ص ص ISC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ص ص ISC"

Transcript

1 بازار بر برق مصرف در صرفهجویی اثر بررسی تعادل الگو یک از استفاده با تولید نهادههای عمومی حقیقی ایمان اقتصادی علوم دکتری منظور داود صادق)ع( امام دانشگاه اقتصاد دانشکده دانشیار آقابابائی محمدابراهیم تهران دانشگاه اقتصادي علوم دکتری دانشجوی )چاپی( شاپا 4 شماره هفدهم سال 39 زمستان پژوهشی - علمی فصلنامه 39//08 پذیرش: 39/02/2 دریافت: برق صنعت در سرمایهخروج اثر بررسی برای الگو يک ارائه مقاله این اصلی هدف چکیده: عمومی تعادل الگوي يک از تحليل اين براي ميباشد. برق مصرف در کارايي بهبود فرض با ضرف به ميتوان الگو اين خاص ويژگيهاي از ميشود. استفاده ایران اقتصاد برای محاسبهپذیر ناقص جانشيني فرض و دستمزدها چسبندگي ناهمگن كار بازار برق مورد در ثابت قيمت در بهبود درصد ده با مطالعه اين نتايج اساس بر کرد. اشاره مختلف بخشهاي بين سرمايه میزان به ترتیب به کار نیروی و سرمایه خروج با برق بخش اقتصاد در برق مصرف کارايي کشاورزي و صنايع خدمات بخش نهایی تعادل در شد. خواهد مواجه درصد 9/48 و 9/53 خود به برق بخش از شده خارج سرمايه و کار نيروي پذيرش در را سهم بيشترين ترتيب به ميدهند. اختصاص محاسبهپذیر عمومی تعادل نیرویکار جریان سرمايه خروج برق صرفهجویی کلیدواژهها: ص ص ISC در نمایه C68, D2 :JL طبقهبندي

2 فصلنامه علمی- پژوهشی سال هفدهم مقدمه ايران از لحاظ مصرف انرژي به منظور توليد كاالها و خدمات وضعيت مطلوبي نداشته و جزو كشورهاي با شدت انرژي بسيار باال محسوب ميشود. شدت مصرف نهايي انرژي در كشور نه تنها در مقايسه با كشورهاي نفتخيز بسيار باالتر بلكه از برخي مناطق نظير آمريكاي شمالي آفريقا و خاورميانه نيز بيشتر است. در سال 2009 در سطح جهان به طور متوسط براي توليد يك ميليون دالر ارزش افزوده 8 تن معادل نفت خام انرژي مصرف شده است در حاليكه اين رقم در ايران بيش از دو برابر مقدار متوسط جهاني است. در سال 389 کل فروش برق وزارت نیرو و صنایع بزرگ در حدود 88 هزار گیگاوات ساعت بوده است که نسبت به سال 388 در حدود 0/8 درصد رشد داشته است. در این بین سهم بخش خانگی 33/ درصد بخش صنعتی 33/2 درصد سهم بخش کشاورزی و عمومی به ترتیب 3/ و /6 درصد از مصرف برق کل کشور بوده است كشاورزي صنعتي تجاري عمومي خانگي شماره 4 زمستان نمودار )(: مصرف برق در بخش های مختلف تامین شده توسط وزارت نیرو)گیگا وات ساعت( منبع: ترازنامه انرژی سال 389 باال بودن مصرف انرژی در کشور بهینهسازی مصرف انرژی به طور کلی و انرژی برقرار به طور. ترازنامه انرژی سال 389 ص

3 رب اما است. کرده تبدیل کشور در انرژی سیاستگزاران اصلی نگرانیهای و دغدغهها از یکی به ویژه پدیده دو وقوع شاهد انرژی مصرف بهینهسازی دنبال به میرود انتظار اقتصادی نظریههای اساس بازگشت معنی به واقع در بازگشتي اثر باشیم.» 2 سرمايه خروج»اثر و» بازگشتي به»اثر مرسوم مهم تقاضای مجدد افزایش و انرژی هزینه کاهش دلیل به که است انرژی صرفهجویی از قسمتی )جبران( 390(. حقیقی و آقابابایی )منظور میشود ایجاد آن از ناشی نیروی ویژه به منابع بخشی بین تخصیص بر برق مصرف بهینهسازی اثرات بررسی به مقاله این در هدف است. پرداخته سرمایه خروج اثر معرفی به مشخص طور به مقاله این میپردازیم. سرمایه و کار برق صنعت در کار نیروی و سرمایه کارگیری به بر برق مصرف در صرفهجویی تاثیر بررسی مقاله این است. )CG( 3 محاسبهپذير عمومي تعادل الگوي يک چارچوب در ایران اقتصادی بخشهای سایر و تجربی مطالعههای و نظری مبانی و برق بخش در کار نیروی و سرمایه جریان بر برق مصرف در صرفهجویی اثرات تحليل زمینه در است: شده مطرح مختلف دیدگاه دو برق بلندمدت عرضه حجم افزایش باعث مدت بلند در برق مصرف در صرفهجویی که میکند بیان نظریه یک بخشهای در ویژه به انرژی مصرف بهینهسازی بلندمدت در میشود. برق صنعت در سرمایهگذاری همه در سرمایه موجودی افزایش نتیجه در و تولید عوامل نهایی بهرهوری افزایش موجب تولیدی برق داخلی عرضه افزایش نتیجه در و اقتصاد تولید امکانات فضای افزایش میشود. اقتصاد بخشهای نوبه به که کند ایجاد برق برای جدیدی القایی تقاضای یافته کاهش برق نهاده قیمت میشود سبب 2000( )بروکز شد خواهد موجب را برق بخش در سرمایهگذاری افزایش خود از ناشی قیمت کاهش دارد. تاکید برق صنعت در سرمایه حجم کاهش بر دیگر نظریه مقابل در این از میشود. برق بخش سودآوری افت و برق عرضهکنندگان درآمد کاهش باعث برق تقاضای کاهش به گاهي مییابد. کاهش بلندمدت در برق عرضه یافته کاهش برق بخش در سرمایه تشکیل میزان رو رخ زمانی درآمد کاهش طبعا ميشود. گفته سرمایهگذاری«کاهش»اثر ثابت سرمایه کاهش پديده مقدار افزایش درصد اینصورت در که باشد یک از کوچکتر برق تقاضای قیمتی کشش که میدهد تولید... نهادههای بازار بر برق مصرف در صرفهجویی اثر بررسی دیگران و حقیقی 27. Rebound ffect 2. Diinvetment effect 3. Comutable General quilibrium 4. Brooke

4 فصلنامه علمی- پژوهشی تقاضا کمتر از درصد کاهش قیمت خواهد بود )ترنر 2009(. به نظر میرسد تفاوت این دو رویکرد در توجه به الگوی تخصیص منابع و همچنین زمان است. رویکرد اول نگاه بلندمدت داشته و بر این باور است که حجم سرمایه در بخش برق افزایش خواهد یافت. اما رویکرد دوم نگاه تخصیصی داشته و معتقد است سهم بخش برق در تخصیص منابع تولید در یک کشور کاهش مییابد. به بیان دیگر رویکرد اول بر اثر مقیاس تمرکز دارد و رویکرد دوم بر اثر جانشینی. شکل آتی این تفاوت را نمایش میدهد. بدین معنی که در رویکرد اول افزایش در سرمایهگذاری ناشی از افزایش مقیاس کل اقتصاد است )قسمت ب شکل 2 ( و در رویکرد دوم کاهش در سرمایه صنعت برق ناشی از جانشینی سرمایه در بخشهای مختلف است )قسمت الف شکل 2 (. سال هفدهم برق برق شماره 4 ساير ساير الف ب شکل) (: اثر صرفه جویی در مصرف برق بر منحنی امکانات تولید بر اساس دو نظریه رقیب منبع: الگو پژوهش زمستان 39 در دنیا مطالعههای اندکی در خصوص اثر خروج سرمایه صورت پذیرفته است. اما مطالعههایی را میتوان یافت که اثرات صرفهجویی در مصرف انرژی را مورد بررسی قرار دادهاند. واشیدا در سال 2004 اثرات اقتصادی و محیط زیستی ناشی از بهبود کارایی مصرف انرژی را مورد بررسی قرار داده است. در این مطالعه از یک الگوی تعادل عمومی 33 بخشی برای اقتصاد ژاپن بهره گرفته شده است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که اندازه اثر بازگشتی و میزان تغییرهای فعالیتها در بخشها به. Turner 28

5 دارد. بستگی خانوار مطلوبیت توابع در جانشینی کشش همچنین و تولید فناوری در جانشینی کشش 2004(. )واشيدا است شده محاسبه %70 تا %35 بین بازگشتی اثر مطالعه این در منحنی در آن نقش و انرژی مصرف در صرفهجویی اثرات بررسی به )2004( 2 ويکستروم مطالعه برای محاسبهپذیر عمومی تعادل الگوی یک از مطالعه این در است. پرداخته 3 محیطی زیست کوزنتز پسانداز بر انرژی مصرف در صرفهجویی اثر مقاله این در چند هر است. شده گرفته بهره سوئد اقتصاد گزارش بخشها بین سرمایه تغییرهای بر آن اثر اما است بوده مدنظر سرمایه تشکیل و سرمایهگذاری است. نشده است گرفته قرار بررسی مورد نیز نروژ اقتصاد در انرژی مصرف در کارایی بهبود از ناشی اثرات بهبود اثرات بررسی برای عمومی تعادل الگوی یک از مطالعه این در 2004(. 4 راسموسن و )گرپراد تحلیل را بازگشتی اثرات نیز مطالعه این چند هر است. شده استفاده نفت و برق مصرف در کارایی است. نداده قرار توجه مورد را سرمایه خروج اما کرده ثبات فرض نظری الگو در اینکه نخست که است این در مطالعهها سایر با حاضر مقاله تمایز وجه و شده گذاشته کنار مقیاس اثر دیگر عبارت به است. شده لحاظ کار نیروی حجم و سرمایه انباره و سرمایه خروج اینکه دوم است. مختلف بخشهای بین سرمایه و کار جریان جانشینی اثر بر تمرکز نتایج حساسیت همچنین است. بوده مدنظر مقایسهای ایستای تحلیل یک در برق بخش از کار نیروی است. شده محاسبه نیز جانشینی پارامترهای انتخاب به تولید... نهادههای بازار بر برق مصرف در صرفهجویی اثر بررسی دیگران و حقیقی 29 دادهها و پژوهش روش جزئي تعادل روشهاي از ميتوان اقتصادي متغيرهاي بر انرژي مصرف بهينهسازي تاثير تحليل در انرژي بازار به جزئي تعادل رويكرد در هستند. محدوديتهايي داراي روشها اين اما گرفت بهره رب موثر عوامل همه نميتوان رو اين از ميشوند. فرض ثابت اقتصاد بخشهاي ساير به مربوط شرايط»فرض عمومي تعادل رويكرد در اما کرد. تبيين را اقتصاد مختلف بخشهاي بين سرمايه تخصيص بين سرمايه و كار تخصيص عمومي تعادل رويكرد در ميشود. گذاشته كنار شرايط«ساير ثبات و كار نيروي دستمزد و ميگيرد انجام سرمايه و كار نسبي بازدهي اساس بر اقتصاد مختلف بخشهاي سرمايه خروج و ورود بر موثر عوامل ديگر عبارت به ميشود. تعيين درونزا صورت به سرمايه سود نرخ. Wahida 2. Viktrom 3. nvironmental Kuznet curve 4. Greerud& Ramuen

6 سال هفدهم شماره 4 زمستان 39 فصلنامه علمی- پژوهشی به يك بخش به صورت درونزا و بر اساس تعاملهای بخشها و نهادهاي اقتصاد الگوسازي ميشوند. با توجه به اينكه رويكرد تعادل عمومي نگاه جامعتري به متغيرها و تعاملهای موثر در سرمايهگذاري دارد به نظر ميرسد نتايج بهتري نيز دربرداشته باشد. از اينرو در بررسي مسئله پژوهش حاضر از رويكرد تعادل عمومي محاسبهپذير بهره گرفتهايم. ويژگيهاي الگو پژوهش در الگو تعادل عمومی مورد استفاده در اين مقاله اقتصاد ایران یک اقتصاد باز و کوچک در اقتصاد جهاني فرض ميشود. توابع تولید و مصرف از نوع توابع داراي کشش جانشيني ثابت )CS( و با ساختار اليهاي 2 در نظر گرفته ميشوند. سه فرض اساسی در الگوهای تعادل عمومي شامل تسویه بازار توازن درآمد و شرط سود صفر در نظر گرفته شده است. از ويژگيهاي خاص الگوي پژوهش حاضر ميتوان به فرض قيمت ثابت در بازار برق بازار كار ناهمگن چسبندگي دستمزدها و فرض جانشيني ناقص سرمايه در بخشهاي مختلف اشاره نمود. پس از کاليبره كردن الگو اثرات ناشي از ده درصد صرفهجویی در مصرف برق بر پرداختي به سرمايه و همچنین ورود و خروج سرمايه و نیروی کار در همه بخشهای تولیدی مورد تحلیل و ارزيابي قرار ميگيرد. فرض بر آن است که بهبود کارایی در این الگو برونزا بوده و هزینهای به همراه ندارد. مطالعهها نشان ميدهند كه کششهاي جانشینی میان نهادههای تولید ممكن است بر نتایج حاصل از اين الگوها تاثير داشته باشد. از اینرو در جهت اعتبارسنجي نتايج حاصل شده الزم است حساسیت نتايج نسبت به انتخاب کشش جانشینی میان نهادههای مورد تحليل قرار گيرد. در همين راستا نتايج پژوهش حاضر بر اساس سه كشش جانشيني متفاوت مورد محاسبه قرار گرفته است. ساختار کلي الگوي پايه مورد استفاده الگو مورد استفاده در اين پژوهش يك الگوي تعادل عمومي محاسبهپذير است كه مبتني بر مطالعه شاهمرادي و همكاران )389( توسعه يافته است. الگو پژوهش حاضر نسبت به مطالعههای گذشته در برخي از ابعاد توسعهيافته كه در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.. Contant laticity of Subtitution 2. Neted Structure 30

7 ساختار توليد رفتار توليدکننده در اقتصاد به صورت فرمهاي تابعي الیهای با کشش جانشيني ثابت )NCS( در نظر گرفته شده است. محصولهای هر بخش با استفاده از نهادههای واسطهای غیرانرژی )M( انرژی )( نیروی کار )L( و سرمایه )K( تولید میشود. تفاوت اين مطالعه با پژوهشهای گذشته در اين است كه ساختار الیهای در نظر گرفته شده در این مطالعه به صورت KLM- است. به عبارت ديگر اليه انرژي )( به عنوان جانشيني براي مجموع ساير نهادهها )KLM( در نظر گرفته شده است. اين ساختار كمك ميكند تحليل حساسيت نسبت به كششهاي جانشيني بين انرژي و ساير نهادهها ممكن شود. به عالوه نهاده انرژي به نوبه خود به نهاده برق و انرژیهاي فسيلي تقسيم ميشود. ساختار کلی بخش توليد در الگو در شکل آتی ارائه شده است. محصولات بررسی اثر صرفهجویی در مصرف برق بر بازار نهادههای تولید... محصول بخش S حقیقی و دیگران لايه غير انرژي لايه انرژي لايه كالاي واسطه لايه ارزش افزوده برق لايه انرژي فسيلي نيروي كار سرمايه 3 شکل) 2 (: ساختار توليد در الگوي پيشنهادي منبع: الگو پژوهش. Neted Contant laticity of Subtitution

8 39 زمستان 4 شماره هفدهم سال پژوهشی علمی- فصلنامه مختلف بخشهاي بين اوليه نهادههاي ناقص جابجايي الگوسازي در پژوهش اين ديگر نوآوري لذا ميشوند گرفته نظر در همگن کامل بهطور سرمایه و کار نیروی مطالعههای از بسياري در است. بخشها بين سرمايه بازدهي و دستمزد و است ممكن بخشها بين سرمايه و كار نيروي سريع جابجايي فرض ناهمگن کامل بهطور سرمايه و كار نيروي مطالعههای از ديگر برخي در ميشود. فرض يكسان نيا الگو در نيست. امكانپذير بخشها بين كار نيروي و سرمايه جابجايي هيچگونهای لذا و ميشوند مختلف بخشهای در سرمايه و کار نيروي بین ناقص جانشيني تعریف با است شده سعي پژوهش بازدهي تفاوت همچنين و دستمزدها تفاوت امكان فرض اين شوند. نزديكتر واقعيت به الگو روابط ميكند. فراهم را مختلف بخشهاي در سرمايه صنعت كشاورزي مختلف بخشهاي براي ايران در برق تعرفه اينكه ديگر توجه قابل نكته»قيمتگذاري قيمتها در تفاوت اين گرفتن نظر در براي حاضر پژوهش در است. متفاوت و... خانگي شده گرفته نظر در متفاوت مختلف بخشهای در انرژی قيمت و الگوسازي برق بازار براي تبعيضي«است. خانوار مخارج ساختار نظر در )389( ديگران و شاهمرادي مطالعه به شبيه حاضر پژوهش در خانوار مخارج الگوي ديگر عبارت به است. شده فرض M-S صورت به اليهاي ساختار كه تفاوت اين با شده گرفته انرژي بين جانشيني دوم اليه در سپس ميشوند. تركيب اول اليه در )S( پسانداز با مصرفي كاالهاي کاالهاي و انرژي مصرف به فرد مصرف ساختار اين در شد. خواهد تعريف )M( غيرانرژي و )( هب ميشود. تقسيم فسيلي سوختهاي و برق مصرف به نيز انرژي مصرف ميشود. تقسيم غيرانرژي نآ بر فرض و بوده مواجه بودجه محدودیت با فرد میکند. پسانداز نیز برونزایی نرخ با فرد عالوه شده ارائه 2 شکل در خانوار مخارج ساختار است. ثابت سرمایه و کار نیروی اولیه موجودی که است است. از اولیه موجودی بودن ثابت به توجه با خود ثابت بودجه قید به توجه با فرد ساختار این در میکند. حداکثر مصرف از را خود مطلوبیت پسانداز ثابت میزان و سرمایه- و کار نیروی 32

9 پسانداز برق خانوار مخارج انرژي مركب كالاي مصرف فسيلي انرژيهاي مطلوبيت تابع و تقاضا ساختار )3(: شکل پژوهش الگو منبع: انرژي غير مركب كالاي تولید... نهادههای بازار بر برق مصرف در صرفهجویی اثر بررسی عمومي تعادل الگو رياضي روابط معادله صورت به را بخش هر براي صفر سود شرط ميتوان CS توليد توابع فرض به توجه با )KLM( نهادهها ساير و )( انرژي از CS تركيب اساس بر ميتوان را توليد هزينه كرد. بيان )( زا CT تركيب يك اساس بر ميتوان نيز را محصولها توليد از حاصل درآمد همچنين داد. نمايش توليدي فعاليت هر درآمد ميشود مشاهده كه همانطور کرد. تدوين فعاليت يك توليدي محصولهای است. شده تدوين )( محصول هر قيمت از تابعي صورت به دیگران و حقیقی i, i KLM, KLM, 0 i ) ( f, m, KLM KL M ) 2( 33. Contant elaticity of tranformation

10 پژوهشی علمی- فصلنامه هفدهم سال 4 شماره 39 زمستان (4) )3( KL f, f f M M M m, m (4) m, M m, m, m m (4) (4) m, M m m, m (4) (4) M m m m m, m m (5) m m (4) (4) m m M m, m )4( m ff, FF ff, FF el, el (5) el, ff, FF ff, FF el, el, el el ff, FF el, el (5) ff, FF el, el ff, FF el, el (5) (5) (5) (5) (6) (5) ff, FF el, el )5( FF FF FF FF FF e, FF e, e (6) (6) e, e, e, e (6) (6) e, FF e e, e (6) (6) e (6) e e e e e e FF e, e )6( د نشان معادلها اين e در لاي در سهم لايههاي پارامتر بااليي لايههاي لايههاي در اليههاي در لايههاي بالايي سهم سهم در در لايههايدر سهم پارامتر سهم پارامتر سهم پارامتر سهم پارامتر پارامتر در قيمت پارامتر قيمت سهم قیمت سطح سطح قيمت پارامتر سطح سطح قيمت سود سطح سود سود سود سطح قيمت سطح سطح سطح سود سطح دهنده دهنده سود دهنده سطح نشان نشان سطح سود نشان دهنده نشان معادلها معادلها دهنده سطح نشان معادلها اين نشان دهنده اين در در اين معادلها نشان اين اين در در ايندر معادلها اين در در اين در جانشيني عوامل كشش کشش عوامل بين عوامل توليد توليد بين جانشيني بين عوامل بين عوامل جانشيني كشش بين كشش بين جانشيني تبديل كشش جانشيني تبديل كشش کشش كشش تبديل كشش تبديل تبدیل پاييني كشش کشش پاييني كشش تبديل لايههاي پاييني پاييني كشش لايههاي پاييني اليههايدر سهم لايههاي پاييني لايههاي پارامتر سهم در سهم سهم لايههايدر پارامتر پارامتر بالايي سهم سهم بالايي پارامتر در بالايي پارامتر بالايي سهم پارامتر بالايي بالايي جانشين كشش يا يا يا جانشيني انرژيه فسيلي ρ يا يا انرژيه بين كشش بين يا انرژيه بين جانشيني بينρ فسيلي يا انرژيه بين جانشيني كشش انرژيهاي كشش بين واسطهاي كشش جانشيني بين واسطهاي كشش جانشيني نهادههاي واسطهاي كشش کشش نهادههاي بين واسطهاي نهادههاي واسطهای بين جانشيني بين جانشيني نهادههای بين نهادههاي كشش بين جانشيني كشش بين كشش جانشيني بين توليد كشش توليد جانشيني كشش توليد توليد كشش توليد توليد غير بين كشش فسيلي ρ و نهادهها ساير اليه ساي لايه جانشينيو جانشينيانرژي لايه انرژي γكششبين جانشيني و انرژي اليهغير غير غير نهادههاي انرژي γكشش بين جانشيني و افزوده كشش نهادههاي غير غير نهادههاي و و افزوده غير ارزش γ نهادههايو انرژي بين بين جانشيني غير افزوده ارزش و افزوده ارزش بين نهادههايو ارزش افزوده كشش و جانشيني بين بين ارزش افزوده جانشيني فسيلي ρ كشش بين ارزش كشش جانشيني بين فسيلي ρ كشش فسيلي ρ كشش فسيلي ρ بخش انرژيهاي انديس نشاندهندهلايه لايهو وبرق بين برق همچنين جانشيني بين هستند. كشش فسيلي ν انرژيهايو نهادهها نهادهها اليه وساير برق بينلايه انرژيلايهو جانشيني و انرژي كشش لايه νبين همچنين بين انرژيهاي هستند. انرژيهاي فسيلي لايه ولايه انرژيهايو برق لايه برق لايه بينو برق و برق لايه جانشيني بين بين جانشينيو برق كشش بين كششν جانشيني كششوν و نهادهها ν νو كشش نهادهها سايرو نهادهها ν لايه ساير و نهادهها سايرو و لايه انرژي لايه سايرو لايه انرژي لايه و انرژي لايه بين بين لايه لايهو انرژي بين بين لايه بين غیر محصولات محصولات واسطهای نهادههاي انديس انديس توليدي توليدي j سرمایه بخش بخش و کار انديس انديس نیروی انديس نشاندهنده f تولیدی محصوالت همچنين همچنين انديس هستند. هستند. i تولیدی فسيلي فسيلي كار نيروي محصولاتانديس توليدي محصولات انديس توليدي انديس بخش بخش توليدي انديس بخش انديس نشاندهنده انديس نشاندهندهبخش انديس همچنين نشاندهنده همچنين هستند. هستند. همچنين فسيليهستند. هستند. فسيلي فسيلي هستند. الكتريكي انرژي انديس el و انرژي انديس e برق انرژی انديس انديس غيرانرژيبرق غيرانرژيبرق واسطهاي واسطهاي نهادههاي نهادههاي انديس انديس سرمايه سرمايه و نيرويوكار نيروي انديس انديس توليدي توليدي الك انرژي انديس el انديس غيرانرژيبرق انديسو انرژي غيرانرژيبرق انديس غيرانرژيبرق واسطهاي غيرانرژيبرق واسطهاي واسطهاي نهادههاي نهادههاي واسطهاي نهادههاي انديس انديس نهادههاي هستند. سرمايه سرمايه انديس سرمايه الكتريكي و وو انديس سرمايه كار كار كار نيروي انرژي نيروي و سرمايه كار و كار انديس نيروي انديس نيروي و كار انديس el و توليدي انديس نيروي توليدي انديس توليدي توليدي معادله اين اساس بر ميدهد. نشان را )KLM( نهادهها ساير اليه مورد در تابعي فرم )2( معادله هستند. الكتريكي انرژي انديس el و انرژي انرژي م در تابعي فرم )5( (2) معادلهمعادله در دادهاند. تشكيل را CS تركيب يك )KL( اساس اساس بر ميدهد. بر ميدهد. نشان نشان را (KLM) را (KLM) نهادهها نهادهها ساير هستند. افزوده ساير لايه هستند. مورد لايه ارزش الكتريكي هستند. اليه مورد در تابعي انرژي الكتريكي هستند.با در انرژي )M( واسطه تابعي فرم انديس انرژي (2) فرم انديس الكتريكي el انرژي مواد معادله (2) elو انديس انرژي el اليه معادله انديسو انرژيو el el انديسو انرژي و انرژي el و انرژي واس مواد لايه را اساس نيز CS اساس را معادله )6( بر اساس وبر CS بر اساس تركيب ميدهد. )4( اين بر و )3( تركيب ميدهد. بر اساس معادالت يك نشان نشان ميدهد. بر (KL) رايك را نشان است. ميدهد. (KL) افزوده (KLM) نشان شده افزودهرا (KLM) بيان نشانرا )FF( ارزش نهادهها فسيليرا ارزش لايه نهادهها (KLM) با لايه ساير ساير نهادهها هاي (M) با لايه (M) لايه ساير انرژي نهادهها واسطه مورد مورد ساير مورد اليه واسطه لايه در مواد در لايه با تابعي در مورد )el( ساير مواد لايه تابعي تابعي مورد برق فرم معادله لايه در لايه جانشيني فرم در (2) تابعي فرم مورد معادله تابعي (2) اين معادله (2) نيز فرم در اين معادله فرم تابعي (2) (2) معادله فرم معادله (2) معادله )FF( فسيلي انرژي معادله در ( FF )را دادهاند.را CSرا (FF) فسيلي CS تشكيل تركيبرا فسيلي CS تركيبهاي ورا )M( يك انرژي يك تركيب CS واسطه انرژي (KL) لايه تركيبيك مواد )KL( با لايه (KL) (el) افزوده (KL) يك با (el) برق افزوده ارزش (KL) افزوده ارزش جانشيني برق افزوده لايه جانشيني ارزش بالايه ارزش افزوده اليههاي با نيز ( M )با لايه (5) نيز لايه ارزش در را معادله با (5) (M) واسطه معادلهبا (M) لايه CS مواد مواددر واسطه دادهاند. مواد با تركيب لايه واسطه (M) ترتيب دادهاند. لايه لايه معادله مواد تشكيل مواد واسطه به معادله تشكيل لايه اين لايه معادله مواد اين اين معادله اينلايه معادله اين اين هس به ميتوان را معادالت همه در موجود متغيرهاي ميشود مشاهده كه همانطور ميدهند. نمايش ) معادلات لايههاي (FF) است. لايههاي (FF) شده فسيلي در (FF) بيانرا در CS هاي فسيلي هاي را فسيلي (FF) CS تركيب انرژي هاي هاي فسيلي تركيب لايه انرژي لايه ترتيب انرژي با با با هاي ترتيب (el) لايه (el) لايهبه انرژي نيز با برق به برق (el) (6) نيزبا (el) لايه جانشيني ( 6 )و برق با (4) برق جانشينيو (el) ( 4 )و نيز نيز (3) نيز (5) برقو (5) معادلات (3) (5) معادله نيز جانشيني معادلات معادله نيز (5) است. ( 5 )در دادهاند. معادله در است. نيز شده معادله دادهاند. (5) شده در بيان تشكيل در دادهاند. معادله بيان تشكيل دادهاند. در تشكيل دادهاند. تشكيل تشكيل اين در کرد. تقسيم فني( )ضرايب سهم پارامترهاي و جانشيني پارامترهاي قيمت متغيرهاي دسته و مواد (KL) همانطور لايههاي افزوده همانطور لايههاي در ميدهند. در لايههاي در ارزش را را ميدهند. را CS در نمايش لايههاي در را CS نمايش را تركيب (FF) CS در (FF) تركيب را فسيلي ترتيب تركيب CS فسيلي ترتيب انرژي به به تركيب ترتيب نيز نيز انرژي ( 6 )و (6) (M) به (6) و ترتيب نيز به ( M )و (4) واسطه (4) نيز (6) (4) واسطهو (6) به ( 3 )و موادو (3) (4) نيز (3) معادلاتو (KL) مواد (4) (6) معادلاتو (KL) ( 3 )وو است. افزوده (4) معادلات است. است. افزوده شدهو ارزش (3) شده بيان شده است. ارزش معادلات است. بيان بيان شده شده است. بيان بيان شده بيان ساير اما ميشوند. تعيين تقاضا و عرضه تعامالت اساس بر و هستند درونزا قيمت متغيرهاي بين متغي ميشود دسته سه به ميتوان را معادلات همه انرژي ودر واسطهموجود متغيرهاي مواد (KL) افزودهميشود مشاهده ارزش دسته همانطور سال مشاهده سه همانطور دادههاي ميدهند. به ميتوان كه اساس ميدهند. همانطور نمايش بر فني را معادلات نمايش ضرايب ميدهند. (FF) نمايش يا (FF) فسيلي سهم همه (FF) نمايش پارامترهاي در فسيلي انرژي موجود فسيلي (FF) ميشوند.و انرژي ( M )و متغيرهاي انرژي فسيلي و تعيين واسطه (M) انرژيو (M) برونزا ميشود مواد واسطه مواد واسطهو صورت (M) (KL) مشاهده مواد مواد به واسطه (KL) پارامترها افزوده (KL) موادكه افزوده ارزش (KL) افزوده ارزش ارزش افزوده ارزش پارامترها دسته در كرد. سه تقسيم فني) (ضرايب را معادلات همهسهم پارامترهاي در موجود و جانشيني متغيرهاي پارامترهاي ميشود قيمت مشاهده كه قيمت در دسته همكاران كرد. سه دسته متغيرهاي سه تقسيم دسته بهو شاهمرادي سهبه فني) ميتوان سه دسته به (ضرايب مطالعه به ميتوان سه را را ميتوان اساس سهم معادلات بررابه پارامترهاي ميتوان جانشيني معادلات همه همه كشش در درو همه جانشيني معادلات همه موجود پارامترهاي در در پارامترهاي موجود همه متغيرهاي موجود همچنين متغيرهايدر قيمت موجود شدهاند. ميشود محاسبه متغيرهاي ميشود مشاهده ميشود پايه مشاهده ميشود كه مشاهده كه كه مشاهده كه كه تعيين تعييندر كرد. تقاضا تقسيم تقاضا و عرضه فني) و عرضه تعاملات (ضرايب تعاملات اساسسهم پارامترهاي بر و بر هستند و هستندو جانشيني درونزا درونزا قيمت قيمت متغيرهاي متغيرهاي بينقيمت متغيرهاي بين اين اين قيمت متغيرهاي در كرد.در دركرد. بين تقسيم در كرد. كرد. اين فني) تقسيم فني) در تقسيم كرد. (ضرايب فني) فني) تقسيم (ضرايب سهم سهم (ضرايب فني) پارامترهاي سهم (ضرايب سهم پارامترهاي سهم وو جانشيني پارامترهاي و جانشيني و شدهاند. پارامترهاي پارامترهايو جانشيني انتخاب )389( قيمت پارامترهاي قيمت متغيرهاي قيمت متغيرهاي قيمت متغيرهاي ضرايب تعيين بيان ضرايب )7( يا سهم تقاضا رابطه يا پارامترهاي سهم صورت و عرضه پارامترهاي تعاملات ميشوند. ميشوند. اساس تعيين تعيين بر برونزا و هستند برونزا صورت صورت درونزا به پارامترها به قيمت پارامترها ساير متغيرهاي ساير اما ميشوند. اما بين ميشوند. اين 34 پارامترها ساير تعيين اما ضرايب جانشيني تقاضا تعيين تقاضا ميشوند. تعيين يا سهم تقاضاو و كشش عرضه تقاضا تعيين به است و پارامترهاي عرضه تعاملاتو تقاضا خانوار عرضه تعاملات مخارجو ميشوند. همچنين اساس تعاملات وعرضه درآمد تعيين بر اساس بر تعاملات برابری شدهاند. اساسو و برونزا هستند بر بر اساسو دهنده نشان هستند محاسبه صورت درونزاو هستند بر درونزا کهو پايه به پارامترها سال قيمت هستند درآمد توازن درونزا دادههاي ساير قيمت متغيرهاي درونزا شرط قيمت متغيرهاي قيمت اما اساس ميشوند. بر بين بين فني اين اين متغيرهاي بين بين اين اين بين اين جانشيني كشش پارامترهاي همچنين شدهاند. محاسبه پايه سال دادههاي اساس بر فني سا دادههاي ضرايب اساس ضرايب جانشيني يا سهميا ضرايب بر فني يا كشش پارامترهاي سهم يا ضرايب سهم پارامترهاي يا سهم پارامترهاي ميشوند. شدهاند. ميشوند. پارامترهاي همچنين انتخاب تعيين شدهاند. (389) تعيين برونزا ميشوند. تعيين محاسبه همكاران برونزا صورت برونزا تعيين پايه سال به صورت و به شاهمرادي صورت برونزا پارامترها به پارامترها به صورت سايردادههاي مطالعه بهساير اساس اما اما ساير پارامترها بر اساس ميشوند. ساير اما اما ميشوند. ساير اما ميشوند. شدهاند. انتخاب (389) همكاران و شاهمرادي مطالعه اساس بر برفني شاهمرادي جانشيني مطالعه رابطه رابطه جانشيني اساس صورت كشش برصورت به است كشش جانشيني به پارامترهاي كشش است پارامترهاي شدهاند.خانوار كشش مخارج همچنين پارامترهاي مخارج انتخاب همچنين و درآمد و شدهاند. (389) شدهاند.درآمد همچنين برابري برابري محاسبه همكاران شدهاند. دهنده دهنده محاسبه شدهاند. پايه پايه نشان محاسبهو شاهمرادي سال نشان سال پايه محاسبه كه درآمد كه پايه دادههاي سال درآمد مطالعه سال دادههاي پايه توازن توازن اساس سال شرط شرط بر اساس بر دادههاي فني اساس برفني فني بر اساس فني بر فني نشا كه درآمد رابطه توازن صورت شرط به است خانوار شدهاند. مخارج شدهاند. انتخاب شدهاند. و درآمد انتخاب (389) شدهاند. انتخاب برابري (389) انتخاب همكاراندهنده (389) نشان وو شاهمرادي وكه همكاران ميشود: درآمد شاهمرادي ميشود:و بيان توازن مطالعه و شاهمرادي بيان (7) شرط مطالعه اساس (7) مطالعه بر اساس بر اساس مطالعه بر بر اساس بر رابطه ميشود: رابطه صورت رابطه بيان رابطه به صورت (7) است به صورت رابطه به خانوار است به صورت است خانوار مخارج خانواربه است مخارجو و مخارج درآمد خانوار و درآمد برابري مخارجو درآمد برابري دهنده برابريو درآمد نشان دهنده نشان دهنده برابري كه كه ميشود: نشان نشان درآمد دهنده بيانكه توازن درآمد توازن نشان (7) درآمد شرط شرط توازنكه درآمد شرط شرط توازن شرط

11 بررسی اثر صرفهجویی در مصرف برق بر بازار نهادههای تولید... حقیقی و دیگران. end, f eh, N mh, N N f f h ميشود: SA ) 7( h h h mh, m ) 8( m ff, h el, h el N FF ) 9( FF h h eh, ) 0( e e سمت چپ رابطه )7( نشان دهنده مخارج خانوار )با توجه به توابع مطلوبيت )CS و سمت راست نشان دهنده درآمدهاي خانوار است كه بر اساس سطح مخارج نرمال شده است. در اين روابط Sa سطح مخارج مصرفي خانوار end موجودی اولیه خانوار از عوامل تولید بیانگر شاخص پسانداز کشش جانشینی بین کاالهای مصرفی غیر انرژی کشش جانشيني بين انرژيها σ كشش جانشيني بين اليه انرژي و اليه ساير نهادهها و h انديس خانوارهاست. معادله )8( تركيب CS در اليه غير انرژي را نمايش ميدهد. همچنين معادله )9( تركيب CS بين برق و اليه انرژيهاي فسيلي را بيان کرده و معادله )0( تركيب CS در اليه انرژيهاي فسيلي را نشان ميدهد. الگوسازي عرضه و تقاضاي برق عرضه برق تابعي از سطح فعاليت صنعت برق و قيمت برق است. تقاضاي برق نيز بر اساس مجموع تقاضاي خانوارها و فعاليتها تعيين ميشود. به طور كلي تقاضاي برق تابعي از قيمت برق سطح فعاليت بخشها قيمت انرژيهاي فسيلي قيمت ساير كاالها و درآمد خانوارهاست. در فضاي رقابتي قيمت تعادلي و مقدار تعادلي به صورت درونزا و بر اساس نيروهاي عرضه و تقاضا تعيين ميشوند. رفتار بازار برق را در قالب مسئله MCP و بر اساس توابع هزينه CS اليهاي ميتوان چنين نوشت: 35 Pel ALelSel Del, Del, h 0, Pel 0, ALelSel Del, Del, h )( h h ()

12 D D el,, el, el,,,,, KLM PKLM P P P Pel AL D el, h, h el, h h el, h,,,, M hpm h hp h P P Pel WL D )2( )3( فصلنامه علمی- پژوهشی سال هفدهم كه در آن D نشانگر تقاضا D تقاضا در سال پايه و S عرضه سال پايه است. در واقع D نشانگر میزان مصرف در سال پایه است. به بیان دیگر مصرف برق را میتوان به صورت تقاضای محقق شده در سال پایه بر اساس متغیرهای قیمت در آن سال تعریف کرد. همچنين WL سطح رفاه و درآمد خانوارها و AL سطح فعاليت را نشان ميدهد. انديس h براي خانوارها براي فعاليتها و el براي برق استفاده شده است. همانطور كه مشاهده ميشود تقاضاي برق رابطه معكوس با قيمت برق و رابطه مستقيم با سطح توليد و سطح درآمد خانوارها دارد. ساير روابط از جمله توابع تقاضا و عرضه در بازار كاالها و خدمات بازار عوامل و بازار ارز همچنين شماره 4 روابط تجارت خارجي بر اساس مطالعه شاهمرادي و همكاران )389( تدوين شده است. دادههای مورد استفاده الگو پيشنهادي با استفاده از ماتریس دادههای خرد 380 وزارت نیرو کاليبره شده است. ماتريس دادههاي خرد در واقع يك ماتريس حسابداري اجتماعي است كه به صورت مستطيل )نامتقارن( درآمده است. به عبارت دیگر در حالت کلی دادههای موجود در این ماتریس شکل مستطیل شده ماتریس حسابداری اجتماعی است. این ماتریس دادههای مربوط به تعامالت کارگزاران اقتصادی را به صورت مثبت و منفی بیان میکند. در این ماتریس هر ستون نشانگر درآمد و هزينه يك كارگزار اقتصادي است. هر سطر نيز در واقع عرضه يا تقاضا در يك بازار را نشان ميدهد. در اين جدول مقادير مثبت درآمد يا عرضه بوده و مقادير منفي هزينه يا تقاضا هستند )شاهمرادی حقیقی و زاهدی 389(. ماتریس دادههای خرد بر پایه مفاهیم مهمی از»اقتصاد خرد«بنا شده است که در الگوهای تعادل. شاهمرادي و همکاران )388(. زمستان 39 36

13 عمومی مورد استفاده قرار میگیرند. این مفاهیم که شبیه روابط ریاضی در الگوهای تعادل عمومی است عبارتند از: ( شرط سود صفر اقتصادی در فعالیتهای تولیدی )ستونهای مربوط به فعالیت تولیدی( 2( برابری عرضه و تقاضا در بازارهای اقتصاد )سطرهای بازار کاال و خدمات بازار کار و بازار سرمایه( 3( برابری مخارج و منابع درآمدی برای نهادها خانوار و دولت )ستونهای مربوط به نهادها خانوارها و دولت(. جدول آتی شکل تجمیع شده این جدول را نمایش میدهد. سطر برق را در نظر بگیرید. عدد مثبت در این سطر ارزش عرضه برق را نشان میدهد. همانگونه که مشاهده میشود ارزش برق فروخته شده در سال پایه برابر 0355 میلیارد ریال بوده است. اعداد منفی در این سطر میزان تقاضای برق )یا هزینه هر بخش برای برق( در سال مورد نظر را نشان میدهند. از این رقم هزینه برق بخش کشاورزی بخش صنعت و معدن بخش خدمات و خانگی برای خرید برق به ترتیب و 2283 میلیارد ریال همچنین خالص صادرات برق 2 میلیارد ریال و ارزش برق تقاضا شده توسط بخش فرآورده های نفتی 247 میلیارد ریال بوده است. ستون برق را در نظر بگیرید این ستون نشان میدهد که درآمد حاصل از فروش برق صرف چه چیزی شده است. بر این اساس 777 میلیارد ریال هزینه فرآوردهها نفتی الزم برای تولید برق و هزینه مواد و محصوالت صنعتی 43 میلیارد و هزینه خدمات خریداری شده توسط صنعت برق 388 میلیارد ریال بوده است. جبران خدمات کارکنان هزینهای معادل 773 میلیارد ریال بر صنعت تحمیل کرده و 268 میلیارد نیز رقم مازاد عملیاتی خالص فعالیت این صنعت بوده است. بررسی اثر صرفهجویی در مصرف برق بر بازار نهادههای تولید... حقیقی و دیگران 37

14 سال هفدهم شماره 4 زمستان 39 فصلنامه علمی- پژوهشی جدول )(: ماتریس دادههای خرد انرژی 380 در حالت تجمیع شده )ارقام به میلیارد ریال( دولت و دنیای تشکیل استخراج فرآوردههای صنعت و برق خدمات خانوارها موسسات خارج سرمایه نفت و گاز نفتی معدن کشاورزی -0/ / 548 -/ / /972 محصوالت کشاورزی -2/ 876-0/ / 74 3/ 0 نفت خام و گاز طبیعی -27 5/ / 67-8, / 48 39/ / 627 فرآوردههای نفتی -69/ / 754 -/ 73-90/ / / 954-2/ / 48 مواد و محصوالت صنعتی و معدنی / -3/ / 649-3/ برق 638-9/ 694-2/ / -56/ / / 377 -/ / 090 خدمات / 70-3/ 338 -/ / 8-3/ 695-2/ 270-2/ 824 جبران خدمات كاركنان / -09/ / / 87 درآمد مختلط 0 0 5/ 46 6/ / 727-2/ 68-47/ 709-8/ / 834-6/ 987 مازاد عملياتي )خالص( 93/ / 628-5/ / / 670-4/ 367-4/ 338-3/ 066-3/ 424-3/ 82 مالیات تعرفه و سایر اقالم منبع: محاسبات پژوهش بر اساس ماتریس دادههای خرد انرژی البته ماتریس دادههای خرد انرژی دارای جزییات بیشتری است و حاملهای انرژی را نیز به تفکیک در بردارد. این تفکیک برای بررسی تغییرات فناوری مصرف انرژی و جانشینی بین حاملهای انرژی مفید خواهد بود. نتایج برای اعمال بهبود کارایی و صرفهجویی در مصرف برق پارامتر D در معادله )2( و )3( در ضریب el صرفهجویی ضرب شده است: Del ( efel ) 38 در این رابطه اگر ef برابر % 0 فرض شود به این ترتیب مقدار تقاضای پایه % 0 کاهش را نشان

15 صرفهجویی درصد ده نتیجه در و برق مصرف بهینهسازی اقتصادي اثرات پژوهش این در داد. خواهد غیر و انرژی نهاده بین جانشینی کشش الگو اصلی سناریوی در است. شده محاسبه آن مصرف در نتایج این عالوه به است. شده گرفته نظر در 0/5 واسطه( کاالهای و سرمایه کار نیروی )شامل انرژی )تابع واحد جانشینی کشش و تولید( اول الیه در لئونتیف )تابع صفر جانشینی کشش فرض دو با است. شده مقایسه نیز تولید( اول الیه در 2 کاب-داگالس برق بخش بر اثر محاسبات نتایج ميدهد. نشان برق تقاضاي كاهش در را خود ابتدا برق مصرف در بهينهسازي اثر كمتر کاهش اين اما ميیابد. کاهش نيز آن تقاضای برق مصرف بهینهسازی دنبال به كه ميدهد نشان و )منظور میشود مربوط بازگشتی اثرات پدیده به آن علت که بود خواهد اولیه صرفهجویی میزان از 9/76 میزان به برق تقاضای کاهش درصد ده میزان به برق مصرف در صرفهجویی 390(. همکاران تغییر با که میدهد نشان الگو حساسیت تحلیل است. داشته دنبال به اصلی سناریوی در را درصد نمیکند. تجربه را چندانی تغییر رقم این اول الیه در نهادهها جانشینی کشش برق بخش بر برق مصرف در صرفهجویی درصد ده بهبود تاثير )2(: جدول /0 5 0 انرژی غیر و انرژی نهاده جانشيني كشش -9/ 59-9 /76-9 /78 تقاضا تغییر -4 /37-4 /72-5/ 06 سرمايه به پرداختي -9 /4-9 /48-9 /7 سرمایه تغییر -9 /2-9/ 53-9 /73 کار نیروی تغییر پژوهش محاسبات منبع: تولید... نهادههای بازار بر برق مصرف در صرفهجویی اثر بررسی دیگران و حقیقی است آن انتظار شده منجر برق بخش فعاليت سطح كاهش به برق تقاضاي كاهش كه آنجا از را سرمایهگذاری کاهش اثر 2 جدول نتایج يابد. كاهش نيز سرمايه و كار از برق بخش تقاضاي كه موجودی برق بخش در سرمایه پرداختي درصدی 4/72 کاهش دنبال به که گونهای به میکند تایید بخش در شاغل کار نیروی عالوه به مییابد. کاهش درصد 9/48 میزان به نیز بخش این در سرمایه است. مواجه درصدی 9/53 کاهش با نیز برق 39. Leontief 2. Cobb-Dougla

16 فصلنامه علمی- پژوهشی اثر بر بخش فرآوردههاي نفتي از سوي ديگر كاهش سطح فعاليت بخش برق منجر به كاهش تقاضاي بخش برق از نهادههاي واسطه به ويژه سوخت نيروگاهها خواهد شد. به اين ترتيب به نظر ميرسد كاهش فعاليت بخش برق بيشترين تاثير را بر بخش فرآوردههاي نفتي بر جاي خواهد گذاشت. البته نتايج محاسبات نشان ميدهد که بهينهسازي مصرف برق تاثير منفي كوچكي بر بخش فرآوردههاي نفتي خواهد داشت. همانطور كه جدول 3 نشان ميدهد کاهش در تقاضای برق ناشي از صرفهجویی به نوبه خود سبب کاهش تقاضای فرآوردههای نفتی به میزان 0/23 واحد درصد خواهد شد. از سوی دیگر این بهبود سبب افزایش 0/04 واحد درصد در پرداختي سرمایه در این بخش میشود. جدول )3(: تاثير 0 درصد صرفهجویی در مصرف برق بر بخش فرآوردههای نفتی -0 /27 0/ 20-0 /25-0 /32 0/5-0 /23 0/ 04-0 /2-0/ 27 سال هفدهم 0 كشش جانشيني نهاده انرژی و غیر انرژی -0/ 4 تغییر سطح فعالیت -0/ 5 پرداختي به سرمايه -0/ 4 تغییر سرمایه -0/ 6 تغییر نیروی کار منبع: محاسبات پژوهش شماره 4 علیرغم افزایش پرداختي به سرمايه موجودی سرمایه کاهش مییابد زیرا عوامل ديگري نيز بر موجودي سرمايه هر بخش تاثيرگذار هستند. سرمایه هر بخش ارتباط مثبتی با سه عامل پرداختي به سرمایه سطح فعالیت بخش و قیمت نهادههای جانشین دارد. از اینرو هر چند در این مورد پرداختي به سرمايه در بخش فرآوردههای نفتی افزایش ناچیزی را تجربه نموده اما به دلیل کاهش سطح فعالیت این بخش به میزان 0/4 واحد درصد موجودی سرمایه بخش فرآوردههای نفتی نیز در مجموع کاهش 0/2 واحد درصدی را تجربه میکند. به عالوه تغییر کشش جانشینی در الیه اول تولید تغییرات زیادی را در موجودی سرمایه و نیروی کار به دنبال ندارد. دليل اين كاهش خفيف در فعاليت بخش فرآوردههاي نفتي آن است كه صادرات و عرضه داخل جانشين كامل يكديگر نيستند. به عبارت ديگر با كاهش تقاضاي بخش برق از فرآوردههاي نفتي صادرات فراوردهها افزايش مييابد اما اين افزايش ممكن است كاهش در تقاضاي داخلي را پوشش ندهد. زمستان 39 40

17 اثر بر ساير بخشها اطالعات ماتريس دادههاي خرد انرژي نشان ميدهد كه سهم برق در هزينه توليد بخشهاي توليدي كشور در حدود /07 درصد است. از اينرو با صرفهجويي ده درصدي در مصرف برق انتظار ميرود ساير بخشهاي توليدي با تغيير اندكي مواجه شوند. نتايج محاسبات نيز حاكي از آن است كه تغيير در سطح فعاليت ساير بخشهاي توليدي كمتر از يك واحد درصد خواهد بود. آنچه در اين پژوهش اهميت دارد جابجايي سرمايه و نيروي كار بر اثر بهينهسازي مصرف برق است. محاسبات نشان ميدهد كه نيروي كار و سرمايه از بخش برق خارج شده و به ساير بخشهاي اقتصاد وارد شدهاند. در اين بين صنعت خدمات و كشاورزي سهم مهمي در پذيرش اين نهادهها دارند. جدول )4(: اهميت بخشهاي عمده اقتصاد در ايجاد ارزش افزوده سهم از جبران خدمات كاركنان سهم از پرداختي به سرمايه % 5 % 2 كشاورزي و دامداري % 34 % 2 استخراج نفت خام و گاز طبيعي % 5 % 5 صنعت % 37 % 70 خدمات منبع: محاسبات پژوهش بر اساس ماتريس دادههاي خرد انرژي بررسی اثر صرفهجویی در مصرف برق بر بازار نهادههای تولید... حقیقی و دیگران بر اساس محاسبات انجام گرفته عمده نيروي كار خارج شده از بخش برق جذب بخش خدمات ميشود. همانطور كه جدول 5 نشان ميدهد در سناريوي پايه % 80 نيروي كار خارج شده از بخش برق وارد بخش خدمات شده و % 4 آنها وارد صنعت خواهند شد. در مورد سرمايه خارج شده از بخش برق نيز بخش خدمات بيشترين پذيرش را خواهد داشت به نحوي كه در حدود % 69 از آن را جذب خواهد کرد. بخش صنعت و كشاورزي نيز به ترتيب % 23 و % 5 سرمايه خارج شده از بخش برق را به خود اختصاص ميدهند. 4 جدول )5(: سهم بخشهاي عمده اقتصاد در پذيرش نيروي كار خارج شده از بخش برق 0/5 0 كشش جانشيني نهاده انرژی و غیر انرژی % % % 3 كشاورزي و دامداري % 3 % 4 % 25 صنعت % 8 % 80 % 63 خدمات منبع: محاسبات پژوهش

18 پژوهشی علمی- فصلنامه برق بخش از شده خارج سرمايه پذيرش در اقتصاد عمده بخشهاي سهم )6(: جدول 0/5 0 انرژی غیر و انرژی نهاده جانشيني كشش % 5 % 5 % دامداري و كشاورزي % 23 % 23 % 34 صنعت % 69 % 69 % 5 خدمات پژوهش محاسبات منبع: 39 زمستان 4 شماره هفدهم سال نتیجهگیری اين درآمد ميشود اقتصاد در برق تقاضاي كاهش به منجر برق مصرف بهينهسازي كه آنجا از از سرمايه و كار نيروي خروج به منجر برق بخش در درآمد كاهش داد. خواهد كاهش را بخش رد مهم دغدغههای از یکی عنوان به همواره سرمایهگذاری کاهش اثر اينرو از شود. مي بخش اين است. بوده مطرح انرژی حوزه در ویژه به کارایی ارتقای سیاستهای در کار نیروی و سرمایه موجودی تغییر بر برق مصرف در صرفهجویی تاثیر بررسی به پژوهش این تعادل الگوي يك كمك با مقاله اين در پرداخت. ايران اقتصاد در برق بخش بر تاکید با انرژی بخش بخشهای در کار نیروی و سرمایه موجودی سرمایه به درپرداختي تغییر مقدار محاسبهپذير عمومي است. شده محاسبه تولیدی مختلف 9/76 میزان به برق تقاضای کاهش برق مصرف در صرفهجویی درصد ده میدهد نشان نتایج این که یافت کاهش درصد 9/48 میزان به نیز بخش این در سرمایه موجودی دارد. دنبال به را درصد برق بخش در شاغل کار نیروی عالوه به میشود. محسوب سرمایهگذاری کاهش اثر بر تاییدی مسئله پذيرش بيشترين خدمات بخش كه داد نشان نتايج همچنين است. مواجه درصدی 9/53 کاهش با نیز الزم نکته این به توجه ميدهد. اختصاص خود به را برق بخش از شده خارج سرمايه و كار نيروي از را آمده دست به مختلف بخشهای بین کار نیروی و سرمایه ناقص تحرک فرض با نتایج این که است کامل تحرک فرض که صورتی در باشد. مناسبی فرض ایران اقتصاد برای میرسد نظر به که است بود. خواهد شدیدتر تغییرات این باشد مدنظر کار نیروی و سرمایه قيمت شرايط در است. شده فرض شده داده صورت به برق بازار در قيمت حاضر پژوهش در انرژي مصرف در صرفهجويي ميزان با برابر تقریبی بهطور انرژي تقاضاي در كاهش ميزان شده تعيين لذا بازگشتي(. )اثرات است خفيفتر انرژي مصرف بهينهسازي اثر برق آزاد بازارهاي در اما بود. خواهد 42

19 به نظر ميرسد خروج نيروي كار و سرمايه در شرايط بازار آزاد كمتر از شرايط قيمت تعيين شده باشد. به اين ترتيب براي كاهش اثر خروج سرمايه در اثر بهينهسازي مصرف انرژي الزم است سياستهاي بهينهسازي در شرايط بازارهاي آزاد دنبال شوند. منابع الف( فارسی شاهمرادي اصغر حقيقي ايمان زاهدي راضيه آقابابائی محمد ابراهیم. )388(. تحليل تاثير سياستهاي قيمتي در بخشهاي اقتصادي )با تمرکز بر آب و انرژي(: رويکرد تعادل عمومي محاسبهپذير. گزارش نهايي طرح تحقيقاتي وزارت نيرو ايران. شاهمرادي اصغر منظور داود و حقيقي ايمان )389( بررسي اثرات حذف يارانه آشكار و پنهان انرژي در ايران: الگوسازي تعادل عمومي محاسبهپذير بر مبناي ماتريس دادههاي خرد تعديل شده فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي شماره 26 صص منظور داود آقابابائی محمد ابراهیم حقيقي ايمان. )390(. تحليل اثرات بازگشتی ناشی از بهبود كارايي در مصرف برق در ايران: الگوي تعادل عمومي محاسبهپذير. فصلنامهی مطالعات اقتصاد انرژی سال هشتم 28 صص.-24 وزارت نيرو. )387(. آمار و نمودارهاي انرژي در ايران و جهان وزارت نيرو. وزارت نیرو )389( ترازنامه انرژی سال 389 دفتر برنامهریزی کالن برق و انرژی. بررسی اثر صرفهجویی در مصرف برق بر بازار نهادههای تولید... حقیقی و دیگران 43 ب( انگلیسی Bro oke, L. G., (978). 'nergy Policy, the nergy Price Fallacy and the Role of Nuclear nergy in the UK', nergy Policy, 6(2), Brooke, L. G., (2000). 'nergy fficiency Fallacie Reviited', nergy Policy, 28(67-), Ghazizadeh, M.S.; Sheikh-l-lami, M.K.; Seifi, H.,(2007). 'lectricity Retructuring', Power and nergy Magazine, I. Vol. 5(2), Gre erud, S. & Ramuen, I. (2004). 'A General quilibrium Aement of Rebound ffect', nergy conomic, 26(2),

20 Tur ner, K., (2009). 'Negative Rebound and Diinvetment ffect in Reone to An Imrovement in nergy fficiency in the UK conomy'. nergy conomic. 3, ( 5), Viktröm, P., (2004). 'nergy fficiency and nergy Demand: A Hitorical CG Invetigation on the Rebound ffect in the Swedih conomy 957'. Umeå Univerity. Umea, Sweden. Wa hida, T., (2004).'conomy-Wide Model of Rebound ffect for nvironmental fficiency', International Workho on Sutainable Conumtion, Univerity of Leed. زمستان 39 فصلنامه علمی- پژوهشی سال هفدهم شماره 4 44

بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه

بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه 79 نشريه انرژي ايران / دوره 2 شماره 3 پاييز 388 بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه رضا گودرزي راد تاريخ دريافت مقاله: 89//3 تاريخ پذيرش مقاله: 89/4/5 كلمات كليدي: اثر

Διαβάστε περισσότερα

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی برای محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی باید توانایی تجزیه ی یک بردار در دو راستا ( محور x ها و محور y ها ) را داشته باشیم. به بردارهای تجزیه شده در راستای محور

Διαβάστε περισσότερα

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ 1 مبحث بيست و چهارم: اتصال مثلث باز (- اتصال اسكات آرايش هاي خاص ترانسفورماتورهاي سه فاز دانشگاه كاشان / دانشكده مهندسي/ گروه مهندسي برق / درس ماشين هاي الكتريكي / 3 اتصال مثلث باز يا اتصال شكل فرض كنيد

Διαβάστε περισσότερα

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود.

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود. ك ي آزمايش 7 : راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي روتور سيمپيچيشده آزمايش 7: راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي با روتور سيمپيچي شده 1-7 هدف آزمايش در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور

Διαβάστε περισσότερα

e r 4πε o m.j /C 2 =

e r 4πε o m.j /C 2 = فن( محاسبات بوهر نيروي جاذبه الکتروستاتيکي بين هسته و الکترون در اتم هيدروژن از رابطه زير قابل محاسبه F K است: که در ا ن بار الکترون فاصله الکترون از هسته (يا شعاع مدار مجاز) و K ثابتي است که 4πε مقدار

Διαβάστε περισσότερα

( ) قضايا. ) s تعميم 4) مشتق تعميم 5) انتگرال 7) كانولوشن. f(t) L(tf (t)) F (s) Lf(t ( t)u(t t) ) e F(s) L(f (t)) sf(s) f ( ) f(s) s.

( ) قضايا. ) s تعميم 4) مشتق تعميم 5) انتگرال 7) كانولوشن. f(t) L(tf (t)) F (s) Lf(t ( t)u(t t) ) e F(s) L(f (t)) sf(s) f ( ) f(s) s. معادلات ديفرانسيل + f() d تبديل لاپلاس تابع f() را در نظر بگيريد. همچنين فرض كنيد ( R() > عدد مختلط با قسمت حقيقي مثبت) در اين صورت صورت وجود لاپلاس f() نامند و با قضايا ) ضرب در (انتقال درحوزه S) F()

Διαβάστε περισσότερα

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES)

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) روش ARPES روشی است تجربی که برای تعیین ساختار الکترونی مواد به کار می رود. این روش بر پایه اثر فوتوالکتریک است که توسط هرتز کشف شد: الکترونها می توانند

Διαβάστε περισσότερα

No. F-16-EPM مقدمه

No. F-16-EPM مقدمه No. F-16-EPM -2151 بررسي اثر پرداخت بهاي آمادگي بر هزينههاي بازار برق ايران مريم طارمي سيد ميثم عزتي رضا طهماسبي ايمان رحمتي مديريت نظارت و كنترل بر عملكرد بازار برق معاونت بازار برق ايران شركت مديريت

Διαβάστε περισσότερα

10 ﻞﺼﻓ ﺶﺧﺮﭼ : ﺪﻴﻧاﻮﺘﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻞﺼﻓ ﻦﻳا يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﺪﻌﺑ

10 ﻞﺼﻓ ﺶﺧﺮﭼ : ﺪﻴﻧاﻮﺘﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻞﺼﻓ ﻦﻳا يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﺪﻌﺑ فصل چرخش بعد از مطالعه اي اين فصل بايد بتوانيد : - مكان زاويه اي سرعت وشتاب زاويه اي را توضيح دهيد. - چرخش با شتاب زاويه اي ثابت را مورد بررسي قرار دهيد. 3- رابطه ميان متغيرهاي خطي و زاويه اي را بشناسيد.

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل رفتار کوتاهمدت و بلندمدت مصرفی گوشت مرغ در ایران رویکرد تکنیکه یا

تحلیل رفتار کوتاهمدت و بلندمدت مصرفی گوشت مرغ در ایران رویکرد تکنیکه یا ات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره 44 شماره 4 زمستان 93 ص )545-559( تحلیل رفتار کوتاهمدت و بلندمدت مصرفی گوشت مرغ در ایران رویکرد تکنیکه یا سری زمانی حبیباهلل سالمی حلیمه جهانگرد *. استاد دانشکدة اقتصاد

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله آزما ی ش پنج م: پا س خ زمانی مدا رات مرتبه دوم هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله مشخصه بررسی مقاومت بحرانی و آشنایی با پدیده

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل مدار به روش جریان حلقه

تحلیل مدار به روش جریان حلقه تحلیل مدار به روش جریان حلقه برای حل مدار به روش جریان حلقه باید مراحل زیر را طی کنیم: مرحله ی 1: مدار را تا حد امکان ساده می کنیم)مراقب باشید شاخه هایی را که ترکیب می کنید مورد سوال مسئله نباشد که در

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالی «تمرین شماره یک»

بسمه تعالی «تمرین شماره یک» بسمه تعالی «تمرین شماره یک» شماره دانشجویی : نام و نام خانوادگی : نام استاد: دکتر آزاده شهیدیان ترمودینامیک 1 نام درس : ردیف 0.15 m 3 میباشد. در این حالت یک فنر یک دستگاه سیلندر-پیستون در ابتدا حاوي 0.17kg

Διαβάστε περισσότερα

سبد(سرمايهگذار) مربوطه گزارش ميكند در حاليكه موظف است بازدهي سبدگردان را جهت اطلاع عموم در

سبد(سرمايهگذار) مربوطه گزارش ميكند در حاليكه موظف است بازدهي سبدگردان را جهت اطلاع عموم در بسمه تعالي در شركت هاي سبدگردان بر اساس پيوست دستورالعمل تاسيس و فعاليت شركت هاي سبدگردان مصوب هيي ت مديره سازمان بورس بانجام مي رسد. در ادامه به اراي ه اين پيوست مي پردازيم: چگونگي محاسبه ي بازدهي سبد

Διαβάστε περισσότερα

( Δ > o) است. ΔH 2. Δ <o ( ) 6 6

( Δ > o) است. ΔH 2. Δ <o ( ) 6 6 تغييرات انرژي ضمن انحلال: اكثر مواد در موادي مشابه خود حل ميشوند و اين پديده را با برهمكنشهاي ميكروسكوپي بررسي كرديم. براي بررسي ماكروسكوپي اين پديده بايد تغييرات انرژي (ا نتالپي) و تغييرات بينظمي (ا نتروپي)

Διαβάστε περισσότερα

هدف:.100 مقاومت: خازن: ترانزيستور: پتانسيومتر:

هدف:.100 مقاومت: خازن: ترانزيستور: پتانسيومتر: آزمايش شماره (10) تقويت كننده اميتر مشترك هدف: هدف از اين آزمايش مونتاژ مدار طراحي شده و اندازهگيري مشخصات اين تقويت كننده جهت مقايسه نتايج اندازهگيري با مقادير مطلوب و در ادامه طراحي يك تقويت كننده اميترمشترك

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی:

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی: نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز 1391-1391 مدرس: دکتر ابوالفتح بیگی ودکتر امین زاده گوهري نویسنده: محمدرضا صنم زاده جلسه 15 فرض کنیم ماتریس چگالی سیستم ترکیبی شامل زیر سیستم هايB و A را داشته باشیم.

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1 محاسبات کوانتمی (67) ترم بهار 390-39 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات در دنیاي واقعی همواره در حضور خطا انجام می شود. مثلا اطلاعات کلاسیکی که به

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز 1391-1392 مدرسین: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري جلسه 2 فراگیري نظریه ي اطلاعات کوانتمی نیازمند داشتن پیش زمینه در جبرخطی می باشد این نظریه ترکیب زیبایی از جبرخطی و نظریه

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب عنوان مقاله اولویت بندي روشهاي رفع افت ولتاژ به منظور کاهش تلفات در شبکه هاي فشار ضعیف امیر کاظمی شرکت توزیع نیروي برق خراسان جنوبی واژه هاي کلیدي : تلفات- افت ولتاژ- فیدر- شبکه- بار- بالانس - - - کارکرد

Διαβάστε περισσότερα

بخش غیرآهنی. هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه

بخش غیرآهنی. هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه بخش غیرآهنی هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه رفتار شبه کشسان )Pseudoelasticity( که به طور معمول ابرکشسان )superelasticity( ناميده می شود رفتار برگشت پذیر کشسان ماده در برابر تنش اعمالی است

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

http://econometrics.blog.ir/ متغيرهای وابسته نماد متغيرهای وابسته مدت زمان وصول حساب های دريافتني rcp چرخه تبدیل وجه نقد ccc متغیرهای کنترلی نماد متغيرهای کنترلي رشد فروش اندازه شرکت عملکرد شرکت GROW SIZE

Διαβάστε περισσότερα

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network سه شنبه 21 اسفند 1393 جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان استاد: مهدي جعفري نگارنده: علیرضا حیدري خزاي ی در این نوشته مقدمه اي بر

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز 1391-1392 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: محمد مهدي مجاهدیان جلسه 22 تا اینجا خواص مربوط به آنتروپی را بیان کردیم. جهت اثبات این خواص نیاز به ابزارهایی

Διαβάστε περισσότερα

مدار معادل تونن و نورتن

مدار معادل تونن و نورتن مدار معادل تونن و نورتن در تمامی دستگاه های صوتی و تصویری اگرچه قطعات الکتریکی زیادی استفاده می شود ( مانند مقاومت سلف خازن دیود ترانزیستور IC ترانس و دهها قطعه ی دیگر...( اما هدف از طراحی چنین مداراتی

Διαβάστε περισσότερα

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

مقاومت مصالح 2 فصل 9: خيز تيرها. 9. Deflection of Beams

مقاومت مصالح 2 فصل 9: خيز تيرها. 9. Deflection of Beams مقاومت مصالح فصل 9: خيز تيرها 9. Deflection of eams دکتر مح مدرضا نيرومند دااگشنه ايپم نور اصفهان eer Johnston DeWolf ( ) رابطه بين گشتاور خمشی و انحنا: تير طره ای تحت بار متمرکز در انتهای آزاد: P انحنا

Διαβάστε περισσότερα

برخوردها دو دسته اند : 1) كشسان 2) ناكشسان

برخوردها دو دسته اند : 1) كشسان 2) ناكشسان آزمايش شماره 8 برخورد (بقاي تكانه) وقتي دو يا چند جسم بدون حضور نيروهاي خارجي طوري به هم نزديك شوند كه بين آنها نوعي برهم كنش رخ دهد مي گوييم برخوردي صورت گرفته است. اغلب در برخوردها خواستار اين هستيم

Διαβάστε περισσότερα

را بدست آوريد. دوران

را بدست آوريد. دوران تجه: همانطر كه در كلاس بارها تا كيد شد تمرينه يا بيشتر جنبه آمزشي داشت براي يادگيري بيشتر مطالب درسي بده است مشابه اين سه تمرين كه در اينجا حل آنها آمده است در امتحان داده نخاهد شد. m b الف ماتريس تبديل

Διαβάστε περισσότερα

مسئله مکانیابی رقابتی تسهیالت در بازار با استفاده از خوشهبندی مشتریان

مسئله مکانیابی رقابتی تسهیالت در بازار با استفاده از خوشهبندی مشتریان مسئله مکانیابی رقابتی تسهیالت در بازار با استفاده از خوشهبندی مشتریان شهابالدین یزدانی * محمدعلی فرقانی 2 مسعود رشیدینژاد 3 دانشگاه شهید باهنر کرمان تاریخ دریافت مقاله: 303/90/ تاریخ پذیرش مقاله: 303//22

Διαβάστε περισσότερα

تا 387 صفحه 1395 زمستان 4 شماره 48 دوره Vol. 48, No. 4, Winter 2016, pp

تا 387 صفحه 1395 زمستان 4 شماره 48 دوره Vol. 48, No. 4, Winter 2016, pp 9 تا 87 صفحه 9 زمستان شماره 8 دوره Vol. 8, No., Winter 06, pp. 87-9 زیست محیط و عمران مهندسی - امیرکبیر پژوهشی علمی نشریه Amirkabir Jounrnal of Science and Research Civil and Enviromental Engineering (AJSR-CEE)

Διαβάστε περισσότερα

برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I A

برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I A مبحث بیست و سوم)مباحث اندازه حرکت وضربه قانون بقای اندازه حرکت انرژی جنبشی و قانون برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( تکلیف از مبحث ماتریس ممان اینرسی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد.

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد. تي وري اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: کامران کیخسروي جلسه فرض کنید حالت سیستم ترکیبی AB را داشته باشیم. حالت سیستم B به تنهایی چیست در ابتداي درس که حالات

Διαβάστε περισσότερα

عوامل اقتصادی مؤثر بر بیثباتی درآمدهای مالیاتی دولت

عوامل اقتصادی مؤثر بر بیثباتی درآمدهای مالیاتی دولت فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات اقتصادي كاربردي ايران سال چهارم شمارهي 61 زمستان 6931 صفحات: 25-52 عوامل اقتصادی مؤثر بر بیثباتی درآمدهای مالیاتی دولت *1 ابراهیم نصیراالسالمی 5 تیمور رحمانی 3 حمید ابریشمی

Διαβάστε περισσότερα

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 1 /شماره 62 /تابستان 7931

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 1 /شماره 62 /تابستان 7931 پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 1 /شماره 62 /تابستان 7931 صفحه 701 تا 771 سهام صاحبان حقوق هزينه و محصول رقابتي توان 1231/31/23 دریافت: تاریخ 1231/32/21 پذیرش: تاریخ 1 بنیمهد بهمن 2 نژاد یعقوب احمد 3

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه 2 1* فرانک معتمدی فرید شیخ االسالم 1 -دانشجوی دانشکده برق

Διαβάστε περισσότερα

V o. V i. 1 f Z c. ( ) sin ورودي را. i im i = 1. LCω. s s s

V o. V i. 1 f Z c. ( ) sin ورودي را. i im i = 1. LCω. s s s گزارش کار ا زمايشگاه اندازهگيري و مدار ا زمايش شمارهي ۵ مدار C سري خروجي خازن ۱۳ ا بانماه ۱۳۸۶ ي م به نام خدا تي وري ا زمايش به هر مداري که در ا ن ترکيب ي از مقاومت خازن و القاگر به کار رفتهشده باشد مدار

Διαβάστε περισσότερα

بدست میآيد وصل شدهاست. سیمپیچ ثانويه با N 2 دور تا زمانی که کلید

بدست میآيد وصل شدهاست. سیمپیچ ثانويه با N 2 دور تا زمانی که کلید آزمايش 9 ترانسفورماتور بررسی تجربی ترانسفورماتور و مقايسه با يك ترانسفورماتور ايدهآل تئوری آزمايش توان متوسط در مدار جريان متناوب برابر است با: P av = ε rms i rms cos φ که ε rms جذر میانگین مربعی ε و i

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثرات صرفههای ناشی از تجمعهای صنعتی بر رشد اقتصادی در استانهای ایران ) (

بررسی اثرات صرفههای ناشی از تجمعهای صنعتی بر رشد اقتصادی در استانهای ایران ) ( فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي )رشد و توسعه پايدار( سال شانزدهم شماره اول بهار 5931 صفحات 561-593 بررسی اثرات صرفههای ناشی از تجمعهای صنعتی بر رشد اقتصادی در استانهای ایران )9831-9831( 1 طاهره پیرانی 2 رزیتا

Διαβάστε περισσότερα

Econometrics.blog.ir

Econometrics.blog.ir وب سایت آموزش نرم افزارهای اقتصادسنجی به نام خدا معادالت همزمان Economerics.blog.ir نام دانشجو: مریم گودرزی مدل های تک معادله ای مدلهایی هستند که دارای یک متغیر درونزا) Y ( و یک یا چند متغیر توضیحی) X

Διαβάστε περισσότερα

روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور

روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور فرانک معتمدی * دکترفرید شیخ االسالم 2 -دانشجوی رشته برق دانشگاه آزاد واحد نجفآباد Fa_motamedi@yahoo.com 2 -استاد گروه برق

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ

آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ هدف در اين آزمايش با نحوه كار و بخشهاي مختلف اسيلوسكوپ آشنا مي شويم. ابزار مورد نياز منبع تغذيه اسيلوسكوپ Function Generator شرح آزمايش 1-1 اندازه گيري DC با اسيلوسكوپ

Διαβάστε περισσότερα

3 و 2 و 1. مقدمه. Simultaneous كه EKF در عمل ناسازگار عمل كند.

3 و 2 و 1.  مقدمه. Simultaneous كه EKF در عمل ناسازگار عمل كند. بررسي سازگاري تخمين در الگوريتم EKF-SLAM و پيشنهاد يك روش جديد با هدف رسيدن به سازگاري بيشتر فيلتر و كاستن هرينه محاسباتي امير حسين تمجيدي حميد رضا تقيراد نينا مرحمتي 3 و و گروه رباتيك ارس دپارتمان كنترل

Διαβάστε περισσότερα

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8 پايداری Stility اطمينان از پايداری سيستم های کنترل در زمان طراحی ا ن بسيار حاي ز اهمييت می باشد. سيستمی پايدار محسوب می شود که: بعد از تغيير ضربه در ورودی خروجی به مقدار اوليه ا ن بازگردد. هر مقدار تغيير

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

حل J 298 كنيد JK mol جواب: مييابد.

حل J 298 كنيد JK mol جواب: مييابد. تغيير ا نتروپي در دنياي دور و بر سيستم: هر سيستم داراي يك دنياي دور و بر يا محيط اطراف خود است. براي سادگي دنياي دور و بر يك سيستم را محيط ميناميم. محيط يك سيستم همانند يك منبع بسيار عظيم گرما در نظر گرفته

Διαβάστε περισσότερα

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( )

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( ) تغيير ا نتالپي : ΔH بيشتر واكنشها در شيمي در فشار ثابت انجام ميگيرند. سوختن كبريت در هواي ا زاد و همچنين واكنش خنثي شدن سود با سولفوريك اسيد در يك بشر نمونه اي از واكنشهايي هستند كه در فشار ثابت انجام

Διαβάστε περισσότερα

R = V / i ( Ω.m كربن **

R = V / i ( Ω.m كربن ** مقاومت مقاومت ويژه و رسانندگي اگر سرهاي هر يك از دو ميله مسي و چوبي را كه از نظر هندسي مشابهند به اختلاف پتانسيل يكساني وصل كنيم جريانهاي حاصل در ا نها بسيار متفاوت خواهد بود. مشخصهاي از رسانا كه در اينجا

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH

بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH فصلنامه روند سال بيست و دوم شماره 27 زمستان 4931 صفحات 401-472 بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH دکتر ابراهيم عباسی دکتر منيژه

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۴ اسفند ۹۲ جلسه ی : چند مثال مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: مهدی پاک طینت (تصحیح: قره داغی گیوه چی تفاق در این جلسه به بررسی و حل چند مثال از مطالب جلسات گذشته

Διαβάστε περισσότερα

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی از ابتدای مبحث تقارن تا ابتدای مبحث جداول کاراکتر مربوط به کنکور ارشد می باشد افرادی که این قسمت ها را تسلط دارند می توانند از ابتدای مبحث جداول کاراکتر به مطالعه

Διαβάστε περισσότερα

افزایش پهنای باند آنتن الكتریكی كوچک با استفاده از مدارات فعال غیر فاستری به عنوان شبه فراماده

افزایش پهنای باند آنتن الكتریكی كوچک با استفاده از مدارات فعال غیر فاستری به عنوان شبه فراماده افزایش پهنای باند آنتن الكتریكی كوچک با استفاده از مدارات فعال غیر فاستری به عنوان شبه فراماده 4 9 8 محمد جواد حسنی امیر جعفرقلی محمد تندرو 1 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 2 پژوهشکده علوم و فناوری

Διαβάστε περισσότερα

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه No. F-13-AAA-0000 همايون برهمندپور سيما كمانكش سعيد سليمي حميد دانايي محمد جعفريان پژوهشگاه نيرو گروه مطالعات سيستم تهران - ايران Uhberahmandpour@nri.ac.irU2T, Uskamankesh@nri.ac.irU2T, 2T Ussalimi@nri.ac.ir,

Διαβάστε περισσότερα

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري.

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري. حفاظت مقایسه فاز در خطوط انتقال جبران شده سري همراه با MOV 2 1 محمد رضا پویان فر جواد ساده 1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد reza.pooyanfar@gmail.com 2 دانشکده فنی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 1 فضاي برداري محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار

جلسه 2 1 فضاي برداري محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار 1390-1391 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: نادر قاسمی جلسه 2 در این درسنامه به مروري کلی از جبر خطی می پردازیم که هدف اصلی آن آشنایی با نماد گذاري دیراك 1 و مباحثی از

Διαβάστε περισσότερα

در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا ن رسم ميشود.

در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا ن رسم ميشود. ا زمايش 4: راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي با رتور سيمپيچي شده 1-4 هدف ا زمايش در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثر برهمكنشهاي كوتاهبرد الكتروني و پهناي چاه كوانتومي ديالكتريك نانواليههاي نيمرسانا

مطالعه اثر برهمكنشهاي كوتاهبرد الكتروني و پهناي چاه كوانتومي ديالكتريك نانواليههاي نيمرسانا مجلة پژوهش سیستمهای بس ذرهای دورة 4 شمارة 7 تابستان 393 مطالعه اثر برهمكنشهاي كوتاهبرد الكتروني و پهناي چاه كوانتومي ديالكتريك نانواليههاي نيمرسانا بر تابع وحدت رفيعي * ايرج رمضاني صادق صلواتي فرد گروه

Διαβάστε περισσότερα

شماره 59 بهار Archive of SID چكيده :

شماره 59 بهار Archive of SID چكيده : مجله علوم پايه دانشگاه آزاد اسلامي (JSIAU شماره 59 بهار 185 چكيده : محاسبه بهره انرژي جوش و گداخت سوخت پيشرفته هيدروژن بور با استفاده از مدل حجمي محصور سازي لختي رسول خدابخش گروه فيزيك دانشكده علوم دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط دانشکده ی علوم ریاضی ا نالیز الگوریتم ها ۴ بهمن ۱۳۹۱ جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: امیر سیوانی اصل ۱ پیدا کردن نزدیک ترین زوج نقطه فرض می کنیم n نقطه داریم و می خواهیم

Διαβάστε περισσότερα

(,, ) = mq np داريم: 2 2 »گام : دوم« »گام : چهارم«

(,, ) = mq np داريم: 2 2 »گام : دوم« »گام : چهارم« 3 8 بردارها خارجي ضرب مفروضاند. (,, ) 3 و (,, 3 ) بردار دو تعريف: و ميدهيم نمايش نماد با را آن كه است برداري در خارجي ضرب ( 3 3, 3 3, ) m n mq np p q از: است عبارت ماتريس دترمينان در اينكه به توجه با اما

Διαβάστε περισσότερα

بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا

بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا رضا شریفی شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان r.e.sharifi@gmail.com نازنین صباغ شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان sabbaghnazanin@gmail.com سیاوش

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص و 1 Journal of Agricultural conomics and Development Vol. 4, No. 3, Fall 010, p. 363370 نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 4 شماره 3 پاييز 1389 ص. 363370 بررسي ميزان كارايي و بهره

Διαβάστε περισσότερα

t a a a = = f f e a a

t a a a = = f f e a a ا زمايشگاه ماشينه يا ۱ الکتريکي ا زمايش شمارهي ۴-۱ گزارش کار راهاندازي و تنظيم سرعت موتورهايي DC (شنت) استاد درياباد نگارش: اشکان نيوشا ۱۶ ا ذر ۱۳۸۷ ي م به نام خدا تي وري ا زمايش شنت است. در اين ا زمايش

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

دبیرستان غیر دولتی موحد

دبیرستان غیر دولتی موحد دبیرستان غیر دلتی محد هندسه تحلیلی فصل دم معادله های خط صفحه ابتدا باید بدانیم که از یک نقطه به مازات یک بردار تنها یک خط می گذرد. با تجه به این مطلب برای نشتن معادله یک خط احتیاج به داشتن یک نقطه از خط

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری ه ب ٦٥٣ نشريه دانشكده فني جلد ۴۱ شماره ۵ ا ذرماه ۱۳۸۶ از صفحه ۶۵۳ تا ۶۶۲ ارزيابي قابليت اطمينان توليد در بازار برق رقابتي كامل چكيده ١ حسين هارون ا بادي محمود رضا حقي فام ٢* و ٣ محمود فتوحي فيروزا باد

Διαβάστε περισσότερα

2. β Factor. 1. Redundant

2. β Factor. 1. Redundant دوم قسمت نگارش مرتضوی محمد سید مهندس آباد نجف واحد نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه ایران آباد نجف اسالمی آزاد دانشگاه افزونه سامانههای اطمینان قابلیت کليدي: واژههاي فاکتور بتا روش خرابی مشترک علت علت نرخ

Διαβάστε περισσότερα

بر درآمدهای مالیاتی در ایران *** و معنادار درآمدهای نفتی بر درآمدهای مالیاتی است و لزوم کاهش اتکا به درآمدهای نفتی

بر درآمدهای مالیاتی در ایران *** و معنادار درآمدهای نفتی بر درآمدهای مالیاتی است و لزوم کاهش اتکا به درآمدهای نفتی فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی شماره 72 پاییز 111-137 1393 بررسی و اندازهگیری تأثیر درآمدهای نفتی بر درآمدهای مالیاتی در ایران ** * امین تبعهایزدی دکتر منصور زراءنژاد *** فاطمه حسینپور دریافت: 91/4/10 پذیرش:

Διαβάστε περισσότερα

صنعتی استان فارس محبوبه جعفری فصلنامه علمی - پژوهشی شاخص مزیت نسبی آشکار شده صادراتی شاخص پراکندگی نسبی و میانگین شاخص

صنعتی استان فارس محبوبه جعفری فصلنامه علمی - پژوهشی شاخص مزیت نسبی آشکار شده صادراتی شاخص پراکندگی نسبی و میانگین شاخص بررسی رقابتپذیری محصوالت عمده صادرات صنعتی استان فارس mahbobe.jafari@gmail.com محبوبه جعفری دانشجوی دکتری بخش اقتصاد دانشگاه شیراز پذیرش: 1390/11/1 دریافت: 1390/9/12 شاپا )چاپی( 2251-9092 سال هجدهم شماره

Διαβάστε περισσότερα

اثر بازار آلودگی و حراج سهمیه آلودگی بر سودآوري شرکتهاي

اثر بازار آلودگی و حراج سهمیه آلودگی بر سودآوري شرکتهاي No. F-1-AAA- اثر بازار آلودگی و حراج آلودگی بر سودآوري شرکتهاي تولیدي در بازار برق مرتضی صمدي - مجید علومی بایگی گروه مهندسی برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد ایران smortezas@gmail.com چکیده

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی

ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی دانا امینی بانه 1 * بهروز گتمیری 2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران ژئوتکنیک - دانشگاه تهران 2- استاد دانشکده مهندسی عمران

Διαβάστε περισσότερα

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 8 /شماره 92 /بهار 5721 صفحه 37 تا 21

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 8 /شماره 92 /بهار 5721 صفحه 37 تا 21 پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 8 /شماره 92 /بهار 5721 صفحه 37 تا 21 دارایی گردش در تغییرات از استفاده با سود مدیریت تشخیص سود حاشیه و 721/9/32 دریافت: تاریخ 721/77/32 پذیرش: تاریخ 1 حجازی رضوان 2 پیرا

Διαβάστε περισσότερα

مساله مکان یابی - موجودی چند محصولی چند تامین کننده با در نظر گرفتن محدودیت های تصادفی برای زنجیره تامین دو سطحی

مساله مکان یابی - موجودی چند محصولی چند تامین کننده با در نظر گرفتن محدودیت های تصادفی برای زنجیره تامین دو سطحی مساله مکان یابی - موجودی چند محصولی چند تامین کننده با در نظر گرفتن محدودیت های تصادفی برای زنجیره تامین دو سطحی رضا توکلی مقدم یاسر رحیمی امیر اقسامی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی صنایع پردیس دانشکده های

Διαβάστε περισσότερα

رابطه فرصتهای سرمایهگذاری و سود با توجه به چرخه عمر شرکتها

رابطه فرصتهای سرمایهگذاری و سود با توجه به چرخه عمر شرکتها فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی سال یازدهم شماره 39 پائیز 9392 صص 966 974 رابطه فرصتهای سرمایهگذاری و سود با توجه به چرخه عمر شرکتها چکیده مونا عابدنظری ایرج نوروش ابراهیم ابراهیمی ارزش ذاتی هر شرکتی

Διαβάστε περισσότερα

ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي

ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي استاد: مرتضي خردمندی تهیهکننده: سجاد شمس ویراستار : مینا قنادی یاد آوری مدار های مغناطیسی: L g L g مطابق شکل فرض کنید سیمپیچ N دوری حامل جریان i به دور هستهای

Διαβάστε περισσότερα

7- روش تقریب میانگین نمونه< سر فصل مطالب

7- روش تقریب میانگین نمونه< سر فصل مطالب 1 بنام خدا بهینه سازی شبیه سازی Simulation Optimization Lecture 7 روش تقریب میانگین نمونه Sample Average Approximation 7- روش تقریب میانگین نمونه< سر فصل مطالب 2 شماره عنوان فصل 1-7 معرفی 2-7 تقریب 3-7

Διαβάστε περισσότερα

آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی

آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی آشنایی با نرم افزار های کاربردی در علم شیمی 9 فریده حقیقی شیما کریمی 2 9 زهرا سجادی زهرا طالب پور 3 1 دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه الزهرا تهران میدان شیخ بهایی 2

Διαβάστε περισσότερα

تأثیر تسهیالت بانکی بر عملکرد صنعت خودروسازی

تأثیر تسهیالت بانکی بر عملکرد صنعت خودروسازی فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد/ سال چهارم/ شماره 6/ تابستان 3132/ صفحات 62-43 تأثیر تسهیالت بانکی بر عملکرد صنعت خودروسازی محمدعلی دهقان دهنوی استادیار گروه مالی و بانکداری دانشگاه عالمه طباطبائی dehghandehnavi@atu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ دانشکده ی علوم ریاضی نظریه ی زبان ها و اتوماتا ۲۶ ا ذرماه ۱۳۹۱ جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارندگان: حمید ملک و امین خسر وشاهی ۱ ماشین تور ینگ تعریف ۱ (تعریف غیررسمی ماشین تورینگ)

Διαβάστε περισσότερα

گروه رياضي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل بابل ايران گروه رياضي دانشگاه صنعتي شاهرود شاهرود ايران

گروه رياضي دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل بابل ايران گروه رياضي دانشگاه صنعتي شاهرود شاهرود ايران و ۱ دسترسي در سايت http://jnrm.srbiau.ac.ir سال دوم شماره ششم تابستان ۱۳۹۵ شماره شاپا: ۱۶۸۲-۰۱۹۶ پژوهشهاي نوین در ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دستهبندي درختها با عدد رومي بزرگ حسين عبدالهزاده

Διαβάστε περισσότερα

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22 فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی آنچه باید پیش از شروع کتاب مدار بدانید تا مدار را آسان بیاموزید.............................. 2 مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل................................................

Διαβάστε περισσότερα

اثرات کوتاهمدت و بلندمدت بدهیهای دولت بر رشد اقتصادی در ایران

اثرات کوتاهمدت و بلندمدت بدهیهای دولت بر رشد اقتصادی در ایران فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات اقتصادي كاربردي ايران سال پنجم شمارهي 81 تابستان 8593 صفحات: 801-18 اثرات کوتاهمدت و بلندمدت بدهیهای دولت بر رشد اقتصادی در ایران 8 یونس سلمانی کاظم یاوری 3 بهرام سحابی 4 حسین

Διαβάστε περισσότερα

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) :

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) : ۱ گرادیان تابع (y :f(x, اگر f یک تابع دومتغیره باشد ا نگاه گرادیان f برداری است که به صورت زیر تعریف می شود f(x, y) = D ۱ f(x, y), D ۲ f(x, y) اگر رویه S نمایش تابع (y Z = f(x, باشد ا نگاه f در هر نقطه

Διαβάστε περισσότερα

اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM

اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM 1 2 1 و 2 احمد شریعتی جواد ساده شرکت نفت و گاز پارس (POGC) ahmad@shariati.ir 2 دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir چکیده - عملکرد نابجا و ناخواسته

Διαβάστε περισσότερα

مدیریت بهینهی انرژی برای یک ریزشبکهی مسکونی حاوی یک سیستمV2G از دید مصرفکننده

مدیریت بهینهی انرژی برای یک ریزشبکهی مسکونی حاوی یک سیستمV2G از دید مصرفکننده کنفرانس ملی فناوری انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر National Conference of echnology, Energy and Data on Electrical & Computer Engineering کونفرانسی نهتهوهیی فهناوهری هێز و دهیتا به روانگه

Διαβάστε περισσότερα

تا 33 صفحه 1394 زمستان 2 شماره 47 دوره Vol. 47, No. 2, Winter 2015, pp (Mechanical Engineering) (ASJR-ME)

تا 33 صفحه 1394 زمستان 2 شماره 47 دوره Vol. 47, No. 2, Winter 2015, pp (Mechanical Engineering) (ASJR-ME) 42 تا 33 صفحه 394 زمستان 2 شماره 47 دوره Vol. 47, No. 2, Winter 20, pp. 33-42 مکانیک( )مهندسی امیرکبیر پژوهشی علمی نشریه AmirKabir Jounrnal of Science & Research (Mechanical Engineering) (ASJR-ME) انحنای

Διαβάστε περισσότερα

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 1 بنام خدا بهینه سازی شبیه سازی Simulation Optimization Lecture 6 روش های بهینه سازی شبیه سازی گرادیان مبنا Gradient-based Simulation Optimization methods 6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 2 شماره

Διαβάστε περισσότερα

تأثير نوع اتصال عرشه به پايه در انتقال بارهاي ثقلي و

تأثير نوع اتصال عرشه به پايه در انتقال بارهاي ثقلي و چکيده تأثير نوع اتصال عرشه به پايه در انتقال بارهاي ثقلي و بهرهبرداري در پله يا 1 منصور شريف پيوسته پيشتنيده بتني 2 سامان حجازي 3 عليرضا رهايي در پنجاه سال گذشته استفاده از بتن پيشتنيده در اجراي پلهاي

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان آزمون پایان ترم درس: هندسه منیفلد 1 باشد. دهید.f (gx) = (gof 1 )f X شده باشند سوالات بخش میان ترم

دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان آزمون پایان ترم درس: هندسه منیفلد 1 باشد. دهید.f (gx) = (gof 1 )f X شده باشند سوالات بخش میان ترم آزمون پایان ترم درس: هندسه منیفلد 1 زمان آزمون 120 دقیقه نیمسال: اول 95-94 رشته تحصیلی : ریاضی محض 1. نشان دهید X یک میدان برداري روي M است اگر و فقط اگر براي هر تابع مشتقپذیر f روي X(F ) M نیز مشتقپذیر

Διαβάστε περισσότερα

کاهش میزان انرژی باد در اثر تغییرات بلند مدت سرعت باد در استان اصفهان

کاهش میزان انرژی باد در اثر تغییرات بلند مدت سرعت باد در استان اصفهان 61 مجله علمي و فني شماره نيوار 71, 70- شماره پاييز 71, و 70- زمستان پاييز و 1389 )دو زمستان فصلنامه( 1389 مجله علمي و فني نيوار )دو فصلنامه( کاهش میزان انرژی باد در اثر تغییرات بلند مدت سرعت باد در استان

Διαβάστε περισσότερα

طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO (

طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO ( پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO ( نجمه خانیان استاد راهنما: دکتر عباس گلمکانی تابستان 9 I II شکر شایان نثار ایزدمنان که توقیق

Διαβάστε περισσότερα

اضافه شار پادپروتونهای ثانویه با فرض محیط بین ستارهای

اضافه شار پادپروتونهای ثانویه با فرض محیط بین ستارهای 27 مجلة پژوهش سیستمهای بس ذرهای دورة 4 شمارة 7 تابستان 393 اضافه شار ثانویه با فرض محیط بین ستارهای چکیده سعید دوستمحمدی سید جلیلالدین فاطمی * حمید ارجمندکرمانی مریم مهدیزاده سمیه سومندر دانشکده فیزیک

Διαβάστε περισσότερα

1- مقدمه

1- مقدمه سيستم هاي هوشمند در مهندسي برق سال سوم شماره دوم تابستان 91 بهبود نوسان گشتاور و بازده ماشين سنكرون مغناطيس داي م داخلي بر اساس كنترلر فازي در روش كنترل مستقيم گشتاور 4 3 2 1 حجت مصطفوي بهزاد ميرزاي يان

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر استراتژی متنوع سازی شرکتی بر هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تاثیر استراتژی متنوع سازی شرکتی بر هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 89 تاثیر استراتژی متنوع سازی شرکتی بر هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران * دکتر زهره حاجی ها ** فهیمه مقامی چکیده در این پژوهش رابطه بین متنوع سازی شرکتی و هزینه بدهی مورد بررسی

Διαβάστε περισσότερα