Βέμμος Σταύρος ΑΥΛΑΓΙΑ. Καηαγσγή θαη εμάπισζε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βέμμος Σταύρος ΑΥΛΑΓΙΑ. Καηαγσγή θαη εμάπισζε"

Transcript

1 ΑΥΛΑΓΙΑ Καηαγσγή θαη εμάπισζε Οκάδα Γπηηθήο Αζίαο (γύξσ από ηελ Καζπία Θάιαζζα) Πεξηιακβάλεη είδε κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ε θαιιηεξγνύκελε αριαδηά (Pyrus communis L.) Οκάδα Βόξεηαο Αζίαο (όπσο ην P. Pyrifolia) πνπ ζεσξνύληαη θαη κειαριαδηέο (ιόγσ ηνπ κειόκνξθνπ ζρήκαηνο ησλ θαξπώλ) Ζ αριαδηά αλαθέξεηαη από ηνπο αξραίνπο Έιιελεο (Όκεξνο 800 π.ρ. Θεόθξαζηνο 300 π.ρ. θαη Ρσκαίνπο, Cato ( π.ρ.) Βειηησκέλεο πνηθηιίεο όκσο ζηελ Γ. Δπξώπε εκθαλίζηεθαλ από ηνλ 18ν θαη 19ν αηώλα (Γαιιία, Βέιγην) Ζ παγθόζκηα παξαγσγή ην 1988 ήηαλ 9,9 εθαη. ηόλνη. ηελ Διιάδα ε παξαγσγή μεπεξλνύζε ηνπο ηόλνπο (πξηλ ην 1990). ήκεξα ε παξαγσγή είλαη πνιύ ρακειόηεξε (50-60 ρηι. ηόλνη) θαη γίλνληαη εηζαγσγέο (γηαηί?) ρήκα 1. Σν θξπζηάιιη απνηειεί πεξίπνπ ην 50% ηεο Διιεληθήο παξαγσγήο.

2

3 Βνηαληθή Σαμηλόκεζε- Οξγαλνγξαθία Pyrus communis L. νηθ. Rosaceae ππννηθ. Pomoideae Δίλαη ην θπξηόηεξν θαι/λν είδνο εθηόο ηεο Αζίαο όπνπ θαι/ληαη ηα είδε Pyrus pyrifolia θαη P.usuriensis ελώ ζηελ Β. Ακεξηθή θαι/ληαη ηα πβξίδηα κεηαμύ P.communis και P.pyrifolia. Σν γέλνο Pyrus πεξηιακβάλεη είδε δηπινεηδή 2n=34 αιιά θαη νξηζκέλεο πνιππινεηδήο πνηθηιίεο πνπ αλήθνπλ ζην είδνο Pyrus communis (3n=51, 4n=68) Οξγαλνγξαθία Γέληξν θπιινβόιν, καθξόβην, κηθξνύ-κεγάινπ κεγέζνπο (αλάινγα κε ην ππνθείκελν θαη ηελ πνηθηιία) Φύιια απιά, σνεηδή ή θαξδηόζρεκα κε κεγάιν κίζρν, νδνλησηά) Οθζαικνί όκνηα κε ηε κειηά (μπινθόξνη, κηθηνί) Άλζε Κάζε νθζαικόο δίλεη 4-12 ιεπθά άλζε ζε ηαμηαλζία θόξπκβν) 5,Κ 5,Α ζηύινπο Καξπόο κήιν κε δηάθνξα ζρήκαηα: ζθαηξηθό, αριαδόκνξθν, επίκεθεο θ.ι.π.)

4

5 Σξόπνο θαξπνθνξίαο - Καξπνθόξα όξγαλα Σξόπνο θαξπνθνξίαο θαη ηα θαξπνθόξα όξγαλα είλαη όκνηα κε ηεο κειηάο Οη επάθξηνη νθζαικνί δίλνπλ πην ηθαλνπνηεηηθή παξαγσγή. Δθηόο επνρήο αλζνθνξία (θζηλόπσξν) Σν δεζηό, όςηκν θαη παξαηεηακέλν θαινθαίξη ζπκβάιιεη Πηζαλόλ ιόγσ δηαθνπήο ηνπ ιεζάξγνπ ησλ νθζαικώλ ή κε εηζόδνπ ζε ιήζαξγν. Οη ιακβνύξδεο παξάγνπλ άλζε πνιύ θαιήο πνηόηεηαο Ο ζρεκαηηζκόο κηθηώλ (αλζνθόξσλ) νθζαικώλ εμαξηάηαη από ηε ζξεπηηθή θαηάζηαζε ησλ βιαζηώλ (ζάθραξα θαη ζξεπηηθά ζηνηρεία) αιιά θαη ηελ επίδξαζε νξκνλώλ Η δηαθνξνπνίεζε ησλ αλζνθόξσλ νθζαικώλ γίλεηαη ην θαινθαίξη Οη πξώηεο θαηαβνιέο δηαθξίλνληαη ζηα ηέιε Ινπλίνπ κέζα Ινπιίνπ.

6 Πεξίνδνο θαξπνθνξίαο θαη επηθνλίαζε - γνληκνπνίεζε Η είζνδνο ζε θαξπνθνξία εμαξηάηαη από ην ππνθείκελν αιιά θαη ηελ πνηθηιία Τπνθεηκελν Έλαξμε Πιήξεο Αριαδηά 5ν-6ν ρξόλν 8ν-10ν ρξόλν Κπδσληά 3ν-4ν ρξόλν 6ν-7ν ρξόλν Απνδόζεηο : 3-5 ηόλλνη/ζηξέκκα Δπηθνλίαζε -γνληκνπνίεζε Ζ επηθνλίαζε επεξεάδεηαη απν: Σηο θαηξηθέο ζπλζήθεο Σα έληνκα (κεηαθνξείο ηεο γύξεο) Σελ απόζηαζε ησλ επηθνληαζηξηώλ Σελ πεξίνδν άλζεζεο ησλ επηθνληαζηξηώλ Ζ βιάζηεζε ηεο γύξεο επλνείηαη ζε ζεξκνθξαζία >20 C

7 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε γνληκνπνίεζε Η γνληκνπνίεζε επεξεάδεηαη από γελεηηθνύο, ζξεπηηθνύο θαη πεξηβαιινληηθνύο παξάγνληεο Αλάγθεο ζε επηθνλίαζε Απηόζηεηξεο πνηθηιίεο (νη πην πνιιέο) Μεξηθώο απηνγόληκεο Σν απηόζηεηξν νθείιεηαη θύξηα ζην «αζπκβίβαζην» θαη ιηγόηεξν ζε θαηλόκελα «δηρνγακίαο» ή κεησκέλεο δσηηθόηεηαο ηεο γύξεο Οη κεξηθώο απηνγόληκεο πνηθηιίεο άζπεξκνπο θαξπνύο αλ απηνγνληκνπνηεζνύλ (παξζελνθαξπία) Αλ όκσο ζηαπξνγνληκνπνηεζνύλ απμάλεηαη ην πνζνζηό θαξπόδεζεο θαη ν αξηζκόο ησλ ζπόξσλ Ο αξηζκόο ησλ ζπεξκάησλ ζρεηίδεηαη κε ην κέγεζνο ησλ θαξπώλ θαη ηελ θαξπόπησζε ηνπ Ινπλίνπ

8 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαξπόδεζε θαη ηελ παξαγσγή Ζ γνληκόηεηα ησλ αλζέσλ (πνηθηιία) H επηθνληάζηξηα (απηεπηθνλίαζε ή ζηαπξνγνληκνπνίεζε) Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηθνλίαζε - γνληκνπνίεζε Σν ππνθείκελν θαη ε ζξεπηηθή θαηάζηαζε ηνπ δέληξνπ Σν είδνο ηνπ θιαδέκαηνο Η ηθαλνπνηεηηθή παξαγσγή απαηηεί: Δπαξθή επηθνλίαζε θαη γνληκνπνίεζε ησλ αλζέσλ Καξπόδεζε ηνπ 3-5% ησλ αλζέσλ Οη δηπινεηδήο πνηθηιίεο παξάγνπλ άθζνλε θαη δσηηθή γύξε θαιέο επηθνληάζηξηεο Οη ηξηπινεηδείο πνηθηιίεο παξάγνπλ γύξε κεησκέλεο δσηηθόηεηαο θαη ρξεηάδνληαη ζηαπξνγνληκνπνίεζε Οη ηεηξαπινεηδήο είλαη κεξηθώο ή πιήξσο απηόζηεηξεο Όιεο νη πνηθηιίεο ζεσξνύληαη «αιιεινζπκβηβαζηέο» εθηόο ησλ πνηθηιηώλ Bartlett θαη Seckell.

9 Γηάηαμε επηθνληαζηξηώλ - Σερλεηή επηθνλίαζε Η δηάηαμε επηθνληαζηξηώλ εμαξηάηαη από: Σελ απόζηαζε από ηελ θύξηα θαιιηεξγνύκελε πνηθηιία Σελ εκπνξηθόηεηα ηεο επηθνληάζηξηαο Σελ ππθλόηεηα θύηεπζεο (ηύπνο νπσξώλα, ρήκα 2) πλδπαζκόο επηθνληαζηξηώλ πνηθηιηώλ Καιύηεξεο επηθνληάζηξηεο είλαη νη πνηθηιίεο: Coscia, Conference, Comice, Passa crassana, Bartlett Απνηειεζκαηηθή πεξίνδνο επηθνλίαζεο είλαη ε πεξίνδνο πνπ ην σνθύηηαξν είλαη επηδεθηό γνληκνπνίεζεο =δηάξθεηα δσήο σνθπηάξνπ (δηάζηεκα κεηαμύ επηθνλίαζεο - γνληκνπ/ζεο) Μεηαθνξά ηεο γύξεο Ζ αριαδηά είλαη δέληξν εληνκόθηιν (ζ>10 C) Ζ κεηαθνξά ηεο γύξεο εθηόο ησλ εληόκσλ γίλεηαη κε ηνλ άλεκν αιιά θαη ηερλεηά κέζα Με ηνλ άλεκν ε γύξε κεηαθέξεηαη κέρξη θαη 1200 κ. Γηα απνηειεζκαηηθή θαξπόδεζε όκσο κόλν κ.

10

11 Σερλεηή επηθνλίαζε Σξόπνη ηερλεηήο επηθνλίαζεο Με ηα ρέξηα (ρξήζε πηλέινπ) γηα πεηξακαηηθνύο ζθνπνύο Φπζεξό ή άιια κεραληθά κέζα (όρη απνηειεζκαηηθή) πιινγή γύξεο πληήξεζε (-18 C) θαη μεξή αηκόζθαηξα Γηαζπνξά γύξεο (κε ηα ρέξηα ή ηερλεηά) κεηά από έιεγρν ηεο δσηηθόηεηαο πνπ πξέπεη λα είλαη 50-70% Γηα επηηπρή επηθνλίαζε απαηηνύληαη: 4 θπςέιιεο/10 ζηξέκκαηα Σνπνζέηεζε ησλ θπςειώλ όηαλ ην 10-20% ησλ αλζέσλ αλνίμνπλ Όρη ςεθαζκνί θαηά ηελ αλζνθνξία

12 ΠΟΛΛΑΠΛΑΙΑΜΟ - ΤΠΟΚΔΙΜΔΝΑ Μηθηή κέζνδνο - Τπνθείκελα πνξόθπηα δηάθνξσλ πνηθηιηώλ αριαδηάο Κισληθά (θιώλνη θπδσληάο λάλα ππνθείκελα) Τβξίδηα Τπνθείκελα ζπνξόθπηα ηε Β. Ακεξηθή ρξεζηκνπνηνύληαη ζπόξνη ηεο πνηθηιίαο Bartlett ηνπ Pyrus communis (ήκεξε αριαδηά) ή άιισλ εηδώλ (P.calleryana, P. betulaefolia) To P.calleryana ζεσξείηαη αλζεθηηθό ζην βαθηήξην Erwinia amylovora βαθηεξηαθό θάςηκν ηελ Διιάδα: πνξόθπηα άγξηαο αριαδηάο P. communis, πνηθηιία William s: Γίλεη δσεξά δέληξα, κε αξγή είζνδν ζε θαξπνθνξία, θαιή ζπγγέλεηα κε όιεο ηηο πνηθηιίεο. Γελ ζπλίζηαηαη όκσο γηα ηελ πνηθηιία William s γηαηί είλαη επαίζζεηε ζηελ αζζέλεηα Pear deeline. ηελ πεξίπησζε απηή ρξεηάδεηαη ελδηάκεζνο εκβνιηαζκόο κε άιιε πνηθηιία (Ded Home ή Beaurre Hardy)

13 Κισληθά ππνθείκελα θπδσληάο Κπδσληά Α ή ΔΜΑ Πνιιαπιαζηάδεηαη εύθνια, πξνζδίδεη λαληζκό κέρξη 50% (ζε ζρέζε κε ηα ζπνξόθπηα θαη γξήγνξε είζνδν ζε θαξπνθνξία. Υξεζ/ηαη ζε ζπζηήκαηα ππθλήο θύηεπζεο (3,5κ Υ 1,5-2,5κ) Μεηνλεθηήκαηα: Όρη θαιή ζπκβηβαζηόηεηα κε όιεο ηηο πνηθηιίεο (William s, Highland θ.α.) Δπαίζζεηε ζε ριώξσζε ζε εδάθε κε ελεξγό CaCΟ 3 >3-4 % Kπδσληά Πξνβεγθίαο ΒΑ29 Θεσξείηαη ππνθείκελν ιίγν δσεξόηεξν από ηελ ΔΜΑ, θαιύηεξε ζπκβηβαζηόηεηα κε ηηο πεξηζζόηεξεο πνηθηιίεο θαη κε ηελ William s θαη ιηγόηεξν επαίζζεηε ζε ελεξγό CaCΟ 3 >(5-6%) Πξνζαξκόδεηαη θαιύηεξα ηεο Α ζηα λόηηα δηακεξίζκαηα ηεο Υώξαο καο.

14 Κισληθά ππνθείκελα θπδσληάο Κπδσληά C (East Malling) Υξεζηκνπνηείηαη ζε ζπζηήκαηα πνιύ ππθλήο θύηεπζεο (3,5 Υ 0,75)κ απνζηάζεηο θύηεπζεο. Κπδσληά Αdams (Βέιγην) Γίλεη δέλδξα θαιήο δσεξόηεηαο, κε ηαρεία είζνδν ζε θαξπνθνξία θαη πνιύ θαιή ζπκβηβαζηόηεηα κε ηελ αριαδηά (θαιύηεξε από ηελ Α) Γεληθά ε θπδσληά δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ ππνθείκελν αριαδηάο όηαλ: Γελ είλαη δπλαηή ε άξδεπζε Ζ ζεξκνθξαζία πέθηεη θάησ από -23 (ρεηκώλα) Σν pη ηνπ εδάθνπο είλαη > 7,5.

15 Άιια ππνθείκελα Τβξίδηα Old home X Farming dale (OH X F) Αλήθνπλ ζην είδνο P.communis Έρνπλ θαιή ζπγγέλεηα κε ηηο πεξηζζόηεξεο πνηθηιίεο αριαδηάο. Δίλαη αλζεθηηθά ζην βαθηεξηαθό θάςηκν, ζηελ ςεπδνκνλάδα θαη ζηελ θαηάξξεπζε αιιά επαίζζεηα ζηνπο λεκαηώδεηο. Τπάξρνπλ δηάθνξεο επηινγέο ηέηνησλ πβξηδίσλ όπσο: ΟΗ Υ F69, 217, OH X F51 θαη 333 θ.α. ηελ Διιάδα δνθηκάζηεθαλ κε επηηπρία ηα πβξίδηα F51 θαη 333 πνπ δίλεη 30% πεξίπνπ λαληζκό OH X Η γθνξηζηά (αγξηαριαδηά) ρξεζηκνπνηείην παιηόηεξα ζε μεξά, άγνλα θαη αζβεζηώδε εδάθε. ήκεξα δελ ζπλίζηαηαη γηαηί: Γίλεη δέλδξα πνιύ κεγάινπ κεγέζνπο Γίλεη θαξπνύο ρακειήο πνηόηεηαο Δίλαη επαίζζεηε ζην βαθηεξηαθό θαςηκν;

16 ΠΟΙΚΙΛΙΔ Οη πνηθηιίεο αλάινγα κε ηελ επνρή σξίκαλζεο δηαθξίλνληαη ζε (α) θαινθαηξηλέο θαη (β) θζηλνπσξηλέο Οη πην ζεκαληηθέο θαινθαηξηλέο πνηθηιίεο είλαη : 1. Coscia (Ηνύιην) 4. William s θαη δηάθνξνη 2. Κνληνύια (Ηνύιην) θιώλνη ηεο (Αύγνπζην) 3. Santa Maria(Αύγνπζην) 5. Κξπζηάιιη ή Σζαθώληθε (Αύγνπζην) 6. Γνπθέζζα Παηξώλ (Ηνύιην) 7. Dr.J.Guyot (Ηνύιην) Φζηλνπσξηλέο πνηθηιίεο 1. Abate Fetel(επη.) 5. General Leclerc (επη.) 2. Kaiser(επη) 6. Highland (επη.) 3. Passa Crassana(Οθη) 7. Packman s Triumph (επη.) 4. Conference 8. Doyenne du Comice (επη.) Σα ραξαθηεξηζηηθά νξηζκέλσλ πνηθηιηώλ πεξηγξάθνληαη ζηνπο πίλαθεο 2 θαη 3.

17

18 ΚΛΙΜΑ Γεληθά ε αριαδηά απαηηεί μεξό θαη ζεξκό θαινθαίξη αιιά αξθεηό λεξό γηα πόηηζκα Σν μεξό ζέξνο πεξηνξίδεη ην βαθηεξηαθό θάςηκν Θεξκνθξαζία: Σν ρεηκώλα αληέρεη κέρξη -29 C Απηό πεξηνξίδεη ηελ θαιιηέξγεηα ζε πνιύ ςπρξέο πεξηνρέο Η έμνδνο από ηνλ ιήζαξγν απαηηεί αξθεηέο ώξεο ςύρνπο (1000 h < 7 C) αλάινγα κε ηελ πνηθηιία Απνθπγή πεξηνρώλ κε δεζηό θαη πγξό θιίκα ηελ αλζνθνξία ε ζεξκνθξαζία πξέπεη λα είλαη >10 C Λόγσ πξώηκεο αλζνθνξίαο λα απνθεύγνληαη πεξηνρέο κε όςηκνπο παγεηνύο ρεηκώλα ή πξώηκνπο ηελ άλνημε Θ < -3 C ζηελ πιήξε άλζεζε πξνθαιεί ζνβαξέο δεκηέο (Πίλαθαο 4) Απαηηεηηθή ζε λεξό γηα λα δώζεη πςειέο απνδόζεηο Ζ πνηόηεηα ησλ θαξπώλ επλνείηαη ζε πεξηνρέο κε λόηηα ή λνηηνδπηηθή έθζεζε (θαιή ειηνθάλεηα)

19 ΔΓΑΦΟ Αλαπηύζζεηαη θαιά ζε βαζηά θαη πινύζηα εδάθε (>50 cm) Γελ αλέρεηαη ην αζβέζηην (>3-4%) θαη ην πςειό ph ηδηαίηεξα όηαλ ππνθείκελν είλαη ε θπδσληά, ph >7,5 είλαη πεξηνξηζηηθόο παξάγνληαο Όρη θαιή αλάπηπμε ζε μεξά-ειαθξά εδάθε ε αζβεζηνύρα εδάθε ππνθέξεη από ηξνθνπελίεο (ζηδήξνπ θ.α.) ε ζύγθξηζε κε ηελ κειηά είλαη ιηγόηεξν αλζεθηηθή ζηε μεξαζία ε αζβεζηνύρα εδάθε λα επηιέγνληαη αλζεθηηθά ππνθείκελα.

20 ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΟΠΩΡΩΝΑ Ζ πξνεηνηκαζία ηνπ εδάθνπο θαη ε θύηεπζε ησλ δελδξπιιίσλ γίλεηαη όπσο ζηελ κειηά πζηήκαηα θαη ππθλόηεηα θύηεπζεο Ζ ππθλόηεηα πξνζδηνξίδεηαη από ην ζρήκα ησλ δέλδξσλ, ην έδαθνο, ηε ηνπνζεζία, ηε δσεξόηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη ηεο πνηθηιίαο. Οη απνζηάζεηο θπκαίλνληαη από (3.3 ρ 2.0)κ κέρξη θαη (7 ρ 7)κ (Πίλαθαο 5) ρήκαηα κόξθσζεο Σα επηθξαηέζηεξα ζρήκαηα είλαη: 1. ε παικέηηα 2. ε ειεύζεξε άηξαθηνο 3. ν ρακειόο νπσξνθόξνο θξάθηεο 4. ην θππειινεηδέο 5. ε ππξακίδα 6. ην θνξδόλη

21

22 ρήκαηα κόξθσζεο Σα ηειεπηαία ρξόληα επηθξαηνύλ ηα ζρήκαηα πνπ ζπλδπάδνληαη κε εληαηηθά ή ππθλήο θύηεπζεο ζπζηήκαηα Σα ζρήκαηα απηά είλαη ε παικέηηα, ε άηξαθηνο θαη ν νπσξνθόξνο θξάθηεο Οη ιόγνη πνπ επηθξάηεζαλ ηα ζρήκαηα απηά είλαη: Ζ ρξήζε ηεο θπδσληάο θαη θύξηα ησλ θισληθώλ ηεο ππνθεηκέλσλ λαληζκό θαη ηαρεία είζνδν ζε θαξπνθνξία Ζ πξνηίκεζε ησλ ζπζηεκάησλ ππθλήο θύηεπζεο ( δέλδξα / ζηξέκκα) απμάλεη ηελ παξαγσγή / ζηξέκκα ηε θπζηθή ηάζε ησλ πνηθηιηώλ γηα αλάπηπμε ζε έλα επίπεδν ηελ αλάπηπμε απινύ θαη θηελνύ κεραληθνύ εμνπιηζκνύ.

23 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΚΤΡΙΟΣΔΡΩΝ ΥΗΜΑΣΩΝ 1.Παικέηηα Απαξαίηεηε είλαη ε ππνζηύισζε. Οη πάζζαινη ηνπνζεηνύληαη αλά 10κ. θαη 3-5 ζύξκαηα αλά 60-80cm κεηαμύ ηνπο Σν 1ν ζύξκα ηνπνζεηείηαη ζηα 50-60cm από ην έδαθνο Σα δελδξύιιηα έρνπλ θεληξηθό άμνλα(θνξκό) πνπ ζηνλ 1ν ρξόλν (ρεηκώλα) θιαδεύεηαη ζηα 50-70cm από ην έδαθνο Σν 2ν ρξόλν από ηνπο πιάγηνπο δηαηεξνύληαη 3, από απηνύο νη 2 πξνζδέλνληαη αληηδηακεηξηθά ζηα ζύξκαηα ζε ύςνο 50-60cm (1νο όξνθνο) ελώ ν 3νο δέλεηαη θαηαθόξπθα γηα ηελ ζπλέρηζε ηνπ θνξκνύ Σα επόκελα 3-4 ρξόληα κε ηνλ ίδην ηξόπν δεκηνπξγνύληαη άιινη 3-4 όξνθνη Ζ θιίζε ησλ βξαρηόλσλ κε ηνλ θεληξηθό είλαη ν Σν ύςνο ησλ παζζάισλ θπκαίλεηαη από κέηξα Ζ δηακόξθσζε νινθιεξώλεηαη ζε 5-6 ρξόληα θαη ην δέληξν κπαίλεη ζε πιήξε θαξπνθνξία.

24 Παικέηηα αριαδηάο ζην 5ν ρξόλν κε θαξπνύο

25 2. Διεύζεξε παικέηηα Δίλαη παξαιιαγή ηνπ πξνεγνύκελνπ. πλήζσο ρξεζ/ηαη ππνζηύισζε (δελ είλαη απαξαίηεηε) κε 3 νξηδόληηα ζύξκαηα (100,160,220cm) από ην έδαθνο. Καηά ηελ θύηεπζε ζπλήζσο ην δελδξύιιην δελ θιαδεύεηαη ζηελ θνξπθή. Γηαηεξνύληαη πεξηζζόηεξνη από δύν (2) πιάγηνη αλ έρνπλ θαιό κήθνο, δελ δηαηεξνύληαη νη αδύλαηνη. ην ηέινο ηνπ 3νπ ρξόλνπ ην δέληξν έρεη απνθηήζεη ύςνο 3-3.5κ. θαη θέξεη 8-10 πιάγηνπο θιάδνπο ζε δηάθνξα ύςε θαη αθαλόληζηα δηαηεηαγκέλνπο αιιά πεξίπνπ ζην ίδην επίπεδν. ηνλ 5ν ρξόλν νινθιεξώλεηαη ην θιάδεκα κόξθσζεο θαη αξρίδεη ην θιάδεκα θαξπνθνξίαο. Ζ ειεύζεξε παικέηηα ιόγσ κεησκέλεο απζηεξόηεηαο θιαδέκαηνο κπνξεί λα επηηαρύλεη ηελ είζνδν ζε θαξπνθνξία (θαηά 1-2 ρξόληα)

26 3. Διεύζεξε άηξαθηνο Σν δελδξύιιην θνξπθνινγείηαη θαηά ηελ θύηεπζε ζε ύςνο cm (ή 50-60cm θαηά άιινπο) Σν επόκελν θζηλόπσξν επηιέγνληαη νη 5 θαιύηεξνη πιάγηνη βξαρίνλεο θαη αθαηξνύληαη νη νθζαικνί ζηνλ θεληξηθό άμνλα ύςνο 40 cm από ηνλ ηειεπηαίν βξαρίνλα. Ο θεληξηθόο θιαδεύεηαη ζε ύςνο 60 cm από ηνλ ηειεπηαίν βξαρίνλα (αλ ε ζύληκεζε έγηλε ζηα cm) θαη νη βξαρίνλεο θιαδεύνληαη ζην ⅓ από ηελ θνξπθή ηνπο. Σν θζηλόπσξν ηνπ 2νπ έηνπο ν θεληξηθόο θιαδεύεηαη 40-50cm πάλσ από ηνλ ηειεπηαίν βξαρίνλα θαη ρσξίο αθαίξεζε νθζαικώλ. ηα 3 ρξόληα νινθιεξώλεηαη ε δηακόξθσζε θαη ην δέληξν έρεη θνξκό κε ύςνο από m θαη πιάγηνπο βιαζηνύο ή βξαρίνλεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε 1ε ζύληκεζε γίλεη ζε ύςνο cm ηόηε ζηα 2-3 ρξόληα γίλεηαη αθαίξεζε κόλν κηθξώλ θαη αδύλαησλ βιαζηώλ.

27 Πνηθηιία Κνληνύια 2 εηώλ, Αγγειόθαζηξν 150 θηιά/ζηξέκκα, 20 Iνπιίνπ

28 4. Υακειόο νπσξνθόξνο θξάθηεο Δίλαη επίπεδν ζρήκα Σα δελδξύιιηα θπηεύνληαη πνιύ θνληά θαη θάκπηνληαη πεξίπνπ 45 ν πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε ηεο γξακκήο θύηεπζεο Σα ζρήκαηα θππειινεηδέο θαη θνξδόλη έρνπλ αλαπηπρζεί πξνεγνύκελα (κειηά)

29 Οπσξνθόξνο θξάθηεο θαη ζρήκα V κε ηελ θαηάιιειε ππνζηήισζε

30

31 ΚΛΑΓΔΜΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ θνπνί: Γηαηήξεζε δσεξνύ θαξπνθόξνπ μύινπ εμαζθάιηζε ζηαζεξήο θαξπνθνξίαο Γηαηήξεζε ησλ ινγρνεηδώλ ζε θαιή θαηάζηαζε Ζ θαιή έθζεζε ζηνλ ήιην θαη ν επαξθήο αεξηζκόο Δμαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθήο παξαγσγήο Ζ εθαξκνγή γίλεηαη αλάινγα κε ηα θύξηα όξγαλα θαξπνθνξίαο α. ε πνηθηιίεο πνπ ζρεκαηίδνπλ πνιιά ινγρνεηδή εθαξκόδεηαη απζηεξόηεξν θιάδεκα κε: ζύληκεζε θιάδσλ θαη λέσλ βιαζηώλ αλάπηπμε λέσλ βιαζηώλ αξαίσκα ειηθησκέλσλ θαξπνθόξσλ θιάδσλ β. ε πνηθηιίεο κε αλάπηπμε βιάζηεζεο επάθξηα θαη πιάγηα θαη πεξηνξηζκέλα ινγρνεηδή (Bartlett θαη Winter Nelis) ζπληζηάηαη: αξαίσκα βιαζηώλ, κέηξηα απζηεξό θιάδεκα θάζε ρξόλν ιεπηνκεξέο θιάδεκα ζε όιε ηελ θόκε ε κέηξηα δσεξά δέλδξα ειαθξό θιάδεκα Ζ εθαξκνγή ρισξώλ θιαδεκάησλ (θαινθαίξη) ζηελ αριαδηά είλαη κάιινλ αληηνηθνλνκηθή

32 θνπνί: ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΔΓΑΦΟΤ Γηαηήξεζε ηεο γνληκόηεηαο (αύμεζε νξγαληθήο νπζίαο) Απνζήθεπζε λεξνύ θαη παξεκπόδηζε ηεο δηάβξσζεο Μείσζε ηνπ αληαγσληζκνύ από ηα αγξηόρνξηα 1. Μεραληθή θαιιηέξγεηα(θξεδαξίζκαηα θ.ι.π.) 2. Κνπή ρόξησλ ή κόληκνο ριννηάπεηαο 3. Υξήζε δηδαληνθηόλσλ 4. πλδπαζκόο ησλ (2) θαη (3) Εηδαληνθηόλα πξνθπηξσηηθά (Diuron,Dichlobenil,Simazine) κεηαθπηξσηηθά (Dalapon,2,4D,Rounclup,Paraquat)

33 ΠΟΣΙΜΑ Οη αλάγθεο ζε λεξό εμαξηώληαη από: Σηο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαη ην ππνθείκελν Σελ ειηθία θαη ηελ παξαγσγή ησλ δέλδξσλ Σα εδαθηθά απνζέκαηα Όηαλ ην ππνθείκελν είλαη θπδσληά (επηπνιαηόξηδν) ρξεηάδνληαη ζπρλόηεξα πνηίζκαηα κε ιηγόηεξν λεξό Πεξίνδνο πνηίζκαηνο: Μάηνο - επηέκβξηνο Μάην-Ινύλην γηα αύμεζε ηεο βιάζηεζεο θαη παξαγσγήο Ινύιην-Αύγνπζην γηα αύμεζε κεγέζνπο θαξπώλ θαη ηε δηαθνξνπνίεζε νθζαικώλ Σν πόηηζκα ζπλίζηαηαη όηαλ ην 50% ηνπ λεξνύ ηεο ξηδόζθαηξαο ηνπ δέληξνπ έρεη εμαληιεζεί.

34 ΠΟΣΙΜΑ Δπίδξαζε ηνπ λεξνύ ζηνλ ζρεκαηηζκό θαξπνθόξσλ νθζαικώλ (θ.ν.) Παξαηεηακέλεο θαινθαηξηλέο βξνρέο (ππεξβνιηθό λεξό) αξλεηηθή επίδξαζε Μεγάιε μεξαζία εκπνδίδεη ην ζρεκαηηζκό (θ.ν.) Μέηξηα μεξαζία >> >> Πνηίζκαηα γηα αύμεζε ηεο δσεξόηεηαο ηεο βιάζηεζεο (ζε ειαθξά θιαδεκέλα δέλδξα) δελ επεξέαζαλ ηελ βιάζηεζε θαη ην ζρεκαηηζκό θ.ν.

35 ΛΙΠΑΝΗ Όπσο ζε όια ηα θαξπνθόξα δέλδξα θαη ζηελ αριαδηά νη ζξεπηηθέο αλάγθεο εμαξηώληαη από πνιινύο παξάγνληεο (έδαθνο, πνηθηιία, παξαγσγή θ.α.) Ο πξνζδηνξηζκόο ησλ αλαγθώλ γίλεηαη κε αλάιπζε ησλ θύιισλ θαη ηνπ εδάθνπο Γέληξν απαηηεηηθό ζε άδσην (Ν), νη πνζόηεηεο όκσο εμαξηώληαη από ηε δσεξόηεηα ηεο πνηθηιίαο (πνηθηιίεο δσεξέο π.ρ. Κξπζηάιιη ιηγόηεξν Ν Ο θώζθνξνο (P) ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο όηαλ πξνζηεζεί απμάλεη ηελ παξαγσγή. Γεληθά εθαξκόδεηαη θάζε 3-4 ρξόληα To θάιην(κ) δε θαίλεηαη λα επηδξά ζηελ παξαγσγή εθηόο αλ παξνπζηαζηνύλ ζπκπηώκαηα έιιεηςεο πλήζεηο ηξνθνπελίεο αριαδηάο είλαη απηέο ησλ Fe, Mg, Zn θαη B Παξάδεηγκα ιίπαλζεο Ν (πίλαθαο 6)

36 Πίλαθαο 6. Αδσηνύρνο ιίπαλζε πνπ ζπλίζηαηαη γηα δύν πνηθηιίεο αριαδηάο ζε ζρέζε κε ην επίπεδν αδώηνπ ζηα θύιια Πνηθηιία Bartlett Δπίπεδν Ν ζηα θύιια Λίπαλζε Ν (kg/δέληξν) Έιιεηςε(<1.9%) 1.81 Κάησ ηνπ επηζπκεηνύ ( ) Δπηζπκεηό ( ) Πάλσ από ην επηζπκεηό(>2.8) Δπίπεδν Ν ζηα θύιια Έιιεηςε(4.7 %) Κάησ ηνπ επηζπκεηνύ ( %) Δπηζπκεηό ( %) Πάλσ από ην επηζπκεηό (>2.6) Πνηθηιία Bosc Πεγή: Stebbins θ.α. (1976) Λίπαλζε Ν (kg/δέληξν)

37 πκπηώκαηα ηξνθνπεληώλ - ζεξαπεία Οη ηξνθνπελίεο ησλ Fe θαη Mg παξνπζηάδνληαη ζπλήζσο καδί θαη ηδηαίηεξα επλννύληαη από αζβεζηνύρα εδάθε θαη ην ππνθείκελν θπδσληά πκπηώκαηα ηξνθνπεληώλ 1. Αδώηνπ: Φύιια κηθξά κε θίηξηλεο θαη θόθθηλεο απνρξώζεηο, θύιισκα αξαηό Βιάζηεζε αδύλαηε, θπιιόπησζε πξόσξε Καξπνί κηθξνί, κεησκέλε παξαγσγή, αλαζηνιή αλάππμεο θαξπνθόξσλ νθζαικώλ 2. Φσζθόξνπ: Φύιια κηθξά, κε πνξθπξέο απνρξώζεηο ην θζηλόπσξν, πξόσξε θπιιόπησζε Αλάπηπμε πιάγησλ βιαζηώλ, όςηκε έθπηπμε νθζαικώλ, κηθξή παξαγσγή, κηθξνθαξπία, πξώηκε σξίκαλζε.

38 πκπηώκαηα ηξνθνπεληώλ 3. Καιίνπ: θύιια κε πεξηθεξεηαθά εγθαύκαηα (πξώηα ζηα παιηά θύιια), ζπζηξνθή θνξπθήο θύιισλ Αδύλαηε βιάζηεζε, κηθξνί θαξπνί. 4. Μαγλεζίνπ: Φύιια κε πεξηθεξεηαθά-ρισξσηηθά ζπκπηώκαηα ή αθόκε θαη κεηαμύ ησλ λεπξώζεσλ, θπιιόπησζε ζε παιηά θύιια Μπνξεί λα πξνθιεζεί θαη από ππεξβνιηθή ιίπαλζε θαιίνπ Θεξαπεία: Mείσζε Κρνπ ιίπαλζεο, πξνζζήθε ζην έδαθνο ή δηαθπιιηθά MgSO 4 5. ηδήξνπ: Φύιια κε ρισξσηηθά ζπκπηώκαηα κεηαμύ ησλ λεπξώζεσλ αξρηθά ζηα λέα θύιια ε έληνλε ηξνθνπελία:αλώκαιε πεξηθεξεηαθή λέθξσζε, μήξαλζε βιαζηώλ, κηθξνθαξπία θ.α. Θεξαπεία: πξνζζήθε ρειηθώλ ελώζεσλ ζηδήξνπ ζην έδαθνο ή δηαθπιιηθά.

39 6. Σξνθνπελία βνξίνπ πκπηώκαηα έιιεηςεο: βιαζηνί: μεξάλζεηο, πησρή έθπηπμε νθζαικώλ κάξαλζε θαη λέθξσζε αλζέσλ κεησκέλε θαξπόδεζε θαξπνί: βπζηζκέλεο θειίδεο θνληά ζηνλ θάιπθα θαη θαθέ θειιώδεηο επηθάλεηεο ζηελ ζάξθα ηνπο. Αλώκαιν ζρήκα θαη ξαγίζκαηα Σα ζπκπηώκαηα κνηάδνπλ κε απηά ηεο ίσζεο stony-pit. Ζ ηξνθνπελία Β επλνείηαη ζε: Φησρά μεπιπκέλα εδάθε θαη μεξέο πεξηνρέο Δδάθε κε πςειέο ζπγθεληξώζεηο Ca θαη N. Θεξαπεία: Γηαθπιιηθά κε βόξαθα (0.2%), βνξηθό νμύ ή (Solubor) Με πξνζζήθε βόξαθα ζην έδαθνο Οη ςεθαζκνί λα γίλνληαη ηέιε θαινθαηξηνύ αξρέο θζηλνπώξνπ.

40 ΑΡΑΙΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝ Ζ αλάγθε αξαηώκαηνο ησλ θαξπώλ εμαξηάηαη: Από ηελ πνηθηιία Από ην επηδησθόκελν ηειηθό κέγεζνο ησλ θαξπώλ Από ην πνζνζηό αξρηθήο θαη ηειηθήο θαξπόδεζεο Αξρηθή θαξπόδεζε: ακέζσο κεηά ηελ πηώζε ησλ πεηάισλ Σειηθή θαξπόδεζε: 6 βδνκάδεο κεηά θαη κεηά ηελ θπζηνινγηθή πηώζε ηνπ Ηνπλίνπ Σνλ αξηζκό ησλ θύιισλ θαξπό (απαηηνύληαη θύιια / θαξπό) Δπνρή αξαηώκαηνο εμαξηάηαη από ηελ κέζνδν Γεληθά όκσο πξέπεη λα γίλεηαη ιίγεο κέξεο κεηά ηελ αξρηθή θαξπόδεζε.

41 Σξόπνη αξαηώκαηνο Με ηα ρέξηα (αληηνηθνλνκηθή) :1 θαξπόο / 15-20cm βιαζηνύ αθαηξνύληαη πξώηα νη κηθξνί ζε κέγεζνο θαξπνί Με ρεκηθά κέζα: ΝΑΑ ή ΝΑΑm ΝΑΑ 15-20ppm ΝΑΑm 10-15ppm επνρή επέκβαζεο εκέξεο κεηά ηελ πιήξε άλζεζε Σν ΝΑΑm ζε πςειή ζπγθέληξσζε πξνθαιεί ππεξβνιηθό αξαίσκα

42 ΡΤΘΜΙΣΔ ΑΤΞΗΗ-ΠΑΡΘΔΝΟΚΑΡΠΙΑ Οη ξπζκηζηέο αύμεζεο ρξεζηκνπνηνύληαη: Γηα αύμεζε θαξπόδεζεο θαη παξαγσγήο πληόκεπζε ηεο εηζόδνπ ζε θαξπνθνξία (θύξηα ησλ δσεξώλ πνηθηιηώλ θαη εηδηθά όηαλ εκβνιηάδνληαη ζε δσεξά ππνθείκελα) ΠΑΡΘΔΝΟΚΑΡΠΙΑ Φπζηθή Σερλεηή ηελ αριαδηά παξζελνθαξπία πξνθαιείηαη από: Δπίδξαζε πςειώλ ή ρακειώλ Θζηώλ Δπίδξαζε εμσγελώο γηββεξειηλώλ Ζ δξάζε ηεο γηββεξειιίλεο ζπλίζηαηαη: Τπνθαζηζηά ηελ δξάζε ελδνγελώλ απμεηηθώλ νξκνλώλ κεηά ην εξέζηζκα ηεο επηθνλίαζεο - γνληκνπνίεζεο Ζ δξάζε ηεο κπνξεί λα επεθηαζεί κέρξη ηνλ Ηνύλην θαη κεηώλεη ηελ θαξπόπησζε Μεηώλεη ή κεδελίδεη ηνλ αξηζκό ζπεξκάησλ (παξζελνθαξπία) Ζ ζξεπηηθή θαηάζηαζε ησλ δέληξσλ επεξεάδεη ην ζρεκαηηζκό παξζελνθαξπηθώλ θαξπώλ

43 Δπεκβάζεηο γηββεξειιίλεο γηα παξζελνθαξπία Δπνρή επέκβαζεο όηαλ ην 30-70% ησλ αλζέσλ αλνίμεη Ζ θαηάιιειε ζπγθέληξσζε εμαξηάηαη από: Σελ πνηθηιία θαη ην αλζηθό ζηάδην Σελ πνζόηεηα ησλ αλζέσλ Σν πνζνζηό δεκηάο από ηνλ παγεηό Σηο θαηξηθέο ζπλζήθεο ζηελ αλζνθνξία πλήζεο ζπγθέληξσζε GA ppm (optimum 16 ppm) Νεαξά δέληξα κε ιίγνπο α.ν. 25ppm κεγάιεο ειηθίαο κε αξθεηνύο α.ν ppm Σν κείγκα GA 4 +GA 7 έδσζε θαιύηεξα απνηειέζκαηα αιιά κείσζε πεξηζζόηεξν ην πνζνζηό ζρεκαηηζκνύ α.ν. θαη αλζέσλ θαη είλαη πνιύ αθξηβό.

44 Αξλεηηθέο επηδξάζεηο γηββεξειιηλώλ Μπνξεί λα κεηώζνπλ ην πνζνζηό δηαθνξνπνίεζεο α.ν. αλάινγα κε ηελ ζπγθέληξσζε θαη ηελ επνρή εθαξκνγήο Μείσζε ή αύμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ θαξπώλ Αιιαγή ζρήκαηνο. πλήζεο επίδξαζε είλαη ε παξαγσγή επηκήθσλ ή κε θάπνηα κηθξή θύξησζε θαξπώλ Ζ παξακόξθσζε ησλ θαξπώλ εμαξηάηαη θαη από ηελ πνηθηιία Αιιειεπίδξαζε γηββεξειιηλώλ - παξεκπνδηζηώλ αύμεζεο Ο παξεκπνδηζηήο αύμεζεο CCC πνπ εθαξκόζηεθε ηέιε Μαΐνπ εμνπδεηέξσζε ηηο πξνεγνύκελεο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηεο γηββεξειιίλεο CCC κείσζε αύμεζεο βιαζηώλ αύμεζε δηαθνξνπνίεζεο α.ν. θαη θαξπνθνξίαο ελώ παξάιιεια απμάλεη θαη ην πνζνζηό θαξπόδεζεο (κεηώλεη ηνλ αληαγσληζκό βιάζηεζεο-κηθξώλ θαξπώλ) Η δξάζε ηνπ CCC εληνπίδεηαη κάιινλ ζην κεξηθό κπινθάξηζκα ηνπ θπζηνινγηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ παξάγεη γηββεξειιίλεο. Καηάιιεινο ρξόλνο εθαξκνγήο ηνπ CCC είλαη 10 εκέξεο κεηά ηελ πιήξε άλζεζε ζε ζπγθεληξώζεηο ppm (optimum 2000 ppm)

45 Υξήζε άιισλ ξπζκηζηώλ αύμεζεο Ethrel ε ethephon( 240 ppm) Μπνξεί λα αλαζηείιεη ηελ βιάζηεζε θαη λα απμήζεη ηνλ ζρεκαηηζκό α.ν. SAPH (Alar) (θαξθηλνγόλνο νπζία)( ppm) Βξέζεθε λα πξνάγεη ηελ άλζεζε ζε λεαξά δέλδξα αριαδηάο TIBA (2,3,5-triiodobenzoicacid) ppm, 4 βδνκάδεο κεηά ηελ πιήξε άλζεζε ζρεκαηηζκό πνιιώλ ινγρνεηδώλ.

46 ΩΡΙΜΑΝΗ-ΤΓΚΟΜΙΓΗ-ΤΝΣΗΡΗΗ Κξηηήξηα θαηάιιεινπ βαζκνύ σξηκόηεηαο: πλεθηηθόηεηα ζάξθαο (κεηώλεηαη πξνο ηελ σξίκαλζε) θαη πνηθίιιεη κε ηελ πνηθηιία. Μνλάδεο ζεξκόηεηαο. Μεηξώληαη θαηά ηελ πεξίνδν 6-9 βδνκάδσλ κεηά ηελ πιήξε άλζεζε δίλνπλ αζθαιή πξν-εθηίκεζε ηεο εκεξνκελίαο ζπγθνκηδήο Αξηζκόο εκεξώλ από ηελ πιήξε άλζεζε Γηαιπηά ζηεξεά (απμάλνπλ πξνο ηελ σξίκαλζε) 10% είλαη ε minimum πεξηεθηηθόηεηα. Ισδηνύρν ηέζη ακύινπ Γίλεηαη ζε κία θαηά δηάκεηξν ηνκή ηνπ βιαζηνύ. όρη αζθαιήο κέζνδνο. Μέγεζνο θαξπώλ Αιιαγή νπηηθήο ππθλόηεηαο (ΓΟΠ) Ζ ηηκή ηνπ (ΓΟΠ) κεηώλεηαη κε ηελ πάξνδν ηεο σξηκόηεηαο θαη είλαη εμεηδηθεπκέλε γηα θάζε πνηθηιία.(αμηόπηζην θξηηήξην) Ζ κέηξεζε γίλεηαη εηδηθό όξγαλν(multiple wavelength light transmittance meter)

47 πγθνκηδή - πληήξεζε πγθνκηδή Γίλεηαη θύξηα κε ηα ρέξηα. Καηα ηελ ζπγθνκηδή ζπζθεπαζία κεηαθνξά, ηδηαίηεξε πξνζνρή λα δίλεηαη ζηελ απνθπγή ηξαπκαηηζκώλ απνρξσκαηηζκό θαξπώλ από νμείδσζε ησλ θαηλνιηθώλ πληήξεζε ε ςπθηηθνύο ρώξνπο κε Θ = -1 C θαη.τ.=90-95% γηα αξθεηνύο κήλεο (2-8) Όηαλ βγνύλ από ηνπο ρώξνπο απηνύο θαη εθηεζνύλ ζε ζ C ζπκπιεξώλνπλ ηελ σξίκαλζε ηνπο κέζα ζε 4-5 εκέξεο.

Σπθηά. Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο

Σπθηά. Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο Σπθηά Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο Πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο ζπθηάο Η ζρεηηθά θαιή αληνρή ζηελ έιιεηςε λεξνύ Η κέηξηα αληνρή ζηελ αιαηόηεηα Η παξαγσγή λσπώλ

Διαβάστε περισσότερα

Magnisal. Τν θνξπθαίν ιίπαζκα ληηξηθνύ καγλεζίνπ

Magnisal. Τν θνξπθαίν ιίπαζκα ληηξηθνύ καγλεζίνπ Magnisal Τν θνξπθαίν ιίπαζκα ληηξηθνύ καγλεζίνπ Πεπιεσόμενα Τη είλαη ην Magnisal Αλάιπζε πξντόληνο Τα νθέιε ηνπ Magnisal Magnisal ή ζεηηθό καγλήζην; Εθαξκνγέο ηνπ Magnisal Σπκπηώκαηα έιιεηςεο καγλεζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H καλλιέργεια ηης ροδιάς ζηην Ελλάδα ηαύξνο Βεκκνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξθνκίαο ΓΠΑ

H καλλιέργεια ηης ροδιάς ζηην Ελλάδα ηαύξνο Βεκκνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξθνκίαο ΓΠΑ H καλλιέργεια ηης ροδιάς ζηην Ελλάδα ηαύξνο Βεκκνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξθνκίαο ΓΠΑ Η θαιιηέξγεηα ηεο ξνδηάο Ρνδηά ή ξντδηά ή Ρνηά Punica granatum L. Οηθνγέλεηα Punicaceae (2n=16)

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ. Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα. Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ

ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ. Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα. Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ Σκήκα Δαζνπνλίαο ΔΦΠ, παξ/κα Δξάκαο, ΣΕΙ Καβάιαο, ΑΝΘΟ ΣΩΝ ΑΓΓΔΙΟΠΔΡΜΩΝ Η εγγελήο αλαπαξαγσγή ησλ αγγεηνζπέξκσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΗΑ-ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΑΝΘΔΩΝ ΚΑΗ ΚΑΡΠΩΝ ΣΑ ΓΗΑΦΟΡΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΓΔΝΓΡΑ

ΣΡΟΠΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΗΑ-ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΑΝΘΔΩΝ ΚΑΗ ΚΑΡΠΩΝ ΣΑ ΓΗΑΦΟΡΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΓΔΝΓΡΑ ΣΡΟΠΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΗΑ-ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΑΝΘΔΩΝ ΚΑΗ ΚΑΡΠΩΝ ΣΑ ΓΗΑΦΟΡΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΓΔΝΓΡΑ Γηα ηε ζπζηεκαηηθή κειέηε ηνπ ηξόπνπ θαξπνθνξίαο ηα θαξπνθόξα δέλδξα ρσξίζηεθαλ ζε δηάθνξεο νκάδεο: α) ε απηέο πνπ ηα είδε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Poly-Feed. ςνιζηώμενερ Δοζολογίερ

Poly-Feed. ςνιζηώμενερ Δοζολογίερ Poly-Feed ςνιζηώμενερ Δοζολογίερ Πίνακαρ Πεπιεσομένων Σύποι Poly-Feed Poly-Feed GG... 3 Poly-Feed GG soilless....4 Poly-Feed Drip... 5 Poly-Feed Foliar... 6 ςνιζηώμενερ Δοζολογίερ για... Λαραληθά Κξεκκύδηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΟΠΟΡΩΦΟΡΩΝ ΓΔΝΣΡΩΝ

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΟΠΟΡΩΦΟΡΩΝ ΓΔΝΣΡΩΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΟΠΟΡΩΦΟΡΩΝ ΓΔΝΣΡΩΝ Abate Fetel ΑΧΛΑΓΙΑ Γέληξν κέηξηαο δσεξόηεηαο, αξθεηά παξαγσγηθό. Φξνύην κεγάιν θαη καθξνπιό, θίηξηλν κε ιίγν θαθέ, σξαίν, γιπθό, όρη πνιύ αξσκαηηθό. Αλζνθνξία 3/4-12/4.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ

ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΖ ΑΜΗΑ Αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά πξνβιήκαηα: 1) νπηηθήο όριεζεο 2) αλεπηζύκεηεο θίλεζεο αλζξώπσλ, δώσλ 3). πξνβιήκαηα ζνξύβνπ 4) θαζαξηζκόο αηκόζθαηξαο από ξύπνπο 5)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

MORACEAE. Πεξηιακβάλεη 1600 πεξίπνπ είδε ζάκλνπο, δέλδξα, αλαξξηρώκελα, από ηξνπηθέο θαη ππνηξνπηθέο πεξηνρέο.

MORACEAE. Πεξηιακβάλεη 1600 πεξίπνπ είδε ζάκλνπο, δέλδξα, αλαξξηρώκελα, από ηξνπηθέο θαη ππνηξνπηθέο πεξηνρέο. MORACEAE Πεξηιακβάλεη 1600 πεξίπνπ είδε ζάκλνπο, δέλδξα, αλαξξηρώκελα, από ηξνπηθέο θαη ππνηξνπηθέο πεξηνρέο. Πνιιά έρνπλ γαιαθηώδε ρπκό. Έρνπλ θύιια απιά επαιιάζνληα. Πξνζαξκόδνληαη εύθνια ζηελ Ν. Διιάδα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΧΝ ΓΔΝΧΝ ΣΧΝ ΑΝΘΔΧΝ ΣΑ ΦΤΣΑ

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΧΝ ΓΔΝΧΝ ΣΧΝ ΑΝΘΔΧΝ ΣΑ ΦΤΣΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΧΝ ΓΔΝΧΝ ΣΧΝ ΑΝΘΔΧΝ ΣΑ ΦΤΣΑ Αλάινγα κε ηελ παξνπζία εγγελώλ αλαπαξαγσγηθώλ νξγάλσλ ζηα άλζε ησλ θπηώλ, κπνξνύκε λα ηα δηαθξίλνπκε ζε δύν θαηεγνξίεο: 1. Γηγελή ή εξκαθξόδηηα ή κνλόθιηλα άλζε,

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΞΑΣΜΙΗ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΒΡΑΜΟ ΔΞΑΣΜΙΗ Καηά ηελ εμάηκηζε ηα κόξηα ηνπ πγξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην)

Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Οξγαλνινγία Κηλεηή θάζε αέξην (άδσην ή ήιην) 150-200 ν C 400 o C Δθαξκνγέο Πην εθιεθηηθή κέζνδνο γηα αλίρλεπζε πξνζκίμεσλ θαηά ηελ παξαγσγή Πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο νπζηώλ πνπ ζηεξνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΗΔΡΓΟΤΜΔΝΔ ΠΟΗΚΗΛΗΔ ΔΛΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ Ε ΜΙΑ ΤΓΥΡΟΝΗ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΚΑΛΛΗΔΡΓΟΤΜΔΝΔ ΠΟΗΚΗΛΗΔ ΔΛΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ Ε ΜΙΑ ΤΓΥΡΟΝΗ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΛΛΗΔΡΓΟΤΜΔΝΔ ΠΟΗΚΗΛΗΔ ΔΛΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ Ε ΜΙΑ ΤΓΥΡΟΝΗ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ηαύξνο Βέκκνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξνθνκίαο Γεσπνληθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Multi-K. Πξντόληα ληηξηθνύ θαιίνπ

Multi-K. Πξντόληα ληηξηθνύ θαιίνπ Multi- Πξντόληα ληηξηθνύ θαιίνπ ηνηρεία ησλ θπηώλ Κύξηα ζηνηρεία: N (άδσην), P (θώζθνξνο), (θάιην) Γεπηεξεύνληα ζηνηρεία: Ca (αζβέζηην), Mg (καγλήζην), S (ζείν) Ιρλνζηνηρεία: Fe (ζίδεξνο), Cu (ραιθόο),

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αλεξάνδπειο Τεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Θεζζαλονίκηρ, Τ.Θ. 141 Τ.Κ.574 00 Σίνδορ, Θεζζαλονίκη Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Χημική

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΟΔΗΓH 1.ΚΑΣΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΞΑΠΛΧΖ

ΔΠΔΡΗΓΟΔΗΓH 1.ΚΑΣΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΞΑΠΛΧΖ ΔΠΔΡΗΓΟΔΗΓH 1.ΚΑΣΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΞΑΠΛΧΖ Καηάγνληαη από ηελ Αζία (Κίλα, Ν. Βηεηλάκ θαη Ν. Αξαβία (θαηά Swingle) Γηάδνζε ζηελ Δπξώπε: Kηηξηά (από Πεξζία) Νεξαληδηά (από Άξαβεο) Νόηηα επξώπε Λεκνληά θαη Φξάπα

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

TEAM ENERGY. Με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Προϊόντα & Υπηρεσίες Ενέργειας TEAM ENERGY. Ευκάλυπτος

TEAM ENERGY. Με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Προϊόντα & Υπηρεσίες Ενέργειας TEAM ENERGY. Ευκάλυπτος Ευκάλυπτος Ο επθάιππηνο είλαη θαιισπηζηηθό δέλδξν πνπ αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα Myrtaceae θαη θαηάγεηαη από ηελ Απζηξαιία. Δίλαη θπηό πνπ απαληάηαη θπξίσο ζηηο ππνηξνπηθέο πεξηνρέο, κε ηελ Πνξηνγαιία θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Leucospermum sunrise ΚΛΑΓΔΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΩΝ ΒΛΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΔΩΝ.

Leucospermum sunrise ΚΛΑΓΔΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΩΝ ΒΛΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΔΩΝ. Leucospermum sunrise ΚΛΑΓΔΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΩΝ ΒΛΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΔΩΝ. ΔΙΑΓΩΓΗ 2 1.1 ΔΙΑΓΩΓΗ Ζ νηθνγέλεηα Proteaceae πεξηιακβάλεη ηα γέλε Protea, Leucosperum θαη Leucodedrum. Τα πεξηζζόηεξα είδε

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά μοπθολογικά σαπακηηπιζηικά ηηρ Τάξηρ

Γενικά μοπθολογικά σαπακηηπιζηικά ηηρ Τάξηρ Τάξη: Fabales Γενικά μοπθολογικά σαπακηηπιζηικά ηηρ Τάξηρ Φπηά κνλνεηή ή πνιπεηή, πνώδε, ζακλώδε ή δελδξώδε. Φύιια απιά ή ζύλζεηα, ελαιιαζζόκελα. Άλζε αθηηλόκνξθα ή δπγόκνξθα, δηγελή ή κνλνγελή, ζε βνηξπώδεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα