موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند."

Transcript

1 5 موتورهای تک فاز 183

2 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی موتورهای القایی تک فاز را از روی شکل شرح دهد. طرز کار موتورهای القایی تک فاز را توضیح دهد. انواع موتورهای القایی تک فاز را نام ببرد. شکل واقعی موتور فاز شکسته را از میان موتورهای تک فاز دیگر تمیز دهد. ساختمان موتور فاز شکسته را توضیح دهد. شکل مداری موتور یک فاز فاز شکسته را رسم کند. طرز کار موتور یک فاز فاز شکسته را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور فاز شکسته را رسم کند. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور فاز شکسته را تشریح کند. کاربردهای موتور تک فاز فاز شکسته را بیان کند. شکل واقعی موتور تک فاز با خازن راه انداز را از میان موتورهای دیگر تمیز دهد. ساختمان موتور با خازن راه انداز را توضیح دهد. شکل مداری موتور تک فاز با خازن راه انداز را رسم کند. طرز کار موتور تک فاز با خازن راه انداز را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را رسم کند. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. کاربردهای موتور تک فاز با خازن راه انداز را بیان کند. شکل واقعی موتور تک فاز خازن دائم کار را از میان موتورهای دیگر تمیز دهد. ساختمان موتور با خازن دائم کار را توضیح دهد. شکل مداری موتور با خازن دائم کار را توضیح دهد. شکل مداری موتور با خازن دائم کار را رسم کند. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور با خازن دائم کار را رسم کند. طرز کار موتور با خازن دائم کار را تشریح کند. کاربرد موتورهای تک فاز با خازن دائم کار را بیان کند. شکل واقعی موتور تک فاز دوخازنی را از میان موتورهای تک فاز تمیز دهد. ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد

3 شکل مداری موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. شکل مداری موتورهای تک فاز دوخازنی را رسم کند. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور دوخازنی را رسم کند. منحنی پیشرفته گشتاور سرعت موتور دوخازنی را تشریح کند. کاربرد انواع موتورهای تک فاز دوخازنی را بیان کند. چگونگی تغییر جهت چرخش در موتورهای القایی تک فاز را توضیح دهد. کاربردهای تغییر جهت چرخش در موتورهای القایی تک فاز را نام ببرد. شکل واقعی موتور قطب چاک دار را از دیگر موتورهای تک فاز تمیز دهد. ساختمان موتور قطب چاک دار را از روی شکل توضیح دهد. طرز کار موتور قطب چاک دار را توضیح دهد. منحنی مشخصه موتور قطب چاک دار را رسم کند. منحنی مشخصه موتور قطب چاک دار را تشریح کند. کاربردهای موتور قطب چاک دار را نام ببرد. شکل واقعی موتور انیورسال را از دیگر موتورهای تک فاز تمیز دهد. ساختمان داخلی موتورهای انیورسال را از روی شکل توضیح دهد. طرز کار موتور انیورسال را توضیح دهد. منحنی مشخصه موتور انیورسال را رسم کند. منحنی مشخصه موتور انیورسال را تشریح کند. کاربردهای موتورهای انیورسال را بیان کند. نحوه راه اندازی موتورهای سه فاز در شبکه تک فاز را با رسم شکل مداری آن توضیح دهد. ساختمان داخلی مولد القایی تک فاز را از روی شکل توضیح دهد. طرز کار مولد القایی تک فاز را بیان کند. کاربردهای مولد القایی تک فاز را بیان کند. 185

4 موتورهای تکفاز مقدمه غالبا در ساختمان های مسکونی کارگاه های کوچک مغازه ها و فروشگاه ها از شبکه برق تک فاز استفاده میشود. بنابراین برای استفاده از وسایلی همچون کولر یخچال ماشین لباسشویی پمپ های آب خانگی و دیگر وسایل مورد نیاز در زندگی امروزی به موتور تک فاز الکتریکی احتیاج میباشد. آنچنان که در فصل 3 بیان شد منبع تغذیه AC تک فاز میدان ضربانی ایجاد میکند. به همین خاطر در ابتدا تصور می شد که یکی از ضعف های برق AC عدم کارآیی آن در تولید موتورهای الکتریکی تک فاز است. 1 با همت مهندس فرانسوی موریس لبالنس 2 و ارائه تئوری دو میدانی میدان های ضربانی طراحی و تولید انواع موتورهای تک فاز شروع شد و این ضعف به طور کلی از پرونده برق AC پاک گردید. به طور کلی انواع موتورهای الکتریکی که در شبکه های برق تک فاز جریان متناوب استفاده میشوند جزء ماشین های مخصوص به حساب می آیند. از آنجا که موتوره ای الکتریکی تک فاز بسیار متنوع هستند لذا هر یک بنا بر ویژگی های خود در جایی کاربرد دارند. این موتورها در قد رت های کم معموال تا 4 کیلو وات ساخته میشوند. عالوه بر دسترسی ساده به برق تک فاز در هر مکان سازندگان لوازم خانگی دلیل اصلی استفاده از موتورهای الکتریکی تک فاز را قیمت ارزان و مشخصه گشتاور دور خاص این موتورها می دانند. به طور کلی موتورهای تک فاز به سه دسته کلی تقسیم میشوند: موتور القایی تک فاز موتور یونیورسال موتور سنکرون تک فاز در این کتاب فقط انواع موتورهای القایی تک فاز و موتور یونیورسال تشریح می شود و ساختمان انواع موتورهای سنکرون تک فاز در دوره های باالتر تحصیلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 5 شكل 1 کاربردهای موتورهای تک فاز در لوازم خانگی حامیان برق DC یکی دیگر از نقاط ضعف برق AC را کنترل ناپذیر بودن سرعت موتورهای جریان متناوب می دانستند که با رشد صنعت الکترونیک قدرت بر این مشکل نیز چیره شدند. 2 Maurice Leblanc ) ( 3 دانش آموزان به فصل 3 بخش اساس كار ماشین های القایی و پدیده میدان دوار رجوع نمایند.

5 1 5 موتورهای القایی تک فاز همان گونه که بیان شد عامل ایجاد چرخش در موتورهای القایی سه فاز ایجاد میدان دوار در داخل استاتور میباشد. در صورتی که با عبور جریان AC تک فاز از یک سیم پیچ میدان ضربانی ایجاد میشود. برای ساختن موتور القایی تک فاز باید بتوان با ابتکاری خاص میدان دوار ایجاد نمود. هر چند طرح های ارائه شده در جهت ایجاد میدان دوار دارای نواقصی است اما برای چرخش موتورهای با توان کم کافی میباشد. شكل 2 ولتاژ و جریان تک فاز در یک سیم پیچ میدان ضربانی ایجاد میکند در واقع چگونگی القای ولتاژ در هادی های رتور و چرخش آن در موتورهای سه فاز و تک فاز شبیه یکدیگر است از این رو به دلیل سادگی ساختمان موتورهای القایی تک فاز رتور هم ه آنها را از نوع قفسه سنجابی می سازند چگونگی ایجاد چرخش در موتورهای القایی تک فاز: در تشریح عملکرد موتورهای القایی نحوه ایجاد میدان دوار در استاتور ماشین از اصول اساسی میباشد. آزمایش شکل) 3 ( نشان می دهد که در صورت اتصال موتور به شبکه برق تک فاز AC رتور حرکتی نخواهد داشت. اما اگر با کمک یک وسیله راهانداز رتور این موتور در یک جهت مثال راست گرد به چرخش درآید رتور در همان جهت به حرکت دورانی خود ادامه می دهد. موضوع جالب توجه اینکه اگر ابتدا رتور به سمت چپ چرخانده شود ادامه چرخش رتور چپگرد خواهد بود. بنابراین می توان گفت میدان ضربانی موتور تک فاز شامل دو میدان دوار با اندازه ای برابر یکی راست گرد و دیگری چپ گرد است. با آزمایش شکل )3( مشخص میشود که با کمک وسیله راهانداز یکی از دو میدان بر دیگری غلبه نموده و باعث چرخش رتور در یک جهت میشود. در واقع تئوری دو میدانی اثبات میکند که میدان ضربانی 187

6 موتورهای تکفاز 5 شكل 3 موتور القایی تک فاز مقدماتی برق تک فاز با مجموع دو میدان دوار هم اندازه مختلف الجهت برابر میباشد. هر چند تشریح موضوع فوق با روابط ریاضی تبیین میگردد اما در این کتاب به مشاهدات فیزیکی آن بسنده میشود. مشخصه گشتاور دور موتور تک فاز مقدماتی مطابق شکل )4 الف( میباشد. با توجه به شکل )4 الف( می توان مشاهده نمود که موتور القایی تک فاز مقدماتی گشتاور راهاندازی ندارد و به همین دلیل بدون وسیله راهانداز به چرخش در نمی آید. بنابراین باید برای راهاندازی موتور القایی تک فاز تدبیری اندیشیده شود. همان طور که در تئوری ایجاد میدان دوار موتورهای سه فاز القایی گفته شد با قرار دادن سه دسته سیم پیچ با اختالف مکانی 120 درجه در پوسته استاتور و عبور جریان سه فاز از 1 آنها میدان دوار ایجاد میشود. شكل 4 مقایسه مشخصه گشتاور دور موتور القایی تک فاز مقدماتی و سه فاز همچنین اگر مطابق شکل) 5 ( در پوسته استاتور دو دسته سیم پیچ با اختالف مکانی 90 درجه نسبت به هم جا سازی شوند به طوری که جریان عبوری از آنها دارای اختالف فاز 90 درجه باشد می توان میدان دوار ایجاد کرد. 1 برای توضیحات بیشتر به فصل سوم مبحث ایجاد میدان دوار مراجعه کنید. 188

7 با توجه به الگوی شکل )6 الف( برای ایجاد چرخش در موتورهای تک فاز القایی می توان از دو دسته سیم پیچ استفاده کرد به شرطی که بتوان بین جریان سیم پیچ ها اختالف فاز ایجاد نمود. ایجاد این اختالف فاز با استفاده از یک المان مناسب انجام میشود. شكل 5 ایجاد میدان دوار با کمک دو دسته سیم پیچ و دو جریان متناوب با اختالف فاز 90 درجه یکی از این دو سیم پیچ را سیم پیچ اصلی )Main( و دیگری را سیم پیچ کمکی )Auxiliary( یا راهانداز مینامند. سیم پیچ های موتور تک فاز القایی و المان ایجاد کننده اختالف فاز در مدار شکل )6 ب( نمایش داده شده است. جریان سیم پیچ اصلی را با I m و جریان سیم پیچ راهانداز I a نشان میدهند. را با هر چه اختالف فاز جریان سیم پیچ اصلی ( m ) I با سیم پیچ راهانداز) a ) I بیشتر باشدگشتاور راهاندازی بیشتر و میدان دوار ایجاد شده متقارن تر است. 189 شكل 6 مدار اتصال موتور تک فاز چهار قطب به جریان برق تک فاز

8 موتورهای تکفاز بیشترین گشتاور راهاندازی زمانی است که اختالف فاز جریان دو سیم پیچ 90 درجه باشد. در این حالت میدان دوار ایجاد شده کامال متقارن میباشد. موتورهای تک فاز القایی بر اساس انتخاب المان ایجاد کننده اختالف فاز به صورت ذیل دسته بندی میشوند: موتورهای القایی تک فاز با فاز شکسته موتورهای القایی با خازن راهانداز موتور القایی با خازن دائم کار موتورهای القایی دو خازنی )خازن راهانداز و دائم کار( موتور القایی قطب چاک دار موتورهای القایی تک فاز با فاز شكسته: در این موتورها برای ایجاد اختالف فاز بین جریان سیم پیچ اصلی و راهانداز نسبت مقاومت اهمی به القایی سیم پیچ راهانداز را بیشتر از سیم پیچ اصلی اختیار می کنند. یعنی امپدانس سیم پیچ راهانداز بیشتر خاصیت اهمی و امپدانس سیم پیچ اصلی بیشتر خاصیت سلفی دارد. در نتیجه مطابق دیاگرام برداری شکل) 7 ( بین جریان دو سیم پیچ اختالف فاز ایجاد میشود. بهترین راه افزایش نسبت مقاومت اهمی به مقاومت القایی استفاده از سیم نازک تر در سیم پیچ میباشد. ضمن آنکه با قرار گیری سیم پیچ در عمق کمتر شیارهای استاتور اثر مقاومت القایی سیم پیچ کاهش مییابد. در عمل با قرار دادن سیم پیچ راهانداز بر روی سیم پیچ اصلی سیم پیچ راهانداز در عمق کمتر و سیم پیچ اصلی در عمق بیشتر قرار گرفته و بدین سبب مقاومت القایی آن کمتر از مقاومت القایی سیم پیچ اصلی میشود. از آنجا که مقاومت اهمی سیم پیچ راهانداز زیاد میباشد در صورت ادامه کار موتور تلفات حرارتی در سیم پیچ راهانداز باعث افزایش دمای سیم پیچ و سوختن آن میشود. به همین خاطر باید پس از راهاندازی موتور و زمانی که سرعت آن حدودا به 75 درصد سرعت نامی رسید سیم پیچ راهانداز از مدار خارج گردد. 5 شكل 7 موتور القایی تک فاز فاز شکسته 190

9 از کولر موتور مانند موتورها بعضی در اینکار برای رله از فریزر و یخچال مانند دیگر برخی در و مرکز از گریز کلید میشود. استفاده مغناطیسی سرعت افزایش با که است کلیدی مرکز از گریز کلید میکند. عمل معین حد یک از موتور کمکی سیمپیچ جریان نسبی افزایش با نیز مغناطیسی رله ساختمان با میشود. مدار قطع سبب موتور راهاندازی از بعد میشوید. آشنا صنعتی برق کتاب در کلیدها این داخلی از آنها راهانداز سیمپیچ که تکفاز القایی موتورهای در سیمپیچ به استاتور شیارهای 1 3 معموال میشود خارج مدار دارند. تعلق اصلی سیمپیچ به دیگر ٢ 3 و راهانداز خانگی کوچک پمپهای همچون وسایلی در موتورها این دارند. کاربرد کولرها و فریزر یخچال راهانداز: خازن با القایی موتورهای را راهانداز و اصلی پیچ سیم جریان فاز اختالف ایجاد )8( شکل دهد. می نشان راهانداز پیچ سیم با شده سری خازن یک کمک به زاویه اختالف توان می خازن ظرفیت مناسب مقدار محاسبه با در رساند. درجه 90 به راهاندازی زمان در را جریان دو بین میباشد. خوب بسیار موتوری چنین راهاندازی گشتاور نتیجه این ایجاد با فاز تک القایی موتور در گشتاور مقدار بیشترین زیرا آید. می دست به زاویه باعث خازن از زیاد عبورجریان موتور راهاندازی از بعد گریز کلید توسط را خازن باید خاطر همین به میشود آن سوختن کرد. خارج مدار از مرکز از عبور زیادی جریان راهانداز خازن از اینکه به توجه با خازن این چون طرفی از باشد. زیاد نیز آن ظرفیت باید میکند های خازن از توان می بنابراین است مدار در کوتاهی مدت های خازن ظرفیت گرفتن نظر در با زیرا کرد استفاده الکترولیتی است. ارزان قیمتشان و کوچک آنها حجم الکترولیتی راهانداز خازن با القایی موتور 8 شكل 191

10 موتورهای تکفاز موتورهای القایی با خازن راهانداز مشخصه راهاندازی خوبی داشته و به طور کلی در وسایلی همچون کمپرسورها دستگاههای چند کاره نجاری و کاربرد دارند موتور القایی با خازن دائم کار: اگر مطابق شکل) 9 ( خازن سری شده با سیم پیچ راهانداز طوری محاسبه گردد تا در موقع راهاندازی اختالف فاز اندک ولی در زمان کار اختالف فاز تقریبا 90 درجه شود می توان خازن را در مدار نگه داشت. در این صورت مقدار ظرفیت خازن دائم کار نسبت به خازن راهانداز کمتر است و در زمان راهاندازی جریان کمتری از آن عبور میکند. از طرفی چون خازن دائم کار مدت زمان بیشتری باید در مدار بماند بنابراین خازن الکترولیت برای آن مناسب نیست. لذا خازن این موتورها از نوع روغنی انتخاب میشود که قیمت آنها گران تر از خازن های الکترولیت است. راندمان ضریب قدرت و گشتاور کار این موتورها در حالت کار بسیار خوب است. به دلیل اینکه سیم پیچ راهانداز از مدار خارج نمیشود در نتیجه سیم پیچ اصلی و راهانداز را در این موتورها مانند هم در نظر می گیرند و هر کدام نصف شیارهای استاتور را اشغال می کنند. از خصوصیات خوب این موتورها سر و صدای کم در زمان کار میباشد ضمن آنکه با تغییر ولتاژ سرعتشان قابل کنترل است. به همین خاطر در وسایلی همچون پنکه ماشین لباسشویی خانگی و هر جایی که تغییر بار در نقطه کار نداشته باشیم مناسب است موتورهای القایی دو خازنی )خازن راهانداز و دائم کار(: اگر در موتور القایی از هر دو خازن دائم کار و راهانداز مطابق شکل) 10 ( هم زمان استفاده شود موتور را دو خازنی میگویند. همان طور که در بخش های پیشین به آن اشاره شد خازن راهانداز از نوع الکترولیتی و با ظرفیت زیاد میباشد در حالی که خازن دائم کار از نوع روغنی و دارای ظرفیت کم است. 5 خازن روغنی شكل 9 موتور القایی با خازن دائم کار 192

11 در ابتدای راهاندازی موتور هر دو خازن با هم موازی بوده و با سیم پیچ راهانداز به طور سری در مدار قرار می گیرند ولی پس از رسیدن دور موتور به 75 درصد دور نامی به وسیله کلید گریز از مرکز خازن راهانداز از مدار خارج میشود و تنها خازن روغنی در مدار باقی می ماند. به دلیل وجود این دو خازن این نوع موتورها هم دارای مشخصه گشتاور راهاندازی خوب می باشند و هم در زمان کار آرام و بی صدا کار می کنند. در این موتورها سیم پیچ اصلی و راهانداز شبیه یکدیگر در نظر گرفته میشود. این موتورها غالبا جزء موتورهای صنعتی محسوب میشوند و در وسایلی مانند ماشین لباسشویی صنعتی یخچال های صنعتی موتورهای باالبر و کاربرد دارند موتور القایی قطب چاک دار: اگر برروی قطب های برجسته موتور شکل )3( شیارهایی تعبیه گردد و یک یا چند حلقه هادی اتصال کوتاه شده مطابق شکل )11( در داخل آن قرار داده شود در این صورت به این نوع موتور القایی موتور قطب چاک دار میگویند. حلقه های هادی اتصال کوتاه شده در طرفین قطب ها نقش سیم پیچ راهانداز و ایجاد کننده اختالف فاز بین میدان اصلی و میدان قطب چاک دار را ایفا می کنند. زیرا میدان القا شده در حلقه های اتصال کوتاه 90 درجه نسبت به میدان قطب اصلی اختالف فاز داشته و این اختالف دو میدان در این نوع موتورها برای ایجاد گشتاور راهاندازی کافی میباشد. شكل 10 موتور القایی دو خازنی )خازن راهانداز و دائم کار( گشتاور راهاندازی و ضریب بهره این موتورها بسیار کم است و معموال در توان های کمتر از 150 وات ساخته میشوند. مزیت اصلی این موتورها سادگی ساختمان آنها میباشد. پمپ آب کولر فن های کوچک آشپزخانه و وسایلی هستند که از این موتورها در ساخت آن استفاده میشود. 193

12 موتورهای تکفاز تغییر جهت گردش در موتورهای القایی تک فاز: به طور کلی برای تغییر جهت گردش موتورهای القایی تک فاز باید جهت جریان را در یکی از سیم پیچ های اصلی یا راهانداز عوض نمود. در تغییر جهت گردش موتورهای القایی با خازن دائم کار غالبا از مدار شکل )12( استفاده میشود. چون مشخصات سیم پیچ اصلی و راهانداز مانند هم می باشند بنابراین می توان خازن را طوری در مدار قرار داد که در یک جهت با سیم پیچ اصلی و در جهت دیگر با سیم پیچ راهانداز سری شود. 5 شكل 11 موتور القایی قطب چاک دار )به جهت چرخش و قطب ها توجه شود( باید توجه داشت که در این مدار با تغییر جهت جریان خازن جهت چرخش رتور عوض میشود. از آنجا که جریان راهاندازی موتورهای القایی تک فاز با خازن دائم کار کم است بنابراین برای قطع و وصل پی در پی در شبکه برق کمتر ایجاد اشکال میکند. همچنین از ویژگی های دیگر این موتورسادگی مدار تغییر جهت در آن میباشد. در موتورهای قطب چاک دار مطابق شکل )11( جهت چرخش همواره ثابت و از سمت چاک دار یک قطب به سمت بدون چاک قطب دیگر میباشد. شكل 12 تغییر جهت در موتور القایی تک فاز با خازن کار 194

13 8 1 5 مقایسه موتورهای القایی تک فاز: هر یک از موتورهای القایی تک فاز در جای خاصی کاربرد دارند. در شکل )13( مشخصه های گشتاور دور کلیه موتورهای القایی تک فاز با یکدیگر مقایسه شده است. با توجه به شکل )13( مشخص است که موتور القایی دو خازنی از بیشترین گشتاور راهاندازی برخوردار بوده و کمترین گشتاور مربوط به موتور قطب چاک دار است. 2 5 موتور یونیورسال در درس ماشین الکتریکی DC ساختمان موتور سری ارائه شده است و رابطه گشتاور آن از رابطه ) 1 5 ( تبعیت میکند: T = KI 2 a ) 1 ) 5 در رابطه ) 1 5( K ضریبی است که به ساختمان داخلی موتور سری بستگی دارد I a جریان عبوری از آرمیچر بر حسب آمپر N m گشتاور موتور بر حسب T با توجه به رابطه ) 1 5( گشتاور موتور سری رابطه مجذوری با جریان آرمیچر دارد. به طور مثال تغییرات گشتاور بر اساس جریان آرمیچر به ازای 1=K به صورت منحنی شکل )14( در خواهد آمد. شكل 13 مقایسه مشخصۀ گشتاور دور موتورهای القایی تک فاز بیشتر بدانید همچنین دیگر خصوصیات تقریبی هر یک از موتورهای القایی به طور خالصه در جدول )1( آورده شده است. مقایسه تقریبی قیمت)به درصد( محدودۀ توان )اسب بخار( بازده در بار نامی )به درصد( ضریب توان در بار نامی گشتاور راهاندازی )درصد از گشتاور نامی( نوع موتور القایی تک فاز فاز شکسته 200~150 0/5 ~ 0/65 55 ~ 65 0/05 ~1 100 خازن دایم کار 150~30 0/7 ~ 0/9 60 ~ 70 0/125 ~6 140 خازن راهانداز 250~400 0/5 ~0/65 55 ~ 65 0/125 ~ دوخازنی 250~450 0/7 ~ 0/9 60 ~ 70 0/125 ~ قطب چاک دار 20~ 60 0/25 ~ 0/4 15 ~ 40 0/01 ~0/16 50 جدول 1 مقایسه ویژگی انواع موتورهای القایی تک فاز 195

14 موتورهای تکفاز با توجه به شکل )14( با تغییر جهت جریان آرمیچر مقدار گشتاور یا نیروی وارد شده به محور منفی نمیشود بنابراین جهت گشتاور همواره مثبت بوده و عوض نمیگردد. از آنجایی که تغییر جهت جریان تنها بر اساس تغییر پالریته ولتاژ اعمالی بر موتور امکان پذیر است بنابراین با اتصال منبع تغذیه جریان متناوب به موتور سری این موتور با رفتار مشابهی که در جریان مستقیم دارد می تواند استفاده شود. البته بدیهی است برای عملکرد بدون آسیب موتور باید اندازه ولتاژ مؤثر منبع تغذیه متناوب معادل مقدار ولتاژ منبع تغذیه جریان مستقیم باشد. از آنجا که این موتورها می توانند با هر دو 1 نوع جریان متناوب و یا مستقیم کار کنند موتورهای یونیورسال نامیده میشوند. با مفهوم عکس العمل آرمیچر در درس ماشین الکتریکی DC آشنا شده اید. پدیده عکس العمل آرمیچر با عبور جریان متناوب از موتور سری هم ایجاد میشود که باعث تضعیف میدان اصلی موتور و تغییر مکان صفحه خنثی میگردد. بر خالف جریان مستقیم با اتصال موتور یونیورسال به جریان متناوب در هسته سیم پیچ تحریک نیز تلفات فوکو و هیسترزیس ایجاد خواهد شد و در نتیجه برای مقابله با آن باید جنس هسته از فوالد مغناطیسی مرغوب و به صورت ورقه ورقه ساخته شود. به طور کلی برای بهبود عملکرد موتور یونیورسال در جریان متناوب باید مالحظات ویژه ای در طراحی ساختمان و سیم پیچ ی آن رعایت شود. یکی از خصوصیات موتور یونیورسال افزایش سرعت آن در بی باری و کاهش سرعت آن در زیر بار میباشد. این همان خاصیت موتور سری است. زیرا بر اثر کاهش جریان آرمیچر I a فوران )شار مغناطیسی قطب ها( نیز کاهش مییابد و در نتیجه برای جبران ولتاژ آرمیچر طبق رابطه ) 2 5( رتور باید با سرعت 2 بیشتری بچرخد. 5 ) 2 )5 Ea=Kϕω در رابطه )2 5(: Ea ولتاژ آرمیچر بر حسب ولت K ضریب ثابتی است که به ساختمان موتور بستگی دارد ϕ شار مغناطیسی زیر هر قطب بر حسب وبر ω سرعت زاویه رتور بر حسب رادیان بر ثانیه شكل 14 مشخصه الکترومغناطیسی موتور DC باید توجه داشت با اتصال موتور سری به جریان متناوب عالوه بر مقاومت اهمی سیم پیچ های موتور به دلیل وجود اندوکتانس آن مقاومت القایی نیز به مدار اضافه میشود در نتیجه امپدانس آن افزایش مییابد بنابراین به نسبت اتصال موتور به جریان مستقیم جریان کمتری از سیم پیچ های موتور عبور میکند. 1 همه منظوره فراگیر 2 برای توضیح بیشتر این رابطه به کتاب ماشین DC رجوع کنید. 196

15 البته گشتاور موتور یونیورسال به دلیل وجود راکتانس سیم پیچ های آرمیچر و قطب ها و همچنین عکس العمل آرمیچر از موتور سری کمتر است. این تفاوت در مشخصه گشتاور آنها در شکل) 16 ( نشان داده شده است. کلکتور شكل 15 شکل ظاهری موتور یونیورسال برخی لوازم خانگی مانند جارو برقی مورد استفاده قرار میگیرد. 3 5 استفاده از موتورهای سه فاز در شبکه شكل 16 مشخصه گشتاور دور موتور یونیورسال از محاسن این نوع موتور حجم کم و سبکی وزن آن به نسبت قدرت تولیدی آن میباشد. همچنین گشتاور فوق العاده این موتور در زیر بار سهولت در کنترل سرعت و استفاده از آن در سرعتهای باال )حتی تا 20000( RPM از دیگر مزایای این موتور به شمار میآید. این نوع موتور حداکثر تا توان ٣ اسب بخار ساخته ٤ میشود و در وسایل و ابزارهای کارگاهی مانند مته سنگ فرز و برق تک فاز در بعضی مواقع 1 ضرورت دارد که از موتور سه فاز القایی در شبکه برق تک فاز استفاده شود. با کمک خازن روغنی و با انتخاب ظرفیت مناسب می توان این نوع موتور را در شبکه برق تک فاز راهاندازی نمود. این طرح برای اولین بار توسط مهندس چارلز اشتاین متز 2 ارائه گردید و مدارات شکل) 17 ( به نام ایشان معروف است. بوبین هر فاز موتور سه فاز القایی 380V تحمل ولتاژ 220 V را دارد پس اگر چنین موتوری بخواهد با برق تک فاز راهاندازی گردد باید به طور مثلث به مدار اتصال داده شود تا ولتاژ اعمال شده به هر بوبین آن 220 V باشد. همچنین برای اتصال در دسترس نبودن شبکه برق سه فاز 2 مهندس آلمانی تباری که کشف پدیده هیسترزیس و روشهای مقابل با آن نیز از جمله فعالیت های ایشان میباشد. 1923( Charls Steinmetz )1865

16 موتورهای تکفاز موتور سه فازی با ولتاژ 220/125 V به برق تک فاز باید آن را به صورت ستاره به شبکه متصل نمود. تحقیق کنید دلیل اتصال ستاره در موتور سه فاز با ولتاژ 220/125V هنگام استفاده در شبکه برق تک فاز چیست با توجه به قرارگیری خازن به صورت دائم در این مدار از خازن روغنی باید استفاده شود. تجربه نشان داده است که درحالت راهاندازی تک فاز موتور سه فاز برای ایجاد گشتاور راهاندازی تا حدود 30 درصد گشتاور نامی موتور و گشتاور کاری تا حدود 75 درصد آن به ازای هر کیلو وات توان مؤثر موتور باید خازنی با ظرفیت 60 تا 70 میکرو فاراد به کار برد و البته در صورت تمایل به افزایش گشتاور راهاندازی از مقدار 30 درصد باید مقدار ظرفیت خازن را بیشتر نمود. این کار با اضافه شدن یک خازن الکترولیت به طور موازی با خازن قبلی صورت میگیرد که پس از راهاندازی موتور توسط کلید گریز از مرکز از مدار خارج میشود. به دلیل وابستگی گشتاور بار به مقدار ظرفیت خازن انتخاب شده و ثابت بودن آن الزم است که گشتاور بار تغییر نداشته باشد لذا توصیه میگردد از این روش فقط در بارهای با گشتاور ثابت استفاده شود. برای راهاندازی تک فاز موتور سه فاز القایی با توان 3 کیلو وات تقریبا به چه مقدار ظرفیت خازن نیاز میباشد µ F C( µ F) = 70( ) P(Kw) Kw µ F C = 70( ) 3(Kw) = 210( µ F) Kw بنابراین موتور فوق برای داشتن گشتاور راهاندازی تا حدود 30 درصد گشتاور نامی و گشتاور کاری تا حدود 75 درصد آن به خازنی با ظرفیت )µf( 210 نیاز دارد. 5 شكل 17 انواع مدار راهاندازی موتور سه فاز به صورت تک فاز با کمک خازن 198

17 پرسش های پایان فصل) 5 ( 1 چرا به موتورهای تک فاز AC نیاز داریم 2 موتور تک فاز مقدماتی )یک سیم پیچه( در صورت راهاندازی می تواند راست گرد یا چپگرد بچرخد. )درست/غلط( 3 موتور تک فاز یک سیم پیچه دارای گشتاور راهاندازی )صفر/ کم/ زیاد( است. 4 انواع موتورهای تک فاز القایی را نام برده و نحو ه عملکرد آن را شرح دهید. 5 چرا ضریب قدرت موتورهای القایی تک فاز با فاز شکسته در حالت کار کم است 6 تغییر جهت چرخش در موتور های القایی تک فاز چگونه است با مدار نشان دهید. 7 در مقایسه موتورهای دو خازنی با موتورهای القایی با خازن راهانداز کدام پاسخ درست است الف( تقریبا همان گشتاور راهاندازی است ولی ضریب قدرت بهتری دارد. ب( ضریب قدرت راهاندازی و کار باالتری دارد. ج( گشتاور راهاندازی باالتر اما ضریب قدرت کمتری دارد. د( گشتاور راهاندازی کمتر اما ضریب قدرت بزرگتری دارد. 8 جهت چرخش موتور قطب چاک دار چگونه تعیین می شود با ترسیم شکل نشان دهید. 9 در ابزارهای دستی از چه نوع موتور تک فازی استفاده میشود و چرا 10 تفاوت های عملکردی موتور یونیورسال را در جریان DC و AC توضیح دهید. 11 مقدار خازن مورد نیاز جهت راهاندازی یک موتور سه فاز 1/5 Kw به صورت تک فاز چقدر باید باشد 199

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی برای محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی باید توانایی تجزیه ی یک بردار در دو راستا ( محور x ها و محور y ها ) را داشته باشیم. به بردارهای تجزیه شده در راستای محور

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

مدار معادل تونن و نورتن

مدار معادل تونن و نورتن مدار معادل تونن و نورتن در تمامی دستگاه های صوتی و تصویری اگرچه قطعات الکتریکی زیادی استفاده می شود ( مانند مقاومت سلف خازن دیود ترانزیستور IC ترانس و دهها قطعه ی دیگر...( اما هدف از طراحی چنین مداراتی

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل مدار به روش جریان حلقه

تحلیل مدار به روش جریان حلقه تحلیل مدار به روش جریان حلقه برای حل مدار به روش جریان حلقه باید مراحل زیر را طی کنیم: مرحله ی 1: مدار را تا حد امکان ساده می کنیم)مراقب باشید شاخه هایی را که ترکیب می کنید مورد سوال مسئله نباشد که در

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون

فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون مقدمه دراغلب شاخه های صنایع حالتی پدید می آید که دو نقطه دور از هم بایستی دارای سرعت یکسانی باشند. پل های متحرک دهانه سد ها تسمه ی نقاله ها جرثقیل

Διαβάστε περισσότερα

نورکنس یاهنیشام :یراتفر یاه فده

نورکنس یاهنیشام :یراتفر یاه فده 4 ماشین های سنکرون 163 ماشینهای سنکرون هدف های رفتاری: انواع ماشین های سنکرون را نام ببرد. ساختمان ظاهری و داخلی ماشین سنکرون را از روی شکل توضیح دهد. اساس کار موتورهای سنکرون را توضیح دهد. لغزش در موتورهای

Διαβάστε περισσότερα

باسمه تعالی مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی میباشد.

باسمه تعالی مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی میباشد. باسمه تعالی مدیریت تحصیالت تکمیلی تعهدنامه اینجانب محمد چشفر متعهد میشوم که مطالب مندرج در این پایاننامه حاصل کار پژوهشی اینجانب است و دستاوردهای پژوهشی دیگران که در این پژوهش از آن استفاده شده است مطابق

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

ترانسفورماتور مولف : جواد خشت زر قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق

ترانسفورماتور مولف : جواد خشت زر قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق ترانسفورماتور قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق ترانسفورماتور ترانسفورماتور وسیله ای است که انرژی الکتریکی را از یک سطح به سطح دیگری انتقال میدهد بدون اینکه در کمیت های نامی

Διαβάστε περισσότερα

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی از ابتدای مبحث تقارن تا ابتدای مبحث جداول کاراکتر مربوط به کنکور ارشد می باشد افرادی که این قسمت ها را تسلط دارند می توانند از ابتدای مبحث جداول کاراکتر به مطالعه

Διαβάστε περισσότερα

فصل سوم : عناصر سوئیچ

فصل سوم : عناصر سوئیچ فصل سوم : عناصر سوئیچ رله الکترومکانیکی: یک آهنربای الکتریکی است که اگر به آن ولتاژ بدهیم مدار را قطع و وصل می کند. الف: دیود بعنوان سوئیچ دیود واقعی: V D I D = I S (1 e η V T ) دیود ایده آل: در درس از

Διαβάστε περισσότερα

بدست میآيد وصل شدهاست. سیمپیچ ثانويه با N 2 دور تا زمانی که کلید

بدست میآيد وصل شدهاست. سیمپیچ ثانويه با N 2 دور تا زمانی که کلید آزمايش 9 ترانسفورماتور بررسی تجربی ترانسفورماتور و مقايسه با يك ترانسفورماتور ايدهآل تئوری آزمايش توان متوسط در مدار جريان متناوب برابر است با: P av = ε rms i rms cos φ که ε rms جذر میانگین مربعی ε و i

Διαβάστε περισσότερα

بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا

بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا رضا شریفی شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان r.e.sharifi@gmail.com نازنین صباغ شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان sabbaghnazanin@gmail.com سیاوش

Διαβάστε περισσότερα

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22 فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی آنچه باید پیش از شروع کتاب مدار بدانید تا مدار را آسان بیاموزید.............................. 2 مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل................................................

Διαβάστε περισσότερα

ماشینIII ماشین سنکرون ماشین سنکرون سه فاز دانشگاه آزاد اسالمی واحد پیشوا فیروزه باقری قسمت اول

ماشینIII ماشین سنکرون ماشین سنکرون سه فاز دانشگاه آزاد اسالمی واحد پیشوا فیروزه باقری قسمت اول ماشین سنکرون سه فاز دانشگاه آزاد اسالمی واحد پیشوا فیروزه باقری قسمت اول 1 ماشین سنکرون مقدمه ماشین سنکرون ماشینی است که سرعت رتور با سرعت میدان دوار استاتور آن برابر است. این ماشین ها به سه دسته تقسیم

Διαβάστε περισσότερα

فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها(

فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها( فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها( رفتار عناصر L, R وC در مدارات جریان متناوب......................................... بردار و کمیت برداری.............................................................

Διαβάστε περισσότερα

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES)

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) روش ARPES روشی است تجربی که برای تعیین ساختار الکترونی مواد به کار می رود. این روش بر پایه اثر فوتوالکتریک است که توسط هرتز کشف شد: الکترونها می توانند

Διαβάστε περισσότερα

جزوه ماشین مخصوص استاد :چیت ساز

جزوه ماشین مخصوص استاد :چیت ساز جزوه ماشین مخصوص استاد :چیت ساز 1 نواع موتورهای جریان متناوب تکفاز را نام ببرید و به اختصار توضیح دهید... موتورهای جریان متناوب: 1 کوچک:دارای توان اسمی بین تا 1 اسب بخار 2 1 20 مینی کوچک:دارای توان اسمی

Διαβάστε περισσότερα

فهرست مطالب جزوه ی الکترونیک 1 فصل اول مدار الکتریکی و نقشه ی فنی... 2 خواص مدارات سری... 3 خواص مدارات موازی...

فهرست مطالب جزوه ی الکترونیک 1 فصل اول مدار الکتریکی و نقشه ی فنی... 2 خواص مدارات سری... 3 خواص مدارات موازی... فهرست مطالب جزوه ی الکترونیک 1 فصل اول مدار الکتریکی و نقشه ی فنی................................................. 2 خواص مدارات سری....................................................... 3 3...................................................

Διαβάστε περισσότερα

علوم و تحقیقات شاهرود گرایش قدرت عنوان : استاد راهنما : جناب آقای دکتر حمیدرضا ایزدفر نگارش : سید محمدحسین جعفرنیا تابستان 39

علوم و تحقیقات شاهرود گرایش قدرت عنوان : استاد راهنما : جناب آقای دکتر حمیدرضا ایزدفر نگارش : سید محمدحسین جعفرنیا تابستان 39 أ دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات شاهرود دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی برق ) پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته برق M.Sc( گرایش قدرت عنوان : تحلیل تنش و عوامل آن در ماشین سنکرون

Διαβάστε περισσότερα

ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي

ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي استاد: مرتضي خردمندی تهیهکننده: سجاد شمس ویراستار : مینا قنادی یاد آوری مدار های مغناطیسی: L g L g مطابق شکل فرض کنید سیمپیچ N دوری حامل جریان i به دور هستهای

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه 2 1* فرانک معتمدی فرید شیخ االسالم 1 -دانشجوی دانشکده برق

Διαβάστε περισσότερα

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود.

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود. ك ي آزمايش 7 : راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي روتور سيمپيچيشده آزمايش 7: راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي با روتور سيمپيچي شده 1-7 هدف آزمايش در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور

Διαβάστε περισσότερα

دبیرستان غیر دولتی موحد

دبیرستان غیر دولتی موحد دبیرستان غیر دلتی محد هندسه تحلیلی فصل دم معادله های خط صفحه ابتدا باید بدانیم که از یک نقطه به مازات یک بردار تنها یک خط می گذرد. با تجه به این مطلب برای نشتن معادله یک خط احتیاج به داشتن یک نقطه از خط

Διαβάστε περισσότερα

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. - اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط اجسام متحرک را محاسبه کند. 4- تندی متوسط و لحظه ای را

Διαβάστε περισσότερα

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري.

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري. حفاظت مقایسه فاز در خطوط انتقال جبران شده سري همراه با MOV 2 1 محمد رضا پویان فر جواد ساده 1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد reza.pooyanfar@gmail.com 2 دانشکده فنی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ دانشکده ی علوم ریاضی نظریه ی زبان ها و اتوماتا ۲۶ ا ذرماه ۱۳۹۱ جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارندگان: حمید ملک و امین خسر وشاهی ۱ ماشین تور ینگ تعریف ۱ (تعریف غیررسمی ماشین تورینگ)

Διαβάστε περισσότερα

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله آزما ی ش پنج م: پا س خ زمانی مدا رات مرتبه دوم هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله مشخصه بررسی مقاومت بحرانی و آشنایی با پدیده

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم زبان های فارغ از متن

فصل پنجم زبان های فارغ از متن فصل پنجم زبان های فارغ از متن خانواده زبان های فارغ از متن: ( free )context تعریف: گرامر G=(V,T,,P) کلیه قوانین آن به فرم زیر باشد : یک گرامر فارغ از متن گفته می شود در صورتی که A x A Є V, x Є (V U T)*

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۴ اسفند ۹۲ جلسه ی : چند مثال مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: مهدی پاک طینت (تصحیح: قره داغی گیوه چی تفاق در این جلسه به بررسی و حل چند مثال از مطالب جلسات گذشته

Διαβάστε περισσότερα

حل مشکل ولتاژ پسماند در جهت ساخت 20 دستگاه ژنراتور کمکی 18kW

حل مشکل ولتاژ پسماند در جهت ساخت 20 دستگاه ژنراتور کمکی 18kW حل مشکل ولتاژ پسماند در جهت ساخت 0 دستگاه ژنراتور کمکی 8kW محمد دهقاننژاد علی احمدي مهندس طراح برق شرکت تام لوکوموتیو آریا dehghannejad@roshdsanatniroo.com مهندس طراح برق شرکت تام لوکوموتیو آریا a.ahmadi@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالی «تمرین شماره یک»

بسمه تعالی «تمرین شماره یک» بسمه تعالی «تمرین شماره یک» شماره دانشجویی : نام و نام خانوادگی : نام استاد: دکتر آزاده شهیدیان ترمودینامیک 1 نام درس : ردیف 0.15 m 3 میباشد. در این حالت یک فنر یک دستگاه سیلندر-پیستون در ابتدا حاوي 0.17kg

Διαβάστε περισσότερα

روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور

روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور فرانک معتمدی * دکترفرید شیخ االسالم 2 -دانشجوی رشته برق دانشگاه آزاد واحد نجفآباد Fa_motamedi@yahoo.com 2 -استاد گروه برق

Διαβάστε περισσότερα

:موس لصف یسدنه یاه لکش رد یلوط طباور

:موس لصف یسدنه یاه لکش رد یلوط طباور فصل سوم: 3 روابط طولی درشکلهای هندسی درس او ل قضیۀ سینوس ها یادآوری منظور از روابط طولی رابطه هایی هستند که در مورد اندازه های پاره خط ها و زاویه ها در شکل های مختلف بحث می کنند. در سال گذشته روابط طولی

Διαβάστε περισσότερα

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر 3 مسعود قیطولی 1 مهدی شفیعی 2 رحیم قاسمی 1 کارشناس ارشد رلیاژ شرکت برق منطقه ای غرب gheytuli@ghrec.co.ir رئیس بهره برداری نیروگاه پتروشیمی فجر

Διαβάστε περισσότερα

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) :

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) : ۱ گرادیان تابع (y :f(x, اگر f یک تابع دومتغیره باشد ا نگاه گرادیان f برداری است که به صورت زیر تعریف می شود f(x, y) = D ۱ f(x, y), D ۲ f(x, y) اگر رویه S نمایش تابع (y Z = f(x, باشد ا نگاه f در هر نقطه

Διαβάστε περισσότερα

اثرات درایو مبدل AC/DC تکفاز بر روي مشخصه گشتاور سرعت موتور DC

اثرات درایو مبدل AC/DC تکفاز بر روي مشخصه گشتاور سرعت موتور DC اثرات درایو مبدل AC/DC تکفاز بر روي مشخصه گشتاور سرعت موتور DC 1 حمید کریمی 2 میثم ایوبی 3 مصطفی میرزاده 4 علی امیري زانیانی شرکت پالایش گاز پارسیان- hkfars@yahoo.com 1- شرکت پالایش گاز پارسیان- maysam_ayubi@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی:

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی: نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز 1391-1391 مدرس: دکتر ابوالفتح بیگی ودکتر امین زاده گوهري نویسنده: محمدرضا صنم زاده جلسه 15 فرض کنیم ماتریس چگالی سیستم ترکیبی شامل زیر سیستم هايB و A را داشته باشیم.

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ 1 مبحث بيست و چهارم: اتصال مثلث باز (- اتصال اسكات آرايش هاي خاص ترانسفورماتورهاي سه فاز دانشگاه كاشان / دانشكده مهندسي/ گروه مهندسي برق / درس ماشين هاي الكتريكي / 3 اتصال مثلث باز يا اتصال شكل فرض كنيد

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط دانشکده ی علوم ریاضی ا نالیز الگوریتم ها ۴ بهمن ۱۳۹۱ جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: امیر سیوانی اصل ۱ پیدا کردن نزدیک ترین زوج نقطه فرض می کنیم n نقطه داریم و می خواهیم

Διαβάστε περισσότερα

)مزایا و معایب آن نسبت به سافت استارترها )

)مزایا و معایب آن نسبت به سافت استارترها ) کنترل دور موتور در صنعت پمپ )مزایا و معایب آن نسبت به سافت استارترها ) استفاده از کنترل دور موتور در سیستمهای پمپ -1-2 -3-4 -5-6 -7-8 -9-11 کنترل کننده دور موتور و راه اندازی و توقف نرم پمپ کنترل کننده

Διαβάστε περισσότερα

باشند و c عددی ثابت باشد آنگاه تابع های زیر نیز در a پیوسته اند. به شرطی که g(a) 0 f g

باشند و c عددی ثابت باشد آنگاه تابع های زیر نیز در a پیوسته اند. به شرطی که g(a) 0 f g تعریف : 3 فرض کنیم D دامنه تابع f زیر مجموعه ای از R باشد a D تابع f:d R در نقطه a پیوسته است هرگاه به ازای هر دنباله از نقاط D مانند { n a{ که به a همگراست دنبال ه ){ n }f(a به f(a) همگرا باشد. محتوی

Διαβάστε περισσότερα

تهیه و تنظیم دکتر عباس گلمکانی

تهیه و تنظیم دکتر عباس گلمکانی 2 دستور کار آزمایشگاه الکترونیک تهیه و تنظیم دکتر عباس گلمکانی فهرست مطالب صفحه 4 آزمایش اول ودوم : بررسی نقطه کار ترانسزیستور و پایداری آنها... 8 آزمایش سوم : طراحی تقویت کننده ولتاژ شامل دو طبقه ترانزیستوری...

Διαβάστε περισσότερα

طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO (

طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO ( پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO ( نجمه خانیان استاد راهنما: دکتر عباس گلمکانی تابستان 9 I II شکر شایان نثار ایزدمنان که توقیق

Διαβάστε περισσότερα

طرح حفاظتی جدید برای تشخیص و تفکیک خطاهای تک فاز به زمین داخلی و خارجی در ژنراتورهای ولتاژ باالی کابلی ) powerformer (

طرح حفاظتی جدید برای تشخیص و تفکیک خطاهای تک فاز به زمین داخلی و خارجی در ژنراتورهای ولتاژ باالی کابلی ) powerformer ( 2 حسن براتی علی بچاری صالح 1 1 گروه برق واحد اهواز دانشگاه آزاد اسالمی اهواز ایران ali_bacharisaleh@yahoo.com 2 استادیار گروه برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول دزفول ایران barati216@gmail.com طرح حفاظتی

Διαβάστε περισσότερα

کیوان بهزادپور محدرضا امینی

کیوان بهزادپور محدرضا امینی 1000 / 1004 کنترل فیلترهاي توان اکتیو (APF) تکفاز و سه فاز با استفاده از یک سنسور جریان کیوان بهزادپور محدرضا امینی keivan_bp@yahoo.com دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان چکیده عضو هیي

Διαβάστε περισσότερα

آزمایشگاه الکترونیک 1

آزمایشگاه الکترونیک 1 دانشگاه صنعتی شریف دانشکده فیزیک آزمایشگاه الکترونیک ویرایش سوم 93 آزمایش اسیلوسکپ اشعه کاتدی موضوع : آزمایش کار با یک اسیلوسکپ اشعه کاتدی (C..O) و کاربرد آن در مطالعه مدارهای جریان متناوب (ac) وسایل الزم:

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRIC MOTOR. Single Phase Electric Motor. 3 Phase Electric Motor with Aluminum Body. 3 Phase Electric Motor with Cast Iron Body

ELECTRIC MOTOR. Single Phase Electric Motor. 3 Phase Electric Motor with Aluminum Body. 3 Phase Electric Motor with Cast Iron Body ELECTRIC MOTOR Single Phase Electric Motor 3 Phase Electric Motor with Aluminum Body 3 Phase Electric Motor with Cast Iron Body Single Phase Electric Motor with Two Capacitor Industrial Electropump 2013

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 1 فضاي برداري محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار

جلسه 2 1 فضاي برداري محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار 1390-1391 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: نادر قاسمی جلسه 2 در این درسنامه به مروري کلی از جبر خطی می پردازیم که هدف اصلی آن آشنایی با نماد گذاري دیراك 1 و مباحثی از

Διαβάστε περισσότερα

افزایش پهنای باند آنتن الكتریكی كوچک با استفاده از مدارات فعال غیر فاستری به عنوان شبه فراماده

افزایش پهنای باند آنتن الكتریكی كوچک با استفاده از مدارات فعال غیر فاستری به عنوان شبه فراماده افزایش پهنای باند آنتن الكتریكی كوچک با استفاده از مدارات فعال غیر فاستری به عنوان شبه فراماده 4 9 8 محمد جواد حسنی امیر جعفرقلی محمد تندرو 1 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 2 پژوهشکده علوم و فناوری

Διαβάστε περισσότερα

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network سه شنبه 21 اسفند 1393 جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان استاد: مهدي جعفري نگارنده: علیرضا حیدري خزاي ی در این نوشته مقدمه اي بر

Διαβάστε περισσότερα

برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I A

برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I A مبحث بیست و سوم)مباحث اندازه حرکت وضربه قانون بقای اندازه حرکت انرژی جنبشی و قانون برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( تکلیف از مبحث ماتریس ممان اینرسی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی

مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی خودرو و کاهش سر و صداها و لرزشهای داخل اتاق موتور و...

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش شماره 5 طرح و ساخت منبع تغذیه

آزمایش شماره 5 طرح و ساخت منبع تغذیه آزمایش شماره 5 طرح و ساخت منبع تغذیه هدف: یک سو کردن ولتاژ متناوب به وسیله دیود نیمه هادی صاف کردن و بررسی ریپل )موجک( و اندازه گیری آن. وسایل آزمایش : ولتمتر- اسیلوسکوپ منبع ac دیود- مقاومت خازن الکترولیت-

Διαβάστε περισσότερα

که روي سطح افقی قرار دارد متصل شده است. تمام سطوح بدون اصطکاك می باشند. نیروي F به صورت افقی به روي سطح شیبداري با زاویه شیب

که روي سطح افقی قرار دارد متصل شده است. تمام سطوح بدون اصطکاك می باشند. نیروي F به صورت افقی به روي سطح شیبداري با زاویه شیب فصل : 5 نیرو ها 40- شخصی به جرم جرم به وسیله طنابی که از روي قرقره بدون اصطکاکی عبور کرده و به یک کیسه شن به متصل است از ارتفاع h پایین می آید. اگر شخص از حال سکون شروع به حرکت کرده باشد با چه سرعتی به

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1 محاسبات کوانتمی (67) ترم بهار 390-39 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات در دنیاي واقعی همواره در حضور خطا انجام می شود. مثلا اطلاعات کلاسیکی که به

Διαβάστε περισσότερα

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون فصل دهم: همبستگی و رگرسیون مطالب این فصل: )r ( کوواریانس ضریب همبستگی رگرسیون ضریب تعیین یا ضریب تشخیص خطای معیار برآور ( )S XY انواع ضرایب همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرهای کمی و کیفی 8 در بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد.

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد. تي وري اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: کامران کیخسروي جلسه فرض کنید حالت سیستم ترکیبی AB را داشته باشیم. حالت سیستم B به تنهایی چیست در ابتداي درس که حالات

Διαβάστε περισσότερα

13 86 ﺰﯿﺋﺎﭘ / مود هرﺎﻤﺷ /ل وا لﺎﺳ / ﯽﺴﻠﺠﻣ قﺮﺑ ﯽﺳﺪﻨﻬﻣ ﯽﺼﺼﺨﺗ - ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ

13 86 ﺰﯿﺋﺎﭘ / مود هرﺎﻤﺷ /ل وا لﺎﺳ / ﯽﺴﻠﺠﻣ قﺮﺑ ﯽﺳﺪﻨﻬﻣ ﯽﺼﺼﺨﺗ - ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ به کار گیري مانع هاي مقاومتی جهت بهبود پایداري گذرا سعید اباذري - هیات علمی دانشگاه شهرکرد saeedabazar@yah.cm چکیده میباشد. یکی از مساي ل مهم در سیستم هاي قدرت افزایش میرایی دامنه نوسانات و افزایش زمان

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و شبیهسازی ماشین الکتریکی آهنربای دائم دوتحریکه با هدف کاهش نوسانهای گشتاور

طراحی و شبیهسازی ماشین الکتریکی آهنربای دائم دوتحریکه با هدف کاهش نوسانهای گشتاور دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده مهندسی برق عنوان رساله کارشناسی ارشد طراحی و شبیهسازی ماشین الکتریکی آهنربای دائم دوتحریکه با هدف کاهش نوسانهای گشتاور استاد راهنما دکتر کریم عباس زاده نگارش

Διαβάστε περισσότερα

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب عنوان مقاله اولویت بندي روشهاي رفع افت ولتاژ به منظور کاهش تلفات در شبکه هاي فشار ضعیف امیر کاظمی شرکت توزیع نیروي برق خراسان جنوبی واژه هاي کلیدي : تلفات- افت ولتاژ- فیدر- شبکه- بار- بالانس - - - کارکرد

Διαβάστε περισσότερα

ترمودینامیک مدرس:مسعود رهنمون سال تحصیلى 94-95

ترمودینامیک مدرس:مسعود رهنمون سال تحصیلى 94-95 ترمودینامیک سال تحصیلى 94-95 رهنمون 1- مفاهیم اولیه ترمودینامیک: علمی است که به مطالعه ی رابطه ی بین کار و گرما و تبدیل آنها به یکدیگر می پردازد. دستگاه: گازی است که به مطالعه ی آن می پردازیم. محیط: به

Διαβάστε περισσότερα

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم 1 ماشیه ای توریىگ مقدمه فصل : سلسله مزاتب سبان a n b n c n? ww? زبان های فارغ از متن n b n a ww زبان های منظم a * a*b* 2 زبان ها پذیرفته می شوند بوسیله ی : ماشین های تورینگ a n b n c n ww زبان های فارغ

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: روش مشاهده حرکت قطرات ریز روغن باردار در میدان عبارتند از:

آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: روش مشاهده حرکت قطرات ریز روغن باردار در میدان عبارتند از: آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: یک (R.A.Millikan) رابرت میلیکان 1909 در سال روش عملی براي اندازهگیري بار یونها گزارش کرد. این روش مشاهده حرکت قطرات ریز

Διαβάστε περισσότερα

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد مبتنی بر روش دسترسی زلیخا سپهوند دانشکده مهندسى برق واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامى نجف آباد ایر ان zolekhasepahvand@yahoo.com روح االله

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار موسسه آموزش عالی خاوران طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین حمیدرضا قلی نژاد سید اصغرغالمیان 1- دانشجو کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM

اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM 1 2 1 و 2 احمد شریعتی جواد ساده شرکت نفت و گاز پارس (POGC) ahmad@shariati.ir 2 دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir چکیده - عملکرد نابجا و ناخواسته

Διαβάστε περισσότερα

تشخیص خطای تک فاز به زمین استاتور در ژنراتورهای ولتاژ باالی کابلی ) powerformer

تشخیص خطای تک فاز به زمین استاتور در ژنراتورهای ولتاژ باالی کابلی ) powerformer 2 2 1 حسن براتی علی بچاری صالح 1 گروه برق واحد اهواز دانشگاه آزاد اسالمی اهواز ایران ali_bacharisaleh@yahoo.com استادیار گروه برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول دزفول ایران barati216@gmail.com ( تشخیص

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت 2 1 مهرداد احمدي کمرپشتی هدي کاظمی موسسه آموزش عالی روزبهان ساري گروه برق ساري ایران Mehrdad.ahmadi.k@gmail.com hoda.kazemi.aski@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

2. β Factor. 1. Redundant

2. β Factor. 1. Redundant دوم قسمت نگارش مرتضوی محمد سید مهندس آباد نجف واحد نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه ایران آباد نجف اسالمی آزاد دانشگاه افزونه سامانههای اطمینان قابلیت کليدي: واژههاي فاکتور بتا روش خرابی مشترک علت علت نرخ

Διαβάστε περισσότερα

کنترل سوییچینگ بر مبنای دستیابی به نمودار حداکثر توان در سلول خورشیدی با روش هوشمند تطبیقی

کنترل سوییچینگ بر مبنای دستیابی به نمودار حداکثر توان در سلول خورشیدی با روش هوشمند تطبیقی کنترل سوییچینگ بر مبنای دستیابی به نمودار حداکثر توان در سلول خورشیدی با روش هوشمند تطبیقی مهندس سید عبدالحسین عمادی * دکتر احسان اسفندیاری چکیده: در این مقاله با استفاده از ساختار غیرخطی برای سلول خورشیدی

Διαβάστε περισσότερα

القای الکترو مغناطیسی القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است با اتالف کم منتقل کنند.

القای الکترو مغناطیسی القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است با اتالف کم منتقل کنند. القای الکترو مغناطیسی 4 القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است که جریان متناوب را تولید منتقل و توزیع میکنند. چالش مهم مهندسان برق طراحی و ساخت سامانههایی

Διαβάστε περισσότερα

کنترل سرعت هوشمند موتور القایی سحر محمدي علیرضا صدیقی انارکی دانشگاه یزد E-ail:ohaai_505@yahoo.co seighi@yazuni.ac.i چکیده از آنجاییکه موتورهاي القایی از نظر هزینه و سادگی ساخت نسبت به ماشینهاي جریان مستقیم

Διαβάστε περισσότερα

تسیچ تکرح مراهچ لصف تسیچ تکرح تعرس و ییاج هباج تفاسم ناکم تسا ردقچ شتکرح زاغآ ةطقن زا وا ةلصاف

تسیچ تکرح مراهچ لصف تسیچ تکرح تعرس و ییاج هباج تفاسم ناکم تسا ردقچ شتکرح زاغآ ةطقن زا وا ةلصاف چهارم فصل چیست حرکت سرعت و جابهجایی مسافت مکان 111 است چقدر حرکتش آغاز نقطة از او فاصلة میرود. شمال به کیلومتر یک سپس و غرب به کیلومتر یک 1 دانشآموزی 1- k 1/6 k 3 1/ k 1 k 1 از متحرک نهایی فاصلة میکند.

Διαβάστε περισσότερα

بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات

بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات The 9th Sypou on Advance n Scence and Technology (9thSASTech), Mahhad, Ian. 9thSASTech.kh.ac. بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات عبدالمحمد

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز 1391-1392 مدرسین: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري جلسه 2 فراگیري نظریه ي اطلاعات کوانتمی نیازمند داشتن پیش زمینه در جبرخطی می باشد این نظریه ترکیب زیبایی از جبرخطی و نظریه

Διαβάστε περισσότερα

فصل اول و به منظور مردود کردن نظریات ارسطو نشان داد که اجسامی با 1592 به استادی کرسی ریاضیات دانشگاه پادوا منصوب شد و در

فصل اول و به منظور مردود کردن نظریات ارسطو نشان داد که اجسامی با 1592 به استادی کرسی ریاضیات دانشگاه پادوا منصوب شد و در فصل اول حرکت شناسی در دو بعد گالیلئوگالیله: در سال 1581 میالدی به دانشگاه پیزا وارد شد اما در سال 1585 قبل از آن که مدرکی بگیرد از آنجا بیرون آمد. پیش خودش به مطالعه آثار اقلیدس و ارشمیدس پرداخت و به زودی

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز 1391-1392 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: محمد مهدي مجاهدیان جلسه 22 تا اینجا خواص مربوط به آنتروپی را بیان کردیم. جهت اثبات این خواص نیاز به ابزارهایی

Διαβάστε περισσότερα

کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ

کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ 3 2 بهرام ابراهیمی 1 مهدی پورقلی و ابراهیم نجیمی 1 دانشگاه شهید بهشتی پردیس شهید عباسپور B.ebrahii.sbu@gail.co 2 دانشگاه شهید

Διαβάστε περισσότερα

هندسه در فضا 1. خط و صفحه در فضا ب. وضعیت نسبی دو صفحه در فضا پ. وضعیت نسبی دو خط در فضا ت. وضعیت نسبی خط و صفحه در فضا الف.

هندسه در فضا 1. خط و صفحه در فضا ب. وضعیت نسبی دو صفحه در فضا پ. وضعیت نسبی دو خط در فضا ت. وضعیت نسبی خط و صفحه در فضا الف. 4 هندسه در فضا فصل در اين فصل ميخوانيم: 1. خط و صفحه در فضا الف. اصول هندسهي فضايي ب. وضعیت نسبی دو صفحه در فضا پ. وضعیت نسبی دو خط در فضا ت. وضعیت نسبی خط و صفحه در فضا ث. حاالت چهارگانهي مشخص كردن صفحه

Διαβάστε περισσότερα

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 1 بنام خدا بهینه سازی شبیه سازی Simulation Optimization Lecture 6 روش های بهینه سازی شبیه سازی گرادیان مبنا Gradient-based Simulation Optimization methods 6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 2 شماره

Διαβάστε περισσότερα

هندسه تحلیلی و جبر خطی ( خط و صفحه )

هندسه تحلیلی و جبر خطی ( خط و صفحه ) هندسه تحلیلی جبر خطی ( خط صفحه ) z معادالت متقارن ) : خط ( معادله برداری - معادله پارامتری P فرض کنید e معادلهی خطی باشد که از نقطه ی P به مازات بردار ( c L ) a b رسم شده باشد اگر ( z P ) x y l L نقطهی

Διαβάστε περισσότερα

ناﺪﻨﻤﺸﻧاد ﺎﺑ ﯽﻳﺎﻨﺷآ تاو (١٧٣٦ــ١٨١٩

ناﺪﻨﻤﺸﻧاد ﺎﺑ ﯽﻳﺎﻨﺷآ تاو (١٧٣٦ــ١٨١٩ فصل ٣ کار و توان هدف های رفتاری: در پايان اين فصل از هنرجو انتظار می رود: ١ کار الکتريکی را با ذکر رابطه شرح دهد. ٢ توان الکتريکی را با ذکر روابط شرح دهد. ٣ ضريب بهره (راندمان) را با ذکر رابطه توضيح دهد.

Διαβάστε περισσότερα

مینامند یا میگویند α یک صفر تابع

مینامند یا میگویند α یک صفر تابع 1 1-1 مقدمه حل بسیاری از مسائل اجتماعی اقتصادی علمی منجر به حل معادله ای به شکل ) ( می شد. منظر از حل این معادله یافتن عدد یا اعدادی است که مقدار تابع به ازای آنها صفر شد. اگر (α) آنگاه α را ریشه معادله

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم

الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم 2 1 فرهاد مصری نژاد ناصر محمد رحیم پناه 1 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اصفهان ایرانnaserrahimpanah@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

I = I CM + Mh 2, (cm = center of mass)

I = I CM + Mh 2, (cm = center of mass) قواعد کلی اینرسی دو ارنی المان گیری الزمه یادگیری درست و کامل این مباحث که بخش زیادی از نمره پایان ترم ار به خود اختصاص می دهند یادگیری دقیق نکات جزوه استاد محترم و درک درست روابط ریاضی حاکم بر آن ها است

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد.

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. فصل 2 جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم 2 ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. این ولتاژ از سلولهای بیولوژیک پولکیشکلی حاصل میشود که در واقع مثل یک باتری

Διαβάστε περισσότερα

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی برق گزارش درس ریاضیات رمزنگاري عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا استاد درس: مهندس نگارنده: ز 94 دي ماه 1394 1 5 نماد گذاري و تعریف مسي له 1 6 رمزگذاري جستجوپذیر متقارن

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تکنیک هاي تعقیب نقطه توان حداکثر ) MPPT ( در سلولهاي خورشیدي احسان اكبري عسگراني جواد كريمي قلعه شاهرخي منصور خالقيان

بررسی تکنیک هاي تعقیب نقطه توان حداکثر ) MPPT ( در سلولهاي خورشیدي احسان اكبري عسگراني جواد كريمي قلعه شاهرخي منصور خالقيان بررسی تکنیک هاي تعقیب نقطه توان حداکثر ) MPPT ( در سلولهاي خورشیدي 2 ۳ ۲ ۱ احسان اكبري عسگراني جواد كريمي قلعه شاهرخي منصور خالقيان 1 هسا- صنایع اویونیک ایران و دانشگاه صنعتی مالک اشتراصفهان- دانشکده برق

Διαβάστε περισσότερα

خواص هندسی سطوح فصل ششم بخش اول - استاتیک PROBLEMS. 6.1 through 6.18 Using. Fig. P6.4. Fig. Fig. P ft 8 ft. 2.4 m 2.4 m lb. 48 kn.

خواص هندسی سطوح فصل ششم بخش اول - استاتیک PROBLEMS. 6.1 through 6.18 Using. Fig. P6.4. Fig. Fig. P ft 8 ft. 2.4 m 2.4 m lb. 48 kn. خواص هندسی فصل ششم سطوح بخش اول - استاتیک... P6.4 0 kn 5 k 9. P6.5 n. 600 l. P6.. P6. 5 m PROLEMS ee8056_ch06_6-75.ndd Page 8 0/6/09 :50:46 M user-s7 . P6.4. P6.... P6. 5 m. P6.5 n. 0 kn 5 k PROLEMS ee8056_ch06_6-75.ndd

Διαβάστε περισσότερα

فیلتر کالمن Kalman Filter

فیلتر کالمن Kalman Filter به نام خدا عنوان فیلتر کالمن Kalman Filter سیدمحمد حسینی SeyyedMohammad Hosseini Seyyedmohammad [@] iasbs.ac.ir تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان Institute for Advanced Studies in Basic Sciences تابستان 95

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تابش جسم سیاه

مطالعه تابش جسم سیاه مطالعه تابش جسم سیاه هدف آزمایش: اندازهگیري شدت تابش یک جسم سیاه بر حسب درجه حرارت آن تحقیق قانون استفان بولتزمن. تحقیق بستگی شدت تابش بر حسب فاصله از جسم سیاه. مقدمه: پرتو ساطع شده از یک جسم در دماي T

Διαβάστε περισσότερα