١- مقدمه. Intrusion Detection System -١

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "١- مقدمه. Intrusion Detection System -١"

Transcript

1 سيستم تشخيص تهاجم مبتني بر شبکه عصبي ART رسول جليلي دانشكده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران تلفن: ٦١٦٤٦١٧-٢١-٩٨+ مرتضي اميني دانشکده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران تلفن: ٦١٦٤٦٣٢-٢١-٩٨+ چكيده : در اين مقاله يک سيستم تشخيص تهاجم مبتني بر شبکههاي عصبي بدون سرپرست با نام UNNID معرفي ميگردد که قادر به شناسايي و تشخيص حملات و تهاجمهاي رويداده در شبکههاي کامپيوتري ميباشد. اين سيستم امکان ا موزش تست تنظيم و به کارگيري شبکه هاي عصبي بدون سرپرست را در يک سيستم تشخيص تهاجم فراهم ميا ورد. با استفاده از اين سيستم کارايي دو نوع شبکةعصبيART با نامهاي ART-1 وART-2 در تشخيص تهاجم مورد ارزيابي قرار گرفت و با نتايج حاصله از بهکارگيري شبکة عصبي خودسازماندهSOM در اين سيستم مقايسه گرديد. نتايج حاصله نشان داد که شبکههاي ART قادر به دستهبندي درست بيش از ۹۰ درصد ترافيک شبکه به دستههاي نرمال و حمله ميباشند. از ا نجاييکه در طراحي سيستمUNNID از ترکيب روشهاي تشخيص سوءاستفاده و تشخيص ناهنجاري استفاده شده است لذا قادر است نه تنها حملات شناخته شده بلكه حملات جديد ناشناخته که نوعي ناهنجاري محسوب ميشوند را نيز شناسايي نمايد. كلمات كليدي: امنيت کامپيوتر تشخيص تهاجم شبکه عصبي بدون سرپرست شبکه.ART ١- مقدمه يكي از ابزارهاي مهم در تامين امنيت شبكه هاي كامپيوتري سيستمهاي تشخيص تهاجم يا ١ IDSها مي باشند كه با تحليل دادههاي مميزي سيستمها و يا شبكه بروز تهاجم و يا حمله را تشخيص ميدهند. سيستمهاي تشخيص تهاجم بر اساس منبع تامين كنندة دادههاي ورودي به دو دستة سيستمهاي IDS مبتني بر ميزبان و سيستمهاي IDS مبتني بر شبكه تقسيم ميگردند. بر اساس روش تحليل و تشخيص نيز اين سيستمها به دو دستة اساسي سيستمهاي تشخيص سوءاستفاده و سيستمهاي تشخيص ناهنجاري تقسيم ميشوند. سيستمهاي تشخيص سوءاستفاده با داشتن اطلاع از الگوهاي حمله به تشخيص حملات شناخته شده مي پردازند درحاليكه سيستمهاي تشخيص ناهنجاري ابتدا نمايههايي از رفتارهاي نرمال و هنجار (از سيستم شبكه و يا كاربران ا ن) را تشكيل داده سپس هرگونه تخطي و يا انحراف از اين نمايههاي نرمال را به عنوان رفتاري ناهنجار و مهاجمانه تلقي مينمايند [٣ ١٢]. يكي از روشهاي مطرح در تشخيص تهاجم بهره گيري از شبكه هاي عصبي مصنوعي مي باشد و در سالهاي اخير بسياري از كارهاي انجام شده در زمينة تشخيص تهاجم بر روي اين موضوع تمركز نمودهاند. سيستمهاي تشخيص تهاجم مبتني بر شبكههاي عصبي ابتدا بر اساس رفتارهاي نرمال و يا حمله و يا تركيبي از هر دوي ا نها ا موزش يافته Intrusion Detection System -١

2 سپس جهت تشخيص تهاجم به كار برده ميشوند. در IDSهاي توليد شده تاکنون هر دو نوع شبكههاي عصبي با سرپرست و شبكههاي عصبي بدون سرپرست به كار برده شدهاند. با وجود اينكه در سيستمهاي IDS شبكههاي عصبي با سرپرست از دقت بيشتري نسبت به شبكههاي عصبي بدون سرپرست برخوردار ميباشند ولي با گذشت زمان براي بهبود و ارتقاء سطح تشخيص حملات در شبكه هاي با سرپرست لازم است كه اين شبكه ها با كل داده هاي قبلي به انضمام داده هاي جديد ا موزش مجدد بيابند كه اين امر هزينة بسيار بالايي را در پي خواهد داشت لذا شبكه هاي بدون سرپرست كه همواره ميتوانند خود را با وضعيت و دادههاي جديد سازگار نمايند مورد توجه خاصي در اين كاربرد قرار گرفتهاند [٤]. شبكه عصبي ART يكي از انواع شبكه هاي عصبي است كه مي تواند به صورت بدون سرپرست ا موزش يابد و به صورت كارايي به دستهبندي و كلاستربندي دادههاي ورودي بپردازد. در اين تحقيق با توجه به قابليتهاي شبكههاي عصبي بدون سرپرست يك سيستم تشخيص تهاجم مبتني بر اين نوع از شبكههاي عصبي با نام UNNID طراحي گرديد. سيستم UNNID قابليت استفاده از انواع شبكه هاي عصبي بدون سرپرست را داشته و از انعطاف پذيري مطلوبي جهت تغيير ساختار و پارامترهاي مطرح در هر كدام از انواع اين شبكهها برخوردار است. در اين مقاله سعي بر معرفي اين سيستم و نحوة به كارگيري شبكههاي ART (ازجمله ART-1 و (ART-2 در ا ن را داريم تا بتوانيم ترافيك شبكه را به دستههاي نرمال و حمله دستهبندي نموده و رويداد حملات از قبل شناخته شده به همراه نوع ا ن و همچنين حملات ناشناختة جديد را تشخيص دهيم. به منظور ارزيابي قابليتهاي شبكههاي ART-1 و ART-2 و مقايسه با كارهاي مشابهي كه بيشتر بر روي شبكه هاي خودسازمانده SOM تمركز نموده اند از شبكة SOM نيز در سيستم UNNID بهره برده و نتايج حاصله از شبكههاي ART-1 ART-2 و SOM را با هم مقايسه نمودهايم. در ادامة مقاله در بخش ٢ كارهاي مرتبط انجام شده در زمينة استفاده از شبكههاي عصبي در سيستمهاي تشخيص تهاجم معرفي ميگردند. در بخش ٣ معماري سيستم UNNID و مو لفههاي اصلي ا ن تشريح ميگردند. در بخش ٤ به بيان مشخصات و ويژگيهاي شبكههاي عصبي ART و نحوة به كارگيري ا ن در سيستمهاي تشخيص تهاجم شبكهاي پرداخته ميشود. در بخش ٥ نتايج ا زمايشات و ارزيابيهاي انجام شده بر روي سيستم تشخيص تهاجم مبتني بر شبكههاي ART-1 ART-2 و SOM و نتيجة مقايسة ا نها با يكديگر اراي ه ميگردد و نهايت ا در بخش ٦ جمعبندي و نتيجهگيري از مقاله و سوي كارهاي ا تي پروژه بيان ميگردد. ٢- کارهاي انجام شده در تشخيص تهاجم مبتني بر شبكههاي عصبي از سال ١٩٩٠ تاكنون تحقيقات زيادي بر روي بهكارگيري شبكههاي عصبي هم در سيستمهاي تشخيص سوءاستفاده و هم در سيستمهاي تشخيص ناهنجاري به انجام رسيده است. سيستمهاي تشخيص تهاجم حاصله در طي اين سالها را ميتوان بر اساس معيارهاي مختلفي دستهبندي نمود كه اگر بخواهيم بر اساس نوع شبكة عصبي به كار برده شده در ا نها اين دستهبندي را انجام دهيم سه دسته را خواهيم داشت. دستة اول سيستمهايي هستند كه بر اساس شبكههاي عصبي پيشخور چند لايه (MLFF) و شبكههايي همچون MLP وBP ايجاد شدهاند كه به عنوان نمونه ميتوان به [١ ١٦] ٩ ٤ اشاره نمود. دستة دوم سيستمهايي هستند كه بر اساس شبكههاي عصبي بازگشتي( recurrent ) و شبكههاي عصبي تطبيقي مانند ELMAN وCMAC بنا شدهاند و با دريافت بازخورد از خروجي شبكه و يا خود سيستم تحت حفاظت همبستگي بين وروديهاي فعلي سيستم را با وروديها و حالات قبلي ا ن در خود حفظ مينمايند. نمونههايي از سيستمهاي اين دسته در [٢ ٦] ٥ اراي ه گرديده اند.

3 دسته سوم سيستمهاي تشخيص تهاجمي هستند كه با استفاده از شبكه هاي عصبي بدون سرپرست به دسته بندي و بصري سازي( visualization ) وروديهاي سيستم و تفكيك رفتارهاي نرمال از رفتارهاي ناهنجار (كه مي توانند حمله باشند) ميپردازند. اكثر سيستمهاي دسته سوم از شبكههاي خود سازمانده SOM استفاده نمودهاند و تنها تعداد اندكي از ا نها از روشهاي ديگر بهره بردهاند كه در ادامه به معرفي گزيدهاي از سيستمهاي اين دسته خواهيم پرداخت. در سال ١٩٩٠ Fox [٨] اولين فردي بود كه از شبكه SOM براي مشخص نمودن حالت نرمال ماشين و سپس تشخيص سوء استفادههاي تاثيرگذار بر پردازهها و منابع سيستم استفاده نمود. Cannady در [١٧] نيز از شبكههايSOM چندگانه براي تشخيص تهاجم استفاده نموده است. در اين سيستم پردازش و تحليل ترافيك شبكه بر عهدة مجموعهاي از نقشه هاي كوهنن ميباشد كه هر نقشه موظف است بستههاي مربوط به يك پروتكل خاص شبكه را تحليل نمايد. Gardian در [١٠] از SOM براي بصريسازي فعاليت شبكه استفاده نمود و بدين ترتيب راه جديدي را براي مديران شبكه جهت كاوش پيگيري و تحليل مهاجمان با تكيه بر فاكتورهاي انساني فراهم نموده است. Jrapummin در [١١] نيز متدلوژي ديگري را جهت بهرهگيري از شبكههاي عصبي تركيبي پيشنهاد نموده كه در ا ن از شبكه SOM براي بصريسازي تهاجمات شبكه و از شبکه RPROP براي دسته بندي تهاجمات استفاده ميگردد. تعداد كثيري از تحقيقات جديد انجام شده در دسته سوم سعي نمودهاند كه چند شبكه عصبي بدون سرپرست را بهطور توام در يك سيستم تشخيص تهاجم و در ساختاري سلسله مراتبي به کار برند تا بدينترتيب به دقت بيشتر و نتايج بهتري دست يابند. از اين جمله در [٢٠] يك سيستم تشخيص تهاجم سلسله مراتبي به نام HIDE معرفي شده است كه قادر است با پيش پردازش ا ماري و دسته بندي مبتني بر شبكه عصبي به تشخيص حملات شبكه اي بپردازد. با استفاده از اين سيستم پنج نوع مختلف شبكههاي عصبي (به عنوان دسته بندي كننده) در تشخيص تهاجم به كاربرده شده و كارايي ا نها در تشخيص تهاجم با يكديگر مقايسه گرديده است. در [١٥] نيز از شبكهSOM به صورت سلسله مراتبي در ساختاري دولايه براي تشخيص تهاجم استفاده شده است. تاكيد اين سيستم بيشتر برروي در نظر گرفتن زمان و توسعه تدريجي سلسله مراتب در ا ن ميباشد. سيستمي كه در [١٣] تحت عنوان NSOM توليد گرديده نيز از يك شبكه SOM ساختيافته براي دستهبندي بلادرنگ دادههاي يك شبكه اترنت و تشخيص حملات انكار سرويس (DoS) استفاده مينمايد. بررسي كارهاي انجام شده در اين زمينه نشان ميدهد كه تنها كارهاي انجام شده در [١٨] و[ ٢٠ ] از نوعي شبكه ART با سرپرست به نام Fuzzy ARTMAP استفاده نموده و ا نرا مورد ارزيابي قرار دادهاند و در هيچ يك از كارهاي ديگر با وجود تمام قابليتها و مزاياي شبكههايART در مقابل SOM استفاده چنداني از اين نوع شبكه عصبي به عمل نيامده است. تنها كاري كه در ا ن از شبكههاي ART بدون سرپرست (شبكه (ART-2 ا ن هم به صورت غير مستقيم در تشخيص تهاجم استفاده شده مقاله مربوط به پايان نامه كارشناسي ارشدي است كه در [١٤] اراي ه گرديده است. در سيستم اراي ه شده در [١٤] از متدهاي ا ماري براي تشخيص ناهنجاري استفاده ميشود. در اين سيستم نمايه هر كاربر فعال با نمايههاي تاريخي نرمال كاربران مقايسه ميگردد و در صورتي كه با نمايه نرمال مربوط به همان كاربر تطابق داشته باشد کاربري مجاز و نرمال تشخيص داده ميشود و در غير اينصورت ناهنجار تلقي ميگردد. در اين سيستم بهمنظور بهبود تشخيص هويت كاربران از شبكه ART-2 براي دسته بندي كاربران براساس نمايههاي مربوط به فرامين صادره از سوي ا نها استفاده شده است كه بدين شكل نرمال بودن و يا نبودن كاربر با تطابق يا عدم تطابق ا ن با كلاستر مربوط به نماية ا ن كاربر تعيين ميگردد. ٣- معماري سيستم UNNID معماري و مولفههاي اصلي سيستم UNNID در شكل ١ نشان داده شده است. اين سيستم به گونهاي طراحي شده

4 DataProvider Setting UI PreProcessor Setting UI Data Provider PreProcessor Live Network Packet Sniffer Network Packet (tcpdump format) Feature Extractor Binary Convertor Input Data Provider Off-line Audit Data Record Off-line Net Traffic Provider Audited Traffic Record Normalizer IDS Evaluator Expected Output of Test Data UNNID Main UI Responder (tcpdump or kdd-cup format) Manager and Controller Neural Net Based Analyzer Neural Net Input Vector Log Manager Weights & Train Neural Net IDS Log File Report Generator Clustering Map File Analyzer Output Test Neural Net (Normal / Attack) Logged Output of IDS Alarm Generator Apply Neural Net Evaluator Responder Neural Net Setting UI Setting UI Setting UI شكل ١. معماري سيستم تشخيص تهاجم مبتني بر شبكههاي عصبي بدون سرپرست UNNID است كه اولا امكان ا موزش تست تنظيم و ارزيابي شبكههاي عصبي بدون سرپرست مختلف را براي تشخيص تهاجم فراهم ا ورد و ثانيا امكان بهكارگيري شبكه هاي عصبي بدون سرپرست را جهت تحليل ترافيك شبكه هم به صورت برخط و بلادرنگ و هم به صورت برون از خط و غير بلادرنگ با دسته بندي ترافيك شبكه به دو دسته نرمال و حمله فراهم نمايد. سيستمUNNID ميتواند در چهار مد مختلف مورد استفاده قرار گيرد: ١) مد ا موزش برون از خط ٢) مد تست برون از خط ٣) به عنوان يكIDS واقعي در حالت برون از خط و ٤) به عنوان يكIDS واقعي در حالت برخط. در اين مقاله سعي بر استفاده از سيستم UNNID براي ا موزش و تست و تنظيم شبكههاي عصبي ART و SOM و بررسي قابليتهاي شبكههاي ART را داريم لذا در ادامه به بيان جزي يات عملكرد هر يك از مولفههاي فوق در راستاي هدفمان خواهيم پرداخت. ٣-١- Provider Data (فراهم كنندة دادهها): اين مولفه خود داراي دو زير مولفه ديگر ميباشد: يكي Sniffer و ديگريProvider.Off-line Net Traffic زير مولفه Sniffer در مد برخط استفاده شده و ميتواند با گوش دادن به يك شبكه فعال بستههاي شبكه را (با فرمت (tcpdump جمعا وري و در صورت لزوم فيلتر نمايد. زير مولفه Off-line Net Traffic Provider نيز وظيفه مديريت فايلهاي مميزي (با فرمت tcpdump و يا (kddcup را برعهده دارد. در اين بررسي عصبي از مجموعه دادههاي 99 KDD Cup s كه داراي فرمت kddcup ميباشند جهت ا موزش و تست شبكههاي استفاده شده است. دادههاي KDD Cup s 99 يك مجموعه دادة استاندارد براي ارزيابي سيستمهاي تشخيص تهاجم ميباشد كه در سال ١٩٩٩ فراهم گرديده است. اين مجموعه شامل اطلاعات اتصالات شبكه محلي نيروي هوايي ا مريكا به انضمام انواع گستردهاي از تهاجمات شبيهسازي شده ميباشد. براي هر اتصال در اين مجموعه دادهها ۴۱ مشخصه تعريف گرديده که اين مشخصهها به ۴ دستة مشخصههاي اوليه TCP مشخصههاي محتوايي مشخصههاي ترافيك مبتني بر زمان و مشخصههاي ترافيك مبتني بر ميزبان تقسيم بندي ميشوند [١٥]. هر اتصال داراي برچسبي است كه مشخص ميكند اتصال مذكور نرمال است و يا يكي از انواع حملات. اين مجموعه دادهها شامل ٢٤ نوع حمله شناخته شده مختلف در دادههاي ا موزشي و همچنين ١٤ نوع حمله ناشناخته اضافي ديگر است كه فقط در دادههاي تست گنجانده شدهاند. كل اين حملات به ٤ دسته زير قابل تقسيم ميباشند[ ٢١ ]: حملات انكار سرويس :(DoS) كه در ا ن درخواستهاي مشروع كاربر توسط سيستم برا ورده نميشوند. حملات از راه دور :(R2L) كه در ا ن از يك ماشين راه دور دسترسيهاي غيرمعتبر به يك سيستم محلي

5 صورت ميپذيرد. حملات كاربر به ريشه :(U2R) كه در ا ن با تصاحب مجوزهاي كاربر ريشه دسترسيهاي غير معتبر و غير مجاز به سيستم صورت ميپذيرد. حملات پويش( probe ): كه شامل بررسي و پويش بر روي سيستم براي يافتن راههاي نفوذ به ا ن ميباشد. براي ا موزش سيستم UNNID ١٠٠٠٠ اتصال از مجموعه دادههاي ا موزشي KDD Cup s 99 به صورت تصادفي به گونهاي انتخاب شد كه شامل ٢٢ نوع حمله شناخته شده باشد و براي تست نيز ٥٠٠٠ اتصال از ميان مجموعه دادههاي تست به گونهاي انتخاب شد كه شامل ٢٢ نوع حمله موجود در مجموعه دادههاي ا موزشي به انضمام ١٤ نوع حمله جديد ناشناخته باشد. ٣-٢- PreProcessor (پيشپردازنده): وظيفة پيشپردازنده دريافت دادههاي مربوط به ترافيك شبكه از مولفة Data Provider استخراج مشخصه هاي مناسب و تبديل مشخصه ها به فرمت عددي مناسب جهت ورود به سنسورهاي ورودي شبكة عصبي در مولفة Neural Net Based Analyzer ميباشد. دادههاي ورودي به شبكة عصبي بر حسب نوع شبكة عصبي ميتوانند به يكي از دو شكل باينري و يا پيوسته باشند. لذا در پيشپردازنده پس از تبديل مشخصهها از فرمت متني به فرمت عددي مسالة اصلي تبديل دادهها به فرم باينري و يا به فرم پيوستة نرمال شده ميباشد. براي نرمال سازي مشخصه ها ابتدا يك بررسي ا ماري بر روي هر يك از مشخصه ها بر اساس داده هاي موجود از KDD Cup s 99 صورت پذيرفت و يك مقدار ماكزيمم براي مقادير هر مشخصه تعيين گرديد. سپس بر اساس فرمول سادة زير اين نرمال سازي در بازة[ 1 0], انجام پذيرفت. (فرمول ١) If ( f > MaxF ) Otherwise Nf=1; Nf = ( f / MaxF) ) مقدار نرمال شده يا محدود شدهF Nf: ماكزيمم مقدار قابل قبولF MaxF: مقدار مشخصه :f مشخصه :F) جهت تبديل مشخصه ها به فرم باينري در صورتيكه بازة تغييرات مقادير مشخصه موردنظر كم و نوع ا ن نيز عدد صحيح باشد اين تبديل مستقيم ا از دهدهي به باينري انجام ميپذيرد. در غير اينصورت بازة [0,MaxF] بر اساس ميزان پراكندگي مقادير مشخصه F به زير بازههايي تقسيم ميگردد و به هركدام از اين زيربازهها يك كد باينري اختصاص مييابد. سپس مقدار مشخصه F در هر زيربازهاي كه قرار گيرد كد باينري ا ن زيربازه به ا ن نسبت داده ميشود. قاعدت ا هرچه اين زيربازهها كوچكتر و تعدادشان بيشتر گردد دقت سيستم نيز افزايش خواهد يافت. ولي اين افزايش دقت افزايش تعداد ورودي باينري شبكة عصبي را به دنبال دارد كه اين مساله نيز منجر به افزايش زمان ا موزش و همچنين زمان پاسخ شبكه ميگردد. شايد بهترين راه تقسيم اين بازه به زيربازههاي كوچكتر اين باشد كه در قسمتهايي كه تراكم مقادير بيشتر است از تفكيك پذيري بالاتر و زيربازه هاي كوچكتر استفاده شود و دربقية قسمتها از تفكيكپذيري پايينتر و زيربازههاي بزرگتر استفاده گردد. با فرض نرمال بودن توزيع مقادير يك مشخصه ميتوان محل تجمع بيشتر مقادير را در محدودة Fm+δ] [Fm-δ, (كه Fm ميانگين مقادير مشخصه F وδ انحراف معيار ا ن ميباشد) در نظر گرفت. مولفة پيشپردازنده علاوه بر امكان پيشپردازش دادههاي kddcup امكان پيشپردازش سرا يند بستههاي با فرمت tcpdump و همچنين تبديل بستههاي با فرمت tcpdump به اتصالات شبكه با فرمت kddcup را نيز دارا ميباشد كه در اين كار ما از اين قابليتها استفاده اي ننموده ايم. ٣-٣- Analyzer Neural Net Based (تحليلگر مبتني بر شبكة عصبي): اين مو لفه مهمترين مو لفة سيستم UNNID ميباشد كه وظيفة تحليل و تشخيص تهاجم را با استفاده از شبكة عصبي در زمان كاربرد به عهده دارد. اين

6 مو لفه امكان ا موزش شبكههاي عصبي بدون سرپرست وتست ا نها را قبل از بكارگيري نيز فراهم مينمايد. دادههاي ورودي به اين مو لفه از مو لفة پيشپردازنده به صورت بردارهاي عددي فراهم و خروجي حاصله نيز به مو لفة Responder ارسال مي گردد. لازم به ذكر است كه شبكه هاي عصبي بدون سرپرست با توجه به شباهت بين داده هاي ورودي مي توانند ا نها را دسته بندي نمايند كه در اين كاربرد نيز هدف ما استفاده از اين نوع شبكه هاي عصبي در دسته بندي ترافيك شبكه به دو دستة نرمال و تهاجمي ميباشد. يكي از انواع شبكههاي عصبي بدون سرپرست شبكههاي عصبي ART ميباشد كه در بخش ٤ به تشريح بيشتر خصوصيات اين نوع شبكههاي عصبي و نحوة به كارگيري ا نها در تشخيص تهاجم خواهيم پرداخت. در اين مقاله جهت ارزيابي كارايي شبكة ART در مقايسه با شبكة خودسازمانده SOM كه در بسياري از كارهاي قبلي از ا ن استفاده شده است شبكةSOM نيز در تحليلگر سيستم استفاده شده و كارايي ا ن مورد ارزيابي قرار گرفته است. ٣-٤- Responder (پاسخده): وظيفة اين مو لفه پاسخدهي سيستم تشخيص تهاجم بر اساس خروجي دريافتي از مو لفة تحليلگر سيستم ميباشد. براي اين منظور اين مو لفه امكاناتي جهت رويدادنگاري توليد هشدار به گونههاي مختلف (از جمله ارسال نمايش پيغام بر روي صفحه و...) و همچنين توليد گزارشهاي مختلف را در خود دارا مي باشد. ٣-٥- Evaluator IDS (ارزياب سيستم تشخيص تهاجم): اين مو لفه جهت ارزيابي عملكرد سيستم تشخيص تهاجم در طي تست ا ن در اين معماري گنجانده شده است. ارزياب سيستم با مقايسة خروجي حاصله از سيستم در زمان تست با خروجي مورد انتظار ا ن (كه در مجموعه دادههاي ا موزشي مشخص گرديده است) معيارهاي ارزيابي زير را استخراج مي نمايد: درصد تشخيص صحيح نوع (تفكيك صحيح ترافيك نرمال از حمله و تشخيص صحيح نوع حملة شناخته شده در موارد رويداد ا ن) كه به اختصار ا ن را ETTR ناميم درصد تشخيص درست (تنها تفكيك صحيح ترافيك نرمال از حمله بدون در نظر گرفتن نوع حملة تشخيص داده شده) كه به اختصار ا ن را TR گوييم. درصد خطاي مثبت غلط (تشخيص حمله درحاليكه حملهاي روي نداده) كه به اختصار ا ن را FPR گوييم درصد خطاي منفي غلط (عدم تشخيص حمله در زمان بروز حمله) كه به اختصار ا ن را FNR گوييم. ٤- دسته بندي كننده مبتني بر شبکة ART شبكه عصبي ART در سال ١٩٧٦ توسط Stephan Grossberg بنا نهاده شد. بعد از ا ن اشكال و مدلهاي مختلفي از شبكه ART هم از نوع با سرپرست و هم از نوع بدون سرپرست ابداع و ايجاد شد. از انواع شبكههاي ART بدون سرپرست ميتوان به ART-1 ART-3 ART-2 و Fuzzy ART اشاره نمود [١٩] و از انواع شبکههاي ART با سرپرست که پسوند "MAP" نيز معمو لا دارند ميتوان به Fuzzy ARTMAP ARTMAP و Gussian ARTMAP اشاره نمود [۱۹]. تمرکز اصلي اين مقاله بر روي شبكههاي ART بدون سرپرست ميباشد كه قبل از انواع با سرپرست ا ن توسعه يافتهاند. در شبكههاي ART بدون سرپرست الگوهاي ورودي ممكن است چندين بار و با ترتيب مختلف به شبكه داده شوند. در هربار كه يك الگو به عنوان ورودي به شبكه داده ميشود يك واحد كلاستر مناسب انتخاب و وزنهاي مربوط به ا ن تغيير مي يابند. در اين شبكهها انتخاب واحد برنده بر اساس تفاضل مطلق بردارها (كه در شبكههاي SOM مطرح است) نبوده بلكه شباهت نسبي بردار ورودي با بردار وزن يك واحد كلاستر معيار انتخاب واحد برنده ميباشد [٧]. شبكههاي ART به گونهاي طراحي شدهاند كه به كاربر اين امکان را ميدهند که درجة شباهت الگوهايي كه در يك

7 .١.٢ كلاستر قرار ميگيرند را با تنظيم پارمتر vigilance كنترل نمايد. همچنين در اين شبكهها نيازي نيست كه تعداد كلاسترها از قبل تعيين شده باشد و مي توان در ا نها از پارمترvigilance براي تعيين تعداد مناسب كلاسترها استفاده نمود. چرا كه هر چه اين پارامتر افزايش يابد تعداد كلاسترها نيز افزايش و هر چه كاهش يابد تعداد كلاسترها نيز كاهش مييابد. قاعدت ا در اين كاربرد تعداد كلاسترها بايد به اندازهاي تعيين گردد كه انواع حملاتي كه تا حدودي شبيه به هم هستند در يك كلاستر يكسان قرار نگيرند. علاوه بر خصوصيت اساسي فوق شبكههاي ART دو خصوصيت مهم ديگر را نيز دارا ميباشند كه عبارتند از: است. پايداري( stability ): يعني عدم نوسان يك الگو در مراحل مختلف ا موزش بين كلاسترهاي مختلف. انعطافپذيري (plasticity) : يعني توانايي شبكه در يادگيري الگوهاي جديد در هر يك از مراحل يادگيري. پايداري و انعطاف پذيري شبكه هاي ART و قابليت ا نها در دستهبندي الگوهاي ورودي با ميزان شباهت تحت كنترل كاربر ا نها را مناسبتر از ساير شبكههاي عصبي بدون سرپرست براي استفاده در سيستمهاي تشخيص تهاجم نموده براي اين منظور در اين مقاله دو نوع از شبكههاي ART با نامهايART-1 و ART-2 به كار برده شدهاند كه شبكه ART-1 اولين شبكة مطرح در مجموعه شبكههاي ART بوده و تنها ورودي باينري ميپذيرد و شبكه ART-2 نيز شبكهاي است مشابه ART-1 كه بردارهاي با مقادير پيوسته را نيز ميپذيرد. در سيستم UNNID بردار ورودي مناسب (بردار باينري براي ART-1 و بردار با مقادير پيوسته نرمال شده براي Neural Net Based فراهم شده و به شبكة عصبي در مولفه (PreProcessor) توسط مولفه پيش پردازنده (ART-2 Analyzer داده ميشود. در فاز ا موزش ابتدا دادههاي ورودي بدون توجه به ماهيت ا نها (نرمال و يا حمله) توسط شبكه ART دستهبندي ميگردند. بعد از اتمام ا موزش سيستم بايد واحدهاي مربوط به هر يك از كلاسترها را مشخص و با استفاده از برچسب دادههاي ا موزشي نام مناسبي را به ا نها اختصاص دهد. نام هر كلاستر معادل نام واحدهايش بوده و نام هر واحد معادل است با نوع اكثريت دادههايي که با اعمال ا نها به ورودي سيستم واحد مورد نظر به عنوان واحد برنده انتخاب گرديده است. نتيجه اين كار ايجاد يك نقشه كلاستربندي Map) (Clustering است. دراين نقشه تعدادي از واحدها با يكديگر تشكيل كلاستري را ميدهند كه بيانگر ترافيك نرمال است. تعدادي ديگر با يكديگر تشكيل كلاستري را ميدهند كه بيانگر يكي از انواع حملات شناخته شده ميباشد و بقيه نيز تشكيل كلاستري را ميدهند كه نه بيانگر ترافيك نرمال ميباشد و نه نشانگر ترافيك حملات شناخته شده و لذا بيانگر ترافيك حملات جديد مي باشد. باتوجه به توضيح فوق براي ا موزش تحليلگر مبتني بر شبكه عصبي نياز داريم كه از هر دو ترافيك نرمال و حمله در اين سيستم استفاده نماييم تا بوسيلة ا ن توانايي تشخيص انواع حملات شناخته شده و همچنين حملات جديد ر يو داده در شبكه را داشته باشيم. بنابراين سيستم UNNID دو روش تشخيص سوء استفاده و تشخيص ناهنجاري را با بهكارگيري شبكههاي عصبي بدون سرپرست با يکديگر تركيب نموده است و لذا ميتواند مزايا و فوايد هر دو روش را در تشخيص حملات شناخته شده و حملات جديد درخود دارا باشد. ٥- نتايج ا زمايشات پيادهسازي سيستم UNNID تحت سيستم عامل RedHat Linux 9.0 و با استفاده از زبان ++C انجام پذيرفته است. براي ارزيابي شبكههاي ART وSOM با استفاده از اين سيستم ابتدا مقادير پارامترهاي مهم شبكههاي عصبي (ازجمله تعداد واحدهاي لاية خروجي تعداد دفعات تكرار بردارهاي ورودي در ا موزش شبكه و پارامتر vigilance در شبكههاي (ART تعيين گرديد و سپس قابليتهاي اين شبكهها از جنبههاي مختلف با يكديگر مقايسه شدند. با بررسيهاي انجام

8 شده تعداد واحدهاي لاية خروجي در شبكة ART-1 برابر با ٢٥٠٠ در ART-2 برابر با ٥٠٠ و در SOM برابر با ٢٥٠٠ عدد انتخاب گرديد. تعداد دفعات تكرار بردارهاي ورودي در مرحلة ا موزش نيز براي هر سه شبكه ١٠٠ بار تعيين گرديد. لازم به ذكر است كه براي تعيين مقادير فوق در شبكهART-1 مقدار پارامتر vigilance برابر ٠/٩ و در شبكة ART-2 مقدار ا ن برابر ٠/٩٩٩ در نظر گرفته شد. در شبکة SOM نيز واحدهای لاية خروجی به صورت دوبعدی با همسايگی مربعی در نظر گرفته شدند و برای ضريب يادگيری و شعاع همسايگی نيز به ترتيب مقادير ٨/۰ و ۷ در نظر گرفته شد. براي تعيين مقدار مناسب پارامتر vigilance و همچنين بررسي تاثير ا ن در كارايي شبكههاي ART در تشخيص تهاجم سيستم موردنظر با مقادير vigilance مختلف ا موزش داده شد و هر يك از معيارهاي FNR FPR TR ETTR در ا نها مورد محاسبه قرار گرفت كه نتايج حاصله از اين ا زمايشات در شكل ٢ ا مده است. تاثير پارامتر vigilance بر کارايي تشخيص ART1 تاثير پارامتر vigilance بر کارايي تشخيص ART Detection perc ETTR TR FPR FNR Detection perc ETTR TR FPR FNR Vigilance v Vigilance v شکل ۲. ارزيابی کارايی شبکههاي ART در تشخيص تهاجم و تاثير پارامتر vigilance بركارايي ا نها بررسي نمودارهاي شكل ٢ نشان ميدهدكه بالاترين كارايي در تشخيص ترافيك نرمال از حمله در شبكة ART-1 با مقدار ٠/٩ براي پارامتر vigilance و در شبكةART-2 با مقدار ٠/٩٩٩٥ براي اين پارامتر حاصل گرديده است. پس از تعيين مقادير مناسب براي پارامترها كارايي شبكه هايART با نتايج حاصله از بكارگيري شبكه هاي SOM در سيستم UNNID مقايسه گرديد كه نتايج ا ن به طور خلاصه در جدول ١ نشان داده شده است. براي هر يك از شبكههاي ART-1 ART-2 و SOM ميزان تشخيص صحيح هر يك از ٤ دسته حملات U2R DoS R2L و Probe نيز مورد محاسبه قرار گرفت و با بهترين نتيجهاي كه در [١٨] با استفاده از روشهاي يادگيري ماشين جدول ۱. کارايی شبکههای ART با پارامترهای جدول ۲. درصد تشخيص شبکههایART وSOM به تفکيک مناسب در مقايسه با کارايی شبکة.SOM نوع حمله در مقايسه با بهترين نتيجة حاصله در [۱۸]. DoS R2L U2R Probe UNNID ART UNNID ART UNNID SOM Best result of [18] ETTR TR FPR FNR UNNID ART UNNID ART UNNID SOM

9 حاصل گرديده مقايسه گرديد. نتايج نشان ميدهد كه هر دوشبكة ART-1 وART-2 قادرند به خوبي حملات DoS و Probe را تشخيص دهند ولي شبكةART-2 قادر نيست به خوبي حملاتR2L را تشخيص دهد و در مورد حملات U2R نيز توانايي اين دوشبكه همانند همة روشهاي تشخيص تهاجم شبكهاي چندان قابل قبول نيست. مقايسة بين شبكههاي ART-1 ART-2 و SOM نشان ميدهد كه شبكةART-1 در بين سه شبكة فوق بالاترين كارايي را در تشخيص تهاجم داراميباشد ولي با در نظر گرفتن زمان پاسخ شبكةART-2 ٨ تا ١٠ برابر سريعتر از شبكههايART-1 و SOM ميباشد كه اين ويژگي ا ن را براي سيستمهاي IDS بلادرنگ بسيار مناسب مينمايد. ٦- نتيجه گيري در اين مقاله يك سيستم تشخيص تهاجم مبتني بر شبكههاي عصبي بدونسرپرست با نام UNNID معرفي گرديد. با معرفي معماري و نحوة عملكرد مو لفههاي اين سيستم توانايي و انعطاف پذيري اين سيستم در بكارگيري انواع شبكههاي عصبي بدون سرپرست تشريح گرديد. جهت ارزيابي كارايي شبكههاي عصبي ART در تشخيص تهاجم از سيستمUNNID براي تنظيم ا موزش و تست دو نوع معروف از شبكههاي ART با نامهاي ART-1 و ART-2 بهره گرفته شد و نتايج حاصل از ارزيابي ا نها با نتايج حاصل از بكارگيري شبكة خودسازمانده SOM مقايسه گرديد. نتايج نشان داد كه شبكةART-1 در بيش از ٩٣ درصد موارد و ART-2 در بيش از ٩٠ درصد موارد قادر به تفكيك صحيح ترافيك نرمال از حمله ميباشند كه در مقايسه باART-1 SOM كارايي بيشتر وART-2 كارايي كمتري را از خود نشان ميدهند. ولي ا نچه كه موجب برتري ART-2 نسبت بهART-1 و SOM ميگردد سرعت بسيار بالا و زمان پاسخ بسيار كم ا ن است كه همين ويژگي ا ن را براي IDSهاي بلادرنگ در شبكههاي كامپيوتري با ترافيك بالا مناسب مينمايد. بكارگيري شبكههاي عصبي بدون سرپرست در تشخيص تهاجم مزاياي زيادي نسبت به نوع باسرپرست ا ن دارد كه دليل اصلي ا ن قابليت اين نوع شبكهها در يادگيري مستمر و تطابق با دادههاي جديد بدون نياز به ا موزش مجدد (با كل دادههاي قديم و جديد) ميباشد. لذا با تجربة حاصله از اين كار در مرحلة بعد از تحقيقمان قصد داريم از يك دستهبندي كنندة چندگانه كه تركيبي از چند شبكة عصبي بدون سرپرست ميباشد به گونهاي استفاده نماييم كه هر يك از ا نها با توجه به قابليتشان بخشي از ترافيك شبكه را جهت كشف حملات مورد تحليل و دستهبندي قرار دهند. ٧- سپاسگزاري در اينجا لازم است از جناب ا قاي دكتر باقري از دانشگاه صنعتي شريف كه ما را در مراحل مختلف اين پروژه ياري نمودهاند و همچنين بانك رفاه و مركز تحقيقات مخابرات ايران كه بخشي از پشتيباني مالي اين پروژه را تقبل نمودهاند تشكر و قدرداني نماييم. ٨- مراجع [1] Bonifacio, J.M., "Neural Networks Applied in Intrusion Detection Systems", Neural Networks Proceedings, IEEE World Congress on Computational Intelligence, vol. 1, pp , 1998 [2] Cannady, J., "Applying CMAC-based Online Learning to Intrusion Detection", Neural Networks, Proceeding of the IEEE-INNS-ENNS International Joint Conference, vol. 5, pp , 2000 [3] Coolen, R. and Luiijf, H.A.M., "Intrusion Detection: Generics and State-of-the-Art", Research and Technology Organization (RTO) Technical Report 49, 2002 [4] Cannady, J., "Artificial Neural Networks for Misuse Detection", In Proceedings of National Information Systems Security Conference, 1998

10 [5] Debar, H. and Dorizzi, B., "An Application of Recurrent Network to An Intrusion Detection System", In Proceeding of the International Joint Conference on Neural Networks, pp , 1992 [6] Debar, H., Becker, M. and Siboni, D., "A Neural Network Component for An Intrusion Detection System", IEEE Computer Society Symposium, pp , 1992 [7] Fausett, L., "Fundamentals of Neural Networks", Prentice-Hall, 1994 [8] Fox Kevin, L., Henning Rhonda, R. and Reed Jonathan, H., "A Neural Network Approach Towards Intrusion Detection", In Proceeding of 13th National Computer Security Conference, 1990 [9] Ghosh, A. K. and Schwartzbard, A., "A Study in Using Neural Network For Anomaly and misuse Detection", In Proceedings of the 8th USENIX Security Symposium, 1999 [10] Girardin, L., "An Eye on Network Intruder-Administrator Shootouts", In Proceedings of the First USENIX Workshop on Intrusion Detection and Network Monitoring, Santa Clara, USA, 1999 [11] Jirapummin, C., Wattanapongsakorn, N. and Kanthamanon, P., "Hybrid Neural Networks for Intrusion Detection System", The 2002 International Technical Conference on Circuits / Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2002), pages: , Thailand, July 2002 [12] Kummar, S., "Classification and Detection of Computer Intrusions", PhD thesis Purdue University, 1995 [13] Labib, K. and Vemuri, R., "NSOM: A Real-Time Network-Based Intrusion Detection System Using Self-Organizing Maps", Networks and Security, 2002 [14] Li, T., "Behavioral Clustering and Statistical Intrusion Detection", M. S. Dissertation, Florida State University, Spring 1997 [15] Lichodzijewski, P., Zincir-Heywood, A.N. and Heywood, M.I., "Dynamic Intrusion Detection Using Self-Organizing Maps", The 14th Annual Canadian Information Technology Security Symposium, CITSS, 2002 [16] Lippmann, R.P. and Cunningham, R.K., "Improving Intrusion Detection Performance Using Keyword Selection and Neural Networks", RAID99, Computer Networks, Vol. 34, Number 4, 2000 [17] Rhodes, B.C., Mahaffey, J.A. and Cannady, J.D., "Multiple Self-Organizing Maps for Intrusion Detection", In Proceedings of 23rd National Information Systems Security Conference, 2000 [18] Sabhnani, M. and Serpen, G., "Application of Machine Learning Algorithms to KDD Intrusion Detection Dataset within Misuse Detection Context", professional/research/publication/mlmta 2003 Manuscript Submission Version.pdf, July 2003 [19] Tauritz, D., "ART: An overview of the field", April 2003 [20] Zhang, Z., Li, J., Manikopoulos, C.N., Jorgenson, J. and Ucles, J., "HIDE: A Hierarchical Network Intrusion Detection System Using Statistical Preprocessing and Neural Network Classification", In Proceedings of the 2nd Annual IEEE Systems, Mans, Cybernetics Information Assurance Workshop, West Point, NY, June 2001 [21] The 3rd International Knowledge Discovery and Data Mining Tools Competition, April 2003

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه No. F-13-AAA-0000 همايون برهمندپور سيما كمانكش سعيد سليمي حميد دانايي محمد جعفريان پژوهشگاه نيرو گروه مطالعات سيستم تهران - ايران Uhberahmandpour@nri.ac.irU2T, Uskamankesh@nri.ac.irU2T, 2T Ussalimi@nri.ac.ir,

Διαβάστε περισσότερα

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد. اراي ه روشي جديد در بهينه سازي سيستم هاي پردازش گفتار با استفاده ازالگوريتم ژنتيك ع يل اكبر برنگي ايمان اسمعيل زاده و هومن نبوتي مركز تحقيقات سجاد aliakbar_berangi@yahoo.com imanesmaailzadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

چكيده 1- مقدمه

چكيده 1- مقدمه تشخيص پوست بر اساس يادگيري تقويتي مريم حبيبي پور مهديه پوستچي حميدرضا پوررضا سعيد راحتي قوچاني گروه هوش مصنوعي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد گروه هوش مصنوعي دانشگاه علم و صنعت ايران گروه مهندسي كامپيوتر دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

چكيده SPT دارد.

چكيده SPT دارد. ارايه يك روش چيدمان خلاقانه جديد براي زمانبندي دسترسي به شبكه جهت كاهش انجام درخواستها سهراب خانمحمدي سولماز عبدالهي زاد استاد گروه مهندسي كنترل دانشگاه تبريز تبريز ايران Khamohammadi.sohrab@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ بررسي رفتار ديناميكي موتور القايي در اثر تغيير پارامتر با استفاده از نرم افزار Matla ايمان مظهري رامتين حديدي و ابوالفضل واحدي دانشگاه علم و صنعت ايران avahed@ut.ac., amtn_hadd@yahoo.com, mazha@gmal.com

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ مجرد سازي دانش و انتقال آن با استفاده از يادگيري تقويتي 1 نرجس زارع 2 مجيد نيلي احمدآبادي 1 احمدرضا ولي 2 مريم سادات ميريان mmirian@ut.ac.ir ar.vali@gmail.com mnili@ut.ac.ir zare.narjes@gmail.com 1- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. مقدمه. چكيده واژه هاي كليدي: سيگنال ECG تشخيص QRS شناسايي QRS هيستوگرام الكتروكارديوگرام دهد.

Archive of SID.  مقدمه. چكيده واژه هاي كليدي: سيگنال ECG تشخيص QRS شناسايي QRS هيستوگرام الكتروكارديوگرام دهد. يازدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران ۲۸ و ۲۹ بهمن تشخيص و شناسايي سيگنالهاي الكتروكارديوگرام اقبال منصوري دانشگاه شيراز دانشكده مهندسي بخش مهندسي و علوم كامپيوتر mans00ri@yahoo.om چكيده تشخيص وقوع تركيبهاي

Διαβάστε περισσότερα

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( )

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( ) تغيير ا نتالپي : ΔH بيشتر واكنشها در شيمي در فشار ثابت انجام ميگيرند. سوختن كبريت در هواي ا زاد و همچنين واكنش خنثي شدن سود با سولفوريك اسيد در يك بشر نمونه اي از واكنشهايي هستند كه در فشار ثابت انجام

Διαβάστε περισσότερα

R = V / i ( Ω.m كربن **

R = V / i ( Ω.m كربن ** مقاومت مقاومت ويژه و رسانندگي اگر سرهاي هر يك از دو ميله مسي و چوبي را كه از نظر هندسي مشابهند به اختلاف پتانسيل يكساني وصل كنيم جريانهاي حاصل در ا نها بسيار متفاوت خواهد بود. مشخصهاي از رسانا كه در اينجا

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8 پايداری Stility اطمينان از پايداری سيستم های کنترل در زمان طراحی ا ن بسيار حاي ز اهمييت می باشد. سيستمی پايدار محسوب می شود که: بعد از تغيير ضربه در ورودی خروجی به مقدار اوليه ا ن بازگردد. هر مقدار تغيير

Διαβάστε περισσότερα

{hmontazeri, 1- مقدمه

{hmontazeri, 1- مقدمه كاربردي از يادگيري تقويتي در آموزش مهارت دريافت توپ عاملهاي فوتباليست حسام منتظري رضا صفابخش دانشكده مهندسي كامپيوتر و فن اوري اطلاعات دانشگاه صنعتي اميركبير {hmonazeri, safa}@au.ac.ir چكيده - اين مقاله

Διαβάστε περισσότερα

مجلد 11 شماره 1 مقاله عادي ايران. Q-Learning كليدي: چندعامله. مدلهاي تصادفي يادگيري بازيهاي درباره بالايي الگوريتم

مجلد 11 شماره 1 مقاله عادي ايران. Q-Learning كليدي: چندعامله. مدلهاي تصادفي يادگيري بازيهاي درباره بالايي الگوريتم علوم و مهندسي كامپيوتر ايران نشريه علمي پژوهشي انجمن كامپيوتر مجلد شماره صفحات 62-56 مقاله عادي ( 392 فلا( افزايش مبتني بر مورد براي استدلال تلفيقي مبتني بر يادگيري تقويتي و مدل يك كارايي سيستمهاي چندعامله

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود اهداف: محاسبه ريشه دستگاه دسته عدم وابسته معادالت ريشه هاي چندجمله اي معادالت غيرخطي بندي وابستگي به روش به مشتق مشتق تابع مقدمه غير خطي هاي عددي تابع دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود دامنه نامحدود

Διαβάστε περισσότερα

خلاصه. پست الكترونيك:

خلاصه. پست الكترونيك: بررسي ارزش تشخيصي معيارهاي باليني آمسل (Amsel) در تشخيص واژينوز باكتريال 3 * فرزانه جعفرنژاد سارا نايبان دكتركيارش قزويني مربي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي مشهد مشهد ايران كارشناس ارشد مامايي

Διαβάστε περισσότερα

بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC)

بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC) .۱ No. F-3-AAA- بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC) ا رمان صفايي قرهپت اين گي ورگ حس ين حسينيان حسين عسكان ابيانه

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ بخش اول: ويژگي هاي مهندسي سنگ ها و خاك ها استفاده از روش هاي غير مخرب لرزه اي در برآورد ضرايب فيزيكي و مكانيكي توده سنگ ها با نگرشي ويژه بر منطقه ناغان ناديا شفيع زاده كارشناس ارشد مكانيك سنگ مهندسين مشاور

Διαβάστε περισσότερα

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل فصل اول انتخاب پمپ و مشخصات مخزن پمپاژ مقدمه هدف از این فصل ارائه مطالبی در خصوص شناخت پمپها و اصول کار آنها و ارائه روابط مربوطه نمیباشد بخصوص که در این مورد کتب ارزشمندی ارائه شده است بلکه این فصل با

Διαβάστε περισσότερα

ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي

ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي No F-14-AAA- ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي مهدي قلي نژاد مختار بيدي دانشكده مكانيك و انرژي دانشگاه شهيد بهشتي تهران ايران چكيده استفاده از انرژي خورشيدي با توجه به محدوديت سوختهاي

Διαβάστε περισσότερα

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا اندازه گيري چقرمگي شكست سنگ و بررسي خصوصيات شكست آن تحت شرايط بارگذاري مركب با استفاده از روشهاي عددي و آزمايشگاهي روح اله حسن پور نقدعلي چوپاني چكيده مكانيك شكست سنگ به طور گسترده اي در فرايند آتشباري

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص و 1 Journal of Agricultural conomics and Development Vol. 4, No. 3, Fall 010, p. 363370 نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 4 شماره 3 پاييز 1389 ص. 363370 بررسي ميزان كارايي و بهره

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است.

Archive of SID.  چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است. و 1 بررسي و مطالعه عملكرد سنسورگازي ساخته شده از پوشش نانوسيمي اكسيد روي چكيده 2 1 * امين نكوبين مصطفي خديوي 2- كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد باشگاه پژوهشگران جوان نجف آباد ايران * nekoubin@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم

فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم هدفهاي رفتاري پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار ميرود که: موتورهاي جريان مستقيم را تعريف كند و آنها را طبقهبندي نمايد. مشخصههاي اصلي موتورهاي جريان مستقيم را تعريف كند

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز جلد شماره شماره پياپي 6 محاسبه سريع و دقيق حاشيه پايداري ولتاژ با تقريب منحني PV فريد کرباليي استاديار شهريار عباسي دانشجو دکتري حسين صابري دانشجو کارشناسي ارشد - دانشکده

Διαβάστε περισσότερα

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد.

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد. و* ص. ص 45-39 طراحي سيستم كنترل وضعيت و مديريت توان براي يك ماهواره سنجش از دور با درنظر گرفتن اثر فرهاد فاني صابري 1 اشباع چرخها امير اسلامي مهرجردي 2-1 پژوهشكده علوم و فناوري فضايي دانشگاه صنعتي اميركبير

Διαβάστε περισσότερα

بررسي و اولويت بندي الزامات پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در سازمانهاي دولتي ايران

بررسي و اولويت بندي الزامات پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در سازمانهاي دولتي ايران F0 No. F-13-MNG-1919 بررسي و اولويت بندي الزامات پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در سازمانهاي دولتي ايران (مورد مطالعه: شركت برق منطقه اي تهران) فريدون عبدصبور دفتر سازماندهي و بهبود روشها-

Διαβάστε περισσότερα

بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي

بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي ١ ٢ ١ مصطفي ميرقطبي مرجان باژن زهره اميري ١. گروه علوم پايه انستيتو تحقيقات تغذيهاي و صنايع غذايي كشور دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure

One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure Setareh Soltany 1, Jafar Alavy Toussy 2, Mohammadreza Tamaddon 3, Raheb Ghorbani 4 1 Department

Διαβάστε περισσότερα

موضوع ارائه : شش سیگما

موضوع ارائه : شش سیگما استاد مربوطه: دکترعبدالستار صفایی موضوع ارائه : شش سیگما ارائه دهندگان: فاطمه عسکریان امیری غزاله کردی مهین قاسمی نیلوفر ندیم کبیری شش سیگما سیگما پیشینه مقدمه مثال از شش سیگما اهداف شش سیگما نکات ابزار

Διαβάστε περισσότερα

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك طاهره عارف زاده سيد روح االله حسيني واعظ * حسين نادرپور امير عزالدين در اين تحقيق روش شناسايي تركه يا - دانشجوي

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه كاهش مصرف سوخت در ديگ هاي بخار به ازاء هر تن بخار توليدي 2 2 1 فرشاد پناهي زاده شهرام هاشمي مرغزار محمود فرزانه گرد پروين فرخ فر مركز پژوهش پتروشيمي بندر امام (ره) تحقيقات فني و مهندسي f_panahizadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/132/20 كيلوولت بيرجند

تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/132/20 كيلوولت بيرجند No. F-14-HVS-1564 تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/13/0 كيلوولت بيرجند عباداله كامياب يوسف پورصديق رودي دفتر فني انتقال معاونت بهرهبرداري برق منطقهاي خراسان محسن اصغري جعفرا

Διαβάστε περισσότερα

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y=

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y= رياضي و رياضي و تابع تعريف تابع: متغير y را تابعي از متغير در حوزه تعريف D گويند اگر به ازاي هر از اين حوزه يا دامنه مقدار معيني براي متغير y متناظر باشد. يا براي هر ) y و ( و ) y و ( داشته باشيم ) (y

Διαβάστε περισσότερα

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx مقامت مصالح N = m α Δ Δ - تنش كرنش: - يادآري تعاريف: - تنش: Δ.cos α =τ تنش برشي Δ Δ.sin α =σ تنش عمدي (نرمال) Δ - احدها: احدهاي تنش همان احدهاي فشار ميباشند.,K,M,... / N kgf / cm 9 8 = m - كرنش: عبارتست

Διαβάστε περισσότερα

دوره 45 شماره 1 بهار 1393 چكيده نرمافزار آماري SAS و از روية مدل مختلط با درنظرگرفتن اثر تصادفي گاو براي مقايسة مقدمه تلفن:

دوره 45 شماره 1 بهار 1393 چكيده نرمافزار آماري SAS و از روية مدل مختلط با درنظرگرفتن اثر تصادفي گاو براي مقايسة مقدمه تلفن: ص ) و ت ه ب (59-68 نشريه علوم دامي ايران دوره 45 شماره 1 بهار 1393 كاربرد تابع سينوسي براي مدلسازي منحني شيردهي گاوهاي هلشتاين و مقايسة آن با توابع وود و دايجكسترا در يك گلة گاو هلشتاين *2 1 سميه لطفي

Διαβάστε περισσότερα

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ 1 ریاضیات درس در اين درس ميخوانيم: درسنامه سؤاالت پاسخنامه تشریحی استخدامی آزمون ریاضیات پرورش و آموزش بانک آزمونهای از اعم کشور استخدامی آزمونهای تمام در ریاضیات پرسشهای مجموعهها میشود. ارائه نهادها و

Διαβάστε περισσότερα

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک محمد سعدي مسگري 2 حميد مطيعيان 1 محمد اصالني *1 9 دانشجوي دکتري سیستمهاي اطالعات مکاني- دانشکده مهندسي نقشهبرداري- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک محمدانصاری مسعوداصغری 1- دانشگاه آزاد اسالمی واحد بحنورد گروه برق بجنورد ایران کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت 2- دانشگاه آزاد اسالمی

Διαβάστε περισσότερα

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها 1 داود اکبري 3 سعید همایونی 2 عبدالرضا صفری تاریخ دریافت مقاله: 94/05/27 تاریخ پذیرش مقاله: 94/11/14 ********* چكیده

Διαβάστε περισσότερα

تعيين ارزشهاي حفاظتي و تفرجي پارک جنگلي سيسنگان نوشهر با استفاده از تمايل به پرداخت افراد

تعيين ارزشهاي حفاظتي و تفرجي پارک جنگلي سيسنگان نوشهر با استفاده از تمايل به پرداخت افراد پژوهش و سازندگي در منابع طبيعي تعيين ارزشهاي حفاظتي و تفرجي پارک جنگلي سيسنگان نوشهر با استفاده از تمايل به پرداخت افراد حميد اميرنژاد دانشجوي دكتري اقتصاد منابع طبيعي دانشگاه تربيت مدرس صادق خليليان استاديار

Διαβάστε περισσότερα

کنترل سرعت هوشمند موتور القایی سحر محمدي علیرضا صدیقی انارکی دانشگاه یزد E-ail:ohaai_505@yahoo.co seighi@yazuni.ac.i چکیده از آنجاییکه موتورهاي القایی از نظر هزینه و سادگی ساخت نسبت به ماشینهاي جریان مستقیم

Διαβάστε περισσότερα

لوا لصف دوجوم هکبش یلک تخانش

لوا لصف دوجوم هکبش یلک تخانش اول فصل شناخت کلی شبکه موجود چكيده NGN واژه اي است كه اتحاديه بين المللي مخابرات ITU (براي نسل جديدي ازشبكه NGN گفت توان مي طوركلي به است.) گرفته نظر در ها يك تا است مفهوم يك بيشتر IP تكنولوژي. ITU قابليت

Διαβάστε περισσότερα

واحد كار سوم توانايي شناخت و بررسي عمل كرد ترانسفورماتورها هدف کلي: آشنايي با اصول و طرز کار و ساختمان و انواع ترانسفورماتورهاي تک فاز و سه فاز

واحد كار سوم توانايي شناخت و بررسي عمل كرد ترانسفورماتورها هدف کلي: آشنايي با اصول و طرز کار و ساختمان و انواع ترانسفورماتورهاي تک فاز و سه فاز و واحد كار سوم توانايي شناخت و بررسي عمل كرد ترانسفورماتورها هدف کلي: آشنايي با اصول و طرز کار و ساختمان و انواع ترانسفورماتورهاي تک فاز و سه فاز هدف هاي رفتاري: هنرجو پس از ا موزش اين واحد کار قادر خواهد

Διαβάστε περισσότερα

ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانهاي سينگل كراس ۷۰۴

ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانهاي سينگل كراس ۷۰۴ شماره ۷۳ زمستان ۳۸۵ b b شماره ۷۳ زمستان ۳۸۵ ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانهاي سينگل كراس ۷۰۴ چكيده اسفنديار فاتح دانشجوي دكتري زراعت دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران

Διαβάστε περισσότερα

- چكيده

- چكيده استخرهاي بي انتها راهكاري جديد جهت كاهش مصرف آب و انرژي در استخرهاي شنا امين محكمي سيما پوست فروش فرد عبدالرحمان نوروزي شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن نبش خ شهيد محلاتي- شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن

Διαβάστε περισσότερα

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص Iranian Journal of lrrigation and Drainage No., Vol. 8, Mar-Apr 04, p. 7-35 7-35. نشريه آبياري و زهكشي ايران شماره جلد 8 فروردين - ارديبهشت 393 ص ارزيابي انواع روشهاي اندازهگيري برآورد هدايت هيدروليكي

Διαβάστε περισσότερα

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 41 سال سوم شماره يازدهم بهار 931 تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 1 4 9 1 1 مجتبي کشاورزي حسن آباد امير حسين ناطمي سيد علي اشرف صدرلديني محمد رضا نيشابوري ابوالفضل ناصري

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل چكيده. واژه هاي كليدي: Lactobacillus rhamnosus GG

مقدمه پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل چكيده. واژه هاي كليدي: Lactobacillus rhamnosus GG جلد 5 شماره 1391 4 تا ثير متابوليت هاي Lactobacillus rhamnosus GG بر روي رده سلول سرطاني CacoII لادن 3 1 * پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل 1 زاده 1 تهران دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 05 بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 1 # 0 3 3 3 دکتر فرناز مهدي سير دکتر نگين نصوحي دکتر سعيد نعمتي دکتر آرش غفاري سرشت دکتر مهزاد صدیقي 3- استادیار گروه ترميمي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان:

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان: فصلنامه گياهان دارويي بررسي تاثير زمان اسانسگيري بر روي تركيبات روغن فرار گياه رازيانه 4 3 2 *1 اميرحسين جمشيدي محمدرضا شمس اردكاني عباس حاجيآخوندي خسرو عبدي 1- دستيار تخصصي فارماكوگنوزي و عضو هيات علمي

Διαβάστε περισσότερα

(تاريخ دريافت: 1390/10/25 تاريخ تصويب: 1392/3/27) چكيده

(تاريخ دريافت: 1390/10/25 تاريخ تصويب: 1392/3/27) چكيده پژوهشهاي محيطزيست سال 4 شماره 7 بهار و تابستان 9 از صفحه 5 تا 4 ارزيابي اثرات محيطزيستي بهرهبرداري حاصل از قطع درختان بر روي توده باقيمانده (مطالعه موردي: جنگل خيرود) مقداد جورغلامي وحيد ريزوندي باريس

Διαβάστε περισσότερα

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae تحقيقات آفات گياهي جلد / شماره / سال 9 الگوي توزيع فضايي لارو پروانه برگخوار كنار Thiacidas postica Walker Noctuidae) (Lepidoptera: روي درخت كنارspina-christi Ziziphus در استان بوشهر ١ ناصر فرار * و مصطفي

Διαβάστε περισσότερα

بهبود واکنشپذيري الياف خمير آلفاسلولز با روش سونوشيميايي

بهبود واکنشپذيري الياف خمير آلفاسلولز با روش سونوشيميايي بهبود واکنشپذيري الياف خمير آلفاسلولز با روش سونوشيميايي ع يل اسماعيل رسولي گرمارودي* + الناز محمدي رودپشتي حسين جاللي ترشيزي مازندران سوادکوه زيراب پرديس 1 دانشگاه شهيد بهشتي گروه مهندسي فناوري سلولز

Διαβάστε περισσότερα

دوره 2 شماره 4 زمستان 1386

دوره 2 شماره 4 زمستان 1386 مجله دانش و تندرستي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود دوره 2 شماره 4 زمستان 1386 دكتر بررسي تا ثير آموزش بر آگاهي نگرش و عملكرد دانشآموزان دختر مقطع راهنمايي در مورد مصرف شير و لبنيات 3

Διαβάστε περισσότερα

)مورد مطالعه: شرکت توليدکننده محصوالت لبني

)مورد مطالعه: شرکت توليدکننده محصوالت لبني فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی شماره 71 تابستان 65-93 1393 نگاهي به هويت برند و تأثير آن بر وفاداري به برند و ارزش ويژه برند )مورد مطالعه: شرکت توليدکننده محصوالت لبني و فرآوردههاي گوشتي کاله( ** * مهدي جعفرزاده

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

اداره كل مركز بررسيها و مطالعات راهبردي

اداره كل مركز بررسيها و مطالعات راهبردي اداره كل مركز بررسيها و مطالعات راهبردي نشانی : تهران میدان ونک بزرگراه شهید حقانی بعد از چهارراه جهان کودک انتهای خیابان دکتر شهیدی ساختمان مرکزی سازمان بنادر و دریانوردی طبقه نهم تلفن: 33183988 دورنگار:

Διαβάστε περισσότερα

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور ساز و كار تشكيل كورديريت در شيشه-سراميك سيستم MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 تهيه شده به روش سل- ژل 2 1* هلنا ملكزاده و محمد رضواني 1- دانشجوي كارشناسي ارشد دانشكده فني مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز گروه مهندسي مواد

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure Originl Article Investigtion of Apoptosis Induction in Differentited PC-12 Cells fter Exposure to Hydrosttic Pressure S. Sdri, M.Sc. 1, M. Dvry Znjni, M.Sc. 1, M. Azdkht, Ph.D. 1, A. Amini, Ph.D. 1, M.

Διαβάστε περισσότερα

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است.

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است. قيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 3/ پاييز 7-6/0/389 اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 2-27/7/389 شاخص كيفيت (WQI) آب رودخانه كارون بهعنوان نشاندهنده اثرات پساب صابونسازي خرمشهر 2 * علي داداللهي سهراب

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from پست الكترونيك:

Downloaded from  پست الكترونيك: اثرات عقيم سازي عصاره گياه چريش روي موش صحراي ي نر 3 2 معصومه محمودي ميمند(. M.S ) محسن مروتي(. Ph.D ) محمود قاضي خوانساري(. Ph.D ) بتول نصراالله 5 4 زاده(. Ph.D ) باقر مينايي(. Ph.D ). -مربي گروه فارماكولوژي

Διαβάστε περισσότερα

چكيده - 1 مقدمه. 1-Participative management 2-Suggestions Systems

چكيده - 1 مقدمه. 1-Participative management 2-Suggestions Systems مجله مديريت توسعه و تحول (۱390) 6 3۱-38 بررسي موانع اجراي نظام پيشنهادها در سازمانهاي دولتي از نظر كاركنان * 2 1 اكبر حسن پور محمود اسكندري 1 استاد يار دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين دانشكده مديريت وحسابداري

Διαβάστε περισσότερα

ص ص ISC

ص ص ISC بازار بر برق مصرف در صرفهجویی اثر بررسی تعادل الگو یک از استفاده با تولید نهادههای عمومی haqiqi@e.ac.ir manzoor@iu.ac.ir aghababaei@ut.ac.ir حقیقی ایمان اقتصادی علوم دکتری منظور داود صادق)ع( امام دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

چكيده جمعيت كفزيان سر شاخهه يا رودخانه جاجرود 28 جنس متعلق به 3 شاخه 5 رده 9 راسته و 24 خانواده

چكيده جمعيت كفزيان سر شاخهه يا رودخانه جاجرود 28 جنس متعلق به 3 شاخه 5 رده 9 راسته و 24 خانواده بررسي جمعيت كفزيان سرشاخهه يا رودخانه جاجرود استان تهران رضوان موسوي ندوشن و سپيده رييسي * گروه شيلات دانشكده علوم وفنون دريايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال تاريخ دريافت: 93/7/20 تاريخ پذيرش: 94/3/27

Διαβάστε περισσότερα

روشهاي سنتز نانوذرات دياكسيدتيتانيوم

روشهاي سنتز نانوذرات دياكسيدتيتانيوم روشهاي سنتز نانوذرات دياكسيدتيتانيوم مريم سالاري مسيح رضاي ي سيد محمد موسوي خويي پيروز مرعشي زهرا مصحفي دانشكدهي مهندسي معدن متالورژي و نفت دانشگاه صنعتي اميركبير rezaee.masih@gmail.com چكيده: امروزه نانوذرات

Διαβάστε περισσότερα

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي 3 حامد کریمی حسنآبادي غضنفر شاهقلیان سید حمید محمودیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد Hamed.karimi35@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

مي شوند. طراحي خاک مقاوم و محرک فشار تئوري بر مبتني شرايط

مي شوند. طراحي خاک مقاوم و محرک فشار تئوري بر مبتني شرايط ينتب لهاي پ لرزه اي رفتار در پايهها پالستيک مفاصل و کوله ها مدل سازي اثرات عمران مهندسی دانشکده سازه مهندسی در بنیادین پژوهش های علمی قطب استاد مكاتبات( اميري)مسئول قدرتي غالمرضا ايران تهران ایران وصنعت

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH

بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH فصلنامه روند سال بيست و دوم شماره 27 زمستان 4931 صفحات 401-472 بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH دکتر ابراهيم عباسی دکتر منيژه

Διαβάστε περισσότερα

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success Original Article JQUMS, Vol.17, No.2, 2013, pp.1117 Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success F. Rajaei * S. Naseri ** A. Javadi *** *Associate

Διαβάστε περισσότερα

Health Information Needs of Blind people in Iran

Health Information Needs of Blind people in Iran Health Information Needs of Blind people in Iran Hasan Siamian 1, Mohammad Hassanzadeh, Fatemeh Nooshinfard, Nadjla Hariri 1 PhD Student in Library and Information Sciences, Department of Library and Information

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر 3 مسعود قیطولی 1 مهدی شفیعی 2 رحیم قاسمی 1 کارشناس ارشد رلیاژ شرکت برق منطقه ای غرب gheytuli@ghrec.co.ir رئیس بهره برداری نیروگاه پتروشیمی فجر

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1-

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1- ر د ی ا ه ل ی ب ق ی م و ق ب ص ع ت ای ه ی ر ی گ ت ه ج و ی ل ح م ت ا ح ی ج ر ت ر ی ث أ ت ل ی ل ح ت و ن ی ی ب ت زابل) ن ا ت س ر ه ش ب آ ت ش پ ش خ ب و ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ن ا ر ا ی ه

Διαβάστε περισσότερα

بررسي تأثير نانو ذرات روي خواص روغن موتور و ميزان عملکرد آن در کاهش سايش

بررسي تأثير نانو ذرات روي خواص روغن موتور و ميزان عملکرد آن در کاهش سايش بررسي تأثير نانو ذرات روي خواص روغن موتور و ميزان عملکرد آن در کاهش سايش احسان اله اتفاقي دانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه تهران ehsan.etefaghi@ut.ac.ir * حجت احمدي دانشيار دانشگاه تهران hjahmadi@ut.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

Molecular Analysis of trnaglu, Trp, Ala, Asp Genes of mtdna in Patients with Long QT Syndrome

Molecular Analysis of trnaglu, Trp, Ala, Asp Genes of mtdna in Patients with Long QT Syndrome Molecular Analysis of trnaglu, Trp, Ala, Asp Genes of mtdna in Patients with Long QT Syndrome Mehri Khatami 1, Monireh Eghbali Ebrahimabadi 2 1 Department of Biology, Faculty of Science, Yazd University,

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

ارتباط پوشش گياهی با دما و آلبدوی سطحی در دورة گرم سال با استفاده از دادههای مودیس در شمال ایران

ارتباط پوشش گياهی با دما و آلبدوی سطحی در دورة گرم سال با استفاده از دادههای مودیس در شمال ایران پژوهشهاي جغرافياي طبيعي دورة 46 رماره 4 زمستان 1393 ص. 419-434 ارتباط پوشش گياهی با دما و آلبدوی سطحی در دورة گرم سال با استفاده از دادههای مودیس در شمال ایران حامد ادب ر استاديار گروه جغرافياي طبيعي دانشكدة

Διαβάστε περισσότερα

روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور

روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور 2 روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور ۲ ۱ بهروز پورمند محمدباقر بناءشريفيان 1 دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز behrozpormand@yahoo.com دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز sharifian@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com بهبود پایداري گذراي توربین بادي سرعت متغیر مجهز به ژنراتور القایی دوتغذیه اي با بهرهگیري از کنترل کننده فازي علی اصغر صمدي علی مالکی مصطفی جزایري دانشکدهي برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان a.a.amadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون فصل دهم: همبستگی و رگرسیون مطالب این فصل: )r ( کوواریانس ضریب همبستگی رگرسیون ضریب تعیین یا ضریب تشخیص خطای معیار برآور ( )S XY انواع ضرایب همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرهای کمی و کیفی 8 در بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

Cloning and sequencing the plasmid encoding Toxoplasma gondii Microneme 3 protein

Cloning and sequencing the plasmid encoding Toxoplasma gondii Microneme 3 protein Original Article Cloning and sequencing the plasmid encoding Toxoplasma gondii Microneme 3 protein Jafari-Modrek M 1, Ghaffarifar F 1*, Sharifi Z 2, Dalimi-Asl A 1 1- Department of Parasitology, Faculty

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار موسسه آموزش عالی خاوران طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین حمیدرضا قلی نژاد سید اصغرغالمیان 1- دانشجو کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

جماليفر الهامالسادات علمالهدي

جماليفر الهامالسادات علمالهدي فصلنامه گياهان دارويي بررسي اثر ضدميكروبي 10 عصاره گياهي بر روي هليكوباكتر پيلوري و مقايسه آن با آنتيبيوتيكهاي موثر انتخابي 4 3 2 *1 محمدحسن شيرازي محمدرضا فاضلي محمدمهدي سلطاندلال سعيد اشراقي حسين 6 5

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری ه ب ٦٥٣ نشريه دانشكده فني جلد ۴۱ شماره ۵ ا ذرماه ۱۳۸۶ از صفحه ۶۵۳ تا ۶۶۲ ارزيابي قابليت اطمينان توليد در بازار برق رقابتي كامل چكيده ١ حسين هارون ا بادي محمود رضا حقي فام ٢* و ٣ محمود فتوحي فيروزا باد

Διαβάστε περισσότερα

با طلا چکیده. به همراه اکسایش حرارتی در هوا در دماي o C و در قطعات با پایه گسیل میدانی الکترون دارد [7-6]. در

با طلا چکیده. به همراه اکسایش حرارتی در هوا در دماي o C و در قطعات با پایه گسیل میدانی الکترون دارد [7-6]. در 19 مجلهي پژوهش سیستمهاي بسذرهاي دورهي اول شمارهي زمستان 1390 بررسی خواص گسیل میدانی آرایهي نانوسیمه يا با طلا اکسید روي آلاییده شده چکیده * و رامین یوسفی فرید جمالیشینی 1 1 گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی

Διαβάστε περισσότερα