Ζ Αθηηλνκεηξία Μηθξνθπκάηωλ αληρλεύεη ηελ ππνθιηληθή θιεγκνλή θαη ηελ λεναγγείωζε ζηηο αξζξώζεηο: ζπζρέηηζε κε ππεξερνγξαθηθά επξήκαηα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζ Αθηηλνκεηξία Μηθξνθπκάηωλ αληρλεύεη ηελ ππνθιηληθή θιεγκνλή θαη ηελ λεναγγείωζε ζηηο αξζξώζεηο: ζπζρέηηζε κε ππεξερνγξαθηθά επξήκαηα."

Transcript

1 Ζ Αθηηλνκεηξία Μηθξνθπκάηωλ αληρλεύεη ηελ ππνθιηληθή θιεγκνλή θαη ηελ λεναγγείωζε ζηηο αξζξώζεηο: ζπζρέηηζε κε ππεξερνγξαθηθά επξήκαηα. Α. Μηρειόγγνλα 1, Κ. Σνύηνπδαο 1, Δ. Εακπέιε 2, Η. Ραθηάθεο 3, Χ. Νηθνιάνπ 1, Μ. Γξαθνπνύινπ 1, Χ. Γξάζζνο 1, Ζ. ηώξεο 1, Π. θεθάθεο 2, Χξ. ηεθαλάδεο 1 (1) Ά Πανεπιζηημιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράηειο Νοζοκομείο, Αθήνα (2) Ά Προπαιδεσηική Παθολογική Κλινική, Λαϊκό Νοζοκομείο, Αθήνα (3) Ρεσμαηολογική Κλινική, Αζκληπιείο Βούλας, Αθήνα

2 Αξζξίηηδα: θιεγκνλή θαη λεναγγείσζε Η θιεγκνλή ηνπ πκέλα (πκελίηηδα) απνηειεί έλα από ηα θεληξηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηελ παζαθπζηνινγία ηεο Ρεπκαηνεηδνύο Αξζξίηηδαο (ΡΑ) θαη ηεο νζηεναξζξίηηδαο (ΟΑ). Η πκελίηηδα ζρεηίδεηαη κε ηελ αγγεηνδηαζηνιή ησλ παξόλησλ αγγείσλ, αιιά θαη ηελ δεκηνπξγία λέσλ (λεναγγείσζε). Ο έγθαηξνο θαη αθξηβήο εληνπηζκόο ηεο πκελίηηδνο, ηδηαίηεξα όηαλ απηή βξίζθεηαη αθόκα ζε αζπκπησκαηηθό θη εληνπηζκέλν ζηάδην, είλαη ηεξάζηηαο ζεκαζίαο θαζώο όζν απηή ε θιεγκνλή πξνρσξά, παξάγνληαη πξσηεάζεο θαη θπηνθίλεο πνπ πξνθαινύλ κε αλαζηξέςηκε δνκηθή βιάβε ζηελ άξζξσζε.

3 Power doppler θαη λεναγγείωζε ην παξειζόλ έρνπλ γίλεη πνιιέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ απνδνρή κηαο κεζόδνπ πνπ ζα πξνζθέξεη πνζνηηθνπνίεζε ηεο θιεγκνλήο ησλ αξζξώζεσλ. ήκεξα ε πιένλ απνδεθηή κέζνδνο δηεζλώο είλαη ην Power Doppler, ε νπνία έρεη κεγαιύηεξε επαηζζεζία θη επαλαιεςηκόηεηα από ηελ θιηληθή εμέηαζε ζε αζζελείο κε αξζξίηηδα, εηδηθά ζηα πξώηκα ζηάδηα όπνπ δελ ππάξρνπλ απεηθνληζηηθά επξήκαηα ζηελ αθηηλνγξαθία. Σα απνηειέζκαηα ηεο κεζόδνπ εθηηκόληαη κε κία εκηπνζνηηθή θιίκαθα ηεο έληαζεο ξνήο κε 4 δηαβαζκίζεηο.

4 Power doppler θαη λεναγγείωζε Grade 0: ρσξίο ζήκα Doppler/ ρσξίο αηκαηηθή ξνή Grade 1: κεκνλσκέλν ζήκα Doppler/ ήπηα ξνή Grade 2: κέηξηα απεηθνληδόκελα αγγεία/ κέηξηα ξνή Grade 3: παξνπζία αγγείσλ ηνπιάρηζηνλ ζηε κηζή πεξηνρή ππό κέηξεζε/ έληνλε ξνή

5 Αθηηλνκεηξία Μηθξνθπκάηωλ (Microwave radiometry MR) Μη επεμβαηική ηετνική Τπνινγίδεη ηε θπζηθή ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία από ηνπο εζσηεξηθνύο ηζηνύο ηνπ αζζελνύο ζε ζπρλόηεηεο κηθξνθπκάησλ. Έληαζε αθηηλνβνιίαο~ Θεξκνθξαζίαο ηζηώλ. Γεν σπάρτοσν επιπλοκές. Γεν απαιηει κανενός είδοσς ακηινοβολία. Έρεη ήδε ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο γπλαηθνινγία, νπξνινγία θαη λεπξνινγία. Barrett A, et al. Radio Sci, 1977:12;68: Yves Leroy et al. Physiol. Meas, 1998 Carr K.L. IEEE MTT. 1989:37 Land D.V. et al. 1987:134 ;93-200

6 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο απεηθόληζεο RTM 01 RES (RES Ltd., Moscow) ηνηρεία Υαξαθηεξηζηη θά Αθξίβεηα ζηε κέηξεζε ηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο, όηαλ ζ C, C 0,20 Απαξαίηεηνο ρξόλνο γηα ηε κέηξεζε ηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο ζε έλα ζεκείν, seconds Γηάκεηξνο πνκπνδέθηε, mm 39 Αθξίβεηα ζηε κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο επηθάλεηαο ηνπ δέξκαηνο, C Απαξαίηεηνο ρξόλνο γηα ηε κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ δέξκαηνο ζε έλα ζεκείν, όηαλ ζ C, seconds 6 0,2 Βάζνο ζην νπνίν αληρλεύεηαη ε ζεξκηθή εηεξνγέλεηα, cm 3-7 Γηαθξηηηθή ηθαλόηεηα, C 0,10 Βάξνο ζπζθεπήο, kg 4 Καηαλάισζε ελέξγεηαο, Watt 5 1

7 ρεκαηηθή απεηθόληζε ηεο ζπζθεπήο Σν πξόγξακκα παξέρεη: 1) Καηαγξαθή θαη απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ 2) Σαρεία επαλαθνξά 3) Απεηθόληζε θαη επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ

8 Ζ πεξηνρή ηνπ ηζηνύ ππό κειέηε Γέξκα Δζσηεξηθνί ηζηνί Γέθηεο κηθξνθπκάησλ P=k T ΓF T-κέζε ζεξκνθξαζία εζσηεξηθνύ ηζηνύ K-ζηαζεξά ηνπ Bolzmann ΓF- εύξνο ζπρλόηεηαο κηθξνθπκάησλ ηνπ δέθηε The Volume Under Investigation

9 Αζεξσκαηηθέο ανξηέο- ζπζρέηηζε κε παζνινγναλαηνκηθά επξήκαηα Αλίρλεπζε ζεξκηθήο εηεξνγέλεηαο ζε αζεξσκαηηθέο θνηιηαθέο ανξηέο θνπλειηώλ Toutouzas K et al., Atherosclerosis 215 (2011) 82 89

10 Μνξθνινγία θαξσηηδηθώλ πιαθώλ θαη θιεγκνλή Αζβεζησκέλε πιάθα κε 85% ζηέλσζε. ΓT:0,5 C Ληπώδεο πιάθα κε ρακειή έληαζε ζήκαηνο, πνπ πξνθαιεί 80% ζηέλσζε ζηελ αξηζηεξή θαξσηίδα. ΓT : 1,3 C Μεηθηήο ζύζηαζεο αζεξσκαηηθή πιάθα πνπ πξνθαιεί ζηέλσζε 75-80% ζηελ αξηζηεξή θαξσηίδα. ΓT : 1,2 C. Toutouzas K et al, JACC, 2012 ;59(18):

11 θνπόο ηεο Μειέηεο Η θιεγκνλή ηνπ πκέλα ησλ αξζξώζεσλ θαη ε λεναγγείσζε πνπ ηελ ζπλνδεύεη απνηεινύλ νπζηώδε ραξαθηεξηζηηθά ηόζν ηεο ξεπκαηνεηδνύο αξζξίηηδαο (ΡΑ), όζν θαη ηεο νζηεναξζξίηηδαο (ΟΑ). θνπόο ηεο κειέηεο καο ήηαλ λα ειέγμνπκε ηελ πηζαλή ζπζρέηηζε ηεο ζεξκηθήο εηεξνγέλεηαο κε ην MR κε ηα ππεξερνγξαθηθά επξήκαηα ηνπ Power Doppler θαη ηνλ βαζκό ηεο λεναγγείσζεο.

12 Μέζνδνο-Πιεζπζκόο Κριηήρια Διζαγωγής: ηε κειέηε εθηηκήζεθαλ νη αξζξώζεηο ηνπ γόλαηνο αζπκπησκαηηθώλ αζζελώλ κε ΡΑ θαη ΟΑ ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ ACR (n=36 θαη 12 γόλαηα αληίζηνηρα). Οη αζζελείο δελ είραλ θαλέλα ζύκπησκα ή θιηληθό ζεκείν θιεγκνλήο ηεο άξζξσζεο ηνπ γόλαηνο θαηά ηελ εμέηαζή ηνπο από εηδηθό ξεπκαηνιόγν. ηελ κειέηε ζπκπεξηιήθζεθαλ θαη πγηείο-κάξηπξεο (n=10 γόλαηα).

13 Μέζνδνο-Μεηξήζεηο MR Όιεο νη κεηξήζεηο έιαβαλ ρώξα ζε εμεηαζηήξην κε ζηαζεξή ζεξκνθξαζία ρώξνπ. Αξρηθά έγηλαλ κεηξήζεηο κε ην MR επί ηνπ ππεξεπηγνλαηηδηθνύ ζύιαθα (ζεκείν κέηξεζεο) θαη ζε πξνθαζνξηζκέλν ζεκείν ζηελ πξόζζηα επηθάλεηα ηνπ άλσ ηξηηεκνξίνπ ηνπ ζύζηνηρνπ κεξνύ (ζεκείν αλαθνξάο). Ωο ζεξκηθή εηεξνγέλεηα (ΓΣ) νξίζηεθε ε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο κεηαμύ ηνπ ζεκείνπ αλαθνξάο θαη ηνπ ζεκείνπ κέηξεζεο.

14 Μέζνδνο-Μεηξήζεηο MR Α Β Πεξηνρή ππό εμέηαζε (Α) Ο δέκηης ηης ζσζκεσής ακηινομεηρίας μικροκσμάηων ηοποθεηείηαι πάνω από ηην άρθρωζη ηοσ γόναηος ζε γωνία 90º. (B) Στημαηική αναπαράζηαζη ηοσ ζσζηήμαηος ακηινομεηρίας μικροκσμάηων.

15 Μέζνδνο-Power Doppler Ακέζσο κεηά νη αξζξώζεηο εθηηκήζεθαλ ππεξερνγξαθηθά θαη θαηεγξάθεζαλ νη παξάκεηξνη ηεο παξνπζίαο ελδναξζξηθνύ πγξνύ ή/θαη ηνπ ζήκαηνο power Doppler. Αθνινύζεζε ζπζρέηηζε ζεξκνγξαθηθώλ θαη ππεξερνγξαθηθώλ επξεκάησλ.

16 Οη ζεξκνθξαζίεο ηνπ κεξνύ πνπ θαηαγξάθεθαλ σο ζεκείν αλαθνξάο δελ δηέθεξαλ κεηαμύ ησλ ηξηώλ νκάδσλ (κάξηπξεο, ΡΑ, ΟΑ). Σα γόλαηα αζζελώλ κε θιεγκνλώδε ππεξερνγξαθηθά επξήκαηα εκθάληδαλ κηθξόηεξε ΓΣ ζπγθξηηηθά κε ηα πγηή γόλαηα θαη ηα γόλαηα αζζελώλ ρσξίο ππεξερνγξαθηθά επξήκαηα. Απνηειέζκαηα

17 Απνηειέζκαηα Σα γόλαηα ησλ πγηώλ καξηύξσλ είραλ ζηαζεξά ρακειόηεξε ζεξκνθξαζία από ηνλ κεξό (32.3±1.1 versus 34.1±0.9 C, αληίζηνηρα) κε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο (ΓΣ) -1.8±0.2 C (Ν=10). Από ηα 36 γόλαηα αζπκπησκαηηθώλ ΡΑ θαη 12 γόλαηα αζπκπησκαηηθώλ ΟΑ αζζελώλ πνπ εμεηάζηεθαλ, ηα 14 θαη 5 αληίζηνηρα, ήηαλ άλεπ παζνινγηθώλ ππεξερνγξαθηθώλ επξεκάησλ θαη είραλ ΓΣ παξόκνηα κε ησλ καξηύξσλ. Αληίζεηα, ζε 22 ΡΑ θαη 7 ΟΑ αζπκπηωκαηηθά γόλαηα ζηα νπνία δηαπηζηώζεθε θιεγκνλή ππεξερνγξαθηθά (παξνπζία ελδαξζξηθνύ πγξνύ ή/θαη ζήκαηνο power Doppler) ε ΓΣ ήηαλ -0.8±0.8 C, δειαδή ρακειόηεξε από ηνπο κάξηπξεο θαηά 2.2 θνξέο (p<0.001). Οη ρακειόηεξεο ηηκέο ΓΣ ιόγω ηεο απμεκέλεο ελ ηω βάζεη ζεξκνθξαζίαο παξαηεξήζεθαλ ζηα γόλαηα πνπ είραλ ηα πεξηζζόηεξα θιεγκνλώδε ππεξερνγξαθηθά επξήκαηα.

18 πκπεξάζκαηα Η απμεκέλε ζεξκηθή εηεξνγέλεηα ηεο άξζξσζεο όπσο απηή κεηξάηαη κε ηελ αζθαιή, κε επεκβαηηθή κέζνδν ηεο Αθηηλνκεηξίαο Μηθξνθπκάησλ, κπνξεί λα εληνπίζεη ηελ θιεγκνλή ηεο άξζξσζεο όηαλ απηή είλαη αθόκα ζε ππνθιηληθό ζηάδην. Δηδηθόηεξα ε κέζνδνο θαίλεηαη λα εθηηκά θαιύηεξα ηελ λεναγγείσζε ηεο άξζξσζεο, θάηη πνπ επηβεβαηώλεηαη από ηηο ππεξερνγξαθηθέο κεηξήζεηο. Η βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο Αθηηλνκεηξίαο Μηθξνθπκάησλ θπξίσο κε ηελ θαηαζθεπή λέσλ δεθηώλ γηα κηθξέο αξζξώζεηο ζα κπνξνύζε λα έρεη πξνθαλή πξαθηηθή αμία ζηελ θαζεκεξηλή θιηληθή πξάμε γηα ηε γξήγνξε, εύθνιε θαη αλώδπλε αλάδεημε ππνθιηληθήο πκελίηηδνο.

19 ΔΤΥΑΡΙΣΩ

20 Κιηληθέο εθαξκνγέο Πεξηθαξδίηηδα Μπνθαξδίηηδα Βαιβηδνπάζεηεο Πεξηθεξηθή αξηεξηαθή λόζνο Καξσηίδεο

Σςζσέηιζη ηηρ Θεπμικήρ Δηεπογένειαρ ηωναθηπωμαηικών Πλακών ηων Καπωηίδων με Υπεπησογπαθικά και Ιζηολογικά Φαπακηηπιζηικά

Σςζσέηιζη ηηρ Θεπμικήρ Δηεπογένειαρ ηωναθηπωμαηικών Πλακών ηων Καπωηίδων με Υπεπησογπαθικά και Ιζηολογικά Φαπακηηπιζηικά Σςζσέηιζη ηηρ Θεπμικήρ Δηεπογένειαρ ηωναθηπωμαηικών Πλακών ηων Καπωηίδων με Υπεπησογπαθικά και Ιζηολογικά Φαπακηηπιζηικά M. Δξαθνπνύινπ 1, K. Τνύηνπδαο 1, A. Σπλεηόο 1, K. Σηαζνγηάλλεο 1, Χ. Γξάζζνο 1,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΕΧΖ» ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μαξία Ν. Σζηκάξα 1151 Δηδηθεπόκελε ηαηξόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ. Η Γ. Ν. αλαιόγσο ηεο βαξύηεηαο ηεο ηαμηλνκείηαη ζε πέληε ζηάδηα. Κιηληθή πνξεία Γ. Ν.

ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ. Η Γ. Ν. αλαιόγσο ηεο βαξύηεηαο ηεο ηαμηλνκείηαη ζε πέληε ζηάδηα. Κιηληθή πνξεία Γ. Ν. ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Η Γηαβεηηθή Νεθξνπάζεηα (Γ. Ν.) είλαη κηα εθ ησλ επηπινθώλ ηνπ αθραξώδε Γηαβήηε (. Γ.), ε νπνία νξίδεηαη σο κηα θαηάζηαζε θαη παξάιιεια κηα εμειεθηηθή πησηηθή πνξεία πνπ έρεη σο ηειηθή

Διαβάστε περισσότερα

Παζήζεηο σκηθήο δώλεο

Παζήζεηο σκηθήο δώλεο Παζήζεηο σκηθήο δώλεο ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ Ξεθηλάκε πάληνηε από ην ηζηνξηθό. Σα ζπκπηώκαηα είλαη: πόλνο, δπζθακςία, παξακόξθσζε, απώιεηα ιεηηνπξγηθόηεηαο. Ο πόλνο: ε πεξηνρή ηνπ ώκνπ απνηειεί εζηία πόλνπ πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τν κηθξνζθόπην ειεθηξνληθήο ζάξσζεο είλαη έλα είδνο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηζκόο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Σα νζηά ππνζηεξίδνπλ θαη πξνζηαηεύνπλ ηα καιαθά κόξηα, κεηαθέξνπλ θνξηία θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ θίλεζε. Ο νζηίηεο ηζηόο είλαη απνζήθε

Διαβάστε περισσότερα

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157 ΟΞΤ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΑΛΓΟ 6 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπαϊωάλλνπ Πεπιεσόμενα.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ. Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ. ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008

ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ. Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ. ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008 ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΕΞΕΣΑΗ Πποοπίζεται για: ΔΞΔΤΑΣΖ ΑΣΘΔΝΟΥΣ ύνταξη: FOOT LEVELERS EMPLOYEE ACCOUNT 518 POCAHONTAS AVENUE ROANOKE, VA 24012 5403450008 Ημεπομηνία: Όλνκα: Ζκεξνκελία γέλλεζεο: Ύςνο: Βάξνο: Φύιν: Ζκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. ΖΜΠ 413 Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. ΖΜΠ 413 Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΖΜΠ 413 Γηπισκαηηθή Δξγαζία Απηνκαηνπνηεκέλν ζύζηεκα θαηάηκεζεο θαη αλάιπζεο εζηηώλ ζε εηθόλεο Μαγλεηηθήο Σνκνγξαθίαο

Διαβάστε περισσότερα

Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη

Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη Α.Ν. ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ Δ.. ΛΟΤΡΗΓΑ Π.Β. ΒΟΤΛΓΑΡΖ Α.Γ. TΔΛΔΠΖ Α.Α. ΓΡΟΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ κοπός ηης

Διαβάστε περισσότερα

φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών

φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ φςτημα διάγνωςησ αςθενειών από ανάλυςη ακτινογραφιών ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ντινιακόσ Ιωάννησ (ΑΜ: 1110) Επιβλζπων:

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER

Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ ζπνπδαζηή κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αθηηλνβνιίαο laser θαη ε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πεξίζιαζεο ηελ άζθεζε ζα

Διαβάστε περισσότερα

Eγθεθαινγξαθηθή κειέηε ηεο ηνπνγξαθίαο ησλ ππληθώλ αηξάθησλ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. ηνπ ΓΙΧΡΓΟΤ ΓΑΜΑΚΟΤ

Eγθεθαινγξαθηθή κειέηε ηεο ηνπνγξαθίαο ησλ ππληθώλ αηξάθησλ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. ηνπ ΓΙΧΡΓΟΤ ΓΑΜΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΕΩΖ Eγθεθαινγξαθηθή κειέηε ηεο ηνπνγξαθίαο ησλ ππληθώλ αηξάθησλ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ ΓΙΧΡΓΟΤ ΓΑΜΑΚΟΤ Δθπνλήζεθε ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012

ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012 ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012 ΟΡΗΜΟΗ Σν monitoring ζηε ΜΔΘ νξίδεηαη σο ε ζπλερήο ή δηαιείπνπζα παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή δηαθόξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΔΚΥΤΛΗΖ ΒΗΟΓΡΑΣΗΚΧΝ ΤΣΑΣΗΚΧΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΠΡΟΨΟΝΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΝΕΤΜΧΝ - ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΧΝ

ΜΔΛΔΣΖ ΔΚΥΤΛΗΖ ΒΗΟΓΡΑΣΗΚΧΝ ΤΣΑΣΗΚΧΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΠΡΟΨΟΝΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΝΕΤΜΧΝ - ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΧΝ ΜΔΛΔΣΖ ΔΚΥΤΛΗΖ ΒΗΟΓΡΑΣΗΚΧΝ ΤΣΑΣΗΚΧΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΠΡΟΨΟΝΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΝΕΤΜΧΝ - ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΧΝ. Υανιώηη, Π. ιαμανδούπα, Κ. Σζιά Δξγαζηήξην Υεκείαο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, ρνιή Υεκηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΘΔΡΜΟΕΔΤΓΟΤ ΣΤΠΟΤ R, ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΣΟΤ Δ.Η.Μ., Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΓΔΡΜΑΝΗΚΟ ΔΘΝΗΚΟ ΦΟΡΔΑ ΜΔΣΡΟΛΟΓΗΑ P.T.B.

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΘΔΡΜΟΕΔΤΓΟΤ ΣΤΠΟΤ R, ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΣΟΤ Δ.Η.Μ., Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΓΔΡΜΑΝΗΚΟ ΔΘΝΗΚΟ ΦΟΡΔΑ ΜΔΣΡΟΛΟΓΗΑ P.T.B. ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΘΔΡΜΟΕΔΤΓΟΤ ΣΤΠΟΤ R, ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΣΟΤ Δ.Η.Μ., Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΓΔΡΜΑΝΗΚΟ ΔΘΝΗΚΟ ΦΟΡΔΑ ΜΔΣΡΟΛΟΓΗΑ P.T.B. Κοθθίλε Δσκορθία θαη Αλαγλώζηοσ Μηιηηάδες Διιεληθό Ηλζηηηούηο Μεηροιογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Πξνζδηνξηζκόο θξνπθηννιηγνζαθραξηηώλ (FOS) κε FT-IR ζε δεκεηξηαθά.

Διαβάστε περισσότερα

Case for the Month, subtotal occlusion of carotid artery [Dietrich CF] Πεπιζηαηικό ηος μήνα, ςθολική απόθπαξε καπωηίδαρ

Case for the Month, subtotal occlusion of carotid artery [Dietrich CF] Πεπιζηαηικό ηος μήνα, ςθολική απόθπαξε καπωηίδαρ Case for the Month, subtotal occlusion of carotid artery [Dietrich CF] Πεπιζηαηικό ηος μήνα, ςθολική απόθπαξε καπωηίδαρ Correspondence Prof. Dr. med. Christoph F. Dietrich Med Klinik 2 Caritas Krankenhaus

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ BREVIBLOC 10 mg/ml Γηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Esmolol hydrochloride 10 mg/ml Η σζκσηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Χριζηίνα Χρσζοτόοσ Καρδιολόγος Επιμ Β Α Πανεπιζηημιακής Καρδιολογικής κλινικής ΙΓΝΑ

Χριζηίνα Χρσζοτόοσ Καρδιολόγος Επιμ Β Α Πανεπιζηημιακής Καρδιολογικής κλινικής ΙΓΝΑ Παθοθσζιολογία ηης αθηροζκλήρφζης Χριζηίνα Χρσζοτόοσ Καρδιολόγος Επιμ Β Α Πανεπιζηημιακής Καρδιολογικής κλινικής ΙΓΝΑ Η θαξδηναγγεηαθή λόζνο απνηειεί ηνλ κεγαιύηεξν θίλδπλν γηα ηελ αλζξώπηλε δσή θαη πγεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΝΟΑΝΣΙΓΡΑΔΙ

ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΝΟΑΝΣΙΓΡΑΔΙ ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΝΟΑΝΣΙΓΡΑΔΙ Δηζαγσγή Οη ζπγθνιιεηηλναληηδξάζεηο (LAT - Latex Agglutination Test) είλαη ε πην πξόζθνξε αλνζνινγηθή κέζνδνο γηα ην κηθξνβηνινγηθό θαη αλνζνινγηθό εξγαζηήξην. Δίλαη ε παιαηόηεξε αλνζνινγηθή

Διαβάστε περισσότερα

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΔΙ Καβάιαο, Σκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Μάζεκα Μεηεσξνινγίαο-Κιηκαηνινγίαο Τπεύζπλε : Γξ Μάξζα Λαδαξίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο αναζηρέψιμης οπίζθιας εγκεθαλοπάθειας. [Posterior reversible encephalopathy

Σύνδρομο αναζηρέψιμης οπίζθιας εγκεθαλοπάθειας. [Posterior reversible encephalopathy 84 Σύνδρομο αναζηρέψιμης οπίζθιας εγκεθαλοπάθειας [Posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES)] ζε άνδρα ηλικίας ηριάνηα εηών. Παροσζίαζη περιζηαηικού και αναζκόπηζη ηης βιβλιογραθίας Χάζοσ Ε 1

Διαβάστε περισσότερα