ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.) Έρνληαο ππφςε: 1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8, λ. 4233/2014 (ΦΔΚ Α 22) «Δζληθή Αξρή Σπληνληζκνχ ησλ Πηήζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 2. Τελ ππ αξηζκ. νηθ /1521 απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ (ΦΔΚ Υ.Ο.Γ.Γ. 230/ ) πεξί δηνξηζκνχ Πξνέδξνπ θαη κειψλ ηεο Δζληθήο Αξρήο Σπληνληζκνχ Πηήζεσλ (ΔΑΣΠ). 3. Τν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζεο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε εηο βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Απνθαζίδνπκε: Τελ έθδνζε ηνπ Καλνληζκνχ Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο Δζληθήο Αξρήο Σπληνληζκνχ Πηήζεσλ, εθεμήο θαινχκελε «Αξρή», πνπ έρεη σο αληηθείκελν ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αξρψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ: α. Τελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Αξρήο, ηε δηαδηθαζία ησλ ζπλεδξηάζεσλ, ηεο ιήςεο θαη εθηέιεζεο ησλ απνθάζεσλ ηεο. β. Τε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ, ηνπ πιηθνχ θαη ηεο ελ γέλεη πεξηνπζίαο ηεο Αξρήο, θαζψο θαη θάζε δήηεκα ζρεηηθφ κε ηελ νηθνλνκηθή ηεο δηαρείξηζε. 1

2 γ. Τελ εζσηεξηθή δηάξζξσζε, νξγάλσζε, ζηειέρσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηεο, θαζψο θαη θάζε ζέκα ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο. δ. Τε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζπκβάζεσλ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 7 ηνπ λ. 4233/2014 (ΦΔΚ Α 22). ε. Κάζε άιιν δήηεκα ζρεηηθφ κε ηε ιεηηνπξγία ηεο. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΚΟΠΟ - ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ Άξζξν 1 θνπόο ηεο Αξρήο Σθνπφο ηεο Αξρήο είλαη ε θαηαλνκή ηνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ ρξήζεο ησλ αεξνιηκέλσλ ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο ζηνπο αεξνκεηαθνξείο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4233/2014 (ΦΔΚ 22 Α), φπσο ηζρχεη θαη ηεο ζρεηηθήο εζληθήο θαη ελσζηαθήο λνκνζεζίαο, θαζψο θαη ε εμαζθάιηζε ησλ επθνιηψλ πξνγξακκαηηζκνχ ζηα αεξνδξφκηα πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο «αεξνδξφκηα κε επθνιίεο πξνγξακκαηηζκνχ», ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 95/93/ΔΟΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 18 εο Ιαλνπαξίνπ 1993 «ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο θαηαλνκήο ηνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ ρξήζεο (slots) ζηνπο θνηλνηηθνχο αεξνιηκέλεο (ΔΔ L 14/ ), φπσο ηζρχεη, κε ηελ ηήξεζε ησλ αξρψλ ηεο δηαθάλεηαο, αληηθεηκεληθφηεηαο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο. Άξζξν 2 Αξκνδηόηεηεο ηεο Αξρήο 1. Η Αξρή έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο, φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηνπ Ν. 4233/2014 (ΦΔΚ Α 22) θαη φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ: α. Αζθεί θαζήθνληα πξνγξακκαηηζηή θαη ζπληνληζηή φισλ ησλ αεξνιηκέλσλ ηεο ρψξαο, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 95/1993/ΔΟΚ. β. Παξαθνινπζεί ηε ζπκκφξθσζε ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ πηήζεσλ ησλ αεξνκεηαθνξέσλ κε ηνπο ρξφλνπο ρξήζεο πνπ ηνπο δηαηίζεληαη θαη κεξηκλά, ζε ζπλεξγαζία κε ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Υπεξεζίαο Πνιηηηθήο 2

3 Αεξνπνξίαο, γηα ηελ πξνζήθνπζα ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ φξσλ ρξήζεο εθ κέξνπο ησλ αεξνκεηαθνξέσλ. γ. Δθπξνζσπεί ηελ Διιάδα σο Δζληθφο Σπληνληζηήο Πηήζεσλ ζηηο ππεξεζίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζε θάζε άιιν αξκφδην δηεζλή νξγαληζκφ, θαζψο θαη ζηηο δηεζλείο δηνξγαλψζεηο. δ. Σπλεξγάδεηαη γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηεο κε αληίζηνηρεο αξρέο, πξφζσπα, δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. ε. Σπλεξγάδεηαη κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη άιινπο Σπληνληζηέο Πηήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ αλάπηπμε θνηλψλ δξάζεσλ, ηδίσο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ, ηε ζέζπηζε θνηλήο βάζεσο ειεθηξνληθψλ δεδνκέλσλ θαη ηεο θνηλήο αληηκεηψπηζεο ηερληθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ δεηεκάησλ, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηνπο αεξνκεηαθνξείο θαη ηνπο αεξνιηκέλεο. ζη. Σπιιέγεη, επεμεξγάδεηαη θαη αμηνινγεί πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ απνζηνιή ηεο θαη ππνβάιιεη πξνηάζεηο βειηίσζεο ηνπ πθηζηάκελνπ λνκνζεηηθνχ θαη θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ πξνο ηα αξκφδηα εζληθά θαη δηεζλή φξγαλα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε η' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. δ. Σπιιέγεη, επεμεξγάδεηαη θαη παξέρεη πξνο ηξίηνπο πιεξνθνξίεο, δεδνκέλα θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηε ρσξεηηθφηεηα ησλ αεξνδξνκίσλ ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ πεξί θξαηηθνχ απνξξήηνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο άκπλαο θαη αζθάιεηαο ηεο ρψξαο. ε. Σπιιέγεη, επεμεξγάδεηαη θαη αμηνινγεί ππφ ηνλ φξν ηεο ερεκχζεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θαη άιισλ απνξξήησλ, θαζψο θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ηα αλαγθαία γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηεο ζηνηρεία, πνπ αθνξνχλ ζηα πξφζσπα πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα ησλ αεξνκεηαθνξψλ. ζ. Τεξεί ηελ επίζεκε ςεθηαθή βάζε δεδνκέλσλ θαηαλνκήο ησλ ρξφλσλ ρξήζεο ησλ αεξνιηκέλσλ ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο. 3

4 η. Σπληάζζεη εηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ επεηεχρζεζαλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο, ηπρφλ πξνηάζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηεο, θαζψο θαη ν ηξφπνο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο. Η έθζεζε ππνβάιιεηαη εληφο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο ζηνλ Υπνπξγφ Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Αξρήο. Πεξίιεςε ηεο έθζεζεο ζηελ αγγιηθή γιψζζα δηαβηβάδεηαη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηε Γηεζλή Έλσζε Αεξνκεηαθνξέσλ (ΙΑΤΑ). 2. Σην πιαίζην ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ηεο έξγνπ, ε Αξρή πινπνηεί εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ή ζπκκεηέρεη ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή πηινηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη απφ αληίζηνηρεο ή ζπλαξκφδηεο αξρέο, πξφζσπα, δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, κε νκάδα εξγαζίαο ή επηηξνπήο θαη απφ πφξνπο πξνεξρφκελνπο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, δηεζλείο νξγαληζκνχο ή ηδίνπο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. 3. Δηζεγείηαη γηα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ειιεληθψλ αεξνδξνκίσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην επηρεηξεζηαθφ ηεο έξγν θαη κπνξεί λα ππνβάιιεη ζρεηηθέο εηζεγήζεηο ή/θαη κειέηεο ζηελ Δπηηξνπή Σπληνληζκνχ ηνπ άξζξνπ ηνπ 5 ηνπ Καλνληζκνχ 95/93/ΔΟΚ, φπσο ηζρχεη θαη ζηνλ Υπνπξγφ Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. 4. Η Δπηηξνπή Σπληνληζκνχ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Καλνληζκνχ 95/93/ΔΟΚ, φπσο ηζρχεη, κπνξεί λα ππνβάιεη ζηελ Αξρή θαη ηνλ Υπνπξγφ Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πξνηάζεηο θαη εηζεγήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο Αξρήο, ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο θαη αλαβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, ηε δηαζθάιηζε ησλ αξρψλ ηεο δηαθάλεηαο, αληηθεηκεληθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο θαηά ηε δηαδηθαζία θαηαλνκήο ηνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ ρξήζεο ησλ αεξνιηκέλσλ θαη ηελ ηζφηηκε κεηαρείξηζε ησλ αεξνκεηαθνξέσλ. 4

5 5. Κάζε θνξέαο, ηνπ νπνίνπ νη δξαζηεξηφηεηεο ππάγνληαη ζην πεδίν αξκνδηνηήησλ ηεο Αξρήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ, ππνρξενχηαη λα παξέρεη ακέζσο ηα ζηνηρεία ή ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δεηνχληαη απφ ηελ Αξρή γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΟΙΚΗΗ Άξζξν 3 Γηνηθεηηθό πκβνύιην 1. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηεο Αξρήο, απνηειείηαη απφ πέληε (5) κέιε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Πξνέδξνπ θαη απνθαζίδεη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, γηα θάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηε δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Αξρήο πνπ δελ ξπζκίδεηαη απφ ηνλ ηδξπηηθφ ηεο λφκν (λ. 4233/14), φπσο ηζρχεη ή απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4233/14, φπσο ηζρχεη θαη ηηο δηαηάμεηο πνπ παξαπέκπεη ν λφκνο απηφο. 2. Σπγθαιείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ή ζε πεξίπησζε θσιχκαηφο ηνπ απφ ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, χζηεξα απφ έγγξαθε πξφζθιεζή ηνπ, πνπ απνζηέιιεηαη ζε φια ηα κέιε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε. Σηελ πξφζθιεζε νξίδνληαη ε εκέξα θαη ε ψξα ηεο ζπλεδξίαζεο, θαζψο θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Αλ, θαηά ηελ πξψηε ζπλεδξίαζε, δηαπηζησζεί έιιεηςε απαξηίαο, ην φξγαλν θαιείηαη εθ λένπ ζε ζπλεδξίαζε, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ην λσξίηεξν ζε είθνζη ηέζζεξηο (24) ψξεο, ζηνλ ίδην ηφπν θαη κε ηελ ίδηα εκεξήζηα δηάηαμε. Καηά ηελ επαλαιεπηηθή ζπλεδξίαζε, ππάξρεη απαξηία αλ κεηέρνπλ ζηε ζχλζεζε ν Πξφεδξνο θαη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) κέιε ηνπ απηνπξνζψπσο. 3. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην είλαη δπλαηφ λα ζπλεδξηάδεη θαη κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ (ηειεδηάζθεςε), φπσο θαζνξίδεηαη ζε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 5

6 4. Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Αξρήο είλαη ηαθηηθέο. Ο Πξφεδξνο ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη ζε ζπλεδξίαζε ην Σπκβνχιην ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα ζηελ έδξα ηεο Αξρήο. Έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο ιακβάλνπλ ρψξα φηαλ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν απφ ηνλ Πξφεδξν ή θαηφπηλ γξαπηήο αίηεζεο ηξηψλ (3) κειψλ ηνπ. 5. Η Αξρή δχλαηαη λα ζπλεδξηάδεη θαη ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ Πξνέδξνπ, εθφζνλ ν Πξφεδξνο έρεη εμνπζηνδνηήζεη, ιφγσ θσιχκαηφο ηνπ, άιιν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ σο αλαπιεξσηή ηνπ γηα ην ζθνπφ απηφ. Σηελ πεξίπησζε απηή εθηειεί ρξέε Πξνέδξνπ ηεο ζπλεδξίαζεο ην κέινο πνπ έρεη νξίζεη ν Πξφεδξνο. 6. Η Αξρή ζπλεδξηάδεη λνκίκσο εθφζνλ κεηέρνπλ ζηε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε, ν Πξφεδξνο ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ θαη ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ µέιε απηνπξνζψπσο. 7. Αλ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ εθιείςεη ή απνρσξήζεη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή απνιέζεη ηελ ηδηφηεηα βάζεη ηεο νπνίαο νξίζηεθε, ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί θαη λα ιακβάλεη απνθάζεηο λφκηκα, φρη πέξαλ εμακήλνπ, κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηεο θελήο ζέζεο ή ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ κέινπο πνπ ιείπεη, εθφζνλ θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ηα ινηπά κέιε επαξθνχλ ψζηε λα ππάξρεη απαξηία. 8. Απνπζία Μέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Αξρήο απφ ζπλερφκελεο ζπλεδξηάζεηο πέξαλ δηκήλνπ ιφγσ αδπλακίαο ή θσιχκαηφο ηνπ ζπληζηά ιφγν απηνδίθαηεο έθπησζεο απφ ηελ ηδηφηεηά ηνπ θαη αληηθαζίζηαηαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, εληφο κελφο απφ ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο έθπησζήο ηνπ γηα ην ιφγν απηφ. Τν κέινο πνπ απψιεζε ηελ ηδηφηεηά ηνπ γηα ην ιφγν απηφ δελ δχλαηαη λα δηνξηζηεί εθ λένπ κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα ζην Σπκβνχιηνπ ηεο Αξρήο. Τα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Αξρήο δελ αλαθαινχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4233/

7 9. Δάλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θελσζεί ε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ή κέινπο, δηνξίδεηαη λένο Πξφεδξνο ή κέινο γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ απνρσξνχληνο. 10. Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ. 11. Αλ ε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο δηαξθεί πεξηζζφηεξεο απφ κία ζπλεδξηάζεηο, ε απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ηα κέιε πνπ κεηέρνπλ ζηελ ηειεπηαία ζπλεδξίαζε, αθνχ πξνεγνπκέλσο, ηα κέιε πνπ δελ κεηείραλ ζηηο πξνεγνχκελεο ζπλεδξηάζεηο, ελεκεξσζνχλ πιήξσο απφ ηνλ Πξφεδξν σο πξνο ηα νπζηψδε ζεκεία ησλ θαη' απηέο ζπδεηήζεσλ. Η ελεκέξσζε πξέπεη λα πξνθχπηεη απφ δήισζε ησλ κειψλ απηψλ, ε νπνία θαη θαηαρσξείηαη ζηα πξαθηηθά. Σε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε γλψκε ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ. 12. Σηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ν Πξφεδξνο κπνξεί λα θαιεί λα παξαζηνχλ θαηά ηε ζπδήηεζε εηδηθψλ ζεκάησλ θαη κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Αξρήο ή ηξίηνη, εθπξφζσπνη ηνπ Γεκνζίνπ ή αιινδαπψλ αξρψλ, δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ θνξέσλ θαη επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ, θαζψο θαη εκπεηξνγλψκνλεο. 13. Τα Μέιε νθείινπλ λα ηεξνχλ ερεκχζεηα γηα ζέκαηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη εκπηζηεπηηθά. Οθείινπλ επίζεο λα ηεξνχλ ερεκχζεηα γηα γεγνλφηα ή πιεξνθνξίεο, ησλ νπνίσλ ιακβάλνπλ γλψζε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ή επ επθαηξία απηψλ. 14. Δθφζνλ απαηηείηαη γξαπηή εηζήγεζε γηα ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ν Πξφεδξνο νξίδεη ηνλ εηζεγεηή ν νπνίνο ζε ζπλεξγαζία κε απηφλ επεμεξγάδεηαη ην εηζεγνχκελν ζέκα. 15. Καηά ηηο ζπδεηήζεηο ηεο Αξρήο ηεξνχληαη πξαθηηθά, ζηα νπνία θαηαρσξνχληαη ηα ηηζέκελα ζέκαηα, νη απφςεηο ησλ κειψλ θαη νη ζρεηηθέο απνθάζεηο πνπ ιήθζεθαλ. 7

8 16. Σηηο ζπλεδξηάζεηο δχλαηαη λα παξίζηαηαη κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αξρήο ππάιιεινο ηεο γξακκαηείαο ή κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, ν νπνίνο ηεξεί ηα πξαθηηθά. Με απφθαζε Πξνέδξνπ ρξέε ηήξεζεο ησλ πξαθηηθψλ δχλαηαη λα αλαηεζνχλ ζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Αξρήο. 17. Μεηά απφ θάζε ζπλεδξίαζε ηεο Αξρήο, ν ηεξψλ ηα πξαθηηθά ζπληάζζεη ην πξαθηηθφ, ην νπνίν κεηά απφ έγθξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ απφ ηνλ Πξφεδξν, θαηαρσξείηαη ζε εηδηθφ βηβιίν. 18. Αθξηβή αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθψλ ρνξεγνχληαη, χζηεξα απφ ζρεηηθή αίηεζε, κε έγθξηζε ηνπ Πξνέδξνπ. 19. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 έσο θαη 15 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο, πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ λ. 2690/1999 (Α45), φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. Άξζξν 4 Ο Πξόεδξνο ηεο Αξρήο 1. Κεξχζζεη ηελ έλαξμε θαη ιήμε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, εηζεγείηαη ηα ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε θαη δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο ηνπ. 2. Δθπξνζσπεί ηελ Αξρή ελψπηνλ θάζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο θαη ηξίηνπο. 3. Με απφθαζή ηνπ κπνξεί λα εμνπζηνδνηεί κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Αξρήο λα ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θαη λα ηνλ εθπξνζσπνχλ γηα ζπγθεθξηκέλε πξάμε ή ελέξγεηα ή θαηεγνξία πξάμεσλ ή ελεξγεηψλ. 8

9 ηνπο. 4. Πξνΐζηαηαη φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Αξρήο θαη δηεπζχλεη ην έξγν 5. Πξνβαίλεη ζε δηαρεηξηζηηθέο πξάμεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηεο Αξρήο θαη ηελ θαηάξηηζε ζπκβάζεσλ. Με απφθαζή ηνπ κπνξεί λα αλαζέηεη ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κέρξη ηνπ πνζνχ πνπ εθάζηνηε νξίδεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία ζηα φξηα ηεο απεπζείαο αλάζεζεο. 6. Γηαρεηξίδεηαη ηνπο πφξνπο ηεο Αξρήο, επηβιέπεη ηελ ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, είλαη ν δηαηάθηεο ησλ δαπαλψλ ηεο θαη ππνγξάθεη θάζε ζρεηηθφ έγγξαθν γηα ηηο αλάγθεο ηεο Αξρήο. 7. Δηζεγείηαη ζηνλ Υπνπξγφ Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ηηο αλαγθαίεο γηα έθδνζε λνκνζεηηθέο ή θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ απαηηνχληαη ή δηεπθνιχλνπλ ην έξγν θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Αξρήο. 8. Καηαξηίδεη εηήζηεο εθζέζεηο αμηνιφγεζεο ησλ Πξντζηάκελσλ ησλ Τκεκάησλ θαη ηηο ππνβάιιεη πξνο αμηνιφγεζε ζην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηεο Αξρήο. 9. Αμηνινγεί ηηο εηήζηεο εθζέζεηο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Αξρήο πιελ απηψλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ Τκεκάησλ. 10. Δγθξίλεη ηε ζπκκεηνρή θαη κεηαθίλεζε ζην εζσηεξηθφ ή ζην εμσηεξηθφ ησλ µειψλ ηεο Αξρήο, ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ή θαη ηπρφλ ηξίησλ ζπλεξγαηψλ ηεο Αξρήο. Σηελ έγθξηζε θαζνξίδνληαη νη πφιεηο ή νη ρψξεο επηζθέςεσλ, ν ζθνπφο ησλ κεηαβάζεσλ, ε δηάξθεηα απηψλ θαη ην πξνυπνινγηδφκελν θφζηνο ησλ κεηαθηλήζεσλ. 11. Αζθεί ηνλ πεηζαξρηθφ έιεγρν ησλ ππαιιήισλ ηεο Αξρήο, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. 9

10 12. Ύζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ δηελεξγεί ηελ αλαπιήξσζε, ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ Τκεκάησλ θαη ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ ησλ Γηνηθεηηθψλ Υπεξεζηψλ ηεο Αξρήο, ζηελ νπνηαδήπνηε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 13. Καηφπηλ εηζήγεζεο ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ Τκεκάησλ, απνθαζίδεη ηελ θαηαλνκή ησλ εηδηθφηεξσλ αξκνδηνηήησλ ησλ ππαιιήισλ ησλ ηκεκάησλ ζχκθσλα κε ηα πξνζφληα, ηελ απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ηνπ θάζε κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηηο γεληθφηεξεο ή εηδηθφηεξεο αλάγθεο ηνπ θάζε ηκήκαηνο. 14. Σπζηήλεη νκάδεο εξγαζίαο ή επηηξνπέο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Αξρήο ή θαη ηπρφλ ηξίησλ εηδηθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ κε αλάζεζε ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ή ππεξεζίαο ζρεηηθή κε ην επηρεηξεζηαθφ έξγν θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Αξρήο. Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεηαη ν ζπληνληζηήο θαη ηα κέιε ηεο νκάδαο ή επηηξνπήο, ν ηξφπνο θαη ρξφλνο άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηεο, ε πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε πνπ θαιχπηεηαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Αξρήο θαζψο θαη θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθφ κε ηε ιεηηνπξγία ηεο. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Αξρήο, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ Πξνέδξνπ, θαζνξίδεηαη ε απνδεκίσζε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο εξγαζίαο ή επηηξνπήο, ην χςνο ηεο νπνίαο δελ δχλαηαη λα μεπεξλά θαη αλαινγία ηελ απνδεκίσζε πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Αξρήο θαη αληηζηνηρεί ζε έσο ηέζζεξεηο (4) ζπλεδξηάζεηο κεληαίσο. 15. Γηα ηελ θάιπςε πξφζθαηξσλ θαη επθαηξηαθψλ αλαγθψλ ηνπ επηρεηξεζηαθνχ έξγνπ ηεο Αξρήο απνθαζίδεη ηελ αλάζεζε απαζρφιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Αξρήο, πέξαλ ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ηνπ θαη γηα έσο είθνζη (20) ψξεο κεληαίσο. Η δαπάλε γηα θάζε ψξα ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο ππνινγίδεηαη θαη αλαινγία ηεο κηζζνδνζία ηνπο θαη θαιχπηεηαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Αξρήο. 10

11 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΓΙΑΡΘΡΩΗ Άξζξν 5 Γηάξζξωζε ηεο Αξρήο Η Αξρή έρεη Γηνηθεηηθή Υπεξεζία κε ζθνπφ ηελ επηζηεκνληθή, ηερληθή θαη δηνηθεηηθή επηθνπξία ηεο, ε νπνία δηαξζξψλεηαη σο θαησηέξσ: α. Τκήκα Σπληνληζκνχ Πηήζεσλ θαη β. Τκήκα Οηθνλνκηθψλ & Γηνηθεηηθψλ Υπεξεζηψλ. γ. Γξαθείν Ννκηθνχ Σπκβνχινπ Άξζξν 6 Σκήκα πληνληζκνύ Τν Τκήκα Σπληνληζκνχ έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 1. Καηαλέκεη ή/θαη πξνγξακκαηίδεη ηνπο δηαζέζηκνπο ρξφλνπο ρξήζεο ζε φινπο ηνπο Διιεληθνχο Αεξνιηκέλεο ζχκθσλα κε ηνπο Δπξσπατθνχο Καλνληζκνχο θαη ηελ εζληθή λνκνζεζία, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ θαη φπσο δχλαηαη ηπρφλ λα πξνζδηνξηζηνχλ κε θάζε άιιε απφθαζε αξκνδίνπ δηεζλνχο, επξσπατθνχ ή/θαη εζληθνχ νξγάλνπ θαη ηεο Γηνίθεζεο ηεο Αξρήο. 2. Παξαθνινπζεί ηε ζπκκφξθσζε ησλ πξαγκαηνπνηεζέλησλ πηήζεσλ ζε ζρέζε κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο ρξφλνπο ρξήζεο ή/θαη κε ηνπο πξνγξακκαηηζκέλνπο ρξφλνπο ρξήζεο θαη θνηλνπνηεί εγγξάθσο ηηο δηαπηζηψζεηο ζηε Γηνίθεζε ηεο Αξρήο. 3. Έρεη ηελ επζχλε ηεο ηήξεζεο ηεο επίζεκεο ςεθηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ θαηαλνκήο ησλ ρξφλσλ ρξήζεο ησλ αεξνιηκέλσλ ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο θαη ησλ αξρείσλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Αξρήο θαζψο θαη θάζε απαηηνχκελνπ ζηνηρείνπ 11

12 γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ, πνπ παξαδίδνληαη ζην Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ. 4. Έρεη ηελ επζχλε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ηεξνχληαη ζηελ Αξρή θαζψο θαη ηεο ηζηνζειίδαο ηεο. 5. Γηεθπεξαηψλεη ηηο εξγαζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ηεξνχληαη ζηελ Αξρή, ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Αξρήο θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ ππνζηεξηθηηθψλ πξάμεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία φισλ ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ζπζθεπψλ ηεο Αξρήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθή εξγαζία ή ζπλεξγαζία πνπ ηπρφλ απαηηεζεί ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ θάζε είδνπο ινγηζκηθψλ ή άιισλ ζπζηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Αξρή. 6. Δηζεγείηαη γηα ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πιεξνθνξηαθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο Αξρήο θαζψο θαη γηα θάζε ζέκα απνηειεζκαηηθφηεξεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 7. Ύζηεξα απφ έγθξηζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αξρήο παξέρεη θαη ιακβάλεη πξνο θαη απφ ηξίηνπο ζρεηηθά δεδνκέλα ή πιεξνθνξίεο θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζε θνξείο ζηελ Διιάδα θαη ζην Δμσηεξηθφ αλαθνξηθά κε ηε ρσξεηηθφηεηα ησλ αεξνδξνκίσλ ζχκθσλα κε ηνπο Δπξσπατθνχο Καλνληζκνχο θαη ηελ Διιεληθή λνκνζεζία. 8. Παξαθνινπζεί ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη άιιεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο θαη νδεγίεο ζρεηηθέο κε ην έξγν θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπληνληζκνχ. 9. Σπκκεηέρεη, θαηφπηλ έγθξηζεο απφ ηνλ Πξφεδξν, ζε Σπλέδξηα ηεο ΙΑΤΑ, EUACA, επηηξνπέο, νκάδεο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηνπο Δπξσπατθνχο Καλνληζκνχο θαη ηελ Διιεληθή λνκνζεζία. 12

13 Άξζξν 7 Σκήκα Οηθνλνκηθώλ θαη Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ Τν Τκήκα Οηθνλνκηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ Υπεξεζηψλ έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 1. Καηαξηίδεη ην ζρέδην ηνπ ηαθηηθνχ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηζνινγηζκνχ θαη απνινγηζκνχ κε ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο, παξαθνινπζεί ηηο επηκέξνπο πηζηψζεηο θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 2. Καηαξηίδεη ηηο εληνιέο πιεξσκήο ησλ πάζεο θχζεσο δαπαλψλ θαη ρεηξίδεηαη ηα ζέκαηα δεκνζίνπ ινγηζηηθνχ θαη δαπαλψλ ηεο Αξρήο. 3. Παξαθνινπζεί, ειέγρεη, δηαρσξίδεη, θαηαρσξεί ηα παξαζηαηηθά εμφδσλ ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο Αξρήο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία θαη έρεη ηελ επζχλε ηήξεζήο ηνπο θαζψο θαη ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηεο Αξρήο 4. Καηαξηίδεη θαη πξνζππνγξάθεη ην ζρέδην ηνπ ζπλφινπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη δειψζεσλ, κηζζνδνζίαο, θαη ινηπψλ ακνηβψλ θαη απνδεκηψζεσλ θαζψο θαη άιισλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ. 5. Σπληάζζεη ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ζρέδηα πξνθεξχμεσλ γηα ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο Αξρήο θαη παξαθνινπζεί ηελ εθηέιεζή ηνπο. 6. Σπλεξγάδεηαη κε αξκφδηεο ππεξεζίεο, πξφζσπα, δηεζλή, επξσπατθά θαη εζληθά φξγαλα γηα ηελ επεμεξγαζία δεηεκάησλ νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. 7. Δθδίδεη ζην φλνκα ηνπ ππφρξενπ ρξήζηε εληνιή πιεξσκήο θαη ηελ απνζηέιιεη ζε απηφλ πξνο πιεξσκή. 13

14 8. Δηζπξάηηεη θαη κεξηκλά γηα θάζε ελέξγεηα είζπξαμεο ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ ηεο Αξρήο. 9. Παξαθνινπζεί ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη άιιεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο θαη νδεγίεο ζρεηηθέο κε ην έξγν θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ νηθνλνκηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ. 10. Φεηξίδεηαη ηα ζέκαηα πξφζιεςεο, κεηαθνξάο, απαζρφιεζεο, πξνζφλησλ, αμηνιφγεζεο, πξναγσγψλ, αδεηψλ, αζζελεηψλ, πεηζαξρηθψλ ππνζέζεσλ, απνιχζεσλ, θαη θάζε άιιν ζέκα πνπ αθνξά ζην πξνζσπηθφ ηεο Αξρήο θαη κεξηκλά γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ. 11. Μεξηκλά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο Γηνίθεζεο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία. 12. Μεξηκλά γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηε λνκνζεζία, εγθπθιίνπο θαη ινηπέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηα ζέκαηα πξνζσπηθνχ αξκνδηφηεηάο ηνπ. 13. Έρεη ηελ επζχλε γηα ην αξρείν ηνπ ηκήκαηφο ηνπ. 14. Σην Τκήκα Οηθνλνκηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ Υπεξεζηψλ ππάγνληαη ηα αθφινπζα Γξαθεία: α. Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ. β. Γξαθείν Γξακκαηείαο. Άξζξν 8 Γξαθείν Οηθνλνκηθώλ Τν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Τκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ Υπεξεζηψλ θαηά ην κέξνο πνπ αθνξά δηεθπεξαίσζε νηθνλνκηθψλ δεηεκάησλ θαζψο θαη ηηο αθφινπζεο : 14

15 1. Τεξεί κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα θαη εθδίδεη πάζεο θχζεσο ινγηζηηθά θχιια ππνινγηζκνχ, θαηαρψξηζεο θαη είζπξαμεο ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 6 ηνπ λ. 4233/ 2014/ (ΦΔΚ 22 Α ), φπσο ηζρχεη, θαζψο θαη θάζε άιινπ εζφδνπ θαη δαπάλεο ηεο Αξρήο. 2. Παξαθνινπζεί ηελ είζπξαμε ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ θαη θάζε ζπλαθνχο δεηήκαηνο κε θαηαβνιήο, εθπξφζεζκεο ή πιεκκεινχο θαηαβνιήο αλά νθεηιέηε θαη θνηλνπνηεί εγγξάθσο ηηο δηαπηζηψζεηο ζηε Γηνίθεζε ηεο Αξρήο. 3. Τεξεί επηθαηξνπνηεκέλν αξρείν θαζψο θαη θάζε απαηηνχκελν ζηνηρείν γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαη παξαθνινχζεζε είζπξαμεο ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ. 4. Σπιιέγεη, επεμεξγάδεηαη θαη αμηνινγεί πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ είζπξαμε ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ ηεο Αξρήο ζε ζπλεξγαζία κε ην Τκήκα Σπληνληζκνχ ηεο Αξρήο θαη θάζε άιιεο αξκφδηαο ππεξεζίαο θαη πξνζψπνπ θαζψο θαη θάζε άιινπ πξνκεζεπηή θαη ζπλεξγάηε ηεο Αξρήο. 5. Παξέρεη θαη ιακβάλεη πξνο θαη απφ ηξίηνπο ζρεηηθά δεδνκέλα ή πιεξνθνξίεο χζηεξα απφ έγθξηζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αξρήο. Άξζξν 9 Γξαθείν Γξακκαηείαο Τν Γξαθείν Γξακκαηείαο έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 1. Παξέρεη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ζηα φξγαλα ηεο Γηνίθεζεο θαη ζηηο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηεο Αξρήο. 2. Γηεθπεξαηψλεη φια ηα ζέκαηα δαθηπινγξάθεζεο εγγξάθσλ, ηεο δηαθίλεζεο αιιεινγξαθίαο θαη ηεξεί ην πξσηφθνιιν αιιεινγξαθίαο θαη ην Βηβιίν Πξαθηηθψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. 15

16 3. Γηεθπεξαηψλεη ζέκαηα ζηέγαζεο, θχιαμεο, αζθάιεηαο, ζπληήξεζεο, επηζθεπήο, παξαιαβήο θαη δηάζεζεο ησλ θάζε είδνπο πιηθψλ θαη κέζσλ ηεο Αξρήο, ηήξεζεο ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο, αξρείνπ δηαθίλεζεο ηνπ ππεξεζηαθνχ απηνθηλήηνπ ηεο Αξρήο θαη ελ γέλεη δηεθπεξαίσζε θάζε εξγαζίαο πνπ ρξήδεη γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο. Άξζξν 10 Γξαθείν Ννκηθνύ πκβνύινπ 1. Δπεμεξγάδεηαη, παξαθνινπζεί θαη ηεθκεξηψλεη ηηο ππνζέζεηο λνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ηεο Αξρήο. 2. Φεηξίδεηαη ηηο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο θαη δηαθνξέο κε ηξίηνπο, παξίζηαηαη θαη ππεξαζπίδεη ηα ζπκθέξνληα ηεο Αξρήο ελψπηνλ ησλ δηθαζηηθψλ θαη άιισλ αξρψλ, ινηπψλ ηξίησλ, νκάδσλ εξγαζίαο, ζπλεδξίσλ ηεο ΙΑΤΑ, EUACA ζηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθφ. 3. Παξέρεη λνκηθέο ζπκβνπιέο θαη εηζεγήζεηο. 4. Υπνβάιεη γλσκνδνηηθά ζεκεηψκαηα. 5. Σπληάζζεη έγγξαθα λνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. 6. Παξέρεη λνκηθή ππνζηήξημε θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ θάζε είδνπο ζπκβάζεσλ, εηδηθψλ ζπκθσλεηηθψλ θαη δηαθεξχμεσλ. 7. Παξαθνινπζεί ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη άιισλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ θαη νδεγηψλ ζρεηηθέο κε ην έξγν θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Αξρήο. 8. Σπλεξγάδεηαη κε αξκφδηεο ππεξεζίεο, πξφζσπα, δηεζλή, επξσπατθά θαη εζληθά φξγαλα γηα ηελ επεμεξγαζία δεηεκάησλ λνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. 16

17 9. Σπκκεηέρεη, θαηφπηλ έγθξηζεο απφ ηνλ Πξφεδξν, ζε Σπλέδξηα ηεο ΙΑΤΑ, EUACA, επηηξνπέο, νκάδεο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηνπο Δπξσπατθνχο Καλνληζκνχο θαη ηελ Διιεληθή λνκνζεζία. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΠΡΟΩΠΙΚΟ Άξζξν 11 Πξνέιεπζε πξνζωπηθνύ 1. Σηελ Αξρή απαζρνινχληαη έσο δεθαπέληε (15) εξγαδφκελνη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, θαζψο θαη έλαο (1) Ννκηθφο Σχκβνπινο κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο. Γηα ην βαζκνινγηθφ θαη κηζζνινγηθφ θαζεζηψο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ Ννκηθνχ Σπκβνχινπ ηεο Αξρήο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Γεχηεξνπ Κεθαιαίνπ ηνπ λ. 4024/ 2011, φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ. 2. Η πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ δηελεξγείηαη κεηά απφ πξνθήξπμε ηεο Αξρήο, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο θαη ζηνλ Τχπν, ζηελ νπνία εμεηδηθεχνληαη ηα εθάζηνηε απαηηνχκελα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα θαζψο θαη ηα ηπρφλ ζπλεθηηκψκελα, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηα νξηδφκελα ζην Π.Γ. 50/2001, φπσο ηζρχεη θαη ηειεί ππφ ηνλ θαηαζηαιηηθφ έιεγρν ηνπ ΑΣΔΠ θαη κεηά απφ ηελ έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο ΠΥΣ 33/ Η πιήξσζε ησλ ζέζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Αξρήο κπνξεί λα γίλεη κε κεηαθνξά πιενλάδνληνο πξνζσπηθνχ αληίζηνηρσλ πξνζφλησλ απφ θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ έρεη εληαρζεί ζηε δηαδηθαζία ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ λφκσλ 4093/2012, 4172/2013 θαη ηεο ινηπήο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. Οη δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Αξρήο βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Αξρήο. 17

18 4. Μέρξη ηελ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο απηνχ ηνπ άξζξνπ θαη γηα ηελ θάιπςε ησλ ζπλήζε ππεξεζηαθψλ ηεο αλαγθψλ, ε Αξρή ζπλάπηεη ζπκβάζεηο έξγνπ κε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα / εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο. 5. Γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ζπκκεηνρή ηεο Αξρήο ζε Σπλέδξηα ηεο ΙΑΤΑ, EUACA, επηηξνπέο θαη νκάδεο εξγαζίαο ή γηα ηελ θάιπςε πξφζθαηξσλ θαη εηδηθψλ αλαγθψλ, ε Αξρή δχλαηαη λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο κε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο / εηδηθνχο εκπεηξνγλψκνλεο. Άξζξν 12 ΣΔΛΔΥΩΗ 1. Σπλίζηαηαη κία (1) ζέζε Πξντζηακέλνπ Τκήκαηνο Σπληνληζκνχ. Ωο απαηηνχκελα νπζηαζηηθά πξνζφληα γηα ηελ πιήξσζε ηεο ζέζεο ηνπ Πξντζηακέλνπ Σπληνληζκνχ νξίδνληαη ζσξεπηηθά: α. Πηπρίν παλεπηζηεκηαθήο ή ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλν ηζφηηκν θαη αληίζηνηρν ηεο αιινδαπήο. β. Θεηεία ζε ζέζε επζχλεο ηνπιάρηζηνλ γηα δχν (2) έηε κε εηδηθή εκπεηξία ζηνλ ζπληνληζκφ ησλ πηήζεσλ. γ. Πνιχ θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο θαη ρξήζεο Η/Υ. δ. Βεβαίσζε Πηζηνπνίεζεο Σπληνληζηή Πηήζεσλ απφ ηελ Γηεζλή Έλσζε Αεξνκεηαθνξψλ (ΙΑΤΑ). Μεηαπηπρηαθφο ή δηδαθηνξηθφο ηίηινο ζπνπδψλ ειιεληθνχ ΑΔΙ ή αλαγλσξηζκέλνο ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηεο αιινδαπήο ζπλεθηηκάηαη. 2. Σπλίζηαηαη κία (1) ζέζε Πξντζηακέλνπ Τκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ & Γηνηθεηηθψλ Υπεξεζηψλ. Ωο απαηηνχκελα νπζηαζηηθά πξνζφληα γηα ηελ πιήξσζε ηεο ζέζεο ηνπ Πξντζηακέλνπ Τκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ & Γηνηθεηηθψλ Υπεξεζηψλ ηεο Αξρήο νξίδνληαη ζσξεπηηθά: 18

19 α. Πηπρίν παλεπηζηεκηαθήο ή ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλν ηζφηηκν θαη αληίζηνηρν ηεο αιινδαπήο, νηθνλνκηθήο θαηεχζπλζεο. β. Άδεηα Λνγηζηή Α ζε ηζρχ. γ. Θεηεία ζε ζπλαθή ζέζε επζχλεο ηνπιάρηζηνλ γηα δχν (2) έηε. δ. Πνιχ θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο θαη ρξήζεο Η/Υ. Μεηαπηπρηαθφο ή δηδαθηνξηθφο ηίηινο ζπνπδψλ ειιεληθνχ ΑΔΙ ή αλαγλσξηζκέλνο ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηεο αιινδαπήο νηθνλνκηθήο θαηεχζπλζεο ζπλεθηηκάηαη. 3. Σπλίζηαληαη επηά (7) ζέζεηο Σπληνληζηψλ θαη δχν (2) ζέζεηο Σπληνληζηψλ Πιεξνθνξηθψλ ηνπ Τκήκαηνο Σπληνληζκνχ ηεο Αξρήο. α. Ωο απαηηνχκελα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα γηα ηελ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ ησλ Σπληνληζηψλ νξίδνληαη ζσξεπηηθά: (1) Πηπρίν παλεπηζηεκηαθήο ή ηερλνινγηθήο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλν ηζφηηκν θαη αληίζηνηρν ηεο αιινδαπήο. (2) Πνιχ θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο θαη ρξήζεο Η/Υ. (3) Βεβαίσζε Πηζηνπνίεζεο Σπληνληζηή Πηήζεσλ απφ ηελ Γηεζλή Έλσζε Αεξνκεηαθνξψλ (ΙΑΤΑ) θαη (4) Γηεηή (2) εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ησλ αεξνκεηαθνξψλ. Δκπεηξία ζηνλ ζπληνληζκφ ησλ πηήζεσλ ζπλεθηηκάηαη. β. Ωο απαηηνχκελα νπζηαζηηθά πξνζφληα γηα ηελ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ ησλ Σπληνληζηψλ Πιεξνθνξηθψλ νξίδνληαη ζσξεπηηθά: (1) Πηπρίν παλεπηζηεκηαθήο ή ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλν ηζφηηκν θαη αληίζηνηρν ηεο αιινδαπήο ζπλαθνχο κε ην αληηθείκελν ηεο Δπηζηήκεο ησλ Υπνινγηζηψλ ή Μεραληθνχ Η/Υ ή Τειεπηθνηλσληψλ ή ζπλαθνχο αληηθεηκέλνπ. 19

20 (2) Πνιχ θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο θαη ρξήζεο Η/Υ θαη (3) Γηεηή (2) εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ησλ αεξνκεηαθνξψλ. Δκπεηξία ζηνλ ζπληνληζκφ ησλ πηήζεσλ κε βεβαίσζε Πηζηνπνίεζεο Σπληνληζηή Πηήζεσλ απφ ηελ Γηεζλή Έλσζε Αεξνκεηαθνξψλ (ΙΑΤΑ) ζπλεθηηκάηαη. 4. Σην Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ ζπλίζηαληαη δχν (2) ζέζεηο Γηνηθεηηθνχ- Οηθνλνκηθνχ. Ωο απαηηνχκελα νπζηαζηηθά πξνζφληα γηα ηελ πιήξσζε ζέζεο Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ νξίδνληαη ζσξεπηηθά: α. Πηπρίν παλεπηζηεκηαθήο ή ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν θαη αληίζηνηρν ηεο αιινδαπήο νηθνλνκηθήο θαηεχζπλζεο, κε πξνεγνχκελε εκπεηξία δχν (2) εηψλ ζε ηήξεζε κεραλνγξαθεκέλσλ δηπινγξαθηθψλ βηβιίσλ (Γ Καηεγνξίαο). β. Πνιχ θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο θαη ρξήζεο Η/Υ. 5. Σην γξαθείν Γξακκαηείαο ζπλίζηαληαη δχν (2) ζέζεηο Γηνηθεηηθνχ. Η κία κε θαζήθνληα γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο θαη ε δεχηεξε κε θαζήθνληα θπξίσο Οδεγνχ-Δπηκειεηή. Ο Οδεγφο Δπηκειεηήο αζθεί παξάιιεια θαζήθνληα γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηεο Αξρήο, θαηφπηλ εληνιήο Πξνέδξνπ. α. Ωο απαηηνχκελα νπζηαζηηθά πξνζφληα γηα ηελ πιήξσζε ηεο κίαο (1) ζέζεο Γηνηθεηηθνχ γηα γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε νξίδνληαη ζσξεπηηθά: (1) ΑΤΔΙ ή πηπρίν δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλν ηζφηηκν θαη αληίζηνηρν ηεο αιινδαπήο (2) Πνιχ θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο θαη ρξήζεο Η/Υ. (3) Δκπεηξία ελφο (1) έηνπο ζε ζέκαηα γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο. 20

21 β. Ωο απαηηνχκελα νπζηαζηηθά πξνζφληα γηα ηελ πιήξσζε ηεο κίαο (1) ζέζεο Γηνηθεηηθνχ κε θαζήθνληα θπξίσο Οδεγνχ-Δπηκειεηή νξίδνληαη ζσξεπηηθά: (1) Πηπρίν δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλν ηζφηηκν θαη αληίζηνηρν ηεο αιινδαπήο. (2) Καιή γλψζε ηεο αγγιηθήο θαη ρξήζεο Η/Υ θαη (3) Άδεηα νδήγεζεο επηβαηηθνχ απηνθηλήηνπ. 6. Σην γξαθείν Ννκηθνχ Σπκβνχινπ ζπλίζηαηαη κία (1) ζέζε Ννκηθνχ Σπκβνχινπ κε δπλαηφηεηα παξάζηαζεο ελψπηνλ δηθαζηηθψλ θαη άιισλ αξρψλ. Ο Ννκηθφο Σχκβνπινο απαζρνιείηαη ζηελ Αξρή κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο. Η ζέζε απηή αληηζηνηρεί ζε Θέζε Πξντζηακέλνπ Τκήκαηνο. Ωο απαηηνχκελα νπζηαζηηθά πξνζφληα γηα ηελ πιήξσζε ηεο ζέζεο Ννκηθνχ Σπκβνχινπ ηεο Αξρήο νξίδνληαη ζσξεπηηθά: α. Γηθεγφξνο Παξ Αξείσ Πάγσ, β. Γηεηή (2) εκπεηξία ζην εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν ηνπ έξγνπ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο θαη γ. Πνιχ θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο θαη ρξήζεο Η/Υ. Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν θαη αληίζηνηρν ηεο αιινδαπήο ζπλεθηηκάηαη. 7. Τα απαηηνχκελα ηππηθά πξνζφληα αθνξνχλ ζηα θσιχκαηα, ηα αζπκβίβαζηα δηνξηζκνχ, ηελ απαγφξεπζε αλάιεςεο ζέζεο γηα έλα (1) ρξφλν κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ησλ κειψλ ηεο Αξρήο θαη ηηο πξνβιεπφκελεο γη' απηφ θπξψζεηο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4233/2014, φπσο ηζρχεη, πνπ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζην πξνζσπηθφ ηεο Αξρήο. 8. Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο πξνβιέπεηαη σο πξνζφλ επηινγήο ε πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Π.Γ.50/01 (Α 39). 21

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΙΓΡΤΗ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΠΡΟΣΤΠΑ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΙΓΡΤΗ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΠΡΟΣΤΠΑ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΙΓΡΤΗ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΠΡΟΣΤΠΑ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΙΓΡΤΗ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ ΙΓΙΩΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΙΓΡΤΗ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ» Άπθπο 1 Ίδπςζη Παιδαγωγικού Ινζηιηούηος

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΙΓΡΤΗ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ» Άπθπο 1 Ίδπςζη Παιδαγωγικού Ινζηιηούηος ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΙΓΡΤΗ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ» Άπθπο 1 Ίδπςζη Παιδαγωγικού Ινζηιηούηος Ιδξχεηαη λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ, κε ηελ επσλπκία «ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων)

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) ΝΟΜΟΣ 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82) Άξζξν 133 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1268/1982 (ΦΔΚ 87 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1268/1982 (ΦΔΚ 87 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 1 Ν. 3549/07 (ΦΔΚ 69 Α/20-3-2007 Γηνξζ.θαικ. ζην ΦΔΚ-145 Α/5-7-07) : Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 14εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 14εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 4 Mατνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 7287 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ 1 Σαρ.Κψδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 1.Ο ρξήζηεο (εθεμήο ν «Υρήστης») ηνπ εηδηθνχ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (website) www.winbankdirect.gr (εθεμήο «winbank Direct») θαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Δλληνικό ηαηιζηικό ύζηημα (ΔΛ..) ύζηαζη ηηρ Δλληνικήρ ηαηιζηικήρ Απσήρ (ΔΛ.ΣΑΣ.) ωρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ

Δλληνικό ηαηιζηικό ύζηημα (ΔΛ..) ύζηαζη ηηρ Δλληνικήρ ηαηιζηικήρ Απσήρ (ΔΛ.ΣΑΣ.) ωρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ ΝΟΜΟ ΤΠ ΑΡΙΘ. 3832/2010 όπωρ ηποποποιήθηκε από ηοςρ Νόμοςρ 3842/2010, 3899/2010, 3943/2011, 3965/2011, 4047/2012, 4072/2012, 4182/2013, 4244/2014, 4254/2014, 4258/2014, 4334/2015 και ηην από 18/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Αξηζκ. Πξση. ΣΜΗΜΑ Α ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΤΠΠΟ: ΓΗΟΗΚ 31503 ΠΡΟ: 1)- Όια ηα Γξαθεία Πεξηθεξεηαξρψλ ηεο Υψξαο Σαρ. Γηεχζπλζε: Αξηζηείδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Π.Γ.28/15 (ΦΔΚ 34 Α/23-03-2015) : Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ.

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: Σηο δηαηάμεηο: 1. ησλ άξζξσλ 14 παξ. 4 θαη 15 παξ. 4 θαη παξ. 5 ηνπ Ν. 3979/2011

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΚΔΟΝΠ 1 : ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ Άξζξν 1 : Γηάξζξσζε Υπεξεζηψλ ΚΔΟΝΠ 2 : ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ - ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟΤ ΔΣΟΤ 2014-15

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΨΜΑ ΔΙΨΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΓΚΛΗΜΑΣΟ (.Δ.Ο.Ε.) ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ (Δ1) TMHMA A ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Αθήνα:02-09- 2014 Αρ.Πρωτ.: 8916 /Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚ/ΣΩΝ Μαπούζι, 14-5- 2012

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚ/ΣΩΝ Μαπούζι, 14-5- 2012 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΓΑ: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚ/ΣΩΝ Μαπούζι, 14-5- 2012 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΓΔ Απ. Ππωη. Βαθμόρ Πποηεπ. ΣΜΖΜΑ Β Φ. 821.2/701K/54186/Z1 Α. Παπανδπέος 37 151 80 ΜΑΡΟΤΗ ΦΔΚ1672/η.Β

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026)

ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026) ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026) Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 6 ηνπ Ν. 1100/1980 "πεξί ηδξχζεσο Οηθνλνκηθνχ Επηζηεκνληθνχ Επηκειεηεξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο)

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο) ΝΟΜΟ "Γηθαίωκα ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηελ ελεκέξωζε θαη δηαβνύιεπζε ζε θνηλνηηθήο θιίκαθαο επηρεηξήζεηο θαη νκίινπο επηρεηξήζεωλ ζε ζπκκόξθωζε πξνο ηελ Οδεγία 2009/38/ΔΚ/6.5.2009" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006)

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) Θέκα : «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.» Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΔΖΝΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ.

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΔΖΝΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΔΖΝΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Άξζξν 1 ν Πεπιεσόμενο Οπγανιζμού Ο Οξγαληζκφο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (Ο.Δ.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο Γηα ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ζπληζηάηαη λαπηηθή εηαηξεία ππν ηελ επσλπκία «Σθχξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 19 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1187 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ Πολιτική Εξωτεπικήρ Ανάθεσηρ Επισειπησιακών Λειτοςπγιών

ΣΧΕΔΙΟ Πολιτική Εξωτεπικήρ Ανάθεσηρ Επισειπησιακών Λειτοςπγιών ΣΧΕΔΙΟ Πολιτική Εξωτεπικήρ Ανάθεσηρ Επισειπησιακών Λειτοςπγιών Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο : 1. Τνπ Ν. 3229/2004 (ΦΕΚ Α 38/10-02-2004) «Επνπηεία ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο, επνπηεία θαη έιεγρνο ηπρεξψλ παηρληδηψλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Γεξκαληθή Υπεξεζία Αθαδεκατθψλ Αληαιιαγψλ Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Ärztliche Weiterbildung in Deutschland Πεξηερφκελα παξνπζίαζεο 1. Λίγα ιφγηα γηα ηε Γεξκαλία 2. Γηάξθεηα Δηδίθεπζεο 3. Τη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 661 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 204/2014 Απ. 4773, 15.4.2014 Απιθμόρ 204 Οι πεπί ηυν Ταμείυν Δπαγγελμαηικών Σςνηαξιοδοηικών Παποσών Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα