Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.6 Έκθεση Ελέγχου Εφαρμογής Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.6 Έκθεση Ελέγχου Εφαρμογής Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης"

Transcript

1

2 Σελίδα 2 από 36 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της Μελέτης Επισκόπηση του Έργου Νομοθετικό και λοιπό πλαίσιο εκπόνησης ΕΟΑ για Περιοχές Natura ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Εισαγωγή Όδευση του Αγωγού Κατασκευή και Δοκιμαστική Λειτουργία Μέθοδοι Κατασκευής Τοπογραφική Αποτύπωση και Καθαρισμός Ζώνης Εργασίας Απομάκρυνση Φυτικών Γαιών Διαμόρφωση Διάνοιξη Ορύγματος Χρήση Εκρηκτικών Επίχωση Διασταυρώσεις Υδάτινων Ρευμάτων Καθαρισμός και Αποκατάσταση Δοκιμές Πίεσης κατά τη Κατασκευή (Υδραυλικές Δοκιμές) Φιλοσοφία των Υδραυλικών Δοκιμών Πηγές Απομάστευσης Υδάτων Επιλογές Απόθεσης / Διάθεσης Λειτουργία και Συντήρηση Φάση Τερματισμού Λειτουργίας Ασφάλεια και Έκτακτα Περιστατικά 22 3 Διαδικασία Ελέγχου 24 4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 36

3 Σελίδα 3 από 36 ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 2-1 Απαιτήσεις νερού για τις υδραυλικές δοκιμές 19 Πίνακας 3-1 Διαδικασία Ελέγχου για τις προστατευόμενες περιοχές που πιθανώς θα επηρεασθούν από το Έργο 26 ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σχήμα 1-1 Όδευση ΤΑΡ 5 Σχήμα 1-2 Στάδια 9 Σχήμα 2-1 Θέση Διαδριατικού Αγωγού 11 Σχήμα 2-2 Τυπική Ζώνη Εργασίας 12 Σχήμα 2-3 Μειωμένη Ζώνη Εργασίας 13 Σχήμα 2-4 Τυπική διατομή του αγωγού μέσα στην τάφρο 15 Σχήμα 2-5 Οριζόντια Κατευθυνόμενη Διάτρηση (HDD) 17 Σχήμα 3-1 Περιοχές Natura 2000 στην ευρύτερη περιοχή του Έργου 25

4 Σελίδα 4 από 36 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός της Μελέτης Η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ) αποτελεί διακριτό τμήμα της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Αντικείμενό της είναι η λεπτομερής οικολογική περιγραφή των περιοχών Natura 2000, που αναμένεται να επηρεασθούν από το έργο του ΤΑΡ και η εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων από το Έργο σε όρους διατήρησης της οικολογικής ακεραιότητας των περιοχών. Οι Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις εκπονούνται βάσει των εν δυνάμει επιδράσεων του Έργου στα προστατευτέα αντικείμενα στα επιλεγμένα ως ενδιαφέροντα και όπου απαιτείται, συμπεριλαμβάνει τον προσδιορισμό των κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι το Έργο δεν θα παραβλέψει την ακεραιότητα της προστατευόμενης περιοχής. 1.2 Επισκόπηση του Έργου Ο Διαδριατικός Αγωγός (Trans Adriatic Pipeline - TAP) είναι ένας σχεδιαζόμενος αγωγός φυσικού αερίου στο Νότιο Διάδρομο Αερίου, ο οποίος θα μεταφέρει φυσικό αέριο από τα κοιτάσματα της περιοχής της Κασπίας στη Νότια και Κεντρική Ευρώπη. Με αυτόν τον τρόπο προσφέρεται μια νέα όδευση μεταφοράς αερίου μεταξύ της περιοχής της Κασπίας και της Νότιας και Κεντρικής Ευρώπης, που θα υποστηρίξει την Ευρώπη στην επίτευξη του στρατηγικού της στόχου ασφάλειας και τη διαφοροποίηση τροφοδοσίας αερίου ενισχύοντας την ικανότητά της να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ενέργεια που χρειάζεται. Ο αγωγός θα συνδεθεί στο υφιστάμενο δίκτυο αερίου, ξεκινώντας από την Ελλάδα, διασχίζοντας την Αλβανία και την Αδριατική θάλασσα και τερματίζοντας στη Νότια Ιταλία, επιτρέποντας τη ροή του αερίου άμεσα από τις περιοχές της Κασπίας στις ευρωπαϊκές αγορές. Ο αγωγός ΤΑΡ θα έχει αρχικά δυναμικότητα 10 δις. κυβικά μέτρα το χρόνο (bcm/yr), με δυνατότητα εξυπηρέτησης επιπλέον ποσοτήτων αερίου ίσων με 10 δις. κυβικά μέτρα το χρόνο (bcm/yr) αερίου, συνολικά 20 δις. κυβικά μέτρα. Η ΕΕ έχει αναγνωρίσει τον αγωγό ΤΑΡ, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του προγράμματος TEN-E (Διευρωπαϊκά Δίκτυα Ενέργειας), ως ένα Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος για τους γενικούς στόχους της ενεργειακής της πολιτικής. Ο TAP αναπτύσσεται από την εταιρεία Trans Adriatic Pipeline AG (TAP AG) με έδρα στην Ελβετία, που αποτελεί κοινοπραξία τριών εταίρων Statoil (Νορβηγία), Axpo (Ελβετία), E.ON

5 Σελίδα 5 από 36 Ruhrgas (Γερμανία). Το ελληνικό τμήμα του ΤΑΡ θα αποτελείται από έναν αγωγό συνολικού μήκους ~543 km (359 km από τους Κήπους μέχρι τη Θεσσαλονίκη, αναφερόμενο ως Ανατολικό Τμήμα και 184 km από τη Θεσσαλονίκη μέχρι τα σύνορα με την Αλβανία, αναφερόμενο ως Δυτικό Τμήμα). Ο αγωγός θα κατασκευαστεί από σωλήνες με συγκολλημένο ατσάλι διαμέτρου 48" (1.2 m) και μήκους 18 m κατά μέσο όρο. Εξωτερικά θα επικαλυφθεί με πολυαιθυλένιο 3 στρωμάτων, προκειμένου να προστατεύεται από τη διάβρωση. Εσωτερικά θα εφαρμοστεί εποξειδική επίστρωση, για να μειώσει την τριβή της ροής του αερίου. Ο αγωγός θα είναι υπόγειος μέσα σε τάφρο καθ όλο το μήκος του και θα προστατεύεται από τη διάβρωση μέσω συστήματος καθοδικής προστασίας. Το Έργο περιλαμβάνει συνοδευτικές εγκαταστάσεις, όπως 22 Βαλβιδοστάσια (BVS), 2 Σταθμούς συμπίεσης, 8 εργοτάξια και 17 χώρους προσωρινής αποθήκευσης σωλήνων. Σχήμα 1-1 Όδευση ΤΑΡ Πηγή: TAP (2012) 1.3 Νομοθετικό και λοιπό πλαίσιο εκπόνησης ΕΟΑ για Περιοχές Natura 2000 Οι περιοχές Natura 2000 συνιστούν ένα ευρύ Ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών που θεσμοθετήθηκε από την Οδηγία Οικοτόπων το 1992 (92 / 43 / EΚ), η οποία είναι ο πυρήνας της πολιτικής της ΕΕ για τη φύση & τη βιοποικιλότητα, καθώς ικανοποιεί την υποχρέωση της Κοινότητας βάσει της Σύμβασης του ΟΗΕ για τη Βιοποικιλότητα. Στόχος αυτού του δικτύου είναι η διασφάλιση της μακροπρόθεσμης επιβίωσης των πιο πολύτιμων και απειλούμενων ειδών και οικοτόπων. Αποτελείται από τις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ), που χαρακτηρίζονται από τα Κράτη Μέλη βάσει της Οδηγίας Οικοτόπων και ενσωματώνει

6 Σελίδα 6 από 36 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) που χαρακτηρίζονται από την Οδηγία των Πτηνών (2009 / 147 / EΚ). Οι Natura 2000 δεν είναι ένα σύστημα αυστηρών περιοχών προστασίας, όπου όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες που εξαιρούνται, καθώς δεν υπάρχει εκ προοιμίου απαγόρευση νέων δραστηριοτήτων ή έργων εντός των περιοχών και κάθε προτεινόμενο σχέδιο πρέπει να κρίνεται κατά περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση, η Οδηγία Οικοτόπων παρέχει μια σαφή διαδικασία για την αξιολόγηση και τις μεταγενέστερες αποφάσεις σχετικά με προτάσεις δραστηριοτήτων, που είναι πιθανό να έχουν επιπτώσεις στις χαρακτηρισμένες περιοχές. Ειδικότερα, η Οδηγία Οικοτόπων (92/43/ΕΚ) θέτει διάφορες διαδικασίες και υποχρεώσεις όσον αφορά την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στις περιοχές Natura 2000, τα ενδιαιτήματα και τα είδη τους. Ανάμεσά τους, υπάρχει μια σειρά από διαδικαστικές και ουσιαστικές δικλείδες ασφαλείας, που πρέπει να εφαρμοστούν σε σχέδια και προγράμματα που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε αυτές τις περιοχές. Βάσει του άρθρου 6 (6.3 & 6.4): «κάθε σχέδιο, μη άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση του τόπου, το οποίο όμως είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά τον εν λόγω τόπο, καθεαυτό ή από κοινού με άλλα σχέδια, εκτιμάται δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του στον τόπο, λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησής του. Βάσει των συμπερασμάτων της εκτίμησης των επιπτώσεων στον τόπο και εξαιρουμένης της περίπτωσης των διατάξεων του άρθρου 6(4) της Οδηγίας Οικοτόπων, οι αρμόδιες αρχές συμφωνούν για το οικείο σχέδιο μόνον αφού βεβαιωθούν ότι δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα του τόπου περί του οποίου πρόκειται και, ενδεχομένως, αφού εκφρασθεί πρώτα η δημόσια γνώμη». «Εάν, παρά τα αρνητικά συμπεράσματα της εκτίμησης των επιπτώσεων και ελλείψει εναλλακτικών λύσεων, ένα σχέδιο πρέπει να πραγματοποιηθεί για άλλους επιτακτικούς λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος, περιλαμβανομένων λόγων κοινωνικής ή οικονομικής φύσεως, το κράτος μέλος λαμβάνει κάθε αναγκαίο αντισταθμιστικό μέτρο ώστε να εξασφαλισθεί η προστασία της συνολικής συνοχής του Natura 2000». «Όταν ο τόπος περί του οποίου πρόκειται είναι τόπος όπου ευρίσκονται ένας τύπος φυσικού οικοτόπου προτεραιότητας ή/και ένα είδος προτεραιότητας, είναι δυνατόν να προβληθούν μόνον επιχειρήματα σχετικά με την υγεία ανθρώπων και τη δημόσια ασφάλεια ή σχετικά με

7 Σελίδα 7 από 36 θετικές συνέπειες πρωταρχικής σημασίας για το περιβάλλον, ή, κατόπιν γνωμοδοτήσεως της Επιτροπής, άλλοι επιτακτικοί σημαντικοί λόγοι σημαντικού δημοσίου συμφέροντος». Οι διατάξεις αυτές της Οδηγίας Οικοτόπων έχουν ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία, μέσω του Ν.4014/11, όπου θεσμοθετείται η υποχρέωση εκπόνησης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) ως διακριτό τμήμα της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για έργα Κατηγορίας Α έργα που ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον που σχεδιάζονται εντός περιοχής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Natura Bάσει των διατάξεων του Νόμου η ΕΟΑ πρέπει να συμπεριλαμβάνει: α) τη λεπτομερή καταγραφή του φυσικού περιβάλλοντος με έμφαση στα στοιχεία διατήρησης των περιοχών Natura 2000 που ενδέχεται να επηρεαστούν από το έργο και β) τη Δέουσα Εκτίμηση Επιπτώσεων (ΔΕΕ). Επιπλέον, η ΔΕΕ πρέπει να στοχεύει στην ανάλυση και αξιολόγηση των εκτιμώμενων επιπτώσεων με ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία επί: των τύπων οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας Οικοτόπων και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Η.Π.14849/853/Ε103/ (ΦΕΚ Β 645), ιδίως ως προς την αντιπροσωπευτικότητα, τη σχετική επιφάνεια και το καθεστώς διατήρησής τους, των ειδών χλωρίδας και πανίδας που παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας Οικοτόπων και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Η.Π.14849/853/Ε103/ (Β 645), ιδίως ως προς το μέγεθος και την πυκνότητα των πληθυσμών, την κατάσταση διατήρησής τους και την απομόνωσή τους, των ειδών ορνιθοπανίδας που παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Η.Π /1807/Ε.103 (Β 1495), καθώς και όλων των ειδών μεταναστευτικής ορνιθοπανίδας με σημαντική παρουσία στην περιοχή Natura 2000, ιδίως ως προς το μέγεθος και την πυκνότητα των πληθυσμών, την κατάσταση διατήρησής τους και την απομόνωσή τους και, ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων σχετικά με το αν διασφαλίζεται η ακεραιότητα των περιοχών. Απουσία εθνικής καθοδήγησης για τις προδιαγραφές της ΕΟΑ και για την εκπόνηση της παρούσας Εκτίμησης, πέραν του Ν.4014/11, ακολουθούνται διάφοροι Ευρωπαϊκοί Οδηγοί, όπως:

8 Σελίδα 8 από 36 Διαχείριση των περιοχών Natura 2000: Διατάξεις του Άρθρου 6 της Οδηγίας Οικοτόπων 92/43/ΕΚ (2000); Εκτίμηση σχεδίων και έργων που επηρεάζουν σημαντικά περιοχές Natura 2000 μεθοδολογική καθοδήγηση για τις διατάξεις του Άρθρου 6 (3) και (4) της Οδηγίας για τους Οικοτόπους 92/43/EEC (Νοε 2001 έκδοση 2002); Έγγραφο καθοδήγησης για το Άρθρο 6(4) της Οδηγίας Οικοτόπων 92/43/EΚ (2007) Ειδική Αξιολόγηση Σχεδίων και Έργων στην Ιρλανδία Καθοδήγηση για τις Αρχές Σχεδιασμού (NPWS 2009, Αναθεώρηση Φεβρουάριος 2010); Οδηγία της ΕΚ για την ανάπτυξη στην αιολική ενέργεια σύμφωνα με τη νομοθεσία περιβάλλοντος της ΕΕ. Κυρίως ακολουθήθηκε ο μεθοδολογικός οδηγός για τις διατάξεις των άρθρων 6(3) και (4) της Οδηγίας Οικοτόπων 92/43/EΚ. Βάσει αυτού του οδηγού οι διατάξεις της Οδηγίας Οικοτόπων 92/43/ΕΚ εμπεριέχουν έναν αριθμό σταδίων και ελέγχων που πρέπει να εφαρμόζονται σε διαδοχική σειρά. Αυτή η διαδικασία λήψης αποφάσεων του Άρθρου 6 βασίζεται στην «αρχή της προφύλαξης» καθώς και την προώθηση της ιεραρχίας της αποφυγής, της άμβλυνσης και των ανταποδοτικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν κατά την διαδικασία ειδικής οικολογικής αξιολόγησης: Αποφυγή: Αρχικά, ένα έργο θα πρέπει να έχει ως στόχο να αποφύγει οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις στις περιοχές Natura 2000 αναγνωρίζοντας τις πιθανές επιπτώσεις νωρίς στον σχεδιασμό του έργου και μετέπειτα επιλέγοντας την πιο κατάλληλη λύση από την άποψη της αποφυγής τέτοιων περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Άμβλυνση: Θα πρέπει να εφαρμοστούν μέτρα αντιμετώπισης κατά την διαδικασία ΕΟΑ στο βαθμό που δεν παραμένουν δυσμενείς επιπτώσεις στην Ανταποδοτικά μέτρα: Στην χειρότερη περίπτωση, ένα σχέδιο μπορεί να χρειαστεί να υποβληθεί σε εκτίμηση εναλλακτικών λύσεων. Σε αυτό το στάδιο εκτίμησης επιπτώσεων, απαιτούνται ανταποδοτικά μέτρα για τις παραμένουσες δυσμενείς επιδράσεις, αλλά επιτρέπονται μόνο αν δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις και το σχέδιο απαιτείται για επιτακτικούς λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος.

9 Σελίδα 9 από 36 Βάσει των παραπάνω αρχών, έχει γίνει αποδεκτό ότι για τις απαιτήσεις εκτίμησης του άρθρου 6 καθορίζεται μια σταδιακή προσέγγιση. Τα στάδια αυτά συνοψίζονται διαγραμματικά παρακάτω και δίδεται ένα περιγράμματα των σταδίων και διαδικασιών, ως ακολούθως: Σχήμα 1-2 Στάδια Στάδιο 1 Έλεγχος Εφαρμογής ΕΟΑ Στάδιο 2 ΕΟΑ Στάδιο 3 Εναλλακτικές Λύσεις Στάδιο 4 ΕΛΣΔΣ Πρώτο Στάδιο: Έλεγχος Εφαρμογής η διαδικασία που αναγνωρίζει τις πιθανές επιπτώσεις σε μια περιοχή Natura 2000 ενός έργου ή σχεδίου, είτε αυτόνομα, ή σε συνδυασμό με άλλα έργα ή σχέδια, και κρίνει αν είναι πιθανό αυτές οι επιπτώσεις να είναι σημαντικές. Δεύτερο Στάδιο: Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση η μελέτη των επιπτώσεων του έργου ή σχεδίου στην ακεραιότητα των περιοχών Natura 2000, είτε αυτόνομα, ή σε συνδυασμό με άλλα έργα ή σχέδια, αναφορικά με τη δομή, τη λειτουργία και τους στόχους διατήρησης της περιοχής. Επιπροσθέτως, όπου υπάρχουν δυσμενείς επιπτώσεις, μια εκτίμηση της πιθανής άμβλυνσης των επιπτώσεων αυτών. Τρίτο Στάδιο: Εκτίμηση εναλλακτικών λύσεων η διαδικασία που εξετάζει εναλλακτικούς τρόπους επίτευξης των στόχων του έργου ή σχεδίου οι οποίοι αποφεύγουν τις δυσμενείς επιπτώσεις στην ακεραιότητα της περιοχής Natura Τέταρτο Στάδιο: Εκτίμηση όπου δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις και όπου οι δυσμενείς επιπτώσεις παραμένουν μια εκτίμηση των ανταποδοτικών μέτρων όπου, δεδομένης μιας εκτίμησης επιτακτικών λόγων σημαντικού δημοσίου συμφέροντος (ΕΛΣΔΣ), θεωρείται ότι το έργο ή σχέδιο πρέπει να προχωρήσει (πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η οδηγία δεν ασχολείται με την εκτίμηση των επιτακτικών λόγων σημαντικού δημοσίου συμφέροντος). Κάθε στάδιο της διαδικασίας εκτίμησης και αξιολόγησης προηγείται και αποτελεί βάση για τα επόμενα βήματα. Η διαδικασία και τα αποτελέσματα κάθε σταδίου πρέπει επομένως να τεκμηριώνονται και να καταγράφονται προσεκτικά ώστε να προσφέρουν ανιχνευσιμότητα και διαφάνεια επί των ειλημμένων αποφάσεων.

10 Σελίδα 10 από 36 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 2.1 Εισαγωγή Αυτό το κεφάλαιο παρέχει μια επισκόπηση των δραστηριοτήτων του Έργου και των συνοδών έργων, καθώς και μια περιγραφή των κατασκευαστικών και λειτουργικών απαιτήσεων του έργου. 2.2 Όδευση του Αγωγού Ο αγωγός έχει μήκος περίπου 543 χιλιομέτρων ξεκινώντας από τη Χ.Θ. 0 στα ελληνοτουρκικά σύνορα, μέχρι τη Χ.Θ. 543 στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Για το πρώτο τμήμα των 359 km, η όδευση ακολουθεί τον υπάρχοντα αγωγό ΔΕΣΦΑ ως επί το πλείστον (περίπου 300 km) με βάση την αρχή της ομαδοποίησης των γραμμικών υποδομών για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών τους κατά το δυνατόν περισσότερο. Ξεκινώντας από τα Ελληνοτουρκικά σύνορα, ο διάδρομος κατευθύνεται νοτιοδυτικά για περίπου 40 km προς την περιοχή βόρεια της Αλεξανδρούπολης. Από εκεί η όδευση κατευθύνεται βορειοδυτικά για περίπου 55 km μέχρι τη βιομηχανική περιοχή της Κομοτηνής στρίβοντας δυτικά για να διέλθει νότια της ευρύτερης περιοχής της Ξάνθης για περίπου 45 km. Η όδευση στη συνέχεια κατευθύνεται νοτιοδυτικά για να προσεγγίσει την ευρύτερη περιοχή της Καβάλας μετά από περίπου 50 km. Μετά την Καβάλα, ο διάδρομος προτεινόμενης όδευσης κατευθύνεται βορειοδυτικά για ακόμη 40 km, περνώντας μέσα από τα βουνά της Καβάλας και τους βόρειους πρόποδες του Παγγαίου για να προσεγγίσει την ευρύτερη περιοχή νότια της Αλιστράτης. Μετά από περίπου 40 km ο διάδρομος προτεινόμενης όδευσης προσεγγίζει την περιοχή νότια των Σερρών, περνώντας μέσα από την πεδιάδα των Σερρών και συνεχίζοντας για άλλα 90 km νοτιοδυτικά μέχρι τη Νέα Μεσημβρία. Από τη Νέα Μεσημβρία έως τα ελληνοαλβανικά σύνορα για μήκος περίπου 184 km η όδευση δεν ακολουθεί καμία υπάρχουσα υποδομή και έχει προσδιοριστεί μέσα από μία εκτεταμένη διαδικασία βελτιστοποίησης όδευσης μέσω της διερεύνησης τεχνικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικοοικονομικών και πολιτιστικών περιορισμών. Η όδευση κατευθύνεται δυτικά μέσα από τους δήμους Χαλκηδόνας, Πέλλας, Σκύδρας, Νάουσας και Έδεσσας και συνεχίζει δυτικά

11 Σελίδα 11 από 36 διερχόμενος από το Αμύνταιο, την Καστοριά, την Ορεστίδα, το Νεστόριο και την Αλεξάνδρεια μέχρι τα ελληνοαλβανικά σύνορα, νοτιοδυτικά του χωριού Ιεροπηγή. Σχήμα 2-1 Θέση Διαδριατικού Αγωγού Σύστημα Συντεταγμένων: GCS WGS 1984 (ΕΓΣΑ 87 με κόκκινη γραμματοσειρά) Πηγή: ASP (2013) 2.3 Κατασκευή και Δοκιμαστική Λειτουργία Μέθοδοι Κατασκευής Τοπογραφική Αποτύπωση και Καθαρισμός Ζώνης Εργασίας Η ζώνη εργασίας, δηλαδή η απαιτούμενη έκταση για την κατασκευή του αγωγού, πρέπει να παρέχει χώρο για την κατασκευή του αγωγού καθώς και για ταυτόχρονες κινήσεις των οχημάτων, και τα δύο με ασφαλή τρόπο. Σε γενικές γραμμές, η ζώνη εργασίας απαιτεί μια λωρίδα πλάτους περίπου 38 m (Σχήμα 2-2), αλλά και σε περιοχές όπου υπάρχουν περιορισμοί κατασκευής (π.χ. περιβαλλοντικοί περιορισμοί ή περιορισμοί χρήσης γης) και

12 Σελίδα 12 από 36 γενικά όπου ο χώρος είναι περιορισμένος, η ζώνη εργασίας μπορεί να μειώνεται από τα 38 m έως τα 28 m (Σχήμα 2-3). Η προετοιμασία της ζώνης εργασίας θα αποτελείται από τον καθαρισμό και τη διαμόρφωση. Ο καθαρισμός θα περιλαμβάνει αφαίρεση όλων των κατασκευών, δέντρων, θάμνων κλπ όπως και αφαίρεση ριζών και κορμών δένδρων από την τάφρο που θα παρεμβαίνουν στη λειτουργία του μηχανήματος διάνοιξης. Δίδεται περιγραφή της διαδικασίας διαμόρφωσης στην ενότητα Σχήμα 2-2 Τυπική Ζώνη Εργασίας Πηγή: CPL00-ENT-100-F-DFT-0011_02

13 Σελίδα 13 από 36 Σχήμα 2-3 Μειωμένη Ζώνη Εργασίας Πηγή: CPL00-ENT-100-F-DFT-0011_ Απομάκρυνση Φυτικών Γαιών Οι φυτικές γαίες εντός της ζώνης εργασίας θα αφαιρεθούν προσεκτικά, χρησιμοποιώντας εκσκαφείς με επίπεδες πλάτους 2 m / 3,m λεπίδες. Το γόνιμο επιφανειακό έδαφος (συνήθως 0,3-0,5 m πάχος) θα πρέπει να αφαιρεθεί πάνω από πλάτος περίπου m. Οι φυτικές γαίες θα αρθούν και θα αποθηκευτούν στο πλάι της ζώνης εργασίας. Το γόνιμο επιφανειακό έδαφος θα τοποθετηθεί εκ νέου στην κορυφή του μη γόνιμου εδάφους, ώστε να εξασφαλιστεί η επαρκής ανάπτυξη καλλιεργειών ή βλάστησης Διαμόρφωση Όπως περιγράφεται ανωτέρω, η ζώνη εργασίας πρέπει να παρέχει επαρκή χώρο εργασίας για την κατασκευή του αγωγού και για τις ταυτόχρονες κινήσεις των οχημάτων. Κατά συνέπεια, η οριοθετημένη ζώνη θα διαμορφωθεί με ειδικό εξοπλισμό, όπως μπουλντόζες και γκρέιντερ στο απαιτούμενο πλάτος έτσι ώστε να προσομοιάζει κατά κάποιον τρόπο με μη ασφαλτοστρωμένο δρόμο. Ωστόσο, η διαβάθμιση θα είναι λιγότερο εκλεπτυσμένη από αυτό

14 Σελίδα 14 από 36 που απαιτείται για ένα δρόμο, καθώς ο εξοπλισμός της κατασκευής μπορεί να κινηθεί σε πιο απότομο και ανώμαλο έδαφος από ό, τι τα επιβατικά οχήματα. Όλες οι δραστηριότητες διαμόρφωσης θα γίνουν με προσοχή, έτσι ώστε να διευκολυνθούν πιθανά μέτρα αποκατάστασης που ενδεχομένως θα εφαρμοστούν μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου Διάνοιξη Ορύγματος Ο αγωγός θα τοποθετηθεί υπόγεια μέσα σε μια τάφρο σε όλο το μήκος του και θα προστατεύεται από τη διάβρωση με σύστημα καθοδικής προστασίας. Οι απαιτούμενες εργασίες εκσκαφής θα πραγματοποιηθούν κυρίως από εκσκαφείς, Το πλάτος της τάφρου θα καθορίζεται από το διαθέσιμο βάθος, έτσι ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε περιστατικό αστάθειας. Σε κάθε περίπτωση το πλάτος της τάφρου θα επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση του σωλήνα και την προστασία της εξωτερικής επικάλυψης του. Για λόγους ασφαλείας και προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις σε ήδη υφιστάμενες χρήσεις γης (π.χ. γεωργία) ο υπόγειος αγωγός θα έχει τουλάχιστον 1 m κάλυψη εδάφους, ωστόσο, μεγαλύτερο βάθος θα απαιτηθεί κατά τη διέλευση υφιστάμενων υποδομών ( m). Μια τυπική διατομή του αγωγού μέσα στην τάφρο αποτυπώνεται στο Σχήμα 2-4:

15 Σελίδα 15 από 36 Σχήμα 2-4 Τυπική διατομή του αγωγού μέσα στην τάφρο Πηγή: ENT (2012) Είναι πιθανό να χρειαστεί αποστράγγιση υδάτων του ορύγματος σε κάποια τμήματα του αγωγού, εάν το έδαφος είναι πολύ υγρό. Σε κάθε περίπτωση, το νερό θα οδηγείται σε ρέματα, ποτάμια ή αρδευτικά κανάλια κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες αρχές Χρήση Εκρηκτικών Σε σκληρό έδαφος, όπου οι παραδοσιακές μέθοδοι διάνοιξης δεν είναι αποτελεσματικές, απαιτείται χρήση εκρηκτικών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, γίνεται ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών υλών για να σπάσουν και να αφαιρεθούν τυχόν βράχοι και ως εκ τούτου να ανασκαφεί η τάφρος. Συνήθως τοποθετούνται πάνω από τις εκρήξεις, πατάκια ανατίναξης για να απορροφήσουν την ενέργεια που ελευθερώνεται και για να μειώσουν το θόρυβο και τη σκόνη που δημιουργείται Επίχωση Η επίχωση θα γίνεται επάνω από τον αγωγό αμέσως μετά την καταβίβαση κάθε τμήματος του αγωγού μέσα στην τάφρο. Το υλικό επίχωσης θα έχει συμπιεστεί σε στρώματα. Θα

16 Σελίδα 16 από 36 χρησιμοποιηθούν μπουλντόζες για την επιστροφή του υλικού εκσκαφής στην τάφρο και την κάλυψη του αγωγού. Σε περιοχές με μεγάλες ποσότητες βράχων, επιλεγμένο υλικό επιχωμάτωσης μπορεί να προστεθεί στο πρώτο στρώμα επίχωσης του αγωγού, ή ειδικές μηχανές παραγεμίσματος ώστε να κοσκινίσουν τους βράχους από την επίχωση. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την αρχική επίχωση, ώστε να αποτραπεί τυχόν φθορά της επίστρωσης του αγωγού. Μετά την τοποθέτηση του αρχικού στρώματος από κοσκινισμένο υλικό στην τάφρο, η επίχωση μπορεί να ολοκληρωθεί με χρήση του υπόλοιπου μείγματος χώματος και βράχων Διασταυρώσεις Υδάτινων Ρευμάτων Η μέθοδος ανοικτής εκσκαφής είναι η προτιμώμενη επιλογή για τη διέλευση από υδάτινα ρεύματα. Οι μέθοδοι ανοικτής εκσκαφής απαιτούν άνοιγμα ορύγματος κατά μήκος του υδάτινου ρεύματος. Η τάφρος σχηματίζεται ανάλογα της σταθερότητας του εδάφους και είναι τόσο βαθύ όσο απαιτείται ώστε να προσφέρει την ελάχιστη κάλυψη στον αγωγό μετά την εγκατάσταση του. Η επιφάνεια (η κοίτη του ποταμού ή του ρεύματος) τότε επανέρχεται στην αρχική της κατάσταση μετά την επίχωση του ορύγματος. Ένα κύριο μειονέκτημα της μεθόδου ανοικτής εκσκαφής είναι ότι στα υδάτινα συστήματα, το άνοιγμα ορύγματος μπορεί να δημιουργήσει αιωρούμενα στερεά, που μπορεί να φτάσουν τιμές που είναι μεγαλύτερες από τις τωρινές συγκεντρώσεις. Ωστόσο, η μέθοδος διέλευσης χωρίς διάνοιξη τάφρου θα χρησιμοποιηθεί για τη διασταύρωση με σημαντικά υδάτινα ρεύματα όπως οι κύριοι ποταμοί που διασχίζουν περιοχές Natura 2000, (όπως ο Έβρος, ο Φιλιούρης, ο Κομψάτος, ο Νέστος και ο Αξιός). Η μέθοδος που πιθανώς θα χρησιμοποιηθεί για τη διέλευση χωρίς διάνοιξη τάφρου είναι η Οριζόντια Κατευθυνόμενη Διάτρηση (HDD), η οποία απεικονίζεται στο Σχήμα 2-5. Η ΟΚΔ (ή HDD) είναι μια εναλλακτική τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση αγωγών κάτω από ευαίσθητες περιοχές ή υποδομές. Η μέθοδος ξεκινάει με διάτρηση μίας οριζόντιας οπής μικρής διαμέτρου (οπή οδηγός) κάτω από το σημείο διέλευσης (π.χ. ποταμός) με χαλύβδινο διατρητικό στέλεχος. Μόλις το χαλύβδινο διατρητικό στέλεχος εμφανιστεί στην απέναντι πλευρά της διέλευσης, προσαρμόζεται ένα ειδικό κοπτικό εξάρτημα και έλκεται και πάλι πίσω μέσα από την πιλοτική οπή. Το κοπτικό εξάρτημα διευρύνει την πιλοτική οπή ώστε να μπορεί να περάσει ο αγωγός από μέσα της. Συνήθως, ο αγωγός

17 Σελίδα 17 από 36 έλκεται από την πλευρά της διέλευσης που είναι απέναντι από το διατρητικό εξοπλισμό. Η ΟΚΔ είναι μια μέθοδος διασταύρωσης που τυπικά προσφέρει σταθερότητα και σχεδόν χωρίς απαιτήσεις συντήρησης, με ελάχιστη όχληση στην κοίτη του ποταμού ή του ρεύματος. Σχήμα 2-5 Οριζόντια Κατευθυνόμενη Διάτρηση (HDD) Πηγή: TAP (2011) Καθαρισμός και Αποκατάσταση Μετά την ολοκλήρωση της επίχωσης θα ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης. Το επιφανειακό χώμα που είχε αφαιρεθεί, θα τοποθετείται ξανά επάνω στο διάδρομο εργασίας. Οι αρχικές ισοϋψείς του εδάφους θα αποκατασταθούν με όσο το δυνατόν πιστότερο τρόπο. Ως μέρος της διαδικασίας αποκατάστασης, θα απομακρυνθούν όλα τα σημεία πρόσβασης του εξοπλισμού. Όπου είναι απαραίτητο οι όχθες των ποταμών θα σταθεροποιηθούν, θα αποκατασταθούν και σταδιακά θα αναμορφωθούν ώστε να επιστρέψει η περιοχή στην αρχική της κατάσταση.

18 Σελίδα 18 από 36 Κάθε ζημιά προερχόμενη από τις δραστηριότητες του Έργου στα αποχετευτικά και αρδευτικά συστήματα θα αποκατασταθεί σε συμφωνία με τον ιδιοκτήτη τους. Το ίδιο ισχύει για κάθε ζημιά σε δημόσιο δρόμο ή καλλιεργήσιμα τμήματα. Αγροτικές δραστηριότητες όπως το όργωμα και η βόσκηση μπορούν να συνεχιστούν μετά την κατασκευή μέσα στη ζώνη εργασίας 8μ, ωστόσο δεν επιτρέπεται το φύτεμα βαθύρριζων φυτών (δηλαδή δέντρα). Η όδευση του αγωγού θα μαρκαριστεί ώστε να μπορεί να επιθεωρηθεί από το έδαφος και τον αέρα Δοκιμές Πίεσης κατά τη Κατασκευή (Υδραυλικές Δοκιμές) Φιλοσοφία των Υδραυλικών Δοκιμών Η υδραυλική δοκιμή είναι η συνηθέστερη μέθοδος δοκιμής της ακεραιότητας ενός αγωγού και ελέγχου πιθανών διαρροών (π.χ. από ρωγμές στον αγωγό) πριν από τη θέση σε λειτουργία. Η δοκιμή περιλαμβάνει την εισαγωγή νερού στον αγωγό υπό συγκεκριμένη πίεση προκειμένου να ελεγχθεί ότι ο αγωγός δεν έχει βλάβες και δεν θα παρουσιάσει διαρροή κατά τη λειτουργία. Το πρώτο βήμα της υδραυλικής δοκιμής είναι ο καθαρισμός του αγωγού. Αυτό πραγματοποιείται με συσκευή ελέγχου της διαμέτρησης αγωγού ή «γουρουνάκι (pig)», το οποίο είναι ένα εργαλείο που εισάγεται στον αγωγό και προωθείται από την πίεση του ίδιου του προϊόντος μέσα στον αγωγό π.χ. του νερού που χρησιμοποιείται στην υδραυλική δοκιμή ή του αέρα που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των σωλήνων. Υπάρχουν τρεις βασικές δραστηριότητες που θα πραγματοποιούνται από τα γουρουνάκια πριν και μετά την υδραυλική δοκιμή: 1. Καθαρισμός του εσωτερικού του αγωγού, ο οποίος πραγματοποιείται με γουρουνάκι τύπου βούρτσας, το οποίο κινείται κατά μήκος του αγωγού με αέρα πριν από την υδραυλική δοκιμή. 2. Έλεγχο διαμετρήματος του αγωγού χρησιμοποιώντας γουρουνάκι το οποίο φέρει δίσκο διαμέτρησης αγωγού. Αυτό το γουρουνάκι διέρχεται από όλο το μήκος του αγωγού για έλεγχο για κοψίματα, ατέλειες και φθορές. Όταν εντοπίζεται κάποια γίνεται επισκευή του φθαρμένου τμήματος του αγωγού πριν από την υδραυλική δοκιμή.

19 Σελίδα 19 από Στέγνωμα του αγωγού χρησιμοποιώντας γουρουνάκια με αφρώδη υλικά για καθαρισμό, μετά την υδραυλική δοκιμή Ο αγωγός στη συνέχεια πληρώνεται με νερό υπό πίεση. Η υδραυλική δοκιμή θα πραγματοποιηθεί κατά τμήματα το μήκος των οποίων φτάνει τα 20 km. Οι δραστηριότητες υδραυλικής δοκιμής αναμένονται να απαιτήσουν 5 έως 6 μήνες συνολικά και θα ολοκληρωθούν πριν από τις δραστηριότητες θέσης σε λειτουργία. Το χρησιμοποιούμενο νερό θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από ρύπους και να είναι σχετικά ουδέτερο (ph μεταξύ 5 και 8), ενώ δεν θα χρησιμοποιούνται πρόσθετα, αντιδιαβρωτικές ουσίες ή χημικά. Στη συνέχεια πραγματοποιείται συμπίεση με αντλία υψηλής πίεσης. Μετά την πλήρωση και συμπίεση του αγωγού, και τη μέτρηση όλων των απαραίτητων παραμέτρων, πραγματοποιείται αποστράγγιση και αφύγρανση του αγωγού Πηγές Απομάστευσης Υδάτων Έχει εξεταστεί η χρήση πηγών επιφανειακών υδάτων με μεγάλη ροή νερού για την απομάστευση και την απόρριψη του νερού. Ο Πίνακας 2-1 δείχνει τις εν δυνάμει πηγές υδάτων που εντοπίζονται κατά μήκος της όδευσης του αγωγού ΤΑΡ και τους όγκους που απαιτούνται για την υδραυλική δοκιμή κάθε κύριου τμήματος. Ο χρόνος εκτέλεσης των δραστηριοτήτων υδραυλικών δοκιμών θα λαμβάνει υπόψη τις εποχικές μεταβολές των ποτάμιων ροών και των μειωμένων ροών κατά τους θερινούς μήνες. Πίνακας 2-1 Απαιτήσεις νερού για τις υδραυλικές δοκιμές Σημείο άντλησης νερού Απαιτούμενος κατά Σημείο απόρριψης νερού (Χ.Θ.) (Χ.Θ.) προσέγγιση όγκος (m 3 ) Ποταμός Έβρος (Χ.Θ. 0) Ποταμός Έβρος (Χ.Θ. 0) Ποταμός Φιλιούρης (Χ.Θ.77,4) Ποταμός Φιλιούρης (Χ.Θ.77,4) Ξηροπόταμος (Χ.Θ. 113,0) Ξηροπόταμος (Χ.Θ. 113, Ποταμός Κόσυνθος (Ξάνθης)(Χ.Θ.136,0) Ποταμός Κόσυνθος (Ξάνθης) (Χ.Θ. 136,0) Ποταμός Νέστος (Χ.Θ. 153,6) Ποταμός Νέστος (Χ.Θ. 153,6) 25230

20 Σελίδα 20 από 36 Σημείο άντλησης νερού (Χ.Θ.) Σημείο απόρριψης νερού (Χ.Θ.) Απαιτούμενος κατά προσέγγιση όγκος (m 3 ) Αγγίτης I (Χ.Θ. 223,7) Αγγίτης I (Χ.Θ. 223,7) Στρυμόνας (Χ.Θ. 290,3) Στρυμόνας (Χ.Θ. 290,3) Παρθενόρεμα (ΧΘ 382,3) Αξιός (ΧΘ 376) Παρθενόρεμα (ΧΘ 382,3) και Ποταμός (ΧΘ 419,9) Ποταμός (ΧΘ 419,9) και Αμμορυχεία (ΧΘ 469,3) Ποταμός (ΧΘ 419,9) Αμμορυχεία (ΧΘ 469,3) Αμμορυχεία (ΧΘ 469,3) Αμμορυχεία (ΧΘ 469,3) Αλιάκμονας (ΧΘ 524,6) Αλιάκμονας (ΧΘ 524,6) Πηγή: (ENT, 2012) Ο ανάδοχος της υδραυλικής δοκιμής θα λάβει έγγραφες εγκρίσεις από τις κατά τόπους αρχές και τον ιδιοκτήτη ή ιδιοκτήτες όπου βρίσκεται η πηγή νερού, πριν από την απομάστευση Επιλογές Απόθεσης / Διάθεσης Εφόσον οι δοκιμές πραγματοποιηθούν με επιτυχία, το χρησιμοποιημένο νερό θα επιστραφεί σε υδάτινο σώμα μετά την παραμονή του σε λεκάνη ιζηματοποίησης, διαμέσου της οποίας το νερό θα ρέει με πολύ χαμηλή ταχύτητα. Αυτές οι λεκάνες είναι διαστασιολογημένες έτσι ώστε να παρέχουν χρόνο κατακράτησης 5 λεπτών, ο οποίος θεωρείται επαρκής προκειμένου να επιτρέπει στα στερεά σωματίδια που έχουν απομακρυνθεί από τον αγωγό να επικάθονται και να παραμένουν στον πυθμένα της λεκάνης. Μετά την ολοκλήρωση των υδραυλικών δοκιμών, ο ρυθμός απόρριψης θα ακολουθεί τους αντίστοιχους κανόνες του ρυθμού άντλησης. Συνεπώς τα ίδια υδάτινα σώματα θα ληφθούν υπόψη κατά την απόρριψη. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις αναμένεται να είναι ελάχιστες ή αμελητέες όταν τα ποσοστά απόρριψης είναι κάτω από το 10% της ροής του ποταμού. Ο ανάδοχος των υδραυλικών δοκιμών θα λάβει έγγραφες εγκρίσεις από τις τοπικές αρχές και τον ιδιοκτήτη ή ιδιοκτήτες για το σημείο όπου θα απορριφθεί το νερό των υδραυλικών δοκιμών. Δεν θα πραγματοποιηθεί απόρριψη νερού σε οποιοδήποτε υδάτινο σώμα χωρίς την άδεια της αρμόδιας τοπικής αρχής.

21 Σελίδα 21 από Λειτουργία και Συντήρηση Επειδή ο αγωγός στην Ελλάδα θα είναι υπόγειος σε όλο το μήκος του, δεν αναμένονται αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον κατά την ομαλή λειτουργία του, ούτε επιπτώσεις. Το σύστημα του ΤAP θα βρίσκεται υπό παρακολούθηση και συντήρηση ώστε να εξασφαλίζεται ότι το σύστημα, όπως σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε και δοκιμάστηκε, παραμένει «κατάλληλο για την προοριζόμενη χρήση» καθ' όλη τη σχεδιασμένη διάρκεια λειτουργίας, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο (βλ. Ενότητα 2.6). Γενικά, θα γίνεται επόπτευση του αγωγού, έλεγχοι λειτουργίας και παρακολούθηση της κατάστασης προκειμένου να προβλέπονται προβλήματα του συστήματος και να δίνεται η δυνατότητα για έγκαιρη διόρθωσή τους. Οι εργασίες επιθεώρησης και συντήρησης κατά τη λειτουργία του αγωγού, θα περιλαμβάνουν τα παρακάτω: παρακολούθηση αγωγού, επόπτευση διαδρομής αγωγού (πιθανότατα με οχήματα και ελικόπτερα), επιθεώρηση σημείων ειδικών διασταυρώσεων, παρακολούθηση του πληθυσμού και των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται από τρίτους κοντά στην περιοχή του αγωγού, παρακολούθηση συστήματος καθοδικής προστασίας, παρακολούθηση απογραφής μηχανημάτων και εξοπλισμού, ελέγχους λειτουργίας και επαλήθευση της κατάστασης της εγκατάστασης και του εξοπλισμού, και τακτική συντήρηση εγκατάστασης και εξοπλισμού σε προκαθορισμένα διαστήματα. Ο εσωτερικός έλεγχος (με ξέστρα) του αγωγού θα πραγματοποιείται σε τακτική βάση, με σκοπό την επιβεβαίωση της γεωμετρίας του αγωγού, τον έλεγχο και παρακολούθηση του πάχους των τοιχωμάτων του αγωγού, ειδικότερα, μετά από πιθανή φθορά ή σεισμό.

22 Σελίδα 22 από Φάση Τερματισμού Λειτουργίας Η διάρκεια ζωής του αγωγού είναι σχεδιασμένη για 50 χρόνια και του εξοπλισμού του σταθμού συμπίεσης για 25 χρόνια. Σήμερα δεν μπορεί να προβλεφθεί η προσέγγιση που θα υιοθετηθεί κατά τον τερματισμό της λειτουργίας, αλλά η TAP AG δεσμεύεται ότι θα είναι η πλέον σύγχρονη τη στιγμή που θα συμβεί. Οποιεσδήποτε δραστηριότητες τερματισμού λειτουργίας θα υπόκεινται στις απαιτήσεις αδειοδότησης που θα ισχύουν εκείνη τη στιγμή και σε διαβουλεύσεις με τους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες και άλλους εμπλεκόμενους των ιδιοκτησιών και υποδομών που θα επηρεάζονται. Θα καταρτιστεί Σχέδιο Εγκατάλειψης Αγωγού που θα καλύπτει όλα τα συναφή ζητήματα πριν από οποιεσδήποτε εργασίες τερματισμού λειτουργίας. Αυτό το Σχέδιο θα υποβληθεί στις ελληνικές αρχές εγκαίρως πριν από το πέρας της διάρκειας ζωής του Έργου. Το Σχέδιο θα περιλαμβάνει επίσης μία αξιολόγηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων των προτεινόμενων μέτρων τερματισμού λειτουργίας. Οι επιπτώσεις θα εξαρτηθούν προφανώς από την προσέγγιση τερματισμού λειτουργίας και από τις διαθέσιμες τεχνικές αποσυναρμολόγησης τη στιγμή του τερματισμού λειτουργίας. Η τρέχουσα διεθνής βέλτιστη πρακτική 1, είναι να μένει ο αγωγός στο έδαφος (εγκατάλειψη στη θέση του) και να εξασφαλίζεται από δομική κατάρρευση η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει καθιζήσεις εδάφους. Σε αυτή την περίπτωση, οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, τις χρήσεις γης και τις υποδομές θα είναι ελάχιστες. Αν ο αγωγός ανασυρθεί, π.χ. για την ανάκτηση του χαλύβδινου σωλήνα, οι επιπτώσεις θα είναι παρεμφερείς με το στάδιο κατασκευής. Για τις διασταυρώσεις υποδομών και υδάτινων ρευμάτων ωστόσο, φαίνεται πιθανότερο το αντίστοιχο τμήμα του αγωγού να παραμείνει απλά στη θέση του και να διασφαλιστεί μόνο η δομική του κατάσταση. 2.6 Ασφάλεια και Έκτακτα Περιστατικά Πραγματοποιήθηκε μια προκαταρκτική εκτίμηση κινδύνου της όδευσης του αγωγού, με σκοπό να επιβεβαιωθεί η ασφάλεια του. Η προκαταρκτική εκτίμηση έδειξε πως η όδευση είναι εφικτή με σεβασμό προς την ασφάλεια του αγωγού και των παρακείμενων πληθυσμών. Σε λίγα πιο πυκνοκατοικημένα τμήματα αναγνωρίστηκε μια πιθανή βελτιστοποίηση της όδευσης ώστε να μειώσει ακόμα περισσότερο τη γειτνίαση με οικισμούς. Επιπλέον, τα πιο πυκνοκατοικημένα 1Βλ. για παράδειγμα: καιhttp://www.ukooaenvironmentallegislation.co.uk/contents/topic_files/offshore/decommissioning_pipelines.htm

23 Σελίδα 23 από 36 τμήματα που αναγνωρίστηκαν είναι σχετικά μικρά, επιτρέποντας να εφαρμοστεί μια ικανή τεχνική μετρίασης του κινδύνου όπου χρειάζεται ή απαιτείται. Μια λεπτομερής ανάλυση ασφαλείας θα πραγματοποιηθεί στις επόμενες φάσεις σχεδιασμού και επιπλέον θα είναι μέρος της διαδικασίας αδειοδότησης

24 Σελίδα 24 από 36 3 Διαδικασία Ελέγχου Βάσει της προτεινόμενης όδευσης του αγωγού, στην ευρύτερη περιοχή του προτεινόμενου Έργου αναγνωρίστηκε ένα σύνολο 26 περιοχών Natura (Πίνακας 3-1). Αυτές οι περιοχές βρίσκονται είτε στην περιοχή της όδευσης (από μερικά μέτρα έως μερικά χιλιόμετρα) ή διασχίζονται από την προτεινόμενη όδευση. Δεδομένης της ενδεχόμενης αλληλεπίδρασης μεταξύ του Έργου και των περιοχών αυτών, θεωρήθηκε ότι είναι απαραίτητη η Διαδικασία Ελέγχου για κάθε μια από αυτές τις περιοχές. Ο σκοπός του Ελέγχου είναι η αναγνώριση των πιθανών επιπτώσεων του Έργου σε κάθε μία από αυτές τις Natura 2000, είτε ξεχωριστά ή σε συνδυασμό με άλλα έργα ή σχέδια στην περιοχή και ο προσδιορισμός των πλέον πιθανών επιπτώσεων.

25 Σελίδα 25 από 36 Σχήμα 3-1 Περιοχές Natura 2000 στην ευρύτερη περιοχή του Έργου Σύστημα Συντεταγμένων: WGS 1984 Web Mercator Auxiliary Sphere Ημερ. 10/5/2013 Πηγή: NCC (2013) Στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 3-1) δίδεται η ανάλυση Ελέγχου για κάθε περιοχή Natura 2000 μαζί με το συμπέρασμα.

26 Σελίδα 26 από 36 έργου: Πίνακας 3-1 Χ.Θ. αγωγού Περιοχή /EU code Διαδικασία Ελέγχου για τις προστατευόμενες περιοχές που πιθανώς θα επηρεασθούν από το Έργο Περιγραφή της Natura 2000 Επιμέρους χαρακτηριστικά του Έργου που πιθανώς οδηγούν σε επιπτώσεις στην περιοχή Natura 2000 Πιθανές επιπτώσεις / πιθανές αλλαγές στην περιοχή Αποτέλεσμα Ελέγχου 6 GR ΖΕΠ Δάσος Δαδιάς- Σουφλίου / GR ΕΖΔ Βουνά Έβρου Η περιοχή είναι χαρακτηρισμένη ως ΕΖΔ και ως ΖΕΠ. Επίσης, είναι χαρακτηρισμένη ως Εθνικό Πάρκο βάσει της Ελληνικής Νομοθεσίας. Και οι δύο περιοχές ανήκουν στην υπο-μεσογειακή ζώνη βλάστησης και χαρακτηρίζονται από θερμόφιλες, υποηπειρωτικές δρυς. Η βλάστηση αποτελείται κυρίως από μικρές συστάδες κωνοφόρων (Pinus brutia και P. nigra) και δρυοδάσος (Quercus ilex ή Quercus rotundifolia), όπως και από άλλα τυπικά είδη μεσογειακής και υπο-μεσογειακής βλάστησης. Η περιοχή αυτή έχει σημαντική οικολογική αξία, λόγω του μεγάλου αριθμού ειδών πτηνών, ορισμένων από αυτά σπάνια στην Ευρώπη. Η περιοχή είναι σημαντικός βιότοπος για πολλά ερπετά και πτηνά, εξ αιτίας της θέσης της - είναι ένα σταυροδρόμι για τη μετανάστευση και τη φωλεοποίηση των πτηνών. Το Εθνικό Πάρκο της Δαδιάς χαρακτηρίζεται από μια πολύ μεγάλη ποικιλία αρπακτικών. Συνολικά, από τα 39 είδη αρπακτικών που υπάρχουν στην Ευρώπη, τα 36 απαντώνται στην Είκοσι τέσσερα είδη αναπαράγονται στην περιοχή μέχρι το Λίγα αναπαραγόμενα αρπακτικά (Aegypius monachus, Gyps fulvus, Neophron percnopterus, Aquila chrysaetos, Aquila pomarina, Hieraaetuspennatus) είναι σπάνια ή υπό αυστηρό καθεστώς προστασίας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Η όδευση του αγωγού είναι 3.4 km έξω από την περιοχή Natura 2000, δηλαδή. η Natura ΔΕΝ διασχίζεται από τον διάδρομο του αγωγού. Δεν αναμένεται καμία απώλεια οικοτόπου, κατακερματισμός ή όχληση στα χαρακτηριστικά ενδιαφέροντος της περιοχής από τις δραστηριότητες του έργου, το αποτύπωμα του οποίου, σε αυτή την περίπτωση, περιορίζεται στο διάδρομο κατασκευής. Λόγω της απόστασης από την όδευση του αγωγού, δεν υπάρχει πιθανότητα για άμεσες, έμμεσες ή δευτερεύουσες επιπτώσεις από το έργο, ούτε και αλλαγές στην Η περιοχή δεν από το έργο. Δεν απαιτείται και GR ΖΕΠ Νότιο Δασικό Σύμπλεγμα Έβρου Η περιοχή έχει χαρακτηρισθεί ως ΖΕΠ. Μεγάλο μέρος της περιοχής καλύπτεται από θάμνους αείφυλλων στο νότιο και νοτιοανατολικό τμήμα. Διάσπαρτες κηλίδες από Quercus spp. και μικτές κηλίδες από Quercus spp και Pinus halepensis μπορούν να βρεθούν ανάμεσα στους θάμνους αείφυλλων. Πρόκειται για σημαντική περιοχή για αναπαραγωγή και διαχείμαση αρπακτικών και άλλων σχετιζόμενων με το δάσος μόνιμων ειδών. Στα πτηνά που αναπαράγονται συμπεριλαμβάνονται μερικά από τα είδη που είναι αυστηρά στην Ευρώπη στο Μεσογειακό βίωμα (στην αναπαραγωγή). Στα είδη ενδιαφέροντος συμπεριλαμβάνονται: Haliaeetus albicilla, Neophron percnopterus, Aegypius monachus, Circaetu sgallicus, Buteo ufinus, Aquila pomarina, Aquila clanga, Aquila heliaca, Aquila chrysaetos, Hieraaetuspennatus, Falco naumanni, Bubo bubo, Hippolais olivetorum, Lanius nubicus. Η όδευση του αγωγού διασχίζει την περιοχή Natura 2000, από τη Χ.Θ. 21 κοντά στην Πυλαία μέχρι τη Χ.Θ. 34 και μετά από τη Χ.Θ έως τη Χ.Θ.51, εγγύς του οικισμού της Αμφιτρίτης. Αναμένεται οι κατασκευαστικές εργασίες όπως ο καθορισμός της κατασκευαστικής ζώνης, η διάνοιξη του ορύγματος, η τοποθέτηση του αγωγού και η αποκατάσταση, να επηρεάσουν την προστατευόμενη Οι κατασκευαστικές δραστηριότητες θα οδηγήσουν σε απώλεια οικοτόπου, κατακερματισμό και όχληση ειδών. Τα χαρακτηριστικά ενδιαφέροντος της περιοχής (πτηνά) μπορεί να επηρεαστούν. Μερικές από τις επιπτώσεις αυτής της φάσης είναι παροδικές και περιορισμένες στη ζώνη προστασίας του αγωγού. Στη φάση λειτουργίας αναμένεται μια μόνιμη απώλεια οικοτόπων στην 8m ζώνη προστασίας του αγωγού. Η περιοχή από τις δραστηριότητε ς του έργου. Απαιτείται

27 Σελίδα 27 από 36 έργου: Χ.Θ. αγωγού Περιοχή /EU code Περιγραφή της Natura 2000 Επιμέρους χαρακτηριστικά του Έργου που πιθανώς οδηγούν σε επιπτώσεις στην περιοχή Natura 2000 Πιθανές επιπτώσεις / πιθανές αλλαγές στην περιοχή Αποτέλεσμα Ελέγχου 37 GR ΖΕΠ Δέλτα Έβρου / GR ΕΖΔ Δέλτα Έβρου και Δυτικός Βραχίονας Η περιοχή χαρακτηρίζεται ως ΖΕΠ και ΕΖΔ. Η περιοχή του Δέλτα του Έβρου χαρακτηρίζεται ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ), ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), ως Σημαντική Περιοχή για τα Πτηνά (ΙΒΑ), ως περιοχή Ramsar Site και ως Εθνικό Πάρκο. Τα όρια αυτών των χαρακτηρισμένων περιοχών σχεδόν αλληλεπικαλύπτονται. Το Δέλτα του Έβρου αποτελεί έναν από τους πλέον σημαντικούς υγροτόπους, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη. Μια περιοχή έκτασης ha (8.000 ha ξηράς και ha νερού) έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο προστατευόμενων υγροτόπων της Διεθνούς Ramsar (1971), επειδή φιλοξενεί σημαντικά είδη πτηνών. Επιπρόσθετα, το Δέλτα του Έβρου χαρακτηρίζεται ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) και ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) στο δίκτυο Natura 2000 (βάσει των Οδηγιών 92/43/EΚ και 2009/147/EΚ, αντίστοιχα). Η όδευση του αγωγού είναι 3km έξω από την περιοχή Natura 2000, δηλαδή, η Natura ΔΕΝ διασχίζεται από τον διάδρομο του αγωγού. Δεν αναμένεται καμία απώλεια οικοτόπου, κατακερματισμός ή όχληση στα χαρακτηριστικά ενδιαφέροντος της περιοχής από τις δραστηριότητες του έργου, το αποτύπωμα του οποίου, σε αυτή την περίπτωση, περιορίζεται στο διάδρομο κατασκευής. Λόγω της απόστασης από την όδευση του αγωγού, δεν υπάρχει πιθανότητα για άμεσες, έμμεσες ή δευτερεύουσες επιπτώσεις από το έργο, ούτε και αλλαγές στην Η περιοχή δεν από το έργο. Δεν απαιτείται GR ΕΖΔ Ποταμός Φιλιούρης Η περιοχή έχει χαρακτηρισθεί ως ΕΖΔ. Η περιοχή εφάπτεται στα Βουνά Έβρου, είναι μια στενή κοιλάδα, με βραχώδεις όψεις και υπολείμματα από τους λόφους του Ντεμίρ Τσαλ (Σάρκα). Αποτελείται από λιβάδια και δάση δρυός. Το νέο όνομα της περιοχής Ποταμός Κοιλάδα Φιλιούρη είναι ο Λισσός Ποταμός, ο οποίος είναι πολύ μακρύς και αποτελείται από πολλά ρέματα. Η περιοχή είναι πλούσια σε αρπακτικά συμπεριλαμβανομένων των Neophron percnopterus, Gyps fulvus, Circaetus, Aquila pomarina, A. chrysaetos και πιθανώς Hieraaetus pennatus. Επιπλέον, είναι η πλέον σημαντική περιοχή για τους γύπες. Άλλα είδη που αναπαράγονται είναι τα Ciconia nigra, Dendrocopos medius και Hippolaisolivetorum. Ο ποταμός παρέχει γλυκό νερό τους παρά τη θάλασσα υγροτόπους. Η αναφορά για τον Leuciscus cephalus αφορά το macedonicus. Επί του παρόντος απειλείται από την αλόγιστη αναδάσωση πεύκων σε ανοικτά δάση δρυός, από την κατασκευή δρόμων και από την ανάπτυξη γενικά. Ωστόσο, άφθονα υπολείμματα του παραποτάμιου δάσους υπάρχουν κατά μήκος του ποταμού καθώς και διάσπαρτα μέσα σε διαφορετικές γεωργικές καλλιέργειες. Η όδευση του αγωγού διασχίζει την περιοχή Natura 2000, στη Χ.Θ εγγύς του οικισμού Λοφάριο. Αναμένεται οι κατασκευαστικές εργασίες όπως ο καθορισμός της κατασκευαστικής ζώνης, η διάνοιξη του ορύγματος, η τοποθέτηση του αγωγού και η αποκατάσταση, να επηρεάσουν την προστατευόμενη Οι κατασκευαστικές δραστηριότητες θα οδηγήσουν σε απώλεια οικοτόπου, κατακερματισμό και όχληση ειδών. Τα χαρακτηριστικά ενδιαφέροντος της περιοχής (πτηνά) μπορεί να επηρεαστούν. Μερικές από τις επιπτώσεις αυτής της φάσης είναι παροδικές και περιορισμένες στη ζώνη προστασίας του αγωγού. Στη φάση λειτουργίας αναμένεται μια μόνιμη απώλεια οικοτόπων στην 8m ζώνη προστασίας του αγωγού. Η περιοχή από τις δραστηριότητε ς του έργου. Απαιτείται

28 Σελίδα 28 από 36 έργου: Χ.Θ. αγωγού Περιοχή /EU code Περιγραφή της Natura 2000 Επιμέρους χαρακτηριστικά του Έργου που πιθανώς οδηγούν σε επιπτώσεις στην περιοχή Natura 2000 Πιθανές επιπτώσεις / πιθανές αλλαγές στην περιοχή Αποτέλεσμα Ελέγχου 112 Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) (GR ) Ποταμός Κομψάτος (νέα κοίτη) Η περιοχή καλύπτει επιφάνεια 423 εκταρίων. Ο ποταμός Κομψάτος παρέχει στη Βιστωνίδα Λίμνη με μια μεγάλη παροχή γλυκού νερού που ανέρχεται μέχρι και τα 300 λίτρα ανά δευτερόλεπτο. Κάθε χρόνο εξορύσσεται μια μεγάλη ποσότητα χαλικιών και άμμου ( m 3 /year). Στην έξοδο του Ποταμού Κομψάτου υπάρχουν υπερβοσκημένα και υποβαθμισμένα παρόχθια δάση κωνοφόρων και μια εκτεταμένη φυτεία Populus sp. Υπάρχουν ακόμα λόφου (Καρά Ογλάν) με βοσκημένα δάση δρυός και απότομες κοιλάδες (ειδικά η κοιλάδα του ποταμού Κομψάτου). Οι δασικές δομές οφείλουν πολλά στο ιστορικό βόσκησης αλλά υπάρχουν και περιοχές από πυκνό δάσος σε ρεματιές. Η περιοχή είναι σημαντική για τα ελληνικά αρπακτικά η ποικιλότητα των ειδών εμπλουτίζεται από την εγγύτητα με τη Βιστωνίδα Λίμνη και τους παρακείμενους υγροτόπους. Οι παραδοσιακές χρήσεις γης συμβάλουν στην αξία της περιοχής. Ο υπό μελέτη υγρότοπος θεωρείται είτε ως μια οικολογική μονάδα μαζί με τη Βιστωνίδα Λίμνη ή και μόνη της έχει ακόμα μεγάλη οικολογική αξία για την Ελλάδα. Είναι αξιοσημείωτο ότι υπάρχουν ακόμα η μεγάλη ποικιλότητα των βιοτόπων και τα είδη άγριας ζωής. Πολλά είδη πτηνών έχουν εδώ τον εθνικό πυρήνα κατανομής τους και ακόμα περισσότερα αναπαράγονται εντός το συνολικού Ελληνικού και Ευρωπαϊκού πληθυσμού τους σε αυτούς τους υγροτόπους. Η όδευση του αγωγού δεν διασχίζει την περιοχή Natura 2000, δηλαδή. διέρχεται περίπου 3.5km νοτίως του εγγύτερου ορίου. Ως αποτέλεσμα, δεν αναμένεται καμία επίπτωση στα χαρακτηριστικά ενδιαφέροντος της περιοχής από τις δραστηριότητες του έργου. Λόγω της απόστασης της περιοχής από τη ζώνη μελέτης του αγωγού, δεν υπάρχει πιθανότητα το προτεινόμενο έργο να έχει επιπτώσεις στην περιοχή, είτε μόνο του ή σε συνδυασμό με άλλα σχέδια ή έργα. Η περιοχή δεν από το έργο. Δεν απαιτείται Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) (GR ): Λίμνες και λιμνοθάλασσες της Θράκης Ευρύτερη περιοχή και παράκτια ζώνη H περιοχή βρίσκεται στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη και καλύπτει επιφάνεια ,98 εκταρίων, συμπεριλαμβάνοντας μια σειρά παράκτιων λιμνών. Η μεγαλύτερη από αυτές, η Βιστωνίδα Λίμνη, είναι κατά το ήμισυ υφάλμυρη και κατά το ήμισυ με γλυκό νερό, δεχόμενη παροχές γλυκού νερού από τους ποταμούς Κόσυνθο και Κομψάτο. Από την άλλη πλευρά, οι λιμνοθάλασσες Μητρικό, Βάλτος, Έλος, Πτελέα, Αλυκή, Καρατζά, Ξηρολίμνη, Λάφρι-Λαφτούδα και Πόρτο Λάγος είναι αλμυρές. Οι λίμνες Μέσση και Λάφρι-Λαφρούδα έχουν αλυκές (Νέα Κεσάνη). Υπάρχουν διαφορετικοί βιότοποι: παντού εκτεταμένοι καλαμιώνες, θάμνοι με αρμυρίκια (οι μεγαλύτεροι στην Ελλάδα), αλατούχοι βάλτοι, θίνες, οι γειτνιάζοντες λόφοι καλύπτονται από maquis και pseudomaquis και επίσης, από αγροτικές καλλιέργειες που εκτείνονται εγγύς των υγροτοπικών βιοτόπων. Επίσης, τεταρτογενείς λόφοι πλαισιώνουν την Στο βορρά, υψώνονται τα τεταρτογενή βουνά της Ροδόπης όπου κυριαρχούν pseudomaquis, δρυς και δάση πεύκης. Ο αγωγός διασχίζει την Natura 2000 νοτίως του Κοπτερού εγγύς της Γαλήνης. Αναμένεται οι κατασκευαστικές εργασίες όπως ο καθορισμός της κατασκευαστικής ζώνης, η διάνοιξη του ορύγματος, η τοποθέτηση του αγωγού και η αποκατάσταση, να επηρεάσουν την προστατευόμενη Ο αγωγός διασταυρώνεται με τον ποταμό Κομψάτο από τη Χ.Θ έως τη 113.2,στο βορειοανατολικό τμήμα της περιοχής και στο βόρειο τμήμα της περιοχής Natura από τη Χ.Θ. 120 έως Αναμένονται άμεσες επιπτώσεις από την εφαρμογή τεχνικής διέλευσης χωρίς τάφρο, όπως η διάτρηση, εγκατάσταση των εργοταξίων στο σημείο εισόδου (εργοτάξιο εισόδου) και στο σημείο εξόδου (πλευρά έλκυσης) της διάτρησης. Επίσης, αναμένονται έμμεσες επιπτώσεις όπως όχληση των ειδών. Αναμένεται απώλεια οικοτόπων (κυρίως αρόσιμη γη), κατακερματισμός και όχληση, λόγω των κατασκευαστικών εργασιών. Η παροδική απώλεια οικοτόπων περιορίζεται στη ζώνη εργασίας κατά τη φάση κατασκευής. Στη φάση λειτουργίας θα υπάρξει μόνιμη απώλεια οικοτόπων στη ζώνη 8 m προστασίας του αγωγού. Λόγω της εφαρμογής HDD, τα πλέον ευαίσθητα χαρακτηριστικά της περιοχής (Κομψάτος και η παρόχθια βλάστησή του) δεν θα επηρεασθούν. Για την υδραυλική δοκιμή δεν θα ληφθεί ούτε και θα απορριφθεί νερό στο υδάτινο Η περιοχή από τις δραστηριότητε ς του έργου. Απαιτείται

29 Σελίδα 29 από 36 έργου: Χ.Θ. αγωγού Περιοχή /EU code Περιγραφή της Natura 2000 Επιμέρους χαρακτηριστικά του Έργου που πιθανώς οδηγούν σε επιπτώσεις στην περιοχή Natura 2000 Πιθανές επιπτώσεις / πιθανές αλλαγές στην περιοχή Αποτέλεσμα Ελέγχου σώμα του Κομψάτου και για αυτό δεν αναμένονται επιπτώσεις από την εφαρμογή αυτής της μεθόδου στην περιοχή και στα χαρακτηριστικά της. 115 Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) (GR ) Κοιλάδα Κομψάτου Η περιοχή καλύπτει επιφάνεια 16,000 εκταρίων. Πρόκειται για απότομη κοιλάδα που περιβάλλεται από λόφους με φυλλοβόλα δάση (κυρίως ώριμα βοσκούμενα δάση δρυός), θάμνους και χορτολίβαδα. Η κύρια ανθρώπινη δραστηριότητα είναι η σταβλισμένη κτηνοτροφία. Πρόκειται για μία πολύ σημαντική περιοχή για αναπαραγωγή και διέλευση αρπακτικών. Τα είδη ενδιαφέροντος είναι: Haliaeetus albicilla, Gyps fulvus, Aegypius monachus, Aquila heliaca, Dendrocopos syriacus, Dendrocopos medius, Ficedula semitorquata, Emberiza hortulana. Η όδευση του αγωγού δεν διασχίζει την περιοχή Natura 2000, διότι διέρχεται περίπου 3.2km νοτίως του εγγύτερου ορίου. Ως αποτέλεσμα, δεν αναμένεται καμία επίπτωση στα χαρακτηριστικά ενδιαφέροντος της περιοχής από τις δραστηριότητες του έργου. Λόγω της απόστασης της περιοχής από τη ζώνη μελέτης του αγωγού, δεν υπάρχει πιθανότητα το προτεινόμενο έργο να έχει επιπτώσεις στην περιοχή, είτε μόνο του ή σε συνδυασμό με άλλα σχέδια ή έργα. Η περιοχή δεν από το έργο. Δεν απαιτείται 123 Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) (GR ) Λίμνες Βιστωνίς, Ισμαρίς Λιμνοθάλασσες Πόρτο Λάγος, Αλυκή Πτελέα, Ξηρολίμνη, Καρατζά H περιοχή βρίσκεται στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη και καλύπτει επιφάνεια 18, εκταρίων. Τα όρια της χαρακτηρισμένης περιοχής αλληλεπικαλύπτονται με αυτά της ΕΖΔ GR Όπως προαναφέρθηκε, η περιοχή έχει μια σειρά από παράκτιες λίμνες, με τη μεγαλύτερη από αυτές, τη Βιστωνίδα Λίμνη - κατά το ήμισυ υφάλμυρη και κατά το ήμισυ με γλυκό νερό - δεχόμενη παροχές γλυκού νερού από τους ποταμούς Κόσυνθο και Κομψάτο. Από την άλλη πλευρά, οι λιμνοθάλασσες Μητρικό, Βάλτος, Έλος, Πτελέα, Αλυκή, Καρατζά, Ξηρολίμνη, Λάφρι-Λαφτούδα και Πόρτο Λάγος είναι αλμυρές. Οι λίμνες Μέσση και Λάφρι-Λαφρούδα έχουν αλυκές (Νέα Κεσάνη). Υπάρχουν διαφορετικοί βιότοποι: παντού εκτεταμένοι καλαμιώνες, θάμνοι με αρμυρίκια (οι μεγαλύτεροι στην Ελλάδα), αλατούχοι βάλτοι, θίνες, οι γειτνιάζοντες λόφοι καλύπτονται από maquis και pseudomaquis και επίσης, από αγροτικές καλλιέργειες που εκτείνονται εγγύς των υγροτοπικών βιοτόπων. Μέρος της περιοχής είναι επίσης χαρακτηρισμένη ως ΕΖΔ GR Η όδευση του αγωγού είναι περίπου 800 m βορείως των ορίων της περιοχής. Έτσι λοιπόν, δεν θα υλοποιηθούν κατασκευαστικές εργασίες εντός της Natura Ως αποτέλεσμα, δεν αναμένονται επιπτώσεις, κυρίως λόγω της απόστασης, στα χαρακτηριστικά ενδιαφέροντος (ορνιθοπανίδα). Οι εργασίες για τον αγωγό θα περιλαμβάνουν διέλευση του ποταμού ανάντη της περιοχής με μέθοδο χωρίς διάνοιξη ορύγματος. Όμως, κάθε εν δυνάμει επίπτωση, λόγω τη διασταύρωσης με το υδάτινο ρεύμα, θα είναι παροδική και βραχύχρονη (μόνο κατά την κατασκευή) και έτσι θα είναι μη σημαντική. Λόγω της απόστασης της περιοχής από την όδευση του αγωγού, δεν θα υπάρχουν άμεσες, έμμεσες επιπτώσεις ή δευτερογενείς επιπτώσεις από το Έργο, ούτε και αλλαγές στην Η περιοχή δεν θα επηρεασθεί άμεσα από το έργο, διότι δεν θα λάβει χώρα κατασκευαστικ ή δραστηριότητα. Δεν απαιτείται Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) (GR ) Δέλτα Νέστου και λιμνοθάλασσες Κεραμωτής ευρύτερη H περιοχή βρίσκεται στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και καλύπτει επιφάνεια 22, εκταρίων. Αποτελείται από το Δέλτα του Νέστου και τις λιμνοθάλασσες Κεραμωτής. Οι κοντινότερες πόλεις και χωριά είναι η Κεραμωτή και η Χρυσούπολη, ενώ η Καβάλα απέχει 25 km και η Ξάνθη 16 km από τον υγρότοπο. Οι όχθες είναι αμμώδεις με εκτεταμένα κωνοφόρα και παρόχθια δάση. Επίσης, το μωσαϊκό των βιοτόπων στις εκβολές του ποταμού αποτελείται από καλαμιώνες, θάμνους αρμυρικιών, εσωτερικές και μεγάλες Ο αγωγός διασταυρώνεται με τον ποταμό Νέστο από τη Χ.Θ έως 158 στο βορειοανατολικό τμήμα της περιοχής. Αναμένονται άμεσες επιπτώσεις από την εφαρμογή τεχνικής διέλευσης χωρίς τάφρο, όπως η διάτρηση, εγκατάσταση των εργοταξίων στο σημείο εισόδου (εργοτάξιο εισόδου) και στο σημείο εξόδου (πλευρά έλκυσης) της διάτρησης. Επίσης, αναμένονται έμμεσες επιπτώσεις όπως όχληση των ειδών. Αναμένεται οι κατασκευαστικές εργασίες όπως ο Μέρος της ΕΖΔ έχει χαρακτηρισθεί και ως ΖΕΠ (GR ). Ο αγωγός διασχίζει την Natura 2000 στο βόρειο τμήμα της όπου η κάλυψη γης είναι αγροτικές καλλιέργειες και είναι κοντά στους οικισμούς Κρήνη και Θαλασσιά. Αναμένεται απώλεια Η περιοχή από τις δραστηριότητε ς του έργου. Απαιτείται

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Τίτλος εγγράφου: Σελίδα 2 από 110 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Αναφοράς 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR Παράρτημα 8.9 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την Σελίδα 2 από 93 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Αναφοράς 5 1.2 Νομικό καθεστώς προστασίας για την εκπόνηση της ΕΟΑ σε περιοχές του

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας. για GR1220002 και GR1220010

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας. για GR1220002 και GR1220010 Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.11- Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για GR1220002 και GR1220010 έργου: Οικολογική Αξιολόγηση για GR1220002 και GR1220010 Σελίδα 2 από 88 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Σελίδα 2 από 6 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 3 1.1 Τίτλος του Έργου 3 1.2 Είδος και Μέγεθος του Έργου 3 1.3 Θέση του Έργου 4 1.4 Κατάταξη του Έργου 6 1.5 Κύριος του Έργου 6 1.6 Ομάδα Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.8 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130006

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.8 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130006 Παράρτημα 8.8 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1130006 Σελίδα 2 από 64 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Μελέτης 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο και Καθοδήγηση για την Εκπόνηση ΕΟΑ σε περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ειδικές περιπτώσεις περιβαλλοντικών μελετών: - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Ελένη Τρύφων Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Πόσο επίκαιρο είναι το ερώτημα; Η Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 1.1 - Δείκτες Αξιολόγησης Εναλλακτικών Οδεύσεων

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 1.1 - Δείκτες Αξιολόγησης Εναλλακτικών Οδεύσεων Παράρτημα 1.1 - Δείκτες Αξιολόγησης Εναλλακτικών Οδεύσεων Τίτλος εγγράφου: Παράρτημα 1.1 Δείκτες Αξιολόγησης Εναλλακτικών Οδεύσεων Σελίδα 2 από 80 Λίστα Πινάκων Πίνακας 1-1... Δείκτες Επιλογής ς 6 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Κ/Ξ TOPMAPS Γραφείο Κτηματογράφησης για τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) Πως να δηλώσετε την ιδιοκτησία σας Εγχειρίδιο Οδηγιών

Κ/Ξ TOPMAPS Γραφείο Κτηματογράφησης για τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) Πως να δηλώσετε την ιδιοκτησία σας Εγχειρίδιο Οδηγιών Κ/Ξ TOPMAPS Γραφείο Κτηματογράφησης για τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) Πως να δηλώσετε την ιδιοκτησία σας Εγχειρίδιο Οδηγιών Καλώς ήλθατε στο Γραφείο Κτηματογράφησης που διατηρεί στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα

AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα Περιγραφή Η εκβολή του όρμου Λεύκα βρίσκεται περίπου 5 χιλιόμετρα βόρεια του οικισμού Αρνάς (ή Άρνη) στην Άνδρο. Πρόκειται για εκβολή ρύακα σχεδόν μόνιμης ροής, που τροφοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης Κατευθυντήριοι άξονες του έργου «Ανάπτυξη του τουρισμού και διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Αιολικά Πάρκα σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000 Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις, η έως σήμερα εμπειρία. Αλεξάνδρα Κόντου

Αιολικά Πάρκα σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000 Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις, η έως σήμερα εμπειρία. Αλεξάνδρα Κόντου Αιολικά Πάρκα σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000 Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις, η έως σήμερα εμπειρία Αλεξάνδρα Κόντου WINDFARMS & WILDLIFE LIFE12 BIO/GR/000554 Επίδειξη Καλών Πρακτικών με στόχο τον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ / τμ. Δυτικής Μακεδονίας: Διαδριατικός Αγωγός (Trans Adriatic Pipeline, TAP) μεταφοράς φυσικού αερίου, πρωτοβουλίες και ενέργειες τοπικών φορέων

ΤΕΕ / τμ. Δυτικής Μακεδονίας: Διαδριατικός Αγωγός (Trans Adriatic Pipeline, TAP) μεταφοράς φυσικού αερίου, πρωτοβουλίες και ενέργειες τοπικών φορέων ΤΕΕ / τμ. Δυτικής Μακεδονίας: Διαδριατικός Αγωγός (Trans Adriatic Pipeline, TAP) μεταφοράς φυσικού αερίου, πρωτοβουλίες και ενέργειες τοπικών φορέων για την αξιοποίηση προς όφελος της τοπικής κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

PAR011 - Αλυκές Λάγκερη (Πλατιά Άμμος)

PAR011 - Αλυκές Λάγκερη (Πλατιά Άμμος) PAR011 - Αλυκές Λάγκερη (Πλατιά Άμμος) Περιγραφή Ο υγρότοπος των Αλυκών Λάγγερη βρίσκεται περίπου 4 χιλιόμετρα βορειανατολικά της Νάουσας στην Πάρο. Πρόκειται για υγρότοπο που αποτελείται από δύο εποχιακά

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 10 - Συμπεράσματα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 10 - Συμπεράσματα έργου: Σελίδα 2 από 13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 10 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3 10.1 Εισαγωγή 3 10.2 Η διαδικασία της ΜΠΚΕ και τα Πρότυπα Εφαρμογής 4 10.3 Κύρια αποτελέσματα 7 10.3.1 Αποτελέσματα σχετικά με το Φυσικό Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 2 - Αιτιολόγηση Εργου

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 2 - Αιτιολόγηση Εργου Κεφάλαιο 2 - Αιτιολόγηση Εργου Έργου: Σελίδα 2 από 42 Rev.: 00 Πίνακας Περιεχομένων 2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 4 2.1 Υπόβαθρο έργου 4 2.2 Στόχοι και σημασία του έργου 5 2.3 Εναλλακτικές Οδεύσεις έργου 5 2.3.1

Διαβάστε περισσότερα

AND018 - Εκβολή ρύακα Άμπουλου (όρμος Μεγάλη Πέζα)

AND018 - Εκβολή ρύακα Άμπουλου (όρμος Μεγάλη Πέζα) AND018 - Εκβολή ρύακα Άμπουλου (όρμος Μεγάλη Πέζα) Περιγραφή Η εκβολή του ρύακα Άμπουλου (όρμος Μεγάλη Πέζα) βρίσκεται περίπου 4,5 χιλιόμετρα βόρεια του οικισμού Μακρομάνταλο στην Άνδρο. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.7 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1110009

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.7 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1110009 Τίτλος Εγγράφου: Σελίδα 2 από 82 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Μελέτης 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο και Οδηγίες για την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση των NATURA 2000 5 1.3 Προκαταρκτικά Βήματα:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή 4 2 Η όδευση του αγωγού σε τµήµατα 5

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή 4 2 Η όδευση του αγωγού σε τµήµατα 5 Έργου: Page 2 of 21 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή 4 2 Η όδευση του αγωγού σε τµήµατα 5 2.1 Πεδιάδα του Αξιού (Kp 0 65) 5 2.2 Όρος Βέρµιο (Kp 65 105) 8 2.3 Λεκάνη της Πτολεµαΐδας (Kp 105 125) 13 2.4 Όρος Άσκιο

Διαβάστε περισσότερα

MIL006 - Εκβολή Αγκάθια

MIL006 - Εκβολή Αγκάθια MIL006 - Εκβολή Αγκάθια Περιγραφή Η εκβολή στα Αγκάθια βρίσκεται στον ομώνυμο όρμο, 4,4 χιλιόμετρα περίπου βορειοδυτικά του οικισμού Εμπορειός στη Μήλο. Πρόκειται για εκβολή χειμάρρου σε άμεση αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 0 - Μη Τεχνική Περίληψη

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Κεφάλαιο 0 - Μη Τεχνική Περίληψη Κεφάλαιο 0 - Μη Τεχνική Περίληψη Εργου: Σελίδα 2 από 86 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 2 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 6 2.1 Φιλοσοφία του Έργου 6 2.2 Κύρια Χαρακτηριστικά του Συστήματος του Αγωγού 8 2.3 Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 6: Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΘΡΑΚΗΣ (EL12)

ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΘΡΑΚΗΣ (EL12) ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΘΡΑΚΗΣ (EL12) 1 Προστατευόμενες περιοχές Σύμφωνα με το Άρθρο 6 της Οδηγίας, τα ΚΜ εξασφαλίζουν τη δημιουργία μητρώου όλων των περιοχών που κείνται

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η ακριβής διαδρομή που θα ακολουθήσει ο αγωγός; Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) Ερωτήσεις και Aπαντήσεις σχετικά με το έργο

Ποια είναι η ακριβής διαδρομή που θα ακολουθήσει ο αγωγός; Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) Ερωτήσεις και Aπαντήσεις σχετικά με το έργο 1. Ποια είναι η ακριβής διαδρομή που θα ακολουθήσει ο αγωγός; (ΤΑΡ) Ερωτήσεις και Aπαντήσεις σχετικά με το έργο Η διαδρομή ξεκινά κοντά στους Κήπους και κατευθύνεται δυτικά μέσω της Θράκης, της Ανατολικής,

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 2 - Ελληνικό Εθνικό Νομικό Πλαίσιο

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 2 - Ελληνικό Εθνικό Νομικό Πλαίσιο Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 2 - Ελληνικό Εθνικό Νομικό Πλαίσιο Σελίδα 1 από 10 Τίτλος έργου 1 Διακρατική Συμφωνία μεταξύ της Δημοκρατίας της Αλβανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000 Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Το Δίκτυο Natura 2000 Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Οικολογικών Περιοχών το οποίο δημιουργήθηκε το 1992 με την

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 8 - Εκτίμηση και Αξιολόγηση επιπτώσεων και μέτρα αντιμετώπισης

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 8 - Εκτίμηση και Αξιολόγηση επιπτώσεων και μέτρα αντιμετώπισης Κεφάλαιο 8 - Εκτίμηση και Αξιολόγηση επιπτώσεων και μέτρα αντιμετώπισης Σελίδα 2 από 72 Περιεχόμενα 8 Εκτίμηση και Αξιολόγηση Επιπτώσεων και Μέτρα Αντιμετώπισης 6 8.1 Εισαγωγή 6 8.2 Τροποποίηση Όδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

AND002 - Έλος Άχλα. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία

AND002 - Έλος Άχλα. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία AND002 - Έλος Άχλα Περιγραφή Το έλος Άχλα βρίσκεται περίπου 4,5 χιλιόμετρα βόρεια βορειοανατολικά του οικισμού Στενιές της Άνδρου. Έχει καταγραφεί ως υγρότοπος και από το ΕΚΒΥ με κωδικό GR422345000 και

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ Η Λίμνη Παραλιμνίου είναι ένας εποχικός σημαντικός υδροβιότοπος της Κύπρου με σπάνια είδη πανίδας και χλωρίδας και έδωσε το όνομα και στην παρακείμενη πόλη, το Παραλίμνι.

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Παράρτημα 6.5 Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για το Τοπίο

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Παράρτημα 6.5 Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης για το Τοπίο Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας για το Τοπίο Σελίδα 2 από 64 Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή 4 2 Μεθοδολογία μελέτης 5 Περιοχή μελέτης 5 Μεθοδολογία 5 3 Γενική περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

WWF Ελλάς Φιλελλήνων Αθήνα Tηλ.: Fax:

WWF Ελλάς Φιλελλήνων Αθήνα Tηλ.: Fax: Υπόμνημα: WWF Ελλάς Φιλελλήνων 26 105 58 Αθήνα Tηλ.: 210 331 4893 Fax: 210 324 7578 www.wwf.gr Επιβεβλημένη η αλλαγή προσέγγισης ως προς την ανάπτυξη αιολικών πάρκων στην κεντρική περιοχή των νομών Έβρου

Διαβάστε περισσότερα

SAT010 - Λιμνοθάλασσα Κουφκή (η Κουφκή)

SAT010 - Λιμνοθάλασσα Κουφκή (η Κουφκή) SAT010 - Λιμνοθάλασσα Κουφκή (η Κουφκή) Περιγραφή H λιμνοθάλασσα Κουφκή (η Κουφκή) βρίσκεται περίπου 2 χλμ. νοτιοδυτικά του οικισμού Καμαριώτισσα στη Σαμοθράκη. Περιλαμβάνεται στην απογραφή του WWF Ελλάς

Διαβάστε περισσότερα

SAT001 - Εκβολή ποταμού Βάτου

SAT001 - Εκβολή ποταμού Βάτου SAT001 - Εκβολή ποταμού Βάτου Περιγραφή Η εκβολή του χειμάρρου Βάτου δεν είναι προσβάσιμη με δρόμο από τη στεριά. Προσεγγίζεται μόνο με σκάφος και βρίσκεται σε απόσταση περίπου 17 χλμ. μακριά από το λιμάνι

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων

Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων του έργου GP-WIND Πάτρα 29 Σεπτεμβρίου 2011 Αιολικά Πάρκα Παναχαϊκού & Περιβαλλοντική Παρακολούθηση Πιθανών Επιπτώσεων Κων/νος Γ. Κωνσταντακόπουλος, ΑΔΕΠ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

PAR006 - Έλος Χρυσής Ακτής

PAR006 - Έλος Χρυσής Ακτής PAR006 - Έλος Χρυσής Ακτής Περιγραφή Το έλος Χρυσής Ακτής βρίσκεται περίπου 1,2 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του οικισμού Δρυός στην Πάρο. Πρόκειται για μικρό εποχιακό λιμνίο υφάλμυρου νερού με περιορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Page 1 of 6 Project Title: Trans Adriatic Pipeline - TAP Έγγραφο Οδηγός Εγγράφου GPL00-ASP-642-Y-TAE-0046 00 Κεφάλαιο 0 - Μη Τεχνική Περίληψη GPL00-ASP-642-Y-TAE-0047 00 Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή GPL00-ASP-642-Y-TAE-0049

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.1 - Ανατολικό Τμήμα - Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Χλωρίδας και Βλάστησης

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.1 - Ανατολικό Τμήμα - Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Χλωρίδας και Βλάστησης Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.1 - Ανατολικό Τμήμα - Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Χλωρίδας και Βλάστησης Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 6.5.1 - Ανατολικό Τμήμα - Μελέτη Υφιστάμενων Δεδομένων Χλωρίδας

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

SAT013 - Εκβολή Ξηροποτάμου

SAT013 - Εκβολή Ξηροποτάμου SAT013 - Εκβολή Ξηροποτάμου Περιγραφή Η εκβολή Ξηροποτάμου βρίσκεται περίπου 5,4 χιλιόμετρα νότια - νοτιοδυτικά από τον οικισμό της Σαμοθράκης. Πρόκειται για έναν εποχικό ρύακα που δέχεται νερό από μια

Διαβάστε περισσότερα

Πικέρμι, 21/10/2011. Αρ. Πρωτ.: 2284 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πικέρμι, 21/10/2011. Αρ. Πρωτ.: 2284 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Πικέρμι, 21/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 2284 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Φορέας Υλοποίησης του Έργου: «Πράσινο Νησί Αη Στράτης», καλεί εντός δέκα πέντε (15 ) ημερών από

Διαβάστε περισσότερα

MIL019 - Εποχικό αλμυρό λιμνίο όρμου Αγ. Δημητρίου

MIL019 - Εποχικό αλμυρό λιμνίο όρμου Αγ. Δημητρίου MIL019 - Εποχικό αλμυρό λιμνίο όρμου Αγ. Δημητρίου Περιγραφή Το εποχιακό αλμυρό λιμνίο Αγ. Δημητρίου βρίσκεται στον ομώνυμο όρμο, 2,3 χιλιόμετρα περίπου βόρεια του οικισμού Εμπορειός στη Μήλο. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά και Οικονομικά οφέλη των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου NATURA Γεωργία Πιλιγκότση MSc Οικονομολόγος Περιβάλλοντος

Κοινωνικά και Οικονομικά οφέλη των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου NATURA Γεωργία Πιλιγκότση MSc Οικονομολόγος Περιβάλλοντος Κοινωνικά και Οικονομικά οφέλη των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 Γεωργία Πιλιγκότση MSc Οικονομολόγος Περιβάλλοντος Διαχειρίζομαι μια προστατευόμενη περιοχή Προστατεύω τη βιοποικιλότητα

Διαβάστε περισσότερα

SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου

SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου SAM009 - Εκβολή Ποτάμι Καρλοβάσου Περιγραφή Ο υγρότοπος της εκβολής Ποτάμι Καρλοβάσου, βρίσκεται 2,5 χιλιόμετρα βοριοδυτικά του οικισμού Λέκα και υπάγεται διοικητικά στον Δήμο Σάμου. Πρόκειται για εκβολή

Διαβάστε περισσότερα

AND011 - Έλος Καντούνι

AND011 - Έλος Καντούνι AND011 - Έλος Καντούνι Περιγραφή Το έλος Καντούνι βρίσκεται νότια - νοτιοανατολικά στο όριο του χωριού Κόρθι στην Άνδρο. Πρόκειται για υποβαθμισμένη εκβολή που τροφοδοτείται από έναν ρύακα σχεδόν μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

SAM002 - Έλος Μεσοκάμπου

SAM002 - Έλος Μεσοκάμπου SAM002 - Έλος Μεσοκάμπου Περιγραφή Το έλος Μεσοκάμπου βρίσκεται περίπου 3 χιλιόμετρα νότια - νοτιοδυτικά από το Παλαιόκαστρο, στο Δήμο Σάμου. Περιλαμβάνεται στην εθνική απογραφή με κωδικό GR412341000 και

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 2 - Περιγραφή Εγκεκριμένου Έργου

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 2 - Περιγραφή Εγκεκριμένου Έργου Κεφάλαιο 2 - Περιγραφή Εγκεκριμένου Έργου Σελίδα 2 από 12 Περιεχόμενα 2 Περιγραφή του Εγκεκριμένου Έργου 3 2.1 Επισκόπηση του Έργου TAP 3 2.1.1 Αιτιολόγηση του Έργου 3 2.1.2 Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΓΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΑΓΩΓΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 08.06.2011 ΑΓΩΓΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΧΑΡΤΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΚΙΡΛΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΣΠΡΟΦΟΣ 1 1. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Οριοθέτησης Περιεχομένου της ΜΠΚΕ (Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων) TAP Ελλάδα - Ανατολικό Τμήμα

Έκθεση Οριοθέτησης Περιεχομένου της ΜΠΚΕ (Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων) TAP Ελλάδα - Ανατολικό Τμήμα Έκθεση Οριοθέτησης Περιεχομένου της ΜΠΚΕ (Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων) TAP Ελλάδα - Ανατολικό Τμήμα Page 2 of 186 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0 ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 12 0.1 Εισαγωγή 12 0.2 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων»

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» «Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» (ΟΔΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ASPROFOS ENGINEERING S.A.

ASPROFOS ENGINEERING S.A. ASPROFOS ENGINEERING S.A. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Γιώτη Ευαγγελία 1 - Χουρμουζιάδης Δημήτρης 2 1 Γεωγράφος Ειδικός Γεωπληροφορικής, MSc 2 Δασολόγος

Διαβάστε περισσότερα

SAM003 - Έλος Γλυφάδας

SAM003 - Έλος Γλυφάδας SAM003 - Έλος Γλυφάδας Περιγραφή Το έλος Γλυφάδας βρίσκεται βορειοανατολικά του Ηραίου, στην νοτιοδυτική πλευρά του αεροδρομίου Σάμου, στο Δήμο Σάμου. Περιλαμβάνεται στην εθνική απογραφή με κωδικό GR412342000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΝΑΤURA Ελενα Στυλιανοπούλου. Τμήμα Περιβάλλοντος Μάϊος 2014

ΔΙΚΤΥΟ ΝΑΤURA Ελενα Στυλιανοπούλου. Τμήμα Περιβάλλοντος Μάϊος 2014 ΔΙΚΤΥΟ ΝΑΤURA 2000 Ελενα Στυλιανοπούλου Τμήμα Περιβάλλοντος Μάϊος 2014 Το Δίκτυο Natura 2000 Είναι Δίκτυο Οικολογικών Περιοχών το οποίο δημιουργήθηκε το 1992 με την υιοθέτηση της Οδηγίας των Οικοτόπων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Αναστασία Στρατηγέα. Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Δρ. Ε.Μ.Π., Μέλος Ε.Δ.Ι.Π. Ε.Μ.Π.

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Αναστασία Στρατηγέα. Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Δρ. Ε.Μ.Π., Μέλος Ε.Δ.Ι.Π. Ε.Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σκοποί και Στόχοι του Έργου. Χρήση Φυσικού Αερίου. Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων. Ασφάλεια. Εκτίμηση Κόστους

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σκοποί και Στόχοι του Έργου. Χρήση Φυσικού Αερίου. Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων. Ασφάλεια. Εκτίμηση Κόστους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοποί και Στόχοι του Έργου Χρήση Φυσικού Αερίου Χαρακτηριστικά Σωληνώσεων Ασφάλεια Εκτίμηση Κόστους Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Χάρτες Διαδρομή Σωληνώσεων ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 25-9-2013 Η.Π. 52983/1952 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Πολιτική και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Περιβαλλοντική Πολιτική και Βιώσιμη Ανάπτυξη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιβαλλοντική Πολιτική και Βιώσιμη Ανάπτυξη Ενότητα 03: Περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Πολυξένη Ράγκου Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ H Οδηγία 2006/118/ΕΚ ορίζει τα υπόγεια ύδατα ως πολύτιμο φυσικό πόρο, που θα πρέπει να προστατεύεται από την υποβάθμιση και τη ρύπανση. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

AIG003 - Εκβολή ρύακα Αννίτσα

AIG003 - Εκβολή ρύακα Αννίτσα AIG003 - Εκβολή ρύακα Αννίτσα Περιγραφή Η εκβολή του ρύακα Αννίτσα βρίσκεται περίπου 1,4 χιλιόμετρα ανατολικά - νοτιοανατολικά από τον οικισμό Άλωνες και υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Αίγινας. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα LIFE Φύση «Αποκατάσταση και διαχείριση της λιμνοθάλασσας ράνας στο έλτα Έβρου»

Το πρόγραμμα LIFE Φύση «Αποκατάσταση και διαχείριση της λιμνοθάλασσας ράνας στο έλτα Έβρου» LIFE 00 NAT/ GR/ 7198 «RESTORATION AND CONSERVATION MANAGEMENT OF DRANA LAGOON IN EVROS DELTA» Το πρόγραμμα LIFE Φύση «Αποκατάσταση και διαχείριση της λιμνοθάλασσας ράνας στο έλτα Έβρου» Ευρωπαϊκή Ένωση/

Διαβάστε περισσότερα

AIG001 - Εκβολή Μαραθώνα (Βιρού)

AIG001 - Εκβολή Μαραθώνα (Βιρού) AIG001 - Εκβολή Μαραθώνα (Βιρού) Περιγραφή Η εκβολή Μαραθώνα (Βιρού ή «Λίμνη») βρίσκεται περίπου 1,6 χιλιόμετρα βόρεια βορειοδυτικά από τον οικισμό Αιγηνίτισσα και υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Αίγινας.

Διαβάστε περισσότερα

Η συνολική κατανοµή των συστηµάτων θέρµανσης, σύµφωνα µε µελέτη που εκπονήθηκε από το ΥΠΕΧΩ Ε για το Νοµό Καβάλας διαµορφώνεται ως εξής:

Η συνολική κατανοµή των συστηµάτων θέρµανσης, σύµφωνα µε µελέτη που εκπονήθηκε από το ΥΠΕΧΩ Ε για το Νοµό Καβάλας διαµορφώνεται ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 139 10. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 10.1 ΡΥΠΑΝΣΗ 10.1.1 Ατµοσφαιρική ρύπανση Κύριες πηγές της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην πόλη της Καβάλας είναι η οδική κυκλοφορία, οι εγκαταστάσεις βιοµηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Το μητρώο των προστατευόμενων περιοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα, που περιγράφεται στο Άρθρο 6 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες (Παράρτημα IV

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 9 - Σύνοψη και συμπεράσματα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 9 - Σύνοψη και συμπεράσματα Κεφάλαιο 9 - Σύνοψη και συμπεράσματα Σελίδα 2 από 4 Περιεχόμενα 9 Συμπεράσματα 3 Σελίδα 3 από 4 9 Συμπεράσματα Η παρούσα μελέτη τροποποίησης ΑΕΠΟ περιγράφει μια σειρά από αλλαγές στην όδευση του αγωγού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για τη ρύθμιση της θήρας στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για τη ρύθμιση της θήρας στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού Πληροφορίες :Δ. Μπαρέλος ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλέφωνο :26810 71919 Fax :26810 42855 Άρτα, 19 Σεπτεμβρίου 2016 Αριθ. Πρωτ.:796 ΠΡΟΣ Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Γιάννη Τσιρώνη ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ξέφρενη ανάπτυξη της τεχνολογίας την τελευταία πεντηκονταετία είχε και έχει σαν επακόλουθο εκτεταµένες οικολογικές καταστροφές που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ενότητα 1: Εισαγωγή Eαρινό 2013-2014 Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 17: ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 17: ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΚΕ) ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΙΝΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 17: ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σελίδα xiii Πρωτοπόροι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (EL11)

ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (EL11) ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (EL11) 1 Προστατευόμενες περιοχές Σύμφωνα με το Άρθρο 6 της Οδηγίας, τα ΚΜ εξασφαλίζουν τη δημιουργία μητρώου όλων των περιοχών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικοί Βιότοποι. Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία

Ελληνικοί Βιότοποι. Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να γνωρίσουμε και να καταγράψουμε τους ελληνικούς βιότοπους και να εντοπίσουμε τα ζώα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με κατασκευή υπογείου δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις του αγροκτήματος τοπικής κοινότητας Θουρίου του δήμου Ορεστιάδας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Αντικείμενο μελέτης Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000»

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000» ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000» Συμμετοχή στη στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Πολιτιστικά τοπία σε περιοχές Natura 2000 Προκλήσεις και προοπτικές» 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις. Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και. Μεταφορά, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού. Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων Και Λιπαντικών ΕΜΠ.

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και. Μεταφορά, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού. Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων Και Λιπαντικών ΕΜΠ. Φυσικού Μεταφορά,, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού Φυσικού Αγωγοί Μεταφοράς Φυσικού Οι αγωγοί μεταφοράς φυσικού αερίου διακρίνονται ανάλογα με την πίεση σε: Αγωγούς μεταφοράς Υψηλής Πίεσης (40 100 bar) Αγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ: Περιπατητικές διαδρομές στο Νέστο, τη Βιστωνίδα και την Ισμαρίδα

ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ: Περιπατητικές διαδρομές στο Νέστο, τη Βιστωνίδα και την Ισμαρίδα 10005334, Λέξεις:958 Συντάκτης:Γιούλτση Π. Επείγον:5 Κατηγορία:Εσωτερικό Είδος:Ειδικό θέμα-ανάλυση Θέματα:Περιβάλλον, Ταξίδια και διαδρομές Θεσσαλονίκη (Ελλάδα), 31/05/2011 10:12 (ΑΠΕ-ΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

AND007 - Εκβολή Γιάλια (Ρύακα Αφουρσές)

AND007 - Εκβολή Γιάλια (Ρύακα Αφουρσές) AND007 - Εκβολή Γιάλια (Ρύακα Αφουρσές) Περιγραφή Η εκβολή Γιάλια (Ρύακα Αφουρσές) βρίσκεται περίπου 1 χιλιόμετρο νοτιοανατολικά του οικισμού Στενιές Άνδρου. Πρόκειται για έναν σχετικά υποβαθμισμένο υγρότοπο

Διαβάστε περισσότερα

AND001 - Έλος Βιτάλι. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία. Καθεστώτα προστασίας

AND001 - Έλος Βιτάλι. Περιγραφή. Γεωγραφικά στοιχεία. Θεμελιώδη στοιχεία. Καθεστώτα προστασίας AND001 - Έλος Βιτάλι Περιγραφή Το έλος Βιτάλι βρίσκεται περίπου 2,5 χιλιόμετρα ανατολικά του ομώνυμου οικισμού στην Άνδρο. Έχει καταγραφεί ως υγρότοπος και από το ΕΚΒΥ με κωδικό GR422343000 και όνομα "Έλος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Θράκης Πρόταση για τον προσδιορισμό των όρων και των ορίων των περιοχών προστασίας στους υγροβιοτόπους Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης Γ. Ανδρέου, Ι. Δάφνης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοποριακή χρήση εκρηκτικών υλών: Εκσκαφή με χρήση εκρηκτικών υλών υπόγειου χώρου στάθμευσης στο ιστορικό κέντρο του Bergen (Νορβηγία)

Πρωτοποριακή χρήση εκρηκτικών υλών: Εκσκαφή με χρήση εκρηκτικών υλών υπόγειου χώρου στάθμευσης στο ιστορικό κέντρο του Bergen (Νορβηγία) Πρωτοποριακή χρήση εκρηκτικών υλών: Εκσκαφή με χρήση εκρηκτικών υλών υπόγειου χώρου στάθμευσης στο ιστορικό κέντρο του Bergen (Νορβηγία) αποσπάσματα από την παρουσίαση του A. Fauske της Dyno Nobel Τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Προστασία του περιβάλλοντος

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Προστασία του περιβάλλοντος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Προστασία του περιβάλλοντος Η προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος προβλέπεται από το Σύνταγμα της χώρας και συγκεκριμένα στο άρθρο 24, όπου αναφέρονται τα εξής: «Το κράτος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ H Οδηγία 2006/118/ΕΚ ορίζει τα υπόγεια ύδατα ως πολύτιμο φυσικό πόρο, που θα πρέπει να προστατεύεται από την υποβάθμιση και τη ρύπανση. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*) : Eva Lichtenberger

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*) : Eva Lichtenberger ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 22.6.2012 2011/0309(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ: Λιγνιτωρυχείο Πτολεμαΐδας. Ο πλούτος του υπεδάφους της Ελληνικής γης

ΔΕΗ: Λιγνιτωρυχείο Πτολεμαΐδας. Ο πλούτος του υπεδάφους της Ελληνικής γης ΔΕΗ: Λιγνιτωρυχείο Πτολεμαΐδας Ο πλούτος του υπεδάφους της Ελληνικής γης Η εκμετάλλευση του λιγνίτη Ο λιγνίτης αποτελεί την κατεξοχήν ενεργειακή πρώτη ύλη της Ελλάδας και τη βάση των αναπτυξιακών

Διαβάστε περισσότερα

εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την

εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την Αναγκαίες Μελέτες Υποβάθρου για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την Περιβαλλοντική Ευθύνη Σπύρος Παπαγρηγορίου, α αγρηγορ ου, Π.Μ. Μέλος ΜΕΠΑΑ/ ΤΕΕ 30 IOYNIOY 2010 Πλαίσιο Περιβαλλοντικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο JUNIPERCY LIFE10 NAT/CY/000717 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο 3ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2014 2 JUNIPERCY ΤΟ ΕΡΓΟ JUNIPERCY Το έργο «Βελτίωση της κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Ελαχιστοποίηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Minimising Environmental Impact)

Ενότητα 1: Ελαχιστοποίηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Minimising Environmental Impact) Το παρόν αποτελεί την ακριβή μετάφραση του κειμένου του Οδηγού Καλών Πρακτικών που υπάρχει στο site του έργου http://www.project-gpwind.eu/ και ακολουθεί την δομή του site. Για κάθε μία από τις τρεις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

SAT002 - Εκβολή ρύακα Φονιά

SAT002 - Εκβολή ρύακα Φονιά SAT002 - Εκβολή ρύακα Φονιά Περιγραφή Ο ρύακας Φονιάς και η εκβολή του βρίσκονται 11,3 χλμ.α-βα της Χώρας στη νήσο Σαμοθράκη. Πρόκειται στην ουσία για δύο εκβολές σε απόσταση μερικών μέτρων η μια από την

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Το μητρώο των προστατευόμενων περιοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα, που περιγράφεται στο Άρθρο 6 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες (Παράρτημα IV

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα τεχνική έκθεση έχει βασιστεί στην πρώτη από τις δυο δέσμες μέτρων, στις οποίες κατέληξε η έκθεση του WWF Ελλάς προς το δήμο Μαλίων.

Η παρούσα τεχνική έκθεση έχει βασιστεί στην πρώτη από τις δυο δέσμες μέτρων, στις οποίες κατέληξε η έκθεση του WWF Ελλάς προς το δήμο Μαλίων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΑΛΙΩΝ Προϋπολογισμός: 46.635,00 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_SKOPELAKIA 11,96 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_SKOPELAKIA 11,96 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 11.963,2 kwp στη θέση

Διαβάστε περισσότερα

SD-ECO ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ Ή ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ

SD-ECO ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ Ή ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ 2003-2012 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ Ή ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ Οριστική Μελέτη Αποχετευτικού ικτύου & Προκαταρκτική Μελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων.. Ροδολίβους.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000»

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000» Ανοικτή Εκδήλωση Ενημέρωσης με θέμα: «Προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» Αξός Μυλοποτάμου, 29 Μαΐου 2016 «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000» Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ Φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ

Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ για έναν ζωντανό πλανήτη Ιόλη Χριστοπούλου, WWF Ελλάς Αθήνα, 14 εκεµβρίου 2006 Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ Εισαγωγή οµή & περιεχόµενο Παράδειγµα

Διαβάστε περισσότερα