ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ EBC 24 ENERCAL EBS 24 ENERCAL

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ EBC 24 ENERCAL EBS 24 ENERCAL"

Transcript

1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ EBC 24 ENERCAL EBS 24 ENERCAL

2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 γενικές επισηµάνσεις σελ συµβατότητα συσκευής σελ Τεχνικά χαρακτηριστικά 2.1 τεχνικές πληροφορίες σελ ολικές διαστάσεις σελ σχέδια λέβητα σελ υδραυλικό κύκλωµα σελ µανοµετρικό διάγραµµα κυκλοφορητή σελ ηλεκτρονική πλακέτα τεχνικά χαρακτηριστικά σελ πίνακας ελέγχου σελ Εγκατάσταση (εξειδικευµένος τεχνικός) 3.1 σχετική νοµοθεσία σελ χώρος εγκατάστασης προυποθέσεις σελ άνοιγµα συσκευασίας σελ τοποθέτηση λέβητα σελ υδραυλικές συνδέσεις σελ σύνδεση αερίου σελ ηλεκτρολογικές συνδέσεις σελ συστήµατα απαγωγής καυσαερίων σελ Αρχική έναυση λέβητα (εξειδικευµένος τεχνικός) 4.1 γενικές επισηµάνσεις (καθαρισµός εγκατάστασης) σελ προκαταρκτικές εργασίες σελ πλήρωση κυκλώµατος θέρµανσης σελ εκκίνηση του λέβητα σελ Ρύθµιση λέβητα (εξειδικευµένος τεχνικός) 5.1 πίνακας παραµέτρων σελ προγραµµατισµός παραµέτρων σελ ρύθµιση πίεσης αερίου σελ πίνακας δεδοµένων/πιέσεων αερίου σελ διαγράµµατα πιέσεων αερίου σελ µετατροπή τύπου αερίου σελ. 37

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6. Συντήρηση (εξειδικευµένος τεχνικός) 6.1 γενικές επισηµάνσεις σελ έλεγχος της συσκευής σελ πρόσβαση στο λέβητα σελ άδειασµα κυκλώµατος θέρµανσης & νερού χρήσης σελ ασφάλεια καπνοδόχου σελ ηλεκτρολογικές συνδέσεις σελ πίνακας δυσλειτουργιών σελ διάγνωση βλαβών σελ πίνακας βασικών εξαρτηµάτων σελ. 50

5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Γενικές επισηµάνσεις Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και πάντα από εξειδικευµένο προσωπικό. Ως εξειδικευµένο προσωπικό νοείται το προσωπικό που είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο στον τοµέα της εγκατάστασης, συντήρησης των εξαρτηµάτων των συσκευών θέρµανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης για οικιακή και βιοµηχανική χρήση σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται από το νόµο n 46 της 5 Μαρτίου 1990 Η πρώτη έναυση του λέβητα καθώς και κάθε µετέπειτα επέµβαση στη συσκευή πρέπει να γίνεται από Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης εφοδιασµένο µε σχετική εξουσιοδότηση της THERMOSTAHL SOLAR διαφορετικά παύει να ισχύει η εγγύηση της συσκευής (βλέπε πιστοποιητικό πρώτης έναυσης). Η συγκεκριµένη συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για τη χρήση για τον οποία κατασκευάστηκε, δηλαδή για θέρµανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη και κατά συνέπεια επικίνδυνη. Κακοτεχνίες στην εγκατάσταση ή κακή χρήση της συσκευής µπορεί να έχουν δυσάρεστες επιπτώσεις σε πρόσωπα, ζώα ή αντικείµενα για τις οποίες ο κατασκευαστής δεν φέρει καµία ευθύνη. Το εγχειρίδιο εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης έιναι αναπόσπαστο τµήµα της συσκευής και πρέπει πάντα να την συνοδεύει. Εάν η συσκευή πουληθεί ή µεταβιβαστεί σε άλλον ιδιοκτήτη, βεβαιωθείτε ότι το παρόν εγχειρίδιο ευρίσκεται εντός της συσκευής ούτως ώστε να µπορεί να το συµβουλευτεί ο επόµενος ιδιοκτήτης ή εγκαταστάτης. Οι επισηµάνσεις του παρόντος κεφαλαίου απευθύνονται και στον χρήστη αλλά και στον τεχνικό που θα φροντίσει για την εγκατάσταση και συντήρηση της συσκευής. Ο χρήστης θα βρει πληροφορίες σχετικά µε τη λειτουργία και χρήση της συσκευής στο εγχειρίδιο που συνοδεύει τη συσκευή το οποίο και συνιστούµε να διαβάσει προσεκτικά. Η παρούσα συσκευή θα πρέπει να χρησιµοποιείται αποκλειστικά σε κλειστό κεντρικό σύστηµα θέρµανσης εφοδιασµένο µε δοχείο διαστολής. Αφού αφαιρέσετε την συσκευασία βεβαιωθείτε της ακεραιότητας του περιεχοµένου. Σε περίπτωση αµφιβολιών µην χρησιµοποιήσετε την συσκευή και απευθυνθείτε στον προµηθευτή σας. Τα υλικά συσκευασίας είναι επικίνδυνα και θα πρέπει να φυλάσσονται µακριά από τα παιδιά. Πρίν αρχίσετε εργασίες καθαρισµού ή συντήρησης της συσκευής διακόπτετε την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, νερού και αερίου. Μην παρεµποδίζετε την εισαγωγή αέρα ή τις περσίδες εξαερισµού. Σε περίπτωση βλάβης και / ή κακής λειτουργίας της συσκευής, απενεργοποιείστε την και µην προσπαθήσετε να την επισκευάσετε. Απευθυνθείτε αποκλειστικά σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο. Οποιεσδήποτε επισκευές θα πρέπει να γίνονται από το εξουσιοδοτηµένο κέντρο συντήρησης του κατασκευαστή και µόνο µε γνήσια ανταλλακτικά. Η µη συµµόρφωση µε τα ως άνω υποθάλπει την ασφάλεια της συσκευής. Για την ασφαλή και σωστή λειτουργία της συσκευής είναι απαραίτητη η περιοδική συντήρηση της από εξειδικευµένο προσωπικό και σύµφωνα µε τις υποδείξεις του κατασκευαστή. Οποτεδήποτε η συσκευή τεθεί εκτός λειτουργίας, ασφαλίστε όλα τα επικίνδυνα µέρη ούτως ώστε να προληφθούν ατυχήµατα ή ζηµιές. Για τις συσκευές που προβλέπονται optionals ή kit (συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρικών) θα πρέπει να χρησιµοποιούνται γνήσια ανταλλακτικά. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε µυρωδιά αερίου στον χώρο που είναι εγκατεστηµένος λέβητας µην ανοίξετε ηλεκτρικούς διακόπτες, τηλεφωνικές συσκευές ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που µπορεί να προκαλέσει σπινθήρα. Ανοίξτε αµέσως πόρτες και παράθυρα ώστε να προκληθεί ρεύµα αέρος και να καθαρίσει ο χώρος από το αέριο. Κλείστε το κεντρικό ρουµπινέτο του αερίου (στο µετρητή) ή εκείνον της φιάλης, και απευθυνθείτε σε εξειδικευµένο τεχνικό. Μην επεµβαίνετε εσείς προσωπικά στην συσκευή. 1

6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σε συστήµατα θέρµανσης µε θερµοστατικούς διακόπτες, στα σώµατα θα πρέπει να εγκατασταθεί σύστηµα παράκαµψης (by-pass). Όπως απαιτείται από τους ισχύοντες κανονισµούς, οι συσκευές αυτές θα πρέπει να εγκαθίστανται µόνο από εξειδικευµένο προσωπικό το οποίο θα εφαρµόσει απόλυτα τους κανονισµούς UNI-CIG 7129 και 7131 και τις αναθεωρήσεις τους καθώς επίσης τους κανονισµούς της πυροσβεστικής υπηρεσίας και τον εκάστοτε τοπικών αρχών. Πριν εγκαταστήσετε τον λέβητα βεβαιωθείτε ότι οι απαιτήσεις σε θέρµανση και ζεστό νερό χρήσης είναι συµβατές µε τις αποδόσεις του λέβητα. Ο χώρος που θα εγκατασταθεί ο λέβητας θα πρέπει να αερίζεται µόνιµα µέσω ανοίγµατος (βλέπε UNI 7129/92 και UNI 7129/95 FA). Το άνοιγµα για τον αερισµό θα πρέπει να βρίσκεται στο επίπεδο του δαπέδου σε σηµείο που να µην παρεµποδίζεται και να προστατεύεται από περσίδα η οποία να µην µειώνει την ωφέλιµη ροή αέρα. Η χρήση ροής αέρα από παρακείµενους χώρους επιτρέπεται εφόσον τέτοιοι χώροι βρίσκονται σε υποπίεση σε σχέση µε τον εσωτερικό χώρο και εφόσον δεν υπάρχει εκεί κάποιο τζάκι ή εξαεριστήρας. Εάν ο λέβητας τοποθετηθεί σε εξωτερικό χώρο (π.χ. σε µπαλκόνι ή σε δώµα) θα πρέπει να προστατευθεί από ατµοσφαιρικούς παράγοντες για να µην πάθουν ζηµιά τα εξαρτήµατα του και για να ισχύει η εγγύηση του. Σε τέτοιες περιπτώσεις συνιστούµε την κατασκευή µίας ντουλάπας ή ειδικού καλύµµατος για την προστασία του λέβητα από τις άσχηµες καιρικές συνθήκες. Μελετήστε τα τεχνικά στοιχεία των ετικετών που βρίσκονται στον λέβητα. Επιβεβαιώστε ότι ο καυστήρας είναι συµβατός για χρήση µε τον τύπο του διαθεσίµου αερίου. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι σωληνώσεις και οι συνδέσεις είναι απόλυτα στεγανές και ότι δεν υπάρχουν διαρροές αερίου. Συνιστούµε τον καθαρισµό των σωλήνων πριν την αρχική εκκίνηση γιατί οι σκόνες επιδρούν αρνητικά στην λειτουργία του λέβητα. Η ηλεκτρολογική ασφάλεια επιτυγχάνεται µόνο µε την σωστή γείωση τη ς συσκευής. (IEC 64-8 Electrical Part). Η θεµελιώδης αυτή απαίτηση ασφαλείας θα πρέπει να ελεγχθεί αυστηρά. Σε περίπτωση αµφιβολίας θα πρέπει να γίνει έλεγχος από εξειδικευµένο προσωπικό. Ο κατασκευαστής δεν φέρει απολύτως καµία ευθύνη για ζηµιές που τυχόν προκληθούν λόγω κακής γείωσης της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η διατοµή του καλωδίου είναι κατάλληλη σύµφωνα µε την απορροφούµενη ισχύ της συσκευής. Μην χρησιµοποιήσετε πολύπριζα, ταφ ή προεκτάσεις για την τροφοδοσία της συσκευής. Η τροφοδότηση της συσκευής θα γίνεται από µόνιµη γραµµή κατάλληλα ασφαλισµένη από τον ηλεκτρικό πίνακα διανοµής. Η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής συνεπάγεται την τήρηση ορισµένων βασικών κανόνων όπως: Μην αγγίζετε την συσκευή µε βρεγµένα χέρια. Μην τραβάτε τα ηλεκτρικά καλώδια. Μην αφήνετε την συσκευή εκτεθειµένη στους ατµοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, ήλιος, κ.λ.π.) εκτός και αν αυτό προβλέπεται ρητώς. Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή σε ανειδίκευτα άτοµα να χρησιµοποιούν την συσκευή. Ο χρήστης δεν πρέπει ποτέ να αντικαθιστά το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής µε πρωτοβουλία του. Σε περίπτωση φθοράς του καλωδίου, απενεργοποιείστε την συσκευή και για την αντικατάσταση του απευθυνθείτε σε εξειδικευµένο προσωπικό. Αν σκοπεύετε να µην χρησιµοποιήσετε την συσκευή για κάποιο χρονικό διάστηµα, προτείνεται το κλείσιµο του διακόπτη τροφοδοσίας σε όλα τα µέρη της εγκατάστασης που χρησιµοποιούν ηλεκτρικό ρεύµα (αντλίες, καυστήρας, κ.λ.π.). 2

7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.2 Συµβατότητα της συσκευής Αντικείµενο: δήλωση του άρθρου 7 του νόµου n 46 της 05/04/90. Η THERMOSTAHL SOLAR δηλώνει ότι όλα τα προϊόντα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τους κανόνες καλής κατασκευής του αναφερόµενου άρθρου καθώς επίσης και του άρθρου 5 του κανονισµού πραγµατοποίησης (D.P.R. n 447/97) Όλοι οι λέβητες THERMOSTAHL SOLAR έχουν την πιστοποίηση CE (D.M. 2 Απριλίου 1998 κανονισµός πραγµατοποίησης άρθρο 32 του νόµου 10/91) και ευθυγραµµίζονται µε τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά που προβλέπονται από τις ακόλουθες διατάξεις : UNI-CIG 7271 (Απρίλιος 1988) UNI-CIG 9893 ( εκέµβριος 1991 ) UNI EN 297 για ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ B ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 70 kw EN 483 για ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ C ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 70 kw UNI EN 677 για ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΜΠΗΚΝΩΣΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 70 kw Αποδόσεις στο 100% Pn και 30% (µερικό φορτίο Pn) - D.P.R. 412/93 (κανονισµός πραγµατοποίησης Νόµος10/91 άρθρο 4, παράγραφος 4) και µετέπειτα τροποποιήσεις. Οι λέβητες αερίου ευθυγραµµίζονται επίσης µε τις εξής διατάξεις : DIRETTIVA ΑΕΡΙΟΥ 90/396 ΕΟΚ για τη συµβατότητα CE DIRETTIVA ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 73/23 ΕΟΚ DIRETTIVA ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 89/336 ΕΟΚ DIRETTIVA ΑΠΟ ΟΣΕΩΝ 92/42 ΕΟΚ Όλοι οι λέβητες THERMOSTAHL SOLAR κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις U.N.I. - C.I.G. (CE) και τα υλικά που χρησιµοποιούνται όπως χαλκός, µπρούτζος, ανοξείδωτο ατσάλι, δηµιουργούν ένα συµπαγές και οµογενές σύνολο, µα ως επί το πλείστον λειτουργικό, εύκολης εγκατάστασης και χρήσης. Παρά την απλότητα που διακρίνει τον επίτοιχο λέβητα, είναι εξοπλισµένος µε όλα τα απαραίτητα κατά τις διατάξεις εξαρτήµατα που τον καθιστούν µία ανεξάρτητη θερµική µονάδα, για την οικιακή θέρµανση και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Όλοι οι λέβητες περνούν από τελικό έλεγχο και συνοδεύονται από πιστοποιητικό ποιότητας υπογεγραµµένο από ελεγκτή και από πιστοποιητικό εγγύησης. Αυτό το φυλλάδιο πρέπει να διαβαστεί προσεκτικά και να συνοδεύει πάντα τον λέβητα. Η THERMOSTAHL SOLAR δεν φέρει καµία ευθύνη από τυχόν µεταφράσεις του παρόντος φυλλαδίου από τις οποίες µπορεί να προκύψουν λανθασµένες ερµηνείες. Η THERMOSTAHL SOLAR δεν φέρει καµία ευθύνη για την µη τήρηση των οδηγιών του παρόντος φυλλαδίου ή για τις συνέπειες του οποιουδήποτε χειρισµού που δεν περιγράφεται σε αυτό. 3

8 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2.1 Τεχνικές πληροφορίες Μοντέλο EBC 24 Enercal EBS 24 Enercal Πιστοποίηση CE n 0694BL BN3037 Κατηγορία II2H3+ II2H3+ Τύπος B11BS C12 C32 C42 C52 C82 Μέγιστη προσδιδόµενη θερµική ισχύς kw Ελάχιστη προσδιδόµενη θερµική ισχύς kw Μέγιστη αποδιδόµενη θερµική ισχύς kw Ελάχιστη αποδιδόµενη θερµική ισχύς kw Απόδοση µε 100% φορτίο % Απόδοση µε 30% φορτίο % GAS DIRECTIVE 92/42/ECC αστέρια 1 3 Κύκλωµα θέρµανσης Ρυθµιζόµενη θερµοκρασία θέρµανσης (min-max) C / Μέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας C Χωρητικότητα δοχείου διαστολής λίτρα 6 6 Μέγιστη πίεση λειτουργίας κυκλώµατος θέρµανσης bar 3 3 Ελάχιστη πίεση λειτουργίας κυκλώµατος θέρµανσης bar Κύκλωµα νερού χρήσης Ρυθµιζόµενη θερµοκρασία νερού χρήσης (min-max) C Μέγιστη πίεση λειτουργίας κυκλώµατος θέρµανσης bar 6 6 Ελάχιστη πίεση δυναµικής κυκλώµατος νερού χρήσης bar Παροχή ζεστού νερού χρήσης µε t 30 C litri/min ιαστάσεις Πλάτος mm Ύψος mm Βάθος mm Βάρος kg Υδραυλικές συνδέσεις Αναχώρηση Ø 3/4 3/4 Επιστροφή Ø 3/4 3/4 Κρύο Ø 1/2 1/2 Ζεστό Ø 1/2 1/2 Σύνδεση αερίου λέβητα Ø 3/4 3/4 Συνδέσεις απαγωγής καυσαερίων Οµοαξονικό οριζόντιο σύστηµα Ø mm 100/60 Μέγιστο µήκος οµοαξονικού οριζόντιου συστήµατος m 3 ιπλό οριζόντιο σύστηµα Ø mm 80/80 Μέγιστο µήκος κάθετου οµοαξονικού συστήµατος m 30 Οµοαξονικό κάθετο σύστηµα Ø mm 125/80 Μέγιστο µήκος κάθετου οµοαξονικού συστήµατος m 3 ιάµετρος καπναγωγού Ø 105 Ελάχιστο ύψος καπναγωγού m 1 Τροφοδοσία αερίου Φ.Αέριο G20 Ονοµαστική πίεση τροφοδοσίας mbar Κατανάλωση καυσίµου m3/h Ακροφύσια n Βουτάνιο G30 Ονοµαστική πίεση τροφοδοσίας mbar Κατανάλωση καυσίµου kg/h Ακροφύσια n Προπάνιο G31 Ονοµαστική πίεση τροφοδοσίας mbar Κατανάλωση καυσίµου kg/h Ακροφύσια n Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής ενέργειας Ηλεκτρική τροφοδοσία V/Hz 230/50 230/50 Απορροφούµενη ηλεκτρική ισχύς W Βαθµός ηλεκτρικής προστασίας IP X5D X5D 4

9 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2.2 Ολικές διαστάσεις - mod. EBC 24 Enercal R C G F A R ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Ø3/4 A ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ Ø3/4 G ΑΕΡΙΟ Ø3/4 F ΚΡΥΟ Ø1/2 C ΖΕΣΤΟ Ø1/2 5

10 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ολικές διαστάσεις - mod. EBS 24 Enercal R C G F A R ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Ø3/4 A ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ Ø3/4 G ΑΕΡΙΟ Ø3/4 F ΚΡΥΟ Ø1/2 C ΖΕΣΤΟ Ø1/2 6

11 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2.3 Σχέδια λέβητα Mod. EBC 24 Enercal Mod. EBS 24 Enercal 11 ΥΠΟΜΝΗΜΑ 1. ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ 2. ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ 3. ΒΑΛΒΙ Α ΑΕΡΙΟΥ 4. ΚΡΟΥΝΟΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ 5. ΟΧΕΙΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ 6. ΒΑΛΒΙ Α ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 BAR 7. ΚΡΟΥΝΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 8. ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΟΜΙΩΝ 9. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 10. ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ ΝΕΡΟΥ 11. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 12. ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΡΟΗΣ 13. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 14. ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 90 C 15. ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ) 16. ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ) 17. ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 80 C 18. ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ 19. ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ ΑΕΡΑ 20. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 21. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 22. ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 23. ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟ ΣΠΙΝΘΗΡΑ 24. ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ 7

12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2.4 ιάγραµµα µανοµετρικού κυκλοφορητή Μανοµετρικό Prevalenza (kpa) Φορτίο Portata lit/min (l/h) ιαθέσιµο µανοµετρικό στη µέγιστη ταχύτητα Prevalenza pompa velocità massima Perdite di pressione caldaia ιαθέσιµο µανοµετρικό µε by pass ανοικτό στο 50% 2.5 Υδραυλικό κύκλωµα mod. EBS 24 Enercal ΥΠΟΜΝΗΜΑ R C G 16 F A ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 2. ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΟΜΙΩΝ 3. ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟ ΣΠΙΝΘΗΡΑ 4. ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ 5. ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 6. ΒΑΛΒΙ Α ΑΕΡΙΟΥ 7. ΟΧΕΙΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ 8. ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ 3 ΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΜΕ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ 9. ΒΑΛΒΙ Α JOLLY ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΑΕΡΑ 10. ΚΡΟΥΝΟΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ 11. ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 12. ΚΡΟΥΝΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 13. ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ ΝΕΡΟΥ 14. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 15. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 16. ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 17. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ 18. BY-PASS 19. ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ ΑΕΡΑ 20. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 21. ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 22. ΒΑΛΒΙ Α ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 BAR R ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ F ΚΡΥΟ A ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ C ΖΕΣΤΟ G ΑΕΡΙΟ 8

13 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2.6 Ηλεκτρονική πλακέτα ELITE σειρά SM Τεχνικά χαρακτηριστικά Ρυθµίσεις για τεχνικούς Θερµοκρασία Standard / Μειωµένη Λειτουργία κατά του χτυπήµατος του κριαριού Χρονοπρογραµµατισµός θέρµανσης (0-7,5 λεπτά) Χρονοπρογραµµατισµός ανακυκλοφορίας θέρµανσης Ελάχιστη ισχύς αερίου Μέγιστη ισχύς θέρµανσης Ρυθµίσεις για τον χρήστη Έναυση Ρύθµιση θερµοκρασίας θέρµανσης (30-80 C) (25-40 C) Ρύθµιση θερµοκρασίας νερού χρήσης (35-60 C) Λειτουργία (Μόνο καλοκαίρι/μόνο χειµώνας/καλοκαίρι- Χειµώνας Ενδείξεις Μπλόκο συναγερµού Κανονική πίεση νερού Ασφάλεια έλλειψης νερού Θερµοκρασία Απενεργοποιώντας τον λέβητα µέσω του διακόπτη του πίνακα ελέγχου, η οθόνη εµφανίζει την τιµή OFF και παραµένει ενεργό το αντιπαγωτικό σύστηµα θέρµανσης. Στην περίπτωση που ο λέβητας ήταν σε λειτουργία τότε απενεργοποιείται και ενεργοποιούνται οι λειτουργίες αερισµού και ανακυκλοφορίας Αν ο τηλεχειρισµός είναι συνδεδεµένος τότε παραµένει ενεργός και φωτισµένος 2.7 Πίνακας ελέγχου 8 ΥΠΟΜΝΗΜΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ 2. ΚΟΜΒΙΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 3. ΚΟΜΒΙΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 4. ΚΟΜΒΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ (ΠΙΕΣΤΕ ΓΙΑ 5 ΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ) ΕΝ ΕΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ) 5. ΕΝ ΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 6. ΚΟΜΒΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ, ΜΟΝΟ ΧΕΙΜΩΝΑΣ Η ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΧΕΙΜΩΝΑΣ) ΚΛΕΜΟΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΕΙΣ 8. ΟΘΟΝΗ ΕΝ ΕΙΞΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ, ΚΩ ΙΚΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 9

14 Ο ΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3.1 Σχετική νοµοθεσία - Νόµος n 46 ιατάξεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων - D.P.R n 447 Κανονισµός εφαρµογής του νόµου 5/3/1990, n 46 που αφορά στην ασφάλεια των εγκαταστάσεων - Νόµος 6 εκεµβρίου 1971 N ιατάξεις για την ασφαλή χρήση αερίου καυσίµου. - Νόµος n 10 ιατάξεις για την εφαρµογή του εθνικού ενεργειακού πλάνου που αφορά στην λογική χρήση της ενέργειας, της εξοικονόµησης της ενέργειας και της ανάπτυξης των ανανεώσιµων πηγών αυτής. - D.P.R n 412 Κανονισµός για τον σχεδιασµό, την εγκατάσταση και την συντήρηση των κτιριακών θερµικών εγκαταστάσεων µε σκοπό τον περιορισµό της κατανάλωσης ενέργειας σε εφαρµογή του άρθρου 4, κόµµα 4, του νόµου 9/1/1991 n 10 - Συνηµµένο G D.P.R n 412 Φυλλάδιο εγκατάστασης - D.P.R n 551 Κανονισµός τροποποιήσεων του D.P.R n 412, σχετικά µε τον σχεδιασµό, εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση των κτιρίων µε σκοπό τον περιορισµό κατανάλωσης της ενέργειας. - ιάταξη εγκατάστασης UNI CIG 7129/01 Εγκαταστάσεις αερίου για οικιακή χρήση τροφοδοτούµενες από δίκτυο διανοµής. - ιάταξη εγκατάστασης UNI CIG 7131/99 Εγκαταστάσεις υγροποιηµένων αερίων από πετρέλαιο για οικιακή χρήση µη τροφοδοτούµενες από δίκτυο διανοµής. - ιάταξη για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις CEI Υπουργική Απόφαση Έγκριση τεχνικών κανόνων πρόληψης πυρκαγιάς για τον σχεδιασµό, την κατασκευή και την λειτουργία θερµικών εγκαταστάσεων τροφοδοτούµενων µε αέρια καύσιµα. - Νόµος UNI EN 677 Λέβητες κεντρικής θέρµανσης τροφοδοτούµενοι µε αέρια καύσιµα Προυποθέσεις για λέβητες συµπύκνωσης προσδιδόµενης ισχύος όχι µεγαλύτερης των 70 kw Τεχνικοί κανόνες εγκατάστασης προερχόµενοι από την τοπική αρµόδια αρχή του Πυροσβεστικού Σώµατος, την τοπική Εταιρεία Παροχής Αερίου και το αρµόδιο Υγειονοµικό Τµήµα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 3.2 Χώρος εγκατάστασης λέβητα - προϋποθέσεις Όταν έχουµε δύο συσκευές που προορίζονται για την ίδια χρήση σε κοινό ή σε διαφορετικούς χώρους που όµως επικοινωνούν άµεσα µεταξύ τους και ξεπερνούν συνολικά την ισχύ των 35 kw, υπολογίζονται ως θερµικό σύνολο και κατά συνέπεια υπόκεινται στα όσα προβλέπει η Υπουργική Απόφαση n 74 της Αποδοχή τεχνικών προϋποθέσεων περί της πρόληψης πυρκαγιών που αφορούν στον σχεδιασµό, στην κατασκευή και την χρήση εγκαταστάσεων θέρµανσης τροφοδοτούµενων από αέρια καύσιµα. Όταν η θερµική απόδοση της συσκευής είναι κατώτερη των 35 kw, ο χώρος στον οποίο είναι εγκατεστηµένη πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις που προβλέπονται από τη νόρµα UNI 7129/01. Οι δυνατότητες αντιθέτως, συσκευών που βρίσκονται εγκατεστηµένες στον ίδιο χώρο (οικία) αλλά προορίζονται για διαφορετικές χρήσεις (π.χ. µαγείρεµα και θέρµανση) δεν συνυπολογίζονται. 10

15 Ο ΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 3.3 Άνοιγµα της συσκευασίας Προτείνεται το άνοιγµα της συσκευασίας λίγο πριν την εγκατάσταση της συσκευής. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζηµιές στην συσκευή που οφείλονται στην ακατάλληλη αποθήκευση της. Η συσκευασία αποτελείται από υλικά (χαρτόνι, πλαστικό) που ανακυκλώνονται. Όλα τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, προστατευτικά από πολυστερίνη, καρφιά κ.λ.π.) είναι εξαιρετικά επικίνδυνα και θα πρέπει να µην είναι προσιτά στα παιδιά. A. Τοποθετείστε τον πακεταρισµένο λέβητα στο δάπεδο. Σιγουρευτείτε ότι το βέλος δείχνει προς τα επάνω. Βγάλτε την ταινία και ανοίξτε τα τέσσερα φύλλα της κούτας προς τα έξω (εικ. 1). B. Γυρίστε την κούτα 90 κρατώντας τον λέβητα από κάτω µε τα χέρια σας. C. Τραβήξτε προς τα πάνω την κούτα και αφαιρέστε τα προστατευτικά από πολυστερίνη. Σηκώστε τον λέβητα κρατώντας τόν από κάτω και συνεχίστε µε την εγκατάσταση του. A C B Εικ. 1 11

16 Ο ΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 3.4 Τοποθέτηση του λέβητα Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται αποκλειστικά επάνω σε κάθετο και συµπαγή τοίχο που να υποστηρίζει το βάρος της. A X L Y Για να υπάρχει πρόσβαση στον λέβητα για συντήρηση θα πρέπει να τηρηθούν οι αποστάσεις που φαίνονται δίπλα (εικ.1) Για εύκολη εγκατάσταση ο λέβητας συνοδεύεται από ένα στάµπο (σε φυσικό µέγεθος) µε το περίγραµµα του στο οποίο υπάρχουν οι τρύπες που θα στηριχτεί και φαίνονται τα δίκτυα των σωληνώσεων στα οποία θα συνδεθεί. Με αυτόν τον τρόπο µπορείτε απλά να στηρίξετε τον λέβητα αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης της τοιχοποιίας, όπως περιγράφεται ανωτέρω (εικ.2) B H DISTANZE MINIME IN mm Model X Y L H A B RBC 24 Elite RBS 24 Elite Εικ. 1 Για την τοποθέτηση προχωρήστε ως εξής (βλέπε εικ. 2): a. Με ένα αλφάδι χαράξατε µία γραµµή στον τοίχο στην θέση που θα τοποθετηθεί ο λέβητας (ελάχιστο µήκος 25 cm.). b. Τοποθετείστε την κορυφή από το στάµπο στη γραµµή που ήδη χαράξατε µε το αλφάδι (εικ.1). Κατόπιν σηµαδέψτε τα σηµεία που θα γίνουν οι τρύπες ανάρτησης του λέβητα και τα σηµεία που θα εκκινούν τα δίκτυα νερού και αερίου. c. Αποµακρύνατε το στάµπο και πραγµατοποιήσατε τις συνδέσεις των παροχών του ζεστού, κρύου νερού, των δικτύων του αερίου και του συστήµατος θέρµανσης µε τους ειδικούς υποδοχείς που συνοδεύουν τον λέβητα. d. Αναρτήσατε τον λέβητα από τα αγκύρια και κάντε τις συνδέσεις. Εικ. 2 12

17 Ο ΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 3.5 Υδραυλικές συνδέσεις Προτείνεται το πλύσιµο (καλύτερα ζεστό) της εγκατάστασης ώστε να εξαλειφθούν οι ακαθαρσίες που προέρχονται από τις σωληνώσεις και τα σώµατα θέρµανσης (ιδιαίτερα λάδια και γράσα) για τη σωστή διατήρηση του εναλλάκτη και του κυκλοφορητή. Σιγουρευτείτε ότι οι σωληνώσεις του κυκλώµατος ύδρευσης και θέρµανσης δεν χρησιµοποιούνται ως γείωση του ηλεκτρικού κυκλώµατος. εν είναι κατάλληλες για αυτή την χρήση. 115 Σε περίπτωση εγκατάστασης του λέβητα σε υδροστατική θέση χαµηλότερης σε σχέση µε τα σώµατα θέρµανσης κ.λ.π. τοποθετείστε τα ρουµπινέτα στο κύκλωµα θέρµανσης και νερού χρήσης ώστε να διευκολύνονται οι εργασίες συντήρησης του λέβητα όταν είναι απαραίτητο να αδειάσετε µόνο τον λέβητα. Εικ R C G F A A Προς αποφυγήν δονήσεων και θορύβων στην εγκατάσταση µην χρησιµοποιείτε σωληνώσεις µειωµένων διαµέτρων ή γωνίες µικρής ακτίνας. Για µεγαλύτερη αξιοπιστία λειτουργίας καθώς επίσης για αποφυγή µόνιµων βλαβών, στην περίπτωση υψηλών πιέσεων στο δίκτυο του νερού χρήσης άνω των 6 bar είναι απαραίτητη η εγκατάσταση βαλβίδας ασφαλείας (6 bar) και ρυθµιστή πίεσης. R C G F Ο λέβητας είναι εφοδιασµένος µε ένα kit συνδέσεων του νερού ώστε να διευκολύνεται η τοποθέτηση του. (εικ. 2) Εικ. 2 Κύκλωµα νερού χρήσης Προς αποφυγή επικαθίσεων αλάτων και κατά συνέπεια βλαβών στον ενσωµατωµένο εναλλάκτη, το νερό που τροφοδοτεί τον λέβητα δεν πρέπει να είναι σκληρότερο των 25 F. Συνιστάται λοιπόν ο έλεγχος της ποιότητας του νερού και η εγκατάσταση κατάλληλων συσκευών για την επεξεργασία του. R ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Ø3/4 A ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ Ø3/4 G ΑΕΡΙΟ Ø3/4 F ΚΡΥΟ Ø1/2 C ΖΕΣΤΟ Ø1/2 Η πίεση του κρύου νερού κατά την είσοδο του στο σύστηµα πρέπει να βρίσκεται µεταξύ των 0.5 και 6 bar. Αν η πίεση είναι µεγαλύτερη της προβλεπόµενης τότε είναι απαραίτητη η εγκατάσταση ρυθµιστή πίεσης στην είσοδο του λέβητα. Ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του νερού τροφοδοσίας συνιστάται η εγκατάσταση κατάλληλων συσκευών επεξεργασίας του ενώ για τυχόν επικαθίσεις προτείνεται η χρήση φίλτρου. 13

18 Ο ΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Κύκλωµα θέρµανσης Προς αποφυγή επικαθίσεων αλάτων στον ενσωµατωµένο εναλλάκτη, το νερό που τροφοδοτεί το κύκλωµα θέρµανσης πρέπει να υποστεί την επεξεργασία που προβλέπεται από την νόρµα UNI-CTI Η εν λόγω επεξεργασία κρίνεται απαραίτητη στην περίπτωση µερικής ή ολικής αναπλήρωσης του νερού της εγκατάστασης. Συνδέσατε τις εξαγωγές ασφαλείας του λέβητα (βαλβίδα ασφαλείας κυκλώµατος θέρµανσης) σε ένα χωνί εξαγωγής. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζηµιές που προκαλούνται από απώλεια νερού εξαιτίας του ανοίγµατος της βαλβίδας ασφαλείας λόγω υπερβολικής πίεσης στην εγκατάσταση. 3.6 Σύνδεση αερίου Η σύνδεση πρέπει να πραγµατοποιείται από εξειδικευµένο προσωπικό σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το νόµο n 46 της 5 Μαρτίου 1990 και κατόπιν εξουσιοδότησης από την Thermostahl Solar. Η σύνδεση του αερίου του λέβητα µε το δίκτυο τροφοδοσίας πρέπει να πραγµατοποιείται χρησιµοποιώντας την κατάλληλη φλάντζα καθώς και τα κατάλληλα υλικά για συνδέσεις αερίου και σε καµία περίπτωση χρησιµοποιώντας κάνναβη, ταινία τεφλόν ή παρόµοια υλικά. Πριν την εγκατάσταση του λέβητα βεβαιωθείτε για τα ακόλουθα: οι σωληνώσεις θα πρέπει να έχουν ικανή διατοµή για την απαιτούµενη παροχή καθώς και όλες τις ασφαλιστικές διατάξεις και εξαρτήµατα που προβλέπονται από τους ισχύοντες κανονισµούς η γραµµή παροχής του αερίου πρέπει να ικανοποιεί τα προβλεπόµενα από τις ισχύουσες διατάξεις ελέγξατε την στεγανότητα του δικτύου παροχής αερίου είναι απαραίτητη η εγκατάσταση µιας βάνας αερίου στον λέβητα στο δίκτυο παροχής αερίου θα πρέπει να τοποθετηθεί µία βάνα κοντά στον λέβητα, και η διάµετρος της θα πρέπει να είναι ίση µε την διάµετρο του δικτύου παροχής αερίου πριν την έναυση βεβαιωθείτε ότι ο τύπος του αερίου που θα χρησιµοποιηθεί είναι κατάλληλος για την συσκευή (βλέπε ετικέτα στο εσωτερικό του λέβητα) βεβαιωθείτε ότι η πίεση του αερίου είναι εντός των προτεινόµενων ορίων (βλέπε ετικέτα στο εσωτερικό του λέβητα) πριν την εγκατάσταση της συσκευής βεβαιωθείτε ότι ο αγωγός του αερίου είναι ελεύθερος από κατάλοιπα των εργασιών η µετατροπή του λέβητα για χρήση από Υγραέριο σε Φυσικό αέριο ή αντίστροφα θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευµένο τεχνικό 14

19 Ο ΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 3.7 Ηλεκτρολογικές συνδέσεις Γενικές επισηµάνσεις Η σύνδεση πρέπει να πραγµατοποιείται από εξειδικευµένο προσωπικό σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το νόµο n 46 της 5 Μαρτίου 1990 και κατόπιν εξουσιοδότησης από την Radiant Bruciatori. Σιγουρευτείτε ότι η συσκευή διαθέτει ικανοποιητική γείωση. Αυτό συµβαίνει µόνο όταν η συσκευή είναι συνδεδεµένη µε ικανοποιητική εγκατάσταση γείωσης όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας, η οποία εκτελείται από εξειδικευµένο προσωπικό. Η συγκεκριµένη προϋπόθεση ασφαλείας είναι ιδιαίτερα σηµαντική.. Σε περίπτωση αµφιβολίας, απευθυνθείτε σε εξειδικευµένο τεχνικό ο οποίος θα πρέπει να κάνει τις απαραίτητες δοκιµές και εξακριβώσεις διότι ο κατασκευαστής δεν φέρει καµία ευθύνη για ζηµιές που τυχόν προκληθούν εξαιτίας της έλλειψης γείωσης. ο λέβητας λειτουργεί µε εναλλασσόµενο ηλεκτρικό ρεύµα 230 V και 50 Hz και µε µέγιστη απορρόφηση 180 W. Η σύνδεση του λέβητα µε το δίκτυο τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύµατος γίνεται στο πάνω µέρος της συσκευής χρησιµοποιώντας πολυπολικό διακόπτη µε άνοιγµα τουλάχιστον 3 χιλιοστών µεταξύ των επαφών. Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση φάσης και ουδέτερου συµφωνεί µε το ηλεκτρικό σχέδιο ο εξειδικευµένος τεχνικός πρέπει να πιστοποιήσει ότι η ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι επαρκής σε σχέση µε την µέγιστη απορροφούµενη ισχύ από τη συσκευή και συγκεκριµένα πρέπει να εξακριβωθεί ότι η διατοµή των καλωδίων είναι συµβατή µε την προαναφερθείσα ισχύ. η αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται από τον χρήστη αλλά ακλπό εξειδικευµένο τεχνικό. σε περίπτωση αντικατάστασης του καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει να χρησιµοποιείτε καλώδιο ίδιων προδιαγραφών (HO5 VV-F) 3x1 µε εξωτερική διάµετρο Ø 8 mm). Η χρήση της οποιαδήποτε ηλεκτρικής συσκευής που τροφοδοτείται µε ηλεκτρική ενέργεια προϋποθέτει την τήρηση ορισµένων βασικών κανόνων ασφαλείας όπως: µην ακουµπάτε τη συσκευή µε µέρη του σώµατος που είναι βρεγµένα ή υγρά ή µε γυµνά πόδια µην τραβάτε τα ηλεκτρικά καλώδια µην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειµένη στους ατµοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή,ήλιος κ.λ.π.) εκτός και αν αυτό προβλέπεται ρητώς. µην αφήνετε τα παιδιά είτε άτοµα χωρίς προηγούµενη εµπειρία να χρησιµοποιούν τη συσκευή. 15

20 Ο ΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Ηλεκτρική τροφοδοσία Κάνετε τις συνδέσεις στην κλεµοσειρά που βρίσκεται στο εσωτερικό του πίνακα ελέγχου κατά τον ακόλουθο τρόπο: a. Αποσυνδέετε από την τροφοδοσία του ρεύµατος τον γενικό διακόπτη b. Αφαιρείτε το εµπρόσθιο κάλυµµα του λέβητα. c. Ανοίγετε την πλάκα A όπως φαίνεται στην εικόνα 1. d. Αφού αφαιρέσετε την πλάκα κάνετε τις ακόλουθες συνδέσεις στη κλεµοσειρά B : Το καλώδιο κίτρινου / πράσινου χρώµατος στην κλέµα µε την ένδειξη της γείωσης (βλέπε εικ. 1). Το καλώδιο χρώµατος θαλασσί στην κλέµα που φέρει ως ένδειξη το γράµµα N. Το καλώδιο χρώµατος καφέ στην κλέµα που φέρει ως ένδειξη το γράµµα L. Κλέµες µε ένδειξη: Ta Θερµοστάτης χώρου Se Εξωτερικός αισθητήρας Αφού τελειώσετε τις εργασίες σας επανατοποθετείστε την πλάκα A" στην αρχική της θέση και κατόπιν το µπροστινό κάλυµµα. L N Ta Ta Se Se A B ΜΠΛΕ blu giallo/verde ΚΙΤΡΙΝΟ/ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΦΕ marrone 16

21 ON ON O N ON ON O N O N Ο ΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 3.8 Σύνδεση συστήµατος απαγωγής καυσαερίων Για την τέλεια λειτουργία και απόδοση της συσκευής είναι απαραίτητο η σύνδεση του συστήµατος απαγωγής καυσαερίων να γίνει χρησιµοποιώντας γνήσια ανταλλακτικά. Για την καλή λειτουργικότητα και αποδοτικότητα της συσκευής πρέπει να φροντίσουµε ώστε τα κανάλια εισαγωγής φρέσκου αέρα και απαγωγής των καυσαερίων να παρουσιάζουν µια ελάχιστη κατωφέρεια του 2% στα οριζόντια τµήµατα τους µε κλίση από την συσκευή προς τα έξω (εικ. 1). Τα συστήµατα εισαγωγής φρέσκου αέρα και απαγωγής των καυσαερίων πρέπει να προστατεύονται από την διείσδυση ξένων σωµάτων και ατµοσφαιρικών παραγόντων. Σύνδεση στη καπνοδόχο Για τη σύνδεση του καπναγωγού στην καπνοδόχο ακολουθείστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες και τις αναθεωρήσεις τους: UNI-CIG 7129/01, 7131/99 και D.P.R. 412/03 κατά την εισαγωγή του καπναγωγού στην καπνοδόχο σταµατήστε µόλις φτάσετε στο επίπεδο της εσωτερικής επιφάνειας της δεύτερης ο καπναγωγός πρέπει να είναι κάθετος ως προς το εσωτερικό τοίχωµα της καπνοδόχου (εικ. 2) Εικ. 1 Εικ. 2 ΟΧΙ ΝΑΙ Κατηγορίες απαγωγής καυσαερίων Η κατάταξη ακολουθεί το ευρωπαϊκό κριτήριο κατηγοριοποίησης των συσκευών αερίου ανάλογα µε τη µέθοδο η οποία χρησιµοποιείται για την εισαγωγή φρέσκου αέρα για την καύση και την απαγωγή των καυσαερίων από τη συσκευή. Η εν λόγω κατηγοριοποίηση εφαρµόζεται γενικότερα σε όλες τις συσκευές αερίου. Οι συσκευές ανάλογα µε τον τρόπο εισαγωγής φρέσκου αέρα για την καύση και απαγωγής των καυσαερίων που υιοθετούν, κατατάσσονται στους τύπους A, B, C. Η πρόσθεση αστερίσκων στα προαναφερόµενα γράµµατα υποδεικνύει άλλες ιδιαίτερες παραµέτρους στο εσωτερικό της κατηγορίας. Συσκευές τύπου B Εκείνες οι συσκευές για τις οποίες προβλέπεται η σύνδεση µε καπνοδόχο ή µε σύστηµα απαγωγής των προϊόντων της καύσης έξω από το χώρο στον οποίο βρίσκονται εγκατεστηµένες. Η εισαγωγή φρέσκου αέρα γίνεται στο χώρο εγκατάστασης της συσκευής ενώ η απαγωγή καυσαερίων έξω από αυτόν. Συσκευές τύπου C Συσκευές στις οποίες η διαδικασία της καύσης (εισαγωγή φρέσκου αέρα, θάλαµος καύσης, εναλλάκτης θερµότητας και εξαγωγή των προϊόντων της καύσης) είναι στεγανή σε σχέση µε το χώρο στον οποίο είναι εγκατεστηµένη η συσκευή. Η εισαγωγή φρέσκου αέρα και η εξαγωγή των προϊόντων της καύσης λαµβάνει χώρα έξω από το χώρο εγκατάστασης. 17 Εικ. 3

22 Ο ΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Νόρµα UNI-CIG 7129/01 και αναθεωρήσεις της Εξωτερική τοποθέτηση των τερµατικών απαγωγής καυσαερίων Ο λέβητας θα πρέπει να ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΘΕΡΜΙΚΗ εγκατασταθεί έτσι ώστε το ΑΠΟ ΟΣΗ οριζόντιο τµήµα της καµινάδας Φυσική απαγωγή Βεβιασµένη να είναι σε εξωτερικό τοίχο του απαγωγή κτιρίου. Εάν το άκρο της Τοποθέτηση του τερµατικού Από 4 Από 7 Από 16 Από Από 7 Από 16 καµινάδας (καπέλο) αποβάλλει ως 7 ως 16 ως 35 4 (3) ως 16 ως 35 τα αέρια της καύσης σε κάποιο KW KW KW ως 7 KW KW διάδροµο ή κοινόχρηστο χώρο, KW θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ δεν προκαλείται όχληση και ότι ΣΕ mm ΣΕ mm δεν παρεµποδίζεται η A κάτω από ανοιγόµενο παράθυρο 1000* κυκλοφορία. Είναι απαραίτητο B κάτω από άνοιγµα εξαερισµού 1000* να εξασφαλίσετε στην πράξη ότι C κάτω από µαρκίζες τα αέρια της καύσης που D κάτω από µπαλκόνια (1) βγαίνουν από το άκρο της E από παράπλευρο παράθυρο καµινάδας δεν µπορούν να F από παράπλευρο άνοιγµα εξαερισµού ξαναµπούν στο κτίριο, ή σε από κάθετες σωλήνες οµβρίων ή σωλήνων κάποιο άλλο γειτονικό κτίριο G αποχέτευσης (2) µέσω εξαεριστήρων, H από γωνία του κτιρίου παραθύρων ή άλλων πηγών I από εσοχή του κτιρίου φυσικού ή τεχνικού εξαερισµού από τελική στάθµη εδάφους, οροφής ή και συστηµάτων κλιµατισµού. L µπαλκονιού (4) (4) Αν συµβαίνει κάτι από τα M µεταξύ δύο κάθετων τερµατικών παραπάνω, απενεργοποιείστε τον λέβητα και καλέστε τον N µεταξύ δύο οριζόντιων τερµατικών εγκαταστάτη. από απέναντι τοίχο δίχως ανοίγµατα ή (*) Μειώνοντας σε 400 mm για O τερµατικά σε ακτίνα τριών µέτρων από το συσκευές θέρµανσης που είναι σηµείο απαγωγής των καυσαερίων εγκατεστηµένες κάτω από το P ως άνω αλλά µε ανοίγµατα παράθυρο. (1) Τα τερµατικά που είναι τοποθετηµένα κάτω από µπαλκόνι στο οποίο έχουν πρόσβαση άνθρωποι πρέπει να βρίσκονται σε τέτοια θέση ώστε η συνολική διαδροµή των καυσαερίων από την άκρη του τερµατικού ως την έξοδο τους από την εξωτερική περίµετρο του µπαλκονιού να είναι κατώτερη των 2 µέτρων. (2) Σε περίπτωση παρουσίας υλικών ευαίσθητων στην δράση των προϊόντων της καύσης (για παράδειγµα πλαστικές υδροροές, κ.λ.π), η ελάχιστη απόσταση από το τερµατικό είναι 1,5 µέτρο εκτός και αν υιοθετηθούν τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία αυτών των υλικών. (3) Σε αυτή την περίπτωση τα τερµατικά πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε διασκορπιστή ο οποίος να δίνει στα προϊόντα της καύσης κατεύθυνση όσο το δυνατόν παράλληλη στον τοίχο καθώς και να προστατεύει από την θερµότητα. (4) Σε αυτή την περίπτωση τα τερµατικά πρέπει να είναι κατασκευασµένα µε τέτοιο τρόπο ώστε η ροή των προϊόντων της καύσης να είναι όσο το δυνατόν πιο ανοδική και να προστατεύονται από την θερµότητα. Τοποθέτηση των τερµατικών απαγωγής καυσαερίων 18

23 1.20 m min. Ο ΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Εξαγωγή στη στέγη Οι καµινάδες UNI 7129/01 Το τερµατικό της καµινάδας αποτελεί το σηµείο εξαγωγής των καυσαερίων που προέρχονται από ένα ή από διακλαδισµένο καπναγωγό. Αν και δύναται να έχει διάφορες µορφές και διαστάσεις πρέπει παρ όλα αυτά να τηρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: - να έχει ωφέλιµη διατοµή τουλάχιστον διπλάσια από αυτή του µονού ή του διακλαδισµένου καπναγωγού µε τον οποίο συγκοινωνεί - να έχει το κατάλληλο σχήµα ώστε να εµποδίζεται η εισαγωγή της βροχής ή του χιονιού στην καµινάδα ή στον καπναγωγό - να είναι φτιαγµένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η εξαγωγή των καυσαερίων ακόµα και όταν φυσάει άνεµος από όλες τις πιθανές γωνίες και κατευθύνσεις Για την αποφυγή δηµιουργίας αντίθετων πιέσεων που θα εµπόδιζαν την ελεύθερη εξαγωγή των καυσαερίων είναι απαραίτητη η τήρηση του ελάχιστου ύψους ως εξής: 1. Επίπεδη στέγη Αν το τερµατικό της καµινάδας βρίσκεται σε απόσταση µεγαλύτερη των 5 µέτρων από το πιο ψηλό σηµείο της στέγης τότε πρέπει να ξεπερνά σε ύψος το επίπεδο της στέγης τουλάχιστον κατά 0.5 µέτρο Αν το τερµατικό της καµινάδας βρίσκεται σε απόσταση ίση ή µικρότερη των 5 µέτρων από το πιο ψηλό σηµείο της στέγης τότε πρέπει να ξεπερνά σε ύψος το εν λόγω σηµείο τουλάχιστον κατά 0.5 µέτρο 2. Στέγη µε κλίση 15 µοίρες Αν η κορυφή της στέγης βρίσκεται σε απόσταση µεγαλύτερη των 1.85 µέτρων, τότε το τερµατικό πρέπει να ξεπερνά σε ύψος το επίπεδο της στέγης τουλάχιστον κατά 1 µέτρο Αν η κορυφή της στέγης βρίσκεται σε απόσταση ίση ή µικρότερη των 1.85 µέτρων, τότε το τερµατικό πρέπει να ξεπερνά σε ύψος την κορυφή της στέγης τουλάχιστον κατά 0.5 µέτρο 3. Στέγη µε κλίση 30 µοίρες Αν η κορυφή της στέγης βρίσκεται σε απόσταση µεγαλύτερη των 1.30 µέτρων, τότε το τερµατικό πρέπει να ξεπερνά σε ύψος το επίπεδο της στέγης τουλάχιστον κατά 1.2 µέτρα Αν η κορυφή της στέγης βρίσκεται σε απόσταση ίση ή µικρότερη των 1.30 µέτρων, τότε το τερµατικό πρέπει να ξεπερνά σε ύψος την κορυφή της στέγης τουλάχιστον κατά 0.5 µέτρο m min m 2 m min m Distanza > 5 m Distanza > 1.85 m Distanza > 1.30 m 0.80 m Distanza 1.85 m Distanza 1.30 m Distanza > 1.50 m 1.30 m Distanza 1.50 m Volume tecnico Distanza 5 m m oltre il colmo m oltre il colmo 0.50 m oltre il colmo Zona di reflusso 0.50 m Zona di reflusso Zona di reflusso 4. Στέγη µε κλίση 45 µοίρες Αν η κορυφή της στέγης βρίσκεται σε απόσταση µεγαλύτερη των 1.50 µέτρων, τότε το τερµατικό πρέπει να ξεπερνά σε ύψος το επίπεδο της στέγης τουλάχιστον κατά 1.2 µέτρα Αν η κορυφή της στέγης βρίσκεται σε απόσταση ίση ή µικρότερη των 1.50 µέτρων, τότε το τερµατικό πρέπει να ξεπερνά σε ύψος την κορυφή της στέγης τουλάχιστον κατά 0.5 µέτρο Distanza > 1.20 m 5. Στέγη µε κλίση 60 µοίρες Zona di Αν η κορυφή της στέγης βρίσκεται σε απόσταση reflusso µεγαλύτερη των 1.20 µέτρων, τότε το τερµατικό πρέπει να ξεπερνά σε ύψος το επίπεδο της στέγης τουλάχιστον 60 κατά 2.6 µέτρα Αν η κορυφή της στέγης βρίσκεται σε απόσταση ίση ή µικρότερη των 1.20 µέτρων, τότε το τερµατικό πρέπει να ξεπερνά σε ύψος την κορυφή της στέγης τουλάχιστον κατά 0.5 µέτρο m min m Distanza 1.20 m 0.50 m oltre il colmo 19

24 Ο ΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Κατηγορίες συστηµάτων απαγωγής καυσαερίων - kit A Οµοαξονικό οριζόντιο σύστηµα απαγωγής καυσαερίων Ø100/60 περιστρεφόµενο σε 360. Επιτρέπει την απαγωγή των καυσαερίων και την εισαγωγή φρέσκου αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον Είναι κατάλληλο µόνο για λέβητες στεγανού θαλάµου καύσης βεβιασµένης απαγωγής καυσαερίων Επιτρέπει την απαγωγή των αερίων της καύσης καθώς και την εισαγωγή φρέσκου αέρα για την καύση διαµέσου δύο οµοαξονικών αγωγών, τον εξωτερικό Ø100 για εισαγωγή φρέσκου αέρα και τον εσωτερικό από αλουµίνιο Ø60 για την απαγωγή των καυσαερίων. Ο εν λόγω αγωγός δύναται να καταλήγει κατευθείαν στο εξωτερικό περιβάλλον ή µπορεί να συνδεθεί σε κατάλληλη καµινάδα. ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ: 3 MΕΤΡΑ Το µέγιστο µήκος απαγωγής (γραµµικό µήκος αναφοράς) προκύπτει προσθέτοντας το µήκος της γραµµικής σωλήνωσης µε το µήκος που αντιστοιχεί σε κάθε γωνία που προστίθεται στο σύστηµα. Ως γραµµικό µήκος αναφοράς νοείται το συνολικό µήκος της σωλήνωσης ξεκινώντας από τη σύνδεση στο στεγανό θάλαµο καύσης της συσκευής εξαιρουµένης της πρώτης γωνίας. Κάθε περαιτέρω εισαγωγή γωνίας ισοδυναµεί µε αύξηση του γραµµικού µήκους όπως : γωνία Ø100/60 των 90 = 0.8 µέτρα γωνία Ø100/60 των45 = 0.5 µέτρα ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΕΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ RADIANT. ΤΟ Ι ΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ (Οι ταµπέλες ρύθµισης συνοδεύουν όλα τα kit απαγωγής καυσαερίων) R C G F A G R F C A 320 ΥΠΟΜΝΗΜΑ R ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Ø 3/4 C ΖΕΣΤΟ Ø 1/2 G ΑΕΡΙΟ Ø 3/4 F ΚΡΥΟ Ø 1/2 A ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ Ø 3/4 20

25 Ο ΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Κατηγορίες συστηµάτων απαγωγής καυσαερίων - kit B ιπλό σύστηµα εισαγωγής φρέσκου αέρα / απαγωγής καυσαερίων περιστρεφόµενο σε 360. Το σύστηµα δύο σωλήνων επιτρέπει την απαγωγή των καυσαερίων στην καµινάδα και την εισαγωγή φρέσκου αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον. Είναι κατάλληλο µόνο για λέβητες στεγανού θαλάµου καύσης βεβιασµένης απαγωγής καυσαερίων. Επιτρέπει την απαγωγή των αερίων της καύσης καθώς και την εισαγωγή φρέσκου αέρα για την καύση διαµέσου δύο αγωγών Ø80. ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ: Ø80/80: 30 µέτρα Το µέγιστο µήκος απαγωγής (γραµµικό µήκος αναφοράς) προκύπτει προσθέτοντας το µήκος της γραµµικής σωλήνωσης µε το µήκος που αντιστοιχεί σε κάθε γωνία που προστίθεται στο σύστηµα. Ως γραµµικό µήκος αναφοράς νοείται το συνολικό µήκος της σωλήνωσης (απαγωγή + εισαγωγή) ξεκινώντας από τη σύνδεση στο στεγανό θάλαµο καύσης της συσκευής εξαιρουµένης της πρώτης γωνίας. Κάθε περαιτέρω εισαγωγή γωνίας ισοδυναµεί µε αύξηση του γραµµικού µήκους όπως : γωνία Ø80 των 90 = 1.5 µέτρα γωνία Ø80 των 45 = 1.2 µέτρα ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΕΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ RADIANT. ΤΟ Ι ΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ (Οι ταµπέλες ρύθµισης συνοδεύουν όλα τα kit απαγωγής καυσαερίων) R C G F A G R F C A 320 ΥΠΟΜΝΗΜΑ R ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Ø 3/4 C ΖΕΣΤΟ Ø 1/2 G ΑΕΡΙΟ Ø 3/4 F ΚΡΥΟ Ø 1/2 A ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ Ø 3/4 21

26 Ο ΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Κατηγορίες συστηµάτων απαγωγής καυσαερίων - kit C2 Κάθετο οµοαξονικό σύστηµα απαγωγής καυσαερίων Ø125/80 Επιτρέπει την απαγωγή των καυσαερίων και την εισαγωγή φρέσκου αέρα κατευθείαν από την στέγη. Είναι κατάλληλο µόνο για λέβητες στεγανού θαλάµου καύσης βεβιασµένης απαγωγής καυσαερίων. Επιτρέπει την απαγωγή των αερίων της καύσης καθώς και την εισαγωγή φρέσκου αέρα για την καύση από την στέγη διαµέσου δύο οµοαξονικών αγωγών, τον εξωτερικό Ø125 για εισαγωγή φρέσκου αέρα και τον εσωτερικό από αλουµίνιο Ø80 για την απαγωγή των καυσαερίων. ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ: 3 µέτρα Το µέγιστο µήκος απαγωγής (γραµµικό µήκος αναφοράς) προκύπτει προσθέτοντας το µήκος της γραµµικής σωλήνωσης µε το µήκος που αντιστοιχεί σε κάθε γωνία που προστίθεται στο σύστηµα. Ως γραµµικό µήκος αναφοράς νοείται το συνολικό µήκος της σωλήνωσης ξεκινώντας από τη σύνδεση στο στεγανό θάλαµο καύσης της συσκευής εξαιρουµένης της πρώτης γωνίας. Κάθε περαιτέρω εισαγωγή γωνίας ισοδυναµεί µε αύξηση του γραµµικού µήκους όπως : γωνία Ø125/80 των 90 = 0.8 µέτρα γωνία Ø125/80 των 45 = 0.5 µέτρα ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΕΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ RADIANT. ΤΟ Ι ΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ (Οι ταµπέλες ρύθµισης συνοδεύουν όλα τα kit απαγωγής καυσαερίων) Ø80 Ø125 = = 730 max. 3 m Ø80 Ø

27 Ο ΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Συναρµολόγηση ρυθµιζόµενων διαφραγµάτων Οµοαξονικό σύστηµα Τα ρυθµιζόµενα διαφράγµατα για το οµοαξονικό σύστηµα πρέπει να τοποθετηθούν πάνω στην ενσωµατωµένη φλάντζα επιθεώρησης καυσαερίων Για τη συναρµολόγηση προχωρήστε ως εξής (εικ. 1): καθαρίστε την επιφάνεια της ενσωµατωµένης φλάντζας επιθεώρησης καυσαερίων κολλήστε την φλάντζα (από νεοπρέν) φροντίζοντας να κεντράρετε τις οπές της µε εκείνες της φλάντζας καυσαερίων εισάγετε τα ρυθµιζόµενα διαφράγµατα µε την εξής σειρά: πρώτα το κάτω διάφραγµα µε την διαβαθµισµένη κλίµακα και µετά το επάνω διάφραγµα µε τους δείκτες αναφοράς εισάγετε την γωνία ή τον σύνδεσµο ανάλογα µε το οµοαξονικό σύστηµα απαγωγής που έχετε διαλέξει στερεώστε το σύστηµα χρησιµοποιώντας τις λαµαρινόβιδες που συνοδεύουν το kit απαγωγής ολοκληρώνετε την εγκατάσταση του συστήµατος απαγωγής καυσαερίων Προσοχή : σφίγγετε τις βίδες αφού κάνετε την ρύθµιση των διαφραγµάτων VITI DI FISSAGGIO ΒΙ ΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ DIAFRAMMA SUPERIORE ΑΝΩ CON ΙΑΦΡΑΓΜΑ INDICE DI RIFERIMENTO ΜΕ ΕΙΚΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΦΛΑΝΤΖΑ ΑΠΟ GUARNIZIONE IN ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ NEOPRENE ΝΕΟΠΡΕΝ ADESIVO CURVA O RACCORDO COASSIALE ΓΩΝΙΑ Ή ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ GUARNIZIONE IN GOMMA ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΤΩ DIAFRAMMA ΙΑΦΡΑΓΜΑ ΜΕ INFERIORE ΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΚΛΙΜΑΚΑ CON SCALA GRADUATA FLANGIA ISPEZIONE FUMI INTEGRATA ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Εικ. 1 23

28 Ο ΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ διπλό σύστηµα Τα ρυθµιζόµενα διαφράγµατα για το διπλό σύστηµα πρέπει να τοποθετηθούν στην οπή εισαγωγής αέρα. Για τη συναρµολόγηση προχωρήστε ως εξής (εικ. 1): αφαιρείτε το προστατευτικό της οπής εισαγωγής αέρα καθαρίζετε την επιφάνεια της κεφαλής του στεγανού θαλάµου στο σηµείο της οπής εισαγωγής αέρα κολλήστε τη φλάντζα (από νεοπρέν) φροντίζοντας να κεντράρετε τις οπές της µε εκείνες που βρίσκονται πάνω στην κεφαλή τοποθετείστε τα ρυθµιζόµενα διαφράγµατα στην σωστή σειρά: πρώτα το κάτω διάφραγµα µε τη διαβαθµισµένη κλίµακα και µετά το επάνω µε το δείκτη αναφοράς τοποθετείστε το σύνδεσµο ή ότι άλλο προβλέπεται για το διπλό σύστηµα απαγωγής καυσαερίων στερεώστε το σύστηµα χρησιµοποιώντας τις λαµαρινόβιδες που βρίσκονται στη συσκευασία ολοκληρώνετε την εγκατάσταση του συστήµατος απαγωγής καυσαερίων Προσοχή: σφίγγετε τις βίδες αφού κάνετε την ρύθµιση των διαφραγµάτων ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ø 80 ΟΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΑΝΩ ΙΑΦΡΑΓΜΑ DIAFRAMMA ΜΕ ΕΙΚΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ SUPERIORE CON INDICE DI RIFERIMENTO ΚΑΤΩ ΙΑΦΡΑΓΜΑ DIAFRAMMA ΜΕ ΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ INFERIORE ΚΛΙΜΑΚΑ CON SCALA GRADUATA Εικ. 1 24

29 Ο ΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Ρύθµιση διαφραγµάτων kit A οµοαξονικό οριζόντιο σύστηµα Ø100/60 Παράδειγµα: λέβητας mod. EBS 24 εγκατεστηµένο γραµµικό µήκος εισαγωγής / απαγωγής: 2.5 mt ρύθµιση διαφράγµατος µε δείκτη 1 + αφαίρεση διαβαθµίσεων είκτης διαφράγµατος. µοντέλο Χωρίς διάφραγµα EBS 24 ( * ) από 2 ως 3 mt από 0.5 ως 1 mt από 1 ως 2 mt N.B. ( * ) = αφαίρεση διαβαθµίσεων kit B οριζόντιο διπλό σύστηµα Ø80/80 Παράδειγµα: λέβητας mod. EBS 24 εγκατεστηµένο γραµµικό µήκος εισαγωγής / απαγωγής: 7 mt ρύθµιση διαφράγµατος µε δείκτη 1.1 είκτης διαφράγµατος Χωρίς διάφραγµα µοντέλο EBS 24 Enercal από 1 ως 8 mt από 8 ως 18 mt από 18 ως 30 mt Προσοχή: Το µέγιστο µήκος του αγωγού απαγωγής δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2/3 του συνολικού επιτρεπόµενου µήκους σύµφωνα µε τα µέγιστα µήκη απαγωγής. kit C2 κάθετο οµοαξονικό σύστηµα Ø125/80 Παράδειγµα: λέβητας mod. EBS 24 εγκατεστηµένο γραµµικό µήκος εισαγωγής / απαγωγής: 2 mt ρύθµιση διαφράγµατος µε δείκτη 1 + αφαίρεση διαβαθµίσεων είκτης διαφράγµατος Χωρίς διάφραγµα µοντέλο EBS 24 Enercal ( * ) από 2 ως3 mt από 0.5 ως 1 mt από 1 ως2 mt Προσοχή: ( * ) = αφαίρεση διαβαθµίσεων 25

30 Ο ΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 4. ΠΡΩΤΗ ΕΝΑΥΣΗ 4.1 Γενικές επισηµάνσεις οι εργασίες που περιγράφονται στη συνέχεια πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευµένο προσωπικό σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το νόµο n. 46 της 5 Μαρτίου 1990 το οποίο θα έχει σχετική εξουσιοδότηση από την Thermostahl Solar. ο λέβητας βγαίνει από το εργοστάσιο έχοντας υποστεί ρυθµίσεις και δοκιµές µε τροφοδοσία από φυσικό αέριο ή υγραέριο. Στη φάση της πρώτης έναυσης πρέπει να επαληθεύεται η αντιστοιχία µεταξύ των στοιχείων της ετικέτας και του τύπου του αερίου που τροφοδοτεί το λέβητα. Συνιστάται το πλύσιµο της εγκατάστασης (καλύτερα ζεστό) ώστε να εξαλειφθούν τυχόν ακαθαρσίες που προέρχονται από τις σωληνώσεις και από τα σώµατα θέρµανσης (ιδιαίτερα λάδια και γράσα) για την καλή διατήρηση του εναλλάκτη και του κυκλοφορητή. µε την ολοκλήρωση των εργασιών πλήρωσης και ρύθµισης φροντίστε να σφίξετε καλά τις βίδες στα σηµεία µέτρησης της πίεσης της βαλβίδας αερίου και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή αερίου στο σηµείο µέτρησης της πίεσης του δικτύου καθώς καπό το σύνδεσµο που βρίσκεται πάνω από τη βαλβίδα αερίου. 4.2 Προκαταρκτικές εργασίες Προχωρήστε ως εξής: Βεβαιωθείτε ότι η τάση της τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύµατος είναι εκείνη που υποδεικνύεται (230 V 50 Hz) και ότι οι συνδέσεις φάσης, ουδέτερου και γείωσης είναι σωστές Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία αερίου είναι ίδια µε εκείνη που χρησιµοποιήθηκε για την δοκιµή και ρύθµιση του λέβητα (βλέπε στοιχεία πίνακα αερίου) Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή διαθέτει καλή γείωση Βεβαιωθείτε ότι κοντά στον λέβητα δεν υπάρχουν υγρά ή εύφλεκτα υλικά Βεβαιωθείτε ότι οι τυχόν γρίλιες του λέβητα είναι όλες ανοικτές Ανοίγετε το ρουµπινέτο του αερίου και επαληθεύετε την στεγανότητα των συνδέσεων του αερίου ελέγχοντας τον µετρητή ο οποίος δεν πρέπει να ανιχνεύει ροή αερίου. Επίσης ελέγχετε για τυχόν απώλειες από τις σωληνώσεις χρησιµοποιώντας σαπουνόνερο. Ο έλεγχος σύνδεσης αερίου µε τον καυστήρα γίνεται µε τον λέβητα σε λειτουργία. Σιγουρευτείτε ότι ο γενικός διακόπτης ηλεκτρικής τροφοδοσίας βρίσκεται στη θέση OFF Αφαιρέστε το εµπρόσθιο τµήµα του καλύµµατος τραβώντας το προς το µέρος σας Ξεβιδώστε τις πλαϊνές βίδες και περιστρέψατε τον πίνακα 26

31 Ο ΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 4.3 Γέµισµα της εγκατάστασης Προς αποφυγή επικάθισης αλάτων και κατά συνέπεια βλαβών στον εναλλάκτη νερού χρήσης το νερό δεν πρέπει να είναι σκληρότερο των 25 F. Συνιστάται λοιπόν ο έλεγχος του νερού και η χρήση ειδικών συσκευών για την επεξεργασία αυτού. Για το γέµισµα της εγκατάστασης χρησιµοποιείστε αποκλειστικά καθαρό νερό από το δίκτυο ύδρευσης. Στην περίπτωση που προσθέσετε στο κύκλωµα χηµικές ουσίες όπως π.χ. αντιψυκτικά, φροντίστε οπωσδήποτε να εγκαταστήσετε κάποιο υδραυλικό διαχωριστή που να αποµονώνει το κύκλωµα της θέρµανσης από εκείνο του νερού χρήσης. Εικ. 1 ΠΩΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΑΛΒΙ ΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 BAR Αφού φέρετε εις πέρας τις υδραυλικές συνδέσεις κλείνετε το ρουµπινέτο του αερίου και συνεχίζετε µε το γέµισµα της εγκατάστασης ως εξής: Βεβαιωθείτε ότι ο κυκλοφορητής δεν είναι µπλοκαρισµένος Βεβαιωθείτε ότι το πώµα της βαλβίδας jolly είναι ελαφρώς λασκαρισµένος ώστε να επιτραπεί η διαφυγή του αέρα από την εγκατάσταση (εικ. 1) Ανοίγετε το γενικό διακόπτη του νερού χρήσης Ανοίγετε το ρουµπινέτο πλήρωσης R (εικ. 2) µέχρι το µανόµετρο M να δείξει πίεση 1 bar Ξεβιδώνετε το πώµα του κυκλοφορητή για την διαφυγή τυχόν αέρα και το βιδώνετε µόλις αρχίσει να βγαίνει νερό (εικ. 1) Εικ. 2 Ανοίγετε τις βαλβίδες ανακούφισης αέρα των σωµάτων θέρµανσης και ελέγχετε την διαδικασία απαλοιφής του αέρα. Μόλις αρχίσει να βγαίνει νερό κλείνετε τις βαλβίδες ανακούφισης των σωµάτων θέρµανσης. Ελέγξατε µέσω του µανόµετρου M (εικ. 2), ότι η πίεση στην εγκατάσταση φτάνει την τιµή του 1 bar και ότι στην οθόνη δεν εµφανίζεται ο κωδικός H20 (βλέπε Πίνακας ελέγχου ) ; Αν κατόπιν των ως άνω περιγραφόµενων διαδικασιών παρατηρείται µείωση της πίεσης ανοίγετε ξανά το ρουµπινέτο πλήρωσης R µέχρι το µανόµετρο να δείξει πίεση 1 bar ώστε να µην έχουµε στην οθόνη την ένδειξη του κωδικού H2O Αφού τελειώσετε βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει το ρουµπινέτο πλήρωσης R 27

SF 14 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥΣ ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ. Ταχυθερµαντήρας αερίου

SF 14 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥΣ ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ. Ταχυθερµαντήρας αερίου Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥΣ ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ SF 14 Ταχυθερµαντήρας αερίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 γενικές

Διαβάστε περισσότερα

RSA 32/25 CE 0694 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Επίτοιχος λέβητας αερίου συσσώρευσης

RSA 32/25 CE 0694 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Επίτοιχος λέβητας αερίου συσσώρευσης Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ RSA 32/25 Επίτοιχος λέβητας αερίου συσσώρευσης CE 0694 RSA 32.25 - ΤΕΧΝΙΚΟΣ - 1303.1 - DIGITECH TR - MIAH6 Documentazione

Διαβάστε περισσότερα

RS 32 CE 0694 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση

RS 32 CE 0694 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ RS 32 Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate

Διαβάστε περισσότερα

RSA 24/8 CE 0694 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Επίτοιχος λέβητας αερίου συσσώρευσης

RSA 24/8 CE 0694 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Επίτοιχος λέβητας αερίου συσσώρευσης Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ RSA 24/8 Επίτοιχος λέβητας αερίου συσσώρευσης CE 0694 RSA 24.8 - ΤΕΧΝΙΚΟΣ - 1307.1 - DIGITECH TR - MIAH6 Documentazione

Διαβάστε περισσότερα

RKR 18 CE 0694. Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY

RKR 18 CE 0694. Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY Eγχειρίδιο Oδηγιών για το µοντέλο RKR 18 Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα προαναµίξεως CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI.p.A. Montelabbate (PU) ITALY EΛΛHNIKA RKR 18 ΤΕΧΝΙΚΟΣ.DOC

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο Oδηγιών RHR 34. για το µοντέλο CE 0694. Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης

Eγχειρίδιο Oδηγιών RHR 34. για το µοντέλο CE 0694. Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Eγχειρίδιο Oδηγιών για το µοντέλο RHR 34 Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU)

Διαβάστε περισσότερα

EKR 24 COVER ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ. Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης με καυστήρα προαναμίξεως inverter

EKR 24 COVER ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ. Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης με καυστήρα προαναμίξεως inverter ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ EKR 24 COVER Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης με καυστήρα προαναμίξεως inverter για εγκατάσταση σε εξωτερικό προστατευμένο χώρο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές πληροφορίες 1.1 γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. ρύθμιση της φλόγας Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης με ηλεκτρονική ανάφλεξη και ρύθμιση της φλόγας ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

RinNOVA. Σημειώσεις για τη χρήση και Τεχνικές σημειώσεις για την εγκατάσταση

RinNOVA. Σημειώσεις για τη χρήση και Τεχνικές σημειώσεις για την εγκατάσταση RinNOVA Σημειώσεις για τη χρήση και Τεχνικές σημειώσεις για την εγκατάσταση Συγχαρητήρια για την επιλογή σας. WARNING Ο λέβητάς σας είναι αρθρωτός με ηλεκτρονική ρύθμιση και άναμμα. υψηλής απόδοσης με

Διαβάστε περισσότερα

IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT

IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT IST 03 C 000-01 PANAREA COMPACT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κύριοι, ευχαριστώντας σας για την προτίμηση σας να επιλέξετε τους λέβητές μας, Σας παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή αυτές τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. στιγμιαίας παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. και ανοξείδωτο μικρό μπόιλερ

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. στιγμιαίας παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. και ανοξείδωτο μικρό μπόιλερ Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης με ηλεκτρονική ανάφλεξη και στιγμιαίας παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και ανοξείδωτο μικρό μπόιλερ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001: 2000 CERTIFIED COMPANY METROPOLIS DGT. Fonderie SIME S.p.A Cod. 6304397-06/10

ISO 9001: 2000 CERTIFIED COMPANY METROPOLIS DGT. Fonderie SIME S.p.A Cod. 6304397-06/10 ISO 9001: 2000 CERTIFIED COMPANY METROPOLIS DGT GR Fonderie SIME S.p.A Cod. 6304397-06/10 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... σελ. 64 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... σελ. 69 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ÏÏ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ 1.1 Οδηγίες εγκατάστασης Μόνο ένας αρμόδιος επαγγελματίας τεχνικός θερμοϋδραυλικών συστημάτων θα πρέπει να εγκαθιστά συσκευές αερίων της Immergas. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... σελ. 64 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... σελ. 69 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... σελ. 80 4 ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... σελ. 84 FORMAT DGT - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας αερίου στεγανού θαλάµου τύπου C εξαναγκασµένης ροής City 24 MFFI Μόνο οι εξελιγµένες τεχνολογίες απλοποιούν τόσο πολύ την ζωή! Ο λέβητας είναι

Διαβάστε περισσότερα

BINOVA (M297.24CM/...)

BINOVA (M297.24CM/...) BINOV (M297.24CM/...) 1 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ Συσκευή κατηγορίας: II2H3B/P Χώρα προορισμού: Η συσκευή αυτή είναι συμβατή με τις ακόλουθες Ευρωπαϊκές Οδηγίες: Οδηγία Αερίου 2009/142/ΕΚ Οδηγία Αποδόσεων 92/42/ΕΟΚ Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης BRAVA SLIM HE ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ. Fonderie SIME S.p.A. 6322791-05/2014 - R0

Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης BRAVA SLIM HE ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ. Fonderie SIME S.p.A. 6322791-05/2014 - R0 Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης BRAVA SLIM HE ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ EL Fonderie SIME S.p.A. 6322791-05/2014 - R0 ΓΚΆΜΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΩΔΙΚΟΣ Brava Slim HE 25 - (G20) 8112250 Brava Slim HE

Διαβάστε περισσότερα

MAIN 24 Fi MAIN 24 i

MAIN 24 Fi MAIN 24 i MAIN 24 Fi MAIN 24 i Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη S A T U R N. για τη σειρά λεβήτων. Caltherm. Μοντέλα CT 35F έως 70F. 19/03/2012v5 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη για τη σειρά λεβήτων Caltherm Μοντέλα CT 35F έως 70F S A T U R N 19/03/2012v5 2 Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε τον λέβητα στερεών καυσίµων Caltherm. Παρακαλούµε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγχειρίδιο εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγχειρίδιο εγκατάστασης ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΑΕΡΙΟΥ Οδηγίες χρήσης και εγχειρίδιο εγκατάστασης ThemaClassic C 24 E ThemaClassic F 24 E Οδηγίες χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Γενικά...2 2 Φύλαξη του εγχειριδίου...2 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση του νέου σας λέβητα.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και χρήση του νέου σας λέβητα. Η εταιρεία idea A.E.B.E. ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης και βελτίωσης των προϊόντων της και επικροτεί κάθε πληροφόρηση από τους πελάτες της. Παρακαλούμε να διαβιβάσετε τις παρατηρήσεις σας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες. hp 15-22 -30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες. hp 15-22 -30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ/GRECO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ pellet λέβητες hp 15-22 -30 /GRECO 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 4 Προσδιορισμός των εξαρτημάτων...5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 Αποστάσεις που συνίστανται για το λεβητοστάσιο... 7 Προειδοποιήσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΧΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΑΕΡΙΟ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΧΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΑΕΡΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΧΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΑΕΡΙΟ AETERNA 25 FC AETERNA 25 FCR AETERNA 31 FC AETERNA 25 FCR ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Η πρώτη ανάφλεξη του λέβητα και η επικύρωση της εγγύησης πρέπει να εκτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET www.e-kyriazis.gr info@e-kyriazis.gr Οι συσκευές θέρµανσης (εφεξής "σόµπες") από την ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΒΕΕ (εφεξής KYRIAZIS) έχουν κατασκευαστεί και ελεγχθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλετ καύσιμο από ξύλινη βιομάζα βιοκαύσιμο Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ΑΛΦΑ ΠΛΑΜ (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

QUASAR 24 F. Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης. Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη

QUASAR 24 F. Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης. Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη QUASAR 24 F Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 320 mm ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1600 mm 2000 mm ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 549148 B Ημερομηνία έκδοσης: 1.10.2011

Διαβάστε περισσότερα