ΠΛΗΡΟΦ: Α. ΥΑΛΚΙΩΣΟΤ. ΘΔΜΑ : «Πεξί ηεο ρνξήγεζεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΛΗΡΟΦ: Α. ΥΑΛΚΙΩΣΟΤ. ΘΔΜΑ : «Πεξί ηεο ρνξήγεζεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο»."

Transcript

1 ΑΓΑ: 4ΑΚΠ4691Ω3-Θ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ 22/2/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΣ.: ΓΙΔ/Φ10/57/19220 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΦΑΛΙΗ ΔΛΔΤΘΔΡΩΝ ΔΠΑΓΓ/ΣΙΩΝ (ΟΑΔΔ) ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΦ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ: ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΙΝΑΚΑ A Γ/ΝΗ: ΔΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΔΟΓΩΝ ΚΟΙΝ : 1. ΗΓΙΚΑ ΑΔ ΣΑΥ.Γ/ΝΗ: ΑΣΩΒΡΙΑΝΓΟΤ 18 Γ/ΝΗ ΝΔΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦ: Α. ΥΑΛΚΙΩΣΟΤ ΣΜΗΜΑ Β ΣΗΛΔΦ: Λ. ΤΓΓΡΟΤ ΑΘΗΝΑ FAX: ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΔΛΔΤΘΔΡΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΟΓΩΝ ΜΗΣΡΩΟΤ ΛΔΚΚΑ ΑΘΗΝΑ ΔΓΚΤΚΛΙΟ : 9 ΘΔΜΑ : «Πεξί ηεο ρνξήγεζεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο». Με αθνξκή εξσηήκαηα Πεξηθεξεηαθψλ Τκεκάησλ αιιά θαη αζθαιηζκέλσλ ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε βεβαηψζεσλ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θαη πξνθεηκέλνπ νη Υπεξεζίεο ηνπ ΟΑΕΕ αθελφο λα ιεηηνπξγνχλ εληαία θαη αθεηέξνπ λα ελεκεξψλνπλ ηνπο αζθαιηζκέλνπο θαη λα απαληνχλ ζε ζρεηηθά εξσηήκαηα θξίζεθε απαξαίηεην λα δνζνχλ δηεπθξηλήζεηο επί ηνπ ζέκαηνο θαη γηα ην ιφγν απηφ ζέηνπκε ππφςε ζαο ηα παξαθάησ: Γηα ηε ρνξήγεζε θάζε βεβαίσζεο ζε αζθαιηζκέλν ηνπ ΟΑΕΕ απαηηείηαη ππνβνιή αίηεζεο θαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε πξνεγνχκελε εμφθιεζε ή ξχζκηζε ησλ νθεηιφκελσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ πιελ ηεο βεβαίσζεο γηα πψιεζε ΔΦ απηνθηλήηνπ γηα ηε ρνξήγεζε ηεο νπνίαο απαηηείηαη νινζρεξήο εμφθιεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (άξζξν 11 ηεο αξηζ. Φ80000/7228/308/2006 Υπνπξγηθήο Απφθαζεο «Καλνληζκφο Αζθαιηζηηθήο Λεηηνπξγίαο Οξγαληζκνχ Αζθάιηζεο Ειεπζέξσλ Επαγγεικαηηψλ (ΟΑΕΕ)». ΒΔΒΑΙΩΔΙ ΣΟΤ Ν 2084/92 Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Ν 2084/92 νη αξκφδηεο δηεπζχλζεηο νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (Δ.Ο.Υ.) δελ ζεσξνχλ θνξνινγηθά βηβιία ή ζηνηρεία επηρεηξήζεσλ ή επηηεδεπκαηηψλ αλ ε ζρεηηθή αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ δε ζπλνδεχεηαη απφ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ θνξέα θνηλσληθήο αζθάιηζεο πεξί ηεο θαηαβνιήο ή δηαθαλνληζκνχ ησλ νθεηιφκελσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ πξνο απηνχο.

2 Οη ελ ιόγω βεβαηώζεηο έρνπλ εηήζηα ηζρύ. Όπσο είλαη ήδε γλσζηφ θάζε έηνο θαη κεηά ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξσκψλ ηνπ 4 νπ δηκήλνπ εθδίδεηαη βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο κέζσ κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζηέιλεηαη καδηθά ζηνπο αζθαιηζκέλνπο. Πεξαηηέξσ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα εθδίδεηαη ON LINE ε σο άλσ βεβαίσζε απφ ην αξκφδην Πεξηθεξεηαθφ Τκήκα ΟΑΕΕ νπνηεδήπνηε ν αζθαιηζκέλνο ην δεηήζεη, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ θαηαβιεζεί φιεο νη απαηηεηέο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. ΥΟΡΗΓΗΗ ΒΔΒΑΙΩΗ Δ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΤ ΠΟΤ ΔΙΝΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΙ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Σχκθσλα κε ην αξηζ.πξ.φ10035/2759/1381/ έγγξαθν ηνπ Υπνπξγείνπ Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, πξνθεηκέλνπ ν ΟΑΕΕ λα ρνξεγήζεη ζε αζθαιηζκέλν ηνπ, ν νπνίνο έρεη ππαρζεί θαη ζηνλ Κιάδν Επηθνπξηθήο Αζθάιηζεο, βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ζα πξέπεη απαξαίηεηα νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ λα εμεηάδνπλ εάλ πθίζηαληαη νθεηιέο ηνπ απφ θαζπζηεξνχκελεο εηζθνξέο πξνο ηνλ Οξγαληζκφ, ηφζν ζηνλ Κιάδν Κχξηαο Σχληαμεο φζν θαη ζηνλ Κιάδν Επηθνπξηθήο Αζθάιηζεο. Γηα ην ιφγν απηφ θαη κεηά απφ ζρεηηθή ζπλεξγαζία κε ην Τκήκα Μεηξψνπ θαη ηελ ΗΔΙΚΑ ΑΕ ζηελ εηθφλα ηνπ κεηξψνπ δεκηνπξγήζεθε εηδηθφ πεδίν Έλδεημε Υπαγσγήο ζηελ Επηθνπξηθή Αζθάιηζε ΟΑΕΕ πνπ ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ έλδεημε Δ γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ έρνπλ ππαρζεί θαη ζηνλ Κιάδν Επηθνπξηθήο Αζθάιηζεο ψζηε λα κελ εθδίδεηαη απηφκαηα ε αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα. Γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ ζηελ εηθφλα ηνπ κεηξψνπ ηνπο έρεη ηελ παξαπάλσ έλδεημε Ε ρνξεγείηαη βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο κφλν κεηά απφ επηθνηλσλία κε ηελ αξκφδηα Πεξηθεξεηαθή Δ/λζε ΟΑΕΕ Επηθνπξηθήο Αζθάιηζεο θαη ηελ έγγξαθε δηαβεβαίσζε απηήο φηη νη ελδηαθεξφκελνη είλαη ηακεηαθά ελήκεξνη θαη ζηνλ ελ ιφγσ Κιάδν. ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ ΟΦΔΙΛΗ Καη εμαίξεζε ησλ αλσηέξσ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν 2753/99 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ απφ ην άξζξν 17 ηνπ Ν 2848/01 ν Πξντζηάκελνο ηεο Δ.Ο.Υ. δελ ζεσξεί θνξνινγηθά ζηνηρεία ζε ππφρξεν ν νπνίνο δελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ιεμηπξφζεζκεο θαη απαηηεηέο ππνρξεψζεηο ηνπ απφ πάζεο θχζεσο θφξνπο ηνπ Δεκνζίνπ απφ ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, απφ δάλεηα κε ηελ εγγχεζε ηνπ Δεκνζίνπ, πξφζηηκα γηα παξαβάζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα, ηέιε ή εηζθνξέο πνπ βεβαηψλνληαη απφ ηηο δεκφζηεο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, φηαλ ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ, ρωξίο ηηο 2

3 λόκηκεο πξνζαπμήζεηο, μεπεξλά ηα έμη ρηιηάδεο ( 6.000) επξψ, εθηφο αλ έρεη ππαρζεί ζε ξχζκηζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ρξεψλ ηνπ απφ ηα θαηά λφκν αξκφδηα φξγαλα θαη είλαη απφιπηα ζπλεπήο ζηελ θαηαβνιή ησλ δφζεσλ απηψλ. Όηαλ ινηπφλ αζθαιηζκέλνη δεηνχλ βεβαηψζεηο αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θαη δηαπηζηψλεηαη φηη απηή δελ κπνξεί λα ηνπο ρνξεγεζεί ιφγσ νθεηιήο, ζα ελεκεξψλνληαη φηη κπνξνχλ λα δεηνχλ γλσζηνπνίεζε νθεηιήο χζηεξα απφ ζρεηηθή αίηεζή ηνπο. ΥΟΡΗΓΗΗ ΒΔΒΑΙΩΗ Δ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΤ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΤΠΑΥΘΔΙ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ ΣΟΤ Ν 3863/2010 Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη ζηελ 68/2010 εγθχθιην, ζχκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν 3863/2010 ζηνπο νθεηιέηεο πνπ ππάγνληαη ζηελ παξνχζα ξχζκηζε θαη ηεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο ξχζκηζεο απηήο, ρνξεγείηαη βεβαίωζε ηακεηαθήο ελεκεξόηεηαο δηάξθεηαο ελόο (1) κελόο γηα ζεώξεζε πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνύ βηβιίωλ θαη ζηνηρείωλ ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε ξύζκηζε ηεξείηαη έλαληη όιωλ ηωλ θνξέωλ θύξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ζηελ νπνία ππάγεηαη ην πξνζωπηθό ηωλ επηρεηξήζεωλ ή ν απηναπαζρνινύκελνο. Γηα δηεπθξηλήζεηο επί ηνπ ζέκαηνο απεπζπλζήθακε ζην αξκφδην Υπνπξγείν ην νπνίν κε ην αξηζ.πξ. Φ10035/15898/917/ έγγξαθφ ηνπ καο δηεπθξίληζε ηα παξαθάησ: Απφ ηελ γξακκαηηθή δηαηχπσζε ηεο παξαπάλσ δηάηαμεο πξνθχπηεη φηη ε ρνξεγνχκελε αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ηζρχεη ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο ηήξεζεο ηεο ξχζκηζεο εμφθιεζεο νθεηιφκελσλ εηζθνξψλ ζε φινπο ηνπο θνξείο ζηνπο νπνίνπο ππάγεηαη ν απηναπαζρνινχκελνο θαη ην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο (π.ρ. ΟΑΕΕ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑΜ ). Ήηνη αλ απηναπαζρνινχκελνο αζθαιηζκέλνο ζηνλ ΟΑΕΕ πνπ απαζρνιεί πξνζσπηθφ ην νπνίν αζθαιίδεηαη ζην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γηα θχξηα ζχληαμε θαη ζην ΕΤΕΑΜ γηα επηθνπξηθή ζχληαμε, επηζπκεί λα πάξεη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα επεηδή πρ ζέιεη λα ζεσξήζεη βηβιία θαη ζηνηρεία ζηε Δ.Ο.Υ., ν ΟΑΕΕ ζα πξέπεη λα ηνπ δεηήζεη βεβαίσζε ηνπ ΙΚΑ ΕΤΑΜ θαη ηνπ ΕΤΕΑΜ φηη δελ νθείιεη εηζθνξέο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ ή φηη έρεη ξπζκίζεη ηηο νθεηιέο ηνπ ζηα παξαπάλσ Τακεία θαη ηεξεί ηηο ξπζκίζεηο ηνπ. Ελλνείηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ελ ιφγσ αζθαιηζκέλνο είλαη θαη αζθαιηζκέλνο ζηνλ Κιάδν Επηθνπξηθήο Αζθάιηζεο νη αξκφδηεο Υπεξεζίεο ηνπ ΟΑΕΕ ζα πξέπεη λα ειέγρνπλ θαη φηη δελ νθείιεη εηζθνξέο θαη ζηνλ Κιάδν απηφ. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία: Ο αζθαιηζκέλνο θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο γηα ππαγσγή ζηε ξχζκηζε ζα πξέπεη λα θαηαζέηεη Υπεχζπλε Δήισζε ηνπ Ν 1599/86 ζηελ νπνία ζα δειψλεη εάλ απαζρνιεί 3

4 πξνζσπηθφ ζηελ επηρείξεζε ηνπ θαη φηη έιαβε γλψζε φηη πξνθεηκέλνπ λα ηνπ ρνξεγεζεί βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ηνλ ΟΑΕΕ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ θνξέα θχξηαο θαη επηθνπξηθήο ζχληαμεο ζηνλ νπνίν αζθαιίδεη ην πξνζσπηθφ ηνπ. Γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ έρνπλ ήδε ππαρζεί ζηελ παξνχζα ξχζκηζε θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο γηα ρνξήγεζε βεβαίσζεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ζα ππνβάιιεηαη ε παξαπάλσ Υπεχζπλε Δήισζε, ε δε αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ζα ρνξεγείηαη ζε πξψηε θάζε κε ηελ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηεο ζρεηηθήο βεβαίσζεο ηελ επφκελε θνξά. Σην ζεκείν απηφ επηζεκαίλνπκε φηη ε αξηζ.1/2010 εγθχθιηνο νδεγία πεξί ηεο ρνξήγεζεο βεβαίσζεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ζε αζθαιηζκέλνπο ηνπ Τνκέα Αζθάιηζεο Ναπηηθψλ θαη Τνπξηζηηθψλ Πξαθηφξσλ (πξψελ ΤΑΝΠΥ) πνπ είλαη παξάιιεια αζθαιηζκέλνη ζηνλ ΟΑΕΕ εμαθνινπζεί θαη ηζρχεη. ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Σχκθσλα κε ην ΠΔ 118/2007 Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Δεκνζίνπ (Κ.Π.Δ.) νη ζπκκεηέρνληεο ζηνπο δηαγσληζκνχο κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη πξηλ ηελ θαηαθχξσζε νθείινπλ εληφο πξνζεζκίαο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπο λα ππνβάιινπλ πέξαλ ησλ άιισλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη, Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηε εκεξνκελία ηεο ωο άλω εηδνπνίεζεο είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο). Τν ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθφ γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκφ ζα ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα. Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη ζαθέο φηη ν ρξφλνο δηάξθεηαο ηνπ ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθνχ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ ρξφλν πνπ θαζίζηαληαη απαηηεηέο νη ηξέρνπζεο εηζθνξέο ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζκέλνο είλαη ηακεηαθά ελήκεξνο, αληίζεηα ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη ππαρζεί ζε ξχζκηζε ηνπ Ν 3863/2010 ν ρξφλνο δηάξθεηαο απηνχ είλαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ηηο δηαηάμεηο (1 κήλαο). Σπγθεθξηκέλα θαη ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε απφδεημε πιεξσκήο απνζηέιιεηαη ζηνλ αζθαιηζκέλν θάζε κνλφ κήλα θαη πξέπεη λα εμνθιεζεί ην αξγφηεξν κέρξη ην ηέινο ηνπ επφκελνπ ηεο αλαθεξφκελεο πεξηφδνπ κελφο, ην ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθφ ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζκέλνο έρεη θαηαβάιεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηζρχεη κέρξη ην ηέινο ηνπ κελφο απηνχ αθνχ κέρξη ηφηε νη ηξέρνπζεο εηζθνξέο ηνπ δηκήλνπ δελ έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο. Γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ αλσηέξσ παξαζέηνπκε ην παξαθάησ παξάδεηγκα: 4

5 Παξάδεηγκα Σε αζθαιηζκέλν πνπ ζα δεηήζεη ην ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθφ ηελ 20/3/2011 θαη δελ έρεη νθεηιέο, αλ έρεη εμνθιήζεη ην 1 ν δίκελν 2011, ε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ ζα είλαη κέρξη ηελ 31/5/2011 πνπ ζα θαηαζηνχλ απαηηεηέο νη εηζθνξέο Μαξηίνπ Απξηιίνπ. Σηελ πεξίπησζε πνπ έρεη ππαρζεί ζε ξχζκηζε ηνπ Ν 3863/2010 ε δηάξθεηα απηνχ ζα είλαη έλαο κήλαο. Αλ πάιη δελ έρεη εμνθιήζεη ην 1 ν δίκελν ηνπ 2011 ζε θάζε πεξίπησζε ( είηε έρεη ππαρζεί ζε ξχζκηζε είηε φρη) ε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ζα είλαη κέρξη ηελ 31/3/2011 πνπ απηφ ζα θαηαζηεί απαηηεηφ. ην ζεκείν απηό ππελζπκίδνπκε όηη θάζε βεβαίωζε ή πηζηνπνηεηηθό θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ αξκόδηνπ Πξνϊζηάκελνπ. Εθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ θαη παξαθαινχκε ηνπ παξφληνο λα ιάβνπλ γλψζε ελππφγξαθα νη ππάιιεινη ηεο κνλάδαο ζαο. Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ Γ. ΒΟΤΓΟΤΡΗ 5

6 ΥΔΓΙΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΦΑΛΙΗ ΔΛΔΤΘΔΡΩΝ ΔΠΑΓΓ/ΣΙΩΝ (ΟΑΔΔ) ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ Γ/ΝΗ: ΣΜΗΜΑ: ΣΑΥ.Γ/ΝΗ: ΠΛΗΡΟΦ: ΣΗΛΔΦ: Λ. ΤΓΓΡΟΤ ΑΘΗΝΑ FAX: / /.20 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΣ.: ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ Πηζηνπνηνχκε φηη, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο καο ν/ε...θέξεηαη αζθαιηζκέλνο ηνπ ΟΑΕΕ κε αξηζ. Μεηξψνπ. γηα ηε δξαζηεξηφηεηα..ζηελ νδφ αξηζ. πεξηνρή θαη έρεη θαηαβάιιεη ή ξπζκίζεη φιεο ηηο απαηηεηέο πξνο ηνλ ΟΑΕΕ εηζθνξέο κέρξη ηελ ¹ Τν παξφλ ρνξεγείηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκφ. Τν παξφλ ηζρχεη κέρξη.. ΠΡΟΪΣΑΜΔ ΣΜΗΜΑΣΟ... (ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΦΡΑΓΙΓΑ) Σπκπιεξψλεηαη ε εκεξνκελία ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 6

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει.

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α,Β,Γ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει».

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.23 12:56:55 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΘ81Η-ΙΧ9 ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Μαπηίος 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Μαπηίος 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Μαπηίος 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Ελληνική ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο Γήκνο Δπξψηα πξνθεξχζζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Δπαλαιεπηηθνύ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

*** Ζ παξάγξαθνο 2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξάγξαθν 15 άξζξνπ 20 Ν.4019/2011,ΦΔΚ Α 216/30.9.2011.

*** Ζ παξάγξαθνο 2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξάγξαθν 15 άξζξνπ 20 Ν.4019/2011,ΦΔΚ Α 216/30.9.2011. Ν. 3869/2010, ΦΔΚ Α 130/3-8-2010: Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο (κε ηηο αιιαγέο ηνπ Ν. 4161/14-06-2013) Άξζξν 1 Πεδίν εθαξκνγήο 1. Φπζηθά πξφζσπα πνπ δελ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηυν πποβλέτευν για απόζβεζη επιζθαλών απαιηήζευν μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηυν διαηάξευν ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηυν πποβλέτευν για απόζβεζη επιζθαλών απαιηήζευν μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηυν διαηάξευν ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 24/8/2010 Αξ. Πξση.:2/57873

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 24/8/2010 Αξ. Πξση.:2/57873 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Σαρ. Γ/λζε: Παλεπηζηεκίνπ 37 Σ.Κ. 101 65, Αζήλα ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο

Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:48/17 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ

Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:48/17 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:48/17 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ Hκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ πλεδξίαζε: 28.8.2013 Ώξα: 13:00 Πξνεδξία: Π.ΡΑΒΑΝΖ ΠΑΡΟΝΣΔ : Κ. ΜΑΡΚΑΚΖ, Κ.ΓΑΜΗΓΟ,: Β.ΛΗΑΜΔΣΖ Γ. ΣΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΔΠΙ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ «ΜΔΣΡΑ ΑΝΑΚΟΤΦΙΗ ΓΙΑ ΣΑ ΑΜΔΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔ.Π.Α.)

ΓΝΩΜΗ ΔΠΙ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ «ΜΔΣΡΑ ΑΝΑΚΟΤΦΙΗ ΓΙΑ ΣΑ ΑΜΔΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔ.Π.Α.) ΓΝΩΜΗ ΔΠΙ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ «ΜΔΣΡΑ ΑΝΑΚΟΤΦΙΗ ΓΙΑ ΣΑ ΑΜΔΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔ.Π.Α.) ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ Σηηο 12 Ινπλίνπ 2015 ν Αλαπιεξσηήο Υπνπξγφο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θ.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ 1.ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΡΝΙΖΠ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ ΡΖΠ ΔΟΥΞΑΗΘΖΠ ΔΛΥΠΖΠ : 13/4/2009 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 7.4.2009 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα