزش ويژه برند )مورد مطالعه: شرکت توليدکننده محصوالت لبني و فرآوردههاي گوشتي کاله( ** * مهدي جعفرزاده

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

پنج ره: Command History

پنج ره: Command History هب انم زیدان اپک فهرست مطا ل ب مع ر ف ی رنم ازفار م تل ب:... 11 آش نا ی ی با محی ط ا صل ی رنم ازفار م تل ب:... 11 11... پنج ره: Command History وه ارجای د ست ورات رد م تل ب:... 11 نح نو شت ن د ست ورات

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود اهداف: محاسبه ريشه دستگاه دسته عدم وابسته معادالت ريشه هاي چندجمله اي معادالت غيرخطي بندي وابستگي به روش به مشتق مشتق تابع مقدمه غير خطي هاي عددي تابع دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود دامنه نامحدود

Διαβάστε περισσότερα

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها 1 داود اکبري 3 سعید همایونی 2 عبدالرضا صفری تاریخ دریافت مقاله: 94/05/27 تاریخ پذیرش مقاله: 94/11/14 ********* چكیده

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل

بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمنا بیاریوزهکشیایران- دانشگاها زاداسلامیواحدخوراسگان اصفهان- 17 بهمن 1392 بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل علی رضا طوباي

Διαβάστε περισσότερα

قسمت اول دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی سید محمد رضا ترابی پور

قسمت اول دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی سید محمد رضا ترابی پور بررسی نقش عوامل حیاتی در طراحی محصول جهت رسیدن به تولید در کالس جهانی»مورد کاوی : صنعت خودروسازی«قسمت اول h-farsi@sbu.ac.ir shabani.dp@gmail.com torabipour@hotmail.com 1 دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی

Διαβάστε περισσότερα

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود فصل ٤ انتگرال ٤ ١ مسأله مساحت فرمولهای مربوط به مساحت چندضلعیها نظیر مربع مستطیل مثلث و ذوزنقه از زمانهای شروع تمدنهای نخستین به خوبی شناخته شده بوده است. با اینحال مسأله یافتن فرمولی برای بعضی نواحی که

Διαβάστε περισσότερα

دهمین همایش بین المللی انرژی

دهمین همایش بین المللی انرژی طراحی و بهینه سازی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم برای کاربرد انرژی تجدید پذیر هیدرودینامیکی با استفاده از الگوریتم مورچگان امیر نیک بخش - سید اصغر غالمیان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

Διαβάστε περισσότερα

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك طاهره عارف زاده سيد روح االله حسيني واعظ * حسين نادرپور امير عزالدين در اين تحقيق روش شناسايي تركه يا - دانشجوي

Διαβάστε περισσότερα

هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر در توسعه گردشگری ورزشی استان اردبیل و ارائه راهکارهای

هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر در توسعه گردشگری ورزشی استان اردبیل و ارائه راهکارهای بررسی عوامل موثر در توسعه گردشگری ورزشی استان اردبیل و ارائه راهکارهای اجرائی 5 فرزاد نوبخت 1 ناهید اتقیاء 2 مجتبی امیری 3 حسن قره خانی 4 نگار اشرفی ص ص: 103-123 تاریخ دریافت: 92/2/6 تاریخ تصویب: 92/9/10

Διαβάστε περισσότερα

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 41 سال سوم شماره يازدهم بهار 931 تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 1 4 9 1 1 مجتبي کشاورزي حسن آباد امير حسين ناطمي سيد علي اشرف صدرلديني محمد رضا نيشابوري ابوالفضل ناصري

Διαβάστε περισσότερα

بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC)

بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC) .۱ No. F-3-AAA- بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC) ا رمان صفايي قرهپت اين گي ورگ حس ين حسينيان حسين عسكان ابيانه

Διαβάστε περισσότερα

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx مقامت مصالح N = m α Δ Δ - تنش كرنش: - يادآري تعاريف: - تنش: Δ.cos α =τ تنش برشي Δ Δ.sin α =σ تنش عمدي (نرمال) Δ - احدها: احدهاي تنش همان احدهاي فشار ميباشند.,K,M,... / N kgf / cm 9 8 = m - كرنش: عبارتست

Διαβάστε περισσότερα

بررسی رفتار تسهیم دانش کارکنان در یک سازمان با فناوری پیشرفته مبتنی بر نظریه رفتار برنامهریزی شده

بررسی رفتار تسهیم دانش کارکنان در یک سازمان با فناوری پیشرفته مبتنی بر نظریه رفتار برنامهریزی شده مدیریت نوآوری نشریه علمی - پژوهشی مدیریت نوآوری سال چهارم شماره 4 زمستان 1394 صفحه 61-80 بررسی رفتار تسهیم دانش کارکنان در یک سازمان با فناوری پیشرفته مبتنی بر نظریه رفتار برنامهریزی شده 4 سیدمهدی حسینیسرخوش

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک محمد سعدي مسگري 2 حميد مطيعيان 1 محمد اصالني *1 9 دانشجوي دکتري سیستمهاي اطالعات مکاني- دانشکده مهندسي نقشهبرداري- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

ترانسفورماتور مولف : جواد خشت زر قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق

ترانسفورماتور مولف : جواد خشت زر قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق ترانسفورماتور قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق ترانسفورماتور ترانسفورماتور وسیله ای است که انرژی الکتریکی را از یک سطح به سطح دیگری انتقال میدهد بدون اینکه در کمیت های نامی

Διαβάστε περισσότερα

موضوع ارائه : شش سیگما

موضوع ارائه : شش سیگما استاد مربوطه: دکترعبدالستار صفایی موضوع ارائه : شش سیگما ارائه دهندگان: فاطمه عسکریان امیری غزاله کردی مهین قاسمی نیلوفر ندیم کبیری شش سیگما سیگما پیشینه مقدمه مثال از شش سیگما اهداف شش سیگما نکات ابزار

Διαβάστε περισσότερα

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی فصلنامه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري سال چهارم/ شماره پانزدهم/ پايیز 1931 تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی ابراهیم عباسی

Διαβάστε περισσότερα

مجلد 11 شماره 1 مقاله عادي ايران. Q-Learning كليدي: چندعامله. مدلهاي تصادفي يادگيري بازيهاي درباره بالايي الگوريتم

مجلد 11 شماره 1 مقاله عادي ايران. Q-Learning كليدي: چندعامله. مدلهاي تصادفي يادگيري بازيهاي درباره بالايي الگوريتم علوم و مهندسي كامپيوتر ايران نشريه علمي پژوهشي انجمن كامپيوتر مجلد شماره صفحات 62-56 مقاله عادي ( 392 فلا( افزايش مبتني بر مورد براي استدلال تلفيقي مبتني بر يادگيري تقويتي و مدل يك كارايي سيستمهاي چندعامله

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha

بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha رحیم حداد 1 * بهارا رستمی نیا 2 بهور اصغری 1,*-نویسنده مسئول:دانشیارگروه بیوتکنولوژ ی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بین امللی

Διαβάστε περισσότερα

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است.

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است. قيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 3/ پاييز 7-6/0/389 اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 2-27/7/389 شاخص كيفيت (WQI) آب رودخانه كارون بهعنوان نشاندهنده اثرات پساب صابونسازي خرمشهر 2 * علي داداللهي سهراب

Διαβάστε περισσότερα

{hmontazeri, 1- مقدمه

{hmontazeri, 1- مقدمه كاربردي از يادگيري تقويتي در آموزش مهارت دريافت توپ عاملهاي فوتباليست حسام منتظري رضا صفابخش دانشكده مهندسي كامپيوتر و فن اوري اطلاعات دانشگاه صنعتي اميركبير {hmonazeri, safa}@au.ac.ir چكيده - اين مقاله

Διαβάστε περισσότερα

One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure

One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure Setareh Soltany 1, Jafar Alavy Toussy 2, Mohammadreza Tamaddon 3, Raheb Ghorbani 4 1 Department

Διαβάστε περισσότερα

تعیین پرتفوی بهینه از صنایع کارای بورس با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها از دیدگاه سرمایه گذاران نهادی 53 )مطالعه موردی بانک انصار(

تعیین پرتفوی بهینه از صنایع کارای بورس با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها از دیدگاه سرمایه گذاران نهادی 53 )مطالعه موردی بانک انصار( تعیین پرتفوی بهینه از صنایع کارای بورس با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها از دیدگاه سرمایه گذاران نهادی 53 تعیین پرتفوی بهینه از صنایع کارای بورس با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها از دیدگاه سرمایه

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. yahoo.com چکيده مقدمه

Archive of SID.    yahoo.com چکيده مقدمه اثر تقويت پايه هاى پل بتن مسلح با استفاده از ورقهاى فولادى در برابر مولفه قاي م زلزله دکتر علیرضا رهایی- مهندس ابراهیم چینی فروش دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهدی آرزومندی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله

Διαβάστε περισσότερα

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص Iranian Journal of lrrigation and Drainage No., Vol. 8, Mar-Apr 04, p. 7-35 7-35. نشريه آبياري و زهكشي ايران شماره جلد 8 فروردين - ارديبهشت 393 ص ارزيابي انواع روشهاي اندازهگيري برآورد هدايت هيدروليكي

Διαβάστε περισσότερα

بسم الله الرحمن الرحیم دورۀ متوسطۀ اول

بسم الله الرحمن الرحیم دورۀ متوسطۀ اول بسم الله الرحمن الرحیم ریا ض ی 7 دورۀ متوسطۀ اول فهرست سخنی با دانش آموز فصل 1 راهبردهای حل مسئله فصل 2 عددهای صحیح معرفی عددهای عالمت دار جمع و تفریق عددهای صحیح )1 ) جمع و تفریق عددهای صحیح )2 ) ضرب

Διαβάστε περισσότερα

دوره 45 شماره 1 بهار 1393 چكيده نرمافزار آماري SAS و از روية مدل مختلط با درنظرگرفتن اثر تصادفي گاو براي مقايسة مقدمه تلفن:

دوره 45 شماره 1 بهار 1393 چكيده نرمافزار آماري SAS و از روية مدل مختلط با درنظرگرفتن اثر تصادفي گاو براي مقايسة مقدمه تلفن: ص ) و ت ه ب (59-68 نشريه علوم دامي ايران دوره 45 شماره 1 بهار 1393 كاربرد تابع سينوسي براي مدلسازي منحني شيردهي گاوهاي هلشتاين و مقايسة آن با توابع وود و دايجكسترا در يك گلة گاو هلشتاين *2 1 سميه لطفي

Διαβάστε περισσότερα

یک عمر سالمت با خود مراقبتی

یک عمر سالمت با خود مراقبتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت بهداشت دفتر آموزش و ارتقای سالمت بسته آموزشی و اطالعاتی»خودمراقبتی«ویژه هفته سالمت 1 تا 7 اردیبهشت 93 یک عمر سالمت با خود مراقبتی هفته سالمت 1 تا 7 اردیبهشت 1393

Διαβάστε περισσότερα

تعيين ارزشهاي حفاظتي و تفرجي پارک جنگلي سيسنگان نوشهر با استفاده از تمايل به پرداخت افراد

تعيين ارزشهاي حفاظتي و تفرجي پارک جنگلي سيسنگان نوشهر با استفاده از تمايل به پرداخت افراد پژوهش و سازندگي در منابع طبيعي تعيين ارزشهاي حفاظتي و تفرجي پارک جنگلي سيسنگان نوشهر با استفاده از تمايل به پرداخت افراد حميد اميرنژاد دانشجوي دكتري اقتصاد منابع طبيعي دانشگاه تربيت مدرس صادق خليليان استاديار

Διαβάστε περισσότερα

بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات

بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات The 9th Sypou on Advance n Scence and Technology (9thSASTech), Mahhad, Ian. 9thSASTech.kh.ac. بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات عبدالمحمد

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. یا یات کار دی وا د لا جان مقدمه 1 2 چکیده 1 SDE. ا درس الکترونیکی:

Archive of SID.  یا یات کار دی وا د لا جان مقدمه 1 2 چکیده 1 SDE. ا درس الکترونیکی: ج ه ر یا یات کار دی وا د لا جان سال م ماره ١ (ایپپی ٢۴ ھار ٨٩ ص ص ٩٣-١٠١ مقایسه عددی جواب معادله دیفرانسیل تصادفی با نوفه سفید گاوسی و پواسونی رمضان رضاییان رحمان فرنوش. چکیده دانشکده علوم پایه دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

شماره 31 بهار و تابستان 92 No.31 Spring & Summer

شماره 31 بهار و تابستان 92 No.31 Spring & Summer 335-355 زمان دريافت مقاله: 1390/9/20 زمان پذيرش نهايي: 1391/6/30 رتبه بندی حوزه های مختلف ریسک زیست محیطی و سالمت انسان در فناوری نانو با استفاده از روش Topsis و AHP در محیط فازی محمد جوانمردی- دانشجوي

Διαβάστε περισσότερα

دکتر رسول نظري 1 دکتر حمید قاسمی 2 زهرا سهرابی 3 چکیده

دکتر رسول نظري 1 دکتر حمید قاسمی 2 زهرا سهرابی 3 چکیده پذیرش: 92/11/27 دریافت: 92/05/16 ص ص: 93-102 چکیده مقدمه و هدف: شناخت و بررسی رابطه بین مهارت هاي ارتباطی سبکهاي رهبري فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدیران در سازمان ه يا ورزشی: مدلسازي معادلات ساختاري دکتر

Διαβάστε περισσότερα

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی No. 3-F-TRN-766 جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی محمد حامد صمیمی سلمان محسنی حسین محسنی موسسە پژوهشی فشارقوي الکتریکی دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران تهران ایران

Διαβάστε περισσότερα