ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ"

Transcript

1 ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ 1

2 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΚΔΟΝΠ 1 : ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ Άξζξν 1 : Γηάξζξσζε Υπεξεζηψλ ΚΔΟΝΠ 2 : ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ Άξζξν 2 : Αξκνδηφηεηεο Γεληθνχ Γξακκαηέα Άξζξν 3 : Αξκνδηφηεηεο Απηνηεινχο Τκήκαηνο Δπζχλεο Πξνέδξνπ Άξζξν 4 : Αξκνδηφηεηεο Ννκηθήο Υπεξεζίαο Άξζξν 5 : Αξκνδηφηεηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθψλ Υπεξεζηψλ Άξζξν 6 : Αξκνδηφηεηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ Άξζξν 7 : Αξκνδηφηεηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο Άξζξν 8 : Αξκνδηφηεηεο Γηεχζπλζεο Πνηφηεηαο, Πξφιεςεο θαη Δπαλαρξεζηκνπνίεζεο Άξζξν 9 : Αξκνδηφηεηεο Γηεχζπλζεο Αλαθχθισζεο Άξζξν 10 :Αξκνδηφηεηεο Γηεχζπλζεο Γηάζεζεο Υπνιεηκκάησλ Απνβιήησλ Άξζξν 11 : Αξκνδηφηεηεο Γηεχζπλζεο Σηαζκψλ Μεηαθφξησζεο Απνξξηκκάησλ Άξζξν 12 : Αξκνδηφηεηεο Γηεχζπλζεο Θεξκηθήο Δπεμεξγαζίαο Απνβιήησλ (Υγεηνλνκηθψλ) ΚΔΟΝΠ 3 : ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΔΞΝΞΡΔΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝΠ Άξζξν 13 : Γηνίθεζε Δπνπηεία Σπληνληζκφο Άξζξν 14 : Αξκνδηφηεηεο Πξντζηακέλσλ Οξγαληθψλ Μνλάδσλ Άξζξν 15 : Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο ησλ Υπεξεζηψλ ηνπ Σπλδέζκνπ ΚΔΟΝΠ 4 : ΘΔΠΔΗΠ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ Άξζξν 16 : Δηδηθέο Θέζεηο Άξζξν 17 : Γηάθξηζε ζέζεσλ θαη θαηεγνξίεο Άξζξν 18 : Πξνζφληα δηνξηζκνχ Άξζξν 19 : Καηαλνκή Θέζεσλ θαη Πξνζσπηθνχ Άξζξν 20 : Οξγαληθέο ζέζεηο κε ζρέζε εξγαζίαο δεκνζίνπ δηθαίνπ Άξζξν 21 : Πξνζσξηλέο ζέζεηο κε ζρέζε εξγαζίαο δεκνζίνπ δηθαίνπ 2

3 Άξζξν 22 : Θέζεηο κε ζρέζε εξγαζίαο Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ Ανξίζηνπ Φξφλνπ Άξζξν 23 : Θέζεηο κε ζρέζε εξγαζίαο Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Φξφλνπ ΚΔΟΝΠ 5 : ΞΟΝΗΠΡΑΚΔΛΝΗ ΞΖΟΔΠΗΥΛ Άξζξν 24 : Πξντζηάκελνη Υπεξεζηψλ ΚΔΟΝΠ 6 : ΡΔΙΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ Άξζξν 25 : Καηαξγνχκελεο δηαηάμεηο Άξζξν 26 : Τειηθέο δηαηάμεηο 3

4 ΚΔΟΝΠ 1 ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΑΟΘΟΝ 1 ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΔΛΝΡΖΡΑ Α. ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΞΝ ΞΑΓΝΛΡΑΗ ΑΞΔΘΔΗΑΠ ΠΡΝΛ ΞΟΝΔΓΟΝ 1. Γεληθφο Γξακκαηέαο 2. Απηνηειέο Τκήκα Δπζχλεο Πξνέδξνπ 3. Ννκηθή Υπεξεζία ΔΛΝΡΖΡΑ Β. ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ Η Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ Υπεξεζηψλ απαξηίδεηαη απφ ηηο παξαθάησ νξγαληθέο κνλάδεο : 1. Τκήκα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη Καηάξηηζεο 2. Τκήκα Γηαθάλεηαο, Γηνίθεζεο θαη Αξρείνπ ΔΛΝΡΖΡΑ Γ. ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ Η Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ απνηειείηαη απφ ηηο παξαθάησ νξγαληθέο κνλάδεο : 1. Τκήκα Οηθνλνκηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Δζφδσλ 2. Τκήκα Λνγηζηεξίνπ, Διέγρνπ θαη Δθαξκνγήο Γηπινγξαθηθνχ Σπζηήκαηνο 3. Τκήκα Τακεηαθήο Υπεξεζίαο 4. Τκήκα Πξνκεζεηψλ θαη Πεξηνπζίαο ΔΛΝΡΖΡΑ Γ. ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ Η Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο απνηειείηαη απφ ηηο πην θάησ νξγαληθέο κνλάδεο : 1. Τκήκα Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο 2. Τκήκα Απνθαηαζηάζεσλ θαη Μεηαθξνληίδαο ΔΛΝΡΖΡΑ Δ. ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ, ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΘΑΗ ΔΞΑΛΑΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΖΠΖΠ Η Γηεχζπλζε Πνηφηεηαο, Πξφιεςεο θαη Δπαλαρξεζηκνπνίεζεο απνηειείηαη απφ ηηο πην θάησ νξγαληθέο κνλάδεο : 1. Τκήκα Πξφιεςεο θαη Δπαλαρξεζηκνπνίεζεο 2. Τκήκα Πνηφηεηαο θαη Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ 4

5 ΔΛΝΡΖΡΑ Πη. ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΛΑΘΘΙΥΠΖΠ Η Γηεχζπλζε Αλαθχθισζεο απνηειείηαη απφ ηηο πην θάησ νξγαληθέο κνλάδεο : 1. Τκήκα Μεραληθήο Αλαθχθισζεο θαη Δπεμεξγαζίαο 2. Τκήκα Γηαινγήο ζηελ Πεγή ΔΛΝΡΖΡΑ Ε. ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΗΑΘΔΠΖΠ ΞΝΙΔΗΚΚΑΡΥΛ ΑΞΝΒΙΖΡΥΛ Η Γηεχζπλζε Γηάζεζεο Υπνιεηκκάησλ Απνβιήησλ απνηειείηαη απφ ηηο πην θάησ νξγαληθέο κνλάδεο : 1. Τκήκα Τειηθήο Γηάζεζεο Απνβιήησλ 2. Τκήκα Λεηνηεκαρηζκνχ θαη Δηδηθψλ Καηαζηξνθψλ ΔΛΝΡΖΡΑ Ζ. ΓΗΔΘΛΠΖ ΠΡΑΘΚΥΛ ΚΔΡΑΦΝΟΡΥΠΖΠ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ Η Γηεχζπλζε Σηαζκψλ Μεηαθφξησζεο Απνξξηκκάησλ απνηειείηαη απφ ηηο πην θάησ νξγαληθέο κνλάδεο : 1. Τκήκα Κεληξηθψλ Σηαζκψλ Μεηαθφξησζεο Απνξξηκκάησλ 2. Τκήκα Τνπηθψλ Σηαζκψλ Μεηαθφξησζεο Απνξξηκκάησλ ΔΛΝΡΖΡΑ Θ. ΓΗΔΘΛΠΖ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΑΞΝΒΙΖΡΥΛ (ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΥΛ) Η Γηεχζπλζε Θεξκηθήο Δπεμεξγαζίαο Υγεηνλνκηθψλ Απνβιήησλ απνηειείηαη απφ ηηο πην θάησ νξγαληθέο κνλάδεο : 1. Τκήκα Λεηηνπξγίαο 2. Τκήκα Μειεηψλ, Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο 5

6 ΚΔΟΝΠ 2 ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΑΟΘΟΝ 2 ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΓΔΛΗΘΝ ΓΟΑΚΚΑΡΔΑ Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ππνζηεξίδεη ηνλ Πξφεδξν ηνπ Σπλδέζκνπ ζηα δηνηθεηηθά ηνπ θαζήθνληα, πινπνηψληαο ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπ εθρσξεί ν Πξφεδξνο κε απφθαζή ηνπ. Οη αξκνδηφηεηεο απηέο αθνξνχλ θπξίσο ζηνλ ζπληνληζκφ ησλ ππεξεζηψλ, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη κε απνδνηηθφ ηξφπν ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ επίηεπμε ησλ πεξηνδηθψλ ζηφρσλ θαη πξνγξακκάησλ πνπ απνθαζίδνληαη απφ ηα πνιηηηθά φξγαλα ηνπ Σπλδέζκνπ. Δλδεηθηηθά ν Γεληθφο Γξακκαηέαο κπνξεί λα : Παξέρεη νδεγίεο, δίλεη θαηεπζχλζεηο θαη γεληθφηεξα ζπληνλίδεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ Σπλδέζκνπ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αληίζηνηρνπο πξντζηακέλνπο. Μεξηκλά γηα ηελ επεμεξγαζία απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ ζεκάησλ πνπ είλαη πξνο ζπδήηεζε ζην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θαη ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, ζχκθσλα κε ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ή έρνπλ ήδε ζπδεηεζεί θαη ηα ππνζηεξίδεη εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην. Παξαθνινπζεί ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο. Σπκκεηέρεη ζηηο δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Σρεδίνπ θαη ησλ Δηήζησλ Πξνγξακκάησλ Γξάζεο θαη παξαθνινπζεί ηελ επίηεπμε ησλ πεξηνδηθψλ ζηφρσλ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ πνπ απνθαζίδνληαη απφ ηα πνιηηηθά φξγαλα ηνπ Σπλδέζκνπ. Μεξηκλά γηα ηελ έγθαηξε πξνεηνηκαζία ησλ απνινγηζκψλ δξάζεο ηνπ Σπλδέζκνπ ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ή απνθάζεηο θαη ελεκεξψλεη ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή. Οξγαλψλεη θάζε λέα παξνρή ππεξεζίαο πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηνλ Σχλδεζκν θαη κεξηκλά γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθήο δξάζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Σπλδέζκνπ θαη ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ θαη ησλ ηερληθψλ κέζσλ ηνπ Σπλδέζκνπ. Γχλαηαη λα ζπγθαιεί πεξηνδηθά ή θαηά πεξίπησζε Σπληνληζηηθά Σπκβνχιηα ζηα νπνία κεηέρνπλ κε εθπξνζψπνπο ηνπο, ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Σπλδέζκνπ. Υπνγξάθεη έγγξαθα ζχκθσλα κε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ ηνπ εθρσξεί ν Πξφεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ. Δπηβιέπεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο. α) Ο ηερληθφο αζθαιείαο παξέρεη πξνο ηα φξγαλα ηεο δηνίθεζεο ηνπ Σπλδέζκνπ ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ζηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο, 6

7 ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο, γξαπηά ή πξνθνξηθά, ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο θαη ηελ πξφιεςε ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ. β) Ο ηαηξφο εξγαζίαο παξέρεη πξνο ηα φξγαλα ηεο δηνίθεζεο ηνπ Σπλδέζκνπ ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ζηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο, ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο, γξαπηά ή πξνθνξηθά, ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ γ) Ο ηαηξφο εξγαζίαο θαη ν ηερληθφο αζθαιείαο θαηαρσξνχλ ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο ηνπο ζε εηδηθφ βηβιίν. Τα φξγαλα ηεο δηνίθεζεο ηνπ Σπλδέζκνπ ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ππνδείμεσλ απηψλ ελππνγξάθσο. ΑΟΘΟΝ 3 ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΑΡΝΡΔΙΝΠ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΔΘΛΖΠ ΞΟΝΔΓΟΝ Τν Απηνηειέο Τκήκα Δπζχλεο Πξνέδξνπ ππνζηεξίδεη ηνλ Πξφεδξν ηνπ Σπλδέζκνπ θαη εθηειεί ρξέε γξακκαηείαο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα. Σε απηφ ππάγνληαη αξκνδηφηεηεο Πιεξνθνξηθήο θαη Μεραλνξγάλσζεο, Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζίσλ Σρέζεσλ ηνπ ΔΓΣΝΑ θαη ν Δηδηθφο Σπλεξγάηεο ηνπ Πξνέδξνπ. Δηδηθφηεξα ην Απηνηειέο Τκήκα Δπζχλεο Πξνέδξνπ δηαξζξψλεηαη ζηα παξαθάησ γξαθεία : 3.1 Απμοδιόηηηερ Γπαθείος Γιοικηηικήρ και Γπαμμαηειακήρ ποζηήπιξηρ Πξνγξακκαηίδεη, νξγαλψλεη θαη ξπζκίδεη ηηο ζπλαληήζεηο ηνπ Πξνέδξνπ. Γηεμάγεη θαη δηεθπεξαηψλεη ηελ πξνζσπηθή αιιεινγξαθία ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηεξεί ην πξσηφθνιιν θαη αξρείν απηήο. Τεξεί αξρείν θάζε είδνπο απνθάζεσλ ηνπ Σπλδέζκνπ πξνο ρξήζε ηνπ Πξνέδξνπ θαζψο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Πξνέδξνπ. Καηαξηίδεη θαη θνηλνπνηεί ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά ηελ Ηκεξήζηα Γηάηαμε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο. Τεξεί ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ, αλαξηά ζηε δηαχγεηα ηηο απνθάζεηο ηνπ Πξνέδξνπ, ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ ΔΓΣΝΑ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Ν. 3861/2010. Γηαβηβάδεη ζηηο επηηξνπέο ηνπ Γ.Σ. θαη ηεο Δ.Δ. γηα κειέηε ηα ζέκαηα πνπ παξαπέκπνληαη ζε απηέο θαη ηα παξαθνινπζεί γηα ηελ έγθαηξε επαλαθνξά ηνπο γηα ηε ιήςε νξηζηηθήο απφθαζεο. 7

8 Γηεμάγεη θαη πξνσζεί φιε ηελ ππεξεζία πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ Δ.Δ. θαη Γ.Σ. θαη θξνληίδεη γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη αλαγθαία ψζηε ηα ζέκαηα πνπ εηζάγνληαη ζε απηά γηα ζπδήηεζε λα είλαη πιήξε. Φξνληίδεη λα ππνβάιινληαη ζηελ επνπηεχνπζα αξρή νη απνθάζεηο ηνπ Γ.Σ. θαη ηεο Δ.Δ. γηα ηνλ έιεγρν ή ηελ έγθξηζε πνπ νξίδεη ν λφκνο. Μεξηκλά γηα ηελ θνηλνπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.Σ. θαη ηεο Δ.Δ. ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Σπλδέζκνπ. Τεξεί ηα ππφ ηνλ Νφκν νξηδφκελα βηβιία. Παξέρεη θάζε είδνπο γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Σπλδέζκνπ 3.2 Απμοδιόηηηερ Γπαθείος Δπικοινυνίαρ και Γημοζίυν Πσέζευν Δπηκειείηαη ηα Γειηία Τχπνπ θαη ηε δηαιακβαλφκελε αιιεινγξαθία ηνπ Σπλδέζκνπ κε ΜΜΔ. Δλεκεξψλεη ηνλ Πξφεδξν γηα εηδήζεηο θαη δεκνζηεχκαηα ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο. Δλεκεξψλεη ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Σπλδέζκνπ γηα δεηήκαηα εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο απηψλ. Τεξεί αξρείν δεκνζηεπκάησλ. Οξγαλψλεη θάζε είδνπο εθδειψζεηο (ζπλέδξηα, εκεξίδεο, θιπ) πνπ αλαιακβάλεη θαη πξνσζεί ν Σχλδεζκνο. 3.3 Απμοδιόηηηερ Γπαθείος Ξληποθοπικήρ και Πηαηιζηικήρ Καζνξίδεη ηε ζηξαηεγηθή ππνδνκψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ηνπ ΔΓΣΝΑ. Μεξηκλά γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ ζηνλ ρψξν ησλ Κεληξηθψλ γξαθείσλ ηνπ ΔΓΣΝΑ θαη πξνζθέξεη αξσγή ζηηο ππφινηπεο εγθαηαζηάζεηο εθφζνλ απηφ δεηεζεί. Υπνζηεξίδεη ηερληθά ηνπο ρξήζηεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ ΔΓΣΝΑ. Σρεδηάδεη ηελ πνιηηηθή αζθάιεηαο ησλ ζπζηεκάησλ θαη κεξηκλά γηα ηελ αθεξαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ δεδνκέλσλ. Γηαζθαιίδεη ηελ ηερληθή θαη νξγαλσηηθή δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ ΔΓΣΝΑ κε αληίζηνηρα ζπζηήκαηα εζληθήο εκβέιεηαο θεληξηθψλ θνξέσλ δηνίθεζεο. Αλαπηχζζεη θαη ζπληεξεί ην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ θνξέα. Μεξηκλά γηα ηελ πξνβνιή θαη αλακεηάδνζε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δ.Δ. θαη ηνπ Γ.Σ. ηνπ Σπλδέζκνπ αλάινγα κε ηηο εληνιέο ηεο δηνίθεζεο θαη γηα ηελ απξφζθνπηε πξφζβαζε ζε απηέο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ Γηαρεηξίδεηαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπηθνχ δηθηχνπ ζην Κεληξηθφ Κηίξην ηνπ ΔΓΣΝΑ θαη ππνζηεξίδεη ηελ απξφζθνπηε εμσηεξηθή επηθνηλσλία ηνπ κε ην δηαδίθηπν. 8

9 Έρεη ηελ επζχλε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ. Σπληνλίδεη θαη επνπηεχεη ηελ απξφζθνπηε επηθνηλσλία θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θεληξηθά γξαθεία ηνπ ΔΓΣΝΑ θαη ζηηο ππφινηπεο εγθαηαζηάζεηο φηαλ απηφ δεηείηαη. Καηαξηίδεη ηα αλαγθαία ιεηηνπξγηθά πξφηππα πιεξνθνξηθήο ηνπ ΔΓΣΝΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο επηκέξνπο Γηεπζχλζεηο. Γηνξγαλψλεη ηε θεληξηθή βηβιηνζήθε ηνπ ΔΓΣΝΑ κε πξννπηηθή ηελ πιήξε κεραλνξγάλσζή ηεο θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο σο δαλεηζηηθήο βηβιηνζήθεο θαη κνλάδαο έγθπξσλ θαη ηεθκεξησκέλσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. Σηε βηβιηνζήθε ζα πεξηιεθζνχλ ηα πιηθά κειεηψλ, βηβιία θαη άιια ζηνηρεία πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζηε δηθαηνδνζία ηεο κε εληνιέο ηεο Γηνίθεζεο. Φξνληίδεη γηα ηελ παξνπζίαζε, δηαξθή ελεκέξσζε, επηθαηξνπνίεζε, βειηίσζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο ρξήζεο/επηζθεςηκφηεηαο ηεο θεληξηθήο ηζηνζειίδαο ηνπ ΔΓΣΝΑ. Μεξηκλά γηα ηνλ εθνδηαζκφ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Σπλδέζκνπ κε ηα απαξαίηεηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία θαη έληππα ζην πιαίζην πξνψζεζεο ηεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Μεξηκλά γηα ηελ πιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ, θνξέσλ θαη ελδηαθεξνκέλσλ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Σπλδέζκνπ γηα θάζε είδνπο πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο πνπ ζρεδηάδεη ν ηειεπηαίνο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο επηκέξνπο Γηεπζχλζεηο ηνπ Σπλδέζκνπ Μεξηκλά γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο ειεθηξνληθήο πξφζβαζεο απφ θάζε ελδηαθεξφκελν ζε πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο δηαθεξχμεηο θαη πξνθεξχμεηο ηνπ Σπλδέζκνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αξκφδηα Υπεξεζία. Σπληάζζεη ζρεηηθέο εξγαζίεο θαη κειέηεο γηα ηελ πξνκήζεηα, παξνρή ππεξεζηψλ θαη εξγαζηψλ πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ ησλ Κεληξηθψλ γξαθείσλ ηνπ ΔΓΣΝΑ θαη πξνζθέξεη αξσγή ζηηο ππφινηπεο Γηεπζχλζεηο φηαλ απηφ δεηείηαη. Μεξηκλά γηα ηε ζχλδεζε ηνπ ΔΓΣΝΑ κε επηιεγκέλεο βάζεηο δεδνκέλσλ ή ειεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο. Σπγθεληξψλεη απφ ηηο επηκέξνπο Γηεπζχλζεηο ειεθηξνληθά δεδνκέλα εηζεξρφκελσλ απνξξηκκάησλ απφ ηηο θαηά ηφπνπο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΔΓΣΝΑ, επεμεξγάδεηαη ηα ζηνηρεία απηά ζε κεληαία βάζε θαη ελεκεξψλεη ηε δηνίθεζε. Παξέρεη θάζε είδνπο ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα εηζεξρφκελα απνξξίκκαηα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Σπλδέζκνπ ζηηο επίζεκεο αξρέο ηνπ Κξάηνπο (ΥΠΔΚΑ, Σηαηηζηηθή Υπεξεζία) κεηά απφ ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο Υπνζηεξίδεη ηερληθά ηε ιεηηνπξγία ησλ δπγηζηεξίσλ ησλ επηκέξνπο Γηεπζχλζεσλ ηνπ ΔΓΣΝΑ ζην βαζκφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απξφζθνπηε θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο 9

10 ΑΟΘΟΝ 4 ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΛΝΚΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ Η Ννκηθή Υπεξεζία είλαη αξκφδηα γηα ηε λνκηθή ππνζηήξημε ηνπ Σπλδέζκνπ ζηηο θάζε κνξθήο ππνζέζεηο, δηθαζηηθέο ή εμψδηθεο θαζψο θαη γηα ηε λνκηθή θαζνδήγεζε ησλ νξγάλσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο κε γξαπηέο γλσκνδνηήζεηο θαη ζπκβνπιέο. Η Ννκηθή Υπεξεζία έρεη ηδίσο ηα αθφινπζα αληηθείκελα : Τε λνκηθή ππνζηήξημε ηνπ Πξνέδξνπ, ηνπ Αληηπξνέδξνπ θαη ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπ Σπλδέζκνπ. Τε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ επί λνκηθψλ ζεκάησλ ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Σπλδέζκνπ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ην λνκφηππν ησλ πξάμεσλ απηνχ. Τε γλσκνδφηεζε επί λνκηθψλ δεηεκάησλ θαη ην λνκηθφ έιεγρν ζρεδίσλ δηαθεξχμεσλ θαη ζπκβάζεσλ πνπ παξαπέκπνληαη ζε απηήλ. Τελ παξάζηαζε ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ ηεο ρψξαο γηα ηε λνκηθή ππνζηήξημε ηνπ Σπλδέζκνπ θαη ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ. Τε λνκηθή ζηήξημε ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ αηξεηψλ ελψπηoλ ησλ δηθαζηεξίσλ ή δηθαζηηθψλ αξρψλ φηαλ δηψθνληαη πνηληθψο γηα αδηθήκαηα πνπ ηνπο απνδίδνληαη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Παξαθνινπζεί ηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη λνκνινγία θαη ηεξεί θαη επηθαηξνπνηεί αξρείν κε ηηο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ Σχλδεζκν. Τεξεί ην αλαγθαίν αξρείν εγγξάθσλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο. Παξαθνινπζεί ηε δηεμαγσγή ππνζέζεσλ πνπ εθθξεκνχλ δηθαζηηθά θαη απνζηέιιεη λνκηθψο ηεθκεξησκέλε ηελ άπνςε ηεο Υπεξεζίαο. ΑΟΘΟΝ 5 ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΓΗΔΘΛΠΖΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ Η Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ Υπεξεζηψλ είλαη αξκφδηα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηνλ ζπληνληζκφ εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ, ζπζηεκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ νξζνινγηθή δηνίθεζε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Σπλδέζκνπ. Παξάιιεια είλαη αξκφδηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνχ πξσηνθφιινπ θαη ηελ παξνρή δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηηο ππφινηπεο δηεπζχλζεηο, γηα ηελ πξναγσγή ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Οη αξκνδηφηεηεο ησλ επηκέξνπο νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθψλ Υπεξεζηψλ είλαη ελδεηθηηθά νη εμήο : 10

11 5.1 Απμοδιόηηηερ Ρμήμαηορ Ανθπώπινος Γςναμικού και Θαηάπηιζηρ Μεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ εθάζηνηε θαη ξπζκίδνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπ Σπλδέζκνπ κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ (π.ρ. ζέκαηα κηζζνινγηθά, σξαξίνπ, αδεηψλ, αζζελεηψλ, ππεξσξηψλ, απνιχζεσλ, απνζπάζεσλ θιπ). Τεξεί ηα Μεηξψα ηνπ Πξνζσπηθνχ ζηα νπνία θαηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο αηνκηθήο θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, νη θάζε είδνπο κεηαβνιέο ζηελ εξγαζηαθή ηνπο δσή (πξνζιήςεηο, απνιχζεηο, αιιαγέο ζέζεσλ εξγαζίαο, ακνηβέο, άδεηεο, απνπζίεο, αμηνινγήζεηο θιπ) θαη ηα πξνζφληα ηνπο. Μεξηκλά γηα ηελ απνλνκή ηεο ζχληαμεο ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ Σπλδέζκνπ. Σρεδηάδεη θαη εηζεγείηαη βειηηψζεηο θαη παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απαζρφιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο (ηήξεζε σξαξίνπ, έγθξηζε θαη πξαγκαηνπνίεζε ππεξσξηψλ, εξγαζία θαηά ηηο Κπξηαθέο & Αξγίεο θιπ). Σπγθεληξψλεη ηα ζηνηρεία απαζρφιεζεο θαη ηηο κεηαβνιέο ησλ ζηνηρείσλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο ακνηβέο ηνπο θαη ελεκεξψλεη έγθαηξα ηηο αξκφδηεο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, ψζηε λα πξνσζείηαη ε πιεξσκή ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε απφδνζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. Δθδίδεη θάζε είδνπο βεβαηψζεηο πξνο ην πξνζσπηθφ γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο απαζρφιεζήο ηνπο ζην Σχλδεζκν. Σπληάζζεη ζχκθσλα κε ηνλ λφκν ηηο θαηαζηάζεηο ησλ ππαιιήισλ θαηά θιάδν θαη βαζκφ φπσο νξίδνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Μεξηκλά γηα ηελ έγθαηξε ζχληαμε θαη ππνβνιή ησλ εθζέζεσλ νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ ησλ ππαιιήισλ. Δθαξκφδεη ην Πεηζαξρηθφ δίθαην γηα ηνπο κφληκνπο θαη γηα ηνπο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ππαιιήινπο. Υινπνηεί έπεηηα απφ ζρεηηθέο εληνιέο ηεο δηνίθεζεο ηηο θαηάιιειεο εζσηεξηθέο κεηαθηλήζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θάιπςε ζέζεσλ εξγαζίαο. Σπλεξγάδεηαη κε ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ άιισλ Γ/λζεσλ θαη ηνπο ελεκεξψλεη γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη ζε εξγαζηαθά ζέκαηα (δηαρείξηζε παξνπζηψλ, ππεξσξηψλ, βεβαηψζεσλ πξνο ην πξνζσπηθφ θ.ιπ.). Μεξηκλά γηα ηε δηελέξγεηα θαη νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ηελ θάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο κε βάζε ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο θαη ζπληάζζεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γηνίθεζε, ηηο ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή άιινπ είδνπο ζπκβάζεηο θαη γηα νηηδήπνηε αθνξά ηνπο λενδηνξηδφκελνπο ππαιιήινπο. 11

12 Σπγθεληξψλεη θαη δηαβηβάδεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία φπνπ απηφ απαηηείηαη ζρεηηθά κε ην πξνζσπηθφ. Σπλεξγάδεηαη κε ηηο επηκέξνπο Γ/λζεηο ηνπ Σπλδέζκνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δηθαηνχρσλ ππαιιήισλ εηδψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη γάιαθηνο. Σρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη νξγαλψλεη πξνγξάκκαηα ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζή ηνπο θαη κεξηκλά γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο. Μεξηκλά γηα ηελ, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, δηεξεχλεζε ησλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ θαη πινπνηεί πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο κέζσ δεκνζίσλ ή ηδησηηθψλ θνξέσλ. Παξέρεη θάζε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ζηνλ ηερληθφ αζθαιείαο θαη ζηνλ ηαηξφ εξγαζίαο πνπ πξνζθέξνπλ ηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ηνπο ζηνλ Σχλδεζκν ζχκθσλα κε ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 5.2 Απμοδιόηηηερ Ρμήμαηορ Γιαθάνειαρ, Γιοίκηζηρ και Απσείος Σρεδηάδεη, εηζεγείηαη πξνο έγθξηζε ζηε δηνίθεζε ηνπ ΔΓΣΝΑ θάζε είδνπο δηαδηθαζία θαη ελέξγεηα πνπ δηαζθαιίδεη ηε δηαθάλεηα. Μεξηκλά γηα ηελ εμαζθάιηζε πξφζβαζεο πνιηηψλ, θνξέσλ θαη επηρεηξήζεσλ, ζε πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε δνκή, ηελ νξγάλσζε θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Σπλδέζκνπ. Υπνδέρεηαη ππνδείμεηο, πξνηάζεηο, παξάπνλα, αηηήκαηα ηξίησλ θαη ηνπο ελεκεξψλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αξκφδηα Υπεξεζία γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεψλ ηνπο. Δθαξκφδεη θαη ιεηηνπξγεί ηηο Υπεξεζίεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Μεξηκλά γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Κεληξηθνχ Πξσηνθφιινπ θαη δηεθπεξαηψλεη ηα ζρεηηθά έγγξαθα ζε ζπλεξγαζία κε ηηο επηκέξνπο ππεξεζίεο. Τεξεί ην Δκπηζηεπηηθφ Πξσηφθνιιν ηνπ ΔΓΣΝΑ. Μεξηκλά γηα ηελ παξαιαβή ηεο εηζεξρφκελεο αιιεινγξαθίαο απφ ην θεληξηθφ πξσηφθνιιν ηνπ Σπλδέζκνπ θαη γηα ηε δηαβίβαζή ηεο ζηηο επηκέξνπο Γηεπζχλζεηο. Μεξηκλά γηα ηε θχιαμε, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ Κεληξηθνχ Κηηξίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ. Μεξηκλά γηα ηελ κεηαθνξά ηεο αιιεινγξαθίαο απφ ππεξεζία ζε ππεξεζία θαη πξνο ηξίηνπο απφ ηνπο θιεηήξεο ηνπ Σπλδέζκνπ. Σπγθεληξψλεη θαη θνηλνπνηεί ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Σπλδέζκνπ ηνπο λφκνπο, δηαηάγκαηα, απνθάζεηο, εγθπθιίνπο ζε αληίγξαθν θαη ηεξεί αξρείν απηψλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Φέξεη ηελ επζχλε ηεο επνπηείαο, δηάζσζεο, ζπληήξεζεο θαη ηαμηλφκεζεο ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ ηνπ ΔΓΣΝΑ. Κάζε Γηεχζπλζε ππνρξενχηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ θαηά πεξίπησζε δηαδηθαζηψλ (έξγα, πξνκήζεηεο, κειέηεο, ππεξεζίεο) λα απνζηέιιεη ηνπο θαθέινπο ζην Αξρείν γηα θχιαμε. 12

13 ΑΟΘΟΝ 6 ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΓΗΔΘΛΠΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ Η Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ είλαη αξκφδηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ηήξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Σπλδέζκνπ, ηε ζσζηή απεηθφληζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ ηνπ. Σπγρξφλσο κεξηκλά γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηελέξγεηα φισλ ησλ λφκηκσλ δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ, εμνπιηζκνχ θαη ππεξεζηψλ ηνπ ΔΓΣΝΑ. Οη αξκνδηφηεηεο ησλ επηκέξνπο νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ είλαη νη εμήο : 6.1 Απμοδιόηηηερ Ρμήμαηορ Νικονομικού Ξπογπαμμαηιζμού και Δζόδυν Μεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Σπλδέζκνπ. Σπλεξγάδεηαη κε ηηο επηκέξνπο δηεπζχλζεηο γηα ηελ παξνρή νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, θαηεπζχλζεσλ θαη πξνηχπσλ πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ θαηάξηηζε απφ ηηο ππεξεζίεο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπο. Σπγθεληξψλεη ηηο πξνηάζεηο επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απφ ηηο επηκέξνπο δηεπζχλζεηο, δηακνξθψλεη θαη εηζεγείηαη ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Σπλδέζκνπ θαη ηηο ηπρφλ αλακνξθψζεηο. Σηα πιαίζηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο δξάζεο ηνπ ΔΓΣΝΑ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ζχληαμεο ηνπ εηήζηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηφο ηνπ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ θξνληίδεη γηα ηελ ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ, δηεξεχλεζε αλαγθψλ, εμαζθάιηζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη ζπλεξγαζία κε φιεο ηηο Γηεπζχλζεηο. Παξαθνινπζεί ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, επηζεκαίλεη ηηο απνθιίζεηο κεηαμχ απνινγηζηηθψλ θαη πξνυπνινγηζηηθψλ κεγεζψλ, κεξηκλά γηα ηελ εξκελεία ησλ απνθιίζεσλ θαη εηζεγείηαη ηηο αλαγθαίεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο κε ηελ εγγξαθή λέσλ εζφδσλ θαη ρνξήγεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ πηζηψζεσλ. Γηεξεπλά ηηο ηακεηαθέο αλάγθεο θαη εηζεγείηαη ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ απηψλ. Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θάιπςε ησλ ηακεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ Σπλδέζκνπ. Καηαξηίδεη ηηο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Σπλδέζκνπ (Απνινγηζκφ Ιζνινγηζκφ). Σπλεξγάδεηαη κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη εηζεγείηαη πξνο ην Γ.Σ. ηνπ Σπλδέζκνπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ εηήζησλ εηζθνξψλ ησλ δήκσλ κειψλ ηνπ. Υπνβάιιεη πξνο ην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ηα ζρεηηθά αηηήκαηα γηα ηελ παξαθξάηεζε απφ ηνπο ΚΑΠ ησλ εηζθνξψλ ησλ δήκσλ κειψλ ηνπ 13

14 ΔΓΣΝΑ θαηά ην κέξνο πνπ δελ επαξθνχλ απφ ηα Αληαπνδνηηθά ηεο ΓΔΗ ΑΔ Παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηε ινγηζηηθή ζπκθσλία ησλ δνζνιεπηηθψλ ινγαξηαζκψλ κε ηνπο δήκνπο κέιε ηνπ Σπλδέζκνπ Μεξηκλά γηα ηελ παξνρή θάζε είδνπο ζηνηρείσλ πνπ δεηνχληαη απφ Γεκφζηεο / Διεγθηηθέο Υπεξεζίεο ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθάζηνηε ηζρχνπλ. Παξαιακβάλεη απφ ηηο επηκέξνπο Γηεπζχλζεηο ηνπ ΔΓΣΝΑ φιεο ηηο ζπκβάζεηο πνπ αθνξνχλ έζνδα. Σπγθεληξψλεη θάζε αλαγθαίν ζηνηρείν γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ ππφρξεσλ θαη ηνπ χςνπο ησλ ρξεκαηηθψλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνλ Σχλδεζκν ησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ γηα εηζθνξέο, ηέιε, θιπ πνπ πξέπεη λα θαηαβάιινληαη ζε απηφλ. Διέγρεη ηελ αθξίβεηα ησλ κεγεζψλ κε βάζε ηα νπνία ππνινγίδνληαη ην χςνο ησλ εηζθνξψλ, ηειψλ θιπ εζφδσλ ηνπ Σπλδέζκνπ. Γεκηνπξγεί θαη ηεξεί αξρεία ππφρξεσλ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ επηκέξνπο πνζψλ πνπ απνηεινχλ έζνδα γηα ηνλ Σχλδεζκν. Δπεμεξγάδεηαη ζηνηρεία, ππνινγίδεη πεξηνδηθά ην χςνο ησλ νθεηιφκελσλ πνζψλ θαηά θαηεγνξία πξνζφδνπ θαη ππφρξεν θαη παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ησλ εζφδσλ. Μεξηκλά γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ππφρξεσλ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ πξναλαθεξνκέλσλ νθεηιφκελσλ πνζψλ θαη κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο πξνζθπγέο ησλ ππφρξεσλ φηαλ ακθηζβεηνχλ ην χςνο ησλ πνζψλ απηψλ. Δθδίδεη βεβαηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ είζπξαμε ησλ δηαθφξσλ ηειψλ, εηζθνξψλ θιπ. Οξηζηηθνπνηεί ηνπο βεβαησηηθνχο θαηαιφγνπο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ ηπρφλ πξνζθπγψλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αληίζηνηρσλ εηζπξάμεσλ. Δπηκειείηαη ηεο επηζηξνθήο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ. 6.2 Απμοδιόηηηερ Ρμήμαηορ Ιογιζηηπίος, Δλέγσος και Δθαπμογήρ Γιπλογπαθικού Πςζηήμαηορ Παξαιακβάλεη θαη ειέγρεη ηα πάζεο θχζεσο παξαζηαηηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε γηα ηελ πιεξσκή ησλ νθεηιψλ ηνπ Σπλδέζκνπ ζηνπο αληίζηνηρνπο δηθαηνχρνπο θαη ειέγρεη ηελ χπαξμε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε δηελέξγεηα πιεξσκψλ. Μεξηκλά γηα ηελ έγθξηζε, εθθαζάξηζε ησλ εληνιψλ θάζε πιεξσκήο ηνπ ζπλδέζκνπ. Δθδίδεη ηα εληάικαηα πιεξσκήο ησλ νθεηιψλ ηνπ Σπλδέζκνπ θαη ηα απνζηέιιεη ζην Τακείν γηα πιεξσκή. Παξαθνινπζεί θαη κεξηκλά γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ θνξνινγηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Σπλδέζκνπ. 14

15 Καηαρσξεί ζην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα ηα ειεγκέλα απφ ηνλ Δπίηξνπν εληάικαηα πιεξσκήο θαη θξαηήζεσλ θαη ηα απνζηέιιεη ζην Τκήκα Τακεηαθήο Γηαρείξηζεο γηα εμφθιεζή ηνπο. Δηζεγείηαη ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΔΓΣΝΑ ηελ ςήθηζε δηάζεζεο πηζηψζεσλ κε ξεηή αλαθνξά θαη αληηζηνίρηζε ζηνπο αληίζηνηρνπο Κσδηθνχο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. Υπνβάιιεη ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πξνο έγθξηζε ζην Γ.Σ. ηνπ ΔΓΣΝΑ θαη αθνινχζσο ζην Διεγθηηθφ Σπλέδξην, ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο & ινηπνχο θνξείο. Υπνβάιιεη πίλαθεο κε νηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε Υπνπξγεία θαη ζηελ Διιεληθή Σηαηηζηηθή Υπεξεζία φπνηε θαη εάλ απηφ απαηηεζεί. Σπγθεληξψλεη θαη εληάζζεη ζην κεραλνγξαθηθφ δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα φια ηα ζηνηρεία πινπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηε ινγηζηηθή ζπκθσλία ησλ δνζνιεπηηθψλ ινγαξηαζκψλ κε πξνκεζεπηέο, πηζησηέο θαη άιινπο ζπλαιιαζζφκελνπο κε ηνλ Σχλδεζκν.Μεξηκλά γηα ηελ έθδνζε ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πξνπιεξσκήο θαη ειέγρεη ηε λνκηκφηεηα ησλ απνδφζεψλ ηνπο. Δπηκειείηαη ηεο ζχζηαζεο ηεο παγίαο πξνθαηαβνιήο, εμνθιεί θάζε κηθξνδαπάλε πνπ κπνξεί λα πιεξσζεί απφ απηήλ, ζπγθεληξψλεη δε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ησλ δαπαλψλ απηψλ θαη πξνβαίλεη ζηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ αλαπιήξσζή ηεο. Παξαιακβάλεη απφ ηηο επηκέξνπο Γηεπζχλζεηο ηνπ ΔΓΣΝΑ φιεο ηηο ζπκβάζεηο δαπαλψλ ηνπ ΔΓΣΝΑ. Σπγθεληξψλεη ηα ζηνηρεία κεηαβνιψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ θαηαβιεζέλησλ παξνρψλ ή θαηαινγηζζέλησλ πνζψλ πξνο ην πξνζσπηθφ ηνπ Σπλδέζκνπ, πνπ έρνπλ επίδξαζε ζηε δηακφξθσζε ησλ ακνηβψλ ηνπ θαη κεξηκλά γηα ηελ έθδνζε ησλ κηζζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηελ πιεξσκή ησλ ακνηβψλ, κέζσ ηεο Δληαίαο Αξρήο Πιεξσκψλ. Δθδίδεη θάζε κνξθήο βεβαηψζεηο κηζζνδνζίαο. Μεξηκλά γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ απφδνζε πξνο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ησλ αληίζηνηρσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαζψο θαη γηα ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή εκπξνζέζκσο ηεο νξηζηηθήο δήισζεο ΦΜΥ πνπ δηεθπεξαηψλεη ε Τακεηαθή Υπεξεζία. Δηζεγείηαη πξνηάζεηο θσδηθψλ πνπ αθνξνχλ ζηε κηζζνδνζία ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζηνλ ΔΓΣΝΑ. 6.3 Απμοδιόηηηερ Ρμήμαηορ Ραμειακήρ πηπεζίαρ Παξαιακβάλεη θαη ειέγρεη ηα Φξεκαηηθά Δληάικαηα πάζεο θχζεσο ακνηβψλ, νξγαλψλεη θαη επηκειείηαη ηεο πιεξσκήο ηνπο. Γηελεξγεί ηηο πιεξσκέο πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο κε βάζε ηα Δληάικαηα Πιεξσκψλ θαη κεηά απφ έιεγρν δηθαηνινγεηηθψλ πνπ νξίδεη ν λφκνο. Μεξηκλά γηα ηελ απφδνζε ησλ πάζεο θχζεσο θξαηήζεσλ ππέξ ηξίησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα επηκέξνπο εληάικαηα πιεξσκήο. 15

16 Μεξηκλά γηα ηελ απνζηνιή ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ ζηελ Δληαία Αξρή Πιεξσκψλ (ΔΑΠ) γηα ηελ πιεξσκή ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηνλ λφκν δαπαλψλ πνπ γίλνληαη κέζσ απηήο. Παξαιακβάλεη ηνπο βεβαησηηθνχο θαηαιφγνπο ησλ ππφρξεσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ νθεηινκέλσλ ζηνλ Σχλδεζκν πνζψλ θαηά θαηεγνξία εζφδνπ. Δπηκειείηαη θαη δηελεξγεί ηελ είζπξαμε φισλ ησλ βεβαησκέλσλ εζφδσλ ηνπ Σπλδέζκνπ (εηζθνξέο δήκσλ κειψλ, ηέιε απφ ππεξεζίεο κεηαθφξησζεο, απφ απνηέθξσζε ΔΙΑ, απφ θαηαζηξνθή πιηθψλ θιπ) θαη απνζηέιιεη πξνο ηνπο νθεηιέηεο ηακηαθέο πξνζθιήζεηο. Διέγρεη ηα πάζεο θχζεσο έζνδα θαη θαηαρσξεί ην ζχλνιν ησλ εκεξεζίσλ εηζπξάμεσλ αλά θαηεγνξία. Σπληάζζεη κεληαίεο αλαθεθαιαησηηθέο θαηαζηάζεηο εηζπξάμεσλ. Παξαθνινπζεί ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ νθεηιεηψλ θαη ελεκεξψλεη ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηηο θαζπζηεξνχκελεο νθεηιέο. Τεξεί ηηο δηαδηθαζίεο ζπλαιιαγψλ κε ηηο Τξάπεδεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ θαη ηε δηελέξγεηα εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ κέζσ επηηαγψλ. Παξαθνινπζεί ηελ ηακεηαθή ξεπζηφηεηα θαη πξνγξακκαηίδεη ηηο πιεξσκέο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο άιιεο αξκφδηεο ππεξεζίεο. Τεξεί ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ λφκν ινγηζηηθά βηβιία θαη κεξηκλά ζηελ απφδνζε ησλ θαηά λφκν θφξσλ. Διέγρεη ηηο θαηαζηάζεηο ησλ εκεξήζησλ εηζπξάμεσλ θαη ζπζρεηίδεη απηέο κε αληίζηνηρα ηξηπιφηππα γηα ζπκθσλία θαη επαιήζεπζε. Πξνσζεί ηηο εληνιέο θαηαζρέζεσλ πξνο ηνπο δηθαζηηθνχο επηκειεηέο. Δπηκειείηαη ηεο απνζηνιήο Τακηαθψλ Πξνζθιήζεσλ Δηδνπνηήζεσλ 6.4 Απμοδιόηηηερ Ρμήμαηορ Ξπομηθειών και Ξεπιοςζίαρ Παξαιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία-δηθαηνινγεηηθά, απφ ηηο νξηζζείζεο θαηά πεξίπησζε θαη εμ αληηθεηκέλνπ ππεξεζίεο, ζπγθεληξσκέλα θαη επεμεξγαζκέλα αηηήκαηα γηα ηελ δηελέξγεηα ζπλνιηθά πξνκεζεηψλ φισλ ησλ φκνησλ θαη νκνεηδψλ εηδψλ ηνπ Σπλδέζκνπ θαζψο θαη ησλ θαηά πεξίπησζε ππεξεζηψλ θαη εξγαζηψλ. Γηελεξγεί έξεπλεο αγνξάο, γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο, ηεο ηηκήο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ εηδψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ ελδηαθέξνπλ ηνλ Σχλδεζκν θαη ηεξεί ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν. Τεξεί ηδηαηηέξνπο θαθέινπο γηα θάζε είδνπο πξνκήζεηα, ππεξεζία. Γηα θάζε αίηεκα δεκηνπξγείηαη μερσξηζηφο θάθεινο πνπ πεξηέρεη φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα. Δλεκεξψλεη ηηο εκπιεθφκελεο δηεπζχλζεηο γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ησλ ζπκβάζεσλ γηα ηελ εληφο ησλ νξηδφκελσλ πξνζεζκηψλ νινθιήξσζή ηνπο. Μεξηκλά θαη θηλεί ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θπξψζεσλ, πνπ επηβάιινληαη ζηελ πεξίπησζε θήξπμεο αλαδφρνπ σο έθπησηνπ κε απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θαη εηζήγεζε ηεο εκπιεθφκελεο ππεξεζίαο. 16

17 Σπληάζζεη ζρέδηα δηαθεξχμεσλ πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή ηνπο φξνπο ηεο κειέηεο θάζε δηεχζπλζεο. Υπνβάιιεη ηηο κειέηεο, ηερληθέο πεξηγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο γηα πξνκήζεηεο θαη ππεξεζίεο ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζνχλ. Σηηο απεπζείαο αλαζέζεηο θαη ζηνπο πξφρεηξνπο δηαγσληζκνχο εθδίδεη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο Πξνέδξνπ. Σηνπο αλνηθηνχο δηαγσληζκνχο εηζεγείηαη πξνο ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ έγθξηζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηαβηβάδεη ζην αξκφδην Γξαθείν Πιεξνθνξηθήο, ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία απνθάζεηο, πεξηιήςεηο δηαθεξχμεσλ θ.ιπ. εγγξάθσλ γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σπλδέζκνπ. Σπληάζζεη θαη απνζηέιιεη ηηο δεκνζηεχζεηο ζηνλ εκεξήζην, εβδνκαδηαίν, ηνπηθφ θαη νηθνλνκηθφ Τχπν, ζην Φ.Δ.Κ., ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σπλδέζκνπ θαη ζηελ Δθεκεξίδα Δθδφζεσλ ηεο Δ.Δ. (ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα έξγα, πξνκήζεηεο, ππεξεζίεο) ησλ Πεξηιήςεσλ Γηαθεξχμεσλ. Μεξηκλά θαη εηζεγείηαη ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή γηα ηε ζπγθξφηεζε ησλ αλαγθαίσλ επηηξνπψλ γηα ηε δηελέξγεηα ησλ δηαγσληζκψλ γηα έξγα, πξνκήζεηεο θαη ππεξεζίεο ηνπ Σπλδέζκνπ θαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνκεζεηψλ απηψλ. Σπληάζζεη ηηο ζπκβάζεηο κε ηνπο αλαδφρνπο ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ή ηελ απφθαζε Πξνέδξνπ θαηά πεξίζηαζε θαη κεξηκλά γηα ηελ θνηλνπνίεζε ηεο θαηαθχξσζεο ζηνπο αξκνδίνπο κεηνδφηεο ή αλαδφρνπο πξνθεηκέλνπ λα πξνζθνκίζνπλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Παξαιακβάλεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο γηα ην πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη γηα θάζε έξγν, πξνκήζεηα, ππεξεζία. Μεξηκλά γηα ηπρφλ επαλάιεςε ησλ δηαγσληζκψλ θαη ησλ δεκνπξαζηψλ ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε πξψηε δηαδηθαζία ήηαλ άθαξπε ή δελ θαηαθπξψζεθε ζε φια ηα άξζξα ηεο. Δλεκεξψλεη ην ειεθηξνληθφ πξφγξακκα πξνκεζεηψλ θαη δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Γηελεξγεί Ηιεθηξνληθέο Γεκνπξαζίεο. Μεξηκλά ζε ζπλεξγαζία κε ηηο θαηά πεξίπησζε δηεπζχλζεηο ηνπ Σπλδέζκνπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ραξαθηεξηζκνχ πιηθψλ / εμνπιηζκνχ σο άρξεζησλ ή σο πιηθψλ πνπ πιενλάδνπλ θαη ηεξεί ηηο δηαδηθαζίεο θαηαζηξνθήο, απνκάθξπλζεο ή εθπνίεζεο ησλ πιηθψλ απηψλ. Μεξηκλά ζε ζπλεξγαζία κε ηηο θαηά πεξίπησζε δηεπζχλζεηο ηνπ Σπλδέζκνπ γηα ηελ παξαιαβή απφ ηνπο αληίζηνηρνπο πξνκεζεπηέο ησλ θάζε είδνπο πιηθψλ παγίσλ ή αλαισζίκσλ πνπ απαηηεί ε ιεηηνπξγία ηνπ Σπλδέζκνπ Μεξηκλά ζε ζπλεξγαζία κε ηηο θαηά πεξίπησζε δηεπζχλζεηο ηνπ Σπλδέζκνπ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ βηβιίσλ ησλ απνζεθψλ κε ηα εηζαγφκελα θαη εμαγφκελα είδε θαη ηελ ηήξεζε ησλ 17

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Δγθρηζείς κε ηελ από 14/1/2011 ζσλεδρίαζε ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ ηες Δηαηρείας Ηκεροκελία Έθδοζες: Γεθέκβρηος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ηο ζσέδιο νόμος : Ίδπςζη Τπηπεζίαρ Αζύλος και Τπηπεζίαρ Ππώηηρ Τποδοσήρ, πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2008/115/ΔΚ «ζσεηικά με ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ, 157 80, ΑΘΖΝΑ. ΔΠΗΔΤ, (ΝΠΗΓ : ΠΓ 271/89 Ν2083/92 ΠΓ 13/98) 210-7723847, 210-772 2456 _ e-mail: iccs@iccs.gr ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 Δγκπίθηκε από ηο Γ.. ηος

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα : Σα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα IDA θαη IDABC γηα ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ Η. ΓΔΛIKH ΓΗΔΘΛΠΖ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ - ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΙΔΓΣΩΛ ΡΚΖΚΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα»

ΑΝΟΙΥΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOAM «Τπνζηεξίδνληαο Οξγαλψζεηο πνπ βνεζνχλ κεηαλαζηεπηηθφ πιεζπζκφ ζε αλαδήηεζε αζχινπ ζηελ Διιάδα» ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΓΗΑ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΡΑΠΔΩΛ ΓΗΑ ΚΖ ΘΒΔΟΛΖΡΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «SOAM» ΞΝΠΡΖΟΗΕΝΛΡΑΠ ΝΟΓΑΛΩΠΔΗΠ ΞΝ ΒΝΖΘΝΛ ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΡΗΘΝ ΞΙΖΘΠΚΝ ΠΔ ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΑΠΙΝ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Χρηματοδοτικός

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας

Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας Οδηγός διάτσζης και Επέκηαζης ηοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπιεξσηέο Υπνπξγνχο θαη Πιεξνθνξίεο: 213-1313-109 ή107 ή 133 ή 120 ή 129 ή 147 210-3393117

Αλαπιεξσηέο Υπνπξγνχο θαη Πιεξνθνξίεο: 213-1313-109 ή107 ή 133 ή 120 ή 129 ή 147 210-3393117 Αναπηηηέα ζηο διαδίκηςο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ www.ecorec.gr Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα Γήκν ΑΘΖΝΑ ΗΟΤΝΗΟ 2011 Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ: Γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ ΠΟΠ ζε Έλα Γήκν -1- Οδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

Πολιηικέρ Δεζμεύζειρ και ππάξειρ πος λαμβάνονηαι, μεηά από διαβούλεςζη με ζηελέση ηων ΕΚΤ-ΔΝΤ-Κομιζιόν:

Πολιηικέρ Δεζμεύζειρ και ππάξειρ πος λαμβάνονηαι, μεηά από διαβούλεςζη με ζηελέση ηων ΕΚΤ-ΔΝΤ-Κομιζιόν: Ελλάδα: Πποαπαιηούμενερ Ενέπγειερ Πολιηικέρ Δεζμεύζειρ και ππάξειρ πος λαμβάνονηαι, μεηά από διαβούλεςζη με ζηελέση ηων ΕΚΤ-ΔΝΤ-Κομιζιόν: 1. πκπιεξσκαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2015 θαη Μεζνπξφζεζκν Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα