ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),"

Transcript

1 Μαρούσι, ΑΠ.: 692/25 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του Πολιτιστικού Οργανισμού Σαλαμίνας IN MEDIA RES, φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο SALAMIS FM, με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση: α) Της μετάδοσης ραδιοφωνικού προγράμματος και β) της εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία κεραιοσυστήματος, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη : α. Το Ν.4070/2012, «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/2012), ιδίως τα άρθρα 1 παρ.3, 4 παρ.2, 11, 12 στ. ιη, ιθ, κ, 12 εδάφιο λβ, 77 και 80 αυτού, β. το Ν. 2801/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 46/Α/2000), ιδίως το άρθρο 1 παρ. 5 εδ. Α αυτού, ως ισχύει γ. το Ν. 3592/2007, «Συγκέντρωση και Αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 161/Α/2007), ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 11 παρ.3 στοιχ. γ) και παρ. 16 αυτού, δ. το Ν. 2778/1999, «Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας- εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 295/Α/1999), και ειδικότερα το άρθρο 53 παρ. 1,2, ε. το Ν. 2328/1995, «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 159/Α/1995), και ιδίως τα άρθρα 6 παρ.3,4εδ.α,7παρ. 2 εδ. α και 13 αυτού, στ. το Π.Δ. 497/1987, «Κύρωση των Τελικών Πράξεων της Β Συνόδου της Διοικητικής Περιοχικής Συμφωνίας για τη σχεδίαση της Ραδιοφωνίας σε μετρικά κύματα που υπογράφτηκε στην Γενεύη το 1984» (ΦΕΚ 235/Α/87), ζ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 479/75/ Εποπτεία από την ΕΕΤΤ της χρήσης φάσματος από Ρ/Τ σταθμούς», 1

2 η. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 661/2/ Κανονισμός Αδειών Κατασκευών στην Ξηρά, (ΦΕΚ 2529/Β/2012), θ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 479/75/ Εποπτεία από την ΕΕΤΤ της χρήσης φάσματος από Ρ/Τ σταθμούς», ι. την Απόφαση της ΕΕΤΤ 249/115/2002 «Κανονισμός Ακροάσεων για Θέματα Τηλεπικοινωνιών» (ΦΕΚ 642/Β/ ), ια. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 536/175/ , «Συγκρότηση Διαρκών Επιτροπών Ακροάσεων της ΕΕΤΤ και ορισμός των αρμοδιοτήτων αυτών», (ΦΕΚ 477/Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του δημόσιου και Ευρύτερου δημόσιου Τομέα/2009), ως αυτή τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις της ΕΕΤΤ ΑΠ 565/056/ , 637/112/ και 672/4/ , ιβ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 681/22/ με θέμα: «Κλήση σε ακρόαση του Πολιτιστικού Οργανισμού Σαλαμίνας IN MEDIA RES, φορέα του Ρ/Σ με το διακριτικό τίτλο SALAMIS FM με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση: α) Της μετάδοσης ραδιοφωνικού προγράμματος και β) της εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία κεραιοσυστήματος, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας», ιγ. την υπ. αρ. πρ. ΕΕΤΤ 10257/Φ.391/ Πράξη της Διαρκούς Επιτροπής Ακροάσεων περί ορισμού προθεσμίας υποβολής γραπτού υπομνήματος σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 536/175/ , ως ισχύει, ιδ. την υπ αρ. πρ. ΕΕΤΤ 30262/ καταγγελία της ραδιοφωνικής επιχείρησης Μεθάνων Ε.Π.Ε., φορέα του Ρ/Σ με το διακριτικό τίτλο «ΡΑΔΙΟ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ 106.4FM», περί της εμφάνισης παρεμβολών κατά την εκπομπή αυτού εκ της ταυτόχρονης εκπομπής έτερων Ρ/Σ από το νομό Αττικής μεταξύ των οποίων και εκείνης ενός μη νομίμως λειτουργούντος Ρ/Σ από τη Σαλαμίνα, ιε. την υπ αρ. εσωτ. πρ. 556/ Υπηρεσιακή Αναφορά, ως αυτή συντάχθηκε σε συνέχεια του από διενεργηθέντος από αρμόδιο κλιμάκιο του Τμήματος Εποπτείας και Ελέγχου Φάσματος ελέγχου στην ευρύτερη περιοχή της Σαλαμίνας, οπότε και εντοπίσθηκε ραδιοφωνική εκπομπή στη συχνότητα 106.5MHz με το διακριτικό τίτλο SALAMIS FM, προερχόμενη από κεραιοσύστημα τοποθετημένο στην οροφή οικίας επί της συμβολής των οδών Δαιδάλου και Κύμης. Σημειώνεται ότι η εν λόγω εκπομπή ταυτοποιήθηκε ακουστικά με το πρόγραμμα του διαδικτυακού σταθμού με την επωνυμία «SALAMIS FM», φορέας του οποίου είναι ο Πολιτιστικός 2

3 Οργανισμός Σαλαμίνας IN MEDIA RES, ιστ. την υπ αρ. πρ. ΕΕΤΤ 45135/Φ.386/ επιστολή της ΕΕΤΤ προς τον Πολιτιστικό Οργανισμό Σαλαμίνας IN MEDIA RES, φορέα του Ρ/Σ με το διακριτικό τίτλο SALAMIS FM καθώς και προς τον ένοικο της ως άνω οικίας, δια της οποίας η Υπηρεσία μας: Κοινοποίησε στους ως άνω τα αποτελέσματα του υπό στοιχείο ιε. ελέγχου, και κάλεσε αυτούς όπως, εντός τριών ημερών από την επίδοση της συγκεκριμένης επιστολής, αποκαταστήσουν τη νομιμότητα διακόπτοντας τη συγκεκριμένη ραδιοφωνική εκπομπή και απεγκαθιστώντας το εντοπισθέν κεραιοσυύστημα, ιζ. τις υπ αρ και 5378 Εκθέσεις Επίδοσης της Δικ. Επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών κ. Α. Κάρλου σύμφωνα με το περιεχόμενο των οποίων η ως άνω επιστολή επιδόθηκε στις στο συγκεκριμένο Πολιτιστικό Οργανισμό ενώ καθώς δεν ανευρέθη ο ιδιοκτήτης της εν λόγω οικίας θυροκολλήθηκε την ίδια ημερομηνία, ιη. το γεγονός της μη απόκρισης των ανωτέρω στην υπό στοιχείο ιστ. επιστολή, ιθ. το γεγονός ότι εξ όσων προεκτέθηκαν τεκμαίρεται η κατ εξακολούθηση πραγματοποίηση από τον Πολιτιστικό Οργανισμό Σαλαμίνας IN MEDIA RES, φορέα του Ρ/Σ με το διακριτικό τίτλο SALAMIS FM ραδιοφωνικής εκπομπής μη εμπίπτουσας στον κατάλογο του Ε.Σ.Ρ. με τους νομίμως λειτουργούντες Ρ/Σ του νομού Αττικής, από κεραιοσύστημα για το οποίο δεν έχουν τηρηθεί οι νόμιμες προϋποθέσεις εγκατάστασης τοποθετημένο επί οικίας αγνώστου ιδιοκτησίας, κ. την υπ αρ. πρ. ΕΕΤΤ 12575/Φ.600/ Πράξη Διεξαγωγής Ακρόασης του Προέδρου της ΕΕΤΤ, δια της οποίας κλήθηκε o Πολιτιστικός Οργανισμός Σαλαμίνας IN MEDIA RES, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, φορέας του Ρ/Σ με το διακριτικό τίτλο SALAMIS FM, σε ακρόαση ενώπιον της ΕΕΤΤ, δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος κατά τα οριζόμενα στην υπό στοιχείο ιγ. της παρούσης Πράξη της Διαρκούς Επιτροπής Ακροάσεων για Θέματα Ραδιοτηλεοπτικών Σταθμών, με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση των κατ εξακολούθηση: α) Της εκπομπής ραδιοφωνικού προγράμματος κατά παράβαση των υπό στοιχεία α)-ζ) διατάξεων και β) της εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία κεραιοσυστήματος, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα του εδ. λα) του άρθρου 12 του Ν. 4070/2012 και του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. Α. του Ν. 2801/2000, ως ισχύει, 3

4 κα. το γεγονός της μη υποβολής οιουδήποτε υπομνήματος, κβ. την Εισήγηση αρ / της αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ και ύστερα από προφορική εισήγηση του Αντιπρόεδρου Τηλεπικοινωνιών της ΕΕΤΤ. I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ 1.Στο πλαίσιο άσκησης της χορηγηθείσας εκ του Νόμου στην ΕΕΤΤ αρμοδιότητας για την εποπτεία και τον έλεγχο του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, διεβιβάσθη η υπό στοιχείο ιδ. της παρούσης καταγγελία της ραδιοφωνικής επιχείρησης Μεθάνων Ε.Π.Ε., φορέα του Ρ/Σ με το διακριτικό τίτλο «ΡΑΔΙΟ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ 106.4FM», περί της εμφάνισης παρεμβολών κατά την εκπομπή αυτού εκ της ταυτόχρονης εκπομπής έτερων Ρ/Σ από το νομό Αττικής μεταξύ των οποίων και εκείνης ενός μη νομίμως λειτουργούντος Ρ/Σ από τη Σαλαμίνα. Προς διερεύνηση της βασιμότητας της ως άνω διενεργήθηκε στις από αρμόδιο κλιμάκιο του Τμήματος Εποπτείας και Ελέγχου Φάσματος έλεγχος στην ευρύτερη περιοχή της Σαλαμίνας, οπότε και εντοπίσθηκε ραδιοφωνική εκπομπή στη συχνότητα 106.5MHz με το διακριτικό τίτλο SALAMIS FM, προερχόμενη από κεραιοσύστημα τοποθετημένο στην οροφή οικίας επί της συμβολής των οδών Δαιδάλου και Κύμης. Σημειώνεται ότι η εν λόγω εκπομπή ταυτοποιήθηκε ακουστικά με το πρόγραμμα του διαδικτυακού σταθμού με την επωνυμία «SALAMIS FM», φορέας του οποίου είναι ο Πολιτιστικός Οργανισμός Σαλαμίνας IN MEDIA RES. Κατόπιν τούτου, η ΕΕΤΤ, και λαμβάνοντας υπόψη ότι: Η εντοπισθείσα ραδιοφωνική εκπομπή δεν εμπίπτει, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., στους νομίμως λειτουργούντες σταθμούς του νομού Αττικής. Σύμφωνα με το Μητρώο της Υπηρεσίας μας δεν έχουν χορηγηθεί στην ανωτέρω θέση άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας κατασκευών κεραιών, απέστειλε, κατ εφαρμογή του άρθρου 77 του Ν. 4070/2012, την υπ αρ. πρ. ΕΕΤΤ 45135/Φ.386/ επιστολή προς τον Πολιτιστικό Οργανισμό Σαλαμίνας IN MEDIA RES, φορέα του Ρ/Σ με το διακριτικό τίτλο SALAMIS FM καθώς και προς τον ένοικο της ως άνω οικίας, καλώντας αυτούς όπως εντός τριάντα ημερών από την επίδοση της συγκεκριμένης επιστολής αποκαταστήσουν τη νομιμότητα διακόπτοντας τη συγκεκριμένη εκπομπή και απεγκαθιστώντας το εντοπισθέν κεραιοσύστημα. 4

5 Σχετικώς δεν υπεβλήθη κάποιο υπόμνημα. 2. Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, η ΕΕΤΤ, δια της ΑΠ 681/22/ Απόφασής της προέβη στην κλήση σε ακρόαση του Πολιτιστικού Οργανισμού Σαλαμίνας IN MEDIA RES, φορέα του Ρ/Σ με το διακριτικό τίτλο SALAMIS FM, (καλούμενου εφεξής καθού), με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση: α) Της εκπομπής ραδιοφωνικού προγράμματος κατά παράβαση των υπό στοιχεία α)-ζ) διατάξεων και β) της εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία κεραιοσυστήματος, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα του εδ. λα) του άρθρου 12 του Ν. 4070/2012 και του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. Α. του Ν. 2801/2000, ως ισχύει. 3. Σε συνέχεια των υπό στοιχεία ι., ια., ιβ., ιγ. της παρούσης εξεδόθη η υπό στοιχείο κ. της παρούσης Πράξη Διεξαγωγής Ακρόασης του Προέδρου της ΕΕΤΤ δια της οποίας κλήθηκε ο καθού σε ακρόαση ενώπιον της Υπηρεσίας μας, δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος εντός ορισθείσης στη συγκεκριμένη πράξη προθεσμίας, και πιο συγκεκριμένα εντός δέκα ημερών από την επίδοση αυτής. 4. Ο καθού απέστειλε το υπό στοιχείο κα. υπόμνημα. 5. Κατόπιν των ανωτέρω συνήλθε κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ: 536/175/ «Συγκρότηση Διαρκών Επιτροπών Ακροάσεων της ΕΕΤΤ και ορισμός των αρμοδιοτήτων αυτών», και στην Απόφαση της ΕΕΤΤ 249/115/2002 «Κανονισμός Ακροάσεων για Θέματα Τηλεπικοινωνιών», η Διαρκής Επιτροπή για Θέματα Ραδιοτηλεοπτικών Σταθμών συγκροτούμενη από τα ακόλουθα μέλη: κ. Κωνσταντίνο Δεληκωστόπουλο, Αντιπρόεδρο της ΕΕΤΤ ως Πρόεδρο κ. Παναγιώτη Κωττή, μέλος της ΕΕΤΤ ως μέλος και κ. Γεώργιο Παπαπαύλου, μέλος της ΕΕΤΤ ως μέλος ενώ συμπαρίστατο η δικηγόρος της ΕΕΤΤ κα Δήμητρα Κωνσταντινοπούλου ως Γραμματέας, δυνάμει της υπό στοιχείο κ. Πράξης Διεξαγωγής Ακρόασης του Προέδρου της ΕΕΤΤ. IΙ. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Οι αρμοδιότητες του ΕΣΡ Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος: 5

6 «Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης». Στο Ν. 2863/2000 «Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τομέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών» 1 περιγράφονται ρητώς οι αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ). Συγκεκριμένα, στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2863/2000 ορίζεται ότι το ΕΣΡ ασκεί τον προβλεπόμενο στο Σύνταγμα άμεσο έλεγχο του Κράτους στον τομέα της παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε είδους, με την έκδοση εκτελεστών ατομικών διοικητικών πράξεων. Ειδικότερα, το ΕΣΡ: 1 ΦΕΚ 262/Α. α) χορηγεί, ανανεώνει και ανακαλεί τις κάθε είδους άδειες και εγκρίσεις που προβλέπονται στους νόμους 2328/1995 και 2644/1998 (άρθρα 1-12) και στις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση των νόμων αυτών, για την παροχή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών (άρθρο 6, παρ. 8, του Ν. 3592/2007), β) ελέγχει την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων, καθώς και των εν γένει κανόνων και αρχών, που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία για τη νόμιμη, διαφανή και ποιοτική λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, γ) διασφαλίζει την πολιτική και πολιτιστική πολυμέρεια και πολυφωνία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δ) ελέγχει την τήρηση των κανόνων του ελεύθερου οικονομικού ανταγωνισμού στο πλαίσιο της δραστηριοποίησης των επιχειρηματικών φορέων στον ευρύτερο τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας, ε) επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις και μέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 4 παρ. 1 του Ν.2328/1995, όπως ισχύει, και 12 και 15 παρ. 3 του Ν.2644/1998, και στ) εξετάζει τις αιτήσεις επανόρθωσης για προσβολή της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, που διαβιβάζονται σε αυτό από τις οικείες επιτροπές, σύμφωνα με τη 6

7 διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 9 του ΠΔ 100/ Περαιτέρω, στο άρθρο 4, παρ. 2, του ν. 2863/2000 ορίζεται ότι: «2. Στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων της παρ.1, το ΕΣΡ μπορεί να απευθύνει, σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και αρχή, αυτεπαγγέλτως ή σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, οδηγίες, συστάσεις, υποδείξεις, ερωτήματα και γνωμοδοτήσεις, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των οικείων νόμων και κανονιστικών πράξεων, καθώς και να ζητά για την εφαρμογή αυτή τη συνεργασία και τη συνδρομή κάθε άλλης, ημεδαπής ή αλλοδαπής, διοικητικής και δικαστικής αρχής». Β. Οι αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ στον τομέα της εποπτείας φάσματος κατά το προϋφιστάμενο πλαίσιο Με το Ν.2867/ εκχωρήθηκαν στην ΕΕΤΤ αρμοδιότητες σε σχέση με την εποπτεία και τον έλεγχο του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 3 παρ. 14 εδάφιο ιθ του ως άνω νόμου ορίστηκε ότι η ΕΕΤΤ εποπτεύει και ελέγχει τη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και επιβάλλει τις σχετικές κυρώσεις με την επιφύλαξη των διατάξεων της ισχύουσας ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας που προβλέπουν την επιβολή διοικητικών κυρώσεων για κάθε είδους παρεμβολές κατά την εκπομπή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων. Ο Ν.2867/2000 καταργήθηκε με τη θέση σε ισχύ του Ν.3431/ με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο άρθρο 70, παρ. 2, εδάφιο α, αυτού, ενώ παρέμειναν καταρχήν σε ισχύ οι διατάξεις του Ν.2801/2000, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Σύμφωνα με το ν. 3431/2006, «Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» 5, και ειδικότερα τη διάταξη της παρ.3, του άρθρο 1, όπου ορίζεται το «Πεδίο εφαρμογής» αυτού: «3. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται: 2 ΠΔ 100/2000 (ΦΕΚ 98/Α ) «Εναρμόνιση της ελληνικής ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 97/36 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Ιουνίου 1997 (ΕΕ αριθ. L202 της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ αριθ. L 298 της σ.23) σχετικά με τη παροχή υπηρεσιών». 3 Ν.2867/2000 «Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 273 Α ), 4 Ν.3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α ). 5 ΦΕΚ 13/Α. 7

8 α) στο περιεχόμενο και στην πολιτική του οπτικοακουστικού τομέα και β) στην αναλογική τηλεόραση και ραδιοφωνία ελεύθερης λήψης και στην επίγεια και δορυφορική ψηφιακή ευρυεκπομπή, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί ελέγχου και εποπτείας της χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και επιβολής των σχετικών κυρώσεων, καθώς και του εδαφίου ιβ της παραγράφου 2 του άρθρου 4. [ ]». Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 12 (στοιχ. κ ) του ίδιου ν.3431/2006, η ΕΕΤΤ έχει, μεταξύ άλλων, και τις ακόλουθες αρμοδιότητες: «ιη. Χορηγεί, ανακαλεί ή περιορίζει τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, βάσει των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Για τον σκοπό αυτόν εκδίδει Κανονισμό, [ ] [ 6 ]. ιθ. Διαχειρίζεται τις ραδιοσυχνότητες ή ζώνες του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, των οποίων την ευθύνη έχει, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, κ. η ΕΕΤΤ εποπτεύει και ελέγχει τη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και επιβάλλει τις σχετικές κυρώσεις. [ ] λβ [ 7 ]. Χορηγεί τις άδειες κατασκευής κεραιών σταθμών στην ξηρά, συμπεριλαμβανομένων των ραδιοτηλεοπτικών, και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 του ν. 2801/2000 όπως ισχύει, πλην της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου και του εδαφίου ιε` της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν.3431/2006. [ ]». Συνεπώς, η ΕΕΤΤ διαχειρίζεται τις ραδιοσυχνότητες ή ζώνες του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, εποπτεύει και ελέγχει τη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και επιβάλλει τις σχετικές κυρώσεις με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία (αρ. 4 παρ. 2 εδ. ιβ του ιδίου νόμου). 6 Βλ. σχετικά την απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 390/1/ (ΦΕΚ 750/Β/ ) Κανονισμός Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς Γενικής Άδειας για την Παροχή Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. 7 Το στοιχ. λβ του άρθρου 12 του ν. 3431/2006 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 24, παρ. 2, του ν.3534/

9 Εν συνόψει, από την εν συνδυασμώ ερμηνεία των διατάξεων των άρθρων 1 παρ.3, 4 παρ.2, 11, 12 στ. ιη, ιθ, κ του Ν.3431/2006, συνάγεται ότι η αρμοδιότητα της εποπτείας και του ελέγχου της χρήσης του φάσματος των ραδιοσυχνοτήτων από οποιοδήποτε δυνητικό χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, καθώς και της επιβολής των σχετικών κυρώσεων υπάγεται στην ΕΕΤΤ. Τέλος, στο ν.3592/2007 «Συγκέντρωση και Αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις», ( 8 ), άρθρο 11, με τίτλο «Έκδοση αδειών Όροι και περιεχόμενο άδειας», στην παρ. 3, ορίζονται οι όροι υπό τους οποίους τελεί η χορηγούμενη και διευκρινίζεται ότι: «γ) Ο σταθμός υποχρεούται να εκπέμπει το σήμα του από το συγκεκριμένο ή τα συγκεκριμένα κέντρα εκπομπής και σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον οικείο Χάρτη Συχνοτήτων.Αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο της νόμιμης χρήσης του φάσματος των συχνοτήτων από τους αδειούχους και την επιβολή κυρώσεων είναι η Ε.Ε.Τ.Τ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3431/2006, όπως ισχύει.» Στο ίδιο άρθρο 11, παρ. 16., του ν.3592/2007, ορίζεται ότι: «Η παράβαση των όρων της άδειας ελέγχεται από το Ε.Σ.Ρ., το οποίο επιβάλλει κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2328/1995, όπως ισχύει, πλην της παράβασης του εδαφίου γ` της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η οποία ελέγχεται από την Ε.Ε.Τ.Τ. κατά τις κείμενες διατάξεις.» Δηλαδή, η ΕΕΤΤ ορίζεται ως αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο της νόμιμης χρήσης του φάσματος των ραδιοσυχνοτήτων από τους αδειούχους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων. Επισημαίνεται ότι ο νομοθέτης δεν προβλέπει το όργανο άσκησης της εποπτείας και ελέγχου της χρήσης του φάσματος κατά το μεταβατικό διάστημα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορηγήσεων αδειών παραπέμποντας κατ αυτό τον τρόπο στις διατάξεις του Ν. 3431/2006 ως αυτές ισχύουν και προαναφέρθηκαν. Γ. Οι αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ στον τομέα της εποπτείας φάσματος στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Σύμφωνα με τον ισχύοντα Ν. 4070/2012, «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 8 ΦΕΚ 161/Α. 9

10 82/Α/2012), ο οποίος κατήργησε το Ν. 3431/2006, και ειδικότερα τη διάταξη της παρ.3, του άρθρου 1, όπου ορίζεται το «Πεδίο εφαρμογής» αυτού: «3. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται: α) στο περιεχόμενο και στην πολιτική του οπτικοακουστικού τομέα και β) στην αναλογική τηλεόραση και ραδιοφωνία ελεύθερης λήψης, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί ελέγχου και εποπτείας της χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και επιβολής των σχετικών κυρώσεων, καθώς και του εδαφίου ιβ της παραγράφου 2 του άρθρου 4. [ ]». Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ίδιου Ν. 4070/2012, η ΕΕΤΤ έχει, μεταξύ άλλων, και τις ακόλουθες αρμοδιότητες: «ιη. Χορηγεί, ανακαλεί ή περιορίζει τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, βάσει των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Για τον σκοπό αυτόν εκδίδει Κανονισμό, [ ] [ 9 ]. ιθ. Διαχειρίζεται τις ραδιοσυχνότητες ή ζώνες του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, των οποίων την ευθύνη έχει, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, κ. η ΕΕΤΤ εποπτεύει και ελέγχει τη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και επιβάλλει τις σχετικές κυρώσεις. [ ] λα. Χορηγεί τις άδειες κατασκευής κεραιών σταθμών στην ξηρά, συμπεριλαμβανομένων των ραδιοτηλεοπτικών, και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 του ν. 2801/2000 όπως ισχύει, πλην της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου και του εδαφίου ιε` της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν.3431/2006. [ ]». Συνεπώς, η ΕΕΤΤ διαχειρίζεται τις ραδιοσυχνότητες ή ζώνες του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, εποπτεύει και ελέγχει τη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και επιβάλλει τις σχετικές κυρώσεις με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία (αρ. 4 παρ. 2 εδ. ιβ του ιδίου νόμου). 9 Βλ. σχετικά την απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 390/1/ (ΦΕΚ 750/Β/ ) Κανονισμός Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς Γενικής Άδειας για την Παροχή Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. 10

11 Η ΕΕΤΤ επισημαίνει, ότι, σύμφωνα με το στοιχείο λα, του άρθρου 12 του Ν. 4070/2012, αρμόδια εν γένει αρχή για την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών στην ξηρά σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο Ν.2801/2000, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών κεραιών των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών-πλην αυτών που αφορούν τα πάρκα κεραιώνκαθίσταται η ΕΕΤΤ η οποία ασκεί και όλες τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 του Ν. 2801/2000 όπως ισχύει, πλην της παρ. 4 του ιδίου άρθρου. Επισημαίνεται ότι στο άρθρο 1, παρ. 5, εδ. Α, του Ν.2801/2000 περιγράφονται συγκεκριμένες πράξεις, οι οποίες θεωρούνται αυτόφωρα αδικήματα ή ακριβέστερα εγκλήματα, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 242 του Κ.Π.Δ. ενώ μεταξύ αυτών θεωρούνται ως αυτόφωρα εγκλήματα η εγκατάσταση σταθμού εκπομπής ή/και λήψης ραδιοσήματος και κατασκευής κεραίας χωρίς άδεια ή έγκριση, εφόσον αυτή απαιτείται, η χρήση σταθμού εκπομπής ραδιοσήματος χωρίς άδεια, η παραχώρηση ηλεκτρικού ρεύματος σε εγκαταστάσεις άλλου ο οποίος κατέχει ή λειτουργεί σταθμό εκπομπής ή/και λήψης ραδιοσήματος με ή χωρίς άδεια, η παραχώρηση της κατασκευής σε άλλον για την εγκατάσταση κεραίας χωρίς άδεια, εφόσον αυτή απαιτείται. Εν συνόψει, από την εν συνδυασμώ ερμηνεία των διατάξεων των άρθρων 1 παρ.3, 4 παρ.2, 11, 12 στ. ιη, ιθ, κ του Ν.4070/2012, συνάγεται ότι η αρμοδιότητα της εποπτείας και του ελέγχου της χρήσης του φάσματος των ραδιοσυχνοτήτων από οποιοδήποτε δυνητικό χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, καθώς και της επιβολής των σχετικών κυρώσεων υπάγεται στην ΕΕΤΤ. Τέλος παραμένουν σε ισχύ τα όσα προεκτέθηκαν αναφορικά με τις διατάξεις του Ν. 3592/2007. Δ. Θέματα Λειτουργίας των Ραδιοφωνικών Σταθμών Η κείμενη νομοθεσία προβλέπει ότι οι συχνότητες και οι θέσεις εκπομπής των ραδιοφωνικών σταθμών αναφέρονται στις άδειες λειτουργίας τους που χορηγούνται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) (Άρθρο 2 παρ. 1 και 2 του Ν.2328/1995 -κατά το προϋφιστάμενο νομικό πλαίσιο- Άρθρα 6,8 του Ν. 3592/2007 κατά το υφιστάμενο πλαίσιο- Άρθρο 4 παρ. 1 εδάφιο (α) του Ν.2863/2000, Άρθρο 5Α, 14 παρ. 9 και 15 του Συντάγματος). Ωστόσο, η προβλεπόμενη από το Ν.2328/1995 διαδικασία χορήγησης αδειών δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα. Πέραν των ανωτέρω και σε ότι αφορά το καθεστώς νομιμότητας λειτουργίας 11

12 και αδειοδότησης των Ρ/Σ του Ν. Αττικής η υφιστάμενη κατάσταση έχει ως εξής: Ως μοναδική θέση εγκατάστασης και ευρυεκπομπής των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών στο Ν. Αττικής ορίζεται η θέση Αέρας της Πάρνηθας ενώ σύμφωνα με την υπ αριθ. Οικ /2759/2001 Κ.Υ.Α. Χάρτης Συχνοτήτων Ραδιοφωνίας του Ν. Αττικής (ΦΕΚ 953/Β/ ) προβλέπεται ότι έως την ολοκλήρωση της κατασκευής του πάρκου κεραιών στην συγκεκριμένη θέση επιτρέπεται η εγκατάσταση των αδειοδοτημένων ραδιοφωνικών σταθμών στην περιοχή του Υμηττού. Περαιτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων», (ΦΕΚ 30/Α/2005), και ειδικότερα το άρθρο 12 παρ. 29 αυτού, έχει εκδοθεί από το ΕΣΡ λίστα νομίμων ραδιοφωνικών σταθμών στο νομό Αττικής οι οποίοι υποχρεούνται να εκπέμπουν με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ανωτέρω «Χάρτη Συχνοτήτων Ραδιοφωνίας FM του Νομού Αττικής». Συνοπτικά αναφέρεται ότι περί της υπαγωγής ενός Ρ/Σ σε καθεστώς νομίμου λειτουργίας θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 12 παρ. 29 του Ν. 3310/2005 ήτοι: α) αποδεδειγμένη λειτουργία του Ρ/Σ κατά την 31/12/2004, β) υποβολή εκ του φορέα του Ρ/Σ αίτησης συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία που προκηρύχθηκε με τις μνημονευόμενες στο εν λόγω άρθρο Αποφάσεις του Υπουργού Τύπου και ΜΜΕ και γ) το γεγονός ότι κατά την 31/12/2004 ο σταθμός άνηκε κατά πλήρη κυριότητα στο φορέα που υπέβαλε τη σχετική αίτηση. Ε. Οι αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ στον τομέα της χορήγησης αδειών κατασκευών κεραιών. Στο άρθ. 1, παρ.2, περ. Α, του Ν.2801/2000, «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 46/Α/2000), ορίζεται ρητά ότι πλην των εκεί περιοριστικά οριζόμενων περιπτώσεων για την κατασκευή κεραίας σταθμού στην ξηρά, που χρησιμοποιείται για την εκπομπή ή/και λήψη ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας ή χρησιμοποιείται ως μέρος ενός συστήματος κεφαλής δικτύου καλωδιακής τηλεόρασης απαιτείται άδεια ( ) Ως προκύπτει από το ως άνω άρθρο σε συνδυασμό με τις διατάξεις του νόμου Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 82/Α/ ), και ειδικότερα το εδάφιο λα του άρθρου 12 αυτού, αρμόδια εν γένει αρχή για την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών στην ξηρά σύμφωνα με τη 12

13 διαδικασία που ορίζεται στο Ν.2801/2000, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών κεραιών των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών-πλην αυτών που αφορούν τα πάρκα κεραιών- καθίσταται η ΕΕΤΤ. Περαιτέρω για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία μιας κατασκευής κεραίας απαιτούνται σύμφωνα με το Ν. 4070/2012 τα κάτωθι: 1) Εκχώρηση ή Έγκριση των ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής και λήψης 2) Θετική γνωμάτευση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας 3) Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από την οικεία Γενική Γραμματεία Περιφέρειας ή υπαγωγή της κατά περίπτωση κατασκευής κεραίας στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία. 4) Θετική γνωμάτευση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία 5) Έγκριση από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, για την τοποθέτηση της κεραίας και των σχετικών συναφών κατασκευών 6) Άδεια κατασκευής κεραίας που χορηγείται από την ΕΕΤΤ, η αρμοδιότητα της οποίας αφορά κυρίως την σκοπιμότητα του τηλεπικοινωνιακού μέρους της εγκατάστασης λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης συχνοτήτων 7) Άλλες εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται κατά περίπτωση ανάλογα με τη θέση εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας Σε ότι αφορά στη χορήγηση άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ, σας ενημερώνουμε ότι ισχύουν τα όσα θεσπίστηκαν με την πρόσφατη τροποποίηση στη διαδικασία δειοδότησης κατασκευών κεραιών με το Ν. 4070/2012 και ειδικότερα την παράγραφο 17 του άρθρου 30 αυτού, ενώ εκκρεμεί η έκδοση του προβλεπόμενου στο ως άνω άρθρο Κανονισμού της ΕΕΤΤ όπου θα εξειδικεύονται οι σχετικές διαδικασίες. Τέλος, σύμφωνα με το Άρθρο 31 του Ν. 4053/2012, οι κατασκευές κεραιών οι οποίες χρησιμοποιούνται για ραδιοφωνική ευρυεκπομπή νομίμως λειτουργούντων ραδιοφωνικών σταθμών, βρίσκονται εκτός αστικού ιστού και λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου ( ) χωρίς τις προβλεπόμενες άδεις και εγκρίσεις, θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούσες για χρονικό διάστημα 24 μηνών από τη δημοσίευση αυτού. 13

14 ΙΙI. ΟΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΑΘΟΥ/ΥΠΑΓΩΓΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο καθού στο πλαίσιο της ακροαματικής διαδικασίας και αναφορικά με τις υπό διερεύνηση κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας: α) Εκπομπή ραδιοφωνικού προγράμματος και β) εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία κεραιοσυστήματος, δεν απέστειλε κάποιο υπόμνημα καίτοι η υπό στοιχείο κ. της παρούσης Πράξη διεξαγωγής Ακρόασης επιδόθηκε νομίμως και εμπροθέσμως. Σε συνέχεια του συνόλου των στοιχείων που τέθηκαν υπόψη της Διαρκούς Επιτροπής Ακροάσεων διευκρινίζονται κατ αρχάς τα ακόλουθα: Ως αναλύθηκε διεξοδικώς στο νομικό πλαίσιο, καθ ύλην αρμόδια αρχή όπως αποφανθεί επί της νομιμότητας λειτουργίας ενός ραδιοφωνικού σταθμού, καθίσταται αποκλειστικώς το Ε.Σ.Ρ., το οποίο χορηγεί, ανανεώνει, ανακαλεί τις πάσης φύσεως πράξεις που προαπαιτούνται της νόμιμης παροχής ραδιοφωνικών υπηρεσιών, ελέγχει και διαπιστώνει- κατά την μεταβατική περίοδο έως και τη διενέργεια της ορισθείσης στις κείμενες διατάξεις διαγωνιστικής διαδικασίας- την πλήρωση ή μη εκ μέρους των σταθμών των προβλεπόμενων εκ της κείμενης νομοθεσίας όρων περί της υπαγωγής τους ή μη σε καθεστώς νομίμου λειτουργίας, προσδιορίζει τις συχνότητες και τις θέσεις εκπομπής εκ των οποίων νομιμοποιούνται οι ανωτέρω να εκπέμπουν. Περαιτέρω, και από την εν συνδυασμώ ερμηνεία των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, η ΕΕΤΤ ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την εποπτεία και τον έλεγχο της χρήσης του φάσματος των ραδιοσυχνοτήτων από οποιοδήποτε δυνητικό χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των ραδιοφωνικών σταθμών, καθώς και την επιβολή των αντίστοιχων κυρώσεων, αρμοδιότητες τις οποίες ο νομοθέτης σιωπηρώς απένειμε στην υπηρεσία μας και κατά το μεταβατικό στάδιο και έως και την υλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης των σταθμών Προκειμένου να τεθούν σε εφαρμογή οι διατάξεις των οικείων νόμων, οι δύο αρχές, (ΕΕΤΤ-ΕΣΡ), συνεργάζονται μεταξύ τους -συνεργασία η οποία συνίσταται στην εκατέρωθεν παροχή στοιχείων, οδηγιών, διευκρινίσεων καθώς και στην παροχή συνδρομής για την υλοποίηση συγκεκριμένων αποφάσεων- (βλ. σχετικώς άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 2863/2000, άρθρο 12 στ. ζ του ν. 4070/2012), χωρίς όμως να υπεισέρχεται η μία στο πεδίο άσκησης των αρμοδιοτήτων της άλλης. Πλέον συγκεκριμένα η άσκηση της αρμοδιότητας της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον έλεγχο και την εποπτεία του φάσματος των ραδιοσυχνοτήτων, ουδόλως εκτείνεται και στη διατύπωση ουσιαστικής κρίσεως επί της αντιστοίχως διατυπωθείσης εκ του Ε.Σ.Ρ. κρίσεως περί της νομιμότητας ή μη λειτουργίας ενός σταθμού εντός ορισμένης περιοχής καθώς και από συγκεκριμένη συχνότητα και θέση εκπομπής. 14

15 Η ΕΕΤΤ οφείλει να ελέγχει την τυπική και μόνον νομιμότητα αυτών των αποφάσεων και όχι την ουσιαστική τους νομιμότητα. Εκ των ανωτέρω καταδεικνύεται ότι η ΕΕΤΤ: Καθίσταται αποκλειστικώς αρμόδια για την επιβολή κυρώσεων στους ραδιοφωνικούς σταθμούς για παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας που σχετίζονται με τη χρήση του ραδιοφωνικού φάσματος. Δεν δύναται να υπεισέλθει σε έλεγχο επί του περιεχομένου των στοιχείων του Ε.Σ.Ρ. περί της νομιμότητας ή μη της λειτουργίας ενός σταθμού από ορισμένη συχνότητα και από συγκεκριμένη θέση εκπομπής εντός του νομού όπου νομιμοποιείται να εκπέμπει, παρά έχει δέσμια αρμοδιότητα να ενεργήσει δυνάμει των κατά τα ανωτέρω χορηγηθέντων στοιχείων της προρρηθείσης αρχής. Εν συνεχεία, ενόψει και των όσων ήδη αναφέρθηκαν, η ΕΕΤΤ, ενεργώντας στο πλαίσιο άσκησης της αρμοδιότητάς της αναφορικά με τον έλεγχο και την εποπτεία του φάσματος των ραδιοσυχνοτήτων, αρμοδιότητα η οποία ουδόλως εκτείνεται και στην άσκηση ελέγχου επί της ουσιαστικής κρίσεως του Ε.Σ.Ρ. περί της νομιμότητας ή μη λειτουργίας ενός σταθμού, όφειλε να προβεί στις ενέργειες εκείνες που είχαν ως έρεισμα τον κατάλογο του Ε.Σ.Ρ. με τους νομίμως λειτουργούντες ραδιοφωνικούς σταθμούς του νομού Αττικής, στο περιεχόμενο του οποίου δεν περιελήφθη η κατά την υπό στοιχείο ιε. εντοπισθείσα εκπομπή, και η οποία ως εκ τούτου καθίσταται μη νόμιμη. Η ΕΕΤΤ όφειλε να ελέγξει την τυπική και μόνον νομιμότητα αυτών των εγγράφων και όχι την ουσιαστική τους νομιμότητα. Δηλαδή η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι αφής τα εν λόγω έγγραφο έχουν τη μορφή έγκυρων πράξεων, ως προερχόμενα εκ της αρμοδίας κατά το Σύνταγμα και το νόμο αρχής, ήτοι το ΕΣΡ, για τον έλεγχο της νομιμότητας λειτουργίας των σταθμών, οφείλει [η ΕΕΤΤ] να προβεί στις ενέργειες που της προδιαγράφει ο νόμος, προς αποκατάσταση της νομιμότητας στον ευαίσθητο χώρο της εποπτείας του φάσματος. Η ΕΕΤΤ ουδόλως δύναται στο πλαίσιο διενέργειας των επιμέρους σταδίων της διοικητικής διαδικασίας να προβαίνει σε παρεμπίπτοντα έλεγχο του περιεχομένου αυτών και της περαιτέρω πλήρωσης ή μη εκ του σταθμού του καθού των όρων που θέτει η κείμενη νομοθεσία για την υπαγωγή αυτού σε καθεστώς νομίμου λειτουργίας, θέμα για το οποίο έχει αποφανθεί το Ε.Σ.Ρ. δια των σχετικώς εκδοθεισών αποφάσεών του. Σε συνέχεια των όσων προεκτέθηκαν επισημαίνονται και τα ακόλουθα: i. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του υπό στοιχείο ιε. διενεργηθέντος ελέγχου αρμόδιου κλιμακίου της Υπηρεσίας μας προέκυψαν τα κάτωθι: 15

16 Από κεραιοσύστημα τοποθετημένο στην οροφή οικίας επί της συμβολής των οδών Δαιδάλου και Κύμης πραγματοποιείτο ραδιοφωνική εκπομπή στη συχνότητα 106.5MHz με το διακριτικό τίτλο SALAMIS FM 106.2MHz. Σημειώνεται ότι η εν λόγω εκπομπή ταυτοποιήθηκε ακουστικά με το πρόγραμμα του διαδικτυακού σταθμού με την επωνυμία «SALAMIS FM», φορέας του οποίου είναι ο καθού. ii. Λαμβάνοντας υπόψη ότι: α) Η άνευ αδείας εκπομπή συνιστά αυτόφωρο έγκλημα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2801/2000. β) Το φάσμα αποτελεί έναν σπάνιο πόρο του οποίου η χρήση δεν πρέπει να γίνεται κατά τρόπο ανεξέλεγκτο. γ) Ο καθού, καίτοι εκλήθη δια των υπό στοιχεία ιστ. και κ. επιστολής και Πράξης Διεξαγωγής Ακρόασης αντιστοίχως όπως προβεί σε ενέργειες συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των Ρ/Σ, δεν απέστειλε οιοδήποτε έγγραφο προς την ΕΕΤΤ προκειμένου να την ενημερώσει προς τούτο, καταδεικνύεται ότι η ΕΕΤΤ θα πρέπει να ενεργήσει κατά τέτοιο τρόπο σκοπώντας πρωτίστως στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος, που έγκειται στην ορθολογική και νόμιμη χρήση του φάσματος. iii. Ως προκύπτει από το 1 παρ.2, περ. Α, του Ν.2801/2000 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του νόμου Ν. 4070/2012, και ειδικότερα το εδάφιο λα του άρθρου 12 αυτού, για την εγκατάσταση κατασκευών κεραιών στην ξηρά προαπαιτείται η χορήγηση αδείας από την ΕΕΤΤ. Από την ως άνω υποχρέωση αδειοδότησης εξαιρούνται μόνο οι κατασκευές κεραιών οι οποίες ορίζονται ρητώς στο άρθρο 1 παρ. 2 Α του Ν. 2801/2000, καθώς και αν προβλέπεται κάτι διαφορετικό σε σχετικές με την ανωτέρω διάταξη κανονιστικές διατάξεις. Πλέον συγκεκριμένα, και όσον αφορά τις κατασκευές κεραιών που τοποθετούνται στο πλαίσιο ευρυεκπομπής, οι ως άνω δεν εξαιρούνται της σχετικής διαδικασίας, και ως εκ τούτου οι κάτοχοί τους υποχρεούνται στη λήψη αδείας εκ της Υπηρεσίας μας. Επισημαίνεται ότι η άδεια εγκατάστασης μίας κατασκευής κεραίας είναι διάφορη της άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας Ρ/Σ καθώς και της βεβαιώσεως νομίμου λειτουργίας οι οποίες σχετίζονται με τη νομιμότητα λειτουργίας των σταθμών και όχι με τη νομιμότητα των εγκαταστάσεων τους. Σε κάθε περίπτωση η νομιμότητα των εγκαταστάσεων προϋποθέτει και τη νομιμότητα λειτουργία των κατόχων τους. iv. Τα αποτελέσματα του υπό στοιχείο ιε. ελέγχου αρμόδιου κλιμακίου της Υπηρεσίας μας ως αυτά αναλύθηκαν διεξοδικώς στην υπό i. παράγραφο. 16

17 v. Τα αποτελέσματα ελέγχου των αρχείων και του Μητρώου Αδειών Κατασκευών της Υπηρεσίας μας σύμφωνα με τα οποία δεν έχει εκδοθεί κάποια άδεια εγκατάστασης κατασκευής κεραίας για την εν λόγω θέση, άδεια η οποία προϋποθέτει τη νόμιμη λειτουργία των Ρ/Σ όρος ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., δεν πληρείται στην υπό εξέταση περίπτωση. vi. Το γεγονός της κατ εξακολούθηση παράβασης εκ μέρους του καθού των όρων που θέτει η κείμενη νομοθεσία αναφορικά με την εγκατάσταση των κατασκευών κεραιών. Η παράβαση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα και εκ του γεγονότος ότι ο ανωτέρω, καίτοι κλήθηκε στο πλαίσιο της προβλεφθείσης εκ του άρθρου 77 του Ν. 4070/2012 διαδικασίας, όπως συμμορφωθεί προς την κείμενη νομοθεσία που διέπει την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των κατασκευών κεραιών, δεν προέβη σε σχετικές ενέργειες, ως τεκμαίρεται και από την μη υποβολή οιουδήποτε υπομνήματος. Αποφασίζει: 1. Επιβάλλει στον Πολιτιστικό Οργανισμό Σαλαμίνας IN MEDIA RES, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, φορέα του Ρ/Σ με το διακριτικό τίτλο SALAMIS FM : α) Τη διοικητική κύρωση της σύστασης όπως αποκαταστήσει με την επίδοση της παρούσης Απόφασης τη νομιμότητα προβαίνοντας στη διακοπή της εκπομπής ραδιοφωνικού προγράμματος στη συχνότητα MHz στην περιοχή της Σαλαμίνας καθώς και οιαδήποτε έτερη ραδιοφωνική εκπομπή. β) Πρόστιμο ύψους δεκαεννέα χιλιάδων (19.000) ευρώ για την κατ εξακολούθηση παράβαση των υπό στοιχεία α.-ζ. της παρούσης διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία των ραδιοφωνικών σταθμών. γ) Τη διοικητική κύρωση της σύστασης όπως συμμορφωθεί άμεσα προς την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα το Ν. 4070/2012 άρθρο 12 στ. λα σε συνδυασμό με το το άρθρο 1 παρ. 2 Α του Ν. 2801/2000 που αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευής κεραίας, προβαίνοντας με την επίδοση της παρούσης Αποφάσεως της Ολομελείας στην απεγκατάσταση και απομάκρυνση του κεραιοσυστήματος ευρυεκπομπής που χρησιμοποιείται για την πραγμάτωση των εντοπισθεισών ραδιοφωνικών εκπομπών. δ) Τη διοικητική κύρωση της σύστασης όπως απέχει στο μέλλον από ενέργειες που έρχονται σε αντίθεση με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των ραδιοφωνικών σταθμών καθώς και την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία μίας κατασκευής κεραίας. 17

18 2. Επιφυλάσσεται η Υπηρεσία να επιβάλει στον Πολιτιστικό Οργανισμό Σαλαμίνας IN MEDIA RES, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, φορέα του Ρ/Σ με το διακριτικό τίτλο SALAMIS πρόστιμο ύψους δεκαεννέα χιλιάδων (19.000) ευρώ για την κατ εξακολούθηση παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας και ειδικότερα των διατάξεων του Ν. 4070/2012 άρθρο 12 στ. λα αυτού σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 2 Α του Ν. 2801/2000 καθώς και της δευτερογενούς νομοθεσίας,αναφορικά με την εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευής κεραίας καθώς και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ή/ και να προβεί στην περαιτέρω επιβολή διοικητικών κυρώσεων, εφόσον διαπιστωθεί ότι ο ως άνω δεν συμμορφώνεται προς το περιεχόμενο των υπ αρ. 1-2 παραγράφων καθώς και προς τις απαιτήσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία αναφορικά με τη λειτουργία των Ρ/Σ και την εγκατάσταση κατασκευών κεραιών. 3. Εντέλλεται τη διαβίβαση της παρούσης Απόφασης και του φακέλου της υπόθεσης στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, στο Α.Τ. Σαλαμίνας και στην αρμόδια κατά τόπον Πολεοδομία για περαιτέρω ενέργειες αρμοδιότητάς τους. 4. Επιφορτίζει τον Πρόεδρο να κοινοποιήσει την παρούσα Απόφαση στον ως άνω οργανισμό. Ο Πρόεδρος Δρ. Λεωνίδας Ι. Κανέλλος Εσωτερική Διανομή : 1. Διεύθυνση Φάσματος 2. Τμήμα Νομικών Υπηρεσιών 3. Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών 18

19 Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής καλείται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς τον Πολιτιστικό Οργανισμό Σαλαμίνας IN MEDIA RES, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, φορέα του διαδικτυακού Ρ/Σ με το διακριτικό τίτλο SALAMIS FM 106.5, με έδρα τα Παλούκια Σαλαμίνας, οδός Κέκροπος αρ. 26, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. Μαρούσι, 2013 Δρ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι. ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΤΤ 19

20 20

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 29-04-2013 ΑΠ.: 689/104 ΑΠΟΦΑΣΗ Μερική Αποδοχή της υπ αρ. πρ. ΕΕΤΤ 17181/15-04-2013 Αιτήσεως Θεραπείας της Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας, φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με διακριτικό τίτλο «Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 31-01-2013 ΑΠ.: 680/42 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του κ. Φίλιππου Τσολάκη με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά παράβαση της κείμενης

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 578/048 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 578/048 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 28-09-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 578/048 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του κ. Α. Μελισσά-Μπαλτζή, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 27-06-2013 ΑΠ.: 695/54 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 687/286/11-04-2013: «Κλήση σε ακρόαση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 695/51 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ.: 695/51 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 27-06-2013 ΑΠ.: 695/51 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 687/299/11-04-2013: «Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 672/26 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ.: 672/26 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 13-11-2012 ΑΠ.: 672/26 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του κ. Αλέξανδρου Καραβογιανίδη, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.»,

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.», Μαρούσι, 30-05-2013 ΑΠ.: 692/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 686/47/26-03-2013: «Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 18-06-2013 ΑΠ.: 694/52 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 686/37/26-03-2013: «Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 591/015 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 591/015 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 25-01-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 591/015 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟ ΕΚΦΡΑΣΗ Ε.Π.Ε.», φορέα του

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 672/21 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ.: 672/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 13-11-2012 ΑΠ.: 672/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 659/13/05-07-2012 με θέμα: «Κλήση σε ακρόαση του κ. Γεώργιου Τουτουδάκη, ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 21-01-2013 ΑΠ.: 679/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του κ. Αθανάσιου Κατσή, με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση: α) Της μετάδοσης ραδιοφωνικού

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 672/33 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ.: 672/33 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 13-11-2012 ΑΠ.: 672/33 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 654/24/31-05-2012 με θέμα: «Κλήση σε ακρόαση του κ. Αποστόλη Παπακώστα, με

Διαβάστε περισσότερα

MEDIA ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

MEDIA ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Μαρούσι, 27-06-2013 ΑΠ.: 695/50 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 687/297/11-04-2013: «Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 695/52 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ.: 695/52 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 27-06-2013 ΑΠ.: 695/52 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 687/301/11-04-2013: «Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 18-06-2013 ΑΠ.: 694/53 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 686/32/26-03-2013: «Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 594/047 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 594/047 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 01-03-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 594/047 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία: «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», φορέα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 672/17 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

Μαρούσι, ΑΠ.: 672/17 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 13-11-2012 ΑΠ.: 672/17 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση σε εφαρμογή της ΑΠ 629/50/17-11-2011 Απόφασης της ΕΕΤΤ με θέμα: «Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 647/30 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 647/30 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10-04-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 647/30 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση της υπ αρ. πρ. ΕΕΤΤ 13613/04-04-2012 αιτήσεως χορήγησης παράτασης προθεσμίας υποβολής υπομνήματος του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) του Ν. Αχαϊας με το

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 658/66 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 658/66 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 658/66 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της ΑΠ 613/28/22-07-2011 Απόφασης της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ με θέμα: «Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΟΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Α.Ε.»,

«ΔΙΟΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Α.Ε.», Μαρούσι, 26-03-2013 ΑΠ.: 686/49 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΔΙΟΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 19-05-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 604/ 043 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του κ. Γεωργίου Φουντουκίδη, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 642/40 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 642/40 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 08-03-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 642/40 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΚΑΝΑΛΙ 5 Ε.Π.Ε.», φορέα του ραδιοφωνικού

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 694/89 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ.: 694/89 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 18-06-2013 ΑΠ.: 694/89 ΑΠΟΦΑΣΗ Μερική Αποδοχή της υπ αρ. πρ. ΕΕΤΤ 24966/06-06-2013 Αιτήσεως Θεραπείας του κ. Βασίλειου Μούκα, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο Ράδιο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 687/321 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ.: 687/321 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 11-04-2013 ΑΠ.: 687/321 ΑΠΟΦΑΣΗ Μερική αποδοχή της υπ αρ. πρ. ΕΕΤΤ 14031/28-03-2013 Αιτήσεως Θεραπείας του κ. Φίλιππου Πετρίδη, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.,

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε., Μαρούσι, 12-03-2013 ΑΠ.: 685/47 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΛΛΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε., φορέα του τηλεοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CHANNEL 9 Α.Ε.»,

«ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CHANNEL 9 Α.Ε.», Μαρούσι, 29-04-2013 ΑΠ.: 689/73 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ681/29/08-02-2013 με θέμα: «Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 672/23 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ.: 672/23 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 13-11-2012 ΑΠ.: 672/23 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφων υπομνημάτων: α) Του κ. Χρήστου Πολίτη, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο ΡΑΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 665/40 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ.: 665/40 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 18-09-2012 ΑΠ.: 665/40 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του κ. Ευάγγελου Κινιάκου, με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση: α) Της μετάδοσης ραδιοφωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 689/103 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ.: 689/103 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 29-04-2013 ΑΠ.: 689/103 ΑΠΟΦΑΣΗ Μερική Αποδοχή της υπ αρ. πρ. ΕΕΤΤ 15549/05-04-2013 Αιτήσεως Θεραπείας του κ. Χρήστου Βαλασέλη, ιδιοκτήτης του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 658/65 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 658/65 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 658/65 ΑΠΟΦΑΣΗ Μερική Αποδοχή της αίτησης θεραπείας της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. και το διακριτικό τίτλο TELEWAVE κατά της ΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 19-05-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 604/ 050 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του κ. Γ. Αλοίμονου, με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά παράβαση της κείμενης

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»

«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» Μαρούσι, 30-05-2013 ΑΠ.: 692/31 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 685/30/12-03-2013: «Κλήση σε ακρόαση της δημοτικής επιχείρησης ενημέρωσης Κατερίνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-02-2013 ΑΠ.: 683/22 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του κ. Φίλιππου Πετρίδη, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο HYBRID

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 513/043 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 513/043 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 03-03-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 513/043 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 6 Φεβρουαρίου 2009 Ακροάσεως του κ. Π. Στεφανάκη με αντικείμενο τη διαπίστωση της κατά παράβασης της κείμενης νομοθεσίας χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 17-11-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 629/052 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Α.Ε., όπως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 22-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 653/20 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 645/32/03-04-2012 με θέμα: «Κλήση σε ακρόαση: α) Του κ. Βασίλειου Τσακνάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 685/48. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

Μαρούσι, ΑΠ.: 685/48. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 12-03-2013 ΑΠ.: 685/48 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας, φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με διακριτικό τίτλο «Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 675/42 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 675/42 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 11-12-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 675/42 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 645/27/03-04-2012 με θέμα: «Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 12-03-2013 ΑΠ.: 685/40 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του κ. Ιωάννη Κασσιώνη, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΑΡΙΔΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 17-11-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 629/051 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία επιχείρησης ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α.Ε. φορέα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 518/027 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 518/027 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 08-04-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 518/027 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 20 Μαρτίου 2009 Ακροάσεως του κ. Α. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) «ΔΙΚΤΥΟ FM» με αντικείμενο τη διαπίστωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 18-06-2013 ΑΠ.: 694/46 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 654/49 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ.: 654/49 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 31-05-2012 ΑΠ.: 654/49 ΑΠΟΦΑΣΗ Απόρριψη της Αιτήσεως Θεραπείας της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία: «Δ. ΚΟΛΟΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΙΟΝΙΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 15-09-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 61 8/029 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, ως καθολικού διαδόχου του Δήμου Αθαμανίας, με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 01-03-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 594/043 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης «Ραδιοφωνική Επιχείρηση Μεθάνων Ε.Π.Ε.», φορέα του

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 664/42 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ.: 664/42 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10-09-2012 ΑΠ.: 664/42 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε., φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 17-11-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 629/047 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. και το διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 642/47 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 642/47 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 08-03-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 642/47 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά παράβαση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 586/020 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 586/020 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 586/020 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του κ. Α. Περδίου με αντικείμενο τη διερεύνηση της εγκατάστασης κεραιοσυστήματος άνευ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 22-11-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 630/051 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 22-07-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 613/ 028 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΤΟΥΜΝΙΤΖΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε.», φορέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 30-05-2013 ΑΠ.: 692/26 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «Δ. και Χ. ΑΦΟΙ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.» και διακριτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 523/075 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 523/075 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 19-05-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 523/075 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 20 Απριλίου 2009 Ακροάσεως της κας Ε. Γκαβάνη, ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ZOO RADIO» με

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 662/30 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

Μαρούσι, ΑΠ.: 662/30 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 23-08-2012 ΑΠ.: 662/30 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του κ. Τιμολέοντος Ηλιόπουλου με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση: α) Της εκπομπής ραδιοφωνικού

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 18-09-2012 ΑΠ.: 665/24 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 18-09-2012 ΑΠ.: 665/24 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 18-09-2012 ΑΠ.: 665/24 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του κ. Παναγιώτη Κοτσόπουλου, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 01-03-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 594/044 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της κας Μ. Λογοθέτη, ιδιοκτήτριας του Ρ/Σ με το διακριτικό τίτλο «R adio Paradise», για

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 642/42 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 642/42 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 08-03-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 642/42 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ», με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση:

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 660/18 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 660/18 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 12-07-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 660/18 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση σε εφαρμογή της ΑΠ 567/53/10-06-2010 Απόφασης της ΕΕΤΤ με θέμα: «Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος του Εξωραϊστικού

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 649/35 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 649/35 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 26-04-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 649/35 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 640/47/21-02-2012 με θέμα: «Κλήση σε ακρόαση της κ. Χριστίνας Βυθούλια»

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 673/29 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ.: 673/29 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 20-11-2012 ΑΠ.: 673/29 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της κ. Μουμινέ Χασάνογλου, ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 25-07-2013 ΑΠ.: 698/54 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση σε εφαρμογή της ΑΠ 690/15/14-05-2013 Απόφασης της ΕΕΤΤ: «Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφων υπομνημάτων: α) Της ανώνυμης εταιρίας με την

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 589/077 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 589/077 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 13-01-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 589/077 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υγειονομικών Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 24-05-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 605/033 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 664/41 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ.: 664/41 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10-09-2012 ΑΠ.: 664/41 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 589/065 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 589/065 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 13-01-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 589/065 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος της μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΗΧΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ Β. ΣΚΟΥΤΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 21-06-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 608/026 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΣΕΡΡΑΪΚΑ ΜΑΖΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 611/078 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 611/078 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 7-7-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 611/078 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για παράνομη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 643/32 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 643/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 15-3-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 643/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για παράνομη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 19-05-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 604/ 048 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Λήψη απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του Δ. Τρίγλιας Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 10-03-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 595/067 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του Δ. Αγνάντων, με αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 22-03-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 644/32 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 22-03-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 644/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 22-03-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 644/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, ως καθολικού διαδόχου του Δήμου Βούλας, με θεματικό

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 561/122 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 561/122 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 15-4-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 561/122 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. με αντικείμενο την παράνομη λειτουργία κεραίας στο Δήμο Γαλατσίου

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 589/072 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 589/072 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 13-01-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 589/072 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του Δ. Πλωμαρίου του Ν. Λέσβου με αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά παράβαση της κείμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 21-06-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 608/028 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε.», φορέα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 24-05-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 605/034 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/075 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/075 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 16-12-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/075 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για παράνομη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 09-06-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 606/071 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., φορέα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 629/060 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 629/060 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 17-11-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 629/060 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 7-9-2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 676/73 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ.: 676/73 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 20-12-2012 ΑΠ.: 676/73 ΑΠΟΦΑΣΗ Μερική αποδοχή της αίτησης θεραπείας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία DIGITAL UNION A.E. κατά της ΑΠ 673/28/20-11-2012 Απόφασης της ΕΕΤΤ. Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 12-05-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 603/047 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του κ. Ευάγγελου Ανδρώνη, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 649/36 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 649/36 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 26-4-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 649/36 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «VODAFONE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 21-06-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 608/029 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΡΜΗΣ Α.Ε.», φορέα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 631/063 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 631/063 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 01-12-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 631/063 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 641/56 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 641/56 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 01-03-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 641/56 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 22-2-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 28 Δεκεμβρίου 2009 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 10-03-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 595/066 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 652/60 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 652/60 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 17-5-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 652/60 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 10-03-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 595/064 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗ Α.Ε., φορέα του τηλεοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 633/172 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 633/172 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 15-12-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 633/172 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 21-11-2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 589/071 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 589/071 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 13-01-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 589/071 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του Δ. Φιλιππιάδος του Ν. Πρεβέζης με αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά παράβαση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 21-06-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 608/027 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.», φορέα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 664/40 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ.: 664/40 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10-09-2012 ΑΠ.: 664/40 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 01-03-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 594/046 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της Δημοτικής Ενότητας Συβότων, με αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά παράβαση της κείμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 05-05-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 602/035 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του Δ. Παγγαίου, (πρώην Δ. Ελευθερούπολης),με αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 17-11-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 629/053 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 604/055 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 604/055 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 19-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 604/055 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 3-5-2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 16-06-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 607/028 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε., φορέα του τηλεοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 606/093 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 606/093 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 9-6-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 606/093 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 16-5-2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 593/076 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 593/076 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 17-2-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 593/076 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 13-1-2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/066 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/066 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 16-12-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/066 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 26-11-2010 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα