ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ KUMITE KAI KATA ΕΚΔΟΗ 7.1 ΕΓΚΤΡΟ ΑΠΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΡΕΝΙΑΔΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ KUMITE KAI KATA ΕΚΔΟΗ 7.1 ΕΓΚΤΡΟ ΑΠΟ 1.1.2012 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΡΕΝΙΑΔΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ KUMITE KAI KATA ΕΚΔΟΗ 7.1 ΕΓΚΤΡΟ ΑΠΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΡΕΝΙΑΔΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ

2 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΑΓΨΝΨΝ KUMITE ΑΘΟ 1: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΟΣ KUMITE ΑΘΟ 2: ΕΡΙΣΘΜΘ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΑΘΟ 3: ΟΓΑΝΩΣΘ ΑΓΩΝΩΝ KUMITE ΑΘΟ 4: ΤΟ ΣΧΘΜΑ ΤΩΝ ΚΙΤΩΝ ΑΘΟ 5: Θ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΘΟ 6: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΘΟ 7: ΚΙΤΘΙΑ ΓΙΑ ΑΡΟΦΑΣΘ ΑΘΟ 8: ΑΡΑΓΟΕΥΜΕΝΘ ΣΥΜΡΕΙΦΟΑ ΑΘΟ 9: ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ & ΡΟΙΝΕΣ ΑΘΟ 10: ΑΤΥΧΘΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΟ 11: ΕΡΙΣΘΜΘ ΕΝΣΤΑΣΘ ΑΘΟ 12: ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΑΘΟ 13: ΕΝΑΞΘ, ΔΙΑΚΟΡΘ ΚΑΙ ΛΘΞΘ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΘΟ 14: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ςελ.3 ςελ.4 ςελ.6 ςελ.7 ςελ.8 ςελ.9 ςελ.12 ςελ.13 ςελ.16 ςελ.18 ςελ.19 ςελ.22 ςελ.25 ςελ.26 ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΑΓΨΝΨΝ ΚΑΣΑ ΑΘΟ 1: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΟΣ ΚΑΤΑ ΑΘΟ 2: ΕΡΙΣΘΜΘ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΑΘΟ 3: ΟΓΑΝΩΣΘ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΤΑ ΑΘΟ 4: ΤΟ ΣΧΘΜΑ ΤΩΝ ΚΙΤΩΝ ΑΘΟ 5: ΚΙΤΘΙΑ ΑΡΟΦΑΣΘΣ ΑΘΟ 6: ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ ΑΓΩΝΩΝ ςελ.27 ςελ.27 ςελ.27 ςελ.29 ςελ.29 ςελ.30 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ ΡΑΑΤΘΜΑ 1:ΟΟΛΟΓΙΑ ςελ.31 ΡΑΑΤΘΜΑ 2:ΧΕΙΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΣΘΜΑΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΘΜΑΙΕΣ ςελ.33 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΕΙΟΝΟΜΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΘΤΘ ΣΘΜΑΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΘΜΑΙΕΣ ΤΩΝ ΚΙΤΩΝ ΡΑΑΤΘΜΑ 3:ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΙΤΘΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΤΕΣ ςελ.44 ΡΑΑΤΘΜΑ 4:ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΡΑΑΤΘΘΤΘ ΣΚΟ ςελ.47 ΡΑΑΤΘΜΑ 5:ΔΙΑΥΘΜΙΣΘ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΟΥ KUMITE ςελ.48 ΡΑΑΤΘΜΑ 6: ΔΙΑΥΘΜΙΣΘ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΟΥ ΚΑΤΑ ςελ.49 ΡΑΑΤΘΜΑ 7:ΛΙΣΤΑ ΥΡΟΣΕΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ (SHITEI ςελ.50 ΡΑΑΤΘΜΑ 8:ΛΙΣΤΑ TOKUI ΚΑΤΑ ΤΘΣ W.K.F. ςελ.50 ΡΑΑΤΘΜΑ 9:Θ ΣΤΟΛΘ ΤΟΥ KARATE (KARATE-GI) ςελ.53 ΡΑΑΤΘΜΑ 10:ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ ΚΑΙ ΡΟΫΡΟΘΕΣΕΙΣ ΡΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΡΩΤΑΘΛΘΜΑΤΩΝ ΡΑΑΤΘΜΑ 11:ΧΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΒΑΘΜΘΣΕΙΣ ΡΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ ΔΙΑΙΤΘΤΩΝ ΚΑΙ ΚΙΤΩΝ ςελ.54 ςελ.56 2

3 ΑΡΘΡΟ 1: ΑΓΨΝΙΣΙΚΟ ΦΨΡΟ 1. Ο αγωνιςτικόσ χϊροσ πρζπει να είναι επίπεδοσ και άνευ επικινδυνότθτασ. 2. Ο αγωνιςτικόσ χϊροσ πρζπει να είναι ζνα τετράγωνο ςτρωμζνο με tatami, εγκεκριμζνο από τθν WKF, με πλευρζσ 8 μζτρων (μετροφμενεσ από τθν εξωτερικι πλευρά) με επιπλζον δφο μζτρα ηϊνθ αςφαλείασ ςε κάκε πλευρά. Θ ηϊνθ αςφαλείασ των 2 μζτρων δεν πρζπει να παρουςιάηει καμιά ανωμαλία. 3. Μία γραμμι μικουσ 0,5 μζτρου πρζπει να χαραχκεί ςε απόςταςθ 2 μζτρων από το κζντρο του αγωνιςτικοφ χϊρου, όπου κα ςτζκεται ο Διαιτθτισ. 4. Δφο παράλλθλεσ γραμμζσ μικουσ 1 μζτρου, κάκετεσ ςτθ γραμμι του Διαιτθτι, πρζπει να χαραχκοφν ςε απόςταςθ 1,5 μζτρου από το κζντρο του αγωνιςτικοφ χϊρου, όπου κα ςτζκονται οι αγωνιηόμενοι. 5. Ο κάκε Κριτισ κα κάκεται ςτισ γωνίεσ του αγωνιςτικοφ χϊρου μζςα ςτθ περιοχι αςφαλείασ. Ο Διαιτθτισ μπορεί να κινείται ςε όλο το tatami, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ περιοχισ αςφαλείασ όπου κάκονται οι Κριτζσ. Ο κάκε Κριτισ κα εφοδιάηεται με μια κόκκινθ και μια μπλζ ςθμαία. 6. Ο Επόπτθσ Αγϊνα (Match Supervisor) κα κάκεται ακριβϊσ ζξω από τθν περιοχι αςφαλείασ, πίςω και αριςτερά ι δεξιά από το Διαιτθτι. Θα είναι εξοπλιςμζνοσ με μία κόκκινθ ςθμαία ι πινακίδα και μία ςφυρίχτρα. 7. Ο Επόπτθσ Βακμολογίασ (Score Supervisor) κα κάκεται ςτο επίςθμο τραπζηι γραμματείασ, μεταξφ του Σθμειωτι Βακμολογίασ (Scorekeeper) και του χρονομζτρθ. 8. Οι προπονθτζσ κα κάκονται ζξω από τθν περιοχι αςφαλείασ, ςτισ αντίςτοιχεσ τουσ πλευρζσ ςτθν πλευρά του tatami προσ τθν κατεφκυνςθ του επίςθμου τραπζηιου. Στθν περίπτωςθ που το tatami είναι υπερυψωμζνο οι προπονθτζσ κα βρίςκονται ζξω από τθν υπερυψωμζνθ περιοχι. 9. Θ εξωτερικι πλευρά του αγωνιςτικοφ χϊρου πλάτουσ ενόσ μζτρου κα πρζπει να ζχει διαφορετικό χρϊμα από τθν υπόλοιπθ περιοχι. ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ: I. Απαγορεφονται οι διαφθμιςτικζσ πινακίδεσ, πανϊ, ςτυλοβάτεσ κ.τ.λ., ςε απόςταςθ μικρότερθ του ενόσ μζτρου από κάκε πλευρά τθσ εξωτερικισ περιμζτρου τθσ περιοχισ αςφαλείασ. II. Θ εςωτερικι επιφάνεια του tatami που εφάπτεται με το ζδαφοσ πρζπει να μθ γλιςτρά, ενϊ θ εξωτερικι επιφάνεια πρζπει να ζχει χαμθλό ςυντελεςτι τριβισ. Σα τμιματα του tatami δεν πρζπει να είναι τόςο χοντρά όςο αυτά του Judo, ϊςτε να μθν δυςκολεφονται οι κινιςεισ του Karate. Ο Διαιτθτισ πρζπει να βεβαιωκεί ότι τα τμιματα του tatami είναι καλά ςυνδεδεμζνα μεταξφ τουσ, διότι κατά τθ διάρκεια του αγϊνα πικανι φπαρξθ κενϊν προκαλεί τραυματιςμοφσ και ςυνιςτοφν επικινδυνότθτα. Σο tatami πρζπει να είναι εγκεκριμζνο από τθν Παγκόςμια Ομοςπονδία Καράτε. 3

4 ΑΡΘΡΟ 2: ΕΠΙΗΜΗ ΕΝΔΤΜΑΙΑ 1. Οι αγωνιηόμενοι και οι προπονθτζσ τουσ οφείλουν να φοροφν τθν επίςθμθ ενδυμαςία, όπωσ αυτι κακορίηεται ςτθ ςυνζχεια. 2. Θ Επιτροπι Διαιτθςίασ (Referee Commission) μπορεί να αποκλείςει οποιονδιποτε επίςθμο ι αγωνιηόμενο εφόςον δε ςυμμορφϊνεται με τον κανονιςμό αυτό. ΔΙΑΙΣΗΣΕ 1. Οι Διαιτθτζσ και οι Κριτζσ οφείλουν να φοροφν τθν επίςθμθ ενδυμαςία, όπωσ αυτι ορίηεται από τθν Επιτροπι Διαιτθςίασ (Referee Commission). Τθν ενδυμαςία αυτι κα πρζπει να τθ φοροφν ςε όλεσ τισ διοργανϊςεισ και ςεμινάρια. 2. Θ επίςθμθ ενδυμαςία κα πρζπει είναι θ ακόλουκθ: Μονόπετο μπλζιηερ χρϊματοσ ναυτικοφ μπλε με δφο αςθμζνια κουμπιά. Λευκό πουκάμιςο με κοντά μανίκια. Επίςθμθ γραβάτα χωρίσ καρφίτςεσ. Απλό παντελόνι χρϊματοσ ανοιχτοφ γκρι, χωρίσ γυρίςματα.(ραράρτθμα 11) Κάλτςεσ μονόχρωμεσ ςκοφρεσ μπλε ι μαφρεσ και μαφρα παντοφλζ παποφτςια για το tatami. Οι γυναίκεσ Διαιτθτζσ και Κριτζσ μποροφν να ζχουν τα μαλλιά τουσ πιαςμζνα με κλιπ για μαλλιά. ΑΓΨΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 1. Οι αγωνιηόμενοι πρζπει να φοροφν λευκό Karate-gi, χωρίσ ρίγεσ, διακοςμθτικά ςιματα και προςωπικά κεντιματα. Το εκνικό ζμβλθμα ι ςθμαία τθσ χϊρασ κα τοποκετείται ςτθ κζςθ του αριςτεροφ ςτικουσ του ςακακιοφ και δεν κα υπερβαίνει το ςυνολικό μζγεκόσ των 12εκ x 8εκ. (Ραράρτθμα 9). Επιτρζπονται μόνο τα γνιςια ςιματα ζνδειξθσ του καταςκευαςτι. Επιπλζον, ςτθν πλάτθ του αγωνιηόμενου κα υπάρχει ζνα αναγνωριςτικό νοφμερο που κα δίνεται από τθν Οργανωτικι Επιτροπι (Organising Committee). Ο ζνασ αγωνιηόμενοσ πρζπει να φορά κόκκινθ ηϊνθ ενϊ ο άλλοσ μπλε. Οι ηϊνεσ αυτζσ πρζπει να είναι φάρδουσ 5 cm περίπου και, όταν είναι δεμζνεσ, το μικοσ τθσ κάκε άκρθσ τουσ να είναι 15 cm από το κόμπο. Οι ηϊνεσ πρζπει να είναι βαςικοφ χρϊματοσ κόκκινου και μπλζ, χωρίσ προςωπικά κεντιματα, διαφθμιςτικά και ςθμάδια εκτόσ από το ςυνθκιςμζνο ςιμα του καταςκευαςτι. 2. Κατά παρζκκλιςθ των ανωτζρω αναγραφομζνων, θ Εκτελεςτικι Επιτροπι (Executive Committee) μπορεί να επιτρζψει ςυγκεκριμζνα διαφθμιςτικά ι εμπορικά ςιματα εγκεκριμζνων χορθγϊν. 3. Το ςακάκι όταν είναι δεμζνο με τθν ηϊνθ πρζπει κατ ελάχιςτο να καλφπτει τουσ γοφοφσ, αλλά όχι μακρφτερο από τα ¾ του μθροφ. Οι γυναίκεσ ακλιτριεσ μποροφν να φοροφν κάτω από το Karate-gi ζνα απλό λευκό μπλουηάκι. 4. Το μζγιςτο μικοσ των μανικιϊν δεν επιτρζπεται να ξεπερνά τον λυγιςμζνο καρπό και να μθν είναι κοντφτερο από τον μζςο του πιχεωσ. Επίςθσ, δεν επιτρζπεται να είναι διπλωμζνα προσ τα πάνω. 5. Το παντελόνι πρζπει να καλφπτει τουλάχιςτον τα 2/3 τθσ κνιμθσ και να μθν ξεπερνά το φψοσ του αςτραγάλου. Τα μπατηάκια δεν επιτρζπεται να είναι διπλωμζνα προσ τα πάνω. 4

5 6. Οι αγωνιηόμενοι πρζπει να ζχουν κακαρά και κουρεμζνα μαλλιά ϊςτε να μθν παρακωλφουν τθν ομαλι διεξαγωγι του αγϊνα. Το Hachimaki (ταινία για το κεφάλι) δεν επιτρζπεται. Εφόςον ο Διαιτθτισ κρίνει ότι τα μαλλιά κάποιου αγωνιηόμενου είναι πολφ μακριά και/ι πολφ βρϊμικα, μπορεί να τον αποκλείςει από τον αγϊνα. Τα κοκαλάκια και τα μεταλλικά τςιμπιδάκια για τα μαλλιά απαγορεφονται. Κορδζλεσ, χάντρεσ και άλλα διακοςμθτικά απαγορεφονται. Επιτρζπεται ζνα διακριτικό λαςτιχάκι μαλλιϊν. 7. Οι ακλθτζσ πρζπει να ζχουν τα νφχια τουσ κομμζνα κοντά και απαγορεφεται να φοροφν οποιοδιποτε αντικείμενο, μεταλλικό ι όχι, ικανό να προκαλζςει τον τραυματιςμό του αντιπάλου. Σιδεράκια για τα δόντια πρζπει να εγκρικοφν από το Διαιτθτι και τον Επίςθμο Ιατρό. Ο αγωνιηόμενοσ αναλαμβάνει πλιρωσ τθν ευκφνθ οποιουδιποτε τραυματιςμοφ. 8. Ο ακόλουκοσ προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ είναι υποχρεωτικόσ : 8.1 Γάντια εγκριμζνα από τθν WKF, κόκκινα για τον ζνα ακλθτι και μπλζ για τον άλλο. 8.2 Ρροςτατευτικι μαςζλα 8.3 Εγκεκριμζνα από τθν WKF προςτατευτικά ςϊματοσ (για όλουσ τουσ ακλθτζσ) και προςτατευτικόσ κϊρακασ για τισ γυναίκεσ. 8.4 Ρροςτατευτικά κνιμθσ εγκεκριμζνα από τθν WKF, κόκκινα για τον ζνα ακλθτι και μπλζ για τον άλλο. 8.5 Ρροςτατευτικά ταρςοφ εγκεκριμζνα από τθν WKF, κόκκινα για τον ζνα ακλθτι και μπλζ για τον άλλο. 8.6 Οι ζφθβοι/ζφθβεσ επιπροςκζτωσ ςτα ανωτζρω πρζπει να φοράνε τθν εγκεκριμζνθ από τθν WKF μάςκα προςϊπου. Τα προςτατευτικά βουβωνικισ χϊρασ δεν είναι υποχρεωτικά αλλά εάν χρθςιμοποιοφνται πρζπει να είναι εγκεκριμζνα από τθν WKF. 9. Τα γυαλιά οράςεωσ απαγορεφονται. Οι μαλακοί φακοί επαφισ επιτρζπονται με ευκφνθ του αγωνιηόμενου. 10. Απαγορεφεται κάκε μθ επίςθμα εγκεκριμζνθ ενδυμαςία ι εξοπλιςμόσ. 11. Ο προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ πρζπει να τθρεί τισ προδιαγραφζσ που επιβάλλει θ Ραγκόςμια Ομοςπονδία Καράτε. 12. Είναι κακικον του Επόπτθ Αγϊνα (Match Supervisor/Kansa) να εξαςφαλίηει πριν από κάκε αγϊνα ότι οι αγωνιηόμενοι φοράνε τον εγκεκριμζνο εξοπλιςμό. (Στισ περιπτϊςεισ Θπειρωτικϊν Ενϊςεων, Διεκνϊν ι Εκνικϊν πρωτακλθμάτων, κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι ο εγκεκριμζνοσ από τθν WKF εξοπλιςμόσ πρζπει να γίνεται αποδεκτόσ και όχι απορριπτζοσ). 13. Θ χριςθ επιδζςμων ι ναρκικων, λόγω τραυματιςμοφ, πρζπει να εγκρίνεται από το Διαιτθτι μετά από γνωμάτευςθ του Ιατροφ τθσ διοργάνωςθσ. ΠΡΟΠΟΝΗΣΕ 1. Κατά τθ διάρκεια τθσ διοργάνωςθσ, ο προπονθτισ πρζπει να φορά υποχρεωτικά τθν επίςθμθ ακλθτικι φόρμα τθσ Εκνικισ του Οργάνωςθσ και να ζχει τθν επίςθμθ ταυτότθτά του ςε εμφανι κζςθ. ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ: I. Ο αγωνιηόμενοσ πρζπει να φορά μία απλι ηϊνθ. Αυτι κα είναι κόκκινθ για τον ΑΚΑ και μπλε για τον ΑΟ. Ηϊνεσ ενδεικτικζσ του βακμοφ δεν επιτρζπονται κατά τθ διάρκεια του αγϊνα. 5

6 II. III. IV. Οι προςτατευτικζσ μαςζλεσ πρζπει να είναι ςωςτά προςαρμοςμζνεσ. Εάν κάποιοσ ακλθτισ/τρια εμφανιςτεί ςτον αγωνιςτικό χϊρο με ακατάλλθλθ εμφάνιςθ, δε κα αποκλείεται αμζςωσ αλλά κα του δίνεται χρόνοσ ενόσ λεπτοφ για να ςυμμορφωκεί. Εφόςον θ Επιτροπι Διαιτθςίασ (Referee Commission) ςυμφωνιςει, οι επίςθμοι Διαιτθτζσ μποροφν να βγάλουν τα ςακάκια τουσ. ΑΡΘΡΟ 3: ΟΡΓΑΝΨΗ ΑΓΨΝΨΝ KUMITE 1. Μία διοργάνωςθ Karate μπορεί να περιλαμβάνει αγϊνεσ Kumite και/ι Kata. Το μζροσ του Kumite μπορεί επιπλζον να χωριςτεί ςε ατομικοφσ και ομαδικοφσ αγϊνεσ. Οι ατομικοί αγϊνεσ μπορεί ςτθ ςυνζχεια να χωρίηονται ςε κατθγορίεσ θλικιϊν και κιλϊν. Οι κατθγορίεσ κιλϊν χωρίηονται τζλοσ ςε διάφορα μάτσ. Ο όροσ μάτσ χρθςιμοποιείται και για τθν περιγραφι των ατομικϊν αγϊνων που πραγματοποιοφνται ςτθ διάρκεια του ομαδικοφ Kumite. 2. Κανζνασ αγωνιηόμενοσ δεν μπορεί να αντικαταςτακεί από κάποιον άλλο ςε αγϊνα όταν πρόκειται για ατομικό τίτλο. 3. Ακλθτζσ και ομάδεσ, οι οποίοι δε παρουςιάηονται ςτθν περιοχι των αγϊνων μετά τθν αναφϊνθςθ αποκλείονται από τθν κατθγορία τουσ (ΚΙΚΕΝ). Στουσ ομαδικοφσ αγϊνεσ θ βακμολογία του μάτσ που δεν πραγματοποιείται ορίηεται ςτο 8-0 υπζρ τθσ άλλθσ ομάδασ. 4. Οι ανδρικζσ ομάδεσ αποτελοφνται από 7 μζλθ, από τα οποία τα 5 ςυμμετζχουν ςε κάκε γφρο. Οι γυναικείεσ ομάδεσ αποτελοφνται από 4 μζλθ, από τα οποία τα 3 ςυμμετζχουν ςε κάκε γφρο. 5. Οι ςυμμετζχοντεσ είναι όλοι μζλθ τθσ ίδιασ ομάδασ. Δεν υπάρχουν ςτακεροί αναπλθρωματικοί. 6. Ρριν από κάκε αγϊνα, ο αντιπρόςωποσ τθσ ομάδασ πρζπει να υποβάλλει ςτθ γραμματεία τθν επίςθμθ λίςτα με τα ονόματα των αγωνιηομζνων κακϊσ και τθ ςειρά με τθν οποία κα αγωνιςτοφν. H ςφνκεςθ ι ςειρά μπορεί να αλλάξει ςε κάκε γφρο, όμωσ εφόςον υποβλθκεί δεν μπορεί πλζον να αλλάξει μζχρι τθν λιξθ του ςυγκεκριμζνου γφρου. 7. Ομάδα τθσ οποίασ ζνα από τα μζλθ ι ο προπονθτισ τθσ αλλάξει τθ ςφνκεςθ τθσ ι τθ ςειρά τθσ χωρίσ να ενθμερϊςει γραπτά πριν από τθν ζναρξθ του γφρου για τθν αλλαγι αυτι αποκλείεται. 8. Στο ομαδικό αγϊνιςμα όταν ζνα μζλοσ ομάδασ χάςει ζναν αγϊνα με Hansoku ι Shikkaku, θ βακμολογία του μθδενίηεται και καταγράφονται 8 βακμοί ςτον αντίπαλο του. ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ: I. Γφροσ είναι ζνα εξελικτικό ςτάδιο ςε μία διοργάνωςθ, το οποίο οδθγεί ςτθν τελικι ανάδειξθ των φιναλίςτ. ε μια διοργάνωςθ Kumite, ςε ζνα γφρο αποκλείεται το 50% των ακλθτϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων και των ακλθτϊν χωρίσ αντίπαλο (byes). Κακαυτι τθν 6

7 ζννοια, ο κάκε γφροσ αποτελεί ζνα ςτάδιο, είτε πρόκειται για προκριματικοφσ είτε πρόκειται για ρεπαςάη. ε μια διοργάνωςθ round robin, όλοι οι αγωνιηόμενοι κα παίξουν μία φορά, κατά τθ διάρκεια ενόσ γφρου. II. III. IV. Κακϊσ δθμιουργοφνται προβλιματα κατά τθν προφορά και τθν αναγνϊριςθ των ονομάτων, κωδικοί αρικμοί κα διανζμονται ςε κάκε ακλθτι και κα γίνεται χριςθ αυτϊν. Όταν μία ομάδα παρατάςςεται πριν τον αγϊνα, πρζπει να παρουςιάηει μόνο τουσ ακλθτζσ που κα λάβουν μζροσ. Οι αναπλθρωματικοί και ο προπονθτισ δε παρατάςςονται και κάκονται ςτθν προβλεπόμενθ γι αυτοφσ περιοχι. Οι ομάδεσ ανδρϊν πρζπει να παρουςιαςτοφν τουλάχιςτον με τρείσ ακλθτζσ και οι ομάδεσ γυναικϊν τουλάχιςτον με δφο ακλιτριεσ για να ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ. Ομάδεσ με μικρότερο από τον απαιτοφμενο αρικμό ακλθτϊν κα αποκλείονται (ΚΙΚΕΝ). V. Θ κατάςταςθ με τθν αγωνιςτικι ςειρά μπορεί να υποβλθκεί είτε από τον προπονθτι είτε από κάποιο εξουςιοδοτθμζνο μζλοσ τθσ ομάδασ. Εάν ο προπονθτισ υποβάλει τθν κατάςταςθ πρζπει να αποδεικνφει κακαρά τθν ιδιότθτα του. ε αντίκετθ περίπτωςθ, μπορεί να μθ γίνει δεκτι. τθ λίςτα πρζπει να περιζχεται το όνομα τθσ χϊρασ ι του ςυλλόγου, το χρϊμα τθσ ηϊνθσ με το οποίο κα αγωνιςτεί θ ομάδα κακϊσ και τθ ςειρά των ακλθτϊν. Πρζπει να αναφζρονται επίςθσ τα ονόματα των ακλθτϊν και ο κωδικόσ τουσ αρικμόσ. Θ κατάςταςθ υπογράφεται από τον προπονθτι ι από το εξουςιοδοτθμζνο άτομο. VI. VII. Οι προπονθτζσ πρζπει να παρουςιάςουν ςτο επίςθμο τραπζηι τα διαπιςτευτιρια τουσ μαηί με αυτά του ακλθτι ι τθσ ομάδασ. Ο προπονθτισ πρζπει να κακίςει ςτθν καρζκλα που του παρζχεται και δεν πρζπει να αναμιχκεί ςτθν ομαλι διεξαγωγι του αγϊνα οφτε με ομιλία οφτε με πράξεισ. Όταν λόγω λάκουσ ςτθν κατάςταςθ, αγωνιςτοφν μεταξφ τουσ ακλθτζσ ενϊ δε κα ζπρεπε, τότε, ανεξάρτθτα από το αποτζλεςμα, ο αγϊνασ/ματσ ακυρϊνεται. Προκειμζνου να αποφευχκοφν τζτοιου είδουσ λάκθ, ο νικθτισ κάκε αγϊνα/ματσ οφείλει να επιβεβαιϊςει τθ νίκθ του ςτθ γραμματεία, πριν να απομακρυνκεί από τον αγωνιςτικό χϊρο. ΑΡΘΡΟ 4: ΣΟ ΦΗΜΑ ΣΨΝ ΚΡΙΣΨΝ 1. Για κάκε αγϊνα, το ςχιμα τθσ Διαιτθςίασ αποτελείται από: ζνα Διαιτθτι (SHUSHIN), τζςςερισ Κριτζσ (FUKUSHIN) και ζναν Επόπτθ Αγϊνα (MATCH SUPERVISOR/KANSA). 2. Οι Διαιτθτζσ και Κριτζσ ενόσ αγϊνα Kumite δεν πρζπει να ζχουν τθν ίδια εκνικότθτα με κάποιον από τουσ αγωνιηόμενουσ. 3. Επιπλζον, για τθν εφκολθ διεξαγωγι των αγϊνων, ορίηονται αρκετοί Χρονομζτρεσ, Εκφωνθτζσ, Σθμειωτζσ και Επόπτεσ Βακμολογίασ (Score Supervisors). 7

8 ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ: I. Κατά τθν ζναρξθ του αγϊνα, ο Διαιτθτισ ςτζκεται ςτθν εξωτερικι γραμμι του αγωνιςτικοφ χϊρου. Οι Kριτζσ 1 και 2 ςτζκονται αριςτερά του Διαιτθτι και οι Κριτζσ 3 και 4 ςτζκονται δεξιά του. II. III. IV. Μετά τουσ τυπικοφσ χαιρετιςμοφσ μεταξφ των ακλθτϊν και του ςχιματοσ τθσ Διαιτθςίασ, ο Διαιτθτισ κάνει ζνα βιμα προσ τα πίςω, οι Κριτζσ και ο Διαιτθτισ ςτρζφονται προσ τα μζςα και υποκλίνονται όλοι μαηί. Μετά ο κακζνασ παίρνει τθ κζςθ του. Κατά τθν αλλαγι των Κριτϊν, οι Κριτζσ που αποχωροφν, εκτόσ από τον Επόπτθ Αγϊνα (Match Supervisor), παίρνουν κζςθ ςτθν αρχι του αγωνιςτικοφ χϊρου προσ τθν πλευρά των Διαιτθτϊν από τουσ οποίουσ κα αντικαταςτακοφν, υποκλίνονται ο ζνασ ςτον άλλο και μετά αποχωροφν από τον αγωνιςτικό χϊρο. Όταν γίνεται μεμονωμζνθ αλλαγι Κριτϊν, ο νζοσ Κριτισ προχωρά προσ το μζροσ αυτοφ που κα αντικαταςτακεί, υποκλίνονται και αλλάηουν κζςεισ. V. τουσ ομαδικοφσ αγϊνεσ εφόςον ολόκλθρο το ςχιμα κατζχει τα απαιτοφμενα προςόντα, οι κζςεισ του Διαιτθτι και των Κριτϊν μποροφν να αλλάηουν κυκλικά ανά αγϊνα. ΑΡΘΡΟ 5: Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΑΓΨΝΑ 1. Για το Kumite Ανδρϊν θ διάρκεια του αγϊνα κακορίηεται ςτα 3 λεπτά (ατομικό και ομαδικό) και 4 λεπτά ςτουσ ατομικοφσ αγϊνεσ για μετάλλια. Στο Kumite Γυναικϊν κακορίηεται ςτα 2 λεπτά και 3 λεπτά ςτουσ ατομικοφσ αγϊνεσ για μετάλλια. Στο Kumite Νεων/Νεανίδων κάτω των 21 ετϊν (18 ζωσ 20 ετϊν) κακορίηεται ςτα 3 λεπτά για τουσ Νζουσ και 2 λεπτά για τισ Νεανίδεσ (χωρίσ επιπρόςκετο χρόνο για τουσ αγϊνεσ για μετάλλια). Στο Kumite εφιβων και πάιδων/κοραςίδων κακορίηεται ςτα 2 λεπτά (χωρίσ επιπρόςκετο χρόνο για τουσ αγϊνεσ για μετάλλια). 2. Θ χρονομζτρθςθ του μάτσ ξεκινά όταν ο Διαιτθτισ δίνει το ςιμα ζναρξθσ και διακόπτεται κάκε φορά που αυτόσ φωνάηει YAME. 3. Ο χρονομζτρθσ δίνει ςαφι ακουςτικά ςιματα με καμπανάκι, βομβθτι ι κουδοφνι για να υποδείξει «10 δευτερόλεπτα ωσ τθ λιξθ» και «τζλοσ χρόνου». Θ ζνδειξθ «τζλοσ χρόνου» ςθματοδοτεί τθ λιξθ του αγϊνα. 8

9 ΑΡΘΡΟ 6: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1. Θ βακμολογία ζχει ωσ εξισ : IPPON Τρείσ πόντοι WAZA-ARI Δφο πόντοι YUKO Ζνασ πόντοσ 2. Βακμόσ απονζμεται όταν μία τεχνικι εκτελείται ςφμφωνα με τα ακόλουκα κριτιρια ςε μια κακοριςμζνθ περιοχι: a) καλι παρουςίαςθ b) ακλθτικι ςυμπεριφορά c) δυναμικι αντίδραςθ d) ςυναίςκθςθ (Zanshin) e) ςωςτόσ χρονιςμόσ f) ςωςτι απόςταςθ 3. IPPON απονζμεται για : λάκτιςμα Jodan οποιαδιποτε ζγκυρθ τεχνικι που εφαρμόηεται ςε αντίπαλο που ζχει πζςει είτε από ζγκυρθ ρίψθ είτε από δικιά του υπαιτιότθτα. 4. WAZA-ARI απονζμεται για: λάκτιςμα chudan 5. YUKO απονζμεται για: Chudan ι Jodan Tsuki Jodan ι Chudan uchi. 6. Οι επικζςεισ περιορίηονται ςτισ εξισ περιοχζσ: κεφάλι πρόςωπο αυχζνασ κοιλιά κϊρακασ πλάτθ πλευρά 7. Θεωροφμε ζγκυρθ μία τεχνικι όταν εκτελείται με το ςιμα τθσ λιξθσ του αγϊνα. Τεχνικι, ζςτω και επιτυχισ, θ οποία γίνεται μετά το ςιμα διακοπισ ι λιξθσ του αγϊνα, δεν υπολογίηεται και μπορεί να επιφζρει ποινι ςτον παραβάτθ. 8. Καμία τεχνικι, ζςτω και τεχνικά ορκι, δε κεωρείται ζγκυρθ εφόςον οι δφο αγωνιηόμενοι είναι εκτόσ αγωνιςτικοφ χϊρου. Ωςτόςο, όταν ο ζνασ από τουσ δφο ακλθτζσ είναι εκτόσ 9

10 αγωνιςτικοφ χϊρου ενϊ ο αντίπαλόσ του βρίςκεται εντόσ αγωνιςτικοφ χϊρου και εκτελεί αποτελεςματικι τεχνικι πριν το YAME του Διαιτθτι, θ τεχνικι κεωρείται ζγκυρθ. ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ: Μια τεχνικι για να κεωρθκεί ζγκυρθ πρζπει να εφαρμοςτεί ςε μια από τισ περιοχζσ που ορίηονται ςτθν ανωτζρω παράγραφο 6. Θ τεχνικι πρζπει να είναι κατάλλθλα ελεγχόμενθ με μζριμνα ωσ προσ τθν περιοχι που εφαρμόηεται και πρζπει να πλθρεί τα ζξι κριτιρια τθσ ανωτζρω παραγράφου 2. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ Ippon (τρείσ πόντοι) απονζμεται για : Waza-ari (δφο πόντοι) απονζμεται για : Yuko (ζνασ πόντοσ) απονζμεται για: ΣΕΦΝΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ Λάκτιςμα Jodan. Ωσ Jodan προςδιορίηεται το πρόςωπο, το κεφάλι και ο αυχζνασ. οποιαδιποτε ζγκυρθ τεχνικι που εφαρμόηεται ςε αντίπαλο που ζχει πζςει είτε από ζγκυρθ ρίψθ είτε από δικιά του υπαιτιότθτα είτε για κάποιο λόγο βρίςκεται ςτο ζδαφοσ. λάκτιςμα chudan. Ωσ chudan προςδιορίηεται θ κοιλιά, ο κϊρακασ, θ πλάτθ και τα πλευρά Οποιαδιποτε ζγκυρθ γροκιά (tsuki) εφαρμοςτεί ςε οποιαδιποτε από τισ επτά περιοχζσ. Οποιαδιποτε ζγκυρο χτφπθμα (uchi) εφαρμοςτεί ςε οποιαδιποτε από τισ επτά περιοχζσ. I. Για λόγουσ αςφαλείασ, οι ρίψεισ ςτισ οποίεσ θ αρπαγι του αντιπάλου γίνεται κάτω από τθν μζςθ, ρίχνεται ανεξζλεγκτα χωρίσ να ςυγκρατείται, ρίχνεται επικίνδυνα, ι όταν το ςθμείο τθσ περιςτροφισ είναι πάνω από το επίπεδο τθσ ηϊνθσ απαγορεφονται και επιφζρουν προειδοποιιςεισ ι ποινζσ. Εξαίρεςθ αποτελοφν οι ςυμβατικζσ τεχνικζσ ςαρϊματοσ ποδιοφ του karate όπου δεν είναι απαραίτθτθ θ ςυγκράτθςθ του αντιπάλου κατά τθ ρίψθ, όπωσ το de ashi-barai, το ko uchi gari, το kani waza κ.τ.λ. Μετά τθ ρίψθ, ο Διαιτθτισ αφινει 2 δευτερόλεπτα ϊςτε να δοκεί θ ευκαιρία ςτον ακλθτι να πραγματοποιιςει μια αποτελεςματικι τεχνικι. II. III. IV. Όταν ο αντίπαλοσ ρίχνεται ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ, γλιςτρά, πζφτει ι για οποιοδιποτε άλλο λόγο βρίςκεται ςτο ζδαφοσ και δζχεται ζγκυρθ τεχνικι τότε ο βακμόσ κα είναι Ippon. Σεχνικι με καλή παρουςίαςη είναι αυτι που ζχει χαρακτθριςτικά που αφοροφν τθν ενδεχόμενθ αποτελεςματικότθτα ςφμφωνα με τισ αρχζσ του παραδοςιακοφ karate. Θ αθλητική ςυμπεριφορά αποτελεί ςτοιχείο τθσ καλισ παρουςίαςθσ και ςχετίηεται με τθν εμφανϊσ μθ κακόβουλθ και με υψθλι αυτοςυγκζντρωςθ ςυμπεριφορά, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ τεχνικισ. V. Δυναμική αντίδραςη κακορίηεται από τθ δφναμθ και τθν ταχφτθτα τθσ τεχνικισ κακϊσ και από τθ κζλθςθ του ακλθτι να επιτφχει. VI. υναίςθηςη Zanshin είναι ζνα κριτιριο που ςυχνά αγνοείται κατά τθ βακμολόγθςθ μιασ τεχνικισ. Θ κατάςταςθ τθσ διαρκοφσ εμπλοκισ είναι αυτι που υποχρεϊνει τον αγωνιηόμενο να διατθριςει πλιρθ αυτοςυγκζντρωςθ, παρατθρθτικότθτα και επαγρφπνθςθ ζτςι ϊςτε να 10

11 αποφφγει τθν ενδεχόμενθ αντεπίκεςθ του αντιπάλου. Δεν γυρνάει το κεφάλι του κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ τεχνικισ και ςυνεχίηει να τον παρατθρεί και μετά το τζλοσ τθσ. VII. VIII. IX. ωςτόσ χρονιςμόσ ςθμαίνει ότι μία τεχνικι πραγματοποιείται τθ ςυγκεκριμζνθ ςτιγμι όπου κα ζχει το καλφτερο δυνατό αποτζλεςμα. ωςτή απόςταςη κεωρείται θ απόςταςθ θ οποία επιτρζπει το καλφτερο δυνατό αποτζλεςμα. Κάτι που ςθμαίνει ότι αν θ τεχνικι πραγματοποιθκεί τθ ςτιγμι όπου ο αντίπαλοσ οπιςκοχωρεί γριγορα, θ δφναμθ του χτυπιματοσ είναι μειωμζνθ. Θ απόςταςθ ςχετίηεται επίςθσ με το κατά πόςο το χτφπθμα βρίςκεται κοντά ι όχι ςτο ςτόχο. Μια γροκιά ι ζνα λάκτιςμα που φτάνει ςε απόςταςθ ανάμεςα ςτθν επιδερμικι επαφι και 5 εκατοςτά από το πρόςωπο, κεφάλι ι αυχζνα κεωρείται ότι ζχει ςωςτι απόςταςθ. Ωςτόςο, τα χτυπιματα Jodan που καταλιγουν ςε μία απόςταςθ 5 εκατοςτϊν από το ςτόχο, ενϊ ο αντίπαλοσ δεν κάνει καμία προςπάκεια απόκρουςθσ ι αποφυγισ, κεωροφνται ζγκυρα, αρκεί να υπακοφουν και ςτα υπόλοιπα κριτιρια. τισ κατθγορίεσ Εφιβων και Νζων δεν επιτρζπεται θ επαφι ςτο πρόςωπο, κεφάλι ι αυχζνα (ι ςτθ μάςκα προςϊπου) εκτόσ από μια απαλι επαφι (προθγοφμενα γνωςτι ωσ επιδερμικι επαφι) για τα λακτίςματα jodan και θ απόςταςθ από το ςτόχο αυξάνεται ςτα 10 εκατοςτά. X. Μία κακι τεχνικι είναι κακι, ανεξάρτθτα από το ποφ και το πϊσ πραγματοποιικθκε. Σεχνικι που ςτερείται καλισ παρουςίαςθσ ι δφναμθσ δε κεωρείται ζγκυρθ. XI. XII. XIII. XIV. XV. Σεχνικζσ που καταλιγουν κάτω από τθ ηϊνθ μπορεί να ςκοράρουν, με τθν προχπόκεςθ ότι καταλιγουν πάνω από το θβικό οςτό. Ο αυχζνασ κακϊσ και ο λαιμόσ αποτελοφν ενδεχόμενο ςτόχο. Όμωσ, απαγορεφεται οποιαδιποτε επαφι ςτο λαιμό μολονότι κεωρείται ζγκυρθ μια τεχνικι που πραγματοποιείται υπό πλιρθ ζλεγχο χωρίσ επαφι. Μία τεχνικι που καταλιγει ςτθν ωμοπλάτθ μπορεί να ςκοράρει. Θ περιοχι όπου δεν δίδεται βακμόσ είναι ο ςφνδεςμοσ του ϊμου όπου ο βραχίονασ ενϊνεται με τθν ωμοπλάτθ και τθν κλείδα. Σο ςιμα λιξθσ χρόνου ςθματοδοτεί το τζλοσ τθσ βακμολόγθςθσ, ακόμα κι αν ο Διαιτθτισ, από αφθρθμάδα, δε διακόψει τον αγϊνα. Παρόλα αυτά, ποινζσ μποροφν να επιβλθκοφν από τθ Διαιτθςία και μετά από το ςιμα λιξθσ του αγϊνα, εφόςον οι αγωνιηόμενοι βρίςκονται ακόμα ςτον αγωνιςτικό χϊρο. Από τθ ςτιγμι που οι αγωνιηόμενοι απομακρυνκοφν από τον αγωνιςτικό χϊρο, μόνο θ Επιτροπι Διαιτθςίασ (Referee Commission) ι θ Πεικαρχικι και Νομικι Επιτροπι (Disciplinary and Legal Commission) μπορεί να επιβάλει ποινζσ. Εάν δυο ακλθτζσ χτυπιςουν ο ζνασ τον άλλο ςτον ίδιο ακριβϊσ χρόνο τότε το κριτιριο του ςωςτοφ χρονιςμοφ δεν ζχει εκπλθρωκεί και θ ςωςτι απόφαςθ είναι να μθν απονεμθκεί βακμόσ. Εντοφτοισ και ςτουσ δφο ακλθτζσ μπορεί να αποδοκεί βακμόσ για τισ αντίςτοιχεσ τεχνικζσ τουσ εφόςον ο κακζνασ τουσ ζχει δφο ςθμαίεσ υπζρ τουσ και οι τεχνικζσ ζγιναν πρίν το YAME και το ςιμα του χρόνου. Εάν ζνασ αγωνιηόμενοσ εκτελζςει ζγκυρεσ διαδοχικζσ τεχνικζσ πρίν τθ διακοπι του αγϊνα, τότε κα απονεμθκεί βακμόσ για τθν επιτυχθμζνθ τεχνικι που ζχει τθν υψθλότερθ βακμολογικι αξία, ανεξάρτθτα από ποια κζςθ είχε ςτθν ακολουκία τεχνικϊν. Για παράδειγμα εάν ζνα λάκτιςμα ακολοφκθςε μια επιτυχθμζνθ γροκιά, κα απονεμθκεί ο βακμόσ για το λάκτιςμα ανεξάρτθτα εάν θ γροκιά ςκόραρε πρϊτθ- κακϊσ το λάκτιςμα ζχει υψθλότερθ βακμολογικι αξία. 11

12 ΑΡΘΡΟ 7: ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΥΑΗ Το αποτζλεςμα ενόσ αγϊνα κακορίηεται είτε όταν ζνασ ακλθτισ πετφχει κακαρι διαφορά 8 βακμϊν από τον αντίπαλό του, είτε όταν προθγείται κατά τθ λιξθ του αγϊνα, είτε κατόπιν απόφαςθσ HANTEI, είτε κατόπιν επιβολισ HANSOKU, SHIKKAKU ι KIKEN ωσ ποινισ ςτον αντίπαλο. 1. Στουσ ατομικοφσ αγϊνεσ δεν μπορεί να υπάρξει ιςοπαλία. Μόνο ςτα ομαδικά αγωνίςματα, όταν ζνασ αγϊνασ λιγει με ίςθ βακμολογία ι χωρίσ βακμοφσ, ο Διαιτθτισ ανακοινϊνει ιςοπαλία (HIKIWAKE). 2. Στα ατομικά αγωνίςματα, όταν ςτο τζλοσ χρόνου δεν υπάρχουν βακμοί ι θ βακμολογία είναι ίςθ, θ απόφαςθ κα παρκεί από τθν τελικι ψθφοφορία των τεςςάρων Κριτϊν και του Διαιτθτι, ο κακζνασ αςκϊντασ το δικαίωμα ψιφου του. Απόφαςθ υπζρ του ενόσ ι του άλλου ακλθτι είναι υποχρεωτικι και λαμβάνονται υπόψθ τα ακόλουκα κριτιρια : τθ ςυμπεριφορά, το αγωνιςτικό πνεφμα και τθ δφναμθ που επζδειξαν οι αγωνιηόμενοι. τθν ανωτερότθτα των τεχνικϊν και τθσ τακτικισ που ακολουκικθκε. ποιοσ από τουσ αγωνιηόμενουσ υπερείχε ςτο μεγαλφτερο μζροσ των ςυμπλοκϊν. 3. Νικιτρια είναι θ ομάδα που πζτυχε τισ περιςςότερεσ νίκεσ. Σε περίπτωςθ που οι δφο ομάδεσ ζχουν τον ίδιο αρικμό νικϊν, νικιτρια είναι θ ομάδα με τουσ περιςςότερουσ πόντουσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τόςο τα κερδιςμζνα όςο και τα χαμζνα ματσ. Θ μζγιςτθ διαφορά βακμϊν ι υπεροχισ που κα καταγράφεται ςε κάκε αγϊνα είναι οκτϊ (8). 4. Σε περίπτωςθ που οι δφο ομάδεσ είναι ιςόπαλεσ τόςο ςτον αρικμό των νικϊν όςο και ςτον αρικμό των πόντων, παίηεται ζνασ τελευταίοσ κακοριςτικόσ αγϊνασ. Θ κάκε ομάδα μπορεί να ορίςει οποιονδιποτε μζλοσ τθν ομάδασ για να αγωνιςτεί ςτον επιπλζον αγϊνα, ανεξαρτιτωσ αν αυτόσ/τθ ζχει αγωνιςτεί θ όχι ςε προθγοφμενο αγϊνα μεταξφ των δφο ομάδων. Σε περίπτωςθ που υπάρξει πάλι ιςοπαλία θ απόφαςθ παίρνεται με ψθφοφορία (HANTEI) ςφμφωνα με τθν διαδικαςία που ιςχφει για τα ατομικά αγωνίςματα. Το αποτζλεςμα του HANTEI του επιπλζον αγϊνα κα κακορίςει επίςθσ το αποτζλεςμα του ομαδικοφ αγϊνα. 5. Στουσ ομαδικοφσ αγϊνεσ όταν μια ομάδα ζχει αρκετζσ νίκεσ ι αρκετοφσ βακμοφσ ϊςτε να ανακθρυχτεί νικιτρια (π.χ. τρεισ ςυνεχόμενεσ νίκεσ για ομαδικό ανδρϊν ι δυο ςυνεχόμενεσ νίκεσ για ομαδικό γυναικϊν) τότε θ αναμζτρθςθ κεωρείται λιξαν και δεν γίνονται οι υπόλοιποι αγϊνεσ. ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ: I. Όταν θ ζκβαςθ του αγϊνα κακορίηεται με απόφαςθ (HANTEI) ςτο τζλοσ ενόσ αναποτελεςματικοφ αγϊνα, ο Διαιτθτισ κα κινθκεί ςτθν περίμετρο του αγωνιςτικοφ χϊρου, κα ανακοινϊςει HANTEI και ςτθ ςυνζχεια κα ςφυρίξει δφο φορζσ. Οι Κριτζσ κα δείξουν τθν απόφαςι τουσ με τισ ςθμαίεσ τουσ ενϊ ταυτόχρονα ο Διαιτθτισ δείχνει τθν γνϊμθ του με κατάλλθλθ χειρονομία. τθ ςυνζχεια ο Διαιτθτισ ςφυρίηει κοφτά με τθν ςφυρίχτρα του, επιςτρζφει ςτθν αρχικι του κζςθ και ανακοινϊνει τθν πλειοψθφοφςα απόφαςθ και τον νικθτι με τον ςυνικθ τρόπο. 12

13 ΑΡΘΡΟ 8: ΑΠΑΓΟΡΕΤΜΕΝΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ Θ απαγορευμζνθ ςυμπεριφορά χωρίηεται ςε δφο κατθγορίεσ, τθν κατθγορία 1 και τθν κατθγορία 2: ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 1 1. Τεχνικζσ με υπερβολικι επαφι αναλόγωσ τθσ περιοχισ του ςτόχου και τεχνικζσ που ζχουν επαφι ςτο λαιμό. 2. Επικζςεισ ςτθ βουβωνικι χϊρα, ςτα χζρια ι ςτα πόδια και ςτουσ ςυνδζςμουσ. 3. Επικζςεισ ςτο πρόςωπο με τεχνικζσ ανοιχτοφ χεριοφ 4. Επικίνδυνεσ ι απαγορευμζνεσ ρίψεισ. ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 2 1. Ρροςποίθςθ ι μεγαλοποίθςθ τραυματιςμοφ 2. Ζξοδοσ από τον αγωνιςτικό χϊρο (JOGAI) που δεν προκαλείται από το αντίπαλο. 3. Οποιαδιποτε επικίνδυνθ ςυμπεριφορά ι ενζργεια από τθν πλευρά ενόσ αγωνιηόμενου θ οποία προκαλεί τον τραυματιςμό του από τον αντίπαλο, ι αποτυχία ςτθ λιψθ κατάλλθλων μζτρων για τθν αυτοπροςταςία του (MUBOBI). 4. Αποφυγι τθσ ςυμπλοκισ ϊςτε να μθ δοκεί θ ευκαιρία ςτον αντίπαλο να ςκοράρει. 5. Ρακθτικότθτα χωρίσ προςπάκεια εμπλοκισ ςτον αγϊνα. 6. Αγκάλιαςμα, πάλθ, ςπρϊξιμο, αρπαγι ι ςτάςθ ςτικοσ με ςτικοσ χωρίσ να ακολουκείται άμεςα από ρίψθ ι άλλθ τεχνικι. 7. Τεχνικζσ οι οποίεσ εκ φφςεωσ δε γίνονται με ζλεγχο ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ αςφάλεια του αντιπάλου και επικίνδυνεσ ανεξζλεγκτεσ επικζςεισ. 8. Ρροςποίθςθ επικζςεων με το κεφάλι, τα γόνατα ι τουσ αγκϊνεσ. 9. Ομιλία με τον αντίπαλο, προκλθτικι ςυμπεριφορά, μθ τιρθςθ των εντολϊν του Διαιτθτι, οποιαδιποτε απρεπισ ςυμπεριφορά προσ τουσ Διαιτθτζσ και γενικά κάκε μθ ενδεδειγμζνθ ςυμπεριφορά. ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ: I. Σο αγϊνιςμα του Καράτε είναι άκλθμα και για αυτό μερικζσ από τισ πιο επικίνδυνεσ τεχνικζσ απαγορεφονται και όλεσ οι υπόλοιπεσ πρζπει να είναι ελεγχόμενεσ. Οι καλά προπονθμζνοι ακλθτζσ μποροφν να απορροφιςουν μεγάλθ ζνταςθ ςτουσ μυσ όπωσ για παράδειγμα ςτθν κοιλιακι χϊρα, ωςτόςο γεγονόσ είναι ότι το κεφάλι, το πρόςωπο, ο λαιμόσ, θ βουβωνικι χϊρα και οι αρκρϊςεισ είναι ιδιαίτερα ευάλωτα ςτουσ τραυματιςμοφσ. Οπότε οποιαδιποτε τεχνικι προκαλζςει τραυματιςμό, μπορεί να τιμωρθκεί, εκτόσ και αν ο ακλθτισ που τραυματίςτθκε προκάλεςε ο ίδιοσ το τραυματιςμό του (MUBOBI). Οι αγωνιηόμενοι πρζπει να εκτελοφν όλεσ τισ τεχνικζσ με πλιρθ ζλεγχο και καλι ςυμπεριφορά. Αν δεν μποροφν, άςχετα με τθ τεχνικι που χρθςιμοποιικθκε, επιβάλλεται προειδοποίθςθ ι ποινι. Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να λαμβάνεται ςτα πρωτακλιματα εφιβων και νζων. II. ΕΠΑΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΠΟ - ΑΝΔΡΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Για τα πρωτακλιματα ανδρϊν γυναικϊν, απαλι πλιρωσ ελεγχόμενθ επαφι ςτο πρόςωπο, ςτο κεφάλι και ςτον αυχζνα επιτρζπεται, ενϊ απαγορεφεται ςτο λαιμό. Ο Διαιτθτισ δίνει μία προειδοποίθςθ (Chukoku), εφόςον κρίνει ότι θ επαφι είναι πολφ δυνατι, χωρίσ όμωσ να ςτερεί από τον ακλθτι τθ δυνατότθτα να κερδίςει. Μία δεφτερθ επαφι κάτω από τισ ίδιεσ ςυνκικεσ τιμωρείται με Keikoku. ε περίπτωςθ τρίτθσ επαφισ με τον ίδιο τρόπο, δίνεται Hansoku Chui. Οποιαδιποτε νζα 13

14 παράβαςθ, ακόμα και αν ζχει ελάχιςτθ επιρροι ςτθν δυνατότθτα του αντιπάλου να κερδίςει, τιμωρείται με Hansoku. III. IV. ΕΠΑΦΗ ΣΟ ΠΡΟΩΠΟ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ Για τα πρωτακλιματα νζων και εφιβων, δεν επιτρζπεται καμία επαφι ςτο πρόςωπο, ςτο κεφάλι και ςτον αυχζνα (ςυμπεριλαμβανόμενθσ και τθσ μάςκασ προςϊπου) με τεχνικζσ χεριϊν. Οποιαδιποτε επαφι, άςχετα πόςο απαλι είναι, κα τιμωρείται, όπωσ αναφζρεται ςτθν παράγραφο ΙΙ ανωτζρω, εκτόσ αν προκλικθκε από τον αποδζκτθ τθσ τεχνικισ (MUBOBI). Σα λακτίςματα jodan μποροφν να ζχουν απλι επιδερμικι επαφι και να κεωρθκοφν ζγκυρα. ε περίπτωςθ που κάποια τεχνικι κεωρθκεί ωσ κάτι περιςςότερο από απλι επιδερμικι επαφι, επιβάλλεται ποινι ι προειδοποίθςθ εκτόσ αν προκλικθκε από τον αποδζκτθ τθσ τεχνικισ (MUBOBI). Ο Διαιτθτισ πρζπει ςυνεχϊσ να παρακολουκεί τον τραυματιςμζνο ακλθτι. Μία μικρι κακυςτζρθςθ επιτρζπει τθν εκδιλωςθ κάποιων ςυμπτωμάτων όπωσ για παράδειγμα αιμορραγία μφτθσ. Θ παρατιρθςθ επίςθσ κα αποκαλφψει κάκε προςπάκεια του αγωνιηόμενου να μεγαλοποιιςει ζναν ελαφρφ τραυματιςμό ζτςι ϊςτε να κερδίςει τακτικό πλεονζκτθμα. Παραδείγματα αποτελοφν το βίαιο φφςθμα μιασ χτυπθμζνθσ μφτθσ ι το άγριο τρίψιμο του προςϊπου. V. Οι Διαιτθτζσ πρζπει να λαμβάνουν υπόψθ τουσ τραυματιςμοφσ που προχπάρχουν πριν να επιβάλουν οποιαδιποτε ποινι, δεδομζνου ότι παλιοί τραυματιςμοί μπορεί να προκαλζςουν ςυμπτϊματα τόςο ζντονα ϊςτε μια απλι επαφι να μοιάηει ωσ υπερβολικι. Για παράδειγμα, απλι επαφι μπορεί να αναγκάςει τον αγωνιηόμενο να εγκαταλείψει τον αγϊνα, λόγω προθγοφμενου τραυματιςμοφ. Πριν από τθν ζναρξθ ενόσ αγϊνα, ο Διαχειριςτισ του Tatami (Tatami Manager) πρζπει να εξετάςει τισ ιατρικζσ κάρτεσ και να ςιγουρευτεί ότι οι ακλθτζσ είναι ςε κζςθ να αγωνιςτοφν. Ο Διαιτθτισ πρζπει επίςθσ να ενθμερωκεί για όλουσ τουσ προθγοφμενουσ τραυματιςμοφσ του αγωνιηόμενου. VI. VII. VIII. Οι ακλθτζσ που μεγαλοποιοφν τον τραυματιςμό τουσ με ςκοπό να τιμωρθκεί από το Διαιτθτι ο αντίπαλόσ τουσ δζχονται άμεςα ποινζσ, όπωσ για παράδειγμα ςε περίπτωςθ που κρατοφν το πρόςωπό τουσ και παραπατοφν ι πζφτουν αδικαιολόγθτα ςτο πάτωμα. Προςποίθςθ ανφπαρκτου τραυματιςμοφ αποτελεί ςοβαρι παράβαςθ των κανονιςμϊν. Aγωνιηόμενοσ που προςποιείται τραυματιςμό τιμωρείται με Shikkaku, όπωσ για παράδειγμα εάν καταρρζει και κυλιζται ςτο πάτωμα ενϊ ςτθ ςυνζχεια ο επίςθμοσ Ιατρόσ δε βρίςκει ενδείξεισ τραυματιςμοφ που να δικαιολογοφν μία τζτοια αντίδραςθ. Μεγαλοποίθςθ τραυματιςμοφ που ιδθ υπάρχει, κεωρείται λιγότερο ςθμαντικό παράπτωμα αλλά και πάλι είναι απαράδεκτθ ςυμπεριφορά και για αυτό ςτθ πρϊτθ περίπτωςθ μεγαλοποίθςθσ τραυματιςμοφ κα επιβάλλεται ελάχιςτθ ποινι HANSOKU CHUI. ε περιπτϊςεισ που θ μεγαλοποίθςθ τραυματιςμοφ είναι ςοβαρι όπωσ όταν ο ακλθτισ αντιδρά ζντονα, πζφτει ςτο πάτωμα, ςθκϊνεται και ξαναπζφτει και οφτω κακεξισ μπορεί να επιβλθκεί κατευκείαν Hansoku, ανάλογα τθσ ςοβαρότθτασ τθσ παράβαςθσ. IX. Όταν επιβάλλεται Shikkaku, λόγω προςποίθςθσ τραυματιςμοφ, ο αγωνιηόμενοσ απομακρφνεται από τον αγωνιςτικό χϊρο και τίκεται ςτα χζρια τθσ Ιατρικισ Επιτροπισ (Medical Commission) τθσ Παγκόςμιασ Ομοςπονδίασ Καράτε, θ οποία και πραγματοποιεί αμζςωσ ιατρικι εξζταςθ. Θ Ιατρικι Επιτροπι (Medical Commission) κα δϊςει τθν ζκκεςι τθσ ςτθν Επιτροπι Διαιτθςίασ (Referee Commission), πριν από το τζλοσ του πρωτακλιματοσ. Προςποίθςθ τραυματιςμοφ ςυνεπάγεται ποινι πολφ αυςτθρι, μζχρι και ιςόβιο αποκλειςμό ςε περίπτωςθ επαναλαμβανόμενων προςποιιςεων τραυματιςμοφ. X. Ο λαιμόσ είναι ιδιαίτερα ευαίςκθτθ περιοχι και ακόμα και μια ελαφριά επαφι ςυνεπάγεται προειδοποίθςθ ι ποινι, εκτόσ αν προκλικθκε από τον αποδζκτθ τθσ τεχνικισ (MUBOBI). 14

15 XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. Οι τεχνικζσ ρίψθσ χωρίηονται ςε δφο τφπουσ: Οι κλαςςικζσ τεχνικζσ ςαρϊματοσ ποδιοφ του Karate όπωσ το Ashi Barai, Ko Uchi Gari κ.τ.λ. κατά τισ οποίεσ ο ακλθτισ χάνει τθν ιςορροπία του ι πζφτει χωρίσ να προθγείται πιάςιμο και οι τεχνικζσ κατά τισ οποίεσ προθγείται πιάςιμο ι εγκλωβιςμόσ του αντιπάλου. Σο ςθμείο περιςτροφισ δζν πρζπει να βρίςκεται πάνω από το επίπεδο τθσ ηϊνθσ του ακλθτι που εκτελεί τθν τεχνικι ρίψθσ και ο αντίπαλοσ πρζπει να ςυγκρατείται ϊςτε να πζφτει με αςφαλι τρόπο. Απαγορεφονται ρθτϊσ οι ρίψεισ πάνω από τον ϊμο όπωσ για παράδειγμα το seio nage, kata garuma κ.τ.λ. κακϊσ και οι λεγόμενεσ τεχνικζσ «αυτοκυςίασ» όπωσ το tomoe nage, sumi gaeshi κ.τ.λ. Επίςθσ απαγορεφεται θ αρπαγι του αντιπάλου κάτω από τθν μζςθ, άρςθ και ρίψθ ι θ αρπαγι και τράβθγμα των ποδιϊν του. ε περίπτωςθ που κάποιοσ ακλθτισ τραυματιςτεί λόγω ρίψθσ, οι Κριτζσ αποφαςίηουν εάν πρζπει να επιβάλουν κάποια ποινι. Απαγορεφονται οι τεχνικζσ με ανοιχτό χζρι ςτο πρόςωπο, κακϊσ είναι ιδιαίτερα επικίνδυνεσ για τθν όραςθ του αντιπάλου. JOGAI δίνεται όταν ζνα πόδι ι ζνα οποιοδιποτε ςθμείο του ςϊματοσ του ακλθτι ακουμπιςει ζξω από τον αγωνιςτικό χϊρο. Εξαίρεςθ αποτελεί θ περίπτωςθ όπου ο ακλθτισ ςπρϊχνεται ι ρίχνεται εκτόσ αγωνιςτικοφ χϊρου. θμειϊςτε ότι ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ JOGAI πρζπει να επιβλθκεί προειδοποίθςθ. Ο οριςμόσ του JOGAI δεν είναι πλζον επαναλαμβανόμενεσ ζξοδοι αλλά απλϊσ ζξοδοσ που δεν προκλικθκε από τον αντίπαλο. Αγωνιηόμενοσ που εκτελεί ζγκυρθ τεχνικι και βγαίνει εκτόσ αγωνιςτικοφ χϊρου πρίν ο Διαιτθτισ φωνάξει YAME παίρνει τον βακμό και θ ζξοδοσ δεν λαμβάνεται υπόψθ. Αν θ τεχνικι αποτφχει τότε θ ζξοδοσ λαμβάνεται υπόψθ και δίνεται Jogai. Αν ο ΑΟ βγεί αμζςωσ αφοφ ςκοράρει ο ΑΚΑ, τότε το YAME λζγεται αμζςωσ με το ςκορ οπότε θ ζξοδοσ του ΑΟ δε καταγράφεται. Αν ο ΑΟ βγαίνει ι ζχει ιδθ βγει όταν ο ΑΚΑ ςκοράρει (με τον ΑΚΑ εντόσ αγωνιςτικοφ χϊρου), τότε ο βακμόσ του ΑΚΑ μετράει και θ ζξοδοσ του ΑΟ τιμωρείται. Είναι ςθμαντικό να κατανοθκεί ότι θ «Αποφυγι Αγϊνα» αναφζρεται ςτθν κατάςταςθ όπου ο αγωνιηόμενοσ προςπακϊντασ να κερδίςει χρόνο ςυμπεριφζρεται ζτςι ϊςτε να μθν επιτρζπει ςτον αντίπαλο να εκτελζςει τεχνικζσ. τουσ ακλθτζσ που οπιςκοχωροφν ςυςτθματικά χωρίσ αντεπίκεςθ, πιάνουν, αγκαλιάηουν, βγαίνουν από τον αγωνιςτικό χϊρο με ςκοπό να μθν επιτρζψουν ςτον αντίπαλο τθν εκτζλεςθ τεχνικϊν πρζπει να επιβάλλονται προειδοποιιςεισ ι ποινζσ. Αυτι θ παράβαςθ ςυμβαίνει ςυχνά κατά τα τελευταία δευτερόλεπτα του αγϊνα. Αν θ παράβαςθ ςυμβεί 10 ι και παραπάνω δευτερόλεπτα πριν από τθ λιξθ του αγϊνα και ο ακλθτισ δεν ζχει προθγοφμενεσ ποινζσ κατθγορίασ 2, ο Διαιτθτισ οφείλει να επιβάλλει παρατιρθςθ (Chukoku) ςτον ακλθτι. Αν υπάρχει προθγοφμενθ παράβαςθ ι παραβάςεισ κατθγορίασ 2 τότε επιβάλλεται KEIKOKU. Όμωσ, εάν υπολείπονται λιγότερα από 10 δευτερόλεπτα μζχρι τθ λιξθ του αγϊνα, ο Διαιτθτισ τιμωρεί τον υπαίτιο με HANSOKU CHUI (άςχετα αν υπάρχει ι όχι προθγοφμενθ ποινι KEIKOKU). Εάν υπάρχει προθγοφμενθ ποινι κατθγορίασ 2 HANSOKU CHUI τότε ο Διαιτθτισ κα τιμωριςει τον υπαίτιο με ποινι Hansoku και κα δϊςει τθ νίκθ ςτον αντίπαλο. Ωςτόςο, ο Διαιτθτισ πρζπει να είναι ςίγουροσ ότι ο αγωνιηόμενοσ δεν οπιςκοχωρεί αμυνόμενοσ λόγω παράτολμθσ και επικίνδυνθσ ςυμπεριφοράσ του αντιπάλου. αυτιν τθν περίπτωςθ, ο Διαιτθτισ επιβάλλει παρατιρθςθ ι ποινι ςτον επιτικζμενο. Θ πακθτικότθτα αναφζρεται ςτισ περιπτϊςεισ οποφ ο ζνασ ι και οι δφο αγωνιηόμενοι δεν επιχειροφν να ανταλλάξουν επικζςεισ για μια εκτεταμζνθ χρονικι περίοδο. Ζνα παράδειγμα MUBOBI είναι όταν ζνασ αγωνιηόμενοσ εξαπολφει επίκεςθ χωρίσ να ενδιαφζρεται για τθν προςωπικι του αςφάλεια. Οριςμζνοι ακλθτζσ εκτελοφν μια τεχνικι χωρίσ να μποροφν να αποκροφςουν μια ενδεχόμενθ αντεπίκεςθ. Σζτοιεσ ανοιχτζσ επικζςεισ 15

16 αποτελοφν περίπτωςθ MUBOBI και δε ςκοράρουν. Με κεατρικό τρόπο, πολλοί αγωνιηόμενοι κάνουν απότομθ μεταβολι με χειρονομίεσ νίκθσ κάκε φορά που κρίνουν ότι ςκοράριςαν. Ζτςι χάνουν τθν ετοιμότθτά τουσ και το Zanshin προσ τον αντίπαλό τουσ. κοπόσ τθσ τακτικισ αυτισ είναι να τραβιξουν τθν προςοχι του Διαιτθτι ςτθν τεχνικι τουσ. Αυτι είναι ξεκάκαρθ κίνθςθ mubobi. Εάν ζνασ ακλθτισ δεχτεί δυνατό χτφπθμα και/ι τραυματιςτεί από δικό του λάκοσ, ο Διαιτθτισ επιβάλλει παρατιρθςθ ι ποινι κατθγορίασ 2 ςτον υπαίτιο χωρίσ να δϊςει ποινι ςτον αντίπαλό του. XIX. Οποιαδιποτε απρεπισ ςυμπεριφορά από ζνασ μζλοσ επίςθμθσ αποςτολισ, μπορεί να επιφζρει αποκλειςμό ενόσ ακλθτι, ολόκλθρθσ τθσ ομάδασ ι και τθσ ίδιασ τθσ αποςτολισ από τθν διοργάνωςθ. ΑΡΘΡΟ 9: ΠΟΙΝΕ (CHUKOKU) : Ρροειδοποίθςθ (CHUKOKU) επιβάλλεται τθν πρϊτθ φορά που ςυμβαίνει μια μικρι παράβαςθ τθσ αντίςτοιχθσ κατθγορίασ. KEIKOKU : HANSOKU-CHUI : HANSOKU : SHIKKAKU : Keikoku επιβάλλεται για μια μικρι παράβαςθ για τθν οποία ζχει ιδθ επιβλθκεί προειδοποίθςθ, ι για παραβάςεισ όχι αρκετά ςοβαρζσ ϊςτε να επιβλθκεί HANSOKU-CHUI. Ρρόκειται για προειδοποίθςθ αποκλειςμοφ που ςυνικωσ επιβάλλεται για παραβάςεισ που ζχουν ιδθ χρεωκεί με KEIKOKU ςτον ςυγκεκριμζνο αγϊνα αν και μπορεί να επιβλθκεί απευκείασ για ςοβαρζσ παραβάςεισ που δεν αξίηει να τιμωρθκοφν με HANSOKU. Ρρόκειται για ποινι αποκλειςμοφ που επιβάλλεται ςε πολφ ςοβαρζσ παραβάςεισ ι όταν ζνα HANSOKU-CHUI ζχει ιδθ δοκεί. Στουσ ομαδικοφσ αγϊνεσ, θ βακμολογία του υπαίτιου ακλθτι μθδενίηεται και ςτον αντίπαλο του καταγράφονται 8 βακμοί. Είναι ο αποκλειςμόσ από τθ ςυγκεκριμζνθ διοργάνωςθ, αγϊνιςμα ι ματσ. Ρροκειμζνου να κακοριςτεί θ εμβζλεια του SHIKKAKU, ηθτείται θ ςυμβουλι τθσ Επιτροπισ Διαιτθςίασ (Referee Commission). SHIKKAKU μπορεί να επιβλθκεί όταν ζνασ αγωνιηόμενοσ δε λαμβάνει υπόψθ τισ εντολζσ του Διαιτθτι, όταν ενεργεί κακόβουλα ι όταν προςβάλει με τθν πράξθ του το γόθτρο και τθν τιμι του Karate-Do, ι όταν άλλεσ ενζργειεσ κεωρείται ότι παραβιάηουν τουσ κανονιςμοφσ και το πνεφμα τθσ διοργάνωςθσ. Στουσ ομαδικοφσ αγϊνεσ, θ βακμολογία του υπαίτιου ακλθτι μθδενίηεται και ςτον αντίπαλο του καταγράφονται 8 βακμοί. 16

17 ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ: I. Τπάρχουν τρείσ βακμίδεσ προειδοποιιςεων: CHUKOKU, KEIKOKU και HANSOKU CHUI. Προειδοποίθςθ είναι μια διορκωτικι κίνθςθ προσ τον αγωνιηόμενο που του κάνει ςαφζσ ότι κάνει παράβαςθ των κανονιςμϊν των αγϊνων, αλλά χωρίσ να επιβάλει άμεςα κάποια ποινι. II. Τπάρχουν δφο βακμίδεσ ποινϊν: HANSOKU και SHIKKAKU, αμφότερεσ προκαλοφν τον αποκλειςμό του αγωνιηόμενου που παραβιάηει τουσ κανονιςμοφσ από α) τον αγϊνα (HANSOKU) ι β) όλθ τθν διοργάνωςθ (SHIKKAKU) και πικανι αναςτολι του δικαιϊματοσ να λαμβάνει μζροσ ςε άλλεσ διοργανϊςεισ για μια επιπρόςκετθ χρονικι περίοδο. III. Ποινζσ από τθν κατθγορία 1 δεν μποροφν να ςυςχετιςκοφν με αυτζσ τθσ κατθγορίασ 2. IV. Προειδοποίθςθ μπορεί να επιβλθκεί άμεςα για παραβίαςθ κανονιςμϊν και όταν θ ίδια παράβαςθ επαναλαμβάνεται, οι προειδοποιιςεισ και ποινζσ που επιβάλλονται γίνονται όλο και πιο αυςτθρζσ. Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατό να γίνουν προειδοποιιςεισ ι να δοκεί ποινι για υπερβολικι επαφι και ςτθ ςυνζχεια να ξαναγίνουν προειδοποιιςεισ ίδιασ βακμίδασ για μια δεφτερθ υπερβολικι επαφι. V. CHUKOKU επιβάλλεται ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ παράβαςθσ θ οποία όμωσ δεν μειϊνει τισ πικανότθτεσ του αντιπάλου να διεκδικιςει τθ νίκθ. VI. VII. VIII. IX. Keikoku επιβάλλεται όταν, ςφμφωνα με τθν άποψθ των Κριτϊν, το ςφάλμα του ακλθτι μειϊνει ελαφρά τισ πικανότθτεσ του αντιπάλου να διεκδικιςει τθ νίκθ. Ζνα Hansoku Chui επιβάλλεται είτε άμεςα είτε μετά από Keikoku, όταν ςφμφωνα με τθν άποψθ των Κριτϊν, το ςφάλμα του ακλθτι μειϊνει ςθμαντικά τισ πικανότθτεσ του αντιπάλου να διεκδικιςει τθ νίκθ. Hansoku επιβάλλεται μετά από επαναλαμβανόμενεσ παραβάςεισ, αλλά επίςθσ μπορεί να επιβλθκεί άμεςα για ςοβαρζσ παραβάςεισ του κανονιςμοφ. Χρθςιμοποιείται όταν, ςφμφωνα με τθν άποψθ των Κριτϊν, το ςφάλμα του ακλθτι μθδενίηει τισ πικανότθτεσ του αντιπάλου να διεκδικιςει τθ νίκθ. Κάκε αγωνιηόμενοσ που παίρνει Hansoku επειδι προκάλεςε τραυματιςμοφσ και ςφμφωνα με τθ γνϊμθ των Κριτϊν και του Διαχειριςτι του Tatami (Tatami Manager), ζδραςε απερίςκεπτα ι επικίνδυνα ι επειδι δε διακζτει τισ απαραίτθτεσ ικανότθτεσ αυτοελζγχου που απαιτοφνται ςε μια διοργάνωςθ τθσ WKF, κα αναφζρεται ςτθν Επιτροπι Διαιτθςίασ (Referee Commission). H Επιτροπι Διαιτθςίασ κα αποφαςίςει εάν ο αγωνιηόμενοσ πρζπει να αποκλειςτεί από τουσ υπόλοιπουσ αγϊνεσ τθσ διοργάνωςθσ και/ι από επόμενεσ διοργανϊςεισ. X. Shikkaku μπορεί να επιβλθκεί άμεςα, χωρίσ προθγοφμενθ προειδοποίθςθ, ακόμα και ςε περίπτωςθ που υπαίτιοσ δεν είναι ο ίδιοσ ο αγωνιηόμενοσ. Αρκεί ο προπονθτισ ι οποιοδιποτε άλλο μζλοσ τθσ αποςτολισ, ακλθτισ ι όχι, να ςυμπεριφερκεί ζτςι ϊςτε να προςβάλλει το γόθτρο και τθν τιμι του Karate-Do. Εφόςον ο Διαιτθτισ εκτιμιςει ότι ζνασ ακλθτισ ενεργεί κακόβουλα, ανεξάρτθτα από τον αν προκάλεςε ι όχι τραυματιςμό ςτον αντίπαλό του, θ πιο κατάλλθλθ ποινι είναι το Shikkaku και όχι το Hansoku. XI. Θ ανακοίνωςθ του Shikkaku πρζπει να γίνεται δθμόςια. 17

18 ΑΡΘΡΟ 10: ΑΣΤΦΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΣΡΑΤΜΑΣΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΓΨΝΕ 1. KIKEN ι αποκλειςμόσ είναι θ απόφαςθ που δίνεται όταν κάποιοσ αγωνιηόμενοσ ι αγωνιηόμενοι δεν παρουςιαςτοφν ςτον αγϊνα όταν τουσ καλζςουν, αδυνατοφν να ςυνεχίςουν, εγκαταλείπουν τον αγϊνα ι αποςφρονται κατ εντολι του Διαιτθτι. Λόγοσ τθσ εγκατάλειψθσ είναι και οποιοςδιποτε τραυματιςμόσ μθ οφειλόμενοσ ςε ενζργειεσ του αντιπάλου. 2. Αν δφο αγωνιηόμενοι τραυματίςουν ο ζνασ τον άλλο ι υποφζρουν από προθγοφμενο τραυματιςμό και κρικοφν από το Ιατρό τθσ Διοργάνωςθσ ανίκανοι να ςυνεχίςουν, θ νίκθ δίνεται ςτον ακλθτι με τουσ περιςςότερουσ πόντουσ μζχρι εκείνθ τθ ςτιγμι. Στουσ ατομικοφσ αγϊνεσ ςε περίπτωςθ ιςοπαλίασ, θ ζκβαςθ του αγϊνα κρίνεται με απόφαςθ Hantei. Στουσ ομαδικοφσ αγϊνεσ ο Διαιτθτισ ανακοινϊνει τθν ιςοπαλία (HIKIWAKE). Αν κάτι τζτοιο ςυμβεί ςτον επιπρόςκετο κακοριςτικό αγϊνα τότε θ ζκβαςθ του αγϊνα κα κρικεί με απόφαςθ Hantei. 3. Τραυματιςμζνοσ αγωνιηόμενοσ ο οποίοσ ζχει κρικεί από το Ιατρό τθσ Διοργάνωςθσ ανίκανοσ να αγωνιςκεί, δεν μπορεί να αγωνιςτεί ξανά ςτο ίδιο αγϊνιςμα. 4. Τραυματιςμζνοσ αγωνιηόμενοσ ο οποίοσ ζχει κερδίςει αγϊνα με αποκλειςμό εξαιτίασ του τραυματιςμοφ του δεν μπορεί να αγωνιςτεί ξανά χωρίσ τθν άδεια του Ιατροφ. Σε περίπτωςθ που ξανατραυματιςτεί, μπορεί να κερδίςει και δεφτερο αγϊνα με αποκλειςμό, αλλά αμζςωσ μετά αποςφρεται από τουσ αγϊνεσ Kumite για τθ ςυγκεκριμζνθ διοργάνωςθ. 5. Σε περίπτωςθ τραυματιςμοφ, ο Διαιτθτισ οφείλει να ςταματιςει αμζςωσ τον αγϊνα και να καλζςει το Ιατρό. Ο Ιατρόσ είναι αρμόδιοσ μόνο για τθ διάγνωςθ και τθν περίκαλψθ του τραφματοσ. 6. Σε περίπτωςθ τραυματιςμοφ κατά τθν διάρκεια του αγϊνα, θ ιατρικι βοικεια πρζπει να διαρκεί το πολφ 3 λεπτά. Εφόςον δεν ολοκλθρωκεί μζςα ςε αυτό το χρονικό περικϊριο, ο Διαιτθτισ πρζπει να κρίνει εάν ο ακλθτισ είναι ςε κζςθ να ςυνεχίςει τον αγϊνα (άρκρο 13, παράγραφοσ 9d) ι απαιτείται περαιτζρω ιατρικι βοικεια. 7. Οποιοςδιποτε αγωνιηόμενοσ πζςει, τον ρίξουν ι βρεκεί ςτο ζδαφοσ μετά από κάποιο δυνατό χτφπθμα και δε ςθκωκεί εντελϊσ όρκιοσ εντόσ δζκα δευτερολζπτων, κεωρείται ανίκανοσ να ςυνεχίςει τον αγϊνα και αποςφρεται από όλουσ τουσ αγϊνεσ Kumite τθσ διοργάνωςθσ. Σε περίπτωςθ που ο αγωνιηόμενοσ πζςει, τον ρίξουν ι βρεκεί ςτο ζδαφοσ μετά από κάποιο δυνατό χτφπθμα και δε ςθκωκεί όρκιοσ αμζςωσ, ο Διαιτθτισ ειδοποιεί το χρονομζτρθ (Timekeeper) με τθ ςφυρίχτρα του και ανάταςθ του χεριοφ του για τθν ζναρξθ των 10 δευτερολζπτων και καλεί ταυτόχρονα το γιατρό όπωσ ςτο ςθμείο 5 ανωτζρω. Ο χρονομζτρθσ ςταματά το ρολόι όταν ο Διαιτθτισ ςθκϊςει το χζρι του. Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ όπου ο χρόνοσ των 10 δευτερολζπτων ζχει ξεκινιςει κα πρζπει να ηθτθκεί από τον Ιατρό να εξετάςει τον αγωνιηόμενο. Για κάκε περιςτατικό ςχετικό με τον κανόνα των 10 δευτερολζπτων θ εξζταςθ του ακλθτι μπορεί να γίνει πάνω ςτο tatami. 18

19 ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ: I. Όταν ο Ιατρόσ κρίνει κάποιον αγωνιηόμενο ανίκανο να ςυνεχίςει, πρζπει να γίνει θ αντίςτοιχθ καταχϊρθςθ ςτθν κάρτα του ακλθτι. Ο βακμόσ ανικανότθτασ ανακοινϊνεται με ςαφινεια ςτα υπόλοιπα χιματα Διαιτθτϊν (Refereeing Panels). II. III. IV. Ζνασ αγωνιηόμενοσ μπορεί να νικιςει με αποκλειςμό του αντιπάλου για ςυρροι μικρϊν παραβάςεων από τθν κατθγορία 1. Είναι πικανό ο νικθτισ να μθν ζχει υποςτεί ςοβαρό τραυματιςμό. Δεφτερθ νίκθ με τον ίδιο τρόπο επιβάλλει τθν απόςυρςθ του ακλθτι ακόμα και αν αυτόσ είναι ςωματικά ικανόσ να ςυνεχίςει. Ο Διαιτθτισ οφείλει να καλεί το γιατρό όταν κάποιοσ ακλθτισ είναι τραυματιςμζνοσ και χρειάηεται ιατρικι βοικεια ςθκϊνοντασ το χζρι του και φωνάηοντασ «ΓΙΑΣΡΟ». Εφόςον είναι ςε κζςθ να κινθκεί ο τραυματιςμζνοσ ακλθτισ, κα πρζπει να οδθγείται ζξω από το tatami για εξζταςθ και παροχι πρϊτων βοθκειϊν από τον Ιατρό. V. Ο Ιατρόσ υποχρεοφται να κάνεισ ςυςτάςεισ ςχετικζσ μόνο με τθν ιατρικι αντιμετϊπιςθ του ςυγκεκριμζνου τραυματιςμζνου ακλθτι. VI. VII. VIII. τον κανονιςμό των Δζκα δευτερολζπτων, ο χρόνοσ υπολογίηεται από ειδικό Χρονομζτρθ (Timekeeper) επιφορτιςμζνο με τθν υποχρζωςθ αυτι. Προειδοποιθτικό θχθτικό ςιμα δίνεται ςτα 7 δευτερόλεπτα, το οποίο ακολουκείται από το θχθτικό ςιμα λιξθσ των 10 δευτερολζπτων. Ο Χρονομζτρθ (Timekeeper) ξεκινά να μετρά μόνο μετά από ςιμα του Διαιτθτι και ςταματά μόλισ ο αγωνιηόμενοσ ςθκωκεί εντελϊσ όρκιοσ και ο Διαιτθτισ ςθκϊςει το χζρι του. Οι Κριτζσ αποφαςίηουν για τθν νίκθ με βάςθ το HANSOKU, KIKEN, ι SHIKKAKU ανάλογα με τθν περίπτωςθ. τουσ ομαδικοφσ αγϊνεσ, εφόςον ςε ζναν ακλθτι κάποιασ ομάδασ επιβλθκεί Kiken, ι αποκλειςτεί (HANSOKU ι SHIKKAKU), μθδενίηεται θ βακμολογία του για το ςυγκεκριμζνο αγϊνα και καταγράφονται 8 πόντοι ςτον αντίπαλό του. ΑΡΘΡΟ 11: ΕΠΙΗΜΗ ΕΝΣΑΗ 1. Κανείσ δεν μπορεί να διαμαρτυρθκεί ςτο Σχιμα τθσ Διαιτθςίασ (Refereeing Panel) για κάποια απόφαςθ. 2. Αν κάποια απόφαςθ τθσ Διαιτθςίασ παρεκκλίνει από τουσ κανονιςμοφσ, μόνο ο Ρρόεδροσ τθσ κάκε Ομοςπονδίασ ι ο επίςθμοσ αντιπρόςωποσ ζχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ζνςταςθ. 3. Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ςε μορφι γραπτισ αναφοράσ αμζςωσ μετά τθ λιξθ του αγϊνα ςτον οποίο δθμιουργικθκε (εξαίρεςθ αποτελεί μόνο θ ζνςταςθ εκείνθ θ οποία αφορά διοικθτικι δυςλειτουργία. Ο Διαχειριςτισ του Tatami (Tatami Manager) πρζπει να ενθμερωκεί αμζςωσ ςε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί κάποια διοικθτικι δυςλειτουργία). 19

20 4. Θ ζνςταςθ πρζπει να υποβλθκεί ςε κάποιον αντιπρόςωπο τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων (Appeals Jury). Σε εφλογο χρόνο, θ Επιτροπι Ενςτάςεων (Appeals Jury) επανεξετάηει τισ ςυνκικεσ που οδιγθςαν ςτθν απόφαςθ για ζνςταςθ. Λαμβάνοντασ υπόψθ όλα τα διακζςιμα ςτοιχεία, ςυντάςςουν αναφορά και εξουςιοδοτοφνται να προβοφν ςε ενζργειεσ ανάλογεσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατάςταςθσ. 5. Κάκε ζνςταςθ ςχετικι με τθν εφαρμογι των κανονιςμϊν πρζπει να γίνεται ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που προβλζπει θ WKF EC. Ρρζπει να υποβλθκεί γραπτϊσ και υπογράφεται από τον επίςθμο αντιπρόςωπο τθσ ομάδασ ι των αγωνιηομζνων. 6. Αυτόσ που κατακζτει τθν ζνςταςθ πρζπει να καταβάλει το Ραράβολο Ζνςταςθσ που προβλζπει θ WKF EC και μαηί με τθν ζνςταςθ να καταχωρθκεί παρουςία αντιπρόςωπου τθσ Επιτροπι Ενςτάςεων (Appeals Jury). 7. φνκεςθ τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων Θ Επιτροπι Ενςτάςεων (Appeals Jury) αποτελείται από τρείσ ανϊτερουσ αντιπροςϊπουσ διαιτθςίασ διοριςμζνουσ από τθν Επιτροπι Διαιτθςίασ (Referee Commission). Δεν κα διορίηονται δφο άτομα από τθν ίδια Εκνικι Ομοςπονδία. Θ Επιτροπι Διαιτθςίασ (Referee Commission) πρζπει επίςθσ να διορίςει τρία επιπρόςκετα μζλθ αρικμθμζνα από το 1 ζωσ το 3 ϊςτε να αντικαταςτιςει αυτόματα οποιοδιποτε αρχικό μζλοσ τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων (Appeals Jury) δθμιουργιςει ςφγκρουςθ ςυμφερόντων λόγω εκνικότθτασ, ςυγγζνειασ θ άλλθσ ςχζςθσ με τα άτομα που ςχετίηονται με τθν ζνςταςθ, ςυμπεριλαμβανομζνου και του Σχιματοσ τθσ Διαιτθςίασ (Refereeing Panel) που ςχετίηεται με το ςυμβάν. 8. Διαδικαςία αξιολόγθςθσ ενςτάςεων Είναι ευκφνθ τθσ ομάδασ που δζχεται τθν ζνςταςθ να ςυγκαλζςει τθν Επιτροπι Ενςτάςεων (Appeals Jury) και να κατακζςει ςτον Ταμία (Treasurer) το ανάλογο Ραράβολο Ζνςταςθσ που απαιτείται. Αφοφ ςυγκλθκεί, θ Επιτροπι Ενςτάςεων (Appeals Jury) άμεςα διεξάγει τζτοιεσ ανακρίςεισ και ζρευνεσ που κρίνει αναγκαίεσ ϊςτε να τεκμθριωκεί θ ουςία τθσ ζνςταςθσ. Κακζνα από τα τρία μζλθ είναι υποχρεωμζνο να δϊςει τθν ετυμθγορία του/τθσ για τθν εγκυρότθτα τθσ ζνςταςθσ. Οι αποχζσ δεν είναι αποδεκτζσ. 9. Απόρριψθ ζνςταςθσ Αν μια ζνςταςθ βρεκεί αβάςιμθ, θ Επιτροπι Ενςτάςεων (Appeals Jury) διορίηει ζνα από τα μζλθ τθσ για να ενθμερϊςει προφορικά τουσ διαμαρτυρόμενουσ για τθν απόρριψθ τθσ και να ςθμειϊςει το ζγγραφο με τθν λζξθ ΑΡΟΙΦΘΘΚΕ. Στθ ςυνζχεια κακζνα από τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων (Appeals Jury) υπογράφει το ζγγραφο το οποίο παραδίδεται ςτον Ταμία (Treasurer) ο οποίοσ με τθν ςειρά του το προωκεί ςτον Γενικό Γραμματζα (Secretary General). 10. Αποδοχι ζνςταςθσ Αν μια ζνςταςθ γίνει αποδεκτι, τότε θ Επιτροπι Ενςτάςεων (Appeals Jury) ςε ςυνεργαςία με τθν Οργανωτικι Επιτροπι (Organizing Commission) και τθν Επιτροπι Διαιτθςίασ (Referee Commission) παίρνει πρακτικά και άμεςα υλοποιιςιμα μζτρα επανόρκωςθσ όπωσ : Αντιςτροφι προθγοφμενων αποφάςεων που παραβαίνουν τουσ κανονιςμοφσ. 20

21 Ακφρωςθ όλων των αποτελεςμάτων που ζγιναν μετά το ςυμβάν ςτθ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία. Επανάλθψθ όλων των αγϊνων που ζχουν επθρεαςτεί από το περιςτατικό. Ζκδοςθ ειςιγθςθσ προσ τθν Επιτροπι Διαιτθςίασ (Referee Commission) για τθν αξιολόγθςθ ωσ προσ τθν επιβολι κυρϊςεων ςτουσ Διαιτθτζσ που ςχετίηονται με το ςυμβάν. Θ Επιτροπι Ενςτάςεων (Appeals Jury) είναι υπεφκυνθ να κρίνει ορκά και ςυγκροτθμζνα για τα μζτρα που κα λθφκοφν και κα διαταράξουν τθν ομαλι διεξαγωγι τθσ διοργάνωςθσ. Ακφρωςθ όλων των αγϊνων που ζγιναν μετά το ςυμβάν είναι θ τελευταία επιλογι για να ςιγουρευτεί το δίκαιο του αποτελζςματοσ. Διορίηεται ζνα από τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων (Appeals Jury) για να ενθμερϊςει προφορικά τουσ διαμαρτυρόμενουσ για τθν αποδοχι τθσ ενςτάςεωσ και να ςθμειϊςει ςτο ζγγραφο τθν λζξθ ΑΡΟΔΟΧΘ. Στθ ςυνζχεια κακζνα από τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων (Appeals Jury) υπογράφει το ζγγραφο το οποίο παραδίδεται ςτον Ταμία (Treasurer), ο οποίοσ με τθν ςειρά του επιςτρζφει το ποςό που κατατζκθκε ςτουσ διαμαρτυρόμενουσ και τζλοσ προωκεί το ζγγραφο ςτον Γενικό Γραμματζα (Secretary General). 11. Αναφορά Περιςτατικοφ Μετά τον χειριςμό του περιςτατικοφ με τον ανωτζρω προβλεπόμενο τρόπο, το Σχιμα των Ενόρκων (Jury Panel) κα ςυνζλκει εκ νζου και κα εκπονιςει μια απλι ζκκεςθ περιςτατικοφ διαμαρτυρίασ, όπου κα περιγράφονται τα ευριματά τουσ και κα αναφζρονται οι λόγοι για τθν αποδοχι ι απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Θ ζκκεςθ πρζπει να υπογραφεί και από τα τρία μζλθ τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων (Appeals Jury) και να προωκθκεί ςτον Γενικό Γραμματζα (Secretary General). 12. Τποχρεϊςεισ και περιοριςμοί Θ απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων (Appeals Jury) είναι τελικι και μπορεί να ανατραπεί μόνο με απόφαςθ από τθν Εκτελεςτικι Επιτροπι (Executive Committee). Θ Επιτροπι Ενςτάςεων (Appeals Jury) δεν μπορεί να επιβάλει κυρϊςεισ ι τιμωρίεσ. Θ λειτουργία τθσ είναι να κρίνει τθν ουςία τθσ ζνςταςθσ και να εφαρμόςει τα κατάλλθλα διορκωτικά μζτρα τθσ Επιτροπισ Διαιτθςίασ (Referee Commission) και τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ (Organizing Commission) ϊςτε να επανορκϊςουν οποιαδιποτε διαδικαςία δθμιοφργθςε παράβαςθ κανονιςμϊν. ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ: I. Θ ζνςταςθ πρζπει να περιζχει τα ονόματα των αγωνιηομζνων, των παριςτάμενων Κριτϊν και ακριβείσ λεπτομζρειεσ για το κζμα τθσ ζνςταςθσ. Γενικοί ιςχυριςμοί ςχετικοί με τισ γενικζσ προδιαγραφζσ δεν μποροφν να αποτελζςουν ζγκυρθ ζνςταςθ. Θ μζριμνα για τθν εγκυρότθτα τθσ ζνςταςθσ ανικει ςε αυτόν που τθν υποβάλει. II. III. Θ ζνςταςθ κα εξεταςτεί από τθν Επιτροπι Ενςτάςεων (Appeals Jury) και ωσ κομμάτι αυτισ τθσ εξζταςθσ ο Ζνορκοσ (Jury) μελετά τα ςτοιχεία που υποβάλλονται προσ υποςτιριξθ τθσ ζνςταςθσ. Επίςθσ, βλζπει τισ επίςθμεσ βιντεοςκοπιςεισ και ρωτά τουσ παριςτάμενουσ με ςκοπό να κρίνει αντικειμενικά τθν εγκυρότθτα τθσ ζνςταςθσ. Αν θ ζνςταςθ κρικεί ζγκυρθ από τθν Επιτροπι Ενςτάςεων (Appeals Jury) κα λθφκοφν τα κατάλλθλα μζτρα. Επιπλζον, κα λθφκεί κάκε δυνατό μζτρο ϊςτε να αποφευχκεί 21

Γενικό Βιβλίο Κανονιςμϊν

Γενικό Βιβλίο Κανονιςμϊν Γενικό Βιβλίο Κανονιςμϊν 1. Κανόνεσ 1.1 Γενικά Οι παρακάτω κανόνεσ είναι δεςμευτικοί για όλα τα μζλθ του ESL. Όποιοσ εγγράφεται ςτο ESL, δθλϊνει ταυτόχρονα, ότι κατανόθςε τουσ κανονιςμοφσ και ςυμφωνεί

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί WBC. Όροι συμμετοχής

Κανονισμοί WBC. Όροι συμμετοχής Κανονισμοί WBC Όροι συμμετοχής 1.1 Συμμετζχοντεσ 1.1.1 Εκνικά προςόντα/προχποκζςεισ Το WBC (World Barista Championship) είναι ανοιχτό ςτουσ εκνικοφσ πρωτακλθτζσ όπωσ ορίηεται από ζνα WBC επικυρωμζνο εκνικό

Διαβάστε περισσότερα

Επίςημοι Κανονιςμοί Μπόουλινγκ SPECIAL OLYMPICS

Επίςημοι Κανονιςμοί Μπόουλινγκ SPECIAL OLYMPICS Επίςημοι Κανονιςμοί Μπόουλινγκ SPECIAL OLYMPICS ΑΘΛΗΜΑ: ΜΠΟΟΤΛΙΝΓΚ ΜΕΣΑΦΡΑΗ: ΦΕΝΙΑ ΚΑΡΚΑΛΕΣΗ EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: feniakarkaletsi@yahoo.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΣΑΦΡΑΗ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2010 LINK - ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΤ ΜΕΣΑΦΡΑΣΗΚΕ:

Διαβάστε περισσότερα

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Α..Ι.. ΕΚΔΟΗ 3 ΙΟΤΝΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κανονισμός Λειτουργίας Α..Ι.. 1. ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ... 3 ΥΜΡΣΡΥ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ.... 3 ΕΔΤΑ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΗΓΗΗ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΚΣΕΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΘΜΑΤΩΝ: ΘΕΣΕΙΣ & ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΕΡΙΘΕΩΘΤΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ

ΕΙΗΓΗΗ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΚΣΕΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΘΜΑΤΩΝ: ΘΕΣΕΙΣ & ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΕΡΙΘΕΩΘΤΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΡΙΘΕΩΘΤΘΣ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΕΙΗΓΗΗ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΚΣΕΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΘΜΑΤΩΝ: ΘΕΣΕΙΣ & ΡΑΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΕΡΙΘΕΩΘΤΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΗΡΑΓΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΗΡΑΓΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΗΡΑΓΓΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ ΑΠΟ ΣΗ ΔΙΕΛΕΤΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΜΕΣΑΦΕΡΟΤΝ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΑ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 Π Ε Ρ Ι Ε Φ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ποιοι είμαςτε..ςελ.3-4 2. Ειςαγωγι...ςελ.5 3. Είδθ γείωςθσ.ςελ.6-10 4. ΕΛΟΣ HD 384 - Πλεονεκτιματα κεμελιακισ γείωςθσ ςελ.11 5. Η ειδικι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914 ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΑ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ 2011 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν Διοίκθςθ Επιχειριςεων-Μάνατημεντ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ Αρικμόσ Μθτρϊου

Διαβάστε περισσότερα

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα.

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα. Κεφάλαιο 1 ο 1.1 κοπόσ του βιβλίου Κακθμερινά χρθςιμοποιοφμε διάφορεσ υπολογιςτικζσ εφαρμογζσ όπωσ κειμενογράφουσ για να γράφουμε τα κείμενά μασ και πλοθγθτζσ για να εξερευνοφμε το διαδίκτυο. Ζχετε αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΚΕΤΟ ΤΑΞΛΔΛΩΤΛΚΘΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ

ΡΑΚΕΤΟ ΤΑΞΛΔΛΩΤΛΚΘΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ O AΣΦΑΛΛΗΟΜΕΝΟΣ ΡΑΑΚΑΛEITΑΛ ΟΡΩΣ ΔΛΑΒΑΣΕΛ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΛΟ ΡΟΣΕΚΤΛΚΑ και εάν δεν είναι ορκό, παρακαλείται όπωσ το επιςτρζψει άμεςα προσ διόρκωςθ ςτθν πιο κάτω διεφκυνςθ: Marsh Brokers Limited 1 Μιχάλθ Μιχαθλίδθ,

Διαβάστε περισσότερα

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Πίνακασ περιεχομζνων Κεφάλαιο 1 Άρκρο 1 Άρκρο 2 Άρκρο 3 Άρκρο 4 Άρκρο 5 Άρκρο 6 Άρκρο 7 Άρκρο 8 Άρκρο 9 Άρκρο 10 Άρκρο 11 Κεφάλαιο 2 Άρκρο 12 Άρκρο 13 Κεφάλαιο 3 Άρκρο 14

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης Βεληίωζη Αλγορίθμοσ Collaborative Filtering με τρήζη μεθόδων Πολσκριηήριας Ανάλσζης για ηην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΛΑΗ Δ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΡΔΘΤΜΝΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (Σ..Τ.)

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΛΑΗ Δ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΡΔΘΤΜΝΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (Σ..Τ.) ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΛΑΗ Δ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΡΔΘΤΜΝΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (Σ..Τ.) 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ...1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...5 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ...6 1.1 Συμβατικά Στοιχεία...6 1.2

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Αριςτομζνθσ Β. Μανωλάσ

Αριςτομζνθσ Β. Μανωλάσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μοντζλα Διάδοςησ Επιδημιϊν Σε Δίκτυα Υπολογιςτϊν ΔΙΡΛΩΜΑΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Χατηθγιάννθσ: Ραρακαλϊ να πάρουμε τισ κζςεισ μασ. Ραρακαλοφμε τον γραμματζα του Ρολλαπλοφ κζματοσ, τον φίλο Άγγελο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική εργασία

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική εργασία ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Διπλωματική εργασία χεδίαση αεροδυναμικού κελύφους για μη επανδρωμένο όχημα κάθετης προσγείωσης-απογείωσης ΓΚΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΦΑΝΙΑ 2011 1 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑ ΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ "περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.) ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.) Περιεχόμενα 1 ΚΕΨΑΛΑΙΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 3 1.1 ΕΝΟΤΘΤΑ - ΔΙΑΚΙΝΘΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΘ ΡΟΪΟΝΤΫΝ ΡΟΣ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΫΤΘ... 3 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ.

ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ. ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ. ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΔΠΑ Νν 001 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΘΔΗ «ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ελίδα 1 από 60 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 2. ΙΧΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ... 4 ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ...

Διαβάστε περισσότερα

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ Λόψη ζωτικών ςημεύων ςε ενόλικεσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ξεκινϊντασ να γράψω αυτό το βιβλίο, ζνιωςα μζςα μου ότι δεν ζπρεπε να δϊςω ζνα ςτεγνό ιατρικό βιβλίο. Αναλογίςτθκα όλα τα αντίςτοιχα του είδουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑΔΟΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΜΑ "Ανάπτυξθ διαδικτυακισ εφαρμογισ για οπτικοποίθςθ χρονοςειρϊν από βάςεισ δεδομζνων και πρόβλεψθ μελλοντικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Γενικϊν Εξαιρζςεων Παρεχομζνων Καλφψεων

Πίνακασ Γενικϊν Εξαιρζςεων Παρεχομζνων Καλφψεων Πίνακασ Γενικϊν Εξαιρζςεων Παρεχομζνων Καλφψεων Σθσ αςφαλιςτικισ καλφψεωσ εξαιροφνται γενικά οι κίνδυνοι, οι οποίοι προζρχονται ι οφείλονται άμεςα ι ζμμεςα, ολικά ι εν' μζρει ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργαςία. των φοιτθτϊν του Τμιματοσ Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν τθσ Ρολυτεχνικισ Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν

Διπλωματική Εργαςία. των φοιτθτϊν του Τμιματοσ Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν τθσ Ρολυτεχνικισ Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΤΜΘΜΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΚΑΛ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑΣ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΚΑΛ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Διπλωματική Εργαςία των φοιτθτϊν του Τμιματοσ Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Τεχνολογίασ

Διαβάστε περισσότερα