Σςζσέηιζη ηηρ Θεπμικήρ Δηεπογένειαρ ηωναθηπωμαηικών Πλακών ηων Καπωηίδων με Υπεπησογπαθικά και Ιζηολογικά Φαπακηηπιζηικά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σςζσέηιζη ηηρ Θεπμικήρ Δηεπογένειαρ ηωναθηπωμαηικών Πλακών ηων Καπωηίδων με Υπεπησογπαθικά και Ιζηολογικά Φαπακηηπιζηικά"

Transcript

1 Σςζσέηιζη ηηρ Θεπμικήρ Δηεπογένειαρ ηωναθηπωμαηικών Πλακών ηων Καπωηίδων με Υπεπησογπαθικά και Ιζηολογικά Φαπακηηπιζηικά M. Δξαθνπνύινπ 1, K. Τνύηνπδαο 1, A. Σπλεηόο 1, K. Σηαζνγηάλλεο 1, Χ. Γξάζζνο 1, N. Ληάζεο 1, Γ. Αγξνγηάλλεο 2, E. Παηζνύξεο 2, Η. Σηώξεο 3, Χ. Σηεθαλάδεο 1 (1) Α Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράηειο Νοζοκομείο (2) Εργαζηήριο Παθολογικής Αναηομικής, Πανεπιζηήμιο Αθηνών (3) University of Bolton, United Kingdom

2 Coronary Heart Disease Stroke HF* 7 17 High Blood Pressure Diseases of the Arteries Other (United States: 2006)Source: NCHS.

3 3.7 o C C Η ζεξκόηεηα πνπ απειεπζεξώλεηαη από ηελ αζεξσκαηηθή πιάθα ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηε ζπγθέληξσζε ησλ θπηηάξσλ Σεκαληηθέο κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο θπκαίλνληαλ από 1 C έσο 3.7 C Casscells et al. Lancet 1996, 347(9013):

4 Stefanadis C et al., Circulation, 1999

5 Πεξηνξηζκνί ηεο ελδνζηεθαληαίαο ζεξκνγξαθίαο Επεκβαηηθή κέζνδνο, δε δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πξσηνγελή πξόιεςε Μέηξεζε ζεξκνθξαζίαο πιάθαο Μεηαβιεηόηεηα Παράγονηες ποσ επηρεάζοσν ηις μεηρήζεις: Σηέλσζε (%) Επίπησζε ηεο ξνήο Σρεδηαζκόο θαζεηήξα Stefanadis C et al. J Am CollCardiol., 2003

6 Μη επεμβατική Ασυαλής Μέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ ηζηώλ ηνπ νξγαληζκνύ εθηηκώληαο ηελ αθηηλνβνιία ηνπο ζε ζπρλόηεηεο κηθξνθπκάησλ. Έληαζε αθηηλνβνιίαο ~ Θεξκνθξαζία ηζηώλ Εθαξκνγή ζε: γπλαηθνινγία, νπξνινγία, λεπξνινγία, ζπξενεηδνπάζεηα Barrett A, et al. Radio Sci, 1977:12;68: Yves Leroy et al. Physiol. Meas, 1998 Carr K.L. IEEE MTT. 1989:37 Land D.V. et al. 1987:134 ;93-200

7 Courtesy of OysteinKlemetsen

8

9 Σηοισεία Χαξαθηεξηζηηθά Ακπίβεια ζηη μέηπηζη ηηρ εζωηεπικήρ θεπμοκπαζίαρ (32 38 C ) 0,2 C Φπόνορ για ηη μέηπηζη θεπμόηηηαρ ενόρ ζημείος μέηπηζηρ Γιάμεηπορ Applicator/μοπθομεηαηποπέα Ακπίβεια θεπμομέηπηζηρ δέπμαηορ Φπόνορ πος απαιηείηαι για ηη μέηπηζη ηηρ θεπμοκπαζίαρ (32-38 C) Βάθορ ανίσνεςζηρ (εξαπηώμενα από ηη ζςγκένηπωζη νεπού) 6sec 39mm 0,2 C 1 sec 3-7cm Resolution (ανάλςζη), C 0,10 Βάπορ ζςζηήμαηορ 4 kg Υποζηήπιξη πεύμαηορ 220 ± 22 Volt, 1 phase, Hz

10 Αλίρλεπζε ζεξκηθήο εηεξνγέλεηαο ζε αζεξσκαηηθέο θνηιηαθέο ανξηέο θνπλειηώλ Toutouzas K et al., Atherosclerosis 215 (2011) 82 89

11 Πειπαμαηική μελέηη Ακηινομεηπίαμικποκςμάηων και αθηπωμαηική νόζορ Η δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο ήηαλ κεγαιύηεξε ζε πεξηνρέο κε πςειή ζπγθέληξσζε ζε καθξνθάγα θαη CD3. Toutouzas et al, Atherosclerosis:2011;215;82-9

12 Σθνπόο ηεο κειέηεο είλαη λα δηεξεπλεζεί ζε αζζελείο κε ζεκαληηθή λόζν θαξσηίδσλ εάλ ε ζεξκηθή εηεξνγέλεηα ησλ αζεξσκαηηθώλ πιαθώλ ζρεηίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλα ππεξερνγξαθηθά θαη αλνζνηζηνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά.

13 Σπκπεξηιήθζεθαλ 34 αζζελείο κε ζεκαληηθή αζεξσκάησζε θαξσηίδσλ (>80% ζηέλσζε) πνπ ζα ππνβάιινληαλ ζε ελδαξηεξηεθηνκή θαη 15 αζζελείο ρσξίο αζεξσκάησζε θαξσηίδσλ σο νκάδα ειέγρνπ. Όινη νη αζζελείο εθηηκήζεθαλ κε: 1) ππεξερνγξάθεκα (US-ECD) θαξσηίδσλ 2) κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο κε ηελ ΑΜ.

14 Αζζελείο κε <6 κελώλ ΟΕΜ Ιζηνξηθό αγγεηίηηδαο Με αζεξνζθιεξσηηθή θαξσηηδηθή λόζν Καινήζεηα/θαθνήζεηα

15

16 Οη αζζελείο ππνβιήζεθαλ ζε: 1) ππεξερνγξάθεκα (US-ECD) θαξσηίδσλ θαη 2) κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο κε ηελ ΑΜ Αθνινύζεζε ζπζρέηηζε ησλ ζεξκνγξαθηθώλ κεηξήζεσλ κε ηα ππεξερνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά.

17 Καηά ηελ ππεξερνγξαθηθή κειέηε αλαιύζεθαλ νη αθόινπζεο παξάκεηξνη: 1. ηύπνο πιάθαο (ιηπώδεο, κηθηή, αζβεζησκέλε) 2. κνξθνινγία πιάθαο (νκαιή, αλώκαιε, εμειθσκέλε) 3. νκνηνγέλεηα πιάθαο (εηεξνγελήο, νκνηνγελήο). Geroulakos et al. Br J Surg1993, 80(10): Saba L. Eur J Radiol2009

18 Ο δέθηεο ηεο ζπζθεπήο RTM-01-RES ζα ηνπνζεηεζεί ζε γσλία 90 ν θαηά κήθνο ηεο θάζε θαξσηίδαο. Οη κεηξήζεηο ζα γίλνπλ 3 θνξέο ζε θάζε ζεκείν κέηξεζεο. Μέγιζηη θεπμική εηεπογένεια (ΓΤ): κέγηζηε ζεξκνθξαζία θαηά κήθνο ηεο θαξσηίδαο - ηελ ειάρηζηε ζεξκνθξαζία. Toutouzas K et al, JACC, 2012 ;59(18):

19 Οη αζεξσκαηηθέο πιάθεο αθαηξέζεθαλ πιήξσο Πεξηνρή ελδηαθέξνληνο: πεξηνρή κε ηε κέγηζηε ζηέλσζε Έθηαζε ηεο αζβεζηνπνηήζεο θαη ηνπ ιηπηδηθνύ ππξήλα: βαζκνιόγεζε 0-4 (0-θαζόινπ, 1-1/4 ηεο πεξηνρήο, 2-2/4, 3-3/4, 4-4/4). Αζεξσκαηηθή πιάθα κε ηλώδε θάςα >200κmζεσξήζεθε παρηά

20 Οη αθόινπζνη δείθηεο κειεηήζεθαλ: 1. CD68: δείθηεο καθξνθάγσλ 2. CD3: δείθηεο ιεκθνθπηηάξσλ

21 Υπεπησογπαθική ανάλςζη Η ΔΤ ησλ αζεξσκαηηθώλ θαξσηίδσλ ήηαλ πςειόηεξε ζε ζρέζε κε ηε ΔΤ ηεο νκάδαο ειέγρνπ (1.39±0.49 C vs. 0.23±0.01 C, p<0.001). Οη ιηπώδεηο πιάθεο (44.1%) είραλ πςειόηεξε ΔΤ ζε ζρέζε κε ηηο κηθηέο (17.6%) θαη ηηο αζβεζησκέλεο (38.2%) πιάθεο. Οη πιάθεο κε εμειθσκέλε επηθάλεηα (26.4%) είραλ πςειόηεξε ΔΤ ζε ζρέζε κε ηηο πιάθεο κε αλώκαιε (35.2%) θαη νκαιή επηθάλεηα (38.2%). Οη εηεξνγελείο πιάθεο (55.8%) είραλ πςειόηεξε ΔΤ ζε ζρέζε κε ηηο νκνηνγελείο (44.1%).

22 DT(⁰C) DT(⁰C) DT(⁰C) Ultrasound findings Υπεπησογπαθική ανάλςζη 0.96±0.22 C 1.78±0.41 C 1.38±0.30 C Για όλερ ηιρ μεηπήζειρ: p< ±0.14 C Αζβεζησκέλεο Ληπώδεηο Μεηθηέο 1.38±0.23 C 0.95±0.19 C 1.78±0.41 C 1.09±0.31 C Αλώκαιεο Οκαιέο Εμειθσκέλεο Εηεξνγελείο Οκνηνγελείο

23 Αζβεζησκέλε πιάθα κε 85% ζηέλσζε. ΓT:0,5 C Ληπώδεο πιάθα κε ρακειή έληαζε ζήκαηνο, πνπ πξνθαιεί 80% ζηέλσζε ζηελ αξηζηεξή θαξσηίδα. ΓT : 1,3 C Μεηθηήο ζύζηαζεο αζεξσκαηηθή πιάθα πνπ πξνθαιεί ζηέλσζε 75-80% ζηελ αξηζηεξή θαξσηίδα. ΓT : 1,2 C. Toutouzas K et al, JACC, 2012 ;59(18):

24 Ιζηολογική ανάλςζη Δείγκαηα κε απμεκέλε έθηαζε αζβεζηνπνίεζεο είραλ κηθξόηεξε ΔΤ ζε ζρέζε κε δείγκαηα κε κηθξόηεξε έθηαζε (p<0.01). Δείγκαηα κε απμεκέλε έθηαζε ζε ιηπηδηθό ππξήλα είραλ απμεκέλε ΔΤ ζε ζρέζε κε δείγκαηα κε κεησκέλν ππξήλα (p<0.01). Δείγκαηα κε ιεπηή ηλώδε θάςα είραλ απμεκέλε ΔΤ ζε ζρέζε κε δείγκαηα κε ηλώδε θάςα>200κm (p<0.01). Δείγκαηα κε απμεκέλν θιεγκνλώδεο θνξηίν είραλ απμεκέλε ΔΤ (p<0.01).

25 DT(⁰C) DT(⁰C) DT(⁰C) DT(⁰C) Ιζηολογική ανάλςζη Extension of calcification Fibrous cap >200 mm Fibrous cap 200 mm Extension of lipid core Low Inflammatory infiltrate High Inflammatory infiltrate

26 Ιζηολογική ανάλςζη

27 Ανοζοιζηοσημική ανάλςζη Έγηλε εκηπνζνηηθνπνίεζε ησλ κεηξήζεσλ γηα ηα CD3 θαη CD68 κε cut-off value: 2. Δείγκαηα κε CD3 ( 2) εκθάληζαλ απμεκέλε ΔΤ (p<0.01) Δείγκαηα κεcd68 ( 2) εκθάληζαλ απμεκέλε ΔΤ (p<0.01).

28 DT(⁰C) DT(⁰C) Ανοζοιζηοσημική ανάλςζη

29 Η αθηηλνκεηξία κηθξνθπκάησλ κπνξεί: Να επηηξέςεη ηε κε-επεκβαηηθή αλαγλώξηζε ηεο θιεγκνλήο ηεο πιάθαο in vivo Τελ παξαθνινύζεζε ησλ αζζελώλ εθείλσλ πνπ ρξήδνπλ πεξαηηέξσ απεηθόληζεο θαη ζεξαπείαο

30 Έκκεζνο δείθηεο ηεο θιεγκνλήο Τν ησξηλό κεράλεκα επηηξέπεη ηε κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε πεξηθεξηθά αγγεία

31 Η ΑΜ είλαη κηα αζθαιήο θαη κε-επεκβαηηθή κέζνδνο Επηηξέπεη ηελ εθηίκεζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ αζεξσκαηηθώλ πιαθώλ Πεξαηηέξσ κειέηεο απαηηνύληαη γηα ηελ εγθπξόηεηα ηεο κεζόδνπ ζηελ in vivo αμηνιόγεζε ηεο θαξσηηδηθήο λόζνπ Έιεγρνο γηα ρξήζε ηεο ΑΜζε αζζελείο κε κηθξόηεξε ζηέλσζε θαξσηίδσλθαη ζε άιιεο θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο

Χριζηίνα Χρσζοτόοσ Καρδιολόγος Επιμ Β Α Πανεπιζηημιακής Καρδιολογικής κλινικής ΙΓΝΑ

Χριζηίνα Χρσζοτόοσ Καρδιολόγος Επιμ Β Α Πανεπιζηημιακής Καρδιολογικής κλινικής ΙΓΝΑ Παθοθσζιολογία ηης αθηροζκλήρφζης Χριζηίνα Χρσζοτόοσ Καρδιολόγος Επιμ Β Α Πανεπιζηημιακής Καρδιολογικής κλινικής ΙΓΝΑ Η θαξδηναγγεηαθή λόζνο απνηειεί ηνλ κεγαιύηεξν θίλδπλν γηα ηελ αλζξώπηλε δσή θαη πγεία,

Διαβάστε περισσότερα

Case for the Month, subtotal occlusion of carotid artery [Dietrich CF] Πεπιζηαηικό ηος μήνα, ςθολική απόθπαξε καπωηίδαρ

Case for the Month, subtotal occlusion of carotid artery [Dietrich CF] Πεπιζηαηικό ηος μήνα, ςθολική απόθπαξε καπωηίδαρ Case for the Month, subtotal occlusion of carotid artery [Dietrich CF] Πεπιζηαηικό ηος μήνα, ςθολική απόθπαξε καπωηίδαρ Correspondence Prof. Dr. med. Christoph F. Dietrich Med Klinik 2 Caritas Krankenhaus

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΝΑΙ ΓΔΙΚΣΔ ΔΝΓΟΘΗΛΙΑΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ;

ΔΙΝΑΙ ΓΔΙΚΣΔ ΔΝΓΟΘΗΛΙΑΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ; TRIPLEX KAΡΧΣΙΓΧΝ ΑΡΣΗΡΙΧΝ. ΠΑΥΟ ΔΧ-ΜΔΟΤ ΥΙΣΧΝΑ. ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΚΛΗΡΙΑ. ΔΙΝΑΙ ΓΔΙΚΣΔ ΔΝΓΟΘΗΛΙΑΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ; Φωκά Διηζάβεη ΔΓΔΑ 2012 Ιαηξόο Αθηηλνιόγνο πλεξγάηεο Βηνηαηξηθήο Φπζηνινγηθή ελδνζειηαθή ιεηηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ

ΘΔΜΑ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΘΔΜΑ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΣΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΤΖ ΣΖ ΑΘΖΡΧΜΑΣΗΚΖ ΝΟΟΤ ΣΧΝ ΚΑΡΧΣΗΓΧΝ ΜΔ ΔΓΥΡΧΜΟ DOPPLER ΤΠΔΡΖΥΟΓΡΑΦΖΜΑ Δ ΑΓΓΔΗΑΚΟ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΟ ΔΠΔΗΟΓΗΟ Απφζηνινο αξαθφπνπινο [1] ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ ΑΘΖΡΧΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη

Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη Α.Ν. ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ Δ.. ΛΟΤΡΗΓΑ Π.Β. ΒΟΤΛΓΑΡΖ Α.Γ. TΔΛΔΠΖ Α.Α. ΓΡΟΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ κοπός ηης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Pόλορ ηων Υπεπεσογπαθήμαηορ ζηεν Εξακπίβωζε ηων Αιηιών Ανδπικήρ Υπογονιμόηεηαρ: Παποςζίαζε Πεπιζηαηικού Αποθπακηικήρ Αδωοζπεπμίαρ

Ο Pόλορ ηων Υπεπεσογπαθήμαηορ ζηεν Εξακπίβωζε ηων Αιηιών Ανδπικήρ Υπογονιμόηεηαρ: Παποςζίαζε Πεπιζηαηικού Αποθπακηικήρ Αδωοζπεπμίαρ 04-01-2011 Πεπιζηαηικό ηος μήνα - Ιανοςάπιορ Ο Pόλορ ηων Υπεπεσογπαθήμαηορ ζηεν Εξακπίβωζε ηων Αιηιών Ανδπικήρ Υπογονιμόηεηαρ: Παποςζίαζε Πεπιζηαηικού Αποθπακηικήρ Αδωοζπεπμίαρ Ketul V. Patel BSc MBBS

Διαβάστε περισσότερα

Με θαη/ή ζθίαζε ζεκαίλνληαη νη βαζηθέο πιεξνθνξίεο Με ζεκαίλνληαη νη πην ζεκαληηθέο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο

Με θαη/ή ζθίαζε ζεκαίλνληαη νη βαζηθέο πιεξνθνξίεο Με ζεκαίλνληαη νη πην ζεκαληηθέο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΜΟΝITORING 7 o Ξεπιεσόμενα 7.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ... 183 7.1.1 ΔΛΑΥΙΣΟ ΓΙΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΟ MONITORING... 185 7.2 MONITORING ΡΖΠ ΝΜΓΝΛΩΠΖΠ... 186 7.2.1 ΦΤΓΜΙΚΗ ΟΞΤΜΔΣΡΙΑ... 186 7.2.2 ΑΝΑΛΤΣΗ ΤΓΚΔΝΣΡΩΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ...

Διαβάστε περισσότερα

Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο

Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ Ι ΡΤΜΑ (Σ,Δ,Ι,) ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σµήµα Μεραλνινγίαο ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δλεύθεπη πηώζη ζωμάηων ζε βαπςηικό πεδίο MA: ΣΑΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ ΑΜ:4498 ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΠΑΝΑΓΙΧΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012

ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012 ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012 ΟΡΗΜΟΗ Σν monitoring ζηε ΜΔΘ νξίδεηαη σο ε ζπλερήο ή δηαιείπνπζα παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή δηαθόξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΟΛΗΓΟΥΟΛΙΘΙΑΗ ΑΝΘΔΚΣΙΚΗ ΣΙ ΤΜΒΑΣΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΣΗ ERCP: HOLMIUM LASER ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ ΤΠΟ SPYGLASS ΥΟΛΗΓΟΥΟΚΟΠΗΗ

ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΟΛΗΓΟΥΟΛΙΘΙΑΗ ΑΝΘΔΚΣΙΚΗ ΣΙ ΤΜΒΑΣΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΣΗ ERCP: HOLMIUM LASER ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ ΤΠΟ SPYGLASS ΥΟΛΗΓΟΥΟΚΟΠΗΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΟΛΗΓΟΥΟΛΙΘΙΑΗ ΑΝΘΔΚΣΙΚΗ ΣΙ ΤΜΒΑΣΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΣΗ ERCP: HOLMIUM LASER ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ ΤΠΟ SPYGLASS ΥΟΛΗΓΟΥΟΚΟΠΗΗ Ξσνόποσλος Γ, Μπαζιούκας Π., Κσπραίος Γ, Κορκολής Γ, Βεζάκης Α, Μαλατιάς Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α. ΔΗΑΓΧΓΖ Έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ εξγαζηεξίσλ αθηηλνβνιηώλ ηαηξηθώλ εθαξκνγώλ θαη ηε βειηηζηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τν κηθξνζθόπην ειεθηξνληθήο ζάξσζεο είλαη έλα είδνο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΟΤ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΦΟΒΟΤ ΑΠΟ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΑ ΖΜΑΣΑ Ζ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ. Τπνβάιιεηαη ζηελ

ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΟΤ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΦΟΒΟΤ ΑΠΟ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΑ ΖΜΑΣΑ Ζ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ. Τπνβάιιεηαη ζηελ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΟΤ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΦΟΒΟΤ ΑΠΟ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΑ ΖΜΑΣΑ Ζ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ Τπνβάιιεηαη ζηελ νξηζζείζα από ηελ Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο ύλζεζεο ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή

Διαβάστε περισσότερα

φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών

φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ντινιακόσ Ιωάννησ (ΑΜ: 1110) Επιβλζπων:

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ

Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ Τπεύζπλνο Έξεπλαο: Μηράιεο Κξαζηάο, PhD Δθπόλεζε Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο: Μάξηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΛΟΓΙΑ Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γεωλογίαρ και Τδπογεωλογίαρ ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΔ ΑΝΣΛΗΔΙ ΚΩΣΑ ΒΟΤΓΟΤΡΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΛΟΓΙΑ Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γεωλογίαρ και Τδπογεωλογίαρ ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΔ ΑΝΣΛΗΔΙ ΚΩΣΑ ΒΟΤΓΟΤΡΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΛΟΓΙΑ Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γεωλογίαρ και Τδπογεωλογίαρ ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΔ ΑΝΣΛΗΔΙ ΚΩΣΑ ΒΟΤΓΟΤΡΗ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Τκήκα Γεσινγίαο Α.Π.Θ. ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2011 2 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Πξνζδηνξηζκόο θξνπθηννιηγνζαθραξηηώλ (FOS) κε FT-IR ζε δεκεηξηαθά.

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 10 o Ξεξηερόκελα 10.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 280 10.2 ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ ΘΗΛΓΤΛΟΤ ΓΗΑ ΚΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΘΔ ΠΛΔΤΚΟΛΗΘΔ ΔΠΗΠΙΟΘΔ... 280 10.3 ΘΑΠΛΗΚΑ ΘΑΗ ΑΛΑΗΘΖΗΑ... 282 10.3.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΕΧΖ» ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μαξία Ν. Σζηκάξα 1151 Δηδηθεπόκελε ηαηξόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΘΔΡΜΟΕΔΤΓΟΤ ΣΤΠΟΤ R, ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΣΟΤ Δ.Η.Μ., Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΓΔΡΜΑΝΗΚΟ ΔΘΝΗΚΟ ΦΟΡΔΑ ΜΔΣΡΟΛΟΓΗΑ P.T.B.

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΘΔΡΜΟΕΔΤΓΟΤ ΣΤΠΟΤ R, ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΣΟΤ Δ.Η.Μ., Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΓΔΡΜΑΝΗΚΟ ΔΘΝΗΚΟ ΦΟΡΔΑ ΜΔΣΡΟΛΟΓΗΑ P.T.B. ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΘΔΡΜΟΕΔΤΓΟΤ ΣΤΠΟΤ R, ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΣΟΤ Δ.Η.Μ., Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΓΔΡΜΑΝΗΚΟ ΔΘΝΗΚΟ ΦΟΡΔΑ ΜΔΣΡΟΛΟΓΗΑ P.T.B. Κοθθίλε Δσκορθία θαη Αλαγλώζηοσ Μηιηηάδες Διιεληθό Ηλζηηηούηο Μεηροιογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Aζαλαζία Κ.Παπαδαθεηξνπνύινπ, Αιέμηνο σηεξόπνπινο, ηαύξνο Ι.Παππάο. Γ Παζνινγηθό Σκήκα & Γηαβεηνινγηθό Κέληξν Γ.Ν.Νίθαηαο Πεηξαηά «Άγηνο Παληειεήκσλ»

Aζαλαζία Κ.Παπαδαθεηξνπνύινπ, Αιέμηνο σηεξόπνπινο, ηαύξνο Ι.Παππάο. Γ Παζνινγηθό Σκήκα & Γηαβεηνινγηθό Κέληξν Γ.Ν.Νίθαηαο Πεηξαηά «Άγηνο Παληειεήκσλ» 1 Σελήνιο και καπδιαγγειακόρ κίνδςνορ Aζαλαζία Κ.Παπαδαθεηξνπνύινπ, Αιέμηνο σηεξόπνπινο, ηαύξνο Ι.Παππάο Γ Παζνινγηθό Σκήκα & Γηαβεηνινγηθό Κέληξν Γ.Ν.Νίθαηαο Πεηξαηά «Άγηνο Παληειεήκσλ» Βπασύρ ηίηλορ:

Διαβάστε περισσότερα

Δμσζσκαηηθή ζεξαπεία θξνπζηηθψλ θπκάησλ (ESWT) ζε αζζελείο κε ρξφληα πεικαηηαία απνλεπξσζίηηδα

Δμσζσκαηηθή ζεξαπεία θξνπζηηθψλ θπκάησλ (ESWT) ζε αζζελείο κε ρξφληα πεικαηηαία απνλεπξσζίηηδα Δμσζσκαηηθή ζεξαπεία θξνπζηηθψλ θπκάησλ (ESWT) ζε αζζελείο κε ρξφληα πεικαηηαία απνλεπξσζίηηδα Περίληψη Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε ζχγθξηζε ησλ επηδξάζεσλ ηεο εμσζσκαηηθήο ζεξαπείαο θξνπζηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ. Πηπρηαθή δηαηξηβή ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΖ ΡΔΤΣΟΓΤΝΑΜΗΚΖ ΣΖΝ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΚΑΡΧΣΗΓΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ. Πηπρηαθή δηαηξηβή ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΖ ΡΔΤΣΟΓΤΝΑΜΗΚΖ ΣΖΝ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΚΑΡΧΣΗΓΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Πηπρηαθή δηαηξηβή ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΖ ΡΔΤΣΟΓΤΝΑΜΗΚΖ ΣΖΝ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΚΑΡΧΣΗΓΑ Μνράκκαλη Ηκάλ Κρνδετκέ Λεκεζφο 2011 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γιαδεπμική ανηιμεηώπιζη ηηρ πεπιθεπικήρ αποθπακηικήρ απηηπιοπάθειαρ κάηυθεν ηος βοςβυνικού ζςνδέζμος

Γιαδεπμική ανηιμεηώπιζη ηηρ πεπιθεπικήρ αποθπακηικήρ απηηπιοπάθειαρ κάηυθεν ηος βοςβυνικού ζςνδέζμος Γιαδεπμική ανηιμεηώπιζη ηηρ πεπιθεπικήρ αποθπακηικήρ απηηπιοπάθειαρ κάηυθεν ηος βοςβυνικού ζςνδέζμος Γεκήηξεο ηακπιήο, MD, PhD, FCIRSE Κσλζηαληίλνο Καηζάλνο, MSc, MD, PhD, EBIR ηαχξνο πειηφπνπινο, MD,

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση κακοηθών εξεργασιών του μαστού με υπέρηχους

Διερεύνηση κακοηθών εξεργασιών του μαστού με υπέρηχους Γ. Κυρόπουλος - Διερεύνηση κακοηθών εξεργασιών του μαστού με υπέρηχους 33 Διερεύνηση κακοηθών εξεργασιών του μαστού με υπέρηχους Γεώργιος Κυρόπουλος Ακτινολόγος, Αλεξάνδρεια Ημαθίας Σήκεξα δνύκε κηα λέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΔΜΒΟΛΗ (ΠΔ)

ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΔΜΒΟΛΗ (ΠΔ) ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ Γεωργία Γ. Πίτςιου,, MD, PhD Πνευμονολόγοσ- Εντατικολόγοσ Λέκτορασ ΑΠΘ ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΔΜΒΟΛΗ (ΠΔ) Εηήζηα επίπησζε ΗΠΑ: 600 000 πεξηζηαηηθά Τα 2/3 ησλ ΠΕ παξακέλνπλ αδηάγλσζηα

Διαβάστε περισσότερα