Case for the Month, subtotal occlusion of carotid artery [Dietrich CF] Πεπιζηαηικό ηος μήνα, ςθολική απόθπαξε καπωηίδαρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Case for the Month, subtotal occlusion of carotid artery [Dietrich CF] Πεπιζηαηικό ηος μήνα, ςθολική απόθπαξε καπωηίδαρ"

Transcript

1 Case for the Month, subtotal occlusion of carotid artery [Dietrich CF] Πεπιζηαηικό ηος μήνα, ςθολική απόθπαξε καπωηίδαρ Correspondence Prof. Dr. med. Christoph F. Dietrich Med Klinik 2 Caritas Krankenhaus Uhlandstr. 7 D Bad Mergentheim Translated by: Kleanthi Kalogerakou Resident of Radiology, General Hospital of Athens, Athens, Greece Honorary Observer in Radiology Department, King s College Hospital, London, United Kingdom Παποςζίαζε πεπιζηαηικού Αζζελήο 71εηώλ κε δηαιείπνληα λεπξνινγηθά ζπκπηώκαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ακθνηεξόπιεπξνπ ζάκβνπο νξάζεσο θαη ιηπνζπκηθνύ επεηζνδίνπ, ππεβιήζεη ζε Doppler ππεξερνγξάθεκα θαξσηίδσλ σο κέξνο ηνπ θιηληθνύ ειέγρνπ ξνπηίλαο. Η πξνζζήθε ησλ κηθξνθπζαιίδσλ ηνπ ζθηαγξαθηθνύ ζηελ εμέηαζε απεδείρζε ρξήζηκε. Παξόιν πνπ αλεπξέζεζαλ παζνινγηθά επξήκαηα ζηελ θαξσηίδα, ν αιθννιηζκόο πνπ ήηαλ γλσζηό θιηληθό πξόβιεκα, ήηαλ ηειηθά ε αηηία ζηελ νπνία απνδόζεθαλ ηα ζπκπηώκαηα.

2 Τν ζπκβαηηθό Doppler ππεξερνγξάθεκα έδεημε απόθξαμε ηεο δεμηάο θαξσηίδαο (Δηθ. 1, βίληεν 1) θαη κε απνθξαθηηθέο αζεξσκαηηθέο πιάθεο ζηελ αξηζηεξή πιεπξά (δελ απεηθνλίδνληαη). Τν ππεξερνγξάθεκα κε ζθηαγξαθηθό (contrast enhanced ultrasound, CEUS) αλέδεημε ζρεδόλ νιηθή απόθξαμε θαη λεναγγείσζε κέζα ζηηο πιάθεο (Δηθ.2, βίληεν 2) Εικόνα 1 Υπνςία απόθξαμεο κε ηηο ζπκβαηηθέο Doppler ηερληθέο. ηνίρσκα. Σρεδόλ νιηθή απόθξαμε κε CEUS. Σεκεηώλεηαη ην κηθξό jet δίπια ζην Σςδήηεζε Τν Duplex ππεξερνγξάθεκα είλαη ε απεηθνληζηηθή κέζνδνο πξώηεο γξακκήο ζε ππνςία θαξσηηδηθήο λόζνπ (1). Τν ππεξερνγξάθεκα κε ζθηαγξαθηθό (CEUS) βειηηώλεη ηελ επαηζζεζία ηνπ Doppler ππεξερνγξαθήκαηνο θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ δηαρσξηζκό ηεο απόθξαμεο από κόιηο κε απνθξαθηηθέο ζηελώζεηο, αθόκα θαη κε ηνλ ζπκβαηηθό εμνπιηζκό γηα ππεξερνγξάθεκα, αιιά όρη ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο. Οη ζπκβαηηθέο ππεξερνγξαθηθέο ηερληθέο έρνπλ πεξηνξηζκό ζην λα αλαδείμνπλ αξγή ή ρακειή ξνή, ηδηαίηεξα ζε κηθξά αγγεία όπσο είλαη ηα αγγεία ησλ αγγείσλ (vasa vasorum) ή ηα παξάπιεπξα αγγεία θαζώο θαη ξνή ζε ζεκαληηθνύ βαζκνύ ζηελώζεηο. Τα ζθηαγξαθηθά ησλ ππεξήρσλ βνεζνύλ ζην λα μεπεξαζηνύλ απηνί νη πεξηνξηζκνί. Τν

3 ππεξερνγξάθεκα κε ζθηαγξαθηθό κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα βειηηώζεη πεξαηηέξσ ηελ απεηθόληζε ηνπ ελδαγγεηαθνύ απινύ ζε δύζθνιεο πεξηπηώζεηο, θαζηζηώληαο εθηθηή ηελ αλίρλεπζε ηνπ ζρήκαηνο ηνπ πξνζηελσηηθνύ, ζηελσηηθνύ θαη κεηά-ζηελσηηθνύ ηκήκαηνο, ηδηαίηεξα ζε αγγεία κεγάινπ κήθνπο. Απηό δηεπθνιύλεηαη θαη από ην γεγνλόο όηη θαηλόκελα πςειήο θαη ρακειήο ηαρύηεηαο θαηαγξάθνληαη ηαπηόρξνλα κε ην CEUS ρσξίο aliasing θαη blooming artefacts θαη ρσξίο εμάξηεζε από ηε γσλία, παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην Doppler ππεξερνγξάθεκα.(2). Παξόια απηά, ην CEUS δελ παξέρεη πιεξνθνξίεο ξνήο, πνπ πξέπεη λα ειεγρζνύλ κε ηηο ζπκβαηηθέο Doppler ηερληθέο, πηζαλά κε ηελ δηεπθόιπλζε ηεο έγρπζεο ηνπ ζθηαγξαθηθνύ. (1,2) Ο πην επξέσο απνδεθηόο δείθηεο πξόγλσζεο ηνπ θηλδύλνπ εγθεθαιηθνύ ηζραηκηθνύ επεηζνδίνπ είλαη ν βαζκόο ζηέλσζεο ησλ θαξσηίδσλ. Παξόια απηά, θαη άιινη απεηθνληζηηθνί παξάγνληεο αλαγλσξίδνληαη πξννδεπηηθά ζαλ ζεκαληηθνί παξάγνληεο επίζεο. Η λεναγγείσζε ηεο πιάθαο όπσο απεηθνλίδεηαη κε ην CEUS ζπζρεηίδεηαη κε ηζηνινγηθά επξήκαηα θαη είλαη έλαο πηζαλόο επηπιένλ δείθηεο πξόγλσζεο εγθεθαιηθώλ ηζραηκηθώλ επεηζνδίσλ, αιιά ν ξόινο ηνπ παξάγνληα απηνύ ζηελ θαζεκεξηλή θιηληθή πξαθηηθή κέλεη λα απνδεηρζεί. (1,2) Πεπιοπιζμοί Οη πεξηνξηζκνί γηα ηνλ έιεγρν ησλ θαξσηίδσλ κε CEUS είλαη όιεο νη ζπλζήθεο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ επαξθή ππεξερνγξαθηθή δηείζδπζε θαη πνπ επίζεο πεξηνξίδνπλ ηελ ζπκβαηηθή εμέηαζε κε B-mode ππεξερνγξάθεκα. Ιδηαίηεξα

4 πξνβιεκαηηθή είλαη ε εθηεηακέλε αζεξσκάησζε ηνπ ηνηρώκαηνο θαη ην ππνδόξην εκθύζεκα κεηά από ηαηξηθή παξέκβαζε ή ηα πεξηνξηζκέλα παξάζπξα εμέηαζεο. Σςμπέπαζμα Η δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ ζρεδόλ νιηθή απόθξαμε θαη ηελ απόθξαμε δελ κπνξεί πάληα λα εθηηκεζεί εύθνια κόλν από ην ζπκβαηηθό ππεξερνγξάθεκα. Τν CEUS βνεζά ζηελ δηαθνξνπνίεζε ηεο νιηθήο από ηελ πθνιηθή απόθξαμε αθόκα θαη όηαλ νη ζπκβαηηθέο Doppler ηερληθέο απνηπγράλνπλ. Δπίζεο, ην CEUS βνεζά ζηελ αλάδεημε λεναγγείσζεο εληνο ησλ πιαθώλ. Πποηεινόμενερ σπήζειρ και ενδείξειρ ηος CEUS ζύμθωνα με ηιρ ηπέσοςζερ EFSUMB οδεγίερ (2) Τν CEUS ζπληζηάηαη κε ηηο αθόινπζεο ελδείμεηο: 1. Γηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζε πιήξε απόθξαμε θαξσηίδαο θαη ζε ππνιεηπόκελε ξνή ζε πνιύ κεγάιεο ζηελώζεηο κε Doppler ππεξερνγξάθεκα κε ζθηαγξαθηθό ή CEUS. [Level of Recommendation: B;3] 2. Βειηίσζε ηεο απεηθόληζεο ηνπ απινύ ζε ηερληθά δύζθνιεο θαξσηίδεο (ην Doppler ππεξερνγξάθεκα κε ζθηαγξαθηθό κπνξεί επίζεο λα πξνζθέξεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο) [Level of Recommendation: B;3] 3. Δθηίκεζε ηεο λεναγγείσζεο ηεο θαξσηηδηθήο πιάθαο. [Level of

5 Recommendation: B;1b] 4. Βειηίσζε ηεο δπλαηόηεηαο αλίρλεπζεο ηνπ δηαρσξηζκνύ ηεο θνηλήο θαη ηεο έζσ θαξσηίδαο, ηεο ζπνλδπιηθήο αξηεξίαο θαη ηεο ανξηήο. [Level of Recommendation: C;3] Γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο, ζπληζηάηαη ε κειέηε ηνπ θεθαιαίνπ γηα ηελ ππεξερνγξαθηθή εθηίκεζε ησλ αγγεηαθώλ εγθεθαιηθώλ λόζσλ ζην European Course Book. Βιβλιογπαθία 1. Castellani S, Brkljacic B, Deane C, Lucente EAM, Dietrich CF. Ultrasound evaluation of cerebrovascular obstructive disease. In: Dietrich CF. EFSUMB Course Book on Ultrasound, London 2012, pp Piscaglia F, Nolsoe C, Dietrich CF, Cosgrove DO, Gilja OH, Bachmann NM et al. The EFSUMB Guidelines and Recommendations on the Clinical Practice of Contrast Enhanced Ultrasound (CEUS): update 2011 on nonhepatic applications. Ultraschall Med 2012; 33(1):33-59

Ο Pόλορ ηων Υπεπεσογπαθήμαηορ ζηεν Εξακπίβωζε ηων Αιηιών Ανδπικήρ Υπογονιμόηεηαρ: Παποςζίαζε Πεπιζηαηικού Αποθπακηικήρ Αδωοζπεπμίαρ

Ο Pόλορ ηων Υπεπεσογπαθήμαηορ ζηεν Εξακπίβωζε ηων Αιηιών Ανδπικήρ Υπογονιμόηεηαρ: Παποςζίαζε Πεπιζηαηικού Αποθπακηικήρ Αδωοζπεπμίαρ 04-01-2011 Πεπιζηαηικό ηος μήνα - Ιανοςάπιορ Ο Pόλορ ηων Υπεπεσογπαθήμαηορ ζηεν Εξακπίβωζε ηων Αιηιών Ανδπικήρ Υπογονιμόηεηαρ: Παποςζίαζε Πεπιζηαηικού Αποθπακηικήρ Αδωοζπεπμίαρ Ketul V. Patel BSc MBBS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ

ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΔΗΜΗΣΡΗ ΜΠΟΣΗ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγίαο Β Μαηεπηηθή & Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή Ιαηξηθήο Σρνιήο ΔΚΠΑ, Αξεηαίεην Ννζνθνκείν Η ππεξερνγξαθία είλαη κία πξνζθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΝΑΙ ΓΔΙΚΣΔ ΔΝΓΟΘΗΛΙΑΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ;

ΔΙΝΑΙ ΓΔΙΚΣΔ ΔΝΓΟΘΗΛΙΑΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ; TRIPLEX KAΡΧΣΙΓΧΝ ΑΡΣΗΡΙΧΝ. ΠΑΥΟ ΔΧ-ΜΔΟΤ ΥΙΣΧΝΑ. ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΚΛΗΡΙΑ. ΔΙΝΑΙ ΓΔΙΚΣΔ ΔΝΓΟΘΗΛΙΑΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ; Φωκά Διηζάβεη ΔΓΔΑ 2012 Ιαηξόο Αθηηλνιόγνο πλεξγάηεο Βηνηαηξηθήο Φπζηνινγηθή ελδνζειηαθή ιεηηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση κακοηθών εξεργασιών του μαστού με υπέρηχους

Διερεύνηση κακοηθών εξεργασιών του μαστού με υπέρηχους Γ. Κυρόπουλος - Διερεύνηση κακοηθών εξεργασιών του μαστού με υπέρηχους 33 Διερεύνηση κακοηθών εξεργασιών του μαστού με υπέρηχους Γεώργιος Κυρόπουλος Ακτινολόγος, Αλεξάνδρεια Ημαθίας Σήκεξα δνύκε κηα λέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο αναζηρέψιμης οπίζθιας εγκεθαλοπάθειας. [Posterior reversible encephalopathy

Σύνδρομο αναζηρέψιμης οπίζθιας εγκεθαλοπάθειας. [Posterior reversible encephalopathy 84 Σύνδρομο αναζηρέψιμης οπίζθιας εγκεθαλοπάθειας [Posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES)] ζε άνδρα ηλικίας ηριάνηα εηών. Παροσζίαζη περιζηαηικού και αναζκόπηζη ηης βιβλιογραθίας Χάζοσ Ε 1

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη

Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη Α.Ν. ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ Δ.. ΛΟΤΡΗΓΑ Π.Β. ΒΟΤΛΓΑΡΖ Α.Γ. TΔΛΔΠΖ Α.Α. ΓΡΟΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ κοπός ηης

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΩΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΩΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Ο θαξθίλνο ηνπ πξνζηάηε, αλ δηαγλσζηεί έγθαηξα, κπνξεί λα ζεξαπεπηεί ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΩΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διεπεύνηζη ηηρ ζσέζηρ μεηαξύ μνήμηρ επγαζίαρ και ηηρ νόζος ηος Πάπκινζον ζε πποζομοιυηή οδήγηζηρ

Διεπεύνηζη ηηρ ζσέζηρ μεηαξύ μνήμηρ επγαζίαρ και ηηρ νόζος ηος Πάπκινζον ζε πποζομοιυηή οδήγηζηρ Διεπεύνηζη ηηρ ζσέζηρ μεηαξύ μνήμηρ επγαζίαρ και ηηρ νόζος ηος Πάπκινζον ζε πποζομοιυηή οδήγηζηρ νθία Βαξδάθε 1, Γηώξγνο Γηαλλήο 1, Κώζηαο Αλησλίνπ 1, Γεκνζζέλεο Παύινπ 1, Ίσλ Μπεξάηεο 2, Νηθόιανο Αλδξνλάο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ Η αλεκεπινγηά είλαη κηα νμεία ηνγελήο λόζνο, κε ραξαθηεξηζηηθό εμάλζεκα, πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ ηό ηεο αλεκεπινγηάο- έξπεηα δσζηήξα (VZV), ν νπνίνο αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ Κύθιος Γιαύθωκα Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ Σηραηεγηθές προζέγγηζες Χ.Τερζίδοσ Επιμελήηρια Α Εργαζηήριο Γλασκώμαηος, Οθθαλμολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Παηηζίων Δ/νηής Α.Δ. Πεηούνης Ε.Ο.Ε. 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό

Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό N o 4: Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ ζαο απνθύγεηε παξεκβάζεηο πνπ δελ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηαηξηθνύο ιόγνπο ηεο Judith A. Lothian, RN, PhD, LCCE, FACCE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΔΥΟ ΜΙΥΑΛΗ ΦΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗ Επιγοναηιδομηπιαίορ πόνορ Αξιολόγηζη Θεπαπεία Ο επηγνλαηηδνκεξηαίνο πόλνο είλαη έλα από ηα πην ζπρλά εκθαληδόκελα επώδπλα ζύλδξνκα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ 13o ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ 2ε ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ Α.Ι. Μαηδεξίδεο, MD, cphd Δηδηθόο Καξδηνιόγνο ύγρξνλε Θεξαπεπηηθή Αληηκεηώπηζε

Διαβάστε περισσότερα

Τα πολύτιμα Ω-3 λιπαπά οξέα (ΕΡΑ & DHA): Nεώτεπερ επιστημονικέρ σςστάσειρ

Τα πολύτιμα Ω-3 λιπαπά οξέα (ΕΡΑ & DHA): Nεώτεπερ επιστημονικέρ σςστάσειρ ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Τα πολύτιμα Ω-3 λιπαπά οξέα (ΕΡΑ & DHA): Nεώτεπερ επιστημονικέρ σςστάσειρ ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Ο Σ Ε Ο Π Ο Ρ Ω Η Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Δίλαη απνηέιεζκα: α) απμεκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τν κηθξνζθόπην ειεθηξνληθήο ζάξσζεο είλαη έλα είδνο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα