ΟΓΖΓΗΔ ΓΗ Α ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΓΖΓΗΔ ΓΗ Α ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ"

Transcript

1 ΟΓΖΓΗΔ ΓΗ Α ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ 2006

2 Α. ΗΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ 1.0 ΗΑΣΡΗΚΔ ΔΠΗΚΔΦΔΗ Γηα θάζε ηαηξηθή επίζθεςε γηα ην ίδην άηνκν ζα πξνζθνκίδεηαη μερσξηζηή απφδεημε ηνπ γηαηξνχ, αλεμάξηεηα αλ απηή γίλεη ζην ηαηξείν ή ζην ζπίηη. Απνδείμεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία επηζθέςεηο ζα ζεσξνχληαη φηη θαιχπηνπλ κφλν κία επίζθεςε θαη ζα εμνθινχληαη γηα κία. Αλψηαην φξην επηζθέςεσλ ζε γηαηξνχο, αλεμάξηεηα εηδηθφηεηαο, είλαη ν αξηζκφο ησλ 3 επηζθέςεσλ ην κήλα, γηα θάζε αζθαιηζκέλν κέινο. Δηδηθέο πεξηπηψζεηο αζθαιηζκέλσλ ζα αληηκεησπίδνληαη κεηά απφ αίηεζή ηνπο απφ ην Γ.. ή ηε Γ.Δ.Π.Ο.Θ. Δηζη π.ρ. 3/ιήο νηθνγέλεηα, δηθαηνχηαη 3Υ3=9 επηζθέςεηο, ζπλνιηθά ην κήλα. Απφ ηα παξαπάλσ εμαηξνχληαη ηα παηδηά ειηθίαο κέρξη 10 εηψλ, πνπ δηθαηνχληαη 4 επηζθέςεηο ην κήλα ζπλνιηθά. εκεηψλεηαη φηη, ζηελ θαηεγνξία ησλ 3 επηζθέςεσλ ππάγνληαη θαη νη επηζθέςεηο ζε Γηαηξνχο, Δπίθνπξνπο Καζεγεηέο ή Γ/ληέο Κιηληθψλ. Απφ ην κέηξν απηφ εμαηξνχληαη νη Σαθηηθνί Καζεγεηέο, νη Αλαπιεξσηέο θαη νη Δθηαθηνη θαζεγεηέο γηα ηνπο νπνίνπο επηηξέπνληαη 3 ζπλνιηθά επηζθέςεηο ην έηνο γηα θάζε κέινο. 2.0 ΔΞΔΣΑΔΗ ΣΑ ΠΟΛΤΨΑΣΡΔΗΑ Οη αζθαιηζκέλνη πνπ δηακέλνπλ ζην Λεθαλνπέδην ηεο Αηηηθήο θαη ζηε Θεζ/λίθε, θαζψο θαη φινη εθείλνη πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν κεηαβαίλνπλ ζηελ Αζήλα ή ζηε Θεζ/λίθε απφ ηελ ππφινηπε ρψξα, πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη, νη ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ & ΣΑ ΤΠΔΡΖΥΑ, ΟΗ ΜΗΚΡΟΒ/ΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ και οι ΦΤΗΟΘ/ΠΔΗΔ πρέπεη λα γίλοληαη ζηα Δργαζηήρηα ηωλ Ποι/ηρείωλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε νη πξνθχπηνπζεο δαπάλεο δελ ζα αλαγλσξίδνληαη απφ ην Σακείν θαη δελ ζα θαηαβάιιεηαη γη απηέο θαλέλα πνζφ. ( Αξζξν 14 Καλνληζκνχ Πεξίζαιςεο). Δμαίξεζε γίλεηαη κφλν ζηα παηδηά ειηθίαο κέρξη 18 εηψλ γηα αθηηλνινγηθέο θαη κηθξνβηνινγηθέο εμεηάζεηο, απαξαίηεηα φκσο κε γλσκάηεπζε γηαηξνχ. Οη αθηηλνινγηθέο εμεηάζεηο θαη ηα ππέξερα πνπ θέξνπλ ηελ έλδεημε Α/Θ ζηελ πξψηε ζηήιε ηνπ Σηκνινγίνπ γίλνληαη θαη ζηα δχν Πνιπταηξεία. Οη εμεηάζεηο πνπ θέξνπλ κφλν ηελ έλδεημε Α γίλνληαη κφλν ζην Πνι/ηξείν ηεο Αζήλαο. Οη ππφινηπεο πνπ δελ έρνπλ έλδεημε δελ γίλνληαη ζηα Πνι/ηξεία Αζελψλ & Θεζ/λίθεο θαη ζπλεπψο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε άιια εξγαζηήξηα. πληζηάηαη ζηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ πξέπεη λα θάλνπλ εμεηάζεηο νη νπνίεο δελ γίλνληαη ζηα Πνιπταηξεία Αζελψλ & Θεζ/λίθεο, λα έξρνληαη ζε επαθή κε ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Σακείνπ γηα έθδνζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζε ζπλεξγαδφκελα Κέληξα. Δηζη απνθεχγνληαη επί πιένλ δηαθνξέο ζε βάξνο ηνπο. 3.0 ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΑ α) Γεληθά νη ίδηεο πξνζζεηηθέο εξγαζίεο δηθαηνινγνχληαη κεηά πάξνδν ηεζζάξσλ (4) εηψλ β) Αλαγφκσζε νδνληνζηνηρίαο δηθαηνινγείηαη κεηά πάξνδν δχν ( 2) εηψλ. γ) Δκθξάμεηο δνληηψλ δηθαηνινγνχληαη κεηά πάξνδν ελφο (1) έηνπο. δ) Καζαξηζκφο δηθαηνινγείηαη κεηά πάξνδν ελφο (1) έηνπο. ε) Φζνξίσζε δηθαηνινγείηαη κέρξη ηελ ειηθία ησλ 17 εηψλ, δχν (2) θνξέο ην έηνο. 2 T.Τ.Π.Α.Σ.Δ.

3 ζη) Θεξαπεία νπιίηηδαο δηθαηνινγείηαη κεηά πάξνδν ελφο (1) έηνπο. ( Τπνρξεσηηθή θαηαρψξεζε ζην Βηβιηάξην). Δπίζεο γηα ΟΓΟΝΣΟΘΔΡΑΠΔΗΑ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Αζήλα, ζηνλ Πεηξαηά θαη ζηε Θεζ/λίθε, ηζρχνπλ ηα εμήο : - Σα άκεζα κέιε δελ πιεξψλνπλ ζπκκεηνρή - Σα έκκεζα κέιε ζπκκεηέρνπλ θαηά 10% ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο δελ θαηαβάιιεηαη θακκία ζπκκεηνρή. - Γηα φιεο ηηο πξνζζεηηθέο εξγαζίεο η αλαθεξφκελα πνζά ζηνλ ηηκνθαηάινγν αθνξνχλ ακνηβή ηνπ γηαηξνχ γηα ηελ επηζηεκνληθή εξγαζία. Ο αζθαιηζκέλνο πνπ επηζπκεί ηε ρξεζηκνπνίεζε επγελνχο κεηάιινπ (ρξπζφ ή ρξπζνπιαηίλα) ζα θαηαβάιιεη εμ ηδίσλ ζηνλ Οδνληίαηξν ηελ αμία ηνπ επγελνχο κεηάιινπ ππνινγηδνκέλνπ ζηαζεξά ζε δχν γξακκάξηα θαηά δφληη, ζηελ ηξέρνπζα ηηκή ηνπ κεηάιινπ θαηά ηελ εκέξα ηεο ζπκθσλίαο γηα ηελ εξγαζία. Οη νδνληίαηξνη φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ θξάκκαηα κεηάιισλ ζηηο πξνζζεηηθέο εξγαζίεο πξέπεη λα αλαγξάθνπλ ζηε ζρεηηθή εληνιή ηεο νδνληνζεξαπείαο ηελ αθξηβή νλνκαζία ηνπ θξάκκαηνο πνπ παξαζέηνπκε πην θάησ. - NEOBONT II ηεο NEOLON PRODUCTC - TICON ηεο Δηαηξείαο TICONIOM - CERIUM ηεο Δηαηξείαο BELLE DE ST. CLAIRE - CERAM-ALLOU ηεο Δηαηξείαο CERAMICO - CERAM-ALLOU II ηεο Δηαηξείαο CERAMICO - NEYDIUM ηεο Δηαηξείαο CERAMCO - VIRONS 77 ηεο Δηαηξείαο BEKO - VIRONS ηεο Δηαηξείαο BEKO U.T.K. ηεο Δηαηξείαο UNITEX 3.1 ΟΓΟΝΣΗΚΑ ΔΜΦΤΣΔΤΜΑΣΑ Σν ΣΤΠΑΣΔ εγθξίλεη κέξνο ηεο δαπάλεο γηα εκθπηεχκαηα, ΜΟΝΟΝ αλ ν νδνληίαηξνο είλαη πξάγκαηη ΑΠΟΓΔΓΔΗΓΜΔΝΑ ΚΑΣΑΛΛΖΛΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΜΔΝΟ εκθπηεπκάησλ. ζηελ εθαξκνγή νδνληηθψλ Γελ αλαγλσξίδεηαη ε ηνπνζέηεζε εκθπηεπκάησλ γηα ιφγνπο αηζζεηηθήο, γηαηί ην θφζηνο είλαη ππέξνγθν. Αλ θαιππηφηαλ ε αλάγθε απηή, ηφηε δελ ζα πεξίζζεπαλ ρξήκαηα γηα λα θαιπθζεί νδνληηαηξηθά ε πιεηνλφηεηα ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ έρνπλ πξαγκαηηθή αλάγθε νδνληηαηξηθήο ζεξαπείαο γηα ιεηηνπξγηθνχο θαη νπζηαζηηθνχο ιφγνπο θαη φρη απιά γηα ιφγνπο αηζζεηηθήο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ελεκεξσζείηε απφ ηελ Δγθ. Νν. 8/98 θαη ηελ ζπλ. Αλαθνίλσζε απφ 22/6/98. 3 T.Τ.Π.Α.Σ.Δ.

4 4.0 ΑΚΟΤΣΗΚΑ ΒΑΡΖΚΟΨΑ - ΔΗΓΗΚΑ ΤΛΗΚΑ - ΑΚΟΤΣΗΚΑ ΒΑΡΖΚΟΪΑ (Κ.Π.0303) Υνξεγνχληαη ηξηψλ ηχπσλ ΑΚΟΤΣΗΚΑ ΒΑΡΖΚΟΨΑ, ζηήζνπο, σηφο ή νκκαηνυαιίσλ. Αληηθαηάζηαζε αθνπζηηθψλ βαξεθνΐαο εγθξίλεηαη κε ηε ζπκπιήξσζε ηξηψλ εηψλ απφ ηελ πξνεγνχκελε ρνξήγεζε. Υνξεγνχληαη επίζεο κπαηαξίεο αθνπζηηθψλ βαξεθνΐαο ζχκθσλα κε ην ηηκνιφγην ηνπ Σακείνπ. (Τπνρξεσηηθή θαηαρψξεζε ζην Βηβιηάξην). Γηα αληηθαηάζηαζε αληαιιαθηηθψλ, απαηηείηαη ε παξέιεπζε δχν ηνπιάρηζηνλ εηψλ απφ ηελ πξνεγνχκελε ρνξήγεζε. (θαηαρψξεζε ζην Βηβιηάξην). Δπίζεο, δηθαηνινγείηαη δαπάλε επηζθεπήο, κε ηελ πξνζθφκηζε απφδεημεο πιεξσκήο, ζχκθσλα κε ην ηηκνιφγην. - ΔΗΓΗΚΑ ΤΛΗΚΑ Υνξεγείηαη ΒΖΜΑΣΟΓΟΣΖ ΚΑΡΓΗΑ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε πάζεζε ην επηβάιιεη. Υνξεγνχληαη ΣΔΥΝΖΣΑ ΜΔΛΖ ζε φζεο πεξηπηψζεηο ππάξρεη αλάγθε, κε ηαηξηθή γλσκάηεπζε, ηξείο ηνπιάρηζηνλ πξνζθνξέο θαη απφθαζε ηνπ Γ ΑΞΟΝΗΚΖ & ΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΣΟΜΟΓΡΑΦΗΑ- ΑΓΓΔΗΟΓΡΑΦΗΑ (Κ.Π.0306) Ζ εθηέιεζε θαη ζπλεπψο ε αλαγλψξηζε δαπαλψλ γηα ΑΞΟΝΗΚΖ θαη ΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΣΟΜΟΓΡΑΦΗΑ-ΑΓΓΔΗΟΓΡΑΦΗΑ, γίλεηαη κεηά απφ πξνέγθξηζε ησλ εληεηαικέλσλ γηαηξψλ ηνπ Πνι/ηξείνπ Αζήλαο θαη Θεζ/λίθεο. 6.0 ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ (Κ.Π.0304) Οη δαπάλεο γηα ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΗΔ εθηφο ησλ Πνι/ηξείσλ Αζήλαο - Θεζ/λίθεο θαηαβάιινληαη, ζχκθσλα κε ην ηηκνιφγην ηνπ Σακείνπ, κεηά ηελ ππνβνιή αίηεζεο κε γλσκάηεπζε ηνπ ζεξάπνληα γηαηξνχ θαη απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΑ ΠΟΤ ΑΠΑΗΣΟΤΝ ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΖ ΦΤΗΟΘΔΡΑΠΔΗΑ Οη Φπζ/ηέο ησλ Πνι/ηξείσλ πνπ θάλνπλ θπζηνζεξαπεία ζε αζθαιηζκέλνπο θαη νίθνλ απαζρνινχληαη κε απηνχο, ηνπο 3 πξψηνπο κήλεο ηεο ζεξαπείαο. ην δηάζηεκα απηφ δίδεηαη ε επρέξεηα ζηνπο αζθαιηζκέλνπο θαη ζηνπο νηθείνπο ηνπο, εθ φζνλ ρξεηάδεηαη ζπλέρηζε ηεο ζεξαπείαο γηα πεξηζζφηεξν ρξφλν, λα επηιέγνπλ Φπζηνζεξαπεπηή ηεο πξνηίκεζήο ηνπο, ε δαπάλε ηνπ νπνίνπ εθ φζνλ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν απφ ηνπο γηαηξνχο ησλ Πνι/ηξείσλ θαιχπηεηαη απφ ην Σακείν ζχκθσλα κε ην Σηκνιφγηφ ηνπ. Δίλαη φκσο δπλαηφ εθ φζνλ νη ππνρξεψζεηο ησλ θπζηνζεξαπεπηψλ ην επηηξέπνπλ λα παξαηείλεηαη ε ζεξαπεία απφ ηνπο ίδηνπο πέξαλ ηνπ ηξηκήλνπ ζε εηδηθά ζνβαξά πεξηζηαηηθά θαη γηα φζν ρξφλν απηφ ελδείθλπηαη ηαηξηθά. 4 T.Τ.Π.Α.Σ.Δ.

5 ΣΑΤΣΟΥΡΟΝΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΦΤ/ΠΔΗΑ Δ ΠΔΡΗΟΣΔΡΑ ΣΟΤ ΔΝΟ ΖΜΔΗΑ ΣΟΤ ΧΜΑΣΟ Οη δαπάλεο θπζηνζεξαπεηψλ πνπ αθνξνχλ ηαπηφρξνλεο νκνεηδέίο πξάμεηο ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ ζψκαηνο (π.ρ. ζηνλ απρέλα θαη ζηελ κέζε) θαιχπηνληαη απφ ην Σακείν ζαλ κία πξάμε ζχκθσλα κε ην ηηκνιφγηφ ηνπ, δηφηη έρεη θξηζεί απφ ηελ Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή φηη, νη θπζηνζεξαπείεο ζηηο νπνίεο γίλνληαη νξηζκέλεο πξάμεηο (π.ρ. θηλεζηνκαιάμεηο, δηαζεξκίεο θ.ι.π. ) κε ζπγθεθξηκέλν ηηκνιφγην, αλεμάξηεηα απφ ηα ζεκεία ηνπ ζψκαηνο γίλνληαη ηαπηφρξνλα ζηελ ίδηα ζπλεδξία. ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖΡΗΟΤ χκθσλα κε ηα Φ.Δ.Κ. Νν (145/ & 166/ ) απηνί πνπ δηθαηνχληαη λα δηαηεξνχλ θπζ/ξην είλαη νη παξαθάησ γηαηξνί - Γηεπζπληέο : α. Φπζίαηξνη β. Παζνιφγνη γ. Οξζνπεδηθνί δ. Νεπξνιφγνη - Φπρίαηξνη θαη νη θπζηνζεξαπεπηέο πνπ έρνπλ πηπρίν ζρνιήο θπζηνζεξαπείαο. Πξνθεηκέλνπ γηα Οξζνπεδηθνχο, Παζνιφγνπο ή Νεπξνιφγνπο - Φπρηάηξνπο, γηα ηε ιεηηνπξγία θπζηθνζεξαπεπηεξίνπ απαηηείηαη, επί πιένλ θαη εηδηθή εθπαίδεπζή ηνπο, κεηά απφ ηε ιήςε ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο, γηα δχν ηνπιάρηζηνλ ρξφληα, ζηε Φπζηθή Ηαηξηθή θαη Απνθαηάζηαζε, ζε Ννζει. Ηδξπκα ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο πνπ δηαζέηεη θιηληθή ή Σκήκα Φπζηθήο Ηαηξηθήο θαη Απνθαηάζηαζεο, αλαγλσξηζκέλν λα παξέρεη εηδηθφηεηα ζηε Φπζ. Ηαηξηθή θαη Απνθαηάζηαζε. Δπίζεο ε Οινκέιεηα ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ Τγείαο (Κ.Δ..Τ.), γλσκνδφηεζε φηη, νη Ρεπκαηνιφγνη κπνξνχλ λα εθηεινχλ ζην Ηαηξείν ηνπο θπζ/πεία θαη λα ακνίβνληαη γηα ηηο εμήο πξάμεηο : 1. Μεραλνζεξαπεία (π.ρ. έιμεηο, εθπαίδεπζε αζζελψλ ζηελ θηλεζηνζεξαπεία - καιάμεηο) 2. Τπέξερνη 3. Θεξκνζεξαπεία 4. Φσηνζεξαπεία κε ηερλεηέο πεγέο θσηφο 5. Ζιεθηξνζεξαπεία (π.ρ. ΣΔΝS, ειεθηξνκαιάμεηο, γαιβαληθά, θαξαδηθά ή δηαδπλακηθά ξεχκαηα). 6. BIOFEΔDBACK. 7.0 ΔΞΧΧΜΑΣΗΚΖ ΓΟΝΗΜΟΠΟΗΖΖ (Κ.Π.0001) Ζ εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε θαιχπηεηαη κε βάζε ην ζπλεκκέλν ηηλκνιφγην ηνπ Σ.Τ ην πνζφ απηφ ζπκπεξηιακβάλνληαη ε ακνηβή ησλ ηαηξψλ, ηνπ Ννζειεπηηθνχ Ηδξχκαηνο θαζψο 5 T.Τ.Π.Α.Σ.Δ.

6 θαη νη δαπάλεο ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ θαη ησλ θαξκάθσλ. Σν επηπιένλ πνζφ ζα θαιχπηεηαη απφ ηελ ΑΑΔΕΤ ζχκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα ζχκβαζε. 8.0 ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΑΘΔΝΧΝ - ΚΑΛΤΦΖ ΓΑΠΑΝΖ(Κ.Π.0412) ΥΔΣ: α) Ζ κε αξ. Τ4β/9196/ Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο.(Απνθ. Γ.. 2/ ). χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ απφθαζε ηνπ Τπ. Πξφλνηαο : Α. Αλαηίζεηαη ζην Δζληθφ Κέληξν Ακεζεο Βνήζεηαο (Δ.Κ.Α.Β.) ε αξκνδηφηεηα δηεμαγσγήο ησλ ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηαθνκηδή βαξηά αζζελψλ απφ δηάθνξα δηακεξίζκαηα ηεο ρψξαο ζε Ννζειεπηηθά Ηδξχκαηα ή ηελ κεηαθνξά γηαηξψλ γηα παξνρή Πξψησλ Βνεζεηψλ, εθφζνλ ηνχην θξίλεηαη αλαγθαίν, ζηνλ ηφπν φπνπ βξίζθνληαη νη βαξηά αζζελείο, κε λαπισκέλα αεξνπνξηθά ή πισηά κέζα, ή ηε κεηαθνξά κνζρεπκάησλ ή αίκαηνο θ.ι.π., εθφζνλ ηνχην θξίλεηαη αλαγθαίν απφ ηελ ηαηξηθή ππεξεζία ηνπ Δ.Κ.Α.Β., κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ αλαγγέινληα. Β. Ζ επζχλε ζπγθέληξσζεο φισλ ησλ ζηνηρείσλ, γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ εληχπνπ ηεο εληνιήο αλαηίζεηαη ζην Δ.Κ.Α.Β., φπσο επίζεο θαη ε ζπγθέληξσζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ ζηνηρείνπ θξίλεηαη απαξαίηεην. 9.0 ΦΑΡΜΑΚΑ(Κ.Π ) Σν Σακείν θαιχπηεη ηελ δαπάλε ησλ αλαγθαίσλ ΦΑΡΜΑΚΧΝ ή ΗΓΗΟΚΔΤΑΜΑΣΧΝ (κε απφθαζε Γ.. ηα Ηδηνζθεπάζκαηα) πνπ ζπληζηψληαη απφ ηελ Ηαηξηθή Δπηζηήκε θαη έρνπλ εγθξηζεί απφ ην αλψηαην Τγεηνλνκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο θαη ηελ αλαθνχθηζε ησλ παζρφλησλ απφ δηάθνξεο αζζέλεηεο. Δπίζεο, ρνξεγνχληαη ηα θάξκαθα ηεο νκνηνπαζεηηθήο θαη ηα Γαιεληθά ζθεπάζκαηα πνπ ζηεξνχληαη θνππνληψλ. Γελ ζεσξνχληαη θάξκαθα (θαη δελ θαιχπηνληαη νη ζρεηηθέο δαπάλεο) ηα θαιιπληηθά, νη ηξνθέο, νπζίεο ρσξίο θνππφλη θαη ηα λνζειεπηηθά είδε (ζεξκνθφξεο, ζαπνχληα, νδνληφθξεκεο, νηλφπλεπκα θ.ι.π.). Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε νη ζπληαγέο λα είλαη απφ ην ζπληαγνιφγην ηνπ Σακείνπ Τγείαο ή απφ Κξαηηθφ Ννζνθνκείν. Αλψηαην θαιππηφκελν πνζφ θαξκάθσλ ρσξίο ζπληαγή γηαηξνχ είλαη ην πνζφ, 11,74, ( ζε κία απφδεημε ) δχν θνξέο ην κήλα, γηα φιε ηελ νηθνγέλεηα. Δηδηθά γηα νηθνγέλεηεο κε 3 παηδηά θαη πάλσ ιφγσ απμεκέλσλ αλαγθψλ επηηξέπεηαη ε εμφθιεζε ηξίηεο απφδεημεο ρσξηο ζπληαγή γηαηξνχ αμίαο κέρξη 11,74. επί πιένλ ησλ 2 απνδείμεσλ κεληαίσο πνπ δηθαηνινγνχληαη θαλνληθά. Δπηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε 2 θνπηηψλ θαξκάθσλ απφ ην ίδην θάξκαθν γηα ζπλήζεηο ζπληαγέο. Γηα ηηο ρξφληεο φκσο παζήζεηο θαη ηηο ζπληαγέο δηαξθείαο πνπ εθδίδνληαη ζε εηήζηα βάζε εθαξκφδνληαη απηά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ εγθ. 12/90 παξ. Δ. Ζ ππέξβαζε ηνπ παξαπάλσ νξίνπ ζα γίλεηαη κφλν κε ζχγρξνλε γλσκάηεπζε ηνπ ζεξάπνληα γηαηξνχ θαη φρη κε απιή ζπληαγή, ζηελ νπνία ζα δηθαηνινγείηαη ν ρξφλνο ιήςεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαξκάθνπ ηεο ζπληαγήο.. 6 T.Τ.Π.Α.Σ.Δ.

7 9.1 ΥΟΡΖΓΖΖ ΦΑΡΜΑΚΧΝ ΑΠΟ ΣΑ ΦΑΡΜΑΚΔΗΑ ΣΧΝ ΚΡΑΣΗΚΧΝ ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ Ζ ΑΛΛΑ ΟΜΟΗΑ (ΣΖ ΗΓΗΑ ΤΝΘΔΖ) 1. ε εμσηεξηθνχο αζζελείο αζθαιηζκέλνπο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ Αζθαιηζηηθψλ Οξγαληζκψλ αξκνδηφηεηαο Γ.Γ.Κ.Α. πνπ έρνπλ λνζειεπζεί θη έρνπλ αλάγθε ηαθηηθήο παξαθνινχζεζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πάζεζήο ηνπο, δηαηίζεληαη ρσξίο ζπκκεηνρή ησλ αζθαιηζκέλσλ, απφ ηα θαξκαθεία ησλ Κξαηηθψλ Ννζνθνκείσλ ηα αθφινπζα ηδηνζθεπάζκαηα πςεινχ θφζηνπο : AGGRASTAT ILOMEDIN APO-APOTEX IMUKIN ARANESP INFERGEN AUNATIV INTRAGLOBIN AVASTAR INTRON-A AVONEX KYTRIL AZNEMET LEUKOMAX BEROMUN LEUSTATIN BETAFERON LOMIDINE BOSENTAN TRACLEER MABTHERA BOTOX MEGALOTECT CAMPTO MIFLOGEN COPAXONE NAVELBINE CYMEVENE NAVOBAN DESFERAL NEO-RECORMON DYSPORT NEUTREXIN EPIVIR NONANTRONE EPREX OCTAGAM ETHYOL ORTHOCLONE FLEBOGAMMA PEGASYS FOSCAVIR PEGINTRON GAMIMUNE PENTACARINAT GAMMACART PROGRAF GAMMAVENIN PROLEUKIN GENEFADRONE RAPILYSIN GLOBUMAN REBIF GRANOCYTE RECORMON GRANULOKINE REMICADE HIVID RILUTEK HYCAMTIN ROFERON-A 7 T.Τ.Π.Α.Σ.Δ.

8 RULMOZYNE TAXOL SANDOGLOBULIN TAXOTERE SIMULECT VISTIDE SOMASTIN ZAVEDOS SOMATOSTATIN ZENAPAX STILAMIN ZOFRON 2. Όια ηα παξαπάλσ ηδηνζθεπάζκαηα ρνξεγνχληαη δσξεάλ κφλν γηα ηηο εγθεθξηκέλεο απφ ηνλ ΔΟΦ ελδείμεηο θαη κε ζπληαγνγξάθεζε αλά ηδηνζθεχαζκα. 3. ε πεξίπησζε αδπλακίαο ησλ λνζνθνκείσλ λα ρνξεγνχλ ηα θάξκαθα απηά, κπνξεί ε πξνκήζεηά ηνπο λα γίλεη απφ ηδησηηθά θαξκαθεία, νπφηε ν αζθαιηζκέλνο θαηαβάιεη ηελ πξνβιεπφκελε ζπκκεηνρή. ηελ πεξίπησζε απηή ν ππεχζπλνο ηνπ θαξκαθείνπ ηνπ θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ ζεκεηψλεη ελππφγξαθα ζηε ζπληαγή ηε ιέμε «ζηεξνχκεζα». Ζ αδπλακία ησλ θαξκαθείσλ ηνπ λνζνθνκείνπ λα ρνξεγήζεη ηα θάξκαθα απηά, δηθαηνινγείηαη κφλν ζε έθηαθηεο θαη επείγνπζεο πεξηπηψζεηο αζθαιηζκέλσλ πνπ ηα έρνπλ αλάγθε, δεδνκέλνπ φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζκέλνο ππνβάιιεηαη ζε ζπλερηδφκελε ζεξαπεία, ν ππεχζπλνο ηνπ θαξκαθείνπ ηνπ λνζνθνκείνπ ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχεηαη ηα αλαγθαία ηδηνζθεπάζκαηα εγθαίξσο, ψζηε λα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ αζθαιηζκέλσλ, φηαλ ηα ρξεηαζηνχλ. 4. Ζ δαπάλε γηα ηελ αγνξά ησλ πην πάλσ θαξκάθσλ βαξχλεη ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο, φπσο θαη γηα ηα ήδε ρνξεγνχκελα απφ ηα θξαηηθά λνζνθνκεία θάξκαθα, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Σν λνζνθνκείν ππνβάιιεη ζηνλ αξκφδην αζθαιηζηηθφ θνξέα ηηο εθηειεζζείζεο ζπληαγέο, ρσξίο ηελ επηθφιιεζε ηνπ ζρεηηθνχ θνππνληνχ θαη ζπγθεληξσηηθή νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ησλ αζζελψλ κε ην ζχλνιν ηεο δαπάλεο. Ο αζθαιηζηηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη ζηελ απφδνζε ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ άκεζα. Θεσξεκέλν αθξηβέο θσηναληίγξαθν ησλ πην πάλσ ζπληαγψλ, θπιάζζεη ην θαξκαθείν ηνπ θξαηηθνχ λνζνθνκείνπ γηα ηε δηαρείξηζή ηνπ ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ(Κ.Π.0014) Σν αλψηεξν φξην δσξεάλ κηθξνβηνινγηθψλ εμεηάζεσλ ζηα κηθξνβηνινγηθά εξγαζηήξηα ηνπ Σακείνπ Αζήλαο θαη Θεζ/λίθεο ή κε πιήξε θάιπςε, βάζεη ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο Σηκνινγίνπ καο, ζηελ πεξηθέξεηα, είλαη ν αξηζκφο ησλ δχν (2) ΣΔΚ-ΑΠ ην έηνο, γηα θάζε κέινο. Δμαηξνχληαη νη πεξηπηψζεηο παζήζεσλ πνπ επηβάινπλ πεξηνδηθφ έιεγρν (π.ρ. ζαθραξψδεο δηαβήηεο θ.η.ι.) ησλ νπνίσλ ε δαπάλε εμαθνινπζεί λα θαιχπηεηαη απφ ην Σακείν Τγείαο. 8 T.Τ.Π.Α.Σ.Δ.

9 Δπίζεο επηηξέπεηαη ε δηελέξγεηα εμεηάζεσλ πέξαλ απφ ηηο 2 θνξέο ην έηνο κε ηαπηφρξνλε φκσο θαηαβνιή απφ ηνλ αζθαιηζκέλν ηνπ 50% ηεο πξψηεο ζηήιεο ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο (Σηκνινγίνπ), πνζνζηφ ην νπνίν ππνινγίδεηαη φηη αληηπξνζσπεχεη ην θφζηνο ησλ εμεηάζεσλ πνπ γίλνληαη ζηα εξγαζηήξηα ηνπ Σακείνπ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ην αλψηεξν φξην εθηέιεζεο κηθξνβηνινγηθψλ εμεηάζεσλ (ηζεθ-απ) γηα θάζε κέινο ηζρχεη γηα όιοσς ηνπο αζθαιηζκέλνπο αλεμάξηεηα εάλ ππεξεηνχλ ή θαηνηθνχλ ζηελ πεξηνρή ησλ Πνι/ηξείσλ Αζήλαο θαη Θεζ/λίθεο ή νπνπδήπνηε αιινχ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ ζπκ/ρή ησλ αζθαιηζκέλσλ ζε πνζνζηφ 50% ζηελ α ζηήιε ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο φπσο απηή εκθαλίδεηαη ζην ηζρχνλ Σηκνιφγην ηνπ Σ.Τ. πνπ βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ησλ ηνπηθψλ Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ ΣΗ ΔΗΝΑΗ CHECK UP; Γηα έλα άηνκν ρσξίο ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα πγείαο θαη εξγαδφκελν ζηνπο ζπλήζεηο εξγαζηαθνχο ρψξνπο ηεο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο νη παξαθάησ εμεηάζεηο θαιχπηνπλ ηνλ φξν check-up. Γεληθή αίκαηνο, Σ.Κ.Δ., γεληθή νχξσλ, νπξία αίκαηνο, ζάθραξν αίκαηνο, νπξηθφ νμχ αίκαηνο, ρνιεζηεξίλε νξνχ, ηξηγιπθεξίδηα, HDL, VDRL, Ζιεθηξνθαξδηνγξάθεκα θαη α/α ζψξαθνο.δπηπιένλ γηα ηηο γπλαίθεο ην ΡΑΡ test θαη γηα ηνπο άλδξεο κεηά ηα 55 ν πξνζδηνξηζκφο ηεο φμηλεο θσζθαηάζεο, ην πξνζηαηηθφ θιάζκα θαη ην P.S.A. Οη εμεηάζεηο νη νπνίεο κπνξνχλ λα επαλαιακβάλνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κε ή ρσξίο παξαπεκπηηθφ ηαηξνχ είλαη νη εμήο : Σν ζάθραξν αίκαηνο γηα ηνπο δηαβεηηθνχο ε νπξία γηα ηνπο λεθξνπαζείο, ν ρξφλνο πξνζξνκβίλεο γηα ηνπο ππνβαιιφκελνπο ζε αληηπεθηηθή αγσγή, ε γεληθή νχξσλ γηα ηνπο εκθαλίδνληεο ππνηξνπηάδνπζα νπξνινίκσμε. Σν ίδην αθξηβψο ηζρχεη θαη γηα φια ηα ππεξερνγξαθήκαηα ησλ δηαθφξσλ νξγάλσλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κε απφθαζε (2821/ ) ηνπ ΚΔΤ ηα ππέξερα ησλ δηαθφξσλ νξγάλσλ αλαιχνληαη σο εμήο : α) Τπεξερνγξάθεκα ήπαηνο (ζπκπεξηιακβάλνληαη ρνιεθφξα & ρνιεδφρνο θχζηε). β) Τπεξερνγξάθεκα παγθξέαηνο γ) Τπεξερνγξάθεκα ζπιελφο δ) Τπεξερνγξάθεκα λεθξψλ, νπξεηήξσλ ε) Τπεξερνγξάθεκα νπξνδφρνπ θχζηεσο, πξνζηάηε ζη) Τπεξερνγξάθεκα κήηξαο, σνζεθψλ, ζαιπίγγσλ δ) Τπεξερνγξάθεκα κεγάισλ αγγείσλ (θνηιηαθή ανξηή θάησ θήιε, ππιαία, θιέβα) ε) Τπεξερνγξάθεκα νπηζζνπεξηηνλατθψλ ρψξσλ 12.0 ΤΚΔΤΖ ΜΔΣΡΖΖ ΑΚΥΑΡΟΤ ΣΟ ΑΗΜΑ (Κ.Π.0000) Υνξεγείηαη ζηνπο αζθαιηζκέλνπο καο κε θάιπςε ηεο δαπάλεο ζε πνζνζηφ 100%. Οη θαηεγνξίεο νη νπνίεο απνθιεηζηηθά ηελ δηθαηνχληαη είλαη : 9 T.Τ.Π.Α.Σ.Δ.

10 α. Νένη κε αζηαζή, βαξχ ηλζνπιηλνεμαξηψκελν ζαθραξψδε δηαβήηε κε ζπρλέο νμνλνπξίεο θαη ππνγιπθαηκηθέο θξίζεηο. β. Δγθπεο γπλαίθεο κε βαξχ, αζηαζή, ηλζνπιηλνεμαξηψκελν ζαθραξψδε δηαβήηε. γ. Νένη κε κεζνγεηαθή αλαηκία θαη ζπγρξφλσο ζαθραξψδε δηαβήηε (ζπλήζσο βαξχ, ηλζνπιηλνεμαξηψκελν). δ. Γεληθά, φζνη είλαη ηλζνπιηλνεμαξηψκελνη ζαθραξνδηαβεηηθνί βάζεη ηαηξηθήο γλσκάηεπζεο ΦΗΑΛΔ ΟΞΤΓΟΝΟΤ ΑΝΑΓΟΜΧΖ (Κ.Π.0000) Ζ πξνκήζεηα απφ ηνπο αζθαιηζκέλνπο θηαιψλ νμπγφλνπ γίλεηαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα νξζνπεδηθά είδε, δειαδή κε αίηεζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ ε νπνία πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ γλσκάηεπζε γηαηξνχ, 3 πξνζθνξέο θαη απφθαζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Σακείνπ φπνπ ζα πξνζδηνξίδεηαη θαη ην χςνο ηεο ζπκ/ρήο ηνπ αζθαιηζκέλνπ πνπ θπκαίλεηαη ζε πνζνζηφ 10-25%. Ζ δαπάλε αλαγφκσζεο φισλ ησλ θηαιψλ νμπγφλνπ θαιχπηεηαη εμ νινθιήξνπ ρσξίο ζπκκεηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ. Αληίζεηα δελ θαιχπηεηαη θαη δελ θαηαβάιιεηαη θαλέλα πνζφ γηα ηα κεηαθνξηθά έμνδα ηεο θηάιεο ΟΣΔΟΠΟΡΧΖ - ΜΔΣΡΖΖ ΟΣΗΚΖ ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ (Κ.Π.0000) Ζ κέηρεζε οζηηθής πσθλόηεηας κε ηε δηπινθσηνληαθή απνξξφθεζε γίλεηαη γηα λα δηαπηζησζεί ε νζηενπφξσζε. α. Ζ θαηαβνιή ησλ δηθαηνπκέλσλ πνζψλ γίλεηαη κε ηελ απφδεημε πιεξσκήο θαη ηελ απάληεζε ηνπ εηδηθνχ θέληξνπ πνπ έθαλε ηελ εμέηαζε απηή, ζηελ νπνία πξέπεη λα αλαθέξεηαη απφ ηνλ εηδηθφ ππξεληθφ γηαηξφ φηη ππάξρεη δηαπηζησκέλε νζηενπφξσζε. β. Γηα ηελ πξψηε εμέηαζε πνπ γίλεηαη,παξαθξαηείηαη ζπκ/ρή 20%. γ. Γηα ηε δεχηεξε εμέηαζε, εάλ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη νζηενπφξσζε, δελ παξαθξαηείηαη θακκία ζπκκεηνρή. Σν ίδην θαη γηα πηζαλέο κειινληηθέο επαλαιήςεηο πνπ γίλνληαη κία θνξά ην ρξφλν. δ. Δάλ εμέηαζε επαλαιεθζεί κέζα ζην έηνο, ζα πξέπεη κεηά απφ αίηεζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ κε φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά λα δηθαηνινγεζεί απφ ηνπο γηαηξνχο ησλ Πνι/ηξείσλ Αζήλαο & Θεζ/λίθεο. ηελ πεξίπησζε απηή εάλ ε εμέηαζε ζεσξεζεί δηθαηνινγεκέλε θαιχπηεηαη ε δαπάλε κε ζπκ/ρή 10% εηο βάξνο ηνπ αζθαιηζκέλνπ, δηαθνξεηηθά απνξξίπηεηαη. Αλ ε εμέηαζε γίλεη ζε Γεκφζην Ννζειεπηήξην, δελ παξαθξαηείηαη θακκία ζπκκεηνρή. Απαξαίηεηε ε θαηαρψξεζε ζην βηβιηάξην. Αθφκε ζχκθσλα κε ην Κ.Δ..Τ. Α. Ζ κέηξεζε κηάο κφλν πεξηνρήο ηνπ ζψκαηνο αξθεί ζε θάζε πεξίπησζε. Β. ε πεξίπησζε ζπγθεθξηκέλσλ παζήζεσλ-θαηαζηάζεσλ, π.ρ. ζε γπλαίθεο κε πξφσξε εκκελφπαπζε θάησ ησλ 40 εηψλ, ζε αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ γιπθνθνξηηθνεηδή ζε ρξφληα βάζε, ζε πξσηνπαζή αζπκπησκαηηθφ ππεξπαξαζπξενεηδηζκφ θαη ζε πξνεγεζείζεο 10 T.Τ.Π.Α.Σ.Δ.

11 γαζηξεθηνκέο κεγάιεο έθηαζεο θαη κφλν αλ ε κέηξεζε ηεο νζθ. Μνίξαο ζπνλδ. ηήιεο δείμεη κέηξηα νζηενπφξσζε πνπ δεκηνπξγεί ακθηβνιίεο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ζεξαπείαο, επηηξέπεηαη ε 2 ε κέηξεζε. Αλ ε κέηξεζε ζηε ζπνλδ.ζηήιε δελ δείμεη ή δείμεη ζαθή νζηενπφξσζε δελ ρξεηάδεηαη 2 ε κέηξεζε. Ζ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηπηψζεσλ απηψλ γίλεηαη κεηά ηελ πξνζθφκηζε γλσκάηεπζεο εηδηθνχ γηαηξνχ, γλσκνδφηεζε ηεο Τγ. Δπηηξνπήο ηνπ Σακείνπ θαη απφθαζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ ζηελ Αζήλα & Θεζ/λίθε. Δθφζνλ ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο επηηξαπεί ε κέηξεζε θαη ζε άιιε πεξηνρή ηνπ ζψκαηνο, επηβαξχλεηαη ζην 30% ηεο αξρηθήο ηηκήο. Ο παξαπέκπσλ γηαηξφο δελ κπνξεί λα είλαη ηαπηφρξνλα θαη ν εθηειψλ ηελ εμέηαζε ΔΛΑΣΗΚΔ ΚΑΛΣΔ ΦΛΔΒΗΣΗΓΑ (Κ.Π.0302) Ζ ρνξήγεζε, ειαζηηθψλ θαιηζψλ θιεβίηηδαο ή πεξηθλεκίδσλ γηα θιεβηθή αλεπάξθεηα ησλ θάησ άθξσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο : 1. Οη εηδηθφηεηεο ησλ γηαηξψλ πνπ ζεσξνχληαη ζρεηηθέο & αξκφδηεο, άξα απνδεθηέο λα γλσκαηεχζνπλ γηα ηε ρνξήγεζε είλαη : α. Σοσ Αγγεηοιόγοσ β. Σοσ Γεληθού Υεηρούργοσ γ. Σοσ Παζοιόγοσ δ. Σοσ Καρδηοιόγοσ 2. Ζ γλσκάηεπζε απηή γηα λα είλαη εθηειεζηή πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε θαη επίδεημε ηνπ αηνκηθνχ βηβιηαξίνπ αζζελείαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ, ζηελ εηδηθή ζειίδα ηνπ νπνίνπ απαξαίηεηα ν ζπζηήζαο ηαηξφο ελππφγξαθα πξέπεη λα πεξηγξάθεη ην είδνο, ηελ έθηαζε θαη ηελ βαξχηεηα ηεο θιεβηθήο αλεπάξθεηαο ΤΠΔΡΖΥΟ ΚΑΡΓΗΑ & DOPPLER ΚΑΡΓΗΑ Γηεπθξηλίδεηαη φηη, νη εμεηάζεηο ππέξερν θαξδηάο & DOPPLER θαξδηάο είλαη ίδηεο κε ην ππέξερν θαξδηάο (M-MODE-2D) θαη DOPPLER (παικηθφ - ζπλερέο). Πην αλαιπηηθά ε αληηζηνηρία είλαη : Τπέξερν θαξδηάο=τπέξερν θαξδηάο (M-MODE-2D) Τπέξερν θαξδηάο+doppler θαξδηάο = Τπέξερν θαξδηάο (M-MODE-2D)+DOPPLER (παικηθφζπλερέο) ΟΠΣΗΚΑ ΔΗΓΖ (ΚΡΤΣΑΛΛΑ- ΚΔΛΔΣΟΗ - ΦΑΚΟΗ ΔΠΑΦΖ) Σν Σακείν θαιχπηεη, κεηά απφ ζπληαγή ή γλσκάηεπζε γηαηξνχ, ηε δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ησλ αλαγθαίσλ κέζσλ, πξνζσξηλήο ή δηαξθνχο ρξήζεο, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ αζθαιηζκέλσλ ή γηα ηελ αλαθνχθηζε ηεο αλαπεξηθήο ηνπο θαηάζηαζεο, ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο θαη κε βάζε ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κε ηηο νπνίεο θαζνξίδεηαη θαη ην πνζφ ην νπνίν θαηαβάιιεηαη. Δηδηθφηεξα: 11 T.Τ.Π.Α.Σ.Δ.

12 17.1 ΓΤΑΛΗΑ 1. ΚΔΛΔΣΟΗ (Κ.Π ) ηνπο ελήιηθεο δηθαηνινγείηαη έλαο ζθειεηφο γηα γπαιηά απνζηάζεσο θαη έλαο ζθειεηφο γηα γπαιηά πξεζβησπίαο ή έλαο ζθειεηφο γηα δηπιεζηηαθά γπαιηά θαη έλαο ζθειεηφο γηα καθξηά ή θνληά θάζε ηξηα(3) έηε. ηα παηδηά ειηθίαο κέρξη 14 εηψλ δηθαηνινγείηαη έλαο ζθειεηφο αλά δχν (2) έηε. ε πεξίπησοζε θζνξάο ηνπ ζθειεηνχ ππάξρεη δπλαηφηεηα πξνκήζεηάο ηνπ, αλά έηνο. ηελ ακνηβή ηνπ ζθειεηνχ δελ παξαθξαηείηαη θακία ζπκκεηνρή. 2. ΚΡΤΣΑΛΛΑ (Κ.Π.0312) Γηα ηνπο ελήιηθεο δηθαηνινγνχληαη, θάζε ηξηα(3) έηε δπν δεχγε θξχζηαιια, απφ ηα νπνία έλα δεχγνο γηα καθξηλή φξαζε(ιεπθά ή έγρξσκα) θαη έλα δεχγνο γηα θνληηλή φξαζε(ιεπθά) ή κφλν έλα δεχγνο δηπιεζηηαθά(ιεπθά). Σν Σακείν θαιχπηεη γεληθψο ηε δαπάλε πξνκήζεηαο θξπζηάιισλ δηακέηξνπ 70mm. Γηα ηα παηδηά ειηθίαο κέρξη 18 εηψλ δηθαηνινγείηαη έλα δεχγνο άζξαπζηα θξχζηαιια αλα δηεηία. ε πεξίπησζε θζνξάο ησλ θξπζηάιισλ, κπνξεί λα γίλεη ε πξνκήζεηά ηνπο αλά έηνο. Καη εμαίξεζε δηθαηνινγείηαη ε πξνκήζεηα θξπζηάιισλ λσξίηεξα ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ εθφζνλ ππάξρεη κεηαβνιή δηαζιαζηηθήο αλσκαιίαο κεγαιχηεξεο ησλ 0,75% ή ηνπ αληίζηνηρνπ ζθαηξηθνχ ηζνδπλάκνπ ηνπ θπιίλδξνπ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ ΓΤΑΛΗΧΝ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΧΝ (ρξεηάδεηαη λα έρεηε κπξνζηά ζαο ηηο ζειίδεο ηνπ ηηκνινγίνπ) 1. ΓΤΑΛΗΑ ΓΗΑ ΚΟΝΣΑ Ο αζθαιηζκέλνο έρεη πξεζβπσπία κε ηνπο παξαθάησ βαζκνχο. ζθαίξσκα ζην Γεμί κάηη + 0,75 ζθαίξσκα ζην Αξηζηεξφ κάηη + 0,75, ζε θάζε πεξίπησζε ηα θξχζηαιια γηα θνληά είλαη ιεπθά. Ζ ηηκή πνπ αλαινγεί ζηνπο βαζκνχο απηνχο είλαη 9,25 θαη ηζρχεη γηα ζθαίξσκα κέρξη 2.00 βαζκνχο εάλ ην ζθαίξσκα είλαη απφ βαζκνί ηφηε ε ηηκή ηνπ θξπζηάιινπ είλαη 10,13 θ.ν.θ. γηα θάζε θξχζηαιιν. ηελ πεξίπησζε πνπ ην ζθαίξσκα ζπλδηάδεηαη κε θχιηλδξν (Αζηηγκαηηζκφο), ε ηηκή πνπ αληηζηνηρεί, εάλ ν θχιηλδξνο είλαη απφ , είλαη 13,79, ζηελ πξψηε πεξίπησζε φπσο πξνεγνχκελα γηα θάζε θξχζηαιιν θαη 15,55 ζηε δεχηεξε θ.ι.π. Δάλ ν θχιηλδξνο είλαη απφ ε ηηκή ηνπ πξψηνπ θξπζηάιινπ είλαη 20,84 θαη ηνπ δεπηέξνπ 22,01 θ.ν.θ. 12 T.Τ.Π.Α.Σ.Δ.

13 2. ΓΤΑΛΗΑ ΓΗΑ ΜΑΚΡΗΑ Σελ ίδηα αθξηβψο κέζνδν ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα θνζηνινγήζνπκε γπαιηά πνπ έρνπλ δνζεί γηα καθξηά. απηήλ φκσο ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή εάλ έρνπλ ρνξεγεζεί απφ ηνλ νθζαικίαηξν απινί θαθνί ή έγρξσκνη. Δάλ έρνπλ δνζεί απινί ηφηε ρξεζηκνπνηνχκε ηηο ζηήιεο ησλ ιεπθψλ, εάλ έρνπλ δνζεί έγρξσκνη ηφηε ρξεζηκνπνηνχκε ηηο ζηήιεο ησλ εγρξψκσλ. Δάλ γηα παξάδεηγκα, γηα καθξηά είραλ δνζεί νη ίδηνη βαζκνί φπσο ζην πξνεγνχκελν παξάδεηγκα γπαιηψλ γηα θνληά, ηφηε ην πνζφ πνπ ζα εδηθαηνχην θάπνηνο ζα ήηαλ αθξηβψο ην ίδην φπσο θαη πξνεγνχκελα. Δάλ φκσο ήηαλ έγρξσκα ε ηηκή γηα ζθαίξσκα είλαη 13,79 ην ίδην θαη γηα ην άιιν θξχζηαιιν. Δάλ ην ζθαίξσκα είλαη απφ έσο ηφηε 14,97 εάλ είρακε θαη θχιηλδξν έσο ε ηηκή είλαη 20,84 θαη 30,67 εάλ ν θχιηλδξνο ήηαλ απφ 2.25 έσο 4.00 θ.ν.θ. Πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην ζεκείν φπνπ, ν θχιηλδξνο είλαη κεγαιχηεξνο απφ 4.00 ή φηαλ ην πξφζεκν ησλ βαζκψλ νπηηθήο νμχηεηαο δηαθέξεη, δειαδή αιινχ έρνπκε πξφζεκν (-) κείνλ & άιινλ (+) ζπλ, ζηελ πεξίπησζε απηή ηα θξχζηαιια νλνκάδνληαη κηθηά αζηηγκαηηθά. Παράδειγμα : ζθαίρωμα -0,75 κσλ Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ζηηο θπζηνινγηθέο ηηκέο ησλ θξπζηάιισλ γηα θνληά ή καθξηά φπσο πξνεγνχκελα, πξνζηίζεληαη πξφζζεηα πνζά ηα νπνία βξίζθνληαη θάησ απφ ηελ έλδεημε πξφζζεηεο αμίεο ηνπ ηηκνινγίνπ (30% επί ηεο θαλνληθήο αμίαο ηνπ θξπζηάιινπ). Σν ίδην θαη ηα θξχζηαιια γηα παηδηά κέρξη 18 ρξφλσλ πνπ ρξεζηκνπνπηνχλ θαη εληνιή ηνπ γηαηξνχ ηνπο κρύζηαλλα αζθαλείας δηθαηνχληαη πξφζζεην πνζφ αληίζηνηρν κε ην 100% ηεο θπζηνινγηθήο αμίαο ηνπ θξπζηάιινπ. Δπλφεην είλαη φηη, αλ ηα άζξαπζηα θξχζηαιια είλαη κηθηά αζηηγκαηηθά επί πιένλ έρνπλ πξφζζεηε αμία 30%. Δάλ επίζεο νη θαθνί έρνπλ θαη πξίζκαηα ηφηε ζηελ ηειηθή ηηκή ηνπ θξπζηάιινπ φπσο πξνεγνχκελα πξνζηίζεηαη πνζφ 14,83 φηαλ ην πξίζκα είλαη κέρξη 3Γ & θ.ι.π. 4. ΓΤΑΛΗΑ ΓΗΠΛΔΣΗΑΚΑ Οη θαθνί απηνί νλνκάδνληαη έηζη, δηφηη έρνπλ δχν εζηίεο, ε κία ρξεζηκεχεη γηα θνληά θαη ε άιιε γηα καθξηά. Απηφο πνπ θνξά απηά ηα θξχζηαιια κπνξεί ηαπηφρξνλα λα βιέπεη θνληά θαη καθξηά. Ζ θνζηνιφγεζε εδψ παξνπζηάδεη ζπγθξηηηθά κε ηα πξνεγνχκελα κία κηθξή δπζθνιία αθνχ γηα λα βξεζεί ην ζσζηφ πνζφ γηα θάζε θξχζηαιιν πξέπεη λα γίλεη ζπλδπαζκφο ησλ βαζκψλ νπηηθήο νμχηεηαο ηφζν γηα θνληά φζν θαη γηα καθξηά, παίξλνληαο ηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ ηεο ζπληαγήο γηα θάζε κάηη. (ζθαίξσκα-θχιηλδξν). Παράδειγμα : Βαζκνί γηα Μαθξηά Γεμ. νθζ. ζθαίξ.+0 θχιηλ. + 1,75 Αξηζη. νθζ. ζθαίξ. +1,0 θχιηλ. +1,25 Βαζκνί γηα Κνληά Γεμ. νθζ. ζθαίξ. +1,75 θχιηλ.+ 0,75 Αξηζη. νθζ. ζθαίξ. + 1,75 θχι.+1,25 Οη βαζκνί πνπ πξέπεη λα επηιεγνχλ είλαη απηνί κε ηελ ππνγξάκηζε γηα θάζε κάηη ρσξηζηά. Δηζη γηα ην έλα θξχζηαιιν νη βαζκνί θνζηνιφγεζεο: είλαη ζθαίξσκα +1,75 & θχιηλδξ. +1,75 (Γεμηφ θξχζηαιιν) γηα ην άιιν είλαη ζθαίξ. +1,75 & θχιηλ. +1,25 (Αξηζηεξφ θξχζηαιιν) ην 13 T.Τ.Π.Α.Σ.Δ.

14 θφζηνο ζχκθσλα κε ηηο αξρηθέο ζηήιεο ηνπ ηηκνθαηάινγνπ είλαη 56,64 γηα θάζε θξχζηαιιν. ηα θξχζηαιια απηά κπαίλνπλ πξφζζεηεο αμίεο φπσο πξνεγνχκελα ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΚΡΤΣΑΛΛΧΝ Πρέπεη λα ζεκεηωζεί όηη ζηης ηηκές ηοσ ηηκοιογίοσ ηωλ θρσζηάιιωλ παραθραηείηαη ζσκκεηοτή 16%. ΑΠΛΑ ΚΡΤΣΑΛΛΑ ΓΗΑ ΚΟΝΣΑ & ΜΑΚΡΗΑ ΛΔΤΚΑ 70 mm Γ Η Ο Π Σ Ρ Η Δ θαηρηθά Αζηηγκαηηθά CYL CYL ,25 13,79 20, ,13 15,55 22, ,79 18,34 25, ,34 21,86 30, ,81 24,80 30, ,80 24,80 30,67 ΑΠΛΑ ΚΡΤΣΑΛΛΑ ΓΗΑ ΜΑΚΡΗΑ ΔΓΥΡΩΜΑ 70 mm Γ Η Ο Π Σ Ρ Η Δ θαηρηθά Αζηηγκαηηθά CYL CYL ,79 19,81 29, ,97 20,84 30, ,46 28,03 39, ,19 41,09 44, ,19 41,09 44, ,19 41,09 44,90 14 T.Τ.Π.Α.Σ.Δ.

15 ΛΔΤΚΑ 60 mm Γ Η Ο Π Σ Ρ Η Δ θαηρηθά Αζηηγκαηηθά CYL CYL ,34 28, ,64 25,68 35, ,97 30,67 45, ,47 30,67 45,78 ΓΗΠΛΔΣΗΑΚΑ FLAT - TOP ΛΔΤΚΑ 70/25 Γ Η Ο Π Σ Ρ Η Δ θαηρηθά Αζηηγκαηηθά CYL CYL ,01 56,64 67, ,62 65,44 78, ,14 76,30 91, ,35 85,84 103, ,35 85,84 103,01 ΠΡΟΘΔΣΔ ΑΞΗΔ (Ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο ηχπνπο θξπζηάιισλ) Γηα CYL ,16 ΜΗΚΣΑ ΑΣΗΓΜΑΣΗΚΑ 30% φπσο θαη πξηλ ΚΡΤΣΑΛΛΑ ΑΦΑΛΔΗΑ 100% φπσο θαη πξηλ ΠΡΗΜΑΣΑ (Ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο ηχπνπο θξπζηάιισλ) ΝΔΑ ΣΗΜΖ ΜΔΥΡΗ 3Γ 14,23 ΜΔΥΡΗ 6Γ 19,08 ΑΝΩ ΣΩΝ 6Γ 24,07 Δίλαη επλφεην φηη, ζηηο παξαπάλσ ηηκέο ηνπ Σηκνινγίνπ φπσο δηακνξθψλνληαη πξνζηίζεηαη ε ηηκή πνπ θαηαβάιιεη ην Σακείν γηα ην ζθειεηφ (ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ηηκνιφγην). 15 T.Τ.Π.Α.Σ.Δ.

16 Δηζη κεηά θαη ηελ πξνζζήθε ηεο αμίαο ηνπ ζθειεηνχ έρνπκε νινθιεξσκέλε ηελ αμία ελφο δεχγνπο γπαιηψλ. ηελ ακνηβή ηνπ ζθειεηνχ δελ παξαθξαηείηαη θακία ζπκκεηνρή ΦΑΚΟΗ ΔΠΑΦΖ (Κ.Π.0311) 1. Υνξεγνχληαη θάζε 2 ρξφληα αληί θξπζηάιισλ θαη ζθειεηνχ γηα καθξηλή φξαζε κε ζπληαγή γηαηξνχ. Αλεμάξηεηα απφ ηνπο βαζκνχο νπηηθήο νμχηεηαο θαη ην είδνο ησλ θαθψλ (καιαθνί- ζθιεξνί) ην Σακείν ρνξεγεί ζπγθεθξηκέλν πνζφ ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ηηκνιφγην. Απφ ην παξαπάλσ πνζφινγήζεηο πξέπεη λα αθαηξεζεί πνζνζηφ 16%, ην νπνίν παξαθξαηείηαη ππέξ ηνπ Σακείνπ, είηε κε ηε κνξθή έθπησζεο απφ ηα ζπκβεβιεκέλα νπηηθά θαηαζηήκαηα είηε κε ηελ κνξθή ζπκ/ρήο ηνπ αζθαιηζκέλνπ. Καη εμαίξεζε ρνξεγνχληαη θαθνί επαθήο ρσξίο βαζκφ κε ηαηξηθή γλσκάηεπζε ζ απηνχο πνπ έρνπλ θεξαηφθσλν θαη θεξαηνπάζεηεο. 2. Γελ τορεγούληαη πγξά γηα θαζαξηζκφ θαθψλ επαθήο. Γεληθά όζολ αθορά ηε τορήγεζε οπηηθώλ εηδώλ, απαξαίηεην είλαη ην αηνκηθφ βηβιηάξην αζζελείαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη ε γλσκάηεπζε ηνπ νθζαικηάηξνπ κε ηνπο βαζκνχο νπηηθήο νμχηεηαο θαη ηελ θαηεγνξία ησλ νπηηθψλ πνπ έρεη αλάγθε ν αζθαιηζκέλνο ΣΔΥΝΖΣΟΗ ΟΘΦΑΛΜΟΗ (Κ.Π.0008) ε πεξηπηψζεηο αηξνθίαο ηνπ βνιβνχ, έιιεηςεο ηνπ βνιβνχ ρνξεγνχληαη γηα θνζκεηηθνχο ιφγνπο κε ηαηξηθή γλσκάηεπζε θάζε 2 ρξφληα κε ηελ πξνζθφκηζε ηηκνινγίνπ ή απφδεημεο αγνξάο θαη 3 πξνζθνξψλ. Ζ έγθξηζε ηνπ δηθαηνχκελνπ πνζνχ γίλεηαη κε κέξηκλα ηνπ Σ.Τ. χζηεξα απφ ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο ΔΞΟΦΛΖΖ ΑΠΟΓΔΗΞΔΧΝ Απνδείμεηο θαη ζπληαγέο δπζαλάγλσζηεο, αλππφγξαθεο ή αζθξάγηζηεο απφ ην γηαηξφ, κε πξνζζήθεο, κεηαβνιέο, δηνξζψζεηο, μπζίκαηα θ.ι.π. ρσξίο ππνγξαθή ηνπ ζεξάπνληα γηαηξνχ, δελ αλαγλσξίδνληαη απφ ην Σακείν θαη δελ θαηαβάιιεηαη ην αληίηηκφ ηνπο. 16 T.Τ.Π.Α.Σ.Δ.

17 Β. ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΘΔΖ ΝΟΖΛΔΗΑ Οινη νη αζθαιηζκέλνη δηθαηνχληαη λνζειεία κέρξη ηελ Α ζέζε ζηα Γεκφζηα Ννζνθνκεία, ζηηο Κιηληθέο, ζηα Θεξαπεπηήξηα, ζηα Ηδξχκαηα θ.ι.π. κε ην εθάζηνηε ηζρχνλ ηηκνιφγην ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο. 1.0 ΝΟΖΛΔΗΑ Δ ΓΖΜΟΗΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ ( Κ.Π.0201) Λεπηνκέξεηεο γηα ηε λνζειεία ζε Γεκφζηα Ννζνθνκεία, βιέπε ζρεηηθέο ζειίδεο ηνπ ηηκνινγίνπ. 2.0 ΝΟΖΛΔΗΑ Δ ΗΓΗΧΣΗΚΔ ΚΛΗΝΗΚΔ (Κ.Π. 0200) ηελ έλλνηα ηνπ εκεξήζηνπ λνζήιεηνπ ησλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ πεξηιακβάλεηαη γηα ηηο ζέζεηο Ββ, Βα θαη Α : α) Ζ ηαηξηθή & λνζειεπηηθή πεξίζαιςε β) Ζ δηαηξνθή γ) Ζ ακνηβή ηξηψλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ, δει. ελδνθιέβηεο ελέζεηο, ελδνκπτθέο ελέζεηο θαη αιιαγέο. Πξνθεηκέλνπ γηα ην λνζήιεην ηεο Γ ζέζεο ζηελ έλλνηα απηνχ πεξηιακβάλνληαη : α) Ζ ηαηξηθή θαη Ννζειεπηηθή Πεξίζαιςε. β) Ζ δηαηξνθή γ) Ζ ακνηβή ηξηψλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ, δει. ελδνθιέβηεο ελέζεηο, ελδνκπτθέο ελέζεηο θαη αιιαγέο. δ) Οη αθφινπζεο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, γεληθή νχξσλ, γεληθή αίκαηνο, πξνζδηνξηζκφο ζαθράξνπ θαη νπξίαο αίκαηνο, ηαρχηεο θαζηδήζεσο εξπζξψλ, πξνζδηνξηζκφο ρξφλνπ ξνήο θαη πήμεσο αίκαηνο. ε) Σα θάξκαθα θαη νη νξξνί, εθηφο απ απηά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε πίλαθα πνπ θαηαξηίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ. - Ζ δηαηξνθή - Ζ ακνηβή ηξηψλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ, δει. ησλ ελδνθιεβίσλ θαη ελδνκπτθψλ ελέζεσλ, φπσο θαη ησλ αιιαγψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη θαζ φιε ηε δηάξθεηα λνζειείαο. 2.2 ΔΞΟΓΑ ΝΑΡΚΧΖ Οη αλαηζζεζηνιφγνη γηαηξνί νη νπνίνη θαινχληαη απφ ηηο ηδησηηθέο Κιηληθέο γηα λα πξνζθέξνπλ λάξθσζε ζε αζζελείο πνπ λνζειεχνληαη ζ απηέο, δηθαηνχληαη γηα θάζε αζζελή ζηνλ νπνίν ρνξεγείηαη λάξθσζε, εθηφο απφ ηελ ακνηβή ηεο λάξθσζεο θαη ηελ ακνηβή κηαο ηαηξηθήο επίζθεςεο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ε αλσηέξσ δηάηαμε δελ έρεη εθαξκνγή γηα ηα Γεκφζηα Ννζειεπηηθά Ηδξχκαηα, γηαηί ζ απηά ηζρχεη ν ζεζκφο ηνπ θιεηζηνχ λνζειείνπ ζηελ έλλνηα ηνπ νπνίνπ 17 T.Τ.Π.Α.Σ.Δ.

18 πεξηιακβάλεηαη θάζε ηαηξηθή θαη λνζειεπηηθή πξνο ηνλ άξξσζην ζπλδξνκή πνπ παξέρεηαη κέζα ζην Ννζειεπηηθφ Ηδξπκα θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ε ακνηβή ηνπ γηαηξνχ. ε πεξίπησζε φκσο πνπ ην Ννζνθνκείν ζηεξείηαη αλαηζζεζηνιφγνπ γηαηξνχ θαη κεηαθαιείηαη ηδηψηεο ζα θαηαβάιιεηαη εθηφο απφ ηελ ακνηβή ηεο λάξθσζεο θαη ε ακνηβή κηαο ηαηξηθήο επίζθεςεο. 2.3 ΔΞΟΓΑ ΜΑΗΔΤΔΧΝ Σν Σακείν ζε πεξίπησζε θπζηνινγηθνχ ηνθεηνχ θαηαβάιιεη πάγην επίδνκα πνπ θαιχπηεη φια ηα ζρεηηθά έμνδα. Πξνο ελεκέξσζή ζαο πάλησο ζαο γλσξίδνπκε φηη, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε καίεπζε γίλεηαη θαηφπηλ επέκβαζεο (εκβξπνπιθία, κεηαζρεκαηηζκφο, εμειθηζκφο, θξαληνζξπςία), θαηαβάιινληαη ζαλ έμνδα ρεηξνπξγείνπ ηα πνζά πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο κεζαίεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο. ε πεξηπηψζεηο καίεπζεο κε θαηζαξηθή ηνκή, θαηαβάιινληαη ζαλ έμνδα ρεηξνπξγείνπ ηα πνζά πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο κεγάιεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο. 2.4 ΣΑΤΣΟΥΡΟΝΔ ΔΠΔΜΒΑΔΗ Πξνθεηκέλνπ πεξί πξαγκαηνπνηήζεσο δχν επεκβάζεσλ ηαπηφρξνλα (π.ρ. ρνινθπζηεθηνκή ζθσιεθνεηδεθηνκή) ζηελ ακνηβή ησλ εγρεηξήζεσλ, ηεο λαξθψζεσο, θαζψο θαη ησλ εμφδσλ ρεηξνπξγείνπ θαη λαξθψζεσο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ βαξχηεξε επέκβαζε, ζα πξνζηίζεηαη θαη ην κηζφ ηεο ακνηβήο πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ κηθξφηεξε επέκβαζε. Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ηαπηφρξνλα δχν επεκβάζεηο ηεο απηήο βαξχηεηαο αλεμάξηεηα απφ ηελ εηδηθφηεηα ηνπ γηαηξνχ πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ επέκβαζε (π.ρ. ακθνηεξφπιεπξνο βνπβσλνθήιε). Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηε λνζειεία ζε ηδησηηθέο θιηληθέο, βιέπε ζρεηηθέο ζειίδεο ηνπ ηηκνινγίνπ. Α. Α. Δ. Ε. Τ. Σν Σακείν γηα φια ηα ζνβαξά πεξηζηαηηθά ζηελ Διιάδα θαη ην Δμσηεξηθφ ρνξεγεί Οηθνλνκηθή Δλίζρπζε, πέξα ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ην Σηκνιφγηφ ηνπ, κέζσ ηεο Α.Α.Δ.Ε.Τ. 2.5 ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΖ ΝΟΟΚΟΜΑ (Κ.Π.0206) 1. Απνθιεηζηηθή Ννζνθφκα : Γηα δαπάλε Απνθιεηζηηθήο Ννζνθφκαο ζηα λνζειεπφκελα κέιε, θαηαβάιιεηαη ε ακνηβή γηα κία βάξδηα εκεξεζίσο, ζπκθσλα κε ην ηζρχνλ ηηκνιφγην, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη έλα κήλα. Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, βιέπε ζρεηηθή ζειίδα ηνπ ηηκνινγίνπ. 18 T.Τ.Π.Α.Σ.Δ.

19 3.0 ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΠΑΗΓΗΧΝ Δ ΗΓΡΤΜΑΣΑ ΔΠΗΓΟΣΟΤΜΔΝΑ ΚΑΗ ΜΖ ΑΠΟ ΣΟ ΚΡΑΣΟ 1. α. Γηα ηα παηδηά πνπ πεξηζάιπνληαη ζε επηδνηνχκελα, απφ ην Κξάηνο Ηδξχκαηα, ην εκεξήζην λνζήιεην-ηξνθείν θαζνξίδεηαη ζην πνζφ ησλ 11,74 ηελ εκέξα. β. Γηα ηα παηδηά πνπ πεξηζάιπνληαη ζε κε επηδνηνχκελα, απφ ην Κξάηνο Ηδξχκαηα, ε δαπάλε πνπ θαηαβάιιεηαη, θαζνξίδεηαη ζην πνζφ ησλ 24, Γηα ηα παηδηά πνπ πεξηζάιπνληαη ζε εηδηθά ηδξχκαηα ην εκεξήζην λνζήιεην-ηξνθείν θαζνξίδεηαη εηδηθφηεξα σο εμήο : α. Γηα παηδηά εζσηεξηθά 7,34 ηελ εκέξα. β. Γηα παηδηά εμσηεξηθά κε ηξνθή 5,28 ηελ εκέξα. γ. Γηα παηδηά εμσηεξηθά ρσξίο ηξνθή 4,70 ηελ εκέξα. Σα παξαπάλσ πνζά πξνζαπμάλνληαη θαηά 1,17 ηελ εκέξα, εθφζνλ απφ ηα ηδξχκαηα δηαηίζεληαη απηνθίλεηα, γηα ηε κεηαθνξά ησλ παηδηψλ απφ θαη πξνο απηά. 4.0 ΝΟΖΛΔΗΑ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ (Κ.Π.0203) ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΠΟΤ ΑΠΑΗΣΟΤΝΣΑΗ ΓΗΑ ΔΓΚΡΗΖ ΜΔΣΑΒΑΖ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ Σα Γηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Σακείνπ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα κεηαβνχλ γηα λνζειεία ζην εμσηεξηθφ είλαη ηα παξαθάησ: 1. Αίηεζε ηνπ κέινπο πνπ δεηά, ηελ έγθξηζε ηεο κεηάβαζεο ζην εμσηεξηθφ. απηήλ πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δεηείηαη ε κεηάβαζε, ην λνζνθνκείν ζην νπνίν ζα γίλεη ε παξνρή ηεο Πεξίζαιςεο, εάλ ρξεηάδεηαη πξνθαηαβνιή θαη πνηνχ χςνπο θαη εάλ ππάξρεη αλάγθε ζπλνδνχ. 2. Γλσκάηεπζε ηνπ ζεξάπνληα γηαηξνχ εηδηθφηεηαο αλάινγεο κε ηελ πάζεζε γηα ηελ νπνία δεηείηαη ε κεηάβαζε, ζηελ νπνία πξέπεη λα αλαθέξεηαη, ην είδνο ηεο πάζεζεο, πεξηγξαθή ηεο κέρξη ηψξα αληηκεηψπηζήο ηεο ζηελ Διιάδα θαη φηη ππάξρεη αλάγθε κεηάβαζεο ζε εηδηθφ Κέληξν ηνπ εμσηεξηθνχ θαζψο θαη εάλ ππάξρεη αλάγθε ζπλνδνχ ή φρη. 3. Δηδηθά γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ πξφθεηηαη λα ππνβιεζνχλ ζε κεηακφζρεπζε νξγάλνπ ή κπεινχ ησλ νζηψλ, εθηφο ησλ άιισλ δηθαηνινγεηηθψλ, απαηηείηαη λα πξνζθνκίδεηαη θαη ε απφθαζε ηεο ππεξεζίαο ζπληνληζκνχ θαη ειέγρνπ κεηακνζρεχζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο Πξφλνηαο ή άιινπ αξκνδίνπ Οξγάλνπ θαη ν έιεγρνο ηζηνζπκβαηφηεηαο. 4. Οηηδήπνηε ηαηξηθφ έγγξαθν πνπ ηεθκεξηψλεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δεηείηαη ε κεηάβαζε ζην εμσηεξηθφ (θαξδηνγξαθήκαηα, αλαιχζεηο, αθηηλνγξαθίεο θηι.). 5. Οζνη πεγαίλνπλ γηα εγρεηξήζεηο ή ζεξαπεία ζην ζπκβεβιεκέλν Ννζνθνκείν ηνπ Λνλδίλνπ πξέπεη, πιήλ ησλ πξνεγνπκέλσλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ λα ππνβάιινπλ πιήξεο Ηαηξηθφ Ηζηνξηθφ, ζπληαγκέλν απφ ηνλ ζεξάπνληα Γηαηξφ, ζην νπνίν πξέπεη λα αλαθέξνληαη φιεο νη πξνγελέζηεξεο παζήζεηο ηνπο. 19 T.Τ.Π.Α.Σ.Δ.

20 6. Απηνί πνπ πεγαίλνπλ ζε άιια λνζνθνκεία εθηφο ηνπ ζπκβεβιεκέλνπ πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζην Σακείν επίζεκν Σέιεμ ηνπ Ννζνθνκείνπ ή άιιν έγγξαθν ζην νπνίν ζα ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ην πξνβιεπφκελν θφζηνο ηεο ζεξαπείαο ή εγρείξηζεο θαζψο θαη ν πξνβιεπφκελνο ρξφλνο λνζειείαο. 7. Γηα κεηάβαζε ζε Υώρες ηες Β.Ακερηθής (Ζ.Π.Α. Καλαδάς), είλαη απαξαίηεην, εθηφο ησλ άιισλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη εθ φζνλ βέβαηα ε πεξίπησζε δελ αληηκεησπίδεηαη ζηελ Διιάδα, λα πξνζθνκίδνληαη δχν γλσκαηεχζεηο Καζεγεηψλ ηαηξψλ, εηδηθνηήησλ ζρεηηθψλ κε ην πξφβιεκα εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο ηαθηηθφο ή αλαπιεξσηήο Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκείνπ, φπνπ ζα αλαθέξεηαη πσο ε πάζεζε δελ αληηκεησπίδεηαη ζε ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη ηδηαίηεξα ζηελ Δπξσπατθή Δλσζε. 4.1 ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΓΗΑ ΔΓΚΡΗΖ ΣΖ ΓΑΠΑΝΖ ΠΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΘΖΚΔ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ 1. Αίηεζε ηνπ κέινπο πνπ πήγε ζην εμσηεξηθφ ζηελ νπνία πξέπεη αλαιπηηθά θαη μέρσξα λα αλαθέξνληαη νη δαπάλεο, γηα Ηαηξηθή Πεξίζαιςε,γηα δηακνλή θαη δηαηξνθή, γηα κεηαθνξηθά έμνδα πξνο θαη απφ ηελ Αιινδαπή, γηα κεηαθνξηθά έμνδα πνπ έγηλαλ ζηελ αιινδαπή θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε δαπάλε πνπ πηζαλφλ πξαγκαηνπνηήζεθε. 2. Αλαιπηηθέο θαη πξσηφηππεο απνδείμεηο πιεξσκήο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ησλ γηαηξψλ. 3.Γλσκάηεπζε ησλ ζεξαπφλησλ γηαηξψλ απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ην πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίζζεθε θαη φιεο νη ιεπηνκέξεηεο πνπ ρξεηάδνληαη πξνθεηκέλνπ ε ζεξαπεία λα ζπλερηζζεί ζηε Διιάδα. 4. Γηα ηα κεηαθνξηθά έμνδα απφ θαη πξφο ηελ Διιάδα ρξεηάδεηαη ε απφδεημε πιεξσκήο ησλ εηζηηεξίσλ θαη ηα απνθφκκαηά ηνπο. 5. Γηα ηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην εμσηεξηθφ ρξεηάδεηαη απαξαίηεηα ε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ απνδείμεσλ απφ ηηο Διιεληθέο Πξνμεληθέο Αξρέο ηεο ρψξαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε λνζειεία, ή αλ δελ ππάξρεη απφ νπνηαδήπνηε άιιε αξκνδία Αξρή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο. 6. Δπίζεκε κεηάθξαζε φισλ ησλ μελφγισζζσλ δηθαηνινγεηηθψλ λνζειείαο θαη ησλ ηαηξηθψλ γλσκαηεχζεσλ. 7. Δάλ ε λνζειεία έγηλε ζην ζπκβεβιεκέλν λνζνθνκείν ηνπ Λνλδίλνπ ηφηε απφ φια ηα πξνεγνχκελα δηθαηνινγεηηθά ρξεηάδεηαη κφλν ε γλσκάηεπζε ησλ γηαηξψλ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ε κεηάθξαζή ηνπο θαζψο θαη ε απφδεημε πιεξσκήο ησλ εηζηηεξίσλ κεηάβαζεο θαη επηζηξνθήο θαη ηα απνθφκκαηά ηνπο. 4.2 ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ ΠΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΘΖΚΑΝ Η. ΜΖ ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΖ ΜΔΣΑΒΑΖ Οη δαπάλεο πνπ θαηέβαιε ν αζθαιηζκέλνο, κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γ.., κέρξη πνζνχ ίζνπ κε ην ηξηπιάζην ηεο δαπάλεο πνπ απαηηείηαη γηα λνζειεία ζε Α ζέζε ζε Γεκφζην Ννζνθνκείν ηεο Διιάδαο. ΗΗ. ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΖ ΜΔΣΑΒΑΖ 20 T.Τ.Π.Α.Σ.Δ.

21 1. Δάλ ε ζεραπεία θιπ. έγηλε ζε τώρες εθηός Βορείοσ Ακερηθής θαηά θαλφλα θαιχπηεηαη νιφθιεξε ε δαπάλε γηα Ηαηξνθαξκαθεπηηθή Πεξίζαιςε (85% κε τρέωζε ηοσ Σακείοσ Τγείας ζε ζσλδσαζκό κε ηελ παραγρ. 3 θαη 15% κε τρέωζε ηες Α.Α.Δ.Ε.Τ. ). Δάλ ε δαπάλε έγηλε ζηης τώρες ηες Β. Ακερηθής ( Ζ.Π.Α. - ΚΑΝΑΓΑ ) ηο 60% ηες δαπάλες θαιύπηεηαη απ εσζείας από ηο Σακείο ζε ζσλδσαζκό κε ηελ παραγρ. 3 θαη ε δηαθορά ποσ αποκέλεη κέτρη ηοσ ποζού ηωλ ,03 κε τρέωζε ηες Α.Α.Δ.Ε.Τ. 2. Οη δαπάλεο γηα Γηακνλή θαη Γηαηξνθή ηνπ αζζελή θαη ηνπ ζπλνδνχ θαιχπηνληαη κε εκεξήζηα απνδεκίσζε πνπ αληηζηνηρεί ζην 1/10 ηνπ 10 θιηκαθίνπ ηνπ Δληαίνπ κηζζνινγίνπ ησλ Σξαπεδνυπαιιήισλ κε ρξέσζε ηεο Α.Α.Δ.Ε.Τ. Γηα φιεο ηηο ρψξεο εθηφο ηεο Δ.Ο.Κ. ε δαπάλε πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε απνδείμεηο πιεξσκήο. Γηα ηηο δαπάλεο δηακνλήο θαη δηαηξνθήο πνπ γίλνληαη ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δελ ρξεηάδνληαη απνδείμεηο πιεξσκήο. Ο ππνινγηζκφο ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ γίλεηαη ηεθκαξηά, ζχκθσλα κε ηα ηαηξηθά δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί. Δηδηθά νη αζθαιηζκέλνη πνπ πεγαίλνπλ ζην ζπκβεβιεκέλν Ννζνθνκείν ηνπ Λνλδίλνπ δελ δηθαηνχληαη γηα δαπάλεο δηακνλήο - δηαηξνθήο θαλέλα επί πιένλ πνζφ πέξαλ εθείλνπ πνπ θαηαβάιιεη ην Σακείν γηα δηακνλή θαη δηαηξνθή ζην Ννζνθνκείν. Ο ρξφλνο πνπ δηθαηνινγείηαη γηα δηακνλή ζα απνδεηθλχεηαη νπσζδήπνηε απφ ηαηξηθά δηθαηνινγεηηθά, εθηφο ησλ εγρεηξήζεσλ αλνηθηήο θαξδηάο γηα ηηο νπνίεο δηθαηνινγείηαη παξακνλή 15 εκεξψλ. Ζ αληηκεηψπηζε θάζε άιιεο πεξίπησζεο εμφδσλ δηακνλήο θαη δηαηξνθήο ζα γίλεηαη απφ ην Γ.. κε βάζεη ηα Ηαηξηθά δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ. 3.εκεηψλεηαη φηη γηα ηηο δαπάλεο ηεο πεξφπησζεο 1 απηήο ηεο παξαγξάθνπ παξαθξαηείηαη ζπκκεηνρή ίζε κε ην 18% ζην πνζφ 2.494,50 θαη ίζε κε ην 12% ζηα επφκελα πνζά ηνπ παξαπάλσ πνζνχ. Ζ ζπκκεηνρή απηή ηζρχεη γηα φζνπο κεηαβαίλνπλ γηα λνζειεία ζην εμσηεξηθφ απφ 28/02/02 4. Σα νδνηπνξηθά έμνδα γηα κεηάβαζε θαη επηζηξνθή ζην εμσηεξηθφ θαιχπηνληαη απφ ην Σακείν ζε πνζνζηφ 85% γηα ηνλ ίδην θαη 50% γηα ηνλ ζπλνδφ γηα φιεο ηηο ρψξεο θαη ζε πνζνζηφ 40% γηα ηνλ ίδην θαη 40% γηα ηνλ ζπλνδφ γηα ηηο ρψξεο ηεο Β. Ακεξηθήο (ΖΠΑ-ΚΑΝΑΓΑ). 5.Γηα ηα έμνδα κεηαθνξάο ηνπ αζζελή απφ ην αεξνδξφκην ζην Ννζνθνκείν θαη ηαλάπαιηλ θαηαβάιιεηαη πνζφ κέρξη 29,35, βάζεη απνδείμεσλ πιεξσκήο. Καλέλα άιιν πνζφ γηα έμνδα θίλεζεο ζηελ Αιινδαπή δελ αλαγλσξίδεη ην Σακείν. 6. Δηδηθά γηα ηελ εγτείρεζε αλοηθηής θαρδηάς ηίζεηαη πιαθόλ ηο ποζό ιίρες Αγγιίας, πέξαλ ηνπ νπνίνπ ην Σακείν δελ θαηαβάιιεη θαλέλα άιιν πνζφ. ην πνζφ απηφ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ λνζειεπηεξίνπ θαη ε ακνηβή ησλ γηαηξψλ. Γη απηνχο πνπ πεγαίλνπλ ζηα ζπκβεβιεκέλα Ννζνθνκεία, δελ πξνβιέπεηαη θάιπςε δαπάλεο κεηαθνξάο γηαηί ε κεηαθνξά γίλεηαη κε κέξηκλα ηνπ Ννζνθνκείνπ ρσξίο ρξέσζε ηνπ κέινπο καο, βάζεη ηεο ηζρχνπζαο κε ην Σακείν ζχκβαζεο. Σέινο γίλεηαη γλσζηφ φηη, ην Σακείν δελ ρνξεγεί πλάιιαγκα νχηε θξνληίδεη γηα ηελ ρνξήγεζή ηνπ ζηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ πεγαίλνπλ κε ή ρσξίο έγθξηζε ζην εμσηεξηθφ. Αξκφδηεο γη απηφ 21 T.Τ.Π.Α.Σ.Δ.

22 ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία είλαη φιεο νη Δκπνξηθέο Σξάπεδεο θαζψο θαη ε Αγξνηηθή Σξάπεδα. Σν Σακείν εθνδηάδεη φζνπο ζα κεηαβνχλ ζην εμσηεξηθφ κε φ,ηη έγγξαθα είλαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνχλ ζηελ απφθηεζε ηνπ αλαγθαίνπ ζπλαιιάγκαηνο απφ ηηο αξκφδηεο Σξάπεδεο. εκ. Γηα ηελ έθδνζε απηψλ ησλ νδεγηψλ ειήθζεθαλ ππφςε ην άξζξν 10 ηνπ ηζρχνληα Κ.Π. θαη νη απνθάζεηο ηνπ Γ.. Νν 12/88, 9/89, 10/89, 16/89, 1/90, 4/90, 5/90, 7/90, 9/90, 1/91, 7/92, 2/95 & 3/02. Ζ 9/90 δελ ηζρχεη. 4.3 ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΑ ΝΟΖΛΔΤΣΖΡΗΑ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ Σν Σακείν πξνθεηκέλνπ λα δηεθνιχλεη ηε λνζειεία ζην εμσηεξηθφ αζθαιηζκέλσλ πνπ έρνπλ έγθξηζε κεηάβαζεο, έρεη ζπκβιεζεί κε ηο London Bridge Hospital, ζχκθσλα κε ην παξαθάησ ηηκνιφγην ρσξίο λα ακθηζβεηείηαη ην δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο επηινγήο ηνπ αζθαιηζκέλνπ. ΠΑΚΔΣΟ ΚΑΡΓΗΑΚΩΝ ΣΗΜΩΝ ( Δ ΛΗΡΔ ΑΓΓΛΗΑ) ΑΝΧΣΑΣΟ ΟΡΗΟ ΓΗΑΝΤΚΣΔΡ. ΚΟΣΟΛΟΓΗΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΛΗΡΔ ΑΓΓΛΗΑ ΗΑΣΡΗΚΔ ΑΜΟΗΒΔ (εμαξηψκελεο αλά ηαηξφ) ΛΗΡΔ ΑΓΓΛΗΑ Δγρείξεζε αλνηθηήο θαξδηάο κέρξη 30 πεξηπηψζεηο ην ρξφλν Αλσ πεξηπηψζεσλ 30 ην ρξφλν Αγγεηνπιαζηηθή Αγγεηνπιαζηηθή Αγγεηνπιαζηηθή κε έλα Stent Δπηπξφζζεηα Stent ην θαζέλα Καζεηεξηαζκφο Απζεκεξφλ Σν θφζηνο θαξδηαθψλ βαιβίδσλ, βεκαηνδνηψλ θαη άιισλ θαξδηαθψλ πξνζζέζεσλ ππνινγίδεηαη επηπξφζζεηα. Γ. ΑΛΛΔ ΓΔΝΗΚΔ ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΟΤ ΑΦΑΛΗΜΔΝΟΤ 1.0 ΒΗΒΛΗΑΡΗΟ ΑΘΔΝΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ Οια ηα ΟΠΣΗΚΑ ΔΗΓΖ, ΣΑ ΟΡΘΟΠΔΓΗΚΑ ΔΗΓΖ (θάιηζεο, βαθηεξίεο, παπνχηζηα, πξφζζεηα κέιε θ.ι.π.) απαξαίηεηα πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη ζην αηνκηθφ Βηβιηάξην αζζελείαο ηνπ θάζε αζθαιηζκέλνπ. Ζ ρνξήγεζε ησλ εηδψλ πνπ ππάξρνπλ ζηνλ παξφληα ηηκνθαηάινγν γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε γλσκάηεπζεο γηαηξνχ. Γηα ηα νξζνπεδηθά είδε πνπ δελ πεξηέρνληαη ζ απηφλ ηνλ ηηκνθαηάινγν, ε ρνξήγεζε γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ, πξνζθνξψλ θαη απφθαζε ηνπ Γ.. 22 T.Τ.Π.Α.Σ.Δ.

23 Γηα λα δηεπθνιχλεηαη ν έιεγρνο ησλ ππεξεζηψλ θαη ε ζσζηή θαηαρψξεζε ζηηο κεξίδεο ησλ αζθαιηζκέλσλ ησλ δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ, θαη ηδηαίηεξα κεηά ηε κεραλνγξαθηθή νξγάλσζε ηνπ Σακείνπ, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε ζπλαιιαγήο, είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθφκηζε ηνπ αηνκηθνχ βηβιηαξίνπ αζζελείαο ηνπ κέινπο πνπ ζπλαιιάζεηαη κε πξφζθαηε θσηνγξαθία. 2.0 ΔΓΓΡΑΦΖ ΝΔΧΝ ΜΔΛΧΝ Παξαθάησ παξέρνπκε νδεγίεο γηα ηελ δηαδηθαζία εγγξαθήο λέσλ κειψλ θαη παξαθαινχκε λα ηηο αθνινπζείηε γηα λα κε θαζπζηεξεί ε εγγξαθή ησλ κειψλ θαη λα κε ράλνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο ηα κέιε. Γηα ηελ εγγξαθή λενδηνξηδφκελνπ ππαιιήινπ πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη ακέζσο ζην Σακείν ε εκεξνκελία νξθνδνζίαο ηνπ κε απνζηνιή πξαθηηθνχ νξθνδνζίαο γηα λα κελ θαζπζηεξεί ε έθδνζε ηνπ βηβιηαξίνπ αζζελείαο. Γηα ηελ εγγξαθή ζηελ αληίιεςε ηνπ Σακείνπ κειψλ ηδίαο νηθνγέλεηαο ηνπ ππαιιήινπ, πνπ πξνυπάξρνπλ ηνπ δηνξηζκνχ, πξέπεη, εληφο εμακήλνπ απφ ηεο αλαιήςεσο ππεξεζίαο ηνπ ππαιιήινπ, λα ππνβιεζεί ε εηδηθή έληππε εκπηζηεπηηθή αίηεζε θαη Λεμηαξρηθή Πξάμε γάκνπ ή γέλλεζεο ηέθλνπ, ελψ, εάλ απηά απνθηήζεθαλ κεηά ηελ αλάιεςε εξγαζίαο, ε αίηεζε θαη ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα ππνβιεζνχλ εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ απφθηεζε. Γηα ηελ εγγξαθή κειψλ παηξηθήο νηθνγελείαο πνπ ππάξρνπλ θαηά ην ρξφλν αλάιεςεο ππεξεζίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ, ε αίηεζε πξέπεη λα ππνβιεζεί εληφο εμακήλνπ απφ ηεο αλάιεςεο εξγαζίαο ηνπ ππαιιήινπ. Σα κέιε παηξηθήο νηθνγέλεηαο (γνλείο) ππάγνληαη ζηελ αληίιεςε ηνπ ηακείνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ. 5 α ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ Σακείνπ. ηελ εκπηζηεπηηθή αίηεζε ζπκπιεξψλνληαη φιεο νη ζηήιεο ηεο αηηήζεσο. Κάζε κεηαβνιή ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ ππαιιήινπ ή ηνπ ζπληαμηνχρνπ (αλάιεςε εξγαζίαο κέινπο νηθνγελείαο ηνπ, γάκνο, ζάλαηνο ) πξέπεη απαξαηηήησο λα γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο, κέζα ζε 2 κήλεο, ζην Σακείν απφ ηνλ ίδην ηνλ ελδηαθεξφκελν. Δπίζεο δηθαηνχληαη πεξίζαιςεο ηα παηδηά κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 35 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο, εάλ είλαη αλαζθάιηζηα, αλ αθφκε δελ ηέιεζαλ γάκν, θαη δελ εξγάδνληαη. Αιιεο εηδηθέο πεξηπηψζεηο παξακνλήο παηδηψλ ζηελ αληίιεςε ηνπ Σ.Τ. αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ Σακείνπ. Σα πνζνζηά εηζθνξάο κε ηα νπνία επηβαξχλνληαη ζήκεξα ηα κέιε καο είλαη ηα εμήο : - Ηδηνο ππάιιεινο 2% - χδπγνο εξγαδφκελε 2%, κε εξγαδφκελε 0,75%. - Παηδηά 0,75% - εξγαδφκελα 2% - Μέιε παηξηθήο νηθνγέλεηαο 4,50%. 23 T.Τ.Π.Α.Σ.Δ.

ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ

ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ 26/9/2011 ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ Άξζξν 1 Πθνπόο Κε ηνλ παξφληα Θαλνληζκφ θαη ζην πιαίζην ηεο ζχκπξαμεο αθελφο ησλ κνλάδσλ πγείαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίορ Κανονιζμόρ Παποσών Τγείαρ

Ενιαίορ Κανονιζμόρ Παποσών Τγείαρ Ενιαίορ Κανονιζμόρ Παποσών Τγείαρ Κ.Τ.Α. απιθμ. ΕΜΠ5/17.11.2012 Σξνπνπνίεζε ηεο ππ' αξηζ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΔΚ 2456/Β/3-11- 2011) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο «Δληαίνο Καλνληζκφο Παξνρψλ Τγείαο (Δ.Κ.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ2 ΘΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ2 ΘΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ2 ΘΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ! ΣΟΤ ΑΦΑΛΘΣΗΡΘΟΤ ΖΧΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΦΑΛΘΗ ΕΞΟΔΧΝ ΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΗ ΠΕΡΘΘΑΛΦΗ (ΚΑΛΤΦΗ Θ ) ΚΑΘ ΕΞΟΔΧΝ ΕΞΧΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΧΝ ΔΘΑΓΝΧΣΘΚΧΝ ΕΞΕΣΑΕΧΝ (ΚΑΛΤΦΗ ΘΘ ) χκθσλα θαη κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΕΡΘΟΡΘΣΟ - 99ΘΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΕΡΘΟΡΘΣΟ - 99ΘΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΕΡΘΟΡΘΣΟ - 99ΘΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ! ΣΟΤ ΑΦΑΛΘΣΗΡΘΟΤ ΖΧΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΦΑΛΘΗ ΕΞΟΔΧΝ ΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΗ ΠΕΡΘΘΑΛΦΗ (ΚΑΛΤΦΗ Θ ) ΚΑΘ ΕΞΟΔΧΝ ΕΞΧΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΧΝ ΔΘΑΓΝΧΣΘΚΧΝ ΕΞΕΣΑΕΧΝ (ΚΑΛΤΦΗ ΘΘ ) χκθσλα θαη κε ηνπο γεληθνχο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30253 / 09.2013 / Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 YΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Aξηζ. Πξση. νηθ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΔΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Σαχ. Κώδικας : 104 33

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΚΟ - Δ5 Θ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΚΟ - Δ5 Θ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΚΟ - Δ5 Θ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ! ΣΟΤ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΕΧΖ ΠΡΟΘΔΣΖ ΑΦΑΛΗΖ ΔΞΟΓΧΝ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ χκθσλα θαη κε ηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.3. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΔΙΑ Premium Νοσοκομειακό Β -750 (ΚΩΓ. ΚΑΛΤΨΗ 30254) ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30254 / 09.2013 / Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ Δηαηξία θαιχπηεη ηνλ θπξίσο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων. Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η

Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων. Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 χληαμε θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ 4 1.1 Δλεκέξσζε γηα ηηο πξνζθιήζεηο ππνβνιήο πξνηάζεσλ 4 1.2 χληαμε

Διαβάστε περισσότερα

«Ρςθμίζειρ θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ, θαπμάκων, θαπμακείων και άλλερ διαηάξειρ».

«Ρςθμίζειρ θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ, θαπμάκων, θαπμακείων και άλλερ διαηάξειρ». 15 Φεβξνπαξίνπ 2012 ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΓΗΑ «Ρςθμίζειρ θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ, θαπμάκων, θαπμακείων και άλλερ διαηάξειρ». ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ρύθμιζη θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ και εποπηεςόμενων θοπέων

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔGACARE-70 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΚΔ ΣΟΖΠΖ ΘΑΟΡΑΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ / ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ 475

<?template:475?> ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔGACARE-70 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΚΔ ΣΟΖΠΖ ΘΑΟΡΑΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ / ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ 475 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔGACARE-70 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΚΔ ΣΟΖΠΖ ΘΑΟΡΑΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ / ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ 475 Ζ ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΞΗΠΡΖ ΑΔΓΑ (Δηαηξία ή Αζθαιηζηήο) θαιχπηεη ηνλ Αζθαιηζκέλν θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔGACARE-85 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΚΔ ΣΟΖΠΖ ΘΑΟΡΑΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ / ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ 476

<?template:476?> ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔGACARE-85 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΚΔ ΣΟΖΠΖ ΘΑΟΡΑΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ / ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ 476 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔGACARE-85 ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΖ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΑΘΖΠ ΞΔΟΗΘΑΙΤΖΠ ΚΔ ΣΟΖΠΖ ΘΑΟΡΑΠ ΛΝΠΖΙΔΗΑΠ / ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ 476 Ζ ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΞΗΠΡΖ ΑΔΓΑ (Δηαηξία ή Αζθαιηζηήο) θαιχπηεη ηνλ Αζθαιηζκέλν θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992)

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Κ.Β.. (πδ. 186/1992) ΘΔΜΑ: Σξφπνο ηήξεζεο βηβιίνπ επίζθεςεο αζζελψλ Έθδνζε α.π.π. απφ γηαηξνχο πνπ ζπκβάιινληαη κε αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ην Γεκφζην.... 4 ΘΔΜΑ: Έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή ΠΔΡΙΛΗΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ αδεηψλ δηεπθνιχλζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα θαη ρσξψλ ηεο Δ.Δ. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε πεξηιακβάλεη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Γ Υ Δ Η Ρ Η Γ Η Ο ΣΩΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΩΝ ΔΡΩΣΖΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΔ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΑΠΑΝΣΖΔΩΝ, Δ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΑ ΘΔΜΑΣΑ

Δ Γ Υ Δ Η Ρ Η Γ Η Ο ΣΩΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΩΝ ΔΡΩΣΖΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΔ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΑΠΑΝΣΖΔΩΝ, Δ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΛΧΝΔΗΑΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ 1.ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΛΧΝΔΗΧΝ ΚΑΗ Δ.Φ.Κ. 2.ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ/ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ-ΠΟΛΗΣΧΝ Δ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίερ ςμπλήπυζηρ Οικονομικϊν Δνηωπυν Δ.Λ.Κ.Δ.

Οδηγίερ ςμπλήπυζηρ Οικονομικϊν Δνηωπυν Δ.Λ.Κ.Δ. Οδηγίερ ςμπλήπυζηρ Οικονομικϊν Δνηωπυν Δ.Λ.Κ.Δ. ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΩΝ Φοπολογικά ηοισεία Διδικοω Λογαπιαζμοω Κονδςλίυν Έπεςναρ Πανεπιζηημίος Παηπϊν: (ηζρύο από 01.01.2009) Δπσλπκία: Διδικψρ Λογαπιαζμψρ Κονδςλίυν

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

Άξζξν 1. ΠΑΡΟΥΗ. Άξζξν 2. ΟΡΙΜΟΙ

Άξζξν 1. ΠΑΡΟΥΗ. Άξζξν 2. ΟΡΙΜΟΙ ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Premium Γηάγλσζε Οινθιεξσκέλν - Τγεία Κσδηθόο θάιπςεο 30417 ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30417/ 10.2014/ Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε δηέπεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή για την άςκηςη του ιατρικοφ επαγγζλματοσ και το νομικό καθεςτϊσ των ιατρικϊν ςυλλόγων. Ιατρικόσ Σφλλογοσ Πφργου - Ολυμπίασ

Συλλογή για την άςκηςη του ιατρικοφ επαγγζλματοσ και το νομικό καθεςτϊσ των ιατρικϊν ςυλλόγων. Ιατρικόσ Σφλλογοσ Πφργου - Ολυμπίασ Συλλογή για την άςκηςη του ιατρικοφ επαγγζλματοσ και το νομικό καθεςτϊσ των ιατρικϊν ςυλλόγων Ιατρικόσ Σφλλογοσ Πφργου - Ολυμπίασ Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Άδεια αςκήςεωσ τησ ιατρικήσ... 6 Aςυμβίβαςτα...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ- ΠΟΛΗΣΧΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ- ΠΟΛΗΣΧΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ ` ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ Η έθδνζε απηή ππνζηεξίρζεθε απφ ην Πξφγξακκα ηεο Επξσπατθήο Κνηλφηεηαο γηα ηελ Εξγαζία θαη Κνηλσληθή Αιιειεγγχε- PROGRESS (2007-2013) θαη εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή εξγαζία ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΤΚΟΤΡΑ (Α.Μ. : 42 / 11) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α Αλακόξθσζε Κεληξηθνύ πκβνπιίνπ Τγείαο

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α Αλακόξθσζε Κεληξηθνύ πκβνπιίνπ Τγείαο ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΓΙΑ «Σελ απόθηεζε ηαηξηθήο εηδηθόηεηαο, ηε ζπλερηδόκελε εθπαίδεπζε ησλ ηαηξώλ, ηελ αλακόξθσζε ηνπ ΚΔΤ, ηελ Ίδξπζε Δπηζηεκνληθώλ Ιαηξηθώλ Κνηλνηήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». Άξζξν 1 Κεληξηθφ πκβνχιην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΤΥΟ ΠΡΩΣΟ Απ. Φύλλος 70 10 Απξηιίνπ 2001 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 84 Όξνη, πξνυπνζέζεηο, δηαδηθαζία θαη πξνδηαγξαθέο γηα ηελ Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Ίδησηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα