ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.) Έρνληαο ππφςε: 1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8, λ. 4233/2014 (ΦΔΚ Α 22) «Δζληθή Αξρή Σπληνληζκνχ ησλ Πηήζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 2. Τελ ππ αξηζκ. νηθ /1521 απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ (ΦΔΚ Υ.Ο.Γ.Γ. 230/ ) πεξί δηνξηζκνχ Πξνέδξνπ θαη κειψλ ηεο Δζληθήο Αξρήο Σπληνληζκνχ Πηήζεσλ (ΔΑΣΠ). 3. Τν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζεο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε εηο βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Απνθαζίδνπκε: Τελ έθδνζε ηνπ Καλνληζκνχ Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο Δζληθήο Αξρήο Σπληνληζκνχ Πηήζεσλ, εθεμήο θαινχκελε «Αξρή», πνπ έρεη σο αληηθείκελν ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αξρψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ: α. Τελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Αξρήο, ηε δηαδηθαζία ησλ ζπλεδξηάζεσλ, ηεο ιήςεο θαη εθηέιεζεο ησλ απνθάζεσλ ηεο. β. Τε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ, ηνπ πιηθνχ θαη ηεο ελ γέλεη πεξηνπζίαο ηεο Αξρήο, θαζψο θαη θάζε δήηεκα ζρεηηθφ κε ηελ νηθνλνκηθή ηεο δηαρείξηζε. 1

2 γ. Τελ εζσηεξηθή δηάξζξσζε, νξγάλσζε, ζηειέρσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηεο, θαζψο θαη θάζε ζέκα ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο. δ. Τε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζπκβάζεσλ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 7 ηνπ λ. 4233/2014 (ΦΔΚ Α 22). ε. Κάζε άιιν δήηεκα ζρεηηθφ κε ηε ιεηηνπξγία ηεο. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΚΟΠΟ - ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ Άξζξν 1 θνπόο ηεο Αξρήο Σθνπφο ηεο Αξρήο είλαη ε θαηαλνκή ηνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ ρξήζεο ησλ αεξνιηκέλσλ ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο ζηνπο αεξνκεηαθνξείο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4233/2014 (ΦΔΚ 22 Α), φπσο ηζρχεη θαη ηεο ζρεηηθήο εζληθήο θαη ελσζηαθήο λνκνζεζίαο, θαζψο θαη ε εμαζθάιηζε ησλ επθνιηψλ πξνγξακκαηηζκνχ ζηα αεξνδξφκηα πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο «αεξνδξφκηα κε επθνιίεο πξνγξακκαηηζκνχ», ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 95/93/ΔΟΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 18 εο Ιαλνπαξίνπ 1993 «ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο θαηαλνκήο ηνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ ρξήζεο (slots) ζηνπο θνηλνηηθνχο αεξνιηκέλεο (ΔΔ L 14/ ), φπσο ηζρχεη, κε ηελ ηήξεζε ησλ αξρψλ ηεο δηαθάλεηαο, αληηθεηκεληθφηεηαο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο. Άξζξν 2 Αξκνδηόηεηεο ηεο Αξρήο 1. Η Αξρή έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο, φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηνπ Ν. 4233/2014 (ΦΔΚ Α 22) θαη φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ: α. Αζθεί θαζήθνληα πξνγξακκαηηζηή θαη ζπληνληζηή φισλ ησλ αεξνιηκέλσλ ηεο ρψξαο, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 95/1993/ΔΟΚ. β. Παξαθνινπζεί ηε ζπκκφξθσζε ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ πηήζεσλ ησλ αεξνκεηαθνξέσλ κε ηνπο ρξφλνπο ρξήζεο πνπ ηνπο δηαηίζεληαη θαη κεξηκλά, ζε ζπλεξγαζία κε ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Υπεξεζίαο Πνιηηηθήο 2

3 Αεξνπνξίαο, γηα ηελ πξνζήθνπζα ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ φξσλ ρξήζεο εθ κέξνπο ησλ αεξνκεηαθνξέσλ. γ. Δθπξνζσπεί ηελ Διιάδα σο Δζληθφο Σπληνληζηήο Πηήζεσλ ζηηο ππεξεζίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζε θάζε άιιν αξκφδην δηεζλή νξγαληζκφ, θαζψο θαη ζηηο δηεζλείο δηνξγαλψζεηο. δ. Σπλεξγάδεηαη γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηεο κε αληίζηνηρεο αξρέο, πξφζσπα, δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. ε. Σπλεξγάδεηαη κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη άιινπο Σπληνληζηέο Πηήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ αλάπηπμε θνηλψλ δξάζεσλ, ηδίσο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ, ηε ζέζπηζε θνηλήο βάζεσο ειεθηξνληθψλ δεδνκέλσλ θαη ηεο θνηλήο αληηκεηψπηζεο ηερληθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ δεηεκάησλ, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηνπο αεξνκεηαθνξείο θαη ηνπο αεξνιηκέλεο. ζη. Σπιιέγεη, επεμεξγάδεηαη θαη αμηνινγεί πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ απνζηνιή ηεο θαη ππνβάιιεη πξνηάζεηο βειηίσζεο ηνπ πθηζηάκελνπ λνκνζεηηθνχ θαη θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ πξνο ηα αξκφδηα εζληθά θαη δηεζλή φξγαλα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε η' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. δ. Σπιιέγεη, επεμεξγάδεηαη θαη παξέρεη πξνο ηξίηνπο πιεξνθνξίεο, δεδνκέλα θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηε ρσξεηηθφηεηα ησλ αεξνδξνκίσλ ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ πεξί θξαηηθνχ απνξξήηνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο άκπλαο θαη αζθάιεηαο ηεο ρψξαο. ε. Σπιιέγεη, επεμεξγάδεηαη θαη αμηνινγεί ππφ ηνλ φξν ηεο ερεκχζεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θαη άιισλ απνξξήησλ, θαζψο θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ηα αλαγθαία γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηεο ζηνηρεία, πνπ αθνξνχλ ζηα πξφζσπα πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα ησλ αεξνκεηαθνξψλ. ζ. Τεξεί ηελ επίζεκε ςεθηαθή βάζε δεδνκέλσλ θαηαλνκήο ησλ ρξφλσλ ρξήζεο ησλ αεξνιηκέλσλ ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο. 3

4 η. Σπληάζζεη εηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ επεηεχρζεζαλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο, ηπρφλ πξνηάζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηεο, θαζψο θαη ν ηξφπνο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο. Η έθζεζε ππνβάιιεηαη εληφο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο ζηνλ Υπνπξγφ Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Αξρήο. Πεξίιεςε ηεο έθζεζεο ζηελ αγγιηθή γιψζζα δηαβηβάδεηαη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηε Γηεζλή Έλσζε Αεξνκεηαθνξέσλ (ΙΑΤΑ). 2. Σην πιαίζην ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ηεο έξγνπ, ε Αξρή πινπνηεί εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ή ζπκκεηέρεη ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή πηινηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη απφ αληίζηνηρεο ή ζπλαξκφδηεο αξρέο, πξφζσπα, δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, κε νκάδα εξγαζίαο ή επηηξνπήο θαη απφ πφξνπο πξνεξρφκελνπο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, δηεζλείο νξγαληζκνχο ή ηδίνπο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. 3. Δηζεγείηαη γηα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ειιεληθψλ αεξνδξνκίσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην επηρεηξεζηαθφ ηεο έξγν θαη κπνξεί λα ππνβάιιεη ζρεηηθέο εηζεγήζεηο ή/θαη κειέηεο ζηελ Δπηηξνπή Σπληνληζκνχ ηνπ άξζξνπ ηνπ 5 ηνπ Καλνληζκνχ 95/93/ΔΟΚ, φπσο ηζρχεη θαη ζηνλ Υπνπξγφ Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. 4. Η Δπηηξνπή Σπληνληζκνχ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Καλνληζκνχ 95/93/ΔΟΚ, φπσο ηζρχεη, κπνξεί λα ππνβάιεη ζηελ Αξρή θαη ηνλ Υπνπξγφ Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πξνηάζεηο θαη εηζεγήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο Αξρήο, ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο θαη αλαβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, ηε δηαζθάιηζε ησλ αξρψλ ηεο δηαθάλεηαο, αληηθεηκεληθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο θαηά ηε δηαδηθαζία θαηαλνκήο ηνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ ρξήζεο ησλ αεξνιηκέλσλ θαη ηελ ηζφηηκε κεηαρείξηζε ησλ αεξνκεηαθνξέσλ. 4

5 5. Κάζε θνξέαο, ηνπ νπνίνπ νη δξαζηεξηφηεηεο ππάγνληαη ζην πεδίν αξκνδηνηήησλ ηεο Αξρήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ, ππνρξενχηαη λα παξέρεη ακέζσο ηα ζηνηρεία ή ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δεηνχληαη απφ ηελ Αξρή γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΟΙΚΗΗ Άξζξν 3 Γηνηθεηηθό πκβνύιην 1. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηεο Αξρήο, απνηειείηαη απφ πέληε (5) κέιε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Πξνέδξνπ θαη απνθαζίδεη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, γηα θάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηε δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Αξρήο πνπ δελ ξπζκίδεηαη απφ ηνλ ηδξπηηθφ ηεο λφκν (λ. 4233/14), φπσο ηζρχεη ή απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4233/14, φπσο ηζρχεη θαη ηηο δηαηάμεηο πνπ παξαπέκπεη ν λφκνο απηφο. 2. Σπγθαιείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ή ζε πεξίπησζε θσιχκαηφο ηνπ απφ ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, χζηεξα απφ έγγξαθε πξφζθιεζή ηνπ, πνπ απνζηέιιεηαη ζε φια ηα κέιε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε. Σηελ πξφζθιεζε νξίδνληαη ε εκέξα θαη ε ψξα ηεο ζπλεδξίαζεο, θαζψο θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Αλ, θαηά ηελ πξψηε ζπλεδξίαζε, δηαπηζησζεί έιιεηςε απαξηίαο, ην φξγαλν θαιείηαη εθ λένπ ζε ζπλεδξίαζε, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ην λσξίηεξν ζε είθνζη ηέζζεξηο (24) ψξεο, ζηνλ ίδην ηφπν θαη κε ηελ ίδηα εκεξήζηα δηάηαμε. Καηά ηελ επαλαιεπηηθή ζπλεδξίαζε, ππάξρεη απαξηία αλ κεηέρνπλ ζηε ζχλζεζε ν Πξφεδξνο θαη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) κέιε ηνπ απηνπξνζψπσο. 3. Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην είλαη δπλαηφ λα ζπλεδξηάδεη θαη κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ (ηειεδηάζθεςε), φπσο θαζνξίδεηαη ζε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 5

6 4. Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Αξρήο είλαη ηαθηηθέο. Ο Πξφεδξνο ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη ζε ζπλεδξίαζε ην Σπκβνχιην ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα ζηελ έδξα ηεο Αξρήο. Έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο ιακβάλνπλ ρψξα φηαλ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν απφ ηνλ Πξφεδξν ή θαηφπηλ γξαπηήο αίηεζεο ηξηψλ (3) κειψλ ηνπ. 5. Η Αξρή δχλαηαη λα ζπλεδξηάδεη θαη ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ Πξνέδξνπ, εθφζνλ ν Πξφεδξνο έρεη εμνπζηνδνηήζεη, ιφγσ θσιχκαηφο ηνπ, άιιν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ σο αλαπιεξσηή ηνπ γηα ην ζθνπφ απηφ. Σηελ πεξίπησζε απηή εθηειεί ρξέε Πξνέδξνπ ηεο ζπλεδξίαζεο ην κέινο πνπ έρεη νξίζεη ν Πξφεδξνο. 6. Η Αξρή ζπλεδξηάδεη λνκίκσο εθφζνλ κεηέρνπλ ζηε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε, ν Πξφεδξνο ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ θαη ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ µέιε απηνπξνζψπσο. 7. Αλ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ εθιείςεη ή απνρσξήζεη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή απνιέζεη ηελ ηδηφηεηα βάζεη ηεο νπνίαο νξίζηεθε, ην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί θαη λα ιακβάλεη απνθάζεηο λφκηκα, φρη πέξαλ εμακήλνπ, κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηεο θελήο ζέζεο ή ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ κέινπο πνπ ιείπεη, εθφζνλ θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ηα ινηπά κέιε επαξθνχλ ψζηε λα ππάξρεη απαξηία. 8. Απνπζία Μέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Αξρήο απφ ζπλερφκελεο ζπλεδξηάζεηο πέξαλ δηκήλνπ ιφγσ αδπλακίαο ή θσιχκαηφο ηνπ ζπληζηά ιφγν απηνδίθαηεο έθπησζεο απφ ηελ ηδηφηεηά ηνπ θαη αληηθαζίζηαηαη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, εληφο κελφο απφ ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο έθπησζήο ηνπ γηα ην ιφγν απηφ. Τν κέινο πνπ απψιεζε ηελ ηδηφηεηά ηνπ γηα ην ιφγν απηφ δελ δχλαηαη λα δηνξηζηεί εθ λένπ κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα ζην Σπκβνχιηνπ ηεο Αξρήο. Τα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Αξρήο δελ αλαθαινχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4233/

7 9. Δάλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θελσζεί ε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ή κέινπο, δηνξίδεηαη λένο Πξφεδξνο ή κέινο γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ απνρσξνχληνο. 10. Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ. 11. Αλ ε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο δηαξθεί πεξηζζφηεξεο απφ κία ζπλεδξηάζεηο, ε απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ηα κέιε πνπ κεηέρνπλ ζηελ ηειεπηαία ζπλεδξίαζε, αθνχ πξνεγνπκέλσο, ηα κέιε πνπ δελ κεηείραλ ζηηο πξνεγνχκελεο ζπλεδξηάζεηο, ελεκεξσζνχλ πιήξσο απφ ηνλ Πξφεδξν σο πξνο ηα νπζηψδε ζεκεία ησλ θαη' απηέο ζπδεηήζεσλ. Η ελεκέξσζε πξέπεη λα πξνθχπηεη απφ δήισζε ησλ κειψλ απηψλ, ε νπνία θαη θαηαρσξείηαη ζηα πξαθηηθά. Σε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε γλψκε ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ. 12. Σηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ν Πξφεδξνο κπνξεί λα θαιεί λα παξαζηνχλ θαηά ηε ζπδήηεζε εηδηθψλ ζεκάησλ θαη κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Αξρήο ή ηξίηνη, εθπξφζσπνη ηνπ Γεκνζίνπ ή αιινδαπψλ αξρψλ, δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ θνξέσλ θαη επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ, θαζψο θαη εκπεηξνγλψκνλεο. 13. Τα Μέιε νθείινπλ λα ηεξνχλ ερεκχζεηα γηα ζέκαηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη εκπηζηεπηηθά. Οθείινπλ επίζεο λα ηεξνχλ ερεκχζεηα γηα γεγνλφηα ή πιεξνθνξίεο, ησλ νπνίσλ ιακβάλνπλ γλψζε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ή επ επθαηξία απηψλ. 14. Δθφζνλ απαηηείηαη γξαπηή εηζήγεζε γηα ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ν Πξφεδξνο νξίδεη ηνλ εηζεγεηή ν νπνίνο ζε ζπλεξγαζία κε απηφλ επεμεξγάδεηαη ην εηζεγνχκελν ζέκα. 15. Καηά ηηο ζπδεηήζεηο ηεο Αξρήο ηεξνχληαη πξαθηηθά, ζηα νπνία θαηαρσξνχληαη ηα ηηζέκελα ζέκαηα, νη απφςεηο ησλ κειψλ θαη νη ζρεηηθέο απνθάζεηο πνπ ιήθζεθαλ. 7

8 16. Σηηο ζπλεδξηάζεηο δχλαηαη λα παξίζηαηαη κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αξρήο ππάιιεινο ηεο γξακκαηείαο ή κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, ν νπνίνο ηεξεί ηα πξαθηηθά. Με απφθαζε Πξνέδξνπ ρξέε ηήξεζεο ησλ πξαθηηθψλ δχλαηαη λα αλαηεζνχλ ζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Αξρήο. 17. Μεηά απφ θάζε ζπλεδξίαζε ηεο Αξρήο, ν ηεξψλ ηα πξαθηηθά ζπληάζζεη ην πξαθηηθφ, ην νπνίν κεηά απφ έγθξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ απφ ηνλ Πξφεδξν, θαηαρσξείηαη ζε εηδηθφ βηβιίν. 18. Αθξηβή αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθψλ ρνξεγνχληαη, χζηεξα απφ ζρεηηθή αίηεζε, κε έγθξηζε ηνπ Πξνέδξνπ. 19. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 έσο θαη 15 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο, πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ λ. 2690/1999 (Α45), φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. Άξζξν 4 Ο Πξόεδξνο ηεο Αξρήο 1. Κεξχζζεη ηελ έλαξμε θαη ιήμε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, εηζεγείηαη ηα ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε θαη δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο ηνπ. 2. Δθπξνζσπεί ηελ Αξρή ελψπηνλ θάζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο θαη ηξίηνπο. 3. Με απφθαζή ηνπ κπνξεί λα εμνπζηνδνηεί κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Αξρήο λα ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θαη λα ηνλ εθπξνζσπνχλ γηα ζπγθεθξηκέλε πξάμε ή ελέξγεηα ή θαηεγνξία πξάμεσλ ή ελεξγεηψλ. 8

9 ηνπο. 4. Πξνΐζηαηαη φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Αξρήο θαη δηεπζχλεη ην έξγν 5. Πξνβαίλεη ζε δηαρεηξηζηηθέο πξάμεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηεο Αξρήο θαη ηελ θαηάξηηζε ζπκβάζεσλ. Με απφθαζή ηνπ κπνξεί λα αλαζέηεη ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κέρξη ηνπ πνζνχ πνπ εθάζηνηε νξίδεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία ζηα φξηα ηεο απεπζείαο αλάζεζεο. 6. Γηαρεηξίδεηαη ηνπο πφξνπο ηεο Αξρήο, επηβιέπεη ηελ ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, είλαη ν δηαηάθηεο ησλ δαπαλψλ ηεο θαη ππνγξάθεη θάζε ζρεηηθφ έγγξαθν γηα ηηο αλάγθεο ηεο Αξρήο. 7. Δηζεγείηαη ζηνλ Υπνπξγφ Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ηηο αλαγθαίεο γηα έθδνζε λνκνζεηηθέο ή θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ απαηηνχληαη ή δηεπθνιχλνπλ ην έξγν θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Αξρήο. 8. Καηαξηίδεη εηήζηεο εθζέζεηο αμηνιφγεζεο ησλ Πξντζηάκελσλ ησλ Τκεκάησλ θαη ηηο ππνβάιιεη πξνο αμηνιφγεζε ζην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηεο Αξρήο. 9. Αμηνινγεί ηηο εηήζηεο εθζέζεηο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Αξρήο πιελ απηψλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ Τκεκάησλ. 10. Δγθξίλεη ηε ζπκκεηνρή θαη κεηαθίλεζε ζην εζσηεξηθφ ή ζην εμσηεξηθφ ησλ µειψλ ηεο Αξρήο, ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ή θαη ηπρφλ ηξίησλ ζπλεξγαηψλ ηεο Αξρήο. Σηελ έγθξηζε θαζνξίδνληαη νη πφιεηο ή νη ρψξεο επηζθέςεσλ, ν ζθνπφο ησλ κεηαβάζεσλ, ε δηάξθεηα απηψλ θαη ην πξνυπνινγηδφκελν θφζηνο ησλ κεηαθηλήζεσλ. 11. Αζθεί ηνλ πεηζαξρηθφ έιεγρν ησλ ππαιιήισλ ηεο Αξρήο, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. 9

10 12. Ύζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ δηελεξγεί ηελ αλαπιήξσζε, ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ Τκεκάησλ θαη ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ ησλ Γηνηθεηηθψλ Υπεξεζηψλ ηεο Αξρήο, ζηελ νπνηαδήπνηε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 13. Καηφπηλ εηζήγεζεο ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ Τκεκάησλ, απνθαζίδεη ηελ θαηαλνκή ησλ εηδηθφηεξσλ αξκνδηνηήησλ ησλ ππαιιήισλ ησλ ηκεκάησλ ζχκθσλα κε ηα πξνζφληα, ηελ απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ηνπ θάζε κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηηο γεληθφηεξεο ή εηδηθφηεξεο αλάγθεο ηνπ θάζε ηκήκαηνο. 14. Σπζηήλεη νκάδεο εξγαζίαο ή επηηξνπέο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Αξρήο ή θαη ηπρφλ ηξίησλ εηδηθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ κε αλάζεζε ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ή ππεξεζίαο ζρεηηθή κε ην επηρεηξεζηαθφ έξγν θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Αξρήο. Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεηαη ν ζπληνληζηήο θαη ηα κέιε ηεο νκάδαο ή επηηξνπήο, ν ηξφπνο θαη ρξφλνο άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηεο, ε πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε πνπ θαιχπηεηαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Αξρήο θαζψο θαη θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθφ κε ηε ιεηηνπξγία ηεο. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Αξρήο, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ Πξνέδξνπ, θαζνξίδεηαη ε απνδεκίσζε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο εξγαζίαο ή επηηξνπήο, ην χςνο ηεο νπνίαο δελ δχλαηαη λα μεπεξλά θαη αλαινγία ηελ απνδεκίσζε πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο Αξρήο θαη αληηζηνηρεί ζε έσο ηέζζεξεηο (4) ζπλεδξηάζεηο κεληαίσο. 15. Γηα ηελ θάιπςε πξφζθαηξσλ θαη επθαηξηαθψλ αλαγθψλ ηνπ επηρεηξεζηαθνχ έξγνπ ηεο Αξρήο απνθαζίδεη ηελ αλάζεζε απαζρφιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Αξρήο, πέξαλ ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ηνπ θαη γηα έσο είθνζη (20) ψξεο κεληαίσο. Η δαπάλε γηα θάζε ψξα ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο ππνινγίδεηαη θαη αλαινγία ηεο κηζζνδνζία ηνπο θαη θαιχπηεηαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Αξρήο. 10

11 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΓΙΑΡΘΡΩΗ Άξζξν 5 Γηάξζξωζε ηεο Αξρήο Η Αξρή έρεη Γηνηθεηηθή Υπεξεζία κε ζθνπφ ηελ επηζηεκνληθή, ηερληθή θαη δηνηθεηηθή επηθνπξία ηεο, ε νπνία δηαξζξψλεηαη σο θαησηέξσ: α. Τκήκα Σπληνληζκνχ Πηήζεσλ θαη β. Τκήκα Οηθνλνκηθψλ & Γηνηθεηηθψλ Υπεξεζηψλ. γ. Γξαθείν Ννκηθνχ Σπκβνχινπ Άξζξν 6 Σκήκα πληνληζκνύ Τν Τκήκα Σπληνληζκνχ έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 1. Καηαλέκεη ή/θαη πξνγξακκαηίδεη ηνπο δηαζέζηκνπο ρξφλνπο ρξήζεο ζε φινπο ηνπο Διιεληθνχο Αεξνιηκέλεο ζχκθσλα κε ηνπο Δπξσπατθνχο Καλνληζκνχο θαη ηελ εζληθή λνκνζεζία, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ θαη φπσο δχλαηαη ηπρφλ λα πξνζδηνξηζηνχλ κε θάζε άιιε απφθαζε αξκνδίνπ δηεζλνχο, επξσπατθνχ ή/θαη εζληθνχ νξγάλνπ θαη ηεο Γηνίθεζεο ηεο Αξρήο. 2. Παξαθνινπζεί ηε ζπκκφξθσζε ησλ πξαγκαηνπνηεζέλησλ πηήζεσλ ζε ζρέζε κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο ρξφλνπο ρξήζεο ή/θαη κε ηνπο πξνγξακκαηηζκέλνπο ρξφλνπο ρξήζεο θαη θνηλνπνηεί εγγξάθσο ηηο δηαπηζηψζεηο ζηε Γηνίθεζε ηεο Αξρήο. 3. Έρεη ηελ επζχλε ηεο ηήξεζεο ηεο επίζεκεο ςεθηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ θαηαλνκήο ησλ ρξφλσλ ρξήζεο ησλ αεξνιηκέλσλ ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο θαη ησλ αξρείσλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Αξρήο θαζψο θαη θάζε απαηηνχκελνπ ζηνηρείνπ 11

12 γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ, πνπ παξαδίδνληαη ζην Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ. 4. Έρεη ηελ επζχλε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ηεξνχληαη ζηελ Αξρή θαζψο θαη ηεο ηζηνζειίδαο ηεο. 5. Γηεθπεξαηψλεη ηηο εξγαζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ηεξνχληαη ζηελ Αξρή, ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Αξρήο θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ ππνζηεξηθηηθψλ πξάμεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία φισλ ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ζπζθεπψλ ηεο Αξρήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθή εξγαζία ή ζπλεξγαζία πνπ ηπρφλ απαηηεζεί ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ θάζε είδνπο ινγηζκηθψλ ή άιισλ ζπζηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Αξρή. 6. Δηζεγείηαη γηα ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πιεξνθνξηαθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο Αξρήο θαζψο θαη γηα θάζε ζέκα απνηειεζκαηηθφηεξεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 7. Ύζηεξα απφ έγθξηζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αξρήο παξέρεη θαη ιακβάλεη πξνο θαη απφ ηξίηνπο ζρεηηθά δεδνκέλα ή πιεξνθνξίεο θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζε θνξείο ζηελ Διιάδα θαη ζην Δμσηεξηθφ αλαθνξηθά κε ηε ρσξεηηθφηεηα ησλ αεξνδξνκίσλ ζχκθσλα κε ηνπο Δπξσπατθνχο Καλνληζκνχο θαη ηελ Διιεληθή λνκνζεζία. 8. Παξαθνινπζεί ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη άιιεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο θαη νδεγίεο ζρεηηθέο κε ην έξγν θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπληνληζκνχ. 9. Σπκκεηέρεη, θαηφπηλ έγθξηζεο απφ ηνλ Πξφεδξν, ζε Σπλέδξηα ηεο ΙΑΤΑ, EUACA, επηηξνπέο, νκάδεο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηνπο Δπξσπατθνχο Καλνληζκνχο θαη ηελ Διιεληθή λνκνζεζία. 12

13 Άξζξν 7 Σκήκα Οηθνλνκηθώλ θαη Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ Τν Τκήκα Οηθνλνκηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ Υπεξεζηψλ έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 1. Καηαξηίδεη ην ζρέδην ηνπ ηαθηηθνχ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηζνινγηζκνχ θαη απνινγηζκνχ κε ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο, παξαθνινπζεί ηηο επηκέξνπο πηζηψζεηο θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 2. Καηαξηίδεη ηηο εληνιέο πιεξσκήο ησλ πάζεο θχζεσο δαπαλψλ θαη ρεηξίδεηαη ηα ζέκαηα δεκνζίνπ ινγηζηηθνχ θαη δαπαλψλ ηεο Αξρήο. 3. Παξαθνινπζεί, ειέγρεη, δηαρσξίδεη, θαηαρσξεί ηα παξαζηαηηθά εμφδσλ ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηεο Αξρήο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία θαη έρεη ηελ επζχλε ηήξεζήο ηνπο θαζψο θαη ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηεο Αξρήο 4. Καηαξηίδεη θαη πξνζππνγξάθεη ην ζρέδην ηνπ ζπλφινπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη δειψζεσλ, κηζζνδνζίαο, θαη ινηπψλ ακνηβψλ θαη απνδεκηψζεσλ θαζψο θαη άιισλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ. 5. Σπληάζζεη ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ζρέδηα πξνθεξχμεσλ γηα ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ηεο Αξρήο θαη παξαθνινπζεί ηελ εθηέιεζή ηνπο. 6. Σπλεξγάδεηαη κε αξκφδηεο ππεξεζίεο, πξφζσπα, δηεζλή, επξσπατθά θαη εζληθά φξγαλα γηα ηελ επεμεξγαζία δεηεκάησλ νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. 7. Δθδίδεη ζην φλνκα ηνπ ππφρξενπ ρξήζηε εληνιή πιεξσκήο θαη ηελ απνζηέιιεη ζε απηφλ πξνο πιεξσκή. 13

14 8. Δηζπξάηηεη θαη κεξηκλά γηα θάζε ελέξγεηα είζπξαμεο ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ ηεο Αξρήο. 9. Παξαθνινπζεί ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη άιιεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο θαη νδεγίεο ζρεηηθέο κε ην έξγν θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ νηθνλνκηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ. 10. Φεηξίδεηαη ηα ζέκαηα πξφζιεςεο, κεηαθνξάο, απαζρφιεζεο, πξνζφλησλ, αμηνιφγεζεο, πξναγσγψλ, αδεηψλ, αζζελεηψλ, πεηζαξρηθψλ ππνζέζεσλ, απνιχζεσλ, θαη θάζε άιιν ζέκα πνπ αθνξά ζην πξνζσπηθφ ηεο Αξρήο θαη κεξηκλά γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ. 11. Μεξηκλά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο Γηνίθεζεο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία. 12. Μεξηκλά γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηε λνκνζεζία, εγθπθιίνπο θαη ινηπέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηα ζέκαηα πξνζσπηθνχ αξκνδηφηεηάο ηνπ. 13. Έρεη ηελ επζχλε γηα ην αξρείν ηνπ ηκήκαηφο ηνπ. 14. Σην Τκήκα Οηθνλνκηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ Υπεξεζηψλ ππάγνληαη ηα αθφινπζα Γξαθεία: α. Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ. β. Γξαθείν Γξακκαηείαο. Άξζξν 8 Γξαθείν Οηθνλνκηθώλ Τν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Τκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ Υπεξεζηψλ θαηά ην κέξνο πνπ αθνξά δηεθπεξαίσζε νηθνλνκηθψλ δεηεκάησλ θαζψο θαη ηηο αθφινπζεο : 14

15 1. Τεξεί κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα θαη εθδίδεη πάζεο θχζεσο ινγηζηηθά θχιια ππνινγηζκνχ, θαηαρψξηζεο θαη είζπξαμεο ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 6 ηνπ λ. 4233/ 2014/ (ΦΔΚ 22 Α ), φπσο ηζρχεη, θαζψο θαη θάζε άιινπ εζφδνπ θαη δαπάλεο ηεο Αξρήο. 2. Παξαθνινπζεί ηελ είζπξαμε ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ θαη θάζε ζπλαθνχο δεηήκαηνο κε θαηαβνιήο, εθπξφζεζκεο ή πιεκκεινχο θαηαβνιήο αλά νθεηιέηε θαη θνηλνπνηεί εγγξάθσο ηηο δηαπηζηψζεηο ζηε Γηνίθεζε ηεο Αξρήο. 3. Τεξεί επηθαηξνπνηεκέλν αξρείν θαζψο θαη θάζε απαηηνχκελν ζηνηρείν γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαη παξαθνινχζεζε είζπξαμεο ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ. 4. Σπιιέγεη, επεμεξγάδεηαη θαη αμηνινγεί πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ είζπξαμε ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ ηεο Αξρήο ζε ζπλεξγαζία κε ην Τκήκα Σπληνληζκνχ ηεο Αξρήο θαη θάζε άιιεο αξκφδηαο ππεξεζίαο θαη πξνζψπνπ θαζψο θαη θάζε άιινπ πξνκεζεπηή θαη ζπλεξγάηε ηεο Αξρήο. 5. Παξέρεη θαη ιακβάλεη πξνο θαη απφ ηξίηνπο ζρεηηθά δεδνκέλα ή πιεξνθνξίεο χζηεξα απφ έγθξηζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αξρήο. Άξζξν 9 Γξαθείν Γξακκαηείαο Τν Γξαθείν Γξακκαηείαο έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 1. Παξέρεη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ζηα φξγαλα ηεο Γηνίθεζεο θαη ζηηο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηεο Αξρήο. 2. Γηεθπεξαηψλεη φια ηα ζέκαηα δαθηπινγξάθεζεο εγγξάθσλ, ηεο δηαθίλεζεο αιιεινγξαθίαο θαη ηεξεί ην πξσηφθνιιν αιιεινγξαθίαο θαη ην Βηβιίν Πξαθηηθψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. 15

16 3. Γηεθπεξαηψλεη ζέκαηα ζηέγαζεο, θχιαμεο, αζθάιεηαο, ζπληήξεζεο, επηζθεπήο, παξαιαβήο θαη δηάζεζεο ησλ θάζε είδνπο πιηθψλ θαη κέζσλ ηεο Αξρήο, ηήξεζεο ηνπ βηβιίνπ απνζήθεο, αξρείνπ δηαθίλεζεο ηνπ ππεξεζηαθνχ απηνθηλήηνπ ηεο Αξρήο θαη ελ γέλεη δηεθπεξαίσζε θάζε εξγαζίαο πνπ ρξήδεη γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο. Άξζξν 10 Γξαθείν Ννκηθνύ πκβνύινπ 1. Δπεμεξγάδεηαη, παξαθνινπζεί θαη ηεθκεξηψλεη ηηο ππνζέζεηο λνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ηεο Αξρήο. 2. Φεηξίδεηαη ηηο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο θαη δηαθνξέο κε ηξίηνπο, παξίζηαηαη θαη ππεξαζπίδεη ηα ζπκθέξνληα ηεο Αξρήο ελψπηνλ ησλ δηθαζηηθψλ θαη άιισλ αξρψλ, ινηπψλ ηξίησλ, νκάδσλ εξγαζίαο, ζπλεδξίσλ ηεο ΙΑΤΑ, EUACA ζηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθφ. 3. Παξέρεη λνκηθέο ζπκβνπιέο θαη εηζεγήζεηο. 4. Υπνβάιεη γλσκνδνηηθά ζεκεηψκαηα. 5. Σπληάζζεη έγγξαθα λνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. 6. Παξέρεη λνκηθή ππνζηήξημε θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ θάζε είδνπο ζπκβάζεσλ, εηδηθψλ ζπκθσλεηηθψλ θαη δηαθεξχμεσλ. 7. Παξαθνινπζεί ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη άιισλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ θαη νδεγηψλ ζρεηηθέο κε ην έξγν θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Αξρήο. 8. Σπλεξγάδεηαη κε αξκφδηεο ππεξεζίεο, πξφζσπα, δηεζλή, επξσπατθά θαη εζληθά φξγαλα γηα ηελ επεμεξγαζία δεηεκάησλ λνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. 16

17 9. Σπκκεηέρεη, θαηφπηλ έγθξηζεο απφ ηνλ Πξφεδξν, ζε Σπλέδξηα ηεο ΙΑΤΑ, EUACA, επηηξνπέο, νκάδεο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηνπο Δπξσπατθνχο Καλνληζκνχο θαη ηελ Διιεληθή λνκνζεζία. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΠΡΟΩΠΙΚΟ Άξζξν 11 Πξνέιεπζε πξνζωπηθνύ 1. Σηελ Αξρή απαζρνινχληαη έσο δεθαπέληε (15) εξγαδφκελνη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, θαζψο θαη έλαο (1) Ννκηθφο Σχκβνπινο κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο. Γηα ην βαζκνινγηθφ θαη κηζζνινγηθφ θαζεζηψο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ Ννκηθνχ Σπκβνχινπ ηεο Αξρήο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Γεχηεξνπ Κεθαιαίνπ ηνπ λ. 4024/ 2011, φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ. 2. Η πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ δηελεξγείηαη κεηά απφ πξνθήξπμε ηεο Αξρήο, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο θαη ζηνλ Τχπν, ζηελ νπνία εμεηδηθεχνληαη ηα εθάζηνηε απαηηνχκελα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα θαζψο θαη ηα ηπρφλ ζπλεθηηκψκελα, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηα νξηδφκελα ζην Π.Γ. 50/2001, φπσο ηζρχεη θαη ηειεί ππφ ηνλ θαηαζηαιηηθφ έιεγρν ηνπ ΑΣΔΠ θαη κεηά απφ ηελ έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο ΠΥΣ 33/ Η πιήξσζε ησλ ζέζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Αξρήο κπνξεί λα γίλεη κε κεηαθνξά πιενλάδνληνο πξνζσπηθνχ αληίζηνηρσλ πξνζφλησλ απφ θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ έρεη εληαρζεί ζηε δηαδηθαζία ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ λφκσλ 4093/2012, 4172/2013 θαη ηεο ινηπήο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. Οη δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Αξρήο βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Αξρήο. 17

18 4. Μέρξη ηελ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο αλσηέξσ παξαγξάθνπο απηνχ ηνπ άξζξνπ θαη γηα ηελ θάιπςε ησλ ζπλήζε ππεξεζηαθψλ ηεο αλαγθψλ, ε Αξρή ζπλάπηεη ζπκβάζεηο έξγνπ κε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα / εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο. 5. Γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ζπκκεηνρή ηεο Αξρήο ζε Σπλέδξηα ηεο ΙΑΤΑ, EUACA, επηηξνπέο θαη νκάδεο εξγαζίαο ή γηα ηελ θάιπςε πξφζθαηξσλ θαη εηδηθψλ αλαγθψλ, ε Αξρή δχλαηαη λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο κε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο / εηδηθνχο εκπεηξνγλψκνλεο. Άξζξν 12 ΣΔΛΔΥΩΗ 1. Σπλίζηαηαη κία (1) ζέζε Πξντζηακέλνπ Τκήκαηνο Σπληνληζκνχ. Ωο απαηηνχκελα νπζηαζηηθά πξνζφληα γηα ηελ πιήξσζε ηεο ζέζεο ηνπ Πξντζηακέλνπ Σπληνληζκνχ νξίδνληαη ζσξεπηηθά: α. Πηπρίν παλεπηζηεκηαθήο ή ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλν ηζφηηκν θαη αληίζηνηρν ηεο αιινδαπήο. β. Θεηεία ζε ζέζε επζχλεο ηνπιάρηζηνλ γηα δχν (2) έηε κε εηδηθή εκπεηξία ζηνλ ζπληνληζκφ ησλ πηήζεσλ. γ. Πνιχ θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο θαη ρξήζεο Η/Υ. δ. Βεβαίσζε Πηζηνπνίεζεο Σπληνληζηή Πηήζεσλ απφ ηελ Γηεζλή Έλσζε Αεξνκεηαθνξψλ (ΙΑΤΑ). Μεηαπηπρηαθφο ή δηδαθηνξηθφο ηίηινο ζπνπδψλ ειιεληθνχ ΑΔΙ ή αλαγλσξηζκέλνο ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηεο αιινδαπήο ζπλεθηηκάηαη. 2. Σπλίζηαηαη κία (1) ζέζε Πξντζηακέλνπ Τκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ & Γηνηθεηηθψλ Υπεξεζηψλ. Ωο απαηηνχκελα νπζηαζηηθά πξνζφληα γηα ηελ πιήξσζε ηεο ζέζεο ηνπ Πξντζηακέλνπ Τκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ & Γηνηθεηηθψλ Υπεξεζηψλ ηεο Αξρήο νξίδνληαη ζσξεπηηθά: 18

19 α. Πηπρίν παλεπηζηεκηαθήο ή ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλν ηζφηηκν θαη αληίζηνηρν ηεο αιινδαπήο, νηθνλνκηθήο θαηεχζπλζεο. β. Άδεηα Λνγηζηή Α ζε ηζρχ. γ. Θεηεία ζε ζπλαθή ζέζε επζχλεο ηνπιάρηζηνλ γηα δχν (2) έηε. δ. Πνιχ θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο θαη ρξήζεο Η/Υ. Μεηαπηπρηαθφο ή δηδαθηνξηθφο ηίηινο ζπνπδψλ ειιεληθνχ ΑΔΙ ή αλαγλσξηζκέλνο ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηεο αιινδαπήο νηθνλνκηθήο θαηεχζπλζεο ζπλεθηηκάηαη. 3. Σπλίζηαληαη επηά (7) ζέζεηο Σπληνληζηψλ θαη δχν (2) ζέζεηο Σπληνληζηψλ Πιεξνθνξηθψλ ηνπ Τκήκαηνο Σπληνληζκνχ ηεο Αξρήο. α. Ωο απαηηνχκελα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα γηα ηελ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ ησλ Σπληνληζηψλ νξίδνληαη ζσξεπηηθά: (1) Πηπρίν παλεπηζηεκηαθήο ή ηερλνινγηθήο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλν ηζφηηκν θαη αληίζηνηρν ηεο αιινδαπήο. (2) Πνιχ θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο θαη ρξήζεο Η/Υ. (3) Βεβαίσζε Πηζηνπνίεζεο Σπληνληζηή Πηήζεσλ απφ ηελ Γηεζλή Έλσζε Αεξνκεηαθνξψλ (ΙΑΤΑ) θαη (4) Γηεηή (2) εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ησλ αεξνκεηαθνξψλ. Δκπεηξία ζηνλ ζπληνληζκφ ησλ πηήζεσλ ζπλεθηηκάηαη. β. Ωο απαηηνχκελα νπζηαζηηθά πξνζφληα γηα ηελ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ ησλ Σπληνληζηψλ Πιεξνθνξηθψλ νξίδνληαη ζσξεπηηθά: (1) Πηπρίν παλεπηζηεκηαθήο ή ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλν ηζφηηκν θαη αληίζηνηρν ηεο αιινδαπήο ζπλαθνχο κε ην αληηθείκελν ηεο Δπηζηήκεο ησλ Υπνινγηζηψλ ή Μεραληθνχ Η/Υ ή Τειεπηθνηλσληψλ ή ζπλαθνχο αληηθεηκέλνπ. 19

20 (2) Πνιχ θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο θαη ρξήζεο Η/Υ θαη (3) Γηεηή (2) εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ησλ αεξνκεηαθνξψλ. Δκπεηξία ζηνλ ζπληνληζκφ ησλ πηήζεσλ κε βεβαίσζε Πηζηνπνίεζεο Σπληνληζηή Πηήζεσλ απφ ηελ Γηεζλή Έλσζε Αεξνκεηαθνξψλ (ΙΑΤΑ) ζπλεθηηκάηαη. 4. Σην Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ ζπλίζηαληαη δχν (2) ζέζεηο Γηνηθεηηθνχ- Οηθνλνκηθνχ. Ωο απαηηνχκελα νπζηαζηηθά πξνζφληα γηα ηελ πιήξσζε ζέζεο Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ νξίδνληαη ζσξεπηηθά: α. Πηπρίν παλεπηζηεκηαθήο ή ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν θαη αληίζηνηρν ηεο αιινδαπήο νηθνλνκηθήο θαηεχζπλζεο, κε πξνεγνχκελε εκπεηξία δχν (2) εηψλ ζε ηήξεζε κεραλνγξαθεκέλσλ δηπινγξαθηθψλ βηβιίσλ (Γ Καηεγνξίαο). β. Πνιχ θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο θαη ρξήζεο Η/Υ. 5. Σην γξαθείν Γξακκαηείαο ζπλίζηαληαη δχν (2) ζέζεηο Γηνηθεηηθνχ. Η κία κε θαζήθνληα γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο θαη ε δεχηεξε κε θαζήθνληα θπξίσο Οδεγνχ-Δπηκειεηή. Ο Οδεγφο Δπηκειεηήο αζθεί παξάιιεια θαζήθνληα γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηεο Αξρήο, θαηφπηλ εληνιήο Πξνέδξνπ. α. Ωο απαηηνχκελα νπζηαζηηθά πξνζφληα γηα ηελ πιήξσζε ηεο κίαο (1) ζέζεο Γηνηθεηηθνχ γηα γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε νξίδνληαη ζσξεπηηθά: (1) ΑΤΔΙ ή πηπρίν δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλν ηζφηηκν θαη αληίζηνηρν ηεο αιινδαπήο (2) Πνιχ θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο θαη ρξήζεο Η/Υ. (3) Δκπεηξία ελφο (1) έηνπο ζε ζέκαηα γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο. 20

21 β. Ωο απαηηνχκελα νπζηαζηηθά πξνζφληα γηα ηελ πιήξσζε ηεο κίαο (1) ζέζεο Γηνηθεηηθνχ κε θαζήθνληα θπξίσο Οδεγνχ-Δπηκειεηή νξίδνληαη ζσξεπηηθά: (1) Πηπρίν δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλν ηζφηηκν θαη αληίζηνηρν ηεο αιινδαπήο. (2) Καιή γλψζε ηεο αγγιηθήο θαη ρξήζεο Η/Υ θαη (3) Άδεηα νδήγεζεο επηβαηηθνχ απηνθηλήηνπ. 6. Σην γξαθείν Ννκηθνχ Σπκβνχινπ ζπλίζηαηαη κία (1) ζέζε Ννκηθνχ Σπκβνχινπ κε δπλαηφηεηα παξάζηαζεο ελψπηνλ δηθαζηηθψλ θαη άιισλ αξρψλ. Ο Ννκηθφο Σχκβνπινο απαζρνιείηαη ζηελ Αξρή κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο. Η ζέζε απηή αληηζηνηρεί ζε Θέζε Πξντζηακέλνπ Τκήκαηνο. Ωο απαηηνχκελα νπζηαζηηθά πξνζφληα γηα ηελ πιήξσζε ηεο ζέζεο Ννκηθνχ Σπκβνχινπ ηεο Αξρήο νξίδνληαη ζσξεπηηθά: α. Γηθεγφξνο Παξ Αξείσ Πάγσ, β. Γηεηή (2) εκπεηξία ζην εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν ηνπ έξγνπ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Αξρήο θαη γ. Πνιχ θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο θαη ρξήζεο Η/Υ. Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν θαη αληίζηνηρν ηεο αιινδαπήο ζπλεθηηκάηαη. 7. Τα απαηηνχκελα ηππηθά πξνζφληα αθνξνχλ ζηα θσιχκαηα, ηα αζπκβίβαζηα δηνξηζκνχ, ηελ απαγφξεπζε αλάιεςεο ζέζεο γηα έλα (1) ρξφλν κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ησλ κειψλ ηεο Αξρήο θαη ηηο πξνβιεπφκελεο γη' απηφ θπξψζεηο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4233/2014, φπσο ηζρχεη, πνπ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζην πξνζσπηθφ ηεο Αξρήο. 8. Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο πξνβιέπεηαη σο πξνζφλ επηινγήο ε πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Π.Γ.50/01 (Α 39). 21

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΚΔΟΝΠ 1 : ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ Άξζξν 1 : Γηάξζξσζε Υπεξεζηψλ ΚΔΟΝΠ 2 : ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπόο & πεξηερόκελα Σθνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο βηψζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο Γηα ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ζπληζηάηαη λαπηηθή εηαηξεία ππν ηελ επσλπκία «Σθχξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Δγθρηζείς κε ηελ από 14/1/2011 ζσλεδρίαζε ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ ηες Δηαηρείας Ηκεροκελία Έθδοζες: Γεθέκβρηος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ, 157 80, ΑΘΖΝΑ. ΔΠΗΔΤ, (ΝΠΗΓ : ΠΓ 271/89 Ν2083/92 ΠΓ 13/98) 210-7723847, 210-772 2456 _ e-mail: iccs@iccs.gr ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 Δγκπίθηκε από ηο Γ.. ηος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 YΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Aξηζ. Πξση. νηθ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΔΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Σαχ. Κώδικας : 104 33

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα»

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας χολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Τπεύζπλνο Καζεγεηήο : Σσομπανόποσλος Εσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούρ Πόποςρ Ελλάδαρ και Βοςλγαπίαρ και εκηελείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Εςπωπαϊκήρ Εδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή ΠΔΡΙΛΗΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ αδεηψλ δηεπθνιχλζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα θαη ρσξψλ ηεο Δ.Δ. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε πεξηιακβάλεη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ηο ζσέδιο νόμος : Ίδπςζη Τπηπεζίαρ Αζύλος και Τπηπεζίαρ Ππώηηρ Τποδοσήρ, πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2008/115/ΔΚ «ζσεηικά με ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα