ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ"

Transcript

1 Σκοπός Σκοπός του παραδοτέου είναι η δημιουργία και η επίδειξη ενδεικτικών εργαστηριακών περιπτώσεων στο αντικείμενο της σηματοδοσίας των αναλογικών τηλεπικοινωνιών που αποτελούν τη βάση για τη μελέτη πιο προηγμένων διαμορφώσεων. Στόχος είναι η επίδειξη παραγωγής σημάτων και λήψης μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιώντας τον προηγμένο υπολογιστικό εξοπλισμό και την υπηρεσία απομακρυσμένου εργαστηρίου (Remote Lab). ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Στο παραδοτέο, ως πρακτική επίδειξη, περιγράφεται η δημιουργία εργαστηριακών περιπτώσεων στο αντικείμενο της πραγματικής σηματοδοσίας των αναλογικών τηλεπικοινωνιών. Στόχος είναι η επίδειξη παραγωγής σημάτων τύπου AM και FM και λήψης μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιώντας τον προηγμένο υπολογιστικό εξοπλισμό και την υπηρεσία απομακρυσμένου εργαστηρίου (Remote Lab). Πιο συγκεκριμένα, περιγράφεται η διεξαγωγή εργαστηριακών πειραμάτων πραγματικού χρόνου για: 1. Παραγωγή, αποδιαμόρφωση και λήψη μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο σηματοδοσίας διαμόρφωσης πλάτους ΑΜ με διάφορα ποσοστά διαμόρφωσης και DSBsc. 2. Παραγωγή, αποδιαμόρφωση και λήψη μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο σηματοδοσίας διαμόρφωσης συχνότητας FΜ με διάφορους δείκτες διαμόρφωσης. Οι παραπάνω περιπτώσεις συνδυάζονται και με προηγούμενα παραδοτέα στα οποία είχε εξεταστεί το θεωρητικό υπόβαθρο, με στόχο την πληρέστερη κατανόηση των περιπτώσεων που παρουσιάζονται παρακάτω.

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 2 ΣΚΟΠΟΣ... 1 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ... 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 1 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟΥΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ AM ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 50% ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ AM ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 100% ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ AM ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 200% ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ DSBsc ΜΕ ΣΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ 10 KHz ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ DSBsc ΜΕ ΣΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ 5 KHz ΚΑΙ 10 KHz 34 2 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΩΝΙΑΣ FM ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ FM ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ FM ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ FM ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 59

3 ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 1 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 1.1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΤΑΞΗ Σκοπός είναι η επίδειξη της παραγωγής και της λήψης σημάτων, διαμορφωμένων με σχήματα αναλογικών διαμορφώσεων πλάτους, και μεταδιδόμενων μέσω ομοαξονικού καλωδίου. Αρχικά πραγματοποιείται η κλασσική διαμόρφωση πλάτους AM, και παρουσιάζονται παραδείγματα για διάφορους δείκτες παραμόρφωσης. Στη συνέχεια ακολουθεί διαμόρφωση πλάτους με κατασταλμένο φέρον DSBsc. Η παραγωγή του σήματος επιτυγχάνεται με χρήση της γεννήτριας ψηφιακών σημάτων TEKTRONIX AWG 7122C. Πιο συγκεκριμένα, για την παραγωγή του διαμορφωμένου σήματος με ΑΜ χρησιμοποιείται η εφαρμογή RFXpress, ενώ για την παραγωγή του διαμορφωμένου σήματος με DSBsc χρησιμοποιείται η εφαρμογή AWG7122C. Η λήψη των σημάτων, καθώς και οι μετρήσεις του εύρους ζώνης και της ισχύος, επιτυγχάνεται με χρήση του αναλυτή ψηφιακών σημάτων AEROFLEX SVA-13. Επίσης, για την απεικόνιση του μεταδιδόμενου σήματος στο πεδίο του χρόνου χρησιμοποιείται ο παλμογράφος TEKTRONIX DPO 7354C.

4 Σχήμα 1-1: Εξοπλισμός για αναλογικές διαμορφώσεις πλάτους. TEKTRONIX AWG 7122C αριστερά, TEKTRONIX DPO 7354C επάνω δεξιά και AEROFLEX SVA-13 κάτω δεξιά. Στο πείραμα πραγματοποιείται, αρχικά, η AM διαμόρφωση μέσω της εφαρμογής RFXpress της γεννήτριας. Η συχνότητα του φέροντος είναι 10 MHz και η συχνότητα του σήματος της πληροφορίας 10 KHz. Δοκιμάζονται τρεις τιμές για τον δείκτη διαμόρφωσης, σε 50%, 100% και 200%. Ο τελικός στόχος είναι η απεικόνιση της κυματομορφής του διαμορφωμένου σήματος στον παλμογράφο TEKTRONIX DPO 7354C, η απεικόνιση του φάσματος του διαμορφωμένου σήματος στον αναλυτή ψηφιακών σημάτων AEROFLEX SVA-13, και ο προσδιορισμός του δείκτη διαμόρφωσης τόσο από την κυματομορφή όσο και από το φάσμα. Στη συνέχεια πραγματοποιείται η DSBsc διαμόρφωση μέσω της εφαρμογής AWG7122C της γεννήτριας. Η συχνότητα του φέροντος είναι επίσης 10MHz και η συχνότητα του σήματος της πληροφορίας 10 KHz. Πραγματοποιείται απεικόνιση της κυματομορφής και του φάσματος του διαμορφωμένου σήματος. Τέλος, επαναλαμβάνεται η DSBsc διαμόρφωση με το σήμα της πληροφορίας να αποτελείται από δύο φασματικές συνιστώσες στα 5 KHz και 10 KHz.

5 1.2 ΠΟΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ AM ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 50% Ρύθμιση Γεννήτριας Tektronix AWG 7122C Η γεννήτρια λειτουργεί με το λογισμικό AWG7122C, το οποίο παρέχει ένα πλήρες σύνολο ρυθμίσεων για τη λειτουργία του μηχανήματος, καθώς και ένα περιορισμένο αριθμό έτοιμων σημάτων για παραγωγή. Για οποιαδήποτε λειτουργία της γεννήτριας, όπως παραγωγή σήματος από άλλη εφαρμογή, το λογισμικό AWG7122C πρέπει να παραμένει σε λειτουργία. Για την παραγωγή της AM διαμόρφωσης χρησιμοποιείται η εφαρμογή RFXpress. H εφαρμογή επιτρέπει την παραγωγή ενός σήματος μέσα από ένα πλήθος διαμορφώσεων, και με ποικίλους τρόπους.

6

7 Για τη ρύθμιση της εφαρμογής, αρχικά, επιλέγονται στην μπάρα ρυθμίσεων οι επιλογές Generic Signal και IF/RF.

8

9 Στη συνέχεια στο πεδίο Carriers επιλέγεται Single Carrier. Στο πλαίσιο δεξιά από το πεδίο Carriers εμφανίζεται λίστα που καταγράφει όλες τις παραμέτρους που αφορούν το σήμα.

10 Στις παραμετροποιήσεις Single Carrier της καρτέλας Setup, συμπληρώνεται στο πεδίο Frequency η τιμή της συχνότητας του φέροντος σε 10MHz, και στο πεδίο Amplitude συμπληρώνεται η επιθυμητή τιμή μέγιστης ισχύος του σήματος σε 0 dbm. Επισημαίνεται ότι εάν χρειαστεί, η εφαρμογή κανονικοποιεί το τελικό σήμα που θα παραχθεί έτσι ώστε η μέγιστη τιμή της τάσης με τη μικρότερη τιμή της τάσης στην έξοδο να μην έχουν διαφορά μεγαλύτερη το 0.5 Volts.

11 Στις παραμετροποιήσεις Modulation της καρτέλας Setup, επιλέγεται στο πεδίο Modulation η διαμόρφωση AM και στο πεδίο Modulating Frequency η συχνότητα του σήματος πληροφορίας σε 10 KHz. Ο δείκτης διαμόρφωσης AM Mod Index επιλέγεται σε 50%.

12 Στη συνέχεια επιλέγεται το κουμπί Compile στην μπάρα ρυθμίσεων, και μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, επιλέγεται το κουμπί Run. Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή καθορίζει αυτόματα την συχνότητα δειγματοληψίας σε 6 φορές τη συχνότητα του φέροντος.

13

14 Παράλληλα, στο λογισμικό AWG7122C, το σήμα που δημιουργήθηκε φαίνεται ότι έχει φορτωθεί στο κανάλι 1, ενώ απεικονίζεται και η κυματομορφή του. Το πλάτος του σήματος είναι 0.5 Vpp. Στην καρτέλα CH1 και στο πεδίο Amplitude, στο κάτω μέρος της οθόνης, είναι συμπληρωμένη αυτόματα η τιμή 0.5 Vpp, η οποία είναι η μέγιστη τιμή τάσης που είναι κανονικοποιημένο το σήμα από τη γεννήτρια. Αυτή η τιμή είναι η μικρότερη που παρέχει η γεννήτρια για κανονικοποίηση της τάσης του σήματος, ενώ η μέγιστη είναι 1 Vpp.

15 Απεικόνιση σε παλμογράφο Tektronix DPO7354C Στον παλμογράφο απεικονίζεται η κυματομορφή του σήματος. Διακρίνεται η περιβάλλουσα, διότι είναι πολύ μικρότερη η συχνότητα της από το φέρον. Η περίοδος της περιβάλλουσας αντιστοιχεί σε 100 μs div 1 div = 100 μs. Το μέγιστο πλάτος της περιβάλλουσας αντιστοιχεί σε70 mv div 1 div = 70 mv. Ο δείκτης διαμόρφωσης που προκύπτει είναι m = 3 div = 210 mv και το ελάχιστο πλάτος σε70 mv div 210 mv 70 mv 210 mv+70 mv = 0.5, δηλαδή 50%. Το μέγιστο πλάτος, το οποίο είναι 210 mv, είναι μικρότερο σε σχέση με το μέγιστο 250 mv που παράγει η γεννήτρια, λόγω απωλειών του ομοαξονικού καλωδίου.

16 Μετρήσεις στον αναλυτή Aeroflex SVA-13 Στον αναλυτή AEROFLEX SVA-13, μπορούν να πραγματοποιηθούν αναλύσεις σε ψηφιακά σήματα, καθώς και αποδιαμορφώσεις σε ένα πλήθος από ψηφιακές διαμορφώσεις και σήματα από τηλεπικοινωνιακά πρότυπα. Για τις αναλογικές διαμορφώσεις πλάτους χρησιμοποιείται για την απεικόνιση του φάσματος. Για την απεικόνιση του φάσματος στον αναλυτή AEROFLEX SVA-13, αρχικά, από την κρυφή καρτέλα στην αριστερή πλευρά της αρχικής οθόνης επιλέγεται η λειτουργία Spectrum Analyzer.

17 Στην περιοχή RF και στο πεδίο RF Frequency συμπληρώνεται η τιμή της συχνότητας του φέροντος σε 10 MHz και στο πεδίο Level συμπληρώνεται η αναμενόμενη τιμή μέγιστης ισχύος του σήματος σε 0 dbm. Στο πεδίο Span επιλέγεται το εύρος συχνοτήτων που είναι επιθυμητό να απεικονιστούν σε 40 KHz και στο πεδίο RBW συμπληρώνεται η τιμή με την οποία θα γίνεται η ανάλυση στο φάσμα σε 100 Hz. Πατώντας το κουμπί Measurement πραγματοποιείται η απεικόνιση του φάσματος.

18 Για τη μέτρηση της ισχύος σε κάθε φασματική συνιστώσα, ενεργοποιούνται οι Markers, και τοποθετούνται στις φασματικές κορυφές. Η διαδικασία γίνεται επιλέγοντας το μπλε βέλος πάνω δεξιά στην οθόνη, και ακολουθώντας τη διαδικασία που απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα. Κάτω από το γράφημα εμφανίζονται οι συντεταγμένες για τους Markers, δηλαδή συχνότητα ισχύς. Ο Marker 1 τοποθετείται στο φέρον, και οι Markers 2 και 3 τοποθετούνται στις συμμετρικές φασματικές συνιστώσες της πληροφορίας. Οι συχνότητες στις οποίες είναι τοποθετημένοι οι Marker 1, 2 και 3 είναι 10 MHz, 9.99 MHz και MHz. Συμμετρικά δηλαδή -10 KHz και +10 KHz από το φέρον. Αντίστοιχα οι λαμβανόμενες ισχύεις είναι dbm, dbm και dbm. Η ισχύς του φέροντος είναι περίπου 12 db μεγαλύτερη από τις συνιστώσες της πληροφορίας. Αυτό σημαίνει ότι έχει 4 φορές μεγαλύτερο πλάτος από τις συνιστώσες της πληροφορίας, το διπλάσιο δηλαδή για κάθε 6 db. Επομένως, έχει 2 φορές μεγαλύτερο πλάτος από το άθροισμα των συνιστωσών της πληροφορίας, από το οποίο συνεπάγεται ότι ο δείκτης διαμόρφωσης προκύπτει σε 0.5, δηλαδή 50%.

19

20 1.2.2 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ AM ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 100% Ρύθμιση Γεννήτριας Tektronix AWG 7122C Για την αλλαγή του δείκτη διαμόρφωσης σε 100%, συμπληρώνεται στην εφαρμογή RFXpress της γεννήτριας, στις παραμετροποιήσεις Modulation της καρτέλας Setup και στο πεδίο AM Mod Index η τιμή 100%. Στη συνέχεια, επιλέγεται το κουμπί Compile στην μπάρα ρυθμίσεων, και μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, επιλέγεται το κουμπί Run για την εκπομπή του σήματος.

21

22 Απεικόνιση σε παλμογράφο Tektronix DPO7354C Στον παλμογράφο απεικονίζεται η κυματομορφή του νέου σήματος. Η περίοδος της περιβάλλουσας παραμένει σταθερή σε 100 μs. Το μέγιστο πλάτος της περιβάλλουσας παραμένει σε 210 mv, ενώ το ελάχιστο πλάτος έχει μηδενιστεί. Ο δείκτης διαμόρφωσης που προκύπτει είναι m = 210 mv 0 mv 210 mv+0 mv = 1, δηλαδή 100%.

23 Μετρήσεις στον αναλυτή Aeroflex SVA-13 Στον αναλυτή AEROFLEX SVA-13, χωρίς να χρειάζεται επιπλέον κάποια ρύθμιση, οι Markers δείχνουν τις ισχύεις των φασματικών συνιστωσών, καθώς δεν έχουν αλλάξει οι συχνότητες. Οι λαμβανόμενες ισχύς για τους Markers 1, 2 και 3 είναι dbm, dbmκαι dbm. Η ισχύς του φέροντος είναι 6 db μεγαλύτερη από τις συνιστώσες της πληροφορίας, επομένως έχει 2 φορές μεγαλύτερο πλάτος από τις συνιστώσες της πληροφορίας. Επομένως, είναι ίσο το πλάτος με το άθροισμα των συνιστωσών της πληροφορίας, το οποίο σημαίνει ότι ο δείκτης διαμόρφωσης προκύπτει σε 1, δηλαδή 100%.

24 1.2.3 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ AM ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 200% Ρύθμιση Γεννήτριας Tektronix AWG 7122C Όμοια με το προηγούμενο βήμα, για την αλλαγή του δείκτη διαμόρφωσης σε 200%, συμπληρώνεται στην εφαρμογή RFXpress της γεννήτριας, στις παραμετροποιήσεις Modulation της καρτέλας Setup και στο πεδίο AM Mod Index η τιμή 200%. Στη συνέχεια, επιλέγεται το κουμπί Compile στην μπάρα ρυθμίσεων, και μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, επιλέγεται το κουμπί Run για την εκπομπή του σήματος.

25 Απεικόνιση σε παλμογράφο Tektronix DPO7354C Στον παλμογράφο απεικονίζεται η κυματομορφή του νέου σήματος. Η περίοδος της περιβάλλουσας παραμένει σταθερή σε 100 μs, ενώ φαίνεται και η επικάλυψη της άνω με της κάτω περιβάλλουσας. Το μέγιστο πλάτος της περιβάλλουσας παραμένει σε 210 mv, ενώ το ελάχιστο πλάτος είναι υπό το μηδέν, λόγω της επικάλυψης, σε 70 mv ( 1) div = 70 mv. Ο δείκτης διαμόρφωσης που προκύπτει είναι m = 200%. div 210 mv ( 70 mv) 210 mv+( 70 mv) = 2, δηλαδή

26 Μετρήσεις στον αναλυτή Aeroflex SVA-13 Στον αναλυτή AEROFLEX SVA-13, οι Markers παραμένοντας στις ίδιες συχνότητες. Δείχνουν τις ισχύεις των φασματικών συνιστωσών σε dbm, dbm και dbm. Η ισχύς του φέροντος είναι ίση με τις συνιστώσες της πληροφορίας, επομένως έχει ίσο πλάτος από τις συνιστώσες της πληροφορίας και μισό πλάτος σε σχέση με το άθροισμα των συνιστωσών της πληροφορίας. Αυτό σημαίνει ότι ο δείκτης διαμόρφωσης προκύπτει σε 2, δηλαδή 200% ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ DSBsc ΜΕ ΣΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ 10 KHz Ρύθμιση Γεννήτριας Tektronix AWG 7122C Για την παραγωγή της DSBsc διαμόρφωσης χρησιμοποιείται η κύρια εφαρμογή της γεννήτριας, η AWG7122C. Η εφαρμογή αυτή, έχει σκοπό να ελέγχει πλήρως όλες τις λειτουργίες και τις δυνατότητες της γεννήτριας, και να παράγει σήματα τα οποία τα εισάγει ως δείγματα όπου έχουν δημιουργηθεί από άλλες εφαρμογές, π.χ. RFXpress, Matlab, κτλ. Με άλλα λόγια, η εφαρμογή δεν είναι η κατάλληλη για τη δημιουργία σημάτων, παρόλα αυτά επιτρέπει την παραγωγή απλών σημάτων, όπως ημιτονικά σήματα. Για τη ρύθμιση της εφαρμογής, επιλέγεται η καρτέλα CH1 στην περιοχή Settings στο κάτω μέρος της οθόνης, και συμπληρώνεται το πλάτος 1 Vpp στο πεδίο Amplitude.

27 Στη συνέχεια, στην καρτέλα Timing, συμπληρώνεται στο πεδίο Sampling Rate η τιμή 100 MS/s, η οποία είναι 10 φορές μεγαλύτερη από το φέρον.

28 Για τη δημιουργία των σημάτων του φέροντος και της πληροφορίας, θα πρέπει να ακολουθηθούν ένα προς ένα τα βήματα που επεξηγούνται παρακάτω, για τη δημιουργία ξεχωριστών ημιτονικών σημάτων για την πληροφορία και για το φέρον. Επίσης, στη συνέχεια, ξεχωριστά βήματα θα πρέπει να ακολουθηθούν για τη διαμόρφωση. Για τη δημιουργία ενός ημιτονικού σήματος, επιλέγεται στην περιοχή Waveform List, και μετά από δεξί κλικ σε κενό χώρο, η επιλογή Create Analog Waveform. Στο γραφικό περιβάλλον που εμφανίζεται, επιλέγεται, στο πεδίο Function, η επιλογή Sine για ημιτονικό σήμα. Στο πεδίο Timing επιλέγεται,για το Sampling Rate, η επιλογή No Change, για να παραμείνει η τιμή που καταχωρήθηκε σε προηγούμενο βήμα. Στο πεδίο αυτό, δίνεται η δυνατότητα για τη ρύθμιση του σήματος μέσω των Frequency για τη συχνότητα, Waveform Length για το μήκος των συμβόλων που θα αποτελούν την κυματομορφή, και Cycles για το πόσοι περίοδοι να εμπεριέχονται στην κυματομορφή. Η σχέση που συνδέει αυτές τις επιλογές μεταξύ τους είναι: Cycles Waveform Length = Frequency Sampling Rate

29 Οι τιμές που θα επιλεγούν, επειδή θα ακολουθήσουν μαθηματικές πράξεις μεταξύ των σημάτων στη συνέχεια, θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε για κάθε συχνότητα που θα δημιουργηθεί, η τιμή στο Cycles να είναι ακέραιος και μεγαλύτερος ή ίσος με 1, και το Waveform Length να είναι ίδιο για όλα τα σήματα. Τέλος, στο πεδίο Amplitude καταχωρείται η τιμή του πλάτους και στο Waveform Name η ονομασία του σήματος. Το σήμα δημιουργείται με το κουμπί Execute. Επομένως, δημιουργείται το πρώτο σήμα πληροφορίας με ονομασία SIGNAL1, Amplitude 1 Vpp, Sampling Rate σταθερό στα 100MS/s, Frequency στα 10 KHz και Waveform Length στα δείγματα. Το Cycles υπολογίζεται αυτόματα σε 2 περιόδους. Στη συνέχεια, δημιουργείται το δεύτερο σήμα πληροφορίας με ονομασία SIGNAL2, Amplitude 1 Vpp, Sampling Rate σταθερό στα 100MS/s, Frequency στα 5 KHz και Waveform Length στα δείγματα. Το Cycles υπολογίζεται αυτόματα σε 1 περίοδο.

30 Για τη δημιουργία του φέροντος, με ονομασία CARRIER, επιλέγεται Amplitude 2 Vpp, Sampling Rate σταθερό στα 100MS/s, Frequency στα 10 ΜHz και Waveform Length στα δείγματα. Το Cycles υπολογίζεται αυτόματα σε 2000 περιόδους.

31 Για την πραγματοποίηση της διαμόρφωσης επιλέγεται από τις καρτέλες επιλογών η καρτέλα Tools και το εργαλείο Math. Στο γραφικό περιβάλλον και στο πεδίο New Waveform συμπληρώνεται η ονομασία του διαμορφωμένου σήματος σε DSBsc1, και η υλοποίηση της εξίσωσης σε DSBsc1=CARRIER*SIGNAL1.

32 Στη συνέχεια, στην καρτέλα CH1 του Setting, επιλέγεται στο πεδίο Output Waveform το σήμα DSBsc1. Με το κουμπί Run, το σήμα παράγεται και ξεκινάει η μετάδοσή του από το κανάλι 1 της γεννήτριας Απεικόνιση σε παλμογράφο Tektronix DPO7354C Στον παλμογράφο απεικονίζεται η κυματομορφή του σήματος. Η περίοδος της περιβάλλουσας αντιστοιχεί σε 50 μs 2 div = 100 μs. Το μέγιστο πλάτος της div περιβάλλουσας αντιστοιχεί σε 70 mv 6.4 div = 448 mvpp. div

33 Μετρήσεις στον αναλυτή Aeroflex SVA-13 Στον αναλυτή AEROFLEX SVA-13, χωρίς να χρειάζεται επιπλέον κάποια ρύθμιση, οι Markers δείχνουν τις ισχύεις των φασματικών συνιστωσών, καθώς δεν έχουν αλλάξει οι συχνότητες από την AM. Οι λαμβανόμενες ισχύς για τους Markers 1, 2 και 3 είναι dbm, dbm και dbm. Το φέρον σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή στη DSBsc διαμόρφωση, έχει μηδενική ισχύ, και όλη η ισχύς του σήματος διαμοιράζεται στις 2 φασματικές συνιστώσες της πληροφορίας.

34 1.2.5 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ DSBsc ΜΕ ΣΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ 5 KHz ΚΑΙ 10 KHz Ρύθμιση Γεννήτριας Tektronix AWG 7122C Στη γεννήτρια, για την πραγματοποίηση της διαμόρφωσης με δύο σήματα πληροφορίας, επιλέγεται το εργαλείο Math, και στο γραφικό περιβάλλον συμπληρώνεται η εξίσωση SIGNAL_SUM=SIGNAL1+SIGNAL2.

35 Για την πραγματοποίηση της διαμόρφωσης συμπληρώνεται επίσης η εξίσωση DSBsc2=CARRIER*SIGNAL_SUM.

36 Στη συνέχεια, στην καρτέλα CH1 του Setting, επιλέγεται στο πεδίο Output Waveform το σήμα DSBsc2 και με το κουμπί Run, το σήμα παράγεται και ξεκινάει η μετάδοσή του από το κανάλι 1 της γεννήτριας Απεικόνιση σε παλμογράφο Tektronix DPO7354C Στον παλμογράφο απεικονίζεται η κυματομορφή του σήματος. Η περίοδος της περιβάλλουσας αντιστοιχεί σε 50 μs 4 div = 200 μs, διπλάσια διάρκεια από το div προηγούμενο σήμα, λόγω της προσθήκης της συχνότητας των 5 KHz. Το μέγιστο πλάτος της περιβάλλουσας αντιστοιχεί σε 100 mv 8 div = 800 mvpp, δηλαδή περίπου το διπλάσιο div πλάτος, λόγω της άθροισης της επιπλέον συχνότητας.

37 Μετρήσεις στον αναλυτή Aeroflex SVA-13 Στον αναλυτή AEROFLEX SVA-13, τοποθετώντας τους Markers στις κορυφές, φαίνονται οι ισχύεις των 4 φασματικών συνιστωσών. Οι λαμβανόμενες ισχύεις είναι ίσες για όλους τους Markers στα dbm. Το φέρον έχει μηδενική ισχύ, και όλη η ισχύς του σήματος διαμοιράζεται στις 4 φασματικές συνιστώσες της πληροφορίας. Παρόλα αυτά, λόγω των δύο επιπλέον συνιστωσών, η συνολική ισχύς του εύρους ζώνης είναι διπλάσια από το προηγούμενο σήμα με τη μία συχνότητα πληροφορίας.

38

39 2 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΩΝΙΑΣ FM 2.1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΤΑΞΗ Σκοπός είναι η επίδειξη της παραγωγής και της λήψης σημάτων, διαμορφωμένων με σχήμα αναλογικής διαμορφώσεως γωνίας, και μεταδιδόμενων μέσω ομοαξονικού καλωδίου. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιείται η διαμόρφωση FM και παρουσιάζονται παραδείγματα για διάφορους δείκτες παραμόρφωσης. Η παραγωγή του σήματος επιτυγχάνεται με χρήση της γεννήτριας ψηφιακών σημάτων TEKTRONIX AWG 7122C, μέσω της εφαρμογής RFXpress. Η λήψη των σημάτων, καθώς και οι μετρήσεις του εύρους ζώνης και της ισχύος, επιτυγχάνεται με χρήση του αναλυτή ψηφιακών σημάτων AEROFLEX SVA-13. Σχήμα 1-2: Εξοπλισμός για αναλογικές διαμορφώσεις γωνίας. TEKTRONIX AWG 7122C αριστερά και AEROFLEX SVA-13 δεξιά. Στο πείραμα πραγματοποιείται η FM διαμόρφωση μέσω της εφαρμογής RFXpress της γεννήτριας. Η συχνότητα του φέροντος είναι 100 MHz και η συχνότητα του σήματος της πληροφορίας είναι μεταβλητή, με στόχο την επίτευξη συγκεκριμένων τιμών του δείκτη διαμόρφωσης. Δοκιμάζονται δύο τιμές για τον δείκτη διαμόρφωσης οι οποίες προκύπτουν από σήμα πληροφορίας στα 15 KHz και στα 5 KHz. Στη συνέχεια δοκιμάζονται ειδικές περιπτώσεις για την τιμή του δείκτη διαμόρφωσης σε 2.4 και 3.8. Στην πρώτη περίπτωση μηδενίζεται η ισχύς του φέροντος, ενώ στη δεύτερη μηδενίζεται η ισχύς της πρώτης αρμονικής. Ο τελικός στόχος είναι η απεικόνιση του φάσματος του διαμορφωμένου σήματος στον αναλυτή ψηφιακών σημάτων AEROFLEX SVA-13, και η μέτρηση της ισχύος στο φέρον και στην πρώτη αρμονική.

40 2.2 ΠΟΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ FM ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Ρύθμιση Γεννήτριας Tektronix AWG 7122C Για την παραγωγή της FM διαμόρφωσης χρησιμοποιείται η εφαρμογή RFXpress. Για τη ρύθμιση της εφαρμογής, επιλέγονται στην μπάρα ρυθμίσεων οι επιλογές Generic Signal και IF/RF και στο πεδίο Carriers επιλέγεται Single Carrier.

41

42

43 Για τις ρυθμίσεις της διαμόρφωσης, στις παραμετροποιήσεις Single Carrier της καρτέλας Setup, συμπληρώνεται στο πεδίο Frequency η τιμή της συχνότητας του φέροντος σε 100 MHz, και στο πεδίο Amplitude συμπληρώνεται η επιθυμητή τιμή μέγιστης ισχύος του σήματος σε 0 dbm. Υπενθυμίζεται ότι εάν χρειαστεί, η εφαρμογή κανονικοποιεί το τελικό σήμα που θα παραχθεί.

44 Στις παραμετροποιήσεις Modulation της καρτέλας Setup, επιλέγεται στο πεδίο Modulation η διαμόρφωση FM και στο πεδίο Frequency Deviation η τιμή 75 KHz, που αντιστοιχούν και στην FM ραδιοφωνία. Στο πεδίο Modulating Frequency επιλέγεται η συχνότητα του σήματος πληροφορίας σε 15 KHz. Ο δείκτης διαμόρφωσης της FM διαμόρφωσης ορίζεται σε: Frequency Deviation 75 KHz 75 KHz m = = = Modulating Frequency 15 KHz 15 KHz = 5

45 Στη συνέχεια επιλέγεται το κουμπί Compile και Run στην μπάρα ρυθμίσεων. Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή καθορίζει αυτόματα την συχνότητα δειγματοληψίας σε 6 φορές τη συχνότητα του φέροντος.

46

47 Μετρήσεις στον αναλυτή Aeroflex SVA-13 Στον αναλυτή AEROFLEX SVA-13, από την κρυφή καρτέλα στην αριστερή πλευρά της αρχικής οθόνης, επιλέγεται η λειτουργία Generic. Στην περιοχή RF και στο πεδίο RF Frequency συμπληρώνεται η τιμή της συχνότητας του φέροντος σε 100 MHz, και στο πεδίο Level συμπληρώνεται η αναμενόμενη τιμή μέγιστης ισχύος του σήματος σε 0 dbm.

48 Από το μπλε βέλος, κάτω αριστερά της οθόνης, εμφανίζονται οι δυνατές επιλογές παραμετροποίησης για την επιλεγμένη λειτουργία Generic.

49 Αρχικά, στις παραμετροποιήσεις Modulation, επιλέγεται στο πεδίο Modulation Type η διαμόρφωση FM, και στο πεδίο Mode η επιλογή Mono. Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις αφορούν παραμέτρους Audio, καθώς το πακέτο αυτό της αποδιαμόρφωσης FM στον αναλυτή, προορίζεται για πραγματικό ραδιοφωνικό σήμα. Στις παραμετροποιήσεις Spectrum συμπληρώνεται στο πεδίο Min. Frequency Span η τιμή 1 MHz και στο πεδίο Resolution B/W η τιμή 1 KHz.

50 Στις παραμετροποιήσεις Results, επιλέγοντας το μπλε βέλος πάνω δεξιά στην οθόνη, εμφανίζονται επιλογές για τις μετρήσεις. Μπορούν να εμφανίζονται μέχρι δύο γραφήματα ταυτόχρονα τα οποία να δείχνουν είτε γραφικά, όπως το φάσμα, είτε μετρήσεις, όπως Power και Occupied Bandwidth. Η ενεργοποίηση του αναλυτή γίνεται με το κουμπί Measurement. Για την απεικόνιση του φάσματος, από το μπλε βέλος πάνω δεξιά στην οθόνη, επιλέγεται η απεικόνιση Spectrum.

51 Στη συνεχεία ενεργοποιείται ο Marker 1 και τοποθετείται στη συχνότητα του φέροντος, στα 100 MHz, και ο Marker 2 στη πρώτη αρμονική, δηλαδή, 15 KHz δεξιά από το φέρον στη συχνότητα KHz. Αντίστοιχα, η ισχύς, όπως απεικονίζονται, είναι dbm και dbm.

52 Στη συνέχεια, σε νέο παράθυρο μετρήσεων, από το μπλε βέλος πάνω δεξιά στην οθόνη, επιλέγονται οι μετρήσεις FM, Occupied Bandwidth και Power. Η μέση ισχύς είναι dbm. Το Frequency Deviation είναι KHz, το οποίο είναι ίσο με την τιμή που καταχωρήθηκε στη γεννήτρια. Το Occupied Bandwidth είναι KHz, το οποίο επιβεβαιώνει τη θεωρία ότι: Occupied Bandwidth = 2 Modulating Frequency (m + 1) = 2 15 KHz (5 + 1) = 180 KHz

53

54

55 2.2.2 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ FM ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Ρύθμιση Γεννήτριας Tektronix AWG 7122C Επιστρέφοντας στην γεννήτρια, και στην εφαρμογή για την παραγωγή της FM διαμόρφωσης, RFXpress, επιλέγεται στο πεδίο Modulating Frequency η συχνότητα του σήματος πληροφορίας από 15 KHz σε 5 KHz. Ο δείκτης διαμόρφωσης της FM σε αυτή την περίπτωση ορίζεται σε: Frequency Deviation 75 KHz m = = Modulating Frequency 5 KHz = 15 Στη συνέχεια επιλέγεται το κουμπί Compile και Run στην μπάρα ρυθμίσεων.

56 Μετρήσεις στον αναλυτή Aeroflex SVA-13 Στον αναλυτή AEROFLEX SVA-13, χωρίς επιπλέον ρυθμίσεις, και στο πρώτο παράθυρο γραφημάτων με την απεικόνιση του φάσματος, παρατηρούνται περισσότερες αρμονικές, και αυτό λόγω της αύξησης του δείκτη διαμόρφωσης σε 15. Παραμένοντας ο Marker 1 στη

57 συχνότητα του φέροντος, στα 100 MHz, και τοποθετώντας τον Marker 2 στη πρώτη αρμονική, δηλαδή, 5 KHz δεξιά από το φέρον, στη συχνότητα KHz, απεικονίζονται οι μετρήσεις ισχύος σε dbm και dbm, αντίστοιχα. Για την καλύτερη απεικόνιση του φάσματος, λόγω των πολλών και πυκνών αρμονικών, πραγματοποιείται μεγέθυνση στην απεικόνιση κάνοντας ZOOM.

58 Στη συνέχεια, στο δεύτερο παράθυρο γραφημάτων με τις μετρήσεις, απεικονίζεται η μέση ισχύς σε dbm, που σημαίνει ότι η ισχύς, σωστά, δεν μεταβάλλεται. Το Frequency Deviation παραμένει στα KHz και το Occupied Bandwidth, το οποίο είναι KHz, επιβεβαιώνει τη θεωρία ότι: Occupied Bandwidth = 2 Modulating Frequency (m + 1) = 2 5 KHz (5 + 1) = 160 KHz

59 2.2.3 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ FM ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Ρύθμιση Γεννήτριας Tektronix AWG 7122C Σύμφωνα με τη θεωρία της διαμόρφωσης FM, υπάρχουν κάποιες τιμές του δείκτη διαμόρφωσης για τις οποίες μπορεί να μηδενίζεται η ισχύς του φέροντος, ή η ισχύς κάποιας συγκεκριμένης αρμονικής. Πιο συγκεκριμένα, η ισχύς του φέροντος μπορεί να μηδενιστεί όταν ο δείκτης διαμόρφωσης έχει την τιμή 2.4. Επίσης, όταν ο δείκτης διαμόρφωσης έχει την τιμή 3.8 μπορεί να μηδενιστεί η ισχύς της πρώτης αρμονικής. Ρυθμίζοντας τη γεννήτρια με την κατάλληλη τιμή στο πεδίο Modulating Frequency, μπορεί να επιτευχθεί ο επιθυμητός δείκτης διαμόρφωσης, όπως και στα προηγούμενα βήματα. Για τη ρύθμιση της γεννήτριας για δείκτη διαμόρφωσης με τιμή 2.4, επιλέγεται στο πεδίο Modulating Frequency η συχνότητα: Modulating Frequency = Frequency Deviation m = 75 KHz 2.4 = KHz

60 Όμοια, για τη ρύθμιση της γεννήτριας για δείκτη διαμόρφωσης με τιμή 2.4, επιλέγεται στο πεδίο Modulating Frequency η συχνότητα: Frequency Deviation 75 KHz Modulating Frequency = = = KHz m 3.8

61 Μετρήσεις στον αναλυτή Aeroflex SVA-13 Στον αναλυτή AEROFLEX SVA-13 και στο πρώτο παράθυρο γραφημάτων, με την απεικόνιση του φάσματος, παρατηρούνται οι αρμονικές που προκύπτουν από τον κάθε δείκτη διαμόρφωσης. Παραμένοντας ο Marker 1 στη συχνότητα του φέροντος, στα 100 MHz, και τοποθετώντας τον Marker 2 στην κάθε πρώτη αρμονική, απεικονίζονται οι μετρήσεις ισχύος. Στο δεύτερο παράθυρο γραφημάτων με τις μετρήσεις, απεικονίζεται η μέση ισχύς, το Frequency Deviation, και το Occupied Bandwidth.

62 Στις μετρήσεις με τιμή του δείκτη διαμόρφωσης σε 2.4, και στο πρώτο παράθυρο γραφημάτων με την απεικόνιση του φάσματος, τοποθετώντας τον Marker 2 στη πρώτη αρμονική, δηλαδή, στη συχνότητα MHz, απεικονίζονται οι μετρήσεις ισχύος σε dbm και dbm, αντίστοιχα. Η ισχύς του φέροντος είναι πολύ χαμηλή, σχεδόν μηδενική, και έτσι επιβεβαιώνεται η θεωρία για τον δείκτη διαμόρφωσης με τιμή 2.4. Στο δεύτερο παράθυρο γραφημάτων με τις μετρήσεις, η μέση ισχύς είναι dbm, το Frequency Deviation είναι KHz, και το Occupied Bandwidth είναι KHz, το οποίο αποκλίνει από τη θεωρία καθώς: Occupied Bandwidth = 2 Modulating Frequency (m + 1) = KHz ( ) = KHz Η μέση ισχύς και το Frequency Deviation, ορθά παραμένουν σταθερά με τις προηγούμενες περιπτώσεις. Η απόκλιση στο Occupied Bandwidth αιτιολογείται καθότι οι αρμονικές εμφανίζονται με πολύ μεγάλη ισχύ στα ακέραια πολλαπλάσια του Modulating Frequency και με μηδενικές τιμές στις ενδιάμεσες περιοχές. Ως αποτέλεσμα έχει ο αναλυτής να μην μπορεί να συμπεριλάβει στη μέτρησή του για το Occupied Bandwidth φασματικές συνιστώσες με μηδενική ισχύ που υπάρχουν στα άκρα. Αυτό επιβεβαιώνεται με το ότι η τιμή που μετρήθηκε στον αναλυτή συμπίπτει με τη θεωρητική τιμή του φάσματος, αν στρογγυλοποιηθεί ο δείκτης διαμόρφωσης προς τον πλησιέστερο ακέραιο, δηλαδή για 2 αντί του 2.4: Occupied Bandwidth = 2 Modulating Frequency (round(m) + 1) = KHz (2 + 1) = KHz

63 Στις μετρήσεις με τιμή του δείκτη διαμόρφωσης σε 3.8, και στο πρώτο παράθυρο γραφημάτων με την απεικόνιση του φάσματος, τοποθετώντας τον Marker 2 στη πρώτη αρμονική, δηλαδή, στη συχνότητα MHz, δηλαδή με ένα πολύ μικρό σφάλμα σε σχέση με το θεωρητικό MHz λόγω της ανάλυσης που έχει επιλεχθεί στο Resolution B/W. Απεικονίζονται οι μετρήσεις ισχύος σε dbm και dbm, αντίστοιχα. Η ισχύς του της πρώτης αρμονικής είναι μηδενική, και έτσι επιβεβαιώνεται η θεωρία για τον δείκτη διαμόρφωσης με τιμή 3.8. Στο δεύτερο παράθυρο γραφημάτων με τις μετρήσεις, η μέση ισχύς παραμένει όπως σε όλες τις περιπτώσεις, dbm, και το Frequency Deviation παραμένει, επίσης, σταθερό σε KHz. Το Occupied Bandwidth είναι KHz, το οποίο αποκλίνει από τη θεωρία, όπως και για δείκτη διαμόρφωσης 2.4, καθώς: Occupied Bandwidth = 2 Modulating Frequency (m + 1) = KHz ( ) = KHz Η απόκλιση στο Occupied Bandwidth αιτιολογείται όμοια με την περίπτωση του δείκτη διαμόρφωσης στο 2.4, με τη διαφορά ότι εμφανίζονται αρμονικές με πολύ μεγάλη ισχύ έξω από το θεωρητικό Bandwidth, και αυτό λόγω του δείκτη διαμόρφωσης που τείνει στο 4. Ως αποτέλεσμα έχει ο αναλυτής να συμπεριλάβει στη μέτρησή του για το Occupied Bandwidth της φασματικές συνιστώσες της 4 ης αρμονικής επειδή βρίσκονται με μεγάλη ισχύ στα άκρα του Bandwidth. Αυτό επιβεβαιώνεται με το ότι η τιμή που μετρήθηκε στον αναλυτή συμπίπτει με τη θεωρητική τιμή του φάσματος, αν στρογγυλοποιηθεί ο δείκτης διαμόρφωσης προς τον πλησιέστερο ακέραιο, δηλαδή για 4 αντί του 3.8: Occupied Bandwidth = 2 Modulating Frequency (round(m) + 1) = KHz (4 + 1) = KHz

64

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ (Π3.3.1.4) ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ» (MIS 304191) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σχολή Οικονομίας Διοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρχές Τηλ/ων Συστημάτων Μπατιστάτος Μιχάλης Εργαστήριο 5 ο : Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σχολή Οικονομίας Διοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρχές Τηλ/ων Συστημάτων Μπατιστάτος Μιχάλης Εργαστήριο 6 ο : Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ (ΑΜ)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ (ΑΜ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ (ΑΜ) 1. ιαµόρφωση Πλάτους. Στην άσκηση αυτή θα ασχοληθούµε µε τη ιαµόρφωση Πλάτους (Amplitude Modulation) χρησιµοποιώντας τον ολοκληρωµένο διαµορφωτή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες / Εργαστήριο

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες / Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες / Εργαστήριο Εργαστηριακή Άσκηση 4: Πειραματική μελέτη συστημάτων διαμόρφωσης συχνότητας (FΜ) Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες / Εργαστήριο

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες / Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες / Εργαστήριο Εργαστηριακή Άσκηση 3: Εισαγωγή στη διαμόρφωση συχνότητας (FΜ) Προσομοίωση σε Η/Υ Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Δήμητρα Ζαρμπούτη ΕΔΙΠ Ακ. Ετος:

Δήμητρα Ζαρμπούτη ΕΔΙΠ Ακ. Ετος: Παρουσίαση του Εργαστηρίου Κεραιών Δήμητρα Ζαρμπούτη ΕΔΙΠ Ακ. Ετος: 2016-2017 Περιεχόμενα Διαδικαστικά θέματα του Εργαστηρίου Είδη Εργαστηριακών ασκήσεων Βασικός Εξοπλισμός Φασματικός Αναλυτής (Φ. Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Μπατιστάτος Μιχάλης Εργαστήριο ο : Διαμόρφωση ΑΜ Βασική Θεωρία Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες / Εργαστήριο

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες / Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες / Εργαστήριο Εργαστηριακή Άσκηση 1: Εισαγωγή στη διαμόρφωση πλάτους (ΑΜ) Προσομοίωση σε Η/Υ Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σχολή Οικονομίας Διοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρχές Τηλ/ων Συστημάτων Μπατιστάτος Μιχάλης Εργαστήριο 8 ο : Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σχολή Οικονομίας Διοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρχές Τηλ/ων Συστημάτων Εργαστήριο 1 ο : Εισαγωγή στο Simulink-Σήματα ημιτόνου-awgn

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ BER ΓΙΑ ΣΗΜΑΤΑ QPSK, π/8 PSK, 16QAM, 64- QAM ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΗ ΣΗΜΑΤΟΣ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ BER ΓΙΑ ΣΗΜΑΤΑ QPSK, π/8 PSK, 16QAM, 64- QAM ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΗ ΣΗΜΑΤΟΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ BER ΓΙΑ ΣΗΜΑΤΑ QPSK, π/8 PSK, 16QAM, 64- QAM ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΗ ΣΗΜΑΤΟΣ» ΟΛΓΑ ΛΑΔΑ Α.Ε.Μ. 2572 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΡΟΝΗ Α.Ε.Μ 1802 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Να υπολογιστεί ο δείκτης διαμόρφωσης των συστημάτων ΑΜ και FM. Αναλογικές Τηλεπικοινωνίες Γ. Κ. Καραγιαννίδης Αν. Καθηγητής 14/1/2014

Άσκηση Να υπολογιστεί ο δείκτης διαμόρφωσης των συστημάτων ΑΜ και FM. Αναλογικές Τηλεπικοινωνίες Γ. Κ. Καραγιαννίδης Αν. Καθηγητής 14/1/2014 Άσκηση 4.16 Ένα ημιτνοειδές σήμα πληροφορίας με συχνότητα διαμορφώνεται κατά ΑΜ και Κατά FM. Το πλάτος του φέροντος είναι το ίδιο και στα δύο συστήματα. Η μέγιστη απόκλιση Συχνότητας στο FM είναι ίση με

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Ενότητα : Εισαγωγή στη Διαμόρφωση Συχνότητας (FΜ) Όνομα Καθηγητή: Δρ. Ηρακλής Σίμος Τμήμα: Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρχές Τηλ/ων Συστημάτων Εργαστήριο 2 ο : Φάσμα σημάτων - AWGN Βοηθητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Εργαστήριο 1 ο : Εισαγωγή στο Simulink-Σήματα ημιτόνου-awgn

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Ενότητα : Εισαγωγή στη Διαμόρφωση Πλάτους (AΜ) Όνομα Καθηγητή: Δρ. Ηρακλής Σίμος Τμήμα: Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

FSK Διαμόρφωση και FSK Αποδιαμόρφωση (FSK Modulation-FSK Demodulation)

FSK Διαμόρφωση και FSK Αποδιαμόρφωση (FSK Modulation-FSK Demodulation) FSK Διαμόρφωση και FSK Αποδιαμόρφωση (FSK Modulation-FSK Demodulation) ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η εκμάθηση της αρχής λειτουργίας της ψηφιακής διαμόρφωσης συχνότητας (Frequency Shift Keying, FSK) και της αποδιαμόρφωσής

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗΣ. 1) Nα αναφερθούν κάποια είδη πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για επικοινωνία.

3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗΣ. 1) Nα αναφερθούν κάποια είδη πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για επικοινωνία. 3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗΣ 1) Nα αναφερθούν κάποια είδη πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για επικοινωνία. απ. Μπορεί να είναι ακουστικά μηνύματα όπως ομιλία, μουσική. Μπορεί να είναι μια φωτογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

Στάσιμα κύματα - Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου με το σωλήνα Kundt

Στάσιμα κύματα - Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου με το σωλήνα Kundt Στάσιμα κύματα - Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου με το σωλήνα Kundt Η χρησιμοποιούμενη διάταξη φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα: Το μεγάφωνο του σωλήνα Kundt συνδέεται στην έξοδο SIGNAL OUT της γεννήτριας συχνοτήτων.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί Διαμόρφωση; Μια κεραία για να είναι αποτελεσματική πρέπει να είναι περί το 1/10 του μήκους κύματος

Γιατί Διαμόρφωση; Μια κεραία για να είναι αποτελεσματική πρέπει να είναι περί το 1/10 του μήκους κύματος Γιατί Διαμόρφωση; Μετάδοση ενός σήματος χαμηλών συχνοτήτων μέσω ενός ζωνοπερατού καναλιού Παράλληλη μετάδοση πολλαπλών σημάτων πάνω από το ίδιο κανάλι - Διαχωρισμός συχνότητας (Frequency Division Multiplexing)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΙI Βασική Θεωρία Εργαστήριο 1 ο : Εισαγωγή στο Simulink

Διαβάστε περισσότερα

8. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ Ορισμoί Εμπλεκόμενα σήματα

8. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ Ορισμoί Εμπλεκόμενα σήματα 8. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 8.1. Ορισμoί Ως διαμόρφωση (modulation) χαρακτηρίζεται η μεταβολή μιας παραμέτρου (π.χ. πλάτους, συχνότητας, φάσης κλπ.) ενός σήματος που λέγεται φέρον εξαιτίας της επενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 2 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΠΑΙΤΕ / Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών

ΑΣΠΑΙΤΕ / Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών 8. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ: ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 8.1. Ορισμoί Ως διαμόρφωση (modulation) χαρακτηρίζεται η μεταβολή μιας παραμέτρου (π.χ. πλάτους, συχνότητας, φάσης κλπ.) ενός σήματος που λέγεται φέρον εξαιτίας της επενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ 4: ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΙΡΑΜΑ 4: ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑ 4: ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ [1] ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΥ Ο παλμογράφος είναι το βασικό εργαστηριακό όργανο για την μέτρηση χαρακτηριστικών ηλεκτρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σχολή Θετικών Επιστημών Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΙI Εργαστήριο 7 ο : Διαμόρφωση BPSK & QPSK

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Μπατιστάτος Μιχάλης Εργαστήριο 8 ο : Διαμόρφωση Γωνίας Βασική Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Μπατιστάτος Μιχάλης Εργαστήριο 3 ο : Διαμόρφωση ΑΜ-DSBSC/SSB Βασική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Εργαστήριο 9 ο : Διαμόρφωση BPSK & QPSK Βασική Θεωρία Εισαγωγή Κατά την μετάδοση ψηφιακών δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

MTI 7605 ASK ιαµόρφωση και Αποδιαµόρφωση

MTI 7605 ASK ιαµόρφωση και Αποδιαµόρφωση MTI 7605 ASK ιαµόρφωση και Αποδιαµόρφωση Σκοποί της Άσκησης Η εκµάθηση των αρχών λειτουργίας της διαµόρφωσης κλειδώµατος πλάτους (Amplitude Shift Keying ASK ) και της αντίστοιχης αποδιαµόρφωσης. Η µέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Τα ηλεκτρονικά σήματα πληροφορίας διακρίνονται ανάλογα με τη μορφή τους σε δύο κατηγορίες : Αναλογικά σήματα Ψηφιακά σήματα

Τα ηλεκτρονικά σήματα πληροφορίας διακρίνονται ανάλογα με τη μορφή τους σε δύο κατηγορίες : Αναλογικά σήματα Ψηφιακά σήματα ΕΝΟΤΗΤΑ 2 2.0 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ηλεκτρικό σήμα ονομάζεται η τάση ή το ρεύμα που μεταβάλλεται ως συνάρτηση του χρόνου. Στα ηλεκτρονικά συστήματα επικοινωνίας, οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Επικοινωνιών

Συστήματα Επικοινωνιών Συστήματα Επικοινωνιών Ενότητα 3: Μαθιόπουλος Παναγιώτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Περιγραφή ενότητας Διαμόρφωση Πλάτους: Διπλής πλευρικής ζώνης με συνολικό φέρον,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνικακά Συστήματα Ι - Ενδεικτικές Ερωτήσεις Ασκήσεις 1)

Τηλεπικοινωνικακά Συστήματα Ι - Ενδεικτικές Ερωτήσεις Ασκήσεις 1) Τηλεπικοινωνικακά Συστήματα Ι - Ενδεικτικές Ερωτήσεις Ασκήσεις Δ.Ευσταθίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 1) 1. Ποια από τις παρακάτω συχνότητες δεν εμφανίζεται στην έξοδο ενός

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Μάθημα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Μάθημα Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Τεχνικές Μετάδοσης : Διαμόρφωση και πολυπλεξία Μάθημα 10 ο 11 ο 12 ο ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 10 Μετάδοση και Αποδιαμόρφωση Ραδιοφωνικών Σημάτων Λευκωσία, 2010 Εργαστήριο 10

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνίες I FM ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Επικοινωνίες I FM ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Επικοινωνίες I ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΩΝΙΑΣ FM ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Σήμα FM Η ακόλουθη εξίσωση δίδει την ισοδύναμη για τη διαμόρφωση συχνότητας έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΠΑΛΜΟΚΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM (ΜΕΡΟΣ Α)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΠΑΛΜΟΚΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM (ΜΕΡΟΣ Α) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΠΑΛΜΟΚΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM (ΜΕΡΟΣ Α) 3.1. ΣΚΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σκοπός της εργαστηριακής αυτής άσκησης είναι η μελέτη της παλμοκωδικής διαμόρφωσης που χρησιμοποιείται στα σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μάθηµα 1ο Θέµα Εισαγωγή στις τηλεπικοινωνίες 1. Τι ορίζουµε µε τον όρο τηλεπικοινωνία; 2. Ποιες οι βασικότερες ανταλλασσόµενες πληροφορίες, ανάλογα µε τη φύση και το χαρακτήρα τους; 3. Τι αποκαλούµε ποµπό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ταλαντωτές Οι ταλαντωτές είναι από τα βασικότερα κυκλώματα στα ηλεκτρονικά. Χρησιμοποιούνται κατά κόρον στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα

Εισαγωγή στους Ταλαντωτές Οι ταλαντωτές είναι από τα βασικότερα κυκλώματα στα ηλεκτρονικά. Χρησιμοποιούνται κατά κόρον στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Υλοποίηση και Εργαστηριακή Αναφορά Ring και Hartley Ταλαντωτών Φοιτητής: Ζωγραφόπουλος Γιάννης Επιβλέπων Καθηγητής: Πλέσσας Φώτιος

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι Διάλεξη 12: Βασικές Αρχές και Έννοιες Ψηφιακών Επικοινωνιών Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής 1 Ατζέντα 1. Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχεδίαση τηλεπικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνίες I FM ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Επικοινωνίες I FM ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Επικοινωνίες I ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΩΝΙΑΣ FM ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Σήμα FM Η ακόλουθη εξίσωση δίδει την ισοδύναμη για τη διαμόρφωση συχνότητας έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σχολή Οικονομίας Διοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρχές Τηλ/ων Συστημάτων Εργαστήριο 7 ο : Δειγματοληψία και Ανασύσταση Βασική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1o Τμήμα (Α - Κ): Αμφιθέατρο 4, Νέα Κτίρια ΣΗΜΜΥ Διαμόρφωση Πλάτους - 1

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1o Τμήμα (Α - Κ): Αμφιθέατρο 4, Νέα Κτίρια ΣΗΜΜΥ Διαμόρφωση Πλάτους - 1 ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1o Τμήμα (Α - Κ): Αμφιθέατρο 4, Νέα Κτίρια ΣΗΜΜΥ Διαμόρφωση Πλάτους - 1 3.2: Διαμόρφωση Πλάτους (Amplitude Modulation, AM) 3.3: Διαμόρφωση Πλευρικής Ζώνης με Καταπιεσμένο

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Επικοινωνιών ΙI

Συστήματα Επικοινωνιών ΙI + Διδάσκων: Δρ. Κ. Δεμέστιχας e-mail: cdemestichas@uowm.gr Συστήματα Επικοινωνιών ΙI FSK, MSK Πυκνότητα φάσματος ισχύος βασικής ζώνης + Ιστοσελίδα nιστοσελίδα του μαθήματος: n https://eclass.uowm.gr/courses/icte302/

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Επικοινωνίες I SSB Παραγωγή - Αποδιαμόρφωση FM Διαμόρφωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Επικοινωνίες I SSB Παραγωγή - Αποδιαμόρφωση FM Διαμόρφωση Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Επικοινωνίες I SSB Παραγωγή - Αποδιαμόρφωση FM Διαμόρφωση ΔΙΠΛΟΠΛΕΥΡΙΚΕΣ - ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΜ 0 f DSB 0 f SSB 0 f SINGLE

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Ψηφιακή Διαμόρφωση

Κεφάλαιο 7. Ψηφιακή Διαμόρφωση Κεφάλαιο 7 Ψηφιακή Διαμόρφωση Ψηφιακή Διαμόρφωση 2 Διαμόρφωση βασικής ζώνης H ψηφιακή πληροφορία μεταδίδεται απ ευθείας με τεχνικές διαμόρφωσης παλμών βασικής ζώνης, οι οποίες δεν απαιτούν τη χρήση ημιτονοειδούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Διαφορικός ενισχυτής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Διαφορικός ενισχυτής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Διαφορικός ενισχυτής Ο διαφορικός ενισχυτής (differential amplifier) είναι από τα πλέον διαδεδομένα και χρήσιμα κυκλώματα στις ενισχυτικές διατάξεις. Είναι βασικό δομικό στοιχείο του τελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

7 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗΣ. 1) Ποιος είναι ο ρόλος του δέκτη στις επικοινωνίες.

7 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗΣ. 1) Ποιος είναι ο ρόλος του δέκτη στις επικοινωνίες. 7 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗΣ 1) Ποιος είναι ο ρόλος του δέκτη στις επικοινωνίες. Ρόλος του δέκτη είναι να ενισχύει επιλεκτικά και να επεξεργάζεται το ωφέλιμο φέρον σήμα που λαμβάνει και να αποδίδει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ email: mail@lyk-aei-patras.ach.sch.gr ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΟΜΑΔΑΣ : ΤΜΗΜΑ : Β ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. Ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει για την ευαισθησία ενός δέκτη ΑΜ; Α. Ευαισθησία ενός δέκτη καθορίζεται από την στάθμη θορύβου στην είσοδό του.

4. Ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει για την ευαισθησία ενός δέκτη ΑΜ; Α. Ευαισθησία ενός δέκτη καθορίζεται από την στάθμη θορύβου στην είσοδό του. Τηλεπικοινωνικακά Συστήματα Ι - Ενδεικτικές Ερωτήσεις Ασκήσεις Δ.Ευσταθίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 1) 1. Ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει για το χρονικό διάστημα που μηδενίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1. Ποµπός ΑΜ εκπέµπει σε φέρουσα συχνότητα 1152 ΚΗz, µε ισχύ φέροντος 10KW. Η σύνθετη αντίσταση της κεραίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δέκτες ΑΜ ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ CW

Δέκτες ΑΜ ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ CW ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Στα συστήματα διαμόρφωσης (otiuou-ve) το κριτήριο της συμπεριφοράς τους ως προς το θόρυβο, είναι ο λόγος σήματος προς θόρυβο στην έξοδο (output igl-tooie rtio). λόγος σήματος προς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΟΥΣ ΑΜ DSB-LC (DOUBLE SIDEBAND-LARGE CARRIER) 006 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Γ. Οικονόμου ΠΜΣ-ΗΕΠ 1/13 Διαμόρφωση ΑΜ DSB-LC (Large Carrier) Ένα σημαντικό πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Επικοινωνιών

Συστήματα Επικοινωνιών Συστήματα Επικοινωνιών Ενότητα 5: Διαμορφώσεις γωνίας Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σκοποί ενότητας Παρουσίαση της διαμόρφωσης συχνότητας και

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και Προσομοίωση n πομπού για ασύρματη πρόσβαση ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μελέτη και Προσομοίωση n πομπού για ασύρματη πρόσβαση ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μελέτη και Προσομοίωση 802.11n πομπού για ασύρματη πρόσβαση ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ A) Προσομοίωση του φάσματος του καναλιού του προτύπου για να φανεί

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Επικοινωνιών Ι

Συστήματα Επικοινωνιών Ι + Διδάσκων: Δρ. Κ. Δεμέστιχας e-mail: cdemestichas@uowm.gr Συστήματα Επικοινωνιών Ι Διαμορφώσεις γωνίας Διαμόρφωση Συχνότητας Στενής Ζώνης + Περιεχόμενα n Διαμορφώσεις γωνίας n Διαμόρφωση φάσης PM n Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΩΝΙΑΣ. () t. Διαμόρφωση Γωνίας. Περιεχόμενα:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΩΝΙΑΣ. () t. Διαμόρφωση Γωνίας. Περιεχόμενα: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΩΝΙΑΣ Περιεχόμενα: Διαμόρφωση Φάσης (PM) και Συχνότητας (FM) Διαμόρφωση FM από Απλό Τόνο - - Στενής Ζώνης - - Ευρείας Ζώνης - - από Πολλούς Τόνους Εύρος Ζώνης Μετάδοσης Κυματομορφών FM Απόκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM ΜΑΘΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM Σκοπός: Η Εξέταση λειτουργίας του ενισχυτή κοινού εκπομπού και εντοπισμός βλαβών στο κύκλωμα με τη χρήση του προγράμματος προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ-3: ΣΧΗΜΑΤΑ LISSAJOUS

ΑΣΚΗΣΗ-3: ΣΧΗΜΑΤΑ LISSAJOUS ΑΣΚΗΣΗ-3: ΣΧΗΜΑΤΑ LISSAJOUS ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ Δημιουργία σχημάτων Lissajous με ψηφιακό παλμογράφο για την μέτρηση της διαφοράς φάσης μεταξύ των κυματομορφών της ημιτονοειδούς τάσης εισόδου και τάσης εξόδου

Διαβάστε περισσότερα

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:

1η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Εισαγωγή. Η διεξαγωγή της παρούσας εργαστηριακής άσκησης προϋποθέτει την μελέτη τουλάχιστον των πρώτων παραγράφων του

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις µε παλµογράφο

Μετρήσεις µε παλµογράφο Η6 Μετρήσεις µε παλµογράφο ΜΕΡΟΣ 1 ο ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ Α. Γενικά Κατά την απεικόνιση ενός εναλλασσόµενου µεγέθους (Σχήµα 1), είναι γνωστό ότι στον κατακόρυφο άξονα «Υ» παριστάνεται το πλάτος του µεγέθους, ενώ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: Απαραίτητε γνώσει

ΜΕΡΟΣ Α: Απαραίτητε γνώσει ΜΕΡΟΣ Α: Απαραίτητε γνώσει 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ο παλμογράφο είναι η συσκευή που μα επιτρέπει να βλέπουμε γραφικά διάφορε κυματομορφέ τάση.υπάρχουν διαφορετικά είδη παλμογράφων ανάλογα με τον κατασκευαστή και

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας. Δραστηριότητα 1 Ανοίξτε το αρχείο DR01.html και δουλέψτε λίγο με την προσομοίωση του παλμογράφου για να εξοικειωθείτε.

Φύλλο Εργασίας. Δραστηριότητα 1 Ανοίξτε το αρχείο DR01.html και δουλέψτε λίγο με την προσομοίωση του παλμογράφου για να εξοικειωθείτε. Μάθημα: Τριγωνομετρικές Συναρτήσεις Φύλλο Εργασίας Δραστηριότητα 1 Ανοίξτε το αρχείο DR01.html και δουλέψτε λίγο με την προσομοίωση του παλμογράφου για να εξοικειωθείτε. Πληροφορίες: Αριστερά φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Επικοινωνιών Ι

Συστήματα Επικοινωνιών Ι + Διδάσκων: Δρ. Κ. Δεμέστιχας e-mail: cdemestichas@uowm.gr Συστήματα Επικοινωνιών Ι Διαμόρφωση Συχνότητας Ευρείας Ζώνης Εύρος ζώνης μετάδοσης διαμορφωμένων κατά γωνία σημάτων Παραγωγή σημάτων FM + Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: ΠΡΑΚΤΙΚΗ Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τάξη: A Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Τηλεπικοινωνιών

Αρχές Τηλεπικοινωνιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Αρχές Τηλεπικοινωνιών Ενότητα #8: Διπλοπλευρική διαμόρφωση (DSB) Χ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες. Διαμόρφωση Παλμών κατά Πλάτος

Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες. Διαμόρφωση Παλμών κατά Πλάτος Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες Διαμόρφωση Παλμών κατά Πλάτος Διαμόρφωση Παλμών κατά Πλάτος Είπαμε ότι κατά την ψηφιακή μετάδοση μέσα από αναλογικό κανάλι κάθε σύμβολο αντιστοιχίζεται σε μια κυματομορφή σήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι Διάλεξη 7: Διαμόρφωση Γωνίας (1/2) Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής 1 Ατζέντα Διαμόρφωση γωνίας Ορισμοί Η έννοια της Στιγμιαίας Συχνότητας Διαμόρφωση Φάσης (Phase

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ Διάλεξη 3: Εισαγωγή στην Έννοια της Διαμόρφωσης Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής 1 Ατζέντα 1. Η ανάγκη για διαμόρφωση 2. Είδη διαμόρφωσης 3. Διαμόρφωση με ημιτονοειδές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6. Μελέτη συντονισμού σε κύκλωμα R,L,C, σειράς

ΑΣΚΗΣΗ 6. Μελέτη συντονισμού σε κύκλωμα R,L,C, σειράς ΑΣΚΗΣΗ 6 Μελέτη συντονισμού σε κύκλωμα R,L,C, σειράς Σκοπός : Να μελετήσουμε το φαινόμενο του συντονισμού σε ένα κύκλωμα που περιλαμβάνει αντιστάτη (R), πηνίο (L) και πυκνωτή (C) συνδεδεμένα σε σειρά (κύκλωμα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Ακουστική και Ψυχοακουστική

Μάθημα: Ακουστική και Ψυχοακουστική Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μάθημα: Ακουστική και Ψυχοακουστική Εργαστηριακή Άσκηση 1 «Ποσοτική εκτίμηση ελαχίστου κατωφλίου ακουστότητας» Διδάσκων: Φλώρος Ανδρέας Δρ. Ηλ/γος Μηχ/κός

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση MYE006: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διάρθρωση μαθήματος Μετάδοση Βασικές έννοιες Διαμόρφωση ορισμός είδη

Διαβάστε περισσότερα

Τελεστικοί Ενισχυτές

Τελεστικοί Ενισχυτές Θεωρητική Ανάλυση: Τελεστικοί Ενισχυτές 1. Διαβάστε το datasheet του LM741 και συμπληρώστε τις παρακάτω παραμέτρους. Supply Voltage, Input Offset Current, Input Offset Voltage, Input Resistance, Output

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία

Πανεπιστήµιο Κύπρου. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΗΜΥ 100 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Εργαστήριο: Εισαγωγή στο Βασικό Εξοπλισµό Μετρήσεως Σηµάτων Σκοποί: 1. Η εξοικείωση µε τη βασική

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 8 Επεξεργασία Σήματος με την Ανάλυση Fourier. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 8 Επεξεργασία Σήματος με την Ανάλυση Fourier. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 8 Επεξεργασία Σήματος με την Ανάλυση Fourier. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Εμπρόσθιο Πλαίσιο (front

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση MYE006-ΠΛΕ065: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Βασικές έννοιες μετάδοσης Διαμόρφωση ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 η : ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ 2 η : ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 2 η : ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:.. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:.. Α. ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

f o = 1/(2π LC) (1) και υφίσταται απόσβεση, λόγω των ωμικών απωλειών του κυκλώματος (ωμική αντίσταση της επαγωγής).

f o = 1/(2π LC) (1) και υφίσταται απόσβεση, λόγω των ωμικών απωλειών του κυκλώματος (ωμική αντίσταση της επαγωγής). Συστήματα εκπομπής Το φέρον σήμα υψηλής συχνότητας (f o ) δημιουργείται τοπικά στον πομπό από κύκλωμα αρμονικού (ημιτονικού) ταλαντωτή. Η αρχή λειτουργίας των ταλαντωτών L-C στηρίζεται στην αυτοταλάντωση,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πολυμέσων. Ενότητα 2: Εισαγωγικά θέματα Ψηφιοποίησης. Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Συστήματα Πολυμέσων. Ενότητα 2: Εισαγωγικά θέματα Ψηφιοποίησης. Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 2: Εισαγωγικά θέματα Ψηφιοποίησης Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Επικοινωνιών

Συστήματα Επικοινωνιών Συστήματα Επικοινωνιών Ενότητα 11: Ψηφιακή Διαμόρφωση Μέρος Α Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σκοποί ενότητας Περιγραφή διαμόρφωσης παλμών κατά

Διαβάστε περισσότερα

Στην παρούσα ενότητα, θα εξεταστεί η διαμόρφωση QAM 16 καταστάσεων. Εναλλακτικές τεχνικές QAM προβλέπουν 64, 128 ή 256 καταστάσεις.

Στην παρούσα ενότητα, θα εξεταστεί η διαμόρφωση QAM 16 καταστάσεων. Εναλλακτικές τεχνικές QAM προβλέπουν 64, 128 ή 256 καταστάσεις. 14. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ (Quadrature Amplitude Modulation ή QAM) 1 14.1. Γενικά Η διαμορφωση QAM χρησιμοποιεί τόσο το πλάτος όσο και τη φάση του φέροντος. Σε κάθε περίπτωση, τα δυφία (bits)

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση Συχνότητας. Frequency Modulation (FM)

Διαμόρφωση Συχνότητας. Frequency Modulation (FM) Διαμόρφωση Συχνότητας Frequency Modulation (FM) Τι συμβαίνει με τις γραμμικές διαμορφώσεις; Στη γραμμική διαμόρφωση CW (Carrier Wave) δηλαδή, AM, DSB, SSB, VSB Το πλάτος ενός ημιτονικού φέροντος μεταβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Το σήμα εξόδου ενός διαμορφωτή συμβατικού ΑΜ είναι:

Το σήμα εξόδου ενός διαμορφωτή συμβατικού ΑΜ είναι: Άσκηση 1 Το σήμα εξόδου ενός διαμορφωτή συμβατικού ΑΜ είναι: i. Προσδιορίστε το σήμα πληροφορίας και το φέρον. ii. Βρείτε το δείκτη διαμόρφωσης. iii. Υπολογίστε το λόγο της ισχύος στις πλευρικές ζώνες

Διαβάστε περισσότερα

Δέκτες ΑΜ. Υπερετερόδυνος (superheterodyne) δέκτης

Δέκτες ΑΜ. Υπερετερόδυνος (superheterodyne) δέκτης ΘΟΡΥΒΟ Ε ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ τα συστήματα διαμόρφωσης (oiuou-ve) το κριτήριο της συμπεριφοράς τους ως προς το θόρυβο, είναι ο λόγος σήματος προς θόρυβο στην έξοδο (oupu igl-ooie rio). λόγος σήματος προς θόρυβο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Η γεννήτρια συχνοτήτων Η γεννήτρια συχνοτήτων που θα χρησιμοποιήσετε είναι το μοντέλο TG315 της εταιρίας TTi. Αυτή η γεννήτρια παρέχει μια εναλλασσόμενη τάση (AC) εξόδου

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι Διάλεξη 6: Διαμόρφωση Πλάτους (2/2) Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής 1 Ατζέντα Διαμόρφωση Απλής Πλευρικής Ζώνης (SSB) Διαμόρφωση Υπολειπόμενης Πλευρικής Ζώνης (VSB)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1o Τμήμα (Α - Κ): Αμφιθέατρο 4, Νέα Κτίρια ΣΗΜΜΥ Διαμόρφωση Πλάτους - 1

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1o Τμήμα (Α - Κ): Αμφιθέατρο 4, Νέα Κτίρια ΣΗΜΜΥ Διαμόρφωση Πλάτους - 1 ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1o Τμήμα (Α - Κ): Αμφιθέατρο 4, Νέα Κτίρια ΣΗΜΜΥ Διαμόρφωση Πλάτους - 1 3.2: Διαμόρφωση Πλάτους (Amplitude Modulation, AM) 3.3: Διαμόρφωση Πλευρικής Ζώνης με Καταπιεσμένο

Διαβάστε περισσότερα

Στην παρούσα ενότητα, θα εξεταστεί η διαμόρφωση QAM 16 καταστάσεων. Εναλλακτικές τεχνικές QAM προβλέπουν 64, 128 ή 256 καταστάσεις.

Στην παρούσα ενότητα, θα εξεταστεί η διαμόρφωση QAM 16 καταστάσεων. Εναλλακτικές τεχνικές QAM προβλέπουν 64, 128 ή 256 καταστάσεις. 14. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ (Quadrature Amplitude Modulation ή QAM) 1 14.1. Γενικά Η διαμορφωση QAM χρησιμοποιεί τόσο το πλάτος όσο και τη φάση του φέροντος. Σε κάθε περίπτωση, τα δυφία (bits)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1o Τμήμα (Α - Κ): Αμφιθέατρο 3, Νέα Κτίρια ΣΗΜΜΥ Διαμόρφωση Πλάτους - 2

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1o Τμήμα (Α - Κ): Αμφιθέατρο 3, Νέα Κτίρια ΣΗΜΜΥ Διαμόρφωση Πλάτους - 2 ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1o Τμήμα (Α - Κ): Αμφιθέατρο 3, Νέα Κτίρια ΣΗΜΜΥ Διαμόρφωση Πλάτους - 2 3.4: Πολυπλεξία Ορθογωνικών Φερόντων (Quadrature Amplitude Modulation, QAM) 3.5: Μέθοδοι Διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα Π1.1: Η γεννήτρια κρουστικών ρευµάτων EMC 2004 της HILO TEST

Σχήµα Π1.1: Η γεννήτρια κρουστικών ρευµάτων EMC 2004 της HILO TEST Παράρτηµα 1 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΥΠΟ ΚΛΙΜΑΚΑ Π1.1 Γεννήτρια κρουστικών ρευµάτων Για τη δηµιουργία του κρουστικού ρεύµατος χρησιµοποιήθηκε η γεννήτρια EMC 2004 της HILO TEST (1500Joule), µε δυνατότητα η τιµή της κορυφής

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Επικοινωνίες

Ψηφιακές Επικοινωνίες Ψηφιακές Επικοινωνίες Ενότητα 3: Μαθιόπουλος Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Μέρος Α 3 Διαμόρφωση βασικής ζώνης (1) H ψηφιακή πληροφορία μεταδίδεται απ ευθείας με τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 3: Διαλείψεις

Εργαστήριο 3: Διαλείψεις Εργαστήριο 3: Διαλείψεις Διάλειψη (fading) είναι η παραμόρφωση ενός διαμορφωμένου σήματος λόγω της μετάδοσης του σε ασύρματο περιβάλλον. Η προσομοίωση μίας τέτοιας μετάδοσης γίνεται με την μοντελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ανάλυση Κυκλωμάτων Εργαστηριακές Ασκήσεις Εργαστήριο 4 Ορθότητα, Ακρίβεια και Θόρυβος (Accuracy, Precision and Noise) Φ. Πλέσσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σχολή Θετικών Επιστημών Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΙI Εργαστήριο 9 ο : Δειγματοληψία και Ανασύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ (ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ρ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΙΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΑΣΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/04/2013. ΘΕΜΑ 1 ο

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/04/2013. ΘΕΜΑ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 01-013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/04/013 ΘΕΜΑ 1 ο 1) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο. α. τα μήκη κύματος από 100m έως 50m ονομάζονται κύματα νύχτας και τα μήκη κύματος από 50m έως 10m ονομάζονται κύματα ημέρας.

ΘΕΜΑ 1 ο. α. τα μήκη κύματος από 100m έως 50m ονομάζονται κύματα νύχτας και τα μήκη κύματος από 50m έως 10m ονομάζονται κύματα ημέρας. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ 1 ο ΤΕΤΑΡΤΗ 16/04/014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1) Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ Διάλεξη 1: Χωρητικότητα Καναλιών Το θεώρημα Shannon - Hartley Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής 1 Ατζέντα 1. Δυαδική σηματοδοσία 2. Μορφές δυαδικής σηματοδοσίας 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) Θεσσαλονίκη, 29-05-2017 Αριθμ. Πρωτ.: 000158 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα