ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ"

Transcript

1 ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Δ Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Σ ε) Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΥΒΡΙΣ Ἀνασκευὴ ἐνωρχηστρωμένης δι ὕβρεων ἀπαξιώσεως ἀπὸ ξένους τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἐξ ἀφορμῆς τρεχούσης σοβαρᾶς δημοσιονομικῆς κρίσεως Ἄρθρον 10 ης Μαρτίου 2010 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης, Ἁγίας Σοφίας 6, Ν. Πεντέλη ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΜΌΝΟΝ ΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΜΌΝΟΝ ΜΕΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΝ ΓΡΑΠΤΗΝ ΑΔΕΙΑΝ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ

2 ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ 2 Tὸ κείμενον, τὸ ὁποῖον ἀκολουθεῖ, ἐδημοσιεύθη τὴν Κυριακὴν 21 ην Μαρτίου 2010 εἰς τὴν ἑβδομαδιαίαν ἐφημερίδα «ΤΟ ΠΑΡΟΝ». Καταχωρίζεται ἐδῶ ἐμπλουτισθὲν μὲ ὡρισμένας, κυρίως ἐπεξηγηματικάς, προσθήκας, αἱ ὁποῖαι ἐκρίθησαν ἀπαραίτητοι πρὸς βαθυτέραν κατανόησιν τῶν ἀναπτυσσομένων θέσεων. Νέα Πεντέλη, 31 η Μαρτίου 2010 Χ. Α. Σ.

3 ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ 3 XΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Πρῴην Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας ======= Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΥΒΡΙΣ Ἡ συντελουμένη κατὰ τὶς ἡμέρες μας σὲ πολλὲς χῶρες ἀπαξίωσις τῆς Πατρίδος μας μὲ ἀφορμὴ τὴν σοβαρὴ δημοσιονομικὴ κρίσι, ποὺ διατρέχουμε, ἔλαβε σποραδικῶς διαστάσεις νοσηρῶν ἀκατονομάστων ὕβρεων, μὲ πρωταγωνιστὴ τῆς ἀθλιότητος τὸ γερμανικὸ περιοδικὸ FOCUS σὲ τεύχη του τῆς 22ας Φεβρουαρίου 2010 καὶ μεταγενέστερα.. Οἱ ὕβρεις εἰδικώτερα τοῦ περιοδικοῦ αὐτοῦ χρειάζονται βεβαίως πρωτίστως ψυχιατρικὴ ἐξήγησι, ἐξ αἰτίας τοῦ παραλογισμοῦ, ποὺ τὶς διατρέχει. Ἐδόθησαν στὶς ὕβρεις ἀπὸ πολλὲς πλευρές, ἐπισήμων ἀλλὰ καὶ ἄλλων σημαντικῶν προσώπων τῆς δημοσίας μας ζωῆς, ἀπαντήσεις μὲ ἀναφορὲς ἀκόμη καὶ στὴν κατὰ τὴν κατοχὴ τῆς χώρας μας συμπεριφορὰ τῶν Γερμανῶν, μὲ τὴν λεηλασία τοῦ θησαυροφυλακείου τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, τὴν ἀπομύζησι τῆς Ἑλληνικῆς οἰκονομίας, ὡς καὶ τὶς ἀκόμη ἀνεξόφλητες πολεμικὲς ἐπανορθώσεις, καὶ βεβαίως τὶς τεράστιες ὑλικὲς καταστροφὲς καὶ τὶς δολοφονίες δεκάδων χιλιάδων Ἑλλήνων πολιτῶν. Εἰς τὰ ὅσα σωστὰ ἐλέχθησαν, ἀνάγκη νὰ προστεθῇ μιὰ περισσότερον οὐσιαστική, ἐνδελεχὴς ἀνασκευὴ καὶ βεβαίως ἐξήγησι τῶν γερμανικῶν ἀνοησιῶν μὲ τὴν ἐπιβαλλομένη πάντοτε σοβαρότητα τοῦ θέματος ἐξ αἰτίας τῶν σημερινῶν ὁμαλῶν διακρατικῶν μας σχέσεων μὲ τὴν Ὁμοσπονδιακὴ Δημοκρατία τῆς Γερμανίας, ἡ ὁποία μάλιστα ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τοὺς πρωτεύοντες ἑταίρους μας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσι καὶ τὴν Εὐρωζώνη. Καὶ ἡ μὲν ἀνασκευὴ αὐτὴ ἀναγκαίως θὰ περιλάβῃ καὶ ὡρισμένα ἀναμφισβήτητα στοιχεῖα τοῦ ἱστορικοῦ παρελθόντος, διότι μόνον μὲ αὐτὰ θὰ εἶναι δυνατὸν νὰ ἐξηγηθοῦν στὴν ἐντέλεια οἱ ψυχικοὶ συντελεσταὶ τῆς ἐναντίον τῆς Πατρίδος μας καταφορᾶς καὶ νὰ ἀποστομωθοῦν ἀποτελεσματικὰ οἱ γερμανικὲς ὕβρεις. Ἄλλωστε, ὅπως στὸ φυτικὸ βασίλειο οἱ ρίζες καθορίζουν τὴν βιωσιμότητα, εὐρωστία καὶ ποιότητα φυτῶν καὶ δένδρων, ἢ στὸ ζωϊκὸ βασίλειο οἱ πρόγονοι προοιωνίζουν τὴν ποιότητα καὶ ἐξέλιξι τοῦ εἴδους, ἔτσι καὶ στὶς ἀνθρώπινες κοινωνίες ἡ γνῶσις τοῦ παρελθόντος εἶναι, γιὰ κάθε σκεπτόμενο, νουνεχῆ, ὑπεύθυνο πολίτην καὶ ἰσοσθενῶς ἐθνικὴν κοινότητα, ἀπαραίτητη, διότι εἶναι γνῶσις τοῦ παρόντος, ἀφοῦ τὸ παρελθὸν ἀποτελεῖ τὸ σπέρμα καὶ τὶς ἀπαρχές του. Ἡ δὲ ἐξήγησις τῶν

4 ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ 4 ὕβρεων καὶ τὰ αἴτια αὐτῶν θὰ ἀναζητηθῇ ἐπὶ τῆς διεθνοῦς σκηνῆς, εἰς τὸ πλαίσιον ὄχι μόνον διακρατικῶν ἀντιθέσεων, ἀλλὰ καὶ παγκοσμίων ζυμώσεων καὶ ἐνεργημάτων ἐπιζητουμένης νέας συγκροτήσεως τῆς διεθνοῦς κοινωνίας. 1. Συμπεριφορὰ τῶν Γερμανῶν ἔναντι τῆς Ἑλλάδος. Καὶ κατὰ πρῶτον ἂς περιορισθοῦμε στὴν συμπεριφορὰ τῆς Γερμανίας μετὰ τὴν ἑνοποίησί της ( ) ἔναντι τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ γενικώτερον. Σταχυολογῶ συγκεκριμένα ἀναμφισβήτητα ἱστορικὰ συμβάντα : (α) Ἤδη τὸ φθινόπωρον τοῦ 1898 μὲ ἐπίσκεψι τοῦ Γερμανοῦ Αὐτοκράτορος Γουλιέλµου Β στὴν τότε ὑπὸ Ὀθωμανικὴ κυριαρχία Δαμασκὸ καὶ ἐπίσημη δήλωσί του, ὅτι εἶναι ὁ παντοτεινὸς φίλος τοῦ Σουλτάνου καὶ τῶν ἀνὰ τὸν κόσμο τριακοσίων ἑκατομμυρίων Μωαμεθανῶν, ἐγκαινιάσθηκε ἡ ὑπὲρ τῆς ἀκεραιότητος τῆς ὀθωµανικῆς αὐτοκρατορίας πολιτικὴ τῆς Γερµανίας. Μὲ οἰκονομικὰ βεβαίως ἀνταλλάγματα, συγκεκριμένως τὴν παραχώρησιν ἀπὸ τὴν ὀθωμανικὴ κυβέρνησι σὲ γερμανικὴ ἑταιρεία τοῦ δικαιώματος ἐπεκτάσεως τῆς σιδηροδρομικῆς γραμμῆς Χαϊδὰρ πασᾶ Ἰκονίου μέχρι τῆς Βαγδάτης καὶ τοῦ περσικοῦ κόλπου, καὶ τὴν ἀδιακώλυτη οἰκονομικὴ διείσδυσι τῶν Γερμανῶν εἰς τὴν περιοχήν (βλ. σχετικῶς Νικολάου Β. ΒΛΑΧΟΥ, Ἱστορία τῶν Κρατῶν τῆς Χερσονήσου τοῦ Αἵμου, τόμος Α, 1954, σελ. 25 ἑπ.). Πολιτικὴ ὅμως εὐθέως ἐχθρικὴ πρὸς τὴν µικρὰν τότε Ἑλλάδα καὶ τὸν πολλαπλάσιον ἐκτὸς τῶν συνόρων της συμπαγῆ Ἑλληνισµόν (στὴν Ἤπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Κρήτη, νησιὰ τοῦ Αἰγαίου, κλπ.), ἀφοῦ κατ οὐσίαν ὤρθωνε καὶ γερμανικὰ ἐμπόδια στὴν συνεχῆ προσπάθεια τοῦ ἀλυτρώτου αὐτοῦ Ἑλληνισμοῦ μὲ διαβήματα καὶ κινήματα γιὰ τὴν ἐθνική του ἀποκατάστασι καὶ ἕνωσί του μὲ τὴν μητέρα Πατρίδα. (β) Ἡ ἰδία ἐχθρικὴ ἔναντι τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ πολιτικὴ τῆς Γερμανίας ἐσυνεχίσθη ἀδιαλείπτως καὶ κατὰ τὰ ἑπόμενα χρόνια, καὶ τῶν βαλκανικῶν πολέμων ( ) καὶ τοῦ Α παγκοσμίου πολέμου ( ). Τότε τὰ πάνδεινα διέπραξαν οἱ Γερμανοὶ εἰς βάρος μας, πιστοὶ πάντοτε ὡς ἐν ὅπλοις σύμμαχοι τῶν ἐχθρῶν τῆς Ἑλλάδος, Βουλγάρων καὶ Τούρκων. Ἔτσι, ἡ Γερμανία : Διηυκόλυνε καὶ ἐκάλυψε τὰ βουλγαρικὰ ἐγκλήµατα εἰς τὴν σημερινὴν Ἀνατολικὴν Μακεδονίαν καὶ Θράκην, ὅπου οἱ Βούλγαροι ἐπεδόθησαν σὲ ἀπερίγραπτες καταστροφὲς καὶ συστηματικὲς διώξεις εἰς βάρος τοῦ ἐκεῖ συντριπτικῶς πλειοψηφοῦντος Ἑλληνισμοῦ. Καὶ κατὰ τὴν πρώτη βουλγαρικὴ κατοχή τῆς περιόδου , γιὰ τὴν ὁποία βλέπε τὸ βιβλίον «Αἱ βουλγαρικαὶ ὠµότητες ἐν τῇ Ἀνατολικῇ Μακεδονίᾳ καὶ

5 ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ 5 Θράκῃ. Γεγονότα, ἐκθέσεις, ἔγγραφα, ἐπίσημοι μαρτυρίαι. Ἐν Ἀθήναις, Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1914», σελίδες 352. Καὶ κατὰ τὴν δεύτερη βουλγαρικὴ κατοχὴ τῆς περιόδου , γιὰ τὴν ὁποία ἐξόχως διαφωτιστικὴ εἶναι ἡ εἰς γαλλικὴν γλῶσσαν, ἐκτενὴς ἐκ σελίδων 642 μεγάλου σχήματος, Ἔκθεσις Διασυμμαχικῆς Ἐπιτροπῆς Ἐρεύνης, ὑπὸ τὸν τίτλον «Rapports et enquêtes de la Commission Interalliée sur les violations du Droit des Gens commises en Macédoine Orientale par les Armées Bulgares, Imprimerie et Librairie BERGER LEVRAULT, Nancy Paris Strasbourg, 1919», ὑπάρχει καὶ πρόσφατη (2008) ἑλληνικὴ μετάφρασις ἀπὸ τὸν Παναγιώτη Ἀμπεριάδη σὲ τρεῖς τόμους, ὑπὸ τὸν τίτλο «Τετράδια Βουλγαρικῆς Κατοχῆς », στὴν ἱστορικῶς πολύτιμη σειρὰ ἐκδόσεων τοῦ ἀξιολόγου Ἱστορικοῦ καὶ Λογοτεχνικοῦ Ἀρχείου Καβάλας. Ἡ αὐτὴ Γερμανία, ἤδη ἀπὸ τὸ 1913 γενομένη διὰ τῆς ὑπὸ τὸν Liman von Sanders ἀποστολῆς της στρατιωτικῶς κυρία τῆς τουρκικῆς πρωτευούσης (Κωνσταντινουπόλεως) καὶ καταστήσασα οὐσιαστικῶς ὑποχείριόν της τὴν Ὀθωμανικὴν Αὐτοκρατορίαν [ βλ. ἐπ αὐτοῦ, τὸ ἐξαίρετον βιβλίον τοῦ Πρέσβεως Κωνσταντίνου Μ. Σακελλαροπούλου, Ἡ Σκιὰ τῆς Δύσεως, Ἡ Ἱστορία μιᾶς καταστροφῆς, βραβεῖον Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, β ἔκδοσις, 1960, σελ. 16 ὑποσημ. 3 ], εἶναι ἐκείνη ἡ ὁποία ὑπέδειξεν εἰς τοὺς Τούρκους, πρὸς ἐθνικὴν ἐκκαθάρισι τῆς Αὐτοκρατορίας τους, τὴν µέθοδον καὶ ὠργάνωσε τὴν πραγµατοποίησιν τῆς γενοκτονίας τοῦ Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισµοῦ ὡς καὶ τῶν Ἀρμενίων. Ἔτσι καὶ ἔκτοτε ἄρχισεν ἡ γενοκτονία αὐτή, ὥστε εἶναι ἱστορικῶς ἀστήρικτη ἡ ἐνίοτε ὑποστηριζομένη ἐκδοχή, ὅτι δῆθεν τὴν προκαλέσαμε ἐμεῖς μὲ τὴν ἀπόβασί μας στὴν Σμύρνη, ποὺ εἶναι γεγονὸς πολὺ μεταγενέστερο. Ἄλλωστε τὴν ἐν λόγῳ γενοκτονία εἶχεν ἤδη καταγγείλει ἔκτοτε δημοσίως τὸ Οἰκουµενικὸν Πατριαρχεῖον διὰ συγκεκριμένων στοιχείων μὲ τὴν ἐκδοθεῖσαν τὸ 1919, μακρὰν ἐκ σελίδων 416 ἔκθεσίν του ὑπὸ τὸν τίτλον «Μαύρη Βίβλος διωγµῶν καὶ µαρτυρίων τοῦ ἐν Τουρκίᾳ Ἑλληνισµοῦ ( ), Ἐν Κωνσταντινουπόλει, Ἐκ τοῦ Πατριαρχικοῦ Τυπογραφείου, 1919» (τῆς ὁποίας, σημειωτέον, ὑπάρχει καὶ σχετικῶς πρόσφατη φωτοτυπικὴ ἐπανέκδοσις ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ἀρσενίδη ). (γ) Τὰ ἴδια ἐπανελήφθησαν καὶ κατὰ τὸν Β παγκόσµιον πόλεµον ( ). Τὸν Μάρτιον 1941 ἡ Χιτλερικὴ Γερμανία, εἰς τὸ πλαίσιον σχεδιαζομένου κατὰ τὶς ὀρέξεις της ἀνακαθορισμοῦ τῶν συνόρων τῶν κρατῶν τῆς διασαλπιζομένης ὑπὸ τοῦ Χίτλερ Νέας Εὐρώπης, προτοῦ κἂν νὰ μᾶς ἐπιτεθῇ καὶ καταλάβῃ τὴν Ἑλλάδα, προκειμένου νὰ προσελκύσῃ ὡς σύμμαχόν της κατὰ τὸν ἐν λόγῳ πόλεμον τὴν Νοτιοσλαβίαν (εἰς τὰ σλαβικὰ Γιουγκοσλαβίαν), συνεφώνησε ρητῶς μὲ τὸν Ἀντιβασιλέα της, κυβερνῶντα τότε τὴν χώραν λόγῳ ἀνηλικότητος τοῦ

6 ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ 6 Βασιλέως Πέτρου, τὴν παραχώρησιν εἰς αὐτὴν τῆς Μακεδονίας µας µετὰ τῆς Θεσσαλονίκης. Εὐθὺς ὅμως ἐκραγείσης ἐπαναστάσεως λαοῦ καὶ στρατοῦ ὑπὸ τὸν Στρατηγὸν Σίμοβιτς εἰς τὸ Βελιγράδι, ἀμέσως ἐπιτυχούσης, διότι οἱ Σέρβοι μὲ τὶς πικρὲς ἐμπειρίες τοῦ Α παγκοσμίου πολέμου δὲν ἤθελαν καμμιὰ συνεργασία μὲ τοὺς Γερμανούς, ἀπεπέμφθη ὁ Ἀντιβασιλεύς, ἀνέλαβε, καίτοι ἀνήλικος, ὁ Βασιλεὺς καὶ ἄλλη Κυβέρνησις καὶ ἐναυάγησεν ἡ συμφωνία. Ἠκολούθησεν ἄμεση τότε ἐκδίκησις τῶν Γερμανῶν μὲ κήρυξιν πολέμου καὶ ἐπίθεσιν ἐναντίον τῆς Νοτιοσλαβίας καὶ ταὐτοχρόνως τῆς Ἑλλάδος, διὰ τὴν ὁποίαν καὶ εἶχε κατὰ τοὺς προηγουμένους μῆνες κατακλυσθῆ μὲ γερμανικὰ στρατεύματα ἡ σύμμαχός των Βουλγαρία. Ἡ εἰσβολὴ καὶ κατάληψις τότε ἐντὸς ἐλαχίστων ἡμερῶν τῆς Νοτιοσλαβίας κατέστησε δυνατὴν τὴν μέσῳ αὐτῆς, διότι δὲν εἴχαμεν ὀχυρώσει τὰ σύνορά μας πρὸς τὴν Νοτιοσλαβίαν ὡς φίλης γείτονος χώρας, τὴν εἴσοδον τῶν Γερμανῶν στὴν Ἑλλάδα, ἀφοῦ τὰ πρὸς τὴν Βουλγαρίαν σύνορά μας, ἔχοντα καταστῆ ἀπόρθητα μὲ τὰ φρούρια τῆς περιφήμου ἀμυντικῆς γραμμῆς Μεταξᾶ, κατεδείχθησαν καὶ διὰ τοὺς κατ αὐτῆς ἐπιτεθέντες Γερμανοὺς ἀδιάβατα. Καὶ εὐθὺς μετὰ τὴν κατάληψι τῆς Ἑλλάδος τὸ 1941, οἱ ἴδιοι Γερµανοὶ παρεχώρησαν αὐτὴν τὴν φορὰ τὴν πρὸς ἀνατολὰς τοῦ Στρυμόνος ποταμοῦ Μακεδονίαν μας καὶ τὴν Δυτικὴν µας Θράκην, ὡς ἐπίσης καὶ ἀπὸ τὴν Νοτιοσλαβίαν τὴν περιοχή, τὴν ὀνομαζομένην Βαρντάσκα (σημερινὸν κρατίδιο τῶν Σκοπίων) εἰς τοὺς συµµάχους των Βουλγάρους, οἱ ὁποῖοι καὶ ἐπισήμως ἐνεσωμάτωσαν τὰ παραχωρηθέντα ἐδάφη εἰς τὸ κράτος των καὶ ἄρχισαν ἀμέσως τοὺς διωγμοὺς καὶ τὸν συστηματικὸν ἀφελληνισμό τους. Γιὰ τὰ ἐγκλήματα τῆς τρίτης αὐτῆς, ἐντὸς 32 μόλις ἐτῶν, βουλγαρικῆς κατοχῆς, βλέπε τὸ βιβλίον «Ἡ Μαύρη Βίβλος τῶν βουλγαρικῶν ἐγκληµάτων εἰς τὴν Ἀνατολικὴν Μακεδονίαν καὶ Δυτικὴν Θράκην, , Ἔκθεσις τῶν Καθηγητῶν Πανεπιστημίων Ἀθηνῶν Θεσσαλονίκης. Ἀθῆναι 1945», σελίδες 144 σὺν 74 μὲ φωτογραφίες. (δ) Γνωστὲς ἐπίσης καὶ οἱ θηριωδίες τῶν Γερµανῶν κατὰ τὴν κατοχήν ( ). Ὑλικὲς καταστροφὲς ἀνυπολόγιστες, μανιώδης μέχρι θεμελίων καταστροφὴ χωριῶν καὶ οἰκισμῶν, δολοφονίες μαζικὲς χιλιάδων Ἑλλήνων πολιτῶν ἀδιακρίτως ἡλικίας (ἐνηλίκων καὶ ἀνηλίκων, μικρῶν παιδιῶν, ἀλλὰ καὶ νηπίων καὶ βρεφῶν!). Ἡ Κάντανος Χανίων, ἡ Κλεισούρα Καστοριᾶς, τὰ Καλάβρυτα, τὸ Δίστομον κλπ., κλπ. εἶναι τόποι ἀσυλλήπτου μαρτυρίου καὶ ἐπιδείξεως εὑρηματικῆς ἐγκληματικῆς ἐφευρετικότητος τῶν Γερμανῶν κατακτητῶν. Χαρακτηριστικῶς στὴν Κάντανον, ἀνθοῦσαν κωμόπολιν, πρωτεύουσαν τῆς ἐπαρχίας Σελίνου τοῦ Νομοῦ Χανίων, διότι ἀντιστάθηκε μὲ ἀπαράμιλλη γενναιότητα κατὰ

7 ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ 7 τὴν εἰσβολὴ καὶ ἐξώντωσεν 25 γερμανοὺς ἀλεξιπτωτιστές, μετὰ τὴν κατάληψί της οἱ Γερμανοὶ ἐκ θεμελίων τὴν ἐξηφάνισαν ἔστησαν μάλιστα καὶ πινακίδα (σῳζωμένην εἰς τὸ μικρὸ Μουσεῖον τῆς κωμοπόλεως), ἀναγράφουσαν, ὅτι κατεστράφη «πρὸς ἐξιλασμὸν τῆς δολοφονίας 25 Γερμανῶν στρατιωτικῶν», καὶ μάλιστα «γιὰ νὰ μὴν ἀνοικοδομηθῇ ποτέ»! Καὶ τὴν ἐξαφάνισι τῆς Καντάνου οἱ δήμιοί της Γερμανοὶ κυριολεκτικῶς τὴν ἐννοοῦσαν. Χαρακτηριστικῶς ἀναφέρω, ὅτι, ὅταν ἐμάθαμε τὸ γεγονὸς καθυστερημένως στὴν Θεσσαλονίκη, ὅπου οἰκογενειακῶς κατοικούσαμε, ὁ πατέρας μου, καταγόμενος ἀπὸ τὴν Κάντανον, λεβέντης Κρητικός, φύσις ἐπαναστατική, ἔστειλε προκλητικῶς μὲ τὸ ταχυδρομεῖον ἐπιστολὴ πρὸς τὸν «Πρόεδρον τῆς Κοινότητος Καντάνου Χανίων Κρήτης», μὲ τὴν ὁποία προσχηματικῶς ζητοῦσε ἕνα πιστοποιητικό καὶ ἡ ἐπιστολὴ μᾶς ἐπεστράφη μὲ τὴν ἀναγραφὴν ἐπὶ τοῦ φακέλου της, ὅτι «Κάντανος δὲν ὑπάρχει»! Αὐτοὶ ἦσαν οἱ Γερμανοί κατακτητές! Ὁ χαρακτηρισμὸς στὴν ἐπιγραφὴ ὡς δολοφόνων τῶν ὑπὲρ τῆς Πατρίδος των ἀγωνισθέντων κατοίκων μαρτυρεῖ ἀπύθμενη πνευματικὴ διαστροφή, ἡ δὲ τοποθέτησις τέτοιας πινακίδος μόνον ὡς ἐνσυνείδητη ἐπίδειξις ἠθικῆς πωρώσεως καὶ κτηνωδίας ἠμπορεῖ νὰ χαρακτηρισθῇ. Ξεχωριστὸ κεφάλαιο γερμανικῆς ἐγκληματικότητος κατὰ τὴν ἴδια περίοδο τῆς κατοχῆς εἶναι ἡ ὁλοκληρωτικὴ ἀπομύζησις τῆς Ἑλληνικῆς Οἰκονομίας, ἡ κλοπὴ (κατὰ ρητὴν δήλωσιν τοῦ σημερινοῦ Ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως Θεοδώρου Παγκάλου) φυλασσομένου στὴν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος δημοσίου θησαυροῦ, ἡ λεηλασία τῆς παραγωγῆς. Πέραν δὲ τῶν ἐξόδων κατοχῆς, οἱ κατακτηταὶ Γερμανοὶ καὶ Ἰταλοί, δυνάμει τῆς ἀπὸ καὶ μεταγενεστέρων συμφωνιῶν μὲ τὴν ἐξαναγκαζομένην κατοχικὴν κυβέρνησιν, ἐλάμβανον καὶ προκαταβολὲς ἀπὸ τὴν Τράπεζαν τῆς Ἑλλάδος. Βλέπε περὶ αὐτῶν πλήρως τεκμηριωμένη καὶ λεπτομερειακὴ μελέτη τοῦ Καθηγητοῦ τῆς Δημοσίας Οἰκονομικῆς Παναγιώτου Β. Δερτιλῆ, ὑπὸ τὸν τίτλον «Ἀριθµοὶ καὶ κείµενα τῶν ἐξόδων κατοχῆς καὶ ἡ ἀξίωσις τῆς Ἑλλάδος» (1964). Μὲ αὐτὴν ὁ ἀείμνηστος Καθηγητὴς χαρακτηρίζει τὶς ἐν λόγῳ προκαταβολὲς ὡς «ἀναγκαστικῶς συναπτόµενον ἐξωτερικὸν δηµόσιον δάνειον τῆς Ἑλλάδος», τοῦ ὁποίου, προσθέτει, ὀφειλέτιδες χῶρες εἶναι ἡ Γερμανία καὶ ἡ Ἰταλία, οἱ ὁποῖες καὶ ὑποχρεοῦνται νὰ τὸ ἐπιστρέψουν, καὶ μάλιστα, ὡς τονίζει, «ἀνεξαρτήτως τῶν διατάξεων τῶν Συνθηκῶν Εἰρήνης ἢ περὶ Ἐπανορθώσεων». Ὑπολογίζει δὲ τὰ οὕτως εἰς τὴν Ἑλλάδα ὀφειλόμενα ἀπὸ τὴν Γερµανίαν καὶ τὴν Ἰταλίαν εἰς τὰ δι ἑκάστην σημειούμενα ποσὰ ἑκατοντάδων ἑκατοµµυρίων δολλαρίων, ἀπὸ τὰ ὁποῖα καὶ ἐλάχιστα μόνον ἔχουν ἐπιστραφῆ. Παρενθετικῶς σημειώνω, ὅτι κατὰ τὴν ἐπὶ τῆς Προεδρίας μου ἐπίσημον ἐπίσκεψιν τοῦ Προέδρου τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Κυβερνήσεως τῆς (τότε) Δυτικῆς Γερμανίας Βαϊτσέκερ, μετ ἐκπλήξεως παρετήρησα, ὅτι εἰς τὸν διαβιβασθέντα εἰς ἐμὲ ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖον μας Ἐξωτερικῶν

8 ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ 8 ἐνημερωτικὸν φάκελον περὶ τῶν διακρατικῶν μὲ τὴν Γερμανίαν σχέσεών μας, δὲν ὑπῆρχεν ἔγγραφον σχετικὸν μὲ τὴν προκειμένην ἀξίωσιν τῆς Ἑλλάδος. Ἐπεκοινώνησα ἀμέσως μὲ τὸν Πρωθυπουργὸν Ἀνδρέαν Παπανδρέου, ὁ ὁποῖος ἀγνοοῦσε τὸ θέμα, ὁπότε, εἰς πίστωσιν τῶν λεγομένων μου, καὶ τοῦ ἐνεχείρησα φωτοαντίγραφον ὁλοκλήρου τῆς ἀνωτέρω μελέτης Δερτιλῆ, ἀντίτυπον τῆς ὁποίας κατεῖχον, προσφορὰν μὲ ἰδιόγραφον μάλιστα θερμὴν ἀφιέρωσιν τοῦ συγγραφέως της, διατελέσαντος Καθηγητοῦ μου εἰς τὸ Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης. Ὁ Πρωθυπουργὸς ἰδιαιτέρως ἐπρόσεξε, ὡς πάντοτε, τὰ λεγόμενά μου καὶ ἐτόνισε, ὅτι θὰ φροντίσῃ τὴν προώθησιν τῶν ἐν λόγῳ ἀξιώσεών μας. Δὲν γνωρίζω τὴν περαιτέρω ἐξέλιξιν τοῦ ζητήματος. Πάντως ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τῆς Προεδρίας μου, μέχρι τῆς 5 ης Μαΐου 1990, δὲν εἶχε συντελεσθῆ ἐπ αὐτοῦ κάποια πρόοδος. Ἔτσι πολλαπλὲς ἀποµένουν καὶ οἱ οἰκονοµικὲς πρὸς τὴν Ἑλλάδα ὀφειλὲς τῆς Γερµανίας ἀπὸ τὴν περίοδο τοῦ β παγκοσμίου πολέμου, ὄχι μόνον γιὰ πολεμικὲς ἐπανορθώσεις, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὶς λεηλασίες καὶ τὰ μνημονευθέντα ἀναγκαστικὰ δάνεια. Διὰ νὰ μὴ ἀναφερθοῦμε καὶ στὴν ἐνεστῶσα ἀντισυναλλακτικὴ ἐπιμονὴ τῶν Γερμανῶν, ὅπως παραλάβουμε παραγγελθέντα εἰς αὐτοὺς ὑποβρύχια, ἀποπληρωθέντα, τὰ ὁποῖα ὅμως ἐπιδιώκουν νὰ μᾶς παραδώσουν ἐλαττωματικά Ἡ εὐγνωμοσύνη ποὺ μᾶς ὀφείλεται. Καὶ ἡ κατὰ τὸν 20ὸ αἰῶνα τερατώδης αὐτὴ καὶ ἀδιάλειπτη ἐγκληματικὴ συμπεριφορὰ τῆς Γερμανίας εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀνεπτύχθη παρὰ τὸ γεγονός, ὅτι τὴν Γερµανία ποτὲ δὲν ἐβλάψαµε, οὔτε εἴχαμε, καθὼς εἶναι μάλιστα ἀπομακρυσμένη, μακρυὰ καὶ ἀπὸ τοὺς βορείους γείτονές μας, στὸ κέντρο τῆς Εὐρώπης, οἱαδήποτε διαφορὰ μαζί της. Καὶ ὄχι μόνον αὐτό. Ἀνεπτύχθη, παρὰ τὴν καθολικῶς ὀφειλοµένη πρὸς τὴν ἐθνική µας κοινότητα ἀναγνώρισι καὶ εὐγνωµοσύνη γιὰ τὴν ἀνεπανάληπτη συµβολή της στὸν παγκόσµιο πολιτισµὸ (μὲ τὴν φιλοσοφικὴ σκέψι τῆς ἑλληνικῆς ἀρχαιότητος), τὴν διάδοσί του (μὲ τὴν ἐκπολιτιστικὴ ἐκστρατεία τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου), τὴν κραταίωσι ( μὲ τὴν διάδοσι τοῦ Χριστιανισμοῦ μὲ ὄργανο τὴν κοινῶς ὁμιλουμένη ἑλληνικὴ γλῶσσα) καὶ τὴν διάσωσί του (μὲ τὴν χιλιόχρονη καὶ πλέον ἄμυνα τῆς Βυζαντινῆς, μεσαιωνικῆς μας, Αὐτοκρατορίας ἐναντίον ἐπανειλημμένων ἐπιθέσεων Ἀράβων καὶ ἄλλων ἀπολιτίστων ὀρδῶν). Μάλιστα εἰδικῶς γιὰ τὴν Ἑλληνικήν μας γλῶσσαν ἰδιαιτέραν μᾶς ὀφείλουν εὐγνωμοσύνην οἱ Γερμανοί. Ἀφοῦ οἱ διαμορφώσαντες τὴν γλῶσσα τους Wulflin (Βουλφιλᾶς, κατὰ τοὺς Βυζαντικούς) καὶ Λούθηρος, ὁ πρῶτος ἀπὸ γονεῖς Γότθον πατέρα, ἀλλὰ Ἑλληνίδα μητέρα, κατοικοῦντας εἰς τὴν (ἑλληνικὴν) Καππαδοκίαν, γιὰ τὴν σύνταξιν τῆς γερμανικῆς

9 ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ 9 γλώσσης ἠκολούθησαν ὡς πρότυπον τὴν σύνταξιν τῆς Ἑλληνικῆς [ βλέπε ἐπ αὐτοῦ Ἀριστοτέλους ΤΑΜΑΣΟΚΛΗ, Γραµµατικὴ καὶ Συντακτικὸν τῆς Γερµανικῆς Γλώσσης, Ἀθῆναι, 1960, σελ. η ὑποσημ.1 ]. Ὅπως γιὰ τὸν ἴδιο λόγο, τὴν γλῶσσα μας, θὰ πρέπει νὰ μᾶς εἶναι εὐγνώμονες καὶ οἱ Ἀγγλοσάξωνες, ἀφοῦ ἡ ἀγγλικὴ γλῶσσα περιέχει ἑβδομῆντα πέντε χιλιάδες (75.000) ἑλληνικὲς καὶ ἑλληνογενεῖς λέξεις [ πλήρη καταγραφὴν αὐτῶν κατ ἀλφαβητικὴ σειρὰ καὶ μὲ ἀναφορὰν γιὰ κάθε λέξι τοῦ ἔτους τῆς πρώτης χρήσεώς της στὴν Ἀγγλική, βλέπε στὸ τιτάνιον ἔργον τοῦ Ἀριστείδη Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ, ὑπὸ τὸν τίτλον «Ἡ οἰκουµενικὴ διάσταση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας», Θεσσαλονίκη, 2001, ποὺ ἀριθμεῖ σελίδες μεγάλου σχήματος (30 Χ 21 ἑκ.), πυκνοτυπωμένες σὲ δύο στῆλες ἀνὰ σελίδα σχετικὸν καὶ τὸ ἐξαίρετον ἔργον τῆς Ἄννας ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, «Ἕλλην Λόγος. Πῶς ἡ Ἑλληνικὴ γονιµοποίησε τὸν παγκόσµιο λόγο», γ ἔκδοσις, 2005, «Βιβλιοθήκη τῶν Ἑλλήνων, Γεωργιάδη», σελίδες 700 μεγάλου σχήματος, εἰς τὸ ὁποῖον καταχωρίζονται τὰ δάνεια τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης καὶ στὴν γερμανική, ὅπως καὶ σὲ ἄλλες πέντε ξένες γλῶσσες. Διαφωτιστικὴ καὶ ἡ μεστὴ καὶ τεκμηριωμένη ὁμιλία στὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν τοῦ διακεκριμένου Ἀκαδημαϊκοῦ Ἀντωνίου ΚΟΥΝΑΔΗ, «Ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα ἀνὰ τὸν κόσµον : παρελθόν, παρὸν καὶ µέλλον», Πρακτικὰ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τόμος 84 Α, 2009, σελ. 169 ἑπ. ]. 3. Ἐπίγνωσις τῶν Γερμανῶν καὶ ἑλληνικὴ ἀνταπόκρισις. Ἐπίγνωσιν τῆς ἀνωτέρω μοναδικῆς συμβολῆς τοῦ Ἑλληνικοῦ πνεύματος καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ στὸν ἀνθρώπινο πολιτισμό, οὐσιαστικῶς ὡς γεννήτορος αὐτοῦ, ἔχουν ἀναμφισβητήτως καὶ οἱ Γερμανοί. Ἀνέκαθεν. Οἱ ἐπιδόσεις τους στὴν καλλιέργεια τῶν σπουδῶν γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ ἀρχαιότητα καὶ ὁ πακτωλὸς ἐκδόσεων τῶν ἀρχαίων καὶ μεταγενεστέρων Ἑλλήνων συγγραφέων καὶ ἡ ὅλη ἐπ αὐτῶν διεισδυτικὴ ἀνάλυσις καὶ ἱστοριογραφία εὑρίσκονται εἰς τὴν Γερμανίαν ἤδη ἀπὸ τοῦ 19 ου αἰῶνος εἰς τὴν πρώτην γραμμὴν πνευματικῶν ἀναζητήσεων, εἰς περιωπὴν ἀδαμάστου ἑλληνολατρείας. Αὐτὸ τὸ γνωρίζουν καὶ εὐγνωµόνως τὸ ἀναγνωρίζουν ὅλοι οἱ Ἕλληνες. Ὅπως ἐπίσης καὶ ὅτι καρποῦνται καὶ ὅσα καλὰ οἱ Γερμανοί, λαὸς ἐργατικός, συστηματικὸς καὶ πειθαρχημένος, προσφέρουν μὲ τὴν πνευματικήν τους ἀκτινοβολία καὶ τὰ τεχνολογικά τους ἐπιτεύγματα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα, ἀμφότερα, καὶ οἱ Ἕλληνες, μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους λαοὺς τῆς οἰκουμένης, τόσον ὠφελοῦνται. Ἔτσι δὲν εἶναι μόνον τὸ γεγονός, ὅτι ἡ ἀνακύψασα ἐκ τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγῶνος τοῦ 1821 Ἑλληνικὴ Πολιτεία, ὀργανωθεῖσα κατ ἀρχὰς ἀπὸ τὸν ἀείμνηστον λαμπρὸν Κυβερνήτην της Ἰωάννην Καποδίστριαν, ἀκολούθως συνεκροτήθη εἰς βιώσιμον κράτος κυρίως ἀπὸ τὴν ἐξόχως φιλελληνικὴν Βαυαρικὴν Δυναστείαν (τοῦ

10 ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ 10 Ὄθωνος) [ βλέπε σχετικῶς τὸ τεκμηριωμένο βιβλίον Κωνσταντίνου ΚΩΤΣΑΒΕΛΗ, Ἑλληνοφιλία τῶν Βαυαρῶν, Ὄθων Α, Βασιλεὺς τῆς Ἑλλάδος, Μόναχον, 2007 ], ἡ ὁποία καὶ μᾶς ἐπροικοδότησε μὲ βασικὰ νομοθετήματα, τὰ καλλίτερα, ὅπως πολλαχόθεν ἀναγνωρίζεται, τῆς ἐποχῆς, τὰ ὁποῖα καὶ ἴσχυσαν ἐπὶ ἑκατονταετίαν καὶ πλέον, βεβαίως μὲ τὶς ἀναγκαῖες κατὰ τὴν διαδρομὴ τοῦ χρόνου τροποποιήσεις καὶ προσθῆκες, συγκεκριμένως ὁ Ποινικὸς Νόμος καὶ ἡ Ποινικὴ Δικονομία μέχρι , ἡ Πολιτικὴ Δικονομία μέχρι , ὁ Ἐμπορικὸς Νόμος μάλιστα (κατὰ μετάφρασιν τοῦ γαλλικοῦ τοῦ 1808) μὲ ὡρισμένες διατάξεις του ἰσχύει μέχρι τῶν ἡμερῶν μας! Ἀλλὰ καὶ μεταγενεστέρως μεγάλα τμήματα τῆς νομοθεσίας μας κατεστρώθησαν μὲ βάσι γερμανικὰ πρότυπα (π.χ. ὁ Ἀστικός μας Κῶδιξ μὲ βάσιν τὸν Γερμανικὸν τοῦ 1900). Ἐνῷ καὶ ἑκατοντάδες Ἑλληνόπαιδες ἐφοίτησαν καὶ φοιτοῦν ἢ συμπληρώνουν τὶς σπουδές των, εἰς διαφόρους τῆς ἐπιστήμης κλάδους, σὲ Γερμανικὰ Πανεπιστήμια. Ἐπίσης οἱ Ἕλληνες δὲν ξεχνοῦμε, ὅτι κατὰ τὰ δύσκολα γιὰ τὴν Πατρίδα μας μεταπολεμικὰ χρόνια ἀρκετὲς χιλιάδες συμπατριωτῶν μας ἔγιναν δεκτοὶ ὡς μετανάστες καὶ εἰργάσθησαν ἐπὶ χρόνια στὴν Γερμανία, συντελέσαντες ὅμως ἔτσι καὶ αὐτοὶ στὴν ἀνόρθωσι τῆς κατεστραμμένης ἀπὸ τὸν πόλεμο γερμανικῆς οἰκονομίας. Μάλιστα πολλοὶ ἐξακολουθοῦν καὶ τώρα νὰ διαμένουν καὶ ἐργάζονται ἐκεῖ. Ὅλα τὰ γεγονότα αὐτὰ συνετέλεσαν στὴν ἀναθέρμανσι τῶν ἑλληνογερμανικῶν σχέσεων, ἰδιαιτέρως μάλιστα ἀπὸ τὴν ἐποχή, κατὰ τὴν ὁποία μὲ τὴν εἴσοδό μας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Κοινότητα καὶ στὴν Εὐρωζώνη συμβιοῦμε καὶ μὲ τὸν ἄξιο καὶ εἰς ὅλους σεβαστὸ γερμανικὸ λαό. Καὶ φυσικὰ ἐγκατελείψαμε στὴ λήθη τὰ ὅσα, ὡς ἀνωτέρω (ἀριθ. 1), εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ κατὰ τὸν 20ὸ αἰῶνα διέπραξε. Καὶ καλὰ ἐκάναμε. Βλέπετε, εἴμαστε καλοκάγαθος, εὐγενικὸς καὶ εὔχαρις λαὸς καὶ γρήγορα συγχωροῦμε Ἐξήγησις τῶν σημερινῶν γερμανικῶν ὕβρεων. Τὴν προκειμένην νηφαλιότητα σοβαρώτατα διετάραξαν, μὲ εὐεξήγητον ἐπικίνδυνον κλονισμὸν τοῦ ἔναντι τῶν Γερμανῶν λαϊκοῦ αἰσθήματος, οἱ ἐντελῶς ἀπροσδόκητες πρόσφατες γερμανικὲς ὕβρεις. Μὲ ἀνάκλησι στὴν Πανελλήνια μνήμη ὅλων τῶν ἐγκλημάτων, τὰ ὁποῖα οἱ Γερμανοὶ εἰς βάρος μας διέπραξαν, κυρίως κατὰ τὸν Β παγκόσμιο πόλεμο. Ἡ ἐξήγησις τοῦ παραλόγου αὐτοῦ φαινομένου τῶν ἀσυστάτων ὕβρεων εἶναι ὁρατή. Οἱ Γερµανοὶ ὑβρίζουν τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν Ἑλληνικὸν λαόν, διότι δὲν ξεχνοῦν, ὅτι ἡ Ἑλλὰς ἐµαταίωσε τὰ ὑπερφίαλα τῆς κοσµοκυριαρχίας ἰµπεριαλιστικά των σχέδια. Καὶ κατὰ τὸν Α παγκόσμιον πόλεμον, ὁπότε ἡ Ἑλλὰς μὲ τὴν ἄμυνάν της εἰς τὸ Μακεδονικὸν μέτωπον ἐστέρησε τὴν Γερμανίαν τῆς διεξόδου της στὴν

11 ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ 11 Μεσόγειο καὶ ἀπέτρεψεν ἔτσι τὴν προσβολὴν τοῦ Σουέζ, ζωτικοῦ κόμβου τῆς ἀντιπάλου Βρεταννικῆς Αὐτοκρατορίας στὴν μέσῳ αὐτοῦ πρὸς τὶς τότε Βρεταννικὲς Ἰνδίες ἐπικοινωνία της, συντελεστοῦ καθοριστικοῦ καὶ γι αὐτὴν τὴν ἔκβασι τοῦ πολέμου. Καί, ἰδίως, κατὰ τὸν Β παγκόσμιον πόλεμον, ὁπότε πανθομολογουμένως, κατὰ τοὺς ἁρμοδίους στρατιωτικοὺς καὶ ἄλλους ἀναλυτές, ἡ Ἑλλὰς ἔδωσε τὴν Νίκην, διότι αὐτὴ μὲ τὴν ἐπικὴν ἀντίστασίν της καθυστέρησεν ἐπὶ μῆνες τὴν ἀποφασισθεῖσα γερμανικὴν ἐπίθεσι κατὰ τῆς, τότε, Σοβιετικῆς Ἑνώσεως, καθυστέρησις, ἡ ὁποία καὶ ἀπέβη μοιραία λόγῳ τοῦ ἐνσκήψαντος δριμυτάτου ρωσικοῦ χειμῶνος, ποὺ ἠμπόδιζε τὶς ἐπιχειρήσεις, καὶ τοῦ δοθέντος ἐν τῷ μεταξὺ χρόνου στοὺς σοβιετικοὺς γιὰ τὴν ἀμυντική τους προπαρασκευή [ βλέπε σχετικῶς τὰ μὲ σημαντικὴν τεκμηρίωσιν ὡραῖα βιβλία τοῦ ἀειμνήστου Ἀχιλλέως ΚΥΡΟΥ, Ἡ Ἑλλὰς ἔδωσε τὴν Νίκην, β ἔκδοσις, καὶ Ἡ ἀποφασιστικὴ καµπὴ τοῦ πολέµου, ἀμφότερα Ἀθῆναι, 1945 καὶ 1946 ἀντιστοίχως, «Ἀετός» ]. Καὶ ὄχι μόνον αὐτό. Διότι ὑπάρχει καὶ κάτι ἄλλο. Ἀπὸ ὅλες τὶς κατακτηθεῖσες κατὰ τὸν Β παγκόσμιο πόλεμο χῶρες τῆς Εὐρώπης, ἀκόμη καὶ τὴν κυρίαν ἐχθράν τους Γαλλίαν, οἱ Γερμανοὶ κατώρθωσαν νὰ στρατολογήσουν μυριάδες ἐθελοντῶν, οἱ ὁποῖοι καὶ ἐπολέμησαν στὸ πλευρό τους στὸ ρωσικὸ μέτωπο. Καὶ μόνον ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα δὲν βρῆκαν οὔτε ἕνα ἐθελοντή, γιὰ νὰ συμπολεμήσῃ μαζί τους. Εἶναι μάλιστα χαρακτηριστικὸ τῆς ἐλλείψεως ἐμπιστοσύνης καὶ δυσπιστίας των ἀκόμη καὶ ἔναντι τῶν ὀλίγων Ἑλλήνων, οἱ ὁποῖοι φέρονται ὡς συνεργασθέντες μαζί τους, ὅτι οἱ ἴδιοι οἱ Γερμανοὶ ἔκτοτε ἀνομολογοῦσαν, σὲ ἔγγραφα καὶ ἀναφορές των, ὅτι οἱ συνεργάτες τους αὐτοί, ὀλίγοι τέως φιλελεύθεροι δημοκρατικοί, κυρίως δὲ ἰδεολογικῶς προσκείμενοι σ αὐτοὺς ἤδη πρὸ τοῦ πολέμου ἀπὸ τῆς ἐποχῆς τοῦ διχασμοῦ (γερμανόφιλοι), ἐνεργοῦσαν ὄχι γιὰ χάρι τους (τῶν Γερμανῶν), ἀλλὰ στὸ πλαίσιο ἄλλης θεωρήσεως. Συγκεκριμένως, εἶχεν ἀρχίσει ἡ δρᾶσις τῶν κομμουνιστικῶν ὀργανώσεων [Κ.Κ.Ε. καὶ τὰ ὑποχείριά του (προσωπεῖα) Ε.Α.Μ., Ε.Λ.Α.Σ.., κλπ., πλαισιούμενα ἀπὸ τὶς ἐκτελεστικὲς ὁμάδες τῆς φοβερῆς Ο.Π.Λ.Α. («Ὁμάδες Προστασίας Λαϊκῶν Ἀγωνιστῶν»)] καὶ κατέστη ὁλοφάνερον, ὅτι πρωταρχικὸς σκοπός των δὲν ἦτο ἡ ἀντίστασις ἐναντίον τοῦ κατακτητοῦ. Πρᾶγμα, τὸ ὁποῖον καὶ ἐν συνεχείᾳ κατεφάνη μὲ τὴν ἀπροκάλυπτη πλέον συνεργασία των μὲ τὸν κατακτητή, τὸν ὁποῖον καὶ ἄφισαν νὰ ἀποχωρήσῃ ἀνενόχλητος, παραδίδων σ αὐτοὺς τὴν ἐξουσία (!), κατὰ τὰ ρητῶς διαλαμβανόμενα εἰς τὴν ἀπὸ 1 ης Σεπτεμβρίου 1944 ἔγγραφη συμφωνία στὸ Λειβάδι Θεσσαλονίκης μεταξὺ ἀφ ἑνὸς τοῦ Καπετὰν Κίτσου, Διοικητοῦ 2 ου Τάγματος 31 ου Συντάγματος τοῦ Ε.Λ.Α.Σ., ὡς ἀντιπροσώπου τῆς Ο.Μ.Μ. ( Ὁμάδος Μεραρχιῶν Μακεδονίας ), καὶ ἀφ ἑτέρου τοῦ Ταγματάρχου Ἔριχ Φένσκε, Διοικητοῦ τῆς μονάδος 31756, ὡς ἐκπροσώπου

12 ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ 12 τῶν ἐνόπλων Γερμανικῶν Δυνάμεων τῆς Στρατιᾶς Αἰγαίου. Μὲ τὴν συμφωνία αὐτή, μεταξὺ ἄλλων, ὁ µὲν Ε.Λ.Α.Σ. ἀνέλαβε «τὴν ὑποχρέωσι νὰ μὴ ἐμποδίσῃ τὴν ἀποχώρησι τοῦ γερμανικοῦ στρατοῦ στὴν περιοχὴ τῆς Ο.Μ.Μ., μπαίνοντας σὲ κάθε ἐκκενούμενο τμῆμα μετὰ τὴν ἀναχώρησι καὶ τοῦ τελευταίου γερμανοῦ στρατιώτου» (ὅρος 1 ος ), καὶ συγχρόνως ἐδήλωσε, ὅτι «δὲν φέρνει καμμιὰ εὐθύνη, ἂν ἀντιλαϊκὲς προδοτικὲς ὁμάδες ἐπιτεθοῦν κατὰ γερμανικῶν δυνάμεων» (ὅρος 4 ος ) καὶ ἀνέλαβεν ἐπίσης «μὲ τὴν συνεργασία τῶν Βουλγαρικῶν καὶ Ἀλβανικῶν παρτιζάνικων τμημάτων τὴν καταπολέμησι τῶν ἀντιλαϊκῶν παρτιζάνικων ὁμἀδων» (ὅρος 6 ος ) ἡ δὲ γερµανικὴ Α.Σ.Δ.Μ.Α. (Ἀνωτάτη Στρατιωτικὴ Διοίκησις Μακεδονίας Αἰγαίου) ἀνέλαβε τὴν ὑποχρέωσι «νὰ διατάξῃ τὴν ἀποχώρησι τῶν Ταγμάτων Ἀσφαλείας ἀπὸ τὴν πόλι τῆς Θεσσαλονίκης, τὴν ὁποία καὶ θὰ παραδώσῃ στὸν ἐφεδρικὸν Ε.Λ.Α.Σ. καὶ τὴν πολιτικὴν ὀργάνωσιν τοῦ Ε.Α.Μ.» (ὅρος 2 ος ) καὶ νὰ «παραχωρήσῃ στὸν Ε.Λ.Α.Σ. βαρὺ ὁπλισμὸ καὶ ἀνάλογο πολεμικὸ ὑλικὸ γιὰ τὴν ἐξουδετέρωσι τῶν παραπάνω ὁμάδων» (ὅρος 5 ος ) [ βλέπε τὸ κείμενον τῆς συμφωνίας αὐτῆς στὸ ἀποκαλυπτικὸ βιβλίο τῆς παραπλανημένης, μεταμεληθείσης «ἀγωνίστριας τοῦ Δημοκρατικοῦ Στρατοῦ» Μαργαρίτας ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ «Πόλεµος καὶ Αἷµα, Ταξίδι στὸ παρελθόν, Ταξίδι στὸν πόνο», Ἑταιρεία Μελέτης Ἑλληνικῆς Ἱστορίας, Ἀθήνα, 2007, σελ. 368 ]. Ὄχι λοιπὸν ἡ ἀνένδοτη κατὰ τοῦ κατακτητοῦ ἀντίστασις. Ἀλλὰ πρωτίστη καὶ ἄμεση ἐπιδίωξις καὶ πρακτική τοῦ Κ.Κ.Ε. καὶ τῶν ὑποχειρίων του ὀργανώσεων ἦτο ἡ διὰ τῆς βίας μονοπώλησις τῆς κατὰ τῶν κατακτητῶν (γερμανῶν ἰταλῶν βουλγάρων) ἀντιστάσεως, ὥστε νὰ ἐπακολουθήσῃ μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν ἀνεμπόδιστη, ἐλλείψει ἀντιπάλου μὲ ἀντιστασιακὲς περγαμηνές, ἡ ἐπικράτησίς των καὶ ἔτσι ἡ κομμουνιστικοποίησις τῆς χώρας. Πρὸς τοῦτο καὶ εἶχον ἐπιδοθῆ εἰς τὴν καταπολέμησι κάθε ἄλλης ἀντιστασιακῆς ὁμάδος μὲ τὴν κατασυκοφάντησίν της ὡς δῆθεν συνεργαζομένης μὲ τοὺς κατακτητὲς καὶ τὸν χαρακτηρισμόν της ὡς «ἀντιλαϊκῆς», ὅπως προκύπτῃ καὶ ἀπὸ τὴν ἀνωτέρω συμφωνία τῆς τοῦ Ε.Λ.Α.Σ. μὲ τοὺς Γερμανούς, εἰς τὴν δίωξιν καὶ ἐξόντωσιν κάθε ἄλλης ἀντιστασιακῆς ὀργανώσεως ἢ κινήσεως, ἔστω καὶ γνησίως καὶ καταφανῶς δημοκρατικῆς, ἡ ὁποία δὲν θὰ προσχωροῦσε στὸ Ε.Α.Μ. Ὅπως π.χ. συνέβη μὲ τὸν δημοκρατικὸν Συνταγματάρχην Δηµήτριον Ψαρρὸν, στρατιωτικὸν ἀρχηγὸν τῆς ἀντιστασιακῆς ὀργανώσεως Ε.Κ.Κ.Α. («Ἐθνικὴ καὶ Κοινωνικὴ Ἀπελευθέρωσις») καὶ ἡγέτην τοῦ ἀνταρτικοῦ 5/42 Συντάγματος, ὑπούλως δολοφονηθέντα ἀπὸ τὸν Ε.Λ.Α.Σ. μαζὶ μὲ τὶς ἑκατοντάδες ὑπ αὐτὸν ἄνδρες. Ἢ ὅπως συνέβη μὲ αὐτὸν τὸν Στρατηγὸν Στέφανον Σαράφην, πανελληνίως γνωστὸν δημοκρατικόν, ὁ ὁποῖος ἀνῆλθεν εἰς τὰ βουνὰ ἐπὶ κεφαλῆς ἰδικῆς του ἀνταρτικῆς ὁμάδος, κατεδιώχθη καὶ συνελήφθη ὑπὸ τοῦ Ε.Λ.Α.Σ., ἐξηυτελίσθη περιφερόμενος καὶ πτυσσόμενος ὑπὸ ἐγκαθέτων σὲ ὀρεινὰ χωριὰ τῆς Ρούμελης καὶ ἀκολούθως, συμφωνήσας μὲ πρότασιν τοῦ διώκτου του Ἅρη Βελουχιώτη, ἐνεργοῦντος εἰς τὸ πλαίσιον μερίμνης τοῦ Κ.Κ.Ε. γιὰ τὴν προσέλκυσιν ἐπωνύμων στὶς ὀργανώσεις του, ἔγινεν Ἀρχηγὸς τοῦ Ε.Λ.Α.Σ. γεγονός, τὸ

13 ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ 13 ὁποῖον βεβαίως καὶ τὸν κατέστησε περίγελων πάντων, μὲ χαρακτηριστικὸν τὸ συμβὰν κατὰ τὸ Συνέδριον τοῦ Λιβάνου (17 20 Μαΐου 1944), ὅταν, προσελθὼν ὑπὸ τὴν ἰδιότητά του αὐτὴν εἰς αὐτό, ὁ συμμετέχων πολιτικὸς Ἀρχηγὸς τῆς ἀνωτέρω Ε.Κ.Κ.Α. ἀείμνηστος Γεώργιος Καρτάλης, τὸν διέκοψεν ὁμιλοῦντα, λέγων κατὰ πρόσωπον καὶ ἐνώπιον πάντων «πᾶψε ἐσύ, ποὺ ἔγινες Ἀρχηγὸς τοῦ Ε.Λ.Α.Σ. δι ἐμπτυσμοῦ»! Ὑπὸ τὴν προκειμένην λοιπὸν θεώρησιν οἱ ἀνωτέρω συνεργασθέντες καὶ ἐνόπλως μὲ τοὺς Γερμανούς, ἀλλὰ μόνον εἰς ἐπιχειρήσεις των ἐναντίον ἀνταρτικῶν δυνάμεων τοῦ Ε.Λ.Α.Σ., προέβαλαν τὴν δικαιολογίαν, ὅτι ἔπραττον αὐτό, δηλαδὴ ἐπολεμοῦσαν ἐναντίον συμπατριωτῶν των Ἑλλήνων, διότι προτιμοῦσαν τὴν πρόσκαιρη γερμανικὴ τῆς Πατρίδος κατοχὴν ἀπὸ τὴν ὁριστικὴν ἀκολούθως κομμουνιστικοποίησίν της. Βεβαίως ἡ ἐθνικῶς ἀπαράδεκτη αὐτὴ συνεργασία, παραλλήλως πρὸς τὸ ἐπικαλούμενον ἰδεολογικὸν αὐτὸ ὑπόστρωμα, εἶχεν ἀρκετὲς φορὲς καὶ ἰδιωφελῆ κίνητρα, ὅπως ἀσύστολον χρηματισμόν, ἀκόμη καὶ ἁρπαγὲς καὶ λεηλασίες καὶ ἄλλα συναφῆ ἐγκλήματα [ βλέπε γιὰ τοὺς ἐν λόγῳ συνεργάτες π.χ. τὸ βιβλίον τοῦ Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Βιέννης Πολυχρόνη ΕΝΕΠΕΚΙΔΗ, ἩἙλληνικὴ Ἀντίστασις ὅπως ἀποκαλύπτεται ἀπὸ τὰ µυστικὰ ἀρχεῖα τῆς Βέρµαχτ εἰς τὴν Ἑλλάδα, Μία νεοελληνικὴ τραγῳδία, Ἀθῆναι, 1964, «Βιβλιοπωλεῖον τῆς Ἑστίας». Παρόμοιες διαπιστώσεις γιὰ τοὺς συνεργασθέντες μὲ τοὺς Γερμανοὺς στὴν Μακεδονία καὶ Θρᾴκη περιέχονται καὶ στὰ ἐνδιαφέροντα βιβλία τοῦ Καθηγητοῦ Νίκου ΜΑΡΑΝΤΖΊΔΗ. Γιασασὶν Μιλλέτ, Ζήτω τὸ Ἔθνος, Ἡράκλειο, 2001, «Πανεπιστημιακὲς Ἐκδόσεις Κρήτης», ἐπίσης ἐπιμελείᾳ Ἰδίου, Οἱ ἄλλοι Καπετάνιοι. Ἀντικοµµουνιστὲς ἔνοπλοι στὰ χρόνια τῆς κατοχῆς καὶ τοῦ ἐµφυλίου, 4 η ἔκδοση, 2007, Βιβλιοπωλεῖον τῆς «Ἑστίας», ὡς καὶ Στράτου ΔΟΡΔΑΝΑ, Ἕλληνες ἐναντίον Ἑλλήνων. Ὁ κόσµος τῶν Ταγµάτων Ἀσφαλείας στὴν κατοχικὴ Θεσσαλονίκη , Θεσσαλονίκη 2006, «Ἐπίκεντρο» ]. Ἡ ἐπίγνωσις τῶν ἀνωτέρω ἀληθειῶν περὶ Ἑλλάδος ὡς πρωτίστου ἐμποδίου στὶς ὅποιες γερμανικὲς ἐπιδιώξεις, ἀνέκυψε τώρα, μὲ τὴν διεθνῆ οἰκονομικὴν καὶ τὴν δημοσιονομικὴν τῆς Πατρίδος μας κρίσιν, ἀπὸ τὰ θολερὰ κατάβαθα τῆς γερμανικῆς ψυχῆς. Καὶ ἐξετοξεύθησαν μὲ τόσην ἐλαφρότητα καὶ ἀνευθυνότητα ἀπό, ὑποτίθεται, ἔγκυρον ἐκπρόσωπον τῆς γερμανικῆς κοινῆς γνώμης, οἱ ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος καὶ τῶν Ἑλλήνων ἀκατονόμαστες ὕβρεις, ἀλλὰ καὶ ἀδικαιολογήτως δυσμενεῖς γιὰ τὴν Ἑλλάδα κρίσεις ἀκόμη καὶ Γερμανῶν ἐπισήμων. Αὐτὴ εἶναι καὶ ἡ μόνη νοητὴ ψυχολογικὴ ἐξήγησις τῆς ἐμφανίσεώς των. 5. Ἐπὶ τοῦ περιεχομένου τῶν γερμανικῶν ὕβρεων. Δὲν χρειάζεται ἡ καταχώρισις ἐδῶ τῶν γερμανικῶν ὕβρεων. Διότι εἶναι τόσον ἀσύστατες καὶ καταγέλαστες, ὥστε γιὰ κάθε σκεπτό

14 ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ 14 μενον καὶ νουνεχῆ ὅπου τῆς γῆς ἄνθρωπον εἶναι ἀφ ἑαυτῶν ἀπορριπτέες. Δύο μόνον σημεῖα αὐτῶν ἐπιβάλλουν ἀπάντησιν. Τὸ πρῶτον εἶναι ὁ χαρακτηρισμὸς συλλογικῶς τῶν Ἑλλήνων ὡς σκανδαλωδῶς διεφθαρμένων. Λησμονοῦν ὅμως οἱ ὑβρίζοντες, ὅτι διαφθορὰ χωρὶς διαφθείροντα οὔτε ὑπάρχει, οὔτε ἀναπτύσσεται. Λοιπόν, τὸ πανθομολογουμένως µεγαλύτερον σκάνδαλον εἰς τὴν σύγχρονον Ἑλλάδα εἶναι τὸ προκληθὲν ἀπὸ γερµανικὴν ἑταιρείαν, τὴν γνωστὴν SIEMENS. Αὐτή, προκειμένου νὰ ἐπιτύχῃ τὴν κατ ἀποκλειστικότητα ἀνάθεσιν ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸν Δημόσιον προμηθείας τεχνολογικῶν προϊόντων της (τηλεφωνίας, κλπ.), ἡ ἀνάγκη τῶν ὁποίων ἀνέκυψε κυρίως ἀπὸ τὴν ἀνάληψι διενεργείας στὴν Ἑλλάδα τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων τοῦ 2004, προέβη συστηματικῶς μὲ τοὺς ἐδῶ ἐκπροσώπους της σὲ παχυλὴ δωροδοκία πολιτικῶν κομμάτων, ἴσως δὲ καὶ συγκεκριμένων προσώπων, πολιτικῶν ἢ ὑπηρεσιακῶν παραγόντων. Ἤδη ὑπάρχει ἡ δημοσία περὶ αὐτοῦ ὁμολογία σημαίνοντος πολιτικοῦ στελέχους, ὅτι ἔλαβεν ἐκ τῆς αἰτίας αὐτῆς διὰ λογαριασμὸν τοῦ κόμματός του, εἰς τὸ ταμεῖον τοῦ ὁποίου καὶ τὰ κατέθεσε, ἕνα ἑκατομμύριον ( ) Εὐρώ, ἐνῷ τὴν ὅλην ὑπόθεσιν ἐρευνᾷ τώρα ἀνακριτικῶς ἡ Ἑλληνικὴ Δικαιοσύνη. Ἀπὸ κανένα ὅμως ἀπὸ τὰ ἐλθόντα στὸ φῶς τῆς δημοσιότητος μέχρι τώρα στοιχεῖα δὲν προκύπτει, ὅτι ἡ δωροδόκησις αὐτὴ ἔγινε κατ ἀπαίτησιν τοῦ ἑκάστοτε δωροδοκουµένου. Ὥστε ἡ SIEMENS, χωρὶς νὰ τῆς ζητηθῇ, ἔδιδε προκειμένου νὰ ἐπιτύχῃ τὴν προτίμησιν τῆς ἰδικῆς της προσφορᾶς. Βεβαίως οἱ λαμβάνοντες κακῶς, κάκιστα ἀπεδέχοντο τὴν δωροδοκίαν. Εἰκάζω, ὅτι οἱ διὰ λογαριασμὸν κομμάτων λαμβάνοντες ἔπραττον τοῦτο χωρὶς περίσκεψιν καὶ ἰδιαίτερον προβληματισμόν, διότι ἀνέκαθεν τὰ πολιτικὰ κόμματα στὴν Ἑλλάδα, ὅπως καὶ στὶς ἄλλες χῶρες, χρηματοδοτοῦνται, ἐκτὸς τῶν γλίσχρων, συνήθως οὐδέποτε καταβαλλομένων, συνδρομῶν τῶν μελῶν των, ἀπὸ ἰδιῶτες καὶ κυρίως ἐπιχειρήσεις. Ἀσυγχώρητοι ἀπολύτως εἶναι μόνον οἱ τυχὸν δι ἴδιον λογαριασμὸν ἐνθυλακώσαντες τὰ λαμβανόμενα, πολιτικὰ πρόσωπα ἢ ὑπηρεσιακοὶ παράγοντες, ἐὰν καὶ ποῖοι, αὐτὸ θὰ προκύψῃ ἀπὸ τὴν ἐνεργουμένη δικαστικὴ τῆς ὑποθέσεως διερεύνησι Σὲ κάθε ὅμως περίπτωσιν ἡ κυρία εὐθύνη βαρύνει τὸν ἐκμαυλίζοντα, χρηματικῶς ἢ ἄλλως, καὶ ὄχι τὸν ὑποκύπτοντα εἰς τὸ προσφερόμενον δέλεαρ, ἡ εὐθύνη τοῦ τελευταίου αὐτοῦ εἶναι παρεπομένη, δευτερεύουσα! Ἑπομένως ἐδῶ τὴν εὐθύνην τοῦ σκανδάλου τῶν δωροδοκιῶν καὶ τῆς διαφθορᾶς φέρει πρωτίστως ἡ SIEMENS. Kαὶ κατ ἀκολουθίαν, μόνον οἱ Γερμανοὶ δὲν δικαιοῦνται νὰ μᾶς χλευάζουν γιὰ σκάνδαλα καὶ διαφθορά, ὅταν αὐτοί, ἡ γερμανικὴ ἑταιρεία SIEMENS, εἶναι οἱ πρωτουργοὶ καὶ κυρίως ὑπεύθυνοι τοῦ μεγαλυτέρου ἀπὸ τὰ σκάνδαλα.

15 ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ 15 Τὸ δεύτερον σημεῖον ὕβρεων, τὸ ὁποῖον ἀπαιτεῖ ἀποστομωτικὴν ἀνασκευήν, εἶναι τὸ ἀναφερόμενον εἰς τὴν ὀδυνηρὴ γιὰ τὴν Πατρίδα μας περιπέτειαν τοῦ λεγομένου «ἐμφυλίου πολέμου» τῆς περιόδου Συγκεκριμένως χλευάζεται ἀξιολογικῶς ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς μὲ ἐπίκλησιν ὅτι τέτοιος εἶναι, ἀλληλοτρώγεται, ἐκ χαρακτῆρος ἀπεδύθη εἰς αὐτὸν μὲ τὶς τεράστιες ἀνθρώπινες ἀπώλειες καὶ ὑλικὲς καταστροφές. Ἐσκεμμένως ὅμως οἱ ὑβριστές μας ἀγνοοῦν στοιχειώδεις, δεδομένες ἱστορικῶς ἀλήθειες. Πράγματι, κατ ἀρχὴν καταχρηστικὸς ὁ λόγος περὶ «ἐμφυλίου πολέμου». Ὅπως διδάσκει ὁ Πλάτων, ἡ λέξις «πόλεμος» κυριολεκτεῖται μόνον ἐπὶ διαμάχης μετὰ ξένων, ποτὲ μετὰ ὁμοφύλων, πολέμιοι εἶναι μόνον ξένοι καὶ ὁ πόλεμος μόνον μὲ ξένους διεξάγεται, ἐνῷ ἡ διαμάχη καὶ ἀντιπαράθεσις πρὸς ὁμοφύλους ὀνομάζεται «στάσις». Λέγει χαρακτηριστικῶς ὁ Πλάτων, κατὰ λέξιν, «... λέγω δὲ τὰ δύο, τὸ μὲν οἰκεῖον καὶ ξυγγενές, τὸ δὲ ἀλλότριον καὶ ὀθνεῖον. ἐπὶ μὲν οὖν τῇ τοῦ οἰκείου ἔχθρᾳ στάσις κέκληται, ἐπὶ δὲ τῇ τοῦ ἄλλοτρίου πόλεμος» (Πολιτεία, 470 Β). Καὶ ἡ στάσις αὐτὴ δὲν ἦτο εἰς τὴν περίπτωσιν ἑλληνογενής, δὲν ἐβγάλαμε μόνοι μας τὰ μάτια. Ἂς θυμηθοῦμε τὴν ἱστορικὴν ἀλήθεια : Ἡ περίοδος ἦτο ἡ ἐποχή, κατὰ τὴν ὁποίαν μεσουρανοῦσεν ἀδυσώπητος ὁ ἀποκληθεὶς ψυχρὸς πόλεμος μεταξὺ ἀφ ἑνὸς τῶν ἐλευθέρων δημοκρατιῶν τῆς Δύσεως καὶ ἀφ ἑτέρου τοῦ κομμουνιστικοῦ συνασπισμοῦ Σοβιετικῆς Ἑνώσεως καὶ ὑποχειρίων της χωρῶν τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης. Διακηρυχθεὶς σκοπὸς τοῦ τελευταίου ἦτο ἡ παγκόσμιος ἐπικράτησις μὲ πρῶτον φυσικὰ θῦμα τὴν ὑπόλοιπην Εὐρώπη. Εὐθεῖα βεβαίως σύγκρουσις, ποὺ θὰ ὡδηγοῦσεν ἀναποφεύκτως σὲ Γ παγκόσμιον πόλεμον, δὲν ἀπετολμήθη. Ἀλλὰ καὶ ἐσωτερικὴ διάβρωσις τῶν Δημοκρατιῶν μόνον διὰ τοῦ ἔργου τῶν κατὰ τόπους ἰσχυρῶν κομμουνιστικῶν κομμάτων δὲν ἀρκοῦσε. Ἐτέθη ἀμεσώτερος στόχος. Ἡ διὰ τῆς κομμουνιστικοποιήσεως καὶ τῆς Ἑλλάδος ἄμεση ἔξοδος τοῦ σοβιετικοῦ συνασπισμοῦ εἰς τὴν Μεσόγειον, γιὰ τὴν κύκλωσι τῆς Εὐρώπης. Καὶ ὡς ὄργανον ἐχρησιμοποιήθησαν οἱ ἐδῶ ὁμόφρονες, τὸ στασιάσαν Κ.Κ.Ε., τὸ ὁποῖον καὶ ἀπέβλεπεν εἰς τὴν ἐπικράτησίν του, ἀδιαφορῶντας γιὰ τὸ ζητούμενο τίμημα τῆς πρὸς αὐτὸ ξένης συνδρομῆς εἰς βάρος τῆς ἐθνικῆς μας κοινότητος. Τὸ Κ.Κ.Ε. ὡς διεθνιστικὸν καὶ ὄχι ἐθνικὸν κόμμα, δηλαδὴ ἡ ἡγεσία του καὶ ὄχι ἡ ἀγέλη τῶν δουλικῶς ἀκολουθούντων ὀπαδῶν, δὲν εἶχεν συνειδησιακὰ ἐπὶ τοῦ προκειμένου προβλήματα, ἀφοῦ ἤδη ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ μεσοπολέμου (τὴν δεκαετία τοῦ 1920) εἶχε συμφωνήσει στὸ σταλινικὸ πρόγραμμα ἀποσπάσεως τῆς Μακεδονίας καὶ Θρᾴκης μας, δηλαδὴ στὸν ἀκρωτηριασμὸ τῆς Ἑλληνικῆς Πατρίδος. Ἐθνοπροδοτικὴ στάσις, τὴν ὁποίαν ἄλλωστε τὸ Κ.Κ.Ε. καὶ

16 ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ 16 ἀκολούθως ἐπανειλημμένως ἐπανέλαβε, ὅπως μὲ τὴν γραπτὴν συμφωνίαν τῆς 12 ης Ἰουλίου 1943 στὸ Πετρίτσι, μεταξὺ αὐτοῦ (Κ.Κ.Ε.) καὶ τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος Βουλγαρίας, μὲ τὴν ἀπόφασιν τῆς 5 ης Ὁλομελείας τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς του τῆς στὸν Γράμμο, κλπ. [ βλέπε σχετικῶς καὶ τὸ ἀνωτέρω βιβλίο τῆς Μαργαρίτας ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ «Πόλεµος καὶ Αἷµα, Ταξίδι στὸ παρελθόν, Ταξίδι στὸν πόνο», εἰς τὴν σελ. 367 τοῦ ὁποίου τὸ κείμενον τῆς ἀνωτέρω συμφωνίας Πετριτσίου, ἡ ὁποία προέβλεπε καὶ αὐτονόμησι τῆς Μακεδονίας (ὅρος 6 ος ) καὶ παροχὴ στὴν Βουλγαρία ἐδαφικῆς διεξόδου στὸ Αἰγαῖο (ὅρος 4 ος ) ]. Ἔτσι ἐξαπελύθη τὸ 1946 ἡ ἔνοπλη στάσις τοῦ Κ.Κ.Ε., χωρὶς συμμετοχὴν κανενὸς ἄλλου κόμματος ἢ πολιτικοῦ, οὔτε καὶ ἐκ τῶν παρασυρθέντων καὶ μετ αὐτοῦ συνεργασθέντων εἰς τὸ κατοχικὸν Ε.Α.Μ. (Σβώλου, Τσιριμώκου, κλπ.). Καὶ ὁ ψευδώνυμος «Δημοκρατικὸς Στρατός» του συνεκροτήθη μὲ ἐπιστράτευσιν κομματικῶν στελεχῶν καὶ ὀπαδῶν του, ἀλλὰ καὶ σωρείας παραπλανηθέντων ἀπὸ ἀπατηλὴν συνθηματολογίαν καὶ ἀδίστακτον ψευδολογίαν ἁγνῶν καὶ ἀνυπόπτων Ἑλλήνων, ὡς ἐπίσης καὶ ἀπὸ χιλιάδες ἄλλους βιαίως, μὲ ἐπιδρομὲς εἰς τὴν ὕπαιθρον χώραν, στρατολογηθέντες χωρικούς, ἀρκετοὶ ἀπὸ τοὺς ὁποίους ὅμως μὲ τὴν πρώτη εὐκαιρία καὶ κατέφευγον, παραδιδόμενοι, εἰς τὰς ἐθνικὰς δυνάμεις. Καὶ ἡ προκειμένη ἔνοπλη στάσις τοῦ Κ.Κ.Ε. οὔτε αὐτοδύναμη, οὔτε ἑλληνοτραφὴς ἦτο. Διότι οἱ βόρειοι γείτονες τῆς Ἑλλάδος τὴν ὠργάνωσαν, ἐξεπαίδευσαν τὰ κύρια στελέχη της εἰς τὶς χῶρες των, κυρίως τὸ Μποῦλκες (τῆς Νοτιοσλαβίας), ἐξώπλισαν καὶ κατηύθυναν, ὅπως καὶ ἁρμοδίως διεπιστώθη, ὕστερα ἀπὸ ἐπιτόπιον ἔρευναν, ὑπὸ Διεθνοῦς Ἐξεταστικῆς Ἐπιτροπῆς, συσταθείσης ἀπὸ τὸ Συμβούλιον Ἀσφαλείας τοῦ Ο.Η.Ε., καὶ κατεχωρίσθη εἰς τὰ συμπεράσματα τῆς ἀπὸ ἐκθέσεώς της. Μὲ μελανωτέραν σελίδα τῆς ἐξωτερικῆς αὐτῆς κομμουνιστικῆς ἐπιβουλῆς τὸ κατάπτυστον παιδομάζωμα, δηλαδὴ τὴν διαρπαγὴν χιλιάδων, συγκεκριμένως , μικρῶν Ἑλληνοπαίδων ἡλικίας μόλις 3 ἕως 14 ἐτῶν τῆς ὑπαίθρου χώρας ἀπὸ τοὺς γονεῖς των καὶ τὴν βίαιη μεταφοράν των σὲ γειτονικὲς καὶ ἄλλες κομμουνιστικὲς χῶρες, γιὰ νὰ μεταβληθοῦν μὲ πλύσιν ἐγκεφάλου σὲ γενιτσάρους, ἐχθροὺς τῆς Πατρίδος των. Παιδομάζωμα, τὸ ὁποῖον ἐπισήμως ἐστιγματίσθη ἀπὸ τὴν ἐπιτοπίως ἐργασθεῖσαν «Βαλκανικὴν Ἐπιτροπὴν» τοῦ Ο.Η.Ε. μὲ τὴν ἀπὸ ἀπόφασίν της, ὡς «κακούργημα γενοκτονίας» (crime of genocide). Σχετικῶς ἰδιαιτέρως διαφωτιστικὸν εἶναι τὸ βιβλίον ἑνὸς ἐκ τῶν ὀργανωτῶν τοῦ ἐν λόγῳ κακουργήματος, τοῦ μεταμεληθέντος «Γενικοῦ Ἐπιθεωρητοῦ τοῦ Παιδομαζώματος» Γεωργίου ΜΑΝΟΥΚΑ ὑπὸ τὸν τίτλον «Παιδοµάζωµα, Τὸ µεγάλο ἔγκληµα κατὰ τῆς φυλῆς», ἔκδοσις τοῦ Συλλόγου Ἐπαναπατρισθέντων ἐκ τοῦ Παραπετάσματος, Ἀθῆναι, 1961 ( ὑπάρχει καὶ ἀναστατικὴ ἔκδοσις Μαΐου 2003 ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Πελασγός).

17 ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ 17 Καὶ ὅτι ἡ ἐπιδιωχθεῖσα πλύσις ἐγκεφάλου ἔστω μόνον ἐν μέρει ἐτελεσφόρησεν, ἀποδεικνύεται σήμερα ἀπὸ τὸ γεγονός, ὅτι στὴν ἰδίαν ἐναντίον τῆς ἐθνικῆς καὶ ἐδαφικῆς μας ἀκεραιότητος ἐπιβουλήν, συνεχιζομένην τώρα ἀπὸ τὸ διάδοχον τοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος, θνησιγενὲς ξενοκίνητον (ἀπὸ τὶς Η.Π.Α.) κρατίδιον τῶν Σκοπίων, μὲ τὴν οἰκειοποίησι τοῦ ἑλληνικοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας καὶ τὶς προβαλλόμενες εἰς βάρος μας ἀξιοθρήνητες διεκδικήσεις του, πρωτοστατοῦν ὡς σύγχρονοι ἐφιάλτες κυρίως παιδιὰ τοῦ παιδομαζώματος ἐκείνου καὶ καταφυγόντες ἐκεῖ, μετὰ τὴν ἧττα τους, συμμορίτες, φυγόδικοι ἔνοχοι τοῦ ἐγκλήματος τῆς προδοσίας τῆς χώρας, ὡς καὶ ἀπόγονοι αὐτῶν. Μὲ πρῶτον καὶ καλλίτερον ἐξωμότην τὸν σημερινὸν Πρωθυπουργὸν τοῦ Σκοπιανοῦ κρατιδίου, καταγόμενον ἀπὸ χωριὸ τῆς Φλωρίνης καὶ φέροντα ἐκσλαβισθὲν τὸ ὄνομα Γκρουέφσκι... Καὶ τὴν ἐποχὴν ἐκείνην ἡ Ἑλλὰς διατελοῦσεν ὑπὸ κοινοβουλευτικὸν καθεστώς, μὲ τὴν Βουλὴν λειτουργοῦσαν καὶ διακομματικὴν Κυβέρνησιν μὲ Πρωθυπουργὸν τὸν ἀείμνηστον Ἀρχηγὸν τοῦ κόμματος τῶν Φιλελευθέρων Θεμιστοκλῆν Σοφούλην. Καὶ διεξήγαγε σκληρότατον ἀγῶνα πρὸς καταστολὴν τῆς ξενοκινήτου ἐνόπλου στάσεως, µὲ τὴν ὁµοφωνίαν ὅλων τῶν πολιτικῶν κοµµάτων καὶ δυνάµεων τῆς χώρας (πλὴν βεβαίως τοῦ στασιάσαντος Κ.Κ.Ε.). Ἡ σκληρότης τοῦ πανεθνικοῦ αὐτοῦ ἀγῶνος καταφαίνεται, πέρα τῶν τεραστίων ὑλικῶν καταστροφῶν, καὶ ἀπὸ τὸ μέγεθος τῶν ἀνθρωπίνων ἀπωλειῶν, μὲ τὸν ἀκόλουθον ἀπολογισμόν : ἐκτελεσθέντες ἀπὸ τοὺς κομμουνιστοσυμμορίτες πολῖται 4.123, ἐκτελεσθέντες ἱερεῖς 165, πολῖται φονευθέντες εἰς ναρκοπέδια 931, Ἀξιωματικοὶ καὶ ἄνδρες τῆς Χωροφυλακῆς, φονευθέντες 1.579, τραυματισθέντες 2.329, Ἀξιωματικοὶ καὶ ἄνδρες τοῦ Στρατοῦ, φονευθέντες , τραυματισθέντες (βλέπε σχετικῶς τὸ διαφωτιστικώτατον βιβλίον τοῦ Εὐαγγέλου ΑΒΕΡΩΦ, Φωτιὰ καὶ Τσεκούρι, μετάφρασις ἐκ τῆς γαλλικῆς, Ἀθῆναι, Ἑστία, 1974, σελ. 466). Καὶ ἡ πλήρης καταστολὴ ἐπετεύχθη τὸν Αὔγουστον τοῦ 1949 μὲ τοὺς ἐπικοὺς ἀγῶνες στὶς ὀροσειρὲς τοῦ Γράμμου καὶ τοῦ Βιτσίου καὶ τὴν ἐκεῖ τελειωτικὴ συντριβὴ τῶν κομμουνιστικῶν συμμοριῶν, τὰ ὑπολείμματα τῶν ὁποίων κατέφυγον στὶς φιλικές των πρὸς βορρᾶν κομμουνιστικὲς χῶρες (πλὴν τῆς Νοτιοσλαβίας, ἡ ὁποία εἶχεν ἐν τῷ μεταξὺ ἀποστατήσει ἀπὸ τὸν σοβιετικὸν συνασπισμόν). Ἔτσι ὁ ἀγὼν ἐκεῖνος τοῦ Ἔθνους, ἀγὼν ὁλοκλήρου τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, διεξήχθη καὶ πρὸς προστασίαν τῶν δηµοκρατικῶν µας θεσµῶν, διασφαλίσεως ἐλευθέρου ἐθνικοῦ δημοκρατικοῦ βίου ἐναντίον κομμουνιστικῆς ἐπιβουλῆς, καὶ πρὸς διαφύλαξιν τῆς ἐθνικῆς καὶ ἐδαφικῆς µας ἀκεραιότητος, ἀφοῦ ἡ ἐπιβουλὴ ἀποσκοποῦσε καὶ εἰς τὸν ἀκρωτηριασμὸν τῆς Πατρίδος μας, μὲ ἀπόσπασι καὶ αὐτονόμησι κυρίως τῆς Μακεδονίας μας. Αὐτὰ βεβαίως δὲν ἐνδιαφέρουν τοὺς Γερμανούς. Ἀλλὰ δὲν εἶναι μόνον αὐτά.

18 ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ 18 Διότι ἡ Νίκη ἐκείνη τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ ἔχει καὶ πανανθρωπίνη διάστασι. Ἐὰν τότε ἡ Ἑλλὰς ὑπέκυπτε, καὶ ἐξετείνετο τοιουτοτρόπως ἡ σοβιετικὴ κυριαρχία μέχρι τῆς Μεσογείου, ἡ μὲν γείτων Τουρκία, πάντοτε καιροσκόπος, θὰ ἐνέδιδε, ἡ δὲ λοιπὴ Εὐρώπη, περιδεὴς καὶ ὑπὸ τὴν πίεσιν τῶν ἰσχυρῶν κατὰ τόπους κομμουνιστικῶν κομμάτων, ἀσφαλῶς θὰ ἐσυνθηκολόγει. Ἔτσι καὶ ἡ Δυτικὴ Εὐρώπη θὰ ἐσύρετο ὑπὸ τὸ πέλμα τῆς σκοταδιστικῆς σταλινικῆς δουλείας, ἡ Δημοκρατία παντοῦ θὰ κατελύετο ἀνεπανορθώτως καί, συνακολούθως, ἐκ τῶν πραγμάτων θὰ ἀπεκλείετο καὶ ἡ, ἐκ τῆς ὑπάρξεως ἀκριβῶς τῆς ἐλευθέρας Εὐρώπης, σημειωθεῖσα μετὰ 40ετίαν ἐξέλιξις, ἡ ὁποία ὡδήγησεν εἰς τὴν κατάρρευσιν παντοῦ εἰς τὴν Εὐρώπην τοῦ σοβιετικοῦ συστήματος. Αὐτὰ εἶναι τὰ ἀναμφισβήτητα ἱστορικὰ δεδομένα, τὰ ὁποῖα οὐδεὶς μὲ ἐλεύθερον πνεῦμα καὶ τιμίαν συνείδησιν δικαιοῦται νὰ διαστρέφῃ ἢ ἀγνοῇ. Ὥστε καὶ μὲ τὴν ἐναντίον τῆς ξενοκινήτου στάσεως νίκην, ποὺ κατήγαγον, μὲ τὴν ὑλικὴν μόνον βοήθειαν τῶν συμμάχων μας, μὲ τοὺς ἀγῶνες, τὶς θυσίες καὶ τὸ αἷμα των, μόνα των, τὰ παιδιὰ τῆς Ἑλλάδος οὐσιαστικῶς διέσωσαν καὶ πάλιν, ὅπως ἐπανειλημμένως κατὰ τὴν διαδρομὴν τῶν αἰώνων, ἐκτὸς τῆς Ἑλληνικῆς Πατρίδος καὶ τὸν ἀνθρώπινον πολιτισμόν. Αὐτὰ δὲν πρέπει καὶ οἱ Γερμανοὶ νὰ λησμονοῦν. Ἂς παύσουν λοιπὸν οἱ ὑβρίζοντες νὰ χλευάζουν τὸν ἑλληνικὸν λαὸν γιὰ τὶς θυσίες καὶ τὸν ἀγῶνα του ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος ἐπὶ τέλους διεξήχθη ὑπὲρ καὶ τῆς ἰδικῆς των ὑπάρξεως καὶ ἐλευθερίας. Ἄλλο βεβαίως τὸ ζήτημα, ὅτι καὶ ἐμεῖς, στὴν Ἑλλάδα, μὲ ἀσύγγνωστη ἀπερισκεψία καὶ ἐπιπολαιότητα ὅλα αὐτὰ οὐσιαστικῶς τὰ ξεχάσαμε καὶ ἔτσι ἐγκατελείψαµεν ἀναξιοποίητο τὸν νέον αὐτὸν τίτλον τιµῆς καὶ καθολικῶς ὀφειλοµένης εὐγνωµοσύνης στὴν ἐθνική µας κοινότητα, γιὰ τὴν ἐν λόγῳ συμβολή της στὸν παγκόσμιο πολιτισμό. Καὶ τὰ ξεχάσαμε, ὄχι βεβαίως ὁ τὰ τόσα παθὼν Ἑλληνικὸς λαός. Τὰ ἐλησμόνησαν οἱ ποικιλώνυμοι ταγοί μας, οἱ ἀγαθῶς μὲν φρονοῦντες ἐκ κακῆς σταθμίσεως ἀνυπάρκτου ἐσωτερικῆς πολιτικῆς σκοπιμότητος, δῆθεν ἐξ ἀνάγκης τῶν πραγμάτων οἱ περισσότεροι δὲ ἀφελῶς, δεσποζόμενοι ἀπὸ τὴν ἐπίμονη, ἀσύδοτη καὶ διεστραμμένη ἀριστερὴ ἰδεολογικὴ τρομοκρατία, ποὺ μὲ τὰ φληναφήματα περὶ δῆθεν «ἐμφυλίου πολέμου» καὶ δῆθεν «δημοκρατικοῦ στρατοῦ» ὄχι μόνον φθάνει εἰς τὸ σημεῖον νὰ ἀναγορεύῃ ἀδιστάκτους ἐθνοπροδότες σὲ «δημοκρατικοὺς» ἀγωνιστές, ἀλλὰ καὶ δίδει, κυρίως αὐτή, τὴν δυνατότητα σὲ ἐπιβούλους ξένους, νὰ μᾶς χλευάζουν, ὅπως τώρα, γιὰ καθαρὴ ἀλληλοσφαγή, μὲ πλήρη ἀποσιώπησι τοῦ γεγονότος, ὅτι καὶ κατὰ τὴν περίοδον ἐκείνην τοῦ καὶ γιὰ ἐκείνους, πρὸς προστασίαν τοῦ ἀνθρωπίνου πολιτισμοῦ ἀγωνισθήκαμε! [ βλέπε ἐπὶ τῶν ἀνωτέρω καὶ τὸ δημοσιευθὲν ἀπὸ κείμενόν μου «Μνήµη Ἐθνική», καταχωριζὀμε

19 ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ 19 νον καὶ στὴν ἱστοσελίδα μου Μέρος Β, Προσανατολισμοί ]. 6. Ἡ αὐτοκριτικὴ τῶν Γερμανῶν. Οἱ ὕβρεις εἶναι σὲ κάθε περίπτωσι ἀπαράδεκτες. Ἀλλὰ καὶ οἱ ἀπαξιωτικὲς κρίσεις, ὅταν μάλιστα ἀναφέρωνται σὲ ἐθνικὲς κοινότητες, ποὺ πρωταγωνίσθηκαν στὸν παγκόσμιο πολιτισμό, ὅπως ἡ ἑλληνική, συγχωροῦνται μόνον ὅταν εἶναι νηφάλιες καὶ βασίμως τεκμηριωμένες. Καὶ θὰ πρέπει πρὸς τοῦτο οἱ κρίνοντες, νὰ ἀτενίζουν προηγουμένως ἐλεγκτικῶς τὴν συμπεριφορὰ τῆς ἰδικῆς των ἐθνικῆς κοινότητος, αὐτῆς εἰς τὴν ὁποίαν οἱ ἴδιοι ἀνήκουν. Μόνον ὅταν αὐτὴ εἶναι ἀνεπίληπτη, καὶ νομιμοποιοῦνται στὶς ὅποιες περὶ ἄλλων ἐκτιμήσεις των. Διὰ λόγους ἁβρότητος καὶ τὰ ὅσα προσέφερε καὶ προσφέρει τώρα ἡ Γερμανία στὸν ἀνθρώπινο πολιτισμό, δὲν πρόκειται νὰ ἀρθρώσω ἐδῶ προσωπικὲς κρίσεις γιὰ τοὺς γερμανοὺς καὶ τὸν χαρακτῆρα των. Εἶναι μάλιστα καὶ περιττό. Πρωτίστως, διότι οἱ ἴδιοι αὐτοπροσδιορίζονται ἀπὸ τὶς πράξεις των, ἀπὸ τὶς ὁποῖες μερικὲς ἐξετέθησαν ἀνωτέρω. Ἀλλὰ καὶ διότι ἀ ρ κ ο ῦ ν χ α ρ α κ τ η ρ ι σ μ ο ὶ γ ι ὰ τ ὴ ν ἐ θ ν ι κ ή τ ω ν κοινότητα ἀπὸ τοὺς ἴδιους τοὺς Γερμανούς, ἐξέχουσες, παγκοσμίου ἀναγνωρίσεως πνευματικὲς μορφές των. Περιορίζομαι, ὄχι μὲ εὐχαρίστησιν, εἰς δύο ἐξ αὐτῶν, τὸν Γκαῖτε καὶ τὸν Σοπενχάουερ. (α) Ὁ Γιόχαν Βόλφγκανγκ φὸν ΓΚΑΙΤΕ ( ), ὅπως κατέγραψεν ὁ γραμματεύς του Ἰωάννης Πέτρος ΕΚΚΕΡΜΑΝΝ ( ) εἰς τὸ γνωστότατον ἔργον του «Συνομιλίες Ἔκκερμανν καὶ Γκαῖτε» (3 τόμοι, ), ἐτόνισε, κατὰ λέξιν : «Δὲν χρονολογούμαστε παρὰ μόλις ἀπὸ χθές. Εἶναι βέβαια ἀναμφίβολο, ὅτι ἀρκετὰ ἐξελιχθήκαμε ἐδῶ καὶ μισὸν αἰῶνα. Θὰ χρειασθοῦν ὅµως νὰ περάσουν σχεδὸν δύο ἑκατοντάδες χρόνια ἀκόµα, πρὶν τὸ πνεῦμα καὶ ἡ διανοητική μας πρόοδος εἰσδύσουν καὶ γενικευτοῦν ἀρκετὰ στοὺς συμπατριῶτες μας, γιὰ νὰ µπορέσουν νὰ δώσουν στὴν ὀµορφιὰ µιὰν ἀξία ὅ µ οια µ αὐτή, ποὺ ἔδωσαν οἱ Ἕλληνες, γιὰ νὰ γεμίσῃ τὴν ψυχή τους μ ἐνθουσιασμὸν ἕνα ὡραῖο τραγοῦδι, γιὰ νὰ μπορέσῃ στὸ τέλος νὰ πεῖ κανένας γι αὐτούς : τὸν καιρὸ ποὺ ἦταν βάρβαροι...». Ἐπίσης, ὅτι : «Κάθε τι στὸν τόπο μας συμβάλλει στὴν πειθάρχησι τῶν ἀγαπημένων μας παιδιῶν ἀπὸ τὴν μικρή τους ἀκόμα ἡλικία καὶ στὴν ἀφαίρεσι κάθε φυσικοῦ, κάθε πηγαιότητος ἔτσι στὸ τέλος δὲν μένει τίποτε ἄλλο παρὰ μόνον ὁ Φιλισταῖος... Οἱ Γερμανοὶ δὲν μποροῦν νὰ γιατρευτοῦν ἀπὸ τὰ φιλισταίϊκα γοῦστα τους». Καὶ ἀκόμη, ὅτι : «Πολλὲς φορὲς ἔννοιωσα ἕνα πόνο βαθὺ σκεπτόμενος τὸ γερµανικὸν ἔθνος, πού, ἐνῷ εἶναι ἄξιο τιμῆς, ὅταν

20 ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ 20 πέρνουµε τὰ ἄτοµά του ἕνα ἕνα, εἶναι τόσο ἄθλιο στὸ σύνολό του. Ἡ σύγκρισι τοῦ γερμανικοῦ λαοῦ μὲ τοὺς ἄλλους λαοὺς προκαλεῖ ὀδυνηρὰ αἰσθήματα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα προσπάθησα νὰ ξεφύγω μὲ κάθε δυνατὸ τρόπο». Κλπ., κλπ. (β) Ὁ Ἀρθοῦρος ΣΟΠΕΝΧΑΟΥΕΡ ( ), ἐκτὸς σωρείας ἀπαξιωτικῶν γιὰ τοὺς συμπατριῶτες του κρίσεων εἰς τὰ ἔργα του «Σκέψεις» καὶ «Πάρεργα καὶ παραλειπόμενα», ὅτι «ὁ ἀληθινὸς ἐθνικὸς χαρακτῆρας τῶν Γερμανῶν εἶναι ἡ βραδύνοια», ὅτι «εἶναι ἠλίθιοι καὶ ἀνιαροὶ σὰν τὶς σκούφιες ποὺ φορᾶμε τὴν νύχτα», κλπ., κλπ., προῆλθεν εἰς τὸ ἔργον του Memorabilien καὶ εἰς τὴν ἀκόλουθη φοβερὴ ἐξομολόγησι : «Προβλέποντας τὸν θάνατό μου, σᾶς κάνω τούτη τὴν ἐξομολόγησι, ὅτι περιφρονῶ τὸ γερµανικὸν ἔθνος ἐξ αἰτίας τῆς ἀνοησίας του, ποὺ δὲν ἔχει ὅρια, καὶ ὅτι κοκκινίζω ἀπὸ ἐντροπὴ γιατὶ ἀνήκω σ αὐτό». [ βλέπε τὰ ἀνωτέρω παραθέματα, ὡς καὶ ἄλλων ἐπιφανῶν Γερμανῶν, εἰς τὸ λογοτεχνικὸ περιοδικὸ τῆς Θεσσαλονίκης «Μακεδονικὰ Γράμματα», τεῦχος Νοεμβρίου 1945, σελ. 6 7 ]. 7. Τὸ ἀνομολόγητον ὑπόβαθρον τῶν γερμανικῶν ὕβρεων. Ἁρκεῖ ἡ ὑπόμνησις εἰς τοὺς Γερμανοὺς αὐτῶν τῶν ὀλίγων αὐτοχαρακτηρισμῶν των ἀντὶ ἀνεπιτρέπτου, γιὰ τὸ ἑλληνικὸν ἦθος, ἀνταλλαγῆς ὕβρεων. Οἱ γερμανικὲς ὅμως ὕβρεις εἶναι καὶ ἐκ τοῦ περιεχομένου των ἀποκαλυπτικές. Ἡ λαϊκὴ σοφία μᾶς ὑπενθυμίζει, ὅτι κατὰ κανόνα «φωνάζει ὁ κλέφτης, γιὰ νὰ φύγῃ ὁ νοικοκύρης». Καὶ οἱ κλέφτες στὸν σύγχρονο κόσμο ἐνεργοῦν ἐνωρχηστρωμένως καὶ συστηματικῶς μὲ κύριον ὄργανο τὴν ἀσύστολη προπαγάνδα, τὴν ὁποία καὶ διαχέουν ποταμηδὸν μὲ θλιβερὰ ἐνεργούμενά των τῶν Μ.Μ.Ε. Ἔτσι, ὅταν ὁ ἐλευθέρως σκεπτόμενος πολίτης ἀποτολμήσῃ νὰ σκεφθῇ καὶ νὰ ἀρθρώσῃ τεκμηριωμένως, ὅτι ἀντιμετωπίζομεν ὡς χώρα καὶ ἐθνικὴ κοινότης σχεδιασμένην καὶ ὠργανωμένην συνωμοσίαν, ἀρχίζουν αὐτοστιγμεὶ τὰ ἐνεργούμενα τῆς παραπληροφορήσεως ἐξάψαλμον ἐναντίον τῆς «συνωμοσιολογίας», μὲ ἐθελόμενο τὴν διανοητικὴ τοῦ λαοῦ συσκότισι διὰ χλευασμοῦ τοῦ ὁμιλοῦντος καὶ ἐγκαταλείψεως ὑπ αὐτοῦ τοῦ ἐνοχλητικοῦ γιὰ τοὺς συνωμότες ἀντιλόγου. Εἶναι ἡ ἀλάνθαστη τακτικὴ τῶν συνωμοτῶν. Εἰς τὴν προκειμένη περίπτωσιν ἐτονίσθη ἤδη εὐρύτατα ἀπὸ ἄλλους, ὅτι ἡ ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ χυδαία γερμανικὴ ἰδίως μὲ ὕβρεις ἐπίθεσις ὀφείλεται εἰς λόγους ἀνταγωνισµοῦ δολλαρίου καὶ Εὐρώ. Ἡ ἀξία τοῦ πρώτου ὑπεβιβάζετο βαθμιαίως ἔναντι τοῦ δευτέρου, καὶ ἔτσι ἀντιμετωπίζετο ὡς ζήτημα χρόνου ἡ ἀπώλεια τῆς παγκοσμίου πρωτοκαθεδρίας του, πρὸς ὄφελος ἀκριβῶς τοῦ δευτέρου.

21 ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ 21 Ἔπρεπε λοιπὸν νὰ πληγῇ ἀποτελεσματικῶς τὸ Εὐρώ μὲ ἀποφασιστικὸ κλονισμό, ὁ ὁποῖος καὶ ἀνεζητήθη, νὰ πραγματοποιηθῇ μὲ ἐκμετάλλευσι τῆς ὄντως δυσχερεστάτης δημοσιονομικῆς καταστάσεως μικρῆς χώρας, ποὺ μετέχει στὴν Εὐρωζώνη, τῆς Ἑλλάδος, μὲ τὴν μέθοδο τῆς ὀργανώσεως ἀποπνικτικῶν συνθηκῶν, κυριολεκτικῶς ἀδυναμίας, ἔξωθεν δανεισμοῦ, ὥστε νὰ ἐπέλθῃ ἀναποφεύκτως ἡ οἰκονομική της κατάρρευσις καὶ συνηρτημένως ἡ κατάρρευσις τῆς Εὐρωπαϊκῆς νομισματικῆς Ἑνώσεως, δηλαδὴ τοῦ Εὐρώ. Αὐτά, θεωρητικῶς ἀντιληπτά, δὲν γνωρίζω, ἐὰν καὶ πράγματι ἀποτυπώνουν καθ ὅλην τὴν ἔκτασί των τὴν ἀλήθεια τῶν πραγμάτων. Ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον προσωπικῶς διαβλέπω, εἶναι καὶ κάτι βαθύτερον. Τὸ ὁποῖον καὶ ὑφέρπει ρητῶς εἰς αὐτὲς τὶς γερμανικὲς ὕβρεις. Μεταξὺ αὐτῶν, κατὰ διακινηθεῖσα στὸ διαδίκτυο πληροφορία, τὴν βασιμότητα ὅμως τῆς ὁποίας δὲν ἠμπόρεσα νὰ ἐξακριβώσω, εἶναι καὶ χλευασμὸς γιὰ τὴν ἑλληνική μας γλῶσσα καὶ προτροπή νὰ ἐγκαταλείψουμε ὁλοσχερῶς τὴν διδασκαλία στὰ Ἑλληνόπουλα τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς ὡς δῆθεν ἄχρηστη στοὺς καιρούς μας. Ἐὰν ὄντως διετυπώθησαν αὐτά, διερωτῶμαι, τὶ ἀληθινὰ ὑπηρετοῦν καὶ σὲ τὶ ἀποβλέπουν ; Ἔχει καμμίαν σχέσιν ἡ διδασκαλία ἢ ὄχι τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσης μὲ τὴν ὅποια δημοσιονομικὴ καὶ οἰκονομικὴ κατάστασι τῆς χώρας, ποὺ ὑποτίθεται, ὅτι ἔδωσαν ἀφορμὴ στὰ ἐναντίον τῆς Πατρίδος μας δημοσιεύματα ; Καὶ οἱ ἑπόμενες τῶν ἀρχικῶν ὕβρεων, ἐπίσης ὑβριστικές, ὑποδείξεις τῶν Γερμανῶν, νὰ ἐκποιήσουμε τὴν Ἀκρόπολι, τὴν Κέρκυρα καὶ ἄλλα νησιά μας, προκειμένου μὲ τὸ τίμημά των νὰ ἀνορθώσουμε τὴν ἐθνική μας οἰκονομία, τὶ ἄλλο ἀποτελοῦν ἀπὸ εὐθεῖα παρότρυνσιν ἐγκαταλείψεώς των, ἀποξενώσεώς μας καὶ καταλύσεως τῆς ἐπ αὐτῶν ἐθνικῆς μας κυριαρχίας ; Μία μόνον ἐξήγησις τῶν γερμανικῶν αὐτῶν παραινέσεων εἶναι δυνατή, μὲ τὸ δεδομένον, ὅτι ἡ μὲν ἀποκοπή μας ἀπὸ τὶς γλωσσικές μας ρίζες, τὴν ἀρχαία μας γλῶσσα, στὴν ὁποία διετυπώθησαν τὰ ἀνεπανάληπτα ἀριστουργήματα τοῦ ἀνθρωπίνου λόγου, θὰ συνεπιφέρῃ ἀναποφεύκτως τὴν διανοητική μας στείρωσι καὶ τὴν ἀπώλεια τῆς πνευματικῆς ἰδιοπροσωπίας τῆς ἐθνικῆς μας κοινότητος ἡ δὲ ἐκποίησις τμημάτων τοῦ ἐθνικοῦ μας χώρου θὰ σημάνῃ καὶ τὸν ἐδαφικὸν τῆς Πατρίδος μας ἀκρωτηριασμόν, εἰς τὸν ὁποῖον, σημειωτέον, ἀποβλέπει καὶ ἡ ἐκ τοῦ μηδενὸς δημιουργία τοῦ ἐκκρεμοῦντος μὲ τὰ Σκόπια ζητήματος, ἐκτὸς βεβαίως καὶ τοῦ ἐν προκειμένῳ ἐθνικοῦ μας ἀκρωτηριασμοῦ μὲ τὴν λυσσωδῶς ἐπιζητουμένην διεθνῆ ἀναγνώρισιν, ὅτι οἱ Μακεδόνες δὲν ἦσαν οὔτε εἶναι Ἕλληνες! Καὶ ἡ ἐξήγησις ὅλων αὐτῶν εἶναι, ὅτι τὸ μακροχρονίως σκοπούμενον συνίσταται ἀκριβῶς εἰς τὴν ἐπιδίωξιν ἐξαλείψεως τῆς ἐθνικῆς µας ἀτοµικότητος, τῆς μεταπτώσεως τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ εἰς ἀγέλην ἀδήλου προελεύσεως, καὶ ἐδαφικοῦ µας ἀκρωτηριασµοῦ καὶ εἰς τὸ νὰ καταστοῦμε τελικῶς, ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, μὲ

22 ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ 22 τὴν ὠργανωμένη μάλιστα συστηματικὴ παράνομη εἰσβολήν, κυριολεκτικώτερον ἐπιδρομήν, εἰς τὴν Ἑλλάδα μας καθημερινῶς ἑκατοντάδων ξένων δῆθεν μεταναστῶν, νὰ µεταβληθοῦµε σὲ ξένους εἰς αὐτὸν τὸν τόπον µας. 8. Τὸ πρόγραμμα τῆς παγκοσμιοποιήσεως. Εἶναι ἀκριβῶς ἡ ἐφαρµογὴ στὴν περίπτωσι τῆς Πατρίδος μας τοῦ προγράµµατος τῆς ἐπαγγελλομένης νέας διεθνοῦς τάξεως πραγμάτων, τῆς λεγομένης παγκοσµιοποιήσεως. Αὐτὴν καταδήλως ὑπηρετοῦν καὶ οἱ ἀνωτέρω γερμανικὲς ὕβρεις. Τὴν οὐσία τῆς παγκοσμιοποιήσεως ἀνέλυσα κατὰ τὸ παρελθόν, μὲ ἀφορμὴ τὴν βάρβαρη ἀεροπορικὴν ἐπίθεσιν τοῦ Ν.Α.Τ.Ο. ἐναντίον τῆς Σερβίας καὶ τὴν ἐπιδιωχθεῖσαν, καὶ τελικῶς ἐπιτευχθεῖσαν, διάλυσι τῆς Νοτιοσλαβίας, εἰς δημοσιευθὲν ἐκτενές, ὑπὸ τὸν τίτλον «Ἡ ροδαυγὴ τοῦ νέου Μεσαίωνος» ἀπὸ 22 23/4/1999 ἄρθρον μου, τὸ ὁποῖον εὑρίσκεται καὶ εἰς τὴν ἱστοσελίδα μου (www.sartzetakis.gr, Μέρος Γ, Θέσεις καὶ Ἀπόψεις). Ἀντὶ ἄλλων, καὶ ὡς κατακλεῖδα τοῦ παρόντος, παραθέτω ἐδῶ τὰ ὅσα γιὰ τὶς ἐπιδιώξεις τῆς παγκοσμιοποιήσεως εἰς τὸ τέλος τοῦ ἄρθρου μου ἐκείνου ἐξέθεσα : «Επιδιώκεται ἡ ὁλοκληρωτικὴ ἀποσύνθεσις τῶν ὑφισταμένων πολιτικῶν κοινωνιῶν, τὰ οὐσιαστικώτερα καὶ εὐγενέστερα ἐπιτεύγματα τῶν τελευταίων αἰώνων τοῦ ἀνθρωπίνου πολιτισμοῦ πρέπει νὰ ἐκριζωθοῦν. Τὸ ἐθνικὸν κράτος, ἐκεῖ ὅπου εὑρίσκει δικαίωσιν ἡ φυσική, καὶ ὄχι ὑπαγορευμένη, κοινωνικὴ ἀλληλεγγύη πρέπει νὰ καταργηθῇ! Γι αὐτὸ καὶ ἡ συστηματική, ἐνωρχηστρωμένη καὶ λυσσώδης καταφορὰ κατὰ τοῦ ἔθνους ὡς τοῦ μόνου πράγματι ἐκ τῆς φύσεως, θεμελιώδους συστατικοῦ καί, ἀπὸ τὰ πανάρχαια ἤδη χρόνια, ἀναντικαταστάτου παράγοντος συμπήξεως πολιτικῆς κοινωνίας. Ακριβῶς γιὰ νὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ μεταξὺ τῶν μελῶν της ἡ ἐξ αὐτῆς τῆς φυσικῆς των ἰδιοσυστασίας αὐθόρμητος, ἐσωτερική, κοινωνικὴ σύμπνοια καὶ ἀλληλεγγύη. Γιὰ νὰ ἀπομείνῃ ὁ ἄνθρωπος μόνος, πνευματικῶς καὶ ψυχικῶς ἐγκαταλελειμμένος, σκέτος ἀριθμὸς αὐτὸς εἰς τὴν ἄμορφη μᾶζα τοῦ περιβάλλοντος συνόλου. Ετσι μοναχικὸς καὶ ἀδύναμος, ἀπελπισμένος, νὰ εἶναι πιὸ χειραγωγήσιμος ὡς ἀσήμαντη μονάδα μέσα στὸ χάος τῆς μάζης, δεκτικὸς ἀνετωτέρας ἐκμεταλλεύσεως ἀπὸ τοὺς ἀοράτους ὀλιγαρίθμους μεγιστάνες τῶν πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν. Ετσι ἐξηγεῖται, γιατί, ἐκτὸς τῶν ἀνωτέρω κατατμήσεων, καὶ τὸ Βέλγιον διεσπάσθη σὲ κράτος Βαλλώνων καὶ κράτος Φλαμανδῶν, καὶ ἡ Ιταλία ὁδηγεῖται σὲ διάσπαση, διαχωρισμὸ τοῦ βορρᾶ ἀπὸ τὸν νότο, τὸ ἴδιο καὶ ἡ Γαλλία μὲ τὸ αὐτονομιστικὸ κίνημα τῆς Κορσικῆς, κλπ. Καὶ ἀντιπροβάλλεται πρὸς παρηγορίαν ἡ ἐπιδιωκομένη οἰκονομική, κυριολεκτικώτερον καταναλωτικὴ εὐμάρεια. Απὸ τὴν ὁποία ὅμως

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Δ Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Σ ια) Τ Ο Κ Α Τ Ο Χ Ι Κ Ο Ν Δ Α Ν Ε Ι Ο Ν Ἡ προβολὴ τῶν σχετικῶν ἑλληνικῶν ἀξιώσεων Ἐπιστολὴ 1 ης Φεβρουαρίου 2011 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.sartzetakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μέρος Β - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ) Η ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΜΑΣ 4. ΗΛΩΣΕΙΣ (d) Προφορικὴ δήλωσις 6.1.1993 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α www.sartzetakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρίσεις ιατονικής Κλίµακας ιδύµου µε άλλες διατονικές κλίµακες.

Συγκρίσεις ιατονικής Κλίµακας ιδύµου µε άλλες διατονικές κλίµακες. Page 1 of 5 Βυζαντινή Μουσική Κλίμακες Σύγκριση τῆς Διατονικῆς Κλίμακας τοῦ Διδύμου, μὲ τὶς ἀντίστοιχες τοῦ Χρυσάνθου, τῆς Ἐπιτροπῆς 1881, καὶ ἄλλων Σὲ αὐτὴ τὴν ἱστοσελίδα δίνουμε τὴν σύγκριση (σὲ συχνότητες)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μέρος Β - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ) Η ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΜΑΣ 3. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ^*^*^*^ (a) Ἐπιστολὴ 30.3.1993 ^*^*^*^ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ) Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ 4. ΔΗΛΩΣΕΙΣ J) 5.11.2004 : Αἱ Η.Π.Α. μὲ τὴν ἀναγνώρισιν τοῦ Σκοπιανοῦ κρατιδίου ὡς «Μακεδονίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μέρος A ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 3. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ θ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΔΕΞΙΩΣΙΣ ΤΗΝ 25 ην ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΝΤΙ ΤΗΣ 24 ης ΙΟΥΛΙΟΥ, ΕΠΙΣΤΟΛΗ 28.7.2003 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.sartzetakis.gr 2 ΧΡΗΣΤΟY

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Α 3. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ι) ΚΑΙ ΝΕΑ ΑΝΑΙΡΕΣΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ ΜΟΥ ΘΗΤΕΙΑΣ ΨΕΥΔΟΛΟΓΗΜΑΤΩΝ Ἐπιστολαὶ 16 ης καὶ 17 ης Σεπτεμβρίου 2004 πρὸς τὰς ἐφημερίδας, ἀντιστοίχως, «ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ UΜΕΡΟΣ Β 5. ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ Μ. Μ. Ε. γ) ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΘΛΙΟΤΗΣ Διάψευσις νοσηρῶς κακοήθους δημοσιεύματος Δύο ἐπιστολαὶ (30ῆς καὶ 31ης Ἰανουαρίου 2007) πρὸς τὴν ἐφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ ) Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ 2. ΟΜΙΛΙΑΙ d) Τὸ Μακεδονικὸν ζήτημα καὶ τὸ πρόβλημα μὲ τὰ Σκόπια Ὁμιλία εἰς ἐκδήλωσιν

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Α 3. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ η) ΨΕΥΔΟΛΟΓΙΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΝ ΕΚΛΟΓΗΝ ΤΟΥ 1985 3. ΑΝΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ Ἄρθρον ἀπάντησις εἰς τηλεοπτικὴν συνέντευξιν (10.6.2008 17.2.2008) ΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΙΙΙ) ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΜΑΣ ΓΛΩΣΣΑΝ 8. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΣ ΓΛΩΣΣΑ Λόγος ἐναντίον τῆς χρήσεως ξένης γλώσσης (ἀγγλικῆς) εἰς ἐκδηλώσεις τοῦ ἐθνικοῦ μας βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ Ἡ Κύπρος μας. ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΓΩ ΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΙΝ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΝΑΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.sartzetakis.gr 2 ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μέρος Β - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ) Η ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΜΑΣ 2. ΟΜΙΛΙΑΙ ^*^*^*^ (b) Ἡ ἐναντίον τῆς Μακεδονίας ἐπιβουλή ^*^*^*^ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Δ Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Σ ζ) ΑΝΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΩΝ ΑΣΤΟΧΗΜΑΤΩΝ «Ρωμηοί» Ἑλληνισμὸς καὶ Ὀρθοδοξία Ἐκκλησιαστικά Ἡ νεο ὀθωμανικὴ ἀπειλή. Ἄρθρον 28 ης Σεπτεμβρίου 2010 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.sartzetakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Α 3. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ια) ΑΝΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ ΜΟΥ ΘΗΤΕΙΑΣ (1985 1990) Ἐπιστολὴ 18 ης Μαρτίου 2005 πρὸς ἐφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Τευχος πρωτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Άσκηση Υπόθεση παραχάραξης Το 1938, το Υφυπουργείον Δημοσίας Ασφαλείας του ελληνικού κράτους δημοσιεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΙΕΡΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.sartzetakis.gr 2 ΑΝΙΕΡΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ (Περὶ «πολυπολιτισμικότητος» Διὰ τὴν Ἑλληνικήν μας Σημαίαν) Ὑπὸ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ******* 1. Μὲ

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικὲς καὶ Διεθνεῖς Διαστάσεις τοῦ Ποντιακοῦ Ζητήματος»*

«Εθνικὲς καὶ Διεθνεῖς Διαστάσεις τοῦ Ποντιακοῦ Ζητήματος»* 19η Μαΐου Ημέρα Μνήμης τῆς Ποντιακῆς Γενοκτονίας (1914-1923) Αʹ. Φάνης Μαλκίδης Η διεκδικουμένη περιοχὴ τοῦ Πόντου, ὡς Αὐτονόμου Ελληνικοῦ Ποντιακοῦ Κράτους (1918-1922). «Εθνικὲς καὶ Διεθνεῖς Διαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ Ε Ι ΣΑ Γ Ω Γ Ι Κ Α Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ) Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ 2. ΟΜΙΛΙΑΙ c) ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΔΕΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Δ Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Σ θ) ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΑΘΡΟΥ ΑΒΤΙΡΡΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Ἄρθρον 2ας Νοεμβρίου 2010 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.sartzetakis.gr Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης, Ἁγίας Σοφίας 6, 152 36 Ν. Πεντέλη ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μέρος Γ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ 1. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ^*^*^*^ β) 25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2004 ^*^*^*^ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.sartzetakis.gr 2 ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΜΑΣ ΕΠΕΤΕΙΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μέρος Γ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ 1. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ^*^*^*^ α) ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2004 ^*^*^*^ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.sartzetakis.gr 2 ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2004 Ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία*

Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία* Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία* «Οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 2000 ἐμφανίζονται πανίσχυροι οἰκονομικὰ καὶ κοινωνικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β 1. Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι ) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ) Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ 2. ΟΜΙΛΙΑΙ e) ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΗΣ ΔΗΘΕΝ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Δ Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Σ η) ΑΣΤΗΡΙΚΤΗ Η ΕΤΥΜΟΛΟΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΡΩΜΗΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΩΜΑΛΕΟΣ Προέλευσις καὶ ἔννοια τοῦ γραικύλος. Ἄρθρον 19 ης Ὀκτωβρίου 2010 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.sartzetakis.gr Χρῆστος

Διαβάστε περισσότερα

Εἰσαγωγὴ. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. ICAMSoft Law Applications Σημειώ σεις

Εἰσαγωγὴ. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. ICAMSoft Law Applications Σημειώ σεις Εἰσαγωγὴ Ὅπως γνωρίζουν ὅλοι οἱ χρῆστες τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν μας, τὰ εἴδη τῶν ἐνεργειῶν ποὺ μποροῦν νὰ καταγραφοῦν σὲ μία ὑπόθεση εἶναι 1. Ἐνέργειες Ἐξέλιξης, 2. Οἰκονομικές, 3. Λοιπές Ἐνέργειες &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2 ΠΕΤΡΑ ΠΕΤΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΟΖΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ Yπεύθυνοι καθηγητές Μπουρμπούλιας Βασίλης - φιλόλογος Τσατσούλα Μαρία - φυσικός 1 Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ: Η Μεσόγειος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ METΑΠΡΟΕ ΡΙΚΑ Η ΑΠΗΧΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ( Κείµενα περιοδικού ΕΝ ΟΧΩΡΑ καί έφηµερίδος Τορόντο Καναδά ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ ) ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α 5. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ β) Περὶ τὴν οἰκογενειακήν μου καταγωγήν. Ἀνασκευὴ σκοπιανῆς ὕβρεως. Ἐπιστολὴ 28 ης.1.1998 πρὸς Φιλεκπαιδευτικὸν Σύλλογον Φλωρίνης ʺΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣʺ

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες Τιμὴ καὶ εὐγνωμοσύνη Ἰαπωνικὸ πλοῖο πέταξε πανάκριβο μετάξι γιὰ νὰ σώσει Μικρασιάτες* Ἡ ἄγνωστη ἱστορία τοῦ ἐμπορικοῦ καραβιοῦ ἀπὸ τὴν Ἄπω Ἀνατολὴ ποὺ ἔδωσε παράδειγμα ἀνθρωπιᾶς, ἐνῶ οἱ δυτικοὶ «σύμμαχοί»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ Επιμέλεια Άγγελου Αργυρακόπουλου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Γ 3. Θ Ε Μ Α Τ Α στ) ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Γενικὴ Εἰσήγησις εἰς Ἐπιστημονικὴν Ἡμερίδα Δικηγορικοῦ Συλλόγου Ροδόπης ( Κομοτηνὴ 22.3.2006 ) ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015

HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015 HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015 Ernest E. Marcos Hierro (GIDC ELECTRA) emarcos@ub.edu Pronoms personals

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μέρος A - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟN ΚΡΙΤΙΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ^*^*^*^ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ (COUR DE CASSATION) ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ^*^*^*^ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα*

Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα* Ἀξίες -Ἰδανικά -Ἱστορικὴ Μνήμη Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα* «Ἡ σεμνότητα καὶ ἡ ταπεινότητα εἶναι προαπαιτούμενο...» α. Στὴν χώρα ποὺ θὰ ριζώσεις νὰ σεβαστεῖς τὴν σημαία της, τοὺς ἀνθρώπους της, τὴν φύση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ*

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ* Εναγώνια κραυγὴ ἀφυπνίσεως γιὰ ἕνα μεῖζον θέμα ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ* Τὰ εἰκοσάχρονα ἀπὸ τὴν ψήφιση τοῦ ἀνθρωποκτόνου Νόμου τῶν ἐκτρώσεων 1609/86 Τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου Ζιόμπολα ΠΟΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς *

Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Σερβίας Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * 29 Ἀπριλίου 1671 «ΣΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ οἰκογένεια τῆς Εκκλησίας ὁ λαὸς νοιώθει τοὺς Ἁγίους ὡς τοὺς

Διαβάστε περισσότερα

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012 EISGCGSEIS OQHODONGS EIJOMOKOCIAS EISGCGSG Dò «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Εἰσηγητής: +Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Ἱστορικὸς Τέχνης Στὸ πλαίσιο τῆς Ἔκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Διδακτική ενότητα

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Διδακτική ενότητα ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΑ Α, Β, Γ, ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διδακτική ενότητα Στόχος μας είναι: Να ανακαλύψετε τους παράγοντες που οδήγησαν στην εμφάνιση και

Διαβάστε περισσότερα

χρωματιστές Χάντρες».

χρωματιστές Χάντρες». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρόν πόνημα μου εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό τά συγγραφικά ἔργα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης ὅπου δημοσιεύονται στό ἔντυπο (Ἔκδοσις Ε'): «ΠΟΙΚΙΛΑ ΣΥΝΤΟΜΑ -ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ», καί συγκεκριμένα στό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (στ.471-490) ΧΟΡΟΣ ηλοῖ τὸ γέννηµ' ὠµὸν ἐξ ὠµοῦ πατρὸς 471 τῆς παιδὸς εἴκειν δ'οὐκ ἐπίσταται κακοῖς.

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (στ.471-490) ΧΟΡΟΣ ηλοῖ τὸ γέννηµ' ὠµὸν ἐξ ὠµοῦ πατρὸς 471 τῆς παιδὸς εἴκειν δ'οὐκ ἐπίσταται κακοῖς. ΑΡΧΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5 1.2.α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα σωστά συµπληρωµένο.

Μονάδες 5 1.2.α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα σωστά συµπληρωµένο. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο διδαγµένο Κείµενο από το πρωτότυπο

Κείµενο διδαγµένο Κείµενο από το πρωτότυπο ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο διδαγµένο Κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδη Ιστορία Γ, 70 Καὶ (ἦν γὰρ Πειθίας ἐθελοπρόξενός τε τῶν Ἀθηναίων καὶ τοῦ δήµου προειστήκει)

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γεγραμμένον

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γεγραμμένον ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γεγραμμένον Revision 0.03a 2014-10-25 Τὸ πρῶτον κεφαλαῖον ὁ οἶκος τοῦ Δημοθένους ὁ Δημοσθένης ἐστὶν ἀνήρ. ἡ Ἰφιμεδεία ἐστὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;*

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;* «Νομιμοποίηση τῆς Ἐλεύθερης Συμβίωσης» (δ ) Ἕνα εἶδος πολιτικοῦ γάμου; Ἕνα εἶδος τρίτου γάμου; Μείωση τῆς ἀπόστασης ἀπὸ τὸν Γάμο; Ἕνα βῆμα πρὸς τὸν Γάμο; Τρίτης κατηγορίας γάμος; Γάμος χωρὶς στεφάνι; Παλλακεία;

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10)

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Ἀπόδοση στὴ νέα Ἑλληνική: Ἱερομόναχος Βενέδικτος Ἔκδοση Συνοδείας Σπυρίδωνος Ἱερομονάχου, Νέα Σκήτη, Ἅγιον Ὄρος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Καὶ δικαιότατη καὶ αὐτὴ ποὺ πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ)

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Ἀποσπάσματα ἀπὸ ἄρθρο στὰ «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» (28-2-13) ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΟΙΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝ- ΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΩ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ Μὲ ἀφορμὴν τὴν ἐπέτειον τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Σούρκων κατὰ τὴν 29ην Μαΐου 1453, πολλοὶ «θολοκουλτουριάρηδες», ἀνιστόρητοι

Διαβάστε περισσότερα

Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1

Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1 Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1 Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law3 Application Server ὅτι ἀναφέρεται ἐδῶ δὲν μπορεῖ νὰ ἐκτελεσθεῖ δικτυακά, δηλ. ἀπὸ ἄλλον

Διαβάστε περισσότερα

Μνήμη Φωτίου Κόντογλου

Μνήμη Φωτίου Κόντογλου Ο προφήτης τῆς Πονεμένης Ρωμηοσύνης Μνήμη Φωτίου Κόντογλου Κείμενον Αʹ Βιο-Βιβλιογραφικὰ τοῦ Φώτη Κόντογλου* 1895 Γεννιέται ὁ Φ.Κ. στὶς 8 Νοεμβρίου, στὸ Αϊβαλὶ τῆς Μ. Ασίας (Κυδωνίες). Γονεῖς του ὁ Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Βόρειος Ἤπειρος, Γῆ Ἑλληνική! Ἕνας ΑΙΩΝΑΣ Ἀγῶνες γιὰ Ἐλευθερία καὶ Δικαίωση

Βόρειος Ἤπειρος, Γῆ Ἑλληνική! Ἕνας ΑΙΩΝΑΣ Ἀγῶνες γιὰ Ἐλευθερία καὶ Δικαίωση Βόρειος Ἤπειρος, Γῆ Ἑλληνική! Ἕνας ΑΙΩΝΑΣ Ἀγῶνες γιὰ Ἐλευθερία καὶ Δικαίωση 17η Φεβρουαρίου 1914, Ἡ ἡμέρα Ἀνακηρύξεως τῆς Αὐτονομίας τῆς Βορείου Ἠπείρου, ἀποτελεῖ κορυφαῖο ὁρόσημο στὴν πολυκύμαντη ἱστορικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Κώστα Β. Καραστάθη. Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας. Ἱστορικὴ μελέτη

Κώστα Β. Καραστάθη. Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας. Ἱστορικὴ μελέτη Κώστα Β. Καραστάθη Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας Ἱστορικὴ μελέτη Ἐκδόσεις «Ἄθως», Ἀθήνα 2014, σελ. 433. Τί ὁρίζεται μὲ τὴν τοπωνυμία «Ἄρβανον»; Οἱ ὅροι «Ἄρβανον»

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται written by Seumas Macdonald Τὸ δεύτερον κεφαλαῖον πόλεις καὶ χώραι Λονδόνιον ἐστι πόλις. καὶ Ῥώμη καὶ Ἀθῆναί εἰσι

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Ακλήρωτο θέμα 2008» Συντάκτης: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗ-ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΝΤΑΣ Πολιτικοί Επιστήμονες

Θέμα: «Ακλήρωτο θέμα 2008» Συντάκτης: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗ-ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΝΤΑΣ Πολιτικοί Επιστήμονες Θέμα: «Ακλήρωτο θέμα 2008» Συντάκτης: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗ-ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΝΤΑΣ Πολιτικοί Επιστήμονες 1 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2008 ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΕΚΦΩΝΗΣΗ Η ιδιότητα του πολίτη. Α) Πως ορίζεται η έννοια του πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Στὶς 8.25 τὸ πρωῒ τῆς Κυριακῆς τῆς

Στὶς 8.25 τὸ πρωῒ τῆς Κυριακῆς τῆς Σαβανωμένος μὲ τὸ Ἱερὸ Σύμβολο τοῦ Ἑλληνορθόδοξου Ἔθνους-Γένους μας Ἡ Ἑλληνικὴ Σημαία ἔμεινε ἀδούλωτη ἀπὸ τὸν γερμανὸ κατακτητὴ μὲ αὐτοθυσία τοῦ Κωνσταντίνου Κουκίδη* 27η Ἀπριλίου 1941 Στὶς 8.25 τὸ πρωῒ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ σκοῦφος τοῦ Προέδρου

Ὁ σκοῦφος τοῦ Προέδρου Ὁ σκοῦφος τοῦ Προέδρου Οἱ παλιοὶ φίλοι τὰ λεγαν, ὅπως κάθε βράδυ σχεδὸν ἀπ τὰ φοιτητικά τους χρόνια, καὶ τώρα στὴ σύνταξη, δὲν ἄλλαξαν τὶς συνήθειές τους, ἀλλὰ τὶς τελευταῖες μέρες ἦταν πιὸ ἀνήσυχοι πολλὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ ἀριθμητικὸ λάθος τοῦ Χρυσάνθου τοῦ ἐκ Μαδύτων, ὡς πρὸς τὰ τμήματα , καὶ τὸ ἀσυμβίβαστον τῆς μεθοδολογίας του

Τὸ ἀριθμητικὸ λάθος τοῦ Χρυσάνθου τοῦ ἐκ Μαδύτων, ὡς πρὸς τὰ τμήματα , καὶ τὸ ἀσυμβίβαστον τῆς μεθοδολογίας του Τὸ ἀριθμητικὸ λάθος τοῦ Χρυσάνθου τοῦ ἐκ Μαδύτων, ὡς πρὸς τὰ τμήματα 12 7, τὸ ἀσυμβίβαστον τῆς μεθοδολογίας του τοῦ Δρ. Παναγιώτη Δ. Παπαδημητρίου Ὡς γνωστόν, ὁ Χρύσανθος δίνει τὴν διατονικὴ κλίμακα σὲ

Διαβάστε περισσότερα

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Ὅ,τι ἐπεδόθη στοὺς Συνέδρους-Νέους καὶ τοὺς Παρατηρητὲς Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Κείμενα Προβληματισμοῦ καὶ Ἀναμνηστικὰ α. Πρόγραμμα Συναντήσεως. β. Κεντρικὴ Εἰσήγησις. γ. Ποιήματα

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds

Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds Σχῆμα 1: Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds Ὅταν ὁ Βλαντιμὶρ Πούτιν ἐξελέγη πρόεδρος τῆς Ρωσίας τὸ 2000, ἡ Ρωσία εἶχε πέσει σὲ πτώχευση. Ἡ Ρωσία χρωστοῦσε 16,6 δισεκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Κριτικὴ πάνω στὸ ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «Ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Ἀνθρωπολογία»)

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Κριτικὴ πάνω στὸ ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «Ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Ἀνθρωπολογία») Γεωργίου Χασούρου (Βιολόγου - Ἐκπαιδευτικοῦ) Α) Ἡ «ἐκκλησία» τῆς ιεθνοῦς Ψυχαναλυτικῆς Ἑταιρείας. Ἕνα ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ ἀνθρωπολογία» ποὺ δηµοσιεύθηκε τὸ περασµένο ἔτος

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται Τὸ πρῶτον κεφαλαῖον ὁ οἶκος τοῦ Δημοθένους ὁ Δημοσθένης ἐστὶν ἀνήρ. ἡ Ἰφιμεδεία ἐστὶ γυνή. ὁ Στέφανός ἐστι παῖς.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Συγγραφῶν 1

Κατάλογος Συγγραφῶν 1 Επὶ τῇ 50ῇ ἐπετείῳ ἀπὸ τῆς Κοιμήσεως τοῦ Ομολογητοῦ Ιεράρχου Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου Καβουρίδου ( 1955) Κείμενον Γʹ Κατάλογος Συγγραφῶν 1 τοῦ Ομολογητοῦ Ιεράρχου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου

Διαβάστε περισσότερα

Ἀδαμάντιος Κοραῆς καὶ Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: δύο διαφορετικοὶ δρόμοι, ἕνας κοινὸς σκοπὸς*

Ἀδαμάντιος Κοραῆς καὶ Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: δύο διαφορετικοὶ δρόμοι, ἕνας κοινὸς σκοπὸς* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Ἀδαμάντιος Κοραῆς καὶ Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: δύο διαφορετικοὶ δρόμοι, ἕνας κοινὸς σκοπὸς* Τοῦ Ἀστερίου Ἀργυρίου «Τὸ ἔργο τοῦ Νικοδήμου εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Ας υποθέσουμε ότι ο παίκτης Ι διαλέγει πρώτος την τυχαιοποιημένη στρατηγική (x 1, x 2 ), x 1, x2 0,

Ας υποθέσουμε ότι ο παίκτης Ι διαλέγει πρώτος την τυχαιοποιημένη στρατηγική (x 1, x 2 ), x 1, x2 0, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Στατιστικής Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Ερευνα Εαρινό Εξάμηνο 2015 Μ. Ζαζάνης Πρόβλημα 1. Να διατυπώσετε το παρακάτω παίγνιο μηδενικού αθροίσματος ως πρόβλημα γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 127 ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ) Εἰσαγωγὴ Ἡ δημιουργία τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης εἶναι πάνω ἀπ ὅλα γεγονὸς πνευματικῆς σημασίας. Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία

Διαβάστε περισσότερα

Τέσσαρα Κείμενα ἐπὶ Ἐκκλησιαστικῶν Θεμάτων

Τέσσαρα Κείμενα ἐπὶ Ἐκκλησιαστικῶν Θεμάτων Τέσσαρα Κείμενα ἐπὶ Ἐκκλησιαστικῶν Θεμάτων Τέσσαρα Κείμενα ἐπὶ Ἐκκλησιαστικῶν Θεμάτων A Collection of Four Greek-Language Texts of the Author on Sundry Ecclesiastical Subjects Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου

Διαβάστε περισσότερα

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου,

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου, Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Λεοντίου τοῦ Νέου Μυροβλύτου, ποὺ διακρίθηκε γιὰ τὴν ἄσκηση καὶ τὴ λαμπρότητα τοῦ βίου του στὸ Ἁγιώνυμον Ὄρος τοῦ Ἄθωνος, στὴν Μονὴ ποὺ καλεῖται τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 1912-1913

ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 1912-1913 ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 1912-1913 Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ B Μέρος Στὸ προηγούμενο, πρῶτο μέρος τοῦ ἄρθρου, παρουσιάσθηκαν τὰ προηγηθέντα τῶν Βαλκανικῶν Πολέμων κύρια γεγονότα, ἡ στρατιωτικὴ προπαρασκευὴ ἐν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία. Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι.

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία. Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι. ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία Μετάφραση: Θάνος Σαμαρτζῆς Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι. Ἤσασταν μήπως παρόντες τότε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μέρος Γ - ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ 3. ΘΕΜΑΤΑ ^*^*^*^ ε) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΑΧΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ^*^*^*^ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α www.sartzetakis.gr 2 ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ Μητροπολίτου Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑ 1987 Προσφώνηση στοὺς Νεωκόρους τῶν Ἱ. Ναῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατὰ τὴ διάρκεια γεύματος ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα