ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ"

Transcript

1 ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΙΙΙ) ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΜΑΣ ΓΛΩΣΣΑΝ 8. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΣ ΓΛΩΣΣΑ Λόγος ἐναντίον τῆς χρήσεως ξένης γλώσσης (ἀγγλικῆς) εἰς ἐκδηλώσεις τοῦ ἐθνικοῦ μας βίου (ἰδιωτικοῦ καὶ πρὸ παντὸς δημοσίου τομέως) ( ) ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης, Ἁγίας Σοφίας 6, Ν. Πεντέλη ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣΚΑΙ ΜΌΝΟΝ ΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗΝ ΧΡΗΣΙΝ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΜΌΝΟΝ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΑΔΕΙΑΝ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ

2 2 ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΣ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Τέως Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας ******* Τὸ κείμενον, τὸ ὁποῖον ἀκολουθεῖ, συνετέθη πρὸς στιγματισμὸν τῆς πρακτικῆς χρήσεως ξένης γλώσσης (ἀγγλικῆς), εἰς παντοίας ἐκδηλώσεις τοῦ ἐθνικοῦ μας βίου, ἀκόμη καὶ ἐπισήμους, ὡς ἐὰν ἡ Ἑλλὰς διατελῇ ὑπὸ ξ έ ν η ν γλωσσικὴν (ἀμερικανικὴν) συγκυριαρχίαν! Πρακτικῆς πρωτόγνωρης, μὴ ἀκολουθουμένης εἰς καμμίαν ξένην χώραν, υἱοθετηθείσης δὲ μὲ ἀσύγγνωστον ἀφέλειαν, χωρὶς καμμίαν ἀπολύτως ἀνάγκην, ἀλλὰ ὁδηγούσης βαθμηδὸν καὶ ἀσυναισθήτως εἰς ἐγκατάλειψιν τῆς ἐθνικῆς, τῆς ἑλληνικῆς μας γλώσσης. Ἐγκατάλειψις, ἡ ὁποία θὰ σημάνῃ καὶ αὐτὸν τόν, τόσον ἐπιδιωκόμενον ἀπὸ παντοίους ἐπιβούλους, ὁριστικὸν ἀφανισμὸν τῆς ἐθνικῆς μας αὐθυπαρξίας. Ὁ κίνδυνος αύτὸς καὶ ἐν κατακλεῖδι τονίζεται μὲ ὑπόμνησιν τῆς ἀνάγκης συνειδητοποιήσεώς του ἀπὸ ὅλους τοὺς Ἕλληνας καὶ ἐπανόδου μας εἰς τὴν χρῆσιν ἀποκλειστικῶς τῆς Ἑλληνικῆς μας γλώσσης κατὰ τὰς διαφόρους ἐκδηλώσεις τοῦ ἐθνικοῦ μας βίου, ὡς καὶ τοῦ σχετικοῦ ἐ θ ν ι κ ο ῦ μ α ς χρέους. Εἰς τὸ κείμενον γίνεται ἀναφορὰ καὶ εἰς ἐπίσημον ἀντίδρασιν κατὰ τοῦ προκειμένου φαινομένου ξενοδουλείας μας, ὅταν πρωτοενεφανίσθη εἰς τὸν ἰδιωτικὸν τομέα, ἀπὸ ὄντως ὑπεύθυνον πολιτικὸν ἄνδρα, τὸν Μεγάλον Ἐλευθέριον Βενιζέλον, μὲ εἰσαχθεῖσαν ὑπὸ Κυβερνήσεώς του νομοθετικὴν ρύθμισιν, ἀτονίσασαν ὅμως κατὰ ἑπομένας δεκαετίας. Τὸ κείμενον, ὡς ἀκολουθεῖ, ἐδημοσιεύθη ἤδη εἰς τὴν ἑβδομαδιαίαν ἐφημερίδα Ἀθηνῶν «ΤΟ ΠΑΡΟΝ», φύλλον τῆς Κυριακῆς , καὶ τὴν καθημερινὴν ἐφημερίδα Κομοτηνῆς «Ο ΧΡΟΝΟΣ», φύλλον τοῦ Σαββάτου ******* 1. Δὲν πέρασε καὶ πολὺς καιρὸς ἀπὸ τὴν δημοσίως διατυπωθεῖσα (τὸν Νοέμβριο τοῦ 2001) ἐθνοπροδοτικὴ πρότασι μιᾶς πολυπράγμονος, τώρα βουλευτοῦ καὶ τότε δυστυχῶς Ἐπιτρόπου τῆς χώρας μας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσι, περὶ καθιερώσεως τῆς ἀγγλικῆς ὡς δευτέρας ἐπισήμου γλώσσης τῆς Πατρίδος μας μολονότι τὸ κόμμα της εἶχε κατακτήσει τὴν ἐξουσία μὲ πρῶτο καὶ κυριώτερο προπαγανδιστικὸ ὅπλο τὸ σύνθημα «Ἡ Ἑλλάδα στοὺς Ἕλληνες» καὶ ὄχι βέβαια μὲ ἐπίσημη ξένη (ἀμερικανική) γλωσσικὴ συγκυριαρχία! Πρότασις πρωτοφανής, ἀφοῦ κανένας ξένος Ἐπίτροπος ἢ οἱοσδήποτε ἐπίσημος τῶν ἄλλων χωρῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως δὲν διενοήθη ποτὲ νὰ κάνει τὴν ἴδια πρότασι γιὰ τὴν χώρα

3 ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ 3 του. Καὶ ὡς ἄφρων, ἡ πρότασις δικαίως συνήντησε τὴν καθολικὴ ἀποδοκιμασία ὅλων, τοὐλάχιστον τῶν συνειδητῶν Ἑλλήνων. 2. Ὅμως δὲν ἀντιληφθήκαμε, ὅτι ἀπὸ χρόνια τώρα ἡ μὲ τόση ἀφροσύνη ἐπιζητουμένη αὐτὴ ἐπίσημος διγλωσσία μας καθιερώνεται βαθμηδὸν καὶ σιωπηρῶς σὲ διαφόρους τομεῖς τῆς ἐθνικῆς μας ζωῆς, ἀκόμη καὶ ἀπὸ ὅσους δὲν θὰ τὸ ἀνέμενε κανείς, καὶ ὅτι ἔτσι τείνει νὰ γίνει ἀδιασάλευτο καθεστώς. Καὶ πρόκειται περὶ φαινομένου, τὸ ὁποῖο δὲν ἀπαντᾶται σὲ καμμιὰ ἄλλη χώρα, τοῦ πολιτισμένου τοὐλάχιστον κόσμου. Διότι κάθε χώρα διατηρεῖ τὴν ἐθνική της ὑπερηφάνεια καὶ χρησιμοποιεῖ ὡς ἐπίσημη μόνον τὴν γλῶσσα τοῦ λαοῦ της καὶ καμμιὰ ξένη, ποτέ! 3. Ἔτσι, πρὶν ἀπὸ πολλὲς δεκαετίες, ἀρχίσαμε ἐμεῖς μὲ τὶς ξενόγλωσσες ἐπιγραφὲς τῶν καταστημάτων καὶ ἐπιχειρήσεων καὶ τὶς διαφημίσεις (οἱ τελευταῖες αὐτὲς συνήθως νοηματικῶς ἀνούσιες). Ὑπάρχει βεβαίως σχετικῶς τὸ σόφισμα, ὅτι ἡ ξένη ἐπιγραφὴ χρειάζεται γιὰ τοὺς ξένους ἐπισκέπτες τῆς χώρας μας (ποὺ ἀποτελοῦν πάντοτε ἕνα σημαντικὸ στήριγμα τῆς ἐθνικῆς μας οἰκονομίας). Σόφισμα, τὸ ὁποῖο φυσικὰ καταλύεται μὲ τὴν ἀλήθεια, ὅτι καμμιὰ ξένη χώρα, ἀκόμη καὶ αὐτές, ποὺ δέχονται καὶ μεγαλύτερο ἀπὸ ἐμᾶς ἀριθμὸ περιηγητῶν, καὶ ἑπομένως ἡ οἰκονομία τους στηρίζεται περισσότερο σ αὐτούς, δὲν χρησιμοποιεῖ ἄλλη, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐπίσημή της, γλῶσσα στὶς ἐπιγραφὲς τῶν καταστημάτων της καὶ τὶς διαφημίσεις ἢ π.χ. στὶς ἐνδεικτικὲς πινακίδες στὸ ἐσωτερικὸ τῶν ξενοδοχείων της. Ἔτσι σὲ καμμιὰ ἀπολύτως ξένη χώρα καὶ ἐπεσκέφθηκα πολλὲς σὲ ὅλες τὶς ἠπείρους δὲν εἶδα ξένη, σὲ γλῶσσα ἄλλη ἀπὸ τὴν ἐπίσημη τῆς χώρας, ὀνομασία, π.χ. σὲ ξενοδοχεῖο της (ἐκτὸς αὐτῶν ποὺ ἀνήκουν σὲ πολυεθνικὴ ἁλυσίδα, ὅπως Χίλτον, Ἰντερκοντινεντάλ, κλπ.) ἢ ξένη ἐνημερωτικὴ πινακίδα γιὰ τοὺς ἐσωτερικοὺς τοῦ ξενοδοχείου χώρους (ὑποδοχῆς, ἑστιατορίου, κλπ.), μολονότι ξένοι κατὰ μεγίστη πλειοψηφία εἶναι οἱ διαμένοντες πελάτες. Οὔτε καὶ στὴν μακρυνή μας Κίνα, ὅπου ἡ κινεζικὴ γραφὴ εἶναι καθολικῶς ἀκατάληπτη σὲ ὅλους τοὺς ξένους. 4. Καὶ ἐπὶ τοῦ θέματος αὐτοῦ ἡ πολιτικὴ μεγαλοφυΐα ἑνὸς Ἐλευθερίου Βενιζέλου διέγνωσε τὸν ἐπαπειλούμενον εἰς βάρος τῆς γλώσσης μας κίνδυνον καὶ ἐπέβαλε μὲ τὸ ἄρθρον 10 τοῦ νόμου 5117 τοῦ 1931 «περὶ φορολογίας ἐπιτηδεύματος», ὅτι ἡ ἀνάρτησις ἐπιγραφῆς ἢ διαφημιστικῆς ἀναγραφῆς εἰς ξένην γλῶσσαν ἐπιτρέπεται μόνον κατόπιν σχετικῆς ἀδείας (ἐκδιδομένης ἐπὶ καταβολῇ εἰδικοῦ τέλους), ἀλλὰ καὶ πάλιν ἡ εἰς τὴν ἑλληνικὴν γλῶσσαν ἐπιγραφὴ ἢ διαφημιστικὴ ἀναγραφὴ πρέπει νὰ τίθεται ὑπεράνω τῆς ξενογλώσσου τοιαύτης καὶ εἰς μέγεθος ἴσον πρὸς αὐτήν. Πέρασαν τὰ χρόνια καὶ ἡ διάταξις ἀπὸ κρατικὴ ἀβελτηρία ἄρχισε ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 1960 νὰ λησμονεῖται καὶ βαθμηδὸν ἀτόνισε. Γι αὐτὸ καὶ ἐχρειάσθη ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τῆς Προεδρίας μου, κατόπιν ἀποδοχῆς ἰδικῆς μου προτάσεως πρὸς τὸν τότε Πρωθυπουργὸν Ἀνδρέαν Παπανδρέου, ἡ θέσπισις νέας παρεμφεροῦς ρυθμίσεως, ἡ ὁποία σημειωτέον μόνον σποραδικῶς ἐφηρμόσθη, γιὰ νὰ ἀτονίσει τελικῶς καὶ αὐτή. Καθημερινὴ ἐπίδειξις τῆς προκειμένης ξενοδουλείας

4 4 ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ μας οἱ ὀνομασίες ὄχι μόνον πληθώρας ἐντύπων (ἐφημερίδων καὶ ἰδίως περιοδικῶν), καὶ μάλιστα εὐρείας λαϊκῆς ἀναγνωσιμότητος, ἀλλὰ καὶ πάμπολλων ἀπὸ ραδιοτηλεοπτικὰ μέσα μαζικῆς ἀποχαυνώσεως. Τέλος πάντων τὸ προκείμενο φαινόμενον ἐμφανίζεται στὸ πλαίσιο τῆς ἐπιχειρηματικῆς ἐνεργητικότητος ἰδιωτῶν, δηλαδὴ καλύπτεται ἀπὸ τὴν ίδιωφελῆ κερδοθηρευτικὴ μέριμνα, ἡ ὁποία καὶ δὲν ἐπιδεικνύει ἰδιαίτερη εὐαισθησία στὴν ἐθνικὴ διάστασι τῶν ἐνεργημάτων της. Ἀλήθεια, τὴν ὁποία μὲ τόση ἐνάργεια ἐπεσήμανεν ἤδη ὁ ἀείμνηστος ἱδρυτὴς τῆς 2ας Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας Ἀλέξανδρος Παπαναστασίου εἰς τὸ περὶ καὶ ὑπὲρ τοῦ ἐθνικισμοῦ ἐξαίρετον πόνημά του ( καὶ ἂς ὑπάρχουν σήμερα τόσοι ἀνοηταίνοντες, ποὺ ἀπὸ παχυλὴ ἀμάθεια καταφέρονται ἐναντίον τοῦ ἐθνικισμοῦ, συγχέοντες αὐτὸν μὲ τὸν ἄσχετο σωβινισμό! ). Τὸ ἰδιαιτέρως βλαπτικὸν ἔγκειται ἀλλοῦ, εἰς τὸ ὅτι ἡ πρακτικὴ τῆς ξένης γλώσσης εἰσεπήδησεν ἀκάθεκτη ἀπὸ τὸν ἰδιωτικὸ καὶ στὸν δημόσιο τομέα. 5. Ἔτσι, ἐμφανίζομεν εἰς τὴν Πατρίδα μας τὸ μοναδικό, μὴ ἀπαντώμενο σὲ καμμιὰ ἄλλη ξένη χώρα, φαινόμενο νὰ χρησιμοποιοῦμε στὰ σημεῖα εἰσόδου καὶ ἐξόδου τῆς χώρας μας (ἀεροδρόμια, λιμάνια), σὲ ὅλες χωρὶς ἐξαίρεσι τὶς πόλεις καὶ τὰ χωριά μας, σὲ ὅλους τοὺς δρόμους καὶ τὶς πλατεῖες, στοὺς ὁδοδεῖκτες τῆς ὑπαίθρου, στὶς διάφορες τοποθεσίες, στὰ πάντα ἐπιγραφὲς μὲ διπλῆ καταγραφὴ τῶν ὀνομάτων, μὲ ἑλληνικοὺς καὶ λατινικοὺς χαρακτῆρες! Μὲ ὄχι σπάνια μάλιστα ἐσφαλμένη τὴν δεύτερη καταγραφή. Τὶ μᾶς ὡδήγησε συλλογικῶς στὴν ἀσχημία αὐτή, δηλαδὴ οὐσιαστικῶς στὴν καταφρόνησι τῆς Ἑλληνικῆς μας γλώσσης ; Γιατὶ νὰ τὴν κρίνουμε ἀνεπαρκῆ πρὸς τοπωνυμικὴ ἐνημέρωσι τῶν ξένων, ὅταν ὅλοι οἱ ξένοι στὴν ἐγκύκλιο παιδεία τους μαθαίνουν καὶ Ἑλληνικὰ καὶ γνωρίζουν τοὐλάχιστον τοὺς ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες, οἱ δὲ παντελῶς ἀμαθεῖς καταφθάνουν στὴν χώρα μας ὄχι μόνοι, ἀλλὰ σὲ ὠργανωμένες ὁμάδες μὲ ἐνημερωμένους πάντοτε ὁδηγούς ; 6. Τὸ ἴδιο κακὸ ἔπληξε καὶ τὴν Ἐκκλησία μας. Ἡ ὁποία, παρὰ τὶς συχνὲς ἑλληνοκεντρικὲς διακηρύξεις τοῦ προκαθημένου της, ὑποπίπτει σὲ βαρύτερο ἀτόπημα, χρήσεως ὄχι ἁπλῶς λατινικῶν χαρακτήρων, ἀλλὰ κειμένων δίγλωσσων, σὲ ἑλληνικὴ καὶ ἀγγλικὴ γλῶσσα! Ὅπως συμβαίνει μὲ τὶς προσκλήσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου στὸν καθιερωθέντα ἐτήσιο ἑσπερινὸ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου τῆς 29 ης Ἰουνίου στὴν Πνύκα, ἀτόπημα, τὸ ὁποῖο καὶ ἐπεσήμανα μὲ ἐπιστολή μου (τῆς ) πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο, ματαίως, ὅμως, ὅπως φαίνεται, ἀφοῦ ἔκτοτε, τὰ ἑπόμενα ἔτη, δὲν ἔλαβα σχετικὴ γιὰ τὸν ἑσπερινὸν αὐτὸν πρόσκλησι! Προφανῶς γιὰ νὰ μὴν ἴδω ἐπαναλαμβανομένη τὴν ἐπισημανθεῖσα ξενοδουλεία. 7. Καὶ τὸ κακὸ συμπληρώνεται μὲ τὴν ἴδια πρακτικὴ δυστυχῶς καὶ ἀπὸ τὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις. Ἀπὸ χρόνια τώρα, τὰ προγράμματα τῶν στρατιωτικῶν παρελάσεων τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ἐθνικῆς Ἀμύνης γιὰ τὴν 25 η Μαρτίου εἰς τὰς Ἀθήνας καὶ τοῦ Γ Σώματος Στρατοῦ γιὰ τὴν 28 η Ὀκτωβρίου εἰς τὴν Θεσσαλονίκην

5 ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ 5 συντάσσονται δίγλωσσα, εἰς ἑλληνικὴν καὶ παραπλεύρως καὶ ἰσοϋψῶς εἰς ἀγγλικὴν γλῶσσαν! Πρὸς τί ; Ἐλέχθη μὲ περισσὴ ἀφέλεια καὶ ἐθνικὴ ἐπιπολαιότητα ἀπὸ ἐπίσημό μας πρόσωπο, ὅταν διετύπωσα τὴν σχετικὴ παρατήρησι : μά, γιὰ νὰ ἐνημερώνωνται οἱ ξένοι πρέσβεις, ποὺ παρακολουθοῦν τὴν παρέλασι! Λέτε, νὰ μὴ πληροφοροῦνται οἱ ξένοι γιὰ τὴν σύνθεσι τῶν παρελάσεων ἀπὸ τοὺς ἰδικούς των διερμηνεῖς καὶ τὴν πληθώρα τῶν πολυποίκιλων πρακτόρων τους, ποὺ ἁλωνίζουν στὴν χώρα μας, καὶ νὰ χρειάζωνται τὴν ἐπὶ τοῦ ἰδίου προγράμματος διερμήνευσι ; Ἡ ὁποία ἐπὶ τέλους, ἂν αὐτὸς ἦταν ὁ καϋμός, θὰ ἠμποροῦσε νὰ ἀναπληρωθῇ μὲ συμπληρωματικὸ εἰδικὰ γι αὐτοὺς φυλλάδιο, ἐπιδιδόμενο μαζὶ μὲ τὴν εἰς τὴν ἑλληνικὴν πρόσκλησιν. Καὶ φυσικά, δὲν φιλοξενεῖ μόνον ἡ Ἑλλὰς ξένους πρέσβεις καὶ διπλωματικοὺς ἀντιπροσώπους, τὸ ἴδιο συμβαίνει μὲ ὅλες τὶς χῶρες τοῦ πολιτισμένου τοὐλάχιστον κόσμου. Σὲ καμμιὰ ὅμως ξένη χώρα δὲν χρησιμοποιεῖται ἄλλη γλῶσσα ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐπίσημη ἰδική της σὲ κρατικὰ ἔγγραφα καὶ μάλιστα στὰ ἐπίσημα προγράμματα ἑορτασμοῦ ἐπετειακῶν ἐκδηλώσεων ἢ παρελάσεως τῶν Ἐνόπλων της Δυνάμεων... Ἔχω καὶ ἰδίαν τοῦ πράγματος ἀντίληψιν ἀπὸ κατ ἐξοχὴν δημοκρατικὴ χώρα, τὴν Γαλλία. 8. Μὲ ἀνείπωτη ἐθνικὴ ὀδύνη καταγράφω τὰ ἀνωτέρω. Εἶναι καιρὸς νὰ τελειώνουμε μὲ τὴν προκείμενη ἀσχημία τῆς ἐπισήμου χρησιμοποιήσεως καὶ ξένης γλώσσης (τῆς ἀγγλικῆς), ἐκφραστικὸ δεῖγμα ἐθνικῆς μας δουλοφροσύνης ἔναντι ξένων. Νὰ μὴ καταφρονοῦμε, ἀντιθέτως νὰ εἴμαστε ἐξεχόντως ὑπερήφανοι γιὰ τὴν ἀδιατίμητη ἑλληνική μας γλῶσσα. Ἂς συνειδητοποιήσουμε, ὅτι ἡ ἑλληνικὴ εἶναι ἡ μητέρα τῶν περισσοτέρων ξένων γλωσσῶν. Καὶ αὐτὴ ἡ ἀγγλικὴ γλῶσσα περιέχει λέξεις ἑλληνικές [ ὅσοι ἀμφιβάλλουν, ἂς ἴδουν τὴν καταγραφή τους στὸ ἐξαίρετο ἀπὸ σελίδες μεγάλου σχήματος βιβλίο λεξικὸ τοῦ Ἀριστείδη Ε. Κωνσταντινίδη, ὑπὸ τὸν τίτλο «Ἡ Οἰκουμενικὴ διάσταση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας», Θεσσαλονίκη, Ἐπίσης, τὸ λαμπρό, ἀπὸ 700 σελίδες μεγάλου σχήματος, ἔργο τῆς Ἄννας Τζιροπούλου Εὐσταθίου, «Ἕλλην Λόγος. Πῶς ἡ Ἑλληνικὴ γονιμοποίησε τὸν παγκόσμιο λόγο», ἔκδοσις γ, Ἀθῆναι 2005 ]. Αὐτὴν τὴν γλῶσσα, τὴν μοναδικὴ καὶ ἀνεπανάληπτη, τὴν ἰδική μας, τὴν ἑλληνική μας γλῶσσα, ἐπιβάλλεται καὶ νὰ χρησιμοποιοῦμε ὄχι μόνο στὴν καθημερινή μας ζωή, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλες τὶς παντοῖες ἐκδηλώσεις τοῦ ἐθνικοῦ μας βίου, τοῦ ἰδιωτικοῦ καὶ πρὸ παντὸς τοῦ δημοσίου τομέως. Ὅλοι οἱ Ἕλληνες πρέπει νὰ συνειδητοποιήσουμε βαθύτατα τὴν ἀνάγκην αὐτή. Γιὰ νὰ μὴ διολισθήσουμε βαθμηδόν, χωρὶς νὰ τὸ καταλάβουμε, στὴν ὁλοκληρωτικὴ ἀπάρνησι τῆς γλώσσης μας μὲ τὴν γλωσσική μας ξενοδουλεία, ποὺ θὰ σημάνει καὶ τόν, τόσον ἐπιδιωκόμενον ἀπὸ ἐμφανεῖς καὶ ἀφανεῖς ἐπιβούλους, ἀφανισμὸν τῆς ἐθνικῆς μας αὐθυπαρξίας. Καὶ φυσικὰ ὅσοι ἁρμόδιοι πρέπει νὰ ἐπιτελέσουν τὸ ἐπὶ τοῦ προκειμένου ἐθνικόν τους καθῆκον. Νέα Πεντέλη, 29 η Μαρτίου 2007

6 6 ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ UΜΕΡΟΣ Β 5. ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ Μ. Μ. Ε. γ) ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΘΛΙΟΤΗΣ Διάψευσις νοσηρῶς κακοήθους δημοσιεύματος Δύο ἐπιστολαὶ (30ῆς καὶ 31ης Ἰανουαρίου 2007) πρὸς τὴν ἐφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Α 3. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ια) ΑΝΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ ΜΟΥ ΘΗΤΕΙΑΣ (1985 1990) Ἐπιστολὴ 18 ης Μαρτίου 2005 πρὸς ἐφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Γ 3. Θ Ε Μ Α Τ Α στ) ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Γενικὴ Εἰσήγησις εἰς Ἐπιστημονικὴν Ἡμερίδα Δικηγορικοῦ Συλλόγου Ροδόπης ( Κομοτηνὴ 22.3.2006 ) ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθόδοξη Ποιμαντικὴ Ψυχολογία

Ορθόδοξη Ποιμαντικὴ Ψυχολογία Ορθόδοξη Ποιμαντικὴ Ψυχολογία Συνοπτικὸ διάγραμμα τοῦ προβλήματος * Σύντομη Ιστορικὴ Ἀναδρομὴ α κ. Ιωάννου Κορναράκη Ομοτίμου Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου τῶν Ἀθηνῶν «Στὶς Θεολογικὲς Σχολὲς τῆς Ελλάδας, ἐδῶ

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς

Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς 5η Σύνοδος Πανδιασπορᾶς Εκλογὴ νέου Πρωθιεράρχου Χειροτονία Επισκόπου

Διαβάστε περισσότερα

Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Μέρος Γ (τελευταῖον).

Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Μέρος Γ (τελευταῖον). Αντι-πατερικὴ ἡ συμμετοχὴ τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴν Θρονικὴ Εορτὴ τῆς Παπικῆς Ρώμης Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Ιερομονάχου Κλήμεντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων,

ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων, Sbatti il mostro in prima pagina 1 Η λαγνεία τοῦ «κακοῦ» στὰ ΜΜΕ* Νίκος Βαραλῆς ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων, καταστροφῶν καὶ διαστροφῶν σὲ ἀπεριόριστες ποσότητες. Ο δημοσιογραφικὸς

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;*

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;* «Νομιμοποίηση τῆς Ἐλεύθερης Συμβίωσης» (δ ) Ἕνα εἶδος πολιτικοῦ γάμου; Ἕνα εἶδος τρίτου γάμου; Μείωση τῆς ἀπόστασης ἀπὸ τὸν Γάμο; Ἕνα βῆμα πρὸς τὸν Γάμο; Τρίτης κατηγορίας γάμος; Γάμος χωρὶς στεφάνι; Παλλακεία;

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ*

Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Υποδοχῆς τῶν τιμίων αὐτοῦ Λειψάνων στὴν Ιερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς (Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα) Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ* Βίος και Θαύματα α.γόνος

Διαβάστε περισσότερα

Matrix. Γ.Κ. Τσέγκου «Ὁ Ψυχιατρικός. Νέα ἀπὸ τὸ Ἐκδοτικὸ Τμῆμα 2. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς Ἐκπαιδεύσεις 4. Νέα ἀπὸ τὶς Ἑταιρεῖες 5

Matrix. Γ.Κ. Τσέγκου «Ὁ Ψυχιατρικός. Νέα ἀπὸ τὸ Ἐκδοτικὸ Τμῆμα 2. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς Ἐκπαιδεύσεις 4. Νέα ἀπὸ τὶς Ἑταιρεῖες 5 Matrix Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 4 N O Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 Ἑξαμηνιαῖο Ἐνημερωτικό Ἔντυπο Διανέμεται δωρεὰν στὰ μέλη καὶ τοὺς σπουδαστὲς τοῦ Α.Ψ.Κ. καὶ τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Συντακτικὴ ὁμάδα: Ἑλένη Μοράρου, Νατάσα Καραποστόλη,

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Ἤπειρος, λαογραφικὲς ἀποστολές, δημοτικὰ τραγούδια, χοροί.

Λέξεις κλειδιά: Ἤπειρος, λαογραφικὲς ἀποστολές, δημοτικὰ τραγούδια, χοροί. Δημήτριος Β. Οἰκονομίδης (1909 2010), Λαογραφικὲς αποστολὲς στὴν Ἤπειρο ἀπό το 1951 ἕως τὸ 1967, ( Demetrios Ekonomides (1909 2010), Missions for Folklore Fieldwork in Epirus, 1951 1967), ΕΚΕΕΛΑΑ, τόμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 247 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» *

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» εἶναι ἕνα ὑπέροχο πολὺ συνοπτικὸ κείμενο, ποὺ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 1 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΓ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 319 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΜΑ Ι ΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2014-09. Κουζανός: Η σοφία της αγνωσίας

2014-09. Κουζανός: Η σοφία της αγνωσίας 1/8 2014-09 Κουζανός: Η σοφία της αγνωσίας Nicolaus Cusanus: Η σοφία της αγνωσίας. Ο Θεός, ο κόσμος, ο άνθρωπος (μτφρ. Γ. αρδιώτης, εισ.-επιμ. Ν. Αυγελής Σειρά: Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη 2). Θεσσαλονίκη: Σταμούλης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ Α ΑΝΩΤΕΡΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Ὁρισµός. Ὁ ὅρος Λειτουργικὴ σχηµατίσθηκε ἀπὸ τὴν λέξη λειτουργία,

Διαβάστε περισσότερα

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4 Matrix Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 1 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 1 Ἑξαμηνιαῖο Ἐνημερωτικό Ἔντυπο Διανέμεται δωρεὰν στὰ μέλη καὶ τοὺς σπουδαστὲς τοῦ Α.Ψ.Κ. καὶ τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Ἀγαπητοί συνάδελφοι, Χρόνια Πολλά καί Χριστός Ἀνέστη.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Χριστοδούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατὰ τὰ τελευταῖα 50 χρόνια, ἡ ἰατρικὴ ἐπιστήµη προόδευσε ἁλµατωδῶς,

Διαβάστε περισσότερα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα Επὶ τῇ Συνάξει Πάντων τῶν ἐν Ἀσκήσει Λαμψάντων Οσίων (Σάββατον τῆς Τυρινῆς) Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα (1840-1915) Αʹ. Σύντομος Βίος Η ΗΓΟΥΜΕΝΗ Ταϊσία, κατὰ κόσμον

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο. Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας, τόμ. 33 (2009-2010)

Κείμενο. Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας, τόμ. 33 (2009-2010) Μαρία Μηλίγκου Μαρκαντώνη, Γεώργιος Κ. Σπυριδάκης (1963 1972). Τὸ Ἀρχεῖο Χειρογράφων Συλλογῶν Πρωτογενοῦς Ὕλης καὶ τὸ Σπουδαστήριο Λαογραφίας (κατάθεση ψυχῇς), (Georgios K. Spyridakis (1963 1972). The

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 135 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 21 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ Μ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 207 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΙΩΠΗΡΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ καὶ τὰ ἰδιωτικὰ γραπτὰ

ΗΣΙΩΠΗΡΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ καὶ τὰ ἰδιωτικὰ γραπτὰ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΟΡΑΗ Ι Κοινοὶ τόποι στὴν κοραϊκὴ ἀλληλογραφία τῶν ἀρχῶν τοῦ 19ου αἰώνα καὶ στὸν Διάλογο δύο Γραικῶν... 1805 ΗΣΙΩΠΗΡΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ καὶ τὰ ἰδιωτικὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 71 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ Μ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Διάλεξη τοῦ Ἰωάννου Μ. Φουντούλη ποὺ ἔγινε στὸ Δημοτικὸ Θέατρο Μυτιλήνης στὰ πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Ἑβδομάδος τῶν Λεσβίων Ἁγίων στὶς 21 Ἰουνίου 1995. «Ὁ Ποιμήν», τ. Ξʹ (1995),

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΝΗ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΤΗ ΔΙΝΗ ΕΝΟΣ ΧΡΕΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 18ου ΑΙ.

Η ΜΟΝΗ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΤΗ ΔΙΝΗ ΕΝΟΣ ΧΡΕΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 18ου ΑΙ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ Η ΜΟΝΗ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΤΗ ΔΙΝΗ ΕΝΟΣ ΧΡΕΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 18ου ΑΙ. Στὸ ἰδιωτικὸ ἀρχεῖο τῆς οἰκογένειας Περούλη 1 ποὺ ἀπόκειται στὸ Κρατικὸ Ἀρχεῖο τῆς Βενετίας, 2 ἀνάμεσα στὰ πολλὰ ἄλλα

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ Ἡ σύνταξη τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἒγινε από τό Ιερόν Ησυχαστήριον «Ευαγγελιστής Ιωάννης ὁ Θεολόγος» και ἀποτελεί εἰσαγωγή τοῦ έργου «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς Λόγοι επτά» του Ἁγίου Νικόλαου Καβάσιλα ὅπως ἐκδόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα*

Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα* Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας ἐν Ρωσίᾳ Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα* Οἱ 14 Στάρετς: Μωϋσῆς, Ἀντώνιος, Λεωνίδας/ Λέων, Μακάριος, Ιλαρίων, Ἀμβρόσιος, Ἀνατόλιος Αʹ, Ισαὰκ

Διαβάστε περισσότερα