ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Ιατρικοί και Οδοντιατρικοί Σύλλογοι.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Ιατρικοί και Οδοντιατρικοί Σύλλογοι."

Transcript

1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 4111/1960 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Υγειονομικών Συλλόγων, Ιατρικών και Παραϊατρικών Επαγγελμάτων, Ασφαλίσεως Υγειονομικών, Φαρμάκων και των περί ιατρικής εν γένει Αντιλήψεως και Δημοσίας Υγείας διατάξεων. (ΦΕΚ 163/Α/ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Ιατρικοί και Οδοντιατρικοί Σύλλογοι. Άρθρ Έκαστος Ιατρικός ή Οδοντιατρικός Σύλλογος έχει την επωνυμίαν του Υγειονομικού Κέντρου, η δε σφραγίς αυτού φέρει κύκλω μεν την επωνυμίαν αυτού, εν τω μέσω δε το εθνόσημον. Επί πλειόνων Συλλόγων εν τω αυτώ Νομώ ο Ιατρικός ή Οδοντιατρικός Σύλλογος λαμβάνει την ονομασίαν της πόλεως ένθα η έδρα του Συλλόγου. -2. Εις το τέλος του άρθρ. 6 του από β.δ/τος «περί τροποποιήσεως των περί Ιατρικών Συλλόγων διατάξεων» 1, ως νυν τούτο ισχύει, προστίθεται φράσις έχουσα ούτω «και βεβαιώσεως του Τ.Σ.Α.Υ. ότι κατεβλήθη το δικαίωμα εγγραφής του εις αυτό». -3. Αι αποφάσεις εις τας Γενικάς Συνελεύσεις των τοπικών Ιατρικών και Οδοντιατρικών Συλλόγων και των Πανελληνίων τούτων λαμβάνονται: α) δι ανατάσεως, β) δι ονομαστικής κλήσεως, προκειμένου περί γενικών σοβαρών ζητημάτων και εφ όσον υποβληθή πρότασις εγγράφος ή προφορική του ¼ των παρόντων μελών και γ) δια μυστικής δια ψηφοδελτίου ψηφοφορίας, οσάκις πρόκειται περί εκλογής προσώπων ή προσωπικών ζητημάτων και οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίον το Διοικητικόν Συμβούλιον. Η 2 του άρθρ. 18 του δ.β «περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των περί Ιατρικών Συλλόγων και Πειθαρχικών Συμβουλίων διατάξεων του α.ν. 1565/1939», καταργείται. 4-. Αι αρχαιρεσίαι των Πανελληνίων, Ιατρικού και Οδοντιατρικού, Συλλόγων επικυρούνται δι αποφάσεως του Υπουργού Πρόνοιας. -5. Κυβερνητικοί Επίτροποι διορίζονται υπό του Υπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας και δια τας Γενικάς Συνελεύσεις των Πανελληνίων και των Τοπικών Υγειονομικών Συλλόγων. -6. Η 3 του άρθρ. 70 του από β.δ/τος ως αυτή αντικατεστάθη δια του άρθρ. 20 του ν.δ. 3895/58 2 αντικαταθίσταται ούτω: «Η έφεσις συνοδεύεται υπό παραβόλου εκ δρχ. 150 εκτός εάν ο εκκαλών τυγχάνει Ιατρικός ή Οδοντιατρικός Σύλλογος. Το γραμμάτιον καταβολής του παραβόλου εκδίδεται υπό του Ιατρικού ή Οδοντιατρικού Συλλόγου και αποδίδεται εις τον εκκαλούντα εις περίπτωσιν παραδοχής της εφέσεως». Άρθρ Επί καταδίκης διά παράνομον άσκησιν του Ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος η έφεσις δεν αναστέλλει την εκτέλεσιν προσβαλλομένης αποφάσεως, η δε καταγνωσθείσα ποινή φυλακίσεως δεν μετατρέπεται εις χρηματικήν. -2. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος δύναται δι αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού να παραπέμπει μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή πειθαρχικών Συμβουλίων των Τοπικών Ιατρικών 1 Κδ. Ν σ Κ.δ. Ν σ. 1002

2 συλλόγων δι εκδίκασιν των παραπτωμάτων αυτών εις Πειθαρχικόν Συμβούλιο ετέρου ιατρικού συλλόγου είτε αυτεπαγγέλτως είτε τη αιτήσει παντός ενδιαφερομένου. Ο τιμωρηθείς ιατρός ή και το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, εις περίπτωσιν μη ομοφώνου απαλλακτικής αποφάσεως δικαιούται να εκκαλέση την απόφασιν του Πειθ. Συμβουλίου τούτου ενώπιον του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών τηρουμένων των διατάξεων του αρθρ. 70 του από δ/τος. -3. Αι τελεσίδικοι αποφάσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων εκτελούνται καθ όσον αφορά τα επιβαλλόμενα πρόστιμα και τα έξοδα της διαδικασίας κατά τας περί εκτελέσεως διατάξεις της Πολιτικής Δικονομίας, επιμελεία του Προέδρου του Συλλόγου, παρ ω εδρεύει το Πειθαρχικόν Συμβούλιον, αφού προηγουμένως ο Ειρηνοδίκης της έδρας του Πειθαρχικού Συμβουλίου περιάψη εις το διαβιβαζόμενον εις αυτόν αντίγραφον της αποφάσεως τον τύπον της εκτελέσεως. Άπασαι αι πράξεις αι σχετικαί προς την εκτέλεσιν ταύτην διεξάγονται υπό του Προέδρου του Ιατρικού ή Οδοντιατρικού Συλλόγου ατελώς. Τα αυτά ως άνω ισχύουν προκειμένου και περί των Πανελληνίων Ιατρικών ή Οδοντιατρικών Συλλόγων. 4-. Οι Ιατρικοί και Οδοντιατρικοί Σύλλογοι δικαιούνται, ιδίω ονόματι ή ασκούντες τα δικαιώματα των Ιατρών και οδοντιάτρων, να εγείρωσιν αγωγάς, υποβάλλωσι μηνύσεις, παρίστανται ως πολιτικώς ενάγοντες και γενικώς κέκτηνται τα εκ της Πολιτικής και Ποινικής Δικονομίας απορρέοντα δικαιώματα του διαδίκου ή αδικηθέντος δια πάσαν παράβασιν των διατάξεων των νόμων και Κανονισμών των αφορώντων εις τα δικαιώματα και καθήκοντα των Ιατρών και οδοντιάτρων, πλήν αν ούτοι αντιτίθενται ρητώς εις την τοιαύτην δικαστικήν ενέργειαν των Συλλόγων των. Ωσαύτως οι Ιατρικοί και Οδοντιατρικοί Σύλλογοι και οι Πανελλήνιοι τούτων θεωρούνται έχοντες έννομον συμφέρον και δικαιούνται να παρεμβαίνουν εις πάσαν δίκην ενώπιον οιουδήποτε δικαστηρίου έχουσαν με την άσκησιν του ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος, την ιατρικήν και οδοντιατρικήν αμοιβήν και την εφαρμογήν των διατάξεων περί ιατρικών και οδοντιατρικών επαγγελμάτων. -5. Τα του κανονισμού διοικητικής οργανώσεως και εντάξεως του προσωπικού των Ιατρικών και Οδοντιατρικών συλλόγων, κανονισθήσονται δια β.δ/τος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Κοιν. Πρόνοιας μετά γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Ιατρικού ή Οδοντιατρικού Συλλόγου και τοιαύτης του Δ.Σ. του οικείου Πανελληνίου Συλλόγου. Η 2 του άρθρ. 21 του ν.δ/τος 3859/58 έχει εφαρμογήν και δια τον Π.Ο.Σ. Αρθρ. 3. Δια πάσαν αίτησιν προς την Επιτροπήν του ν. 2049/52 απαιτείται καταβολή παραβόλου δρχ. 500 εις τον οικείο Ιατρικό ή Οδοντιατρικό Σύλλογο επί τη εκδόσει εσχετικού γραμματίου. Της υποχρεώσεως ταύτης εξαιρούνται οι Ιατρικοί και Οδοντιατρικοί Σύλλογοι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Συνθήκες εργασίας ιατρών και οδοντιάτρων Άρθρ Τα στοιχεία α και β της 5 του άρθρ.1 του ν.δ. 3623/56 3 καταργούνται. Εφ όσον αι ανάγκαι των εν τω άρθρω 1 του ν.δ. 3623/ Κ.δ. Ν σ. 716.

3 αναφερομένων Νομικών Προσώπων δεν επιβάλλουσι την απασχόλησιν των ιατρών και οδοντιάτρων κατά πλήρες ωράριον εφαρμόζεται η ελευθέρα εκλογή των ιατρών και οδοντιάτρων δι αποφάσεως του Υπουργού Κοιν. Πρόνοιας και του αρμοδίου Υπουργού, της αμοιβής τούτων εν τη περιπτώσει ταύτη οριζομένης κατ επίσκεψιν ή πράξιν. -2. Καταργείται: α) το στοιχείον β της 7 του άρθρ. 17 του ν. 3796/1957 «περί διαβαθμίσεως και εντάξεως προσωπικού κατέχοντος προσωρινάς θέσεις του άρθρ.5 του από β.δ/τος «περί εφαρμογής του αρθρ. 1 του ν.δ. 2500/53 επί του προσωπικού των υπηρεσιών του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας κλπ., β) το άρθρ. 33 του ν.δ. 3895/58 «περί τροποποιήσεως των περί Ιατρικών Συλλόγων και τινών άλλων διατάξεων» και γ) η υπ αριθ. 2 περίπτωσις της 1 του άρθρου μόνου του ν. 3319/55 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του άρθρ. 5 του ν. 2049/52» κλπ., ως αυτή συνεπληρώθη διά της 4 του άρθρ. 8 του ν.δ. 3623/56 «περί καθορισμού κατωτάτων ορίων ιατρικής αμοιβής και συνθηκών εργασίας των ιατρών». -3. Η υπό της 2 του άρθρ. 8 του ν.δ. 3623/56 αναφερομένη φράσις «εφ όσον ούτος προέρχεται εξ άλλου Ιατρικού Συλλόγου ή έλαβεν άδειαν ασκήσεως δια την περιφέρειαν άλλου Ιατρικού Συλλόγου» διαγράφεται. -4. Υπηρεσίαι, Ιδρύματα, Οργανισμοί, Ταμεία κλπ. διατηρούντα ιατρούς, οίτινες κατέχωσι, παρά τας κείμενας απαγορευτικάς διατάξεις και ετέραν ιατρικήν θέσιν, υποχρεούνται εις την απόλυσιν αυτών, ευθύς ως ειδοποιηθούν προς τούτο υπό του οικείου Υγειονομικού Κέντρου ή του Ιατρικού Συλλόγου, είτε βάσει της γενομένης υπό του ιατρού προς τον Ιατρικόν Σύλλογον δηλώσεως είτε εις εκτέλεσιν αποφάσεως της επιτροπής του ν. 2049/52 «περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ αριθ. 1843/51 αν. νόμου «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του υπ αριθ. 1565/39 ά. νόμου» κλπ.-5. Η αποζημίωσις της 2 του άρθρ. 4 του ν. δ. 3623/56 ως συνεπληρώθη μεταγενεστέρως, είναι ίση με την αποζημίωσιν του άρθρ. 94 του ν.δ. 3026/54 «περί του Κώδικος των δικηγόρων», ως νυν ισχύει τούτο. -6. Επιτρέπεται κατ εξαίρεσιν η πρόσληψις ως βοηθών, παρασκευαστών και επιμελητών εις τα εργαστήρια της Ιατρικής Σχολής, των αγόνων κλάδων, των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ιατρών και χημικών κατέχοντων και ετέραν δημοσίαν θέσιν, εφ όσον ούτοι δεν ασκούσιν ελεύθερον ιατρικόν επάγγελμα. Τα εργαστήρια ταύτα θέλουσι καθορισθή δι αποφάσεως του Υπουργού Κοιν. Πρόνοιας. -7. Το άρθρ. 7 2 του ν.δ. 2229/ αντικαθίσταται ούτω: «Ελλείποντος ή κωλυομένου του Ιατρού Φυλακής τινός, δύναται ο Διευθυντής ή προκειμένου περί φυλακών γ τάξεως ο Εισαγγελεύς να παραγγέλλη ειδικόν ιατρόν, όπως επισκέπτηται ασθενή κρατούμενον πάσχοντα εκ νόσου της ειδικότητός του. Η αμοιβή αυτού καθορίζεται κατ επίσκεψιν η πράξιν και ίση προς την προβλεπομένην υπό του Διατάγματος της «περί κανονισμού αμοιβής ιατρικών επισκέψεων και πράξεων και ιατροδικαστικών Υπηρεσιών». Η πληρωμή της κατά τα ανωτέρω αμοιβής ενεργείται ως και μέχρι τούδε». -8. Κ κατά την 1 του άρθρ. 14 του ν. 4053/ τριετής υπηρεσία του ιατρού εις περιφερείας εκτός της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, Θεσσαλονίκης προσμετρείται εις τον υπολογισμόν της τετραετίας της 2 του άρθρ. 8 του ν.δ. 3623/ Η 6 του άρθρ. 14 του ν. 4053/60 έχει εφαρμογήν υπό τας αυτάς προϋποθέσεις και δια τους διατελέσαντας Διευθυντάς Εργαστηρίων Μικροβιολογικών, 4 Κ.δ. Ν σ Ανωτ. σ. 382

4 Ακτινολογικών κλπ. των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του ν.δ. 2592/53 ή Κλινικών Δι αποφάσεως του οικείου Νομάρχου λαμβανομένης μετά γνωμοδότησιν του Νομαρχιακού Συμβουλίου Υγείας και Ασφαλίσεως Αγροτών δύναται να επιτραπή εις τους εν τω Νομώ επαγγελματικώς εγκατεστημένους οδοντιάτρους να ιδρύσωσι και δεύτερον οδοντιατρείον εις Δήμους ή Κοινότητας, εις ας δεν υπάρχει οδοντίατρος, προς εξυπηρέτησιν του πληθυσμού της υπαίθρου Δ. Η 3 του άρθρ. 54 του ν. 1811/1951 «περί κώδικος καταστάσεως των Δημοσίων Διοικητικών Υπαλλήλων» δεν έχει εφαρμογήν όσον αφορά τους Ιατρούς. 12. Η 2 του άρθρ. 8 του ν.δ. 3623/1956 τροποποιείται ως εξής: «Δια την κατάληψιν θέσεως εις την έδραν Αθηνών-Πειραιώς και Θεσσαλονίκης απαιτείται όπως ο ιατρός είναι επαγγελματικώς εγκατεστημένος και εγγεγραμμένος εις τον Σύλλογον προ μιας τετραετίας τουλάχιστον. Δια τους μεταγραφέντας όμως εις ένα εκ των Ιατρικών τούτων Συλλόγων ιατρούς και προερχομένους εξ ενός εκ των αυτών Συλλόγων των τοιούτων Θεσσαλονίκης και Πειραιώς, ο διανυθείς μέχρι της μεταγραφής χρόνος, προσμετρείται δια την συμπλήρωσιν της τετραετίας προς κατάληψιν θέσεως εάν και εφ όσον το υπολειπομένου προς συμπλήρωσιν της τετραετίας χρονικόν διάστημα δεν είναι μεγαλύτερον του έτους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. Ιατρικαί και οδοντιατρικαί ειδικότητες. Άρθρ Εις τας υπό του άρθρ. 7 του ν.δ. 3366/55 «περί ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος και ιατρικών ειδικοτήτων και άλλων τινών διατάξεων» 6 οριζομένας ιατρικάς ειδικότητας πραστίθεται και η ειδικότης της Γενικής Ιατρικής. Ο χρόνος μετεκπαιδεύσεως δια την απόκτησιν της ειδικότητος ταύτης ορίζεται 18μηνος, εξ ων 2 μήνας εις την Παθολογίαν, 3 μήνας εις την Παιδιατρικήν, 3 μήνας εις την Χειρουργικήν, 5 μήνας εις την Μαιευτικήν Γυναικολογίαν και ανά ένα μήνα εις την Ωτορινολαρυγγολογίαν, Οφθαλμολογίαν, Ουρολογίαν, Ακτινολογίαν και Μικροβιολογίαν. -2. Ιατροί, υπηρετήσαντες επί 3ετίαν εις Αγροτικά και Κοινοτικά Ιατρεία, λαμβάνουν την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής, εφ όσον μετεκπαιδευθούν 5 μήνας εις την Μαιευτικήν-Γυναικολογίαν, 3 μήνας εις την Γενικήν Χειρουργικήν και ανά ένα μήνα εις την Ακτινολογίαν και Μικροβιολογίαν. Άρθρ Διά β. διαταγμάτων προτάσει του Υπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας εκδιδομένων μετά γνωμάτευσιν του Συμβουλίου Ιατρικών Ειδικοτήτων δύναται να ορίζωνται ειδικότητες οδοντιατρικής, καθοριζομένου άμα και του χρόνου ασκήσεως των υποψηφίων ως και των λοιπών προσόντων διά την χορήγησιν της αδείας χρησιμοποιήσεως του τίτλου των ειδικοτήτων τούτων. Ωσαύτως δια β.δ/τος δύναται να καθορισθώσι και προϋποθέσεις χορηγήσεως του τίτλου εκάστης ειδικότητος εις τους ήδη ασκούντας το οδοντιατρικόν επάγγελμα πτυχιούχους ημεδαπών ή αλλοδαπών ισοτίμων Πανεπιστημίων. -2. Το Συμβούλιον Ιατρικών Ειδικοτήτων, προκειμένου περί καθορισμού ειδικότητος οδοντιατρικής ή χορηγήσεως τίτλου τοιαύτης ειδικότητος αποτελείται αντί των εις τα εδάφια β, γ και δ του άρθρ. 5 του ν.δ. 3366/55 προβλεπομένων μελών εκ του εκάστοτε ειδικού Καθηγητού του Οδοντιατρικού Τμήματος της 6 Κ.δ. Ν σ. 981

5 Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και ενός Καθηγητού του Οδοντιατρικού Τμήματος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης, των Προέδρων του Πανελληνίου Οδοντιατρικού Συλλόγου, του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσ/νίκης. -3. Αι περί ιατρικών ειδικοτήτων διατάξεις του ν.δ. 3366/55 έχουν ανάλογον εφαρμογήν και επί των οδοντιατρικών τοιούτων, πλην του άρθρ. 7, των 1,2, 3 και 5 του άρθρ. 8, των 7 και 8 του άρθρ. 10 και των άρθρων 11 και Εις το εδάφ. 4 της 2 του άρθρ. 8 του ν.δ. 3366/55 τροποποιείται ούτω: «4. Δια την απόκτησιν της ειδικότητος της Νευροχειρουργικής απαιτείται άδεια χειρουργού και μεταγενέστερα άσκησις επί τριετίαν εις την Νευροχειρουργικήν».-5. Πάντα εν γένει τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα προκειμένου να ιδρύσουν οδοντιατρικά ή ιατρικά εργαστήρια υποχρεούνται όπως τύχουν εγκριτικής αδείας εκδιδομένης υπό του Υπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας, ισχυουσών αναλόγως των διατάξεων περί λειτουργίας κλινικών και εργαστηρίων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Ασφάλισης Υγειονομικών. Άρθρ Η 2 του άρθρ. 1 του ν.δ. 3348/55 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί Τ.Σ.Α.Υ. νομοθεσίας 7 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα ανωτέρω υγειονομικά μέλη, μετ ισαρίθμων αναπληρωματικών εκλέγονται εκ των εγκατεστημένων εντός της περιφέρειας της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης ανά τριετίαν υπό ειδικής Συνελεύσεως εκάστου Πανελληνίου Υγειονομικού Συλλόγου, συνερχομένης τη εγγράφω και επί αποδείξει προσκλήσει τούτου, προ 15 τουλάχιστον ημερών και αποτελουμένης μόνο εκ των Προέδρων του οικείου Πανελληνίου και των Τοπικών Συλλόγων ή των νομίμων αυτών αναπληρωτών. Εκάστης των Συνελεύσεων τούτων προεδρεύει ο Πρόεδρος του οικείου Πανελληνίου Συλλόγου ή ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής, η δε δαπάνη της Συνελεύσεως βαρύνει το Τ.Σ.Α.Υ. Κατά τα λοιπά τηρείται η διαδικασία διενέργειας εκλογής προς ανάμειξιν Διοικητικού Συμβουλίου εκάστου Πανελληνίου Υγειονομικού Συλλόγου. Ο Υπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας διορίζει ένα των ιατρών μελών ως πρόεδρον και τους Φαρμακοποιόν και Οδοντιάτρον ως Αντιπροέδρους, ως και τον ειδικόν περί τα ασφαλιστικά και τον αναπληρωτήν του. Ο ανώτερος οικονομικός υπάλληλος ως και ο αναπληρωτής του, διορίζεται υπό του Υπουργού των Οικονομικών. Ο Υπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας δύναται να παύη το Διοικητικόν Συμβούλιον του Τ.Σ.Α.Υ. δι επιδειχθείσαν ραθυμίαν ή άλλον σπουδαίον λόγον επηρεάζοντα την εύρυθμον λειτουργίαν του Ταμείου και να αναθέτη την διοίκησιν αυτού εις πενταμελή Επιτροπήν μέχρι συγκροτήσεως του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Εις την περίπτωσιν ταύτην αι εκλογαί προς ανάδειξην νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Σ.Α.Υ. διενεργούνται το βραδύτερον εντός του επομένου μηνός από του διορισμού της Επιτροπής. Ομοίως ο Υπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας δύναται να παύη τα μέλη του Διοικητικού τούτου Συμβουλίου δια τους αυτούς ως άνω λόγους, καλουμένων εις αντικατάστασιν τούτων αναπληρωματικών μελών κατά την σειράν της εκλογής των. Τοιούτων δε μη υπαρχόντων προκηρύσσονται εκλογαί προς 7 Κ.δ. Ν σ.889

6 ανάδειξιν ισαρίθμων προς τα παυθέντα μελών. -2. Η 5 του άρθρ. 1 του ν.δ. 3348/55 καταργείται.-3. Υπάλληλοι Διοικητικοί του Ταμείου Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών, υπηρετούντες ήδη υφ οιανδήποτε ιδιότητα εις οργανικήν θέσιν, νομιμοποιούνται από της προσλήψεώς των, εφ όσον έχουσι τα νόμιμα προς τούτο προσόντα, και εντάσσονται εις τον ον κέκτηνται βαθμόν. -4. Μια των επί βαθμώ 6ω θέσεων του Διοικητικού Κλάδου Α Κατηγορίας του Τ.Σ.ΑΥ. δύναται να πληρωθή και δια μετατάξεως υπαλλήλου του αυτού ως άνω Κλάδου Β Κατηγορίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, έχοντος τουλάχιστον βαθμόν 7 ον και υπερδεκαετή συνολικήν υπηρεσίαν. Η τοιαύτη μετάταξις ενεργείται δι αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας, δημοσιευμένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. -5. Συνιστάται Επιτροπή, αποτελούμενη εκ του Γενικού Διευθυντού της Γενικής Διευθύνσεως Υγιεινής του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας ως Προέδρου, του Διευθυντού της Διευθύνσεως Ιατρικών Επαγγελμάτων, του Προϊσταμένου του Τμήματος Ιατρικών Επαγγελμάτων, του Διοικητικού Τμηματάρχου Φαρμακείων του αυτού Υπουργείου και των Γενικού Διευθυντού, ως Αντιπροέδρου, και Νομικού Συμβούλου του Τ.Σ.Α.Υ., εις ην ανατίθεται η αποκάθαρσις της ήδη ισχυούσης Νομοθεσίας του Τ.Σ.Α.Υ., η απάλειψης ή τροποποίησης των αλληλοσυγκρουόμενων και ασαφών διατάξεων αυτής, η προσθήκη νέων και εν γένει η ανασύνταξις της όλης νομοθεσίας του Ταμείου κατά τας συγχρόνους αρχάς της κοινωνικής ασφαλίσεως και η μετά ητιολογημένης εκθέσεως σύνταξις σχεδίου Κώδικος της όλης περί Τ.Σ.Α.Υ. νομοθεσίας. Δι αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας θέλει γίνει ο διορισμός των μελών της Επιτροπής και καθορισθή η έναρξις και η διάρκεια των εργασιών αυτής, ως και η αμοιβή των μελών αυτής, ήτις βαρύνει το Τ.Σ.Α.Υ. -6. Η έννοια της 3 του άρθρ. 19 του ν.δ. 3348/1955 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί Τ.Σ.Α.Υ. Νομοθεσίας», είναι ότι ως εγγεγραμμένοι εις το Τ.Σ.Α.Υ. υγειονομικοί θεωρούνται πάντες οι Υγειονομικοί, δι ούς είχε περιέλθει εξ οιασδήποτε αιτίας εις το Ταμείον ποσόν συμπληρούν το δικαίωμα εγγραφής των, έστω μετά το 50 ον έτος της ηλικίας των. Άρθρ Το τέλος ιατροσήμου του συνταγολογίου, το προβλεπόμενον υπό της 9 του άρθρ. 6 του ν.δ. 3348/55 δι εκτέλεσιν συνταγών Ασφαλιστικών Οργανισμών και Ταμείων Υγείας προς περίθαλψιν των ησφαλισμένων των, ως το αντίτιμον καταβάλλεται υπό των Οργανισμών και Ταμείων τούτων, καταργείται ως προς τας συνταγάς ταύτας και αντικαθίσταται δι εισφοράς του εκτελέσαντος τας συνταγάς Φαρμακοποιού. Η εισφορά αυτή καθορίζεται ποσοστόν 1% εφ όσον ο μηνιαίος λογαριασμός των εκτελεσθείσων συνταγών δι έκαστον Οργανισμού ή Ταμείον Υγείας δεν υπερβαίνει τας δρχ. Δια το επί πλέον του ποσού των δρχ. καθορίζεται ποσοστόν 2%. Το ποσοστόν τούτο παρακρατείται υποχρεωτικώς υπό του εξοφλούντος τον λογαριασμόν Οργανισμού ή Ταμείου Υγείας και αποδίδεται εις το Τ.Σ.Α.Υ. εντός του επομένου μηνός το βραδύτερον. Φαρμακοποιοί εκτελούντες συνταγάς των ως άνω Οργανισμών και Ταμείων Υγείας υποχρεούνται όπως κατ Ιανουάριον και Ιούλιον εκάστου έτους γνωστοποιώσιν εγγράφως εις το Τ.Σ.Α.Υ. τους Οργανισμούς και τα Ταμεία Υγείας, ων εξετέλεσαν συνταγάς. Τα προ της δημοσιεύσεως του παρόντος οφειλόμενα θα καταβληθώσιν υπό των υποχρέων εις εξ (6) μηνιαίας δόσεις ατόκως. -2. Το άρθρ. 81 του από 16/23 Μαρτίου 1934 δ/τος «περί κωδικοποιήσεως κλπ. της κείμενης περί Τ.Σ.Α.Υ.

7 νομοθεσίας, ως τούτο μεταγενεστέρως ετροποποιήθη αντικαθίσταται ως κάτωθι: «Εις την περίπτωσιν των εδαφίων 1 και 2 του προηγουμένου άρθρου ίνα απονεμηθή σύνταξις απαιτείται συνέχισης της ασφαλίσεως από της συμπληρώσεως του δικαιώματος της εγγραφής επί 15 έτη, εξ ών τα τρία να ανήκωσιν εις τον αμέσως προ της διακοπής της ασκήσεως του επαγγέλματος ή της συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας προς συνταξιοδότησιν χρόνον (χρόνος αναμονής) του άρθρ. 40 εδ.1» Η διάταξις του άρθρ. 15 του ν. 6441/35 «περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών του ν. 5945/34 «περί Ταμείου Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών κλπ.» καταργείται. Εις το τέλος της 3 του άρθρ. 19 του ν.δ. 3348/55 προστίθεται «ησφαλισμένοι υπερβάντες το 75 ον έτος της ηλικίας κατά την δημοσίευσιν του παρόντος εξαιρούνται της υποχρεώσεως ταύτης και δεν υπάγονται εις τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου». -3. Η δευτέρα περίπτωσις του άρθρου 27 του ν.δ. 3348/55 αντικαθίσταται ούτω: «Ίνα απονεμηθή σύνταξις θανάτου ή ανικανότητος ο χρόνος της αναμονής ορίζεται εις 10 έτη». Εάν ο θάνατος ή η ανικανότης επέλθη μετά την συμπλήρωσιν της πενταετίας και προ της συμπληρώσεως των 10 ετών η σύνταξις απονέμεται μόνον εφ όσον ο δικαιούμενος ευρίσκεται εν ενδεία. Εν επελεύσει θανάτου ή πλήρους ανικανότητος συνεπεία βιαίου συμβάντος προ της συμπληρώσεως του χρόνου αναμονής, παρέχεται σύνταξις ίση προς τόσα πέμπτα όσα και τα έτη ασφαλίσεως και μέχρι πλήρους συντάξεως. Αν ο θάνατος ή η ανικανότης επήλθε κατά την εκτέλεσιν του καθήκοντος παρέχεται πλήρης σύνταξις. Η παρούσα διάταξις έχει εφαρμογήν και επί των ήδη επελθόντων θανάτων ή ανικανοτήτων». -4. Ιατροί Διοικητικοί Διευθυνταί Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ν.δ. 2592/53 «περί οργανώσεως της ιατρικής αντιλήψεως» θεωρούνται δια την εις το Τ.Σ.ΑΥ. ασφάλισίν των έμμισθοι υγειονομικοί, υπαγόμενοι εις τας σχετικάς διατάξεις Το εδάφιον 6 του άρθρ. 6 του ν.δ. 3348/1955, καταργείται. -6. Το εδ. β του άρθρ. 100 του Κ.Δ , αντικαθίσταται ως κάτωθι: «Ως και τα θετά τέκνα, ων η υιοθεσία συνετελέσθη πέντε τουλάχιστον έτη προ της επελεύσεως του ασφαλιστικού γεγονότος». -7. Δια β.δ/των εκδιδομένων προτάσει του Υπουργικού Συμβουλίου, θέλουσιν ιδρύθη Ταμείον Πρόνοιας Ιατρών, Ταμείον Πρόνοιας Οδοντιάτρων και Ταμείον Πρόνοιας Φαρμακοποιών Ελλάδος, αποτελούντα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, ων σκοπός έσεται η χορήγησις εφ άπαξ παροχών εις τους ησφαλισμένους των. Δια των αυτών β.δ/των θέλουσι καθορισθή τα υπαγόμενα εις την ασφάλισιν ταύτην πρόσωπα, οι πόροι, συνιστάμενοι εκ του δικαιώματος εγγραφής της μηνιαίας εισφοράς των ησφαλισμένων κλπ., οριζόμενοι αντιστοίχως ως εν 2 του άρθρ. 30 του Κώδικος περί Ταμείου Νομικών, τα όργανα των Ταμείων και τα της συγκροτήσεως αυτών, τα της εκλογής των απαρτιζόντων τας Γενικάς Συνελεύσεις αντιπροσώπων και των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων, η διάρκεια της θητείας αυτών, το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, τα της εκπροσωπήσεως των Ταμείων, τα δικαιούμενα παροχών πρόσωπα, οι όροι της πλήρους και μερικής παροχής, η αναγνώρισης προηγουμένων ετών ασφαλίσεως και εξαγοράς αυτών, ως και πάσα ετέρα διάταξις, αναγκαία δια την λειτουργίαν των Ταμείων τούτων και την πραγμάτωσιν του σκοπού αυτών. Αντί συστάσεως αυτοτελών Ταμείων δύναται κατά τον αυτόν ως άνω τρόπον να συσταθή ίδιος Κλάδος Πρόνοιας, υπαγόμενος εις το Τ.Σ.Α.Υ. -8. Διά την εφαρμογήν της προηγουμένης παραγράφου, όπου εν 2 του άρθρ. 30 του Κώδικος περί Ταμείου Νομικών αναφέρεται «δικηγόροι» νοούνται αντιστοίχως «ιατροί» ή «οδοντίατροι» ή «φαρμακοποιοί», όπου δε «υπουργός

8 της Δικαιοσύνης» ο «υπουργός Κοιν. Πρόνοιας». -9. Αι τακτικαί θέσεις επί βαθμώ 11ω έως 7ω Β Κατηγορίας και 9ω, 8ω και 7ω Α Κατηγορίας του Τ.Σ.Α.Υ. ενοποιούνται με τας των θέσεων των Εισηγητών, καθιστάμεναι ενιαίαι επί βαθμώ 11ω έως 6ω δια την Β Κατηγορίαν και 9, 8ω, 7ω και 6ω δια την Α Κατηγορίαν. Ωσαύτως ενοποιούνται αι τακτικαί θέσεις βαθμού 5 ου και 4 ου Α και Β Κατηγορίας του Τ.Σ.ΑΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Φαρμακευτικοί Σύλλογοι και Φάρμακα Άρθρ Η 3 του άρθρ. 67 του ν. 3601/28 «περί συστάσεως Φαρμακευτικών Συλλόγων» ως αντικατεστάθη υπό του άρθρ. 3 του ν.δ. 171/46 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων περί φαρμακευτικών Συλλόγων και φαρμακείων» αντικαθίσταται ως εξής: «3. Πρόστιμον από δραχμάς». -2. Αποφάσεις Πειθαρχικών Συμβουλίων επιβάλλουσαι πρόστιμον κάτω των δραχμών δεν υπόκεινται εις έφεσιν. -3. Αποφάσεις Πειθαρχικών Συμβουλίων Φαρμακευτικών Συλλόγων έτους 1960, δι ων επεβλήθησαν ποιναί προστίμου άνω των δραχμών υπόκεινται εις έφεσιν ενώπιων του Ανωτάτου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου, εφ όσον ήθελεν υποβληθή σχετική αίτησις εντός μηνός από της δημοσιεύσεως του παρόντος ν.δ/τος. 4. Το άρθρ. 16 του α.ν. 1384/1938 ως αντικατεστάθη δια του άρθρ. 1 του ν.δ. 171/46 η 3 του άρθρ. 16 του από α.ν. «περί διατιμήσεως φαρμάκων» και η 2 του άρθρ. 14 του α.ν. 1384/38 καταργούνται. -5. Εις τα μέλη του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου προστίθεται εν εισέτι μέλος, εκλεγόμενον μετά του αναπλητωτού του εκ των παρά τω Π.Φ.Σ. αντιπροσώπων των Φαρμακευτικών Συλλόγων της Χώρας, πλήν Αττικής και Πειραιώς, κατά την αυτήν διαδικασίαν, ως και τα λοιπά Φαρμακευτικά μέλη. Η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μέλων Φαρμακοποιών του Α.Φ.Π.Σ., των εκλεγέντων κατά τας τελευταίας αρχαιρεσίας του Π.Φ.Σ. θεωρείται λήξασα, διεξαγομένων προς τούτο νέων αρχαιρεσιών εντός τριμήνου από της ισχύος του παρόντος ν.δ. ειδικώς δια την ανάδειξιν νέων μελών φαρμακοποιών του Α.Φ.Π.Σ.. -6 Εις την περίπτωσιν β του άρθρ. 8 του ν. 206/47 και μετά την λέξιν «Πρωτευούσης» προστίθενται αι λέξεις «και της Θεσσαλονίκης». -7. Αι περί μεταβιβάσεως αδειών φαρμακείων διατάξεις του άρθρ. 18 του ν. 5607/32 επεκτείνονται και επί των νομίμως λειτουργούντων φαρμακείων των Πρακτικών φαρμακοποιών και των κληρονόμων αυτών, εφ όσον τέκνον τούτων κέκτηται πτυχίον φαρμακοποιού και άδειαν ασκήσεως του φαρμακευτικού επαγγέλματος. Του ανωτέρω ευεργήματος κέκτηνται και πρακτικοί φαρμακοποιοί έχοντες υιόν επιστήμονα φαρμακοποιόν φονευθέντα εν πολέμω των οποίων αι άδειαι ιδρύσεως και λειτουργίας των φαρμακείων μεταβιβάζονται είτε εν ζωή, είτε μετά θάνατον εις γαμβρόν τούτων επί θυγατρί επιστήμονα φαρμακοποιόν κεκτημένον τα νόμιμα προσόντα. -8. Η υπό της 2 του άρθρ. 2 του α.ν. 751/1937/18-24 Ιουνίου 1937, καθοριζομένη χιλιομετρική απόστασις από του κέντρου της πόλεως των Αθηνών δια την ίδρυσιν δευτέρου φαρμακείου εις Δήμους και Κοινότητας, περιορίζεται εις απόστασιν είκοσι (20) χιλιομέτρων, ο δε απαιτούμενος πληθυσμός προς ίδρυσιν δευτέρου φαρμακείου καθορίζεται συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρ. 4 του ν.δ. υπ αριθ. 88/31 Αυγούστου 6 Σεπετμβρίου 1946.

9 Άρθρ Αι εκάστοτε χορηγούμεναι, ως και αι χορηγηθείσαι οριστικαί άδειαι κυκλοφορίας φαρμακευτικών, καλλυντικών και διαιτητικών σκευασμάτων ή ιδιοσυσκευασμάτων, ισχύουν επί μίαν πενταετίαν από της εγκρίσεως αυτών, μετά την παρέλευσιν της οποίας δύναται να ανανεούνται δι ετέραν πενταετίαν μερίμνη του αντιπροσώπου ή παρασκευαστού δι αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας. Δι εκάστην χορήγησιν ή ανανέωσιν οριστικής αδείας κυκλοφορίας των ως άνω σκευασμάτων ή ιδιοσυσκευασμάτων ο αντιπρόσωπος ή παρασκευαστής οφείλει να καταβάλη εις το Δημόσιον Ταμείον ως τέλος ποσόν δραχμών Φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία εκ της γενομένης δειγματοληψίας αποδεικνύονται νοθευμένα ή ήσσονος περιεκτικότητος εις δραστικά στοιχεία ή κυκλοφορούσιν άνευ αδείας δύναται να δεσμεύωνται υπό της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεως Φαρμακείων, συντασσομένου προς τούτο σχετικού πρωτ/λου δεσμεύσεως. Η ως άνω δέσμευσις υπόκειται εις την έγκρισιν του Υπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας. Τα ούτω δεσμευθέντα φαρμακευτικά προϊόντα παραμένουσι δεσμευμένα, μέχρι της εκδόσεως της υπό των κειμένων διατάξεων προβλεπομένης οριστικής αποφάσεως του Υπουργού. -3. Εις τους διαθέτοντες τα εν τη προηγουμένη παράγραφω δεσμευμένα φαρμακευτικά προϊόντα επιβάλλεται, δι αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας πρόστιμον δρχ. -4. Αι εν τω ν. 5607/32 «περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως της φαρμακευτικής νομοθεσίας», ως και εν τω α.ν. 751/37 αναφερόμεναι ποιναί προστίμου νοούνται εις δραχ. νέας εκδόσεως ν. 2824/54 «περί τραπεζογραμματίων νέας εκδόσεως, κοπής μεταλλικών κερμάτων υπό του Δημοσίου κλπ.». -5. Αι διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του ν. 5607/32 και του άρθρ. 7 του αν.ν. 751/37 επεκτείνονται και επί των νομίμως λειτουργουσών Φαρμακαποθηκών. -6. Άδειαι Ιδρύσεως Φαρμακαποθήκης χορηγηθείσαι συμφώνως τω άρθρω 11 του α.ν. 972/46 εις φαρμακοποιούς αποκτήσαντας το πτυχίον της φαρμακευτικής και καταστάντας ανικάνους δια το στράτευμα κλπ. μετά την ισχύν του α.ν. 972/46 θεωρούνται νομίμως υφιστάμεναι. -7. Εις το άρθρ. μόνον 4 του ν. 2451/53 υπάγονται και οι μη φαρμακοποιοί φαρμακαποθηκάριοι έχοντες τέκνον φονευθέν εν πολέμω, οίτινες δύνανται να μεταβιβάσωσι την άδειαν φαρμακαποθήκης εις επιστήμονα φαρμακοποιόν. -8. Τα του χρόνου και του τρόπου εφαρμογής της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου ρυθμίσονται άρθρου ρυθμισθήσονται δια β.δ/τος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Ιατρική Αντίληψις Άρθρ Το Υπηρεσιακόν Συμβούλιον του Βαλλιανείου Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας συγκροτείται εξ ενός (1) μέλους του Διοικητικού αυτού Συμβουλίου και τριών (3) μονίμων Δημοσίων υπαλλήλων βαθμού 6 ου και άνω, εκ των υπηρετούντων εις την έδραν του Νοσοκομείου. Ο διορισμός των μελών του Συμβουλίου τούτου ενεργείται δι αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας. Άπασαι αι διατάξεις αι διέπουσαι τας αρμοδιότητας και την εν γένει λειτουργίαν των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ν.δ. 2592/53, εφαρμόζονται και δια το ειδικόν τούτο Υπηρεσιακόν

10 Συμβούλιον. Η υπό της 7 του άρθρ. 4 του ν. δ. 3766/ παρεχομένη δυνατότης εντάξεως και διαβαθμίσεως των υπηρετούντων εις το Βαλλιάνειον Νοσοκομείον υπαλλήλων, ισχύει και δια τους ήδη υπηρετούντες εις το εν λόγω Νοσοκομείον κατά την δημοσίευσιν του παρόντος ν.δ/τος. -2. Το υπαχθέν εις τας διατάξεις του ν.δ. 2592/53 Βοστάνειον Ιερόν Νοσοκομείον Μυτιλήνης υπό την νέαν αυτού επωνυμίαν «Βοστάνειον Ιερόν Γενικόν Νοσοκομείον Μυτιλήνης» διοικείται υπό επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, συγκροτουμένου εκ των κάτωθι μελών: α) Του Μητροπολίτου Μυτιλήνης, ως Προέδρου, β) Εκ δύο (2) μονίμων πολιτικών Δημοσίων υπαλλήλων βαθμού 4 ου και άνω, γ) Εξ ενός (1) ιατρού, λαμβανομένου εκ πίνακος δέκα (10) ιατρών εχόντων εγνωσμένην επαγγελματικήν πείραν και μη τιμωρηθέντων πειθαρχικώς, υποβαλλομένου τούτου υπό του ιατρικού Συλλόγου Μυτιλήνης, δ) Εκ τριών (3) επιλέκτων μελών διακριθέντων δια την κοινωνικήν των δράσιν, υποδεικνυομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης και καταγομένων εκ της νήσου Λέσβου. Ο διορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργείται δι αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας, εν η ορίζεται και ο αντιπρόεδρος αυτού. Κατά τα λοιπά ισχύουσι αι διατάξεις αι διέπουσαι τα διοικητικά και Υπηρεσιακά Συμβούλια των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ν.δ. 2592/ Το υπαχθησόμενον εις τας διατάξεις του ν.δ. 2592/53 Νοσοκομείον Μετσόβου, το λειτουργούν υπό του Ιδρύματος Βαρώνου Μιχαήλ Τοσίτσα, θα διοικήται υπό πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτουμένου ως κάτωθι: α) Εκ τριών (3) μελών της Διοικούσης Επιτροπής του Τοσιτσείου Ιδρύματος. β) Εκ δύο (2) δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων βαθμού 7 ου και άνω. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα ισχύοντα διά τα Διοικητικά και Υπηρεσιακά Συμβούλια των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ν.δ. 2592/ Το διεπόμενον υπό των διατάξεων του ν.δ. 2592/53 Κρατικόν Νοσοκομείον Λήμνου διοικείται υπό εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτουμένου εκ των κάτωθι μελών: α) Εκ του Μητροπολίτου Λήμνου, ως Προέδρου, β) Εκ δυο μονίμων πολιτικών Δημοσίων υπαλλήλων βαθμού 6 ου και άνω, γ) Εξ ενός ιατρού, λαμβανομένου εκ πίνακος δέκα (10) ιατρών εχόντων εγνωσμένην επαγγελματικήν πείραν και μη τιμωρηθέντων πειθαρχικώς, υποβαλλομένου τούτου υπό του Ιατρικού Συλλόγου Μυτιλήνης, δ) Εκ δυο (2) επιλέκτων μελών διακριθέντων δια την Κοινωνικήν των δράσιν. -5. Οι καθ οιονδήποτε τρόπον υπηρετούντες εις Οργανικάς θέσεις μη μόνιμοι Διοικητικοί Διευθυνταί και Υποδιευθυνταί Σανατορίου ή Νοσηλευτικού Ιδρύματος ν.δ. 2592/1953 και μετεκπαιδευθέντες εις την Ειδικήν Σχολήν Διοικήσεως Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων μονιμοποιούνται εντός τριμήνου από της δημοσιεύσεως του παρόντος δι αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας μετά γνώμην του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρ Το περί ου αι διατάξεις του ν. 4649/30 και του άρθρ. 19 του α.ν. 312/36 Φυματιολογικόν Κέντρον μετατρέπεται και μετονομάζεται εις Ερευνητικόν Κέντρον, ο δε υπηρετών μόνιμος Διευθυντής του Χειρουργικού Τμήματος του μετατρεπομένου Κέντρου τούτου, παραμένει ως Διευθυντής της Χειρουργικής Κλινικής του Σανατορίου «Σωτηρία». Δια του Οργανισμού του Σανατορίου «Σωτηρία» καθορισθήσονται τα της συνθέσεως του προσωπικού και της εν γένει λειτουργίας του Ερευνητικού τούτου Κέντρου, ούτινος σκοπός 8 Κδ. Ν σ. 824

11 έσεται η επιστημονική έρευνα και μελέτη της φυματιώσεως εργαστηριακώς Το υπό της 1 του άρθρ. 1 του ν. 4053/60 προβλεπόμενου υπό στοιχείον στ μέλος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Αντιφυματικού Αγώνος εν απουσία ή κωλύματι αναπληρούται υφ ενός των αρχαιοτέρων Υφηγητών της Φυματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Άρθρ Εις τους ιατρούς, οδοντιάτρους, βιοχημικούς και φαρμακοποιούς των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ν.δ. 2592/53 της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και της Θεσσαλονίκης εις ους δεν προβλέπεται εκ των κειμένων διατάξεων ή χορήγησις του υπό της 2 του άρθρ. 12 του ν.δ. 2592/53 οριζομένου επιδόματος, χορηγείται από της δημοσιεύσεως του παρόντος ν.δ/τος ειδικόν επιστημονικόν επίδομα επί του βασικού μισθού, 25% δια τους Διευθυντάς και επιμελητάς και 40% δια τους βοηθούς, προτάσει των οικείων Διοικητικών Συμβουλίων δι αποφάσεως του Υπουργού Κοιν. Πρόνοιας. Ωσαυτώς εις τους ιατρούς των Δημ/κών Νοσηλ. Ιδρυμάτων χορηγείται το υπό της παρούσης παραγράφου χορηγούμενον επίδομα, μετ απόφασιν των Διοκητικών των Συμβουλίων. -2. Το υπό της 2 του άρθρ. 12 του Ν.Δ. 2592/1953 οριζόμενον επίδομα χορηγείται μειωμένον κατά 50 % εις τους οδοντιάτρους, Βιοχημικούς και Φαρμακοποιούς των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του ν.δ. 2592/ Χειρισταί ακτινολογικών μηχανημάτων, εμφανισταί ακτινολογικών εργαστηρίων, και ραδιοφυσικοί (χειριζόμενοι ραδιοϊσότοπα) εργαζόμενοι εις ακτινολογικά εργαστήρια, Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή ιδιωτικών Δικαίου, Δημοτικά Ιδρύματα και πάσης φύσεως εργαστήρια, δικαιούνται πλέον της κανονικής των αδείας απουσίας, και τοιαύτης επικινδύνου εργασίας, μηνιαίαν κατ έτος. Το επίδομα ακτινοβολίας, οριζόμενον επί του βασικού μισθού καταβάλλεται κατά την κανονική και μηνιαίαν επικινδύνου εργασίας άδειαν. -4. Τα κατά την 1 του παρόντος επιδόματα δύνανται να χορηγηθούν εις ιατρούς των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων αρμοδιότητος Υπουργείων Δικαιοσύνης και Εθνικής Αμύνης κατόπιν κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών, Κοινωνικής Πρόνοιας και του αρμοδίου Υπουργού. -5. Το υπό της 2 του άρθρ. 12 ν.δ. 2592/1953 οριζόμενον επιστημονικόν επίδομα, χορηγείται και εις τους επιστήμονας, τους εργαζομένους με τεχνικάς πηγάς ραδιενέργειας. Άρθρ Η επί τη βάσει των Οργανισμών των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου χορηγουμένη εις το προσωπικόν αυτών τροφή και κατοικία, παρεχομένη προς εξυπηρέτησιν λειτουργικών αναγκών των Ιδρυμάτων και μη αποτελούσα μισθόν ή άλλο είδος αποδοχών, εις ουδεμίαν κατά την αληθή έννοιαν των σχετικών διατάξεων των ως άνω Οργανισμών, υπόκειται κράτησιν υπέρ οιουδήποτε Οργανισμού ή Ασφαλιστικού Ταμείου Αι μέχρι τούδε εκδοθείσαι διαταγαί του Υπουργείου Κοιν. Πρόνοιας προς τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα του ν.δ. 2592/53 και τα συμβεβλημένα μετά του Υπουργείου τοιαύτα περί παροχής δωρεάν νοσηλείας κυρούνται. -3. Οφειλαί εκ νοσηλείων και λοιπών εξόδων νοσηλείας ασθενών νοσηλευθέντων ή νοσηλευομένων εκάστοτε εις κλίνας Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων συμβεβλημένων μετά του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας κατά τας διατάξεις του άρθρου 19 του ν.δ. 2592/53, βεβαιούνται υπό του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας ή των οικείων Νομαρχιακών Συμβουλίων Υγείας και Ασφαλίσεως Αγροτών ως δημόσιον έσοδον και εισπράτουνται κατά τας κείμενας διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων, αποδιδόμεναι εις τον

12 παρά τω κεντρικώ Καταστήματι της Τραπέζης της Ελλάδος τηρούμενον λογαριασμόν Ιατρικής Αντιλήψεως και Ασφαλίσεως. Άρθρ Αι δαπάναι λειτουργίας και συντηρήσεως των Σχολών Μαιών των λειτουργουσών παρά Δημοσίοις Μαιευτηρίοις Ν.Δ. 2592/53 και αι δαπάναι τροφοδοσίας των μαθητριών των Σχολών Μαιών των λειτουργουσών παρά Μαιευτηρίοις Ιδιωτικού Δικαίου αναγράφονται εις τον προϋπολογισμόν του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας υπό ίδιον κεφάλαιον και άρθρον, αι δε δαπάναι λειτουργίας και συντηρήσεως των Σχολών Νοσοκόμων, εφ όσον δεν διαθέτουν ιδίους πόρους ή είναι ανεπαρκείς βαρύνουσι τον προϋπολογισμόν του Ιδρύματος εις ο ανήκουν ή λειτουργούν. -2. Ελληνίδες διπλωματούχοι της παρά τω Κρατικώ Νοσοκομείω Ρόδου λειτουργησάσης Σχολής Μαιών και τύχουσαι διπλώματος δυνάμει των υπ αριθ /1949 και 58730/1949 αποφάσεων της τέως Γενικής Διοικήσεως Δωδεκανήσου, εξομοιούνται καθ όλα με τας διπλωματούχους μαίας των λοιπών εν Ελλάδι λειτουργουσών Σχολών Μαιών. Άρθρ. 16. Δύναται ο Υπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας δι αποφάσεως του να επιτρέπη κατά παρέκκλισιν των διατάξεων της 1 του άρθρ. 8 του ν.δ. 2593/53 «περί ασκήσεως του Μαιευτικού επαγγέλματος Μαιών» τον διορισμόν Μαιών εις θέσεις Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και Υγειονομικών Σταθμών λειτουργούντων εκτός των περιφερειών της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και της Θεσσαλονίκης, προτιμωμένων απολύτως των εχουσών ενιαύσιον τουλάχιστον προϋπηρεσίαν εις Υγειονομικούς Σταθμούς και Κοινοτικά ή Αγροτικά Ιατρεία ή την ύπαιθρον. Άρθρ Πρακτικαί Νοσοκόμοι έχουσαι ύπερ δεκαετή υπηρεσίαν εις Νοσηλευτικά Ιδρύματα ν.δ. 2592/53, Υγειονομικούς Σταθμούς και Κοινοτικά ή Αγροτικά Ιατρεία δύνανται, τη αιτήσει των και κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας, να εισάγωνται, άνευ εξετάσεων, εις Σχολάς Νοσοκόμων μονοετούς φοιτήσεως προς λήψιν πτυχίου, εφ όσον κέκτηνται τα προβλεπόμενα δια την εισαγωγήν προσόντα και ηλικίαν ουχί άνω των 35 ετών. Αι ούτως εισαγόμεναι εις τας εν λόγω Σχολάς δεν δικαιούνται κατά τον χρόνον της φοιτήσεώς των της απολήψεως των αποδοχών των ή άλλης τινός αποζημιώσεως. -2. Αι απόφοιτοι του νυκτερινού φροντιστηρίου αδελφών Νοσοκόμων Πειραιώς θεωρούνται ισότιμοι προς τας αποφοίτους του Σχολείου μονοετούς φοιτήσεως Αθηνών, μετά εξέτασιν υπό επιτροπής οριζομένης υπό του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, εφ όσον ο χρόνος της ασκήσεως και εκπαιδεύσεως των δεν ήτο κατώτερος των οικείων Σχολών μονοετούς φοιτήσεως. -3. Εις ιατρούς λαβόντας πτυχίον κατά την διάρκειαν του Πολέμου στρατευθέντες μετά την λήψιν του πτυχίου των, εγκατασταθέντας δε και ασκήσαντας το επάγγελμά των μετά την απόλυσίν των εκ των τάξεων του στρατού εις την ύπαιθρον, ο χρόνος από λήψεως πτυχίου μέχρι τέλους 1945, θεωρείται ως χρόνος ασκήσεως επαγγέλματος υπό την προϋπόθεσιν της δια πιστοποιητικού βεβαιώσεως ότι ησκεί το επάγγελμα παρά του οικείου Ιατρικού Συλλόγου. -4. Φυσιοθεραπευταί (μαλάκται) έχοντες εργασθή εις κρατικά ή στρατιωτικά νοσοκομεία, κεκτημένοι τα υπό του νόμου προβλεπόμενα δικαιολογητικά και έχοντες υποβάλει αίτησιν προς λήψιν αδείας ασκήσεως επαγγέλματος φυσιοθεραπευτού προ της λειτουργίας της Σχολής Φυσιοθεραπευτών, δικαιούνται εντός τριμήνου προθεσμίας από της

13 ψηφίσεως του παρόντος ν. δ/τος να υποβάλουν εκ νέου αίτησιν προς λήψιν αδείας ασκήσεως του επαγγέλματος του φυσιοθεραπευτού μετ εξέτασιν παρά της οικείας Επιτροπής. -5. Η σύνθεσις του προσωπικού των Αγροτικών Ιατρείων προβλέπει εκτός των ιατρών και μαίαν εφ όσον αι ανάγκαι της περιφέρειας επιβάλλουν τούτο. Άρθρ. 18. Η 3 του άρθρ. 4 του ν. 3487/55 «περί Κοινωνικής Ασφαλίσεως των αγροτών» 9 αντικαθίσταται ούτω: «Τας αρμοδιότητας του Νομαρχιακού Συμβουλίου Υγείας και Ασφαλίσεως του Νομού Αττικής, εξαιρέσει των εν 2 του παρόντος άρθρου Τμημάτων, ασκεί ο Υπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας δια των αρμοδίων Διευθύνσεων του Υπουργείου τούτου». Άρθρ Οι Κοινοτικοί Υγειονομικοί Σταθμοί ονομάζονται εφεξής Υγειονομικοί Σταθμοί. -2. Η 9 του άρθρ. 10 του ν. 3487/55 αντικαθίσταται ούτω: «Επιτρέπεται η σύστασις Υγειονομικών Σταθμών ηυξημένης δυνάμεως μέχρι 15 κλινών εις κωμοπόλεις πληθυσμού κατοίκων και άνω προτιμωμένων των νήσων ιδίου πληθυσμού εν συγκρίσει και προς τας ανάγκας ετέρων ορεινών περιφερειών και κατ αναλογίαν απεχούσας πλέον των 25 χιλιομέτρων πόλεως εις ην λειτουργεί κρατικόν νοσηλευτικόν ίδρυμα δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Κοινωνικής Πρόνοιας και Οικονομικών μετά γνώμην του Κεντρικού Συμβουλίου. Ο αριθμός των σταθμών τούτων δεν δύναται να υπερβή τους 15». Άρθρ Εις τους Υγειονομικούς Σταθμούς δυνάμεως 6 κλινών δύναται να διορίζωνται εκτός των ιατρών, της μαίας και των ημερομισθίων υπαλλήλων και μια αδελφή νοσοκόμος, ή και ετέρα μαία εις δε τους ηυξημένης δυνάμεως κλινών μέχρι δυο αδελφαί νοσοκόμοι ή μια αδελφή νοσοκόμος και μια εισέτι μαία. Ομοίως εις Υγειονομικούς Σταθμούς διαθέτοντας σοβαράς μηχανολογικάς εγκαταστάσεις δύναται να προσλαμβάνηται, κατά τον τρόπον και την διαδικασίαν την προβλεπομένην δια τας μαίας ή νοσοκόμους των Σταθμών τούτων, τεχνικός υπάλληλος επί αποδοχαίς 8 ου και 7 ου βαθμού δια την λειτουργίαν και συντήρησιν των εν λόγω εγκαταστάσεων. -2. Δύναται δι αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας να ανατεθώσι καθήκοντα παρασκευαστού Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ή εμφανιστού χειριστού Ακτινολογικού Εργαστηρίου εις τας υπηρετούσας εις Υγειονομικούς Σταθμούς μαίας, Επισκέπτριας αδελφάς ή νοσοκόμους μετά εκπαίδευσιν αυτών επί εξάμηνον τουλάχιστον εις ειδικά εργαστήρια Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή Υγειονομικών Υπηρεσιών. -3. Παρ εκάστω Υγειονομικώ Σταθμώ δύναται να αποσπάται εις Επόπτης Εξυγιάνσεως ή Ελονοσίας, εκ των υπηρετούντων εις το οικείων Υγειονομικών Κέντρων, προς εκτέλεσιν της εργασίας εξυγιάνσεως του περιβάλλοντος, δι αποφάσεως του Νομάρχου μετά πρότασιν του Νομιάτρου. Άρθρ. 21. Οι ιατροί των Υγειονομικών Σταθμών και των Κοινοτικών ή Αγροτικών Ιατρειων, υποχρεούνται εις μετεκπαίδευσιν. Το πρόγραμμα, ή σειρά, ή χρονική διάρκεια της μετεκπαιδεύσεως ως και τα Ιδρύματα ή αι Υγειονομικαί Υπηρεσίαι εις ας θέλουσι μετεκπαιδευθή οι Ιατροί, ορίζονται εκάστοτε δι αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας. Οι ούτω 9 Κδ. Ν σ. 1254

14 μετεκπαιδευόμενοι ιατροί δικαιούνται κατά το χρόνο της μετεκπαιδεύσεως των, μόνον της βασικής αυτών αντιμισθίας και των σχετικών εξόδων μεταβάσεως εις τον τόπον της εκπαιδεύσεως και επιστροφής αυτών εις την έδραν των. Άρθρ Παρ εκάστω Υγειονομικώ Κέντρω, πλην των της περιφερείας τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και Θεσσαλονίκης, παρ ώ εμφανίζονται ηυξημέναι ανάγκαι εις ιατρικόν προσωπικόν, είτε λόγω της εκτεταμένης περιφέρειας αυτού, είτε λόγω συγκοινωνιακών δυσχερειών, συνιστάται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Κοινωνικής Πρόνοιας και Οικονομικών ανά μια θέσις ιατρού του κλάδου ιατρών ή υγειονολόγων, αυξανομένων αντιστοίχως των ενοποιημένων οργανικών θέσεων ιατρών ή υγιεινολόγων του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας επί βαθμώ 6ω έως και 4ω. Οι ιατροί ούτοι έχουσιν ως κύριον καθήκον την συστηματικήν επιθεώρησιν και παρακολούθησιν των υγειονομικών σταθμών και των κοινοτικών και αγροτικών ιατρείων. Εις τούτους ανατίθενται προσέτι και έτερα καθήκοντα παρά του Προϊσταμένου του Υγειονομικού Κέντρου. -2. Εις τους κατά την προηγούμενην παράγραφον ιατρούς παρέχεται το εις τους υγειονολόγους χορηγούμενον ειδικόν επίδομα. -3. Δια τους ιατρούς του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται το άρθρ. 56 του υπαλληλικού Κώδικος «περί εντοπιότητος». Άρθρ Τα πειθαρχικά παραπτώματα των ιατρών και του λοιπού προσωπικού των μεν Υγειονομικών Σταθμών εκδικάζονται υπό των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των οικείων Νοσοκομείων των δε Κοινοτικών ή Αγροτικών Ιατρείων υπό των οικείων Νομαρχιακών Συμβουλίων, άτινα εκδικάζουσι επίσης και τα παραπτώματα του προσωπικού των Υγειονομικών Σταθμών των υπαγομένων απ ευθείας εις ταύτα. -2. Τα δεοντολογικής φύσεως πειθαρχικά παραπτώματα των ιατρών των Υγειονομικών Σταθμών και των Κοινοτικών ή Αγροτικών Ιατρείων, εκδικάζονται υπό των Πειθαρχικών Συμβουλίων των οικείων Ιατρικών Συλλόγων, συμμετέχοντος κατά την εκδίκασιν και του Διευθυντού του Υγειονομικού Κέντρου του Νομού άνευ ψήφου. -3. Παράβασις όρου τινός της συμβάσεως ή πειθαρχικόν παράπτωμα εκ μέρους του ιατρού ή της μαίας ή της επισκέπτριας αδελφής ή της νοσοκόμου Υγειονομικών Σταθμών ή Κοινοτικών ή Αγροτικών Ιατρείων επισύρει πειθαρχικάς κυρώσεις συνισταμένας εις την επιβολήν προστίμου μέχρι των συνολικών αποδοχών αυτών ενός μηνός, εις την δυσμενή τοποθέτησιν αυτών εις έτερον Ιατρείων ή Σταθμόν και εις την απόλυσιν και τον αποκλεισμόν διορισμού τούτων εις έτερον Σταθμόν ή Ιατρείον. Άρθρ. 24. Δι αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας μετά πρότασιν του οικείου Νομαρχιακού Συμβουλίου Υγείας και Ασφαλίσεως δύναται να απονέμωνται ηθικαί αμοιβαί εις το προσωπικόν των Υγειονομικών Σταθμών και των Κοινοτικών ή Αγροτικών Ιατρείων ως και των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και λοιπών Υγειονομικών Υπηρεσιών της υπάιθρου, δι εξαιρετικάς αυτού επιδόσεις εις τον τομέα της Δημοσίας Υγείας ή της Ιατρικής Αντιλήψεως ως και δι αξιεπαίνους ετέρας πράξεις σχετιζομένας με το έργον και την αποστολήν τούτου. Άρθρ Η 2 του άρθρ. 11 του ν. 3487/55 αντικαθίσταται ούτω: «Δι αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας δημοσιευομένης εις την

15 Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται λεπτομερώς τα καθήκοντα και αι υποχρεώσεις των ιατρών των κοινοτικών και Αγροτικών Ιατρείων και αι υγειονομικαί αυτών αρμοδιότητες ως περιφερειακών οργάνων της Δημοσίας Υγείας». -2. Η 6 του άρθρ. 13 του ν. 3487/55 αντικαθίσταται ούτω: «Δι αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας θέλουσι καθορισθή αι λεπτομέρειαι της εφαρμογής του παρόντος άρθρου». -3. Η 5 του άρθρ. 15 του ν. 3487/55 αντικαθίσταται ούτω: Δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Κοινωνικής Πρόνοιας και Οικονομικών επιτρέπεται η χορήγησις προσθέτου επιδόματος εις τας μαίας, επισκεπτρίας αδελφάς ή νοσοκόμους τριετούς ή μονομερούς φοιτήσεως των Κοινοτικών και Αγροτικών Ιατρείων και των Υγειονομικών Σταθμών, μέχρι 40 % του μισθού των εις δε τας πρακτικάς μέχρις 20 %». -4. Εις τους παρά τη Υπηρεσία Υγειονομικής Επιθεωρήσεως της Κοινωνικής Ασφαλίσεως Αγροτών παρά τω Υπουργείω Κοινωνικής Πρόνοιας, συσταθείση δυνάμει της υπ αριθ. 1949/56 πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου, κυρωθείσης δια του ν.δ. 3735/57, υπηρετούντας, επί συμβάσει και επί μηνιαία αντιμισθία ίση προς τας αποδοχάς του 2 ου βαθμού Ιατρούς, χορηγείται επίδομα % επί των αποδοχών των. -5. Αι 3 και 4 του άρθρ. 16 του ν. 3487/55 αντικαθίσταται ούτω: «3. Οι κατά τας προηγουμένας παραγράφους πόροι εισάγονται εις τους κατά το άρθρ. 13 του ν.δ. 2592/53 λογαριασμούς εις τους κατά το άρθρ. 13 του ν.δ. 2592/53 λογαριασμούς Ιατρικής Αντιλήψεως κατά νόμον και διατίθενται δια την μισθοδοσίαν, οδοιπορικά έξοδα και λοιπάς προσθέτους αμοιβάς του προσωπικού εν γένει των Κοινοτικών και Αγροτικών Ιατρείων και των Υγειονομικών Σταθμών, δι έξοδα λειτουργίας και συντηρήσεως, δια προμήθειαν φαρμάκων, πάσης φύσεως υλικού και ειδών εν γένει εξοπλισμού των ανωτέρω Ιατρείων, Υγειονομικών Σταθμών και των Υπηρεσιών των ασκουσών αρμοδιότητας Ιατρικής Αντιλήψεως και Ασφαλίσεως Αγροτών ως και δι επισκευήν, συμπληρώσιν και ανέγερσιν κτιρίων δια την στέγασιν των Ιατρείων και Υγειονομικών Σταθμών. Αι λεπτομέρειαι εφαρμογής της διατάξεως ταύτης καθορισθήσονται δι αποφάσεως του επί της Κοινωνικής Πρόνοιας Υπουργού. -4. Η κατά το παρόν άρθρον κρατική επιχορήγησις κατανέμεται εις τα κατά το άρθρ. 4 του παρόντος Νομαρχιακά Συμβούλια Υγείας και Ασφαλίσεως, αναλόγως των τοπικών αναγκών δι αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας». -6. Εις το τέλος της 5 του άρθρ. 16 του ν. 3487/55 προστίθεται περίπτωσις έχουσα ούτω: «Δια την λειτουργίαν του λογαριασμού τούτου δεν απαιτείται κατάρτισις προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων υπό των οικείων Νομαρχιακών Συμβουλίων Υγείας και Ασφαλίσεως Αγροτών». -5. Η 1 του άρθρ. 22 του ν. 3487/55 αντικαθίσταται ούτω: «Δια β.δ/των εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας καθορίζονται αι λεπτομέρειαι της εφαρμογής του παρόντος ν.δ/τος». -7. Οι προϋπολογισμοί των Κοινοτικών Υγειονομικών Σταθμών των υπαγομένων απ ευθείας εις Νομαρχιακά Συμβούλια Υγείας και Ασφαλίσεως Αγροτών εγκρίνονται υπό των Συμβουλίων τούτων, οι δε ετήσιοι λογαριασμοί διαχειρίσεως υποβάλλονται μετ έγκρισιν των Ν.Σ.Υ.Α.Α. και του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας εντός τριμήνου από της λήξεως του οικονομικού έτους εις το Ελεγκτικόν Συνέδριον προς έλεγχον. Η εφαρμογή της παρούσης άρχεται από του οικονομικού έτους Δημόσια Υγεία.

16 Άρθρ. 26. Ουδεμία κανονιστική πράξις αφορώσα εις την προστασίαν της Δημοσίας Υγείας εκδίδεται και ισχύει άνευ προσυπογραφής ταύτης και υπό του Υπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας εις την αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η διασφάλισης της Δημοσίας Υγείας. Άρθρ. 27. Εις το άρθρον 1 του από β. δ/τος περί συνθέσεως του Α.Υ. Συμβουλίου και των παρ αυτώ Τμημάτων και Επιτροπών και αρμοδιότητος τούτων προστίθεται ως β παράγραφος. «Ο καθηγητής της Ακτινολογίας εν τω Πανεπιστημίω Αθηνών μετέχει ως τακτικόν μέλος του Α.Υ. Συμβουλίου. Δύναται ο Υπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας δι αποφάσεως του να εντάσση εις τα Τμήματα και Επιτροπάς του Ανωτάτου Υγειονομικού Συμβουλίου τακτικά μέλη αυτού μη καθοριζόμενα υπό του από Β.Δ.» Άρθρ. 28. Δια Β. Διαταγμάτων εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας ρυθμίζονται τα της χορηγήσεως των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας οπτικού Καταστήματος, τα προσόντα και αι υποχρεώσεις των αιτούντων ταύτας ως και παν θέμα αναγόμενον εις την εφαρμογήν του Ν.Δ. 3371/ Άρθρ. 29. Επιτρέπεται η μετάθεσις θηλέων Ιατρών γυναικολόγων του Ι.Κ.Α. από του Υποκαταστήματος Πειραιώς εις το Κεντρικόν Αθηνών, μετά σύμφωνον γνώμην του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, εφ όσον αύται συνεπλήρωσαν τουλάχιστον 20ετή υπηρεσίαν εν τω Ιδρύματι και ανήκουσιν εις την δύναμιν του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Αύται καλύπτουσι τας πρώτας κενωθησομένας θέσεις της ειδικότητός των. Άρθρ. 30. Τα παρεχόμενα, κατά τας κείμενας διατάξεις, έξοδα κινήσεως εις τους ειδικευομένους ιατρούς ορίζονται εις το ήμισυ των αποδοχών των ανειδίκευτων ιατρών, αντί του παρεχομένου μέχρι τούδε ενός τρίτου. Άρθρ Μόνιμοι υπάλληλοι πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών επί 8ω ή 7ω βαθμώ του Διοικητικού Κλάδου του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, εφ όσον κέκτηνται υπερεννεάτη υπηρεσίαν, εντάσσονται μετ απόφασιν του Υπηρεσιακού Συμβουλίου εις τον 6 ον βαθμόν. Ο υπέρ την εννεατίαν πλεονάζων χρόνος δεν προσμετρείται, μη εφαρμοζομένης εν προκειμένω της διατάξεως του άρθρου 3 του ν.δ. 2980/ Οι, κατόπιν του από διαγωνισμού, προσληφθέντες υπάλληλοι του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας της Α κατηγορίας, άμα τη δημοσιεύσει του παρόντος, λογίζονται κατέχοντες τον 8 ον βαθμόν από της χρονολογίας του διορισμού των, άνευ ετέρας διαδικασίας και άνευ δικαιώματος απολήψεως αποδοχών. -3. Εντός έξι μηνών από της ισχύος του παρόντος κεναί θέσεις Γραμματέως της Α κατηγορίας των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ν.Δ. 2592/53 δύναται να πληρούνται εν τω εισαγωγικώ αυτών βαθμώ -7ω και δια μετατάξεως μονίμων υπαλλήλων βαθμού 7 ου της Β κατηγορίας των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του αυτού ν. διατάγματος, εφ όσον ήσαν μόνιμοι και προ του ν.δ. 2592/53 και υπηρέτησαν κατά την τελευταίαν τριετίαν εις τοιαύτην θέσιν της Α κατηγορίας εξ αποστάσεως ή άλλων υπέρ το έτος. Ο παρ αυτών υπέρ την 10 Κδ. Ν σ. 1033

17 8ετίαν διανυθείς χρόνος υπηρεσίας λογίζεται εις τον 7 ον βαθμόν. -4. Μία (1) εκ των κενών οργανικών θέσεων του Κλάδου Κλητήρων Γ Κατηγορίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, πληρούται δια μετατάξεως του ήδη υπηρετούντος κατ απόσπασιν παρά τω Υπουργείω τούτω κλητήρος του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Αθηνών, ενεργηθησομένης δι αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας, μετά σύμφωνον γνώμην του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Άρθρ Αι υπό του άρθρου 1 1 του ν. 3301/55 προβλεπόμεναι επί 6ω βαθμώ 12 θέσεις και επί 5ω ή 4ω βαθμώ 6 θέσεις του Κλάδου των Οφθαλμολόγων, καθίστανται ενιαίαι επί 6ω ή 5ω ή 4ω βαθμώ. Ωσαύτως αι θέσεις του κλάδου των οδοντιάτρων Α Κατηγορίας του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας αι προβλεπόμεναι υπό του άρθρου 2 του από Β.Δ. «περί εφαρμογής του άρθρου 1 του ν. 2500/53 επί του προσωπικού των υπηρεσιών του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας» του άρθρ. 3 του ν.δ. 3367/55 και του άρθρου 3 του ν. 3796/57, καθίστανται ενιαίαι επί βαθμοίς 7ω ή 6ω ή 5ω ή 4ω. -2. Οι κατά την δημοσίευσιν του παρόντος υπηρετούντες οι μεν του κλάδου Οφθαλμολόγων αναδιαβαθμίζονται εντασσόμενοι εις τους 5 ον ή 4 ον βαθμόν εφ όσον έχουσι συμπεπληρωμένον αντιστοίχως χρόνον υπηρεσίας άνω των τριών ή άνω των εξ ετών, οι δε του Κλάδου Οδοντιάτρων αναδιαβαθμίζονται εντασσόμενοι εις τους 5 ον ή 4 ον βαθμόν εφ όσον έχουσι συμπεπληρωμένον αντιστοίχως χρόνον υπηρεσίας άνω των 9 ετών δια τον 5 ον βαθμόν και άνω των 12 ετών δια τον 4 ον βαθμόν.- 3. Δια την κατά τα ανωτέρω ένταξιν και διαβάθμισιν προσμετρείται ο επί πτυχίω μόνον χρόνος υπηρεσίας ον διήνυσαν εις οιανδήποτε υγειονομικήν υπηρεσίαν του Υπουργείου Κοιν. Πρόνοιας ως μόνιμοι, έκτακτοι, ημερομίσθιοι, επί συμβάσει ή επί θητεία. Η ένταξις ενεργείται δι αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας εκδιδομένης μετά σύμφωνον γνώμην του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου και δημοσιευομένης διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. -4. Πλήρωσις κενών θέσεων, επί τω εισαγωγικώ βαθμώ του κλάδου Οφθαλμολόγων του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας εφ όσον δεν καθίσταται δυνατή δια διορισμού υποψηφίων κεκτημένων το υπό των κειμένων διατάξεων καθοριζομένον όριον ηλικίας, δύναται να ενεργήται δι υποψηφίων εχόντων ηλικίαν μέχρι 55 ετών συμπεπληρωμένην. Οφθαλμιάτροι διορισθέντες κατά παρέκκλισιν των, περί όρου ηλικιάς εισόδου, κειμένων διατάξεων, προς αντιμετώπισιν σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών, μονιμοποιούνται κατά τα εν άρθρ. 60 του ν. 1811/51 οριζομένα. -5. Αι δυνάμει της 10 του άρθρου 3 του ν.δ. 3796/57 μονιμοποιηθείσαι άχρι τούδε εις θέσεις του κλάδου Δακτυλογράφων του Υπουργείου Κοιν. Πρόνοιας ημερομίσθιοι (έκτακτοι) υπάλληλοι, εντάσσονται εις τον αναλογούντα βάσει του συνολικού χρόνου υπηρεσίας των βαθμών. Η ως άνω ένταξις ενεργείται κατά τας διατάξεις της 2 του άρθρ. 205 του Νόμου 1811/51 δι αποφάσεως του Υπουργού Κοιν. Πρόνοιας, εκδιδομένης μετά σύμφωνον γνώμην του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου και δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κηβερνήσεως, εφαρμοζομένων εν προκειμένω και των διατάξεων του άρθρου 3 του ν.δ. 2980/54 και 2 του νόμου 3685/57. Δια την κατά τα ως άνω ένταξιν υπολογίζεται πάσα προϋπηρεσία τούτων διανυθείσα παρά τω Δημοσίω, υφ οιανδήποτε σχέσιν εργασίας.-6. Μετά την εφαρμογήν της 10 του άρθρ. 3 του ν.δ. 3796/57 «περί διαβαθμίσεως και εντάξεως προσωπικού του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας κατέχοντος προσωρινάς

18 θέσεις κλπ.». Αι τρείς πρώται κενούμεναι θέσεις του Διοικητικού Κλάδου Β Κατηγορίας επί βαθμώ 11ω έως 6ω πληρούνται μη εφαρμοζομένης εν προκειμένω της διατάξεως του άρθρου 2 2 του από β.δ. διά μονιμοποιήσεως και εντάξεως ημερομισθίων της ΚΥΑ εχόντων κατά την δημοσίευσιν του παρόντος υπερεξαετή ευδόκιμον συνολικήν υπηρεσίαν εξ ων τριετή τουλάχιστον παρά τη Διευθύνσει Εντελλομένων Εξόδων κεκτημένοι δε απολυτηρίου Σχολής Μέσης εκπαιδεύσεως καταργουμένων αντιστοίχως άμα τη μονιμοποιήσει τούτων των θέσεων ας κατέχουν ούτοι αίτινες προβλέπονται υπό της υπ αριθ /57 κοινής αποφάσεως Υπουργών Κοινωνικής Προνοίας και Οικονομικών. Η ένταξις των ούτω μονιμοποιουμένων ενεργείται κατά τας διατάξεις του άρθρου 205 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικος προσμετρουμένης κατά αυτήν πάσης εν τω Υπουργείω Κοινωνικής Πρόνοιας υπηρεσίας αυτών. Αι διατάξεις του άρθρου 3 του ν.δ. 2980/54 εφαρμόζονται και επί των δυνάμει του παρόντος εντασσομένων. -7. Δύναται δι αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας να ανατίθεται εις υπαλλήλους αρμοδιότητος Γενικής Δ/νσεως Υγιεινής του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, πέραν των κυρίων αυτών καθηκόντων, ή παρακολούθησις της κανονικής εξυπηρετήσεως των ασθενών παρά των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ν.δ. 2592/53 της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και της κανονικής παρά των Ιδρυμάτων τούτων παραλαβής και διαθέσεως των τροφίμων και της παρασκευής του συσσιτίου των ασθενών. Εις τους ούτως οριζομένους υπαλλήλους χορηγούνται κατ αποκοπήν έξοδα κινήσεως εις βάρος του προϋπολογισμού των ανωτέρω Ιδρυμάτων, καθοριζόμενα δια της αυτής ως άνω αποφάσεως. Αι σχετικαί, υπ αριθ. Γ.Δ. 40/εγκ. 39/ διαταγή του Υπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας και αι υπ αριθ. Ν.Ι.Α. 3214/ κοινή απόφασις των Υπουργών Κοινωνικής Πρόνοιας και Οικονομικών, κυρούνται αφ ής ίσχυσαν. -8. Ο κατέχων την θέσιν του κλάδου Β οδηγών Μηχανοτεχνιτών υπάλληλος του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας εξομοιούνται μισθολογικώς προς τον αντίστοιχον βαθμόν της Ιεραρχίας των τακτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων. Άρθρ. 33. Εις το άρθρον 22 του Β.Δ. της αντί της φράσεως «ένα μήνα» τίθεται η φράσις «δέκα πέντε ημέρας» και αντί «δέκα ημέρας» τίθεται «οκτώ ημέρας». Εις το άρθρ. 5 του ν.δ. 3895/58 μετά το τέλος αυτού προστίθεται η φράσις «δέκα πέντε ημέρας προ των αρχαιρεσιών». Η εκλογή της εξελεγκτικής Επιτροπής ενεργείται υπό της Γενικής Συνελεύσεως ως καθωρίζετο υπό του καταργηθέντος άρθρ. 71 του αν. ν. 1565/1939. Η εκλογή του Προέδρου των Ιατρικών Συλλογών ενεργείται βάσει των διατάξεων του άρθρ. 62 του αν. ν. 1565/1939. Άρθρ. 34. Αι διατάξεις του άρθρ. 1 του ν. 3920/1958 «περί παροχής νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως εις τους πολιτικούς συνταξιούχους του Δημοσίου 11 και του άρθρ. 6 του ν.δ. 1852/42, ως τούτο ετροποποιήθη δια του άρθρου μόνου του νόμου 954/1943, εφαρμόζονται και δια τους συνταξιούχους Βουλευτάς, των λεπτομερειών δια την εκτέλεσιν του παρόντος καθορισθησομένων δια Β. Διατάγματος, εκδισομένου προτάσει του Υπουργού Οικονομικών, όπερ επίσης θέλει ρυθμίσει και την σχετική προς τον 11 Κδ. Ν σ. 1194

19 σκοπό τούτον κράτησιν εκ της Βουλευτικής συντάξεως, ως και τα του τρόπου καταβολής αυτής. Άρθρ. 35. Η ισχύς του παρόντος ν.δ. άρχεται από της δημοσιεύσεως του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78)

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Νόμος 287 της 1/6.4.1976: Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Αρθρον 1. Παραμεθόριοι Περιοχαί. Παραμεθόριαι περιοχαί, δια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ν. 6422/1934, Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού. Αρ. 1 Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946 Περί αναστολής εκδόσεως πτυχίων πρακτικών µηχανικών, µηχανοδηγών και θερµαστών και τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των επί τούτων ισχυουσών διατάξεων (Φ.Ε.Κ. 23/Α/1946) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410)

ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410) ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410) Αρθρο 0 Ν.Δ. 3348 της 2/5-9-55 (Α 242). Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της Τ.Σ.Α.Υ. Νομοθεσίας. Αρθρο 6 Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ν. 2520 της 27 Αυγ./4 Σεπτ. 1940 (ΦΕΚ Α' /273). Περί υγειονομικών διατάξεων.

Α. Ν. 2520 της 27 Αυγ./4 Σεπτ. 1940 (ΦΕΚ Α' /273). Περί υγειονομικών διατάξεων. Α. Ν. 2520 της 27 Αυγ./4 Σεπτ. 1940 (ΦΕΚ Α' /273). Περί υγειονομικών διατάξεων. Αντικείμενον Αρθρο 1. 1. Προς προστασίαν της δημοσίας υγείας εν γένει επιτρέπεται η έκδοσις υγειονομικών διατάξεων, ων η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 292 Εν Αθήναις Τη 29 Όκτωβρίου 1953 ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 292 Εν Αθήναις Τη 29 Όκτωβρίου 1953 ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 292 Εν Αθήναις Τη 29 Όκτωβρίου 1953 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ άριθ. 2624. Περί χορηγήσεως αδειών ασκήσεως επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου. ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών.

Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 8/8 Μαρτίου 1935 Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών. Α - Πρακτικοί µηχανικοί και µηχανοδηγοί κινητηρίων µηχανών. ιπλώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') :

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων Άρθρο 1 : Επαναφέρονται εν ισχύι αι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 118/45, αίτινες τροποποιούµεναι

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου ναυπηγού":

ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου ναυπηγού: ΝΟΜΟΣ 6422 της 26/28 Νοεµβρίου 1934 Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού (Φ.Ε.Κ. 412/Α/1934) Άρθρο 1 Η ελευθέρα

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Φ.10050/οικ. 20496/4067 (1) Ρυθμίσεις για το προσωπικό της ΔΕΗ που είναι αποσπασμένο στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ/ΤΑΠ ΔΕΗ και ΤΑΥΤΕΚΩ στους αντίστοιχους τομείς ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 1 του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 111 του 1985 1 του 1986 8 του 1986 25 του 1986 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μέχρι σήµερα δεν εκδοθεί Π.. (όπως προβλέπεται στο Ν. 1404/83) για τον καθορισµό των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων Ηλεκτρολόγων Τ.Ε.Ι. και ισχύουν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 12.6.1935 Έτος: 1935 ΦΕΚ: Α 287 19350626 Τέθηκε σε ι- σχύ: Ημ.Υπογραφής: 12.06.1935 Περί συστάσεως (Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2326/1940: ΠΕΡΙ ΤΣΜΕΔΕ.ΙΔΡΥΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΟΡΟΙ κλπ ΒΛ.& Ν.3518/2006 (35208)

Ν 2326/1940: ΠΕΡΙ ΤΣΜΕΔΕ.ΙΔΡΥΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΟΡΟΙ κλπ ΒΛ.& Ν.3518/2006 (35208) Ν 2326/1940: ΠΕΡΙ ΤΣΜΕΔΕ.ΙΔΡΥΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΟΡΟΙ κλπ ΒΛ.& Ν.3518/2006 (35208) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 2 Αναγκαστ.Νόμος υπ` αριθ. 2326 3/11 Μαϊου 1940. Περί ταμείου συντάξεων μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. Ιδρυσις-Σκοποί-Μέλη. Άρθρο 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. Ιδρυσις-Σκοποί-Μέλη. Άρθρο 1 Περιεχόμενα Θεσμικό Πλαίσιο ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ του Ν. 1100/1980 «Περί Ιδρύσεως Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας» (συμπεριλαμβάνονται οι τροποποιήσεις με το Ν. 1479/1984, Π.Δ. 475/1991, Ν. 2515/1997,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεμικό Ναυτικό. (Πράξη Κατάθεσης Υπ.Εργασίας 23/26-3-2001) Στην Αθήνα σήμερα 26

Διαβάστε περισσότερα

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37).

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 30 Ιανουαρίου / 5 Φεβρουαρίου 1937. Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). Χαρακτηρισµός και διαίρεσις των εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79)

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 180/1979 Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ όψει τας

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 120/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000

Π.Κ. 120/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000 Π.Κ. 120/5-9-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2000 Στην Αθήνα σήμερα την 10 η Ιουλίου 2000 οι υπογράφοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ " Κεφάλαιο Α Σύσταση, επωνυμία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Α.Ν. 86/67, Περί επιβολής κυρώσεων κατά των καθυστερούντων την καταβολήν και την απόδοσιν εισφορών εις Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως. Αρ. 1 1. Οστις υπέχων νόμιμον υποχρέωσιν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΤΜΗΜΑ Δ.Α.7 ΕΛΕΓΚΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:43481/21-6-2012 Διεύθυνση : Λυκούργου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Αρχιφυλάκων, Φυλάκων, Νυκτοφυλάκων και Θυρωρών, που υπηρετούν µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου στις ηµόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π... όλης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α Π.Δ. 197/78 (ΦΕΚ Α' 43) : Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί τοπικών ενώσεων και κεντρικής ενώσεως των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2004-2005 Στην Αθήνα σήμερα 20 Ιουλίου 2004, οι υπογράφοντες αφενός Ιωάννης Δραπανιώτης, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002 Στην ΑΘΉΝΑ ΣΉΜΕΡΑ ΤΗΝ 10.04.2002 ΣΤΑ Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ Α.Ε (Χαλκοκονδύλη 30), µεταξύ αφ ενός του κ.στ. ΝΕΖΗ ιευθύνοντος Συµβούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008. Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008. Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008 Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ Καθορίζονται ενιαία για τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ) και όλους τους φορείς και κλάδους ασθένειας αρμοδιότητας Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, Πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ Γ5(β)/Γ.Π.οικ /2016 (ΦΕΚ Β 1445) «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ - ΙΔΡΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ»

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ Γ5(β)/Γ.Π.οικ /2016 (ΦΕΚ Β 1445) «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ - ΙΔΡΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ» ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ Γ5(β)/Γ.Π.οικ. 36277/2016 (ΦΕΚ Β 1445) «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ - ΙΔΡΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ» Δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α)

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Τροποποίηση του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεµικό Ναυτικό

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεµικό Ναυτικό ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεµικό Ναυτικό (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 127 Α. Νόµος υπ άριθ 324/1976. Περί Αξιωµατικών Αεροπορίας Στρατού Ειδικής Μονιµότητας. Άρθρο 1

ΦΕΚ 127 Α. Νόµος υπ άριθ 324/1976. Περί Αξιωµατικών Αεροπορίας Στρατού Ειδικής Μονιµότητας. Άρθρο 1 ΦΕΚ 127 Α Νόµος υπ άριθ 324/1976 Περί Αξιωµατικών Αεροπορίας Στρατού Ειδικής Μονιµότητας Άρθρο 1 Προέλευση Κατάταξη 1. όκιµοι έφεδροι αξκοί ανήκοντες εις τα Όπλα, το Σώµα Εφοδιασµού -Μεταφορών και εις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» Στ.σήμερα την του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός του στ. ( οδός ) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία που στη συνέχεια χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η - Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Α Π Ο Φ Α Σ Η - Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΔΑ: 6ΒΧΝ4690ΒΑ-Ι51 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ" Κομοτηνή 9 Ιουνίου 2016 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ. 8100 Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 1.8.2013 Αριθ. Πρωτ.: 14186 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΜΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΜΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Παλαμάς 24/03/2016 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ. : 2777 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Ταχ. Διεύθυνση: Β. Παπακυρίτση 4 Τ.Κ 43200 ΠΑΛΑΜΑΣ Τηλέφωνο: 2444350141

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: INTRACOM-ΝΟΜΟΣ. ΝΔ 783/1970 / Α-290 Τροποπ.πειθαρχικής διαδικασίας Τεχνικού Επιμελητηρίου.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: INTRACOM-ΝΟΜΟΣ. ΝΔ 783/1970 / Α-290 Τροποπ.πειθαρχικής διαδικασίας Τεχνικού Επιμελητηρίου. ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: INTRACOM-ΝΟΜΟΣ ΝΔ 783/1970 / Α-290 Τροποπ.πειθαρχικής διαδικασίας Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ν.Δ. 783 της 31/31.12.1970. Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της υπό του Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Α 148/

Τεύχος Α 148/ T 8221 Άρθρο 71 Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 61 παρ. 2 του Ν. 4313/2014 (Α 261), όπως ισχύει, προθεσμία για την υποβολή δήλωσης των κεραιοσυστημάτων των ραδιοφωνικών σταθμών, καθώς και η

Διαβάστε περισσότερα

Ν 5101/1931: Ερανοι-Λαχειοφόρες ή φιλανθρωπικές αγορές-κλπ. (35459)

Ν 5101/1931: Ερανοι-Λαχειοφόρες ή φιλανθρωπικές αγορές-κλπ. (35459) Ν 5101/1931: Ερανοι-Λαχειοφόρες ή φιλανθρωπικές αγορές-κλπ. (35459) ΝΟΜΟΣ 5101 της 7/28 Ιουλ.1931 (ΦΕΚ Α` 238) Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή Φιλανθρωπικών αγορών. *** Βλ.και άρθρο 19 Ν.2889/2001.

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ).

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ). Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ). Στο άρθρο 7 αναφέρονται οι κατηγορίες των υπαλλήλων για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του νόμου.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Σχέδιο Νόµου «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων. (ΦΕΚ 6/Α/76) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων. (ΦΕΚ 6/Α/76) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 22/76 Περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων. (ΦΕΚ 6/Α/76) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ όψει: 1. Τας

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ν. 1337/83 Αρθρο 17 [Αρχή Τροποποίησης] 8. Οι ιδιοκτήτες ή εντολείς κατασκευής αυθαιρέτων και οι εργολάβοι κατασκευής του τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 4943/971/77 Περί δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της από 26.1.1977 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας, περί αυξήσεως των γενικών κατωτάτων ορίων μισθών και

Διαβάστε περισσότερα

* ΝΟΜΟΙ * Νο. 10

* ΝΟΜΟΙ * Νο. 10 - 619 - * ΝΟΜΟΙ * Νο. 10 ΝΟΜΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 3457/93 Α /8.5.2006 Μεταρρύθµιση του Συστήµατος Φαρµακευτικής Περίθαλψης. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83)

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Άρθρο 1 - Ποιοι δικαιούνται υγειονοµική περίθαλψη α. Υγειονοµική περίθαλψη, ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή, δικαιούνται οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Δήμους της Χώρας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕΠΑΘΑ/Γρ.ΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856

ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856 ΑΝΑΡΤΗΤΈΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011 Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8, 10241 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ************* Επί του ερωτήματος αυτού έχω να σημειώσω τα ακόλουθα:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ************* Επί του ερωτήματος αυτού έχω να σημειώσω τα ακόλουθα: ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα.

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. Με την εγκύκλιο επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. β) Υιοθετεί ένα μεικτό σύστημα αποδοχών, βάσει του οποίου η μισθολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 626 11 Μαΐου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του κανονισµού εσωτερικής υπηρεσίας του Αναθεωρητικού ικαστηρίου.. Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 16(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2686 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμος του 1992 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74893 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Κλαδική Συλλογική Σύμβαση των Νοσοκομειακών Γιατρών

Η Κλαδική Συλλογική Σύμβαση των Νοσοκομειακών Γιατρών Η Κλαδική Συλλογική Σύμβαση των Νοσοκομειακών Γιατρών Oλόκληρη η κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που υπεγράφη μεταξύ του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της ΟΕΝΓΕ Πιο συγκεκριμένα η νέα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4335, 25/5/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4335, 25/5/2012 Αρ. 4335, 25.5.2012 56(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1989 ΕΩΣ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 144 του 1989 137 του 1990 53(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές βάσει των διατάξεων του νέου Υπαλληλικού Κώδικα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές βάσει των διατάξεων του νέου Υπαλληλικού Κώδικα Αθήνα, 12 Απριλίου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2527 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 4 / 09 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/οικ.76582 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 90/30-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα, 17 Ιουλίου 2002, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 22965 8 ουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2115 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Ηρακλείου. 2 Κέρκυρας. 3 στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής «Πανθρακικό». 4

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο .Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3 638, 27. 9.2002 Ν. 1 80 (Ι)/2002 Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.) Αριθμός πρωτοκόλλου: 2425 Αθήνα, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.) Αριθμός πρωτοκόλλου: 2425 Αθήνα, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.) Αριθμός πρωτοκόλλου: 2425 Αθήνα, 03-08-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : «ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ' ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ME ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1666/1986 (ΦΕΚ Α' 200) : Οδοντοτεχνικό επάγγελµα - Οδοντοτεχνικά εργαστήρια και άλλες διατάξεις

Ν. 1666/1986 (ΦΕΚ Α' 200) : Οδοντοτεχνικό επάγγελµα - Οδοντοτεχνικά εργαστήρια και άλλες διατάξεις Ν. 1666/1986 (ΦΕΚ Α' 200) : Οδοντοτεχνικό επάγγελµα - Οδοντοτεχνικά εργαστήρια και άλλες διατάξεις Άρθρο 1: Άσκηση οδοντοτεχνικού επαγγέλµατος 1. Το οδοντοτεχνικό επάγγελµα ασκείται ύστερα από άδεια του

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ»

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Αθήνα, 8 / 6 / 2015 Αριθμ. πρωτ. Α2α/Γ.Π. οικ.42873 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής. Αρμοδιότητες Συμβουλίου

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής. Αρμοδιότητες Συμβουλίου Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής Αρμοδιότητες Συμβουλίου Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου είναι οι ακόλουθες: 1. Στρατηγική ανάπτυξης του Ιδρύματος. Ειδικότερα, το Συμβούλιο: α) Χαράσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

ΘΕΜΑ: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών -Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 20 Αυγούστου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 18.19/1555/οικ.21192

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Προτάσει του Ηµετέρου Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον 1. Σκοπός

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Προτάσει του Ηµετέρου Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον 1. Σκοπός ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 181/74 Περί προστασίας εξ ιοντιζουσών ακτινοβολιών (ΦΕΚ 347/Α/20-11-74). Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προτάσει του Ηµετέρου Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν:

Διαβάστε περισσότερα

[1] Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ

[1] Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ [1] Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Καβάλα 7-6-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΕΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των επιστημόνων φαρμακοποιών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε ολόκληρη τη χώρα»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των επιστημόνων φαρμακοποιών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε ολόκληρη τη χώρα» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των επιστημόνων φαρμακοποιών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε ολόκληρη τη χώρα» (Πράξη κατάθεσης Υπ. Εργασίας 61/27-8-2003) Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 1186 της 29/30.7.81- Aριθ.Φύλλου 202

Νόμος 1186 της 29/30.7.81- Aριθ.Φύλλου 202 Νόμος 1186 της 29/30.7.81- Aριθ.Φύλλου 202 Περί ρυθμίσεως θεμάτων Κοινωνικής Ασφαλίσεως και εργασίας των τεχνικών Τύπου, λόγω αλλαγής τεχνολογίας.- (Α' 202). Άρθρον 1. 1. Ο παρά τω Ταμείω Ασφαλίσεως Εργατών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων, οδηγών-χειριστών βοηθών χειριστών αντλίων σκυροδέματος κ.λπ. περιοχής Ν. Αττικής» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 06 / 08 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/Γ.Π. 27880 Σχετ.:25958 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980 Στην Αθήνα σήµερα 13 Φεβρουαρίου 1980 στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30) παρουσία του Υπουργού Βιοµηχανίας και Ενεργείας κ. Μ. Εβερτ, µεταξύ, αφ' ενός µεν του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ένταξη των κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ».

ΘΕΜΑ : «Ένταξη των κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ». Αθήνα 14.11.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ. : 151

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Ένταξη στον κλάδο ασθένειας 1.0 κλάδος ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ), που ιδρύθηκε με τον α.ν. 394/1936 (ΦΕΚ 558 Α'), εντάσσεται, από την 1η του τέταρτου μήνα μετά το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των επιστηµόνων Φαρµακοποιών µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των επιστηµόνων Φαρµακοποιών µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των επιστηµόνων Φαρµακοποιών µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 108/5-9-2002) Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δρ. Σταύρος Α. Ευαγγελάτος Γενικός Επιθεωρητής ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Συνταξιούχων ΑΤΕ Αμερικής 6 Τ.Κ Αθήνα Τηλ: Γράμμα ΕΤΕΑ

Σύλλογος Συνταξιούχων ΑΤΕ Αμερικής 6 Τ.Κ Αθήνα Τηλ: Γράμμα ΕΤΕΑ Σύλλογος Συνταξιούχων ΑΤΕ Αμερικής 6 Τ.Κ 10671 Αθήνα Τηλ:2103637726 Γράμμα ΕΤΕΑ Σας γνωστοποιούμε το πρόσφατο Υπόμνημά των δύο Συλλόγων Συνταξιούχων προς το Διοικητή του ΕΤΕΑ, το οποίο κοινοποιήθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά τους προπονητές ποδοσφαίρου. Η Ε.Π.Ο.

Διαβάστε περισσότερα