ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Α1-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α2- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Α4-ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Α5- ΛΟΙΠΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Α1-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α2- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Α4-ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Α5- ΛΟΙΠΑ"

Transcript

1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β Γ Ε ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ - ΑΓΟΡΑ Ξ.Τ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΩΝ Ξ.Ν ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ - Ξ.Τ. ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΘΥΡΙ ΩΝ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ζ Η Θ Ι Κ ΚΑ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Α-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α2- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Α-Ι ΙΩΤΩΝ Α4-ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Α5- ΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Β- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (ΟΨΕΩΣ, ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΙ, ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) Β2- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Β-ΕΠΙΤΑΓΕΣ Β4- ΠΟΛΙΤΙΚΗ VALEUR Β5- ΟΡΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Ή ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΝΕΓΓΥΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ DIAS - DEBIT, DIAS TRANSFER, ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΗ ΚΑΡΤΕΣ Ι- ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ Ι2- ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ INTERNET BANKING ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ / 0 ΤΕΛ.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: /202

2 Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υπολογίζεται επί του συνολικού εγκριθέντος ποσού (ή ορίου για τα Κεφάλαια Κίνησης) ΕΛΑΧΙΣΤΟ 0.50% 5 - Έξοδα για την εξέταση των Επιχειρηµατικών ανείων 2 έως και Έξοδα ιαχείρισης, Χρήσης και Επαναξιολόγησης Λογαριασµών Επιχειρηµατικών Αδανείων (Κεφάλαια Κίνησης, Ανοιχτά Επαγγελµατικά, Χρεωλυτικά) ,40 από ,0 & άνω 2,20 Έξοδα Επαναξιολόγησης Λογαριασµών Επιχειρηµατικών ανείων (Τοκοχρεολυτικά 20 Παγίων) Έξοδα Τροποποίησης Όρων Σύµβασης 4 Επιχειρηµατικού ανείου κατόπιν αίτησης πελάτη 0.50% 5 (υφιστάµενων δανείων) ΜΕΓΙΣΤΟ 5 Προµήθεια εκχώρησης Γεγενηµένων Απαιτήσεων Προµήθεια ιαχείρισης Μεταχρονολογηµένων Επιταγών σε ενέχυρο Καταβάλλεται µαζί µε το αίτηµα δανείου, ανεξαρτήτως έγκρισης ή απόρριψης. Το συνολικό ποσό των εξόδων θα εισπράτεται κατά την πρώτη εκταµίευση, αφαιρουµένου του ελαχίστου ποσού που καταβλήθηκε κατά την αίτηση Το συγκεκριµένο έξοδο υπολογίζεται επί του ορίου στα Κεφάλαια Κίνησης και επί του εκάστοτε υπολοίπου στα δάνεια Παγίων Εγκαταστάσεων και Εξοπλισµού και χρεώνεται σε δύο δόσεις 0/06 και /2 κάθε έτος (ανά εξάµηνο µαζί µε τους τόκους) Το συγκεκριµένο έξοδο χρεώνεται άπαξ 0/06 κάθε έτος και είναι απαιτητό µετά από 0 ηµέρες. Υπολογίζεται επί του συνολικού εγκριθέντος ορίου για τα Κεφάλαια Κίνησης ή επί του υπολοίπου για τα Παγίων και εισπράτονται εφάπαξ ανά τροποποίηση Η προµήθεια εισπράττεται κατά την η εκταµίευση. Τα έξοδα επίδοσης προεισπράττονται ή χρεώνεται ο δανειακός λογαριασµός Οι προµήθειες εισπράττονται ανά τεµάχιο. Προµήθεια ιαχείρισης Συναλλαγµατικών σε Επιπλέον 2 ανά τεµάχιο ενέχυρο 8 Έξοδα Επιστροφής Απλήρωτης Επιταγής ή Συναλλαγµατικής σε ενέχυρο Τράπεζας ωδεκανήσου 2 Άλλης Τράπεζας 45 Έξοδα Επαναγοράς Ακάλυπτης επιταγής σε 9 Ενέχυρο Έξοδα για χορήγηση επιστολής εκδήλωσης «καταρχήν θετικού ενδιαφέροντος» προς τις 0 0 επιτροπές υπαγωγής επενδύσεων σε αναπτυξιακούς νόµους Ανά τεµάχιο Α.2 ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ Προµήθεια Έκδοσης Εγγυητικής Επιστολής σε Ευρώ Α κατηγορίας (συµµετοχή σε διαγωνισµούς, παράδοση εµπορευµάτων από 0.45% 25 - µεταφορικές και τελωνεία) Προµήθεια Έκδοσης Εγγυητικής Επιστολής σε 2 Ευρώ Β κατηγορίας (καλής εκτέλεσης 0.70% - συµβάσεων). Προµήθεια Έκδοσης Εγγυητικής Επιστολής σε Ευρώ Γ κατηγορίας (λήψη προκαταβολών, πληρωµή εµπορευµάτων, πληρωµή δασµών,.20% 45 - προκαταβολών, αστικά, αντικατάσταση δεκάτων, πρακτορείας ΕΟΤ, ΙΑΤΑ, κλπ) ΜΕΓΙΣΤΟ > Οι προµήθειες των E/E προεισπράττονται κατά αδιαίρετο τρίµηνο (αρχή τριµήνου). > Για την Ε/Ε ορισµένου χρόνου πρέπει να επιδιώκεται η επιστροφή του πρωτότυπου. Αν δεν επιστραφεί θα γίνεται η εξαγωγή της µε την παρέλευση ενός µήνα από την λήξη της. > Για Ε/Ε αορίστου διάρκειας η προµήθεια εισπράττεται µέχρι την επιστροφή του πρωτοτύπου, ενώ για Ε/Ε ορισµένου χρόνου µέχρι τη λήξη τους. Εφόσον η λήξη δεν συµπίπτει µε λήξη τριµήνου, εισπράττεται ολόκληρη η προµήθεια του τριµήνου µέσα στο οποίο λήγει η Ε/Ε. Προµήθεια Έκδοσης Εγγυητικής Επιστολής 4.20% 0 Εξωτερικού Λοιπά Έξοδα Έκδοσης ΕΕ Εξωτερικού 5 5 (ταχυδροµικά, τηλεγραφικά, τηλεφωνικά, κλπ) > Εξαγωγή της Ε/Ε από τους λ/σµους τάξεως γίνεται µε την επιστροφή του πρωτοτύπου. > Η έκδοση Ε/Ε Εξωτερικού επιβαρύνεται µε έξοδα SWIFT Έξοδα Κατάπτωσης Εγγυητικής Επιστολής 5 - Πλέον των πραγµατικών εξόδων 7 Έξοδα Τροποποίησης, Παράτασης Εγγυητικής Επιστολής Εσωτερικού 25 Αναλόγως Κατηγορίας Α Κατηγορία Εξωτερικού 5 Β Κατηγορία Γ Κατηγορία Έκδοση εγγυητικής επιστολής βάσει νοµότυπης 8 ενεχυρίασης εγγυητικής επιστολής άλλης 0.50% 6 Τράπεζας ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για έκδοση ΕΕ µε διασφάλιση "Ενεχυρίαση Κατάθεσης", σε πελάτες µε εξαιρετική συναλλακτική σχέση, υπάρχει δυνατότητα προνοµιακότερης τιµολόγησης, µετά από εισήγηση του καταστήµατος και έγκριση από το αρµόδιο Εγκριτικό Κλιµάκιο. 2 / 0 ΤΕΛ.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: /202

3 Α. Ι ΙΩΤΩΝ Έξοδα Εξέτασης ανείων προς Ιδιώτες 5 Εισπράττονται εφάπαξ κατά την αίτηση του δανείου ανεξαρτήτως απόφασης ΕΚ (έγκριση ή απόρριψη) 2 Ετήσια συνδροµή Ανοικτών ανείων Ιδιωτών 5 Χρεώνεται εφάπαξ στο τέλος του έτους Έξοδα Τροποποίησης Όρων Σύµβασης ανείων έως και Ιδιωτών κατόπιν αιτήµατος του πελάτη. από έως και από έως και από και άνω 0 Εισπράττονται εφάπαξ εφόσον η τροποποίηση δεν συµπίπτει χρονικά µε την τυχόν επαναξιολόγηση του δανείου. Α.4 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Έξοδα ρύθµισης Οριστικών Καθυστερήσεων Εφάπαξ 5 Aνά άνειο 2 Έξοδα Έκδοσης ιαταγής Πληρωµής κατά Οφειλέτη Μέχρι ποσό 2.00 από 2.000, από , από , Πάνω από Το σύνολο των εξόδων αυτής της κατηγορίας περιλαµβάνει την αξία γραµµατίου ικηγορικού Συλλόγου, την αµοιβή δικηγόρου και επιβαρύνεται επιπλέον µε ΦΠΑ και όσα τυχόν περαιτέρω έξοδα επιδικάσει το ικαστήριο. Έξοδα παράστασης δικηγόρου σε Ανακοπή ιαταγής Πληρωµής Εφάπαξ 5 25 Έξοδα εγγραφής Προσηµείωσης Υποθήκης µε 4 βάση ιαταγή Πληρωµής Εφάπαξ Έξοδα δήλωσης Αναγγελίας σε Πλειστηριασµό Εφάπαξ 5 5 ανά Κτηµατολογική Μερίδα µε µέγιστο τα 0 Α.5 ΛΟΙΠΑ Μεταφορά σύµβασης πιστοδότησης σε άλλη τράπεζα Πάγιο 50-2 Έξοδα Νοµικού Ελέγχου Ακινήτου εφάπαξ 0 Έξοδα Εκτίµησης Ακινήτου 2-4 Έξοδα Επανεκτίµησης Ακινήτου 2-5 Έξοδα Ελέγχου Προϋπολογισµού 45 6 Έξοδα Πιστοποίησης Προόδου έργου 45 - ανά Κτηµατολογική Μερίδα µε µέγιστο τα 0 Για εκτιµήσεις ακινήτων και πιστοποιήσεις εκτός Ρόδου, Κώ, Καλύµνου και σε απόσταση µεγαλύτερη των 20 χλµ οι αµοιβές προσαυξάνονται κατά 20%. 7 Έξοδα Επίδοσης Τα πραγµατικά καταβαλλόµενα στους συνεργαζόµενους δικαστικούς επιµελητές. 8 Έξοδα Εγγραφής Προσηµείωσης Υποθήκης σε Ακίνητο, Γραµµάτιο Προείσπραξης, Αµοιβή ικηγόρου, Τέλη, Έξοδα Μεταγραφής Έξοδα παράστασης ενώπιον Μονοµελούς 9 Πρωτοδικείου για Μεταρρύθµιση Απόφασης 28 Προσηµείωσης Επί εγγραφής προσηµείωσης υποθήκης εκδίδεται γραµµάτιο προείσπραξης του δικηγορικού Συλλόγου της Ρόδου, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το ποσό της προσηµείωσης: Για ποσό προσηµείωσης µέχρι 29.47,0 ποσοστό %. Για το ποσό προσηµείωσης που υπερβαίνει τα 29.47,0 και µέχρι το ποσό των 46.75,4 ποσοστό 0.5% Για το ποσό που υπερβαίνει τα 46.75,4 και έως τα ,29 ποσοστό 0.2% Για το ποσό προσηµείωσης άνω των ,29 ποσοστό 0.% Επί του ποσού του οποίου προκύπτει, παρακρατείται ποσοστό 2% για κρατήσεις υπέρ διάφορων ταµείων. Το άνω ποσό γραµµατίου προείσπραξης ισχύει για το ικηγορικό Σύλλογο Ρόδου ενώ διαµορφώνεται αντίστοιχα µε τα ελάχιστα όρια που καθορίζουν οι κατά τόπο λοιποί ικηγορικοί Σύλλογοι. Εκτός από το ποσό του γραµµατίου προείσπραξης του ικηγορικού Συλλόγου, ο δικηγόρος δικαιούται να λαµβάνει αµοιβή ποσού µέχρι 70 ανάλογα µε την δυσκολία της υπόθεσης. ΤΕΛΗ ( ΟΥ ) : Ποσοστό 5 επί του ποσού της προσηµείωσης, πλέον ποσού 4.99 για µεταγραφή της απόφασης προσηµείωσης σε ένα ακίνητο, το οποίο προσαυξάνεται κατά 0.7 για κάθε επιπλέον ακίνητο. ΤΑΧ ΙΚ (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ): Ποσοστό 2.5 επί του ποσού της προσηµείωσης για µεταγραφή της απόφασης στα κτηµατολογικά βιβλία. 0 Έξοδα τροπής Προσηµείωσης σε Υποθήκη Εφάπαξ 5 0 (Γραµµάτιο ικηγορικού Συλλόγου) 5 ανά Κτηµατολογική Μερίδα µε µέγιστο τα 0 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΩΝ Χρεώνονται κατόπιν υποδείξεων των εγκριτικών κλιµακίων στις περιπτώσεις που δίδονται ειδικές παροχές σε ένα πιστούχο (πχ προνοµιακό επιτόκιο). / 0 ΤΕΛ.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: /202

4 Β) ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ / ΟΡΙΟ / ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ Β. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (Ταµιευτηρίου - Όψεως - Τρεχούµενοι - Προθεσµίας) Όριο Ανάληψης Μετρητών χωρίς προειδοποίηση 0.00 Έξοδα Χορήγησης Στελέχους Επιταγών για Ανά φύλλο Λογαριασµούς Όψεως και Τρεχούµενους Έξοδα Έκδοσης Βιβλιαρίου Λογαριασµού Ταµιευτηρίου Έξοδα Έκδοσης Αντιγράφων Κίνησης: Μέσω εναλλακτικών δικτύων Τακτικό εκ του νόµου οριζόµενο (τριµηνιαίο) 4 Έκτακτο στα γκισέ για κινήσεις εντός του τρέχοντος εξαµήνου 2 για σελ Έκτακτο στα γκισέ για κινήσεις προγενέστερες του τρέχοντος εξαµήνου για σελ Έξοδα Απόδοσης Καταθέσεως σε Κληρονόµους 5 µε γνωµάτευση νοµικού συµβούλου της 45 Τράπεζας. 6 Έξοδα Γνωµάτευσης Καταστατικού /Πληρεξουσίου Χρεώνεται για οποιοδήποτε λόγο πέραν της έκδοσης του αρχικού βιβλιαρίου ή της συνέχειας αυτού κατόπιν συµπλήρωσης 0.2 για κάθε επιπλέον σελίδα 0.4 για κάθε επιπλέον σελίδα Το ποσό χρεώνεται εφάπαξ ανά κληρονόµο Β.2 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Ποινή πρόωρης ανάληψης από προθεσµιακή κατάθεση. Με το εκάστοτε επιτόκιο του απλού ταµιευτηρίου µέχρι τη λήξη Β. ΕΠΙΤΑΓΕΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ / ΟΡΙΟ / ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ Ι Ανέξοδα Προµήθεια Εξόφλησης Τραπεζικών Επτιαγών µε 2 Εκδόσεώς µας Ανέξοδα - µετρητά Εκδόσεώς µας Ανέξοδα - Εκδόσεως άλλης Τράπεζας Ανέξοδα - Προµήθεια Ακύρωσης Τραπεζικής Επιταγής Ανά τεµάχιο Εκδόσεώς µας ΙΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ Προµήθεια Έκδοσης Τραπεζικής Επιταγής σε Ευρώ Με χρέωση καταθετικού λογαριασµού πελάτη µας σε διαταγή του ιδίου Με µετρητά σε διαταγή του ιδίου Με χρέωση καταθετικού λογαριασµού πελάτη µας σε διαταγή τρίτου Με µετρητά σε διαταγή τρίτου Προµήθεια Αγοράς Τραπεζικής Επιταγής σε Πίστωση Λογαριασµού πελάτη µας Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ Προµήθεια Αγοράς Επιταγής της Τράπεζάς µας µε µετρητά Ανέξοδα 2 Προµήθεια Αγοράς Επιταγής άλλης Τράπεζας σε Πίστωση Λογαριασµού Ανέξοδα Έξοδα Επιστροφής Απλήρωτης Επιταγής που έχει πιστωθεί σε καταθετικό λογαριασµό 5 Ανά τεµάχιο - (Τύπος 45) 4 Έξοδα Επιστροφής Απλήρωτης Επιταγής προς είσπραξη Ανά τεµάχιο - (Τύπος 75). 5 Έξοδα Επαναγοράς Ακάλυπτης Επιταγής που έχει πιστωθεί σε καταθετικό λογαριασµό Από την προµήθεια απαλλάσσονται οι τραπεζικές επιταγές που εκδίδονται σε διαταγή του ηµοσίου (δηλ. κεντρικών υπηρεσιών π.χ. ΟΥ, τελωνειακών αρχών, κλπ) σε διαταγή Τράπεζας της Ελλάδος, όταν αφορούν σε εκπλήρωση υποχρεώσεων προς το ηµόσιο και σε διαταγή Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (π.χ. ήµων, Κοινοτήτων, κλπ), σε διαταγή του ΙΚΑ κατ εντολήν πελατών µας για πληρωµή οφειλών τους προς αυτό, σε διαταγή του Ο.Α.Ε.Ε., σε διαταγή άλλης Τράπεζας για µεταφορά οφειλών (δίγραµµες επιταγές), οι επιταγές που εκδίδονται από προϊόν χορήγησης δανείου, καθώς και σε διαταγή του ιδίου ή τρίτου ελλείψει µετρητών. εν απαλλάσσονται από την προµήθεια οι τραπεζικές επιταγές που εκδίδονται σε διαταγή Ν.Π... 6 Έξοδα Ακύρωσης Επιταγής έκδοσης πελάτη µας λόγω Κλοπής ή Απώλειας 5 Ανά τεµάχιο 7 Έξοδα Ανάκλησης Επιταγής Έκδοσης Πελάτη µας 45 Ανά τεµάχιο 8 Έξοδα Τηλεφωνικής ειδοποίησης για ακάλυπτη Επιταγή µέσω Συστήµατος Συµψηφισµού. Ανά ειδοποίηση 9 Έξοδα Αναγγελίας Σφραγισµένης Επιταγής Έκδοσης Πελάτη µας 2 Ανά τεµάχιο Έξοδα Σφράγισης Ακάλυπτης Επιταγής έκδοσης άλλης Τραπεζας που επιστρέφεται µέσω 0 25 Ανά τεµάχιο ΗΣΣΕ 4 / 0 ΤΕΛ.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: /202

5 Β.4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ανάληψη Μετρητών ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Κατάθεση µετρητών σε λογαριασµό µέσω Ταµείου 2 Ταµιευτηρίου ή Τρεχούµενο Όψεως Κατάθεση µετρητών σε λογαριασµό µέσω ΑΤΜ Ταµιευτηρίου ή Τρεχούµενο έως τις 4:0 Ταµιευτηρίου ή Τρεχούµενο µετά τις 4:0 Όψεως έως τις 4:0 VALEUR Αυθηµερόν Αυθηµερόν Αυθηµερόν + ηµέρα Αυθηµερόν + ηµέρα + ηµέρα + 2 ηµέρες 4 Κατάθεση ΞΤ σε λογαριασµό ΕΥΡΩ µέσω Ταµείου Αυθηµερόν 5 Μεταφορά σε Λογαριασµό Ιδίου ή Τρίτου στην Τράπεζα Αυθηµερόν 6 Πληρωµές Πιστωτικών Καρτών 2Visa µέσω Ταµείου + 2 ηµέρες Κατάθεση σε Λογαριασµό πελάτη µας Τραπεζικών ή Ιδιωτικών Επιταγών της Τράπεζας µας ΠΟΛΙΤΙΚΗ VALEUR / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΞΙΑΣ Από Κατάστηµα Από ΑΤΜ Κατάθεση σε λογαριασµό Πελάτη µας Τραπεζικών Επιταγών σε που σύρονται σε άλλη Τράπεζα εντός Ελλάδος Μέσω.Η.Σ.Σ.Ε. ή Γραφείου Συµψηφισµού Κατάθεση σε Λογαριασµό Πελάτη µας Ιδιωτικών επιταγών σε που σύρονται σε Τράπεζα εντός Ελλάδος Μέσω.Η.Σ.Σ.Ε. Μέσω Γραφείου Συµψηφισµού ίδιας πόλης Μέσω Γραφείου Συµψηφισµού άλλης πόλης Κατάθεση σε Λογαριασµό Πελάτη µας Τραπεζικών & Ιδιωτικών Επιταγών σε ΞΝ που σύρονται σε Τράπεζα εντός Ελλάδος Κατάθεση σε Λογαριασµό Πελάτη µας Τραπεζικών Επιταγών και T/Cs σε ΞΝ που σύρονται στη χώρα του νοµίσµατος Κατάθεση σε Λογαριασµό Πελάτη µας Ιδιωτικών Επιταγών σε ΞΝ που σύρονται στη χώρα του νοµίσµατος Όψεως µετά τις 4:0 7 Σε Λογαριασµό Ταµιευτηρίου, Τρεχούµενους Σε Λογαριασµούς Όψεως Ίδιας πόλης Άλλης πόλης Αυθηµερόν + ηµέρα + ηµέρα + ηµέρες + ηµέρες + 5 ηµέρες + 5 ηµέρες + 8 ηµέρες + 2 ηµέρες + 0 ηµέρες Β5 ΟΡΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (CUT-OFFS) ΙΚΤΥΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ίκτυο Καταστηµάτων (Ταµεία) 2 ATM ίκτυο Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (Web Banking) Ανάληψη / Κατάθεση µετρητών Ανάληψη / Κατάθεση µετρητών Κατάθεση µετρητών σε φάκελο ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Μεταφορά από / σε λογαριασµό τηρούµενο στην Τράπεζα Μεταφορά από / σε λογαριασµό τηρούµενο σε διαφορετικό Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωµών Εµβάσµατα Μεταφορά από / σε λογαριασµό τηρούµενο στην Τράπεζα Μεταφορά από / σε λογαριασµό τηρούµενο σε διαφορετικό Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωµών Μεταφορά από / σε λογαριασµό τηρούµενο στην Τράπεζα Μεταφορά από / σε λογαριασµό τηρούµενο σε διαφορετικό Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωµών Cut-Off [Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού από τα καταστήµατα της Τράπεζας] [Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού από τα καταστήµατα της Τράπεζας] [Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού από τα καταστήµατα της Τράπεζας] [Έως τις :00 της ίδιας ηµέρας) [Χωρίς όριο] [Έως τις 4:00 της ίδιας ηµέρας] [Χωρίς όριο] [Χωρίς όριο] [Έως τις 7:00 της ίδιας ηµέρας] [Έως τις 4:00 της ίδιας ηµέρας] 5 / 0 ΤΕΛ.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: /202

6 Γ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ Προµήθεια ιαχείρισης Αξίας Εσωτερικού προς είσπραξη. Έξοδα Παράτασης Συναλλαγµατικής προς 2 - είσπραξη. Έξοδα Επιστροφής απλήρωτης αξίας προς - είσπραξη Αλλαγή της Μονάδας προορισµού Ανά τεµάχιο συναλλαγµατικής µε αίτηση του πελάτη ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Ή ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΑΓΟΡΑ Οι συναλλαγµατικές προς είσπραξη επιβαρύνονται και µε τα πραγµατικά έξοδα αποστολής των ειδοποιητηρίων (2 ανά τεµάχιο). Για συναλλαγµατικές µε διαµαρτύρηση εισπράττονται επιπλέον και τα εκάστοτε διαµαρτυρικά έξοδα πλέον Φ.Π.Α. Έξοδα / Προµήθεια Αγοράς Ξ.Τ. Για πελάτες µε τακτική συνεργασία στην αγοραπωλησία Μέχρι του ισότιµου των συναλλάγµατος θα ισχύει ειδική προµήθεια κατόπιν έγκρισης της Για ποσό µεγαλύτερο του ισότιµου των % /νσης Εργασιών. Προµήθεια Αγοράς Travellers Cheques µε µετρητά 2% 5 2 ΠΩΛΗΣΗ - Έξοδα Πώλησης Συναλλάγµατος Θα εισπράττεται ανά Αίτηση Ε ΘΥΡΙ ΕΣ ΘΥΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ Έξοδα Ενοικίασης θυρίδων ετησίως ανάλογως µεγέθους: Μικρό Μεσαίο Μέγαλο Τα έξοδα αναφέρονται σε ετήσιο ενοίκιο και επιβαρύνονται επιπλέον µε Φ.Π.Α. 2 Εγγύηση Ενοικίασης θυρίδων για όλα τα µεγέθη ετήσιο ενοίκιο 4 Έξοδα Απώλειας Κλειδιών Θυρίδας Τα πραγµατικά έξοδα αποκατάστασης / αντικατάστασης της κλειδαριάς. Έξοδα Ανοίγµατος Θυρίδας θανόντος κατόχου. Τα πραγµατικά νοµικά έξοδα (γνωµατεύσεις κληρονοµητηρίων, κλπ) ΣΤ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ / ΟΡΙΟ / ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ Προµήθεια Εντολής Μεταφοράς Κεφαλαίων σε Ευρώ από/προς Κατ/µα της Τράπεζας µε µετρητά Ισόποση δέσµευση σε καταθετικό λογαριασµό του πελάτη Σηµείωση : Σε περίπτωση που µε την εντολή µεταφοράς ζητείται η επιστροφή δικαιολογητικών (συναλλαγµατικές, αποδείξεις, τιµολόγια) θα εισπράττονται επιπλέον ταχυδροµικά Έξοδα Εντολής Μεταφοράς Κεφαλαίων σε ΕΥΡΩ από / προς άλλες Τράπεζες του Εσωτερικού µε Αυτόµατη Πίστωση (STP NON SEPA) Έξοδα Εντολής Μεταφοράς Κεφαλαίων σε ΕΥΡΩ από / προς άλλες Τράπεζες του Εσωτερικού µε Αυτόµατη Πίστωση (STP SEPA) Προµήθεια Εξερχόµενων Εµβασµάτων SWIFT σε ΕΥΡΩ ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ προς άλλες Τράπεζες του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού Έξοδα Εισερχόµενων Εµβασµάτων SWIFT SHA/BEN σε ΕΥΡΩ ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ από άλλες Τράπεζες του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού σε πίστωση λογαριασµού ΤΑΜΕΙΟ E-Banking Για ποσά έως.000,50 0,50 από.000,0 έως.000,75 0,75 από.000,0 έως από 2.500,0 έως από ,0 και άνω 2 ΤΑΜΕΙΟ E-Banking Για ποσά έως από.000,0 έως από.000,0 έως από 2.500,0 έως από ,0 και άνω % 5 Για ποσά έως 20 Ανέξοδα Επιπλέον Επιβαρύνσεις: από 20,0 έως από.000,0 έως από 2.500,0 έως από ,0 και άνω 25.0 Επιπλέον Επιβαρύνσεις: Έξοδα SWIFT: 6,5 Έξοδα ιερεύνησης Εµβάσµατος: 25 Αποστολή Αυθηµερόν : επιβαρύνεται µε µε min τα 6. Αποστολή την επόµενη ηµέρα : επιβαρύνεται µε 0,5 µε min τα 6 Έξοδα ιερεύνησης Εµβάσµατος: 25 Έξοδα Εντολής Μεταφοράς Κεφαλαίων σε ΕΥΡΩ ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ από/προς άλλες Τράπεζες Βάσει διµερών Συµφωνιών του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού µε µη Αυτόµατη Πίστωση (NON STP) 7 Έξοδα Πληρωµής Πιστωτικών Καρτών άλλων Τραπεζών / 0 ΤΕΛ.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: /202

7 Ζ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ Προµήθεια ιακανονισµού Αξίας µε Φορτωτικά 0.50% 0.0 έγγραφα Έξοδα Αποστολής ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΟΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΩΝ ΟΣΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η ΕΝΕΓΓΥΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ Άνοιγµα Ενέγγυας Πίστωσης Προµήθεια Ανοίγµατος 0.25% 60 Eξοδα SWIFT 55 2 Προµήθεια Εκτέλεσης Ενέγγυας Πίστωσης 0.40% 55 Έξοδα Τροποποίησης Ενέγγυας Πίστωσης 4 4 Προµήθεια Βεβαίωσης Ενέγγυας Πίστωσης 0.20% 55 Ανά αδιαίρετο Τρίµηνο - εν εισπράττεται εφόσον η Πίστωση έχει επιβεβαιωθεί από την Τράπεζά µας 5 Προµήθεια Εγγύησης Ενέγγυας Πίστωσης.5% 90 6 Προµήθεια Εξόφλησης Προθεσµιακής Πίστωσης 0.0% 45 7 Προµήθεια Ακύρωσης Πίστωσης 0.20% 5 8 Προµήθεια Έκδοσης Πίστωσης σε Αναµονή 0.25% 50 9 Προµήθεια Πληρωµής Πίστωσης σε Αναµονή 0.20% 40 0 Έξοδα Courier 2 Φωτοτυπικά, τηλεφωνικά, κ.λπ. Έξοδα 5 Θ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΡΙΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ DIAS - DEBIT Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Παγια Εντολή Ταµείο/Γκισέ Internet Banking ΙΚΑ (Μετά την 25η του µήνα έως και τέλος κάθε µήνα), ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΤΣΑΥ, ΟΑΕΕ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ, ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, 2 ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΠΕΡΑΙΩΣΗ, ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΤΕΑΓΕ, κ.τ.λ. ΕΗ ΕΥΑ Ρόδου, ΕΥΑ Σύµης, ΕΥΑ Λέρου AEGEAN POWER, REVMAena ΕΥΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ENERGA HELLAS ΑΕ, TEC HELLAS, ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ, ΕΥΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ, ΕΥΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΕΥΑ 6 ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΕΥΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΕΥΑ ΑΙΓΙΟΥ, ΕΥΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΕΥΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΕΥΑ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΕΥΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, ΕΥΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΕΥΑ ΘΗΡΑΣ, ΕΠΙΧ. Υ ΡΕΥΣ. ΑΠΟΧΕΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΑ ΗΜΟΤ. ΕΠΙΧ. Υ Ρ. ΑΠΟΧ. Β.Α. Ν. ΧΑΝΙΩΝ, κ.τ.λ. 7 ΟΤΕ, TELLAS, CYTA HELLAS COSMOTE,SPARΤAN SECURITY SERVICES FORTHNET NETONE ON TELECOMS VIVA TELECOM REVOLUTION, HELLASFON 2 NETWORKS, VIVODI, HELLASFON NETWORKS, κ.τ.λ. UNICEF / 0 ΤΕΛ.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: /202

8 4 ACTIONAID, GREENPEACE, WWF, κ.τ.λ SFS HELLAS FINANCE SERFIN, SFS HELLAS FINANCE FIREN ΗERTZ AUTO HELLAS, CITIBANK VISA & MASTERCARD BMW AUSTRIA BANK, CREDICOM, FIREN, FGA 7 BANK, FGA CAPITAL, VOLKSWAGEN ΒΑΝΚ, κ.τ.λ. 8 ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α ING ΖΩΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ PRIME INSURANCE ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (ΚΑΛ ΟΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ) ALICO AIG LIFE, GENERALI HELLAS, INTERAMERICAN ΖΩΗΣ, INTERAMERICAN ΖΗΜΙΩΝ, INTERAMERICAN ΓΕΝΙΚΩΝ 22 ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ, INTERAMERICAN ΥΓΕΙΑΣ,, ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ, ALLIANZ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, INTERASCO ΑΕΕΓΑ, ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ΑΡΓΟΣ ΝΕΤ ΝΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, κ.τ.λ. 2 PAYZONE HELLAS, BOOKING.COM ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΠΑΠ, ΙΑΤΑ BSP, IATA 25 CASS,GOODYEAR,ΠΑΣΟΚ,G4S SECURE SOLUTIONS ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,ARGOSNET, ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ, O.B.I., Α.Ε.Π.Ι., ACS COURRIER, CDO PASO CARD, BRINKS HELLAS, EUROLEASE FLEET, 26 LEASEPLAN, MICHELIN, NOVA, PAYZONE, Α.Ε.Π.Ι. Α.Ε., TEC HELLAS, PASO CARD, ΧΡΥΣΟΣ Ο ΗΓΟΣ, ΠΡΟΜ/ΚΟΣ & ΚΑΤ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΑΤΙΚΗΣ, ΧΡΥΣΟΣ Ο ΗΓΟΣ, ACS ATHENS κ.τ.λ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Η Συνεταιριστική Τράπεζα ωδεκανήσου χρεώνει µε έξοδα τις εντολές πληρωµής των Οργανισµών που δεν προσφέρουν διατραπεζική αµοιβή. Για όλες τις συναλλαγές που µπορούν να εκτελεστούν µε πάγια εντολή (DDD), ο λογαριασµός είναι ο / 0 ΤΕΛ.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: /202

9 Ι ΚΑΡΤΕΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ Ι. Κύριος Κάτοχος 5 - Πρόσθετο Μέλος - Έξοδα Ανάληψης Μετρητών από το Πιστωτικό Όριο της Κάρτας µέσω των ΑΤΜς της Πανελλήνιας Τράπεζας και των Συνεταιριστικών Τραπεζών. Προµήθεια Υπέρβασης Πιστωτικού Ορίου. 5% Μέγιστο Ύψος Ανάληψης Μετρητών από το Πιστωτικό Όριο της Κάρτας µέσω των ΑΤΜς της 4,000 Πανελλήνιας Τράπεζας και των Συνεταιριστικών Τραπεζών. Χρεώνεται εφάπαξ επί του ποσού της υπέρβασης. Έξοδα Ανάληψης Μετρητών από Πιστωτική Κάρτα µε Χρέωση Λογαριασµού Καταθέσεων από τα ΑΤΜς της Πανελλήνιας Τράπεζας και των Συνεταιριστικών Τραπεζών. Μέγιστο Ύψος Ανάληψης Μετρητών από Πιστωτική Κάρτα µε Χρέωση καταθετικού 6,000 Λογαριασµού από τα ΑΤΜς της Πανελλήνιας Τράπεζας και των Συνεταιριστικών Τραπεζών Έξοδα Ανάληψης Μετρητών από Πιστωτική Κάρτα 7 µε Χρέωση Λογαριασµού Καταθέσεων από τα ΑΤΜς του ικτύου της ALPHA BANK και άνω. - - Μέγιστο Ύψος Ανάληψης Μετρητών από Πιστωτική Κάρτα µε Χρέωση καταθετικού 8 Λογαριασµού από τα ΑΤΜς του ικτύου της ALPHA BANK.,000 9 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ Ετήσια Συνδροµή Πιστωτικής Κάρτας Έξοδα Ανάληψης Μετρητών από Πιστωτική Κάρτα µε Χρέωση Λογαριασµού Καταθέσεων από τα ΑΤΜς άλλων Τραπεζών στην Ελλάδα µέσω του ικτύου ΙΑΣ Μέγιστο Ύψος Ανάληψης Μετρητών από Πιστωτική Κάρτα µε Χρέωση καταθετικού 0 60 Λογαριασµού από τα ΑΤΜς άλλων Τραπεζών στην Ελλάδα µέσω του ικτύου ΙΑΣ Έξοδα Ερώτησης Υπολοίπου συνδεδεµένου µε την Πιστωτική Κάρτα Καταθετικού Λογαριασµού από τα ΑΤΜς της Πανελλήνιας Τράπεζας και των Συνεταιριστικών Τραπεζών Έξοδα Ερώτησης Υπολοίπου συνδεδεµένου µε την Πιστωτική Κάρτα Καταθετικού Λογαριασµού από τα ΑΤΜς του ικτύου της ALPHA BANK Έξοδα Ερώτησης Υπολοίπου συνδεδεµένου µε την Πιστωτική Κάρτα Καταθετικού 0.5 Λογαριασµού από τα ΑΤΜς άλλων Τραπεζών στην Ελλάδα µέσω του ικτύου ΙΑΣ Η συνδροµή του κύριου κατόχου χρεώνεται από τον δεύτερο χρόνο Έξοδα Επανέκδοσης /Επαναποστολής Λογαριασµών Πιστωτικής Κάρτας Στην Ελλάδα 0 5 Έξοδα Αντικατάστασης και αποστολής Κάρτας Στην Ευρώπη 0 Στις Λοιπές Χώρες 5 Στην Ελλάδα 0 Έξοδα Αντικατάστασης ΡΙΝ Στο Εξωτερικό 7 Έξοδα Ειδοποίησης κατόχου για καθυστέρηση πληρωµής 8 Ελάχιστη Υποχρεωτική Μηνιαία Καταβολή 2.50% 5 Σε περίπτωση αντικατάστασης κάρτας και επείγουσας αποστολής αυτής στον κάτοχο µε ταχυµεταφορά, ο κάτοχος επιβαρύνεται µε τα πραγµατικά έξοδα αποστολής. Σε περίπτωση αντικατάστασης Pin και επείγουσας αποστολής νέου στον κάτοχο µε ταχυµεταφορά, ο κάτοχος επιβαρύνεται µε τα πραγµατικά έξοδα αποστολής. Ανά ειδοποίηση Υπολογίζεται επί της οφειλής που αφορά το ενήµερο κεφάλαιο. Ι.2 ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ Έξοδα Ανάληψης Μετρητών από Λογαριασµό Καταθέσεων από τα ΑΤΜς της Πανελλήνιας 0 Τράπεζας και των Συνεταιριστικών Τραπεζών. Μέγιστο Ύψος Ανάληψης Μετρητών από Καταθετικό Λογαριασµό από τα ΑΤΜς της 2,500 Πανελλήνιας Τράπεζας και των Συνεταιριστικών Τραπεζών και άνω. Μέγιστο Ύψος Ανάληψης Μετρητών από Καταθετικό Λογαριασµό από τα ΑΤΜς του ικτύου 4,500 της ALPHA BANK Μέγιστο Ύψος Ανάληψης Μετρητών από Καταθετικό Λογαριασµό από τα ΑΤΜς άλλων Τραπεζών στην Ελλάδα µέσω του ικτύου ΙΑΣ Προµήθεια Ανάληψης Μετρητών από Λογαριασµό % Καταθέσεων από τα ΑΤΜς Τραπεζών Εξωτερικού Μέγιστο Ύψος Ανάληψης Μετρητών από Καταθετικό Λογαριασµό από τα ΑΤΜς Τραπεζών 8,000 Εξωτερικού 9 Έξοδα Ανάληψης Μετρητών από Λογαριασµό Καταθέσεων από τα ΑΤΜς του ικτύου της ALPHA BANK. Έξοδα Ανάληψης Μετρητών από Λογαριασµό Καταθέσεων από τα ΑΤΜς άλλων Τραπεζών στην Ελλάδα µέσω του ικτύου ΙΑΣ Έξοδα Αντικατάστασης και αποστολής Κάρτας Στην Ελλάδα 0 Στην Ευρώπη 0 Στις Λοιπές Χώρες 5 Επί του ποσού ανάληψης πλέον,25 Σε περίπτωση αντικατάστασης κάρτας και επείγουσας αποστολής αυτής στον κάτοχο µε ταχυµεταφορά, ο κάτοχος επιβαρύνεται µε τα πραγµατικά έξοδα αποστολής. 9 / 0 ΤΕΛ.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: /202

10 Έξοδα Αντικατάστασης ΡΙΝ Στην Ελλάδα 0 0 Στο Εξωτερικό Έξοδα Ερώτησης Υπολοίπου Καταθετικού Λογαριασµού από τα ΑΤΜς της Πανελλήνιας Τράπεζας και των Συνεταιριστικών Τραπεζών. 0 Έξοδα Ερώτησης Υπολοίπου Καταθετικού Λογαριασµού από τα ΑΤΜς του ικτύου της 2 ALPHA BANK. 0.8 Έξοδα Ερώτησης Υπολοίπου Καταθετικού Λογαριασµού από τα ΑΤΜς άλλων Τραπεζών στην Ελλάδα µέσω του ικτύου ΙΑΣ. 0.5 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Σε περίπτωση αντικατάστασης Pin και επείγουσας αποστολής νέου στον κάτοχο µε ταχυµεταφορά, ο κάτοχος επιβαρύνεται µε τα πραγµατικά έξοδα αποστολής. 2 4 Τα έσοδα από προµήθειες χρεωστικών και πιστωτικών καρτών γίνονται εγγραφή από τη /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών Κ Η ανάληψη µετρητών µε πιστωτική κάρτα επιβαρύνεται µε τόκο από την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της. Για συναλλαγές στις ευρωπαϊκές χώρες που δεν ανήκουν στη ζώνη του Ευρώ ("NOT IN" KΡΑΤΗ) καθώς και στις λοιπές χώρες, η µετατροπή σε Ευρώ γίνεται µε βάση τις σχετικές ισοτιµίες του οργανισµού MASTERCARD INTERNATIONAL και VISA κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής κι εν συνεχεία κατά την ηµεροµηνία της µηχανογραφικής επεξεργασίας της συναλλαγής που είναι και η ηµεροµηνία εγγραφής στο λογαριασµό του κατόχου γίνεται η εγγραφή µε βάση το δελτίο τιµών συναλλάγµατος της Τράπεζας, µέση τιµή, και µε προσαύξηση έως 2.60%, η οποία συµπεριλαµβάνεται στο τελικό ποσό της συναλλαγής. Στο λογαριασµό του πελάτη εµφανίζεται το ποσό στο νόµισµα που έγινε η συναλλαγή (στην περιγραφή) και η χρέωση του τελικού ποσού σε Ευρώ. Τηλέφωνο για δήλωση απώλεια ή κλοπή κάρτας INTERNET BANKING A/A ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ Έξοδα Λειτουργίας (e-token) - Ιδιώτες Ετησίως Έξοδα Λειτουργίας (e-token) - Επιχειρήσεις Ετησίως 0.00 Κίνηση λογαριασµού 4 Μεταφορά σε λογαριασµό µου 5 Μεταφορά σε λογαριασµό τρίτου 6 Προετοιµασία / ιαχείριση Μισθοδοσίας 7 Αίτηση προδηλωµένου λογαριασµού 8 Αλλαγή µυστικού κωδικού Ανώτατο όριο Εξερχόµενων Εµβασµάτων προς 9 2, Ηµερησίως ανά πελάτη Τράπεζες Εξωτερικού Ανώτατο όριο Εξερχόµενων Εµβασµάτων προς 50, Εβδοµαδιαίως ανά πελάτη Τράπεζες Εσωτερικού ΚΑ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ Παροχή πληροφοριών από το αρχείο α)που θα αφορούν εγγραφές µέχρι ένα χρόνο από την ηµεροµηνία αίτησης των στοιχείων. β)από ένα χρόνο µέχρι τέσσερα χρόνια. Στην περίπτωση που ζητούνται φωτοαντίγραφα στοιχείων επιπλέον είσπραξη ανά τεµάχιο. γ) πάνω από 4 έτη ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ δ) Για στοιχεία που οφείλονται σε παραδροµές καταστηµάτων µας, οι πληροφορίες θα δίδονται χωρίς Προµήθεια 25 - Πάγιο 5 - Πάγιο 5 5 Πάγιο - κατά περίπτωση - - Σηµείωση : Σε περιπτώσεις που οι πληροφορίες θα αφορούν εγγραφές (στοιχεία) πέραν των τεσσάρων χρόνων από την ηµεροµηνία αίτησης, θα γίνεται ειδική συµφωνία ανάλογα µε την απασχόληση και µε ελάχιστα τα παραπάνω ποσά. 2 Έκδοση συστατικών επιστολών Πάγιο 5 - Χορήγηση βεβαίωσης προς ορκωτούς λογιστές. Πάγιο Επιστολή για διαγραφή δυσµενών (εκτός των 4 Πάγιο 5 προβλεποµένων από το νόµο ως ανέξοδα) 5 Αποστολή Αρχείου Μισθοδοσίας 6 Αποστολή SMS ενηµέρωσης για Μισθοδοσία Αποστολή SMS ενηµέρωσης για Ακάλυπτες 7 επιταγές, Ληξιπρόθεσµες Οφειλές, λήξη Ορίων 0.6 Κ/Κ, Νοµιµοποιητικών εγγράφων κ.λπ. 8 Αποστολή ενηµέρωσης για Μισθοδοσία Ανά SMS. Χρεώνεται για ενηµερώσεις που εµπίπτουν στις υποχρεώσεις του πελάτη. 0 / 0 ΤΕΛ.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: /202

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Α1-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α2- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Α1-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α2- ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Β Γ Ε ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ - ΑΓΟΡΑ Ξ.Τ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΩΝ Ξ.Ν -ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΘΥΡΙ ΩΝ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ζ Η Θ Ι Κ ΚΑ Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009 Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Έξοδα για την εξέταση των Επιχειρηματικών Δανείων και Δανείων προς Ιδιώτες.(Εφάπαξ κατά την πρώτη εκταμίευση) ΣΕΛΙΔΑ Δε θα εισπράττεται προμήθεια μέχρι νεωτέρας 2 Διαχειριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ Το παρόν Τιµολόγιο Εργασιών Εγκρίθηκε κατά την υπ αρίθµ 222/02.02.2011 Συνεδρίαση του /Σ. Ισχύει από την 03 η Φεβρουαρίου 2011 και µέχρι την αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ A. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟ ΟΣΗ* 1-3.000,00 1,00% 0,9146% 3.001,00-15.000,00 1,75% 1,6032% 15.001,00-30.000,00 2,00%

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ A. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟ ΟΣΗ* 1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 1-3.000,00 1,00% 0,9146% 3.001,00-15.000,00 1,75% 1,6032% 15.001,00-30.000,00 2,00%

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ 50,00. Πάγιο. 5 200,00 2.000,00 Το ποσό των εξόδων εισπράττεται κατά την πρώτη 3 200,00

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ 50,00. Πάγιο. 5 200,00 2.000,00 Το ποσό των εξόδων εισπράττεται κατά την πρώτη 3 200,00 Α. Α.. 8 9 ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ Εφάπαξ δαπάνη εξέτασης αιτήματος (ΒραχυπρόθεσμαΜακροπρόθεσμα) Πάγιο 0,00 Έξοδα αξιολόγησης/έγκρισης επιχειρηματικών Χρηματοδοτήσεων: Βραχυπρόθεσμα δάνεια (m m) Μέσομακροπρόθεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ... 2. ΕΠΙΤΑΓΕΣ... 3. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ Ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ... 4. ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Η Citibank είναι στη διάθεσή σας για κάθε σας συναλλαγή όπου κι αν βρίσκεστε.

Η Citibank είναι στη διάθεσή σας για κάθε σας συναλλαγή όπου κι αν βρίσκεστε. Η Citibank είναι στη διάθεσή σας για κάθε σας συναλλαγή όπου κι αν βρίσκεστε. To My Banking της Citibank σας προσφέρει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε οποιαδήποτε συναλλαγή γρήγορα, εύκολα και οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασµών ταµιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασµό τρεχούµενο ή όψεως - 10 φύλλων 20-25 φύλλων 50 03. Λογαριασµοί όψεως ακίνητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι προµήθειες και οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Περιφερειακή ΣΠΕ Λεµεσού Λτδ εγκρίνονται από την Επιτροπεία. Τα ποσά αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε βάση την εκάστοτε πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασμών ταμιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασμό τρεχούμενο ή όψεως - 10 φύλλων 20-25 φύλλων 50 03. Λογαριασμοί όψεως ακίνητοι

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Αγορά Μετοχών 100,00 (Ελάχιστος αριθμός:100 μετοχές ονομαστικής αξίας

Διαβάστε περισσότερα

/ (stop paym) stop paym) (OCR)

/  (stop paym) stop paym) (OCR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ- ΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤ ΕΞΟ Α ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Κατάθεση σε λογ/σµο τρίτου Μεταφορά από λογαριασµό σε λογαριασµό Αδράνεια λογ/σµού ιαχείριση/κίνηση λογ/σµού Όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* SWIFT (Υπηρεσία που παρέχεται Φοιτητικά: μέσω Σ.Κ.Τράπεζα) α. Έξοδα Διεκπεραίωσης: 4,00 β. Έξοδα Διαβίβασης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση.

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα διεκπεραίωσης: 4,00 Σημειώση: Έξοδα διαβίβασης για ταχύτερη εκτέλεση 6,50 'Άλλα: Μέχρι 50.000 α. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 18.01.2010)

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 18.01.2010) Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Κίνηση Κεφαλαίων Κίνηση Κεφαλαίων ( συνέχεια) 1. Εντολές προς Κατάστημά μας μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.2007)

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.2007) ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 27.9.27) ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. Έκδοση εντολών μέσω δικτύου ALPHANET για καταβολή μετρητών 1 2.1 ΑΠΛΗ ΕΝΤΟΛΗ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ (1), () Μέσω Καταστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 1. Εξερχόµενα εµβάσµατα Συναλλαγµατική Προµήθεια : Σε ξένο νόµισµα (α) Μέχρι 34.000 : (SWIFT) 0,5%, Ελάχιστο 5 Φοιτητικά (β) Πάνω από 34,000 : 0,4%, Ελάχιστο 170 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα ιευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση. Το

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν πελάτη και επικύρωση της γνησιότητας της υπογραφής του πελάτη. 1.3 Έκδοση πληρεξουσίου για την χρήση του λογαριασμού 20 EUR

Δωρεάν πελάτη και επικύρωση της γνησιότητας της υπογραφής του πελάτη. 1.3 Έκδοση πληρεξουσίου για την χρήση του λογαριασμού 20 EUR ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος 1α. ΑΝΟΙΓΜΑ, ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. Άνοιγμα λογαριασμών ταμιευτηρίου και όψεως και άνοιγμα προθεσμιακών καταθέσεων σε EURO, USD και ρούβλια*

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασµών ταµιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασµό τρεχούµενο ή όψεως 10 φύλλων 20 25 φύλλων 50 03. Αντίγραφο κίνησης καταθετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Μισθοδοτικός Plus. 3. Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα, μισθωτοί ή συνταξιούχοι, Φορέων του Δημοσίου Τομέα και Επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα.

Μισθοδοτικός Plus. 3. Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα, μισθωτοί ή συνταξιούχοι, Φορέων του Δημοσίου Τομέα και Επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα. Ημερομηνία: Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση: max 10. 2. Same day value: 'Αλλα: 0,05% min 20 max 200 3. Charges 'OUR': 0,15% min 4 max 10. α. Handling Commission: 0,1% min 5 max 170

Σηµείωση: max 10. 2. Same day value: 'Αλλα: 0,05% min 20 max 200 3. Charges 'OUR': 0,15% min 4 max 10. α. Handling Commission: 0,1% min 5 max 170 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Ε Ξ Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Α Ε Μ Β Α Σ Μ Α Τ Α Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα ιεκπεραίωσης : 4 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα

Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Όροι Συναλλαγών: Προμήθειες και Λοιπά Έξοδα Διευκρινίσεις: Τα ποσοστά προμηθειών είναι βασικά και αυξάνονται ή μειώνονται σε ειδικές περιπτώσεις. Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356

Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356 ΠΡΟΣ: ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΗΓΟΥ Α.Τ.Α. Αθήνα, 19/06/2015 Αρ. Πρωτ. 15.06.11036.17356 Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας αποστείλουμε την προσφορά μας για το πρόγραμμα «ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ προνόμιο» της Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις Ποιες συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις σας Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις αναφορικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα έγκρισης για δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας (συμψηφιζόμενα με τα προβλεπόμενα έξοδα αξιολόγησης, υπό την

Έξοδα έγκρισης για δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας (συμψηφιζόμενα με τα προβλεπόμενα έξοδα αξιολόγησης, υπό την Σελίδα 1 από 2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/31-10-02) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος 1. ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. Άνοιγμα λογαριασμών ταμιευτηρίου και όψεως και άνοιγμα προθεσμιακών

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος 1. ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. Άνοιγμα λογαριασμών ταμιευτηρίου και όψεως και άνοιγμα προθεσμιακών ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος 1. ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. Άνοιγμα λογαριασμών ταμιευτηρίου και όψεως και άνοιγμα προθεσμιακών καταθέσεων σε EURO, USD και ρούβλια* 2. Τήρηση λογαριασμού (λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 14.06.2011)

Όροι Συναλλαγών - Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα (τελευταία ενημέρωση 14.06.2011) Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Ποσοστό Ελάχιστο Μέγιστο Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Προμήθειας Ποσό σε Ευρώ Ποσό σε Ευρώ Κίνηση Κεφαλαίων Κίνηση Κεφαλαίων ( συνέχεια) 1. Εντολές προς Κατάστημά μας μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 12.0 Οκτώβριος 2014

Έκδοση 12.0 Οκτώβριος 2014 Έκδοση 12.0 Οκτώβριος 2014 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ -------------------------------------------- 2 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ / ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ --------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 21.09.2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 21.09.2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 21.09.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία 1. 27.03.2002 76. 16.07.2007

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Αθήνα, 1/7/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13 Επιλογή μενού: Λογαριασμοί Υπόλοιπα Εμφανίζονται συνοπτικές πληροφορίες για όλους τους λογαριασμούς που έχουν συνδεθεί στη συνδρομή της 1bank καθώς και τα υπόλοιπα τους. X X Πληροφορίες Εμφανίζονται αναλυτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 08.09.2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 08.09.2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 08.09.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία 1. 27.03.2002 76. 16.07.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Λευκωσία, Οκτώβριος 2013 Α. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ & Ξ/Ν Α.1. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ Μέσω SEPA 1, SWIFT σε Ευρώ, μέχρι 50χιλ από λογαριασμό Ευρώ ή μετρητά Ευρώ όπου εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΥΡΩ 1. ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ Με εξασφάλιση προσωπικές εγγυήσεις 3 με ελάχιστη χρέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία 1. 27.03.2002 71. 11.06.2007

Διαβάστε περισσότερα

13/12/2012 ΘΕΜΑ: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

13/12/2012 ΘΕΜΑ: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13/12/2012 ΘΕΜΑ: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς γνωστοποιεί στα μέλη του ασφαλισμένους στον Ο.Α.Ε.Ε. ότι την 31/12/12 λήγει

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 11.0 Ιανουάριος 2013

Έκδοση 11.0 Ιανουάριος 2013 Έκδοση 11.0 Ιανουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ -------------------------------------------- 2 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ / ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Το Τιµολόγιο Προµηθειών περιλαµβάνει τις συνήθεις χρεώσεις της Τραπέζης που βρίσκονται σε ισχύ καθώς και επερχόµενες χρεώσεις µε την ηµεροµηνία εφαρµογής τους. Το Τιµολόγιο Προµηθειών αναθεωρείται σε τακτά

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 12.3 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

Έκδοση 12.3 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Έκδοση 12.3 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ -------------------------------------------- 2 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ---------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013) ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ;

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; 1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; Όλοι οι λογαριασμοί, οι κάρτες και οι συνδρομές σας που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

07.08.2015. 4. Τι διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω αν θέλω να εισάγω αγαθά, πρώτες ύλες κ.λπ. από το εξωτερικό;

07.08.2015. 4. Τι διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω αν θέλω να εισάγω αγαθά, πρώτες ύλες κ.λπ. από το εξωτερικό; Για την ενημέρωση των επιχειρήσεων-πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα σύμφωνα με την από 18/07/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε θα ολοκληρωθεί; ΑΠ: Στις 22 Νοεμβρίου 2013 ολοκληρώθηκε η νομική συγχώνευση με απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες: ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΛΑΝΕΤ, Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης ράσεων του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής:

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/02 Π. + Κ.Θ. Πάγιο Ενεργητικό Καθαρή θέση Έπιπλα 500,00 Κεφάλαιο 3.552,00 Αποσβ/να έπιπλα 200,00 300,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ / ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ Καταθέσεις / Αναλήψεις Ιδιωτών Ανάληψη από ταμείο σε Ευρώ Ανάληψη από ταμείο ξένων τραπεζογραμματίων (εξ ιδίου λογ/σμού σε 0,30%, ελάχιστο: 15 συνάλλαγμα ή Ευρώ ή έναντι μετρητών)

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 2. Προμήθειες, Ελάχιστο 2. ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Σελίδα 1 από 2. Προμήθειες, Ελάχιστο 2. ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Σελίδα 1 από 2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/31-10-02) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 22 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ, 20/02/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ιευκρίνιση: Η υπηρεσία Alpha Prime Personal Banking της Τραπέζης μετονομάζεται σε Alpha Bank Gold Personal Banking. Η τιμολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ΑΤΟΜΙΚΉ)

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ΑΤΟΜΙΚΉ) ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ΑΤΟΜΙΚΉ) Επωνυμία και Διακριτικός Τίτλος Δραστηριότητα Έτος Ίδρυσης Οικείο Επιμελητήριο Κατηγορία Λογιστικών Βιβλίων Αριθμός Προσωπικού:

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Εθνική Παίδων

Λογαριασμός Εθνική Παίδων Ημερομηνία: Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ.1112/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως:

Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως: Η Λογιστική των γραμματίων Α- Γραμμάτια εισπρακτέα Κάθε επιχείρηση φέρει στο χαρτοφυλάκιο της γραμμάτια ή συναλλάσσεται με αυτά. Ειδικότερα για τα «γραμμάτια εισπρακτέα» κάθε επιχείρηση τηρεί ένα λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Άσκηση (με 40 εγγραφές) Δίδεται ο ισολογισμός έναρξης της επιχείρησης Ε.Κ. την 31/12/10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/10 ΠΑΘΗΤΙΚΟ+Κ.Θ. ΤΑΜΕΙΟ 40000 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48000

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων

Επιτόκια και Τιμολόγιο Δανείων > Καταναλωτικά Δάνεια > Οικολογικές Λύσεις > Στεγαστικά Δάνεια Επαγγελματίες & ΜΜΕ > Χρηματοδοτήσεις Κεφαλαίου Κίνησης > Χρηματοδοτήσεις Παγίων Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού > Λοιπές Χρηματοδοτήσεις Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω δαπάνες: ΕΝΟΙΚΙΑ Περιλαµβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. Σε περίπτωση ενοικίασης οικίας, το επιδοτούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Τ.Α.Α.- ΤΥ.Π..Α. µε Ν.4152/2013, όπως ισχύει

ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Τ.Α.Α.- ΤΥ.Π..Α. µε Ν.4152/2013, όπως ισχύει ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ http://www.tpda.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις Δράμα, 29 Ιανουαρίου 2010 Αρ.Πρωτ. 1089 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλες διατάξεις Από την 26.01.2010 εφαρμόζεται ο ν. 3816/2010 Ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ερωτήσεις & Απαντήσεις Ημερ.: 10 / 09 / 2015 Ερωτήσεις & Απαντήσεις Α. Ακυρώσεις Ισχύς συμβολαίων Τι ισχύει για τις ακυρώσεις συμβολαίων μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας; Οι τράπεζες είναι πλέον ανοιχτές και οι ασφαλισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1111/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ 1111/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ 1111/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: 22 Δ 101 ΕΞΑΜΗΝΟ: Δ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: 22 Δ 101 ΕΞΑΜΗΝΟ: Δ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: 22 Δ 101 ΕΞΑΜΗΝΟ: Δ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΤΣΑΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε συνήθη ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή της ΠΝΠ με τίτλο «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

Απαντήσεις σε συνήθη ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή της ΠΝΠ με τίτλο «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» Απαντήσεις σε συνήθη ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή της ΠΝΠ με τίτλο «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015 οι τράπεζες θα παραμείνουν κλειστές μέχρι και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ. Συναλλαγές λογαριασµών ταµιευτηρίου 2. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασµό τρεχούµενο ή όψεως - φύλλων 2-25 φύλλων 5 3. Αντίγραφο κίνησης καταθετικού λογαριασµού

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης.

Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης. Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης. Σελίδα 1 από 51 Περιεχόμενα 1. ΑΓΟΡΕΣ... 4 1.1 Παράμετροι.... 4 1.2 ιαθέσιμα παραστατικά.... 4 1.3 Στήλες γραμμών παραστατικών... 8 1.4 Συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων 1 Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170, άρθρα 1 67, όπως τροποποιήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΑΑ/ΤΑΝ www.tnomik.gr Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Επάγγελμα Έτη άσκησης επαγγέλματος Οικείο Επιμελητήριο Ημερομηνία γέννησης Αριθμός ταυτότητας ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθμός Προσωπικού Ταμεία κύριας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 5 8 ΤΑ ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠO 04/05/2015

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 5 8 ΤΑ ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠO 04/05/2015 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ EUROBANK 23.03.2015 ΔΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 5 8 ΤΑ ΝΕΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠO 04/05/2015 ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (Statement/Βιβλιάριο) Για ανοίγματα λογαριασμών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 07-04-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 07-04-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 07-04-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ ΑΔΑ: ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣ : Προς Διευθυντές Ταχ.Δ/νση : Λόφος Περάνθης Υποκαταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2013 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά τη δημοσίευση του νόμου ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες.

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Προσφορά Χρήµατος Η Προσφορά Χρήµατος Μ1 αντιστοιχεί στην Πρωτογενή Ρευστότητα στην εθνική ορολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 1. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ α. Οδηγίες συµπλήρωσης Αίτησης-Υπεύθυνης ήλωσης Η αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΗ 2. Υπογεγραµµένο και σφραγισµένο έντυπο ηλεκτρονικής υποβολής του ολοκληρωµένου σχεδίου παρέµβασης

ΡΑΣΗ 2. Υπογεγραµµένο και σφραγισµένο έντυπο ηλεκτρονικής υποβολής του ολοκληρωµένου σχεδίου παρέµβασης ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2 ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) Υφιστάµενες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2011 Γενικά ικαιολογητικά Υπογεγραµµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (014) Κάρτα Αλληλεγγύης Πληροφορίες για το ΔΙκαιούχο ΕΚΔΟΣΗ 0.1

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (014) Κάρτα Αλληλεγγύης Πληροφορίες για το ΔΙκαιούχο ΕΚΔΟΣΗ 0.1 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΡΤΩΝ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ (014) Κάρτα Αλληλεγγύης Πληροφορίες για το ΔΙκαιούχο ΕΚΔΟΣΗ 0.1 Απρίλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενημέρωση Δικαιούχου... 3 1.1. Εισαγωγή... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τύπου Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις

ελτίο Τύπου Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις ελτίο Τύπου Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Α 84/18.7.2015), όπως ισχύει

Διαβάστε περισσότερα