ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ"

Transcript

1 ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γεληόγλοσ Χριζηίνα Βιβλιοθήκη Οικονομικού Πανεπιζηημίος Αθηνών, Βιβλιοθηκονόμορ MSc, MBA, Παηηζίων 76, Αθήνα, Παναγοπούλοσ Θηρεζία, Πέηζας Γημήηριος Βιβλιοθήκη Οικονομικού Πανεπιζηημίος Αθηνών, Βιβλιοθηκονόμορ MSc, Παηηζίων 76, Αθήνα, Περίληψη ηηο κέξεο καο ε πνηφηεηα απνηειεί αληηθείκελν έληνλεο επηζηεκνληθήο δηεξεχλεζεο ζην ρψξν ησλ βηβιηνζεθψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο. Οη βηβιηνζήθεο πάληα επηζπκνχζαλ λα πξνζθέξνπλ πνηνηηθέο ππεξεζίεο ζηνπο ρξήζηεο ηνπο. ήκεξα νη πξνθιήζεηο κε ηηο νπνίεο βξίζθνληαη αληηκέησπεο θαη νη απμαλφκελεο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ απνηεινχλ ηελ θηλεηήξην δχλακε πνπ ηηο σζεί ζηε δηνίθεζε πνηφηεηαο ψζηε λα επηηεπρζεί θαη λα δηαζθαιηζηεί ε παξνρή ησλ βέιηηζησλ ππεξεζηψλ. Δπηθξαηεί ε άπνςε φηη ε πηνζέηεζε ελφο ζπζηήκαηνο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο (ΓΟΠ) κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ηα κέγηζηα ζηελ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ σζηφζν ε εθαξκνγή ηεο ζπρλά παξνπζηάδεη δπζθνιίεο θαη ζπλαληά εκπφδηα ιφγσ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ παξνπζηάδνπλ νη βηβιηνζήθεο. Πξνθεηκέλνπ νη βηβιηνζήθεο λα εθαξκφζνπλ κε επηηπρία έλα ζχζηεκα ΓΟΠ θξίλεηαη ζθφπηκε ε απφιπηε δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο ζηηο πξαθηηθέο ηεο. Βέβαηα ε πηνζέηεζε ελφο ζπζηήκαηνο ΓΟΠ ζε κηα βηβιηνζήθε δε ζεκαίλεη πσο απηνκάησο ηα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο πνπ παξέρεη γίλνληαη πεξηζζφηεξν πνηνηηθά, ζεκαίλεη φηη ν νξγαληζκφο ζέηεη ζηφρνπο πνηφηεηαο, παξαθνινπζεί ηηο απαηηήζεηο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ θαη πινπνηεί θχθινπο ζπλερνχο βειηίσζεο. πλεπψο ηα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο ηνπ νξγαληζκνχ βειηηψλνληαη ζπλερψο. Απηφ φκσο δελ ζπκβαίλεη άκεζα κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ΓΟΠ αιιά ζε βάζνο ρξφλνπ. Μηα παξάκεηξνο ηεο ΓΟΠ πνπ ζα καο απαζρνιήζεη, θαη γηα ηελ νπνία δελ γίλεηαη ζπρλά ιφγνο απφ ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ, είλαη ην θφζηνο ηεο πνηφηεηαο. Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζην θφζηνο ηεο πνηφηεηαο ελλννχκε φρη κφλν ην θφζηνο εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο αιιά θαη ην θφζηνο πνπ

2 πξνθχπηεη απφ ηελ έιιεηςή ηνπο. Ζ απνπζία ζπζηήκαηνο ΓΟΠ ζε έλαλ νξγαληζκφ έρεη απνδεηρζεί πσο θνζηίδεη πεξηζζφηεξν απ φηη θνζηίδεη ε εθαξκνγή ηνπ. Σν θφζηνο πνηφηεηαο βνεζάεη ηε δηνίθεζε λα αληηιεθζεί ηελ θξηζηκφηεηα ησλ πξνβιεκάησλ πνηφηεηαο νπφηε θαη λα ζρεδηάζεη ελέξγεηεο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπο. Ζ παξνχζα εηζήγεζε μεθηλά κε κηα εηζαγσγή ζην ζέκα ηεο ΓΟΠ ζηηο Βηβιηνζήθεο θαη παξαηίζεληαη ηα νθέιε πνπ κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ νη βηβιηνζήθεο απφ ηελ πηνζέηεζε δηνηθεηηθψλ ζπζηεκάησλ απηνχ ηνπ είδνπο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ ΓΟΠ θαη ηέινο αθνινπζεί κηα πξνζέγγηζε ηνπ θφζηνπο ηεο πνηφηεηαο ζηηο Βηβιηνζήθεο. Λέξειρ κλειδιά: Γιοίκηζη Ολικήρ Ποιόηηηαρ, Βιβλιοθήκερ, Κόζηορ Ποιόηηηαρ Abstract Nowadays, quality is a subject of intense scientific investigation in the sector of librarianship and information services. Libraries always wanted to provide qualitative services to their users. The challenges libraries face today in addition to increasing users requirements, result in the need for application of quality management in libraries. It is believed that the application of a Total Quality Management (TQM) system in libraries helps these organizations to meet successfully their users needs. However, the application of TQM often comes across difficulties and obstacles that result from the special characteristics of libraries. Generally speaking, the successful application of a TQM system mostly depends on the total commitment of the organization to the practices of TQM. The application of a TQM system in a library does not ensure that the services provided to the users will directly become more qualitative. It ensures that the organization, sets objectives about the quality of its services, monitors the users requirements and needs, and applies continuous improvement practices. The application of those practices result in the progressive improvement of products and services of the organization. A very important parameter of TQM is the quality cost. Referring to quality cost we don t only mean the cost of applying a quality system but also the cost deriving from its absence. Lack of a TQM system in an organization has been proved more costly than its application. The quality cost gives to a library manager the opportunity to have a perfect understanding of the quality related problems. That piece of information enables him to design practices that will reduce the problem. In other words, the quality cost is a key element to set organization objectives. 2

3 This paper starts with an introduction about the application and benefits of TQM in libraries and information services. It reviews the difficulties and obstacles libraries face when implementing TQM and looks into the quality cost in the library sector. Keywords: Total quality management, libraries, quality cost 1. Διζαγωγή Οη Βηβιηνζήθεο πάληα πξνζπαζνχζαλ λα παξέρνπλ πνηνηηθέο ππεξεζίεο ζηνπο ρξήζηεο ηνπο. ην παξειζφλ ε αμηνπνίεζε πεξηζζφηεξσλ πφξσλ, ε πξφζθηεζε πεξηζζφηεξσλ βηβιίσλ θαη ε κεηαζηέγαζε ζε κεγαιχηεξνπο ρψξνπο ζπληζηνχζαλ ηελ πνηφηεηα. ην λέν πιεξνθνξηαθφ πεξηβάιινλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ θέληξνπ πιεξνθφξεζεο κεηαηνπίδεηαη απφ ηελ απφθηεζε θαη ηελ νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ, ζηνλ απνδέθηε ησλ ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο θαη ηηο πιεξνθνξηαθέο ηνπ αλάγθεο, ελψ ε πνηφηεηα νξίδεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ ρξήζηε ν νπνίνο θαζνξίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Ο βηβιηνζεθνλφκνο δελ κπνξεί λα είλαη απηφο πνπ απιά θαηεπζχλεη πξνο ηελ πιεξνθνξία αιιά εθείλνο πνπ βνεζά ζην λα πξνζδηνξηζζεί ε πιεξνθνξηαθή αλάγθε ηνπ ρξήζηε θαη πξνζθέξεη πιεξνθφξεζε γηα ηελ θάιπςε απηήο ηεο αλάγθεο. Γηα λα θαηαθέξεη ε ζχγρξνλε Βηβιηνζήθε λα αληαπνθξηζεί κε επηηπρία ζε απηφ ην ξφιν, αλαδεηά δηαξθψο λέεο δηνηθεηηθέο ηερληθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ ζα ηε θέξνπλ πην θνληά ζηελ πνηφηεηα. Ζ Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο (ΓΟΠ) απνηειεί κηα δηνηθεηηθή θηινζνθία πνπ βαζίδεηαη ζηηο αλζξψπηλεο δπλαηφηεηεο, ζηελ νκαδηθή εξγαζία, ζηε ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ θαη ζηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε, ζην καθξνπξφζεζκν πξνγξακκαηηζκφ θαη ζηε ζπλερή βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ. Πηζηεχεη ζηε ζπνπδαηφηεηα πνπ έρεη ν παξάγσλ άλζξσπνο, απαηηεί ηελ πξνζπάζεηα θαη ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ αηφκσλ, ηελ απνδνρή θνηλνχ νξάκαηνο θαη ζθνπψλ θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ ηα νπνία πξνζδηνξίδνπλ ην πφζν θαιά έλα ζχζηεκα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κειψλ κέζα θαη έμσ απφ έλαλ νξγαληζκφ. Ζ εθαξκνγή ηεο ΓΟΠ ζε κηα βηβιηνζήθε θαζηζηά ζαθέο ζην ζχλνιν ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πσο ε πνηφηεηα είλαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο «δσήο» ηεο Βηβιηνζήθεο θαη δελ πεξηνξίδεηαη ζηηο επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηκήκαηα. Δπηπξνζζέησο, θαζίζηαηαη αληηιεπηφ πσο ε θάζε δαπάλε είλαη άκεζα ζπζρεηηδφκελε κε ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο θαη απνηππψλεη ηελ επίδξαζε πνπ έρεη θάζε εξγαζία ζε φια ηα ηκήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε. 2. Οθέλη από ηην εθαρμογή ηης ΓΟΠ ζηις βιβλιοθήκες Παξαθάησ ζα πξνζπαζήζνπκε λα ζθηαγξαθήζνπκε ην πφζν επσθειήο είλαη ε ΓΟΠ γηα ηηο βηβιηνζήθεο παξαζέηνληαο ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο κία βηβιηνζήθε έρεη λα σθειεζεί απφ ηελ εθαξκνγή ηεο. 2.1 Δπικένηπυζη ζηοςρ σπήζηερ και ανηιμεηώπιζη ηος ανηαγυνιζμού Ζ δηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα ήζειε ν ρξήζηεο είλαη ν πξνθαλήο ιφγνο εθαξκνγήο ηεο ΓΟΠ. Ζ πιεξνθνξία απνθηά αμία κε ηε ρξήζε ηεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε θαηαλφεζε ησλ επηζπκηψλ ησλ ρξεζηψλ νδεγεί ζηελ νξγάλσζε ηεο πιεξνθνξίαο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη δηαζέζηκε ζε φζν ην δπλαηφλ επξχηεξν θνηλφ θαη φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξα. Δπηπιένλ, φπσο νη Griffiths θαη King (1991, 3

4 p.17) έρνπλ επηζεκάλεη, «ν ρξφλνο πνπ δηαζέηνπλ νη ρξήζηεο γηα λα έιζνπλ κέρξη ηε βηβιηνζήθε θαη λα ιάβνπλ ηειηθά ηελ πιεξνθφξεζε πνπ ηνπο ελδηαθέξεη είλαη ην ηίκεκα πνπ πιεξψλνπλ γηα ηε ρξήζε ησλ βηβιηνζεθψλ. Όζν πεξηζζφηεξν θαινχληαη λα πιεξψζνπλ, αλαθνξηθά κε ην ρξφλν, ηφζν πην απξφζπκνη είλαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ππεξεζίεο ηεο». Οη ππεξεζίεο θαη ηα πξντφληα πξέπεη λα δηαθξίλνληαη απφ πνηφηεηα ψζηε λα θαιχπηνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ θαη λα κελ ηνπο αθήλνπλ πεξηζψξην λα ζηξαθνχλ ζε αληαγσληζηέο. Με άιια ιφγηα, ν ηθαλνπνηεκέλνο ρξήζηεο είλαη ε θαιχηεξε δηαθήκηζε γηα ηε βηβιηνζήθε. 2.2 Δνδςνάμυζη πποζυπικού Σν πξνθίι ηνπ λένπ βηβιηνζεθνλφκνπ αιιάδεη. Ζ ζπλερήο εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ είλαη έλα απφ ηα βαζηθά ζπζηαηηθά επηηπρίαο ζηελ αλαδήηεζε ηεο πνηφηεηαο. Ζ εθπαίδεπζε φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ αθνξά ηφζν ζε ζέκαηα θαηαλφεζεο ηεο έλλνηαο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο, θαηάξηηζε ζε ζέκαηα λέσλ ηερλνινγηψλ θαη εμειίμεσλ ηνπ θιάδνπ ηεο βηβιηνζεθνλνκίαο, φζν θαη ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο. Καηά ηελ εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη ε ηάζε ηνπο λα θάλνπλ εξσηήζεηο, θαη λα αλαδεηνχλ δηεπθξηλήζεηο απφ ηελ δηνίθεζε ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ξφινπ πνπ θαινχληαη λα δηεθπεξαηψζνπλ φπνηε ην ρξεηάδνληαη. Ζ εθπαίδεπζε δελ απμάλεη κφλν ηελ επάξθεηα ηθαλνηήησλ αιιά θαη ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπο, κε απνηέιεζκα νη ππάιιεινη λα είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθνί ζηελ εξγαζία ηνπο. Δπίζεο καζαίλνπλ πψο λα ρεηξίδνληαη δχζθνιεο θαηαζηάζεηο θαη λα είλαη πεξηζζφηεξν επέιηθηνη, ηθαλνπνηψληαο ηηο απαηηήζεηο ρσξίο απαξαίηεηα λα θαηαζηξαηεγνχληαη νη θαλφλεο ηεο βηβιηνζήθεο. Πξέπεη φκσο λα είλαη κία ζπλερήο δηαδηθαζία γηαηί κφλν έηζη ζα ππάξρεη ζπλερήο βειηίσζε, πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο θαηλνηνκηθψλ αιιαγψλ. 2.3 Αύξηζη ζςμμεηοσήρ ηος πποζυπικού και ικανοποίηζη από ηην επγαζία Ζ επάξθεηα ηθαλνηήησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δπλαηφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ ζηηο ζπλαιιαγέο κε ην θνηλφ ή ζρεηηθά κε ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη γηα ηε βειηίσζε ηνπ ηκήκαηνο ή ζε νπνηαδήπνηε πεξηνρή ν δηεπζπληήο επηζπκεί ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ, απμάλεη ζπλήζσο ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία, αξθεί λα έρνπλ πξνθαζνξηζηεί νη ξφινη κέζα ζε θάζε δηαδηθαζία. Ζ ζπλεξγαζία δηεπζπληή θαη πξνζσπηθνχ ζηελ ζηνρνζεζία, ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ζηε ιχζε πξνβιεκάησλ είλαη ε θαιχηεξε εθπαίδεπζε, ρσξίο φκσο λα ππνηηκάηαη ε αμία ηεο ηαθηηθήο εθπαίδεπζεο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην πξνζσπηθφ εθπαηδεπηεί λα ζέηεη πξαγκαηνπνηήζηκνπο ζηφρνπο θαη ελζαξξχλεηαη απφ ην απνηέιεζκα, ε απηνπεπνίζεζε απμάλεη φπσο θαη ε δηάζεζε γηα ζπκκεηνρή. Έλα άηνκν πνπ αηζζάλεηαη ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία ηνπ, επηζπκεί λα παξακείλεη ζε απηή θαη επνκέλσο πξνζπαζεί λα βειηηψλεηαη θαη λα αλαπηχζζεηαη. Όηαλ ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο εθαξκφδνληαη νη βαζηθέο αξρέο ηεο ΓΟΠ ηφηε ηα άηνκα ιακβάλνπλ καθξνπξφζεζκε ηθαλνπνίεζε θέξλνληαο ζε πέξαο θαζήθνληα ηα νπνία έρνπλ λφεκα γηα ηα ίδηα, αλαγλσξίδεηαη ε εξγαζία ηνπο, έρνπλ πξνζσπηθή ππεπζπλφηεηα θαη επθαηξίεο γηα εμέιημε. Απηνί νη παξάγνληεο ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο δηαδηθαζίεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη ζε απηνχο νθείιεηαη ε επηηπρία ή απνηπρία φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο. Απηφ ηζρχεη αθφκε θαη αλ δελ ππάξρεη κέζα ζηνλ νξγαληζκφ ζχζηεκα νηθνλνκηθψλ αληαπνδφζεσλ ζρεηηθφ κε ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ αηφκσλ. Γελ είλαη απαξαίηεηε ε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο κέζα απφ έλα εμσηεξηθφ ζχζηεκα παξαθίλεζεο φπσο είλαη ε αχμεζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνιαβψλ. Σν εμσηεξηθφ ζχζηεκα παξαθίλεζεο νδεγεί ηα άηνκα ζην λα 4

5 δηεπζχλνπλ ηνπο άιινπο, λα πξνζηαηεχνπλ απηφ ην νπνίν θαηέρνπλ αθφκε θαη ζακπνηάξνληαο ηελ εξγαζία άιισλ, λα αληαγσλίδνληαη παξά λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, λα επηδηψθνπλ ην πξνζσπηθφ θέξδνο. Μφλν ηα άηνκα πνπ παξαθηλνχληαη εζσηεξηθά κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ην ζχζηεκα ζην νπνίν εξγάδνληαη θαη ζε απηφ ζηνρεχεη ε ΓΟΠ. Σα άηνκα επηζπκνχλ λα είλαη πεξήθαλα γη απηφ πνπ θάλνπλ θαη απερζάλνληαη ηηο θαθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ηηο θαθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο. Ζ βειηηζηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο επηηπγράλεηαη θαιχηεξα κέζα ζε θιίκα ζεβαζκνχ θαη ζπλεξγαζίαο θαη ν δηεπζπληήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ δεκηνπξγία απηνχ ηνπ θιίκαηνο. Όηαλ ηα άηνκα πεηζζνχλ φηη απηφ πνπ θάλνπλ έρεη αμία ηφηε γίλνληαη θαη παξαγσγηθφηεξα. 2.4 Υπεςθςνόηηηα ζηην ανάλητη καθηκόνηυν Μηα αθφκε πιεπξά ηεο ελδπλάκσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ αθνξά ηελ επζχλε πνπ αλαιακβάλεη ν ππάιιεινο γηα ηηο πξάμεηο ηνπ. Με ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηεο νιηθήο πνηφηεηαο, ην δεηνχκελν είλαη λα ιακβάλεη ν ρξήζηεο ηελ πιεξνθνξία πνπ ςάρλεη έπεηηα απφ κία επίζθεςή ηνπ ζηε βηβιηνζήθε. Ο ππάιιεινο νθείιεη λα ηεθκεξηψλεη ην πφζν θαιή ήηαλ θάζε ζπλαιιαγή θαη αλ έγηλε νηηδήπνηε ήηαλ εθηθηφ γηα λα βνεζεζεί ν ρξήζηεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν θαιιηεξγείηαη αίζζεκα επζχλεο ζην θάζε κέινο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 2.5 Σςνεπγαζία ηος πποζυπικού και ανηαλλαγή γνώζευν και εμπειπιών Δδψ ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε ηελ αμία δχν παξαγφλησλ πνπ ελδπλακψλνπλ ην πξνζσπηθφ θαη πξνζδίδνπλ ππεπζπλφηεηα: α) ν ξφινο ησλ νκάδσλ εξγαζίαο β) ν ξφινο ησλ κεληφξσλ σο παξάγνληαο αλάπηπμεο πξνζσπηθνχ. Μία απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ζηελ ΓΟΠ ζε έλαλ νξγαληζκφ ππεξεζηψλ είλαη ε θαιή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ, ε νκαδηθή εξγαζία αιιά θαη ε αλνηθηή επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο. Δπεηδή ηα άηνκα κέζα ζε κία νκάδα αιιεινεμαξηψληαη, νθείινπλ λα αλαπηχμνπλ ηελ ακνηβαία εκπηζηνζχλε, ηελ ζπλεξγαζία, ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Οη λένη ππάιιεινη αλαπηχζζνπλ κία θηινζνθία πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηελ πνηφηεηα αλ «θαζίζνπλ» καδί κε θάπνηνλ παιαηφηεξν ν νπνίνο ζα αλαιάβεη λα ηνπο κεηαδψζεη ηνλ ελζνπζηαζκφ θαη ηελ δέζκεπζε πνπ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ θαη εθείλνη ζην πεξηβάιινλ πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε θαη ηηο πνηνηηθέο ππεξεζίεο. Γηα απηφ ην ξφιν ζα πξέπεη λα επηζηξαηεπηνχλ εθείλνη νη ππάιιεινη πνπ αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζε απηή ηε δέζκεπζε. 2.6 Γιαημημαηική ζςνεπγαζία και επικοινυνία ηηρ πληποθοπίαρ πος παπάγεηαι ζηον οπγανιζμό Θα πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί ζε επίπεδν θεληξηθήο δηνίθεζεο, ε ζεκαζία ηεο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηα ηκήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ. Μπνξεί λα πξνζθέξεη πνιιά πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία πνπ παξάγεηαη εληφο ηνπ νξγαληζκνχ, θαη λα ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ παξφιν πνπ νη ζηφρνη ηεο βηβιηνζήθεο ελδερνκέλσο λα δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηνπο ζηφρνπο θάπνηνπ άιινπ ηκήκαηνο ηνπ νξγαληζκνχ. Γελ έρεη ζεκαζία αλ ηα ηκήκαηα κε ηα νπνία κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζπλεξγαζία πξνσζνχλ ηελ πιεξνθφξεζε. Κάζε ηκήκα παξάγεη πιεξνθνξία ε νπνία κπνξεί θαη ζα πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκε απφ ηελ θνηλφηεηα. Ζ δηνίθεζε ζα πξέπεη λα ελζαξξχλεη θαη λα πξνσζεί ηέηνηεο ζπλέξγεηεο πξνο φθεινο νιφθιεξνπ ηνπ νξγαληζκνχ. Αζθαιψο, απηή ε πξνζέγγηζε δηαθέξεη απφ ηελ επηθξαηνχζα λννηξνπία ηφζν ζε επίπεδν δηνίθεζεο φζν θαη ζε επίπεδν πξνζσπηθνχ. 5

6 Γηα λα επέιζεη ε αιιαγή, ζα πξέπεη λα δξνκνινγεζεί ε πηνζέηεζε κηαο ζεηξάο ζηνρεπκέλσλ ελεξγεηψλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ θαηάξγεζε ησλ ζπλφξσλ κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ θαη ζην επηθνηλσληαθφ άλνηγκα κεηαμχ ηνπο. Γηα λα γίλεη απηφ ζα πξέπεη αξρηθά λα πεηζζεί γηα ηα νθέιε κηαο ηέηνηαο ζπλεξγαζίαο ε αλψηεξε δηνίθεζε θαη ζηε ζπλέρεηα, ε δηνίθεζε θάζε ηκήκαηνο. Δθφζνλ βξεζνχλ ππνζηεξηρηέο, ζα πξέπεη λα δξνκνινγεζεί ε αλάιεςε ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ πνπ ζα βαζίδνληαη ζηελ δηαηκεκαηηθή ζπλεξγαζία θαη ηελ αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο, απφ ηηο νπνίεο φια ηα ζπλεξγαδφκελα κέξε ζα σθειεζνχλ. 2.7 Βεληίυζη ηηρ θέζηρ ηηρ βιβλιοθήκηρ μέζα ζηον οπγανιζμό Ζ γλσζηνπνίεζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο βηβιηνζήθεο ζηελ πνηφηεηα ζηέιλεη έλα μεθάζαξν κήλπκα ζηηο αξρέο πνπ παίξλνπλ απνθάζεηο αιιά θαη ζε φζνπο αλαιακβάλνπλ ηελ θαηαλνκή ησλ πεγψλ φηη ε βηβιηνζήθε είλαη έλαο νξγαληζκφο ν νπνίνο αηηηνινγεί ηελ χπαξμή ηνπ, ελψ ε δηνίθεζή ηνπ ελδηαθέξεηαη γηα ην θνηλφ πνπ εμππεξεηεί. Ζ βηβιηνζήθε δελ είλαη απιά ε ππεξεζία πνπ παξαδνζηαθά ππάξρεη κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ. Κάζε ιεηηνπξγία θαη θάζε ππεξεζία ηεθκεξηψλεη ηελ χπαξμή ηεο θαη απηφ δεκηνπξγεί κηα λέα εηθφλα γηα ην ηη είλαη βηβιηνζήθε θαη γηα πνην ζθνπφ ιεηηνπξγεί. Αζθαιψο απηφ είλαη ζέκα αληίιεςεο, εηδηθά ησλ αλζξψπσλ πνπ ιακβάλνπλ ηηο απνθάζεηο, φκσο απφ ηε ζηηγκή πνπ εθείλνη πεηζζνχλ ηφηε θαη ε ζέζε ηεο βηβιηνζήθεο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ βειηηψλεηαη αηζζεηά. 2.8 Σςνεσήρ βεληίυζη ηηρ ποιόηηηαρ ηυν πποζθεπόμενυν ςπηπεζιών και ζςνεσήρ αναπποζαπμογή ηοςρ ζηο διαμοπθούμενο πεπιβάλλον χκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία ηεο ΓΟΠ, ε ζπλερήο βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ, απνηειεί ηελ βαζηθή κεζνδνινγία ηεο. Ο πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ πνηφηεηα φπσο αλαθέξακε απαηηεί ζπλερή δέζκεπζε απφ φινπο φζνπο εκπιέθνληαη ζε απηήλ θαη απνηειεί ηε θηινζνθία ηνπ νξγαληζκνχ. ηφρνο ηεο ΓΟΠ δελ είλαη απιψο λα ελζαξξχλεη ην πξνζσπηθφ λα ζπκκεηέρεη ζηελ επηηπρία ηεο αιιά λα απνηειεί κέξνο ηεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο ε ζπλερήο βειηίσζε. 3. Γσζκολίες ζηην εθαρμογή ηης ΓΟΠ ζηις βιβλιοθήκες Ζ εθαξκνγή ηεο ΓΟΠ ζηε βηβιηνζήθε δελ ζηέθεηαη πάληνηε απφ επηηπρία θαζψο ππάξρνπλ νξηζκέλα εκπφδηα πνπ δπζρεξαίλνπλ ην έξγν ηεο δηνίθεζεο. Θα αλαθεξζνχκε ελ ζπληνκία ζε απηά γηα λα γίλνπλ γλσζηέο νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη δηνηθήζεηο ζηνλ δξφκν γηα ηελ πνηφηεηα. 3.1 Γέζμεςζη ηηρ διοίκηζηρ Έλα απφ ηα πξψηα εκπφδηα πνπ ζπλαληά ε εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ζε έλαλ νξγαληζκφ είλαη ε απαηηνχκελε δέζκεπζε απφ ηελ δηνίθεζε, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη ζπλερήο θαη ζε φια ηα επίπεδα. Σφζν ε αλψηεξε δηνίθεζε φζν θαη ε δηνίθεζε ηεο βηβιηνζήθεο ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ φηη απφ ηελ ζηηγκή πνπ αλαιακβάλνπλ λα εθαξκφζνπλ ΓΟΠ ζηνλ θνξέα, απαηηείηαη ε αλάινγε δέζκεπζε ε νπνία ζα πξέπεη λα ζπλερίδεηαη γηα πάληα γηα λα είλαη επηηπρήο. Έρεη κεγάιε ζεκαζία ε ηθαλφηεηα ηεο δηνίθεζεο λα δηνηθεί πάληνηε ππφ ην πξίζκα ηεο πνηφηεηαο: λα αληηιακβάλεηαη ην πεξηβάιινλ, λα εθηηκά θαηαζηάζεηο, λα ζέηεη νξάκαηα θαη ζηφρνπο, λα εθηηκά ηηο επηινγέο, λα πξνγξακκαηίδεη, λα αλαιακβάλεη δξάζε, λα ηξνπνπνηεί ηα ζρέδηα, λα παξαηεξεί, λα καζαίλεη απφ ηα ιάζε ηεο θαη λα πξνρσξά. 6

7 3.2 Η διαδικαζία ζςνεσούρ βεληίυζηρ Ζ δηαδηθαζία ζπλερνχο βειηίσζεο απαηηεί κεγάιε θαη ζπλερή πξνζπάζεηα θαη απφ ην πξνζσπηθφ. Γηα ηελ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο πνηφηεηαο ζε έλαλ νξγαληζκφ, απαηηείηαη κεγάινο θφπνο. Έρεη δηαπηζησζεί φηη ηα πξψηα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ΓΟΠ γίλνληαη νξαηά 3 κε 5 ρξφληα αξγφηεξα. Δπνκέλσο ε ζεκαζία ηεο πξνζπάζεηαο γίλεηαη αηζζεηή ζε βάζνο ρξφλνπ θαη ρξεηάδεηαη ππνκνλή θαη επηκνλή θαζψο ε δηαδηθαζία ζα είλαη ζπλερήο θαη επαλαιακβαλφκελε γηα πάληα. Δπηπιένλ, ε ηερλνγλσζία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, ε ζπλερήο εθπαίδεπζε ζηηο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο θαη ζηηο ηερληθέο αλαηξνθνδφηεζεο απφ ηνπο ρξήζηεο, ε εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα θνπιηνχξαο θαη ζπκπεξηθνξάο είλαη κία επέλδπζε πνπ ζηνηρίδεη ζε ελέξγεηα, ζε ρξφλν εξγαζίαο αιιά θαη ζε ρξήκαηα. 3.3 Ανηίζηαζη ζηη ζςνεπγαζία Έλα απφ ηα γλσζηά πξνβιήκαηα θαηά ηελ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο ΓΟΠ είλαη ε θπζηθή αληίζηαζε ησλ ππαιιήισλ λα εξγάδνληαη ζε νκάδεο πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηα θαζήθνληά ηνπο. Σν πξφβιεκα έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηηο κεζφδνπο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο ηξεηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο πνπ επλννχλ ηελ αηνκηθή κάζεζε. Απηή ε λννηξνπία ζπλερίδεηαη θαη ζηελ επαγγεικαηηθή δσή, θαη αλαζηέιιεη ηελ επηηπρή εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο ΓΟΠ, θαζψο βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ νκαδηθή εξγαζία γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ. Πνιινί είλαη απηνί πνπ ζα αληηζηαζνχλ ζε κία ηέηνηα πξννπηηθή πνπ ζπλεπάγεηαη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν εξγαζίαο ζε ζπλερή βάζε θαζψο ηα άηνκα θνβνχληαη φηη ζα ράζνπλ ηελ αηνκηθφηεηα θαη ηελ αλεμαξηεζία ηνπο. χκθσλα κε ην Εαβιάλν (2006) άιινη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ αξλεηηθά ζηελ ζπλεξγαζία ησλ αηφκσλ είλαη: Ζ έιιεηςε απνηειεζκαηηθήο εθπαίδεπζεο Ζ αλαπνηειεζκαηηθή εγεζία Ζ αζάθεηα ζηελ δηαηχπσζε ησλ ζθνπψλ θαη ησλ ζηφρσλ Ζ έιιεηςε ζπζηήκαηνο αληακνηβψλ θαη αλαγλψξηζεο Σν κε ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ Ζ αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ κηαο νκάδαο 3.4 Ο πόλορ ηηρ βιβλιοθήκηρ μέζα ζηον οπγανιζμό Ζ κε θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ηεο βηβιηνζήθεο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ, ηφζν απφ ην πξνζσπηθφ φζν θαη απφ ηελ ίδηα ηελ θνηλφηεηα πνπ εμππεξεηεί αθφκε θαη απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε, είλαη έλα απφ ηα βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη ν δηεπζπληήο κηαο βηβιηνζήθεο θαηά ηελ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο ζπλερνχο βειηίσζεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε ηε γεληθφηεξε λννηξνπία πνπ επηθξαηεί απέλαληη ζηε βηβιηνζήθε θαη ην ξφιν ηεο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ. Δάλ ε θνηλφηεηα ζεσξεί ηε βηβιηνζήθε δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία, ρσξίο ηελ νπνία ν νξγαληζκφο αδπλαηεί λα εθπιεξψζεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ηφηε ε δνπιεηά ηνπ δηεπζπληή γίλεηαη επθνιφηεξε ζε ζρέζε κε ηελ ππνζηήξημε ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο ζπλερνχο βειηίσζεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, κία βηβιηνζήθε πνπ πθίζηαηαη επεηδή είλαη παξάδνζε (φπσο π.ρ. ηα Παλεπηζηήκηα δηαζέηνπλ ηελ βηβιηνζήθε ηνπο), ρσξίο απηή λα έρεη θαηαθέξεη πξαγκαηηθά λα πείζεη ηελ θνηλφηεηα γηα ηελ αμία ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη, θαζηζηά ηελ εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο ζπλερνχο βειηίσζεο δχζθνιε ππφζεζε, δηφηη είλαη πηζαλφ λα ζηεξεζεί ηελ απαηηνχκελε ππνζηήξημε απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε αιιά θαη απφ ην πξνζσπηθφ 7

8 πνπ γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ πνηα είλαη ε ζέζε ηεο βηβιηνζήθεο ζηνλ νξγαληζκφ, ε νπνία πξφθεηηαη λα απνθαιπθζεί. Δίλαη ινηπφλ απαξαίηεην πξηλ αθφκε θαη απφ ην ζηάδην ηεο καθξνρξφληαο δέζκεπζεο, λα πεηζζεί νιφθιεξε ε θνηλφηεηα φηη είλαη πξνο ζπκθέξνλ ηεο ε εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο ζπλερνχο βειηίσζεο πνπ ζα δηεηζδχζεη κέζα ζηελ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα. ε απηφ ην ζεκείν, ν δηεπζπληήο ηεο βηβιηνζήθεο ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη αλεπηπγκέλε ηθαλφηεηα πεηζνχο ψζηε λα θαζηεξψζεη κία λννηξνπία φπνπ ε δχλακε ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ε επηξξνή πνπ απηή θέξλεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα αιιάμνπλ ηε γεληθφηεξε λννηξνπία ηφζν γηα ην πξνζσπηθφ ηεο βηβιηνζήθεο φζν θαη γηα νιφθιεξε ηελ θνηλφηεηα. Ο δηεπζπληήο, εληνπίδνληαο ηα δπλαηά ζεκεία ηεο βηβιηνζήθεο κπνξεί λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα μεθηλήζεη αξρηθά έλα πξφγξακκα ΓΟΠ αλαζέηνληαο ζε κηα νκάδα απφ ππαιιήινπο πνπ δηαθξίλνληαη γηα ηνλ επαγγεικαηηζκφ ηνπο ηελ εγεζία ηεο δηαδηθαζίαο. Δπηπιένλ, ην νξγαλφγξακκα ηεο βηβιηνζήθεο εθηφο απφ ηελ δηνηθεηηθή ζεκαζία ηνπ, ζπλεηζθέξεη θαη απηφ ζηε γεληθφηεξε αληίιεςε πνπ επηθξαηεί κέζα ζηνλ νξγαληζκφ γηα ην ξφιν ηεο Βηβιηνζήθεο. Δίλαη πξνθαλέο, φηη ε αλππαξμία νξγαλνγξάκκαηνο βηβιηνζήθεο έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν ζην ηξφπν πνπ αληηιακβάλεηαη ην πξνζσπηθφ αιιά θαη φιε ε θνηλφηεηα ηελ χπαξμή ηεο. 3.5 Η έλλειτη πόπυν Δπηπιένλ, δελ πξέπεη λα παξαγλσξίδνπκε ην γεγνλφο φηη ε πιεξνθφξεζε πνπ παξέρεη ε βηβιηνζήθε κέζα ζηνλ νξγαληζκφ ζπρλά ζεσξείηαη δεδνκέλε (π.ρ. ζηα Παλεπηζηήκηα). Δπνκέλσο, ππάξρεη ην ελδερφκελν ε θνηλφηεηα λα κελ έρεη θαηαλνήζεη πιήξσο ηελ αμία ηεο πιεξνθφξεζεο ζηελ νπνία έρεη πξφζβαζε, εθηφο θαη αλ ρξεηαζηεί θάπνηνο λα απνηαζεί ζε θάπνηνλ ηδησηηθφ πάξνρν πιεξνθφξεζεο ν νπνίνο ζα δεηήζεη γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαη ην αλάινγν αληίηηκν ην νπνίν είλαη ζπλήζσο, φπσο εκείο γλσξίδνπκε, πςειφ. Απηφ ην γεγνλφο ζθηαγξαθεί άιιν έλα εκπφδην ζηελ εθαξκνγή ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο πνπ είλαη ίζσο θαη ην δπζθνιφηεξν λα μεπεξαζηεί. Αθνξά ηελ έιιεηςε πφξσλ νη νπνίνη ζα πξέπεη λα δεζκεπζνχλ ζε δηαξθή βάζε πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί έλα πξφγξακκα ζπλερνχο βειηίσζεο. Ο δηεπζπληήο ηεο βηβιηνζήθεο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο, λα δεζκεχζεη πξνζσπηθφ, λα βξεη ην ρξφλν θαη άιιεο πεγέο πνπ ελδερνκέλσο ζα ρξεηαζηνχλ γηα λα εθαξκφζεη ΓΟΠ ε νπνία φπσο αλαθέξακε πξνυπνζέηεη αέλαε δέζκεπζε γηα ηελ βηβιηνζήθε. Αθφκε θαη αλ δνζνχλ θάπνηνη πφξνη ζην μεθίλεκα ηεο δηαδηθαζίαο, ζπλήζσο ε θεληξηθή δηνίθεζε δελ πεξηκέλεη λα ηξνθνδνηεί κε πφξνπο ζε ζπλερή βάζε κηα ηέηνηα πξνζπάζεηα. Αλ νη πφξνη δνζνχλ θαη δηαθνπνχλ ζηελ πνξεία, ηφηε ε πξνζπάζεηα ζπλερνχο βειηίσζεο είλαη θαηαδηθαζκέλε ζε απνηπρία. 3.6 Η αποηςσία ζηη διαηύπυζη ζαθών και επιηεύξιμυν πποζδοκιών Όια ηα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο βηβιηνζήθεο πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηνλ ζθνπφ χπαξμεο θάζε δηαδηθαζίαο γηα λα κπνξνχλ ζηελ ζπλέρεηα απηέο λα βειηησζνχλ. Γηα λα γίλεη απηφ ζα πξέπεη ηα άηνκα λα θαηαλνήζνπλ ηε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο θαη ην ξφιν ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπο ζηελ επηηπρία ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ απνηπρία ηεο δηνίθεζεο λα κεηαθέξεη ην φξακα γηα ζπλερή βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζε φια ηα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ αιιά θαη λα επηβεβαηψλεη ηαθηηθά ηελ ζπλεηζθνξά ησλ νκάδσλ εξγαζίαο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ επηηπρία θάζε δηαδηθαζίαο κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν φιε ηελ πξνζπάζεηα ηεο ζπλερνχο βειηίσζήο ηνπο. 8

9 3.7 Οι διαθοπεηικέρ ανηιλήτειρ για ηην ποιόηηηα Έλαο θαιφο νδεγφο ηεο πνηφηεηαο είλαη απηφο πνπ πξνηείλεηαη απφ ηελ Oren Harari (1993, p ), ε νπνία νξίδεη ηελ πνηφηεηα σο «ηελ νινθιεξσκέλε εκπεηξία πνπ έρεη ν πειάηεο κε ηνλ θνξέα». Απηή ε εκπεηξία αθνξά φινπο ηνπο ηνκείο θαη πεξηιακβάλεη θπξίσο ηηο πξνζδνθίεο ηνπ ρξήζηε, ηηο ζπιινγέο, ηελ θπθινθνξία, ηελ ηερληθή θαη εξεπλεηηθή ππνζηήξημε απφ ην πξνζσπηθφ. Καηά δεχηεξν ιφγν «ε πνηφηεηα είλαη ε επθνιία, ε θηιηθφηεηα, ν ελζνπζηαζκφο, ην ελδηαθέξνλ θαη ε ραξά πνπ ν θνξέαο πξνζθέξεη ζηνλ πειάηε». ην πεξηβάιινλ ησλ βηβιηνζεθψλ νη εξσηήζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ είλαη: Δίλαη νη ππεξεζίεο καο πξνζβάζηκεο απφ φιε ηελ θνηλφηεηα; Δίλαη θηιηθέο πξνο ηνπο ρξήζηεο θαη εχθνιεο λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηνο; Καηαθέξλνπκε λα δηαηεξήζνπκε ην ελδηαθέξνλ ηνπο; Γεκηνπξγνχκε ηελ αίζζεζε ηνπ ελζνπζηαζκνχ πξνβάιινληαο λέεο ππεξεζίεο; Φξνληίδνπκε ψζηε νη ππεξεζίεο καο λα έρνπλ ιάβεη ππφςε ηνπο πξψηα ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ καο; Σξίηνλ, «πνηφηεηα είλαη ε ηθαλφηεηα λα πξνζθέξνπκε ζηνπο πειάηεο πςειήο πνηφηεηαο ιχζεηο». Καη αληηζηνηρία ηα πιεξνθνξηαθά πξντφληα πνπ πξνζθέξνπκε, ε νξγάλσζε απηψλ ησλ πξντφλησλ ιχλνπλ ηα πξνβιήκαηα ησλ ρξεζηψλ ή κήπσο δεκηνπξγνχλ θαηλνχξηα; Παξέρνπλ νη πιεξνθνξηαθέο καο ππεξεζίεο πξνζηηζέκελε αμία ζηνπο ρξήζηεο; Γηεξεπλνχκε ζπλερψο λένπο ηξφπνπο γηα λα απμήζνπκε ηελ αμία θαη λα επηιχνπκε ηα πξνβιήκαηά ηνπο; Αζθαιψο νη αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ην ηη είλαη πνηφηεηα κπνξνχλ λα είλαη πνιιέο θαη νξαηέο απφ δηαθνξεηηθέο πιεπξέο. Ζ δηνίθεζε φκσο ζα πξέπεη λα θξνληίζεη ψζηε λα ππάξρεη θνηλή αληίιεςε σο πξνο ην πνην είλαη ην δεηνχκελν αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα. Αλ φια ηα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε θάζε δηαδηθαζία δελ θαηαλννχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν ηνλ ζθνπφ ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη δελ εξκελεχνπλ κε ηνλ ίδην ηξφπν ηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο ηφηε ηα πξνβιήκαηα ζα ζπλερίζνπλ λα ππάξρνπλ. 3.8 Η εκηόξεςζη καηηγοπιών Καλέλα άηνκν απφ κφλν ηνπ δελ είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλν γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ κέζα ζηνλ νξγαληζκφ. Όια ιεηηνπξγνχλ κέζα ζηα πιαίζηα ελφο ζπζηήκαηνο φπνπ ε θαθή ιεηηνπξγία ελφο ππνζπζηήκαηνο ή κίαο δξαζηεξηφηεηαο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ ιεηηνπξγία φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο αξλεηηθά. ηε ΓΟΠ, ν δηεπζπληήο πξέπεη λα αλαπηχζζεη κε ην πξνζσπηθφ δεζκνχο εκπηζηνζχλεο θαη φρη λα εκπλέεη ην θφβν, λα θάλεη πξνζπάζεηεο λα δηνξζψλνληαη νη πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο θαη λα ελδπλακψλεη ηνπο ππαιιήινπο ψζηε λα ηνπο δηεπθνιχλεη λα επηηχρνπλ ζην έξγν ηνπο. 3.9 Η ανηίζηαζη ζηην αξιολόγηζη Τπάξρεη κία θπζηθή αληίδξαζε ζηελ αμηνιφγεζε θαη ζην γεγνλφο φηη ζα πξέπεη νη βηβιηνζήθεο φπσο άιισζηε θαη θάζε ηκήκα ηνπ νξγαληζκνχ λα ηεθκεξηψλνπλ θαζεηί πνπ θάλνπλ θαη λα αηηηνινγνχλ γηαηί ηα πξάγκαηα γίλνληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ γίλνληαη. Όηαλ δελ έρεη γίλεη θαηαλνεηή ε ζθνπηκφηεηα ηεο απνηίκεζεο, ε πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ηφζν ησλ δηαδηθαζηψλ φζν θαη ηεο απφδνζεο ηεο βηβιηνζήθεο ζεσξείηαη σο εηζβνιή ζηνλ ηξφπν εξγαζίαο ηνπο. Ζ αληίδξαζε απηή ελέρεη ην θφβν φηη ε δηνίθεζε πνπ ιακβάλεη απνθάζεηο ίζσο λα κελ αλαγλσξίδεη ηελ αμία ηεο βηβιηνζήθεο φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί. Σφζν ην πξνζσπηθφ φζν θαη ν δηεπζπληήο ηεο βηβιηνζήθεο ελδερνκέλσο λα αλεζπρνχλ γηα ηηο ζπλέπεηεο απηήο ηεο αληίιεςεο. Οη δηθαηνινγεκέλνη θφβνη πεξηιακβάλνπλ ηελ απνδπλάκσζε ηεο βηβιηνζήθεο κέζα απφ πεξηθνπέο πφξσλ (θνλδπιίσλ, εμνπιηζκνχ, πξνζσπηθνχ θ.ιπ.) σο απνηέιεζκα ηεο δεκνζηνπνίεζεο νξηζκέλσλ δηαδηθαζηψλ θαη ελεξγεηψλ θαη απηφ είλαη ην ηειεπηαίν πξάγκα πνπ ζέινπλ ηφζν ε δηνίθεζε ηεο βηβιηνζήθεο φζν θαη νη 9

10 εξγαδφκελνη ζε απηήλ. Δλδερνκέλσο θαη λα βνιεχεη φινπο ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία ε βηβιηνζήθε ζπκκεηέρεη ειάρηζηα ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ ηελ νπνία νπδείο επηζπκεί λα αιιάμεη. Δπηπξφζζεηα, ε δηαδηθαζία ζπγθέληξσζεο φισλ ησλ δεδνκέλσλ απαηηεί ηφζν ηε ζπιινγή πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ φζν θαη παξαηεξήζηκσλ δεδνκέλσλ πνπ νθείιεη λα ζπγθεληξψλεη ε δηνίθεζε. Σν γεγνλφο φηη ε ζπγθέληξσζε θαη ε αλάιπζε δεδνκέλσλ είλαη ηδηαίηεξα ρξνλνβφξα απνηειεί έλα εκπφδην ζηε ζπζηεκαηηθή θαζηέξσζε ηεο δηαδηθαζίαο εάλ ε ζεκαζία ηεο αμηνιφγεζεο δελ έρεη γίλεη θαηαλνεηή απ φινπο Ανεπαπκήρ εκπαίδεςζη Ζ εθπαίδεπζε γηα φινπο - ηε δηνίθεζε, ηνπο βηβιηνζεθνλφκνπο, ηνπο πιεξνθνξηθνχο, ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ - ζρεηηθά κε ηε θηινζνθία ηεο πνηφηεηαο, είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία ηεο πξνζπάζεηαο. Σν πξφβιεκα είλαη φηη απηά ηα ζεκηλάξηα αλ δε γίλνληαη ηαθηηθά θαη αλ δελ αθηεξσζεί αξθεηφο ρξφλνο πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζεη φιν ην πξνζσπηθφ ηελ θηινζνθία ηεο πνηφηεηαο, ηηο πξαθηηθέο θαη ηα εξγαιεία ηεο δελ εθπιεξψλνπλ ην ζηφρν ηνπο. Ζ εθπαίδεπζε ζα κπνξνχζε λα γίλεη ππφ κνξθή δηαιέμεσλ απφ άηνκα πνπ είλαη γλψζηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη δηαζέηνπλ εκπεηξία ψζηε λα εμαιείςνπλ ηηο ακθηβνιίεο θαη ηνπο θφβνπο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ δηθαηνινγεκέλα ππάξρνπλ Η ανηίζηαζη ζηην αλλαγή Κάζε νξγαληζκφο δηαζέηεη νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα ε νπνία είλαη ην απνηέιεζκα πνιιψλ παξακέηξσλ φπσο ε απνζηνιή ηνπ νξγαληζκνχ, ην εγεηηθφ ζηπι, ηα θξηηήξηα πξναγσγψλ, θ.ιπ. Ζ αιιαγή απφ ηελ θνπιηνχξα πνπ επηθξαηεί ζήκεξα ζε κία θαηλνχξηα είλαη κία δηαδηθαζία ε νπνία απαηηεί πνιχ ρξφλν θαη ρξεηάδεηαη ζπληνληζκέλεο θαη θαιά ζρεδηαζκέλεο ελέξγεηεο απφ ηελ δηνίθεζε. Ο θφβνο ηεο αιιαγήο πξνο θαζεηί θαηλνχξην θαη άγλσζην είλαη θπζηνινγηθφο θαη πνιιέο θνξέο ζπλνδεχεηαη απφ αληίδξαζε θαη άξλεζε. Γη απηφ ρξεηάδεηαη ε δηνίθεζε, θαηά ηε δηαδηθαζία εηζαγσγήο ηεο ΓΟΠ, λα αλαθνηλψζεη ηηο πξνζέζεηο ηεο ζε φια ηα κέιε ηνπ θνξέα, ηε δηάζεζή ηεο λα ηελ ππνζηεξίμεη κε φια ηα κέζα, θαη λα εθπαηδεχζεη ηα άηνκα απηά, ηα νπνία ζα πξέπεη φια λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη λα ελεκεξψλνληαη. Ζ αιιαγή πξέπεη λα δξνκνινγεζεί λα γίλεηαη πξννδεπηηθά πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ν ρξφλνο ηεο πξνζαξκνγήο ζηα λέα δεδνκέλα. Σα άηνκα αληηδξνχλ γηαηί ζεσξνχλ φηη ράλνπλ ηνλ έιεγρν, φπνπ νη παιαηνί θαλφλεο δελ ηζρχνπλ θαη νη λένη δελ έρνπλ αθφκε αθνκνησζεί. Με ππνκνλή θαη ζπλερή ππνζηήξημε ηα άηνκα ζηγά ζηγά πεηξακαηίδνληαη ζηηο λέεο ηερληθέο, αξγφηεξα δηαπηζηψλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο αιιαγήο θαη ηειηθά δεζκεχνληαη γηα ηελ ζπλέρηζή ηεο. 4. Το κόζηος ηης ποιόηηηας Σν θφζηνο ηεο πνηφηεηαο απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ελφο επηηπρεκέλνπ κνληέινπ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο (Tan, p.3). Ζ κέηξεζε ηνπ θφζηνπο ηεο πνηφηεηαο απνηειεί έλα βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε ηεο απφδνζεο ελφο νξγαληζκνχ θαηά ηελ εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ ΓΟΠ (Laszlo 1997, p ). Οη βηβιηνζήθεο πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφζνπλ κε επηηπρία έλα κνληέιν ΓΟΠ νθείινπλ λα ιάβνπλ ζνβαξά ππφςε ηνπο ην θφζηνο ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπο. Ο Juran αλαθέξεηαη ζην θφζηνο πνηφηεηαο σο «ην θφζηνο πνπ ζα πεξηνξίδνληαλ αλ ηα πξντφληα θαη νη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ελφο νξγαληζκνχ ήηαλ ηέιεηα»(bisgaard 2007), ελψ ζχκθσλα κε ηνλ Crosby, θφζηνο πνηφηεηαο είλαη ην 10

11 ζύνολο ηος κόζηοςρ ηηρ πποζαπμογήρ ηων πποϊόνηων και ςπηπεζιών ενόρ οπγανιζμού ζηιρ πποδιαγπαθέρ και ηος κόζηοςρ ηηρ μη πποζαπμογήρ ηων πποϊόνηων και ςπηπεζιών ζηιρ πποδιαγπαθέρ (Schiffauerova & Thomson 2006). ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζπλαληά θαλείο δχν φξνπο πνπ ζπρλά ζπγρένληαη. Ο πξψηνο είλαη «ηο κόζηορ ηηρ ποιόηηηαρ» πνπ ππνδειψλεη ην θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θαθή πνηφηεηα θαη ν δεχηεξνο φξνο είλαη «η κοζηολόγηζη ηηρ ποιόηηηαρ» πνπ απνηειεί κέζνδν κέηξεζεο ηνπ θφζηνπο ηεο πνηφηεηαο κε ζθνπφ ηε βειηίσζή ηεο (Brekke & Franzin 2007). ηελ ελφηεηα απηή ζα καο απαζρνιήζεη ην θφζηνο ηεο πνηφηεηαο ζηηο βηβιηνζήθεο, δειαδή ην θφζηνο πξνζαξκνγήο ησλ ππεξεζηψλ κηαο βηβιηνζήθεο ζηηο πξνδηαγξαθέο θαη ην θφζηνο κε πξνζαξκνγήο. Σν πξψην βήκα γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ θφζηνπο ηεο πνηφηεηαο ζε κηα βηβιηνζήθε είλαη ν ζαθήο θαζνξηζκφο ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο ρξήζηεο. Οη πξνδηαγξαθέο θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ, ηελ θνηλφηεηα πνπ θαιείηαη λα ππεξεηήζεη, ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρεη ζέζεη ε αλψηεξε δηνίθεζε (π.ρ. ην παλεπηζηήκην γηα ηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο) θαη ηε ζέζε ηελ νπνία επηζπκεί λα θαηέρεη κέζα ζην επξχ αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ δξα (Poll 2007). 4.1 Κόζηος προζαρμογής ηων σπηρεζιών ζηις προδιαγραθές Κόζηορ ππόλητηρ Κφζηνο πξφιεςεο είλαη ην θφζηνο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ εθαξκφδεη κηα βηβιηνζήθε γηα λα δηαζθαιίζεη ην πςειφ επίπεδν πνηφηεηαο ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηεο. Πξφθεηηαη γηα ην θφζηνο: Πξνγξακκαηηζκνχ δηαδηθαζηψλ. Ο πξνγξακκαηηζκφο απνηειεί ην πξψην βήκα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη απαηηεί ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ. Γηα ην ιφγν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκε ε ζπκβνιή θαη ζπλεξγαζία φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ, θαη ζπρλά ε ζπκβνιή εηδηθψλ επηζηεκφλσλ. Δθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμεη ηηο δεμηφηεηέο ηνπ θαη λα θαιιηεξγεζεί ζπλείδεζε γηα παξνρή ππεξεζηψλ πνηφηεηαο. Υξήζηκε θξίλεηαη ε ζπκβνιή εηδηθψλ, ε πξφζθηεζε νδεγψλ θαη εγρεηξηδίσλ. πλαληήζεσλ ησλ νκάδσλ. Οη ζπλαληήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ φισλ ησλ ηκεκάησλ ηεο Βηβιηνζήθεο επλννχλ ηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη ηελ επηηπρή εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ, εληνχηνηο ζηνηρίδνπλ θάπνηεο εξγαηνψξεο πνπ ζα αθηεξψλνληαλ ζηηο θαζηεξσκέλεο δηαδηθαζίεο ηεο βηβιηνζήθεο (ηαμηζέηεζε, εμππεξέηεζε ρξεζηψλ θ.ι.π.). Πξφζθηεζεο επίθαηξνπ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ θαη θαηάιιεινπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηειέρσζεο κε επαξθέο πξνζσπηθφ θαη εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο Καηλνηφκσλ δξάζεσλ (αλάπηπμεο λέσλ ππεξεζηψλ) Κόζηορ αξιολόγηζηρ Σν θφζηνο αμηνιφγεζεο είλαη ην θφζηνο ηνπ ειέγρνπ ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ δηαζθαιίδεη ην πςειφ επίπεδν πνηφηεηαο ζε φια ηα ζηάδηα, ηε ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα πνηφηεηαο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο. 11

12 Έιεγρνο ησλ δηαδηθαζηψλ (ζπιινγή θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ γηα ηε ξνή ησλ εξγαζηψλ) Έιεγρνο ηνπ πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ (θηήξην, ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο, θαηαιιειφηεηα έληππσλ θαη ςεθηαθψλ ζπιινγψλ) Αμηνιφγεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ Αμηνιφγεζε ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ (π.ρ. νη πξνκεζεπηέο απνδείρζεθαλ αμηφπηζηνη θαη ζπλεπείο;) Λνγηζηηθνί έιεγρνη Απφ ηα παξαπάλσ δηαπηζηψλνπκε πσο ζε κηα Βηβιηνζήθε ην κόζηορ πποζαπμογήρ ζηιρ πποδιαγπαθέρ ζπλίζηαηαη φρη κφλν ζηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξφζθηεζε ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη πιεξνθνξηαθψλ πφξσλ, ηε ζπληήξεζε ησλ θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηε δηαξθή ελεκέξσζε θαη θαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, αιιά θαη ζην ρξφλν πνπ απαηηεί ν πξνγξακκαηηζκφο, ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, νη ζπλαληήζεηο θαη ε πξαγκαηνπνίεζε ειέγρσλ. 4.2 Κόζηος μη προζαρμογής ηων σπηρεζιών ζηις προδιαγραθές Δζυηεπικό κόζηορ αζηοσίαρ Σν εζσηεξηθφ θφζηνο αζηνρίαο κηαο Βηβιηνζήθεο είλαη απηφ πνπ πξνθχπηεη φηαλ νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη δελ πξνζαξκφδνληαη ζηηο απαηηήζεηο ή ηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε. Σν θφζηνο απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ ζην πιαίζην ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο ηεο βηβιηνζήθεο, δειαδή ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη φρη ζηνλ εμσηεξηθφ ρξήζηε θαη ζπλίζηαηαη ζε: Διιείςεηο ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, πιεξνθνξηαθψλ πεγψλ, αλαιψζηκσλ πφξσλ. Δπαλάιεςε ησλ ίδησλ δηαδηθαζηψλ: δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη γηα ηελ εμάιεηςε ζθαικάησλ κε ζηφρν ηελ πνηφηεηα (π.ρ. δηνξζψζεηο ζηηο εγγξαθέο ηνπ βηβιηνγξαθηθνχ θαηαιφγνπ, ζπρλή αλαδηνξγάλσζε ζπιινγψλ). Καζπζηεξήζεηο: α) πάζεο θχζεσο (π.ρ. θαζπζηέξεζε παξαγγειηψλ θαη πξφζθηεζεο πιηθνχ, πξφζθηεζεο θαη εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ, θαζπζηέξεζε εμππεξέηεζεο ρξεζηψλ θ.ι.π.), β) πνπ νθείινληαη ζε ζθάικα ιεηηνπξγίαο κηαο ππεξεζίαο (π.ρ. ηερληθά πξνβιήκαηα, γξαθεηνθξαηία) Δπαλαζρεδηαζκφο κηαο δηαδηθαζίαο ιφγσ θαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ιαλζαζκέλσλ επηινγψλ (π.ρ. ε δηαδηθαζία ηεο ςεθηνπνίεζεο) Κφζηνο δπζαξέζθεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Οη ειιείςεηο, νη θαζπζηεξήζεηο θαη ηα ζθάικαηα, θαζηζηνχλ ην έξγν ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ δχζθνιν θαη καθξνπξφζεζκα δπζάξεζην. Καιιηεξγείηαη αίζζεκα απνγνήηεπζεο θαη έιιεηςε θηλήηξσλ. Γίλεηαη απιά δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ζπληειείηαη ζηαδηαθή απνκάθξπλζε απφ ηνπο ζηφρνπο Δξυηεπικό κόζηορ αζηοσίαρ Σν εμσηεξηθφ θφζηνο αζηνρίαο είλαη ην θφζηνο πνπ πξνθχπηεη απφ αδπλακίεο πνπ εληνπίδνληαη κεηά ηελ πξνζθνξά κηαο ππεξεζίαο ζηνλ ρξήζηε θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε δπζαξέζθεηα ηνπ. Σν θφζηνο πνπ πθίζηαηαη ν ρξήζηεο. Πξφθεηηαη γηα ην θφζηνο πνπ επηβαξχλεηαη ν ρξήζηεο π.ρ. γηα λα επηζθεθζεί δεχηεξε θαη ηξίηε θνξά ηε βηβιηνζήθε επεηδή ηα δεδνκέλα δελ ήηαλ δηαζέζηκα θαηά ηελ πξψηε επίζθεςή ηνπ. 12

13 Σν θφζηνο ηεο δπζαξέζθεηαο ησλ ρξεζηψλ. Ζ αλεπαξθήο εμππεξέηεζε θαη ε απνηπρία, απνκαθξχλεη ηνπο ρξήζηεο απφ ηε βηβιηνζήθε θαη ηνπο σζεί ζηελ αλαδήηεζε άιισλ παξφρσλ πιεξνθνξηαθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο. Έηζη ε βηβιηνζήθε βαζκηαία ράλεη ηνπο ρξήζηεο ηεο, ζπξξηθλψλεηαη θαη απεηιείηαη ε βησζηκφηεηα ηεο. Απψιεηα θχξνπο βηβιηνζήθεο. Οη ρξήζηεο κηαο Βηβιηνζήθεο νη νπνίνη θεχγνπλ δπζαξεζηεκέλνη ή κεξηθψο ηθαλνπνηεκέλνη, απνθηνχλ πξνθαηάιεςε γηα ηνλ νξγαληζκφ ηελ νπνία αλαπαξάγνπλ ζηελ επξχηεξε θνηλφηεηα κε επηπηψζεηο ζην θχξνο ηεο βηβιηνζήθεο. Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη πσο αλαθεξφκελνη ζην θφζηνο πνπ έρεη γηα ηε βηβιηνζήθε ε μη πποζαπμογή ηων ςπηπεζιών ηηρ ζηιρ πποδιαγπαθέρ, ελλννχκε ην θφζηνο πνπ έρεη γηα ηε βηβιηνζήθε ε ελδερφκελε ρακειή πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο. Σν θφζηνο απηφ δελ είλαη κφλν πνζνηηθφ, δελ αθνξά κφλν νηθνλνκηθά κεγέζε θαη πξνυπνινγηζκνχο. Ζ ρακειή πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ζε κηα βηβιηνζήθε είλαη ζπλψλπκε κε ηελ αδπλακία θάιπςεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ. Δπνκέλσο ην θφζηνο ρακειήο πνηφηεηαο ζπλίζηαηαη ζηελ απψιεηα ρξεζηψλ, ηα άδεηα αλαγλσζηήξηα, ηα ρακειά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία επηζθεςηκφηεηαο θαη καθξνπξφζεζκα ζε πεξηθνπέο πξνυπνινγηζκψλ θαη πξνζσπηθνχ. 5. Σσμπεράζμαηα Παξφιν πνπ ε ΓΟΠ, φπσο θάλεθε θαη παξαπάλσ, ελέρεη αξθεηέο δπζθνιίεο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα μεπεξαζηνχλ απφ ηελ δηνίθεζε θαη ην πξνζσπηθφ, ηα νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ηεο είλαη πνιιαπιά. Δπελδχνληαο ζε δηαδηθαζίεο πξφιεςεο θαη αμηνιφγεζεο (πξνγξακκαηηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ, εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε, ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ, ειέγρνπο πξντφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ) πεξηνξίδεηαη ην θφζηνο ρακειήο πνηφηεηαο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε βηβιηνζήθε παξακέλεη ζηελ πξψηε γξακκή ηνπ αληαγσληζκνχ, απνθηά δπλακηθφ θαη θξίζηκν ξφιν κέζα ζηνλ νξγαληζκφ, θεξδίδεη ηελ πξνζνρή θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο αλψηεξεο δηνίθεζεο, εθπιεξψλεη ηελ απνζηνιή ηεο θαη εμειίζζεηαη. Βιβλιογραθία ΕΑΒΛΑΝΟ, Μχξσλ Μ., Η ποιόηηηα ζηιρ παπεσόμενερ ςπηπεζίερ και ηα πποϊόνηα. Αζήλα: ηακνχιεο. ΚΤΡΗΛΛΗΓΟΤ, Μ., Η διεθνοποίηζη ηηρ αξιολόγηζηρ ηων βιβλιοθηκών και η ανάπηςξη ηος LibQUAL+ TM (Online) [πξνζπειάζηεθε ]. ΚΩΣΑΓΗΟΛΑ, Π.Α.& ΚΗΣΗΟΤ, Μ. Δπιπηώζειρ εθαπμογήρ ΙSO 9001:2000 ζηιρ ελληνικέρ ακαδημαϊκέρ βιβλιοθήκερ (Online) [πξνζπειάζηεθε ]. 13

14 ΝΗΚΖΣΑΚΖ, Μ. & ΗΣΑ, Α. Η «ποιόηηηα» ωρ αναγκαιόηηηα ζηιρ ακαδημαϊκέρ βιβλιοθήκερ (Online) [πξνζπειάζηεθε ]. BISGAARD, S., Quality Management and Juran s Legacy. Quality and Reliability Engineering International. 23 (6) pp BREKKE, J. & FRANZIN, H., 2007, Quality costs?: using quality costing to promote quality improvement in a chinese company (Online) [Viewed ]. CAMPANELLA, J., Principles of quality costs: principles, implementation and use. 3 rd ed. Milwaukee: ASQ. GRIFFITHS, J. & KIND, D. W., A manual on the evaluation of information centers and services. New York: American Institute of Aeronautics and Astronauts. HARARI, O., Think strategy when you think quality. Management Review. 82 (3) pp HSIEH, P., CHANG, P. & LU, K., Quality management approaches in libraries and information services. Libri. 50 pp JUROW, S. & BARNARD, S. B. (eds) 1993, Integrating total quality management in a library setting. New York: Haworth. LASZLO, G. P., The role of quality cost in TQM. The TQM Magazine. 9 (6) pp LASZLO, G. P., Implementing a quality management program three Cs of success: commitment, culture, cost. The TQM Magazine. 10 (4) pp O NEIL, R. M. (ed.), Total quality management in libraries: a sourcebook. Englewood: Libraries Unlimited. PARASURAMAN, A., BERRY, L.L. & ZEITBAML, V.A., Understanding customer s expectations of service. Sloan Management Review. 32 (3) pp POLL, R., Quality measures for special libraries (Online). [Viewed ]. ROWLEY, J., Making sense of the quality maze: perspectives for public and academic libraries. Library Management. 26 (8/9) pp SCHIFFAUEROVA, A. & THOMSON, V., Managing cost of quality: Insight into industry practice. The TQM Magazine. 18 (5) pp ST. CLAIR, G., Total quality management in information services. New Providence, N.J.: Bowker-Saur, London. 14

15 ST. CLAIR, G., Getting to 100: managing change at the SLA. Information Outlook (Online) 6 (5). [Viewed ]. TAM, L.W.H., ROBERTSON, A.C., Making change: libraries and information services in the digital age. Library Management. 23 (8/9) pp TAN, S. S. J. Applying cost of quality to total quality management [Online] %20%20Applying%20Cost%20of%20Quality%20to%20TQM.pdf [Viewed ]. OMACHONU, V. K., SUTHUMMANON, S. & EINSPRUCH, N. G., The relationship between quality and quality cost for a manufacturing company. International Journal of Quality & Reliability Management. 21 (3) pp WANG, H. 2006, From user to customer : TQM in academic libraries?, Library Management. 27 (9) pp ZHAN, C. & ZHANG, H. 2006, How does a dandelion seed from overseas root and thrive? The successful implementation of TQM in Hainan University Library, Library Management. 27 (6/7) pp

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γιοίκηζη βάζει ομάδων ζηις Δλληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια πρώηη

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΠ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΣΔΝΣΟΜΑ ΔΛΔΝΖ ΜΟΔ/0731 ΔΠΗΒΙΔΠΟΤΑ ΘΑΘΖΓΖΣΡΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

«Θαινοηόμος Δπιχειρημαηικόηηηα: Ζ περίπηωζη ηης Δλλάδας».

«Θαινοηόμος Δπιχειρημαηικόηηηα: Ζ περίπηωζη ηης Δλλάδας». ΞΚΠ ΔΟΩΞΑΪΘΔΠ ΞΝΙΗΡΗΘΔΠ ΛΔΝΙΑΗΑΠ ΘΔΚΑ ΓΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ: «Θαινοηόμος Δπιχειρημαηικόηηηα: Ζ περίπηωζη ηης Δλλάδας». ΓΑΙΑΡΠΗΓΑ ΠΡΙΗΑΛΖ ΑΚ 6/09 ΔΞΗΒΙΔΞΩΛ ΘΑΘΖΓΖΡΖΠ: ΚΞΗΡΕΔΛΖΠ ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ»

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΑΛΔΝΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΙΣΗΜΑΣΩΝ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΑ ΓΙΚΣΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΟΙΝΗ ΩΦΔΛΔΙΑ

ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΙΣΗΜΑΣΩΝ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΑ ΓΙΚΣΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΟΙΝΗ ΩΦΔΛΔΙΑ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΙΣΗΜΑΣΩΝ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΑ ΓΙΚΣΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΟΙΝΗ ΩΦΔΛΔΙΑ ηεο XATZHΠΔΣΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ, ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Γηεξεύλεζε επηπηώζεσλ εθαξκνγήο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2000 ζηνλ ειιεληθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ

ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 2011 ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΘΜΑ ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΝΕΕ ΑΡΧΕ ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ» ΜΠΙΛΙΡΗ Ν. ΒΑΙΛΙΚΗ Α.Μ. 121 1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ.

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Γεσξγηάδνπ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο

Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ H εθαξκνγή ησλ αξρψλ δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο ζηνλ ηνκέα παξνρήο μελνδνρεηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. πγθξηηηθή Αμηνιφγεζε Ιθαλνπνίεζεο Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ Πειαηψλ ζε Σξαπεδηθφ Οξγαληζκφ

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. πγθξηηηθή Αμηνιφγεζε Ιθαλνπνίεζεο Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ Πειαηψλ ζε Σξαπεδηθφ Οξγαληζκφ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ πγθξηηηθή Αμηνιφγεζε Ιθαλνπνίεζεο Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ Πειαηψλ ζε Σξαπεδηθφ Οξγαληζκφ ΔΙΡΗΝΗ Ι. ΠΑΠΟΤΣΗ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3.

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3. Οη «Gurus» ηεο Πνηφηεηαο... 8 2.3.1. Ζ Πξνζέγγηζε ηνπ Dr. Edward W.

Διαβάστε περισσότερα

Καθνπιίδνπ Δπαγγειία-Αξακπέιια

Καθνπιίδνπ Δπαγγειία-Αξακπέιια Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΤΓΥΡΟΝΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δπηβιέπσλ: Κξηεκάδεο Αζαλάζηνο πνπδάζηξηα: Καθνπιίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική χολή Σοπικής Αυτοδιοίκησης. Σμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 4 η Εκπαιδευτική ειρά

Εθνική χολή Σοπικής Αυτοδιοίκησης. Σμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 4 η Εκπαιδευτική ειρά Εθνική χολή Σοπικής Αυτοδιοίκησης Σμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 4 η Εκπαιδευτική ειρά «Παρακίνηση εργαζομένων στο δημόσιο σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Προβλήματα και τεχνικές ενδυνάμωσης των δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΒΔΛΣΗΣΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΗΓΗΗ: ΖΟΤΜΠΟΤΛΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Δ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Δ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (MBA) Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Δ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΦΑΛΔΗΑ Δ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Δπηβέπσλ: θαζ. Γθξίηδαιεο ηέθαλνο πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΗΑΦΑΚΑ ΑΝΝΑ & ΜΠΑΓΛΑΝΔΑ ΠΔΛΑΓΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ: 2014 ΚΑΒΑΛΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co Υοιτήτρια: Αρβανιτίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ:

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ: ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη, κέζσ κηαο θξηηηθά αλαζηνραζηηθήο επηζθφπεζεο ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο, ην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ ζε ζρέζε κε ηα ηαηξηθά ζθάικαηα, ζην πιαίζην ησλ

Διαβάστε περισσότερα