3çò Óåðôåìâñßïõ 43, ÁèÞíá Τηλ. Κέντρο: Fax: ,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3çò Óåðôåìâñßïõ 43, 104 33 ÁèÞíá Τηλ. Κέντρο: 210 8898.400 - Fax: 210 8212.878, 8236.809 e-mail: typate@otenet.gr"

Transcript

1 ÁÈÇÍÁ 2007 KanonismosPerithalpsis.indd 1 5/2/2007 3:37:27 ìì

2 3çò Óåðôåìâñßïõ 43, ÁèÞíá Τηλ. Κέντρο: Fax: , KanonismosPerithalpsis.indd 2 5/2/2007 3:37:28 ìì

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΑΡΟΧΩΝ Άρθρο 1 ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ Των παροχών που προβλέπονται στον Κανονισµό αυτό δικαιούνται οι αµέσως και εµµέσως ασφαλισµένοι στο Ταµείο, όπως καθορίζονται στο Καταστατικό του. Άρθρο 2 ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΑ - ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1. Η ιδιότητα του ασφαλισµένου αποδεικνύεται µε ειδική ταυτότητα ή βιβλιάριο ασθενείας, που εκδίδεται από τις υπηρεσίες του Ταµείου στο όνοµα καθενός ασφαλισµένου, αµέσως µετά την εγγραφή του στο Ταµείο. Ο τύπος της ταυτότητας ή του βιβλιαρίου καθορίζεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου. 2. Ο ασφαλισµένος, για κάθε συναλλαγή του µε το Ταµείο ( στα Πολυϊατρεία του ή στα Καταστήµατα και τις θυρίδες της ΑΤΕ ), πρέπει απαραιτήτως να προσκοµίζει την ταυτότητα ή το ατοµικό του βιβλιάριο ασθενείας. 3. Τιµολόγια, αποδείξεις και λοιπά παραστατικά δαπανών που προσκοµίζονται στο Ταµείο δεν αναγνωρίζονται, αν είναι ανυπόγραφα ή στερούνται της προβλεπόµενης σφραγίδας ή έχουν ξέσµατα, προσθήκες και γενικώς παρεµβάσεις που προκαλούν αµφισβήτηση για τη γνησιότητά τους. 4. Οι χρηµατικές απαιτήσεις κατά του Ταµείου, και αν ακόµη έχουν επιδικαστεί µε δικαστική απόφαση, εισπράττονται στα Πολυϊατρεία του, αλλά και στα καταστήµατα της ΑΤΕ, εφόσον και σε όση έκταση είναι αυτά εξουσιοδοτηµένα. 5. Σε κάθε περίπτωση, οι οφειλές των ασφαλισµένων προς το Ταµείο για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, συµψηφίζονται µε απαιτήσεις τους έναντι του Ταµείου, από οποιαδήποτε αιτία, γεννηµένες ή µέλλουσες. Δεν εξαιρούνται οι απαιτήσεις έναντι των Λογαριασµών ΕΛΕΜ και ΕΛΑΤ στους οποίους παραγγέλλεται η παρακράτηση. Άρθρο 3 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Για να εισπράξει ο ασφαλισµένος το αντίτιµο των δαπανών περίθαλψης τις οποίες πραγµατοποίησε, πρέπει να υποβάλλει τα δικαιολογητικά του εντός έτους από την έκδοσή τους. Μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού το Ταµείο δεν αναγνωρίζει και δεν πληρώνει σχετικές δαπάνες. Άρθρο 4 ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 1. Ο ασφαλισµένος, που ο ίδιος ή µε τη µεσολάβηση τρίτου, εισέπραξε χρηµατικό ποσό για αιτία που δεν καλύπτεται από τις διατάξεις του Κανονισµού αυτού ή τις αποφάσεις των Οργάνων του Ταµείου, οφείλει να το επιστρέψει αµέσως. ÊÁÍÏÍÉÓÌÏÓ ÐÅÑÉÈÁËØÇÓ 2007 / óåë. 3 KanonismosPerithalpsis.indd 3 5/2/2007 3:37:28 ìì

4 2. Ο ασφαλισµένος που, ο ίδιος ή µε τη µεσολάβηση τρίτου, εισέπραξε από το Ταµείο χρηµατικό ποσό ως προκαταβολή για την αντιµετώπιση των δαπανών νοσηλείας του στο εξωτερικό, σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 10, αν δεν το χρησιµοποίησε, υποχρεούται να το επιστρέψει εντός δέκα (10) ηµερών από την επιστροφή του στην Ελλάδα και σε κάθε περίπτωση εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία είσπραξης. Αν χρησιµοποίησε µέρος της προκαταβολής, υποχρεούται να επιστρέψει τη διαφορά εντός δύο (2) µηνών από τη λήξη της νοσηλείας ή της θεραπείας για την οποία του χορηγήθηκε η προκαταβολή. 3. Μετά την παρέλευση των προθεσµιών που αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους, το οφειλόµενο ποσό καθίσταται αγώγιµο και έντοκο µε το επιτόκιο το οποίο καθορίζεται µε απόφαση του Δ.Σ. για τους υπερήµερους ασφαλισµένους. Η παράλειψη αποτελεί, επί πλέον, βαρύτατο πειθαρχικό παράπτωµα, το οποίο δικαιολογεί την οριστική διαγραφή του υπαιτίου, χωρίς ν αποκλείεται και η ποινική δίωξή του για υπεξαίρεση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Άρθρο 5 ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Το Ταµείο καλύπτει τις δαπάνες για ιατρική, νοσοκοµειακή, οδοντιατρική και φαρµακευτική περίθαλψη, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 6 έως 12 και τις αποφάσεις των Οργάνων του που γνωστοποιούνται στα µέλη του µε σχετικές εγκυκλίους. Άρθρο 6 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Το Ταµείο µεριµνά για την πρόληψη εκδήλωσης ασθενειών ή την αποτροπή µετάδοσής τους, µε τη δηµιουργία της κατάλληλης υποδοµής για ενηµέρωση, αναζήτηση και έλεγχο διαφόρων νοσηρών καταστάσεων ενδεικτικώς δε µε τη διενέργεια τσεκάπ, τεστ, εµβολιασµών, απολυµάνσεων, εφαρµογή προγραµµάτων, οργάνωση ενηµερωτικών διαλέξεων, έκδοση εντύπων κλπ. Άρθρο 7 ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Ιατρική περίθαλψη παρέχεται στους ασφαλισµένους από γιατρούς όλων των ειδικοτήτων. Η ιατρική περίθαλψη επεκτείνεται σε κάθε φύσης µηχανικές εξετάσεις και θεραπείες ή άλλες ειδικές θεραπείες, όπως ειδικά καθορίζεται στα επόµενα άρθρα. ÊÁÍÏÍÉÓÌÏÓ ÐÅÑÉÈÁËØÇÓ 2007 / óåë. 4 KanonismosPerithalpsis.indd 4 5/2/2007 3:37:28 ìì

5 Άρθρο 8 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 1. Το Ταµείο καλύπτει µέρος ή το σύνολο της δαπάνης για την προµήθεια από τους ασφαλισµένους των αναγκαίων φαρµάκων, για την αποκατάσταση της υγείας τους ή την ανακούφισή τους, από εκείνα που περιλαµβάνονται στο ισχύον Εθνικό Συνταγολόγιο ή καθορίζονται µε αποφάσεις του Δ.Σ. Η από το εξωτερικό αγορά φαρµάκων, που δεν είναι εγκεκριµένα από τον αρµόδιο Κρατικό Φορέα, δεν καλύπτεται, εκτός και αν γνωµοδοτήσει για το αντίθετο η Υγειονοµική Επιτροπή του Ταµείου, που θα αιτιολογεί την ανάγκη της συγκεκριµένης προµήθειας. 2. Δεν θεωρούνται φάρµακα οι τροφές, πλην των σκευασµάτων ειδικής διατροφής όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα καλλυντικά, οι οδοντόκρεµες, οι θερ- µοφόρες κλπ. και γι αυτό δεν καλύπτονται οι σχετικές δαπάνες. 3. Οι ασφαλισµένοι προµηθεύονται τα φάρµακα µε συνταγή γιατρού. Στη συνταγή πρέπει να γράφεται καθαρά το όνοµα του ασθενή και του θεράποντα γιατρού. Συνταγές και αποδείξεις που είναι δυσανάγνωστες ή δε φέρουν την υπογραφή και τη σφραγίδα του γιατρού όπως επίσης συνταγές µε προσθήκες, µεταβολές, διορθώσεις, ξέσµατα κλπ. που δεν είναι επικυρωµένες µε την υπογραφή του θεράποντα γιατρού δεν αναγνωρίζονται από το Ταµείο. 4. Μπορεί να εγκριθεί η προµήθεια φαρµάκων µε συνταγή διαρκείας, όταν επιβάλλεται η χρήση τους για µακρό χρονικό διάστηµα. Επίσης, µπορεί να εγκριθεί, χωρίς συνταγή, η περιορισµένη προµήθεια φαρµάκων συνηθισµένης χρήσης, όταν η αξία τους δεν υπερβαίνει το ποσό που ορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συµβούλιο. Άρθρο 9 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 1. Όταν η ασθένεια και γενικά η κατάσταση του ασφαλισµένου χρειάζεται συνεχή παρακολούθηση ή ιατρικές φροντίδες και επεµβάσεις που δεν είναι δυνατόν να παρασχεθούν µε τα συνήθη διαγνωστικά και θεραπευτικά µέσα στο σπίτι ή στα ιατρεία, παρέχεται νοσοκοµειακή περίθαλψη, που είναι ίση για όλους τους ασφαλισµένους, µετά από ιατρική γνωµάτευση. Για παράταση της νοσηλείας, στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, πέραν του ενός µηνός απαιτείται έγκριση από το Διοικητικό Συµβούλιο µετά από γνωµοδότηση της Υγειονοµικής Επιτροπής του Ταµείου. 2.Όλοι οι ασφαλισµένοι του Ταµείου αµέσως ή εµµέσως, δικαιούνται νοσηλείας µέχρι και σε Α θέση Δηµοσίου Νοσοκοµείου ή Κλινικής, και θα αποζηµιώνονται σύµφωνα µε το νόµο και το τιµολόγιο του Ταµείου. 3. Στις περιπτώσεις χειρουργικών επεµβάσεων, όταν τα ποσά που καταβάλλονται από τον ασφαλισµένο για αµοιβές χειρούργου και αναισθησιολόγου και για έξοδα χειρουργείου και νάρκωσης είναι αποδεδειγµένως υψηλότερα από τα αντίστοιχα που προβλέπονται στο τιµολόγιο του Ταµείου, µπορεί το Διοικητικό Συµβούλιο να αποφασίζει την κάλυψη µέρους των επιπλέον αυτών δαπανών. Η κάλυψη αυτή εκφράζεται ως ποσοστό στα εκατό (%) στη διαφορά που προκύπτει µεταξύ του ποσού που µε απόδειξη πλήρωσε ο ασφαλισµένος και του ποσού που προβλέπει το τιµολόγιο. Το ύψος του ποσοστού, κατά κατηγορία περιπτώσεων, καθορίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο και γνωστοποιείται µε εγκύκλιο. Το ίδιο ÊÁÍÏÍÉÓÌÏÓ ÐÅÑÉÈÁËØÇÓ 2007 / óåë. 5 KanonismosPerithalpsis.indd 5 5/2/2007 3:37:28 ìì

6 ισχύει και για άλλες περιπτώσεις θεραπείας ή ειδικών εξετάσεων σε νοσοκο- µείο. 4. Αµοιβές για Ιατρικά Συµβούλια καταβάλλονται από το Ταµείο σύµφωνα µε το τιµολόγιό του. 5. Αµοιβές εξωτερικών γιατρών, που καλούνται για εξέταση και θεραπεία ασθενών κατά το χρόνο νοσηλείας τους σε νοσοκοµεία ή κλινικές, δεν αναγνωρίζονται. Αν όµως χρειαστεί να αντιµετωπιστεί απρόοπτο περιστατικό, από γιατρό ειδικότητας που δεν υποχρεούται απ το Νόµο να έχει η κλινική, ενώ ο ασφαλισµένος νοσηλεύεται για άλλη αιτία, πράγµα που θα αποδεικνύεται µε βεβαίωση της κλινικής, αναγνωρίζεται η δαπάνη. 6. Το Ταµείο δικαιολογεί τη δαπάνη απασχόλησης αποκλειστικής νοσοκόµου στους νοσηλευόµενους σε νοσοκοµεία ή κλινικές για χρονικό διάστηµα µέχρι τριάντα (30) ηµερών, αλλά για µία µόνο βάρδια, µετά από προηγούµενη βεβαίωση του θεράποντα γιατρού και έγκριση από τον ελεγκτή γιατρό του Ταµείου. Για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου µετά από γνωµάτευση της Υγειονοµικής Επιτροπής. Άρθρο 10 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 1. Έγκριση µετάβασης. α) Tο Δ.Σ. µπορεί να εγκρίνει στους ασφαλισµένους που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή πάθηση τη µετάβασή τους σε ξένη χώρα µε σκοπό τη διάγνωση και θεραπεία, αν αυτό δεν µπορεί να γίνει στην Ελλάδα και µετά από γνωµάτευση της Υγειονοµικής Επιτροπής. β) Ειδικά για τους ασφαλισµένους που πρόκειται να υποβληθούν σε µεταµόσχευση οργάνου ή µυελού των οστών, εκτός των άλλων δικαιολογητικών, απαιτείται να προσκοµίζεται και η απόφαση της υπηρεσίας συντονισµού και ελέγχου µεταµοσχεύσεων του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας ή άλλου αρµόδιου Οργάνου και ο έλεγχος ιστοσυµβατότητας. γ) Αν ζητείται η µεταφορά και νοσηλεία του ασφαλισµένου να γίνει σε χώρες της Βορείου Αµερικής, εφόσον βεβαίως πρόκειται για περίπτωση που δεν αντιµετωπίζεται στην Ελλάδα, απαιτείται να προσκοµίζεται και γνωµάτευση δύο καθηγητών ιατρών της σχετικής ειδικότητας, εκ των οποίων ο ένας τακτικός ή αναπληρωτής Πανεπιστηµιακού νοσοκοµείου, στην οποία θα αναφέρεται ότι η αντιµετώπιση της πάθησης δεν γίνεται σε χώρες της Ευρώπης και ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. δ) Συνοδός δικαιολογείται και εγκρίνεται, αν προκύπτει η αναγκαιότητα αυτή. Το Ταµείο δικαιολογεί µόνο ένα συνοδό, εκτός αν πρόκειται για τελείως ειδικές περιπτώσεις, όπως νοσηλεία ανήλικων παιδιών, µεταµόσχευση κλπ. 2. Νοσηλεία στο εξωτερικό χωρίς προηγούµενη έγκριση. α) Το Ταµείο, καλύπτει τη δαπάνη νοσηλείας του ασφαλισµένου στο εξωτερικό χωρίς προηγούµενη έγκριση, µόνον αν ευρισκόµενος στο εξωτερικό χρειάστηκε να νοσηλευτεί επειγόντως. β) Η παρά την απόρριψη της αίτησης του ευρισκόµενου στην Ελλάδα ασφαλι- ÊÁÍÏÍÉÓÌÏÓ ÐÅÑÉÈÁËØÇÓ 2007 / óåë. 6 KanonismosPerithalpsis.indd 6

7 σµένου για µετάβασή του και νοσηλεία του στο εξωτερικό, εισαγωγή του και νοσηλεία του σε νοσοκοµείο του εξωτερικού, έχει ως συνέπεια την καταβολή στον ενδιαφερόµενο ποσού αντίστοιχου µε τη δαπάνη νοσηλείας σε Α θέση Δηµόσιου Νοσοκοµείου της Ελλάδος. 3. Συνέχιση θεραπείας στην Ελλάδα. Οι ασφαλισµένοι, που νοσηλεύτηκαν στο Εξωτερικό για οποιαδήποτε αιτία, οφείλουν να ζητούν από τη νοσηλευτική µονάδα ή τον εκεί θεράποντα γιατρό τους οδηγίες για την αγωγή που πρέπει να τηρηθεί, ώστε η παραπέρα θεραπεία να συνεχιστεί στην Ελλάδα από Έλληνες γιατρούς. 4. Δικαιολογητικά δαπανών. Όσοι νοσηλεύτηκαν στο εξωτερικό, για οποιαδήποτε αιτία, µε ή χωρίς έγκριση του Ταµείου, υποχρεούνται, για την εκκαθάριση της τελικής δαπάνης, να προσκο- µίζουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) Ιατρικές γνωµατεύσεις των θεραπόντων γιατρών και οδηγίες ώστε η παραπέρα θεραπεία να συνεχιστεί στην Ελλάδα σύµφωνα µε την παρ. 3. β) Αναλυτικούς λογαριασµούς µε τις εξετάσεις που έγιναν και αποδείξεις πληρωµής τους. γ) Αποδείξεις πληρωµής και αποκόµµατα των εισιτηρίων µετάβασης και επιστροφής. δ) Όλα τα ιατρικά δικαιολογητικά, εκτός των γνωµατεύσεων, χρειάζονται επικύρωση από το Ελληνικό Προξενείο ή, εφόσον δεν υπάρχει, από οποιαδήποτε άλλη αρµόδια Αρχή της πόλης που νοσηλεύτηκε ο ασθενής ασφαλισµένος. Τα δικαιολογητικά, αν είναι ξενόγλωσσα, θα προσκοµίζονται σε επίσηµη µετάφραση από το Υπουργείο Εξωτερικών. 5. Συµµετοχή στις δαπάνες. Το Ταµείο, εφόσον έχει εγκριθεί η νοσηλεία του ασφαλισµένου στο εξωτερικό, καλύπτει: α) Για τις χώρες της Βόρειας Αµερικής : Το 60% της δαπάνης ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης και το 40% των εξόδων µετάβασης και επιστροφής του ασθενή και του συνοδού του, αν έχει εγκριθεί. β) Για χώρες εκτός Βόρειας Αµερικής : Το 85% της δαπάνης της ιατροφαρ- µακευτικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης, το 85% των εξόδων µετάβασης και επιστροφής του ασθενή και το 50% των εξόδων µετάβασης και επιστροφής του συνοδού, αν έχει εγκριθεί. γ) Για έξοδα κίνησης κατά τη διάρκεια παραµονής στην αλλοδαπή θα αποφασίζει κατ έτος το Διοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου. δ) Για την καλυπτόµενη δαπάνη των εξόδων διαµονής και διατροφής του ασθενή και του συνοδού του θα αποφασίζει κατά έτος το Διοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου. Ο καλυπτόµενος χρόνος παραµονής πρέπει να δικαιολογείται µε ιατρικά δικαιολογητικά και τα έξοδα διαµονής και διατροφής µε επίσηµες αποδείξεις. 6. Οι δαπάνες για οδοντιατρική περίθαλψη καλύπτονται, σε κάθε περίπτωση, µε τιµολόγιο Ελλάδας. 7. Το Ταµείο, σε όλα τα ασφαλισµένα παιδιά που φοιτούν στο εξωτερικό σε χώρες εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρίζει το 85% της δα- ÊÁÍÏÍÉÓÌÏÓ ÐÅÑÉÈÁËØÇÓ 2007 / óåë. 7 KanonismosPerithalpsis.indd 7

8 πάνης των ασφαλίστρων που καταβάλλουν προκειµένου να έχουν ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή και µόνο περίθαλψη. Στα παιδιά που φοιτούν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε όλους τους ασφαλισµένους που µεταβαίνουν εκεί, το Ταµείο εκδίδει τα σχετικά έντυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειµένου να αντιµετωπιστούν αποκλειστικά και µόνο έκτακτα περιστατικά. 8. Στον ασφαλισµένο, που εγκρίθηκε η µετάβασή του στο εξωτερικό, αν δεν πρόκειται να νοσηλευτεί σε συµβεβληµένο νοσοκοµείο, οπότε του χορηγείται εγγυητική επιστολή, χορηγείται ως προκαταβολή το 90% της δικαιολογούµενης δαπάνης, σύµφωνα µε την παρ.5, για νοσηλεία, διαµονή, διατροφή και οδοιπορικά, µε βάση το επίσηµο έγγραφο του Νοσοκοµείου ή του θεράποντα γιατρού του εξωτερικού, από το οποίο πρέπει να προκύπτουν οι ηµέρες νοσηλείας, οι αµοιβές των γιατρών και γενικώς το υπολογιζόµενο κόστος της θεραπείας. 9. Συµβάσεις µε νοσηλευτικές µονάδες του εξωτερικού Υποχρεώσεις ασφαλισµένων. α) Το Ταµείο, όταν συνάπτει συµβάσεις µε νοσηλευτικές µονάδες του εξωτερικού, υποδεικνύει στα µέλη του να κάνουν χρήση των υπηρεσιών των νοσηλευτικών αυτών ιδρυµάτων. Στους ασφαλισµένους που δεν χρησιµοποιούν τα ιδρύµατα αυτά, το Ταµείο καταβάλλει ό,τι θα κατέβαλε εάν η νοσηλεία τους γινόταν στα συµβεβληµένα. β) Κατά παρόµοιο τρόπο θα αντιµετωπίζεται και η ανάγκη διαµονής σε πόλεις του εξωτερικού, εφόσον το Ταµείο αποκτήσει δικούς του χώρους. Η διάταξη του υποεδαφίου β του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται αναλόγως. Άρθρο 11 ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Όταν η νόσος επιβάλει θεραπεία του ασφαλισµένου σε εξωτερικά ιατρεία κλινικής ή δηµοσίου νοσοκοµείου που βρίσκεται µακριά από τον τόπο κατοικίας του, καταβάλλεται, µε απόφαση του Δ.Σ., ύστερα από γνωµάτευση του θεράποντα γιατρού για τη διάρκεια της θεραπείας και εισήγηση της Υγειονοµικής Επιτροπής, ανάλογη οικονοµική ενίσχυση για την αντιµετώπιση των δαπανών µετακίνησης και διαµονής. Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται κατά κατηγορίες από το Διοικητικό Συµβούλιο και γνωστοποιείται στους ασφαλισµένους µε εγκύκλιο. Άρθρο 12 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 1. Η Οδοντιατρική περίθαλψη περιλαµβάνει όλες τις θεραπευτικές και προσθετικές εργασίες οδόντων και στόµατος και παρέχεται σ όλους τους ασφαλισµένους από οδοντίατρο του Ταµείου στα Πολυϊατρεία του ή από άλλο γιατρό επιλογής του. Όταν ο ασφαλισµένος επιλέγει οδοντίατρο του Ταµείου και χρειαστούν προσθετικές εργασίες, καταβάλλει µόνον την αξία του χρησιµοποιηθέντος ευγενούς µετάλλου. Για την εκτός Ταµείου οδοντοθεραπεία το Ταµείο καλύπτει τη δαπάνη σύµφωνα µε το τιµολόγιό του. ÊÁÍÏÍÉÓÌÏÓ ÐÅÑÉÈÁËØÇÓ 2007 / óåë. 8 KanonismosPerithalpsis.indd 8

9 2.Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να ορίζει έλεγχο σχετικά µε τις οδοντοθεραπείες που πραγµατοποιήθηκαν εκτός των Πολυϊατρείων του Ταµείου. Η δαπάνη των οδοντοθεραπειών καταβάλλεται µετά την ολοκλήρωση της θεραπείας και την προσκόµιση των σχετικών δικαιολογητικών και αποδείξεων. 3. Στην οδοντιατρική περίθαλψη περιλαµβάνεται και η ορθοδοντική θεραπεία. Για την έναρξη της θεραπείας απαιτείται αίτηση του ασφαλισµένου, συνοδευό- µενη από έκθεση του ορθοδοντικού γιατρού για την πάθηση, την επιβαλλόµενη θεραπεία, την υπολογιζόµενη διάρκεια χρόνου θεραπείας και την προβλεπόµενη αµοιβή του. Με την έγκριση της αίτησης καταβάλλεται το 50% της προβλεπόµενης και δικαιολογούµενης δαπάνης µε βάση το τιµολόγιο του Ταµείου. Το υπόλοιπο καταβάλλεται µετά το πέρας της θεραπείας και την προσκόµιση αποδείξεων πληρωµής αµοιβών και γνωµάτευσης του θεράποντα γιατρού. Ο έλεγχος εκτέλεσης της ορθοδοντικής θεραπείας πραγµατοποιείται υποχρεωτικά από οδοντίατρο του Ταµείου. Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αποφασίσει τη θεραπεία ασφαλισµένων, που έχουν ορθοδοντικά προβλήµατα, αποκλειστικά από τις υπηρεσίες του Ταµείου, αν ιδρυθεί σ αυτό ορθοδοντικό ιατρείο µε την κατάλληλη υποδοµή (ορθοδοντικοί µηχανήµατα). Ορθοδοντική θεραπεία δικαιολογείται για άτοµα ηλικίας µέχρι 18 ετών και µετά από ιατρική γνωµάτευση. 4. Κάθε άλλη περίπτωση οδοντοθεραπείας που δεν προβλέπεται από το ισχύον τιµολόγιο, θα τίθεται υπόψη του Διοικητικού Συµβουλίου. Η αίτηση του ασφαλισµένου, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από γνωµάτευση του θεράποντα γιατρού και εισήγηση του οδοντιάτρου του Ταµείου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Άρθρο 13 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ Το Ταµείο καλύπτει, µετά από συνταγή ή γνωµάτευση γιατρού, τη δαπάνη της προµήθειας των αναγκαίων µέσων, προσωρινής ή διαρκούς χρήσης, για την αποκατάσταση της υγείας και της επαγγελµατικής ικανότητας των ασφαλισµένων ή για την ανακούφιση της αναπηρικής τους κατάστασης, σύµφωνα µε τα δεδοµένα της ιατρικής επιστήµης και µε βάση τις αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου, µε τις οποίες καθορίζεται και το ποσό το οποίο καταβάλλεται. Ειδικότερα: 1. Γυαλιά. α) Σκελετοί : Στους ενήλικες δικαιολογείται ένας σκελετός για γυαλιά αποστάσεως και ένας σκελετός για γυαλιά πρεσβυωπίας, κάθε τρία (3) έτη. Στα παιδιά ηλικίας µέχρι 14 ετών δικαιολογείται, αν υπάρχει φθορά του σκελετού, ένας κάθε έτος. Διαφορετικά ένας κάθε δύο (2) έτη. β) Κρύσταλλα : Για τους ενήλικες δικαιολογούνται, κάθε τρία (3) έτη δύο ζεύγη κρύσταλλα, από τα οποία ένα ζεύγος για µακρινή όραση ( λευκά ή έγχρωµα ) και ένα ζεύγος για κοντινή όραση ( λευκά ) ή µόνο ένα ζεύγος διπλεστιακά ( λευκά). Το Ταµείο καλύπτει γενικώς τη δαπάνη προµήθειας κρυστάλλων διαµέτρου 70 mm. ÊÁÍÏÍÉÓÌÏÓ ÐÅÑÉÈÁËØÇÓ 2007 / óåë. 9 KanonismosPerithalpsis.indd 9

10 Για τα παιδιά ηλικίας µέχρι 18 ετών δικαιολογείται ένα ζεύγος άθραυστα κρύσταλλα, ανά διετία. Αν όµως υπάρχει φθορά κάθε έτος. Κατ εξαίρεση δικαιολογείται η προµήθεια κρυστάλλων στους ασφαλισµένους νωρίτερα του προβλεπόµενου χρόνου, εφόσον υπάρχει µεταβολή διαθλαστικής ανωµαλίας µεγαλύτερης των 0,75%. 2. Φακοί επαφής. Δικαιολογείται, αντί κρυστάλλων και σκελετού, η προµήθεια φακών επαφής κάθε δύο (2) έτη, για µακρινή όραση. Κατ εξαίρεση δικαιολογείται η προµήθεια φακών επαφής χωρίς βαθµό στους ασφαλισµένους που έχουν κερατοκώνο και κερατοπάθειες. Δεν χορηγούνται υγρά για καθαρισµό φακών επαφής. 3. Τεχνητοί Οφθαλµοί. Στις περιπτώσεις ατροφίας ή έλλειψης του βολβού δικαιολογείται, για λόγους κοσµητικούς, η κάθε δύο (2) έτη προµήθεια τεχνητών οφθαλµών. Ο ασφαλισµένος, προκειµένου να του καταβληθεί το δικαιούµενο ποσό, υποβάλλει αίτηση επισυνάπτοντας τιµολόγιο ή απόδειξη µαζί µε τρεις τουλάχιστον προσφορές τι- µήµατος. 4. Βηµατοδότες καρδιάς και άλλα ειδικά υλικά. Καλύπτονται από το Ταµείο σύµφωνα µε σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. 5. Ακουστικά βαρηκοϊας. Το Ταµείο καλύπτει, σύµφωνα µε το τιµολόγιό του, τη δαπάνη προµήθειας ακουστικών βαρηκοϊας. Η αντικατάστασή τους µπορεί να γίνει µετά από τρία (3) έτη συ- µπληρωµένα. Ο ασφαλισµένος, προκειµένου να του καταβληθεί το δικαιούµενο ποσό, υποβάλλει αίτηση επισυνάπτοντας τιµολόγιο ή απόδειξη µαζί µε τρεις τουλάχιστον προσφορές τιµήµατος. Το Ταµείο ακόµη καλύπτει την αξία µπαταριών ακουστικών, σύµφωνα µε την κάθε φορά απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου. 6. Τεχνητά µέλη Ορθοπεδικά είδη. Το Ταµείο καλύπτει τη δαπάνη προµήθειας ορθοπεδικών µηχανηµάτων ή τεχνητών µελών, η αντικατάσταση των οποίων δικαιολογείται µετά παρέλευση τριών (3) τουλάχιστον συµπληρωµένων ετών, εκτός και αν έχουν φθαρεί οπότε καλύπτεται η δαπάνη επισκευής τους, ως ακολούθως: α) Καλύπτεται η δαπάνη αγοράς ορθοπεδικών υποδηµάτων µόνο για παιδιά µέχρι 12 ετών και µέχρι δύο ζεύγη κάθε έτος. Δεν ισχύει ο περιορισµός της ηλικίας για όσους πάσχουν από πολυοµυελίτιδα, παραλυτική ιπποποδία ή συγγενείς παθήσεις ( σύνδροµο Little, εγκεφαλοπάθεια κλ.π.), καθώς και για άτοµα µε βράχυνση του σκέλους άνω των 1,5 εκατ., τα οποία δικαιούνται ένα ζεύγος ορθοπεδικών υποδηµάτων το έτος. Επίσης, ανεξαρτήτως ηλικίας, καλύπτεται η δαπάνη αγοράς πελµάτων βλασσοπλατυποδίας ή µεταταρσαλγίας µετά παρέλευση δύο (2) ετών. β) Καλύπτεται η δαπάνη προµήθειας ζωνών, κηλεπιδέσµων, περικνηµίδων, λαρυγγοφώνων, δεκανικιών, συσκευών οξυγόνου και λοιπών απαραίτητων θεραπευτικών ειδών, σύµφωνα µε τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου. ÊÁÍÏÍÉÓÌÏÓ ÐÅÑÉÈÁËØÇÓ 2007 / óåë. 10 KanonismosPerithalpsis.indd 10

11 γ) Η δαπάνη αγοράς ή επισκευής των ειδών που αναφέρονται στις διατάξεις των εδαφίων α και β αυτής της παραγράφου δικαιολογείται µόνον αν προηγήθηκε γνωµάτευση γιατρού της αντίστοιχης µε την πάθηση ειδικότητας και καλύπτεται σύµφωνα µε το τιµολόγιο του Ταµείου. δ) Για την κάλυψη της δαπάνης ορθοπεδικών µηχανηµάτων τελευταίου τύπου, που δεν περιλαµβάνονται στον παραπάνω κατάλογο ( όπως BOSTON τριπλής στήριξης για σκολίωση κλ.π.) απαιτούνται : γνωµάτευση γιατρού αντίστοιχης ειδικότητας, τρεις προσφορές, έγκριση της Υγειονοµικής Επιτροπής του Ταµείου και απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου µε την οποία προσδιορίζεται το ποσοστό κάλυψης. 7. Αµαξίδια. Το Ταµείο καλύπτει, µέχρις ορισµένου ποσού, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο, τη δαπάνη αγοράς αµαξιδίου, µετά γνωµάτευση του ορθοπεδικού γιατρού και απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου. Αλλαγή αµαξιδίου δικαιολογείται µετά από παρέλευση τριών (3) τουλάχιστον ετών. Άρθρο 14 ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ- ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1. Παρακλινικές εξετάσεις : Το Ταµείο καλύπτει, µε βάση το τιµολόγιό του, όλες γενικά τις εργαστηριακές εξετάσεις διαγνωστικού περιεχοµένου όπως ακτινολογικές, µικροβιολογικές, βιοχηµικές κ.λ.π. 2. Ειδικές θεραπείες : Καλύπτονται επίσης, µε βάση το τιµολόγιο, οι εξετάσεις που γίνονται σε νοσηλευτικές µονάδες, ιατρεία ή εργαστήρια µε τη βοήθεια οργάνων και άλλων µέσων για θεραπευτικούς και µόνο σκοπούς, όπως φυσιοθεραπείες, αιµοκαθάρσεις σε τεχνητό νεφρό κλπ. 3. Όταν οι παραπάνω εξετάσεις και θεραπείες µπορούν να γίνουν στα Πολυϊατρεία του Ταµείου, όλοι όσοι διαµένουν ή έρχονται για οποιοδήποτε λόγο σε περιοχές έδρας των Πολυϊατρείων, καθοριζόµενες µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, είναι υποχρεωµένοι να κάνουν σ αυτά τις παραπάνω εξετάσεις και θεραπείες. 4. Μόνο για τα έκτακτα περιστατικά ή για τις περιπτώσεις σωµατικής αδυναµίας του ασθενούς ασφαλισµένου να προσέλθει στο Ταµείο, πράγµα που βεβαιώνεται από γιατρό, µπορεί να δικαιολογηθεί η δαπάνη πραγµατοποίησης των πιο πάνω εξετάσεων εκτός των Πολυϊατρείων του Ταµείου. 5. Για την πραγµατοποίηση των εξετάσεων του άρθρου αυτού, εφόσον το ποσό της δαπάνης υπερβαίνει το κάθε φορά οριζόµενο από το Διοικητικό Συµβούλιο, απαιτείται παραπεµπτικό κλινικού γιατρού, το οποίο αν οι εξετάσεις γίνουν εκτός Πολυϊατρείων του Ταµείου, συνοδεύει απόδειξη της αντίστοιχης δαπάνης. 6. Ενέσεις γίνονται από γιατρούς ή νοσοκόµες του Ταµείου στα Πολυϊατρεία του ή στα Καταστήµατα της ΑΤΕ, αν και όπου λειτουργούν ιατρεία, αλλά και από εξωτερικούς γιατρούς ή νοσοκόµες, η αµοιβή των οποίων καθορίζεται µε το Τι- µολόγιο του Ταµείου. ÊÁÍÏÍÉÓÌÏÓ ÐÅÑÉÈÁËØÇÓ 2007 / óåë. 11 KanonismosPerithalpsis.indd 11

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΗ Άρθρο 15 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 1. Στις περιπτώσεις των άρθρων 17 παρ. 3 και 18 παρ. 1 έως 4 τα επιδόµατα και βοηθήµατα δίνονται µετά από γνωµάτευση της Υγειονοµικής Επιτροπής. 2. Το ύψος των επιδοµάτων και βοηθηµάτων, καθώς και ο τρόπος καταβολής τους, καθορίζονται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου. 3. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στον Κανονισµό αυτόν, τα επιδόµατα και βοηθήµατα δίνονται µετά από σχετική αίτηση του ενδιαφεροµένου και αφορούν τον περαιτέρω χρόνο. Αν υπήρχαν νωρίτερα οι προϋποθέσεις, δικαιούται ο ασφαλισµένος να ζητήσει την αναδροµική χορήγηση των επιδοµάτων, που όµως δεν µπορεί να καλύπτει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του έτους πριν από την ηµέρα υποβολής της αίτησης. 4. Τα παραπάνω επιδόµατα χορηγούνται αν δεν υπάρχει δικαίωµα λήψης από άλλη πηγή. Διαφορετικά, καταβάλλεται η τυχόν διαφορά. 5. Η Γενική Συνέλευση του άρθρου 30 παρ. 2 του Καταστατικού έχει τη δυνατότητα, µετά από εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου, να καταργεί τα επιδόµατα του κεφαλαίου αυτού ή να θεσπίζει άλλα. Άρθρο 16 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ Στις άµεσα ασφαλισµένες µητέρες, αλλά και στις εµµέσως αν δε δικαιούνται από άλλη πηγή οπότε τους καταβάλλεται η τυχόν διαφορά, χορηγούνται τα εξής επιδόµατα: 1. Επίδοµα κύησης : Καταβάλλεται όχι νωρίτερα από τη συµπλήρωση του εβδόµου µήνα της κύησης, µετά από γνωµάτευση του γιατρού. Δεν απαιτείται γνωµάτευση, αν προηγήθηκε πρόωρος τοκετός. 2. Επίδοµα τοκετού : Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται µετά τον τοκετό και µαζί µε αυτό και το αντίστοιχο χρηµατικό ποσό της κατά τον τοκετό αξίας των φαρµάκων που χορηγήθηκαν, εκτός του επιδεσµικού υλικού. Η πληρωµή του επιδόµατος γίνεται µε την προσκόµιση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης και των λοιπών δικαιολογητικών που προβλέπονται εκάστοτε. Αν ο τοκετός δεν ήταν οµαλός, καταβάλλονται οι δαπάνες νοσοκοµειακής περίθαλψης στις οποίες συµψηφίζεται το επίδοµα τοκετού. 3. Επίδοµα ανώδυνου τοκετού: Χορηγείται, ανεξαρτήτως του αν ο τοκετός ήταν φυσιολογικός, µε τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις που καταβάλλονται τα επιδόµατα τοκετού και λεχώνας. 4. Επίδοµα λεχώνας: Χορηγείται, εφάπαξ για την ενίσχυση του οργανισµού της ασφαλισµένης κατά την πρώτη µετά τον τοκετό περίοδο. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού ισχύουν και για το επίδοµα λεχώνας. 5. Επίδοµα εξωσωµατικής γονιµοποίησης: Ο αριθµός των δικαιολογούµενων ÊÁÍÏÍÉÓÌÏÓ ÐÅÑÉÈÁËØÇÓ 2007 / óåë. 12 KanonismosPerithalpsis.indd 12

13 προσπαθειών και το ύψος του επιδόµατος καθορίζεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου και περιλαµβάνεται στο τιµολόγιο του Ταµείου. 6. Επίδοµα υιοθεσίας: Καταβάλλεται εφάπαξ. Το ύψος του επιδόµατος καθορίζεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου και περιλαµβάνεται στο Τιµολόγιο του Ταµείου. Άρθρο 17 ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1. Επίδοµα παιδικής µέριµνας: Χορηγείται εφάπαξ για τους πρώτους 10 µήνες από τη γέννηση των ασφαλισµένων παιδιών, εφόσον δεν χορηγείται από άλλη πηγή. 2. Επίδοµα διδύµων τριδύµων κτλ.: Καλύπτει χρονικό διάστηµα 12 µηνών από τη γέννηση των παιδιών και καταβάλλεται µετά τη συµπλήρωση εξαµήνου από τον τοκετό. 3. Επίδοµα εκπαίδευσης: Παρέχεται για παιδιά κωφάλαλα, τυφλά, διανοητικώς καθυστερηµένα και γενικώς παιδιά µε ειδικές ανάγκες, που εµπίπτουν στις κατηγορίες που καθορίζονται από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µέχρι τη συµπλήρωση του 35 ου έτους της ηλικίας τους, µε σκοπό την κάλυψη µέρους των εξόδων διδασκαλίας στο σπίτι ή φοίτησης σε ειδικά σχολεία για την πραγµατική εκπαίδευση ή την επαγγελµατική τους κατάρτιση. 4. Βρεφονηπιακό επίδοµα: Χορηγείται στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, σύµφωνα µε όσα καθορίζονται από τις εκάστοτε εγκυκλίους της ΑΤΕ και του Τα- µείου. 5. Δικαιούχοι: Τα επιδόµατα που αναφέρονται στο άρθρο αυτό καταβάλλονται στο άµεσο µέλος του Ταµείου. Αν όµως οι γονείς των παιδιών ευρίσκονται σε διάσταση, τα επιδόµατα καταβάλλονται σ αυτόν από τους γονείς που έχει µε δικαστική απόφαση την επιµέλεια του παιδιού. Άρθρο 18 ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 1. Λουτροθεραπείας: Το βοήθηµα αυτό καταβάλλεται κατά τη διάρκεια της λουτρικής περιόδου στους αµέσως ασφαλισµένους ασθενείς που συµπλήρωσαν πενταετή τουλάχιστον ασφάλιση στο Ταµείο και εµπίπτουν στις κατηγορίες που προβλέπονται από την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αν οι ασφαλισµένοι αυτοί είναι ανάπηροι πολέµου και παίρνουν παρόµοιο βοήθηµα από το Δηµόσιο, δεν τους χορηγείται και από το Ταµείο. 2. Βοηθήµατα ατόµων µε ειδικές ανάγκες: Χορηγείται στα άτοµα που εµπίπτουν στην κατηγορία των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, όπως η κατηγορία αυτή καθορίζεται από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (κωφάλαλα, τυφλά, διανοητικώς καθυστερηµένα, πάσχοντα από σπαστική τετραπληγία, εφόσον δεν επιδοτούνται από το Ταµείο Συντάξεων της ΑΤΕ, αναιµία COOLEY βαριάς µορφής, αναπλαστική αναιµία κλπ.), για την αντιµετώπιση των πρόσθετων δαπανών που δηµιουργούνται από την κατάσταση της υγείας τους. Όσοι εισπράττουν το βοήθηµα αυτό δεν δικαιούνται και το βοήθηµα της παραγρ. 3. ÊÁÍÏÍÉÓÌÏÓ ÐÅÑÉÈÁËØÇÓ 2007 / óåë. 13 KanonismosPerithalpsis.indd 13

14 3. Βοήθηµα µη αυτοεξυπηρετούµενων ατόµων και φυµατικών: Στους ασφαλισµένους που, εξαιτίας βαριάς αναπηρίας, είτε µακροχρόνιας νοσηλείας, είτε ιδιαίτερα µεγάλης ηλικίας, αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν και ακόµη στους ασφαλισµένους που πάσχουν από φυµατίωση, χορηγείται, µετά από σύµφωνη γνώµη της Υγειονοµικής Επιτροπής και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εισαχθεί σε νοσηλευτική µονάδα ώστε να καταβάλλονται γι αυτούς νοσήλια, ειδικό βοήθηµα για την αντιµετώπιση των ιδιαίτερων δαπανών στις οποίες υποχρεώνονται από την πάθησή τους. Το ύψος και το είδος του βοηθήµατος είναι ανάλογο µε την κατηγορία και τη σοβαρότητά της. Στην έννοια της νοσηλευτικής µονάδας δεν περιλαµβάνονται οι οίκοι ευγηρίας. Όσοι εισπράττουν το βοήθηµα αυτό δεν δικαιούνται το βοήθηµα της παρ Αναρρωτικής άδειας ή ασθένειας: Χορηγείται στους εργαζόµενους αµέσως ασφαλισµένους και συµπληρώνει τις αποδοχές του πρώτου τριµήνου της αναρρωτικής άδειας που περικόπτονται από τον εργοδότη τους. Από το ποσό του βοηθήµατος παρακρατούνται οι ανάλογες υπέρ του Ταµείου εισφορές εργοδότη και εργαζοµένου. Άρθρο 19 ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ 1. Χορηγείται χρηµατικό ποσό, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο και αναφέρεται στο τιµολόγιο, για την αντιµετώπιση των εξόδων κηδείας ασφαλισµένων ηλικίας µεγαλύτερης του ενός έτους, εφόσον δεν καταβάλλεται από φορέα συνταξιοδότησής τους ή από οποιοδήποτε άλλο Δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Για ασφαλισµένους ηλικίας µικρότερης του ενός έτους καταβάλλονται τα έξοδα ταφής, χωρίς όµως να αναγνωρίζονται ποσά που υπερβαίνουν το βοήθηµα εξόδων κηδείας. 2. Εάν ο ασθενής ασφαλισµένος πεθάνει στο εξωτερικό, το Ταµείο καταβάλλει, σύµφωνα µε τις αποδείξεις που προσκοµίστηκαν, το ισόποσο των εξόδων ταρίχευσης, της δαπάνης του ειδικού φερέτρου και των κοµίστρων µεταφοράς της σορού, µε συµψηφισµό του ποσού που χορηγήθηκε ή που µπορούσε να χορηγηθεί, από το Ταµείο Υγείας ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, ως έξοδα κηδείας ή µε οποιαδήποτε άλλη µορφή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Άρθρο 20 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Υ.Ε) 1. Η Υγειονοµική Επιτροπή, αποτελούµενη από γιατρούς των Πολυϊατρείων του Ταµείου, συγκροτείται ως εξής : α) Στην Αθήνα : Από τον Προϊστάµενο των Υγειονοµικών Υπηρεσιών (αρχίατρο), ο οποίος προεδρεύει, και δύο ακόµη γιατρούς, κατά προτίµηση διαφορετικών ειδικοτήτων, µε έναν αναπληρωµατικό, που ορίζονται από το Διευθυντή µετά από εισήγηση του Αρχιάτρου για ένα έτος. ÊÁÍÏÍÉÓÌÏÓ ÐÅÑÉÈÁËØÇÓ 2007 / óåë. 14 KanonismosPerithalpsis.indd 14

15 β) Στη Θεσσαλονίκη : Από τον Προϊστάµενο των Υγειονοµικών Υπηρεσιών, ο οποίος προεδρεύει, και δύο ακόµη γιατρούς, κατά προτίµηση διαφορετικών ειδικοτήτων, µε έναν αναπληρωµατικό, που ορίζονται από το Διευθυντή µετά από εισήγηση του Προϊσταµένου των Υγειονοµικών Υπηρεσιών για ένα έτος. γ) Αν δεν περιλαµβάνεται στην Επιτροπή γιατρός ειδικότητας της εξεταζόµενης περίπτωσης, ορίζεται από τον Αρχίατρο ή, αν πρόκειται για το Πολυϊατρείο Θεσσαλονίκης, από τον Προϊστάµενο των Υγ. Υπηρεσιών, ως Εισηγητής, ειδικός γιατρός από αυτούς που υπηρετούν στο Ταµείο, ο οποίος εισηγείται εγγράφως, χωρίς να αποκλείεται και η παρουσία του στη συνεδρίαση της Υγειονοµικής Επιτροπής, αν κριθεί απ αυτήν απαραίτητο. Καθήκοντα Γραµµατέα ασκεί ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Συναλλαγών ή ο Προϊστάµενος του Γραφείου στην αρµοδιότητα του οποίου υπάγεται η εξεταζόµενη περίπτωση. 2. Αν δεν υπάρχει στο Πολυϊατρείο του Ταµείου γιατρός συγκεκριµένης ειδικότητας, η Υγειονοµική Επιτροπή προσκαλεί εξωτερικό γιατρό, τακτικό ή αναπληρωτή καθηγητή Πανεπιστηµίου ή Διευθυντή Κλινικής Δηµοσίου Νοσοκοµείου, µε τον οποίο συνεδριάζει από κοινού και γνωµοδοτεί. 3. Η Υγειονοµική Επιτροπή, εφόσον κρίνει ότι τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της είναι ανεπαρκή, µπορεί, πριν γνωµατεύσει, να παραπέµψει τον ασφαλισµένο σε Νοσοκοµείο ή Κλινική που θα ορίσει. 4. Η Υγειονοµική Επιτροπή συνεδριάζει στα Πολυϊατρεία του Ταµείου σε συγκεκριµένο χώρο και σε τακτά χρονικά διαστήµατα και γνωµατεύει αιτιολογηµένα επί των περιπτώσεων οι οποίες παραπέµπονται σ αυτή από το Διευθυντή του Ταµείου ή, αν πρόκειται για τη Θεσσαλονίκη, από το Διευθυντή του Πολύϊατρείου. 5. α) Ο Γραµµατέας προσκοµίζει όλα τα ιστορικά στοιχεία, τα οποία έχουν υποβληθεί και αφορούν τη συγκεκριµένη πάθηση και τη θεραπευτική αγωγή, η οποία έχει ακολουθηθεί σε νοσηλευτικές µονάδες ή και εκτός αυτών. β) Αν υπάρχουν και άλλα στοιχεία που δεν έχουν υποβληθεί, και θεωρούνται απαραίτητα από την Υγειονοµική Επιτροπή, υποχρεούται ο ασθενής ή ο εκπρόσωπός του να τα ζητήσει από τη νοσηλευτική µονάδα ή τους θεράποντες γιατρούς στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και να τα υποβάλει στο Ταµείο. γ) Ο ασθενής, αν κριθεί απαραίτητο από την Υγειονοµική Επιτροπή και εφόσον είναι εφικτή και επιτρεπτή η µετακίνησή του, συνοδεύεται στα Πολυϊατρεία προκειµένου να εξεταστεί από τα µέλη της Επιτροπής. Αν δεν είναι εφικτή ή δεν επιτρέπεται η µετακίνηση του ασθενή, ο γιατρός εισηγητής ή και περισσότεροι γιατροί ή και όλα τα µέλη της Υγειονοµικής Επιτροπής, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, µπορούν να επισκεφθούν και να εξετάσουν τον ασθενή όπου ευρίσκεται. δ) Η άρνηση του ασθενή ή των οικείων του να συµµορφωθούν µε τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, έχει ως αποτέλεσµα την απόρριψη του αιτήµατος που εξετάζεται. 6.Ο ενδιαφερόµενος έχει το δικαίωµα να διορίσει γιατρό της επιλογής του για να µετάσχει στη συνεδρίαση της Υγειονοµικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωµα ψήφου. 7. Αν τα µέλη της Υγειονοµικής Επιτροπής δεν οµοφωνούν στη γνωµάτευση, διατυπώνεται και η άποψη της µειοψηφίας. 8. Οι γνωµατεύσεις της Υγειονοµικής Επιτροπής δεν δεσµεύουν το Διοικητικό Συµβούλιο που όµως τις λαµβάνει υπόψη του σοβαρά. ÊÁÍÏÍÉÓÌÏÓ ÐÅÑÉÈÁËØÇÓ 2007 / óåë. 15 KanonismosPerithalpsis.indd 15

16 Άρθρο 21 ΕΛΕΓΚΤΕΣ Το Ταµείο Υγείας ασκεί έλεγχο για τη νοσηλεία των ασφαλισµένων του στα θεραπευτήρια, την οδοντοθεραπεία, τις συνταγές και γενικώς όπου είναι απαραίτητο. Το περιεχόµενο, η έκταση και η διαδικασία του ελέγχου καθορίζονται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 22 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Για τις οποιεσδήποτε παροχές, οι οποίες δεν προβλέπονται και δεν κατονο- µάζονται ειδικώς στον Κανονισµό αυτό, αποφασίζει το Διοικητικό Συµβούλιο και ενηµερώνει τους ασφαλισµένους µε ειδικές εγκυκλίους. 2. Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αυξοµειώσει το ύψος της συµµετοχής των ασφαλισµένων στις δαπάνες περίθαλψης σε ποσοστό µέχρι και είκοσι τοις εκατό (20%) επί του ποσού της δαπάνης. Η αυξοµείωση αυτή δεν έχει αναδροµική ισχύ και εφαρµόζεται από την πρώτη ηµέρα του µεθεπόµενου της απόφασης µηνός. Για µεγαλύτερη αυξοµείωση αποφασίζει η Γενική Συνέλευση του άρθρου 30 παρ. 2 του Καταστατικού. Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να µην πάρει απόφαση για ορισµένο θέµα ή αίτηµα, που έχει σχέση µε το είδος και την έκταση της παρεχόµενης περίθαλψης ή το ύψος και τη διάρκεια των χορηγούµενων επιδοµάτων και βοηθηµάτων, αλλά να το παραπέµψει στη Γενική Συνέλευση, αν κρίνει ότι είναι µείζονος σηµασίας. Άρθρο 23 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισµού ισχύουν από την 1 η Ιανουαρίου 2004, εκτός της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 18 όπως τροποποιήθηκε κατά την Γενική Συνέλευση 15/6-4/10 /2006, που ισχύει από 24 Οκτωβρίου ÊÁÍÏÍÉÓÌÏÓ ÐÅÑÉÈÁËØÇÓ 2007 / óåë. 16 KanonismosPerithalpsis.indd 16

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83)

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Άρθρο 1 - Ποιοι δικαιούνται υγειονοµική περίθαλψη α. Υγειονοµική περίθαλψη, ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή, δικαιούνται οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.για ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση και αναγραφή εξετάσεων μπορούν να εξυπηρετούνται:

Ι. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.για ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση και αναγραφή εξετάσεων μπορούν να εξυπηρετούνται: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ. 210 6871719

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr ΑΘΗΝΑ, 25/01/2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Υ..Κ.Υ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ. Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο

Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Υ..Κ.Υ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ. Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Υ..Κ.Υ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Β ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 22/22-1-1993 ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Εργασίας: Οι 20 αλλαγές στις παροχές Υγείας

Υπ. Εργασίας: Οι 20 αλλαγές στις παροχές Υγείας Υπ. Εργασίας: Οι 20 αλλαγές στις παροχές Υγείας Καθιέρωση ποσοστού συμμετοχής ασφαλισμένων ύψους 10% επί της δαπάνης προϊόντων ειδικής διατροφής, ορισμό ανώτατου ορίου ωρών ημερησίως για υπηρεσίες φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ " ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ"

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ  ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ " ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ" Στ σήμερα την... του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφ' ενός του στ.. εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία... που στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 11 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 11.1. ιαδικασία Εισαγωγής Ο ασφαλισµένος µε την εισαγωγή του σε νοσηλευτικό ίδρυµα θα προσκοµίζει γνωµάτευση του νοσηλευτικού ιδρύµατος στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος

Διαβάστε περισσότερα

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ.

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ. υχνές Ερωτήσεις 1) Σι χρειάζεται να κάνω σε περίπτωση νοσηλείας; - Καλώ στο 18189 (επιλ.2) προκειμένου να ενημερωθώ για τα συμβεβλημένα νοσοκομεία. - Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

CORIM Ltd. Intermediary induction

CORIM Ltd. Intermediary induction Intermediary induction BUPA International Ιδρύθηκε πριν από 60 χρόνια 10 εκατοµµύρια ασφαλισµένοι 190 χώρες 7.500 συµβεβληµένα νοσοκοµεία σε όλο τον κόσµο Ο µεγαλύτερος διεθνής φορέας ασφάλισης εκπατρισµένων

Διαβάστε περισσότερα

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΑ αποδίδει στους ασφαλισμένους του τη δαπάνη παροχών Υγειονομικής Περίθαλψης, όπως:

Ο ΟΓΑ αποδίδει στους ασφαλισμένους του τη δαπάνη παροχών Υγειονομικής Περίθαλψης, όπως: Ο ΟΓΑ αποδίδει στους ασφαλισμένους του τη δαπάνη παροχών Υγειονομικής Περίθαλψης, όπως: - Βοηθητικά θεραπευτικά μέσα (ζώνες, κηλεπίδεσμοι κ.λ.π.). - Θεραπευτικά μέσα και όργανα παροδικής χρήσης (καθετήρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Στ.σήμερα την. οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΜΕΛΗ. Κοιν: - ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΟΤΟΕ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.190 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

Προς: ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΜΕΛΗ. Κοιν: - ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΟΤΟΕ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.190 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ Αθήναι, 12 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ----------------------------- ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ-ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡ.ΕΞΠΡΕΣ Ν.Π.Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων Ε.Τ.Α.Α.»

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!!

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΔΕΙΤΕ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΙΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Στ σήμερα την οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Άρθρο 1.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Άρθρο 1. 1 Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Άρθρο 1. Το "ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ" συστήθηκε ύστερα από τη συγχώνευση των 4 Ασφαλιστικών Ταμείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΑΥΤΕΚΩ Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλισης, Μητρώου και Παροχών σε Χρήμα ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ Τμήμα Μητρώου Τηλ.210-3606283 & 210-3623275 FAX: 210-3605545 Email:taapt.ag@tayteko.gr Site:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στ σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «.» που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ, με Α.Φ.Μ... (Δ.Ο.Υ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αγαπητοί Ασφαλισμένοι Οι σελίδες που ακολουθούν περιέχουν περίληψη των όρων του συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης που υπέγραψε ο εργοδότης σας με την ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Ενιαίος Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ Ενιαίος Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ 1. Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Ενιαίας Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας) είναι το προϊόν της σύμπραξης από 1 1

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Για τα μέλη της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4328, 12/4/2012 37(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4328, 12/4/2012 37(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟ 37(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 59(Ι) του 2010 114(Ι) του 2010 126(Ι) του 2010 2(Ι) του 2012. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :23/2005

/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :23/2005 /ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :23/2005 «Αύξηση ηµερήσιου Nοσηλείου - Tροφείου που καταβάλλει το ΙΚΑ για την περίθαλψη των παιδιών µε ειδικές ανάγκες ασφ/νων µας σε συµβεβληµένα και µη ιδρύµατα του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την.. οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ηµητρακόπουλος Γιώργος

ηµητρακόπουλος Γιώργος ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. Πρόεδρος του Συλλόγου της Νίκαιας (εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της «υπέρβασης») Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: info@gdimitrakopoulos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννα Νικολαϊδου Κλινική Κοινωνική Λειτουργός Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Ιωάννα Νικολαϊδου Κλινική Κοινωνική Λειτουργός Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΟΤΑΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ... Τα προβλήματα στη διάρκεια της μακρόχρονης νοσηλείας και παρακολούθησης : Ο ρόλος της Κοινωνικής Υπηρεσίας Ιωάννα Νικολαϊδου Κλινική Κοινωνική Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

Οι ασφαλισμένοι ΕΟΠΥΥ αποζημιώνονται, μόνο εφόσον έχει προηγηθεί η έγκριση του ελεγκτή ιατρού ΕΟΠΥΥ για την αποστολή του δείγματος στο εξωτερικό.

Οι ασφαλισμένοι ΕΟΠΥΥ αποζημιώνονται, μόνο εφόσον έχει προηγηθεί η έγκριση του ελεγκτή ιατρού ΕΟΠΥΥ για την αποστολή του δείγματος στο εξωτερικό. 2.α. ΟNCOTYPE Σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού αρχικού σταδίου (με θετικούς ορμονοϋποδοχείς και αρνητικούς μασχαλιαίους λεμφαδένες) παρέχεται η τεχνική της αλυσιδωτής αντίδρασης της αντίστροφης μεταγραφάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την.. οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 35/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 35/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 35/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 35/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Κύριο *** *** *** 2) Τμήμα Επιδοματικής Πολιτικής allil.epid@cityofathens.gr 3) Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 2013 IHI BUPA ihi Bupa International Health and Hospital Plan 2011 2 Η διαφορά της ihi Bupa ihi Bupa ο ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Νιώστε ασφαλείς από τα απρόοπτα της ζωής! Τα απρόοπτα είναι μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Team Spirit. Για ομάδες με ισχυρούς δεσμούς.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Team Spirit. Για ομάδες με ισχυρούς δεσμούς. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Team Spirit Για ομάδες με ισχυρούς δεσμούς. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Team Spirit Το ανθρώπινο δυναμικό σε πρώτο πλάνο! Το ανθρώπινο δυναμικό είναι το σημαντικότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑ Α Ο όρος «προσφορά υπηρεσιών υγείας» εκφράζει την παροχή υπηρεσιών που προέρχονται από προµηθευτές υγείας (γιατρούς, νοσοκοµεία κ.τ.λ). Οι παράγοντες που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ»

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Αθήνα, 8 / 6 / 2015 Αριθμ. πρωτ. Α2α/Γ.Π. οικ.42873 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Prestige Plus Prestige Comprehensive Standard

Prestige Plus Prestige Comprehensive Standard Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Σύνοψη παροχών AXAPPP Ένα απλό γράφημα για να σας βοηθήσει να επιλέξετε το επίπεδο της κάλυψης που σας ταιριάζει Οι τέσσερις επιλογές που μπορείτε να επιλέξετε Prestige Plus Prestige

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Διαδικασία για την απόδοση δαπάνης- Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή»

ΘΕΜΑ : «Διαδικασία για την απόδοση δαπάνης- Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή» Αθήνα, 7/2/13 Αρ. Πρωτ.: 6046 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.: 2106871714 Fax: 2106871795 Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 39, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση μεγεθών του προς έγκριση προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ έτους 2015 κατόπιν παρατηρήσεων του Υπ. Υγείας».

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση μεγεθών του προς έγκριση προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ έτους 2015 κατόπιν παρατηρήσεων του Υπ. Υγείας». INFORMATICS DEVELOPMEN Τ AGENCY EEgaSKggf ΕΕΤ Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ Συνεδρίαση Δ. Συμβουλίου ΕΟΠΥΥ 203/30-2-204

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-09-2013. ποσού «επιστροφής» (rebate) του άρθρου 100 παρ.5 του ν. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-09-2013. ποσού «επιστροφής» (rebate) του άρθρου 100 παρ.5 του ν. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-09-2013 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Tαχ. Δ/νση : Μακεδονίας 8 Ταχ. Κώδικας : 10433 Τηλέφωνο: : 210

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Νέο Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Προσωπικού / Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Θέμα: Νέο Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Προσωπικού / Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Αθήνα, 15.02.2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Κατηγορία : Προσωπικό Αριθμός : 3973 Αριθμός : 361 Θέμα: Νέο Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Προσωπικού / Συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984. Άρθρο 2 Εξαρτώµενα µέλη

ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984. Άρθρο 2 Εξαρτώµενα µέλη ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984 Προστασία και διευκόλυνση των εργαζοµένων µε οικογενειακές υποχρεώσεις -Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόµων (ΦΕΚ 153 Α /8.10.1984) Άρθρο 1 Έκταση εφαρµογής 1. Οι διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ Γενικοί Όροι του Παραρτήματος Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 - - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις θυγατρικές τραπεζών όλης της χώρας. Ειδικότερα δε στις επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 1. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ α. Οδηγίες συµπλήρωσης Αίτησης-Υπεύθυνης ήλωσης Η αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αγαπητοί Ασφαλισμένοι Οι σελίδες που ακολουθούν περιέχουν περίληψη των όρων του συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης που υπέγραψε ο εργοδότης σας με την ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

-3- ΓΕΝΙΚΑ. Με εντολή Διοικητή Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΙΕΚ/ΣΕΩΣ ΣΤΑΘΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ε. ΠΟΥΛΙΟΥ

-3- ΓΕΝΙΚΑ. Με εντολή Διοικητή Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΙΕΚ/ΣΕΩΣ ΣΤΑΘΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ε. ΠΟΥΛΙΟΥ Θ Ε Μ Α: "Χορήγηση εφάπαξ επιδόματος αεροθεραπείας στους ασφ/νους και συνταξιούχους που πάσχουν από φυματίωση, καρκίνο των πνευμόνων, πνευμονοκονίαση καθώς και στους νεφροπαθείς για τη θερινή περίοδο 1997".

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: παρακάτω Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» που χάριν συντομίας

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) Άρθρο 1.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) Άρθρο 1. 1 Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) Άρθρο 1. Το "ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ" (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) συστήθηκε μετά από τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας!

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Medical Safety Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! - Έχετε φανταστεί ένα ολόκληρο μηχανισμό προηγμένων υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης σχεδιασμένο από εσάς και προσαρμοσμένο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή

Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 1/6/2012 Αρ. Πρωτ. : 26528 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: 1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2. ΠΑΡΟΧΩΝ & ΚΑΤ. ΣΥΝΒΑΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Τ00/478/61/30-11-2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Τ00/478/61/30-11-2005 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Τ00/478/61/30-11-2005 ΘΕΜΑ : «Επέκταση της ασφάλισης του ΤΑΞΥ στις περιοχές των Νοµών Πιερίας, Ζακύνθου, Πρέβεζας, Σάµου, Έβρου και στις νήσους Σύρο, Θήρα, Μύκονο, Πάρο,

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών.

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. 3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. Θεσμικό πλαίσιο: Ν.Δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149/Α ), Υ.Α. αριθμ. Γ6/8645/1974, άρθρο 44 του Ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ-YΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ-YΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ελπιζώ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ-YΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ * Εσωτερικό έντυπο Σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού του Συλλόγου μας

Διαβάστε περισσότερα

προηγήθηκαν της άδειας.»

προηγήθηκαν της άδειας.» Από την τηλεφωνική επικοινωνία που έχετε μαζί μας διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιάφερον για διευκρινήσεις σε νομικά ζητήματα. Γι αυτό και θα συνεχίσουμε να απαντούμε σε κάθε ερώτημα σας, ειδικού

Διαβάστε περισσότερα

616,00 1232,00 1597,00

616,00 1232,00 1597,00 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΧΕ ΙΟΥ CARE 4U ΧΡΥΣΟ Α. Νοσοκοµειακή Περίθαλψη: Τα πιο κάτω καλύπτονται νοουµένου ότι ο ασφαλισµένος είναι εσωτερικός ασθενής. 1. Ανώτατο όριο εξόδων: Το ανώτατο όριο εξόδων για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 2 / 2005. ΘΕΜΑ : «Υπενθύμιση αποφάσεων του Ταμείου που ρυθμίζουν θέματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 2 / 2005. ΘΕΜΑ : «Υπενθύμιση αποφάσεων του Ταμείου που ρυθμίζουν θέματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 2 / 2005 ΘΕΜΑ : «Υπενθύμιση αποφάσεων του Ταμείου που ρυθμίζουν θέματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης» Συνάδελφοι, Είναι αλήθεια ότι η πάροδος μεγάλου χρονικού διαστήματος από την αρχική ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Συνηγορίας & Διεκδίκησης Δικαιωµάτων Ασθενών µε Kαρκίνο. Γνώρισε τα ικαιώµατά σου

Πρόγραµµα Συνηγορίας & Διεκδίκησης Δικαιωµάτων Ασθενών µε Kαρκίνο. Γνώρισε τα ικαιώµατά σου Πρόγραµµα Συνηγορίας & Διεκδίκησης Δικαιωµάτων Ασθενών µε Kαρκίνο Γνώρισε τα ικαιώµατά σου Γνωρίζεις τα δικαιώµατα σου ως ασθενής; Γνωρίζοντας τα δικαιώµατά σου µπορείς να τα διεκδικήσεις. Απαίτησε να

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 1 του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ. Σύλλογος Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας

ΠΑΡΟΧΕΣ. Σύλλογος Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας ΠΑΡΟΧΕΣ Σύλλογος Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας Αθήνα Απρίλιος 2015 . Σελίδα 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕΛ 1 ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 5 2 ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 5 3 ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 6 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡ. ΕΞΠΡΕΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2011 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6-8-10 106 79 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδος Κεντρικά Γραφεία Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων No Αρ. Συμβολαίου Συμβαλλόμενος ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Allianz (fij) Μ'αυτή την Πρόσθετη Πράξη, η

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια!

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! Το ομαδικό σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της Π.Ο.Ε.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! Τα νέα δεδομένα στην υγεία Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρώπη (41%). Πάνω από 2 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία.

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ: - Τις Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες - Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011 ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση διαχείρισης των αποζημιώσεων των Ομαδικών Συμβολαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Άρθρο 1 Δικαιούχοι

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Άρθρο 1 Δικαιούχοι Ελληνική Αθήνα, 3 Ιουνίου 2014 Α.Π.: οικ. 30651 /2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 30 Δεκεμβρίου 2011, οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.),

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 11 (Φ.90380/25916/3294/3-11-11). 25

Άρθρο 11 (Φ.90380/25916/3294/3-11-11). 25 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

/νση Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και,

/νση Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και, ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ Μου τέθηκε το ερώτηµα ποιες υπηρεσίες, από αυτές που παρέχονται από αναδόχους σε ερευνητικά προγράµµατα του Ε.Λ., απαλλάσσονται από την υπαγωγή τους στο καθεστώς Φ.Π.Α. θεωρούµενες είτε ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Επίδομα Ανεργίας Επίδομα Ασθενείας Επίδομα Μητρότητας Βοηθήματα Τοκετού και Γάμου Επίδομα Σωματικής Βλάβης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:43/29-5-2007 )

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβρης 2008. www.doe.gr

Νοέμβρης 2008. www.doe.gr Εκπαιδευτικές άδειες µε ή χωρίς αποδοχές χορηγήσεις και ανανεώσεις Όροι, δικαιολογητικά, χρονική διάρκεια, πρόσθετες αποδοχές Νοέμβρης 2008 Εκπαιιδευτιικές άδειιες µε ή χωρίίς αποδοχές (χορηγήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

κλπ.) και συµπληρωµατικώς πέραν εκείνων που χορηγούνται πιθανώς από άλλον ασφαλιστικό φορέα.

κλπ.) και συµπληρωµατικώς πέραν εκείνων που χορηγούνται πιθανώς από άλλον ασφαλιστικό φορέα. Άρθρο 22 ΕΞΟ Α ΚΗ ΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΟΡΟΥ 22.1. Έξοδα κηδείας εν ενεργεία δικηγόρων Σε περίπτωση θανάτου εν ενεργεία δικηγόρου ή εµµέσως ασφαλισµένου στο Τ.Π..Θ. µέλους της ιδίας οικογενείας του, χορηγούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 12 Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ ΑμεΑ) προκηρύσσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Αθλητών με Αναπηρίες στις 1 2 Ιουνίου 12 στο Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1) ΠΑΤΗΣΙΩΝ 30 Τ.Κ. 101 70 ΑΘΗΝΑ &

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Benefit Club

Advanced Benefit Club Advanced Benefit Club 2015 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 800 800 99 99 (χωρίς χρέωση από σταθερό) 210 61 27 722 (από κινητό) 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι είναι το Advanced Benefit Club (ABC);

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 14 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΥΛΙΚΑ - ΟΡΓΑΝΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Το Ταµείο χορηγεί στα άµεσα ασφαλισµένα µέλη και τα έµµεσα της ιδίας οικογενείας τα παρακάτω µέσα και όργανα για την αποκατάσταση της υγείας τους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ V Φ. 072.1/11/0746/Σ.128338// Τηλέφ.210-6551593 17-04-2013 Φ. 954.1/03/3863 Σ.102633 Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2013

ΤΜΗΜΑ V Φ. 072.1/11/0746/Σ.128338// Τηλέφ.210-6551593 17-04-2013 Φ. 954.1/03/3863 Σ.102633 Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2013 ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πινάκων Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ,Ζ,Η Διαταγής ΔΓ/ΓΕΝ-ΙΙ Φ. 072.1/11/0746/Σ.128338// Τηλέφ.210-6551593 17-04-2013 Φ. 954.1/03/3863 Σ.102633 Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2013 ΘΕΜΑ : Περί Παροχών Ειδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 27/5/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 27/5/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 27/5/2014 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρ. ΓΕΝ.ΔΙ.ΠΑΡ/175/753305 Οργανισμός Ασφάλισης O.A.E.E. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΗΓΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ Στην Αθήνα, την 29 Ιουλίου 2004 οι υπογράφοντες νόµιµοι εκπρόσωποι αφενός: α) του Συνδέσµου

Διαβάστε περισσότερα

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'-Β' Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ Ευθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ. /Φ1 / 6/ 77267 Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: ΠΕΛΑΤΙΔΟΥdΑΓΑΠΗΤΗ Ονοματεπώνυμο Αντισυμβαλλομένου: ΠΕΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣdΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ )

Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ) Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ( ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΞ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚ Ιατρικές Συµβουλές Απεριόριστα Απεριόριστα

Διαβάστε περισσότερα