ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ"

Transcript

1 ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Α 3. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ια) ΑΝΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ ΜΟΥ ΘΗΤΕΙΑΣ ( ) Ἐπιστολὴ 18 ης Μαρτίου 2005 πρὸς ἐφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

2 2 ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΗΤΩΝ ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ ΜΟΥ ΘΗΤΕΊΑΣ ( ) Ἡ ἐπιστολὴ ποὺ ἀκολουθεῖ ἀπεστάλη τὴν πρὸς τὴν ἡμερησίαν ἀπογευματινὴν ἐφημερίδα τῶν Ἀθηνῶν «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» καὶ τηλεομοιοτυπικῶς (fax) καὶ διὰ τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου (e mail). Ἀναφέρεται εἰς κακόπιστον περὶ ἐμοῦ καὶ τῆς Προεδρικῆς μου θητείας ( ) δημοσίευμα τοῦ, ὑπὸ τὸν τίτλον «Προεδρικὴ ἐκλογή», ἐνθέτου «ΙΣΤΟΡΙΚΑ» εἰς τὸ φύλλον της τῆς , ἀλλὰ καὶ ἄρθρου τοῦ καθηγητοῦ τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Κώστα Χ. Χρυσογόνου. Ἡ ἀποδέκτρια τῆς ἐπιστολῆς μου «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» δὲν τὴν ἐδημοσίευσεν οὔτε εἰς τὰ ἔνθετα «ΙΣΤΟΡΙΚΑ», οὔτε εἰς τὸ κύριον σῶμα καθημερινοῦ ἢ Κυριακάτικου φύλλου της. Ἠκολούθησεν ἔτσι τὴν γνώριμον καὶ συνήθη τακτικὴν τοῦ τύπου ἐν γένει, δηλαδὴ ἀλλοιώσεως τῶν γεγονότων δι ἀποσιωπήσεως κάθε ἀνατρεπτικοῦ αὐτῆς, καὶ μάλιστα τεκμηριωμένου, ἀντιλόγου, ἐφ ὅσον αὐτὸς δὲν ὑπηρετεῖ τοὺς διὰ τῆς ἀλλοιώσεως ὑπηρετουμένους σκοπούς. Ὡς πρὸς τὸν ἀρθρογράφον καθηγητὴν Κ ώ σ τ α ν Χ ρ υ σ ό γ ο ν ο ν, οἱ περὶ ἐμοῦ ἀφορισμοί του μόνον εἰς θλιβερὰς σκέψεις διὰ τὴν εὐτέλειαν τοῦ λόγου δυστυχῶς καὶ Πανεπιστημιακῶν διδασκάλων ὁδηγεῖ. Τὸ γεγονὸς τοιούτου καταντήματος μαρτυρεῖται ἄλλωστε καὶ ἀπὸ αὐτὸν τὸν ἴδιον, ὅταν εἰς τὸ ἀνωτέρω περὶ τῆς Προεδρίας μου ἄρθρον του : α) ρητῶς χαρακτηρίζει ὡς «συνταγματικὰ ἀνεπίληπτη» τὴν συμμετοχὴν τοῦ τότε Προέδρου τῆς Βουλῆς Ἰωάννου Ἀλευρᾶ, προσωρινῶς ἀναπληροῦντος τὸν ἔχοντα παραιτηθῆ Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας, εἰς τὴν ψηφοφορίαν κατὰ τὴν ὁποίαν ἐξελέγην Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας καὶ ἐν τούτοις ἡ συμμετοχὴ αὐτὴ βιαίως τότε ἠμφεσβητήθη ἀπὸ μερικοὺς συναδέλφους του ( Μάνεσην, Μανιτάκην, κ. ἄ.), διὰ νὰ κριθῇ ὅτι, μὲ τὸ νὰ συντελέσῃ ἡ ἀβεβαία (ἀφοῦ τότε κατὰ τὸ Σύνταγμα μὴ φανερά) ψῆφος Ἀλευρᾶ εἰς τὸ ὁριακὸν ἀποτέλεσμα τῆς ψηφοφορίας (180 ὑπὲρ ἐπὶ συνόλου 300 βουλευτῶν), ὑπῆρξεν ἄκυρος ἡ ἐκλογή (!), μεθόδευσις ἀντιεπιστημονική, ἀφοῦ παραγνωρίζει τὴν ἀλήθειαν, ὅτι ἡ ἰδία ἡ Βουλή, μόνη ἁρμοδία ὡς ἔχουσα τὴν λεγομένην «ἁρμοδιότητα τῆς ἁρμοδιότητος», ἔκρινε σύννομον καὶ ἐπιτρεπομένην τὴν ψῆφον Ἀλευρᾶ, γεγονός, τὸ ὁποῖον ἐπίσης ἀποσιωπᾷ εἰς τὴν «ἐπιστημονικήν» του «ἀνάλυσιν» ὁ ἀρθρογράφος μας καὶ β) ρητῶς ἐπίσης χαρακτηρίζει τὴν κριτικήν, ἡ ὁποία εἶχεν ἀσκηθῆ ἀπὸ τὸν αὐτὸν συνάδελφόν του, μακαρίτην τώρα, καθηγητὴν τοῦ Συνταγματικοῦ Δικαίου Ἀ ρ ι σ τ ό β ο υ λ ο ν Μ ά ν ε σ η ν διὰ τὴν συνταγματικὴν ἀναθεώρησιν τοῦ 1986 καὶ τὸν περιορισμὸν δι αὐτῆς τῶν Προεδρικῶν ἐξουσιῶν, ὡς, κατὰ λέξιν, «προσκολλημένη στὴν τρέχουσα τότε πολιτικὴ συγκυρία» (!) (σελ. 43 τοῦ ἐνθέτου). Ἀλλὰ μὲ τοιαύτην προσκόλλησιν καὶ ἀντιεπιστημονικὰς μεθοδεύσεις, ὡς ἀνωτέρω, εἶναι αὐτονόητον, ὅτι ὁ ἐπιστημονικὸς λόγος εὐτελίζεται, παύει νὰ εἶναι ἐπιστημονικὀς καὶ γίνεται ἀγοραῖος εἰς τὴν ὑπηρεσίαν μικροκομματικῶν σκοπιμοτήτων. Ὁποῖον κατάντημα Πανεπιστημιακῶν διδασκάλων... Καὶ ἐν τούτοις ἐμετικῶς ἀλληλοϋμνουμένων! Ἡ κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἄρνησις δημοσιεύσεως τῆς προκειμένης, ἀνασκευαστικῆς ἀνοησιῶν, ἐπιστολῆς μου μαρτυρεῖ βεβαίως καὶ τὴν χ ω λ α ί ν ο υ σ α ν ἀ ξ ι ο π ι σ τ ί α ν τῆς ἐφημερίδος καὶ τοῦ ἐνθέτου της «Ἱστορικά». Ἄλλωστε, δι ὅσους

3 ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ 3 γνωρίζουν Ἱστορίαν, ἡ περίπτωσις δὲν εἶναι μοναδική. Ἀρκετὰ κείμενα αὐτῶν (ἐφημερίδος καὶ ἐνθέτου) μόνον Ἱστορίαν ἀντικειμενικὴν διὰ γεγονότα καὶ πρόσωπα δὲν προσφέρουν. Ἐντάσσονται εἰς τὸ ἐν γένει κλῖμα παραπληροφορήσεως καὶ ἀναιδοῦς διαστροφῆς καὶ κακοποιήσεως τῆς ἀληθείας, τὸ ὁποῖον κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη μαστίζει τὴν χώραν μας. Ὄχι βεβαίως ἐθνωφελῶς... Ἡ καταχώρισις ἑπομένως τῆς ἐν λόγῳ ἐπιστολῆς εἰς τὴν παροῦσαν ἱστοσελίδα μου ἀποσκοπεῖ εἰς τὴν σωστὴν περὶ τῆς Προεδρικῆς μου θητείας πληροφόρησιν τοῦ ἀδόλου Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἀκολουθεῖ ἡ πρὸς τὴν «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΝ» ἐπιστολή μου. ^*^*^*^ Νέα Πεντέλη, 24 η Μαρτίου 2005 Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ ΜΟΥ ΘΗΤΕΙΑΣ ( ) Ἐφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ». Διὰ τὸ ἔνθετον «Ἱ στορικά», Μίνωος 10 16, (τηλεομοιότυπον ) Ἀθήνας. Κύριε Διευθυντά, Νέα Πεντέλη, 18 η Μαρτίου Θὰ ἐπιθυμοῦσα, πρὸς ἐνημέρωσιν τῶν ἀναγνωστῶν σας, νὰ προέλθω εἰς δύο ἐπισημάνσεις εἰς τὰ ὅσα περὶ ἐμοῦ γράφονται εἰς τὸ ὑπ ἀριθ. 276 τεῦχος τῆς τοῦ, ὑπὸ τὸν τίτλον «Προεδρικὴ ἐκλογή», ἐνθέτου «Ἱστορικὰ» τῆς Ἐλευθεροτυπίας. Α) Εἰς τὴν σελ. 35 ἀνακριβῶς φέρεται, ὅτι εἰσῆλθον εἰς τὸ Δικαστικὸν Σῶμα τὸ Ἐνῷ αὐτὸ ἔγινε πέντε ἔτη ἐνωρίτερον, μὲ τὴν ἐπιτυχίαν μου εἰς τὸν διαγωνισμὸν ὑποψηφίων Εἰρηνοδικῶν τοῦ Νοεμβρίου 1955 καὶ ἀνάληψιν ὑπηρεσίας ἀπὸ τῆς Β) Ὁ καθηγητὴς Νομικῆς Κώστας Χ. Χρυσόγονος περατώνει τὸ περὶ τῆς Προεδρικῆς μου θητείας ( ) ἄρθρον του (σελ.42 ἕως 45), γράφων ὅτι «μελανὸ σημεῖο τῆς θητείας τοῦ Χρήστου Σαρτζετάκη ὑπῆρξε πάντως τὸ ὑπεροπτικὸ καὶ μεγαλεπήβολο ὕφος του, ποὺ προκαλοῦσε συχνὰ σκωπτικὰ σχόλια τοῦ Τύπου καὶ γενικώτερα ἀντιδράσεις στὴν κοινὴ γνώμη». Ἡ κρίσις του ὅμως αὐτὴ ἐκφέρεται κενή, χωρὶς καμμίαν ἀπολύτως ἀναφορὰν εἰς συγκεκριμένας πράξεις ἢ καὶ παραλείψεις μου, ποὺ νὰ τὴν δικαιολογοῦν ἐνῷ ἐξ ἄλλου, ἀφοῦ «μελανὸ σημεῖο τῆς θητείας μου» ἐπισημαίνει, εὑρίσκεται ἄντικρυς ἀντίθετος πρὸς ὅσα ὁ ἴδιος ὁ ἀρθρογράφος εἰς τὸ ἐν λόγῳ ἄρθρον του διὰ τὴν θητείαν μου ἀκριβῶς αὺτὴν ἀνομολογεῖ, καὶ συγκεκριμένως, ὅτι ἤσκησα τὰ καθήκοντά μου «μὲ σεβασμὸ στὴ συνταγματικὴ νομιμότητα», χαρακτηρίζων μάλιστα ὡς «ἀξιοσημείωτη» καὶ «σωστὴ» τὴν ἄρνησίν μου νὰ διορίσω ὡς Πρωθυπουργὸν τὸν Κωνσταντῖνον Μητσοτάκην, Ἀρχηγὸν τοῦ πρώτου εἰς κοινοβουλευτικὴν δύναμιν μὲ τὰς ἐκλογὰς Ἰουνίου καὶ Νοεμβρίου 1989

4 4 ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ κόμματος (τῆς Νέας Δημοκρατίας), διότι τοῦτο δὲν διέθετε τὴν ἀπαιτουμένην εἰς τὴν Βουλὴν διὰ τὴν παροχὴν ψήφου ἐμπιστοσύνης πλειονοψηφίαν. Ὅμως, ἡ διατύπωσις οἱωνδήποτε ἀπαξιωτικῶν δι ὁποιονδήποτε κρίσεων συγχωρεῖται μόνον ὅταν γίνεται μὲ ἀξιοπιστίαν καὶ τεκμηρίωσιν, δὲν ἀντιφάσκει πρὸς ἴδια λεγόμενα καὶ δὲν περιορίζεται εἰς ἐκφορὰν ἁπλῶς καὶ μόνον δυσμενῶν χαρακτηρισμῶν, ὁπότε αἱ ἀπαξιωτικαὶ κρίσεις προδίδουν ἁπλῶς διανοητικὴν ἀνεντιμότητα καὶ κακεντρεχῆ προσωπικὴν ἐμπάθειαν δι αὐτὸ καὶ θὰ ἤθελα νὰ ἀπαλλάξω τόν, σημειωτέον προσωπικῶς ἄγνωστόν μου, ἀρθρογράφον σας τοιαύτης δικαιολογημένης μομφῆς ἐκ μέρους παντὸς νουνεχοῦς ἀναγνώστου τοῦ ἐν λόγῳ κειμένου του, προσφέρων ὁ ἴδιος, χάριν τῶν ἀναγνωστῶν σας, τὴν ἐλλείπουσαν τεκμηρίωσίν του, δηλαδὴ χαρακτηριστικὰ δείγματα τοῦ καταγγελλομένου «ὑπεροπτικοῦ καὶ μεγαλεπηβόλου» ὕφους μου, διὰ νὰ μὴ προβάλῃ ἡ ἀνωτέρω «κρίσις» του ὡς μία σκέτη ἀνοησία (κοινῶς ἀρλούμπα). Ἔτσι : α) Ἀπὸ νεαρωτάτης ἡλικίας ἐξέφρασα τὸ «ὑπεροπτικὸν καὶ μεγαλεπήβολον» ὕφος μου, ὅπως προδίδουν τὰ ἐπανειλημμένα πρωτεῖα μου, πρῶτον κατὰ τὰς σπουδάς μου (στοιχειώδους, μέσης καὶ ἀνωτάτης ἐκπαιδεύσεως) καὶ ἀκολούθως κατὰ τοὺς διαγωνισμοὺς ὑποψηφίων δικηγόρων (1954, πρῶτος μεταξὺ ὅλων τῶν ὑποψηφίων ὅλων τῶν Δικηγορικῶν Συλλόγων τοῦ Κράτους), ὑποψηφίων Εἰρηνοδικῶν (1955), ὑποψηφίων Παρέδρων Πρωτοδικῶν (1956), ἀφοῦ πάντοτε παρὰ τὸ γεγονός, ὅτι ὅλοι οἱ συνυποψήφιοί μου μὲ περιέβαλον μὲ ἀνυπόκριτον ἀγάπην καὶ χωρὶς ἴχνος ζηλοφθονίας γνωστὸν χαρακτηριστικὸν ὅλων τῶν συνδιαγωνιζομένων Ἑλλήνων ἐγὼ ὡς ἀθεράπευτος «ὑπερόπτης» δὲν κατεδέχθην νὰ ἐκχωρήσω ποτέ, ἔστω μίαν φοράν, εἰς κάποιον τὰ πρωτεῖα μου! β) Ἐπίσης, τὶ ἄλλο ἀπὸ «ὑπεροπτικὸν καὶ μεγαλεπήβολον» ὕφος ἐξέφραζεν ἡ στάσις μου κατὰ τὴν ἐπιτέλεσιν τῶν δικαστικῶν μου καθηκόντων ; Καί, διὰ νὰ περιορισθῶ εἰς κοινῶς γνωστὰς περιπτώσεις, μεταξὺ ἀναριθμήτων ἄλλων, ἂς μνημονεύσω τὴν εὐθεῖαν ἄρνησίν μου τὸ 1963 ὡς νεαροῦ Πρωτοδίκου Ἀνακριτοῦ τῆς ὑποθέσεως δολοφονίας τοῦ βουλευτοῦ τῆς ἀριστερᾶς Γρηγορίου Λαμπράκη, νὰ συμμορφωθῶ πρὸς ἀνοικείους προσταγὰς αὐτοῦ τοῦ Εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου. Ἢ τὴν ἄρνησίν μου ὡς Ἐφέτου τὸ 1976, ὅπως ψηφίσω ὑπὲρ τῆς, τόσον ἐπιθυμητῆς εἰς τὴν Κυβέρνησιν, ἐκδόσεως τοῦ γερμανοῦ ὑπηκόου Πόλε, ἄρνησις, ἡ ὁποία καὶ προεκάλεσε τότε πειθαρχικὴν δίωξιν, ἀδόξως τερματισθεῖσαν μὲ νομοθετικὴν λόγῳ τοῦ προκληθέντος σάλου παρέμβασιν. Ἢ τὰς τόσας προστατευτικὰς τοῦ τύπου καὶ δημοσιογράφων, καὶ ἄλλων κατατρεγμένων, ἰδίως πρὸ τῆς δικτατορίας ὑπὸ τοῦ τότε καθεστῶτος, Ἑλλήνων πολιτῶν, «μιασμάτων», κατὰ ἐπίσημον χαρακτηρισμόν, καὶ μή, ἀποφάσεις μου. Ὅλα αὐτά, δηλαδή, παραδειγματικῶς, ἡ ἄρνησις ἑνὸς Δικαστοῦ νὰ συμμορφωθῆ πρὸς τὰς ἐπιθυμίας τῆς κορυφῆς τῆς Εἰσαγγελικῆς πυραμίδος ἢ τῆς Κυβερνήσεως ἢ τοῦ καθεστῶτος, φυσικὰ προδήλως συνιστοῦν ἐξωφθάλμους περιπτώσεις «ὑπεροψίας». γ) Ἀκόμη, τὶ ἄλλο ἀπὸ «ὑπεροπτικὸν καὶ μεγαλεπήβολον» ὕφος ἐξέφραζεν ἡ ἐπὶ δικτατορίας στάσις μου, ὅταν εἶχον ἀπολυθῆ τοῦ Δικαστικοῦ Σώματος μὲ παράλληλον ἀπαγόρευσιν ὅπως χάριν ἐπιβιώσεώς μου ἔστω δικηγορήσω ; Ἂς μνημονεύσω ἐδῶ μόνον, ὅτι οὔτε συνομιλητὴς τῆς χούντας διετέλεσα, ὅπως ἄλλοι, διαπρέψαντες ἀκολούθως ὡς «ἀνένδοτοι δημοκράται» εἰς τὴν πολιτικὴν κονίστραν ὅτι, κατὰ τὴν ἐπὶ ἕνα περίπου χρόνον κράτησίν μου σταθερῶς ἠρνήθην, καίτοι ἀγρίως ἐπὶ ἑπταήμερον βασανιζόμενος, ὅπως καταδώσω συναγωνιστάς μου εἰς τοὺς δημίους μου τοῦ Ε.Α.Τ./Ε.Σ.Α., πρᾶγμα ποὺ ἀντιθέτως ἀρκετοὶ μὲ τὸ ἀζημίωτον ἔπραξαν, ἀφοῦ μὲ τὴν προδοσίαν των καὶ τὰ βασανιστήρια καὶ τὰς ἄλλας ταλαιπωρίας ἀπέφυγαν καὶ ἐσταδιοδρόμησαν ἀκολούθως χωρὶς προβλήματα ὡς Βουλευταὶ ἢ ἄλλοι ἀξιωματοῦχοι τῆς Δημοκρατίας μας! Μάλιστα καὶ ἐγὼ ὁ ἴδιος εἶχον

5 ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ 5 συλληφθῆ ὡς θῦμα καταδόσεως, συγκεκριμένως ἀπὸ διατελέσαντα ἀκολούθως βουλευτὴν καὶ Ὑπουργὸν τοῦ Πα.Σο.Κ., καίτοι τὸ γεγονὸς ἐγνώριζεν ὁ Ἀρχηγός του! δ) Περαιτέρω, τὶ ἄλλο ἀπὸ «ὑπεροπτικὸν καὶ μεγαλεπήβολον» ὕφος ἐξέφραζεν ἡ ἄρνησίς μου, τὸ 1974 μὲ τὴν μεταπολίτευσιν, προτάσεων ὅλων τῶν Πολιτικῶν Ἀρχηγῶν, πλὴν τοῦ Κ.Κ.Ε., ὅπως πολιτευθῶ ὑπὸ τὰς σημαίας των, συγκεκριμένως τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ (Νέας Δημοκρατίας, διὰ τοῦ Εὐαγγέλου Ἀβέρωφ) καὶ προσωπικῶς τῶν Γεωργίου Μαύρου (Ἑνώσεως Κέντρου Νέων Πολιτικῶν Δυνάμεων), Ἀνδρέα Παπανδρέου (Πα.Σο.Κ.), Ἠλία Ἠλιοῦ (Ε.Δ.Α.) ; Διότι βεβαίως, κατὰ τὴν λογικὴν τοῦ ἀρθρογράφου σας, μόνον ὑπεροπτικὴ ὑπῆρξεν ἡ ἐπὶ τοῦ προκειμένου σκέψις μου, ὅτι προτιμοῦσα νὰ μείνω ὡς Δικαστὴς ὑπεράνω τῶν κομματικῶν ἀντιθέσεων καὶ νὰ ὑπηρετῶ ὡς ἀφανὴς ἐργάτης τὴν κοινωνικὴν εἰρήνην, ὑπερασπιζόμενος τὰ δίκαια τῶν ἀδικουμένων, παρὰ νὰ εἰσέλθω εἰς τὴν καθημερινὴν δημοσιότητα, κατερχόμενος εἰς τὴν πολιτικὴν κονίστραν, καὶ νὰ ἀμαυρώσω τὸ ἀμερόληπτον παρελθόν μου δι ἐντάξεώς μου εἰς κομματικὸν σχηματισμόν, καὶ νὰ χάσω ἔτσι αὐτὴν τὴν ἐλευθερίαν μου, συγκεκριμένως τὴν ψύχραιμον ἀντικειμενικότητα κρίσεως καὶ νὰ διολισθήσω ἀναγκαίως εἰς τὴν ὄχι ἀσυνήθη πολιτικὴν πρακτικὴν ὁλοκληρωτικῆς καταφρονήσεως τοῦ ἀντιπάλου, ἀκατασχέτου χάριν ἀποπροσανατολισμοῦ ἀρλουμπολογίας καὶ ἐν γένει εὐτελοῦς πολιτικαντισμοῦ. ε) Ἀκολούθως, τὶ ἄλλο ἀπὸ «ὑπεροπτικὸν καὶ μεγαλεπήβολον» ὕφος ἐξέφραζεν ἡ ἄρνησίς μου τρεῖς φορὰς τὴν , ὅπως προταθῶ ὡς Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, ὑποδείξας ἀντ ἐμοῦ τὸν ἀείμνηστον Παναγιώτην Κανελλόπουλον, συγκατανεύσας δὲ τελικῶς μόνον, ὅταν ὁ ἴδιος ὁ ἀείμνηστος Πρωθυπουργὸς καὶ Ἀρχηγὸς τοῦ Πα.Σο.Κ. Ἀνδρέας Παπανδρέου μοῦ ἐδήλωσεν, ἐπὶ λέξει, ὅτι «εἶναι ἡ τελευταία ὑπηρεσία, τὴν ὁποία ζητεῖ ἀπὸ σᾶς τὸ Ἔθνος καὶ ἡ Δημοκρατία» ; Καὶ βεβαίως εἰς τὸ ἀπώγειον ἡ «ὑπεροψία» μου, ὅταν εἰς τὸν προτείνοντα Πρωθυπουργὸν ἀντιπαρετήρησα : «προσέξτε, μόνον τὸ Ἔθνος καὶ τὴν Δημοκρατίαν, διότι κόμματα δὲν θὰ ὑπηρετήσω», διὰ νὰ ἀνταπαντήσῃ ὁ Πρωθυπουργός «μά, καὶ ἐμεῖς αὐτὸ θέλουμε». στ) Τὸ ὅτι δὲ ὄντως ἐτήρησα εἰς τὸ ἀκέραιον τὴν ὑπόσχεσίν μου αὐτὴν καὶ βεβαίως τὸν ὅρκον μου ὡς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας ἀποδεικνύει διὰ κάθε νουνεχῆ καὶ διανοητικῶς ἔντιμον ἄνθρωπον ὁλόκληρος ἡ εἰς τὴν θέσιν αὐτὴν πενταετὴς θητεία μου. Ἔτσι, συνεχίζων τὸ «ὑπεροπτικὸν καὶ μεγαλεπήβολον» ὕφος μου, ἠρνούμην τὴν ὑπογραφὴν ἀντισυνταγματικῶν καὶ παρανόμων νομοθετημάτων, συγκεκριμένως ἀρκετῶν Πράξεων Νομοθετικοῦ Περιεχομένου τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας (ἄρθρου 44 τοῦ Συντάγματος), καίτοι ὑπογεγραμμένων ὑπὸ τοῦ Πρωθυπουργοῦ καὶ τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, ὡς καὶ σωρείας διαταγμάτων, τὰ ὁποῖα καὶ ἐπέστρεφα διὰ τὴν σύννομον σύνταξίν των (διατηρῶ φωτοαντίγραφα τῶν ἐπιστραφέντων), ἀδιαφορῶν βεβαίως διὰ τὸ γεγονός, ὅτι τὰς ἀρνήσεις μου αὐτὰς ἀκολουθοῦσαν σχεδὸν πάντοτε ἐνωρχηστρωμέναι διὰ τοῦ τύπου ἐπιθέσεις ἐναντίον μου μὲ ψευδῆ, χαλκευμένα ἐξ ὁλοκλήρου, περιστατικὰ ἀνυπάρκτων «πράξεων» καὶ «παραλείψεών» μου. Παρομοίαν τακτικὴν οὐδεὶς ἄλλος Πρόεδρος ἠκολούθησε, εἰς καμμίαν περίπτωσιν, κανένα νομοθέτημα ποτὲ δὲν ἐπεστράφη, προφανῶς διότι μὲ τὸ νὰ ἀκολουθοῦν οἱ ἄλλοι τὴν ἀνώδυνον συνταγὴν «ὅλα τὰ κυβερνητικὰ καλῶς καμωμένα» δὲν διέθετον τὴν ἰδικήν μου «ὑπεροψίαν»! Ἐπίσης, ἐκάλεσα μὲν ἐγὼ διὰ πρώτην φορὰν εἰς τὸ Προεδρικὸν Μέγαρον, εἰς τὴν δεξίωσιν τῆς 24 ης Ἰουλίου, πράγματι ἀντιστασιακούς, ποὺ ποτὲ προηγουμένως δὲν εἶχον κληθῆ, ὡς καὶ ἀντιπροσώπους τοῦ ἐπαρχιακοῦ τύπου, ἐκπαιδευτικῶν, ἐργατικῶν κέντρων καὶ ἀγροτικῶν σωματείων, ἀκόμη καθιέρωσα ἐτησίας δεξιώσεις διὰ παιδιὰ ὀρφανοτροφείων καὶ μὲ εἰδικὰς ἀνάγκας, τὸ προσωπικὸν τῆς Προεδρίας, κλπ., ἀλλὰ αὐτὰ τὰ ἔκανα ἀπὸ ἀθεράπευτον «ὑπεροψίαν», ἀφοῦ κατὰ τὰ λοιπὰ δὲν κατεδέχθην νὰ κολακεύσω ποτὲ καὶ κανένα! Ἔτσι, ἀντιθέτως πρὸς τὴν τακτικὴν ἄλλων, περιορίζων τὸν πολιτικόν μου λόγον αὐστηρῶς μέσα εἰς τὰ ὅρια τῶν Προεδρικῶν

6 6 ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ μου καθηκόντων καὶ μὴ φλυαρῶν ἀδεσπότως, οὐδέποτε ἀπηρνήθην τὰ ἐθνικὰ ἑλληνικὰ καὶ ἰδεολογικά μου «πιστεύω» τοῦ προτέρου ἀκομματίστου βίου μου, ἀντιθέτως, ἔτσι κομματικῶς ἀνεπίληπτα, ἐθνωφελῶς τὰ διεκήρυσσα, πάντοτε δὲ μετὰ προτέραν γνῶσιν καὶ συγκατάθεσιν καὶ τοῦ ὑπευθύνου Πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας, ἐν γνώσει μου βεβαίως, ὅτι αἱ ἐθνωφελεῖς διακηρύξεις μου, ἀναρριπίζουσαι τὸ ἐθνικὸν φρόνημα καὶ τὴν ἐθνικήν ὑπερηφάνειαν τοῦ καὶ ἀπὸ «φίλους» καὶ «συμμάχους» προδιδομένου Ἑλληνισμοῦ, ἐνοχλοῦσαν ἰδιαιτέρως τὸν ξένον παράγοντα, ὁ ὁποῖος καὶ ἐφρόντιζε νὰ ἐκδηλώνῃ παντοιοτρόπως τὴν ἐκ τούτου δυσαρέσκειάν του (περισσότερα ἐπ αὐτοῦ δὲν ἐπιθυμῶ τώρα νὰ ἐκθέσω) οὔτε ἐπήνεσα ποτὲ κυβερνητικὰ ἔργα, πρᾶγμα ἀσύμβατον πρὸς τὴν «ὑπεροπτικήν» μου ἀντίληψιν, ὅτι ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας δὲν ἐπιτρέπεται νὰ κατέρχεται εἰς τὸ ἐπίπεδον ἐπιβραβεύσεως κυβερνητικῆς πολιτικῆς, ἑπομένως καὶ ἀντιπαραθέσεως πρὸς τὴν ἐλέγχουσαν ἀντιπολίτευσιν οὔτε παράσημα ἀπένειμα, ἐφαρμόζων κατ οὐσίαν τὴν διάταξιν τοῦ ἄρθρου 4 7 τοῦ Συντάγματος, κατὰ τὴν ὁποίαν «τίτλοι εὐγενείας ἢ διάκρισης οὔτε ἀπονέμονται οὔτε ἀναγνωρίζονται σὲ Ἕλληνες Πολίτες», καίτοι ἐπιμόνως μοῦ ἐζητοῦντο ἀπὸ ἐν ἐνεργείᾳ Ὑπουργούς, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐπισύρω τὴν ἐμφανῆ δυσαρέσκειάν των, ἐκδηλουμένην καὶ μὲ κακολογίας διὰ τὴν «δυστροπίαν» μου οὔτε προσκλήσεις εἰς ἐπίσημα Προεδρικὰ δεῖπνα πρὸς τιμὴν ξένων Ἡγετῶν διένειμα εἰς γνωστοὺς καὶ φίλους τοῦ ἐπιχειρηματικοῦ ἢ ἄλλου κόσμου ἢ καὶ ἀφανῶν δραστηριοτήτων, περιορισθεὶς αὐστηρῶς εἰς τὰ ἐπίσημα κατὰ τὸ πρωτόκολλον πρόσωπα, ὅπως παντοῦ εἰς τὰς ἄλλας χώρας γίνεται οὔτε εἰς χειροφιλήματα ἱερωμένων προῆλθον, καίτοι ἐπιμόνως μοῦ τὸ συνιστοῦσαν, θεωρῶν τὴν πρακτικὴν αὐτὴν ὡς ἐξευτελιστικήν, ἀντικειμένην εἰς τὴν ἀνθρωπίνην ἀξιοπρέπειαν οὔτε εἰς ἐπίσημα Προεδρικὰ δεῖπνα πρὸς τιμὴν ξένων Ἡγετῶν ἐκάλεσα ποτὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον ἢ ἄλλους Ἱερωμένους (μὲ μόνην ἐξαίρεσιν εὐλόγως κατὰ τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Δημητρίου), οὔτε γεύματα πρὸς τιμὴν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ποτὲ ( π.χ. διὰ τὴν ἑορτὴν τῆς Ὀρθοδοξίας) παρέθεσα, ὅλα αὐτὰ μὲ τὴν «ὑπεροπτικὴν» σκέψιν, πρῶτον, ὅτι ἡ Δημοκρατία μας δὲν εἶναι θεοκρατικὴ καὶ ἑπομένως εἰς μὲν τὰς ἐπισήμους διακρατικὰς σχέσεις της θρησκευτικοὶ ἡγέται δὲν ἔχουν θέσιν, ἡ δὲ ἐπίσημος συμμετοχή της εἰς θρησκευτικὰς ἐπετείους πρέπει νὰ περιορίζεται εἰς μόνας τὰς θρησκευτικὰς τελετάς, ἰδίως κατὰ τὰς ἐθνικὰς ἐπετείους, καὶ δεύτερον, ὅτι ἡ ἀρχὴ τῆς ἰσότητος θὰ ἐπέβαλε τυχὸν πρόσκλησις νὰ περιλάβῃ τοὺς Ἀρχηγοὺς ὄχι μόνον τῆς συντριπτικῶς πλειονοψηφούσης Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων δογμάτων ἢ θρησκειῶν, καίτοι αὐτὰ ἀντιπροσωπεύουν ἕνα ἐλάχιστον μόνον μέρος τοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας μας, πρακτικὴ ὅμως ἡ ὁποία οὐδέποτε ἠκολουθήθη. Ἀκόμη, καίτοι μοῦ ἐζητεῖτο, ἀμέσως ἢ ἐμμέσως, οὐδέποτε ἐπενέβην εἰς τὴν Δικαιοσύνην ὑπὲρ κατηγορουμένων κυβερνητικῶν καὶ ἄλλων ἀξιωματούχων, κυριαρχούμενος ἀπὸ τὴν «ὑπεροπτικὴν» τῆς προτέρας ἰδιότητός μου ὡς δικαστικοῦ λειτουργοῦ ἀντίληψιν, ὅτι εἰς μίαν εὐνομουμένην Δημοκρατίαν πρὸ παντὸς ἡ Δικαιοσύνη θὰ πρέπει νὰ ἀφίνεται ἀπερίσπαστος καὶ μακρὰν πάσης ἐπιρροῆς εἰς ἐπιτέλεσιν τοῦ δυσχερεστάτου ἔργου της. Αἱ συνακόλουθοι δυσαρέσκειαι ἀπὸ τοιαύτας πολλαπλᾶς, ὡς ἀνωτέρω, ἐκδηλώσεις «ὑπεροψίας» καὶ κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς Προεδρικῆς μου θητείας ὑπῆρξαν φυσικὰ ποικίλαι καὶ πάντως ἀναμενόμεναι. Ὅμως ἀδιαφοροῦσα δι αὐτάς, διότι διαρκὴς μέριμνά μου ἦτο ὄχι νὰ γίνωμαι ἀρεστὸς εἰς ἄλλους, ἀλλὰ ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον νὰ ἐπιτελῶ εὐόρκως τὰ ἐκ τοῦ Συντάγματος καθήκοντά μου, καὶ τίποτε ἄλλο. ζ) Θὰ ἠμποροῦσα βεβαίως εἰς τὰ ἔργα τῆς «ὑπεροψίας» μου νὰ προσθέσω καὶ τοὺς χειρισμούς μου κατὰ τὴν μόνην πολιτικὴν κρίσιν, ποὺ ἀντιμετώπισε μεταπολιτευτικῶς ἡ Δημοκρατία μας, αὐτὴν τῆς περιόδου , ὁπότε καὶ μόνον ἐνεφανίσθη περίπτωσις ἀσκήσεως ὑπὸ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας τοῦ ρόλου του ὡς ρυθμιστοῦ τοῦ πολιτεύματος. Ἀλλὰ κοινῶς ἀναγνωρίζεται, τὸ πράττει ἐν μέρει καὶ ὁ ἀρθρογράφος σας μὲ τὰ ἀνωτέρω

7 ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ 7 γραφόμενά του, ὅτι χάρις εἰς τὴν ἀπόλυτον ἀμεροληψίαν καὶ τοὺς ἐπιτυχεῖς χειρισμούς μου ἀπετράπη τότε ὁ κίνδυνος νὰ περιπέσῃ ἡ χώρα εἰς ἀκυβερνησίαν καὶ ἐξήλθομεν δι ἐκλογῶν ὁμαλῶς ἀπὸ τὴν κρίσιν. Ἡ προσωπικὴ αὐτὴ συμβολή μου καθολικῶς τότε ἀνεγνωρίσθη διὰ δημοσίων δηλώσεων ἀπὸ ὅλους τοὺς πολιτικοὺς ἡγέτας (Ἀνδρέαν Παπανδρέου τοῦ Πα.Σο.Κ., Κωνσταντῖνον Μητσοτάκην τῆς Νέας Δημοκρατίας, Χαρίλαον Φλωράκην τοῦ ἑνιαίου τότε, συμπεριλαμβάνοντος καὶ τὸ Κ.Κ.Ε., Συνασπισμοῦ τῆς Ἀριστερᾶς καὶ τῆς Προόδου). Ἄλλωστε μόνον ὡς θετικὴ ἐκρίθη ἡ ὅλη Προεδρική μου θητεία, διὰ νὰ μὲ ἐπαναψηφίσουν τὸ 1990 τὸ Πα.Σο.Κ. καὶ τὰ λοιπὰ κόμματα, ποὺ ἐστήριξαν τὸ 1985 τὴν ἐκλογήν μου, μάλιστα ὁ ἑνιαῖος τότε Συνασπισμὸς μὲ ἐψήφισε καὶ κατὰ τὰς τρεῖς ψηφοφορίας τοῦ πρώτου σταδίου τῆς Προεδρικῆς ἐκείνης ἐκλογῆς, τὸ ὁποῖον ὅμως ἀπέβη ἄκαρπον, ὁπότε ἠκολούθησαν, κατὰ τὸ Σύνταγμα, ἐκλογαὶ καί, κατὰ δεύτερον στάδιον, ἡ νέα Βουλὴ ἐξέλεξε μὲ τὴν ἁπλῆν πλειονοψηφίαν τῶν 151 ψήφων ὡς διάδοχόν μου τὸν Κωνσταντῖνον Καραμανλῆν. Ἀλλὰ καὶ ὁ λαὸς κατὰ μεγάλην πλειονοψηφίαν μόνον θετικῶς εἶχεν ἐκτιμήσει τὴν ὅλην Προεδρικήν μου θητείαν, ἀφοῦ καὶ δημοσκόπησις περὶ τὸ τέλος αὐτῆς μὲ ἔφερε ἀπολαμβάνοντα τῆς ἐμπιστοσύνης τοῦ 62 % τῶν ἐρωτηθέντων, καὶ μάλιστα κατὰ πλειονοψηφίαν μεταξὺ τῶν ὀπαδῶν καὶ τῶν τριῶν, ὡς ἄνω, κομματικῶν σχηματισμῶν, ἐνῷ κανεὶς ἄλλος ἐκ τῆς εἰκοσάδος τῶν μνημονευομένων εἰς τὴν αὐτὴν δημοσκόπησιν, οὔτε ὁ μακαρίτης ἤδη Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς, δὲν ἐφέρετο ἀπολαμβάνων, ὅπως ἐγώ, τῆς ἐμπιστοσύνης τῆς πλειονοψηφίας τῶν ὀπαδῶν καὶ κάθε ἑνὸς ἀπὸ τοὺς κομματικοὺς σχηματισμοὺς χωριστά (βλέπε περιοδικὸν ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, τεῦχος τῆς , σελ. 16 ἑπ.). Δηλαδὴ ἡ δημοτικότης μου εἶχε παραμείνει ἀκλόνητος εἰς τὴν λαϊκὴν συνείδησιν παρὰ τὴν ἐνωρχηστρωμένην καὶ λυσσαλέαν, ἀδιάκοπον καὶ συστηματικήν, σχεδὸν καθ ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς Προεδρικῆς μου θητείας, κυρίως κατὰ τὰ πρῶτα τέσσαρα χρόνια της, ὑπὸ μερίδος τοῦ τύπου ἐναντίον μου καταφοράν, πρὸς ὑπηρέτησιν πολλαπλῶν σκοπιμοτήτων, ποὺ δὲν εἶναι τοῦ παρόντος, μὲ πρωτοφανῆ καταιγισμὸν ὕβρεων καὶ συκοφαντιῶν, μὲ κατεσκευασμένας ἐξ ὁλοκλήρου ψευδολογίας διὰ φανταστικὰς καὶ ἀνυπάρκτους «πράξεις» καὶ «παραλείψεις» μου. Ἁπλούστατα ὁ λαός, ὁ ὁποῖος διεφωτίζετο περὶ τῆς ἀληθείας διὰ καταλυτικῶν τῶν ἀθλιοτήτων καὶ πλήρως τεκμηριωμένων ἐπισήμων ἑκάστοτε ἀνακοινώσεων τῆς Προεδρίας τῆς Δημοκρατίας, δὲν εἶχε παραπλανηθῆ. Ἔτσι τὰ ὁποιαδήποτε «σκωπτικὰ σχόλια τοῦ τύπου», πάντοτε κατευθυνόμενα, δὲν προεκάλεσαν καὶ «ἀντιδράσεις στὴν κοινὴ γνώμη», τοὐλάχιστον εἰς τὸ μεγαλύτερον μέρος της, ὅπως ἀντιθέτως μὲ τόσην ἐπιπολαιότητα γράφει ὁ ἀνωτέρω ἀρθρογράφος σας, ὁ ὁποῖος προφανῶς παρέβλεψε καὶ ὅλας τὰς ἀνωτέρω ἐπισήμους ἀνακοινώσεις τῆς Προεδρίας τῆς Δημοκρατίας. Οὔτε βέβαια προῆλθα ποτὲ «σὲ ἀτυχεῖς ἐπιλογές», ὅπως μοῦ καταλογίζει τὸ ἴδιο τεῦχος τῶν «Ἱστορικῶν» εἰς τὴν σελ. 45, ὑπὸ τὴν παρατιθεμένην φωτογραφίαν ἀπὸ ἐπίσκεψίν μου εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος. Διότι οἱ κατὰ τὴν λῆψιν τῆς φωτογραφίας παρόντες δημοσιογράφοι γνωρίζουν τὴν ἀλήθειαν, ἀφοῦ ἤκουσαν καὶ αὐτοὶ τὸν ξεναγοῦντα με Ἡγούμενον τῆς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας, νὰ μὲ παροτρύνῃ, ὅπως ἀναρτήσω εἰς τὸν λαιμόν μου τὸν σιδηροῦν σταυρὸν καὶ λάβω ἀνὰ χεῖρας τὴν σιδηρᾶν βακτηρίαν, διὰ νὰ αἰσθανθῶ καὶ ὁ ἴδιος τὸ πόσον βάρος ἔφερε μεθ ἑαυτοῦ συνεχῶς χωρὶς διακοπήν, νυχθημερόν, ἀκόμη καὶ κοιμώμενος, ὁ κατὰ τὸν 10 ον αἰῶνα ἀνιδρυτὴς τῆς Μονῆς Ὅσιος Ἀθανάσιος, ἐγὼ δὲ μόνον διὰ λόγους εὐγενείας συνεμορφώθην πρὸς τὴν παράκλησιν. Ὅμως ἡ ἀλήθεια αὐτὴ ἀπεκρύβη, ἡ φωτογραφία ἐλήφθη καί, δημοσιευθεῖσα εὐρύτατα, διεσαλπίσθη, μὲ ἀρρωστημένην κακοήθειαν, ὡς ἔνδειξις μεγαλαυχίας καὶ ὑπεροψίας, ὅτι, δῆθεν, ἐγὼ αὐτοβούλως, καὶ ὄχι κατὰ παράκλησιν, ἐπεδίωξα τὴν ἐν λόγῳ περιβολήν, μιμούμενος τὸν ἱδρυτὴν τῆς Μονῆς! Παραπληροφόρησις, τὴν ὁποίαν ἀναπαράγουν οὐσιαστικῶς τώρα καὶ τὰ «Ἱστορικὰ» μὲ τὴν ἀνωτέρω καταχώρισιν, προδίδοντα ἔτσι τὴν ἐκ τοῦ τίτλου των ἀποστολήν των.

8 8 ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Πρὸς τὸν τιμητήν μου καθηγητήν, τῆς Νομικῆς μάλιστα τοῦ Πανεπιστημίου τῆς γενετείρας μου Θεσσαλονίκης, Κώσταν Χ. Χρυσόγονον ἁρμόζει ἡ συμβουλή : Μὴ ἀσχημονεῖτε! Ἡ πολιτικὴ Ἱστορία δὲν γράφεται μὲ αὐτόφωρον βιασμὸν τῆς ἀληθείας. Ἀπαράδεκτοι δὲ καὶ παντελῶς ἀθεμελίωτοι, χωρὶς γνῶσιν καὶ σοβαρὰν καὶ οὐσιαστικὴν τῶν πραγμάτων ἔρευναν, ὅπως ὁ βαρὺς τίτλος τοῦ καθηγητοῦ Πανεπιστημίου ἐπιβάλλει, χαρακτηρισμοὶ ἁπλῶς ἀνακαλοῦν ἀθελήτως τοὺς στίχους ἀνεκδότου ποιήματος Θεσσαλονικέως ποιητοῦ διὰ τοὺς συνωθουμένους εἰς τοὺς ἀντιθαλάμους τῶν κρατούντων : «μωροὶ καὶ φαῦλοι / φαύλων καὶ ἀδαῶν / ἀκόλουθοι καὶ δορυφόροι / ἐμετικοὶ ἀνερυθρίαστοι ζηλόφθονοι / τοὺς ἄξιους λοιδοροῦν»... Μὲ τὴν προσήκουσαν τιμήν, Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Α 3. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ι) ΚΑΙ ΝΕΑ ΑΝΑΙΡΕΣΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ ΜΟΥ ΘΗΤΕΙΑΣ ΨΕΥΔΟΛΟΓΗΜΑΤΩΝ Ἐπιστολαὶ 16 ης καὶ 17 ης Σεπτεμβρίου 2004 πρὸς τὰς ἐφημερίδας, ἀντιστοίχως, «ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μέρος A ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 3. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ θ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΔΕΞΙΩΣΙΣ ΤΗΝ 25 ην ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΝΤΙ ΤΗΣ 24 ης ΙΟΥΛΙΟΥ, ΕΠΙΣΤΟΛΗ 28.7.2003 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.sartzetakis.gr 2 ΧΡΗΣΤΟY

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Α 3. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ η) ΨΕΥΔΟΛΟΓΙΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΝ ΕΚΛΟΓΗΝ ΤΟΥ 1985 3. ΑΝΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ Ἄρθρον ἀπάντησις εἰς τηλεοπτικὴν συνέντευξιν (10.6.2008 17.2.2008) ΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ UΜΕΡΟΣ Β 5. ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ Μ. Μ. Ε. γ) ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΘΛΙΟΤΗΣ Διάψευσις νοσηρῶς κακοήθους δημοσιεύματος Δύο ἐπιστολαὶ (30ῆς καὶ 31ης Ἰανουαρίου 2007) πρὸς τὴν ἐφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μέρος Β - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ) Η ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΜΑΣ 4. ΗΛΩΣΕΙΣ (d) Προφορικὴ δήλωσις 6.1.1993 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α www.sartzetakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Δ Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Σ ια) Τ Ο Κ Α Τ Ο Χ Ι Κ Ο Ν Δ Α Ν Ε Ι Ο Ν Ἡ προβολὴ τῶν σχετικῶν ἑλληνικῶν ἀξιώσεων Ἐπιστολὴ 1 ης Φεβρουαρίου 2011 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.sartzetakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Γ 3. Θ Ε Μ Α Τ Α στ) ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Γενικὴ Εἰσήγησις εἰς Ἐπιστημονικὴν Ἡμερίδα Δικηγορικοῦ Συλλόγου Ροδόπης ( Κομοτηνὴ 22.3.2006 ) ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Δ Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Σ θ) ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΑΘΡΟΥ ΑΒΤΙΡΡΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Ἄρθρον 2ας Νοεμβρίου 2010 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.sartzetakis.gr Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης, Ἁγίας Σοφίας 6, 152 36 Ν. Πεντέλη ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μέρος A - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟN ΚΡΙΤΙΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ^*^*^*^ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ (COUR DE CASSATION) ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ^*^*^*^ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ Ἡ Κύπρος μας. ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΓΩ ΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΙΝ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΝΑΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.sartzetakis.gr 2 ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μέρος Β - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ) Η ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΜΑΣ 3. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ^*^*^*^ (a) Ἐπιστολὴ 30.3.1993 ^*^*^*^ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Τευχος πρωτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Άσκηση Υπόθεση παραχάραξης Το 1938, το Υφυπουργείον Δημοσίας Ασφαλείας του ελληνικού κράτους δημοσιεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Δ Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Σ ε) Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΥΒΡΙΣ Ἀνασκευὴ ἐνωρχηστρωμένης δι ὕβρεων ἀπαξιώσεως ἀπὸ ξένους τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἐξ ἀφορμῆς τρεχούσης σοβαρᾶς δημοσιονομικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ) Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ 4. ΔΗΛΩΣΕΙΣ J) 5.11.2004 : Αἱ Η.Π.Α. μὲ τὴν ἀναγνώρισιν τοῦ Σκοπιανοῦ κρατιδίου ὡς «Μακεδονίας»

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μέρος Γ - ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ 3. ΘΕΜΑΤΑ ^*^*^*^ ε) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΑΧΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ^*^*^*^ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α www.sartzetakis.gr 2 ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ ) Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ 2. ΟΜΙΛΙΑΙ d) Τὸ Μακεδονικὸν ζήτημα καὶ τὸ πρόβλημα μὲ τὰ Σκόπια Ὁμιλία εἰς ἐκδήλωσιν

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Δ Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Σ ζ) ΑΝΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΩΝ ΑΣΤΟΧΗΜΑΤΩΝ «Ρωμηοί» Ἑλληνισμὸς καὶ Ὀρθοδοξία Ἐκκλησιαστικά Ἡ νεο ὀθωμανικὴ ἀπειλή. Ἄρθρον 28 ης Σεπτεμβρίου 2010 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.sartzetakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ Ε Ι ΣΑ Γ Ω Γ Ι Κ Α Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ) Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ 2. ΟΜΙΛΙΑΙ c) ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΔΕΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΙΙΙ) ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΜΑΣ ΓΛΩΣΣΑΝ 8. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΣ ΓΛΩΣΣΑ Λόγος ἐναντίον τῆς χρήσεως ξένης γλώσσης (ἀγγλικῆς) εἰς ἐκδηλώσεις τοῦ ἐθνικοῦ μας βίου

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες Τιμὴ καὶ εὐγνωμοσύνη Ἰαπωνικὸ πλοῖο πέταξε πανάκριβο μετάξι γιὰ νὰ σώσει Μικρασιάτες* Ἡ ἄγνωστη ἱστορία τοῦ ἐμπορικοῦ καραβιοῦ ἀπὸ τὴν Ἄπω Ἀνατολὴ ποὺ ἔδωσε παράδειγμα ἀνθρωπιᾶς, ἐνῶ οἱ δυτικοὶ «σύμμαχοί»

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΙΕΡΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.sartzetakis.gr 2 ΑΝΙΕΡΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ (Περὶ «πολυπολιτισμικότητος» Διὰ τὴν Ἑλληνικήν μας Σημαίαν) Ὑπὸ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ******* 1. Μὲ

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μέρος Γ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ 1. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ^*^*^*^ β) 25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2004 ^*^*^*^ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.sartzetakis.gr 2 ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΜΑΣ ΕΠΕΤΕΙΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ*

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ* Εναγώνια κραυγὴ ἀφυπνίσεως γιὰ ἕνα μεῖζον θέμα ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ* Τὰ εἰκοσάχρονα ἀπὸ τὴν ψήφιση τοῦ ἀνθρωποκτόνου Νόμου τῶν ἐκτρώσεων 1609/86 Τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου Ζιόμπολα ΠΟΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο διδαγµένο Κείµενο από το πρωτότυπο

Κείµενο διδαγµένο Κείµενο από το πρωτότυπο ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο διδαγµένο Κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδη Ιστορία Γ, 70 Καὶ (ἦν γὰρ Πειθίας ἐθελοπρόξενός τε τῶν Ἀθηναίων καὶ τοῦ δήµου προειστήκει)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (στ.471-490) ΧΟΡΟΣ ηλοῖ τὸ γέννηµ' ὠµὸν ἐξ ὠµοῦ πατρὸς 471 τῆς παιδὸς εἴκειν δ'οὐκ ἐπίσταται κακοῖς.

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (στ.471-490) ΧΟΡΟΣ ηλοῖ τὸ γέννηµ' ὠµὸν ἐξ ὠµοῦ πατρὸς 471 τῆς παιδὸς εἴκειν δ'οὐκ ἐπίσταται κακοῖς. ΑΡΧΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Ἀπόδοση στὴ νέα Ἑλληνική: Ἱερομόναχος Βενέδικτος Ἔκδοση Συνοδείας Σπυρίδωνος Ἱερομονάχου, Νέα Σκήτη, Ἅγιον Ὄρος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Καὶ δικαιότατη καὶ αὐτὴ ποὺ πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΡΤΥΡΙΑ Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ ὅ τι δεῖ πλείω λέγειν δοκεῖ δέ μοι ὦ βουλή ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α 5. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ β) Περὶ τὴν οἰκογενειακήν μου καταγωγήν. Ἀνασκευὴ σκοπιανῆς ὕβρεως. Ἐπιστολὴ 28 ης.1.1998 πρὸς Φιλεκπαιδευτικὸν Σύλλογον Φλωρίνης ʺΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣʺ

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 19 #23 Εὔτυπον, τεῦχος 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 19 Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X Ἰωάννης Α. Βαμβακᾶς Ιωάννης Α. Βαμβακᾶς Παπαθεοφάνους 12 853 00 Κῶς Η/Τ: gavvns

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Συγγραφῶν 1

Κατάλογος Συγγραφῶν 1 Επὶ τῇ 50ῇ ἐπετείῳ ἀπὸ τῆς Κοιμήσεως τοῦ Ομολογητοῦ Ιεράρχου Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου Καβουρίδου ( 1955) Κείμενον Γʹ Κατάλογος Συγγραφῶν 1 τοῦ Ομολογητοῦ Ιεράρχου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς)

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς) Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου Ἀλεξίκακον Φάρμακον καὶ ἡ ἐπιστολὴ στὸν Κοραῆ Περὶ Νηστείας Εὐρωπαϊκῶν Νοσημάτων Θεραπευτικὴ Προλεγόμενα: π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ἐκδόσεις «Γρηγόρη», Ἀθήνα 2016, σελίδες 229.

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Κείμενο: Λυσίου «Υπέρ Μαντιθέου» ( 18-21) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α. Από το κείμενο που

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10)

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα 3: Είναι - Συνειδέναι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά.

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά. Φεύγουμε; Μένουμε; Ἦταν γραμμένο, φίλοι, σὲ τοῖχο: «Μόνη λύση ἡ φυγή»! Ἀπὸ κάτω κάποιος ἄλλος εἶχε γράψει: «Ἡ φυγὴ εἶναι ἧττα»! Καὶ σκέφτηκα. Ἆραγε τί εἶναι ἡ φυγή, λύση ἢ ἧττα; Ἀνδρεία ἢ δειλία; Ἡρωϊσμὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Δ Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Σ η) ΑΣΤΗΡΙΚΤΗ Η ΕΤΥΜΟΛΟΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΡΩΜΗΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΩΜΑΛΕΟΣ Προέλευσις καὶ ἔννοια τοῦ γραικύλος. Ἄρθρον 19 ης Ὀκτωβρίου 2010 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.sartzetakis.gr Χρῆστος

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μέρος Γ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ 1. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ^*^*^*^ α) ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2004 ^*^*^*^ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.sartzetakis.gr 2 ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2004 Ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ Χαρὰ Λιαναντωνάκη Στὴν ὄμορφη Ἑλλάδα ποὺ ἀγαπήσαμε τὴν πατρίδα τοῦ Φωτὸς τοῦ Λόγου τοῦ Εὐαγγελίου, τὸ ὁποῖο γέννησε Πολιτισμὸ ζωῆς - βλέπουμε σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/06/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ)

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Κάρτα Ἀντιδίκου Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Ἡ Εἰσαγωγή/Μεταβολή/Διαγραφή γίνεται μέσω τῶν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα: Αριστοτέλης Ι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διάλογος τῆς ἀγάπης*

Ο Διάλογος τῆς ἀγάπης* Ἀντι-πατερικὴ ἡ συμμετοχὴ τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴν Θρονικὴ Εορτὴ τῆς Παπικῆς Ρώμης Ο Διάλογος τῆς ἀγάπης* 7 Βʹ. Α ἱ Σ υ ν α ν τ ή σ ε ι ς Ι ε ρ ο σ ο λ ύ μ ω ν, Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο υ π ό λ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΣ «ΠΛΑΚΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ» ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ τὸν ὁποῖον ἀπέστειλε εἰς τὸν ἀββᾶν Ἰωάννην, καθηγούμενον τῆς Ῥαϊθοῦ. Εἶναι διηρημένος εἰς τριάκοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» *

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» εἶναι ἕνα ὑπέροχο πολὺ συνοπτικὸ κείμενο, ποὺ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου,

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου, Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Λεοντίου τοῦ Νέου Μυροβλύτου, ποὺ διακρίθηκε γιὰ τὴν ἄσκηση καὶ τὴ λαμπρότητα τοῦ βίου του στὸ Ἁγιώνυμον Ὄρος τοῦ Ἄθωνος, στὴν Μονὴ ποὺ καλεῖται τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β 1. Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι ) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ) Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ 2. ΟΜΙΛΙΑΙ e) ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΗΣ ΔΗΘΕΝ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3

ΘΕΜΑ 2o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 ΘΕΜΑ 2o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Εἰ μὴ συνῄδη ὦ βουλή τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τς κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283 Paul Canart, Études de paléographie et de codicologie reproduites avec la collaboration de Maria Luisa Agati et Marco D Agostino, τόμ. I-II [Studi e Testi 450-451], Città del Vaticano 2008, σσ. XXVIII+748+VI+749-1420.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Προφητεία καὶ Αποκάλυψις. ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν

Προφητεία καὶ Αποκάλυψις. ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν Προφητεία καὶ Αποκάλυψις ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν Ολεθρία πλάνη Μοναχοῦ διὰ τὴν ἔλευσιν τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ τὴν Δευτέραν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς *

Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Σερβίας Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * 29 Ἀπριλίου 1671 «ΣΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ οἰκογένεια τῆς Εκκλησίας ὁ λαὸς νοιώθει τοὺς Ἁγίους ὡς τοὺς

Διαβάστε περισσότερα

Ἀδαμάντιος Κοραῆς καὶ Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: δύο διαφορετικοὶ δρόμοι, ἕνας κοινὸς σκοπὸς*

Ἀδαμάντιος Κοραῆς καὶ Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: δύο διαφορετικοὶ δρόμοι, ἕνας κοινὸς σκοπὸς* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Ἀδαμάντιος Κοραῆς καὶ Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: δύο διαφορετικοὶ δρόμοι, ἕνας κοινὸς σκοπὸς* Τοῦ Ἀστερίου Ἀργυρίου «Τὸ ἔργο τοῦ Νικοδήμου εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κώστα Β. Καραστάθη. Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας. Ἱστορικὴ μελέτη

Κώστα Β. Καραστάθη. Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας. Ἱστορικὴ μελέτη Κώστα Β. Καραστάθη Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας Ἱστορικὴ μελέτη Ἐκδόσεις «Ἄθως», Ἀθήνα 2014, σελ. 433. Τί ὁρίζεται μὲ τὴν τοπωνυμία «Ἄρβανον»; Οἱ ὅροι «Ἄρβανον»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ Επιμέλεια Άγγελου Αργυρακόπουλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ

ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ 1 ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ δὲν γνωρίζουν τί εἶναι ὁ γάμος. Εἴτε ἔχουν, εἴτε δὲν ἔχουν συνάψει γάμο. Ὑπανδρευμένοι καὶ ἀνύπανδροι. Νυμφευμένοι καὶ ἀνύμφευτοι. Ἀλλὰ εἶναι ἀνάγκη,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 109 Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΤΑχΙΑΟΣ Ἡ ἀκτινοβολία τὴν ὁποία εἶχαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ βυζαντινοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ METΑΠΡΟΕ ΡΙΚΑ Η ΑΠΗΧΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ( Κείµενα περιοδικού ΕΝ ΟΧΩΡΑ καί έφηµερίδος Τορόντο Καναδά ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ ) ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ 1 Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Ἀπὸ 2 ἕως 12 Ἰουνίου 2010, ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τοῦ καθηγητῆ Φωτίου

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;*

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;* «Νομιμοποίηση τῆς Ἐλεύθερης Συμβίωσης» (δ ) Ἕνα εἶδος πολιτικοῦ γάμου; Ἕνα εἶδος τρίτου γάμου; Μείωση τῆς ἀπόστασης ἀπὸ τὸν Γάμο; Ἕνα βῆμα πρὸς τὸν Γάμο; Τρίτης κατηγορίας γάμος; Γάμος χωρὶς στεφάνι; Παλλακεία;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

Oἱ ἀρτοποιοὶ γνωρίζουν πώς, ὅταν θέλουν νὰ ἑτοιμάσουν μεγάλη ποσότητα

Oἱ ἀρτοποιοὶ γνωρίζουν πώς, ὅταν θέλουν νὰ ἑτοιμάσουν μεγάλη ποσότητα ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΡΩΘΙΕΡΕΩΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΟΥ ΡΩΣΣΟΥ (1867-1934 μ.χ.) Ἐπιμελείᾳ τῶν πατέρων τῆς Ἱ. Μ. Παναγίας Χρυσοποδαριτίσσης - Νεζερῶν (Πατρῶν). σειρά: ΑΝΘΗ ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ, τ. 8 Ἐκδόσεις «ΤΗΝΟΣ», Ἀθῆναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Πρπρευμένων τῶν Ἱερπαίδων μετὰ εἰκόνων καὶ θυμιατῦ, ὁ Ἱερεὺς ἐξέρχεται τῦ Ἱερῦ μετὰ τῦ Τιμίυ Σταυρῦ καὶ γίνεται λιτανεία πέριξ τῦ ἐσωτερικῦ τῦ Ναῦ εἰς τέσσαρες στάσς. Εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Κ.Υ.Ο. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ------ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ ------

Ε.Κ.Υ.Ο. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ------ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ ------ Ε.Κ.Υ.Ο. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ------ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ ------ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1489/2015 Ἡ Ἐκκλησιαστική

Διαβάστε περισσότερα