Βαζηθέο αξρέο ζπγγξαθήο επηζηεκνληθώλ εξγαζηώλ Νηθόιανο Παπάλαο Δπίθ. Καζεγεηήο Παζνινγίαο Β Παζνινγηθή Κιηληθή ΓΠΘ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βαζηθέο αξρέο ζπγγξαθήο επηζηεκνληθώλ εξγαζηώλ Νηθόιανο Παπάλαο Δπίθ. Καζεγεηήο Παζνινγίαο Β Παζνινγηθή Κιηληθή ΓΠΘ"

Transcript

1 Βαζηθέο αξρέο ζπγγξαθήο επηζηεκνληθώλ εξγαζηώλ Νηθόιανο Παπάλαο Δπίθ. Καζεγεηήο Παζνινγίαο Β Παζνινγηθή Κιηληθή ΓΠΘ 2/4/2012 1

2 «Φιλοκαλούμεν ηε γαπ μεη' εςηελείαρ και θιλοζοθούμεν άνες μαλακίαρ». «Αγαπάκε ην σξαίν κε απιόηεηα θαη θηινζνθνύκε δίρσο καιζαθόηεηα». Θνπθπδίδνπ, «Πεξηθιένπο Δπηηάθηνο» (θεθ. 40)

3 Βαζηθέο αξρέο ζπγγξαθήο επηζηεκνληθώλ εξγαζηώλ 1) Σα είδε ησλ ηαηξηθώλ θεηκέλσλ 2) Η επηινγή ηνπ πεξηνδηθνύ 3) Σα ζηάδηα ηεο ζπγγξαθήο 4) Ο ηίηινο θαη ε πεξίιεςε 5) Η δνκή ηνπ θεηκέλνπ 6) Η ππνβνιή 7) πκπεξάζκαηα

4 1) Σα είδε ησλ ηαηξηθώλ θεηκέλσλ

5 Σα είδε ησλ ηαηξηθώλ θεηκέλσλ 1) Παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ 2) εηξά πεξηζηαηηθώλ 3) Πξσηόηππε εξεπλεηηθή εξγαζία 4) Αθεγεκαηηθή αλαζθόπεζε 5) πζηεκαηηθή αλαζθόπεζε 6) Μεηαλάιπζε 7) Γξάκκα ζηνλ εθδόηε 8) Άξζξν ζύληαμεο

6 H ππξακίδα ηεο αμηνπηζηίαο ΚΡΙΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ/ΔΓΚΤΡΟΣΗΣΑ

7 Papanas N, Lazarides MK. Writing a case report: polishing a gem? Int Angiol 2008;27:344-9.

8 Παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ: είδε 1) Η κνλαδηθή πεξίπησζε 2) Η λέα εκθάληζε δύν θαηαζηάζεσλ ζε κία πεξίπησζε 3) Η ζπάληα κε αλακελόκελε πξώηε εθδήισζε κηαο αζζέλεηαο 4) Η ζπάληα/απξνζδόθεηε εμέιημε ζηε δηάγλσζε ή ζηε ζεξαπεία 5) Η πεξίπησζε Μειέηεο N of 1 6) Έλα πνιύπινθν δηαγλσζηηθό πξόβιεκα 7) Η πεξίπησζε ξεθόξ 8) Η ηππηθή δηδαθηηθή πεξίπησζε ζπάληαο νληόηεηαο 9) Η ελ κέξεη αλακελόκελε παξαηήξεζε

9 Πξσηόηππε εξεπλεηηθή εξγαζία 1) Μειέηε αζζελώλ/καξηύξσλ: ζύγθξηζε σο πξνο παξάγνληεο θηλδύλνπ 2) πγρξνληθή κειέηε: ηνκή ζην ρξόλν θαη αλαδήηεζε ζπζρεηίζεσλ 3) Πξννπηηθή κειέηε: αλαδήηεζε απνηειέζκαηνο, π.ρ. ζεξαπείαο 4) Μειέηε θνόξηεο: πξννπηηθή κειέηε πιεζπζκνύ

10 Αλαζθόπεζε-Μεηαλάιπζε 1) Αθεγεκαηηθή αλαζθόπεζε: ρσξίο πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα 2) πζηεκαηηθή αλαζθόπεζε: κε απζηεξά πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα, αλαπαξαγώγηκε 3) Μεηαλάιπζε: εηζαγσγή δεκνζηεπκέλσλ κειεηώλ σο δεδνκέλσλ θαη λέα αλάιπζε βάζεη πξνθαζνξηζκέλσλ θξηηεξίσλ θαη εξσηεκάησλ

11 Papanas N, Georgiadis GS, Maltezos E, Lazarides MK. Letters to the editor: definitely not children of a lesser god. Int Angiol 2009;28:

12 Papanas N, Maltezos E, Lazarides MK. Editorials: a rose is a rose. Int Angiol 2009;28:

13 2) Η επηινγή ηνπ πεξηνδηθνύ

14 Πώο επηιέγσ ην πεξηνδηθό; 1) πλάθεηα αληηθεηκέλνπ 2) Σαρύηεηα αληαπόθξηζεο 3) Πνζνζηό απόξξηςεο 4) Αξηζκόο ηεπρώλ αλά έηνο 5) Αλάγλσζε από θύθιν ζπλαδέιθσλ 6) Κύξνο: ζπληειεζηήο απήρεζεο 7) Κόζηνο

15 πληειεζηήο απήρεζεο (Impact factor)

16 3) Σα ζηάδηα ηεο ζπγγξαθήο

17 α) ηελ αξρή: ηδέα-αλαδήηεζε!!

18 ηόρνο αλαδήηεζεο (1) Πξντόλ αλαδήηεζεο ηόρνο 0% επαηζζεζία 0% εηδηθόηεηα

19 ηόρνο αλαδήηεζεο (2) Πξντόλ αλαδήηεζεο ηόρνο 100% επαηζζεζία 20% εηδηθόηεηα

20 ηόρνο αλαδήηεζεο (3) ηόρνο Πξντόλ αλαδήηεζεο 100% επαηζζεζία 50% εηδηθόηεηα

21

22

23

24 AND Smoking Cancer Άξζξα θαη κε ηηο δύν ιέμεηο

25 OR Smoking Tobacco Άξζξα κε κία εθ ησλ δύν ιέμεσλ

26 NOT Cancer Smoking Άξζξα κε ηελ 1 ε αιιά όρη κε ηε 2 ε ιέμε

27

28 πλαθή άξζξα

29

30 Clinical queries

31 Clinical queries Search Terms

32 β) Μεηά ηελ αλαδήηεζε ε ζπγγξαθή

33 Οδεγίεο πξνο ηνπο ζπγγξαθείο

34 Γηαδηθαζία ζπγγξαθήο 1) Μεζνδνινγία θαη απνηειέζκαηα ή θύξηα ζεκεία παξνπζίαζεο 2) Εηζαγσγή θαη γεληθό κέξνο 3) πδήηεζε 4) ην ηέινο: πεξίιεςε κε έκθαζε ζηα θύξηα ζεκεία 5) Επαλέιεγρνο κεξηθέο κέξεο κεηά 6) Έιεγρνο από ηξίην, έκπεηξν νπδέηεξν άηνκν

35 4) Ο ηίηινο θαη ε πεξίιεςε

36 Ο ηίηινο Πεξηεθηηθόο, όρη ππεξβνιηθά κεγάινο Έκθαζε ζην θύξην εύξεκα ηεο κειέηεο (θαηά πξνηίκεζε) Αλαθνξά ζην είδνο ηεο κειέηεο Όρη ζπληκήζεηο Αθεξεκέλεο έλλνηεο: κόλν ζε αλαζθνπήζεηο Λνγνπαίγληα; Ρεηνξηθά εξσηήκαηα;

37 N. Papanas, E. Maltezos, D. Mikahilidis. Metformin: Diamonds are forever. Expert Opin Pharmacother 2009; 10: /4/

38 Vasa 2011;40: /4/

39 Angiology 2011

40 Δίδε πεξίιεςεο 1) Γνκεκέλε (structured): εηζαγσγή, ζθνπόο, αζζελείο θαη κέζνδνο, απνηειέζκαηα, ζπκπεξάζκαηα 2) Με δνκεκέλε (unstructured): ζπαληόηεξε, ιηγόηεξεο ιέμεηο, θαηαιιειόηεξε γηα αλαζθνπήζεηο

41 Η πεξίιεςε πλήζσο κέρξη 250 (ή 200 ιέμεηο) Κεληξηθή ηδέα κειέηεο/παξνπζίαζεο θνπόο, θπξηόηεξα ζεκεία κεζόδνπ Κπξηόηεξα, θπξίσο ζεηηθά απνηειέζκαηα πκπεξάζκαηα

42 Η πεξίιεςε Angiology 2011

43 Groves T, Abbasi K. Screening research papers by reading abstracts. BMJ 2004; 329:

44 5) Η δνκή ηνπ θεηκέλνπ

45 Η δνκή ηνπ θεηκέλνπ (1) 1) Δηζαγσγή: 1-1θ1/2 ζειίδεο, αλαδεηθλύεη γεληθή γλώζε, θελό απηήο θαη ζθνπό κειέηεο 2) Τιηθό θαη κέζνδνο: αλαιπηηθή πεξηγξαθή (ζπκπ. ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο) 3) Απνηειέζκαηα: κε ζεηξά ζεκαληηθόηεηαο, πξώηα ηα ζεηηθά επξήκαηα, από κνλνπαξαγνληηθή ζε πνιππαξαγνληηθή αλάιπζε, όρη εξκελεία 4) πδήηεζε: εξκελεία, από ην κεξηθό ζην γεληθό, αλαθνξά ζηνπο πεξηνξηζκνύο θαη ζηελ θιηληθή ζεκαζία

46

47 Γνκή ηεο ζπδήηεζεο

48 Η δνκή ηνπ θεηκέλνπ (2) Παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ: εηζαγσγή, παξνπζίαζε ηεο πεξίπησζεο, ζπδήηεζε Αλαζθόπεζε: εηζαγσγή, γεληθόηεξν κέξνο, ελόηεηεο θύξηνπ ζέκαηνο, ζπδήηεζε, ζπκπεξάζκαηα Γξάκκα ζηνλ εθδόηε: δνκή κειέηεο ή παξνπζίαζεο αιιά ρσξίο εκθαλείο ελόηεηεο Άξζξν ζύληαμεο: από ην γεληθό ζην εηδηθό ή αλάζηξνθα κε αθνξκή κηα πξόζθαηε δεκνζίεπζε, αθνινπζεί εξκελεία, ηέινο πξνηάζεηο

49 Πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα πκβαηηθά: έλα επνπηηθό κέζν αλά 1000 ιέμεηο Πνηέ δηπιή αλαθνξά ζε πίλαθα θαη δηάγξακκα Πίλαθαο: εμνηθνλόκεζε ιέμεσλ ζηα απνηειέζκαηα, αθξηβνινγία δεδνκέλσλ Γηάγξακκα: παξαζηαηηθόηεηα θαη ηεθκεξίσζε, π.ρ. γξακκηθήο ζπζρέηηζεο Δηθόλα: παξαζηαηηθόηεηα θαη ηεθκεξίσζε, π.ρ. κεζόδνπ, ζπάληαο εθδήισζεο, ηζηνινγίαο, ρεηξνπξγηθνύ παξαζθεπάζκαηνο θ.ι.π.

50 Κλεκνβξαρηόληνο Γείθηεο

51 Εξωηεπικό Ιαηπείο Διαβηηικού Ποδιού Β Πανεπιζηημιακή Παθολογική Κλινική ΔΠΘ

52 Εξωηεπικό Ιαηπείο Διαβηηικού Ποδιού Β Πανεπιζηημιακή Παθολογική Κλινική ΔΠΘ

53 πκπεξάζκαηα Πξνζνρή: λα πξνθύπηνπλ από ηα επξήκαηα ή ηελ παξνπζίαζε/αλαζθόπεζε Γηαθξηηηθή αλαθνξά ζε ζεκαζία ή λέα εξσηήκαηα Πξνζνρή: λα απνθεύγνληαη αζάθεηεο θαη γεληθόηεηεο, π.ρ. πεξαηηέξσ κειέηεο

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65 6) Η ππνβνιή

66 Η ππνβνιή ρεδόλ πάληα ειεθηξνληθή ηελ πιεηνλόηεηα: κέζσ online ζπζηήκαηνο ππνβνιήο Με βάζε νδεγίεο, κεηαθόξησζε θεηκέλσλ θαη ζηνηρείσλ Γξάκκα ππνβνιήο (covering letter) πξνο ην δηεπζπληή ζύληαμεο

67 πλνδά ηεο ππνβνιήο Έληππν ζπκθεξόλησλ (conflicts of interest) Έληππν copyright Λνηπέο απαηηήζεηο

68 7) πκπεξάζκαηα

69

70 πκπεξάζκαηα 1) πγγξαθή ηαηξηθνύ θεηκέλνπ: κεζνδνινγία, εμάζθεζε, εκπεηξία 2) πγγξαθή ηαηξηθνύ θεηκέλνπ: ρξήζηκε γηα ζπγγξαθέα θαη αλαγλώζηε 3) πγγξαθή ηαηξηθνύ θεηκέλνπ: πεγή δεκηνπξγηθήο επραξίζηεζεο

71 «Le monde est fait pour aboutir à un beau livre» Stéphane Mallarmé

Δπηινγή Θέκαηνο Αλαδήηεζε βηβιηνγξαθίαο Γηεπθξίληζε Τπνζέζεσλ Αληηθείκελν Έξεπλαο ρεδηαζκόο Έξεπλαο - Πξσηόθνιιν : - Ηζηθή θαη Γενληνινγία -

Δπηινγή Θέκαηνο Αλαδήηεζε βηβιηνγξαθίαο Γηεπθξίληζε Τπνζέζεσλ Αληηθείκελν Έξεπλαο ρεδηαζκόο Έξεπλαο - Πξσηόθνιιν : - Ηζηθή θαη Γενληνινγία - Αξγπξίνπ Γεώξγηνο Δπηινγή Θέκαηνο Αλαδήηεζε βηβιηνγξαθίαο Γηεπθξίληζε Τπνζέζεσλ Αληηθείκελν Έξεπλαο ρεδηαζκόο Έξεπλαο - Πξσηόθνιιν : - Ηζηθή θαη Γενληνινγία - Πιεζπζκόο Δξγαιείν πιινγήο δεδνκέλσλ - πιινγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (ΠΡΟ 400) ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ, ΣΕΠΑΚ (Προπτυχιακό Πρόγραμμα πουδών) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 Σν

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο Δθπόλεζεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο

Οδεγόο Δθπόλεζεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο ΣΔΙ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΟΤ ΣΔΡΝΟΠΙΛ (ΟΤΚΡΑΝΙΑ) Γηηδξπκαηηθφ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ΜΒΑ Οδεγόο Δθπόλεζεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογπαθική Μελέηη Σεσνικών Αξιολόγηζηρ ζηην Σεσνολογία Λογιζμικού

Βιβλιογπαθική Μελέηη Σεσνικών Αξιολόγηζηρ ζηην Σεσνολογία Λογιζμικού Σμήμα Δθαπμοζμένηρ Πληποθοπικήρ Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ Δηδίθεπζεο Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Θεζζαινλίθε Βιβλιογπαθική Μελέηη Σεσνικών Αξιολόγηζηρ ζηην Σεσνολογία Λογιζμικού Ηάζσλ ηλαπιίδεο Μεηαπηπρηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθώλ πζηεκάησλ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΣΔΛΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ PORTAL Καρξηκάλε Διεπζεξία Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. ΖΜΠ 413 Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. ΖΜΠ 413 Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΖΜΠ 413 Γηπισκαηηθή Δξγαζία Απηνκαηνπνηεκέλν ζύζηεκα θαηάηκεζεο θαη αλάιπζεο εζηηώλ ζε εηθόλεο Μαγλεηηθήο Σνκνγξαθίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο ή Εθπαηδεπηηθή έξεπλα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο ή Εθπαηδεπηηθή έξεπλα Αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο γηα ηε πκβνιή ζηελ Αλάπηπμε Γεκηνπξγηθήο θέςεο θαηά ηε Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Εεηεκάησλ. Ζ Πεξίπησζε Μειέηεο ηνπ πεξρεηνύ από Δθπαηδεπηηθνύο Χξήζηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΟΓΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Περίληυη Ο Οδεγφο απηφο πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία έλαξμεο / εθπφλεζεο/ θαηάζεζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών «Γιδακηική ηης Σετνολογίας & Φηθιακά σζηήμαηα» Μεηαπηστιακή Γιαηριβή Σίηλος Γιαηριβής Ονομαηεπώνσμο Φοιηηηή Αριθμός Μηηρώοσ Καηεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ Π. Τζησηάθεο 1, Α. Τδηκνγηάλλεο 2 1 Υπ. δηδάθηνξαο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, ptsiotakis@uop.gr 2 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ.) ζηελ «Δ Φ Ζ Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Ζ Γ Ζ Μ Ο Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπό ΚΑΡΑΪΑΡΙΓΗ X. Υαληά, 2011 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 23 ΗΜΔΙΩΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΗ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΝΣΟΚΙΜΑΝΣΔΡ: ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΟ ΣΡΑΣΟ 1946-1949, ΒΙΩΜΑ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 23 ΗΜΔΙΩΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΗ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΝΣΟΚΙΜΑΝΣΔΡ: ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΟ ΣΡΑΣΟ 1946-1949, ΒΙΩΜΑ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 23 ΗΜΔΙΩΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΗ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΝΣΟΚΙΜΑΝΣΔΡ: ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΟ ΣΡΑΣΟ 1946-1949, ΒΙΩΜΑ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ Ιθηγέλεηα Βακβαθίδνπ * & Διέλε ωηεξνπνύινπ * ΠΔΡΗΛΖΦΖ ηελ εξγαζία απηή επηρεηξείηαη ε αλάγλσζε ελόο ληνθηκαληέξ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Eγθεθαινγξαθηθή κειέηε ηεο ηνπνγξαθίαο ησλ ππληθώλ αηξάθησλ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. ηνπ ΓΙΧΡΓΟΤ ΓΑΜΑΚΟΤ

Eγθεθαινγξαθηθή κειέηε ηεο ηνπνγξαθίαο ησλ ππληθώλ αηξάθησλ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. ηνπ ΓΙΧΡΓΟΤ ΓΑΜΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΕΩΖ Eγθεθαινγξαθηθή κειέηε ηεο ηνπνγξαθίαο ησλ ππληθώλ αηξάθησλ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ ΓΙΧΡΓΟΤ ΓΑΜΑΚΟΤ Δθπνλήζεθε ζην

Διαβάστε περισσότερα

«Δληνπηζκόο εμερνπζώλ ηηκώλ κε ρξήζε ηνπηθά επαίζζεηνπ θαηαθεξκαηηζκνύ(lsh) ζε ηεξαξρηθό επίπεδν» ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Γηνλύζηνο Καινγεξόπνπινο

«Δληνπηζκόο εμερνπζώλ ηηκώλ κε ρξήζε ηνπηθά επαίζζεηνπ θαηαθεξκαηηζκνύ(lsh) ζε ηεξαξρηθό επίπεδν» ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Γηνλύζηνο Καινγεξόπνπινο ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ «Δληνπηζκόο εμερνπζώλ ηηκώλ κε ρξήζε ηνπηθά επαίζζεηνπ θαηαθεξκαηηζκνύ(lsh) ζε ηεξαξρηθό επίπεδν» ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Γηνλύζηνο Καινγεξόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΒΙΚΣΩΡΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΒΙΚΣΩΡΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΒΙΚΣΩΡΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Στον ιστό του Γιαδικτύου Β ΛΥΚΔΊΟΥ - ΜΠΛΔ ΟΜΆΓΑ Επιμέλεια Επγαζίαρ: Γέδνγινπ Όιγα(Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζε Αζελά (Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζεο Ζιίαο(Μπιε νκάδα)

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδεςζη Ενηλίκυν και Μησανική Μεηάθπαζη ζηη διδαζκαλία ηηρ ξένηρ γλώζζαρ

Εκπαίδεςζη Ενηλίκυν και Μησανική Μεηάθπαζη ζηη διδαζκαλία ηηρ ξένηρ γλώζζαρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 991 Εκπαίδεςζη Ενηλίκυν και Μησανική Μεηάθπαζη ζηη διδαζκαλία ηηρ ξένηρ γλώζζαρ Κ. Χαηζηθεοδώπος Δθπαηδεπηήο Δλειίθσλ, c09chatz@ionio.gr Πεπίλητη Ζ ηερληθή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία Φπζηθήο, Υεκείαο θαη Βηνινγίαο ηεο Α ηάμεο ΓΔ.Λ. θαη ηεο Α θαη Β Δζπεξηλνύ ΓΔ.Λ. γηα ην ζρ.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία Φπζηθήο, Υεκείαο θαη Βηνινγίαο ηεο Α ηάμεο ΓΔ.Λ. θαη ηεο Α θαη Β Δζπεξηλνύ ΓΔ.Λ. γηα ην ζρ. ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία Φπζηθήο, Υεκείαο θαη Βηνινγίαο ηεο Α ηάμεο ΓΔ.Λ. θαη ηεο Α θαη Β Δζπεξηλνύ ΓΔ.Λ. γηα ην ζρ. έηνο 2012-2013 αο απνζηέιινπκε ηηο παξαθάησ νδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία Φπζηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και. Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος. Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και. Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος. Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ

Διαβάστε περισσότερα

http://diagonismos2011.com

http://diagonismos2011.com http://diagonismos2011.com http://synedrio8.com ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Είλαη ην ειεθηξνληθό πεξηνδηθό γηα ηηο Τ.Π.Ε. θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Σπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΕΧΖ» ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μαξία Ν. Σζηκάξα 1151 Δηδηθεπόκελε ηαηξόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΟΤ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΦΟΒΟΤ ΑΠΟ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΑ ΖΜΑΣΑ Ζ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ. Τπνβάιιεηαη ζηελ

ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΟΤ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΦΟΒΟΤ ΑΠΟ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΑ ΖΜΑΣΑ Ζ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ. Τπνβάιιεηαη ζηελ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΟΤ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΦΟΒΟΤ ΑΠΟ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΑ ΖΜΑΣΑ Ζ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ Τπνβάιιεηαη ζηελ νξηζζείζα από ηελ Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο ύλζεζεο ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα