ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ"

Transcript

1 ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Α 3. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ια) ΑΝΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ ΜΟΥ ΘΗΤΕΙΑΣ ( ) Ἐπιστολὴ 18 ης Μαρτίου 2005 πρὸς ἐφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

2 2 ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΗΤΩΝ ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ ΜΟΥ ΘΗΤΕΊΑΣ ( ) Ἡ ἐπιστολὴ ποὺ ἀκολουθεῖ ἀπεστάλη τὴν πρὸς τὴν ἡμερησίαν ἀπογευματινὴν ἐφημερίδα τῶν Ἀθηνῶν «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» καὶ τηλεομοιοτυπικῶς (fax) καὶ διὰ τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου (e mail). Ἀναφέρεται εἰς κακόπιστον περὶ ἐμοῦ καὶ τῆς Προεδρικῆς μου θητείας ( ) δημοσίευμα τοῦ, ὑπὸ τὸν τίτλον «Προεδρικὴ ἐκλογή», ἐνθέτου «ΙΣΤΟΡΙΚΑ» εἰς τὸ φύλλον της τῆς , ἀλλὰ καὶ ἄρθρου τοῦ καθηγητοῦ τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Κώστα Χ. Χρυσογόνου. Ἡ ἀποδέκτρια τῆς ἐπιστολῆς μου «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» δὲν τὴν ἐδημοσίευσεν οὔτε εἰς τὰ ἔνθετα «ΙΣΤΟΡΙΚΑ», οὔτε εἰς τὸ κύριον σῶμα καθημερινοῦ ἢ Κυριακάτικου φύλλου της. Ἠκολούθησεν ἔτσι τὴν γνώριμον καὶ συνήθη τακτικὴν τοῦ τύπου ἐν γένει, δηλαδὴ ἀλλοιώσεως τῶν γεγονότων δι ἀποσιωπήσεως κάθε ἀνατρεπτικοῦ αὐτῆς, καὶ μάλιστα τεκμηριωμένου, ἀντιλόγου, ἐφ ὅσον αὐτὸς δὲν ὑπηρετεῖ τοὺς διὰ τῆς ἀλλοιώσεως ὑπηρετουμένους σκοπούς. Ὡς πρὸς τὸν ἀρθρογράφον καθηγητὴν Κ ώ σ τ α ν Χ ρ υ σ ό γ ο ν ο ν, οἱ περὶ ἐμοῦ ἀφορισμοί του μόνον εἰς θλιβερὰς σκέψεις διὰ τὴν εὐτέλειαν τοῦ λόγου δυστυχῶς καὶ Πανεπιστημιακῶν διδασκάλων ὁδηγεῖ. Τὸ γεγονὸς τοιούτου καταντήματος μαρτυρεῖται ἄλλωστε καὶ ἀπὸ αὐτὸν τὸν ἴδιον, ὅταν εἰς τὸ ἀνωτέρω περὶ τῆς Προεδρίας μου ἄρθρον του : α) ρητῶς χαρακτηρίζει ὡς «συνταγματικὰ ἀνεπίληπτη» τὴν συμμετοχὴν τοῦ τότε Προέδρου τῆς Βουλῆς Ἰωάννου Ἀλευρᾶ, προσωρινῶς ἀναπληροῦντος τὸν ἔχοντα παραιτηθῆ Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας, εἰς τὴν ψηφοφορίαν κατὰ τὴν ὁποίαν ἐξελέγην Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας καὶ ἐν τούτοις ἡ συμμετοχὴ αὐτὴ βιαίως τότε ἠμφεσβητήθη ἀπὸ μερικοὺς συναδέλφους του ( Μάνεσην, Μανιτάκην, κ. ἄ.), διὰ νὰ κριθῇ ὅτι, μὲ τὸ νὰ συντελέσῃ ἡ ἀβεβαία (ἀφοῦ τότε κατὰ τὸ Σύνταγμα μὴ φανερά) ψῆφος Ἀλευρᾶ εἰς τὸ ὁριακὸν ἀποτέλεσμα τῆς ψηφοφορίας (180 ὑπὲρ ἐπὶ συνόλου 300 βουλευτῶν), ὑπῆρξεν ἄκυρος ἡ ἐκλογή (!), μεθόδευσις ἀντιεπιστημονική, ἀφοῦ παραγνωρίζει τὴν ἀλήθειαν, ὅτι ἡ ἰδία ἡ Βουλή, μόνη ἁρμοδία ὡς ἔχουσα τὴν λεγομένην «ἁρμοδιότητα τῆς ἁρμοδιότητος», ἔκρινε σύννομον καὶ ἐπιτρεπομένην τὴν ψῆφον Ἀλευρᾶ, γεγονός, τὸ ὁποῖον ἐπίσης ἀποσιωπᾷ εἰς τὴν «ἐπιστημονικήν» του «ἀνάλυσιν» ὁ ἀρθρογράφος μας καὶ β) ρητῶς ἐπίσης χαρακτηρίζει τὴν κριτικήν, ἡ ὁποία εἶχεν ἀσκηθῆ ἀπὸ τὸν αὐτὸν συνάδελφόν του, μακαρίτην τώρα, καθηγητὴν τοῦ Συνταγματικοῦ Δικαίου Ἀ ρ ι σ τ ό β ο υ λ ο ν Μ ά ν ε σ η ν διὰ τὴν συνταγματικὴν ἀναθεώρησιν τοῦ 1986 καὶ τὸν περιορισμὸν δι αὐτῆς τῶν Προεδρικῶν ἐξουσιῶν, ὡς, κατὰ λέξιν, «προσκολλημένη στὴν τρέχουσα τότε πολιτικὴ συγκυρία» (!) (σελ. 43 τοῦ ἐνθέτου). Ἀλλὰ μὲ τοιαύτην προσκόλλησιν καὶ ἀντιεπιστημονικὰς μεθοδεύσεις, ὡς ἀνωτέρω, εἶναι αὐτονόητον, ὅτι ὁ ἐπιστημονικὸς λόγος εὐτελίζεται, παύει νὰ εἶναι ἐπιστημονικὀς καὶ γίνεται ἀγοραῖος εἰς τὴν ὑπηρεσίαν μικροκομματικῶν σκοπιμοτήτων. Ὁποῖον κατάντημα Πανεπιστημιακῶν διδασκάλων... Καὶ ἐν τούτοις ἐμετικῶς ἀλληλοϋμνουμένων! Ἡ κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἄρνησις δημοσιεύσεως τῆς προκειμένης, ἀνασκευαστικῆς ἀνοησιῶν, ἐπιστολῆς μου μαρτυρεῖ βεβαίως καὶ τὴν χ ω λ α ί ν ο υ σ α ν ἀ ξ ι ο π ι σ τ ί α ν τῆς ἐφημερίδος καὶ τοῦ ἐνθέτου της «Ἱστορικά». Ἄλλωστε, δι ὅσους

3 ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ 3 γνωρίζουν Ἱστορίαν, ἡ περίπτωσις δὲν εἶναι μοναδική. Ἀρκετὰ κείμενα αὐτῶν (ἐφημερίδος καὶ ἐνθέτου) μόνον Ἱστορίαν ἀντικειμενικὴν διὰ γεγονότα καὶ πρόσωπα δὲν προσφέρουν. Ἐντάσσονται εἰς τὸ ἐν γένει κλῖμα παραπληροφορήσεως καὶ ἀναιδοῦς διαστροφῆς καὶ κακοποιήσεως τῆς ἀληθείας, τὸ ὁποῖον κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη μαστίζει τὴν χώραν μας. Ὄχι βεβαίως ἐθνωφελῶς... Ἡ καταχώρισις ἑπομένως τῆς ἐν λόγῳ ἐπιστολῆς εἰς τὴν παροῦσαν ἱστοσελίδα μου ἀποσκοπεῖ εἰς τὴν σωστὴν περὶ τῆς Προεδρικῆς μου θητείας πληροφόρησιν τοῦ ἀδόλου Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἀκολουθεῖ ἡ πρὸς τὴν «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΝ» ἐπιστολή μου. ^*^*^*^ Νέα Πεντέλη, 24 η Μαρτίου 2005 Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ ΜΟΥ ΘΗΤΕΙΑΣ ( ) Ἐφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ». Διὰ τὸ ἔνθετον «Ἱ στορικά», Μίνωος 10 16, (τηλεομοιότυπον ) Ἀθήνας. Κύριε Διευθυντά, Νέα Πεντέλη, 18 η Μαρτίου Θὰ ἐπιθυμοῦσα, πρὸς ἐνημέρωσιν τῶν ἀναγνωστῶν σας, νὰ προέλθω εἰς δύο ἐπισημάνσεις εἰς τὰ ὅσα περὶ ἐμοῦ γράφονται εἰς τὸ ὑπ ἀριθ. 276 τεῦχος τῆς τοῦ, ὑπὸ τὸν τίτλον «Προεδρικὴ ἐκλογή», ἐνθέτου «Ἱστορικὰ» τῆς Ἐλευθεροτυπίας. Α) Εἰς τὴν σελ. 35 ἀνακριβῶς φέρεται, ὅτι εἰσῆλθον εἰς τὸ Δικαστικὸν Σῶμα τὸ Ἐνῷ αὐτὸ ἔγινε πέντε ἔτη ἐνωρίτερον, μὲ τὴν ἐπιτυχίαν μου εἰς τὸν διαγωνισμὸν ὑποψηφίων Εἰρηνοδικῶν τοῦ Νοεμβρίου 1955 καὶ ἀνάληψιν ὑπηρεσίας ἀπὸ τῆς Β) Ὁ καθηγητὴς Νομικῆς Κώστας Χ. Χρυσόγονος περατώνει τὸ περὶ τῆς Προεδρικῆς μου θητείας ( ) ἄρθρον του (σελ.42 ἕως 45), γράφων ὅτι «μελανὸ σημεῖο τῆς θητείας τοῦ Χρήστου Σαρτζετάκη ὑπῆρξε πάντως τὸ ὑπεροπτικὸ καὶ μεγαλεπήβολο ὕφος του, ποὺ προκαλοῦσε συχνὰ σκωπτικὰ σχόλια τοῦ Τύπου καὶ γενικώτερα ἀντιδράσεις στὴν κοινὴ γνώμη». Ἡ κρίσις του ὅμως αὐτὴ ἐκφέρεται κενή, χωρὶς καμμίαν ἀπολύτως ἀναφορὰν εἰς συγκεκριμένας πράξεις ἢ καὶ παραλείψεις μου, ποὺ νὰ τὴν δικαιολογοῦν ἐνῷ ἐξ ἄλλου, ἀφοῦ «μελανὸ σημεῖο τῆς θητείας μου» ἐπισημαίνει, εὑρίσκεται ἄντικρυς ἀντίθετος πρὸς ὅσα ὁ ἴδιος ὁ ἀρθρογράφος εἰς τὸ ἐν λόγῳ ἄρθρον του διὰ τὴν θητείαν μου ἀκριβῶς αὺτὴν ἀνομολογεῖ, καὶ συγκεκριμένως, ὅτι ἤσκησα τὰ καθήκοντά μου «μὲ σεβασμὸ στὴ συνταγματικὴ νομιμότητα», χαρακτηρίζων μάλιστα ὡς «ἀξιοσημείωτη» καὶ «σωστὴ» τὴν ἄρνησίν μου νὰ διορίσω ὡς Πρωθυπουργὸν τὸν Κωνσταντῖνον Μητσοτάκην, Ἀρχηγὸν τοῦ πρώτου εἰς κοινοβουλευτικὴν δύναμιν μὲ τὰς ἐκλογὰς Ἰουνίου καὶ Νοεμβρίου 1989

4 4 ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ κόμματος (τῆς Νέας Δημοκρατίας), διότι τοῦτο δὲν διέθετε τὴν ἀπαιτουμένην εἰς τὴν Βουλὴν διὰ τὴν παροχὴν ψήφου ἐμπιστοσύνης πλειονοψηφίαν. Ὅμως, ἡ διατύπωσις οἱωνδήποτε ἀπαξιωτικῶν δι ὁποιονδήποτε κρίσεων συγχωρεῖται μόνον ὅταν γίνεται μὲ ἀξιοπιστίαν καὶ τεκμηρίωσιν, δὲν ἀντιφάσκει πρὸς ἴδια λεγόμενα καὶ δὲν περιορίζεται εἰς ἐκφορὰν ἁπλῶς καὶ μόνον δυσμενῶν χαρακτηρισμῶν, ὁπότε αἱ ἀπαξιωτικαὶ κρίσεις προδίδουν ἁπλῶς διανοητικὴν ἀνεντιμότητα καὶ κακεντρεχῆ προσωπικὴν ἐμπάθειαν δι αὐτὸ καὶ θὰ ἤθελα νὰ ἀπαλλάξω τόν, σημειωτέον προσωπικῶς ἄγνωστόν μου, ἀρθρογράφον σας τοιαύτης δικαιολογημένης μομφῆς ἐκ μέρους παντὸς νουνεχοῦς ἀναγνώστου τοῦ ἐν λόγῳ κειμένου του, προσφέρων ὁ ἴδιος, χάριν τῶν ἀναγνωστῶν σας, τὴν ἐλλείπουσαν τεκμηρίωσίν του, δηλαδὴ χαρακτηριστικὰ δείγματα τοῦ καταγγελλομένου «ὑπεροπτικοῦ καὶ μεγαλεπηβόλου» ὕφους μου, διὰ νὰ μὴ προβάλῃ ἡ ἀνωτέρω «κρίσις» του ὡς μία σκέτη ἀνοησία (κοινῶς ἀρλούμπα). Ἔτσι : α) Ἀπὸ νεαρωτάτης ἡλικίας ἐξέφρασα τὸ «ὑπεροπτικὸν καὶ μεγαλεπήβολον» ὕφος μου, ὅπως προδίδουν τὰ ἐπανειλημμένα πρωτεῖα μου, πρῶτον κατὰ τὰς σπουδάς μου (στοιχειώδους, μέσης καὶ ἀνωτάτης ἐκπαιδεύσεως) καὶ ἀκολούθως κατὰ τοὺς διαγωνισμοὺς ὑποψηφίων δικηγόρων (1954, πρῶτος μεταξὺ ὅλων τῶν ὑποψηφίων ὅλων τῶν Δικηγορικῶν Συλλόγων τοῦ Κράτους), ὑποψηφίων Εἰρηνοδικῶν (1955), ὑποψηφίων Παρέδρων Πρωτοδικῶν (1956), ἀφοῦ πάντοτε παρὰ τὸ γεγονός, ὅτι ὅλοι οἱ συνυποψήφιοί μου μὲ περιέβαλον μὲ ἀνυπόκριτον ἀγάπην καὶ χωρὶς ἴχνος ζηλοφθονίας γνωστὸν χαρακτηριστικὸν ὅλων τῶν συνδιαγωνιζομένων Ἑλλήνων ἐγὼ ὡς ἀθεράπευτος «ὑπερόπτης» δὲν κατεδέχθην νὰ ἐκχωρήσω ποτέ, ἔστω μίαν φοράν, εἰς κάποιον τὰ πρωτεῖα μου! β) Ἐπίσης, τὶ ἄλλο ἀπὸ «ὑπεροπτικὸν καὶ μεγαλεπήβολον» ὕφος ἐξέφραζεν ἡ στάσις μου κατὰ τὴν ἐπιτέλεσιν τῶν δικαστικῶν μου καθηκόντων ; Καί, διὰ νὰ περιορισθῶ εἰς κοινῶς γνωστὰς περιπτώσεις, μεταξὺ ἀναριθμήτων ἄλλων, ἂς μνημονεύσω τὴν εὐθεῖαν ἄρνησίν μου τὸ 1963 ὡς νεαροῦ Πρωτοδίκου Ἀνακριτοῦ τῆς ὑποθέσεως δολοφονίας τοῦ βουλευτοῦ τῆς ἀριστερᾶς Γρηγορίου Λαμπράκη, νὰ συμμορφωθῶ πρὸς ἀνοικείους προσταγὰς αὐτοῦ τοῦ Εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου. Ἢ τὴν ἄρνησίν μου ὡς Ἐφέτου τὸ 1976, ὅπως ψηφίσω ὑπὲρ τῆς, τόσον ἐπιθυμητῆς εἰς τὴν Κυβέρνησιν, ἐκδόσεως τοῦ γερμανοῦ ὑπηκόου Πόλε, ἄρνησις, ἡ ὁποία καὶ προεκάλεσε τότε πειθαρχικὴν δίωξιν, ἀδόξως τερματισθεῖσαν μὲ νομοθετικὴν λόγῳ τοῦ προκληθέντος σάλου παρέμβασιν. Ἢ τὰς τόσας προστατευτικὰς τοῦ τύπου καὶ δημοσιογράφων, καὶ ἄλλων κατατρεγμένων, ἰδίως πρὸ τῆς δικτατορίας ὑπὸ τοῦ τότε καθεστῶτος, Ἑλλήνων πολιτῶν, «μιασμάτων», κατὰ ἐπίσημον χαρακτηρισμόν, καὶ μή, ἀποφάσεις μου. Ὅλα αὐτά, δηλαδή, παραδειγματικῶς, ἡ ἄρνησις ἑνὸς Δικαστοῦ νὰ συμμορφωθῆ πρὸς τὰς ἐπιθυμίας τῆς κορυφῆς τῆς Εἰσαγγελικῆς πυραμίδος ἢ τῆς Κυβερνήσεως ἢ τοῦ καθεστῶτος, φυσικὰ προδήλως συνιστοῦν ἐξωφθάλμους περιπτώσεις «ὑπεροψίας». γ) Ἀκόμη, τὶ ἄλλο ἀπὸ «ὑπεροπτικὸν καὶ μεγαλεπήβολον» ὕφος ἐξέφραζεν ἡ ἐπὶ δικτατορίας στάσις μου, ὅταν εἶχον ἀπολυθῆ τοῦ Δικαστικοῦ Σώματος μὲ παράλληλον ἀπαγόρευσιν ὅπως χάριν ἐπιβιώσεώς μου ἔστω δικηγορήσω ; Ἂς μνημονεύσω ἐδῶ μόνον, ὅτι οὔτε συνομιλητὴς τῆς χούντας διετέλεσα, ὅπως ἄλλοι, διαπρέψαντες ἀκολούθως ὡς «ἀνένδοτοι δημοκράται» εἰς τὴν πολιτικὴν κονίστραν ὅτι, κατὰ τὴν ἐπὶ ἕνα περίπου χρόνον κράτησίν μου σταθερῶς ἠρνήθην, καίτοι ἀγρίως ἐπὶ ἑπταήμερον βασανιζόμενος, ὅπως καταδώσω συναγωνιστάς μου εἰς τοὺς δημίους μου τοῦ Ε.Α.Τ./Ε.Σ.Α., πρᾶγμα ποὺ ἀντιθέτως ἀρκετοὶ μὲ τὸ ἀζημίωτον ἔπραξαν, ἀφοῦ μὲ τὴν προδοσίαν των καὶ τὰ βασανιστήρια καὶ τὰς ἄλλας ταλαιπωρίας ἀπέφυγαν καὶ ἐσταδιοδρόμησαν ἀκολούθως χωρὶς προβλήματα ὡς Βουλευταὶ ἢ ἄλλοι ἀξιωματοῦχοι τῆς Δημοκρατίας μας! Μάλιστα καὶ ἐγὼ ὁ ἴδιος εἶχον

5 ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ 5 συλληφθῆ ὡς θῦμα καταδόσεως, συγκεκριμένως ἀπὸ διατελέσαντα ἀκολούθως βουλευτὴν καὶ Ὑπουργὸν τοῦ Πα.Σο.Κ., καίτοι τὸ γεγονὸς ἐγνώριζεν ὁ Ἀρχηγός του! δ) Περαιτέρω, τὶ ἄλλο ἀπὸ «ὑπεροπτικὸν καὶ μεγαλεπήβολον» ὕφος ἐξέφραζεν ἡ ἄρνησίς μου, τὸ 1974 μὲ τὴν μεταπολίτευσιν, προτάσεων ὅλων τῶν Πολιτικῶν Ἀρχηγῶν, πλὴν τοῦ Κ.Κ.Ε., ὅπως πολιτευθῶ ὑπὸ τὰς σημαίας των, συγκεκριμένως τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ (Νέας Δημοκρατίας, διὰ τοῦ Εὐαγγέλου Ἀβέρωφ) καὶ προσωπικῶς τῶν Γεωργίου Μαύρου (Ἑνώσεως Κέντρου Νέων Πολιτικῶν Δυνάμεων), Ἀνδρέα Παπανδρέου (Πα.Σο.Κ.), Ἠλία Ἠλιοῦ (Ε.Δ.Α.) ; Διότι βεβαίως, κατὰ τὴν λογικὴν τοῦ ἀρθρογράφου σας, μόνον ὑπεροπτικὴ ὑπῆρξεν ἡ ἐπὶ τοῦ προκειμένου σκέψις μου, ὅτι προτιμοῦσα νὰ μείνω ὡς Δικαστὴς ὑπεράνω τῶν κομματικῶν ἀντιθέσεων καὶ νὰ ὑπηρετῶ ὡς ἀφανὴς ἐργάτης τὴν κοινωνικὴν εἰρήνην, ὑπερασπιζόμενος τὰ δίκαια τῶν ἀδικουμένων, παρὰ νὰ εἰσέλθω εἰς τὴν καθημερινὴν δημοσιότητα, κατερχόμενος εἰς τὴν πολιτικὴν κονίστραν, καὶ νὰ ἀμαυρώσω τὸ ἀμερόληπτον παρελθόν μου δι ἐντάξεώς μου εἰς κομματικὸν σχηματισμόν, καὶ νὰ χάσω ἔτσι αὐτὴν τὴν ἐλευθερίαν μου, συγκεκριμένως τὴν ψύχραιμον ἀντικειμενικότητα κρίσεως καὶ νὰ διολισθήσω ἀναγκαίως εἰς τὴν ὄχι ἀσυνήθη πολιτικὴν πρακτικὴν ὁλοκληρωτικῆς καταφρονήσεως τοῦ ἀντιπάλου, ἀκατασχέτου χάριν ἀποπροσανατολισμοῦ ἀρλουμπολογίας καὶ ἐν γένει εὐτελοῦς πολιτικαντισμοῦ. ε) Ἀκολούθως, τὶ ἄλλο ἀπὸ «ὑπεροπτικὸν καὶ μεγαλεπήβολον» ὕφος ἐξέφραζεν ἡ ἄρνησίς μου τρεῖς φορὰς τὴν , ὅπως προταθῶ ὡς Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, ὑποδείξας ἀντ ἐμοῦ τὸν ἀείμνηστον Παναγιώτην Κανελλόπουλον, συγκατανεύσας δὲ τελικῶς μόνον, ὅταν ὁ ἴδιος ὁ ἀείμνηστος Πρωθυπουργὸς καὶ Ἀρχηγὸς τοῦ Πα.Σο.Κ. Ἀνδρέας Παπανδρέου μοῦ ἐδήλωσεν, ἐπὶ λέξει, ὅτι «εἶναι ἡ τελευταία ὑπηρεσία, τὴν ὁποία ζητεῖ ἀπὸ σᾶς τὸ Ἔθνος καὶ ἡ Δημοκρατία» ; Καὶ βεβαίως εἰς τὸ ἀπώγειον ἡ «ὑπεροψία» μου, ὅταν εἰς τὸν προτείνοντα Πρωθυπουργὸν ἀντιπαρετήρησα : «προσέξτε, μόνον τὸ Ἔθνος καὶ τὴν Δημοκρατίαν, διότι κόμματα δὲν θὰ ὑπηρετήσω», διὰ νὰ ἀνταπαντήσῃ ὁ Πρωθυπουργός «μά, καὶ ἐμεῖς αὐτὸ θέλουμε». στ) Τὸ ὅτι δὲ ὄντως ἐτήρησα εἰς τὸ ἀκέραιον τὴν ὑπόσχεσίν μου αὐτὴν καὶ βεβαίως τὸν ὅρκον μου ὡς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας ἀποδεικνύει διὰ κάθε νουνεχῆ καὶ διανοητικῶς ἔντιμον ἄνθρωπον ὁλόκληρος ἡ εἰς τὴν θέσιν αὐτὴν πενταετὴς θητεία μου. Ἔτσι, συνεχίζων τὸ «ὑπεροπτικὸν καὶ μεγαλεπήβολον» ὕφος μου, ἠρνούμην τὴν ὑπογραφὴν ἀντισυνταγματικῶν καὶ παρανόμων νομοθετημάτων, συγκεκριμένως ἀρκετῶν Πράξεων Νομοθετικοῦ Περιεχομένου τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας (ἄρθρου 44 τοῦ Συντάγματος), καίτοι ὑπογεγραμμένων ὑπὸ τοῦ Πρωθυπουργοῦ καὶ τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, ὡς καὶ σωρείας διαταγμάτων, τὰ ὁποῖα καὶ ἐπέστρεφα διὰ τὴν σύννομον σύνταξίν των (διατηρῶ φωτοαντίγραφα τῶν ἐπιστραφέντων), ἀδιαφορῶν βεβαίως διὰ τὸ γεγονός, ὅτι τὰς ἀρνήσεις μου αὐτὰς ἀκολουθοῦσαν σχεδὸν πάντοτε ἐνωρχηστρωμέναι διὰ τοῦ τύπου ἐπιθέσεις ἐναντίον μου μὲ ψευδῆ, χαλκευμένα ἐξ ὁλοκλήρου, περιστατικὰ ἀνυπάρκτων «πράξεων» καὶ «παραλείψεών» μου. Παρομοίαν τακτικὴν οὐδεὶς ἄλλος Πρόεδρος ἠκολούθησε, εἰς καμμίαν περίπτωσιν, κανένα νομοθέτημα ποτὲ δὲν ἐπεστράφη, προφανῶς διότι μὲ τὸ νὰ ἀκολουθοῦν οἱ ἄλλοι τὴν ἀνώδυνον συνταγὴν «ὅλα τὰ κυβερνητικὰ καλῶς καμωμένα» δὲν διέθετον τὴν ἰδικήν μου «ὑπεροψίαν»! Ἐπίσης, ἐκάλεσα μὲν ἐγὼ διὰ πρώτην φορὰν εἰς τὸ Προεδρικὸν Μέγαρον, εἰς τὴν δεξίωσιν τῆς 24 ης Ἰουλίου, πράγματι ἀντιστασιακούς, ποὺ ποτὲ προηγουμένως δὲν εἶχον κληθῆ, ὡς καὶ ἀντιπροσώπους τοῦ ἐπαρχιακοῦ τύπου, ἐκπαιδευτικῶν, ἐργατικῶν κέντρων καὶ ἀγροτικῶν σωματείων, ἀκόμη καθιέρωσα ἐτησίας δεξιώσεις διὰ παιδιὰ ὀρφανοτροφείων καὶ μὲ εἰδικὰς ἀνάγκας, τὸ προσωπικὸν τῆς Προεδρίας, κλπ., ἀλλὰ αὐτὰ τὰ ἔκανα ἀπὸ ἀθεράπευτον «ὑπεροψίαν», ἀφοῦ κατὰ τὰ λοιπὰ δὲν κατεδέχθην νὰ κολακεύσω ποτὲ καὶ κανένα! Ἔτσι, ἀντιθέτως πρὸς τὴν τακτικὴν ἄλλων, περιορίζων τὸν πολιτικόν μου λόγον αὐστηρῶς μέσα εἰς τὰ ὅρια τῶν Προεδρικῶν

6 6 ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ μου καθηκόντων καὶ μὴ φλυαρῶν ἀδεσπότως, οὐδέποτε ἀπηρνήθην τὰ ἐθνικὰ ἑλληνικὰ καὶ ἰδεολογικά μου «πιστεύω» τοῦ προτέρου ἀκομματίστου βίου μου, ἀντιθέτως, ἔτσι κομματικῶς ἀνεπίληπτα, ἐθνωφελῶς τὰ διεκήρυσσα, πάντοτε δὲ μετὰ προτέραν γνῶσιν καὶ συγκατάθεσιν καὶ τοῦ ὑπευθύνου Πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας, ἐν γνώσει μου βεβαίως, ὅτι αἱ ἐθνωφελεῖς διακηρύξεις μου, ἀναρριπίζουσαι τὸ ἐθνικὸν φρόνημα καὶ τὴν ἐθνικήν ὑπερηφάνειαν τοῦ καὶ ἀπὸ «φίλους» καὶ «συμμάχους» προδιδομένου Ἑλληνισμοῦ, ἐνοχλοῦσαν ἰδιαιτέρως τὸν ξένον παράγοντα, ὁ ὁποῖος καὶ ἐφρόντιζε νὰ ἐκδηλώνῃ παντοιοτρόπως τὴν ἐκ τούτου δυσαρέσκειάν του (περισσότερα ἐπ αὐτοῦ δὲν ἐπιθυμῶ τώρα νὰ ἐκθέσω) οὔτε ἐπήνεσα ποτὲ κυβερνητικὰ ἔργα, πρᾶγμα ἀσύμβατον πρὸς τὴν «ὑπεροπτικήν» μου ἀντίληψιν, ὅτι ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας δὲν ἐπιτρέπεται νὰ κατέρχεται εἰς τὸ ἐπίπεδον ἐπιβραβεύσεως κυβερνητικῆς πολιτικῆς, ἑπομένως καὶ ἀντιπαραθέσεως πρὸς τὴν ἐλέγχουσαν ἀντιπολίτευσιν οὔτε παράσημα ἀπένειμα, ἐφαρμόζων κατ οὐσίαν τὴν διάταξιν τοῦ ἄρθρου 4 7 τοῦ Συντάγματος, κατὰ τὴν ὁποίαν «τίτλοι εὐγενείας ἢ διάκρισης οὔτε ἀπονέμονται οὔτε ἀναγνωρίζονται σὲ Ἕλληνες Πολίτες», καίτοι ἐπιμόνως μοῦ ἐζητοῦντο ἀπὸ ἐν ἐνεργείᾳ Ὑπουργούς, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐπισύρω τὴν ἐμφανῆ δυσαρέσκειάν των, ἐκδηλουμένην καὶ μὲ κακολογίας διὰ τὴν «δυστροπίαν» μου οὔτε προσκλήσεις εἰς ἐπίσημα Προεδρικὰ δεῖπνα πρὸς τιμὴν ξένων Ἡγετῶν διένειμα εἰς γνωστοὺς καὶ φίλους τοῦ ἐπιχειρηματικοῦ ἢ ἄλλου κόσμου ἢ καὶ ἀφανῶν δραστηριοτήτων, περιορισθεὶς αὐστηρῶς εἰς τὰ ἐπίσημα κατὰ τὸ πρωτόκολλον πρόσωπα, ὅπως παντοῦ εἰς τὰς ἄλλας χώρας γίνεται οὔτε εἰς χειροφιλήματα ἱερωμένων προῆλθον, καίτοι ἐπιμόνως μοῦ τὸ συνιστοῦσαν, θεωρῶν τὴν πρακτικὴν αὐτὴν ὡς ἐξευτελιστικήν, ἀντικειμένην εἰς τὴν ἀνθρωπίνην ἀξιοπρέπειαν οὔτε εἰς ἐπίσημα Προεδρικὰ δεῖπνα πρὸς τιμὴν ξένων Ἡγετῶν ἐκάλεσα ποτὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον ἢ ἄλλους Ἱερωμένους (μὲ μόνην ἐξαίρεσιν εὐλόγως κατὰ τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Δημητρίου), οὔτε γεύματα πρὸς τιμὴν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ποτὲ ( π.χ. διὰ τὴν ἑορτὴν τῆς Ὀρθοδοξίας) παρέθεσα, ὅλα αὐτὰ μὲ τὴν «ὑπεροπτικὴν» σκέψιν, πρῶτον, ὅτι ἡ Δημοκρατία μας δὲν εἶναι θεοκρατικὴ καὶ ἑπομένως εἰς μὲν τὰς ἐπισήμους διακρατικὰς σχέσεις της θρησκευτικοὶ ἡγέται δὲν ἔχουν θέσιν, ἡ δὲ ἐπίσημος συμμετοχή της εἰς θρησκευτικὰς ἐπετείους πρέπει νὰ περιορίζεται εἰς μόνας τὰς θρησκευτικὰς τελετάς, ἰδίως κατὰ τὰς ἐθνικὰς ἐπετείους, καὶ δεύτερον, ὅτι ἡ ἀρχὴ τῆς ἰσότητος θὰ ἐπέβαλε τυχὸν πρόσκλησις νὰ περιλάβῃ τοὺς Ἀρχηγοὺς ὄχι μόνον τῆς συντριπτικῶς πλειονοψηφούσης Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων δογμάτων ἢ θρησκειῶν, καίτοι αὐτὰ ἀντιπροσωπεύουν ἕνα ἐλάχιστον μόνον μέρος τοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας μας, πρακτικὴ ὅμως ἡ ὁποία οὐδέποτε ἠκολουθήθη. Ἀκόμη, καίτοι μοῦ ἐζητεῖτο, ἀμέσως ἢ ἐμμέσως, οὐδέποτε ἐπενέβην εἰς τὴν Δικαιοσύνην ὑπὲρ κατηγορουμένων κυβερνητικῶν καὶ ἄλλων ἀξιωματούχων, κυριαρχούμενος ἀπὸ τὴν «ὑπεροπτικὴν» τῆς προτέρας ἰδιότητός μου ὡς δικαστικοῦ λειτουργοῦ ἀντίληψιν, ὅτι εἰς μίαν εὐνομουμένην Δημοκρατίαν πρὸ παντὸς ἡ Δικαιοσύνη θὰ πρέπει νὰ ἀφίνεται ἀπερίσπαστος καὶ μακρὰν πάσης ἐπιρροῆς εἰς ἐπιτέλεσιν τοῦ δυσχερεστάτου ἔργου της. Αἱ συνακόλουθοι δυσαρέσκειαι ἀπὸ τοιαύτας πολλαπλᾶς, ὡς ἀνωτέρω, ἐκδηλώσεις «ὑπεροψίας» καὶ κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς Προεδρικῆς μου θητείας ὑπῆρξαν φυσικὰ ποικίλαι καὶ πάντως ἀναμενόμεναι. Ὅμως ἀδιαφοροῦσα δι αὐτάς, διότι διαρκὴς μέριμνά μου ἦτο ὄχι νὰ γίνωμαι ἀρεστὸς εἰς ἄλλους, ἀλλὰ ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον νὰ ἐπιτελῶ εὐόρκως τὰ ἐκ τοῦ Συντάγματος καθήκοντά μου, καὶ τίποτε ἄλλο. ζ) Θὰ ἠμποροῦσα βεβαίως εἰς τὰ ἔργα τῆς «ὑπεροψίας» μου νὰ προσθέσω καὶ τοὺς χειρισμούς μου κατὰ τὴν μόνην πολιτικὴν κρίσιν, ποὺ ἀντιμετώπισε μεταπολιτευτικῶς ἡ Δημοκρατία μας, αὐτὴν τῆς περιόδου , ὁπότε καὶ μόνον ἐνεφανίσθη περίπτωσις ἀσκήσεως ὑπὸ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας τοῦ ρόλου του ὡς ρυθμιστοῦ τοῦ πολιτεύματος. Ἀλλὰ κοινῶς ἀναγνωρίζεται, τὸ πράττει ἐν μέρει καὶ ὁ ἀρθρογράφος σας μὲ τὰ ἀνωτέρω

7 ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ 7 γραφόμενά του, ὅτι χάρις εἰς τὴν ἀπόλυτον ἀμεροληψίαν καὶ τοὺς ἐπιτυχεῖς χειρισμούς μου ἀπετράπη τότε ὁ κίνδυνος νὰ περιπέσῃ ἡ χώρα εἰς ἀκυβερνησίαν καὶ ἐξήλθομεν δι ἐκλογῶν ὁμαλῶς ἀπὸ τὴν κρίσιν. Ἡ προσωπικὴ αὐτὴ συμβολή μου καθολικῶς τότε ἀνεγνωρίσθη διὰ δημοσίων δηλώσεων ἀπὸ ὅλους τοὺς πολιτικοὺς ἡγέτας (Ἀνδρέαν Παπανδρέου τοῦ Πα.Σο.Κ., Κωνσταντῖνον Μητσοτάκην τῆς Νέας Δημοκρατίας, Χαρίλαον Φλωράκην τοῦ ἑνιαίου τότε, συμπεριλαμβάνοντος καὶ τὸ Κ.Κ.Ε., Συνασπισμοῦ τῆς Ἀριστερᾶς καὶ τῆς Προόδου). Ἄλλωστε μόνον ὡς θετικὴ ἐκρίθη ἡ ὅλη Προεδρική μου θητεία, διὰ νὰ μὲ ἐπαναψηφίσουν τὸ 1990 τὸ Πα.Σο.Κ. καὶ τὰ λοιπὰ κόμματα, ποὺ ἐστήριξαν τὸ 1985 τὴν ἐκλογήν μου, μάλιστα ὁ ἑνιαῖος τότε Συνασπισμὸς μὲ ἐψήφισε καὶ κατὰ τὰς τρεῖς ψηφοφορίας τοῦ πρώτου σταδίου τῆς Προεδρικῆς ἐκείνης ἐκλογῆς, τὸ ὁποῖον ὅμως ἀπέβη ἄκαρπον, ὁπότε ἠκολούθησαν, κατὰ τὸ Σύνταγμα, ἐκλογαὶ καί, κατὰ δεύτερον στάδιον, ἡ νέα Βουλὴ ἐξέλεξε μὲ τὴν ἁπλῆν πλειονοψηφίαν τῶν 151 ψήφων ὡς διάδοχόν μου τὸν Κωνσταντῖνον Καραμανλῆν. Ἀλλὰ καὶ ὁ λαὸς κατὰ μεγάλην πλειονοψηφίαν μόνον θετικῶς εἶχεν ἐκτιμήσει τὴν ὅλην Προεδρικήν μου θητείαν, ἀφοῦ καὶ δημοσκόπησις περὶ τὸ τέλος αὐτῆς μὲ ἔφερε ἀπολαμβάνοντα τῆς ἐμπιστοσύνης τοῦ 62 % τῶν ἐρωτηθέντων, καὶ μάλιστα κατὰ πλειονοψηφίαν μεταξὺ τῶν ὀπαδῶν καὶ τῶν τριῶν, ὡς ἄνω, κομματικῶν σχηματισμῶν, ἐνῷ κανεὶς ἄλλος ἐκ τῆς εἰκοσάδος τῶν μνημονευομένων εἰς τὴν αὐτὴν δημοσκόπησιν, οὔτε ὁ μακαρίτης ἤδη Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς, δὲν ἐφέρετο ἀπολαμβάνων, ὅπως ἐγώ, τῆς ἐμπιστοσύνης τῆς πλειονοψηφίας τῶν ὀπαδῶν καὶ κάθε ἑνὸς ἀπὸ τοὺς κομματικοὺς σχηματισμοὺς χωριστά (βλέπε περιοδικὸν ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, τεῦχος τῆς , σελ. 16 ἑπ.). Δηλαδὴ ἡ δημοτικότης μου εἶχε παραμείνει ἀκλόνητος εἰς τὴν λαϊκὴν συνείδησιν παρὰ τὴν ἐνωρχηστρωμένην καὶ λυσσαλέαν, ἀδιάκοπον καὶ συστηματικήν, σχεδὸν καθ ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς Προεδρικῆς μου θητείας, κυρίως κατὰ τὰ πρῶτα τέσσαρα χρόνια της, ὑπὸ μερίδος τοῦ τύπου ἐναντίον μου καταφοράν, πρὸς ὑπηρέτησιν πολλαπλῶν σκοπιμοτήτων, ποὺ δὲν εἶναι τοῦ παρόντος, μὲ πρωτοφανῆ καταιγισμὸν ὕβρεων καὶ συκοφαντιῶν, μὲ κατεσκευασμένας ἐξ ὁλοκλήρου ψευδολογίας διὰ φανταστικὰς καὶ ἀνυπάρκτους «πράξεις» καὶ «παραλείψεις» μου. Ἁπλούστατα ὁ λαός, ὁ ὁποῖος διεφωτίζετο περὶ τῆς ἀληθείας διὰ καταλυτικῶν τῶν ἀθλιοτήτων καὶ πλήρως τεκμηριωμένων ἐπισήμων ἑκάστοτε ἀνακοινώσεων τῆς Προεδρίας τῆς Δημοκρατίας, δὲν εἶχε παραπλανηθῆ. Ἔτσι τὰ ὁποιαδήποτε «σκωπτικὰ σχόλια τοῦ τύπου», πάντοτε κατευθυνόμενα, δὲν προεκάλεσαν καὶ «ἀντιδράσεις στὴν κοινὴ γνώμη», τοὐλάχιστον εἰς τὸ μεγαλύτερον μέρος της, ὅπως ἀντιθέτως μὲ τόσην ἐπιπολαιότητα γράφει ὁ ἀνωτέρω ἀρθρογράφος σας, ὁ ὁποῖος προφανῶς παρέβλεψε καὶ ὅλας τὰς ἀνωτέρω ἐπισήμους ἀνακοινώσεις τῆς Προεδρίας τῆς Δημοκρατίας. Οὔτε βέβαια προῆλθα ποτὲ «σὲ ἀτυχεῖς ἐπιλογές», ὅπως μοῦ καταλογίζει τὸ ἴδιο τεῦχος τῶν «Ἱστορικῶν» εἰς τὴν σελ. 45, ὑπὸ τὴν παρατιθεμένην φωτογραφίαν ἀπὸ ἐπίσκεψίν μου εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος. Διότι οἱ κατὰ τὴν λῆψιν τῆς φωτογραφίας παρόντες δημοσιογράφοι γνωρίζουν τὴν ἀλήθειαν, ἀφοῦ ἤκουσαν καὶ αὐτοὶ τὸν ξεναγοῦντα με Ἡγούμενον τῆς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας, νὰ μὲ παροτρύνῃ, ὅπως ἀναρτήσω εἰς τὸν λαιμόν μου τὸν σιδηροῦν σταυρὸν καὶ λάβω ἀνὰ χεῖρας τὴν σιδηρᾶν βακτηρίαν, διὰ νὰ αἰσθανθῶ καὶ ὁ ἴδιος τὸ πόσον βάρος ἔφερε μεθ ἑαυτοῦ συνεχῶς χωρὶς διακοπήν, νυχθημερόν, ἀκόμη καὶ κοιμώμενος, ὁ κατὰ τὸν 10 ον αἰῶνα ἀνιδρυτὴς τῆς Μονῆς Ὅσιος Ἀθανάσιος, ἐγὼ δὲ μόνον διὰ λόγους εὐγενείας συνεμορφώθην πρὸς τὴν παράκλησιν. Ὅμως ἡ ἀλήθεια αὐτὴ ἀπεκρύβη, ἡ φωτογραφία ἐλήφθη καί, δημοσιευθεῖσα εὐρύτατα, διεσαλπίσθη, μὲ ἀρρωστημένην κακοήθειαν, ὡς ἔνδειξις μεγαλαυχίας καὶ ὑπεροψίας, ὅτι, δῆθεν, ἐγὼ αὐτοβούλως, καὶ ὄχι κατὰ παράκλησιν, ἐπεδίωξα τὴν ἐν λόγῳ περιβολήν, μιμούμενος τὸν ἱδρυτὴν τῆς Μονῆς! Παραπληροφόρησις, τὴν ὁποίαν ἀναπαράγουν οὐσιαστικῶς τώρα καὶ τὰ «Ἱστορικὰ» μὲ τὴν ἀνωτέρω καταχώρισιν, προδίδοντα ἔτσι τὴν ἐκ τοῦ τίτλου των ἀποστολήν των.

8 8 ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Πρὸς τὸν τιμητήν μου καθηγητήν, τῆς Νομικῆς μάλιστα τοῦ Πανεπιστημίου τῆς γενετείρας μου Θεσσαλονίκης, Κώσταν Χ. Χρυσόγονον ἁρμόζει ἡ συμβουλή : Μὴ ἀσχημονεῖτε! Ἡ πολιτικὴ Ἱστορία δὲν γράφεται μὲ αὐτόφωρον βιασμὸν τῆς ἀληθείας. Ἀπαράδεκτοι δὲ καὶ παντελῶς ἀθεμελίωτοι, χωρὶς γνῶσιν καὶ σοβαρὰν καὶ οὐσιαστικὴν τῶν πραγμάτων ἔρευναν, ὅπως ὁ βαρὺς τίτλος τοῦ καθηγητοῦ Πανεπιστημίου ἐπιβάλλει, χαρακτηρισμοὶ ἁπλῶς ἀνακαλοῦν ἀθελήτως τοὺς στίχους ἀνεκδότου ποιήματος Θεσσαλονικέως ποιητοῦ διὰ τοὺς συνωθουμένους εἰς τοὺς ἀντιθαλάμους τῶν κρατούντων : «μωροὶ καὶ φαῦλοι / φαύλων καὶ ἀδαῶν / ἀκόλουθοι καὶ δορυφόροι / ἐμετικοὶ ἀνερυθρίαστοι ζηλόφθονοι / τοὺς ἄξιους λοιδοροῦν»... Μὲ τὴν προσήκουσαν τιμήν, Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ UΜΕΡΟΣ Β 5. ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ Μ. Μ. Ε. γ) ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΘΛΙΟΤΗΣ Διάψευσις νοσηρῶς κακοήθους δημοσιεύματος Δύο ἐπιστολαὶ (30ῆς καὶ 31ης Ἰανουαρίου 2007) πρὸς τὴν ἐφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Γ 3. Θ Ε Μ Α Τ Α στ) ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Γενικὴ Εἰσήγησις εἰς Ἐπιστημονικὴν Ἡμερίδα Δικηγορικοῦ Συλλόγου Ροδόπης ( Κομοτηνὴ 22.3.2006 ) ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΙΙΙ) ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΜΑΣ ΓΛΩΣΣΑΝ 8. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΣ ΓΛΩΣΣΑ Λόγος ἐναντίον τῆς χρήσεως ξένης γλώσσης (ἀγγλικῆς) εἰς ἐκδηλώσεις τοῦ ἐθνικοῦ μας βίου

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ*

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ* Εναγώνια κραυγὴ ἀφυπνίσεως γιὰ ἕνα μεῖζον θέμα ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ* Τὰ εἰκοσάχρονα ἀπὸ τὴν ψήφιση τοῦ ἀνθρωποκτόνου Νόμου τῶν ἐκτρώσεων 1609/86 Τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου Ζιόμπολα ΠΟΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΡΤΥΡΙΑ Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ ὅ τι δεῖ πλείω λέγειν δοκεῖ δέ μοι ὦ βουλή ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/06/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διάλογος τῆς ἀγάπης*

Ο Διάλογος τῆς ἀγάπης* Ἀντι-πατερικὴ ἡ συμμετοχὴ τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴν Θρονικὴ Εορτὴ τῆς Παπικῆς Ρώμης Ο Διάλογος τῆς ἀγάπης* 7 Βʹ. Α ἱ Σ υ ν α ν τ ή σ ε ι ς Ι ε ρ ο σ ο λ ύ μ ω ν, Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο υ π ό λ

Διαβάστε περισσότερα

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου,

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου, Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Λεοντίου τοῦ Νέου Μυροβλύτου, ποὺ διακρίθηκε γιὰ τὴν ἄσκηση καὶ τὴ λαμπρότητα τοῦ βίου του στὸ Ἁγιώνυμον Ὄρος τοῦ Ἄθωνος, στὴν Μονὴ ποὺ καλεῖται τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΣ «ΠΛΑΚΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ» ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ τὸν ὁποῖον ἀπέστειλε εἰς τὸν ἀββᾶν Ἰωάννην, καθηγούμενον τῆς Ῥαϊθοῦ. Εἶναι διηρημένος εἰς τριάκοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;*

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;* «Νομιμοποίηση τῆς Ἐλεύθερης Συμβίωσης» (δ ) Ἕνα εἶδος πολιτικοῦ γάμου; Ἕνα εἶδος τρίτου γάμου; Μείωση τῆς ἀπόστασης ἀπὸ τὸν Γάμο; Ἕνα βῆμα πρὸς τὸν Γάμο; Τρίτης κατηγορίας γάμος; Γάμος χωρὶς στεφάνι; Παλλακεία;

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 109 Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΤΑχΙΑΟΣ Ἡ ἀκτινοβολία τὴν ὁποία εἶχαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ βυζαντινοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!...

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ἡ ἐγκληματικὴ παράδοση 14 χωριῶν τῆς Ἠπείρου Γράφει ὁ συγγραφέας - λαογράφος Γιῶργος Λεκάκης. Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ροῦσσος: «Τὰ 14 χωριὰ δὲν ἦταν ἑλληνικὸ ἔδαφος»!..

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» *

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» εἶναι ἕνα ὑπέροχο πολὺ συνοπτικὸ κείμενο, ποὺ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Ιερός Ναός Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

Προφητεία καὶ Αποκάλυψις. ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν

Προφητεία καὶ Αποκάλυψις. ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν Προφητεία καὶ Αποκάλυψις ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν Ολεθρία πλάνη Μοναχοῦ διὰ τὴν ἔλευσιν τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ τὴν Δευτέραν

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds

Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds Σχῆμα 1: Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds Ὅταν ὁ Βλαντιμὶρ Πούτιν ἐξελέγη πρόεδρος τῆς Ρωσίας τὸ 2000, ἡ Ρωσία εἶχε πέσει σὲ πτώχευση. Ἡ Ρωσία χρωστοῦσε 16,6 δισεκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 2 s c h o o l t i m e. g r Ο Άρης Ιωαννίδης Γεννήθηκε το 1973 στο Βόλο. Το 1991 εισήχθη στο Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ όπου έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ α) ΓΕΝΙΚΩΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 4. Ἡ συμβολὴ τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος εἰς τὸν ἀνθρώπινον πολιτισμόν. Χαιρετισμὸς εἰς τὸ 20ὸν διεθνὲς Συμπόσιον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr Πρωτ. 6090 Αριθμ. ΑΘΗΝΗΣΙ 11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 78 ο = ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘ. 752 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ; Σύγχρονες μορφὲς οἰκογενειακῶν συμβιώσεων Χριστιανικὴ οἰκογένεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. ΘΕΜΑΤΙΚΗ : Η αρμοδιότητα των διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Νεομάρτυρες: Καυχήματα τοῦ σκλαβωμένου Γένους*

Νεομάρτυρες: Καυχήματα τοῦ σκλαβωμένου Γένους* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Πάντων τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων: Κυριακὴ Γʹ Ματθαίου Νεομάρτυρες: Καυχήματα τοῦ σκλαβωμένου Γένους* τοῦ κ. Παναγιώτου Γ. Νικολόπουλου Ομοτ. Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Διευθυντοῦ τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ. καλή λευτεριά πατρίδα μου ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ. καλή λευτεριά πατρίδα μου ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ORTODOXH MARTYRIA 148:ORTODOXH MARTYRIA 141 5/9/10 8:26 PM Page 1 ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ τ.148 ΙΑΝ. ΦΕΒΡ. ΜΑΡΤ. 2010 κωδ.1518 ISSN:1108-0167 ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

χρωματιστές Χάντρες».

χρωματιστές Χάντρες». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρόν πόνημα μου εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό τά συγγραφικά ἔργα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης ὅπου δημοσιεύονται στό ἔντυπο (Ἔκδοσις Ε'): «ΠΟΙΚΙΛΑ ΣΥΝΤΟΜΑ -ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ», καί συγκεκριμένα στό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΕΛΙΔΑ ΤΕΥΧΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΕΛΙΔΑ ΤΕΥΧΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΣΕ καί ΔΑ (ἡ τελευταία γιά κάθε κατηγορία ρύθμιση) καί ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (βλ. καί την τελευταία σελίδα) ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ (ἰσχύουσες, λήξασες καί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5 ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5 Συνεδρία τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων τῆς 10 ης Νοεμβρίου 2014. Σήμερον, τὴν 10 ην τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 2014, ἡμέραν Δευτέραν καὶ ὥραν 1 ην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ.

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ. Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ. ) Η Βυζαντινὴ παρουσία στὴ Γεωργία* Η Γεωργία κατὰ τὴ μεσαιωνικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια Β1, 5-8 Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν βούλημα παντὸς

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΙΩΠΗΡΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ καὶ τὰ ἰδιωτικὰ γραπτὰ

ΗΣΙΩΠΗΡΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ καὶ τὰ ἰδιωτικὰ γραπτὰ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΟΡΑΗ Ι Κοινοὶ τόποι στὴν κοραϊκὴ ἀλληλογραφία τῶν ἀρχῶν τοῦ 19ου αἰώνα καὶ στὸν Διάλογο δύο Γραικῶν... 1805 ΗΣΙΩΠΗΡΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ καὶ τὰ ἰδιωτικὰ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Ὀφειλομένη ἔμμεση ἀπάντηση στὸν ἀπὸ Ἀττικῆς Μητροπολίτη κ. Νικόδημο Γκατζιρούλη».

Θέμα : «Ὀφειλομένη ἔμμεση ἀπάντηση στὸν ἀπὸ Ἀττικῆς Μητροπολίτη κ. Νικόδημο Γκατζιρούλη». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βογατσικοῦ 7-546 22 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-227.677, καὶ τηλεομ. 2310-269.291.- ἀριθμ. πρωτ. : 536.- Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ 22.08.2011.- Πρὸς τὴν Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ὀκτώβριος 2011 14 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 14 - Ὀκτώβριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ Μερικ ε σαγωγικ ε Συχνά στή «Διδαχή», στά πνευματικά μας ἀναγνώσματα, συναντᾶμε τήν ἔννοια τῆς ἄσκησης, εἴτε ὡς προτροπή, εἴτε ὡς μέθοδο πνευματικῆς προκοπῆς.

Διαβάστε περισσότερα

Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου. Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο. Ἅγιον Ὄρος 2 009

Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου. Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο. Ἅγιον Ὄρος 2 009 Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο Ἅγιον Ὄρος 2 009 Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο γιὰ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου Τοὺς τελευταίους μῆνες ἔχει προκληθεῖ ἕνας πρωτοφανὴς θόρυβος, ποὺ σχετίζεται μὲ τὴν ἀξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί

Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί «Μισῶν ἐφίλει, φιλῶν ἐπώλει». Μ αὐτὴ τὴ φράση ἡ ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας μας περιγράφει τὴ στάση τοῦ Ἰούδα ἀπέναντι στὸ Χριστό. Μία φράση κοφτή, σύντομη, ἁπλή, ποὺ κρύβει πόνο. Τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ κ. Σ. Ἀνδρεᾶ, καθηγήτρια Νοσηλευτικῆς Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν Τὸ θέμα μας εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ ἐθελοντῆ στὴν παροχὴ ἄνεσης καὶ σίτισης τοῦ ἀσθενοῦς.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 6 IOYΝIOY 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3

ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 Εἰ μὴ συνῄδη ὦ βουλή τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τς κατηγορίας ἡγοῦμαι

Διαβάστε περισσότερα

Οἱ ἑλληνικοὶ σύλλογοι στὴ Ρουμανία κατὰ τὸν 19 ο αἰώνα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἀνάπτυξης τοῦ συλλογικοῦ φαινομένου στὸν παροικιακὸ ἑλληνισμό.

Οἱ ἑλληνικοὶ σύλλογοι στὴ Ρουμανία κατὰ τὸν 19 ο αἰώνα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἀνάπτυξης τοῦ συλλογικοῦ φαινομένου στὸν παροικιακὸ ἑλληνισμό. Δημήτριος Μ. Κοντογεώργης Οἱ ἑλληνικοὶ σύλλογοι στὴ Ρουμανία κατὰ τὸν 19 ο αἰώνα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἀνάπτυξης τοῦ συλλογικοῦ φαινομένου στὸν παροικιακὸ ἑλληνισμό. Κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια ἡ ἔρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Ορθόδοξη Ποιμαντικὴ Ψυχολογία

Ορθόδοξη Ποιμαντικὴ Ψυχολογία Ορθόδοξη Ποιμαντικὴ Ψυχολογία Συνοπτικὸ διάγραμμα τοῦ προβλήματος * Σύντομη Ιστορικὴ Ἀναδρομὴ α κ. Ιωάννου Κορναράκη Ομοτίμου Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου τῶν Ἀθηνῶν «Στὶς Θεολογικὲς Σχολὲς τῆς Ελλάδας, ἐδῶ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -τὸς και -τέος

ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -τὸς και -τέος ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΣΕ -τὸς και -τέος 1. Ρηματικά επίθετα σε -τός Σημαίνουν: α) ό,τι και η μετοχή του παρακειμένου ή ενεστώτα ή αορίστου ενεργητικής ή μέσης φωνής (γραπτός=γεγραμμένος, ἀστράτευτος=ὁ μὴ στρατευθεὶς)

Διαβάστε περισσότερα

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Ι Β Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Ι Β Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Ι Β Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (απόσπ.) Ι ε ρ ά Μ ε γ ί σ τ η Μ ο ν ή Β α τ ο

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 322b6-323a3

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 322b6-323a3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς*

Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς* Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Εκκλησίας τῆς Θεσσαλονίκης Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς* Μνήμη: 14 Νοεμβρίου 1 Ο ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ἐγεννήθη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων,

ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων, Sbatti il mostro in prima pagina 1 Η λαγνεία τοῦ «κακοῦ» στὰ ΜΜΕ* Νίκος Βαραλῆς ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων, καταστροφῶν καὶ διαστροφῶν σὲ ἀπεριόριστες ποσότητες. Ο δημοσιογραφικὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ «ΚΟΣΜΑΣ Ο ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ» ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Ἐπιμέλεια Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος ΒΕΡΟΙΑ 2013 ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Ἐπιμέλεια Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ Ἡ σύνταξη τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἒγινε από τό Ιερόν Ησυχαστήριον «Ευαγγελιστής Ιωάννης ὁ Θεολόγος» και ἀποτελεί εἰσαγωγή τοῦ έργου «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς Λόγοι επτά» του Ἁγίου Νικόλαου Καβάσιλα ὅπως ἐκδόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η αξία της νηστείας. «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι προθύμως εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς νηστείας ἀγῶνα...

Η αξία της νηστείας. «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι προθύμως εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς νηστείας ἀγῶνα... Άσκηση μηνιαίας επικοινωνίας με τους νέους της Λευκάδας και της Ιθάκης * 1-29 Φεβρουαρίου 2012 * τ. 6 ο Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου Η αξία της νηστείας «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς

Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς 5η Σύνοδος Πανδιασπορᾶς Εκλογὴ νέου Πρωθιεράρχου Χειροτονία Επισκόπου

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἅγιος Νικόλαος παπᾶ Πλανᾶς, ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀγρυπνίες στὸν ἅγιο Ἐλισσαῖο

Ὁ ἅγιος Νικόλαος παπᾶ Πλανᾶς, ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀγρυπνίες στὸν ἅγιο Ἐλισσαῖο 1 Νίκος Ὀρφανίδης Ὁ ἅγιος Νικόλαος παπᾶ Πλανᾶς, ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀγρυπνίες στὸν ἅγιο Ἐλισσαῖο Τιμώντας ἀπόψε τὴ μνήμη τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη καὶ δεόμενοι γιὰ τὴν ψυχὴ αὐτοῦ τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα Επὶ τῇ Συνάξει Πάντων τῶν ἐν Ἀσκήσει Λαμψάντων Οσίων (Σάββατον τῆς Τυρινῆς) Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα (1840-1915) Αʹ. Σύντομος Βίος Η ΗΓΟΥΜΕΝΗ Ταϊσία, κατὰ κόσμον

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β

διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2008, ΤΕΥΧΟΣ 51 διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β Στίς 7 Φε βρου α ρί ου 2008, ἡ Ἱ ε ραρ χί α τῆς Ἱ ε ρᾶς Συ νό δου τῆς Ἑκ κλη σί ας τῆς Ἑλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 9-10 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 9-10 ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΩΔ. 4470 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 92 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΤΙΜΗ 0,07 Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, δίνουμε λίγους στίχους ἀπὸ τὴν Α πρὸς

Διαβάστε περισσότερα

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς Ὁμιλία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας & Χερρονήσου κ. Νεκταρίου στὴν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ ιακόνου Νεκταρίου Κιοστεράκη Χερσόνησος, 30 εκεμβρίου 2010 Χειροτονεῖσαι σήμερα ἱερεὺς καὶ συνάπτεσαι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 12. Συνεδρία τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 12. Συνεδρία τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 12 Συνεδρία τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων τῆς 27 ης Ἀπριλίου 2015. Σήμερον, τὴν 27 ην τοῦ μηνὸς Ἀπριλίου τοῦ ἔτους 2015, ἡμέραν Δευτέραν καὶ ὥραν 1 ην

Διαβάστε περισσότερα

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r)

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The Byzantine Mathematics, 3 rd edition Volume Ι Arithmetic, Αlgebra Volume ΙΙ Geometry

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μάρτιος 2011 7 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα Τεῦχος 7 - Μάρτιος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΦΩΤΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΠΕΣΤΑΛΗ ΥΠΟ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΦΩΤΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΠΕΣΤΑΛΗ ΥΠΟ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙΟΝ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Aπόσπασμα από τις αρκετές εκατοντάδες σελίδες θεωρίες Γενικών Γνώσεων που χωρίζονται κατά σειρά προτεραιότητας

Aπόσπασμα από τις αρκετές εκατοντάδες σελίδες θεωρίες Γενικών Γνώσεων που χωρίζονται κατά σειρά προτεραιότητας Aπόσπασμα από τις αρκετές εκατοντάδες σελίδες θεωρίες Γενικών Γνώσεων που χωρίζονται κατά σειρά προτεραιότητας σε: α) Πολιτικούς Ευρωπαϊκούς θεσμούς β) Ιστορία Λογοτεχνία Πολιτισμός γ) Γεωγραφία Φυσικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Καθηγητὴς Ἀνδρέας Ἀθηναῖος University of Pennsylvania Lindback Award (1987) Villanova University ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι ΡΥΜΑ* ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Ν.Π.Ι..

Διαβάστε περισσότερα

Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Μέρος Γ (τελευταῖον).

Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Μέρος Γ (τελευταῖον). Αντι-πατερικὴ ἡ συμμετοχὴ τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴν Θρονικὴ Εορτὴ τῆς Παπικῆς Ρώμης Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Ιερομονάχου Κλήμεντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20 ἀρ.πρωτ. 164 7η Μαρτίου 2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ Ἐκδόσεως Ἀδειῶν Γάμου». Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί, Ὅπως γνωρίζετε, τὸ ἱερὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ. Μορφές δημόσιου δανεισμού. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ. Μορφές δημόσιου δανεισμού. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ Μορφές δημόσιου δανεισμού Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate 1 Ανάλογα με την πηγή προελεύσεως των πόρων Με βάση το κριτήριο αυτό, ο δανεισμός διακρίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη Αλωση τῆς Πόλης*

Η πρώτη Αλωση τῆς Πόλης* 1 Η πρώτη Αλωση τῆς Πόλης* ἀπὸ τοὺς Φράγκους πρὶν 800 χρόνια Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Α Ν ἡ 29η Μαΐου εἶναι ἡμέρα πένθους γιὰ τὸν Ελληνισμό, διότι φέρνει στὴ

Διαβάστε περισσότερα

Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων

Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων 2008 Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων 1. Σκοπός της διοικητικής οργάνωσης του κράτους είναι: α) Η άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας. β) Η προώθηση της Κυβερνητικής Πολιτικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑ. Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς

ΜΙΑ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑ. Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς PRESS POST Κ. Ιωαννίνων 22 186 κωδ.: 096210 Χ + 7 P R E S S P O S T ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ - Ἀρ. φύλ. 34 (114),ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Η ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΟΤΕ ΘΑ ΖΗΤΗΣΗ ΣΥΓΓΝΩΜΗ; Τὸ πρῶτο δεκαήμερο τοῦ περασμένου Μαρτίου,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ (ΘΟΥΚΥ Ι ΗΣ, ΒΙΒΛΙΟ 3, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 71, 72, 73, 74[1])

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ (ΘΟΥΚΥ Ι ΗΣ, ΒΙΒΛΙΟ 3, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 71, 72, 73, 74[1]) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΣΠΕΡΙ ΩΝ 104, ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΤΗΛ.: 210 9514517) & ΑΙΓΑΙΟΥ 109, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΤΗΛ.: 210 9355996) ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ «ΘΟΥΚΥ Ι ΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ» ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΚ. ΚΑΪΔΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΪΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 21 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ Μ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα