ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),"

Transcript

1 Μαρούσι, ΑΠ.: 683/22 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του κ. Φίλιππου Πετρίδη, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο HYBRID RADIO με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της εκπομπής αυτού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη : α. Το Ν.4070/2012, «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/2012), ιδίως τα άρθρα 1 παρ.3, 4 παρ.2, 11, 12 στ. ιη, ιθ, κ και 77 αυτού, β. το Ν. 3592/2007, «Συγκέντρωση και Αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 161/Α/2007), ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 11 παρ.3 στοιχ. γ) και παρ. 16 αυτού, γ. το Ν. 3021/2002 «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις», και ειδικότερα το άρθρο 8 παρ. 1,3 αυτού, δ. το Ν. 2801/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 46/Α/2000), ιδίως το άρθρο 1 παρ. 5 εδ. Α αυτού, ως ισχύει, ε. το Ν. 2778/1999, «Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας- εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 295/Α/1999), και ειδικότερα το άρθρο 53 παρ. 1,2, κατά το οποίο οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που λειτουργούσαν την 01/11/1999 θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες, στ. το Ν. 2328/1995, «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 159/Α/1995), και ιδίως τα άρθρα 6 παρ.3,4εδ.α,7παρ. 2 εδ. α και 13 αυτού, 1

2 ζ. το Π.Δ. 497/1987, «Κύρωση των Τελικών Πράξεων της Β Συνόδου της Διοικητικής Περιοχικής Συμφωνίας για τη σχεδίαση της Ραδιοφωνίας σε μετρικά κύματα που υπογράφτηκε στην Γενεύη το 1984» (ΦΕΚ 235/Α/87), η. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 479/75/ Εποπτεία από την ΕΕΤΤ της χρήσης φάσματος από Ρ/Τ σταθμούς», θ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ 249/115/2002 «Κανονισμός Ακροάσεων για Θέματα Τηλεπικοινωνιών» (ΦΕΚ 642/Β/ ) ι. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 536/175/ , «Συγκρότηση Διαρκών Επιτροπών Ακροάσεων της ΕΕΤΤ και ορισμός των αρμοδιοτήτων αυτών», (ΦΕΚ 477/ΥΟΔΔ/ ), ως αυτή τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις της ΕΕΤΤ ΑΠ 565/056/ , 637/112/ και 672/4/ , ια. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 673/13/ με θέμα: «Κλήση σε ακρόαση του κ. Φίλιππου Πετρίδη, ιδιοκτήτη του Ρ/Σ με το διακριτικό τίτλο HYBRID RADIO με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας εκπομπής αυτού», ιβ. την υπ. αρ. πρ. ΕΕΤΤ 44706/Φ.391/ Πράξη της Διαρκούς Επιτροπής Ακροάσεων περί ορισμού προθεσμίας υποβολής γραπτού υπομνήματος σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 536/175/ , ως ισχύει, ιγ. τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., (το υπ αρ. πρ. ΕΕΤΤ 33640/ έγγραφο), σύμφωνα με το περιεχόμενο των οποίων ο Ρ/Σ με το διακριτικό τίτλο HYBRID RADIO ανήκει στους νομίμως λειτουργούντες Ρ/Σ του Ν. Λέσβου ενώ νομιμοποιείται να εκπέμπει εντός των ορίων του συγκεκριμένου νομού στη συχνότητα 95.7MHz από το κέντρο εκπομπής «Προφήτης Ηλίας», ιδ. την υπ αρ. εσωτ. πρ. 263/ Τεχνική Έκθεση, ως αυτή συντάχθηκε σε συνέχεια των από 22-23/05/2012 διενεργηθεισών από αρμόδιο κλιμάκιο του Τμήματος Εποπτείας και Ελέγχου Φάσματος της Υπηρεσίας μας καταγραφών των ραδιοφωνικών εκπομπών εντός του Ν. Λέσβου οπότε και κατεγράφη εκπομπή του Ρ/Σ του Ν. Λέσβου με το διακριτικό τίτλο HYBRID RADIO στη συχνότητα 94.9MHz από τη θέση εκπομπής του Προφήτη Ηλία, ιε. την υπ αρ. πρ. ΕΕΤΤ 33808/Φ.386/ επιστολή της ΕΕΤΤ προς τον κ. Φίλιππο Πετρίδη, ιδιοκτήτη του Ρ/Σ με το διακριτικό τίτλο HYBRID RADIO, δια της οποίας: Κοινοποιήθηκαν στον ανωτέρω τα αποτελέσματα των υπό στοιχεία ιδ. μετρήσεων ενώ κλήθηκε ο τελευταίος όπως εντός τριάντα ημερών από την επίδοση της συγκεκριμένης επιστολής προβεί στη διακοπή της εκπομπής του 2

3 σταθμού του στη συχνότητα 94.9MHz από τη θέση εκπομπής του Προφήτη Ηλία του Ν. Λέσβου, δεδομένων των στοιχείων του Ε.Σ.Ρ., ενημερώνοντας εγγράφως την Υπηρεσία μας, ιστ. το γεγονός της μη απόκρισης του ως άνω Ρ/Σ στην υπό ιγ. επιστολή της ΕΕΤΤ, ιζ. το γεγονός ότι ο Ρ/Σ με το διακριτικό τίτλο HYBRID RADIO κατεγράφη να εκπέμπει σε συχνότητα διάφορη της ορισθείσης από το Ε.Σ.Ρ., καίτοι δεν νομιμοποιείτο προς τούτο, καθώς και κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και των σχετικών πράξεων της ανωτέρω Αρχής ιη. την υπ αρ. πρ. ΕΕΤΤ 45301/Φ.600/ Πράξη Διεξαγωγής Ακρόασης του Προέδρου της ΕΕΤΤ, δια της οποίας κλήθηκε ο κ. Φίλιππος Πετρίδης, ιδιοκτήτης του Ρ/Σ με το διακριτικό τίτλο HYBRID RADIO, σε ακρόαση ενώπιον της ΕΕΤΤ, δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος κατά τα οριζόμενα στην υπό στοιχείο ιβ. της παρούσης Πράξη της Διαρκούς Επιτροπής Ακροάσεων για Θέματα Ραδιοτηλεοπτικών Σταθμών, με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της εκπομπής αυτού κατά παράβαση των υπό στοιχεία α.-ζ. διατάξεων, ιθ. το υπ αρ. πρ. ΕΕΤΤ 5851/ απαντητικό υπόμνημα του συγκεκριμένου σταθμού, κ. την Α.Π. 29/ Τεχνική Έκθεση, ως αυτή συντάχθηκε σε συνέχεια των από 16-18/01/2013 διενεργηθεισών από αρμόδιο κλιμάκιο του Τμήματος Εποπτείας και Ελέγχου Φάσματος της Υπηρεσίας μας καταγραφών των ραδιοφωνικών εκπομπών εντός του Ν. Λέσβου οπότε και κατεγράφη εκ νέου εκπομπή του Ρ/Σ του Ν. Λέσβου με το διακριτικό τίτλο HYBRID RADIO στη συχνότητα 94.9MHz από τη θέση εκπομπής «Προφήτης Ηλίας», κα. την Εισήγηση αρ / της αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ και ύστερα από προφορική εισήγηση του Αντιπρόεδρου Τηλεπικοινωνιών της ΕΕΤΤ. I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ 1.Στο πλαίσιο άσκησης της χορηγηθείσας εκ του Νόμου στην ΕΕΤΤ αρμοδιότητας για την εποπτεία και τον έλεγχο του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, διενεργήθηκαν στις 22-23/05/2012 από αρμόδιο κλιμάκιο του Τμήματος Εποπτείας και Ελέγχου Φάσματος της Υπηρεσίας μας καταγραφές των ραδιοφωνικών εκπομπών εντός του Ν. Λέσβου οπότε και κατεγράφη εκπομπή του Ρ/Σ του Ν. Λέσβου με το διακριτικό τίτλο HYBRID RADIO στη συχνότητα 94.9MHz από τη θέση εκπομπής του Προφήτη Ηλία. 3

4 Κατόπιν τούτου, η ΕΕΤΤ, και λαμβάνοντας υπόψη: α) Τα υπό ιγ. στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., αποκλειστικώς καθ ύλην αρμόδια αρχή όπως αποφαίνεται επί της νομιμότητας λειτουργίας ενός Ρ/Σ από συγκεκριμένη συχνότητα και από συγκεκριμένη θέση εκπομπής, σύμφωνα με τα οποία ο Ρ/Σ με το διακριτικό τίτλο HYBRID RADIO ανήκει στους νομίμως λειτουργούντες Ρ/Σ του Ν. Λέσβου ενώ νομιμοποιείται να εκπέμπει εντός των ορίων του συγκεκριμένου νομού στη συχνότητα 95.7MHz από το κέντρο εκπομπής «Προφήτης Ηλίας». β) Τα αποτελέσματα των υπό στοιχείο ιδ. καταγραφών οπότε και διαπιστώθηκε η μη τήρηση εκ του συγκεκριμένου Ρ/Σ της απορρέουσας εκ του υφιστάμενου νομικού πλαισίου υποχρέωσής του όπως εκπέμπει στη συχνότητα εκ της οποίας εξέπεμπε την απέστειλε, κατ εφαρμογή του άρθρου 77 του Ν. 4070/2012, την υπ αρ. πρ. ΕΕΤΤ 33808/Φ.386/ επιστολή προς τον κ. Φίλιππο Πετρίδη, ιδιοκτήτη του Ρ/Σ με το διακριτικό τίτλο HYBRID RADIO, καλώντας αυτόν όπως εντός τριάντα ημερών από την επίδοση της συγκεκριμένης επιστολής προβεί στη διακοπή της εκπομπής του σταθμού του στη συχνότητα 94.9MHz από τη θέση εκπομπής του Προφήτη Ηλία του Ν. Λέσβου. Ο ως άνω σταθμός δεν απέστειλε κάποιο απαντητικό υπόμνημα αρνούμενος όπως διακόψει τη συγκεκριμένη εκπομπή. 2. Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, η ΕΕΤΤ, με την ΑΠ 673/13/ Απόφασή της, προέβη στην κλήση σε ακρόαση του κ. Φίλιππου Πετρίδη, ιδιοκτήτη του Ρ/Σ με το διακριτικό τίτλο HYBRID RADIO, (καλούμενου εφεξής καθού), με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της εκπομπής αυτού κατά παράβαση των υπό στοιχεία α.-ζ. διατάξεων. 3. Σε συνέχεια των υπό στοιχεία ι., ια., ιβ. της παρούσης εξεδόθη η υπ αρ. πρ. ΕΕΤΤ 45301/Φ.600/ Πράξη Διεξαγωγής Ακρόασης του Προέδρου της ΕΕΤΤ δια της οποίας κλήθηκε ο καθού σε ακρόαση ενώπιον της Υπηρεσίας μας, δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος εντός ορισθείσης στη συγκεκριμένη πράξη προθεσμίας, και πιο συγκεκριμένα εντός δέκα ημερών από την επίδοση αυτής. 4. Ο καθού απέστειλε νομίμως και εμπροθέσμως το υπό στοιχείο ιθ. της παρούσης υπόμνημα. 5. Κατόπιν των ανωτέρω συνήλθε κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ: 536/175/ «Συγκρότηση Διαρκών Επιτροπών Ακροάσεων της ΕΕΤΤ και ορισμός των αρμοδιοτήτων αυτών», και στην Απόφαση της ΕΕΤΤ 249/115/2002 «Κανονισμός Ακροάσεων για Θέματα 4

5 Τηλεπικοινωνιών», η Διαρκής Επιτροπή για Θέματα Ραδιοτηλεοπτικών Σταθμών συγκροτούμενη από τα ακόλουθα μέλη: κ. Κωνσταντίνο Δεληκωστόπουλο, Αντιπρόεδρο της ΕΕΤΤ ως Πρόεδρο κ. Παναγιώτη Κωττή, μέλος της ΕΕΤΤ ως μέλος και κ. Γεώργιο Παπαπαύλου, μέλος της ΕΕΤΤ ως μέλος ενώ συμπαρίστατο η δικηγόρος της ΕΕΤΤ κα Δήμητρα Κωνσταντινοπούλου ως Γραμματέας δυνάμει της υπ αρ. πρ. ΕΕΤΤ 45309/Φ.600/ Πράξης Διεξαγωγής Ακρόασης του Προέδρου της ΕΕΤΤ. Σε επανέλεγχο που διενεργήθηκε στις 16-18/01/2013 από αρμόδιο κλιμάκιο του Τμήματος Εποπτείας και Ελέγχου Φάσματος της Υπηρεσίας των ραδιοφωνικών εκπομπών εντός του Ν. Λέσβου κατεγράφη εκ νέου εκπομπή του Ρ/Σ του καθού με το διακριτικό τίτλο HYBRID RADIO στη συχνότητα 94.9MHz από τη θέση εκπομπής «Προφήτης Ηλίας». Σημειώνεται ότι κατά τον ως άνω επανέλεγχο διαπιστώθηκε ότι στη νομιμοποιηθείσα εκ του Ε.Σ.Ρ. συχνότητα των 95.7MHz, στην οποία όφειλε ο καθού να μεταδίδει το ραδιοφωνικό του πρόγραμμα, λαμβανόταν τούρκικος Ρ/Σ με υψηλή στάθμη (45 έως 58 dbμv/m). IΙ. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Οι αρμοδιότητες του ΕΣΡ Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος: «Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης». Στο Ν. 2863/2000 «Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τομέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών» 1 περιγράφονται ρητώς οι αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ). Συγκεκριμένα, στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2863/2000 ορίζεται ότι το ΕΣΡ ασκεί τον προβλεπόμενο στο Σύνταγμα άμεσο έλεγχο του Κράτους στον τομέα της παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κάθε είδους, με την έκδοση εκτελεστών ατομικών διοικητικών πράξεων. Ειδικότερα, το ΕΣΡ: 1 ΦΕΚ 262/Α. 5

6 α) Χορηγεί, ανανεώνει και ανακαλεί τις κάθε είδους άδειες και εγκρίσεις που προβλέπονται στους νόμους 2328/1995 και 2644/1998 (άρθρα 1-12) και στις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση των νόμων αυτών, για την παροχή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών (άρθρο 6, παρ. 8, του Ν. 3592/2007), β) ελέγχει την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων, καθώς και των εν γένει κανόνων και αρχών, που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία για τη νόμιμη, διαφανή και ποιοτική λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, γ) διασφαλίζει την πολιτική και πολιτιστική πολυμέρεια και πολυφωνία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δ) ελέγχει την τήρηση των κανόνων του ελεύθερου οικονομικού ανταγωνισμού στο πλαίσιο της δραστηριοποίησης των επιχειρηματικών φορέων στον ευρύτερο τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας, ε) επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις και μέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 4 παρ. 1 του Ν.2328/1995, όπως ισχύει, και 12 και 15 παρ. 3 του Ν.2644/1998, και στ) εξετάζει τις αιτήσεις επανόρθωσης για προσβολή της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, που διαβιβάζονται σε αυτό από τις οικείες επιτροπές, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 9 του ΠΔ 100/ Περαιτέρω, στο άρθρο 4, παρ. 2, του ν. 2863/2000 ορίζεται ότι: «2. Στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων της παρ.1, το ΕΣΡ μπορεί να απευθύνει, σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και αρχή, αυτεπαγγέλτως ή σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, οδηγίες, συστάσεις, υποδείξεις, ερωτήματα και γνωμοδοτήσεις, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των οικείων νόμων και κανονιστικών πράξεων, καθώς και να ζητά για την εφαρμογή αυτή 2 ΠΔ 100/2000 (ΦΕΚ 98/Α ) «Εναρμόνιση της ελληνικής ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 97/36 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Ιουνίου 1997 (ΕΕ αριθ. L202 της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ αριθ. L 298 της σ.23) σχετικά με τη παροχή υπηρεσιών». 6

7 τη συνεργασία και τη συνδρομή κάθε άλλης, ημεδαπής ή αλλοδαπής, διοικητικής και δικαστικής αρχής». Β. Οι αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ στον τομέα της εποπτείας φάσματος κατά το προϋφιστάμενο νομικό πλαίσιο Με το Ν.2867/ εκχωρήθηκαν στην ΕΕΤΤ αρμοδιότητες σε σχέση με την εποπτεία και τον έλεγχο του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 3 παρ. 14 εδάφιο ιθ του ως άνω νόμου ορίστηκε ότι η ΕΕΤΤ εποπτεύει και ελέγχει τη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και επιβάλλει τις σχετικές κυρώσεις με την επιφύλαξη των διατάξεων της ισχύουσας ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας που προβλέπουν την επιβολή διοικητικών κυρώσεων για κάθε είδους παρεμβολές κατά την εκπομπή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων. Ο Ν.2867/2000 καταργήθηκε με τη θέση σε ισχύ του Ν.3431/ με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο άρθρο 70, παρ. 2, εδάφιο α, αυτού, ενώ παρέμειναν καταρχήν σε ισχύ οι διατάξεις του Ν.2801/2000, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Σύμφωνα με τον ισχύοντα ν. 3431/2006, «Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» 5, και ειδικότερα τη διάταξη της παρ.3, του άρθρο 1, όπου ορίζεται το «Πεδίο εφαρμογής» αυτού: «3. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται: α) στο περιεχόμενο και στην πολιτική του οπτικοακουστικού τομέα και β) στην αναλογική τηλεόραση και ραδιοφωνία ελεύθερης λήψης και στην επίγεια και δορυφορική ψηφιακή ευρυεκπομπή, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί ελέγχου και εποπτείας της χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και επιβολής των σχετικών κυρώσεων, καθώς και του εδαφίου ιβ της παραγράφου 2 του άρθρου 4. [ ]». Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 12 (στοιχ. κ ) του ίδιου ν.3431/2006, η ΕΕΤΤ έχει, μεταξύ άλλων, και τις ακόλουθες αρμοδιότητες: «ιη. Χορηγεί, ανακαλεί ή περιορίζει τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, βάσει των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Για τον σκοπό αυτόν εκδίδει Κανονισμό, 3 Ν.2867/2000 «Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 273 Α ), 4 Ν.3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α ). 5 ΦΕΚ 13/Α. 7

8 [ ] [ 6 ]. ιθ. Διαχειρίζεται τις ραδιοσυχνότητες ή ζώνες του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, των οποίων την ευθύνη έχει, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, κ. η ΕΕΤΤ εποπτεύει και ελέγχει τη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και επιβάλλει τις σχετικές κυρώσεις. [ ] λβ [ 7 ]. Χορηγεί τις άδειες κατασκευής κεραιών σταθμών στην ξηρά, συμπεριλαμβανομένων των ραδιοτηλεοπτικών, και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 του ν. 2801/2000 όπως ισχύει, πλην της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου και του εδαφίου ιε` της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν.3431/2006. [ ]». Συνεπώς, η ΕΕΤΤ διαχειρίζεται τις ραδιοσυχνότητες ή ζώνες του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, εποπτεύει και ελέγχει τη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και επιβάλλει τις σχετικές κυρώσεις με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία (αρ. 4 παρ. 2 εδ. ιβ του ιδίου νόμου). Εν συνόψει, από την εν συνδυασμώ ερμηνεία των διατάξεων των άρθρων 1 παρ.3, 4 παρ.2, 11, 12 στ. ιη, ιθ, κ του Ν.3431/2006, συνάγεται ότι η αρμοδιότητα της εποπτείας και του ελέγχου της χρήσης του φάσματος των ραδιοσυχνοτήτων από οποιοδήποτε δυνητικό χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, καθώς και της επιβολής των σχετικών κυρώσεων υπάγεται στην ΕΕΤΤ. Τέλος, στο ν.3592/2007 «Συγκέντρωση και Αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις», ( 8 ), άρθρο 11, με τίτλο «Έκδοση αδειών Όροι και περιεχόμενο άδειας», στην παρ. 3, ορίζονται οι όροι υπό τους οποίους τελεί η χορηγούμενη και διευκρινίζεται ότι: «γ) Ο σταθμός υποχρεούται να εκπέμπει το σήμα του από το συγκεκριμένο ή τα συγκεκριμένα κέντρα εκπομπής και σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον οικείο Χάρτη Συχνοτήτων. 6 Βλ. σχετικά την απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 390/1/ (ΦΕΚ 750/Β/ ) Κανονισμός Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς Γενικής Άδειας για την Παροχή Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. 7 Το στοιχ. λβ του άρθρου 12 του ν. 3431/2006 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 24, παρ. 2, του ν.3534/ ΦΕΚ 161/Α. 8

9 Αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο της νόμιμης χρήσης του φάσματος των συχνοτήτων από τους αδειούχους και την επιβολή κυρώσεων είναι η Ε.Ε.Τ.Τ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3431/2006, όπως ισχύει.» Στο ίδιο άρθρο 11, παρ. 16., του ν.3592/2007, ορίζεται ότι: «Η παράβαση των όρων της άδειας ελέγχεται από το Ε.Σ.Ρ., το οποίο επιβάλλει κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2328/1995, όπως ισχύει, πλην της παράβασης του εδαφίου γ` της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η οποία ελέγχεται από την Ε.Ε.Τ.Τ. κατά τις κείμενες διατάξεις.» Δηλαδή, η ΕΕΤΤ ορίζεται ως αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο της νόμιμης χρήσης του φάσματος των ραδιοσυχνοτήτων από τους αδειούχους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων. Επισημαίνεται ότι ο νομοθέτης δεν προβλέπει το όργανο άσκησης της εποπτείας και ελέγχου της χρήσης του φάσματος κατά το μεταβατικό διάστημα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορηγήσεων αδειών παραπέμποντας κατ αυτό τον τρόπο στις διατάξεις του Ν. 3431/2006 ως αυτές ισχύουν και προαναφέρθηκαν. Γ. Οι αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ στον τομέα της εποπτείας φάσματος στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Σύμφωνα με τον ισχύοντα Ν. 4070/2012, «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/2012), ο οποίος κατήργησε το Ν. 3431/2006, και ειδικότερα τη διάταξη της παρ.3, του άρθρου 1, όπου ορίζεται το «Πεδίο εφαρμογής» αυτού: «3. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται: α) στο περιεχόμενο και στην πολιτική του οπτικοακουστικού τομέα και β) στην αναλογική τηλεόραση και ραδιοφωνία ελεύθερης λήψης, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί ελέγχου και εποπτείας της χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και επιβολής των σχετικών κυρώσεων, καθώς και του εδαφίου ιβ της παραγράφου 2 του άρθρου 4. [ ]». Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ίδιου Ν. 4070/2012, η ΕΕΤΤ έχει, μεταξύ άλλων, και τις ακόλουθες αρμοδιότητες: «ιη. Χορηγεί, ανακαλεί ή περιορίζει τα δικαιώματα χρήσης 9

10 ραδιοσυχνοτήτων, βάσει των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Για τον σκοπό αυτόν εκδίδει Κανονισμό, [ ] [ 9 ]. ιθ. Διαχειρίζεται τις ραδιοσυχνότητες ή ζώνες του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, των οποίων την ευθύνη έχει, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, κ. η ΕΕΤΤ εποπτεύει και ελέγχει τη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και επιβάλλει τις σχετικές κυρώσεις. [ ] λα. Χορηγεί τις άδειες κατασκευής κεραιών σταθμών στην ξηρά, συμπεριλαμβανομένων των ραδιοτηλεοπτικών, και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 του ν. 2801/2000 όπως ισχύει, πλην της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου και του εδαφίου ιε` της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν.3431/2006. [ ]». Συνεπώς, η ΕΕΤΤ διαχειρίζεται τις ραδιοσυχνότητες ή ζώνες του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, εποπτεύει και ελέγχει τη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και επιβάλλει τις σχετικές κυρώσεις με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία (αρ. 4 παρ. 2 εδ. ιβ του ιδίου νόμου). Η ΕΕΤΤ επισημαίνει, ότι, σύμφωνα με το στοιχείο λα, του άρθρου 12 του Ν. 4070/2012, αρμόδια εν γένει αρχή για την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών στην ξηρά σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο Ν.2801/2000, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών κεραιών των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών-πλην αυτών που αφορούν τα πάρκα κεραιώνκαθίσταται η ΕΕΤΤ η οποία ασκεί και όλες τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 του Ν. 2801/2000 όπως ισχύει, πλην της παρ. 4 του ιδίου άρθρου. Επισημαίνεται ότι στο άρθρο 1, παρ. 5, εδ. Α, του Ν.2801/2000 περιγράφονται συγκεκριμένες πράξεις, οι οποίες θεωρούνται αυτόφωρα αδικήματα ή ακριβέστερα εγκλήματα, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 242 του Κ.Π.Δ. ενώ μεταξύ αυτών θεωρείται ως αυτόφωρο έγκλημα η εγκατάσταση σταθμού εκπομπής ή/και λήψης ραδιοσήματος και κατασκευής κεραίας χωρίς άδεια ή έγκριση, εφόσον αυτή απαιτείται, και η χρήση σταθμού εκπομπής ραδιοσήματος χωρίς άδεια. 9 Βλ. σχετικά την απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 390/1/ (ΦΕΚ 750/Β/ ) Κανονισμός Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υπό Καθεστώς Γενικής Άδειας για την Παροχή Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. 10

11 Εν συνόψει, από την εν συνδυασμώ ερμηνεία των διατάξεων των άρθρων 1 παρ.3, 4 παρ.2, 11, 12 στ. ιη, ιθ, κ του Ν.4070/2012, συνάγεται ότι η αρμοδιότητα της εποπτείας και του ελέγχου της χρήσης του φάσματος των ραδιοσυχνοτήτων από οποιοδήποτε δυνητικό χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, καθώς και της επιβολής των σχετικών κυρώσεων υπάγεται στην ΕΕΤΤ. Τέλος παραμένουν σε ισχύ τα όσα προεκτέθηκαν αναφορικά με τις διατάξεις του Ν. 3592/2007. Δ. Θέματα Λειτουργίας των Ρ/Σ Η κείμενη νομοθεσία προβλέπει ότι οι συχνότητες και οι θέσεις εκπομπής των Ρ/Σ αναφέρονται στις άδειες λειτουργίας τους που χορηγούνται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) (Άρθρο 2 παρ. 1 και 2 του Ν.2328/1995 -κατά το προϋφιστάμενο νομικό πλαίσιο- Άρθρα 6,8 του Ν. 3592/2007 κατά το υφιστάμενο πλαίσιο- Άρθρο 4 παρ. 1 εδάφιο (α) του Ν.2863/2000, Άρθρο 5Α, 14 παρ. 9 και 15 του Συντάγματος). Ωστόσο, η προβλεπόμενη από το Ν.2328/1995 διαδικασία χορήγησης αδειών δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα. Για τους Ρ/Σ της Επικράτειας πλην του Ν. Αττικής- εφαρμόζεται το άρθρο 53 του Ν.2778/1999 που ορίζει ότι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, που λειτουργούσαν την 1 η Νοεμβρίου 1999, θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης η οποία προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 2 του Ν.2328/1995, για την προκήρυξη συγκεκριμένων θέσεων αδειών λειτουργίας τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών. Μετά την έκδοση της ως άνω υπουργικής απόφασης οι ανωτέρω Ρ/Σ εξακολουθούν να θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες εντός των ορίων του αντίστοιχου νομού, εφόσον υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη σχετική διαγωνιστική διαδικασία και έως την έκδοση της σχετικής απόφασης χορηγήσεως ή μη της άδειας λειτουργίας. Στο άρθρο 53 του Ν.2778/1999 δεν αναφέρεται κάποιος συγκεκριμένος τεχνικός όρος λειτουργίας για τους νομίμως λειτουργούντες Ρ/Σ, παρά μόνο ότι οι εν λόγω σταθμοί οφείλουν κατά τη λειτουργία τους να μην προκαλούν παρεμβολές στους διαύλους συχνοτήτων της ΕΡΤ, καθώς και στις επικοινωνίες των Ενόπλων Δυνάμεων, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και κάθε άλλου νομίμως λειτουργούντος δικτύου. Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή των Χαρτών Συχνοτήτων με τους οποίους προσδιορίζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά εκπομπής των Ρ/Σ των νομών, προϋποθέτει ότι θα έχει προηγηθεί η αδειοδότησή τους η οποία ως γνωστόν δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. Τέλος και όσον αφορά τη συχνότητα και τη θέση εκπομπής των Ρ/Σ, το Ε.Σ.Ρ., δεδομένων των διατάξεων: 11

12 του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 2328/1995, σύμφωνα με το περιεχόμενο του οποίου οι άδειες ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών αφορούν εκπομπή σε ορισμένη συχνότητα, του άρθρου 8 παρ. 1 και 3 του Ν. 3021/2002, όπου ορίζονται οι προϋποθέσεις χαρακτηρισμού των Ρ/Σ ελεύθερης λήψεως ως ενημερωτικών, τη συνδρομή των οποίων διαπιστώνει η εν λόγω αρχή., και προβλέπεται και η δυνατότητα αυτών να χρησιμοποιούν δευτερεύουσες θέσεις εκπομπής, ύστερα από έγκριση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών στην περίπτωση που λόγω γεωφυσικών ή άλλων ιδιομορφιών δεν είναι τεχνικώς εφικτή η βέλτιστη κάλυψη του νομού για την οποία έχουν λάβει άδεια λειτουργίας έχει κρίνει ότι οι Ρ/Σ οφείλουν να εκπέμπουν από μία συχνότητα και μία θέση εκπομπής εντός του νομού όπου νομιμοποιούνται να εκπέμπουν. ΙΙI. ΟΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΑΘΟΥ/ΥΠΑΓΩΓΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο καθού στο πλαίσιο της ακροαματικής διαδικασίας και αναφορικά με την υπό διερεύνηση κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας εκπομπή του Ρ/Σ ιδιοκτησίας του με το διακριτικό τίτλο HYBRID RADIO από τη θέση εκπομπής του Προφήτη Ηλία του νομού Λέσβου, σε συχνότητα διάφορη της νομιμοποιηθείσης εκ του Ε.Σ.Ρ. και πιο συγκεκριμένα στη συχνότητα 94.9MHz αντί εκείνης των 95.7MHz απέστειλε το υπό στοιχείο ιθ. της παρούσης υπόμνημα δια του οποίου κάλεσε την Υπηρεσία μας όπως απόσχει από την επιβολή οιασδήποτε κύρωσης εις βάρος του Ρ/Σ της λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι: α) Το γεγονός της εμφάνισης ισχυρών παρεμβολών κατά την μετάδοση του προγράμματος του Ρ/Σ ιδιοκτησίας του όπως και στο μεγαλύτερο μέρος των Ρ/Σ του συγκεκριμένου νομού εκ της ταυτόχρονης εκπομπής με υψηλή ισχύ των Ρ/Σ του όμορου τουρκικού κράτους. β)το γεγονός της μη πρόκλησης παρεμβολών ή παρενοχλήσεων στα νομίμως λειτουργούντα δίκτυα υπηρεσιών και φορέων εκ της χρήσεως της συχνότητας των 94.9 MHz, συχνότητα στην οποία εξέπεμπε και ο προκάτοχος αυτού. Τέλος ο καθού αιτήθηκε την εξέταση εκ της Επιτροπής της δυνατότητας χρήσης της υπό εξέταση συχνότητας. Σε συνέχεια του συνόλου των στοιχείων που τέθηκαν υπόψη της Διαρκούς Επιτροπής Ακροάσεων διευκρινίζονται κατ αρχάς τα ακόλουθα: I. Ως αναλύθηκε διεξοδικώς στο νομικό πλαίσιο, καθ ύλην αρμόδια αρχή όπως αποφανθεί επί της νομιμότητας λειτουργίας ενός ραδιοφωνικού 12

13 σταθμού, καθίσταται αποκλειστικώς το Ε.Σ.Ρ., το οποίο χορηγεί, ανανεώνει, ανακαλεί τις πάσης φύσεως πράξεις που προαπαιτούνται της νόμιμης παροχής ραδιοφωνικών υπηρεσιών, ελέγχει και διαπιστώνει- κατά την μεταβατική περίοδο έως και τη διενέργεια της ορισθείσης στις κείμενες διατάξεις διαγωνιστικής διαδικασίας- την πλήρωση ή μη εκ μέρους των σταθμών των προβλεπόμενων εκ της κείμενης νομοθεσίας όρων περί της υπαγωγής τους ή μη σε καθεστώς νομίμου λειτουργίας, προσδιορίζει τις συχνότητες και τις θέσεις εκπομπής εκ των οποίων νομιμοποιούνται οι ανωτέρω να εκπέμπουν. Περαιτέρω, και από την εν συνδυασμώ ερμηνεία των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, η ΕΕΤΤ ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την εποπτεία και τον έλεγχο της χρήσης του φάσματος των ραδιοσυχνοτήτων από οποιοδήποτε δυνητικό χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των ραδιοφωνικών σταθμών, καθώς και την επιβολή των αντίστοιχων κυρώσεων, αρμοδιότητες τις οποίες ο νομοθέτης σιωπηρώς απένειμε στην υπηρεσία μας και κατά το μεταβατικό στάδιο και έως και την υλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης των σταθμών. Προκειμένου να τεθούν σε εφαρμογή οι διατάξεις των οικείων νόμων, οι δύο αρχές, (ΕΕΤΤ-ΕΣΡ), συνεργάζονται μεταξύ τους -συνεργασία η οποία συνίσταται στην εκατέρωθεν παροχή στοιχείων, οδηγιών, διευκρινίσεων καθώς και στην παροχή συνδρομής για την υλοποίηση συγκεκριμένων αποφάσεων- (βλ. σχετικώς άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 2863/2000, άρθρο 12 στ. ζ του ν. 4070/2012), χωρίς όμως να υπεισέρχεται η μία στο πεδίο άσκησης των αρμοδιοτήτων της άλλης. Πλέον συγκεκριμένα η άσκηση της αρμοδιότητας της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον έλεγχο και την εποπτεία του φάσματος των ραδιοσυχνοτήτων, ουδόλως εκτείνεται και στη διατύπωση ουσιαστικής κρίσεως επί της αντιστοίχως διατυπωθείσης εκ του Ε.Σ.Ρ. κρίσεως περί της νομιμότητας ή μη λειτουργίας ενός σταθμού εντός ορισμένης περιοχής καθώς και από συγκεκριμένη συχνότητα και θέση εκπομπής. Η ΕΕΤΤ οφείλει να ελέγχει την τυπική και μόνον νομιμότητα αυτών των αποφάσεων και όχι την ουσιαστική τους νομιμότητα. Εκ των ανωτέρω καταδεικνύεται ότι η ΕΕΤΤ: Καθίσταται αποκλειστικώς αρμόδια για την επιβολή κυρώσεων στους ραδιοφωνικούς σταθμούς για παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας που σχετίζονται με τη χρήση του ραδιοφωνικού φάσματος. Δεν δύναται να υπεισέλθει σε έλεγχο επί του περιεχομένου των στοιχείων του Ε.Σ.Ρ. περί της νομιμότητας ή μη της λειτουργίας ενός σταθμού από ορισμένη συχνότητα και από συγκεκριμένη θέση εκπομπής εντός του νομού όπου νομιμοποιείται να εκπέμπει, παρά έχει δέσμια αρμοδιότητα να ενεργήσει δυνάμει των κατά τα ανωτέρω 13

14 χορηγηθέντων στοιχείων της προρρηθείσης αρχής. Προς επίρρωση των ανωτέρω αναφερόμαστε ενδεικτικώς στην υπ αρ. 2719/2011 Απόφαση της Επταμελούς Επιτροπής του ΣτΕ, στις υπ αρ. 2136/2012, 2478/2011 Αποφάσεις του ΔΕφ Αθηνών κοκ. II. Λόγω της μη διενέργειας της προβλεπόμενης εκ των κείμενων διατάξεων του Ν. 2328/1995 διαγωνιστικής διαδικασίας χορήγησης αδειών στους ιδιωτικούς τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς της επικράτειας πλην του Ν. Αττικής-, στην παρούσα φάση διαμορφώθηκε ένα μεταβατικό καθεστώς νομίμου λειτουργίας αυτών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 53 του Ν. 2778/1999. Εντός του ανωτέρω πλαισίου χορηγήθηκαν στους ιδιωτικούς τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς βεβαιώσεις νομίμου λειτουργίας οι οποίες όμως δεν επέχουν θέση αδειών. Πιο συγκεκριμένα: Κατά τη χορήγησή τους δεν τηρήθηκε οιαδήποτε διαγωνιστική διαδικασία αντίστοιχη των προβλεπόμενων στις διατάξεις των νόμων 2328/1995 και 3592/2007. Ως μοναδικό κριτήριο για τη χορήγησή τους τέθηκε η αποδεδειγμένη λειτουργία των Ρ/Σ κατά την 01/11/1999. Είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας και ειδικότερα η ισχύς του λήγει με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειδότησης. Εκ του περιεχομένου τους δεν απορρέει υποχρέωση των Ρ/Σ περί κάλυψης εξ αυτών του 95% της περιοχής εντός της οποίας νομιμοποιούνται να εκπέμπουν. Δεν αναγράφουν συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά εκπομπής. Σε αυτό το σημείο υπογραμμίζεται ότι δεδομένης της έλλειψης των συγκεκριμένων στοιχείων κρίθηκε ότι οι εν λόγω Ρ/Σ οφείλουν να: i. Εκπέμπουν στη συχνότητα και από τη θέση εκπομπής από τις οποίες εξέπεμπαν και κατά την κρίσιμη ημερομηνία της 1 ης Νοεμβρίου ii. Μην προκαλούν παρεμβολές, κατά τη λειτουργία τους, στους διαύλους συχνοτήτων της ΕΡΤ, καθώς και στις επικοινωνίες των Ενόπλων Δυνάμεων, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και κάθε άλλου νομίμως λειτουργούντος δικτύου. Σε αυτό το σημείο επισημαίνεται ότι η εμφάνιση παρεμβολών συναρτάται της τήρησης ή μη εκ των σταθμών του λόγου προστασίας μεταξύ των εκπομπών τους. Κατόπιν των όσων προεκτέθηκαν λεκτέα και τα ακόλουθα: 14

15 i) Από την εν συνδυασμώ ερμηνεία των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, ως αυτές προεκτέθηκαν, προκύπτει ότι έκαστος ραδιοφωνικός σταθμός δικαιούται να εκπέμπει νομίμως μόνο εντός συγκεκριμένου νομού- ο οποίος αναγράφεται και στη σχετικώς χορηγηθείσα βεβαίωση νομίμου λειτουργίας- και μόνο σε μία συχνότητα και από ένα κέντρο εκπομπής από τα οποία εξέπεμπε κατά την κρίσιμη ημερομηνία της 1 ης Νοεμβρίου ii) Εξ όσων προεκτέθηκαν καταδείχθηκε ότι η άσκηση της αρμοδιότητας της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον έλεγχο και την εποπτεία του φάσματος των ραδιοσυχνοτήτων, ουδόλως εκτείνεται και στη διατύπωση ουσιαστικής κρίσεως επί της αντιστοίχως διατυπωθείσης εκ του Ε.Σ.Ρ. κρίσεως περί της νομιμότητας ή μη λειτουργίας ενός σταθμού εντός ορισμένης περιοχής καθώς και από συγκεκριμένη συχνότητα και θέση εκπομπής iii) Σύμφωνα με τα υπό ιγ. στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., και ειδικότερα το υπ αρ. πρ. ΕΕΤΤ 33640/ έγγραφο αυτού με τον πίνακα των Ρ/Σ οι οποίοι διαθέτουν βεβαίωση νομίμου λειτουργίας, βάσει του άρθρου 53 του Ν. 2778/1999, καθώς και της συχνότητας και θέσης εκπομπής από όπου εξέπεμπαν οι τελευταίοι κατά την και εντεύθεν δικαιούνται να εκπέμπουν νομίμως με τα επ αυτού συνημμένα, ο Ρ/Σ του καθού με το διακριτικό τίτλο HYBRID RADIO ανήκει στους νομίμως λειτουργούντες Ρ/Σ του Ν. Λέσβου ενώ νομιμοποιείται να εκπέμπει εντός των ορίων του συγκεκριμένου νομού στη συχνότητα 95.7MHz από το κέντρο εκπομπής «Προφήτης Ηλίας». iv) Την υπ αρ. εσωτ. πρ. 263/ Τεχνική Έκθεση, ως αυτή συντάχθηκε σε συνέχεια των από 22-23/05/2012 διενεργηθεισών από αρμόδιο κλιμάκιο του Τμήματος Εποπτείας και Ελέγχου Φάσματος της Υπηρεσίας μας καταγραφών των ραδιοφωνικών εκπομπών εντός του Ν. Λέσβου οπότε και κατεγράφη εκπομπή του Ρ/Σ του καθού με το διακριτικό τίτλο HYBRID RADIO στη συχνότητα 94.9MHz από τη θέση εκπομπής του Προφήτη Ηλία v) Δεδομένων των όσων προεκτέθηκαν στις υπό i)-iii) παραγράφους καταδεικνύεται ότι υπό το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο ο καθού νομιμοποιείται όπως προβαίνει στη χρήση μόνο της συχνότητας 95.7MHz και μόνο από τη θέση εκπομπής του Προφήτη Ηλία Ολύμπου και ως εκ τούτου η χρήση εξ αυτού έτερης συχνότητας καθίσταται μη νόμιμη. vi) Τα αποτελέσματα του υπό στοιχείο κ. επανελέγχου σε χρόνο μεταγενέστερο της κλήσεως του καθού σε ακρόαση οπότε και κατεγράφη εκ 15

16 νέου εκπομπή του Ρ/Σ ιδιοκτησίας του στη συχνότητα 94.9MHz από τη θέση εκπομπής «Προφήτης Ηλίας». Σημειώνεται ότι κατά τον ως άνω επανέλεγχο διαπιστώθηκε ότι στη νομιμοποιηθείσα εκ του Ε.Σ.Ρ. συχνότητα των 95.7MHz, στην οποία όφειλε ο καθού να μεταδίδει το ραδιοφωνικό του πρόγραμμα, λαμβανόταν τούρκικος Ρ/Σ με υψηλή στάθμη (45 έως 58 dbμv/m), διαπίστωση η οποία καθιστά βάσιμους τους διαλαμβανόμενους στο υπό στοιχείο ιθ. της παρούσης υπόμνημα ισχυρισμούς. vii) Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 4070/2012 αρμόδια αρχή για θέματα Διεθνούς Συντονισμού καθίσταται το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Σε αυτό το σημείο, και όσον αφορά ειδικότερα την υπό εξέταση περίπτωση, υπογραμμίζεται ότι η ΕΕΤΤ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, επιφυλάσσεται όπως αποστείλει στην ανωτέρω αρχή κατάλογο με τις προερχόμενες εκ της Τουρκίας ραδιοφωνικές εκπομπές οι οποίες λαμβάνονται με υψηλή στάθμη στη νήσο της Λέσβου, και στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η υπό στοιχείο v. εκπομπή, προκειμένου η τελευταία να προβεί στις προβλεπόμενες εκ της προρρηθείσης διατάξεως ενέργειες. viii) Δεδομένων ότι: α) Η άνευ αδείας εκπομπή σήματος συνιστά ιδιαίτερης βαρύτητας παράβαση, ως τεκμαίρεται και από την βούληση του νομοθέτη, η οποία αποτυπώνεται στις προπαρατεθείσες διατάξεις του Ν. 2801/2000 και σύμφωνα με την οποία η εν λόγω ενέργεια συνιστά αυτόφωρο έγκλημα και β) το φάσμα αποτελεί έναν σπάνιο πόρο του οποίου η χρήση δεν πρέπει να γίνεται κατά τρόπο ανεξέλεγκτο, καταδεικνύεται ότι η ΕΕΤΤ θα πρέπει να ενεργεί άμεσα σκοπώντας πρωτίστως στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος, που έγκειται στη διασφάλιση της νόμιμης χρήσης του φάσματος, ενέργειες οι οποίες καθορίζονται και υπό το πρίσμα των όσων προαναφέρονται στις υπό vi.-vii. Παραγράφους. Αποφασίζει: 1. Επιβάλλει στον κ. Φίλιππο Πετρίδη, ιδιοκτήτη του Ρ/Σ με το διακριτικό τίτλο HYBRID RADIO : α) Τη διοικητική κύρωση της σύστασης όπως εντός δεκαπέντε ημερών από την επίδοση της παρούσης Απόφασης διακόψει την εκπομπή του σταθμού του στη συχνότητα 94.9 MHz από τη θέση εκπομπής του Προφήτη Ηλία του νομού Λέσβου προβαίνοντας μόνο στη χρήση της συχνότητας 95.7MHz στο 16

17 πλαίσιο μετάδοσης του ραδιοφωνικού του προγράμματος, σύμφωνα και με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ. β) Τη διοικητική κύρωση της σύστασης όπως απέχει στο μέλλον από ενέργειες που έρχονται σε αντίθεση με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των ραδιοφωνικών σταθμών. 2. Επιφυλάσσεται η Υπηρεσία να: α) Επιβάλλει στον ως άνω σταθμό, στην περίπτωση της άπρακτης παρέλευσης της υπό στοιχείο 1 α ) προθεσμίας, πρόστιμο ύψους επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ για την κατ εξακολούθηση μετάδοση ραδιοφωνικού προγράμματος κατά παράβαση των υπό στοιχεία α.-ζ. της παρούσης διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία των ραδιοφωνικών σταθμών. β) Λάβει τα απαραίτητα μέτρα ή/ και να προβεί στην περαιτέρω επιβολή διοικητικών κυρώσεων, εφόσον διαπιστωθεί ότι ο ως άνω σταθμός δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία αναφορικά με τη χρήση συχνοτήτων και τη λειτουργία των Ρ/Σ. 3. Εντέλλεται τη διαβίβαση της παρούσης Απόφασης και του φακέλου της υπόθεσης στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, στο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και στο Ε.Σ.Ρ. για περαιτέρω ενέργειες αρμοδιότητάς τους. 4. Επιφορτίζει τον Πρόεδρο να κοινοποιήσει την παρούσα Απόφαση στον ως άνω Ρ/Σ. Εσωτερική Διανομή : 1. Διεύθυνση Φάσματος 2. Τμήμα Νομικών Υπηρεσιών 3. Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Ο Πρόεδρος Δρ. Λεωνίδας Ι. Κανέλλος Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής καλείται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς τον κ. Φίλιππο Πετρίδη, ιδιοκτήτη του Ρ/Σ με το διακριτικό τίτλο HYBRID RADIO, με έδρα την Μυτιλήνη, οδός Ηλία Βενέζη αρ. 1, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. 17

18 Μαρούσι, 2013 Δρ. Λεωνίδας Ι. Κανέλλος Πρόεδρος ΕΕΤΤ 18

Μαρούσι, ΑΠ.: 687/321 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ.: 687/321 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 11-04-2013 ΑΠ.: 687/321 ΑΠΟΦΑΣΗ Μερική αποδοχή της υπ αρ. πρ. ΕΕΤΤ 14031/28-03-2013 Αιτήσεως Θεραπείας του κ. Φίλιππου Πετρίδη, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 672/21 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ.: 672/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 13-11-2012 ΑΠ.: 672/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 659/13/05-07-2012 με θέμα: «Κλήση σε ακρόαση του κ. Γεώργιου Τουτουδάκη, ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 689/103 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ.: 689/103 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 29-04-2013 ΑΠ.: 689/103 ΑΠΟΦΑΣΗ Μερική Αποδοχή της υπ αρ. πρ. ΕΕΤΤ 15549/05-04-2013 Αιτήσεως Θεραπείας του κ. Χρήστου Βαλασέλη, ιδιοκτήτης του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 694/89 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ.: 694/89 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 18-06-2013 ΑΠ.: 694/89 ΑΠΟΦΑΣΗ Μερική Αποδοχή της υπ αρ. πρ. ΕΕΤΤ 24966/06-06-2013 Αιτήσεως Θεραπείας του κ. Βασίλειου Μούκα, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο Ράδιο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 594/047 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 594/047 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 01-03-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 594/047 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία: «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», φορέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 29-04-2013 ΑΠ.: 689/104 ΑΠΟΦΑΣΗ Μερική Αποδοχή της υπ αρ. πρ. ΕΕΤΤ 17181/15-04-2013 Αιτήσεως Θεραπείας της Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας, φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με διακριτικό τίτλο «Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 591/015 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 591/015 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 25-01-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 591/015 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟ ΕΚΦΡΑΣΗ Ε.Π.Ε.», φορέα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 27-06-2013 ΑΠ.: 695/54 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 687/286/11-04-2013: «Κλήση σε ακρόαση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 647/30 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 647/30 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10-04-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 647/30 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση της υπ αρ. πρ. ΕΕΤΤ 13613/04-04-2012 αιτήσεως χορήγησης παράτασης προθεσμίας υποβολής υπομνήματος του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) του Ν. Αχαϊας με το

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 672/23 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ.: 672/23 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 13-11-2012 ΑΠ.: 672/23 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφων υπομνημάτων: α) Του κ. Χρήστου Πολίτη, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο ΡΑΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.»,

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.», Μαρούσι, 30-05-2013 ΑΠ.: 692/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 686/47/26-03-2013: «Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 672/33 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ.: 672/33 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 13-11-2012 ΑΠ.: 672/33 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 654/24/31-05-2012 με θέμα: «Κλήση σε ακρόαση του κ. Αποστόλη Παπακώστα, με

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 672/17 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

Μαρούσι, ΑΠ.: 672/17 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 13-11-2012 ΑΠ.: 672/17 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση σε εφαρμογή της ΑΠ 629/50/17-11-2011 Απόφασης της ΕΕΤΤ με θέμα: «Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

MEDIA ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

MEDIA ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Μαρούσι, 27-06-2013 ΑΠ.: 695/50 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 687/297/11-04-2013: «Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΟΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Α.Ε.»,

«ΔΙΟΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Α.Ε.», Μαρούσι, 26-03-2013 ΑΠ.: 686/49 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΔΙΟΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»

«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» Μαρούσι, 30-05-2013 ΑΠ.: 692/31 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 685/30/12-03-2013: «Κλήση σε ακρόαση της δημοτικής επιχείρησης ενημέρωσης Κατερίνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.,

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε., Μαρούσι, 12-03-2013 ΑΠ.: 685/47 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΛΛΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε., φορέα του τηλεοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 12-03-2013 ΑΠ.: 685/40 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του κ. Ιωάννη Κασσιώνη, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΑΡΙΔΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 31-01-2013 ΑΠ.: 680/42 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του κ. Φίλιππου Τσολάκη με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά παράβαση της κείμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 22-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 653/20 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 645/32/03-04-2012 με θέμα: «Κλήση σε ακρόαση: α) Του κ. Βασίλειου Τσακνάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 18-09-2012 ΑΠ.: 665/24 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 18-09-2012 ΑΠ.: 665/24 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 18-09-2012 ΑΠ.: 665/24 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του κ. Παναγιώτη Κοτσόπουλου, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

«ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CHANNEL 9 Α.Ε.»,

«ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CHANNEL 9 Α.Ε.», Μαρούσι, 29-04-2013 ΑΠ.: 689/73 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ681/29/08-02-2013 με θέμα: «Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 675/42 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 675/42 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 11-12-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 675/42 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 645/27/03-04-2012 με θέμα: «Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 664/42 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ.: 664/42 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10-09-2012 ΑΠ.: 664/42 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε., φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 15-09-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 61 8/029 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, ως καθολικού διαδόχου του Δήμου Αθαμανίας, με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 30-05-2013 ΑΠ.: 692/25 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του Πολιτιστικού Οργανισμού Σαλαμίνας IN MEDIA RES, φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 658/65 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 658/65 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 658/65 ΑΠΟΦΑΣΗ Μερική Αποδοχή της αίτησης θεραπείας της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. και το διακριτικό τίτλο TELEWAVE κατά της ΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 25-07-2013 ΑΠ.: 698/54 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση σε εφαρμογή της ΑΠ 690/15/14-05-2013 Απόφασης της ΕΕΤΤ: «Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφων υπομνημάτων: α) Της ανώνυμης εταιρίας με την

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 589/065 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 589/065 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 13-01-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 589/065 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος της μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΗΧΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ Β. ΣΚΟΥΤΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 654/49 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ.: 654/49 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 31-05-2012 ΑΠ.: 654/49 ΑΠΟΦΑΣΗ Απόρριψη της Αιτήσεως Θεραπείας της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία: «Δ. ΚΟΛΟΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΙΟΝΙΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 19-05-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 604/ 050 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του κ. Γ. Αλοίμονου, με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά παράβαση της κείμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 24-05-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 605/033 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 660/18 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 660/18 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 12-07-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 660/18 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση σε εφαρμογή της ΑΠ 567/53/10-06-2010 Απόφασης της ΕΕΤΤ με θέμα: «Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος του Εξωραϊστικού

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 586/020 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 586/020 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 586/020 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του κ. Α. Περδίου με αντικείμενο τη διερεύνηση της εγκατάστασης κεραιοσυστήματος άνευ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 642/47 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 642/47 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 08-03-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 642/47 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά παράβαση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 676/73 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ.: 676/73 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 20-12-2012 ΑΠ.: 676/73 ΑΠΟΦΑΣΗ Μερική αποδοχή της αίτησης θεραπείας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία DIGITAL UNION A.E. κατά της ΑΠ 673/28/20-11-2012 Απόφασης της ΕΕΤΤ. Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 589/077 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 589/077 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 13-01-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 589/077 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υγειονομικών Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 524/075 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 524/075 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 26-05-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 524/075 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 25 Φεβρουαρίου 2009 Ακροάσεως: α) της κας Παρασκευής Τσαχρή, ιδιοκτήτρια του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΡΥΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 641/58 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 641/58 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 01-03-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 641/58 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, με αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά παράβαση της κείμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 12-05-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 603/047 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του κ. Ευάγγελου Ανδρώνη, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 642/42 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 642/42 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 08-03-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 642/42 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ», με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση:

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 561/122 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 561/122 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 15-4-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 561/122 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. με αντικείμενο την παράνομη λειτουργία κεραίας στο Δήμο Γαλατσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 30-05-2013 ΑΠ.: 692/26 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «Δ. και Χ. ΑΦΟΙ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.» και διακριτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 22-03-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 644/32 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 22-03-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 644/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 22-03-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 644/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, ως καθολικού διαδόχου του Δήμου Βούλας, με θεματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 19-05-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 604/ 048 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Λήψη απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του Δ. Τρίγλιας Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 649/36 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 649/36 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 26-4-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 649/36 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «VODAFONE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 22-2-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 28 Δεκεμβρίου 2009 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 611/078 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 611/078 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 7-7-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 611/078 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για παράνομη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/075 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/075 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 16-12-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/075 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για παράνομη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 652/60 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 652/60 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 17-5-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 652/60 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 566/066 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 566/066 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 03-06-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 566/066 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος του κ. Ε. Πλάκα με αντικείμενο τη διερεύνηση της εγκατάστασης κεραιοσυστήματος άνευ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 629/060 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 629/060 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 17-11-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 629/060 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 7-9-2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 633/172 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 633/172 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 15-12-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 633/172 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 21-11-2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 614/057 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 614/057 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 28-7-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 614/057 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 27 Ιουνίου 2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της εταιρείας με την επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 694/81 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 694/81 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 18-6-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 694/81 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 20-5-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 686/57 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 686/57 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 26-3-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 686/57 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 8-3-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «OTE - Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 604/055 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 604/055 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 19-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 604/055 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 3-5-2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/066 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/066 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 16-12-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/066 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 26-11-2010 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 581/030 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 581/030 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 21-10-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 581/030 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 14-07-2010 ακροάσεως της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.», με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 673/30 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 673/30 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 20-11-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 673/30 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 4-10-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της εταιρείας COSMOTE με αντικείμενο την παράνομη λειτουργία κεραίας επί της Λεωφ. Ειρήνης

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 594/055 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 594/055 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 1-3-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 594/055 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 13-1-2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της επί της από 19-11-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας στη θέση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 617/047 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 617/047 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 13-9-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 617/047 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της επί της από 13-7-2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 693/33 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 693/33 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 4-6-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 693/33 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 28-3-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 07-07-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 611/ 060 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «FORTHNET MEDIA HOLDINGS», ως οιονεί καθολικής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 514/056 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 514/056 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10-3-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 514/056 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 2 Φεβρουαρίου 2009 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία OTE Α.Ε. με αντικείμενο την παράνομη κατασκευή κεραίας στο Δήμο Τριπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 530/209 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 530/209 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 14-7-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 530/209 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 16 Φεβρουαρίου 2009 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 607/031 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 607/031 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 16-6-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 607/031 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 6-6-2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Συγκρότηση Διαρκών Επιτροπών Ακροάσεων της ΕΕΤΤ και ορισμός των αρμοδιοτήτων αυτών. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Συγκρότηση Διαρκών Επιτροπών Ακροάσεων της ΕΕΤΤ και ορισμός των αρμοδιοτήτων αυτών. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 15-10-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 536/175 ΑΠΟΦΑΣΗ Συγκρότηση Διαρκών Επιτροπών Ακροάσεων της ΕΕΤΤ και ορισμός των αρμοδιοτήτων αυτών Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 675/53 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 675/53 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 11-12-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 675/53 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 11-10-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της εταιρείας WIND με αντικείμενο την παράνομη λειτουργία κεραίας επί της οδού Αρριανού

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 678/36 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 678/36 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 15-1-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 678/36 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της επί της από 6-12-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «OTE - Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ε.Μ.Π Ι. Η λειτουργία μη αδειοδοτημένων ραδιοφωνικών σταθμών στο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ε.Μ.Π Ι. Η λειτουργία μη αδειοδοτημένων ραδιοφωνικών σταθμών στο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ε.Μ.Π. 22.04.2013 Ι. Η λειτουργία μη αδειοδοτημένων ραδιοφωνικών σταθμών στο Ε.Μ.Π. Α. Διοικητικό σκέλος της υπόθεσης 1. Με το 8996/Φ386/4.3.2010

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 580/030 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 580/030 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 14-10-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 580/030 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 13 Σεπτεμβρίου 2010 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της εταιρείας με την επωνυμία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 563/051 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 563/051 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 27-4-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 563/051 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 19 Απριλίου 2010 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. με αντικείμενο την παράνομη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ.ΑΠ.: 694/29 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ.ΑΠ.: 694/29 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 18-06-2013 ΑΡΙΘ.ΑΠ.: 694/29 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση Διακήρυξης ανοικτού διεθνούς Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για το Έργο «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών Ποιότητας Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της Απόφασης ΕΕΤΤ Α.Π. 390/3/ «Κανονισμός Γενικών Αδειών» όπως ισχύει

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της Απόφασης ΕΕΤΤ Α.Π. 390/3/ «Κανονισμός Γενικών Αδειών» όπως ισχύει Μαρούσι, 3-3-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 513/014 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης ΕΕΤΤ Α.Π. 390/3/13-6-2006 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» όπως ισχύει H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/062 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/062 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 16-12-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/062 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 22-11-2010 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «OTE-Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 578/065 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 578/065 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 28-9-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 578/065 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 17 Ιουνίου 2010 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της εταιρείας με την επωνυμία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 608/032 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 608/032 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 16-6-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 608/032 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 28-3-2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 556/066 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 556/066 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 11-3-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 556/066 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 9 Φεβρουαρίου 2010 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. για εγκατάσταση κατασκευής κεραίας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 522/054 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 522/054 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 12-5-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 522/054 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 23 Φεβρουαρίου 2009 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. με αντικείμενο την παράνομη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 510/059 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 510/059 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10-2-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 510/059 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 24 Σεπτεμβρίου 2008 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. με αντικείμενο παράνομη κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 506/074 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 506/074 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 13-1-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 506/074 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 6 Μαίου 2008 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών με αντικείμενο την

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 524/079 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 524/079 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 26-5-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 524/079 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 10 Μαρτίου 2009 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. με αντικείμενο την παράνομη κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 647/40 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 647/40 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10-4-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 647/40 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της επί της 5-3-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «WIND» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ»

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» Μαρούσι, 29-8-2013 ΑΠ.: 700/7 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Αποδοχή του Δικαιολογητικού Συμμετοχής της Εταιρείας με την επωνυμία «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 565/123 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 565/123 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 20-5-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 565/123 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 23 Απριλίου 2010 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. με αντικείμενο την παράνομη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 606/100 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 606/100 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 9-6-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 606/100 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 21-6-2010 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΤΑΝ ΠΑΡΑΓΟΥΝ Ή ΜΕΤΑΔΙΔΟΥΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 548/047 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 548/047 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 15-1-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 548/047 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 24 Δεκεμβρίου 2009 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. με αντικείμενο την παράνομη κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 589/125 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 589/125 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 13-1-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 589/125 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 24-12-2010 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 691/89 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 691/89 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 24-5-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 691/89 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 26-3-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «OTE - Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΡ. 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

ΕΣΡ. 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ΕΣΡ 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Αθήνα, 20 Μαϊου 2009 1 Εισαγωγή Είναι γνωστό ότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί εκπέμπουν το πρόγραμμά τους με

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10-03-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 595/15 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 10-03-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 595/15 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10-03-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 595/15 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Ανάθεση στη δικηγόρο Παρασκευή Ρέππα του έργου της νομικής υποστήριξης της ΕΕΤΤ επί θεμάτων διαχείρισης, ελέγχου και εποπτείας του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 21 η Μαΐου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο: «Διεξαγωγή Ελέγχων σε Εποπτευόμενους Παρόχους Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικών Υπογραφών»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο: «Διεξαγωγή Ελέγχων σε Εποπτευόμενους Παρόχους Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικών Υπογραφών» Μαρούσι, 31-7-2014 ΑΠ.729-008 ΑΠΟΦΑΣΗ Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο: «Διεξαγωγή Ελέγχων σε Εποπτευόμενους Παρόχους Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικών Υπογραφών» H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 612/076 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 612/076 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 14-7-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 612/076 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 20-1-2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), β. το Ν.3431/2006 «Περί Τηλεπικοινωνιών και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), β. το Ν.3431/2006 «Περί Τηλεπικοινωνιών και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α/2006) Μαρούσι, 22/7/2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ : 573/001 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Χορήγηση γνώμης της ΕΕΤΤ, κατ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 3592/2007, επί του Σχεδίου Χάρτη Συχνοτήτων αναλογικής ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 3/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 3/ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 3/01.04.2014 Σήμερα ημέρα Τρίτη 01 Απριλίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 28-07-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.:614/053 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη απόφασης επί της από 01-03-2011 ακροάσεως του Μεταφορικού Συνεταιρισμού Ιδιοκτητών Ασυρματοφόρων Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσεως Αυτοκινήτων Βόλου & Ν. Ιωνίας

Διαβάστε περισσότερα