ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ"

Transcript

1 ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ 1

2 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΚΔΟΝΠ 1 : ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ Άξζξν 1 : Γηάξζξσζε Υπεξεζηψλ ΚΔΟΝΠ 2 : ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ Άξζξν 2 : Αξκνδηφηεηεο Γεληθνχ Γξακκαηέα Άξζξν 3 : Αξκνδηφηεηεο Απηνηεινχο Τκήκαηνο Δπζχλεο Πξνέδξνπ Άξζξν 4 : Αξκνδηφηεηεο Ννκηθήο Υπεξεζίαο Άξζξν 5 : Αξκνδηφηεηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθψλ Υπεξεζηψλ Άξζξν 6 : Αξκνδηφηεηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ Άξζξν 7 : Αξκνδηφηεηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο Άξζξν 8 : Αξκνδηφηεηεο Γηεχζπλζεο Πνηφηεηαο, Πξφιεςεο θαη Δπαλαρξεζηκνπνίεζεο Άξζξν 9 : Αξκνδηφηεηεο Γηεχζπλζεο Αλαθχθισζεο Άξζξν 10 :Αξκνδηφηεηεο Γηεχζπλζεο Γηάζεζεο Υπνιεηκκάησλ Απνβιήησλ Άξζξν 11 : Αξκνδηφηεηεο Γηεχζπλζεο Σηαζκψλ Μεηαθφξησζεο Απνξξηκκάησλ Άξζξν 12 : Αξκνδηφηεηεο Γηεχζπλζεο Θεξκηθήο Δπεμεξγαζίαο Απνβιήησλ (Υγεηνλνκηθψλ) ΚΔΟΝΠ 3 : ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΔΞΝΞΡΔΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝΠ Άξζξν 13 : Γηνίθεζε Δπνπηεία Σπληνληζκφο Άξζξν 14 : Αξκνδηφηεηεο Πξντζηακέλσλ Οξγαληθψλ Μνλάδσλ Άξζξν 15 : Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο ησλ Υπεξεζηψλ ηνπ Σπλδέζκνπ ΚΔΟΝΠ 4 : ΘΔΠΔΗΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ Άξζξν 16 : Δηδηθέο Θέζεηο Άξζξν 17 : Γηάθξηζε ζέζεσλ θαη θαηεγνξίεο Άξζξν 18 : Πξνζφληα δηνξηζκνχ Άξζξν 19 : Καηαλνκή Θέζεσλ θαη Πξνζσπηθνχ Άξζξν 20 : Οξγαληθέο ζέζεηο κε ζρέζε εξγαζίαο δεκνζίνπ δηθαίνπ Άξζξν 21 : Πξνζσξηλέο ζέζεηο κε ζρέζε εξγαζίαο δεκνζίνπ δηθαίνπ 2

3 Άξζξν 22 : Θέζεηο κε ζρέζε εξγαζίαο Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ Ανξίζηνπ Φξφλνπ Άξζξν 23 : Θέζεηο κε ζρέζε εξγαζίαο Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Φξφλνπ ΚΔΟΝΠ 5 : ΞΟΝΗΠΡΑΚΔΛΝΗ ΞΖΟΔΠΗΥΛ Άξζξν 24 : Πξντζηάκελνη Υπεξεζηψλ ΚΔΟΝΠ 6 : ΡΔΙΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ Άξζξν 25 : Καηαξγνχκελεο δηαηάμεηο Άξζξν 26 : Τειηθέο δηαηάμεηο 3

4 ΚΔΟΝΠ 1 ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΑΟΘΟΝ 1 ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΔΛΝΡΖΡΑ Α. ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΝ ΞΑΓΝΛΡΑΗ ΑΞΔΘΔΗΑΠ ΠΡΝΛ ΞΟΝΔΓΟΝ 1. Γεληθφο Γξακκαηέαο 2. Απηνηειέο Τκήκα Δπζχλεο Πξνέδξνπ 3. Ννκηθή Υπεξεζία ΔΛΝΡΖΡΑ Β. ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ Η Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ Υπεξεζηψλ απαξηίδεηαη απφ ηηο παξαθάησ νξγαληθέο κνλάδεο : 1. Τκήκα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη Καηάξηηζεο 2. Τκήκα Γηαθάλεηαο, Γηνίθεζεο θαη Αξρείνπ ΔΛΝΡΖΡΑ Γ. ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ Η Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ απνηειείηαη απφ ηηο παξαθάησ νξγαληθέο κνλάδεο : 1. Τκήκα Οηθνλνκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Δζφδσλ 2. Τκήκα Λνγηζηεξίνπ, Διέγρνπ θαη Δθαξκνγήο Γηπινγξαθηθνχ Σπζηήκαηνο 3. Τκήκα Τακεηαθήο Υπεξεζίαο 4. Τκήκα Πξνκεζεηψλ θαη Πεξηνπζίαο ΔΛΝΡΖΡΑ Γ. ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ Η Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο απνηειείηαη απφ ηηο πην θάησ νξγαληθέο κνλάδεο : 1. Τκήκα Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο 2. Τκήκα Απνθαηαζηάζεσλ θαη Μεηαθξνληίδαο ΔΛΝΡΖΡΑ Δ. ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ, ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΘΑΗ ΔΞΑΛΑΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΖΠΖΠ Η Γηεχζπλζε Πνηφηεηαο, Πξφιεςεο θαη Δπαλαρξεζηκνπνίεζεο απνηειείηαη απφ ηηο πην θάησ νξγαληθέο κνλάδεο : 1. Τκήκα Πξφιεςεο θαη Δπαλαρξεζηκνπνίεζεο 2. Τκήκα Πνηφηεηαο θαη Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ 4

5 ΔΛΝΡΖΡΑ Πη. ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΛΑΘΘΙΥΠΖΠ Η Γηεχζπλζε Αλαθχθισζεο απνηειείηαη απφ ηηο πην θάησ νξγαληθέο κνλάδεο : 1. Τκήκα Μεραληθήο Αλαθχθισζεο θαη Δπεμεξγαζίαο 2. Τκήκα Γηαινγήο ζηελ Πεγή ΔΛΝΡΖΡΑ Ε. ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΗΑΘΔΠΖΠ ΞΝΙΔΗΚΚΑΡΥΛ ΑΞΝΒΙΖΡΥΛ Η Γηεχζπλζε Γηάζεζεο Υπνιεηκκάησλ Απνβιήησλ απνηειείηαη απφ ηηο πην θάησ νξγαληθέο κνλάδεο : 1. Τκήκα Τειηθήο Γηάζεζεο Απνβιήησλ 2. Τκήκα Λεηνηεκαρηζκνχ θαη Δηδηθψλ Καηαζηξνθψλ ΔΛΝΡΖΡΑ Ζ. ΓΗΔΘΛΠΖ ΠΡΑΘΚΥΛ ΚΔΡΑΦΝΟΡΥΠΖΠ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ Η Γηεχζπλζε Σηαζκψλ Μεηαθφξησζεο Απνξξηκκάησλ απνηειείηαη απφ ηηο πην θάησ νξγαληθέο κνλάδεο : 1. Τκήκα Κεληξηθψλ Σηαζκψλ Μεηαθφξησζεο Απνξξηκκάησλ 2. Τκήκα Τνπηθψλ Σηαζκψλ Μεηαθφξησζεο Απνξξηκκάησλ ΔΛΝΡΖΡΑ Θ. ΓΗΔΘΛΠΖ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΑΞΝΒΙΖΡΥΛ (ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΥΛ) Η Γηεχζπλζε Θεξκηθήο Δπεμεξγαζίαο Υγεηνλνκηθψλ Απνβιήησλ απνηειείηαη απφ ηηο πην θάησ νξγαληθέο κνλάδεο : 1. Τκήκα Λεηηνπξγίαο 2. Τκήκα Μειεηψλ, Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο 5

6 ΚΔΟΝΠ 2 ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΑΟΘΟΝ 2 ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΓΔΛΗΘΝ ΓΟΑΚΚΑΡΔΑ Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ππνζηεξίδεη ηνλ Πξφεδξν ηνπ Σπλδέζκνπ ζηα δηνηθεηηθά ηνπ θαζήθνληα, πινπνηψληαο ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπ εθρσξεί ν Πξφεδξνο κε απφθαζή ηνπ. Οη αξκνδηφηεηεο απηέο αθνξνχλ θπξίσο ζηνλ ζπληνληζκφ ησλ ππεξεζηψλ, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη κε απνδνηηθφ ηξφπν ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ επίηεπμε ησλ πεξηνδηθψλ ζηφρσλ θαη πξνγξακκάησλ πνπ απνθαζίδνληαη απφ ηα πνιηηηθά φξγαλα ηνπ Σπλδέζκνπ. Δλδεηθηηθά ν Γεληθφο Γξακκαηέαο κπνξεί λα : Παξέρεη νδεγίεο, δίλεη θαηεπζχλζεηο θαη γεληθφηεξα ζπληνλίδεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ Σπλδέζκνπ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αληίζηνηρνπο πξντζηακέλνπο. Μεξηκλά γηα ηελ επεμεξγαζία απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ ζεκάησλ πνπ είλαη πξνο ζπδήηεζε ζην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θαη ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, ζχκθσλα κε ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ή έρνπλ ήδε ζπδεηεζεί θαη ηα ππνζηεξίδεη εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην. Παξαθνινπζεί ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο. Σπκκεηέρεη ζηηο δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Σρεδίνπ θαη ησλ Δηήζησλ Πξνγξακκάησλ Γξάζεο θαη παξαθνινπζεί ηελ επίηεπμε ησλ πεξηνδηθψλ ζηφρσλ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ πνπ απνθαζίδνληαη απφ ηα πνιηηηθά φξγαλα ηνπ Σπλδέζκνπ. Μεξηκλά γηα ηελ έγθαηξε πξνεηνηκαζία ησλ απνινγηζκψλ δξάζεο ηνπ Σπλδέζκνπ ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ή απνθάζεηο θαη ελεκεξψλεη ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή. Οξγαλψλεη θάζε λέα παξνρή ππεξεζίαο πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηνλ Σχλδεζκν θαη κεξηκλά γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθήο δξάζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Σπλδέζκνπ θαη ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ θαη ησλ ηερληθψλ κέζσλ ηνπ Σπλδέζκνπ. Γχλαηαη λα ζπγθαιεί πεξηνδηθά ή θαηά πεξίπησζε Σπληνληζηηθά Σπκβνχιηα ζηα νπνία κεηέρνπλ κε εθπξνζψπνπο ηνπο, ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Σπλδέζκνπ. Υπνγξάθεη έγγξαθα ζχκθσλα κε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ ηνπ εθρσξεί ν Πξφεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ. Δπηβιέπεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο. α) Ο ηερληθφο αζθαιείαο παξέρεη πξνο ηα φξγαλα ηεο δηνίθεζεο ηνπ Σπλδέζκνπ ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ζηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο, 6

7 ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο, γξαπηά ή πξνθνξηθά, ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο θαη ηελ πξφιεςε ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ. β) Ο ηαηξφο εξγαζίαο παξέρεη πξνο ηα φξγαλα ηεο δηνίθεζεο ηνπ Σπλδέζκνπ ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ζηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο, ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο, γξαπηά ή πξνθνξηθά, ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ γ) Ο ηαηξφο εξγαζίαο θαη ν ηερληθφο αζθαιείαο θαηαρσξνχλ ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο ηνπο ζε εηδηθφ βηβιίν. Τα φξγαλα ηεο δηνίθεζεο ηνπ Σπλδέζκνπ ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ππνδείμεσλ απηψλ ελππνγξάθσο. ΑΟΘΟΝ 3 ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΑΡΝΡΔΙΝΠ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΔΘΛΖΠ ΞΟΝΔΓΟΝ Τν Απηνηειέο Τκήκα Δπζχλεο Πξνέδξνπ ππνζηεξίδεη ηνλ Πξφεδξν ηνπ Σπλδέζκνπ θαη εθηειεί ρξέε γξακκαηείαο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα. Σε απηφ ππάγνληαη αξκνδηφηεηεο Πιεξνθνξηθήο θαη Μεραλνξγάλσζεο, Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζίσλ Σρέζεσλ ηνπ ΔΓΣΝΑ θαη ν Δηδηθφο Σπλεξγάηεο ηνπ Πξνέδξνπ. Δηδηθφηεξα ην Απηνηειέο Τκήκα Δπζχλεο Πξνέδξνπ δηαξζξψλεηαη ζηα παξαθάησ γξαθεία : 3.1 Απμοδιόηηηερ Γπαθείος Γιοικηηικήρ και Γπαμμαηειακήρ ποζηήπιξηρ Πξνγξακκαηίδεη, νξγαλψλεη θαη ξπζκίδεη ηηο ζπλαληήζεηο ηνπ Πξνέδξνπ. Γηεμάγεη θαη δηεθπεξαηψλεη ηελ πξνζσπηθή αιιεινγξαθία ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηεξεί ην πξσηφθνιιν θαη αξρείν απηήο. Τεξεί αξρείν θάζε είδνπο απνθάζεσλ ηνπ Σπλδέζκνπ πξνο ρξήζε ηνπ Πξνέδξνπ θαζψο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Πξνέδξνπ. Καηαξηίδεη θαη θνηλνπνηεί ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά ηελ Ηκεξήζηα Γηάηαμε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο. Τεξεί ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ, αλαξηά ζηε δηαχγεηα ηηο απνθάζεηο ηνπ Πξνέδξνπ, ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ ΔΓΣΝΑ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Ν. 3861/2010. Γηαβηβάδεη ζηηο επηηξνπέο ηνπ Γ.Σ. θαη ηεο Δ.Δ. γηα κειέηε ηα ζέκαηα πνπ παξαπέκπνληαη ζε απηέο θαη ηα παξαθνινπζεί γηα ηελ έγθαηξε επαλαθνξά ηνπο γηα ηε ιήςε νξηζηηθήο απφθαζεο. 7

8 Γηεμάγεη θαη πξνσζεί φιε ηελ ππεξεζία πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ Δ.Δ. θαη Γ.Σ. θαη θξνληίδεη γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη αλαγθαία ψζηε ηα ζέκαηα πνπ εηζάγνληαη ζε απηά γηα ζπδήηεζε λα είλαη πιήξε. Φξνληίδεη λα ππνβάιινληαη ζηελ επνπηεχνπζα αξρή νη απνθάζεηο ηνπ Γ.Σ. θαη ηεο Δ.Δ. γηα ηνλ έιεγρν ή ηελ έγθξηζε πνπ νξίδεη ν λφκνο. Μεξηκλά γηα ηελ θνηλνπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.Σ. θαη ηεο Δ.Δ. ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Σπλδέζκνπ. Τεξεί ηα ππφ ηνλ Νφκν νξηδφκελα βηβιία. Παξέρεη θάζε είδνπο γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Σπλδέζκνπ 3.2 Απμοδιόηηηερ Γπαθείος Δπικοινυνίαρ και Γημοζίυν Πσέζευν Δπηκειείηαη ηα Γειηία Τχπνπ θαη ηε δηαιακβαλφκελε αιιεινγξαθία ηνπ Σπλδέζκνπ κε ΜΜΔ. Δλεκεξψλεη ηνλ Πξφεδξν γηα εηδήζεηο θαη δεκνζηεχκαηα ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο. Δλεκεξψλεη ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Σπλδέζκνπ γηα δεηήκαηα εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο απηψλ. Τεξεί αξρείν δεκνζηεπκάησλ. Οξγαλψλεη θάζε είδνπο εθδειψζεηο (ζπλέδξηα, εκεξίδεο, θιπ) πνπ αλαιακβάλεη θαη πξνσζεί ν Σχλδεζκνο. 3.3 Απμοδιόηηηερ Γπαθείος Ξληποθοπικήρ και Πηαηιζηικήρ Καζνξίδεη ηε ζηξαηεγηθή ππνδνκψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ηνπ ΔΓΣΝΑ. Μεξηκλά γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ ζηνλ ρψξν ησλ Κεληξηθψλ γξαθείσλ ηνπ ΔΓΣΝΑ θαη πξνζθέξεη αξσγή ζηηο ππφινηπεο εγθαηαζηάζεηο εθφζνλ απηφ δεηεζεί. Υπνζηεξίδεη ηερληθά ηνπο ρξήζηεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ ΔΓΣΝΑ. Σρεδηάδεη ηελ πνιηηηθή αζθάιεηαο ησλ ζπζηεκάησλ θαη κεξηκλά γηα ηελ αθεξαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ δεδνκέλσλ. Γηαζθαιίδεη ηελ ηερληθή θαη νξγαλσηηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ ΔΓΣΝΑ κε αληίζηνηρα ζπζηήκαηα εζληθήο εκβέιεηαο θεληξηθψλ θνξέσλ δηνίθεζεο. Αλαπηχζζεη θαη ζπληεξεί ην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ θνξέα. Μεξηκλά γηα ηελ πξνβνιή θαη αλακεηάδνζε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δ.Δ. θαη ηνπ Γ.Σ. ηνπ Σπλδέζκνπ αλάινγα κε ηηο εληνιέο ηεο δηνίθεζεο θαη γηα ηελ απξφζθνπηε πξφζβαζε ζε απηέο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ Γηαρεηξίδεηαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπηθνχ δηθηχνπ ζην Κεληξηθφ Κηίξην ηνπ ΔΓΣΝΑ θαη ππνζηεξίδεη ηελ απξφζθνπηε εμσηεξηθή επηθνηλσλία ηνπ κε ην δηαδίθηπν. 8

9 Έρεη ηελ επζχλε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ. Σπληνλίδεη θαη επνπηεχεη ηελ απξφζθνπηε επηθνηλσλία θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θεληξηθά γξαθεία ηνπ ΔΓΣΝΑ θαη ζηηο ππφινηπεο εγθαηαζηάζεηο φηαλ απηφ δεηείηαη. Καηαξηίδεη ηα αλαγθαία ιεηηνπξγηθά πξφηππα πιεξνθνξηθήο ηνπ ΔΓΣΝΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο επηκέξνπο Γηεπζχλζεηο. Γηνξγαλψλεη ηε θεληξηθή βηβιηνζήθε ηνπ ΔΓΣΝΑ κε πξννπηηθή ηελ πιήξε κεραλνξγάλσζή ηεο θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο σο δαλεηζηηθήο βηβιηνζήθεο θαη κνλάδαο έγθπξσλ θαη ηεθκεξησκέλσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. Σηε βηβιηνζήθε ζα πεξηιεθζνχλ ηα πιηθά κειεηψλ, βηβιία θαη άιια ζηνηρεία πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζηε δηθαηνδνζία ηεο κε εληνιέο ηεο Γηνίθεζεο. Φξνληίδεη γηα ηελ παξνπζίαζε, δηαξθή ελεκέξσζε, επηθαηξνπνίεζε, βειηίσζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο ρξήζεο/επηζθεςηκφηεηαο ηεο θεληξηθήο ηζηνζειίδαο ηνπ ΔΓΣΝΑ. Μεξηκλά γηα ηνλ εθνδηαζκφ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Σπλδέζκνπ κε ηα απαξαίηεηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία θαη έληππα ζην πιαίζην πξνψζεζεο ηεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Μεξηκλά γηα ηελ πιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ, θνξέσλ θαη ελδηαθεξνκέλσλ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Σπλδέζκνπ γηα θάζε είδνπο πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο πνπ ζρεδηάδεη ν ηειεπηαίνο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο επηκέξνπο Γηεπζχλζεηο ηνπ Σπλδέζκνπ Μεξηκλά γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο ειεθηξνληθήο πξφζβαζεο απφ θάζε ελδηαθεξφκελν ζε πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο δηαθεξχμεηο θαη πξνθεξχμεηο ηνπ Σπλδέζκνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αξκφδηα Υπεξεζία. Σπληάζζεη ζρεηηθέο εξγαζίεο θαη κειέηεο γηα ηελ πξνκήζεηα, παξνρή ππεξεζηψλ θαη εξγαζηψλ πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ ησλ Κεληξηθψλ γξαθείσλ ηνπ ΔΓΣΝΑ θαη πξνζθέξεη αξσγή ζηηο ππφινηπεο Γηεπζχλζεηο φηαλ απηφ δεηείηαη. Μεξηκλά γηα ηε ζχλδεζε ηνπ ΔΓΣΝΑ κε επηιεγκέλεο βάζεηο δεδνκέλσλ ή ειεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο. Σπγθεληξψλεη απφ ηηο επηκέξνπο Γηεπζχλζεηο ειεθηξνληθά δεδνκέλα εηζεξρφκελσλ απνξξηκκάησλ απφ ηηο θαηά ηφπνπο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΔΓΣΝΑ, επεμεξγάδεηαη ηα ζηνηρεία απηά ζε κεληαία βάζε θαη ελεκεξψλεη ηε δηνίθεζε. Παξέρεη θάζε είδνπο ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα εηζεξρφκελα απνξξίκκαηα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Σπλδέζκνπ ζηηο επίζεκεο αξρέο ηνπ Κξάηνπο (ΥΠΔΚΑ, Σηαηηζηηθή Υπεξεζία) κεηά απφ ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο Υπνζηεξίδεη ηερληθά ηε ιεηηνπξγία ησλ δπγηζηεξίσλ ησλ επηκέξνπο Γηεπζχλζεσλ ηνπ ΔΓΣΝΑ ζην βαζκφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απξφζθνπηε θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο 9

10 ΑΟΘΟΝ 4 ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΛΝΚΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ Η Ννκηθή Υπεξεζία είλαη αξκφδηα γηα ηε λνκηθή ππνζηήξημε ηνπ Σπλδέζκνπ ζηηο θάζε κνξθήο ππνζέζεηο, δηθαζηηθέο ή εμψδηθεο θαζψο θαη γηα ηε λνκηθή θαζνδήγεζε ησλ νξγάλσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο κε γξαπηέο γλσκνδνηήζεηο θαη ζπκβνπιέο. Η Ννκηθή Υπεξεζία έρεη ηδίσο ηα αθφινπζα αληηθείκελα : Τε λνκηθή ππνζηήξημε ηνπ Πξνέδξνπ, ηνπ Αληηπξνέδξνπ θαη ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπ Σπλδέζκνπ. Τε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ επί λνκηθψλ ζεκάησλ ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Σπλδέζκνπ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ην λνκφηππν ησλ πξάμεσλ απηνχ. Τε γλσκνδφηεζε επί λνκηθψλ δεηεκάησλ θαη ην λνκηθφ έιεγρν ζρεδίσλ δηαθεξχμεσλ θαη ζπκβάζεσλ πνπ παξαπέκπνληαη ζε απηήλ. Τελ παξάζηαζε ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ ηεο ρψξαο γηα ηε λνκηθή ππνζηήξημε ηνπ Σπλδέζκνπ θαη ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ. Τε λνκηθή ζηήξημε ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ αηξεηψλ ελψπηoλ ησλ δηθαζηεξίσλ ή δηθαζηηθψλ αξρψλ φηαλ δηψθνληαη πνηληθψο γηα αδηθήκαηα πνπ ηνπο απνδίδνληαη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Παξαθνινπζεί ηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη λνκνινγία θαη ηεξεί θαη επηθαηξνπνηεί αξρείν κε ηηο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ Σχλδεζκν. Τεξεί ην αλαγθαίν αξρείν εγγξάθσλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο. Παξαθνινπζεί ηε δηεμαγσγή ππνζέζεσλ πνπ εθθξεκνχλ δηθαζηηθά θαη απνζηέιιεη λνκηθψο ηεθκεξησκέλε ηελ άπνςε ηεο Υπεξεζίαο. ΑΟΘΟΝ 5 ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΓΗΔΘΛΠΖΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ Η Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ Υπεξεζηψλ είλαη αξκφδηα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηνλ ζπληνληζκφ εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ, ζπζηεκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ νξζνινγηθή δηνίθεζε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Σπλδέζκνπ. Παξάιιεια είλαη αξκφδηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνχ πξσηνθφιινπ θαη ηελ παξνρή δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηηο ππφινηπεο δηεπζχλζεηο, γηα ηελ πξναγσγή ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Οη αξκνδηφηεηεο ησλ επηκέξνπο νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθψλ Υπεξεζηψλ είλαη ελδεηθηηθά νη εμήο : 10

11 5.1 Απμοδιόηηηερ Ρμήμαηορ Ανθπώπινος Γςναμικού και Θαηάπηιζηρ Μεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ εθάζηνηε θαη ξπζκίδνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπ Σπλδέζκνπ κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ (π.ρ. ζέκαηα κηζζνινγηθά, σξαξίνπ, αδεηψλ, αζζελεηψλ, ππεξσξηψλ, απνιχζεσλ, απνζπάζεσλ θιπ). Τεξεί ηα Μεηξψα ηνπ Πξνζσπηθνχ ζηα νπνία θαηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο αηνκηθήο θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, νη θάζε είδνπο κεηαβνιέο ζηελ εξγαζηαθή ηνπο δσή (πξνζιήςεηο, απνιχζεηο, αιιαγέο ζέζεσλ εξγαζίαο, ακνηβέο, άδεηεο, απνπζίεο, αμηνινγήζεηο θιπ) θαη ηα πξνζφληα ηνπο. Μεξηκλά γηα ηελ απνλνκή ηεο ζχληαμεο ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ Σπλδέζκνπ. Σρεδηάδεη θαη εηζεγείηαη βειηηψζεηο θαη παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απαζρφιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο (ηήξεζε σξαξίνπ, έγθξηζε θαη πξαγκαηνπνίεζε ππεξσξηψλ, εξγαζία θαηά ηηο Κπξηαθέο & Αξγίεο θιπ). Σπγθεληξψλεη ηα ζηνηρεία απαζρφιεζεο θαη ηηο κεηαβνιέο ησλ ζηνηρείσλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο ακνηβέο ηνπο θαη ελεκεξψλεη έγθαηξα ηηο αξκφδηεο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, ψζηε λα πξνσζείηαη ε πιεξσκή ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε απφδνζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. Δθδίδεη θάζε είδνπο βεβαηψζεηο πξνο ην πξνζσπηθφ γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο απαζρφιεζήο ηνπο ζην Σχλδεζκν. Σπληάζζεη ζχκθσλα κε ηνλ λφκν ηηο θαηαζηάζεηο ησλ ππαιιήισλ θαηά θιάδν θαη βαζκφ φπσο νξίδνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Μεξηκλά γηα ηελ έγθαηξε ζχληαμε θαη ππνβνιή ησλ εθζέζεσλ νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ ησλ ππαιιήισλ. Δθαξκφδεη ην Πεηζαξρηθφ δίθαην γηα ηνπο κφληκνπο θαη γηα ηνπο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ππαιιήινπο. Υινπνηεί έπεηηα απφ ζρεηηθέο εληνιέο ηεο δηνίθεζεο ηηο θαηάιιειεο εζσηεξηθέο κεηαθηλήζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θάιπςε ζέζεσλ εξγαζίαο. Σπλεξγάδεηαη κε ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ άιισλ Γ/λζεσλ θαη ηνπο ελεκεξψλεη γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη ζε εξγαζηαθά ζέκαηα (δηαρείξηζε παξνπζηψλ, ππεξσξηψλ, βεβαηψζεσλ πξνο ην πξνζσπηθφ θ.ιπ.). Μεξηκλά γηα ηε δηελέξγεηα θαη νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ηελ θάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο κε βάζε ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο θαη ζπληάζζεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γηνίθεζε, ηηο ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή άιινπ είδνπο ζπκβάζεηο θαη γηα νηηδήπνηε αθνξά ηνπο λενδηνξηδφκελνπο ππαιιήινπο. 11

12 Σπγθεληξψλεη θαη δηαβηβάδεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία φπνπ απηφ απαηηείηαη ζρεηηθά κε ην πξνζσπηθφ. Σπλεξγάδεηαη κε ηηο επηκέξνπο Γ/λζεηο ηνπ Σπλδέζκνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δηθαηνχρσλ ππαιιήισλ εηδψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη γάιαθηνο. Σρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη νξγαλψλεη πξνγξάκκαηα ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζή ηνπο θαη κεξηκλά γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο. Μεξηκλά γηα ηελ, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, δηεξεχλεζε ησλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ θαη πινπνηεί πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο κέζσ δεκνζίσλ ή ηδησηηθψλ θνξέσλ. Παξέρεη θάζε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ζηνλ ηερληθφ αζθαιείαο θαη ζηνλ ηαηξφ εξγαζίαο πνπ πξνζθέξνπλ ηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ηνπο ζηνλ Σχλδεζκν ζχκθσλα κε ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 5.2 Απμοδιόηηηερ Ρμήμαηορ Γιαθάνειαρ, Γιοίκηζηρ και Απσείος Σρεδηάδεη, εηζεγείηαη πξνο έγθξηζε ζηε δηνίθεζε ηνπ ΔΓΣΝΑ θάζε είδνπο δηαδηθαζία θαη ελέξγεηα πνπ δηαζθαιίδεη ηε δηαθάλεηα. Μεξηκλά γηα ηελ εμαζθάιηζε πξφζβαζεο πνιηηψλ, θνξέσλ θαη επηρεηξήζεσλ, ζε πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε δνκή, ηελ νξγάλσζε θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Σπλδέζκνπ. Υπνδέρεηαη ππνδείμεηο, πξνηάζεηο, παξάπνλα, αηηήκαηα ηξίησλ θαη ηνπο ελεκεξψλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αξκφδηα Υπεξεζία γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεψλ ηνπο. Δθαξκφδεη θαη ιεηηνπξγεί ηηο Υπεξεζίεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Μεξηκλά γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Κεληξηθνχ Πξσηνθφιινπ θαη δηεθπεξαηψλεη ηα ζρεηηθά έγγξαθα ζε ζπλεξγαζία κε ηηο επηκέξνπο ππεξεζίεο. Τεξεί ην Δκπηζηεπηηθφ Πξσηφθνιιν ηνπ ΔΓΣΝΑ. Μεξηκλά γηα ηελ παξαιαβή ηεο εηζεξρφκελεο αιιεινγξαθίαο απφ ην θεληξηθφ πξσηφθνιιν ηνπ Σπλδέζκνπ θαη γηα ηε δηαβίβαζή ηεο ζηηο επηκέξνπο Γηεπζχλζεηο. Μεξηκλά γηα ηε θχιαμε, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ Κεληξηθνχ Κηηξίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ. Μεξηκλά γηα ηελ κεηαθνξά ηεο αιιεινγξαθίαο απφ ππεξεζία ζε ππεξεζία θαη πξνο ηξίηνπο απφ ηνπο θιεηήξεο ηνπ Σπλδέζκνπ. Σπγθεληξψλεη θαη θνηλνπνηεί ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Σπλδέζκνπ ηνπο λφκνπο, δηαηάγκαηα, απνθάζεηο, εγθπθιίνπο ζε αληίγξαθν θαη ηεξεί αξρείν απηψλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Φέξεη ηελ επζχλε ηεο επνπηείαο, δηάζσζεο, ζπληήξεζεο θαη ηαμηλφκεζεο ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ ηνπ ΔΓΣΝΑ. Κάζε Γηεχζπλζε ππνρξενχηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ θαηά πεξίπησζε δηαδηθαζηψλ (έξγα, πξνκήζεηεο, κειέηεο, ππεξεζίεο) λα απνζηέιιεη ηνπο θαθέινπο ζην Αξρείν γηα θχιαμε. 12

13 ΑΟΘΟΝ 6 ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΓΗΔΘΛΠΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ Η Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ είλαη αξκφδηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ηήξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Σπλδέζκνπ, ηε ζσζηή απεηθφληζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ ηνπ. Σπγρξφλσο κεξηκλά γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηελέξγεηα φισλ ησλ λφκηκσλ δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ, εμνπιηζκνχ θαη ππεξεζηψλ ηνπ ΔΓΣΝΑ. Οη αξκνδηφηεηεο ησλ επηκέξνπο νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ είλαη νη εμήο : 6.1 Απμοδιόηηηερ Ρμήμαηορ Νικονομικού Ξπογπαμμαηιζμού και Δζόδυν Μεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Σπλδέζκνπ. Σπλεξγάδεηαη κε ηηο επηκέξνπο δηεπζχλζεηο γηα ηελ παξνρή νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, θαηεπζχλζεσλ θαη πξνηχπσλ πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ θαηάξηηζε απφ ηηο ππεξεζίεο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπο. Σπγθεληξψλεη ηηο πξνηάζεηο επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απφ ηηο επηκέξνπο δηεπζχλζεηο, δηακνξθψλεη θαη εηζεγείηαη ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Σπλδέζκνπ θαη ηηο ηπρφλ αλακνξθψζεηο. Σηα πιαίζηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο δξάζεο ηνπ ΔΓΣΝΑ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ζχληαμεο ηνπ εηήζηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηφο ηνπ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ θξνληίδεη γηα ηελ ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ, δηεξεχλεζε αλαγθψλ, εμαζθάιηζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη ζπλεξγαζία κε φιεο ηηο Γηεπζχλζεηο. Παξαθνινπζεί ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, επηζεκαίλεη ηηο απνθιίζεηο κεηαμχ απνινγηζηηθψλ θαη πξνυπνινγηζηηθψλ κεγεζψλ, κεξηκλά γηα ηελ εξκελεία ησλ απνθιίζεσλ θαη εηζεγείηαη ηηο αλαγθαίεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο κε ηελ εγγξαθή λέσλ εζφδσλ θαη ρνξήγεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ πηζηψζεσλ. Γηεξεπλά ηηο ηακεηαθέο αλάγθεο θαη εηζεγείηαη ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ απηψλ. Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θάιπςε ησλ ηακεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ Σπλδέζκνπ. Καηαξηίδεη ηηο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Σπλδέζκνπ (Απνινγηζκφ Ιζνινγηζκφ). Σπλεξγάδεηαη κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη εηζεγείηαη πξνο ην Γ.Σ. ηνπ Σπλδέζκνπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ εηήζησλ εηζθνξψλ ησλ δήκσλ κειψλ ηνπ. Υπνβάιιεη πξνο ην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ηα ζρεηηθά αηηήκαηα γηα ηελ παξαθξάηεζε απφ ηνπο ΚΑΠ ησλ εηζθνξψλ ησλ δήκσλ κειψλ ηνπ 13

14 ΔΓΣΝΑ θαηά ην κέξνο πνπ δελ επαξθνχλ απφ ηα Αληαπνδνηηθά ηεο ΓΔΗ ΑΔ Παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηε ινγηζηηθή ζπκθσλία ησλ δνζνιεπηηθψλ ινγαξηαζκψλ κε ηνπο δήκνπο κέιε ηνπ Σπλδέζκνπ Μεξηκλά γηα ηελ παξνρή θάζε είδνπο ζηνηρείσλ πνπ δεηνχληαη απφ Γεκφζηεο / Διεγθηηθέο Υπεξεζίεο ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθάζηνηε ηζρχνπλ. Παξαιακβάλεη απφ ηηο επηκέξνπο Γηεπζχλζεηο ηνπ ΔΓΣΝΑ φιεο ηηο ζπκβάζεηο πνπ αθνξνχλ έζνδα. Σπγθεληξψλεη θάζε αλαγθαίν ζηνηρείν γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ ππφρξεσλ θαη ηνπ χςνπο ησλ ρξεκαηηθψλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνλ Σχλδεζκν ησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ γηα εηζθνξέο, ηέιε, θιπ πνπ πξέπεη λα θαηαβάιινληαη ζε απηφλ. Διέγρεη ηελ αθξίβεηα ησλ κεγεζψλ κε βάζε ηα νπνία ππνινγίδνληαη ην χςνο ησλ εηζθνξψλ, ηειψλ θιπ εζφδσλ ηνπ Σπλδέζκνπ. Γεκηνπξγεί θαη ηεξεί αξρεία ππφρξεσλ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ επηκέξνπο πνζψλ πνπ απνηεινχλ έζνδα γηα ηνλ Σχλδεζκν. Δπεμεξγάδεηαη ζηνηρεία, ππνινγίδεη πεξηνδηθά ην χςνο ησλ νθεηιφκελσλ πνζψλ θαηά θαηεγνξία πξνζφδνπ θαη ππφρξεν θαη παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ησλ εζφδσλ. Μεξηκλά γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ππφρξεσλ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ πξναλαθεξνκέλσλ νθεηιφκελσλ πνζψλ θαη κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο πξνζθπγέο ησλ ππφρξεσλ φηαλ ακθηζβεηνχλ ην χςνο ησλ πνζψλ απηψλ. Δθδίδεη βεβαηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ είζπξαμε ησλ δηαθφξσλ ηειψλ, εηζθνξψλ θιπ. Οξηζηηθνπνηεί ηνπο βεβαησηηθνχο θαηαιφγνπο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ ηπρφλ πξνζθπγψλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αληίζηνηρσλ εηζπξάμεσλ. Δπηκειείηαη ηεο επηζηξνθήο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ. 6.2 Απμοδιόηηηερ Ρμήμαηορ Ιογιζηηπίος, Δλέγσος και Δθαπμογήρ Γιπλογπαθικού Πςζηήμαηορ Παξαιακβάλεη θαη ειέγρεη ηα πάζεο θχζεσο παξαζηαηηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε γηα ηελ πιεξσκή ησλ νθεηιψλ ηνπ Σπλδέζκνπ ζηνπο αληίζηνηρνπο δηθαηνχρνπο θαη ειέγρεη ηελ χπαξμε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε δηελέξγεηα πιεξσκψλ. Μεξηκλά γηα ηελ έγθξηζε, εθθαζάξηζε ησλ εληνιψλ θάζε πιεξσκήο ηνπ ζπλδέζκνπ. Δθδίδεη ηα εληάικαηα πιεξσκήο ησλ νθεηιψλ ηνπ Σπλδέζκνπ θαη ηα απνζηέιιεη ζην Τακείν γηα πιεξσκή. Παξαθνινπζεί θαη κεξηκλά γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ θνξνινγηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Σπλδέζκνπ. 14

15 Καηαρσξεί ζην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα ηα ειεγκέλα απφ ηνλ Δπίηξνπν εληάικαηα πιεξσκήο θαη θξαηήζεσλ θαη ηα απνζηέιιεη ζην Τκήκα Τακεηαθήο Γηαρείξηζεο γηα εμφθιεζή ηνπο. Δηζεγείηαη ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΔΓΣΝΑ ηελ ςήθηζε δηάζεζεο πηζηψζεσλ κε ξεηή αλαθνξά θαη αληηζηνίρηζε ζηνπο αληίζηνηρνπο Κσδηθνχο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. Υπνβάιιεη ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πξνο έγθξηζε ζην Γ.Σ. ηνπ ΔΓΣΝΑ θαη αθνινχζσο ζην Διεγθηηθφ Σπλέδξην, ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο & ινηπνχο θνξείο. Υπνβάιιεη πίλαθεο κε νηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε Υπνπξγεία θαη ζηελ Διιεληθή Σηαηηζηηθή Υπεξεζία φπνηε θαη εάλ απηφ απαηηεζεί. Σπγθεληξψλεη θαη εληάζζεη ζην κεραλνγξαθηθφ δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα φια ηα ζηνηρεία πινπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηε ινγηζηηθή ζπκθσλία ησλ δνζνιεπηηθψλ ινγαξηαζκψλ κε πξνκεζεπηέο, πηζησηέο θαη άιινπο ζπλαιιαζζφκελνπο κε ηνλ Σχλδεζκν.Μεξηκλά γηα ηελ έθδνζε ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πξνπιεξσκήο θαη ειέγρεη ηε λνκηκφηεηα ησλ απνδφζεψλ ηνπο. Δπηκειείηαη ηεο ζχζηαζεο ηεο παγίαο πξνθαηαβνιήο, εμνθιεί θάζε κηθξνδαπάλε πνπ κπνξεί λα πιεξσζεί απφ απηήλ, ζπγθεληξψλεη δε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ησλ δαπαλψλ απηψλ θαη πξνβαίλεη ζηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ αλαπιήξσζή ηεο. Παξαιακβάλεη απφ ηηο επηκέξνπο Γηεπζχλζεηο ηνπ ΔΓΣΝΑ φιεο ηηο ζπκβάζεηο δαπαλψλ ηνπ ΔΓΣΝΑ. Σπγθεληξψλεη ηα ζηνηρεία κεηαβνιψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ θαηαβιεζέλησλ παξνρψλ ή θαηαινγηζζέλησλ πνζψλ πξνο ην πξνζσπηθφ ηνπ Σπλδέζκνπ, πνπ έρνπλ επίδξαζε ζηε δηακφξθσζε ησλ ακνηβψλ ηνπ θαη κεξηκλά γηα ηελ έθδνζε ησλ κηζζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηελ πιεξσκή ησλ ακνηβψλ, κέζσ ηεο Δληαίαο Αξρήο Πιεξσκψλ. Δθδίδεη θάζε κνξθήο βεβαηψζεηο κηζζνδνζίαο. Μεξηκλά γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ απφδνζε πξνο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ησλ αληίζηνηρσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαζψο θαη γηα ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή εκπξνζέζκσο ηεο νξηζηηθήο δήισζεο ΦΜΥ πνπ δηεθπεξαηψλεη ε Τακεηαθή Υπεξεζία. Δηζεγείηαη πξνηάζεηο θσδηθψλ πνπ αθνξνχλ ζηε κηζζνδνζία ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζηνλ ΔΓΣΝΑ. 6.3 Απμοδιόηηηερ Ρμήμαηορ Ραμειακήρ πηπεζίαρ Παξαιακβάλεη θαη ειέγρεη ηα Φξεκαηηθά Δληάικαηα πάζεο θχζεσο ακνηβψλ, νξγαλψλεη θαη επηκειείηαη ηεο πιεξσκήο ηνπο. Γηελεξγεί ηηο πιεξσκέο πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο κε βάζε ηα Δληάικαηα Πιεξσκψλ θαη κεηά απφ έιεγρν δηθαηνινγεηηθψλ πνπ νξίδεη ν λφκνο. Μεξηκλά γηα ηελ απφδνζε ησλ πάζεο θχζεσο θξαηήζεσλ ππέξ ηξίησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα επηκέξνπο εληάικαηα πιεξσκήο. 15

16 Μεξηκλά γηα ηελ απνζηνιή ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ ζηελ Δληαία Αξρή Πιεξσκψλ (ΔΑΠ) γηα ηελ πιεξσκή ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηνλ λφκν δαπαλψλ πνπ γίλνληαη κέζσ απηήο. Παξαιακβάλεη ηνπο βεβαησηηθνχο θαηαιφγνπο ησλ ππφρξεσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ νθεηινκέλσλ ζηνλ Σχλδεζκν πνζψλ θαηά θαηεγνξία εζφδνπ. Δπηκειείηαη θαη δηελεξγεί ηελ είζπξαμε φισλ ησλ βεβαησκέλσλ εζφδσλ ηνπ Σπλδέζκνπ (εηζθνξέο δήκσλ κειψλ, ηέιε απφ ππεξεζίεο κεηαθφξησζεο, απφ απνηέθξσζε ΔΙΑ, απφ θαηαζηξνθή πιηθψλ θιπ) θαη απνζηέιιεη πξνο ηνπο νθεηιέηεο ηακηαθέο πξνζθιήζεηο. Διέγρεη ηα πάζεο θχζεσο έζνδα θαη θαηαρσξεί ην ζχλνιν ησλ εκεξεζίσλ εηζπξάμεσλ αλά θαηεγνξία. Σπληάζζεη κεληαίεο αλαθεθαιαησηηθέο θαηαζηάζεηο εηζπξάμεσλ. Παξαθνινπζεί ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ νθεηιεηψλ θαη ελεκεξψλεη ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηηο θαζπζηεξνχκελεο νθεηιέο. Τεξεί ηηο δηαδηθαζίεο ζπλαιιαγψλ κε ηηο Τξάπεδεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ θαη ηε δηελέξγεηα εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ κέζσ επηηαγψλ. Παξαθνινπζεί ηελ ηακεηαθή ξεπζηφηεηα θαη πξνγξακκαηίδεη ηηο πιεξσκέο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο άιιεο αξκφδηεο ππεξεζίεο. Τεξεί ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ λφκν ινγηζηηθά βηβιία θαη κεξηκλά ζηελ απφδνζε ησλ θαηά λφκν θφξσλ. Διέγρεη ηηο θαηαζηάζεηο ησλ εκεξήζησλ εηζπξάμεσλ θαη ζπζρεηίδεη απηέο κε αληίζηνηρα ηξηπιφηππα γηα ζπκθσλία θαη επαιήζεπζε. Πξνσζεί ηηο εληνιέο θαηαζρέζεσλ πξνο ηνπο δηθαζηηθνχο επηκειεηέο. Δπηκειείηαη ηεο απνζηνιήο Τακηαθψλ Πξνζθιήζεσλ Δηδνπνηήζεσλ 6.4 Απμοδιόηηηερ Ρμήμαηορ Ξπομηθειών και Ξεπιοςζίαρ Παξαιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία-δηθαηνινγεηηθά, απφ ηηο νξηζζείζεο θαηά πεξίπησζε θαη εμ αληηθεηκέλνπ ππεξεζίεο, ζπγθεληξσκέλα θαη επεμεξγαζκέλα αηηήκαηα γηα ηελ δηελέξγεηα ζπλνιηθά πξνκεζεηψλ φισλ ησλ φκνησλ θαη νκνεηδψλ εηδψλ ηνπ Σπλδέζκνπ θαζψο θαη ησλ θαηά πεξίπησζε ππεξεζηψλ θαη εξγαζηψλ. Γηελεξγεί έξεπλεο αγνξάο, γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο, ηεο ηηκήο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ εηδψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ ελδηαθέξνπλ ηνλ Σχλδεζκν θαη ηεξεί ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν. Τεξεί ηδηαηηέξνπο θαθέινπο γηα θάζε είδνπο πξνκήζεηα, ππεξεζία. Γηα θάζε αίηεκα δεκηνπξγείηαη μερσξηζηφο θάθεινο πνπ πεξηέρεη φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα. Δλεκεξψλεη ηηο εκπιεθφκελεο δηεπζχλζεηο γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ησλ ζπκβάζεσλ γηα ηελ εληφο ησλ νξηδφκελσλ πξνζεζκηψλ νινθιήξσζή ηνπο. Μεξηκλά θαη θηλεί ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θπξψζεσλ, πνπ επηβάιινληαη ζηελ πεξίπησζε θήξπμεο αλαδφρνπ σο έθπησηνπ κε απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θαη εηζήγεζε ηεο εκπιεθφκελεο ππεξεζίαο. 16

17 Σπληάζζεη ζρέδηα δηαθεξχμεσλ πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή ηνπο φξνπο ηεο κειέηεο θάζε δηεχζπλζεο. Υπνβάιιεη ηηο κειέηεο, ηερληθέο πεξηγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο γηα πξνκήζεηεο θαη ππεξεζίεο ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζνχλ. Σηηο απεπζείαο αλαζέζεηο θαη ζηνπο πξφρεηξνπο δηαγσληζκνχο εθδίδεη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο Πξνέδξνπ. Σηνπο αλνηθηνχο δηαγσληζκνχο εηζεγείηαη πξνο ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ έγθξηζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηαβηβάδεη ζην αξκφδην Γξαθείν Πιεξνθνξηθήο, ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία απνθάζεηο, πεξηιήςεηο δηαθεξχμεσλ θ.ιπ. εγγξάθσλ γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σπλδέζκνπ. Σπληάζζεη θαη απνζηέιιεη ηηο δεκνζηεχζεηο ζηνλ εκεξήζην, εβδνκαδηαίν, ηνπηθφ θαη νηθνλνκηθφ Τχπν, ζην Φ.Δ.Κ., ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σπλδέζκνπ θαη ζηελ Δθεκεξίδα Δθδφζεσλ ηεο Δ.Δ. (ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα έξγα, πξνκήζεηεο, ππεξεζίεο) ησλ Πεξηιήςεσλ Γηαθεξχμεσλ. Μεξηκλά θαη εηζεγείηαη ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή γηα ηε ζπγθξφηεζε ησλ αλαγθαίσλ επηηξνπψλ γηα ηε δηελέξγεηα ησλ δηαγσληζκψλ γηα έξγα, πξνκήζεηεο θαη ππεξεζίεο ηνπ Σπλδέζκνπ θαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνκεζεηψλ απηψλ. Σπληάζζεη ηηο ζπκβάζεηο κε ηνπο αλαδφρνπο ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ή ηελ απφθαζε Πξνέδξνπ θαηά πεξίζηαζε θαη κεξηκλά γηα ηελ θνηλνπνίεζε ηεο θαηαθχξσζεο ζηνπο αξκνδίνπο κεηνδφηεο ή αλαδφρνπο πξνθεηκέλνπ λα πξνζθνκίζνπλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Παξαιακβάλεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο γηα ην πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη γηα θάζε έξγν, πξνκήζεηα, ππεξεζία. Μεξηκλά γηα ηπρφλ επαλάιεςε ησλ δηαγσληζκψλ θαη ησλ δεκνπξαζηψλ ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε πξψηε δηαδηθαζία ήηαλ άθαξπε ή δελ θαηαθπξψζεθε ζε φια ηα άξζξα ηεο. Δλεκεξψλεη ην ειεθηξνληθφ πξφγξακκα πξνκεζεηψλ θαη δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Γηελεξγεί Ηιεθηξνληθέο Γεκνπξαζίεο. Μεξηκλά ζε ζπλεξγαζία κε ηηο θαηά πεξίπησζε δηεπζχλζεηο ηνπ Σπλδέζκνπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ραξαθηεξηζκνχ πιηθψλ / εμνπιηζκνχ σο άρξεζησλ ή σο πιηθψλ πνπ πιενλάδνπλ θαη ηεξεί ηηο δηαδηθαζίεο θαηαζηξνθήο, απνκάθξπλζεο ή εθπνίεζεο ησλ πιηθψλ απηψλ. Μεξηκλά ζε ζπλεξγαζία κε ηηο θαηά πεξίπησζε δηεπζχλζεηο ηνπ Σπλδέζκνπ γηα ηελ παξαιαβή απφ ηνπο αληίζηνηρνπο πξνκεζεπηέο ησλ θάζε είδνπο πιηθψλ παγίσλ ή αλαισζίκσλ πνπ απαηηεί ε ιεηηνπξγία ηνπ Σπλδέζκνπ Μεξηκλά ζε ζπλεξγαζία κε ηηο θαηά πεξίπησζε δηεπζχλζεηο ηνπ Σπλδέζκνπ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ βηβιίσλ ησλ απνζεθψλ κε ηα εηζαγφκελα θαη εμαγφκελα είδε θαη ηελ ηήξεζε ησλ 17

1. Απμοδιόηηηερ Τμήμαηορ Πποϋπολογιζμού και Λογιζηηπίος

1. Απμοδιόηηηερ Τμήμαηορ Πποϋπολογιζμού και Λογιζηηπίος Απμοδιόηηηερ Διεύθςνζηρ Οικονομικών Υπηπεζιών & Ανάπηςξηρ Η Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ είλαη αξκφδηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ηήξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ, ηε ζσζηή απεηθφληζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΗΘΜ. 146 «Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο» Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΗΘΜ. 146 «Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο» Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΗΘΜ. 146 «Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο» Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α. Σεο παξαγξάθνπ 7, ηνπ άξζξνπ 241 ηνπ λ.3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Απμοδιόηηηερ Διεύθςνζηρ Ανθπώπινος Δςναμικού & Διοικηηικών Υπηπεζιών

Απμοδιόηηηερ Διεύθςνζηρ Ανθπώπινος Δςναμικού & Διοικηηικών Υπηπεζιών Απμοδιόηηηερ Διεύθςνζηρ Ανθπώπινος Δςναμικού & Διοικηηικών Υπηπεζιών Η Δηεχζπλζε Δηνηθεηηθψλ Υπεξεζηψλ είλαη αξκφδηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη αξρείσλ πνπ αθνξνχλ ηελ δεκνηηθή θαηάζηαζε θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω:

Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω: Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω: α) Γραφείο Περιφερειάρχθ. β) Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών. γ) Γενικι Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ, Περιβάλλοντοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Δρ. πύρος Μπόιες 1 Δράζεης Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ ζηελ Γ ζκηα Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Τν ηκήκα είλαη αξκφδην γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ.

Τν ηκήκα είλαη αξκφδην γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Γιεύθσνζη Νεολαίας, Αθληηικών και Πολιηιζηικών Τπηρεζιών ποσ περιλαμβάνει ειδικόηερα ηις παρακάηω διοικηηικές ενόηηηες : 1.Σμήμα Παιδείας Μεξηκλά γηα ηε ζηέγαζε δεκφζησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ηε ζηέγαζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ τασρός, 10/11/2016 Αρ. Πρωτ. 23349 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο καο, πξνθεηκέλνπ λα αλαζέζεη ηελ πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Υπεξεζίαο Πξαζίλνπ, πξνυπνινγηζκνχ 14.923,40

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έθζεζεο είλαη ε θάιπςε ησλ ππεξεζηψλ ησλ πξαθηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ ΩΝ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ ΩΝ Απ. Μελέτηρ Απεςθείαρ Ανάθεσηρ 2/2017 Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ ΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο Απ. Μελέτηρ Απεςθείαρ Ανάθεσηρ 2/2017 ΘΔΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΝΔΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΤΠ. Δ. Α. Ζ. Γ. 1. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟΤ (ει. 2 79)

ΦΑΚΔΛΟ ΝΔΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΤΠ. Δ. Α. Ζ. Γ. 1. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟΤ (ει. 2 79) ΦΑΚΔΛΟ ΝΔΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΤΠ. Δ. Α. Ζ. Γ. 1. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟΤ (ει. 2 79) 2. ΔΗΖΓΖΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΝΔΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟ 4 Ο ΣΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ (11 & 12 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2011) (ει. 80 82) 1 3. ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΔΖΝΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ.

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΔΖΝΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΔΖΝΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Άξζξν 1 ν Πεπιεσόμενο Οπγανιζμού Ο Οξγαληζκφο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (Ο.Δ.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ.

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: Σηο δηαηάμεηο: 1. ησλ άξζξσλ 14 παξ. 4 θαη 15 παξ. 4 θαη παξ. 5 ηνπ Ν. 3979/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απμοδιόηηηερ Διεύθςνζηρ Πποζηαζίαρ και ελέγσος Πεπιβάλλονηορ

Απμοδιόηηηερ Διεύθςνζηρ Πποζηαζίαρ και ελέγσος Πεπιβάλλονηορ Απμοδιόηηηερ Διεύθςνζηρ Πποζηαζίαρ και ελέγσος Πεπιβάλλονηορ Η Δηεύζπλζε Πξνζηαζίαο θαη Ειέγρνπ Πεξηβάιινληνο είλαη αξκόδηα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απνθνκηδήο θαη ηεο κεηαθνξάο ησλ απνξξηκκάησλ, ηεο ρσξηζηήο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 52- Αναδιάρθρωζη ηης Γενικής Διεύθσνζης Δημόζιας Υγείας 1. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3370/2005 (ΦΔΚ Α 176) ηξνπνπνηείηαη σο πξνο ηελ

Άρθρο 52- Αναδιάρθρωζη ηης Γενικής Διεύθσνζης Δημόζιας Υγείας 1. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3370/2005 (ΦΔΚ Α 176) ηξνπνπνηείηαη σο πξνο ηελ Άρθρο 52- Αναδιάρθρωζη ηης Γενικής Διεύθσνζης Δημόζιας Υγείας 1. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3370/2005 (ΦΔΚ Α 176) ηξνπνπνηείηαη σο πξνο ηελ νλνκαζία ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκφζηαο Υγείαο, ε νπνία εθεμήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΨΜΑ ΔΙΨΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΓΚΛΗΜΑΣΟ (.Δ.Ο.Ε.) ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ (Δ1) TMHMA A ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Αθήνα:02-09- 2014 Αρ.Πρωτ.: 8916 /Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Π5469ΗΕΑ-3ΕΦ. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση Αζήλα, 30/09/2011. ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 248

ΑΔΑ: 45Π5469ΗΕΑ-3ΕΦ. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση Αζήλα, 30/09/2011. ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 248 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 5510 Αζήλα, 30/09/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 248 Θέμα: Απνδνρή ηνπ Πξαθηηθνύ Νν. 7 ηεο Γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δλίζρπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ - ΚΔΝΣΡΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΡΑΚΗ (DUTHNet) ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΗ ΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ - ΚΔΝΣΡΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΡΑΚΗ (DUTHNet) ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΗ ΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ - ΚΔΝΣΡΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΡΑΚΗ (DUTHNet) ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΗ ΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ (GUNet) Ξάλζε, Σεπηέκβξηνο 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αειθορική Γιατείριζη Δδάθοσς ζηην Yδρογεωλογική Λεκάνη Ανθεμούνηα με βάζη ηην Δσρωπαϊκή Θεμαηική ηραηηγική για ηο Έδαθος

Αειθορική Γιατείριζη Δδάθοσς ζηην Yδρογεωλογική Λεκάνη Ανθεμούνηα με βάζη ηην Δσρωπαϊκή Θεμαηική ηραηηγική για ηο Έδαθος Αειθορική Γιατείριζη Δδάθοσς ζηην Yδρογεωλογική Λεκάνη Ανθεμούνηα με βάζη ηην Δσρωπαϊκή Θεμαηική ηραηηγική για ηο Έδαθος Σωκράτης Φάμελλος, Msc Χημικός Μητανικός, project manager Σσνηονιζηής Γικαιούτος

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Απνθεληξωκέλε Γηνίθεζε Έδξα Πεξηθέξεηεο. Μαθεδνλίαο - Θξάθεο Θεζζαινλίθε Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο

Απνθεληξωκέλε Γηνίθεζε Έδξα Πεξηθέξεηεο. Μαθεδνλίαο - Θξάθεο Θεζζαινλίθε Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο ΥΑΡΣΖ ΝΔΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΗΡΔΖ ΑΠΟΚΔΝΣΩΜΔΝΔ ΓΗΟΗΚΖΔΗ Η Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε απνηειεί βαζκίδα ηεο Eιιεληθήο Δεκφζηαο Δηνίθεζεο, ε νπνία ζπζηάζεθε ην 2011, φηαλ ηέζεθε ζε ηζρχ ε λέα δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ

ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΗΟΤΛΗΟ 2011 Σελίδα 1 ΜΔΡΟ 1 Ο ΓΗΑΘΡΧΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ Σελίδα 2 Άξζξν 1 ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Οη Κεληξηθέο Τπεξεζίεο, ηνπ Γήκνπ Φπιήο, είλαη εγθαηεζηεκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 76/2017 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 5002 Παρασκεσή, 10 Μαρτίοσ 2017 543 Αξηζκόο 76 Οη πεξί Πνιενδνκίαο θαη Χωξνηαμίαο (Αηπρήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ

Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ Άζκηζη 1 Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ Ηαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ζαλνπαξίνπ 20Φ1 εθηειέζηεθε ε παξαγγειία Νν. 125, ε νπνία αθνξνύζε ηελ θαηαζθεπή 40 θαξεθιώλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ Άξζξν 142 Απνζηνιή ηνπ Τπνπξγείνπ Απνζηνιή ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ είλαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πληάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ ΔΣΟΤ 2013

ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ ΔΣΟΤ 2013 ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ ΔΣΟΤ 2013 Αρ. ΑΔΔ ΘΔΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΤΝΔΓΡΙΑΗ 1 1Ζ Δλεκέξσζε Δ.Δ. ζρεηηθά κε δειηίν ηχπνπ ηεο ΠΟΔ-ΟΣΑ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

Α Π Ο Π Α Μ Α. Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξφγξακκα ησλ Ησληθψλ Γηνξηψλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή χκβνπινο θα Εεζίκνπ Γεκφθιεηα. Α Π Ο Π Α Μ Α ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» Κεθάιαην 1ν χζηεκα Πξνκεζεηψλ Τγείαο ʼξζξν 1 - Πεδίν εθαξκνγήο - Οξηζκνί 1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ππάγνληαη νη ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ. Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος. Όξνη εληνιήο Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο Επιτροπή Σσνθηκών Εργασίας και Περιβάλλοντος 1. Σηα πιαίζηα ηεο γεληθήο πνιηηηθήο πνπ θαζνξίδεηαη από ηα ζπιινγηθά Σώκαηα: 1) Δηεμάγεη έξεπλεο θαη ππνβάιιεη εηζεγήζεηο πξνο ηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή θαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα