Σπθηά. Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σπθηά. Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο"

Transcript

1 Σπθηά Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο

2 Πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο ζπθηάο Η ζρεηηθά θαιή αληνρή ζηελ έιιεηςε λεξνύ Η κέηξηα αληνρή ζηελ αιαηόηεηα Η παξαγσγή λσπώλ θαη μεξώλ ζύθσλ Οη δπλαηόηεηεο εμαγσγήο ησλ μεξώλ ζύθσλ Η ζρεηηθά κηθξέο κέρξη ζήκεξα θαιιηεξ/λεο εθηάζεηο ζηελ Διιάδα Η γξήγνξε είζνδνο ησλ δέλδξσλ ζε θαξπνθνξία

3 Δηζαγσγή Ficus carica L. Οηθνγέλεηα Moraceae. Καιιηεξγείηαη γηα ηνπο θαξπνύο ηεο θαη θαηαλαιώλνληαη λσπνί ή απνμεξακέλνη. Γέλδξν θπιινβόιν, δίλεη θαιή παξαγσγή θαη ζε ειηθία κεγαιύηεξε ησλ 60 ρξνλώλ 2 ηύπνπο ζπθηάο: Άγξηα ή Aξξελνζπθηά (κε αξζεληθά θαη ζειπθά άλζε) θαη Ηκεξνζπθηά (κόλν ζειπθά άλζε) ε αξξελνζπθηά θαξπνθνξεί πιάγηα ζε μύιν ηνπ πξνεγνύκελνπ ρξόλνπ θαη ζε ηξέρνπζα βιάζηεζε πνπ πξνέξρεηαη από κηθηνύο αλζνθόξνπο νθζαικνύο.

4 Σξόπνο θαξπνθνξίαο-δπηθνλίαζε-γνληκνπνίεζε ηελ εκεξνζπθηά, ε δίθνξε θαξπνθνξεί ζε μύιν πξνεγνύκελνπ ρξόλνπ θαη ζε ηξέρνπζα βιάζηεζε πιάγηα (θύξηα ζνδεηά), πνπ πξνέξρεηαη από κηθηνύο αλζνθόξνπο νθζαικνύο Η κνλόθνξε θαξπνθνξεί ζε ηξέρνπζα βιάζηεζε πιάγηα κόλν. Η άγξηα ζπθηά έρεη 3-4 εζνδείεο (θαξπνθνξίεο) ζην ρξόλν Η επηθνλίαζε ησλ αλζέσλ γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα ελόο εληόκνπ πνπ ιέγεηαη ςήλαο (Blastophaga grossorum).

5 Πίνακας 1 Παραγωγή ( τιλιάδες ηόννοι) & έκηαζη καλλιέργειας (εκηάρια) ανά Ήπειρο 2005 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΚΣΑΗ ΑΦΡΙΚΗ ΑΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΑΜΔΡΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΒΟΡ Κ ΚΔΝΣΡ. ΑΜΔΡΙΚΗ ΩΚΔΑΝΙΑ ΝΟΣΙO ΑΜΔΡΙΚΗ ΑΘΡΟΙΜΑ ΠΗΓΗ:FAOSTAT 06/2006

6 Παξαγωγή ζύθωλ ζε ρηιηάδεο ηόλνπο ζηελ Επξώπε ΔΣΟ Μ.Ο. ΥΩΡΑ STD- DEV Κύπρος Γαλλία Ιηαλία Μάληα Πορη/λία λοβενία Ιζπανία Άθροιζμ α ΠΗΓΗ:FAOSTAT(06/2006)

7 Ειιεληθή παξαγωγή ζύθωλ ΥΡΟΝΟ ΝΩΠΑ ΞΔΡΑ (Σόνοι)

8 Κιηκαηηθέο απαηηήζεηο Δπδνθηκεί ζε ηξνπηθέο πεξηνρέο ( κ πςόκεηξν) ε ππνηξνπηθέο θαη ήπηεο πεξηνρέο ηεο εύθξαηεο δώλεο Όηαλ ε Θ παξακέλεη πάλσ από 15 o C ε βιάζηεζε θαη παξαγσγή θαξπώλ είλαη ζπλερήο Αληέρεη ζε ρακειέο ζεξ/ζηεο κέρξη -12 o C ην ρεηκώλα αιιά ηα λεαξά δέλδξα είλαη πην επαίζζεηα Θεξ/ζηεο πάλσ από 40 o C ην θαινθαίξη ππνβαζκίδνπλ ηε πνηόηεηα ησλ θαξπώλ (ζθιεξνί θαη δεξκαηώδεηο) Βξνρνπηώζεηο θαηά ηε δηάξθεηα σξίκαλζεο ησλ θαξπώλ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ζρίζηκν ησλ θαξπώλ Μηθξέο αλάγθεο ζε ςύρνο γηα ηε δηαθνπή ηνπ ιεζάξγνπ ( ώξεο<7 o C

9 Απαηηήζεηο ζε έδαθνο θαη λεξό Αλαπηύζζεηαη ζε πνηθίια εδάθε Δπδνθηκεί θαιύηεξα ζε βαζηά αξγηιινπειώδε ή πειώδε αξθεί λα ζηξαγγίδνπλ θαιά Αλέρεηαη αζβεζηώδε θαη κέηξηα αιθαιηθά εδάθε ph 6,0 8,0 είλαη ηα θαιύηεξα Απαηηεηηθή ζε άδωην αιιά θαη ζε αζβέζηην, ζίδεξν θαη ηδηαίηεξα θώζθνξν θαη θάιη. Η ζπθηά ζεσξείηαη αξθεηά αλζεθηηθή ζηελ μεξαζία Σα ειαθξά-κέηξηα πνηίζκαηα ζε μεξηθέο πεξηνρέο είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ παξαγσγή Υξεηάδεηαη θαιή ξύζκηζε ησλ πνηηζκάησλ γηα ηελ απνθπγή ηνπ ζρηζίκαηνο ησλ θαξπώλ Αλέρεηαη λεξό κε πεξηεθηηθόηεηα κέρξη 400ppm ζε

10

11

12

13 Σςκιά (λήθαπγορ, έκπηςξη μικηού) Σςκιά (έκπηςξη μικηού και απλού) Σςκιά δίθοπη (Ιούνιορ, 1η και 2η εζοδεία) Σςκιά μονόθοπη (Ιούνιορ, μία εζοδεία)

14 ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ Οη θπξηόηεξεο ειιεληθέο πνηθηιίεο: Η Βαζηιηθή Μαύξε (κνλόθνξε, έγρξσκε) Η Μαύξε Βνηαληθνύ (δίθνξε, έγρξσκε), Η Καιακώλ (ζπλ.σζαπεινζπθηά, Αξκαζνζπθηά, εκηδίθνξε) Η Κύκεο (κνλόθνξε, ιεπθή) Η Πξαζηλνζπθηά Λέζβνπ (ζπλ.ατδαληά, κνλόθνξε, ιεπθή) Σν Ληβαλό (κνλόθνξε, ιεπθή), Σν Πνιίηηθν (κνλόθνξε, ιεπθή), Η Φξαθαζάλα (δίθνξε, ιεπθή), Η Βαζηιηθή Λεπθή (κνλόθνξε, ιεπθή

15 ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ Οη θπξηόηεξεο μέλεο πνηθηιίεο: Η Γηιδίδ (δίθνξε, ιεπθή) Η Verdone (ζπλ.adriatic, κνλόθνξε, ιεπθή) Η Sari Lop (ζπλ.calimyrna, κνλόθνξε, ιεπθή) Η Mission (ζπλ.franciscana, Brebal, δίθνξε, έγρξσκε) Η San Piedro (ζπλ.brown Turkey, Brunswick, δίθνξε, έγρξσκε) Η Dottato (ζπλ.kadota, κνλόθνξε, ιεπθή), Η Dauphine (ζπλ.adam, δίθνξε, έγρξσκε) θαη Η Braziliana (κνλόθνξε, ιεπθή).

16 ΚΤΜΗ Moλόθνξε πνθηιία. Ωξίκαλζε Απγνπζην αξρέο επηέκβξε. Αξθεηά δσεξή θαη παξαγσγηθή. Καξπνί εθιεθηήο πνηόηεηαο. Γηα λσπή θαηαλάισζε αιιά θπξίσο γηα παξαζθεπή μεξώλ

17 FRACASANA Άζπξε δίθνξε πνηθηιία. Πξώηε ζνδεηά σξηκάδεη θαηά ηα κέζα κε ηέιε Μαΐνπ θαη ε δεύηεξε ηνλ Αύγνπζην. Μέηξηα δσεξή θαη παξαγσγηθή. Καηάιιεια γηα λσπή θαηαλάισζε. Δθιεθηήο πνηόηεηαο.

18 SAN PEDRO Γίθνξε πνηθηιία. Η πξώηε ζνδεηά σξηκάδεη κέζα Μαΐνπ θαη ε δεύηεξε ηέιε Ινπιίνπ κε αξρέο Απγνύζηνπ. Αξθεηά δσεξή θαη παξαγσγηθή.

19 ΒΑΙΛΙΚΑ ΜΑΤΡΑ Μνλόθνξε πνηθηιία. Ωξίκαλζε από ηα ηέιε Απγνύζηνπ έσο ηα ηέιε επηεκβξίνπ. Μέηξηαο δσεξόηεηαο θαη παξαγσγηθόηεηαο.

20 ΒΑΙΛΙΚΗ ΜΔΛΙΑ Μνλόθνξε πνηθηιία. Ωξηκάδεη θαηά ηνλ Αύγνπζην. Μέηξηα δσεξή αιιά πνιύ παξαγσγηθή. Καηάιιειε γηα λσπή θαηαλάισζε. Πνηθηιία εθιεθηήο πνηόηεηαο

21 ΠΟΛΙΣΙΚΟ Μνλόθνξε πνηθηιία. Ωξηκάδεη ηνλ Αύγνπζην. Μέηξηα δσεξή θαη παξαγσγηθή. Καηάιιειε γηα λσπή θαηαλάισζε θαη μήξαλζε. Πνηθηιία θαιήο πνηόηεηαο.

22 MISSION Μνλόθνξε ή θαη δίθνξε πνηθηιία. Ωξηκάδεη ηνλ Αύγνπζην. Αξθεηά δσεξή θαη παξαγσγηθή. Πνηθηιία εθιεθηήο πνηόηεηαο θαη θαηάιιειε γηα λσπή θαηαλάισζε.

23 Γιάμεηρος καρπών (cm) ζε 7 ποικιλίες ζσκιάς Κύμης Φρακα σάνα San Piedro Βασιλικά Μειηά Βασιλικά Μαύρα Πολίτι κο Mission 5/08 4,7 8/08 4,1 4,8 11/08 4,2 4,7 20/08 4,4 5 21/08 6,1 22/08 5,4 4,9 26/08 5,4 4,2 27/08 6,1 29/08 6,4 1/09 6,3

24 Κύμης % ποζοζηό ωρίμανζης επηά ποικιλιών ζσκιάς (2008) Φρακα -ζάνα San Piedro Βαζιλικά Μελιά Βαζιλικά Μαύρα Πολίηικο Mission 29/ /08 1 6, ,4 7,5 14,5 8/08 4,8 19,1 46,6 6,6 17,8 12, /08 5,6 31,6 66,6 7,3 23,9 17,8 31,5 20/08 13,4 49,6 78,4 16,2 58, ,8 25/ ,8 91,5 20,1 60,5 46,9 68,8 28/08 48,9 66,5 97,2 24,2 64, ,7 2/09 61,1 77, ,7 68,1 83,9 6/09 72,4 82,3 35, ,1 89,6 15/09 90,9 89,5 52,6 92,5 92,6 96,1 23/09 99,5 93, ,3 1/10 83

25 Δηάκεηξνο θαξπώλ 7 πνηθηιηώλ ζπθηάο (ζε ρηιηνζηά)

26 Σπγθέληξωζε νιηθώλ ζαθράξωλ ζε θαξπνύο 7 πνηθηιηώλ ζπθηάο

27 Μνζρεύκαηα Ξπινπνηεκέλα Πνιιαπιαζηαζκόο Φπιινθόξα Εκβνιηαζκόο (ελνθζαικηζκόο κε αλεζηξακκέλν Σ, αξρέο επηεκβξίνπ) Με ελαέξηεο θαηαβνιάδεο Μηθξνπνιιαπιαζηαζκόο Δγγελήο (ζπόξνπο) κόλν γηα δεκηνπξγία λέσλ πνηθηιηώλ

28 Αλάγθεο ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία-ιίπαλζε Γεληθά όρη απαηηεηηθή ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία Αθόκε θαη νη αλάγθεο ζε άδσην είλαη ζρεηηθά κηθξόηεξεο από άιια θαξπνθόξα δέλδξα γξακκάξηα αδώηνπ αλά δέλδξν ζηα ηέιε ρεηκώλα είλαη ζπλήζσο αξθεηή πνζόηεηα. Σα άιια ζξεπηηθά ζηνηρεία πξνζζέηνληαη κόλν ζε πεξίπησζε πνπ απνπζηάδνπλ από ην έδαθνο θαη ζύκθσλα κε ηηο αλαιύζεηο ηεο θπιινδηαγλσζηηθήο. Καηάιιειε επνρή γηα θπιινδηαγλσζηηθή είλαη ν Ινύιηνο κήλαο

H καλλιέργεια ηης ροδιάς ζηην Ελλάδα ηαύξνο Βεκκνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξθνκίαο ΓΠΑ

H καλλιέργεια ηης ροδιάς ζηην Ελλάδα ηαύξνο Βεκκνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξθνκίαο ΓΠΑ H καλλιέργεια ηης ροδιάς ζηην Ελλάδα ηαύξνο Βεκκνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξθνκίαο ΓΠΑ Η θαιιηέξγεηα ηεο ξνδηάο Ρνδηά ή ξντδηά ή Ρνηά Punica granatum L. Οηθνγέλεηα Punicaceae (2n=16)

Διαβάστε περισσότερα

Βέμμος Σταύρος ΑΥΛΑΓΙΑ. Καηαγσγή θαη εμάπισζε

Βέμμος Σταύρος ΑΥΛΑΓΙΑ. Καηαγσγή θαη εμάπισζε ΑΥΛΑΓΙΑ Καηαγσγή θαη εμάπισζε Οκάδα Γπηηθήο Αζίαο (γύξσ από ηελ Καζπία Θάιαζζα) Πεξηιακβάλεη είδε κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ε θαιιηεξγνύκελε αριαδηά (Pyrus communis L.) Οκάδα Βόξεηαο Αζίαο (όπσο ην P. Pyrifolia)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΟΠΟΡΩΦΟΡΩΝ ΓΔΝΣΡΩΝ

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΟΠΟΡΩΦΟΡΩΝ ΓΔΝΣΡΩΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΟΠΟΡΩΦΟΡΩΝ ΓΔΝΣΡΩΝ Abate Fetel ΑΧΛΑΓΙΑ Γέληξν κέηξηαο δσεξόηεηαο, αξθεηά παξαγσγηθό. Φξνύην κεγάιν θαη καθξνπιό, θίηξηλν κε ιίγν θαθέ, σξαίν, γιπθό, όρη πνιύ αξσκαηηθό. Αλζνθνξία 3/4-12/4.

Διαβάστε περισσότερα

Ροδιά: Μια δσναμική καλλιέργεια

Ροδιά: Μια δσναμική καλλιέργεια Ροδιά: Μια δσναμική καλλιέργεια Καιιηέξγεηα, Κιάδεκα, Θξέςε Λίπαλζε θαη Πξνζηαζία ηεο Ρνδηάο Νηθόιαο Κ.Παπαθσλζηαληίλνπ Γεσπόλνο - Α..Παξαγσγώλ Οπσξνθεπεπηηθώλ Αγ.Αζαλαζίνπ Γξάκαο (Λπδία, 02.03. 2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΣΤΙΚΙ ΑΙΓΙΝΗΣ. Ιζηοπικά ζηοισεία

ΦΙΣΤΙΚΙ ΑΙΓΙΝΗΣ. Ιζηοπικά ζηοισεία ΦΙΣΤΙΚΙ ΑΙΓΙΝΗΣ Επγαζία ηυν μαθηηών ηος Γςμναζίος ηηρ Ιεπάρ Μηηποπόλευρ Πειπαιώρ, με ηην καθοδήγηζη κι επίβλετη ηηρ ςπεύθςνηρ καθηγήηπιαρ και Υποδιεςθύνηπιαρ κςπίαρ Λόθπαρ Αλεξίαρ. Ιζηοπικά ζηοισεία ύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας Τμήμα Λαχανοκομίας Εγχειρίδιο καλλιέργειας κηπευτικών ειδών για μικροκαλλιεργητές Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α : Εισαγωγή 1 Μελιτζάνα 2 Σομάτα 3 Πιπεριά 3

Διαβάστε περισσότερα

χγρξνλεο ηάζεηο ζηελ ειαηνθαιιηέξγεηα κε έκθαζε ζηα λέα ζπζηήκαηα θχηεπζεο

χγρξνλεο ηάζεηο ζηελ ειαηνθαιιηέξγεηα κε έκθαζε ζηα λέα ζπζηήκαηα θχηεπζεο χγρξνλεο ηάζεηο ζηελ ειαηνθαιιηέξγεηα κε έκθαζε ζηα λέα ζπζηήκαηα θχηεπζεο ηαχξνο Βέκκνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξνθνκίαο Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Σα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

(Lepidoptera: Noctuidae)

(Lepidoptera: Noctuidae) Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο καθξνζθνπηθψλ έιεγρσλ γηα ηε δηαπίζησζε ή κή ηνπ επηβιαβνχο νξγαληζκνχ Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) Δπηβιαβήο νξγαληζκφο Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ Πποφόνηα κςτέληρ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙΩΝ Θξαζπβνύινπ Αλδξέαο θαη Παπαδεκεηξίνπ Υξήζηνο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΔΩΠΟΝΗΑ E-mail:thrasia@agro.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οξηδόληηα ή θάζεηε ξνή αέξα;

Οξηδόληηα ή θάζεηε ξνή αέξα; Δπηκέιεηα Άγγεινο ηκζηξίθεο ΤΜΒΟΤΛΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΞΗΡΑΝΗ Ση είλαη ε απνμήξαλζε; Η απνμήξαλζε είλαη κηα θπζηθή κέζνδνο ζπληήξεζεο ησλ ηξνθίκσλ κε βάζε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ λεξνύ πνπ πεξηέρεηαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΘΤΜΔΗ: 100 + ΟΜΟΡΦΗΑ + ΚΑΛΟ ΑΠΟΣΔΛΔ ΜΑ

ΔΠΗΘΤΜΔΗ: 100 + ΟΜΟΡΦΗΑ + ΚΑΛΟ ΑΠΟΣΔΛΔ ΜΑ THE BIBLE Ο κύπιορ ζηόσορ μαρ είναι η ζςνολική ικανοποίηζη ηος ηελικού καηαναλυηή. Απηή ε γξακκή έρεη ζρεδηαζηεί πξνθεηκέλνπ λα δνζνύλ ζηνλ θνκκσηή ηα απνδνηηθά θαη πςειήο πνηόηεηαο εξγαιεία, επηηξέπνληαο

Διαβάστε περισσότερα

Δμαζθάιηζε ρώξνπ ηελ Άλνημε. Αδύλαηα κειίζζηα. άλνημεο - θαινθαηξηνύ. Αλάπηπμε κειηζζηώλ ηελ Αλνημε. Γθόξαο Γεώξγηνο 1

Δμαζθάιηζε ρώξνπ ηελ Άλνημε. Αδύλαηα κειίζζηα. άλνημεο - θαινθαηξηνύ. Αλάπηπμε κειηζζηώλ ηελ Αλνημε. Γθόξαο Γεώξγηνο 1 Πνζόηεηα γόλνπ & αθκαίσλ κειηζζώλ Μ Ε Λ Ι Σ Σ Ο Κ Ο Μ Ι Κ Ο Ι Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Μ Ο Ι Μειηζζνθνκηθνί ρεηξηζκνί άλνημεο Αλάπηπμε γόλνπ & πιεζπζκνύ ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο Δπηινγή ζπζηήκαηνο εθκεηάιιεπζεο Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

1. Calonectris diomedea Καθεστώς παροσσίας. 2. Phalacrocorax aristotelis Καθεστώς παροσσίας. 3. Ixobrychus minutus Καθεστώς παροσσίας.

1. Calonectris diomedea Καθεστώς παροσσίας. 2. Phalacrocorax aristotelis Καθεστώς παροσσίας. 3. Ixobrychus minutus Καθεστώς παροσσίας. 1. Calonectris diomedea (Αξηέκεο) Καθεστώς παροσσίας. Σηελ πεξηνρή κειέηεο ην είδνο παξαηεξείηαη θπξίσο ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα όπνπ έρνπλ θαηαγξαθεί κεκνλσκέλα άηνκα θαη κηθξέο νκάδεο. Τν είδνο θσιηάδεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΤΥΕ. Μαύξε ζεξηλή ηξνύθα (Tuber aestivum) εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο.

ΣΡΟΤΥΕ. Μαύξε ζεξηλή ηξνύθα (Tuber aestivum) εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ---------------------------------- Δ/ΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΤΣΙΚΗ ΣΡΟΤΥΕ Μαύξε ζεξηλή ηξνύθα (Tuber aestivum)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ)

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ACTION PLAN ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΟΡΘΩΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΑΞΟΝΑ ΗΗ & ΗΗΗ ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ ΣΖ ΡΟΓΗΑ (Punica granatum L.)

ΜΔΛΔΣΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ ΣΖ ΡΟΓΗΑ (Punica granatum L.) AΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΔΩΠΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ - ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΠΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΔΠΗΣΖΜΖ ΟΠΩΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΩΝ ΜΔΛΔΣΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ ΣΖ ΡΟΓΗΑ (Punica granatum

Διαβάστε περισσότερα

Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία

Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία Γηψξγνο Κνπκπνχξεο Γόκιμορ Δπεςνηηήρ, Τπεύθςνορ Δπγαζηηπίος Δλαιοκομίαρ Ινζηιηούηο Δλιάρ και Τποηποπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΙΑΣ

ΘΕΜΑ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΘΕΜΑ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΙΑΣ ΕΠΟΠΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δζσηεξηθώλ Υδάησλ - ΔΛΚΔΘΔ. Γξ. Ηιίαο Γεκεηξίνπ

Ιλζηηηνύην Δζσηεξηθώλ Υδάησλ - ΔΛΚΔΘΔ. Γξ. Ηιίαο Γεκεηξίνπ Ιλζηηηνύην Δζσηεξηθώλ Υδάησλ - ΔΛΚΔΘΔ Γξ. Ηιίαο Γεκεηξίνπ Τνπνζεζία: Ν. Αηησιναθαξλαλίαο, Πεξηθέξεηα Δ. Ειιάδαο Έθηαζε πδξνινγηθήο ιεθάλεο : 403 km 2 Πιεζπζκόο: 28.860 θάηνηθνη Πεξηγξαθή ηεο πεξηνρήο κειέηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΤΚΘΟ Ή GOJI ΣΟ ΦΤΣΟ ΣΗ ΜΑΚΡΟΖΩΘΑ

ΛΤΚΘΟ Ή GOJI ΣΟ ΦΤΣΟ ΣΗ ΜΑΚΡΟΖΩΘΑ ΛΤΚΘΟ Ή GOJI ΣΟ ΦΤΣΟ ΣΗ ΜΑΚΡΟΖΩΘΑ Η νλνκαζία ηνπ γέλνπο πξνέξρεηαη απφ ηε αξραία πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Λπθίαο. ηα Διιεληθά ιέγεηαη Λχθην,ζηα Αγγιηθά Wolfberry,ζηα Κηλέδηθα Goji θαη ζηα Ιαπσληθά Κuko.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΡΕΦΗ ΣΟΤ ΥΛΟΟΣΑΠΗΣΑ Ιζνξξνπώληαο ηνλ ριννηάπεηα

Η ΘΡΕΦΗ ΣΟΤ ΥΛΟΟΣΑΠΗΣΑ Ιζνξξνπώληαο ηνλ ριννηάπεηα Η ΘΡΕΦΗ ΣΟΤ ΥΛΟΟΣΑΠΗΣΑ Ιζνξξνπώληαο ηνλ ριννηάπεηα Η ηδέα Η θεληξηθή ηδέα ηεο ζξέςεο GreenPower είλαη ην θπηό. Γλσξίδνληαο αθελόο πσο ν ριννηάπεηαο ζηελ πξάμε απνηειεί κίγκα θπηηθώλ εηδώλ θαη αθεηέξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΨΣΕΗΓΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ

ΚΑΛΑΨΣΕΗΓΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΚΑΛΑΨΣΕΗΓΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΠΡΧΖΝ ΔΠΟΠΣΡΗΑ ΜΔΛΗ/ΜΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΤΠΑΛΛΖΛΟ Γ/ΝΖ ΓΔΧΡΓΗΑ ΔΓΔΑ Γύξε είλαη ε πξσηετληθή ηξνθή ησλ κειηζζώλ. Οη κέιηζζεο γηα λα θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο ρξεηάδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Λίμνες στην. Λίμνες. στην Ελλάδα. Ελλάδα. Λιμνών. Λιμνών Καταγραφές. Καταγραφές & Μαρτυρίες. Μαρτυρίες. Αθήνα, 2013. Αθήνα, 2013

Λίμνες στην. Λίμνες. στην Ελλάδα. Ελλάδα. Λιμνών. Λιμνών Καταγραφές. Καταγραφές & Μαρτυρίες. Μαρτυρίες. Αθήνα, 2013. Αθήνα, 2013 Οι Οι Λίμνες Λίμνες στην στην Ελλάδα Ελλάδα 2/6. Ήπειρος 1/6. Δυτική Ελλάδα Λιμνών Καταγραφές Λιμνών & Μαρτυρίες Καταγραφές & Μαρτυρίες Θεόδωρος Σ., Κουσουρής Θεόδωρος Σ., Κουσουρής Αθήνα, 2013 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΓΔΧΔΠΗΣΖΜΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ» «ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

"Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή."

Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή. ΟΙ ΖΩΝΕ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ "Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή." Αλ πηζηεύακε ζε θάζε ηζηνξία πνπ ιέγεηαη ζηηο κέξεο καο! Η αιήζεηα είλαη όηη

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΙΒΧΣΙΑ ΕΑΡΝΣΙΝΙΔΡΔ ΜΙΚΡΟΚΑΣΑΚΔΤΔ

7. ΚΙΒΧΣΙΑ ΕΑΡΝΣΙΝΙΔΡΔ ΜΙΚΡΟΚΑΣΑΚΔΤΔ Σ.Ε.Ι. Θεζζαιίαο ρνιή Σερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Σκήκα ρεδηαζκνύ & Σερλνινγίαο Ξύινπ & Δπίπινπ Μάζεκα: Σερλνινγία μύιηλσλ θαηαζθεπώλ ΙΙ. Δμσηεξηθέο θαηαζθεπέο 7. ΚΙΒΧΣΙΑ ΕΑΡΝΣΙΝΙΔΡΔ ΜΙΚΡΟΚΑΣΑΚΔΤΔ - ΚΑΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΧΝ,

Διαβάστε περισσότερα