Eγχειρίδιο Oδηγιών RHR 34. για το µοντέλο CE Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Eγχειρίδιο Oδηγιών RHR 34. για το µοντέλο CE 0694. Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης"

Transcript

1 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Eγχειρίδιο Oδηγιών για το µοντέλο RHR 34 Eπίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα µετάκαυσης CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RHR 34 - ΤΕΧΝΙΚΟΣ - DIGITECH TR - MIAH6 - FASTH2O ΕΛΛΗΝΙΚΑ

2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές πληροφορίες 1.1 γενικές επισηµάνσεις σελ συµβατότητα συσκευής σελ Τεχνικά χαρακτηριστικά 2.1 τεχνικά στοιχεία σελ διαστάσεις λέβητα σελ τεχνική περιγραφή λέβητα σελ διάγραµµα µανοµετρικού του κυκλοφορητή σελ υδραυλικό σύστηµα σελ ηλεκτρονική πλακέτα τεχνικά χαρακτηριστικά σελ πίνακας ελέγχου σελ προβολές του µενού INFO σελ λειτουργία FastH2O σελ Εγκατάσταση (εξειδικευµένος τεχνικός) 3.1 σχετική νοµοθεσία σελ χώρος εγκατάστασης λέβητα προϋποθέσεις σελ άνοιγµα της συσκευασίας σελ τοποθέτηση του λέβητα σελ υδραυλικές συνδέσεις σελ σύνδεση αερίου σελ ηλεκτρολογικές συνδέσεις σελ συστήµατα απαγωγής καυσαερίων σελ Πρώτη έναυση (εξειδικευµένος τεχνικός) 4.1 γενικές επισηµάνσεις σελ προκαταρκτικές εργασίες σελ πλήρωση της εγκατάστασης σελ πλήρωση του συλλέκτη συµπυκνώµατος σελ αντιπαγωτική προστασία σελ ενεργοποίηση λέβητα σελ Ρύθµιση λέβητα (εξειδικευµένος τεχνικός) 5.1 πίνακας παραµέτρων σελ πρόσβαση στο µενού παραµέτρων σελ προγραµµατισµός παραµέτρων σελ ρύθµιση βαλβίδας αερίου σελ. 33

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 5.5 πίνακας στοιχείων / πιέσεων αερίου σελ διαγράµµατα πιέσεων αερίου σελ µετατροπή τύπου αερίου σελ Συντήρηση (εξειδικευµένος τεχνικός) 6.1 γενικές επισηµάνσεις σελ έλεγχος της συσκευής σελ πρόσβαση στο λέβητα σελ άδειασµα της εγκατάστασης θέρµανσης & Ζ.Ν.Χ. σελ ασφάλεια καπνοδόχου σελ ηλεκτρολογικό σχέδιο σελ προαιρετικές ηλεκτρολογικές συνδέσεις σελ δυσλειτουργίες σελ κωδικοί ενδείξεων σελ κατάλογος βασικών εξαρτηµάτων σελ. 49

5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Γενικές επισηµάνσεις Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και πάντα από εξειδικευµένο προσωπικό. Ως εξειδικευµένο προσωπικό νοείται το προσωπικό που είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο στον τοµέα της εγκατάστασης, συντήρησης των εξαρτηµάτων των συσκευών θέρµανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης για οικιακή και βιοµηχανική χρήση σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία. Η πρώτη έναυση του λέβητα καθώς και κάθε µετέπειτα επέµβαση στη συσκευή πρέπει να γίνεται από Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης εφοδιασµένο µε σχετική εξουσιοδότηση της RADIANT BRUCIATORI S.p.A. διαφορετικά παύει να ισχύει η εγγύηση της συσκευής (βλέπε πιστοποιητικό πρώτης έναυσης). Η συγκεκριµένη συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για τη χρήση για τον οποία κατασκευάστηκε, δηλαδή για θέρµανση & παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη και κατά συνέπεια επικίνδυνη. Κακοτεχνίες στην εγκατάσταση ή κακή χρήση της συσκευής µπορεί να έχουν δυσάρεστες επιπτώσεις σε πρόσωπα, ζώα ή αντικείµενα για τις οποίες ο κατασκευαστής δεν φέρει καµία ευθύνη. Το εγχειρίδιο εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης είναι αναπόσπαστο τµήµα της συσκευής και πρέπει πάντα να την συνοδεύει. Η παρούσα συσκευή θα πρέπει να χρησιµοποιείται αποκλειστικά σε κλειστό κεντρικό σύστηµα θέρµανσης εφοδιασµένο µε δοχείο διαστολής. Αφού αφαιρέσετε την συσκευασία βεβαιωθείτε της ακεραιότητας του περιεχοµένου. Σε περίπτωση αµφιβολιών µην χρησιµοποιήσετε την συσκευή και απευθυνθείτε στον προµηθευτή σας. Τα υλικά συσκευασίας είναι επικίνδυνα και θα πρέπει να φυλάσσονται µακριά από τα παιδιά. Πριν αρχίσετε εργασίες καθαρισµού ή συντήρησης της συσκευής διακόπτετε την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, νερού και αερίου. Μην παρεµποδίζετε την εισαγωγή αέρα ή τις περσίδες εξαερισµού. Μην παρεµποδίζετε τα τερµατικά των αγωγών εισαγωγής φρέσκου αέρα / απαγωγής καυσαερίων. Οποιεσδήποτε επισκευές θα πρέπει να γίνονται από το εξουσιοδοτηµένο κέντρο συντήρησης του κατασκευαστή και µόνο µε γνήσια ανταλλακτικά. Η µη συµµόρφωση µε τα ως άνω υποθάλπει την ασφάλεια της συσκευής. Για την ασφαλή και σωστή λειτουργία της συσκευής είναι απαραίτητη η περιοδική συντήρηση της από εξειδικευµένο προσωπικό και σύµφωνα µε τις υποδείξεις του κατασκευαστή. Για τις συσκευές που προβλέπονται optionals ή kit (συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρικών) θα πρέπει να χρησιµοποιούνται γνήσια ανταλλακτικά. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε µυρωδιά αερίου στον χώρο που είναι εγκατεστηµένος λέβητας µην ανοίξετε ηλεκτρικούς διακόπτες, τηλεφωνικές συσκευές ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που µπορεί να προκαλέσει σπινθήρα. Ανοίξτε αµέσως πόρτες και παράθυρα ώστε να προκληθεί ρεύµα αέρος και να καθαρίσει ο χώρος από το αέριο. Κλείστε το κεντρικό διακόπτη του αερίου (στο µετρητή) ή εκείνον της φιάλης, και απευθυνθείτε σε εξειδικευµένο τεχνικό. Σε συστήµατα θέρµανσης µε θερµοστατικούς διακόπτες, στα σώµατα θα πρέπει να εγκατασταθεί σύστηµα παράκαµψης (by-pass). Όπως απαιτείται από τους ισχύοντες κανονισµούς, οι συσκευές αυτές θα πρέπει να εγκαθίστανται µόνο από εξειδικευµένο προσωπικό το οποίο θα εφαρµόσει απόλυτα τους εν λόγω κανονισµούς καθώς επίσης τους κανονισµούς της πυροσβεστικής υπηρεσίας και τον εκάστοτε τοπικών αρχών. Πριν εγκαταστήσετε τον λέβητα βεβαιωθείτε ότι οι απαιτήσεις σε θέρµανση είναι συµβατές µε τις αποδόσεις του λέβητα. Ο χώρος που θα εγκατασταθεί ο λέβητας θα πρέπει να αερίζεται µόνιµα µέσω ανοίγµατος. Το άνοιγµα για τον αερισµό θα πρέπει να βρίσκεται στο επίπεδο του δαπέδου σε σηµείο που να µην παρεµποδίζεται και να προστατεύεται από περσίδα η οποία να µην µειώνει την ωφέλιµη ροή αέρα. 1

6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Μελετήστε τα τεχνικά στοιχεία των ετικετών που βρίσκονται στον λέβητα. Επιβεβαιώστε ότι ο καυστήρας είναι συµβατός για χρήση µε τον τύπο του διαθεσίµου αερίου. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι σωληνώσεις και οι συνδέσεις είναι απόλυτα στεγανές και ότι δεν υπάρχουν διαρροές αερίου. Συνιστούµε τον καθαρισµό των σωλήνων πριν την αρχική εκκίνηση γιατί τα ξένα σωµατίδια επιδρούν αρνητικά στην λειτουργία του λέβητα. Η ηλεκτρολογική ασφάλεια επιτυγχάνεται µόνο µε την σωστή γείωση της συσκευής. Η θεµελιώδης αυτή απαίτηση ασφαλείας θα πρέπει να ελεγχθεί αυστηρά. Σε περίπτωση αµφιβολίας θα πρέπει να γίνει έλεγχος από εξειδικευµένο προσωπικό. Ο κατασκευαστής δεν φέρει απολύτως καµία ευθύνη για ζηµιές που τυχόν προκληθούν λόγω κακής γείωσης της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η διατοµή του καλωδίου είναι κατάλληλη σύµφωνα µε την απορροφούµενη ισχύ της συσκευής. Μην χρησιµοποιήσετε πολύπριζα, ταφ ή προεκτάσεις για την τροφοδοσία της συσκευής. Η τροφοδότηση της συσκευής θα γίνεται από µόνιµη γραµµή κατάλληλα ασφαλισµένη από τον ηλεκτρικό πίνακα διανοµής. Η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής συνεπάγεται την τήρηση ορισµένων βασικών κανόνων όπως: Μην αγγίζετε την συσκευή µε βρεγµένα χέρια. Μην τραβάτε τα ηλεκτρικά καλώδια. Μην αφήνετε την συσκευή εκτεθειµένη στους ατµοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, ήλιος, κ.λ.π.) εκτός και αν αυτό προβλέπεται ρητώς. Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή σε ανειδίκευτα άτοµα να χρησιµοποιούν την συσκευή. Ο χρήστης δεν πρέπει ποτέ να αντικαθιστά το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής µε πρωτοβουλία του. Σε περίπτωση φθοράς του καλωδίου, απενεργοποιείστε την συσκευή και για την αντικατάσταση του απευθυνθείτε σε εξειδικευµένο προσωπικό. 2

7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.2 Συµβατότητα της συσκευής Η RADIANT BRUCIATORI S.p.A. δηλώνει ότι όλα τα προϊόντα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τους κανόνες καλής κατασκευής. Όλοι οι λέβητες RADIANT έχουν την πιστοποίηση CE και ευθυγραµµίζονται µε τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά που προβλέπονται από τις ακόλουθες οδηγίες: UNI-CIG 7129/08 UNI EN 297 για ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ B ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 70 kw EN 483 για ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ C ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 70 kw UNI EN 677 για ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ A ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 70 kw Ο ΗΓΙΑ ΑΕΡΙΟΥ 2009/142/CE Ο ΗΓΙΑ ΑΠΟ ΟΣΕΩΝ 92/42 CEE Ο ΗΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 2004/108 CEE Ο ΗΓΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 2006/95 CEE Όλοι οι λέβητες RADIANT κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και τα υλικά που χρησιµοποιούνται όπως χαλκός, µπρούτζος, ανοξείδωτο ατσάλι, δηµιουργούν ένα συµπαγές και οµογενές σύνολο, µα ως επί το πλείστον λειτουργικό, εύκολης εγκατάστασης και χρήσης. Παρά την απλότητα που διακρίνει τον επίτοιχο λέβητα, είναι εξοπλισµένος µε όλα τα απαραίτητα κατά τις διατάξεις εξαρτήµατα που τον καθιστούν µία ανεξάρτητη θερµική µονάδα, για την οικιακή θέρµανση και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Όλοι οι λέβητες περνούν από τελικό έλεγχο και συνοδεύονται από πιστοποιητικό ποιότητας υπογεγραµµένο από ελεγκτή και από πιστοποιητικό εγγύησης. Αυτό το φυλλάδιο πρέπει να διαβαστεί προσεκτικά και να συνοδεύει πάντα τον λέβητα. Η RADIANT BRUCIATORI S.p.A. δεν φέρει καµία ευθύνη από τυχόν µεταφράσεις του παρόντος φυλλαδίου από τις οποίες µπορεί να προκύψουν λανθασµένες ερµηνείες. Η RADIANT BRUCIATORI S.p.A. δεν φέρει καµία ευθύνη για την µη τήρηση των οδηγιών του παρόντος φυλλαδίου ή για τις συνέπειες του οποιουδήποτε χειρισµού που δεν περιγράφεται σε αυτό. 3

8 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2.1 Τεχνικές πληροφορίες Μοντέλο RHR 34 Πιστοποίηση CE n 0694BN3485 Κατηγορία II2H3+ Τύπος C12 - C32 - C42 - C52 - C62 - C82 Μέγιστη προσδιδόµενη θερµική ισχύς kw 33.5 Ελάχιστη προσδιδόµενη θερµική ισχύς (θέρµανση) 18 Αποδιδόµενη θερµική ισχύς (50/30 ) kw Θερµική απόδοση στο 100% Ον.ισχύος (50/30 ) % Θερµική απόδοση στο al 30% (µερικό φορτίο Ον.ισχύος ) (50/30 ) % 99 Αποδιδόµενη θερµική ισχύς (80/60 ) kw 32.5 Ελάχιστη αποδιδόµενη θερµική ισχύς (80/60 ) kw Θερµική απόδοση στο 100% Ον.ισχύος (80/60 ) % 97 Θερµική απόδοση στο 30% (µερικό φορτίο Ον.ισχύος) (80/60 ) % 94.6 Ενεργειακή απόδοση (Οδηγία 92/42/CEE) αστέρια 4 NOx κατηγορία 2 Μάζα καυσαερίων ονοµαστικού θερµικού φορτίου g/s 21,38 Μάζα καυσαερίων ελάχιστου θερµικού φορτίου g/s 23,05 Θερµοκρασία καυσαερίων ονοµαστικού θερµικού φορτίου C 77.8 Κύκλωµα θέρµανσης Ρυθµιζόµενη θερµοκρασία θέρµανσης (min-max) C / (ενδοδαπέδια) Μέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας C 95 Χωρητικότητα δοχείου διαστολής λίτρα 10 Μέγιστη πίεση λειτουργίας κυκλώµατος θέρµανσης bar 3 Ελάχιστη πίεση λειτουργίας κυκλώµατος θέρµανσης bar 0.3 Κύκλωµα νερού χρήσης Ρυθµιζόµενη θερµοκρασία νερού χρήσης (min-max) C Μέγιστη πίεση λειτουργίας κυκλώµατος νερού χρήσης bar 6 Ελάχιστη πίεση δυναµικής κυκλώµατος νερού χρήσης bar 0.5 Παροχή ζεστού νερού χρήσης µε t 30 C Λιτ/λεπ ιαστάσεις Πλάτος mm 450 Ύψος mm 785 Βάθος mm 330 Βάρος kg 50 Υδραυλικές συνδέσεις Αναχώρηση Ø 3/4 Επιστροφή Ø 3/4 Κρύο Ø 1/2 Ζεστό Ø 1/2 Σύνδεση αερίου λέβητα Ø 3/4 Συνδέσεις απαγωγής καυσαερίων Οµοαξονικό οριζόντιο σύστηµα Ø mm 80/125 Μέγιστο µήκος οµοαξονικού οριζόντιου συστήµατος m 2 Οµοαξονικό κάθετο σύστηµα Ø mm 80/125 Μέγιστο µήκος κάθετου οµοαξονικού συστήµατος m 2 Τροφοδοσία αερίου Φ.Αέριο G20 Ονοµαστική πίεση τροφοδοσίας mbar 20 Κατανάλωση καυσίµου m 3 /h 3.54 Βουτάνιο G30 Ονοµαστική πίεση τροφοδοσίας mbar 30 Κατανάλωση καυσίµου kg/h 2.64 Προπάνιο G31 Ονοµαστική πίεση τροφοδοσίας mbar 37 Κατανάλωση καυσίµου kg/h 2.6 Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής ενέργειας Ηλεκτρική τροφοδοσία V/Hz 230/50 Απορροφούµενη ηλεκτρική ισχύς W 175 Βαθµός ηλεκτρικής προστασίας IP X4D 4

9 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2.2 Ολικές διαστάσεις 785 A F G C R R C G F A ΥΠΟΜΝΗΜΑ R ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Ø3/4 A ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ Ø3/4 G ΑΕΡΙΟ Ø3/4 F ΚΡΥΟ Ø1/2 C ΖΕΣΤΟ Ø1/2 5

10 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2.3 Σχέδιο λέβητα ΥΠΟΜΝΗΜΑ 1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 3. ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΥΣΗΣ 4. ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟ ΕΝΑΥΣΗΣ 5. ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΟΜΙΩΝ 6. ΒΑΛΒΙ Α ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 bar 7. ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ 8. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 9. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ 10. ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΡΟΗΣ 11. ΒΑΛΒΙ Α ΑΕΡΙΟΥ 12. ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 13. ΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ 14. ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 15. ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 16. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΛΙΠ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 17. ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ 18. ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ ΑΕΡΑ 19. ΣΙΦΩΝΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ 20. ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ ΝΕΡΟΥ 21. ΒΑΛΒΙ Α ΑΠΟΚΟΠΗΣ 22. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ 23. ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 24. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 25. ΠΛΑΚΟΕΙ ΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ 6

11 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2.4 ιάγραµµα µανοµετρικού κυκλοφορητή I II III Μανοµετρικό Prevalenza (m) Portata Φορτίο (m3/h) III II I Prevalenza Μανοµετρικό pompa στη µέγιστη velocità ταχύτητα massima Prevalenza Μανοµετρικό pompa στη ΙΙ velocità ταχύτητα II Prevalenza Μανοµετρικό pompa στη Ι ταχύτητα velocità I Perdite Απώλειες di carico φορτίου caldaia λέβητα 7

12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2.5 Υδραυλικό κύκλωµα ΥΠΟΜΝΗΜΑ 1. ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 3. ΟΧΕΙΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ 4. ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 5. ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟ ΕΝΑΥΣΗΣ 6. ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΟΜΙΩΝ 7. ΒΑΛΒΙ Α ΑΕΡΙΟΥ ΒΑΛΒΙ Α ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 bar ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 9. ΒΑΛΒΙ Α ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΑΕΡΑ 10. ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ 11. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ 12. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 13. ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 14. ΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ 15. ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 16. ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ ΑΕΡΑ 17. ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 18. ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 19. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΛΙΠ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 20. ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΥΣΗΣ 21. ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΦΛΟΓΑΣ 22. ΠΛΑΚΟΕΙ ΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ 23. ΒΑΛΒΙ Α ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 24. ΣΙΦΩΝΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ 25. BY-PASS 26. ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ ΝΕΡΟΥ 27. ΒΑΛΒΙ Α ΑΠΟΚΟΠΗΣ 28. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ 29. ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 30. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ

13 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2.6 Ηλεκτρονική πλακέτα DIGITECH TR Τεχνικά χαρακτηριστικά Ρυθµίσεις για τεχνικούς Θερµοκρασία Standard / Μειωµένη Λειτουργία κατά του χτυπήµατος του κριαριού Χρονοπρογραµµατισµός θέρµανσης (0-7,5 λεπτά) Χρονοπρογραµµατισµός ανακυκλοφορίας θέρµανσης Ελάχιστη ισχύς αερίου Μέγιστη ισχύς θέρµανσης Ρύθµιση ελάχιστου & µέγιστου Set point θέρµανσης Ρύθµιση ελάχιστου & µέγιστου Set point νερού χρήσης Ρυθµίσεις για τον χρήστη Ρύθµιση θερµοκρασίας θέρµανσης (30-80 C) (25-40 C) Ρύθµιση θερµοκρασίας νερού χρήσης (35-60 C) Λειτουργία (Μόνο καλοκαίρι/μόνο χειµώνας/καλοκαίρι- Χειµώνας Λειτουργία FastH2O Ενδείξεις Μπλόκο συναγερµού Ασφάλεια έλλειψης νερού Θερµοκρασία Ένδειξη παρουσίας φλόγας (3 επίπεδα): Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του λέβητα προβάλλονται στην οθόνη 3 διαφορετικά επίπεδα ισχύος ανάλογα µε την αναλογική ρύθµιση του λέβητα (βλέπε εικ 2) < 33% >33%<66% >66%<100% Εικ. 2 Ιστορικό των 5 τελευταίων δυσλειτουργιών Για απενεργοποίηση του λέβητα επιλέγετε το OFF διαµέσου του πλήκτρου, στην οθόνη προβάλλεται η τιµή OFF και παραµένουν ενεργά το αντιπαγωτικό σύστηµα και αντιµπλοκαρίσµατος του κυκλοφορητή. Στην περίπτωση που ο λέβητας ήταν σε λειτουργία τότε απενεργοποιείται και ενεργοποιούνται οι λειτουργίες αερισµού και ανακυκλοφορίας. 2.7 Πίνακας ελέγχου ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. 2. ΜΠΟΥΤΟΝ INFO: ΠΙΕΖΕΤΕ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (βλέπε κεφάλαιο 2.8 Προβολές του µενού INFO) ΠΙΕΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ 5 ΕΥΤ/ΤΑ ΕΝΩ ΕΙΣΑΣΤΕ ΣΤΟ ΟFF ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ 5 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ. 3. ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΜΟΝΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ / ΜΟΝΟ ΧΕΙΜΩΝΑΣ / ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ / OFF. 4. ΜΠΟΥΤΟΝ RESET: RESET ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (ΠΙΕΖΕΤΕ ΓΙΑ 7 ΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ). 5. ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ. 6. ΚΛΕΜΟΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΕΙΣ. 7. ΟΘΟΝΗ

14 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2.8 Προβολές του µενού INFO Για προβολή των στοιχείων του λέβητα είναι απαραίτητο να πιέσετε το µπουτόν. Αφού το πιέσετε προβάλλεται ο αριθµός της παραµέτρου και η συνδεδεµένη µε αυτή τιµή. Για εµφάνιση της λίστας των προβαλλόµενων στοιχείων χρησιµοποιείστε τα µπουτόν & της θέρµανσης. Για να βγείτε από το περιβάλλον προβολής πιέζετε το µπουτόν INFO. Η λίστα των προβαλλόµενων στοιχείων είναι η εξής: Παράµετρος d00 d01 d02 d03 Περιγραφή Θερµοκρασία αισθητήρα νερού χρήσης Θερµοκρασία εξωτερικού αισθητήρα Επιλεγµένη τιµή θερµορύθµισης Kd (καµπύλη κλιµατικής αντιστάθµισης) Θερµοκρασία χαµηλής ζώνης (µε συνδεµένη προαιρετική πλακέτα CRAD) 2.9 Λειτουργία FastH2O Το σύστηµα FastH2O εγγυάται την άµεση τροφοδοσία ζεστού νερού χρήσης στην επιθυµητή θερµοκρασία στους µονοθερµικούς λέβητες άµεσης παραγωγής Ζ.Ν.Χ. Λειτουργία: ο εναλλάκτης ζεστού νερού χρήσης παραµένει συνεχώς στην επιλεγµένη θερµοκρασία ώστε το ζεστό νερό περνώντας από τις προθερµασµένες πλάκες του εναλλάκτη να φτάνει στη βρύση έχοντας ήδη την επιθυµητή θερµοκρασία. Τα πλεονεκτήµατα του συστήµατος FastH2O είναι τα εξής: η άµεση τροφοδοσία ζεστού νερού χρήσης στην επιθυµητή θερµοκρασία αποφεύγονται ανώφελες αναµονές για την καλύτερη εξυπηρέτηση του χρήστη ελαχιστοποιείται η ανάλωση νερού περιµένοντας να φτάσει στην επιθυµητή θερµοκρασίαi Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση FastH2O: αν στην παράµετρο 01 έχει οριστεί η τιµή 01, δηλαδή µονοθερµικός λέβητας άµεσης παραγωγής Ζ.Ν.Χ., τότε η ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της λειτουργίας FastH2O γίνεται πιέζοντας ταυτόχρονα για 7 δευτερόλεπτα τα µπουτόν & του νερού χρήσης. Κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας στην οθόνη προβάλλεται η ένδειξη FH On η οποία αναβοσβήνει για 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη FH παραµένει ορατή στην οθόνη µέχρι την απενεργοποίηση της λειτουργίας. Κατά την απενεργοποίηση της λειτουργίας προβάλλεται στην οθόνη η ένδειξη FH Off η οποία αναβοσβήνει για 3 δευτερόλεπτα. 10

15 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΑΥΣΗΣ 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3.1 Σχετική νοµοθεσία Εγκατάσταση της συσκευής που δεν τηρεί τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία τυγχάνουν νοµικών επιπτώσεων. Το παρόν φυλλάδιο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της συσκευής και πρέπει πάντα να τη συνοδεύει. - Το φυλλάδιο σε καµία περίπτωση δεν αντικαθιστά την ισχύουσα νοµοθεσία. 3.2 Χώρος εγκατάστασης λέβητα - προϋποθέσεις εδοµένης της παρουσίας συνδέσεων στις σωληνώσεις αερίου είναι απαραίτητο να αερίζεται ο χώρος εγκατάστασης της συσκευής. Συνιστάται να υπάρχουν ανοίγµατα αερισµού στο χώρο εγκατάστασης ώστε να γίνεται ανανέωση του αέρα, µε το άνοιγµα εξόδου προς το χώρο συσσώρευσης του αερίου σε περίπτωση διαρροής. Οι δυνατότητες συσκευών που βρίσκονται εγκατεστηµένες στον ίδιο χώρο (οικία) αλλά προορίζονται για διαφορετικές χρήσεις (π.χ. µαγείρεµα και θέρµανση) δεν συνυπολογίζονται. 11

16 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΑΥΣΗΣ 3.3 Άνοιγµα της συσκευασίας Προτείνεται το άνοιγµα της συσκευασίας λίγο πριν την εγκατάσταση της συσκευής. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζηµιές στην συσκευή που οφείλονται στην ακατάλληλη αποθήκευση της. Η συσκευασία αποτελείται από υλικά (χαρτόνι, πλαστικό) που ανακυκλώνονται. Όλα τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, προστατευτικά από πολυστερίνη, καρφιά κ.λ.π.) είναι εξαιρετικά επικίνδυνα και θα πρέπει να µην είναι προσιτά στα παιδιά. A. Τοποθετείστε τον πακεταρισµένο λέβητα στο δάπεδο. Σιγουρευτείτε ότι το βέλος δείχνει προς τα επάνω. Βγάλτε την ταινία και ανοίξτε τα τέσσερα φύλλα της κούτας προς τα έξω (εικ.1) B. Περιστρέφετε τη κούτα κατά 90 κρατώντας από κάτω το λέβητα µε τα χέρια σας C. Τραβήξτε προς τα πάνω την κούτα και αφαιρέστε τα προστατευτικά από πολυστερίνη. Σηκώστε τον λέβητα κρατώντας τον από κάτω και συνεχίστε µε την εγκατάσταση του. A C B Εικ. 1 12

17 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΑΥΣΗΣ 3.4 Τοποθέτηση του λέβητα Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται αποκλειστικά επάνω σε κάθετο και συµπαγή τοίχο που να υποστηρίζει το βάρος της. Για να υπάρχει πρόσβαση στον λέβητα για συντήρηση θα πρέπει να τηρηθούν οι ελάχιστες αποστάσεις που φαίνονται δίπλα (εικ 1). A X L Y H DISTANZA IN mm B X Y L H A B Εικ. 1 Για εύκολη εγκατάσταση ο λέβητας συνοδεύεται από ένα στάµπο (σε φυσικό µέγεθος) µε το περίγραµµα του στο οποίο υπάρχουν οι τρύπες που θα στηριχτεί και φαίνονται τα δίκτυα των σωληνώσεων στα οποία θα συνδεθεί. Με αυτόν τον τρόπο µπορείτε απλά να στηρίξετε τον λέβητα αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης της τοιχοποιίας. Για την τοποθέτηση προχωρήστε ως εξής (βλέπε εικ. 2): 1 Με ένα αλφάδι χαράξατε µία γραµµή στον τοίχο στην θέση που θα τοποθετηθεί ο λέβητας (ελάχιστο µήκος 25 cm). 2 Τοποθετείστε την κορυφή από το στάµπο στη γραµµή που ήδη χαράξατε µε το αλφάδι (εικ.2). Κατόπιν σηµαδέψτε τα σηµεία που θα γίνουν οι τρύπες ανάρτησης του λέβητα και τα σηµεία που θα εκκινούν τα δίκτυα νερού και αερίου. 3 Αποµακρύνατε το στάµπο και πραγµατοποιήσατε τις συνδέσεις των παροχών του ζεστού, κρύου νερού, των δικτύων του αερίου και του συστήµατος θέρµανσης µε τους ειδικούς υποδοχείς που συνοδεύουν τον λέβητα. 4 Αναρτήσατε τον λέβητα από τα αγκύρια και κάντε τις συνδέσεις. Εικ. 2 13

18 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΑΥΣΗΣ 3.5 Υδραυλικές συνδέσεις Προτείνεται το πλύσιµο (καλύτερα ζεστό) της εγκατάστασης ώστε να εξαλειφθούν οι ακαθαρσίες που προέρχονται από τις σωληνώσεις και τα σώµατα θέρµανσης (ιδιαίτερα λάδια και γράσα) για τη σωστή διατήρηση του εναλλάκτη και του κυκλοφορητή. Σιγουρευτείτε ότι οι σωληνώσεις του κυκλώµατος ύδρευσης και θέρµανσης δεν χρησιµοποιούνται ως γείωση του ηλεκτρικού κυκλώµατος. εν είναι κατάλληλες για αυτή την χρήση. Σε περίπτωση εγκατάστασης του λέβητα σε υδροστατική θέση χαµηλότερης σε σχέση µε τα σώµατα θέρµανσης κ.λ.π. τοποθετείστε τα ρουµπινέτα αποµόνωσης στο κύκλωµα θέρµανσης και νερού χρήσης ώστε να διευκολύνονται οι εργασίες συντήρησης του λέβητα όταν είναι απαραίτητο να αδειάσετε µόνο τον λέβητα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών σύνδεσης της θερµικής µονάδας µε το δίκτυο ύδρευσης & αερίου αποφύγετε το υπερβολικό σφίξιµο των εν λόγω συνδέσµων προς αποφυγή πρόκλησης διαρροής & πρόωρης φθοράς. Προς αποφυγήν δονήσεων και θορύβων στην εγκατάσταση µην χρησιµοποιείτε σωληνώσεις µειωµένων διαµέτρων ή γωνίες µικρής ακτίνας. Ο λέβητας είναι εφοδιασµένος µε ένα kit συνδέσεων του νερού ώστε να διευκολύνεται η τοποθέτηση του (εικ.2). 125 Εικ. 1 R C G F A ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ANDATA ΚΡΥΟ FREDDA ΑΕΡΙΟ GAS ΖΕΣΤΟ CALDA RITORNO ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Εικ. 2 Κύκλωµα νερού χρήσης Προς αποφυγή επικαθίσεων αλάτων και κατά συνέπεια τη καταστροφή του εναλλάκτη νερού χρήσης, το νερό που τροφοδοτεί τον λέβητα δεν πρέπει να είναι σκληρότερο των 25 F. Συνιστάται λοιπόν ο έλεγχος της ποιότητας του νερού και η εγκατάσταση κατάλληλων συσκευών για την επεξεργασία του. Η πίεση του κρύου νερού κατά την είσοδο του στο σύστηµα πρέπει να βρίσκεται µεταξύ των 0.5 και 6 bar. Αν η πίεση είναι µεγαλύτερη της προβλεπόµενης τότε είναι απαραίτητη η εγκατάσταση ρυθµιστή πίεσης πριν από την είσοδο του λέβητα. Ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του νερού τροφοδοσίας συνιστάται η εγκατάσταση κατάλληλων συσκευών επεξεργασίας του ενώ για τυχόν επικαθίσεις προτείνεται η χρήση φίλτρου. Κύκλωµα θέρµανσης Προς αποφυγή επικαθίσεων αλάτων στον κυρίως εναλλάκτη, το νερό που τροφοδοτεί το κύκλωµα θέρµανσης πρέπει να υποστεί την επεξεργασία που προβλέπεται από την νόρµα UNI-CTI Η εν λόγω επεξεργασία κρίνεται απαραίτητη στην περίπτωση µερικής ή ολικής αναπλήρωσης του νερού της εγκατάστασης. Συνδέσατε τις εξαγωγές ασφαλείας του λέβητα (βαλβίδα ασφαλείας κυκλώµατος θέρµανσης) σε ένα χωνί εξαγωγής. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζηµιές που προκαλούνται από απώλεια νερού εξαιτίας του ανοίγµατος της βαλβίδας ασφαλείας λόγω υπερβολικής πίεσης στην εγκατάσταση. Η θερµική µονάδα είναι εφοδιασµένη µε σύστηµα αντιπαγωτικής προστασίας που τίθεται σε λειτουργία όταν ανιχνεύει θερµοκρασία 5 C (αισθητήρας θέρµανσης) και 4 C (αισθητήρας νερού χρήσης) προστατεύοντας τη συσκευή µέχρι την εξωτερική θερµοκρασία των 10 C. 14

19 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΑΥΣΗΣ Εξαγωγή συµπυκνώµατος Συνδέστε τον εύκαµπτο σωλήνα εξαγωγής συµπυκνώµατος στο σύστηµα αποχέτευσης. Επιτρέπεται η εξαγωγή του συµπυκνώµατος κατευθείαν στο δίκτυο της αποχέτευσης χρησιµοποιώντας επιθεωρήσιµο σιφώνι. H εγκατάσταση πρέπει να γίνεται µε τρόπο ώστε να αποφεύγεται το πάγωµα του συµπυκνώµατος. Πριν θέσετε σε λειτουργία το λέβητα βεβαιωθείτε για την οµαλή εξαγωγή του συµπυκνώµατος. 3.6 Σύνδεση αερίου Η σύνδεση πρέπει να πραγµατοποιείται µόνο από εξειδικευµένο προσωπικό το οποίο να έχει άδεια εγκαταστάτη ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Η σύνδεση του αερίου του λέβητα µε το δίκτυο τροφοδοσίας πρέπει να πραγµατοποιείται χρησιµοποιώντας τις κατάλληλες φλάντζες καθώς και τα κατάλληλα υλικά για συνδέσεις αερίου και σε καµία περίπτωση χρησιµοποιώντας κάνναβη, ή παρόµοια υλικά. Πριν την εγκατάσταση του λέβητα βεβαιωθείτε για τα ακόλουθα: οι σωληνώσεις θα πρέπει να έχουν ικανή διατοµή για την απαιτούµενη παροχή καθώς και όλες τις ασφαλιστικές διατάξεις και εξαρτήµατα που προβλέπονται από τους ισχύοντες κανονισµούς η γραµµή παροχής του αερίου πρέπει να ικανοποιεί τα προβλεπόµενα από τις ισχύουσες διατάξεις ελέγξατε την στεγανότητα του δικτύου παροχής αερίου στο δίκτυο παροχής αερίου θα πρέπει να τοποθετηθεί µία βάνα πριν το λέβητα, και η διάµετρος της θα πρέπει να είναι ίση µε την διάµετρο του δικτύου παροχής αερίου πριν την έναυση βεβαιωθείτε ότι ο τύπος του αερίου που θα χρησιµοποιηθεί είναι κατάλληλος για την συσκευή (βλέπε ετικέτα στο εσωτερικό του λέβητα) βεβαιωθείτε ότι η πίεση του αερίου είναι εντός των προτεινόµενων ορίων (βλέπε ετικέτα στο εσωτερικό του λέβητα) πριν την εγκατάσταση της συσκευής βεβαιωθείτε ότι ο αγωγός του αερίου είναι ελεύθερος από κατάλοιπα των εργασιών η µετατροπή του λέβητα για χρήση από Υγραέριο σε Φυσικό αέριο ή αντίστροφα θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευµένο τεχνικό. 15

20 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΑΥΣΗΣ 3.7 Ηλεκτρολογικές συνδέσεις Γενικές επισηµάνσεις Η σύνδεση πρέπει να πραγµατοποιείται από εξειδικευµένο προσωπικό σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία και κατόπιν εξουσιοδότησης της ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. Σιγουρευτείτε ότι η συσκευή διαθέτει ικανοποιητική γείωση. Αυτό συµβαίνει µόνο όταν η συσκευή είναι συνδεδεµένη µε ικανοποιητική εγκατάσταση γείωσης όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας, η οποία εκτελείται από εξειδικευµένο προσωπικό. Η συγκεκριµένη προϋπόθεση ασφαλείας είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Σε περίπτωση αµφιβολίας, απευθυνθείτε σε εξειδικευµένο τεχνικό ο οποίος θα πρέπει να κάνει τις απαραίτητες δοκιµές και εξακριβώσεις διότι ο κατασκευαστής δεν φέρει καµία ευθύνη για ζηµιές που τυχόν προκληθούν εξαιτίας της έλλειψης γείωσης. ο λέβητας λειτουργεί µε εναλλασσόµενο ηλεκτρικό ρεύµα 230 V και 50 Hz. Η σύνδεση του λέβητα µε το δίκτυο τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύµατος γίνεται στο πάνω µέρος της συσκευής χρησιµοποιώντας πολυπολικό διακόπτη µε άνοιγµα τουλάχιστον 3 χιλιοστών µεταξύ των επαφών. Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση φάσης και ουδέτερου συµφωνεί µε το ηλεκτρικό σχέδιο. ο εξειδικευµένος τεχνικός πρέπει να πιστοποιήσει ότι η ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι επαρκής σε σχέση µε την µέγιστη απορροφούµενη ισχύ από τη συσκευή και συγκεκριµένα πρέπει να εξακριβωθεί ότι η διατοµή των καλωδίων είναι συµβατή µε την προαναφερθείσα ισχύ. η αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται από τον χρήστη αλλά από εξειδικευµένο τεχνικό. Για την τροφοδοσία του λέβητα χρησιµοποιείστε καλώδιο ελάχιστης διατοµής 1 mm 2. Η χρήση της οποιαδήποτε ηλεκτρικής συσκευής που τροφοδοτείται µε ηλεκτρική ενέργεια προϋποθέτει την τήρηση ορισµένων βασικών κανόνων ασφαλείας όπως: µην ακουµπάτε τη συσκευή µε µέρη του σώµατος που είναι βρεγµένα ή υγρά µην τραβάτε τα ηλεκτρικά καλώδια µην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειµένη στους ατµοσφαιρικούς παράγοντες (βροχή, ήλιος κ.λ.π.) εκτός και αν αυτό προβλέπεται ρητώς µην αφήνετε τα παιδιά είτε άτοµα χωρίς προηγούµενη εµπειρία να χρησιµοποιούν τη συσκευή. 16

21 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΑΥΣΗΣ Ηλεκτρική τροφοδοσία Κάνετε τις συνδέσεις στην κλεµοσειρά που βρίσκεται στο εσωτερικό του πίνακα ελέγχου κατά τον ακόλουθο τρόπο: a. Αποσυνδέετε από την τροφοδοσία του ρεύµατος τον γενικό διακόπτη b. Αφαιρείτε το εµπρόσθιο κάλυµµα του λέβητα. c. Ανοίγετε την πλάκα A όπως φαίνεται στην εικόνα 1. d. Αφού αφαιρέσετε την πλάκα κάνετε τις ακόλουθες συνδέσεις στη κλεµοσειρά B : Το καλώδιο κίτρινου / πράσινου χρώµατος στην κλέµα µε την ένδειξη της γείωσης (βλέπε εικ. 1). Το καλώδιο χρώµατος θαλασσί στην κλέµα που φέρει ως ένδειξη το γράµµα N. Το καλώδιο χρώµατος καφέ στην κλέµα που φέρει ως ένδειξη το γράµµα L. Κλέµες µε ένδειξη: Ta Θερµοστάτης χώρου Se Εξωτερικός αισθητήρας Αφού τελειώσετε τις εργασίες σας επανατοποθετείστε την πλάκα A" στην αρχική της θέση και κατόπιν το µπροστινό κάλυµµα. Se Se Ta A B Ta N L ΜΠΛΕ blu giallo/verde ΚΙΤΡΙΝΟ/ΠΡΑΣΙΝΟ marrone ΚΑΦΕ Εικ. 1 17

22 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΑΥΣΗΣ 3.8 Σύνδεση συστήµατος απαγωγής καυσαερίων Για την τέλεια λειτουργία και απόδοση της συσκευής είναι απαραίτητο η σύνδεση του συστήµατος απαγωγής καυσαερίων να γίνει χρησιµοποιώντας γνήσια ανταλλακτικά, ειδικά για λέβητες συµπύκνωσης. εν είναι δυνατή η χρήση ανταλλακτικών απαγωγής καυσαερίων παραδοσιακών λεβήτων µε λέβητες συµπύκνωσης και αντίστροφα. Για την απαγωγή καυσαερίων και τη συλλογή του συµπυκνώµατος ακολουθείτε τα όσα ορίζει η ισχύουσα νοµοθεσία. για τη διευκόλυνση επιλογής συστήµατος απαγωγής καυσαερίων, ο κατάλογος των συστηµάτων απαγωγής καυσαερίων εκτός του ότι παρουσιάζει τις διάφορες επιλογές µε διαφορετική γραφική παρουσίαση χρησιµοποιεί επίσης τη φράση πολυπροπυλενίου. πρέπει να προσέξετε τα εξής: ο σχετικά µε την διαδροµή των καυσαερίων φροντίστε ώστε όλοι οι αγωγοί απαγωγής να έχουν κλίση προς τα επάνω για να διευκολύνουν την παλινδρόµηση του συµπυκνώµατος προς τον θάλαµο καύσης ο οποίος είναι ειδικά κατασκευασµένος για την συλλογή και εξαγωγή των όξινων συµπυκνωµάτων. Εικ. 1 ο ο σχετικά µε την διαδροµή του αέρα φροντίστε ώστε όλοι οι αγωγοί εισαγωγής αέρα να έχουν κλίση προς τα επάνω για να αποφεύγεται η είσοδος του βρόχινου νερού και σκόνης στο εσωτερικό της συσκευής. στη περίπτωση εγκατάστασης κάθετου αγωγού απαγωγής καυσαερίων πρέπει να τοποθετείται στη βάση του αγωγού σιφώνι συλλογής συµπυκνώµατος συνδεδεµένο µε το δίκτυο αποχέτευσης της οικίας (εικ. 1). Καµινάδα Ή Καπνοδόχος Στη περίπτωση εγκατάστασης οριζόντιου οµοαξονικού συστήµατος τοποθετείστε σωστά το τελικό οριζόντιο οµοαξονικό το οποίο είναι ειδικά κατασκευασµένο ώστε να επιτρέπει την τήρηση των κλίσεων του καπναγωγού καθώς και να προστατεύει από τις καιρικές συνθήκες τον αγωγό εισαγωγής αέρα. ΟΧΙ ΝΑΙ Εικ. 2 Σύνδεση στη καπνοδόχο Για τη σύνδεση του καπναγωγού στην καπνοδόχο ακολουθείστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες: Η καµινάδα ή καπνοδόχος πρέπει να είναι κατάλληλη για χρήση απαγωγής καυσαερίων. κατά την εισαγωγή του καπναγωγού στην καπνοδόχο σταµατήστε µόλις φτάσετε στο επίπεδο της εσωτερικής επιφάνειας της δεύτερης. Ο καπναγωγός πρέπει να είναι κάθετος ως προς το εσωτερικό τοίχωµα της καπνοδόχου (εικ. 2). 18

23 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΑΥΣΗΣ Τυπολογίες εγκατάστασης Για το συγκεκριµένο τύπο λέβητα είναι διαθέσιµες οι εξής τυπολογίες συστηµάτων απαγωγής καυσαερίων: C12, C32, C42, C52, C62, C82 (βλέπε εικ. 1). C12 Οµόκεντρη απαγωγή σε παρακείµενο τοίχο. Οι αγωγοί µπορούν να είναι διπλοί αλλά οι έξοδοι πρέπει να είναι οµόκεντρες ή αρκετά κοντά µεταξύ τους ώστε να υπόκεινται στις ίδιες συνθήκες ανέµου (εντός 50 cm). C32 Οµόκεντρη απαγωγή στη στέγη. Έξοδοι όπως και για το C12. C42 C52 Απαγωγή και εισαγωγή σε κοινές αλλά ξεχωριστές καµινάδες αλλά που υπόκεινται στις ίδιες συνθήκες ανέµου. Απαγωγή και εισαγωγή ξεχωριστά σε παρακείµενο τοίχο ή στη στέγη αλλά οπωσδήποτε σε περιοχές διαφορετικών πιέσεων. Η απαγωγή και η εισαγωγή δεν πρέπει ποτέ να τοποθετούνται σε αντίθετους τοίχους. C62 Απαγωγή και εισαγωγή µε αγωγούς του εµπορίου οι οποίοι είναι πιστοποιηµένοι ξεχωριστά (EN ). C82 Απαγωγή σε καµινάδα ατοµική ή κοινή και εισαγωγή από παρακείµενο τοίχο. Εικ. 1 19

24 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΑΥΣΗΣ Σύστηµα απαγωγής καυσαερίων - kit AK50 Οριζόντιο οµοαξονικό σύστηµα Ø80/125 µε εσωτερικό αγωγό πολυπροπυλενίου περιστρέψιµο 360. Επιτρέπει την απαγωγή των καυσαερίων και την εισαγωγή αέρα από τον εξωτερικό αγωγό. Για χρήση µόνο µε λέβητες συµπύκνωσης. Επιτρέπει την απαγωγή των αερίων της καύσης καθώς και την εισαγωγή φρέσκου αέρα για τη καύση διαµέσου δύο οµοαξονικών αγωγών: τον εξωτερικό Ø125 για την εισαγωγή του αέρα και τον εσωτερικό πλαστικό αγωγό Ø80 για την απαγωγή των καυσαερίων. Το µέγιστο µήκος της απαγωγής (γραµµικό µήκος αναφοράς) προκύπτει προσθέτοντας το µήκος των ευθύγραµµων τµηµάτων της σωλήνωσης µε το γραµµικό µήκος που αντιστοιχεί σε κάθε γωνία µη συµπεριλαµβανοµένης της πρώτης. ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ: 2 µέτρα Για αγωγό απαγωγής µήκους από 0,5 ως 2 µέτρα δεν χρησιµοποιούνται διαφράγµατα. Η περαιτέρω εισαγωγή γωνίας αντιστοιχεί µε γραµµικό µήκος ως εξής: γωνία Ø80/125 στις 90 = 0.8 µέτρα. γωνία Ø80/125 στις 45 = 0.5 µέτρα. ΠΡΟΣΟΧΗ : ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΕΡΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ RADIANT. ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ RADIANT (Οι πίνακες µε τις ρυθµίσεις συνοδεύουν τα kit απαγωγής καυσαερίων) Ø80 Ø125 ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΠΛΑΓΙΩΣ 20

25 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΑΥΣΗΣ Σύστηµα απαγωγής καυσαερίων - kit CK50 Κάθετο οµοαξονικό σύστηµα Ø80/125 µε εσωτερικό αγωγό πολυπροπυλενίου. Επιτρέπει την απαγωγή των καυσαερίων και την εισαγωγή αέρα κατευθείαν από την ταράτσα. Για χρήση µόνο µε λέβητες συµπύκνωσης. Επιτρέπει τη απαγωγή των καυσαερίων και την εισαγωγή αέρα για την καύση από την ταράτσα διαµέσου δύο οµοαξονικών αγωγών: τον εξωτερικό Ø1125 για την εισαγωγή του αέρα και τον εσωτερικό πλαστικό αγωγό Ø80 για την απαγωγή των καυσαερίων. Το µέγιστο µήκος της απαγωγής (γραµµικό µήκος αναφοράς) προκύπτει προσθέτοντας το µήκος των ευθύγραµµων τµηµάτων της σωλήνωσης µε το γραµµικό µήκος που αντιστοιχεί σε κάθε γωνία µη συµπεριλαµβανοµένης της πρώτης. ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ: 2 µέτρα Για αγωγό απαγωγής µήκους από 0,5 ως 2 µέτρα δεν χρησιµοποιούνται διαφράγµατα. Η περαιτέρω εισαγωγή γωνίας αντιστοιχεί µε γραµµικό µήκος ως εξής: γωνία Ø80/125 στις 90 = 0.8 µέτρα. γωνία Ø80/125 στις 45 = 0.5 µέτρα. ΠΡΟΣΟΧΗ : ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΕΡΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ RADIANT. ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ RADIANT (Οι πίνακες µε τις ρυθµίσεις συνοδεύουν τα kit απαγωγής καυσαερίων). max. 2 m Ø80 Ø125 Ø80 Ø

26 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΑΥΣΗΣ 4. ΠΡΩΤΗ ΕΝΑΥΣΗ 4.1 Γενικές επισηµάνσεις οι εργασίες που περιγράφονται στη συνέχεια πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευµένο προσωπικό σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία το οποίο θα έχει σχετική εξουσιοδότηση από την ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ο λέβητας στη φάση των εργοστασιακών δοκιµών υποβάλλεται σε ρυθµίσεις και δοκιµές µε τροφοδοσία από φυσικό αέριο ή υγραέριο. Κατά την πρώτη έναυση πρέπει να επαληθεύεται η αντιστοιχία µεταξύ των στοιχείων της ετικέτας και του τύπου του αερίου που τροφοδοτεί το λέβητα. συνιστάται ο καθαρισµός της εγκατάστασης (καλύτερα µε ζεστό νερό) ώστε να εξαλειφθούν τυχόν ακαθαρσίες που προέρχονται από τις σωληνώσεις και από τα σώµατα θέρµανσης (ιδιαίτερα λάδια και γράσα) για την σωστή απόδοση του εναλλάκτη και του κυκλοφορητή. µε την ολοκλήρωση των εργασιών πλήρωσης και ρύθµισης φροντίστε να σφίξετε καλά τις βίδες στα σηµεία µέτρησης της πίεσης της βαλβίδας αερίου και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή αερίου. Προκαταρκτικές εργασίες Προχωρήστε ως εξής: σε περίπτωση νέας εγκατάστασης αερίου πριν θέσετε το λέβητα σε λειτουργία θα πρέπει να γίνει εξαέρωση του δικτύου τροφοδοσίας βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία της ετικέτας ανταποκρίνονται σε εκείνα του δικτύου τροφοδοσίας ύδρευσης και ηλεκτρικής ενέργειας βεβαιωθείτε ότι η τάση της τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύµατος είναι εκείνη που υποδεικνύεται (230 V 50 Hz) και ότι οι συνδέσεις φάσης, ουδέτερου και γείωσης είναι σωστές ( η φάση στο L και το ουδέτερο στο N ) ανοίγετε το διακόπτη του αερίου και επαληθεύετε την στεγανότητα των συνδέσεων του ελέγχοντας τον µετρητή ο οποίος δεν πρέπει να ανιχνεύει ροή αερίου. Επίσης ελέγχετε για τυχόν απώλειες από τις σωληνώσεις χρησιµοποιώντας σαπουνόνερο. Ο έλεγχος σύνδεσης αερίου µε τον καυστήρα γίνεται µε τον λέβητα σε λειτουργία βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση τροφοδοσίας αερίου ανταποκρίνεται στις ανάγκες του λέβητα καθώς επίσης ότι είναι εφοδιασµένη µε τα κατάλληλα συστήµατα ασφαλείας & ελέγχου που προβλέπονται από τη σχετική νοµοθεσία βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση απαγωγής των καυσαερίων καθώς και η σύνδεση της µε την καπνοδόχο έχουν γίνει σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται από τη σχετική νοµοθεσία βεβαιωθείτε ότι οι τυχόν γρίλιες για τη προσαγωγή φρέσκου αέρα είναι όλες ανοικτές βεβαιωθείτε ότι δεν γίνεται εισαγωγή των προϊόντων της καύσης στο χώρο της θέρµανσης (κατοικία) Βεβαιωθείτε ότι κοντά στον λέβητα δεν υπάρχουν υγρά ή εύφλεκτα υλικά 22

27 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΑΥΣΗΣ 4.3 Πλήρωση της εγκατάστασης Πώµα βαλβίδας εξαέρωσης TAPPO VALVOLA JOLLY Προς αποφυγή επικάθισης αλάτων και κατά συνέπεια βλαβών στον εναλλάκτη νερού χρήσης το νερό δεν πρέπει να είναι σκληρότερο των 25 F. Συνιστάται λοιπόν ο έλεγχος του νερού και η χρήση ειδικών συσκευών για την επεξεργασία αυτού. Για την πλήρωση της εγκατάστασης χρησιµοποιείστε αποκλειστικά καθαρό νερό από το δίκτυο ύδρευσης. Στην περίπτωση που προσθέσετε στο κύκλωµα χηµικές ουσίες όπως π.χ. αντιψυκτικά, φροντίστε οπωσδήποτε να εγκαταστήσετε κάποιο υδραυλικό διαχωριστή που να αποµονώνει το κύκλωµα της θέρµανσης από εκείνο του νερού χρήσης. 1 Βαλβίδα εξαέρωσης VALVOLA JOLLY TAPPO CIRCOLATORE Πώµα κυκλοφορητή Αφού φέρετε εις πέρας τις υδραυλικές συνδέσεις κλείνετε το διακόπτη του αερίου και συνεχίζετε µε την πλήρωση της εγκατάστασης ως εξής: βεβαιωθείτε ότι ο κυκλοφορητής δεν είναι µπλοκαρισµένος βεβαιωθείτε ότι το πώµα της βαλβίδας εξαέρωσης κυκλοφορητή είναι ελαφρώς λασκαρισµένο ώστε να επιτραπεί η διαφυγή του αέρα από την εγκατάσταση (εικ. 1) ανοίγετε το διακόπτη πλήρωσης R (εικ. 2), και ελέγχετε µέσω του µανόµετρου M (εικ. 2) ότι η πίεση στην εγκατάσταση φτάνει έως το µέσον της πράσινης ζώνης που αντιστοιχεί στη τιµή των 1.2 bar (εικ. 3). αφού τελειώσετε βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει το διακόπτη πλήρωσης. ξεβιδώνετε την τάπα του κυκλοφορητή για την διαφυγή τυχόν αέρα και το βιδώνετε µόλις αρχίσει να βγαίνει νερό ανοίγετε τα εξαεριστικά των σωµάτων θέρµανσης και ελέγχετε τη διαδικασία εξαέρωσης. Μόλις αρχίσει να βγαίνει νερό κλείνετε τα εξαεριστικά. αν κατόπιν των ως άνω περιγραφόµενων διαδικασιών παρατηρείται µείωση της πίεσης ανοίγετε ξανά το διακόπτη πλήρωσης R µέχρι το µανόµετρο να δείξει πίεση 1.2 bar bar 1.2 bar 0.5 bar 3 R M Πράσινη ZONA VERDE ζώνη 3 bar Σηµείωση: Η θέση λειτουργίας της βαλβίδας αποκοπής επισηµαίνεται από το χρώµα στο εσωτερικό της (εικ. 4). Το κόκκινο υποδεικνύει την λειτουργία σε νερό χρήσης. Το γαλάζιο υποδεικνύει την λειτουργία θέρµανσης. 23 4

28 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΑΥΣΗΣ 4.4 Πλήρωση σιφωνίου συλλογής συµπυκνώµατος Κατά την διαδικασία της πρώτης έναυσης είναι απαραίτητο να µεριµνήσετε για την πλήρωση του σιφωνίου συλλογής συµπυκνώµατος ώστε να µην υπάρχει δυνατότητα παλινδρόµησης των αερίων της καύσης µέσω του σιφωνίου. Για την πλήρωση ενεργήστε ως εξής (εικ. 1): Αφαιρέστε το πώµα T και γεµίστε µε νερό ως τα τρία τέταρτα (3/4)το σιφώνι S Επανατοποθετείστε στη θέση του το πώµα T και συνδέστε τον αγωγό εξαγωγής P στο εσωτερικό του ειδικού χωνιού εξαγωγής UNI EN 677 ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά τους πρώτους µήνες λειτουργίας της συσκευής συνιστάται ο καθαρισµός του σιφωνίου συλλογής συµπυκνώµατος από τυχόν κατάλοιπα της αρχικής κυκλοφορίας του συµπυκνώµατος από το εσωτερικό της συσκευής. Αυτά τα κατάλοιπα θα µπορούσαν να προκαλέσουν την κακή λειτουργία του σιφωνίου. 1 T S 24

29 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΑΥΣΗΣ 4.5 Αντιπαγωτική προστασία Ο λέβητας προστατεύεται από το πάγωµα µέσω των λειτουργιών της ηλεκτρονικής πλακέτας η οποία φροντίζει να εκκινεί τον καυστήρα ώστε να θερµαίνονται τα διάφορα εξαρτήµατα του όταν η θερµοκρασία τους πέφτει κάτω από προκαθορισµένα επίπεδα προστατεύοντας το λέβητα έως την εξωτερική θερµοκρασία των -10 C. Το σύστηµα τίθεται σε λειτουργία στις ακόλουθες περιπτώσεις: Όταν η θερµοκρασία του νερού της θέρµανσης πέσει κάτω των 5 C ο καυστήρας εκκινεί αυτόµατα µέχρι το νερό να φτάσει στη θερµοκρασία των 30 C Όταν η θερµοκρασία του νερού χρήσης πέσει κάτω των 4 C ο καυστήρας εκκινεί αυτόµατα µέχρι το νερό να φτάσει στη θερµοκρασία των 8 C. το σύστηµα τίθεται σε λειτουργία ακόµη και όταν στη οθόνη προβάλλεται η τιµή OFF εφόσον ο λέβητας είναι συνδεµένος σε ηλεκτρική τροφοδοσία (230 V) και η παροχή αερίου είναι ανοικτή. για µεγάλες περιόδους ακινησίας του λέβητα προτείνεται το άδειασµα του καθώς και αυτό της εγκατάστασης. Συµβουλή για τον τεχνικό Όταν βρισκόµαστε µπροστά σε µπλοκαρισµένο λέβητα λόγω παγώµατος πριν τον θέσουµε σε λειτουργία πρέπει να βεβαιωνόµαστε ότι τα εξαρτήµατα του δεν είναι µπλοκαρισµένα από πάγο (εναλλάκτης, κυκλοφορητής, κλπ.). Συµβουλή για τον εγκαταστάτη Για λέβητα εγκατεστηµένο σε εξωτερικό περιβάλλον όπου η θερµοκρασία µπορεί να πέσει κάτω από τους -10 προτείνεται η πλήρωση της εγκατάστασης µε αντιψυκτικό υγρό (βλέπε πίνακα) και η σύνδεση ενός kit ηλεκτρικών αντιστάσεων (cod LP). Πίνακας Αντιψυκτικό Αιθυλενική γλυκόλη (%) όγκος Θερµοκρασία παγώµατος ( C) Προτείνεται ποσοστό γλυκόλης 20% για θερµοκρασίες έως και - 10 C βρασµού ( C) 25

30 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΑΥΣΗΣ Σύνδεση του kit ηλεκτρικών αντιστάσεων Προχωρήστε ως εξής: a. Αποσυνδέετε από την τροφοδοσία του ρεύµατος τον γενικό διακόπτη b. Συνδέστε τις 4 αντιστάσεις στους σωλήνες αναχώρησης, επιστροφής & κρύου και ζεστού νερού χρήσης (µε εξαίρεση των σωληνώσεων του αερίου) βλέπε εικόνα 1 c. Προστατέψτε τους σωλήνες µε µονωτικό υλικό d. Συνδέστε το θερµοστάτη στο σωλήνα αναχώρησης διαµέσου του κλίπ στερέωσης (βλέπε εικόνα 1) e. Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας στη κλεµοσειρά του πίνακα ελέγχου σύµφωνα µε το σχέδιο (εικ. 1) f. Ασφαλίζετε τις θήκες αναµεταξύ τους χρησιµοποιώντας τις µπάντες που βρίσκονται στη συσκευασία Κλεµοσειρά MORSETTIERA L N Ta Ta Se Se Λευκό Καφέ BIANCO MARRONE 220 V - 50 Hz Figura 1 Εικόνα 1 BLU ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ RESISTENZE BIANCO MOLLA PER IL FISSAGGIO DEL TERMOSTATO Κλίπ στερέωσης θερµοστάτη 26

31 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΑΥΣΗΣ 4.6 Εκκίνηση του λέβητα Αφού γεµίσετε την εγκατάσταση ακολουθείστε τα εξής: βεβαιωθείτε ότι ο αγωγός των καυσαερίων είναι ελεύθερος και σωστά συνδεδεµένος στο σύστηµα απαγωγής καυσαερίων αφαιρείτε το µπροστινό κάλυµµα του λέβητα (βλέπε κεφάλαιο 6.3 Πρόσβαση στο λέβητα ) ξεβιδώνετε το κοχλία και βάζετε το µανόµετρο στο σηµείο µέτρησης της πίεσης 2 της βαλβίδας αερίου (εικ. 1) τροφοδοτείστε µε ηλεκτρικό ρεύµα το λέβητα ανοίξτε το διακόπτη του αερίου επιλέγετε µε το µπουτόν τη λειτουργία ΜΟΝΟ ΧΕΙΜΩΝΑΣ. Η εµφάνιση των συµβόλων σταθερά φωτισµένα στην οθόνη υποδεικνύει την ενεργοποίηση της λειτουργίας. µόλις κλείσει η επαφή του θερµοστάτη χώρου θα έχουµε έναυση του καυστήρα. σε περίπτωση απουσίας φλόγας η πλακέτα θα επαναλάβει τη διαδικασία έναυσης µετά από τον αερισµό (20 δευτ/τα). Ενδέχεται να χρειαστεί η επανάληψη της διαδικασίας µερικές φορές ώστε να εξαλειφθεί ο αέρας από την σωλήνωση. Για να επαναλάβετε τη διαδικασία έναυσης περιµένετε περίπου 5 δευτερόλεπτα από την τελευταία προσπάθεια, ξεµπλοκάρετε το λέβητα από το σφάλµα E01 (πιέζοντας τα µπουτόν Reset ). Εικ. 1 ΥΠΟΜΝΗΜΑ: 1. ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ 2. ΣΗΜΕΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΞΟ ΟΥ 3. ΣΗΜΕΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΙΣΟ ΟΥ Ελέγχετε τις τιµές µέγιστης & ελάχιστης πίεσης σύµφωνα µε τις τιµές αναφοράς που βρίσκονται στην ετικέτα στοιχείων του αερίου (βλέπε κεφάλαιο 5.4 Πίνακας ρύθµισης πιέσεων αερίου ): Για τον έλεγχο της µέγιστης πίεσης ανοίγετε το διακόπτη ζεστού νερού χρήσης στο µέγιστο και επαληθεύετε την πίεση Για τον έλεγχο της ελάχιστης πίεσης κλείνετε το διακόπτη και θέτετε το λέβητα στη θέση χειµώνας, το µανόµετρο θα δείξει την ελάχιστη πίεση για τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα Αν η µέγιστη και/ή ελάχιστη πίεση δεν συµφωνούν µε τα στοιχεία της ετικέτας τότε πρέπει να ξαναγίνει η ρύθµιση (βλέπε κεφάλαιο 5.3 Ρύθµιση βαλβίδας αερίου) Αφού τελειώσετε τη ρύθµιση πιέζετε το µπουτόν για να επιλέξετε τη λειτουργία OFF η οποία προβάλλεται µε το σύµβολο, κλείνετε τη παροχή του αερίου και αποµακρύνεται το µανόµετρο από το σηµείο µέτρησης της πίεσης 2 της βαλβίδας αερίου (εικ. 1). Σφίγγετε το κοχλία και σιγουρεύεστε ότι δεν υπάρχει διαρροή αερίου. Για να θέσετε σε λειτουργία το λέβητα ανοίγετε τη παροχή αερίου και επιλέγετε διαµέσου του µπουτόν επιθυµητή λειτουργία. την 27

32 Ο ΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 5. ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΒΗΤΑ 5.1 Πίνακας παραµέτρων N ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ ΤΥΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ P00 Επιλογή τύπου λέβητα P01 P02 P03 Επιλογή τύπου αερίου Θερµοκρασία θέρµανσης Επιλογή κατά του χτυπήµατος του κριαριού P04 Χρονοπρογραµµατισµός θέρµανσης P05 P06 Χρονοπρογραµµατισµός ανακυκλοφορίας θέρµανσης Χρονοπρογραµµατισµός ανακυκλοφορίας νερού χρήσης / µπόιλερ (ΟΧΙ ΓΙΑ ΙΘΕΡΜΙΚΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ) = ιθερµικός 01 = Μονοθερµικός 02 = Συσσώρευσης 03 = Συσσώρευσης Comfort 04 = Μονοθερµικός Comfort 05 = Μόνο θέρµανση Φ.Αέριο Υγραέριο Standard (30-80 C) Μειωµένη (25-45 C) Απενεργοποιηµένη Ενεργοποιηµένη Βήµατα των 5 δευτ/των (ρυθµισµένο σε 36 x 5 = 180 ) Βήµατα των 5 δευτ/των (ρυθµισµένο σε 36 x 5 = 180 ) Βήµατα των 5 δευτ/των (ρυθµισµένο σε 18 x 5 = 90 ) P07 Ρύθµιση ελάχιστης ισχύος θέρµανσης Σε % P08 Ρύθµιση µέγιστης πίεσης αερίου και ισχύος θέρµανσης Ελάχιστη αερίου (P07) - 99 P09 Ρύθµιση βήµατος εκκίνησης P10 P11 P12 Λειτουργία διατήρησης νερού χρήσης (ΟΧΙ ΓΙΑ ΙΘΕΡΜΙΚΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ) Λειτουργία κατά της νόσου του λεγεωνάριου (µόνο για λέβητες συσσώρευσης) Ορισµός καµπύλης κλιµατικής αντιστάθµισης (µόνο µε εξωτερικό αισθητήρα συνδεµένο) Σε % Σε % (ρυθµισµένο στο 50) Απενεργοποιηµένη Ενεργοποιηµένη Απενεργοποιηµένη Ενεργοποιηµένη Βλέπε διάγραµµα στην περιγραφή της παραµέτρου P13 Ελάχιστο setpoint θέρµανσης Σε C P14 Μέγιστο setpoint θέρµανσης Σε C P15 Μέγιστο setpoint νερού χρήσης Σε C P16 Αερισµός Σε λεπτά της ώρας 28

33 Ο ΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 5.2 Πρόσβαση στο µενού παραµέτρων Η τροποποίηση των τιµών των παραµέτρων του προηγούµενου πίνακα επιτυγχάνεται διαµέσου του µενού ρυθµίσεων παραµέτρων τηρώντας την ακόλουθη διαδικασία: OFF 1. Πιέζοντας το µπουτόν επιλέγετε τη λειτουργία OFF P00 2. Πιέζετε ταυτόχρονα τα µπουτόν & έως να προβληθεί στη οθόνη P00 3. Αφήνετε τα µπουτόν & P00 4. ιαµέσου των µπουτόν & της θέρµανσης επιλέγετε τη παράµετρο που θέλετε να τροποποιήσετ. P01 5. Πιέζετε το µπουτόν και το αφήνετε: η οθόνη θα εµφανίσει την τιµή της παραµέτρου για τροποποίηση. Ρυθµίστε την τιµή της παραµέτρου ακολουθώντας την διαδικασία που περιγράφεται στις σελίδες που ακολουθούν : 29

34 Ο ΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 5.3 Προγραµµατισµός παραµέτρων ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ P00 ΤΥΠΟΣ ΛΕΒΗΤΑ 01 P00 Για πρόσβαση στο µενού προγραµµατισµού παραµέτρων ακολουθείστε την διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο 5,2 Πρόσβαση στο µενού παραµέτρων (βήµατα 1-5). 6. Με τα µπουτόν & του νερού χρήσης τροποποιείτε τη τιµή της παραµέτρου: 00 = ιθερµικός 01 = Μονοθερµικός 02 = Συσσώρευσης 03 = Συσσώρευσης Comfort (+7 C) 04 = Μονοθερµικός Comfort (Απαιτείται ενεργοποίηση της λειτουργίας προθέρµανσης του πλακοειδή εναλλάκτη) 05 = Μόνο θέρµανση 7. Πιέζετε το µπουτόν για επιβεβαίωση και ενεργοποίηση της ρύθµισης σας. Στην οθόνη προβάλλεται η παράµετρος (P00). 8. Για έξοδο από το µενού παραµέτρων πιέζετε ταυτόχρονα τα µπουτόν &. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ P01 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΕΡΙΟΥ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ 00 P01 Για πρόσβαση στο µενού προγραµµατισµού παραµέτρων ακολουθείστε την διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο 5,2 Πρόσβαση στο µενού παραµέτρων (βήµατα 1-5). 6. Με τα µπουτόν & του νερού χρήσης τροποποιείτε τη τιµή της παραµέτρου: 00 = Φ.Αέριο 01 = Υγραέριο 7. Πιέζετε το µπουτόν για επιβεβαίωση και ενεργοποίηση της ρύθµισης σας. Στην οθόνη προβάλλεται η παράµετρος (P01). 8. Για έξοδο από το µενού παραµέτρων πιέζετε ταυτόχρονα τα µπουτόν &. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ P02 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 01 P02 Για πρόσβαση στο µενού προγραµµατισµού παραµέτρων ακολουθείστε την διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο 5,2 Πρόσβαση στο µενού παραµέτρων (βήµατα 1-5). 6. Με τα µπουτόν & του νερού χρήσης τροποποιείτε τη τιµή της παραµέτρου: 00 = standard (30-80 C) 01 = µειωµένη (25-45 C) για ενδοδαπέδιες εγκαταστάσεις 7. Πιέζετε το µπουτόν για επιβεβαίωση και ενεργοποίηση της ρύθµισης σας. Στην οθόνη προβάλλεται η παράµετρος (P02). 8. Για έξοδο από το µενού παραµέτρων πιέζετε ταυτόχρονα τα µπουτόν &. 30

35 Ο ΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 01 P03 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ P03 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΧΤΥΠΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΡΙΑΡΙΟΥ Ενεργοποιώντας αυτή τη λειτουργία η εκκίνηση της λειτουργίας νερού χρήσης θα καθυστερεί 2 δευτερόλεπτα. Για πρόσβαση στο µενού προγραµµατισµού παραµέτρων ακολουθείστε την διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο 5,2 Πρόσβαση στο µενού παραµέτρων (βήµατα 1-5). 6. Με τα µπουτόν & του νερού χρήσης τροποποιείτε τη τιµή της παραµέτρου: 00 = Απενεργοποιηµένη 01 = Ενεργοποιηµένη 7. Πιέζετε το µπουτόν για επιβεβαίωση και ενεργοποίηση της ρύθµισης σας. Στην οθόνη προβάλλεται η παράµετρος (P03). 8. Για έξοδο από το µενού παραµέτρων πιέζετε ταυτόχρονα τα µπουτόν &. 36 P04 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ P04 - ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Μέσω αυτής της παραµέτρου ορίζετε το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο ο καυστήρας µένει ανενεργός εφόσον η θερµοκρασία αναχώρησης είναι µεγαλύτερη από εκείνη που όρισε ο χρήστης. Για πρόσβαση στο µενού προγραµµατισµού παραµέτρων ακολουθείστε την ως άνω περιγραφόµενη διαδικασία (βήµατα 1-5). 6. Με τα µπουτόν & του νερού χρήσης τροποποιείτε τη τιµή της παραµέτρου εντός των επιτρεπόµενων ορίων: (σε πολλαπλάσια των 5 δευτ/των) Για παράδειγµα: 00 = 0 x 5 = 0 90 = 90 x 5 = 450 (7,5 λεπτά) Προρυθµισµένη τιµή 36 = 180 = 3 λεπτά 7. Πιέζετε το µπουτόν για επιβεβαίωση και ενεργοποίηση της ρύθµισης σας. Στην οθόνη προβάλλεται η παράµετρος (P04). 8. Για έξοδο από το µενού παραµέτρων πιέζετε ταυτόχρονα τα µπουτόν &. 31

36 Ο ΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 36 P05 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ P05 - ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Μέσω αυτής της παραµέτρου µπορούµε να ορίσουµε τη διάρκεια λειτουργίας του κυκλοφορητή στη θέρµανση αφού σταµατήσει η λειτουργία του καυστήρα µετά την επέµβαση του θερµοστάτη χώρου. Για πρόσβαση στο µενού προγραµµατισµού παραµέτρων ακολουθείστε την ως άνω περιγραφόµενη διαδικασία (βήµατα 1-5). 6. Με τα µπουτόν & του νερού χρήσης τροποποιείτε τη τιµή της παραµέτρου εντός των επιτρεπόµενων ορίων: (σε πολλαπλάσια των 5 δευτ/των) Για παράδειγµα: 00 = 0 x 5 = 0 90 = 90 x 5 = 450 (7,5 λεπτά) Προρυθµισµένη τιµή 36 = 180 = 3 λεπτά 7. Πιέζετε το µπουτόν για επιβεβαίωση και ενεργοποίηση της ρύθµισης σας. Στην οθόνη προβάλλεται η παράµετρος (P05). 8. Για έξοδο από το µενού παραµέτρων πιέζετε ταυτόχρονα τα µπουτόν &. 18 P06 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ P06 ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ / ΜΠΟΙΛΕΡ (Όχι για διθερµικά µοντέλα) Μέσω αυτής της παραµέτρου µπορούµε να ορίσουµε τη διάρκεια λειτουργίας του κυκλοφορητή στο νερό χρήσης µετά το κλείσιµο του διακόπτη. Για πρόσβαση στο µενού προγραµµατισµού παραµέτρων ακολουθείστε την ως άνω περιγραφόµενη διαδικασία (βήµατα 1-5). 6. Με τα µπουτόν & του νερού χρήσης τροποποιείτε τη τιµή της παραµέτρου εντός των επιτρεπόµενων ορίων: (σε πολλαπλάσια των 5 δευτ/των) Για παράδειγµα: 00 = 0 x 5 = 0 90 = 90 x 5 = 450 (7,5 λεπτά) Προρυθµισµένη τιµή 18 = 90 = 1.5 λεπτά 7. Πιέζετε το µπουτόν για επιβεβαίωση και ενεργοποίηση της ρύθµισης σας. Στην οθόνη προβάλλεται η παράµετρος (P06). 8. Για έξοδο από το µενού παραµέτρων πιέζετε ταυτόχρονα τα µπουτόν &. 32

37 Ο ΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 5.4 Ρύθµιση βαλβίδας αερίου ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ P08 ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 66 P08 Πριν εκκινήσετε το λέβητα για να κάνετε τη ρύθµιση τοποθετείτε ένα µανόµετρο στο σηµείο µέτρησης της πίεσης B στη βαλβίδα αερίου (εικ. 1) Για πρόσβαση στο µενού προγραµµατισµού παραµέτρων ακολουθείστε την ως άνω περιγραφόµενη διαδικασία (βήµατα 1-5) και επιλέγετε τη παράµετρο P Με τα µπουτόν & του νερού χρήσης ρυθµίζετε τη τιµή της παραµέτρου στο Πιέζετε το µπουτόν για επιβεβαίωση και ενεργοποίηση της ρύθµισης σας. Στην οθόνη προβάλλεται η παράµετρος (P08). 8. Για έξοδο από το µενού παραµέτρων πιέζετε ταυτόχρονα τα µπουτόν &. 9. Πιέζετε το µπουτόν για να ενεργοποιήσετε το λέβητα σε λειτουργία ΧΕΙΜΩΝΑΣ 10. Πιέζετε για 7 δευτ/τα το µπουτόν µέχρι να προβληθεί παλλόµενο στην οθόνη 07 (λειτουργία προετοιµασίας για µέτρηση καυσαερίων) έτσι ώστε ο λέβητας να λειτουργήσει στη µέγιστη ισχύ θέρµανσης για 15 λεπτά. Το µανόµετρο θα δείξει τη πίεση αερίου. Αν η τιµή αυτής της πίεσης είναι διαφορετική από τη τιµή της ετικέτας (βλέπε κεφάλαιο 5.4 Πίνακας ρύθµισης πιέσεων αερίου ) αφαιρείτε το πώµα A (εικ. 1) και µε γαλλικό κλειδί ν. 10 περιστρέφετε το παξιµάδι C για να ρυθµίσετε τη µέγιστη πίεση αερίου. 11. Ακολούθως ρυθµίζετε την ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ως εξής: - Αποσυνδέστε µία από τις δύο φύσες τροφοδοσίας στο ρυθµιστή E (εικ.1 ) - Το µανόµετρο θα δείξει τη πίεση αερίου της ελάχιστης µηχανικής - Αν η τιµή αυτής της πίεσης είναι διαφορετικό από το 1,5 mbar (G20) / 4,5-6,1 mbar (G30-G31), τότε µε ένα σταυρωτό κατσαβίδι περιστρέφετε το κοχλία D (εικ.1 ) µέχρι να δείξει το µανόµετρο τη σωστή πίεση - Επανασυνδέστε τη φύσα τροφοδοσίας στο ρυθµιστή E (εικ.1 ) - Επανατοποθετείτε το πώµα A (εικ.1 ) επί του ρυθµιστή στην αρχική του θέση για τη σωστή λειτουργία - Για απενεργοποίηση της λειτουργίας προετοιµασίας για µέτρηση καυσαερίων πιέζετε το µπουτόν. 33

38 Ο ΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ P07 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 24 P Μπαίνετε στο µενού των παραµέτρων στη παράµετρο P07 Το µανόµετρο δείχνει την ελάχιστη πίεση αερίου, αν αυτή η τιµή είναι διαφορετική από αυτή της ετικέτας (βλέπε κεφάλαιο 5.4 Πίνακας ρύθµισης πιέσεων αερίου) χρησιµοποιείτε τα µπουτόν & του νερού χρήσης για να τροποποιήσετε τη τιµή της παραµέτρου. Το πεδίο ρύθµισης είναι Πιέζετε το µπουτόν για επιβεβαίωση και ενεργοποίηση της ρύθµισης σας. Στην οθόνη προβάλλεται η παράµετρος (P07). 14. Πιέζετε ταυτόχρονα τα µπουτόν & µέχρι να προβληθεί στην οθόνη το OFF. 15. Αποσυνδέστε το µανόµετρο από το σηµείο µέτρησης της πίεσης B της βαλβίδας αερίου και σφίξτε τον κοχλία ώστε να µην υπάρχει διαρροή αερίου. 34

39 Ο ΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 50 P09 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ P09 ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΗΜΑΤΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Με τα µπουτόν & του νερού χρήσης τροποποιείτε τη τιµή της παραµέτρου εντός των επιτρεπόµενων ορίων: 00 = ρύθµιση ελάχιστης µηχανικής στη βαλβίδα αερίου 99 =µέγιστο επιτρεπτό, µεταβλητό ανάλογα µε το µήκος της καπνοδόχου και τον τύπο αερίου καυσίµου. Προρυθµισµένη τιµή στο Πιέζετε το µπουτόν για επιβεβαίωση και ενεργοποίηση της ρύθµισης σας. Στην οθόνη προβάλλεται η παράµετρος (P09). 8. Για έξοδο από το µενού παραµέτρων πιέζετε ταυτόχρονα τα µπουτόν &. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ P10 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ (ΟΧΙ για διθερµικά µοντέλα) 00 P10 Μέσω αυτής της παραµέτρου µπορούµε να κρατήσουµε τη βαλβίδα αποκοπής σε θέση λειτουργίας νερού χρήσης για όσο χρόνο κρατάει η ανακυκλοφορία ώστε να διατηρήσουµε ζεστό τον δευτερεύοντα εναλλάκτη. Για πρόσβαση στο µενού προγραµµατισµού παραµέτρων ακολουθείστε την ως άνω περιγραφόµενη διαδικασία (βήµατα 1-5) 6. Με τα µπουτόν & του νερού χρήσης τροποποιείτε τη τιµή της παραµέτρου: 00 = Απενεργοποιηµένη 01 = Ενεργοποιηµένη 7. Πιέζετε το µπουτόν για επιβεβαίωση και ενεργοποίηση της ρύθµισης σας. Στην οθόνη προβάλλεται η παράµετρος (P10). 8. Για έξοδο από το µενού παραµέτρων πιέζετε ταυτόχρονα τα µπουτόν &. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 11 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ ΛΕΓΕΩΝΑΡΙΟΥ (Μόνο για λέβητες συσσώρευσης) 01 P11 Για πρόσβαση στο µενού προγραµµατισµού παραµέτρων ακολουθείστε την ως άνω περιγραφόµενη διαδικασία (βήµατα 1-5) 6. Με τα µπουτόν & του νερού χρήσης τροποποιείτε τη τιµή της παραµέτρου: 00 = Απενεργοποιηµένη 01= Ενεργοποιηµένη (προρύθµιση για λέβητες συσσώρευσης) 7. Πιέζετε το µπουτόν για επιβεβαίωση και ενεργοποίηση της ρύθµισης σας. Στην οθόνη προβάλλεται η παράµετρος (P11). 8. Για έξοδο από το µενού παραµέτρων πιέζετε ταυτόχρονα τα µπουτόν &. 35

40 Ο ΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ P12 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 15 P12 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ (Μόνο µε συνδεµένο εξωτερικό αισθητήρα) Προβλέπεται η σύνδεση ενός αισθητήρα εξωτερικής θερµοκρασίας (βλέπε κεφάλαιο 6,6 Ηλεκτρολογικές συνδέσεις ο οποίος µεταβάλλει αυτόµατα τη θερµοκρασία αναχώρησης ανάλογα µε τη µέτρηση της εξωτερικής θερµοκρασίας. Το εύρος της διόρθωσης εξαρτάται από την επιλεγµένη τιµή της θερµορύθµισης Kd (βλέπε διάγραµµα εικόνας 1). Η επιλογή της καµπύλης προσδιορίζεται από τη µέγιστη θερµοκρασία αναχώρησης Tm και την ελάχιστη εξωτερική θερµοκρασία Te υπολογίζοντας και το βαθµό µόνωσης της οικίας. Οι τιµές των θερµοκρασιών αναχώρησης Tm αναφέρονται σε εγκαταστάσεις standard C ή σε ενδοδαπέδιες εγκαταστάσεις C. Ο τύπος της εγκατάστασης ορίζεται µέσω προγραµµατισµού της παραµέτρου P02. Για πρόσβαση στο µενού των παραµέτρων ακολουθείτε την ως άνω περιγραφόµενη διαδικασία (κεφάλαιο 5.2) βήµατα 1-5 και επιλέγετε τη παράµετρο P Με τα µπουτόν & του νερού χρήσης τροποποιείτε τη τιµή της παραµέτρου εντός των επιτρεπόµενων ορίων από 00 έως 30. Η αρίθµηση της τιµής αναλογεί στις καµπύλες του διαγράµµατος της εικόνας Πιέζετε το µπουτόν για επιβεβαίωση και ενεργοποίηση της ρύθµισης σας. Στην οθόνη προβάλλεται η παράµετρος (P12). 8. Για έξοδο από το µενού παραµέτρων πιέζετε ταυτόχρονα τα µπουτόν &. Εικόνα 1 Tm ( C) 45 MAX MIN Kd = 15 Kd = 10 Kd = 5 Kd = 0 Kd = 20 Kd = 25 Kd = Te ( C) 35 36

41 Ο ΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ P13 ΕΛΑΧΙΣΤΟ SETPOINT ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 30 P13 Μέσω αυτής της παραµέτρου ορίζουµε την ελάχιστη θερµοκρασία θέρµανσης που µπορεί να ορίσει ο χρήστης. Για πρόσβαση στο µενού των παραµέτρων ακολουθείτε την ως άνω περιγραφόµενη διαδικασία (κεφάλαιο 5.2) βήµατα Με τα µπουτόν & του νερού χρήσης τροποποιείτε τη τιµή της παραµέτρου εντός των επιτρεπόµενων ορίων: (για εγκαταστάσεις standard) (µειωµένη για ενδοδαπέδιες εγκαταστάσεις) Η τιµή είναι σε C. 7. Πιέζετε το µπουτόν για επιβεβαίωση και ενεργοποίηση της ρύθµισης σας. Στην οθόνη προβάλλεται η παράµετρος (P13). 8. Για έξοδο από το µενού παραµέτρων πιέζετε ταυτόχρονα τα µπουτόν &. 80 P14 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ P14 ΜΕΓΙΣΤΟ SETPOINT ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Μέσω αυτής της παραµέτρου ορίζουµε την µέγιστη θερµοκρασία θέρµανσης που µπορεί να ορίσει ο χρήστης. Για πρόσβαση στο µενού των παραµέτρων ακολουθείτε την ως άνω περιγραφόµενη διαδικασία (κεφάλαιο 5.2) βήµατα Με τα µπουτόν & του νερού χρήσης τροποποιείτε τη τιµή της παραµέτρου εντός των επιτρεπόµενων ορίων: (για εγκαταστάσεις standard) (µειωµένη για ενδοδαπέδιες εγκαταστάσεις) Η τιµή είναι σε C. 7. Πιέζετε το µπουτόν για επιβεβαίωση και ενεργοποίηση της ρύθµισης σας. Στην οθόνη προβάλλεται η παράµετρος (P14). 8. Για έξοδο από το µενού παραµέτρων πιέζετε ταυτόχρονα τα µπουτόν &. 37

42 Ο ΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ P15 ΜΕΓΙΣΤΟ SETPOINT ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 60 P15 Μέσω αυτής της παραµέτρου ορίζουµε την µέγιστη θερµοκρασία νερού χρήσης που µπορεί να ορίσει ο χρήστης. Για πρόσβαση στο µενού των παραµέτρων ακολουθείτε την ως άνω περιγραφόµενη διαδικασία (κεφάλαιο 5.2) βήµατα Με τα µπουτόν & του νερού χρήσης τροποποιείτε τη τιµή της παραµέτρου εντός των επιτρεπόµενων ορίων: (για διθερµικούς λέβητες) Η τιµή είναι σε C. 7. Πιέζετε το µπουτόν για επιβεβαίωση και ενεργοποίηση της ρύθµισης σας. Στην οθόνη προβάλλεται η παράµετρος (P15). 8. Για έξοδο από το µενού παραµέτρων πιέζετε ταυτόχρονα τα µπουτόν &. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ P16 ΑΕΡΙΣΜΟΣ 00 P16 Μέσω αυτής της παραµέτρου ορίζουµε τη διάρκεια λειτουργίας του ανεµιστήρα µετά από το κλείσιµο του καυστήρα. Για πρόσβαση στο µενού των παραµέτρων ακολουθείτε την ως άνω περιγραφόµενη διαδικασία (κεφάλαιο 5.2) βήµατα Με τα µπουτόν & του νερού χρήσης τροποποιείτε τη τιµή της παραµέτρου εντός των επιτρεπόµενων ορίων: Η τιµή είναι σε λεπτά της ώρας. 7. Πιέζετε το µπουτόν για επιβεβαίωση και ενεργοποίηση της ρύθµισης σας. Στην οθόνη προβάλλεται η παράµετρος (P16). 8. Για έξοδο από το µενού παραµέτρων πιέζετε ταυτόχρονα τα µπουτόν &. 38

43 Ο ΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 5.5 Πίνακας στοιχείων αερίου G20 Φ.Αέριο G30 Βουτάνιο G31 Προπάνιο Παράµετρος του Wobbe ελάχιστη (15 C, 1013 mbar) MJ/Nm Ονοµαστική πίεση τροφοδοσίας mbar RHR 34 Κατανάλωση (15 C 1013 mbar) m 3 /h Κατανάλωση (15 C 1013 mbar) kg/h Ακροφύσια n x Ø (mm) 17 x x x 0.75 Πίνακας ρύθµισης πιέσεων αερίου Μοντέλο Φ.ΑΕΡΙΟ G 20 ΥΓΡΑΕΡΙΟ G30 ΥΓΡΑΕΡΙΟ G31 RHR 34 min. max. min. max. min. max. mbar ιάγραµµα πιέσεων αερίου ΘΕΡΜΙΚΟ Portata termica ΦΟΡΤΙΟ ΣΕ in kw Kw G 20 G 30 G Pressione ΠΙΕΣΗ in ΣΕ mbar 39

44 Ο ΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 5.7 Μετατροπή τύπου αερίου ΥΠΟΜΝΗΜΑ: Εικ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΛΒΙ Α ΑΕΡΙΟΥ 2. ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ 3. ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΕΙΣΟ ΟΥ 4. ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΕΞΟ ΟΥ 5. ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΕΡΙΟΥ 6. ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 7. ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΟΥ 12 ΡΑΜΠΩΝ 8. ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ 9. ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΑ ΣΠΙΝΘΗΡΑ 10. ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΑ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΦΛΟΓΑΣ 11. ΒΙ ΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ 12. ΠΑΞΙΜΑ Ι ΡΥΘΜΙΣΤΗ Η µετατροπή αερίου από φυσικό αέριο σε υγραέριο ή αντίστροφα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από εξειδικευµένο προσωπικό όπως προβλέπεται από το νόµο 46/90 και εξουσιοδότηση από τη Radiant Bruciatori s.p.a. Βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση του αερίου είναι κατάλληλη για το νέο τύπο καυσίµου που θα τροφοδοτήσει τη συσκευή ΠΡΟΣΟΧΗ: Σας υπενθυµίζουµε ότι σύµφωνα µε τη νόρµα UNI 7129/01 στη περίπτωση χρήσης υγραερίου απαγορεύεται η χρήση κάνναβης στις µηχανικές συνδέσεις. Για τη µετατροπή τύπου αερίου ακολουθείστε τα εξής (εικ. 1): 1. διακόπτετε την ηλεκτρική τροφοδοσία του λέβητα 2. κλείνετε το διακόπτη του αερίου 3. ξεβιδώνετε το σύνδεσµο του αερίου 5 µε 24άρι κλειδί και χωρίζετε το συλλέκτη καυστήρα 6 από τη ράµπα 7 του καυστήρα ξεβιδώνοντας τις τέσσερις βίδες 11 ; 4. αντικαθιστάται τα ακροφύσια 8 (βλέπε Πίνακας στοιχείων αερίου 5.4, ακροφύσια ) στο συλλέκτη µε καρυδάκι νούµερο 7. Για την τοποθέτηση των ακροφυσίων χρησιµοποιήστε καινούργιες φλάντζες 5. επανατοποθετείτε το συλλέκτη 6 στον καυστήρα και βιδώνετε το σύνδεσµο 5. Μετά από κάθε αφαίρεση και επανατοποθέτηση των συνδέσεων του αερίου πρέπει να ελέγχετε να µην υπάρχουν διαρροές αερίου 6. αλλάζετε τύπο αερίου µεταβάλλοντας την τιµή της παραµέτρου (βλέπε 5.1 Πίνακας παραµέτρων 5.1) 7. Σε περίπτωση µετατροπής από ΥΓΡΑΕΡΙΟ Φ.ΑΕΡΙΟ ρυθµίζετε την Ελάχιστη & Μέγιστη πίεση (βλέπε κεφάλαιο 5.3 Ρύθµιση βαλβίδας αερίου) 8. Σε περίπτωση µετατροπής από Φ.ΑΕΡΙΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟ αφαιρείτε το πώµα A από το ρυθµιστή (εικ. 1) και βιδώνετε εντελώς το παξιµάδι 12 µε γαλλικό κλειδί 10, µετράτε τη πίεση εισόδου της βαλβίδας µε ένα µανόµετρο στο σηµείο µέτρησης της πίεσης εισόδου 3 µε τον καυστήρα σε λειτουργία και ρυθµίζετε το µειωτή πίεσης δικτύου σύµφωνα µε τον Πίνακας στοιχείων αερίου 5.4 (Ονοµαστική πίεση τροφοδοσίας). Στην περίπτωση υγραερίου G 30 G31 ρυθµίζετε την είσοδο στην πίεση του G 31. Για τη ρύθµιση της ελάχιστης µηχανικής βλέπε κεφάλαιο 5.3 Ρύθµιση βαλβίδας αερίου. 9. Κατά τη µετατροπή του λέβητα για λειτουργία µε διαφορετικό αέριο φροντίστε να τοποθετήσετε την νέα ετικέτα στοιχείων που συνοδεύει το kit µετατροπής. 40

45 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 6.1 Γενικές επισηµάνσεις Όλες οι εργασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις αποκλειστικά από εξειδικευµένο προσωπικό εξουσιοδοτηµένο από τη Radiant Bruciatori s.p.a.. και Oι εργασίες συντήρησης πρέπει να γίνονται τουλάχιστον µία φορά το χρόνο Για µεγαλύτερη διάρκεια ζωής και σωστή λειτουργία της συσκευής χρησιµοποιείτε µόνο γνήσια ανταλλακτικά Πριν αρχίσετε την οποιαδήποτε εργασία στο λέβητα πρέπει να αποσυνδέσετε την ηλεκτρική τροφοδοσία και να κλείσετε το διακόπτη του αερίου. 6.2 Έλεγχος της συσκευής Για τη σωστή λειτουργία και ασφάλεια της συσκευής συνιστάται η επιθεώρηση της από εξειδικευµένο τεχνικό στο τέλος κάθε περιόδου λειτουργίας (θέρµανσης). Μία φορά το χρόνο πρέπει να γίνονται τα ακόλουθα: έλεγχος των φλαντζών και της στεγανότητας του κυκλώµατος του αερίου έλεγχος των φλαντζών και της στεγανότητας του κυκλώµατος του ζεστού νερού χρήσης οπτικός έλεγχος της φλόγας και της κατάστασης του θαλάµου καύσης ελέγχετε ότι η καύση είναι σωστά ρυθµισµένη και ενδεχοµένως ακολουθείστε τα όσα περιγράφονται στη παράγραφο Ρύθµιση πίεσης αερίου αφαιρείτε και καθαρίζετε τον καυστήρα από τις οξειδώσεις επιβεβαιώνετε ότι η φλάντζα στεγανότητας του θαλάµου καύσης βρίσκεται σε καλή κατάσταση και είναι σωστά τοποθετηµένη ελέγχετε τον εναλλάκτη και ενδεχοµένως τον καθαρίζετε ελέγχετε τις ελάχιστες και τις µέγιστες ρυθµίσεις πίεσης ελέγχετε την κατάσταση και τη λειτουργία των συστηµάτων έναυσης και ασφάλειας αερίου. Αν κρίνεται απαραίτητο καθαρίζετε τα ηλεκτρόδια σπινθήρα και ιονισµού από τυχόν κατάλοιπα, επανατοποθετώντας τα στη κατάλληλη απόσταση από τον καυστήρα ελέγχετε τα συστήµατα ασφαλείας της θέρµανσης : θερµοστάτης ασφαλείας οριακής θερµοκρασίας, ασφάλεια οριακής πίεσης ελέγχετε τη πίεση του δοχείου διαστολής (αν υπάρχει) ελέγχετε ότι οι µόνιµες εισαγωγές αερισµού και εξαερισµού είναι σωστά τοποθετηµένες σε σχέση µε τις εγκατεστηµένες συσκευές και ότι πληρούν τα προβλεπόµενα από τις ισχύουσες διατάξεις ελέγχετε κατά περιόδους την καλή λειτουργία του συστήµατος απαγωγής καυσαερίων ελέγχετε ότι η ηλεκτρική τροφοδοσία πληροί τα όσα προβλέπονται από το εγχειρίδιο οδηγιών της συσκευής ελέγχετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις στο εσωτερικό του πίνακα ελέγχου ελέγχετε το φορτίο και τη θερµοκρασία του ζεστού νερού χρήσης ελέγχετε ότι η ροή του υγρού δεν εµποδίζεται και ότι δεν υφίστανται παλινδροµήσεις των προϊόντων της καύσης στο εσωτερικό της εγκατάστασης 41

46 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 6.3 Πρόσβαση στο λέβητα Για εργασίες ελέγχου και συντήρησης είναι απαραίτητη η αφαίρεση του καλύµµατος του λέβητα. Τα πλαϊνά µέρη του καλύµµατος αφαιρούνται µόνο αφού προηγουµένως αφαιρεθεί το µπροστινό τµήµα. µπροστινό κάλυµµα: ξεβιδώστε τις βίδες στερέωσης που βρίσκονται στο κάτω χείλος του µπροστινού καλύµµατος κρατώντας το µπροστινό κάλυµµα από κάτω το τραβάτε προς τον εαυτό σας το αφαιρείτε σπρώχνοντας προς τα επάνω (εικ. 1) πλαϊνό κάλυµµα δεξί ή αριστερό: αφαιρείτε τις βίδες στερέωσης που βρίσκονται στο µπροστινό και στο κάτω χείλος του πλαϊνού τµήµατος κρατώντας τη βάση του καλύµµατος και αφού το µετακινήσετε πλαγίως το αφαιρείτε σηκώνοντας το Εικ. 1 Για να επέµβετε στις ηλεκτρολογικές συνδέσεις του πίνακα ελέγχου προχωρήστε ως εξής: Αποµονώστε την ηλεκτρική τροφοδοσία. αφαιρείτε το µπροστινό κάλυµµα (βλέπε εικ. 1) κρατείστε ταυτόχρονα τα πλαϊνά που στηρίζουν τον πίνακα ελέγχου και τραβώντας τα προς τα έξω αναποδογυρίστε τον πίνακα ελέγχου µε φορά προς τα κάτω. (εικ.2) ξεβιδώνετε τις τέσσερις βίδες στερέωσης (εικ. 4) και αφαιρείτε το κάλυµµα (εικ. 2) Εικ

47 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 6.4 Άδειασµα του κυκλώµατος θέρµανσης Όταν παρουσιάζεται η ανάγκη αδειάσµατος του κυκλώµατος θέρµανσης ακολουθείτε τα εξής: θέτετε το λέβητα στην ρύθµιση ΧΕΙΜΩΝΑΣ κλείνετε το γενικό διακόπτη ηλεκτρικής τροφοδοσίας περιµένετε να κρυώσει ο λέβητας συνδέετε την µία άκρη ενός εύκαµπτου σωλήνα στο σηµείο αδειάσµατος της εγκατάστασης και τοποθετείτε την άλλη στην αποχέτευση περιστρέφετε το διακόπτη αδειάσµατος της εγκατάστασης (εικ. 1) ανοίγετε τις βαλβίδες εξαέρωσης των σωµάτων θέρµανσης αρχίζοντας από αυτές που βρίσκονται στο πάνω µέρος και κατόπιν εκείνες που βρίσκονται στο κάτω µέρος Εικ. Fig. 1 1 όταν έχει διαφύγει όλο το νερό κλείνετε τις βαλβίδες εξαέρωσης των σωµάτων θέρµανσης καθώς και το διακόπτη αδειάσµατος της εγκατάστασης Άδειασµα του κυκλώµατος νερού χρήσης Κάθε φορά που υπάρχει κίνδυνος παγώµατος είναι απαραίτητο το άδειασµα του κυκλώµατος νερού χρήσης ως ακολούθως: κλείνετε το γενικό διακόπτη τροφοδοσίας του δικτύου ύδρευσης ανοίγετε όλες τις βρύσες ζεστού και κρύου νερού αφού τελειώσετε κλείνετε ξανά όλες τις βρύσες που είχατε ανοίξει προηγουµένως 6.5 Ασφάλεια καπνοδόχου Ο λέβητας φυσικού ελκυσµού είναι εφοδιασµένος µε σύστηµα που επιβλέπει τη σωστή απαγωγή των καυσαερίων, παρέχοντας έτσι τη µέγιστη ασφάλεια κατά τη διάρκεια λειτουργίας του λέβητα. Το εν λόγω σύστηµα επεµβαίνει µπλοκάροντας τη ροή των καυσαερίων προς τον καυστήρα ασφαλίζοντας έτσι το λέβητα όταν ο αγωγός απαγωγής των καυσαερίων υπόκειται σε µερική ή ολική απόφραξη ή αν η διατοµή του δεν είναι κατάλληλη για την απαγωγή των αερίων προϊόντων της καύσης. Πριν ξεµπλοκάρετε τη συσκευή θα πρέπει να ελέγξετε τη διατοµή του αγωγού απαγωγής των καυσαερίων επαληθεύοντας ότι δεν υπάρχουν εµπόδια στη σωστή απαγωγή των καυσαερίων. Απαγορεύεται να αγγίζετε το σύστηµα ασφαλείας καπνοδόχου Επαναφορά λειτουργίας: Πριν ξεµπλοκάρετε το θερµοστάτη κάνετε τα ακόλουθα: επιλέγετε το OFF διαµέσου του µπουτόν ; Εικ. 2 βγάζετε τη πρίζα τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύµατος της συσκευής πιέζετε το µπουτόν που βρίσκεται µεταξύ των δύο ηλεκτρικών επαφών (εικ.2) επαναφέρετε την ηλεκτρική τροφοδοσία και επιλέγετε διαµέσου του διακόπτη την επιθυµητή λειτουργία. Σε περίπτωση επανειληµµένων µπλοκαρισµάτων του λέβητα θα πρέπει να δώσετε λύση στο πρόβληµα αντικαθιστώντας ενδεχοµένως τα προβληµατικά µέρη χρησιµοποιώντας γνήσια ανταλλακτικά.. 43

48 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 6.6 Ηλεκτρολογικό σχέδιο Ηλεκτρονική πλακέτα MIAH6 Υπόµνηµα: TRA:Μετασχηµατιστής έναυσης ER: Ηλεκτρόδιο ιονισµού SF: Σιφώνι συλλογής συµπ/τος EA: Ηλεκτρόδιο έναυσης VG: Βαλβίδα αερίου MD: Ρυθµιστής C: Κυκλοφορητής PA: Πρεσσοστάτης αέρα TF: Θερµοστάτης ασφαλείας καυσαερίων TS: Θερµοστάτης ασφαλείας SR: Αισθητήρας θέρµανσης SS: Αισθητήρς Ζ.Ν.Χ. MF: Μικροδιακόπτης ροής Pacq: Πρεσσόστατης νερού EV: Ανεµιστήρας VD: Βαλβίδα αποκοπής MP: Κλεµοσειρά SE: Εξωτερικός αισθητήρας TA: Θερµοστάτης χώρου L: Γραµµή N: Ουδέτερο ne: Μαύρο ce: Γαλάζιο ma: Καφέ ar: Πορτοκαλί EV Se Se Ta Ta N MP ce L MF ce ma M M4 M6 1 2 ne ma ce ne ne ne Pacq VD ma ne ne ce ma ne 1 M M9 M M13 M15 M12 Tra M M10 ne ne ce ma ce ma ar ar TS TF SS SR PA ce ma ER EA C MD SF VG 44

49 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 6.7 Προαιρετικές ηλεκτρολογικές συνδέσεις Κάνετε τις συνδέσεις στην κλεµοσειρά που βρίσκεται στο εσωτερικό του πίνακα κατά τον ακόλουθο τρόπο : a. αποµονώστε την ηλεκτρική τροφοδοσία από το γενικό διακόπτη b. αφαιρείτε το µπροστινό κάλυµµα του λέβητα c. ξεβιδώνετε τις βίδες και αφαιρείτε τη πλάκα A από το πίνακα ελέγχου ( εικ. 1) και συνδέετε: το αισθητήριο εξωτερικής θερµοκρασίας στις επαφές Se-Se της κλεµοσειράς B το θερµοστάτη χώρου ή τον αποµακρυσµένο έλεγχο αφαιρώντας πρώτα τη γέφυρα στις επαφές Ta-Ta στη κλεµοσειρά B και ακολούθως συνδέοντας τους δύο µη πλωµένους αγωγούς Αφού τελειώσετε βάζετε στη θέση τους τη πλάκα A" και κατόπιν το µπροστινό κάλυµµα. SE L N Ta Ta Se Se B A TA CR SE TA CR Υπόµνηµα Αισθητήρας εξωτερικής θερµοκρασίας Θερµοστάτης χώρου Αποµακρυσµένος έλεγχος Open Therm (cod ) Fig. 1 ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που συνυπάρχουν αισθητήρας εξωτερικής θερµοκρασίας και αποµακρυσµένος έλεγχος η πλακέτα αναλογικής ρύθµισης το µόνο που κάνει είναι να στέλνει την τιµή της εξωτερικής θερµοκρασίας στον αποµακρυσµένο έλεγχο χωρίς να τη χρησιµοποιεί για τη ρύθµιση. Η επικοινωνία µεταξύ πλακέτας και αποµακρυσµένου ελέγχου γίνεται ανεξάρτητα από την επιλογή λειτουργίας στο λέβητα και αφού γίνει η σύνδεση τότε ο πίνακας ελέγχου χρήστη επί της πλακέτας απενεργοποιείται και στην οθόνη προβάλλεται Cr. 45

50 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Για τις ηλεκτρολογικές συνδέσεις στην πλακέτα ακολουθείστε το σχέδιο: MIAH6 Υπόµνηµα TP Timer απενεργοποίησης προθέρµανσης νερού χρήσης (µόνο µε επιλεγµένη τη λειτουργία της παραµέτρου P00= 2, 3 ή 4) CT SRB SVZ Τηλεφωνικός έλεγχος Λυχνία για ένδειξη µπλοκαρίσµατος λέβητα Πλακέτα διαχείρισης βαλβίδων ζώνης σε συνδυασµό µε αποµακρυσµένο έλεγχο TAZ 1 Θερµοστάτης χώρου ζώνης 1 TAZ 2 Θερµοστάτης χώρου ζώνης 2 CT TP VZ1 Βαλβίδα ζώνης 1 VZ2 Βαλβίδα ζώνης 2 VZR FC Βαλβίδα ζώνης ελεγχόµενη από αποµακρυσµένο έλεγχο Τέλος διαδροµής βαλβίδων ζώνης SVZ L SRB N 46

51 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 6.8 υσλειτουργίες Για την προβολή των 5 τελευταίων βλαβών πιέζετε για 5 δευτερόλεπτα το µπουτόν INFO από θέση λειτουργίας OFF. Προβάλλεται ο αριθµός της βλάβης σε χρονολογική σειρά (-1- = πρώτη βλάβη -5- = τελευταία βλάβη) καθώς και το σχετικό κωδικό βλάβης που κρατά στη µνήµη. Χρησιµοποιώντας τα µπουτόν & της θέρµανσης για να δείτε όλη τη λίστα βλαβών. Για να µηδενίσετε το ιστορικό των βλαβών πιέζετε το µπουτόν RESET. Για να εγκαταλείψετε το περιβάλλον προβολής πιέζετε το µπουτόν INFO. ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ E01 ΕΜΠΛΟΚΗ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΛΟΓΑ a. ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΕΡΙΟΥ b. ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ Ή ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟ c. ΒΑΛΒΙ Α ΑΕΡΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ d. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ (ΣΤΗ ΒΑΛΒΙ Α ΑΕΡΙΟΥ) Ή ΑΡΓΗ ΕΝΑΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΑ e. ΠΙΕΣΗ ΕΙΣΟ ΟΥ ΒΑΛΒΙ ΑΣ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ) f. ΦΡΑΓΜΕΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΛΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΛΟΓΑ g. ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ h. ΚΑΛΩ ΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟΥ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΥΝ ΕΜΕΝΟ i. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ a. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ b. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ c. REGOLAZIONE DELLA MINIMA O DELLA LENTA ACCENSIONE d. CONTROLLARE LA PRESSIONE MASSIMA DI TARATURA; e. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ, Α ΕΙΑΣΜΑ ΣΙΦΩΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ. f. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ g. ΣΥΝ ΕΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩ ΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟΥ ΙΟΝΙΣΜΟΥ Χειροκίνητα ( πιέζετε το µπουτόν Reset ) E02 ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ j. ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΣ Ή ΑΠΟΣΥΝ ΕΜΕΝΟΣ k. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΑΠΟΣΥΝ ΕΜΕΝΗ (ΚΑΛΩ ΙΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΑΠΟΣΥΝ ΕΜΕΝΟ) a. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ b. ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ Χειροκίνητα ( πιέζετε το µπουτόν Reset ) E03 ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ l. Η ΚΑΜΙΝΑ Α ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΗ Ή ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΜΕΤΡΟΥ Ή ΒΟΥΛΩΜΕΝΗ m. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ( ΚΑΛΩ ΙΟ ) ΑΠΟΣΥΝ ΕΜΕΝΟ n. ΚΑΛΩ ΙΟ Η ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ c. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΜΙΝΑ ΑΣ d. ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ e. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χειροκίνητα ( πιέζετε το µπουτόν επαναφοράς του θερµοστάτη ασφαλείας καυσαερίων) ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ ΑΕΡΑ o. ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ ΑΕΡΑ p. ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Ή ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΒΟΥΛΩΜΕΝΟΣ q. ΚΑΛΩ ΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΠΟΣΥΝ ΕΜΕΝΟ f. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ g. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥ h. ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ Χειροκίνητα (πιέζετε το µπουτόν Reset ) H2O ΕΛΛΕΙΨΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ r. ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (STOP ΣΤΟ 0.5 BAR) s. ΚΑΛΩ ΙΟ ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟΣΥΝ ΕΜΕΝΟ t. ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ u. ΓΕΜΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ i. ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ j. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αυτόµατα E05 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ v. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΣ Ή ΑΠΟΡΥΘΜΙΣΜΕΝΟΣ (ΤΙΜΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 10KOHM ΣΤΟΥΣ 25 C) w. ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΑΠΟΣΥΝ ΕΜΕΝΟΣ Ή ΒΡΕΓΜΕΝΟΣ k. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ l. ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ Αυτόµατα E06 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ x. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΣ Ή ΑΠΟΡΥΘΜΙΣΜΕΝΟΣ (ΤΙΜΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 10KOHM ΣΤΟΥΣ 25 C) y. ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΑΠΟΣΥΝ ΕΜΕΝΟΣ Ή ΒΡΕΓΜΕΝΟΣ m. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ n. ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ Αυτόµατα E17 ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ z. ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΒΑΛΒΙ ΑΣ ΑΕΡΙΟΥ 47 o. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χειροκίνητα (αφαιρέστε τη τάση)

52 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ E18 ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ aa. ΒΟΥΛΩΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ bb. ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ Ή ΒΡΟΜΙΚΗ ΕΛΙΚΑ p. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ q. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χειροκίνητα (αφαιρέστε τη τάση) E21 ΓΕΝΙΚΟ ΛΑΘΟΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ cc. ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ r. Η ΠΛΑΚΕΤΑ ΕΠΑΝΑΡΥΘΜΙΖΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ Αυτόµατα E22 ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ dd. ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ s. ΕΠΑΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ Χειροκίνητα (αφαιρέστε τη τάση) E35 ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ee. ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ff. ΚΑΛΩ ΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟΥ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΥΝ ΕΜΕΝΟ gg. ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ t. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ u. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ v. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χειροκίνητα (πιέζετε το µπουτόν Reset ) E40 ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ hh. ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΠΕ ΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( 160 / 285 volts) w. ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ (ΤΟ ΣΦΑΛΜΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΟΛΙΣ Η ΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΟΡΙΩΝ ) Αυτόµατα 6.9 ιάγνωση βλαβών ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΝ ΕΙΞΗΣ F07 F08 F09 ΤΥΠΟΣ ΕΝ ΕΙΞΗΣ Λειτουργία προετοιµασίας για δοκιµές καύσης (ενεργοποιηµένη) Λειτουργία αντιπαγωτικής προστασίας θέρµανσης Λειτουργία αντιπαγωτικής προστασίας νερού χρήσης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ενεργοποιείται πιέζοντας για 7 δευτ/τα το µπουτόν και απενεργοποιείται κλείνοντας το λέβητα. Επιτυγχάνει την µέγιστη πίεση θέρµανσης για 15 λεπτά απενεργοποιώντας την λειτουργία ρύθµισης. Γενικότερα χρησιµοποιείται για προετοιµασία του λέβητα για δοκιµές καύσης. Τίθεται αυτόµατα σε λειτουργία όταν ο αισθητήρας θέρµανσης αντιλαµβάνεται θερµοκρασία 5 C. Ο λέβητας λειτουργεί στην ελάχιστη πίεση αερίου µε τη βαλβίδα αποκοπής στην θέση χειµώνας. Απενεργοποιείται µόλις αντιληφθεί θερµοκρασία ίση µε 30 C. Τίθεται αυτόµατα σε λειτουργία όταν ο αισθητήρας νερού χρήσης αντιλαµβάνεται θερµοκρασία 4 C. Ο λέβητας λειτουργεί στην ελάχιστη πίεση αερίου µε τη βαλβίδα αποκοπής στην θέση καλοκαίρι. Απενεργοποιείται µόλις αντιληφθεί θερµοκρασία ίση µε 8 C. 48

53 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 6.10 Πίνακας βασικών εξαρτηµάτων ΚΩ ΙΚΟΣ 20046LA 21032LA ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ 24 ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ 17 ΡΑΜΠΩΝ 1.20 Φ.ΑΕΡΙΟ ΒΑΛΒΙ Α ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3bar ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ UPSO AOKR ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ ΑΕΡΑ ΒΑΛΒΙ Α ΑΕΡΙΟΥ SIT 35007LA 35009LA ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟ ΕΝΑΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟ ΙΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ MIAH ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 58034LA 59015LA 73507LA 73516LA ΑΝΑΚΤΗΤΗΣ WAFER ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΟ 1/8" ΛΕΥΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕ ΚΛΙΠ x TUBO 17/18mm. ΚΟΚΚΙΝΟΣ 86006LA ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 95 C 86028LA ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 100 C 95018LA ΟΧΕΙΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ LT LA ΤΡΙΟ Η ΒΑΛΒΙ Α ATVA 03 49

54 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE

Διαβάστε περισσότερα

MAIN 24 Fi MAIN 24 i

MAIN 24 Fi MAIN 24 i MAIN 24 Fi MAIN 24 i Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης Α203C, A244C l, A245C, A325EC, A200S italtherm Οδος Ζαρίφη 42 & Ακρπόλεως 84, 17124 Νεα Σμύρνη τηλ. 210.9026005 - φαχ. 210.9011150 info@italtherm.com

Διαβάστε περισσότερα

QUASAR 24 F. Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης. Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη

QUASAR 24 F. Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης. Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη QUASAR 24 F Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3

Λέβητας βιομάζας-ξύλου. Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Λέβητας βιομάζας-ξύλου Bioplex HL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.3 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... 6 720 611 057 GR (02.12) OSW

Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... 6 720 611 057 GR (02.12) OSW Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε καπνοδόχο EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... OSW Πίνακας περιεχοµένων Πίνακας περιεχοµένων Οδηγίες για την ασφάλειά σας 3 Εµηνεία Συµβόλων 3 1 Περιγραφή της συσκευής 4 1.1

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

EDILKAMIN TECNOLOGIA DEL FUOCO

EDILKAMIN TECNOLOGIA DEL FUOCO Extra Line kw: 24 -QUEBEC-TORONTO-MONTREAL-OTTAWA kw: 33 DETROIT-BOSTON-MIAMI-ATLANTA EDILKAMIN TECNOLOGIA DEL FUOCO 1 Αξιότιµη Κυρία/Αξιότιµε Κύριε Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα προϊόν Edilkamin.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ INVERTER

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ INVERTER Σελίδα 1 από 39 7 ο χλµ. Ε.Ο. Άρτας Αγρινίου 47040 Άρτα Τηλ.: 26810 70988, 66120 & 66018 Fax: 26810 65935 www.uplift.gr e-mail: info@uplift.gr ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ INVERTER ΕΚ ΟΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας αερίου 6 720 612 229-00.1O Για τον ειδικό Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΑΝΑΜΙΞΕΩΣ - INVERTER. Λέβητες συμπύκνωσης υψηλών αποδόσεων

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΑΝΑΜΙΞΕΩΣ - INVERTER. Λέβητες συμπύκνωσης υψηλών αποδόσεων ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΑΝΑΜΙΞΕΩΣ - INVERTER Λέβητες συμπύκνωσης υψηλών αποδόσεων 0694-100 - RAD - MON.TEC - 1105A - DIGITECH 2 Technical specification RADIANT BRUCIATORI S.p.A.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Λέβητας Pellet Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Οδηγίες εγκατάστασης... 6 Καμινάδα - εισαγωγή... 6 Κατάληξη καμινάδας (καπέλο)... 7 Χώρος εγκατάστασης (Λεβητοστάσιο)...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Ενεργειακό τζάκι KA 306 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643537 (12/2000) GR Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις ασφαλείας........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AURORA Φωτοβολταϊκοί αναστροφείς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθμός μοντέλου: PVI-3.8/4.6-I-OUTD Αναθ. 1.4 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 2 από 98 Αναθεώρηση του εγγράφου ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου πριν την εγκατάσταση. H ΜΑΒΙΛ ΑΒΕΕ έχει το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. RBC 24 Elite 24 Elite. για τα µοντέλα CE 0694 TA01B156.A0307

Εγχειρίδιο χρήστη. RBC 24 Elite 24 Elite. για τα µοντέλα CE 0694 TA01B156.A0307 Εγχειρίδιο χρήστη για τα µοντέλα RBC 24 Elite RBS 24 Elite Επίτοιχος λέβητας αερίου CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο ΗΓΙΕΣ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

γενικά Πριν διενεργήσετε τον καθαρισμό των εξωτερικών μερών να σβήνετε τη συσκευή.

γενικά Πριν διενεργήσετε τον καθαρισμό των εξωτερικών μερών να σβήνετε τη συσκευή. γενικά GR Το interface του συστήματος SENSYS σας επιτρέπει να επικοινωνείτε με το λέβητα από το χώρο του σπιτιού σας που προτιμάτε. Έτσι θα μπορείτε να εγκαθιστάτε το λέβητα στον πλέον ενδεδειγμένο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Συλλέκτες

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Συλλέκτες ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Συλλέκτες Εγκατάσταση, συντήρηση & οδηγίες χρήσης ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ... 4 ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ... 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

LEIDRAAD VOOR HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSER EN DE WASPROGRAMMA'S GUIA PARA A UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA E DOS PROGRAMAS DE LAVAGEM

LEIDRAAD VOOR HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSER EN DE WASPROGRAMMA'S GUIA PARA A UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA E DOS PROGRAMAS DE LAVAGEM GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE INSTRUÇÕE ENTOIXIZOMENO ΠΛYNTHPIO ΠIATΩN KULLANIM KLAVUZU LEIDRAAD VOOR HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSER EN DE WASPROGRAMMA'S GUIA PARA A UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

Boiler B 10,B 14 Θερµοσίφωνας υγραερίου

Boiler B 10,B 14 Θερµοσίφωνας υγραερίου Boiler B 10,B 14 Θερµοσίφωνας υγραερίου Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα µαζί σας στο όχηµα! G. Bournas - G. Efthimiou O.E., P. Ralli 36 & Ag. Annis 12241 Egaleo - Athen 70000-69900

Διαβάστε περισσότερα

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split User s Manual Οδηγίες Χρήσης Manuale d instruzioni Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split Model names/μοντέλα/modello KTN/KTG-09IV KTN/KTG-12IV KTN/KTG-18IV KTN/KTG-24IV

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-VeroLine IP-E/VeroTwin DP-E. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-VeroLine IP-E/VeroTwin DP-E. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-VeroLine IP-E/VeroTwin DP-E GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Συνοπτικά γι αυτό το εγχειρίδιο 4 2 Ασφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2

Διαβάστε περισσότερα

THERM 20 CX, LX, LXZ THERM 28 CX, LX, LXZ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΕΡΙΟΥ

THERM 20 CX, LX, LXZ THERM 28 CX, LX, LXZ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΕΡΙΟΥ THERM 20 CX, LX, LXZ THERM 28 CX, LX, LXZ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ Ε.Π.Ε ΠΡΩΤΟΠΠΑΠΑ 8 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΤΗΛ : 010 9920523 / 9961961 FAX : 010-9962267 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.) Χρήση.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ Ο αέρας περιέχει πάντοτε κάποια ποσότητα νερού με τη μορφή υδρατμών η οποία καθορίζει και το βαθμό της υγρασίας ενός χώρου. Η ικανότητα του αέρα να παρακρατεί

Διαβάστε περισσότερα