ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΠΡΟΦΙΛ ΔΝΟ ΝΟΜΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ Ν. ΗΜΑΘΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΠΡΟΦΙΛ ΔΝΟ ΝΟΜΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ Ν. ΗΜΑΘΙΑ"

Transcript

1 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΠΡΟΦΙΛ ΔΝΟ ΝΟΜΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ Ν. ΗΜΑΘΙΑ Νικόλαορ Καπανικόλαρ 1, Παύλορ Μπόλορ 2, Αγάπη Ξιθιλίδος 3*, Δςάγγελορ οςπιανόρ 4, Καλλιόπη Κςπιακού 5 1 Λέθηνξαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Τκήκα Μεραληθώλ Χωξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο 2 Πξνπηπρηαθόο θνηηεηήο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Τκήκα Μεραληθώλ Χωξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, T.Θ. 2095, 57200, Λεηή, Tει.: , 3 Πξνπηπρηαθή θνηηήηξηα, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Τκήκα Μεραληθώλ Χωξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Μαθξπξξάρεο 4, Βπδάληην, 55133, Τει , 4 Πξνπηπρηαθόο θνηηεηήο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Τκήκα Μεραληθώλ Χωξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Ινπιίαο Αλδξεάδε 3, 49100, Κέξθπξα, Tει: , 5 Πξνπηπρηαθή θνηηήηξηα, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Τκήκα Μεραληθώλ Χωξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Βειηζζαξίνπ 40, 55535, Ππιαία, Tει: Πεπίλητη Κχξηνο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη ε αλαιπηηθή απεηθφληζε ησλ αλζξσπνγεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ Ννκνχ Ηκαζίαο. Σα δεκνγξαθηθά πξφηππα, ν θνηλσληθφο ηζηφο θαη ε νηθνλνκηθή δνκή θαζψο θαη ε εμέιημε ησλ θαηλνκέλσλ απηψλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν είλαη ηα ζηνηρεία πνπ αλαιχνληαη θαη πεξηγξάθνληαη γεσγξαθηθά ζηελ έξεπλα απηή. Η εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο απηήο νδήγεζε ζηε κειέηε θαη ηελ εμαγσγή απνηειεζκάησλ γηα ην Ννκφ Ηκαζίαο. ηελ εξγαζία απηή, ηα πξσηνγελή δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνέξρνληαη απφ ηελ ΔΤΔ θαη αθνξνχλ ηα ζηνηρεία ησλ απνγξαθψλ ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ λνκνχ γηα ηε δεθαεηία (απνγξάθεο 1991, 2001). Όζνλ αθνξά ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, κεηά απφ επεμεξγαζία ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ παξνπζηάδνληαη κέζα απφ πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα, ηα κεγέζε θαη ε εμέιημε ηνπ πιεζπζκνχ, ε δνκή απηνχ θαη κέζα απφ ηνπο πιεζπζκηαθνχο δείθηεο απεηθνλίδνληαη δείθηεο φπσο ε γήξαλζε θαη ν βαζκφο εμάξηεζεο. Σέινο, σο πξνο απηή ηελ δνκή ηνπ πιεζπζκνχ, ε εξγαζία εκπινπηίδεηαη κέζσ δηαγξακκάησλ ζπγθέληξσζεο-δηαζπνξάο φπσο ε θακπχιε Lorenz θαη άιινη γεσγξαθηθνί δείθηεο. Σα νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, εθηφο απφ ηελ παξνπζίαζε ηνπ ελεξγνχ θαη κε πιεζπζκνχ, ηεο αλεξγίαο θαη ηεο απαζρφιεζεο, ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ αλάιπζε ηνπ παξαγσγηθνχ πξνθίι κε ηελ ρξήζε ηξηγσληθψλ δηαγξακκάησλ θαη ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζηινπέησλ Lebret. Σέινο, έρεη γίλεη ραξηνγξαθηθή απεηθφληζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ κε ηε βνήζεηα ζπζηεκάησλ γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα λα δνζεί κε αθξίβεηα ε ρσξηθή δηάζηαζε κέζσ ηεο ραξηνγξαθηθήο απφδνζεο ησλ επεμεξγαζκέλσλ δεδνκέλσλ. Ο ζπλδπαζκφο φισλ ησλ παξαπάλσ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ πιήξε γεσγξαθηθή θαηαγξαθή ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ πξνθίι ηνπ Ν. Ηκαζίαο. Μ απηφ ηνλ ηξφπν αλαπηχζεηαη έλα γεσγξαθηθφ εξγαιείν ρξήζηκν γηα ηνλ αλαπηπμηαθφ ή ρσξνηαμηθφ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Ννκνχ ή θάπνηαο κεκνλσκέλεο πεξηνρήο. PRESENTATION OF HUMAN GEOGRAFY S PROFIL OF A PERFECTURE: THE CASE OF IMATHIA PERFECTURE Nikolaos Karanikollas 1, Paulos Mpolos 2, Agapi Xifilidou 3*, Euaggelos Sourianos 2, Kalliopi Kyriakou 2

2 1 Lecturer, Aristotle University of Thessaloniki, Department of Engineers of urban and regional planning and development 2 Under-graduate student, Aristotle University of Thessaloniki, Department of Engineers of urban and regional planning and development 3 Under-graduate student, Aristotle University of Thessaloniki, Department of Engineers of urban and regional planning and development, Makrirahis 4, Vyzantio, 55133, Tel , Abstract The main aim of this study is the analytical portray of the demographic and economical data of the Prefecture of Hmathia. The demographic data, the social structure, the economic values as well as the development of these phenomena for a certain period of time are the analyzed data which are geographically described in this research. The application of this methodology has lead to the study and the export of the analyzed results of the prefecture of Hmathia. The primary data for the study derive from the National Statistic Service of Greece and refer mainly to the census of the registered population in the prefecture for the decade As far as demographic data are concerned, the population, its evolution and its structure are presented through charts and tables when population indices aid at the recording of the ratio of ageing and the dependency rates. Moreover, the concentration- spreading is analyzed through Lorenz curves. As far as the economy is concerned, apart from the active and non-active population, the unemployment and employment rates, special reference is made to the analysis of the productive profile through triangular charts and Lebret figures. Finally, the mapping of the data has been materialized through Geographic Information Systems software so as to increase the accuracy of the inscribed information. The combination of the above aims to result in a complete recording of the prefecture s profile. In this way, a useful geographical tool for the development and special planning of a Prefecture or a specific area is developed. Λέξειρ κλειδιά: Ν. Ηκαζίαο, δεκνγξαθία, νηθνλνκία, ρσξηθή αλάιπζε Key words: Imathia, demography, economy, spatial planning 1. Μεθοδολογία θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε αλζξσπνγεσγξαθηθή αλάιπζε ηνπ Ν. Ηκαζίαο κε ηε βνήζεηα πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ζαλ πεγή ηηο απνγξαθέο ηεο ΔΤΔ θαζψο θαη ηε Ννκαξρία Ηκαζίαο. Υξεζηκνπνηψληαο σο αθεηεξία ηελ θαηαγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Ννκνχ πξαγκαηνπνηήζεθε ε γεσγξαθηθή αλάιπζε θαη ραξηνγξαθηθή απφδνζε κε ηε ρξήζε πζηεκάησλ Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ, ε παξαγσγηθή ππξακίδα κε ηξηγσληθά δηαγξάκκαηα θαη νη θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζηινπέηεο. Η αλαιπηηθή δηαρξνληθή παξνπζίαζε ηνπ αλζξσπνγεσγξαθηθνχ πξνθίι ηνπ Ν. Ηκαζίαο νδήγεζε ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζε δηνηθεηηθφ, πεξηβαιινληηθφ θαη θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν. 2. Γιοικηηική διαίπεζη O Ννκφο Ηκαζίαο βξίζθεηαη ζην δπηηθφ άθξν ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη ζπλνξεχεη κε ηνπο Ννκνχο Πέιιαο, Πηεξίαο, Κνδάλεο θαη Θεζζαινλίθεο. Πξσηεχνπζα ηνπ Ννκνχ είλαη ε κεγαιχηεξε πφιε ηνπ ε Βέξνηα κε θαηνίθνπο. Η ζπλνιηθή έθηαζε ηνπ λνκνχ είλαη 1.701km 2 θαη πιεζπζκφ θαηνίθνπο (απνγξαθή 2001). Ιδξχζεθε κε ηνλ Α. Ν. 903/ θαη ζήκεξα δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2218/94, φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ απφ ην Π.Γ. 30/96 «Κψδηθαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο» θαη ην Ν.2539/97 «πγθξφηεζε ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο», πνπ ηζρχνπλ κέρξη ζήκεξα. Γηνηθεηηθά ππάγεηαη ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη δηαηξείηαη ζε 12 δήκνπο (Αιεμάλδξεηαο, Αλζεκίσλ, Αληηγνληδψλ, Απνζηφινπ Παχινπ, Βεξγίλαο, Βέξνηαο, Γνβξά, Δηξελνχπνιεο, Μαθεδνλίδνο, Νάνπζαο θαη Πιαηένο).

3 Σα έηε πνπ πξνεγήζεθαλ θαη κέρξη λα πάξεη ν Ννκφο ηε ζεκεξηλή ηνπ δηνηθεηηθή κνξθή παξαηεξνχληαη πιήζνο δηνηθεηηθψλ ζπλελψζεσλ θαζψο θαη δηαζπάζεσλ. Η Ηκαζία απειεπζεξψζεθε απφ ηνλ ηνπξθηθφ δπγφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1912 θαη απφ ηφηε είλαη ελζσκαησκέλε ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα. Ξεθηλψληαο απφ ην 1920 ν ζεκεξηλφο Ννκφο Ηκαζίαο απνηεινχζε ππνδηνίθεζε (ππνδηνίθεζε Βέξνηαο) ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο θαη απαξηηδφηαλ απφ 2 δήκνπο (Γήκνη Βέξνηαο θαη Νανχζεο) θαη 21 θνηλφηεηεο. Δπίζεο, 2 θνηλφηεηεο (Γηδά θαη Κνξπθήο) πνπ ζήκεξα αλήθνπλ ζην Ννκφ Ηκαζίαο, ηφηε άλεθαλ ζηελ ππνδηνίθεζε Θεζζαινλίθεο. Σν έηνο 1940, παξαηεξνχληαη αξθεηέο αιιαγέο ζηε δηνηθεηηθή δνκή ηνπ πξνεξρφκελεο θπξίσο απφ δηαζπάζεηο ησλ θνηλνηήησλ ζε 35 ζηελ ππνδηνίθεζε Βέξνηαο θαη ζε 3 ζηελ ππνδηνίθεζε Θεζζαινλίθεο. Με ηελ ίδξπζε ηνπ Ννκνχ Ηκαζίαο ην 1947, παξαηεξείηαη κηα δηαθνξεηηθή δηνηθεηηθή δηαίξεζε. Ο Ννκφο δηαηξείηαη δηνηθεηηθά ζε 2 επαξρίεο (Βέξνηαο θαη Νανχζεο) κε ηελ θάζε κία λα απνηειείηαη απφ 2 δήκνπο, 47 θνηλφηεηεο θαη 1 δήκν, 14 θνηλφηεηεο αληίζηνηρα. Δπίζεο ε πξψελ θνηλφηεηα Γηδά κεηαηξάπεθε ζε δήκν. Η δνκή απηή δηαηεξήζεθε κέρξη ην 1998, κε θάπνηεο κηθξέο δηαζπάζεηο θαη ζπλελψζεηο πνπ έγηλαλ ζηνπο δήκνπο θαη ζηηο θνηλφηεηεο, φπνπ εθαξκφζζεθε ην πξφγξακκα «Ισάλλεο Καπνδίζηξηαο» θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα. Χάξηεο 1. Γηνηθεηηθή δηαίξεζε Ν. Ηκαζίαο Δπίζεο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη αιιαγέο έγηλαλ θαη ζηηο νλνκαζίεο ησλ νηθηζκψλ. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ νη νηθηζκνί Γηδά, Μπάξκπεο θαη Κνχηιεο, Σνπξθνρψξηνλ, Μηθξνγνχδηνλ, Γηάλληζζα, Κνπκαλίηζηνλ θαη Βάιηνο πνπ κεηνλνκάζηεθαλ θαη απνηεινχλ ηνπο ζεκεξηλνχο νηθηζκνχο Αιεμάλδξεηα, Βεξγίλα, Παηξίδα, Μαθξνρψξη, Αγ. Γεψξγηνο, Κνκλήλεην θαη Αξράγγεινο αληίζηνηρα. 3. Πληθςζμιακά σαπακηηπιζηικά Η εμέιημε ηνπ πιεζπζκνχ ζηνλ Ννκφ Ηκαζίαο ζεκαηνδνηείηε ηφζν απφ ηα γεσκνξθνινγηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, φζν θαη απφ ηελ γεσγξαθηθή ηνπ ζέζε.h γεηηλίαζε ηνπ Ννκνχ κε ην δεχηεξν κεγαιχηεξν αζηηθφ θέληξν ηεο ρψξαο, ηελ Θεζζαινλίθε, είλαη γεγνλφο πνπ επεξεάδεη θαηά έλα κεγάιν βαζκφ ηα πιεζπζκηαθά κεγέζε ηνπ λνκνχ, αθνχ ην αζηηθφ θέληξν ηεο ζεζζαινλίθεο αζθεί έληνλεο ειθηηθέο δπλάκεηο ζε φιεο ηηο πφιεηο ηεο βνξείνπ Διιάδαο, πφζν κάιινλ γηα φζεο ζπλνξεχνπλ καδί ηεο.

4 Χάξηεο 3. Πιεζπζκηαθή θαηαλνκή αλά Γήκν Χάξηεο 4. Πιεζπζκηαθή θαηαλνκή αλά Γήκν γηα ην 1991 γηα ην 2001 ην Ννκφ νη δήκνη Βέξνηαο, Νανχζεο θαη Αιεμάλδξεηαο αληηζηνηρνχλ, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνπο παξαθάησ ράξηεο (ράξηεο 3.1 θαη 3.2) ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ θαη απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη δεπηεξνγελείο θαη ηξηηνγελείο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ ππάξρνπλ ζ απηέο ηηο πεξηνρέο, επεηδή αθξηβψο ιεηηνπξγνχλ ζαλ καγλήηεο γηα ηνλ πιεζπζκφ, ηνπο αλάγνπλ ζε αζηηθνχο δήκνπο, θαη επεξεάδνπλ αλακθηζβήηεηα ηελ πιεζπζκηαθή ηνπο εμέιημε κέζα ζηνλ ρξφλν. Οη δήκνο Βέξνηαο φπσο θαίλεηαη ζηνλ ράξηε 3.3 αθνινπζεί κηα απμεηηθή πνξεία ζην ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ πιεζπζκνχ ηελ πεξίνδν πνπ νθείιεηαη ζηελ ζπγθέληξσζε ζ απηφλ, δεπηεξνγελψλ θαη ηξηηνγελψλ δξαζηεξηνηήησλ, ελψ αληίζεηα ζην δήκν Νανχζεο παξαηεξείηαη κηα ζρεηηθή κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ πνπ νθείιεηαη απφ ηελ θαζνδηθή πνξεία ηνπ θιάδνπ ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο, πνπ απνηεινχζε βαζηθή πεγή εηζνδεκάησλ γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ πνιηηψλ ηνπ Γήκνπ. ην δήκν Αιεμάλδξεηαο παξαηεξείηαη κηα χθεζε ζην ξπζκφ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ζπκβαδίδεη κε ηε γεληθφηεξε εηθφλα ηνπ Ννκνχ. Οη ππφινηπνη δήκνη πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο εκηαζηηθνί θαη αγξνηηθνί, παξαηεξείηαη κηα γεληθφηεξε κείσζε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ, δηφηη σο θχξηα αζρνιία είραλ ηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη ν ηειεπηαίνο έρεη κηα πηψζε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Σέινο, ν δήκνο Πιαηέσο πνπ αλήθεη ζηελ πξνεγνχκελε θαηεγνξία παξνπζηάδεη κηα δηαθνξεηηθή νηθνλνκηθή θαη πιεζπζκηθαή πνξεία πνπ νθείιεηαη ζηελ χπαξμε ζηνλ δήκν, ζηδεξνδξνκηθνχ ζηαζκνχ ν νπνίνο εμεππξεηεί ηελ εκπνξηθή-κεηαθνξηθή ιεηηνπξγία ηνπ σο δηακεηαθνκηζηηθνχ θέληξνπ πξνο ηελ Νφηηα Διιάδα. Χάξηεο 2. Χαξηνγξαθηθή απεηθόληζεο πιεζπζκηαθήο κεηαβνιήο γηα ηε δεθαεηία Δείκτες Φσσικής Κίνησης Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε κειέηε ηνπ δείθηε ζλεζηκφηεηαο θαηά ηε δεθαεηία ζην Ν. Ηκαζίαο θαζψο απνηειεί ζρήκα νμχκσξν ε αχμεζε ηνπ κέζνπ φξνπ δσήο θαη ε αχμεζε απηνχ ηνπ δείθηε. πγθεθξηκέλα ν ελ ιφγσ δείθηεο έρεη απμεζεί ζηνλ αζηηθφ θαη ζηνλ

5 εκηαζηηθφ ρψξν αληίζεηα κε ηνλ αγξνηηθφ ρψξν φπνπ παξαηεξείηαη κείσζε ηνπ δείθηε. Σν γεγνλφο απηφ δηθαηνινγείηαη απφ ηελ αιιαγή ζηε δνκή ηνπ πιεζπζκνχ (αχμεζε ησλ ειηθησκέλσλ ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο ειηθίεο). ηνλ αγξνηηθφ ρψξν παξαηεξείηαη κείσζε θαζψο ν Ν. Ηκαζίαο δηαζέηεη αγξνηηθέο εθηάζεηο θαη ε νηθνλνκία ηνπ ζηεξίδεηαη ζηε γεσξγία (Δ..Τ.Δ., 2010). πλνςίδνληαο, ην γεγνλφο ηεο αχμεζεο ηνπ δείθηε ζλεζηκφηεηαο απνηππψλεη ηε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Ννκνχ.(Κνηδακάλεο θαη Αλδξνπιάθε, 2000) Όζνλ αθνξά ζην δείθηε γελλεηηθφηεηαο, ζε επίπεδν Ννκνχ παξαηεξείηαη κηα πηψζε ηεο ηάμεσο ηνπ 0,01 απφ ην 1991 έσο ην Σελ ίδηα αθξηβψο εηθφλα παξνπζηάδεη θαη ν αζηηθφ ρψξνο ηνπ Ννκνχ θαηαγξάθνληαο αλάινγε πηψζε. ηνλ αγξνηηθφ ρψξν παξαηεξείηαη έληνλε κείσζε ελψ ζηνλ εκηαζηηθφ ρψξν ε ηηκή δηπιαζηάδεηαη. Σα θαηλφκελα απηά εμεγνχληαη απφ ην γεγνλφο ηεο πξνζέθιπζεο λέσλ απφ αζηηθά θέληξα θαη άξα ηελ εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε απφ αγξνηηθέο ζε αζηηθέο θαη εκηαζηηθέο πεξηνρέο. (Δ..Τ.Δ, 2010) Σε δεθαεηία έγηλε ε πνιππιεζέζηεξε κεηαλάζηεπζε πξνο ηνλ Ννκφ θηάλνληαο ην 20,1% ηνπ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ. Δπηπιένλ, ηελ ίδηα δεθαεηία παξαηεξείηαη κεηαθίλεζε πιεζπζκνχ απφ αγξνηηθέο ζε αζηηθέο πεξηνρέο ηνπ λνκνχ. Οη πεξηζζφηεξνη εμ απηψλ είραλ ειηθία εηψλ (46,82%), ελψ αμηφινγνο ήηαλ ν αξηζκφο εθείλσλ πνπ αλαρψξεζαλ κε ειηθία έσο 19 εηψλ(30,3%) θαη ειηθία εηψλ(17,15%). πλνιηθά, ν Ν. Ηκαζίαο έρεη κηθξφηεξν πνζνζηφ αιινδαπψλ θαη εηεξνδεκνηψλ απφ ην αληίζηνηρν ζε επίπεδν ρψξαο (0,28% θαη 41,6% αληίζηνηρα) (Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Ηκαζίαο, 2010). 3.3 Ηλικιακοί Δείκτες Παξάιιεια κε ηνπο παξαπάλσ δείθηεο ν εξεπλεηήο έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ θαη κηα ζεηξά απφ δείθηεο αλάιπζεο ζρεηηθά κε ηε δνκή ηνπ πιεζπζκνχ σο πξνο ζπγθεθξηκέλεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο νη νπνίεο εκθαλίδνπλ ηδηαίηεξν θνηλσληθφ ελδηαθέξνλ (φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη λένη, νη ειηθησκέλνη, ην εξγαηηθφ δπλακηθφ θιπ). Έηζη, έρνπκε: α) ηνλ δείθηε γήξαλζεο θαη β) ηνλ δείθηε εμάξηεζεο (Κνηδακάλεο & Αλδξνπιάθε,2000) Ο δείθηεο γήξαλζεο εξκελεχεηαη σο εμήο: πφζνη ειηθησκέλνη (>65 εηψλ) αλαινγνχλ ζε 100 λένπο (0-14 εηψλ), ψζηε ζην 100 λα ππάξρεη 1-1 αληηζηνηρία ειηθησκέλσλ θαη λέσλ. (Κνηδακάλεο & Αλδξνπιάθε,2000) ε φηη αθνξά ηελ ρψξα, ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο απμήζεθε θαηά 55%. Έηζη απφ 71 άηνκα ειηθίαο (65+) πνπ αλαινγνχζαλ ζε 100 άηνκα (0-14) θαηά ην 1991, ην 2001 αλαινγνχλ 110. Σελ ίδηα πεξίπνπ εηθφλα παξνπζηάδνπλ θαη νη δήκνη ηνπ Ννκνχ Ηκαζίαο. Αξρηθά ην έηνο 1991, κφλν ν δήκνο Μαθεδνλίδνο παξνπζηάδεηαη γεξαζκέλνο κε ηηκή ηνπ δείθηε ίζε κε 107. Σν έηνο 2001, ην θαηλφκελν ηεο γήξαλζεο «εμαπιψλεηαη» θαη ζηνπο ππφινηπνπο δήκνπο ηνπ Ννκνχ κε απνηέιεζκα νη κφλνη δήκνη πνπ δελ είλαη γεξαζκέλνη είλαη νη Βέξνηαο θαη Αιεμάλδξεηαο θαη Απ. Παχινπ (δείθηεο γεξαζκνχ: 87, 74 θαη 92 αληίζηνηρα). Σν θαηλφκελν ηεο γήξαλζεο παξαηεξείηαη ζε πεξηνρέο κε ρακειφ δείθηε γελλεηηθφηεηαο αιιά θαη ζλεζηκφηεηαο. Η κείσζε ησλ γελλήζεσλ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ ζε κηα πεξηνρή. Ο δείθηεο εμάξηεζεο είλαη ε αλαινγία κε-ελεξγνχ πιεζπζκνχ ειηθηψλ 0-14 θαη άλσ ησλ 65 ζε ζρέζε κε ην δπλεηηθά ελεξγφ πιεζπζκφ (ειηθίεο εηψλ) (Κνηδακάλεο & Αλδξνπιάθε,2000). Η κείσζε ησλ ειηθηψλ 0-14 νθείιεηαη θπξίσο ζηε κείσζε ηεο γνληκφηεηαο ηεο δεθαεηίαο ππφ εμέηαζε ζηελ νπνία αλήθνπλ νη ειηθίεο 0-10 ην Δπίζεο ε δπλακηθφηεηα ηεο γνληκφηεηαο ησλ πξνεγνχκελσλ γελεψλ (δεθαεηία ηνπ 1960, φπνπ είρακε πεξίνδν απμεκέλσλ γελλήζεσλ) ηξνθνδφηεζε κε πιεζπζκφ ηηο ειηθηαθέο νκάδεο εηψλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90. Ο Ννκφο Ηκαζίαο ζην ζχλνιν ησλ Γήκσλ ηνπ παξνπζηάδεη αχμεζε ηνπ δείθηε εμάξηεζεο. Υαξαθηεξηζηηθά, ν Γήκνο Βέξνηαο ην 2001 παξνπζηάδεη αλαινγία 48 εμαξηεκέλσλ αηφκσλ ζε 100 άηνκα (15-64), έλαληη 46 πνπ είρε ην Ωζηφζν πνιχ πην ξαγδαία κεηαβνιή έρεη ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο ζηνλ Γήκν Βεξγίλαο (απφ 41 άηνκα ζε 59), πνπ είλαη έλαο απφ ηνπο αγξνηηθνχο Γήκνπο ηνπ Ννκνχ. απηή ηελ πεξίπησζε, ηδηαίηεξα απφ ην παξάδεηγκα ηνπ Γ. Βεξγίλαο, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε κεηαβνιή απηή ζηεξίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ κείσζε ηνπ παξαγσγηθνχ πιεζπζκνχ, ιφγσ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αζηηθνπνίεζεο. 3.4 Εθνολογικά Χαρακτηριστικά Όζνλ αθνξά ηα εζλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Ν.Ηκαζίαο, ηελ πεξίνδν εθδφζεθε έλαο κεγάινο αξηζκφο αδεηψλ παξακνλήο αιινδαπψλ γηα επνρηαθή εξγαζία. Σν γεγνλφο απηφ δηθαηνινγείηαη απφ ηελ χπαξμε κεγάισλ αγξνηηθψλ εθηάζεσλ θαη θαη επέθηαζε ηελ κεγάιε πξνζθνξά εξγαζίαο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα παξαγσγήο. Οη δήκνη κε ηνλ κηθξφηεξν αξηζκφ έθδνζεο αδεηψλ είλαη νη Βεξγίλαο, Νάνπζαο θαη Μαθεδνλίδνο θαηά θζίλνπζα ζεηξά. Απηφ ηεθκεξηψλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη κεγάιεο θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο ηνπ Γ.Βεξγίλαο είλαη δεζκεπκέλεο απφ ηελ αξραηνινγία. Ο Γ.Νάνπζαο έρεη ζηξαθεί πξνο ηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα

6 παξαγσγήο θαη ε αλάγθεο ηνπ πξσηνγελή θαιχπηνληαη θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο απφ ηνπο γεγελείο θαηνίθνπο ελψ ν Γ.Μαθεδνλίδνο απνηειείηαη θπξίσο απφ δαζηθέο θαη αλαδαζσηέεο εθηάζεηο. Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ αδεηψλ αθνξνχζε αιινδαπνχο κε αιβαληθή ππεθνφηεηα ελψ αθνινπζνχλ νη Βνχιγαξνη, Γεσξγηαλνί, Ρνπκάλνη θαη Οπθξαλνί, γεγνλφο αλακελφκελν ιφγσ ηεο γεηηλίαζεο ηεο Διιάδαο κε ηηο Βαιθαληθέο ρψξεο. Οη πεξηζζφηεξνη εμ απηψλ είραλ ειηθία εηψλ (46,82%), ελψ αμηφινγνο ήηαλ ν αξηζκφο εθείλσλ πνπ αλαρψξεζαλ κε ειηθία έσο 19 εηψλ(30,3%) θαη ειηθία εηψλ(17,15%). πλνιηθά, ν Ν. Ηκαζίαο έρεη κηθξφηεξν πνζνζηφ αιινδαπψλ απφ ην αληίζηνηρν ζε επίπεδν ρψξαο (0,28 %) (Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Ηκαζίαο, 2010). 4. Κοινυνικοοικονομικά ζηοισεία Kαηά ηε δεθαεηία , ν νηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο απμήζεθε θαηά 18%, αθνινπζψληαο ηελ αληίζηνηρε αχμεζε ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ ηνπ Ν. Θεζζαινλίθεο (22,3%). Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηνλ νηθνλνκηθά κε ελεξγφ πιεζπζκφ, ν νπνίνο απμήζεθε θαηά 7,5% ζην Ν. Ηκαζίαο θαη θαηά 9% ζην Ν. Θεζζαινλίθεο. Η εθηεηακέλε αζηηθνπνίεζε πνπ αθνινπζεί ηελ επφκελε δεθαεηία ζην Ν. Θεζζαινλίθεο επεξεάδεη ην Ν. Ηκαζίαο θαη έρεη σο απνηέιεζκα κηθξφηεξε αχμεζε (8%) ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ γηα ηε δεθαεηία ηε ζχλζεζε ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ ην 1991 θαη ην 2001 ππεξηζρχνπλ νη άλδξεο φπσο άιισζηε ζπκβαίλεη θαη ζηε ρψξα. Σν πνζνζηφ αλεξγίαο ζην Ν. Ηκαζίαο, αθνινχζεζε αλνδηθή πνξεία (απφ 8% ζε 11,1%) φπσο θαη ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο θαηά ηε δεθαεηία Σν πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ λέσλ ζην Ν. Ηκαζίαο απμήζεθε θαηά ηελ ίδηα δεθαεηία απφ 48,3% ζε 54,3%, ελψ ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο κεηψζεθε. Απηφ έγηλε ίζσο γηαηί νη λένη επειέγνπλ λα κελ αζρνιεζνχλ κε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ νηθνλνκία ηνπ Ννκνχ. ρεηηθά κε ηε ζχλζεζε ηεο αλεξγίαο θαηά θχιν ζην Ννκφ γηα ην 1991, φπσο θαη ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο ην πνζνζηφ ησλ άλεξγσλ αλδξψλ ζε ζρέζε κε ηνλ νηθνλνκηθά ελεξγφ πιεζπζκφ ηνπο είλαη κεγαιχηεξν απ φηη ησλ γπλαηθψλ. Ο Ν. Ηκαζίαο ραξαθηεξίδεηαη σο αγξνηηθφο λνκφο θαζψο ηα πνζνζηά απαζρνινχκελσλ ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα είλαη ηδηαίηεξα πςειά. Σν1981, ν πξσηνγελήο ηνκέαο ζηε ρψξα απαζρνινχζε ην 28,64% ελψ ζην Ν. Ηκαζίαο ην 41,44%. Μεηά ην 1991, ηα πνζνζηά ζηνπο ηξεηο ηνκείο αιιάδνπλ θαζψο ην θαηλφκελν ηεο ηξηηνγελνπνίεζεο επεξεάδεη θαη ην Ν. Ηκαζίαο ρσξίο φκσο λα αιιάδεη ν αγξνηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ (πξσηνγελήο ηνκέαο 35,34%, κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία 17,53%, ππεξεζίεο 17,33% θαη εκπφξην 14,73%). Σρήκα 1. Τξηγωληθό δηάγξακκα εμεηδίθεπζεο Γήκωλ Ν.Ηκαζίαο ζηνπο ηνκείο παξαγωγήο Σρήκα 2. Τξηγωληθό δηάγξακκα εμεηδίθεπζεο Γήκωλ Ν.Ηκαζίαο ζηνπο ηνκείο παξαγωγήο Ο Ν. Ηκαζίαο, απνηειεί κηα αγξνηηθή πεξηνρή κε πςειά πνζνζηά γεσξγηθήο (87% ακηγψο γεσξγηθή γε) θαη αξδεπφκελεο γεο θαη απηφ γηαηί ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ είλαη πεδηλφο. Δπίζεο παξνπζηάδεη πςειά πνζνζηά δαζψλ θαη βνζθνηφπσλ ζε ζρέζε κε ηελ ππφινηπε Πεξηθέξεηα ιφγσ ηνπ επλντθνχ πςεινχ πςνκέηξνπ. Όζνλ αθνξά ην εκπφξην, ν Ν. Ηκαζίαο κηκνχκελνο ην Ν. Θεζζαινλίθεο νξγάλσζε ηηο εκπνξηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ έηζη ψζηε λα εμαξηάηαη ζε κηθξφ βαζκφ απφ ην εκπφξην ηεο Θεζζαινλίθεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα ε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο πνιιψλ επηρεηξήζεσλ απνηειεί ελδεηθηηθφ ηεο θαθήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ Ννκνχ.

7 ρεηηθά κε ηνλ θνηλσληθφ εμνπιηζκφ ηνπ Ννκνχ εληνπίδνληαη ζρνιηθέο κνλάδεο φισλ ησλ βαζκίδσλ αθφκα θαη εηδηθά ζρνιεία, 2 ηκήκαηα ΑΔΙ θαη δπν λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο, σζηφζν ν Ννκφο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη πεξίζαιςεο εμαξηάηαη ζε κεγάιν πνζνζηφ απφ ην Ν. Θεζζαινλίθεο (ΔΤΔ, 2010). Σρήκα 3. Κνηλωληθννηθνλνκηθή ζηινπέηα Lebret γηα ην Ν. Ηκαζίαο ην 1991 θαη ην Πεπιβαλλονηική ανάλςζη Ο Ννκφο ραξαθηεξίδεηαη αγξνηηθφο θαζψο ν θχξηνο ηνκέαο απαζρφιεζεο ησλ θαηνίθσλ ηνπ είλαη απηφο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο, κε έκθαζε ζηηο εληαηηθέο θαιιηέξγεηεο (θξνχηα, ηεχηια, βακβάθη, θεπεπηηθά, θ.ά.) αιιά θαη ζηελ θηελνηξνθία. Σν έδαθνο ηνπ λνκνχ είλαη θαηά 49,85% νξεηλφ (άλσ ησλ 600 κ.), 5,00% εκηνξεηλφ ( κ.) θαη 46,15% πεδηλφ (θάησ ησλ 200 κ.). Σν πεδηλφ ηκήκα έρεη έθηαζε 767km2 θαη ζε απηφ αλαπηχζζνληαη νη πεξηζζφηεξνη νηθηζκνί ηνπ λνκνχ φπσο θαη ε πιεηνλφηεηα ησλ βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ κνλάδσλ θαη δπλακηθψλ θαιιηεξγεηψλ. Σν εκηνξεηλφ ηκήκα ηνπ θαηαιακβάλεη πεξίπνπ 85 km 2 ελψ ην νξεηλφ ηκήκα έρεη έθηαζε 857 km2 θαη ζην ζχλνιφ ηνπ θαηαιακβάλεηαη απφ ηκήκαηα δχν κεγάισλ νξνζεηξψλ, ηνπ Βεξκίνπ θαη ησλ Πηεξίσλ (Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, 2004). Όζνλ αθνξά ηελ πδξνγξαθία ηνπ Ννκνχ, ηα 16 η.ρικ. απφ ηα η.ρικ. ηεο έθηαζήο ηνπ είλαη εζσηεξηθά χδαηα ελψ νη δπν θχξηνη πνηακνί πνπ δηαξξένπλ ηελ πεξηνρή είλαη ν Αιηάθκνλαο θαη ν Λνπδίαο κε κήθνο 320 θαη 32 ρικ. αληίζηνηρα. Ο Σξηπφηακνο, ην κεγάιν Ρέκα, ε Αξάπηηζα, ην ξέκα Κνπξίρα θαη ν Κξαζνπνχιεο απνηεινχλ κηθξφηεξνπο πνηακνχο θαη ξέκαηα πνπ δηαξξένπλ ηελ πεξηνρή (ηακαηειάηνο, 2006). Σν θιίκα ηνπ είλαη θαηά βάζε επεηξσηηθφ. ηηο εθβνιέο ησλ πνηακψλ Λνπδία θαη Αιηάθκνλα, νη νπνίεο πξνζηαηεχνληαη απφ ηε ζπλζήθε Ramsar, ην θιίκα ραξαθηεξίδεηαη κεζνγεηαθφ. Η παξάθηηα δψλε ηνπ λνκνχ είλαη πεξηνξηζκέλε θαη πεξηιακβάλεη ην κηθξφ Γέιηα πνπ ζρεκαηίδνπλ νη εθβνιέο ηνπ Αιηάθκνλα θαη ηνπ Λνπδία (Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, 2004). Ο Ννκφο Ηκαζίαο έρεη αξθεηά πξνβιήκαηα ζην ζέκα ηεο πεξηβαιινληηθήο κφιπλζεο θπξίσο ζηηο εθβνιέο ηνπ Αιηάθκνλα αιιά θαη ζηα ΥΤΣΑ πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή. Η ξχπαλζε ηνπ Ννκνχ Ηκαζίαο πξνέξρεηαη θπξίσο απφ αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα νη πνηακνί ηνπ Ννκνχ θαη ηδηαίηεξα ε Σάθξνο «66» θηλδπλεχνπλ άκεζα απφ ηε κεγάιε ξχπαλζε, ιφγσ ηνπ φηη είλαη απνδέθηεο ιπκάησλ ησλ θνλζεξβνπνηείσλ, πνπ ζηε κεγάιε ηνπο πιεηνςεθία δελ δηαζέηνπλ ζπζηήκαηα αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο (βηνινγηθνχο θαζαξηζκνχο) θαη κε άκεζν αληίθηππν ηε κφιπλζε ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα, ηελ θαθή πνηφηεηα λεξνχ άξδεπζεο θιπ. Δπίζεο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί ε κφιπλζε ηνπ ππεδάθνπο φζν θαη ηνπ ππφγεηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα απφ ηελ αιφγηζηε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ θαη ιηπαζκάησλ. Αμηνζεκείσηε ελέξγεηα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο απνηειεί ε Έγθξηζε Πεξηθεξεηαθνχ ρεδηαζκνχ Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ θαη νη θαηεπζχλζεηο πνπ δίλνληαη γηα ηε δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία κνλάδσλ πγξψλ απνβιήησλ θαη απνξξηκκάησλ ηεο ΠΚΜ (http://dipexo.rcm.gr/).

8 Χάξηεο 5. Χαξηνγξαθηθή απεηθόληζε πεξηβαιινληηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 6. Οικιζηικά δίκηςα- Ιεπαπσήζειρ και εξαπηήζειρ Η ηεξάξρεζε ησλ νηθηζκψλ αθνινπζεί κε ζπγθεθξηκέλεο παξαιιαγέο ην πξφηππν ησλ λνκψλ ηεο Υψξαο. Η Βέξνηα σο πξσηεχνπζα θαη θπξίαξν αζηηθφ θέληξν ηνπ Ννκνχ απνηειεί ηνλ πφιν Χάξηεο 6. Χαξηνγξαθηθή απεηθόληζε νηθηζηηθώλ δηθηύωλ, ηεξαξρήζεωλ θαη εμαξηήζεωλ νηθηζκώλ έιμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο πεξηνρήο. Η δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηα αλζξσπνγεσγξαθηθά πξφηππα άιισλ λνκψλ είλαη ε χπαξμε αθφκε δχν ηζρπξψλ πφισλ αλάπηπμεο. Η Νάνπζα θαη ε Αιεμάλδξεηα είλαη ηα αζηηθά θέληξα δεπηέξνπ βαζκνχ πνπ δηαηεξνχλ εληζρπκέλν ξφιν ζπγθέληξσζεο δξαζηεξηνηήησλ. Έηζη έρνπκε ηειηθά ηελ χπαξμε ηξηψλ δσλψλ επηξνήο εληφο ηνπ λνκνχ. Απηφ θαίλεηαη μεθάζαξα κε ηελ ρξήζε ηνπ ράξηε. 7. Βιβλιογπαθία Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξνηαμίαο ηεο ΠΚΜ, εχξεζε ζηελ ηζηνζειίδα: (επίζθεςε 05/05/10) ΔΤΔ, 2010, εχξεζε ζηελ ηζηνζειίδα: (επίζθεςε 05/05/10) Κνηδακάλεο Β., Αλδξνπιάθε Α., 2000: Οη ρωξηθέο δηαζηάζεηο ηωλ δεκνγξαθηθώλ εμειίμεωλ ηεο Διιάδνο , κηα πξώηε πξνζέγγηζε, εχξεζε ζηελ ηζηνζειίδα: (επίζθεςε 22/05/10) Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Ηκαζίαο, Γηεχζπλζε, Γηνηθεηηθψλ- Σκήκα Απαζρφιεζεο, 2010 ηακαηειάηνο Μ., Βάκβα-ηακαηειάηνπ Φ., 2006: Γεωγξαθηθό Λεμηθό ηεο Διιάδνο, Δθδνηηθή Δξκήο ΔΠΔ, Αζήλα Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο& Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, 2004: Πεξηθεξεηαθό Πιαίζην Χωξνηαμηθνύ Σρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ αλάπηπμεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, 5-7

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οη Γεκόζηεο Υπεξεζίεο Απαζρόιεζεο ζηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

Οη Γεκόζηεο Υπεξεζίεο Απαζρόιεζεο ζηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Δηζαγσγή... 3 Κεθάιαην πξψην... 7 Ζ αγνξά εξγαζίαο... 7 Γαιιία... 8 Γεξκαλία... 11 Διιάδα... 15 Ηξιαλδία... 16 Κχπξνο... 18 Ληζνπαλία... 19 Μεγάιε Βξεηαλία... 20 νπεδία... 21 Φηλιαλδία...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΙΡΔΗ ΣΟΤ Ν. ΚΑΡΓΙΣΑ

ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΙΡΔΗ ΣΟΤ Ν. ΚΑΡΓΙΣΑ ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΙΡΔΗ ΣΟΤ Ν. ΚΑΡΓΙΣΑ εξαθείκ Πνιύδνο 1 & ηαπξνύια Αζάλαηνπ 2 Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη Πεξ. Αλάπηπμεο Πεξίιεςε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ- ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Σν επίπεδν πγείαο ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνύ ηνπ Ννκνύ Κπθιάδωλ Δπηβιέπνπζα: Γξ. ΑΝΓΡΗΧΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΑΠΟΛΤΣΔ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ Καηαξξάθηεο Κεξαηίηηδα απφ έθζεζε Νεπξνηξνθηθή θεξαηίηηδα Κεξαηφθσλνο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Οπγάνυζη και Λειηοςπγία ςνεηαιπιζηικών Οπγανώζευν. Μελέηη Πεπίπηυζηρ για ηην Ένυζη Γαζικών και Γευπγικών ςνεηαιπιζμών Απναίαρ Υαλκιδικήρ.

Οπγάνυζη και Λειηοςπγία ςνεηαιπιζηικών Οπγανώζευν. Μελέηη Πεπίπηυζηρ για ηην Ένυζη Γαζικών και Γευπγικών ςνεηαιπιζμών Απναίαρ Υαλκιδικήρ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Οπγάνυζη και Λειηοςπγία ςνεηαιπιζηικών Οπγανώζευν. Μελέηη Πεπίπηυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΒΗΧΗΜΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖΝ ΝΖΟ ΊΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ, ΔΞΔΛΗΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ7ΛΛ-ΘΗ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΘΕΜΑ 2 «Έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων» της ΠΚΜ.

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ7ΛΛ-ΘΗ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΘΕΜΑ 2 «Έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων» της ΠΚΜ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Συνεδρίασης 17η/30-07-2013 Αριθμ. Απόφασης 156 ΘΕΜΑ 2 «Έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ-ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΧΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ-Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάθεζη ορθοεικόνφν LSO ζηο διαδίκησο με ελεύθερο λογιζμικό. Διεπζέξηνο Σνπξλάο Γξ. Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΔΜΠ ltournas@gmail.com

Γιάθεζη ορθοεικόνφν LSO ζηο διαδίκησο με ελεύθερο λογιζμικό. Διεπζέξηνο Σνπξλάο Γξ. Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΔΜΠ ltournas@gmail.com Γιάθεζη ορθοεικόνφν LSO ζηο διαδίκησο με ελεύθερο λογιζμικό Διεπζέξηνο Σνπξλάο Γξ. Σνπνγξάθνο Μεραληθφο ΔΜΠ ltournas@gmail.com Περίληυη Η δηάζεζε ςεθηαθψλ νξζνεηθφλσλ κεγάιεο θιίκαθαο ζην δηαδίθηπν βαζίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ 2011-2014

ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ 2011-2014 ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΤ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ 2011-2014 Α' Φάζε. ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο Τθηζηάκελε Καηάζηαζε ηξαηεγηθή ηνπ Ο.Σ.Α. Οθηώβξηνο 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.... ΔΗΑΓΩΓΖ... 4 1.1. Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ Ο.Σ.Α 4 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Επηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο «ΤΓΕΘΑ & ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΧΗ» Θλζηηηνύην Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο Θεζζαιίαο ΕΚΕΣΑ Τπεύζπλνο Έξγνπ ΚΡΗΠΘ: Ηιίαο Υνύζηεο Βόλος, Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Γνκή παξνπζίαζεο Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Χαξηνγξάθεζε εμαγσγψλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν Βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί αλά πεξηθέξεηα θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 2012-13: ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΣΗ ΜΙΚΡΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ; ηαύπορ Ιυαννίδηρ. Ιυάννηρ Γιυηόποςλορ

Η ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 2012-13: ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΣΗ ΜΙΚΡΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ; ηαύπορ Ιυαννίδηρ. Ιυάννηρ Γιυηόποςλορ ΙΓΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΡΔΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας»

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΕ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή απασχόλησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΠΣΔΓΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ «ΘΑΙΑΘΗ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΞΟΝΗΝΛΡΥΛ»

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΠΣΔΓΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ «ΘΑΙΑΘΗ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΞΟΝΗΝΛΡΥΛ» ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΠΣΔΓΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ «ΘΑΙΑΘΗ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΞΟΝΗΝΛΡΥΛ» ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ, ΗΝΙΗΝΠ 2013 Ξίλαθαο πεξηερνκέλσλ 1. ΕΙΑΓΩΓΗ... 4 Ο Ελληνικός Αγροτικός Σομέας... 4 2. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ Δ ΜΗΚΡΑ ΝΖΗΑ. Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΚΑΛΤΜΝΟΤ

ΣΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ Δ ΜΗΚΡΑ ΝΖΗΑ. Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΚΑΛΤΜΝΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ & ΑΓΡΟΝΟΜΧΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΥΔΓΗΑΜΟ, ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

PLANET OF SLUMS Ο εθθπιηζκφο ησλ πφιεσλ θαη ην άηππν πξνιεηαξηάην

PLANET OF SLUMS Ο εθθπιηζκφο ησλ πφιεσλ θαη ην άηππν πξνιεηαξηάην Mike Davis PLANET OF SLUMS Ο εθθπιηζκφο ησλ πφιεσλ θαη ην άηππν πξνιεηαξηάην Θάπνηα ζηηγκή ηελ επφκελε ρξνληά, κηα γπλαίθα ζα γελλήζεη ζηελ Ajegunle, ηελ παξαγθνχπνιε ηνπ Ιάγνο έλαο λένο άληξαο ζα εγθαηαιείςεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες χολή Θετικών Επιστημών Σμήμα Βιολογίας Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Αναηολικής Μακεδονίας - Θράκης. Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Αλάιπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζην Νφκν Γσδεθαλήζσλ θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηε ηνπηθή νηθνλνκία.

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

Πξνο: Κνηλ.: Θέκα: «Τπφκλεκα πξνβιεκάησλ θαη πξνηάζεσλ απφ ην Παξάξηεκα καο γηα ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία κε έκθαζε ζηελ Π.Δ. εξξψλ»

Πξνο: Κνηλ.: Θέκα: «Τπφκλεκα πξνβιεκάησλ θαη πξνηάζεσλ απφ ην Παξάξηεκα καο γηα ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία κε έκθαζε ζηελ Π.Δ. εξξψλ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία

Διαβάστε περισσότερα

Θεσξεηηθφ Πιαίζην 4 ΓΔΝΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ

Θεσξεηηθφ Πιαίζην 4 ΓΔΝΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Δηζαγσγή 1 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ πξαγκαηηθφηεηα ζην ρψξν ηεο πγείαο ζήκεξα, ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιπάξηζκεο δπζρέξεηεο ζε φια ηα επίπεδα πεξίζαιςεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα πξνβιήκαηα ζηελ πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε, θπξίσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ/ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ / Μ Β Α Δxecutive 2010/2011 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα