ΔΡΩΣΗΔΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΒΙΟΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΒΙΟΤΝΣΟΝΙΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. με ηην ειδική ζςζκεςή BICOM

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΡΩΣΗΔΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΒΙΟΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΒΙΟΤΝΣΟΝΙΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. με ηην ειδική ζςζκεςή BICOM"

Transcript

1 ΔΡΩΣΗΔΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ ΒΙΟΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΒΙΟΤΝΣΟΝΙΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ με ηην ειδική ζςζκεςή BICOM Για ποιο λόγο να διαλέξεηε ηη βιοζςνηονιζηική θεπαπεία; Είλαη γλσζηφ πσο πνιιέο αζζέλεηεο, θαη εηδηθφηεξα νη αιιεξγίεο θαη νη ρξφληεο παζήζεηο, δελ κπνξνχλ λα ζεξαπεπηνχλ εχθνια κε ηα κέζα ηεο θιαζζηθήο ηαηξηθήο, ε νπνία δελ κπνξεί λα βνεζήζεη απνηειεζκαηηθά. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο, πσο ζηελ πιεηνςεθία απηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ, ε θιαζζηθή ηαηξηθή κπνξεί κφλν λα κεηψζεη ηα ζπκπηψκαηα ηνπ αζζελνχο κε ηελ θαηάιιειε θαξκαθεπηηθή αγσγή, ρσξίο λα κπνξεί λα εληνπίζεη θαη λα εμαιείςεη ηηο αηηίεο, πνπ πξνμελνχλ ηα ζπκπηψκαηα απηά. Η βηνζπληνληζηηθή ζεξαπεία είλαη κηα αλψδπλε, γξήγνξε θαη πνιχ απνηειεζκαηηθή κέζνδνο, ε νπνία κπνξεί λα πξνζθέξεη ζεκαληηθή αλαθνχθηζε, αθφκα θαη ηελ ίαζε ζε αζζελείο, νη νπνίνη ηαιαηπσξνχληαη ρξφληα απφ ηα ζπκπηψκαηα ηεο αζζέλεηάο ηνπο. Μπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε φιεο ηηο ειηθίεο, απφ ηα λενγέλλεηα παηδηά έσο ηα βαζηά γεξάκαηα. Μπνξεί επίζεο λα εθαξκνζηεί θαη ζηα δψα. Η βηνζπληνληζηηθή ζεξαπεία είλαη κηα νιηζηηθή βηνινγηθή δηαδηθαζία, ε νπνία έρεη απνδεηρζεί επηηπρήο ζηε ζεξαπεία ρηιηάδσλ αζζελψλ γηα ηξεηο δεθαεηίεο. Η επηηπρία ηεο απνδεηθλχεηαη κε επηζηεκνληθέο έξεπλεο, ηαηξηθά αξρεία ηζηνξηθνχ αζζελψλ, αλαθνξέο θαη βηβιία γηαηξψλ απ φιν ηνλ θφζκν, ζηνλ νπνίν έρεη εμαπισζεί ε κέζνδνο απηή, αιιά θαη απφ ηα εγθάξδηα γξάκκαηα απφ επγλψκνλεο αζζελείο. Σι είναι η βιοζςνηονιζηική θεπαπεία; Η βηνζπληνληζηηθή ζεξαπεία γίλεηαη κε ηε βνήζεηα κηαο ζπζθεπήο, BICOM 2000, ε νπνία δελ παξάγεη ηερλεηά ελέξγεηα. Φξεζηκνπνηεί απιψο ηα ειεθηξνκαγλεηηθά

2 θχκαηα πνπ ιακβάλεη απφ ηνλ αζζελή. Με ηελ βηνθπζηθή απηή κέζνδν ζεξαπείαο ηξνπνπνηείηαη ην ελεξγεηαθφ πεδίν ηνπ πάζρνληνο νξγαληζκνχ, απμάλνληαο ηελ δχλακε ηνπ ακπληηθνχ ζπζηήκαηνο, βειηηψλνληαο έηζη ηελ πγεία. Πώρ επιηςγσάνεηαι η θεπαπεία; Η δηαδηθαζία είλαη πνιχ απιή. Τν αλζξψπηλν ζψκα (ηα θχηηαξα ησλ νξγάλσλ, ησλ ηζηψλ, θηι.) εθπέκπνπλ ειεθηξνκαγλεηηθά ζήκαηα κε ηελ κνξθή ηαιαληψζεσλ. Η ζεξαπεπηηθή ζπζθεπή BICOM δέρεηαη απηά ηα ζήκαηα απφ ην ζψκα κέζσ ειεθηξνδίσλ. Με έλα εζσηεξηθφ ζχζηεκα θηιηξαξίζκαηνο, ην BICOM δηαρσξίδεη ηα πγηή ζήκαηα απφ ηα παζνινγηθά. Σηε ζπλέρεηα, ειεθηξνληθά εληζρχεη ηα πγηή ζήκαηα θη αληηζηξέθεη ηα παζνινγηθά (θαηλφκελν ηνπ αληηθαηνπηξηζκνχ). Οη επεμεξγαζκέλεο πιεξνθνξίεο επηζηξέθνληαη ζην ζψκα ηνπ αζζελή, κέζσ ελφο καγλεηηθνχ ηάπεηα. Τν ζψκα αληηδξά ακέζσο ζηηο λέεο ειεθηξνκαγλεηηθέο πιεξνθνξίεο θη έηζη μεθηλάεη ε δηαδηθαζία ηεο ΐαζεο. Με ηελ αληηζηξνθή ησλ παζνινγηθψλ ζεκάησλ, ε δχλακε απην-ζεξαπείαο ηνπ ζψκαηνο ελεξγνπνηείηαη θαη ελδπλακψλεηαη. Τν ζψκα επαλαθηά ηνλ έιεγρν ζηνπο κεραληζκνχο ξχζκηζεο θαη απνηνμίλσζεο, νη νπνίνη είλαη δσηηθνί γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ακπληηθνχ ζπζηήκαηνο. Η βηνζπληνληζηηθή ζεξαπεία επίζεο ρξεζηκνπνηεί ηηο ηαιαληψζεηο νπζηψλ, φπσο δπζαλεθηηθά ηξφθηκα, γχξε, ηνί, βαθηεξίδηα, κχθεηεο, παξάζηηα, επηδήκηα βαξηά κέηαιια, εληνκνθηφλα, πεξηβαιινληηθνί ξχπνη θαη δπζαλεθηέο χιεο νδνληηαηξηθψλ πιηθψλ. Αλ ν νξγαληζκφο είλαη επηβαξπκέλνο απφ απηέο ηηο νπζίεο, δίλνληαο ζηνλ νξγαληζκφ ηηο αληηζηξακκέλεο ζεξαπεπηηθέο ηαιαληψζεηο, ε επηβάξπλζε απηή κπνξεί λα κεησζεί ή λα εμνπδεηεξσζεί εληειψο. Πού αποζκοπεί η μέθοδορ ηος βιοζςνηονιζμού; Η μέθοδος ηοσ βιοζσνηονιζμού ζηοτεύει ζηην ολιζηική προζέγγιζη ηοσ ανθρώποσ. Κάζε άλζξσπνο δηαθαηέρεηαη απφ ην θπζηθφ, ην πλεπκαηηθφ θαη ην ελεξγεηαθφ ηνπ επίπεδν. Πξηλ εθδεισζνχλ αζζέλεηεο ζην θπζηθφ επίπεδν πξνυπάξρνπλ δηαηαξαρέο ζην πλεπκαηηθφ/ςπρηθφ ή ελεξγεηαθφ κέξνο. Όζνη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο εληνπηζηνχλ θαη εμνπδεηεξσζνχλ ηφζν θαιχηεξν θαη κνληκφηεξν ην απνηέιεζκα. Σε απηνχο ηνπο παξάγνληεο ζπγθαηαιέγνληαη ε επίδξαζε αξλεηηθψλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ αθηηλνβνιηψλ, ε ζπζζψξεπζε ελέξγεηαο ζε ζεκεία εμσηεξηθψλ ή εζσηεξηθψλ νπιψλ ηνπ ζψκαηνο, ε ειιηπήο απνηνμηλσηηθή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ, ε κπθεηίαζε ηνπ εληέξνπ, ε χπαξμε κηθξννξγαληζκψλ θαη ηνμηλψλ πνπ δξνπλ επηβαξπληηθά πξνο ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα, νη ηξνθηθέο δπζαλεμίεο, ε θαθή αθνκνίσζε βηηακηλψλ θαη ηρλνζηνηρείσλ, κπινθαξίζκαηα ζε ελεξγεηαθά θέληξα θαη θαλάιηα.

3 Σι είδοςρ πποεηοιμαζία απαιηείηαι για ηη θεπαπεία; Σε γεληθέο γξακκέο, ν αζζελήο δελ ρξεηάδεηαη λα θάλεη θάπνηα πξνεηνηκαζία πξηλ απφ ηε ζεξαπεία. Μφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη πξνγξακκαηηζηεί αγσγή απεπαηζζεηνπνίεζεο απφ θάπνηα ηξνθή, ηφηε είλαη θαιφ λα έρεη αθνινπζήζεη απνρή γηα 3 κέξεο πξηλ ηε πξνθαζνξηζκέλε ζεξαπεία. Επίζεο, εάλ ζα γίλεη αιιεξγηθφ ηεζη, είλαη ζθφπηκν λα έρεη ζηακαηήζεη ε αληηζηακηληθή αγσγή γηα ηνπιάρηζηνλ 3 10 κέξεο. Πξηλ μεθηλήζεη ε θαζαπηφ ζεξαπεία ηνπ λνζήκαηνο, είλαη απαξαίηεην λα εληνπηζηνχλ θαη λα εμνπδεηεξσζνχλ νη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηφζν ηε δηάγλσζε φζν θαη ηελ έθβαζε ηεο ζεξαπείαο. Οη παξάγνληεο απηνί είλαη, θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, ε αξλεηηθή επίδξαζε εμσηεξηθψλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ αθηηλνβνιηψλ, νη δεξκαηηθέο ή εζσηεξηθέο νπιέο, ε θαθή απνηνμηλσηηθή ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ, ε κπθεηίαζε ηνπ εληέξνπ. Πώρ να ζςμπεπιθεπθείηε καηά ηη διάπκεια ηηρ θεπαπείαρ; Οη πεξηζζφηεξνη αζζελείο αηζζάλνληαη ραιάξσζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαο. Είλαη ινηπφλ βνεζεηηθφ, λα επηηξέςεηε ζην ζψκα θαη ην λνπ ζαο λα ραιαξψζεη. Γηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα, κπνξείηε, αλ ην επηζπκείηε, λα έρεηε ηα κάηηα ζαο θιεηζηά. Μπνξείηε επίζεο λα δηαβάδεηε θάηη πνπ ζαο επραξηζηεί ππάξρεη πεξίπησζε λα ζαο δνζεί θάπνην άξζξν ή βηβιίν, ην νπνίν ζαο αθνξά, ή λα αθνχηε ραιαξσηηθή κνπζηθή. Σι αιζθάνεζηε καηά ηη διάπκεια ηηρ θεπαπείαρ; Η εθαξκνγή ηνπ βηνζπληνληζκνχ, ηφζν ζε ζέκαηα δηάγλσζεο φζν θαη ζεξαπείαο, είλαη εληειψο αλψδπλε. Οη πεξηζζφηεξνη αζζελείο δελ αηζζάλνληαη ηίπνηα, σζηφζν ραιαξψλνπλ. Κάπνηνη, αηζζάλνληαη δέζηε ή ηε ξνή ηεο ζεξαπεπηηθήο ελέξγεηαο ζην ζψκα ηνπο. Σε άιινπο, κπνξεί λα βγνπλ ζηελ επηθάλεηα ζπλαηζζήκαηα ζιίςεο ή πφλνπ.

4 Σι ππέπει να κάνεηε μεηά ηη θεπαπεία; Σπληζηάηαη ε θαηαλάισζε 6 πνηεξηψλ λεξνχ κέζα ζηηο επφκελεο 24 ψξεο κεηά ηε ζεξαπεία. Απνθχγεηε ην αιθνφι γηα ηνπιάρηζηνλ 6 ψξεο κεηά ηε ζεξαπεία. Αλ έρεηε θάλεη ζεξαπεία απεπαηζζεηνπνίεζεο ζε θάπνηα αιιεξγηνγφλα νπζία (ηξνθή, γχξε, κέηαιια, απνξξππαληηθά, θηι.) ζπληζηάηαη λα απνθχγεηε ηελ νπνηαδήπνηε επαθή, θαη θπζηθά ηελ θαηαλάισζή ηεο. Τν ρξνληθφ δηάζηεκα, γηα ην νπνίν ηζρχεη απηφο ν πεξηνξηζκφο, είλαη δηαθνξεηηθφ αλάινγα ηελ νπζία. Σε γεληθέο γξακκέο, αξθνχλ 7 κέξεο απνρήο. Εηδηθά, γηα ηα γαιαθηνθνκηθά θαη ηα ζηηεξά, φπνπ απαηηνχληαη θαηά κέζν φξν 3 ζεξαπείεο, ε απνρή πξέπεη λα ζπλερηζηεί έσο ηελ νινθιήξσζε ηνπο. Εάλ θάλεηε ζεξαπεία θαηά ησλ κπθήησλ ηνπ εληέξνπ, πξέπεη λα απνθεχγεηε ηε δάραξε θαη ην άζπξν αιεχξη. Εάλ θάλεηε ζεξαπεία θαηά ηνπ πφλνπ, ιφγσ κπνζθειεηηθψλ πξνβιεκάησλ, είλαη ζεκηηφ λα απνθεχγεηε θηλήζεηο ή εξγαζίεο πνπ θαηαπνλνχλ ηελ πξνβιεκαηηθή πεξηνρή. Σι να πεπιμένεηε μεηά ηη θεπαπεία; Αλάινγα ηε πεξίπησζε, ελδέρεηαη λα ληψζεηε άκεζε βειηίσζε ησλ ζπκπησκάησλ ζαο ή θαη κηα αξρηθή επηδείλσζε. Γεληθά, ην ζψκα δηαηεξεί ηα ζεξαπεπηηθά ζήκαηα πνπ έιαβε γηα ηηο επφκελεο 7 10 κέξεο κεηά ηε ζεξαπεία, πνπ ζεκαίλεη φηη θαηά ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ δηαζηήκαηνο γίλεηαη ε επεμεξγαζία ηνπο θαη βαζκηαία ζπληειείηαη ε ζεξαπεπηηθή αιιαγή. Έηζη, θάπνηνη ληψζνπλ θαιχηεξα κεηά ηε πξψηε εθαξκνγή, άιινη κεηά ηε δεχηεξε ή ηελ ηξίηε. Άιινη ληψζνπλ αλαθνχθηζε ακέζσο κεηά ηε ζεξαπεία, άιινη ηε πξψηε ή δεχηεξε κέξα κεηά ηε ζεξαπεία, άιινη ηε πέκπηε κέξα. Επίζεο, είλαη πηζαλφ, εηδηθά ζε ρξφληα πεξηζηαηηθά πφλνπ, λα ππάξμεη κηα αξρηθή αχμεζε ησλ ελνριήζεσλ, ιφγσλ ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ ηζηψλ. Τν ίδην ηζρχεη ζηηο πεξηπηψζεηο αηνπηθήο δεξκαηίηηδαο, θλίδσζεο ή αθφκα θαη ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ, εθφζνλ έρνπλ ρξφλην ραξαθηήξα. Η αξρηθή απηή επηδείλσζε, εάλ ζπκβεί, γίλεηαη θαηά ηηο πξψηεο 24 ψξεο κεηά ηε ζεξαπεία θαη κεηά αξρίδεη ε ζηαδηαθή βειηίσζε. Υπάξρεη επίζεο ην ελδερφκελν, λα ληψζεηε δίςα, νπφηε λα ππάξμεη θαη ζπρλνπξία ή αθφκα λα έρεηε δηαξξντθέο θελψζεηο. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ε ζεξαπεία ηνπ βηνζπληνληζκνχ εληζρχεη ηε δηαδηθαζία ηεο απνβνιήο ηνμηλψλ απφ ηνλ νξγαληζκφ. Πόζο ζςσνά μποπεί/ππέπει να γίνεηαι η θεπαπεία;

5 Ο νξγαληζκφο επεμεξγάδεηαη ηα ζεξαπεπηηθά ζήκαηα γηα ηνπιάρηζηνλ 7 κέξεο κεηά ηε ζεξαπεία. Γη απηφ ην ιφγν, ζε ρξφληα πεξηζηαηηθά, ζπληζηάηαη ε επαλάιεςε ηεο ζεξαπείαο αλά εβδνκάδα ή αλά δεθαήκεξν. Μπνξεί, φκσο, ην κεζνδηάζηεκα λα είλαη αξθεηά κεγαιχηεξν, φπσο π.ρ. ηξεηο εβδνκάδεο ζηελ πεξίπησζε θάπνησλ νξκνληθψλ δηαηαξαρψλ. Ωζηφζν, ζε νμεία πεξηζηαηηθά, φπσο π.ρ. ππξεηφο, ΐσζε, έληνλνο πφλνο, ε επαλάιεςε κπνξεί λα γίλεη πνιχ πην ζχληνκα, αθφκα θαη θάζε κέξα. Αλ ε επφκελε ζπλεδξία δελ πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζην ζπληζηάκελν ρξνληθφ πιαίζην δελ επεξεάδεηαη αξλεηηθά ε έθβαζε ηεο ζεξαπείαο. Η ηαθηηθή εθαξκνγή ηεο επηζπεχδεη ην απνηέιεζκα, αιιά εάλ ππάξμνπλ αλαβνιέο ηφηε απιά θαζπζηεξεί. Πόζερ θεπαπείερ απαιηούνηαι; Ο αξηζκφο ησλ ζεξαπεηψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ, δηαθέξνπλ αλάινγα ηε πεξίπησζε. Δειαδή, εμαξηάηαη απφ ηε ρξνληφηεηα ηεο θαηάζηαζεο (ηα ρξφληα ζπκπηψκαηα απαηηνχλ πεξηζζφηεξεο ζεξαπείεο), ηε δχλακε αληίδξαζεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ επηβαξπληηθψλ παξαγφλησλ, πνπ ζπληεινχλ ζηελ εδξαίσζε ησλ ζπκπησκάησλ. Η γηαηξφο θαη ην βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ ζα κπνξέζνπλ λα ζαο δψζνπλ κηα πξψηε εθηίκεζε, ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ηε θιηληθή εκπεηξία, αιιά ε θαιχηεξε εθηίκεζε γηα ηνλ θάζε αζζελή πξνζσπηθά, κπνξεί λα γίλεη κφλν κεηά ηε δεχηεξε ζπλεδξία. Επίζεο, εάλ ππάξρνπλ πνιιψλ εηδψλ πξνβιήκαηα πγείαο (π.ρ. πφλνη ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ ζψκαηνο θαη αιιεξγίεο θαη εληεξηθέο δηαηαξαρέο) ηφηε απηά δελ κπνξνχλ λα πξνζεγγηζηνχλ ζεξαπεπηηθά φια καδί. Γηα ην θάζε ζέκα απαηηνχληαη δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα, δει. άιιν είλαη ην πξφγξακκα απεπαηζζεηνπνίεζεο απφ θάπνηα αιιεξγηνγφλν &omicr

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η αςθένεια Hodgkin s ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟ ΛΔΜΦΩΜΑ HODGKINS. Δηζαγσγή

Τι είναι η αςθένεια Hodgkin s ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟ ΛΔΜΦΩΜΑ HODGKINS. Δηζαγσγή ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟ ΛΔΜΦΩΜΑ HODGKINS Δηζαγσγή Απηφ ην βηβιηάξην έρεη γξαθηεί κε ζθνπφ λα ζαο δψζεη θάπνηεο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ψζηε λα θαηαλνήζεηε επθνιφηεξα ηη αθξηβψο είλαη ην Λέκθσκα Hodgkin s. Διπίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Σί είλαη ν πξνζηάηεο; ΠΑΘΗΔΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΗ Ο πξνζηάηεο είλαη έλα ζπκπαγέο φξγαλν θαη ζπγθεθξηκέλα έλαο αδέλαο, ν νπνίνο έρεη ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα θάζηαλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΘΑ "Ρεθιεμνινγία"

ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΘΑ Ρεθιεμνινγία ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΘΑ Ο φξνο "Ρεθιεμνινγία" πξνέξρεηαη απφ ηελ αγγιηθή ιέμε "Reflex" πνπ ζεκαίλεη αληαλαθιαζηηθά. Δίλαη δειαδή ε επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη κε ηα αληαλαθιαζηηθά ζεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΝΣΑΚΣΔ: Λεσλίδα Μαξίλα ηπιηαλνχ Γεσξγία Τπεύθςνη Καθηγήηπια: Κα Παηηαθνχ- Παξαζχξε Βαζηιηθή ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ..ζει.4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕ ΣΕΧΝΕ. Τνπ Κξίζηνθ Νηειπ

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕ ΣΕΧΝΕ. Τνπ Κξίζηνθ Νηειπ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕ ΣΕΧΝΕ Τνπ Κξίζηνθ Νηειπ Η ζσζηή δηαηξνθή απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ βέιηηζηε απφδνζε ζηελ πξνπφλεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ επηζπκεηνχ ζρήκαηνο ηνπ ζψκαηνο. Όζν πην πγηεηλή είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ - ΔΙΑΣΑΡΑΥΕ ΕΠΙΘΤΜΙΑ - ΣΤΣΙΚΗ ΔΤΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΠΡΟΩΡΗ ΕΚΠΕΡΜΑΣΙΗ Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ σηήξεο Κ. Αλδξεαδάθεο Αβξαάκ Γξαθφπνπινο πλεξγάζηεθαλ: Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ, Σέζζα Υξηζηνδνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος B

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος B Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος B Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Χίλιες και Μία ΙΑΣΡΙΚΔ ΠΛΑΝΔ ιδωμένες με ηο μικροζκόπιο ηης Ολιζηικής Σκέψης ΤΟΜΟΣ Β Άζσο Όζσλνο Ιαηξφο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε θαη Γηαηξνθή ζηελ Δθεβηθή Ηιηθία

Άζθεζε θαη Γηαηξνθή ζηελ Δθεβηθή Ηιηθία 2 ν ΛΤΚΔΙΟ ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ Άζθεζε θαη Γηαηξνθή ζηελ Δθεβηθή Ηιηθία πγγξαθηθή Οκάδα ΚΗΔΕΟΤ ΟΦΗΑ ΕΟΤΚΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΟΤΚΑ ΜΑΡΗΑ ΛΗΟΤΚΑ ΥΡΗΣΗΝΑ ΜΠΑΛΑΚΑ ΗΧΑΝΝΑ ΚΑΡΑΘΑΝΟΤ ΔΛΠΗΓΑ ΚΟΤΣΟΚΧΣΑ ΝΗΚΟΛΔΣΑ ΛΗΧΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΟΙ & ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΜΠΛΔΚΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΠΑΘΟΓΔΝΔΗ & ΣΗΝ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΟΤ ΚΡΟΣΑΦΟΓΝΑΘΙΚΟΤ ΤΝΓΡΟΜΟΤ (TEMPORO-MANDIBULAR JOINT SYNDROME, TMJ)

ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΟΙ & ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΜΠΛΔΚΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΠΑΘΟΓΔΝΔΗ & ΣΗΝ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΟΤ ΚΡΟΣΑΦΟΓΝΑΘΙΚΟΤ ΤΝΓΡΟΜΟΤ (TEMPORO-MANDIBULAR JOINT SYNDROME, TMJ) ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΟΙ & ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΜΠΛΔΚΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΠΑΘΟΓΔΝΔΗ & ΣΗΝ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΟΤ ΚΡΟΣΑΦΟΓΝΑΘΙΚΟΤ ΤΝΓΡΟΜΟΤ (TEMPORO-MANDIBULAR JOINT SYNDROME, TMJ) Πεπίληψη Τν θεθάιαην πεξηγξάθεη ιεπηνκεξψο ην Κξνηαθνγλαζηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ Σεο θνηηήηξηαο: ηαύξεο Μνπδνπξίδε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Δθηίκεζε ηνπ θόζηνπο ζεξαπείαο ηωλ αζζελώλ πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε:

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ Τπ.Καζεγεηήο: Δεκήηξηνο Μαδπηηλόο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο Η ζεκαζία ηνπ βάξνπο ζε νξηζκέλα

Διαβάστε περισσότερα

Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά έρεηαη θιεηζκέλν;

Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά έρεηαη θιεηζκέλν; ΓΚΑΗΣΔ ΦΑΟΤΣ, ΗΗ, Πξάμε Γεχηεξε ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΦΗΣΟΦΔΛΖ (πην ζηγαλά) Μα ηη είλαη; ηη ζα εηπνχλ απηά; ΒΑΓΝΔΡ (αθφκα πην ζηγά) Άλζξσπνο θηηάρλεηαη εδσλά! ΜΔΦΗΣΟΦΔΛΖ Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά

Διαβάστε περισσότερα

G1/6 PAP ION MAGNETIC INDUCTOR. Μαγνητοθεραπεστική σσκεσή. ύντομη Παροσσίαση ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ. Νοέμβρης 2009

G1/6 PAP ION MAGNETIC INDUCTOR. Μαγνητοθεραπεστική σσκεσή. ύντομη Παροσσίαση ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ. Νοέμβρης 2009 ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ G1/6 PAP ION MAGNETIC INDUCTOR Μαγνητοθεραπεστική σσκεσή 0044 ύντομη Παροσσίαση Νοέμβρης 2009 2 ΔΓΚΡΙΔΙ CE 0044 93/42 ΔΔC Annex II EN ISO 9001 : 2008 EN ISO 13485 : 2003 CAN/CSA

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Σ Ρ Ο Φ Η I Β Α Ι Κ Ε Ε Ν Ν Ο Ι Ε

Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Σ Ρ Ο Φ Η I Β Α Ι Κ Ε Ε Ν Ν Ο Ι Ε Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Σ Ρ Ο Φ Η I Β Α Ι Κ Ε Ε Ν Ν Ο Ι Ε Dr ΘΩΜΑΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ- ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Α-ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αιιειεπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

14 o ΟΞΤ ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΟΝΟ. Ξεξηερφκελα

14 o ΟΞΤ ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΟΝΟ. Ξεξηερφκελα ΟΞΤ ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΟ ΠΟΝΟ 14 o Ξεξηερφκελα 14.1 ΞΝΛΝΠ... 408 14.1.1 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 408 14.1.2 ΟΞΤ ΠΟΝΟ... 409 14.1.3 ΔΙΓΗ ΟΞΔΟ ΠΟΝΟΤ... 410 14.2 ΝΜΠ ΚΔΡΔΓΣΔΗΟΖΡΗΘΝΠ ΞΝΛΝΠ... 411 14.2.1 ΤΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΟΤ ΜΔΣΔΓΥΔΙΡΗΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεμαξηήησο ηεο γελεηηθήο ζαο πξνδηάζεζεο θαη ησλ ζηφρσλ ζαο, πξέπεη λα αθνινπζείηε ηνπο θαλφλεο δηαηξνθήο αλ ζέιεηε λα απνδψζεη ε πξνπφλεζή ζαο.

Αλεμαξηήησο ηεο γελεηηθήο ζαο πξνδηάζεζεο θαη ησλ ζηφρσλ ζαο, πξέπεη λα αθνινπζείηε ηνπο θαλφλεο δηαηξνθήο αλ ζέιεηε λα απνδψζεη ε πξνπφλεζή ζαο. 70 ΣΡΟΠΟΗ ΝΑ ΘΡΔΦΔΣΔ ΣΟΤ ΜΤ Α Γεκνζηεχηεθε ζην πεξηνδηθφ FLEX Μεηάθξαζε Αιέμαλδξνο Γνπιηέικνο Αλεμαξηήησο ηεο γελεηηθήο ζαο πξνδηάζεζεο θαη ησλ ζηφρσλ ζαο, πξέπεη λα αθνινπζείηε ηνπο θαλφλεο δηαηξνθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΗΡΔΤΜΑΣΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΚΤΠΡΟΤ «Ο ΥΡΟΝΗΟ ΠΟΝΟ ΚΑΗ Ζ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖΝ ΗΝΟΜΤΑΛΓΗΑ»

ΑΝΣΗΡΔΤΜΑΣΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΚΤΠΡΟΤ «Ο ΥΡΟΝΗΟ ΠΟΝΟ ΚΑΗ Ζ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖΝ ΗΝΟΜΤΑΛΓΗΑ» ΑΝΣΗΡΔΤΜΑΣΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΚΤΠΡΟΤ 3 Ο ΠΑΓΚΤΠΡΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΑΚ «Ο ΥΡΟΝΗΟ ΠΟΝΟ ΚΑΗ Ζ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΟΤ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖΝ ΗΝΟΜΤΑΛΓΗΑ» Τπό ηελ αηγίδα ηνπ Γξ. ηαύξνπ Μαιά, Τπνπξγνύ Τγείαο ΥΑΗΡΔΣΗΜΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΑΘΛΟΤΜΔΝΧΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Άλλα Σζηιηγθίξνγινπ-Φαραληίδνπ Δηξήλε Αξγπξηάδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Δ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΑ Γ Σφκνο Πεξηγξαθή ησλ Αλζξψπηλσλ Ηδηνζπγθξαζηψλ Άζσο Όζσλνο Ηαηξφο Οκνηνπαζεηηθήο Ηαηξηθήο 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο εθδόηε. Ζ Παηψληα αλζίδεη θαη πάιη ηελ θεηηλή άλνημε, κε κηα ζεηξά απφ πνιχ ελδηαθέξνληα άξζξα.

Πξόινγνο εθδόηε. Ζ Παηψληα αλζίδεη θαη πάιη ηελ θεηηλή άλνημε, κε κηα ζεηξά απφ πνιχ ελδηαθέξνληα άξζξα. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ Σεύχος 16 ο, Απρίλιος 2014 Πξόινγνο εθδόηε Ζ Παηψληα αλζίδεη θαη πάιη ηελ θεηηλή άλνημε, κε κηα ζεηξά απφ πνιχ ελδηαθέξνληα άξζξα. Καη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΘΔΜΑΣΧΝ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΘΔΜΑΣΧΝ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΘΔΜΑΣΧΝ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΦΤΥΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΚΑΗ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ: ύγρξνλεο δπλαηόηεηεο αλίρλεπζεο, αληηκεηώπηζεο θαη πξόιεςεο Οξέζηεο Γησηάθνο Γεληθόο Αξρίαηξνο, Φπρίαηξνο, (M.D., M.Sc.,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο: Ο Αζιεηηθόο Σνπξηζκόο ηελ Διιάδα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμεο Σνπ Πηεξξάθνο Κπξηάθνο Ζκεξνκελία Παξάδνζεο: 14/2/2009 Φνηηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε έμππλνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε κε ρξήζε ηερληθώλ αλάιπζεο πθήο θαηά Haralick ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Αλάπηπμε έμππλνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε κε ρξήζε ηερληθώλ αλάιπζεο πθήο θαηά Haralick ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ, ΗΛΔΚΣΡΟΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ Αλάπηπμε έμππλνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ

ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ Γ Δηήζηα Ζκεξίδα ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ Σξίηε 14 Γεθεκβξίνπ 1999 Ακθηζέαηξν 414 ΝΔΝ Πεληέιε 1 ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 08:30-09:00 Δγγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

Καηεγνξηνπνίεζε θαξθηληθώλ ηζηώλ πξνζηάηε κε ππνινγηζκό ραξαθηεξηζηηθώλ ελέξγεηαο πθήο θαη αιγόξηζκνπο ηαμηλόκεζεο ππνινγηζηηθήο κάζεζεο.

Καηεγνξηνπνίεζε θαξθηληθώλ ηζηώλ πξνζηάηε κε ππνινγηζκό ραξαθηεξηζηηθώλ ελέξγεηαο πθήο θαη αιγόξηζκνπο ηαμηλόκεζεο ππνινγηζηηθήο κάζεζεο. ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ, ΖΛΔΚΣΡΟΟΠΣΗΚΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ Καηεγνξηνπνίεζε θαξθηληθώλ ηζηώλ πξνζηάηε κε ππνινγηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικολογία των Μικροβίων τοσ Στόματος και η Σημασία για τη Στοματική και Γενική Υγεία

Η Οικολογία των Μικροβίων τοσ Στόματος και η Σημασία για τη Στοματική και Γενική Υγεία Η Οικολογία των Μικροβίων τοσ Στόματος και η Σημασία για τη Στοματική και Γενική Υγεία Prof. P D Marsh, Health Protection Agency-Porton, Salisbury and Leeds Dental Institute, UK Οη άλζξσπνη έρνπλ κηα ζηελή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΧΝ ΓΛΧΧΝ ΚΑΗ ΓΛΧΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΧΝ ΓΛΧΧΝ ΚΑΗ ΓΛΧΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΧΝ ΓΛΧΧΝ ΚΑΗ ΓΛΧΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ Ζ ζπκβνιή ησλ ηερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία/εθκάζεζε

Διαβάστε περισσότερα