Εξέταση παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων σε Περιφέρειες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εξέταση παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων σε Περιφέρειες"

Transcript

1 Εξέταση παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων σε Περιφέρειες Περιορισμός των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας σε πρωτοβάθμια καθεστώτα ιατρικής περίθαλψης σε Περιφέρειες

2

3 Σημείωση του Συντάκτη αρά το γεγονός ότι οι ανισότητες στον τομέα της υγείας εξακολουθούν να αυξάνονται, οι εθνικές ή τοπικές κυβερνήσεις δεν έχουν Π λάβει ακόμη πλήρη μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού του μείζονος θέματος που αφορά τον τομέα της δημόσιας υγείας και τον κοινωνικό τομέα. Παρά τη συνεχή αύξηση των δαπανών και των καίριων μεταρρυθμίσεων στον τομέα της υγείας, οι ανισότητες είναι ακόμη εμφανείς στις ευρωπαϊκές χώρες. Είναι επείγουσα η ανάγκη για παροχή λύσεων και εγγυημένης πρόσβασης στην υγεία και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλους τους πολίτες. Είναι ευθύνη των φορέων χάραξης πολιτικής να απαιτήσουν την εξέταση των θεμάτων υγείας σε όλους τους τομείς πολιτικής και να εφαρμόσουν, με την υποστήριξη των επιστημόνων, αποτελεσματικές λύσεις. Οι υγειονομικές αρχές έδωσαν έμφαση στη σημασία της πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης για τη βελτίωση της υγείας των πολιτών και στον σημαντικό ρόλο που έχει αναλάβει ενάντια στις ανισότητες στον τομέα της υγείας. Η προώθηση της υγείας, η πρόληψη και οι νέοι οργανισμοί υγείας αποτελούν κλειδί για την ανάπτυξη καινοτόμων και αποτελεσματικών δράσεων. Το ερευνητικό πρόγραμμα AIR προσφέρει εξοπλισμό και ενημερωτικό υλικό σε συστήματα, πολιτικές και παρεμβάσεις υγείας, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στον περιορισμό των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στις περιοχές της Ευρώπης. Αυτά τα αποτελέσματα είναι μέρος της κατασκευής μιας ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων για τις δράσεις και τις πολιτικές που έχουν ως στόχο τον περιορισμό των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας, μέσω πρωτοβάθμιων καθεστώτων ιατρικής περίθαλψης. Αυτή η βάση δεδομένων θα πρέπει να βοηθήσει τους φορείς δράσης και λήψης αποφάσεων στην εφαρμογή νέων παρεμβάσεων ή στη βελτίωση των ήδη υπαρχουσών δράσεων στην επικράτειά τους. Solange Ménival, Αντιπρόεδρος στο Περιφερειακό συμβούλιο της Ακουιτανίας, υπεύθυνος για την Ιατρική, Κοινωνική και Υγειονομική Απασχόληση Rachid Salmi, επιστημονικός συντονιστής και Διευθυντής της Σχολής Δημόσιας υγείας του Μπορντό 3

4

5 Πίνακας περιεχομένων 1. Εξέταση παρεμβάσεων σε Περιφέρειες για την αντιμετώπιση της ανισότητας.7 2. Συνολική επισκόπηση.8 3. Ταυτοποίηση των παρεμβάσεων 9 4. Επιλογή και ανάλυση των παρεμβάσεων Πέντε χαρακτηριστικά παραδείγματα παρεμβάσεων Συνοπτική παρουσίαση των βασικών διαπιστώσεων Προτάσεις Τελικά συμπεράσματα και προοπτικές. 19 5

6

7 1. Εξέταση παρεμβάσεων σε Περιφέρειες για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων Το ερευνητικό πρόγραμμα AIR, Εξέταση παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων σε Περιφέρειες, στοχεύει στην παροχή στοιχείων στους φορείς χάραξης πολιτικής σχετικά με τις μεθόδους περιορισμού των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στα πρωτοβάθμια καθεστώτα ιατρικής περίθαλψης. Σήμερα, οι ανισότητες στον τομέα της υγείας αυξάνονται, επηρεάζοντας όλο και περισσότερο τους πληθυσμούς που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Το πρόβλημα του περιορισμού των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας αποτελεί πρόκληση για το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και προτεραιότητα για τα προγράμματα υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ερευνητικό πρόγραμμα AIR, Εξέταση παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων σε Περιφέρειες, ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2009 έχοντας έναν συγκεκριμένο στόχο: την παροχή βοήθειας σε Ευρωπαϊκούς, περιφερειακούς και τοπικούς φορείς χάραξης πολιτικής για την ανάπτυξη των πολιτικών τους σχετικά με την υγεία, έτσι ώστε να περιοριστούν οι ανισότητες στον τομέα της υγείας στα πρωτοβάθμια καθεστώτα ιατρικής περίθαλψης. Το πρόγραμμα AIR, για το οποίο θα είναι υπεύθυνο το Περιφερειακό Συμβούλιο της Ακουιτανίας, διεξήχθη σε πλαίσιο στενής συνεργασίας με τους εταίρους του δικτύου ENRICH και άλλους ειδικούς από διάφορα ιδρύματα υγείας και ερευνητικά κέντρα. 31 εταίροι από 15 ευρωπαϊκές χώρες εργάστηκαν συντονισμένα για να εντοπίσουν πρακτικές και πολιτικές που αναπτύσσονται για τον περιορισμό των ανισοτήτων στα πρωτοβάθμια καθεστώτα ιατρικής περίθαλψης σε περιφέρειες της Ευρώπης. Το πρόγραμμα AIR παρέχει παραδείγματα παρεμβάσεων που στοχεύουν στον περιορισμό των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στην πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη, λαμβάνοντας υπόψη την αποτελεσματικότητά τους, το κόστος και τον πληθυσμό-στόχο. Ωστόσο, παρέχει και προτάσεις σε φορείς λήψης αποφάσεων και σε άτομα που ασχολούνται επαγγελματικά με την υγεία. Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα συμβάλλουν σημαντικά στον περιορισμό των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας, στα πρωτοβάθμια καθεστώτα ιατρικής περίθαλψης στις περιφέρειες της Ευρώπης. 7

8 2. Συνολική επισκόπηση Το πρώτο βήμα του προγράμματος AIR ήταν μια συστηματική συνολική επισκόπηση των παρεμβάσεων που σχετίζονταν με τα πρωτοβάθμια καθεστώτα ιατρικής περίθαλψης και οι οποίες αξιολογήθηκαν με σκοπό τον περιορισμό των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας. 123 άρθρα που δημοσιεύτηκαν μετά το 2000 επιλέχθηκαν από το Medline, τις βάσεις δεδομένων της βιβλιοθήκης Cochrane, τις ιστοσελίδες των Health Policy Monitor και Determine, τις εκδόσεις του Nber και την αναφορά του προγράμματος Eurothine, εφόσον αναφέρονταν στην ποσοτική αξιολόγηση μιας παρέμβασης πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης σχετικά με κάποια διαδικασία στον τομέα της υγείας ή στις μετρήσεις αποτελεσμάτων ανάμεσα σε κοινωνικοοικονομικές ομάδες. Οι παρεμβάσεις πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης προσδιορίστηκαν ως συσχετιζόμενες είτε με τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης (π.χ. πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη και την πρόληψη από μια συνηθισμένη νόσο, μητρική φροντίδα.) είτε με οργανισμό (π.χ. πρώτη επαφή, πλήρης, συντονισμένη φροντίδα.). 107 παρεμβάσεις που πέρασαν από αξιολόγηση αναλύθηκαν για τη δημιουργία μιας τυπολογίας. Αναγνωρίστηκαν τρεις ευρείες κατηγορίες παρεμβάσεων: παρεμβάσεις προώθησης της υγείας σε επίπεδο κοινότητας, παρεμβάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της οικονομικής πρόσβασης στην ιατρική περίθαλψη μέσω της παροχής είτε δωρεάν ιατρικής περίθαλψης είτε δωρεάν ή επιδοτούμενης ασφάλισης υγείας, και παρεμβάσεις οργανισμών ιατρικής περίθαλψης. Σε γενικές γραμμές, το 74% των παρεμβάσεων είχαν αποτέλεσμα σχετικά με τον περιορισμό των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας, με συγκρίσιμα αποτελέσματα για κάθε τύπο παρέμβασης. Οι παρεμβάσεις πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης μπορούν να περιορίσουν αποτελεσματικά τις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες στον τομέα της υγείας. Η βελτίωση της οικονομικής πρόσβασης στην περίθαλψη αυξάνει τη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών υγείας και των αποτελεσμάτων στον τομέα της υγείας. Η καθολική πρόσβαση στην περίθαλψη θα πρέπει να ολοκληρωθεί με παρεμβάσεις για την προώθηση της υγείας, οι οποίες θα είναι προσαρμοσμένες στον εκάστοτε πολιτισμό και για τις οποίες θα είναι υπεύθυνοι εκπαιδευτές του ιδίου επαγγελματικού τομέα. Οι παρεμβάσεις τύπου «Ομπρέλα» μπορούν να παρέχουν ένα πλαίσιο εφαρμογής διάφορων παρεμβάσεων για την προώθηση της υγείας. Τέλος, οι παρεμβάσεις οργανισμών ιατρικής περίθαλψης, όπως η συλλογική εργασία ή η διαχείριση μιας νόσου, μπορούν να περιορίσουν αποτελεσματικά τις ανισότητες στον τομέα της υγείας. 8

9 3. Ταυτοποίηση των παρεμβάσεων Το δεύτερο βήμα του προγράμματος AIR ήταν η διεξαγωγή μίας έρευνας. Στόχος της έρευνας ήταν η συλλογή πληροφοριών σχετικά με όλες τις παρεμβάσεις που συμβάλλουν στον περιορισμό των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας μέσω του πρωτοβάθμιου καθεστώτος ιατρικής περίθαλψης σε περιφέρειες της ΕΕ ή μέσω πολιτικών που εφαρμόζονται σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Στα 47 ερωτηματολόγια που λήφθηκαν από 21 ευρωπαϊκές χώρες αναφέρθηκαν 90 διαφορετικές περιφερειακές παρεμβάσεις. Από τα ερωτηματολόγια αυτά, το ένα τρίτο απάντησε ότι οι παρεμβάσεις αποτελούν μέρος μιας εθνικής στρατηγικής που ασχολήθηκε αποκλειστικά με τον περιορισμό των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας, ενώ το 46% δήλωσε ότι η εθνική στρατηγική υγείας περιλαμβάνει τον περιορισμό των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας. Ένα τέταρτο των περιφερειών δήλωσαν ότι είναι εγγεγραμμένες σε μια ειδική περιφερειακή στρατηγική για τον περιορισμό των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας, ενώ το 67% δήλωσε ότι η περιφερειακή στρατηγική υγείας περιλαμβάνει τον περιορισμό των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας. Η εκπαίδευση, οι παρεμβάσεις που σχετίζονται με την ηλικία και οι παρεμβάσεις που στοχεύουν σε πληθυσμιακές ομάδες μειονεκτικής θέσης θεωρείται ότι συμβάλλουν στον περιορισμό των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας (78% των απαντήσεων). Όσον αφορά τις δράσεις που εφαρμόζονται στα πλαίσια των περιφερειακών στρατηγικών, η πρόληψη και η προώθηση της υγείας θεωρήθηκαν ως οι πιο αποτελεσματικές (99%). Ακολουθούν η οργάνωση της περίθαλψης (82%), η χρηματοδότηση (71%) και η πρόσβαση στην περίθαλψη (67%). Τα αποτελέσματα του πρώτου ερωτηματολογίου υπογράμμισαν την ύπαρξη μιας αυξανόμενης επίγνωσης, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας και μιας αυξανόμενης προθυμίας για λήψη μέτρων σε περιφερειακό επίπεδο. Επιπλέον θετικά αποτελέσματα της έρευνας ήταν η ισχυρή συνεργασία ανάμεσα σε διαφορετικούς τομείς (εκπαίδευση και κοινωνικές υπηρεσίες) και ο θετικός ρόλος της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ιδιαίτερα στην προώθηση της υγείας. Η συγκέντρωση 90 παρεμβάσεων για τον περιορισμό των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας σε περιφερειακό επίπεδο θα μπορούσε, επίσης, να αντιπροσωπεύσει μια καλή εικόνα των τοπικών και περιφερειακών πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων, που αντικατοπτρίζουν το ενδιαφέρον των κυβερνήσεων για δράση. Ωστόσο, η έρευνα υπογράμμισε και μια αδυναμία στην αξιολόγηση της επίδρασης που είχαν αυτές οι παρεμβάσεις στον περιορισμό των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας, καθώς και δυσκολίες στη δημιουργία μιας σαφούς και ολοκληρωμένης εικόνας των διάφορων στρατηγικών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και των αποτελεσμάτων τους. Ολοκληρώνοντας, οι φορείς χάραξης πολιτικής και οι ασκούντες αφενός και οι ερευνητές αφετέρου πρέπει να καλύψουν ένα πρώτο κενό μέσα στο σύστημα ιατρικής περίθαλψης, ανάμεσα στα στοιχεία, τη γνώση και την επίγνωση της ύπαρξης ανισοτήτων στον τομέα της υγείας. 9

10 4. Επιλογή και ανάλυση των παρεμβάσεων ο τρίτο στάδιο του προγράμματος ήταν η διεξαγωγή ενός δεύτερου ερωτηματολογίου. Σκοπός ήταν ο εμπλουτισμός των πληροφοριών Τγια τις παρεμβάσεις που εντοπίστηκαν στην πρώτη έρευνα, έτσι ώστε αυτές να μπορούν να αναλυθούν σε βάθος. Το εγχείρημα σε αυτό το στάδιο ήταν η αξιολόγησή τους από εκτιμητές, σύμφωνα με μια σειρά από κριτήρια τα οποία μετρούν, μεταξύ άλλων, την αποτελεσματικότητα και την ποιότητά τους, καθώς και η δημιουργία ενός καταλόγου «χαρακτηριστικών πρακτικών» και προτάσεων. Η έρευνα περιελάμβανε σχετικές πληροφορίες για τις παρεμβάσεις, τα χαρακτηριστικά των ομάδων στις οποίες στόχευαν οι παρεμβάσεις αυτές και τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των παρεμβάσεων. Απαιτούμενη ήταν η επιπλέον τεκμηρίωση. Οι ερωτήσεις ήταν έτσι σχεδιασμένες, ώστε να αξιολογήσουν τις παρεμβάσεις βάσει των ακόλουθων κριτηρίων: συνάφεια, καταλληλότητα, εφαρμογή, καινοτομία, διασφάλιση της ποιότητας, επάρκεια πόρων, αποτελεσματικότητα κατά τη διαδικασία, αποτελεσματικότητα όσον αφορά τις συνέπειες και ενσωμάτωση. Αναλύθηκε ένα σύνολο 46 παρεμβάσεων από 16 ευρωπαϊκές χώρες και 20 περιφέρειες. Εξετάστηκαν κυρίως παρεμβάσεις οι οποίες απευθύνονταν σε πληθυσμούς και των δύο φύλων και σε μη συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες (41%). Τα ποσοστά των πληθυσμών από αστικές περιοχές και περιοχές της υπαίθρου ήταν σχεδόν ίδια, ενώ τα στοιχεία που επιλέχθηκαν τις περισσότερες φορές για τον καθορισμό των στοχευμένων πληθυσμιακών ομάδων ήταν οι δυσμενείς κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και οι υποβαθμισμένες περιοχές. Μερικές από τις παρεμβάσεις είχαν ως στόχο να μειώσουν το κενό της ανισότητας μέσω της άσκησης επιρροής σε διαρθρωτικούς κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες. Οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης δεν συμμετείχαν απλώς, αλλά και αντιπροσώπευαν το περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσονται οι περισσότερες από τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη (74%). Μεταξύ άλλων, υπήρξε και σχετική συμμετοχή του τομέα της εκπαίδευσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, γινόταν μια ανάλυση πριν την εφαρμογή της παρέμβασης, για να προσδιοριστούν οι ανάγκες του πληθυσμού (87%). Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για το σχεδιασμό αυτών των ενεργειών και δραστηριοτήτων βασίστηκε συχνότερα σε ανεπίσημες μεθόδους συνολικής επισκόπησης και διαβουλεύσεις με ειδικούς παρά με αντίστοιχες επίσημες. Η έννοια της διεπιστημονικότητας έγινε κατανοητή μέσα σε πολύ στενά πλαίσια. Μόνο πέντε από τις σαράντα έξι παρεμβάσεις περιελάμβαναν έναν κοινωνικό επιστήμονα στην ομάδα τους (ανθρωπολόγο, κοινωνιολόγο, πολιτικό επιστήμονα) και μόνο μερικές άλλες περιελάμβαναν καθηγητές, οικονομολόγους, πολιτικούς, δημοσιογράφους και νομικούς. Οι ερωτηθέντες ανέφεραν καινοτομίες σε δύο τομείς: νέους τρόπους εργασίας και δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν ειδικά για την εκάστοτε παρέμβαση. Αναφέρθηκε ότι στο 80% των περιπτώσεων, υπήρξε εποπτεία των παρεμβάσεων. Ωστόσο, μόνο στις μισές από αυτές συντάχθηκε αναφορά που περιείχε λεπτομέρειες αυτής της εποπτείας. Σπάνια αναφέρθηκαν ανεπιθύμητες παρενέργειες που παρατηρήθηκαν κατά την εφαρμογή της παρέμβασης, συγκεκριμένα σε τρεις μόνο περιπτώσεις. Σχετικά με τις απροσδόκητες συνέπειες, σε έναν αριθμό περιπτώσεων αναφέρθηκε πως αυτές ήταν αυξημένες (10 παρεμβάσεις) και οι περισσότερες από αυτές ήταν θετικές. Τα τρία πιο σημαντικά μαθήματα που δόθηκαν ήταν η σημασία της συνεργασίας ανάμεσα στα ιδρύματα και τους οργανισμούς, η ανάμειξη και κινητοποίηση των επαγγελματιών, καθώς και η ακρόαση των αναγκών διαφορετικών ανθρώπων και ιδρυμάτων και η προσαρμογή στο εκάστοτε περιβάλλον. 10

11 5. Πέντε χαρακτηριστικά παραδείγματα παρεμβάσεων Αφού αναλύθηκαν οι παρεμβάσεις, καθεμία από αυτές αξιολογήθηκε από δύο διαφορετικούς εκτιμητές, οι οποίοι την βαθμολόγησαν βάσει των ήδη καθορισμένων κριτηρίων. Ως αποτέλεσμα της ανάλυσης και αξιολόγησης των παρεμβάσεων, επιλέχθηκαν πέντε χαρακτηριστικά παραδείγματα παρεμβάσεων για να παρουσιαστούν στην τελική διάσκεψη του προγράμματος στη Βουδαπέστη, στις 19 Απριλίου του Δίκτυο δράσης κατά των ναρκωτικών σε τοπική κοινότητα. Πιλοτικό πρόγραμμα στην Korcula. Dubrovnik-Neretva, Κομητεία. Κροατία. Πληθυσμός-στόχος Μαθητές ηλικίας 12 έως 18 ετών στο νησί της Korcula. Στόχοι Η μείωση της διάδοσης των ναρκωτικών μεταξύ νέων ανθρώπων. Δραστηριότητες Ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης και στρατηγικός σχεδιασμός. Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας - παιδείας, συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, εργαστήρια, συναντήσεις. Άλλες Υπηρεσίες Υγείας ειδικής μεταχείρισης για τους τοξικομανείς - ανοιχτά νέα συμβουλευτικά κέντρα: εξειδικευμένος γιατρός για θεραπεία αποκατάστασης, προώθηση στα μέσα ενημέρωσης (εκπομπές, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, δημόσια συζήτηση, επισκέψεις από πρώην εξαρτημένους από ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ κλπ). Σχολεία: διαλέξεις, εργαστήρια, ομάδες εστίασης, εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις για παιδιά, εκθέσεις και δημόσιες συζητήσεις για τους γονείς. Τοπική κοινότητα: Ίδρυση ΟΕΝ (Ομάδα Εργασίας για τα Ναρκωτικά), εκπαίδευση μέσα από διαλέξεις και εργαστήρια, περιοδικές συσκέψεις, συμμετοχή στο προγραμματισμό και την παρουσίαση των δραστηριοτήτων, συναντήσεις με πολιτικούς αρχηγούς της τοπικής και εθνικής διοίκησης, έλεγχος πώλησης αλκοόλ σε παιδιά και νέους κάτω των 18 ετών. έλεγχος διακίνησης ναρκωτικών, έλεγχος ανηλίκων που διανυκτερεύουν έξω χωρίς γονικό έλεγχο. Αξιολόγηση. Επικοινωνία Ινστιτούτο δημόσιας υγείας. Κομητεία Dubrovnik-Neretva 11

12 Παρεμβάσεις για τη διακοπή του καπνίσματος από άτομα με διανοητικές ασθένειες ή φυλακισμένους. Ανδαλουσία. Ισπανία. Πληθυσμός-στόχος Άτομα που κρατούνται σε σωφρονιστικά ιδρύματα, άτομα με σοβαρές διανοητικές διαταραχές σε άσυλα/ανάδοχες οικογένειες, θεραπευτικές κοινότητες, μεγάλου και μεσαίου μεγέθους εξωτερικά ιατρεία και νοσοκομειακές μονάδες. Στόχοι Η τυποποίηση της θεραπείας κατά του καπνίσματος για συνεταιρισμούς, σε σημεία όπου επικρατεί ανισότητα, καθώς και ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός συγκεκριμένου μοντέλου παρέμβασης για τη διακοπή του καπνίσματος από κρατούμενους και άτομα με σοβαρές διανοητικές διαταραχές. Δραστηριότητες 1. Συμφωνία σύμπραξης με τους διευθυντές των ιδρυμάτων. 2. Ανάλυση της κατάστασης: έρευνα κατανάλωσης καπνού. 3. Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των υπευθύνων, των επαγγελματιών και των ατόμων που είναι έγκλειστα σε ιδρύματα, σχετικά με τα προβλήματα που προκαλεί η χρήση του καπνού και ο καπνός στον περιβάλλοντα χώρο, παροχή βοήθειας για τη διακοπή του καπνίσματος. 4. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους επαγγελματίες που συμμετέχουν. 5. Οργάνωση υπηρεσιών διακοπής του καπνίσματος για όλους τους συμμετέχοντες. 6. Αξιολόγηση. Επικοινωνία Secretaria General de Salud Publica 12

13 Πρόληψη και έλεγχος για το HIV/AIDS. Algarve. Πορτογαλία. Πληθυσμός-στόχος Σεξουαλικές μειονότητες, φυλακισμένοι, εργαζόμενοι του σεξ. Στόχοι Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων πρόληψης και παροχής συμβουλών και ο έγκαιρος εντοπισμός της μόλυνσης από τον ιό HIV στις πιο ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες με δυσκολίες πρόσβασης σε επίσημες υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης, αλλά και γενικότερα ανάμεσα στον πληθυσμό, χρησιμοποιώντας για τον στόχο αυτό τις εγκαταστάσεις των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων και/ή κινητές μονάδες. Στόχοι: η προώθηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ορολογική κατάσταση της μόλυνσης από τον HIV, με την εγγύηση ότι θα υπάρξει έγκαιρη αναφορά στην ειδική μονάδα παροχής συμβουλών του νοσοκομείου, όταν αυτό καταστεί αναγκαίο. Επίσης, άλλοι στόχοι είναι η πρόληψη της μετάδοσης της μόλυνσης από τον HIV και η συμβολή στην προσπάθεια κοινωνικής αποδοχής των μολυσμένων ατόμων. Δραστηριότητες Υπάρχει ένα Κέντρο (CAD), το οποίο παρέχει ανώνυμα, δωρεάν και εμπιστευτικά συμβουλές και εξετάσεις για τον εντοπισμό της μόλυνσης. Το CAD δρα ως στήριγμα στη διεξαγωγή δραστηριοτήτων στην κοινότητα, εγγυώμενο τη συνεχή εκπαίδευση και την τεχνική υποστήριξη στους επαγγελματίες των διαφόρων ομάδων και παρέχοντας γρήγορες εξετάσεις (fast test) και υλικό. Παράλληλα με τη χρήση κινητών μονάδων ή των δικών τους εγκαταστάσεων, παρέχονται τα ακόλουθα: δραστηριότητες παροχής συμβουλών, εντοπισμός (fast test), διανομή ενημερωτικών υλικών και προφυλακτικών, μέσα σε ένα οργανωμένο χρονοδιάγραμμα και σε συνεργασία με ιδρύματα και ΜΚΟ: σε Φυλακές, ανάμεσα σε εργαζομένους του σεξ (στο δρόμο και σε διαμερίσματα) και μετανάστες (σε περιοχές όπου κατοικούν ή κοινωνικοποιούνται συχνά), σε πανεπιστήμια, εμπορικά κέντρα, κέντρα ιατρικής περίθαλψης. Αυτές οι δραστηριότητες ενισχύονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS και είναι ενσωματωμένες σε ενημερωτικές εκστρατείες. Παράγεται διδακτικό και ενημερωτικό υλικό. Επικοινωνία Περιφερειακή Διοίκηση υγείας στο Algarve 13

14 Περιφερειακό Πρόγραμμα διατροφής και υγείας για παιδιά και εφήβους. Ακουιτανία. Γαλλία. Πληθυσμός-στόχος Παιδιά κάτω των 18 ετών στην Ακουιτανία, στο εκπαιδευτικό, οικογενειακό και ιατρικό περιβάλλον. Στόχοι Γενικοί στόχοι: διακοπή της συνεχόμενα αυξανόμενης εμφάνισης υπέρβαρων παιδιών, αύξηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών και προώθηση της φυσικής άσκησης. Συγκεκριμένοι στόχοι: βελτιστοποίηση του έγκαιρου εντοπισμού των υπέρβαρων παιδιών, βελτίωση του εφοδιασμού σε τρόφιμα, εφαρμογή εκπαιδευτικών δράσεων σε σχολεία σε σχέση με θέματα υγείας. Δραστηριότητες Εκπαιδευτικές δράσεις σε σχέση με θέματα υγείας που απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους (σε νέους ανθρώπους). Εκπαίδευση των καθηγητών και του προσωπικού στα σχολικά κυλικεία. Δράσεις ευαισθητοποίησης/ενημέρωσης για ιατρικό προσωπικό στα ιδρύματα Εθνικής εκπαίδευσης (νοσοκόμοι και σχολικοί ιατροί) σχετικά με τη σημασία του έγκαιρου εντοπισμού των υπέρβαρων ή παχύσαρκων παιδιών. Εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες σχετικά με τη χρήση επικυρωμένων και κοινών εργαλείων διαλογής. Δράσεις/εκπαίδευση με σκοπό την ευαισθητοποίηση τοπικών και εδαφικών αρχών για τη σημασία της βελτίωσης του φαγητού που προσφέρεται στα κυλικεία. Δράσεις ευαισθητοποίησης για το ευρύ κοινό. Επικοινωνία Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και Σχολή Δημόσιας υγείας στο Μπορντό, Répop 14

15 Σχέδιο προώθησης της υγείας «santé» στην επαρχία Ενό. Βέλγιο. Πληθυσμός-στόχος Το σύνολο του πληθυσμού της επαρχίας Ενό. Στόχοι Προσβάσιμες δράσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες όλων των πολιτών με σκοπό τον περιορισμό των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας, ανάμεσα σε έναν πληθυσμό με υψηλό ποσοστό χρόνιων καταστάσεων και μέσω της συνεργασίας με εταίρους από άλλους τομείς και της διαμόρφωσης των πιο ιδανικών συνθηκών για την υγεία.τέλος, άλλος ένας στόχος είναι η συνέχιση της προσπάθειας για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και την κινητοποίηση της κοινωνίας. Δραστηριότητες Έχουν προγραμματιστεί 105 δραστηριότητες, όπως ενημέρωση σχετικά με την υγεία και εποπτεία, κοινωνική κινητοποίηση, συνέχιση τοπικών προγραμμάτων, κατάρτιση, εκπαίδευση σχετικά με θέματα υγείας, παραγωγή υλικού (φυλλάδια, εκθέσεις, συντονισμός ομάδων/group animation), δικτύωση, μέσα μαζικής ενημέρωσης, επικοινωνίες, άσκηση πολιτικής πίεσης. Επικοινωνία Observatoire de la Santé du Hainaut 15

16 6. Συνοπτική παρουσίαση των βασικών διαπιστώσεων του προγράμματος AIR ο πρόγραμμα AIR επικεντρώθηκε στις παρεμβάσεις που είχαν ως στόχο να περιορίσουν τις ανισότητες σε καθεστώτα πρωτοβάθμιας Τιατρικής περίθαλψης σε περιφέρειες, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι πολλές δράσεις πρόληψης και προώθησης της υγείας μπορούν να εφαρμοστούν σε περιφερειακό επίπεδο μέσω παροχέων πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Πράγματι, οι κεντρικές αξίες της πρωτοβάθμιας περίθαλψης στοχεύουν στην επίτευξη ισότιμης πρόσβασης στην περίθαλψη, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες, και έτσι, σαφώς συμπεριλαμβάνουν το στόχο του περιορισμού των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας. Από τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο, οι χώρες της Ευρώπης έχουν επιτύχει αυτόν τον στόχο με ποικίλα μέσα, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται η καθολική πρόσβαση στην περίθαλψη και η ανταπόκριση στις βασικές ανάγκες των πληθυσμών. Παράλληλα με την αυξανόμενη επίγνωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας, πολλές εθνικές, περιφερειακές και τοπικές πολιτικές υγείας περιλαμβάνουν στόχους για τη μείωση των ανισοτήτων αυτών. Οι περισσότερες περιφέρειες τονίζουν ότι η προώθηση της υγείας και οι παρεμβάσεις που στοχεύουν σε μειονεκτούσες ομάδες αποτελούν προτεραιότητα. Ωστόσο, παρατηρείται περιορισμένος συντονισμός και ενσωμάτωση των στρατηγικών ανάμεσα στο εθνικό και το περιφερειακό επίπεδο. Επιπλέον, οι προτεραιότητες συχνά παραμένουν στο επίπεδο των καλών προθέσεων και δεν μεταφράζονται πάντα με σαφήνεια σε συγκεκριμένα προγράμματα. Οι πολιτικές και οι παρεμβάσεις αξιολογούνται σπάνια. Οι περισσότερες από τις παρεμβάσεις είναι τοπικές, κάτι που εγείρει το θέμα του πώς θα ανέβει η κλίμακα των παρεμβάσεων, έτσι ώστε αυτές να αφορούν όλες τις πληθυσμιακές ομάδες που αντιμετωπίζουν το στοχευμένο πρόβλημα. Αξιολόγηση των παρεμβάσεων και έρευνα σχετικά με τον περιορισμό των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας Οι περισσότερες από τις επιστημονικές δημοσιεύσεις με αναφορές σε παρεμβάσεις που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στο χώρο της πρωτοβάθμιας περίθαλψης είναι από τις ΗΠΑ. Ελάχιστες είναι από την Ευρώπη. Από τις δημοσιευμένες εμπειρίες και παρεμβάσεις που εντοπίστηκαν στις έρευνες του προγράμματος AIR, ελάχιστες θίγουν τον ρόλο των παροχέων ιατρικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της γεωγραφικής τους κατανομής και της επίδρασής της στις ανισότητες στον τομέα της υγείας. Ελάχιστες παρεμβάσεις που εντοπίστηκαν στις έρευνες του προγράμματος AIR περιλαμβάνουν ουσιαστικά πλήρως ανεπτυγμένες και επιστημονικώς καταγεγραμμένες διαδικασίες εποπτείας και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένης της διάδοσης των αποτελεσμάτων. Πολύ συχνά, οι ήδη υπάρχουσες ή προγραμματισμένες αξιολογήσεις δεν βασίζονται ξεκάθαρα σε επίσημες και μεθοδικές προσεγγίσεις και σπάνια αξιολογούν την επίδραση της εκάστοτε παρέμβασης. 16

17 Γνώσεις σχετικά με τις αποτελεσματικές παρεμβάσεις, τους συμβαλλόμενους παράγοντες και τα εμπόδια Παρά το γεγονός ότι το φύλο αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς άξονες ανισότητας στις περισσότερες κοινωνίες, δίνεται ελάχιστη σημασία στις ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων σε εντοπισμένες παρεμβάσεις. Οι παρεμβάσεις για την προώθηση της υγείας που επικεντρώνονται σε ανισότητες στον τομέα της υγείας μπορούν να είναι αποτελεσματικές, με την προϋπόθεση ότι τα μέλη των στοχευμένων κοινωνιών συμμετέχουν ουσιαστικά για να διασφαλίσουν ότι οι παρεμβάσεις είναι πολιτισμικά προσαρμοσμένες και ότι σε αυτές διαμεσολαβούν άτομα της κοινότητας. Η διαχείριση των ασθενειών και η περίθαλψη που έχει επιτευχθεί δεν φαίνεται να έχουν κάποια επίδραση στις ανισότητες στον τομέα της υγείας. Οι οικονομικές παρεμβάσεις που έχουν ως στόχο να διευκολύνουν την πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη μπορούν να περιορίσουν τις ανισότητες στο επίπεδο της πρόσβασης, ωστόσο δεν έχουν αποδεδειγμένα αποτελέσματα σε παράγοντες κινδύνου. Επίσης, η ποιότητα της περίθαλψης που παρέχεται μπορεί να μην είναι ίδια για τους ανθρώπους στους οποίους στοχεύουν αυτές οι παρεμβάσεις. Ελάχιστες πολιτικές συνδέουν τις παρεμβάσεις που στοχεύουν συγκεκριμένα στις ανισότητες στον τομέα της υγείας με γενικές δράσεις οι οποίες στοχεύουν σε διαρθρωτικούς κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες, όπως είναι η στέγαση, η πρόσληψη ή το εισόδημα. Οι πιο χαρακτηριστικές και καινοτόμες παρεμβάσεις είναι αυτές στις οποίες φορείς σχετικών οργανισμών, τομέων ή ρυθμίσεων, που δεν είναι συνηθισμένοι να δουλεύουν σε ομάδες, συνεργάζονται από την έναρξη των παρεμβάσεων αυτών. Η πολυεπιστημονική και πολυτομεακή συνεργασία αποτελεί ακόμη έναν συμβαλλόμενο παράγοντα-κλειδί, η συμμετοχή όμως των τομέων σε άλλους χώρους εκτός της υγείας είναι σπάνια. Οι ιατροί που ανήκουν στην πρωτοβάθμια περίθαλψη συμμετέχουν σπάνια στις εντοπισμένες παρεμβάσεις. Οι περισσότερες παρεμβάσεις δείχνουν ότι οι στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες συμμετέχουν στην αξιολόγηση των αναγκών, έτσι ώστε να διευκολυνθεί ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση της κάθε παρέμβασης. Ωστόσο, πολλές παρεμβάσεις δεν δίνουν στους τελικούς δικαιούχους τη δυνατότητα ανάμειξης. Πολλές παρεμβάσεις δεν κάνουν χρήση επίσημων μεθόδων για να πραγματοποιηθεί αυτή η αξιολόγηση των αναγκών. Τα πιο σημαντικά εμπόδια που έχουν εντοπιστεί είναι η έλλειψη ανθρώπινων, τεχνικών και οικονομικών πόρων, η διστακτικότητα των ιδρυμάτων και των επαγγελματιών και η αποτυχία να ληφθούν υπόψη τα πολιτισμικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των στοχευμένων πληθυσμιακών ομάδων. Οι εντοπισμένοι συμβαλλόμενοι παράγοντες-κλειδιά είναι η συμμετοχή πολιτισμικών και γλωσσικών διαμεσολαβητών, καθώς και εκπαιδευτικών, κοινωνικοοικονομικών και ερευνητικών παραγόντων. Οι στήριξη που παρέχεται από τον πολιτικό χώρο και τα ιδρύματα είναι ακόμη ένας σημαντικός συμβαλλόμενος παράγοντας. 17

18 7. Προτάσεις Επειδή οι περισσότεροι από τους παράγοντες υγείας και ανισότητας στον τομέα της υγείας δεν προέρχονται από τον χώρο της υγείας αλλά έχουν κοινωνικοοικονομικές βάσεις, η προσέγγιση της «υγείας σε όλες τις πολιτικές» (HIAP) είναι υψίστης σημασίας για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων. Οι πολιτικές και οι παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών οργάνων, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες των πληθυσμιακών ομάδων μειονεκτικής θέσης και δεν θα πρέπει να επικεντρώνονται αποκλειστικά στην πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη ή στην προώθηση της υγείας. Οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές πολιτικές για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας θα πρέπει να περιλαμβάνουν συγκεκριμένες προσεγγίσεις, όπως επισκέψεις επικουρίας, πολιτισμικά προσαρμοσμένους διαμεσολαβητές, καθώς και ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των φορέων, έτσι ώστε να στοχεύσουν καλύτερα στις πληθυσμιακές ομάδες μέσω της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Οι παρεμβάσεις που έχουν ως στόχο τον περιορισμό των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας θα πρέπει πάντοτε να βασίζονται σε μια λεπτομερή αξιολόγηση των αναγκών. Αυτή η αξιολόγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει αντιπροσώπους από την εκάστοτε στοχευμένη πληθυσμιακή ομάδα, για να συμβάλει στην προσαρμογή του περιεχομένου και των μέσων της παρέμβασης στα συγκεκριμένα πολιτισμικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Όλοι οι σχετιζόμενοι φορείς, οργανισμοί, τομείς και ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων των επιστημόνων που κάνουν τις αξιολογήσεις, θα πρέπει να συμμετέχουν στις παρεμβάσεις από την αρχή. Ο προγραμματισμός μιας παρέμβασης θα πρέπει να βασίζεται σε μια λεπτομερή και ρεαλιστική εκτίμηση των πόρων που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων. Οι πόροι θα πρέπει επίσης να καλύπτουν τις δαπάνες ενός κατάλληλου σχεδίου εποπτείας και αξιολόγησης. Ο περιορισμός του πεδίου αντιμετώπισης των περιορισμένων διαθέσιμων πόρων από μία παρέμβαση μπορεί να εντείνει τις ανισότητες και τη σπατάλη των πόρων, σε περίπτωση που οι στόχοι δεν μπορούν να επιτευχθούν. Καθώς οι πόροι είναι σε γενικές γραμμές περιορισμένοι, θα ήταν συνετή η επικέντρωση σε παρεμβάσεις που φαίνονται επιστημονικά αποτελεσματικές ή η ανάπτυξη πειραματισμού σε νέες παρεμβάσεις. Πιστεύουμε πως η έλλειψη συγκεκριμένων αποδείξεων δεν θα πρέπει να απειλεί την ιδέα μιας τοπικής δράσης σε καθεστώτα πρωτοβάθμιας περίθαλψης, αλλά αντιθέτως θα πρέπει να οδηγεί σε μεγαλύτερο πειραματισμό. Η μετάφραση της πολιτικής βούλησης, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από εθνικές ή περιφερειακές πολιτικές, σε επαρκείς πόρους για την επίτευξη στόχων, αποτελεί ευθύνη των φορέων λήψης πολιτικών αποφάσεων και του δημόσιου τομέα. Θα πρέπει να αναζητηθούν πρόσθετοι πόροι από άλλους τομείς, αλλά η ηγεσία θα πρέπει να παραμείνει στον δημόσιο τομέα. Οι πολιτικοί και οι φορείς χάραξης πολιτικής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο θα πρέπει να έχουν επίγνωση των αργών και ταπεινών αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων, καθώς και του χρόνου που απαιτείται για να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση. Συνήθως, οι παρεμβάσεις εξελίσσονται σταδιακά και θα πρέπει να προστατεύονται από βραχυπρόθεσμες προσδοκίες και πολύ σύντομα πολιτικά προγράμματα. Δεδομένου του αυξανόμενου βάρους των χρόνιων νοσημάτων και των κινδύνων που σχετίζονται με τις συμπεριφορές, είναι πράγματι επείγουσα η ανάγκη για περισσότερη έρευνα σχετικά με τον ρόλο και την αποτελεσματικότητα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στην Ευρώπη. Ωστόσο, η αντιμετώπιση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στην Ευρώπη θα χρειαστεί να διαθέσει συγκεκριμένους πόρους για τη δημιουργία ικανοτήτων, έτσι ώστε τα κράτη μέλη, οι περιφέρειες και οι τοπικοί φορείς να αναπτύξουν, να εφαρμόσουν και να αξιολογήσουν καλύτερα τις παρεμβάσεις. Θα πρέπει επίσης να παροτρύνουμε τους φορείς να διαδίδουν καλύτερα τις πληροφορίες σχετικά με τις παρεμβάσεις αλλά και τα αποτελέσματα των αξιολογήσεών τους. 18

19 Γενικό συμπέρασμα Οι περισσότερες αξίες της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, όπως ορίζεται από τη διακήρυξη της Άλμα-Άτα (1978) και την αναφορά του ΠΟΥ (2008), περιλαμβάνουν ξεχωριστά τον στόχο για τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας. Σήμερα, στο παρόν περιβάλλον της οικονομικής κρίσης και των μειώσεων στον προϋπολογισμό για την υγεία, η καθολική κάλυψη και πρόσβαση στα καθεστώτα πρωτοβάθμιας περίθαλψης θα αποτελέσουν, περισσότερο από ποτέ, κλειδί για τον περιορισμό της αύξησης των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας. Ωστόσο, η μείωση των περιττών εισαγωγών στα νοσοκομεία, η δωρεάν περίθαλψη, η χαμηλότερη οικονομική συμμετοχή και η γεωγραφική πρόσβαση στις υπηρεσίες σε καθεστώς πρωτοβάθμιας περίθαλψης θα πρέπει να ελέγχονται από την πολιτική βούληση, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Οι φορείς λήψης πολιτικών αποφάσεων έχουν ηθική υποχρέωση να ασχοληθούν με τα θέματα υγείας (ανεξάρτητα από τον τομέα δικαιοδοσίας τους: οικονομικό, περιβαλλοντικό, εκπαιδευτικό, κοινωνικό.) και θα πρέπει επίσης να αναλάβουν δράση για την αποτροπή της επιδείνωσης των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας. 19

20 Οι εταίροι CRA: Council Regional of Aquitaine (Περιφερειακό Συμβούλιο Ακουιτανίας), Γαλλία. IRDES: Institut de recherche et de documentation en économie de la santé, Γαλλία. MeS: Scuola Superiore Sant Anna di Pisa, Ιταλία. EASP: Escuela Andaluza de Salud Pública (Σχολή Δημόσιας υγείας, Ανδαλουσία). HS: Hainaut Santé, Βέλγιο. DEKUT: Dekut Debreceni Kutatasfejlesztesi Debrecen, Ουγγαρία. UVSB2: Université Bordeaux Segalen / ISPED: Institut de Santé Publique, d Epidémiologie et de Développement, Γαλλία. DPHEM: Department of Health Nottingham/NHS (Τμήμα Υγείας του Νότιγχαμ) East Middlands, Ηνωμένο Βασίλειο. UCY: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος. ResearchLink: ResearchLink sprl, Βέλγιο. DUNEA: Dubrovnik Neretva County Regional Development Agency (Υπηρεσία Περιφερειακής ανάπτυξης, Κομητεία Dubrovnik Neretva), Κροατία. PEHRG: Poverty, Equity and Health Research Group (Ερευνητική ομάδα για τη φτώχεια, την ισότητα και την υγεία) - Πανεπιστήμιο της Περούτζια - Terni, Ιταλία. URIT: Περιφέρεια της Ουμβρίας, Περούτζια, Ιταλία. RT: Περιφέρεια της Τοσκάνης, Φλωρεντία, Ιταλία. GEORAMA: Georama ΜΚΟ, Ελλάδα. Οι συνεργαζόμενοι φορείς Συμβούλιο της Κομητείας του Gävleborg, Σουηδία. EUPHA: European Public Health Association (Ευρωπαϊκός Σύλλογος δημόσιας υγείας), Κάτω Χώρες. ARS Aquitaine: Agence Régionale de Santé d Aquitaine, Γαλλία. Lincolnshire Primary Care Trust (Ίδρυμα πρωτοβάθμιας περίθαλψης Lincolnshire), Αγγλία. SAS: Servicio Andaluz de Salud, Ισπανία. URPS: Union Régionale des Professionnels de Santé d Aquitaine, Γαλλία. Leicestershire County and Rutland PCT (Ίδρυμα πρωτοβάθμιας περίθαλψης, Κομητείες Leicestershire και Rutland), Αγγλία. Συμβούλιο της Κομητείας του Leicester, Αγγλία. Πανεπιστήμιο του Debrecen, Ουγγαρία. MS-LSA: Ministry of Health and Social Affairs (Υπουργείο υγείας και κοινωνικών υποθέσεων), Σαξονία-Άνχαλτ, Γερμανία. UOMS: University of Applied Sciences Magdebourg-Stendal (Πανεπιστήμιο εφαρμοσμένων επιστημών Magdebourg-Stendal), Γερμανία. CSJA: Consejeria de Salud Junta de Andalucia, Ισπανία. RUBSI: Research center in behaviour and social issues (Ερευνητική μονάδα για κοινωνικά θέματα και θέματα συμπεριφοράς), Κύπρος. JPII: Νοσοκομείο John Paul II στην Κρακοβία, Πολωνία. MSP: Ministry for Social Policy - Health, Elderly, Community Care (Υπουργείο κοινωνικής πολιτικής - Ιατρική και κοινωνική περίθαλψη και περίθαλψη ηλικιωμένων), Μάλτα. ARS Algarve: Administração Regional de Saúde do Algarve- IP, Πορτογαλία. Περαιτέρω πληροφορίες: Solange MENIVAL, Υποδιευθυντής στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Ακουιτανίας, υπεύθυνος για την Ιατρική, Κοινωνική και Υγειονομική Απασχόληση Ewelina PIZNAL:

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας

Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας Παρουσίαση έκδοσης Yearbook 2014-2015 The Power of Collaboration Τρίτη 7 Ιουλίου Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας Αθηνά Λινού, MD, MPH, PhD Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Υγιεινής,

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αν και η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας εθεωρείτο στο παρελθόν, ως κοινωνικό αγαθό, σήµερα βασίζεται σε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια και στην ύπαρξη ασφάλισης. Είναι λοιπόν φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) είναι μια μεταβολική διαταραχή και αποτελεί ένα από τα συχνότερα χρόνια νοσήματα και μια από τις σημαντικότερες αιτίες πρόωρης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE

Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE M-CARE Κατάρτιση μέσω φορητών συσκευών για φροντιστές ατόμων με αναπηρία και ηλικιωμένων Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE Πακέτο εργασίας WP2 Τίτλος π. εργασίας Έρευνα και Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην έρευνα χρησιµοποίησης υπηρεσιών υγείας χρησιµοποιούνται επιδηµιολογικές, κοινωνιολογικές, οικονοµετρικές, καθώς και καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Σύμπραξη και Εφαρμογή

Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Σύμπραξη και Εφαρμογή Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη Σύμπραξη και Εφαρμογή Σωτήρης Θεμιστοκλέους sotiris.t@cardet.org www.cardet.org www.developmenteducation.org Διεθνές ανεξάρτητο, μη-κερδοσκοπικό, μη-κυβερνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας: Συνεργασίες και κοινές δράσεις

Η θέση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας: Συνεργασίες και κοινές δράσεις Η θέση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας: Συνεργασίες και κοινές δράσεις Παναγιώτης Βίγλας, Οδοντίατρος, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης

Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης Διεθνές Έτος Νεολαίας 12 Αυγούστου 2010 11 Αυγούστου 2011 Διάλογος και Αλληλοκατανόηση Ηνωμένα Έθνη

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή Υγείας. Προγράμματα άσκησης

Προαγωγή Υγείας. Προγράμματα άσκησης Προαγωγή Υγείας Προγράμματα άσκησης Σύσταση 13: Συστήνεται οι Γενικοί Ιατροί, άλλοι Ιατροί, καθώς και επαγγελματίες υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας να ενθαρρύνουν τους ασθενείς με κατάθλιψη (κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική του Τμήματος της περιόδου 2012-2017 1.1 Η υφιστάμενη στρατηγική έρευνας στο πεδίο της Υγείας -

Η Ερευνητική Στρατηγική του Τμήματος της περιόδου 2012-2017 1.1 Η υφιστάμενη στρατηγική έρευνας στο πεδίο της Υγείας  - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Ερευνητιική Στρατηγιική του Τμήματος της περιιόδου 2012-2017 Η Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Δημήτρης Χατζαντώνης Δρ. Οικονομικής των Επιχειρήσεων Δ/ντής Τομέα Επιχειρηματικότητας ΣΕΒ Ηράκλειο 27/11/14 Περιεχόμενο της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμια με Κλάδους Διατροφολογίας Διαιτολογίας

Πανεπιστήμια με Κλάδους Διατροφολογίας Διαιτολογίας Πανεπιστήμια με Κλάδους Διατροφολογίας Διαιτολογίας Ερευνητική Εργασία B 3 2 ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης Εμμανουέλλα Στρογγύλη-Τσιότσου Λάζαρος Τράικος Ελένη Φαρμάκη Η Διαιτολογία Η Διαιτολογία είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή European Commission Enterprise publication ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, 104 32 ΑΘΗΝΑ Tel: 210 520 5200 Fax: 210 520 5201. Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας

Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, 104 32 ΑΘΗΝΑ Tel: 210 520 5200 Fax: 210 520 5201. Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, 104 32 ΑΘΗΝΑ Tel: 210 520 5200 Fax: 210 520 5201 www.praksis.gr info@praksis.gr Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας Η εμπειρία μας Η PRAKSIS είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση»

Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση» Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση» Άστρος Αρκαδίας 30/11/2012 Εισηγήτριες: Βασιλική Λάτση Άννα Κοδέλλα Παρουσίαση Σχεδίου Το Σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές

Διαβάστε περισσότερα

www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη

www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη Τι συμβαίνει από εδώ και πέρα Το αμέσως επόμενο βήμα της έρευνας 50+ στην Ευρώπη είναι η προσθήκη, στην υπάρχουσα βάση δεδομένων, πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

MEDEEA και ENERMED Αποτελέσματα

MEDEEA και ENERMED Αποτελέσματα Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο MED ON the MoVE 16 Οκτωβρίου 2014, Θεσσαλονίκη MEDEEA και ENERMED Αποτελέσματα Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο Δρ. Ν. Ζωγραφάκης Διευθυντής Πρόγραμμα ENERMED «Ανανεώσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Άσθμα. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Άσθμα. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Άσθμα Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον:

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον: Ημερίδα με θέμα: Η κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα Τετάρτη 18 Μαρτίου Civitel Hotel Μαρούσι. ώρα 10:00 π.μ. Οργάνωση: ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Εισήγηση με Θέμα: Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 15-07-2012 Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου) Κατά τα τελευταία χρόνια, το θέμα της κακοποίησης και αμέλειας κατά της ευάλωτης ομάδας των ηλικιωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας istockphoto Περιεχόμενα Οι υπηρεσίες μας εν συντομία... 2 Δημιουργία μιας βάσης γνώσεων για τις περιφέρειες σύγκλισης της Ευρώπης...

Διαβάστε περισσότερα

--- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ---

--- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ --- Πανευρωπαϊκή e-learning έκθεση Αναγνώρισης --- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ --- SMEs & e-learning (SMEELEARN) PROJECT ERASMUS+ KA2 [2014-1-UK01-KA202-001610] http://www.sme-elearning.net Σεπτέμβριος 2015 Η υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

WIDER Green Growing of SMEs:

WIDER Green Growing of SMEs: WIDER Green Growing of SMEs: Πράσινη Ανάπτυξη των ΜΜΕ: Καινοτομία και Ανάπτυξη στον Τομέα της Ενέργειας στην Περιοχή της Μεσογείου Μαρία Τσαρμποπούλου Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ, Δρ. Βιβλιοθηκονομίας Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΑΘΗΝΑ 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ;

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΩΘΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ; ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Ταχ. Δ/νση : Καισαρείας 13 & Αλεξανδρουπόλεως, 11527 Τηλέφωνο : 210 7770 697 Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012 FAX : 210 7770 771 Αριθμ. Πρωτ.: 85 E-mail: info@hhf-greece.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Συνεργάτης ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ Νοσηλευτικής ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον Τομέας Υγείας Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Τριτοβάθμια Περίθαλψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Το.πρόγραμμα.του.ΣΥΡΙΖΑ

Το.πρόγραμμα.του.ΣΥΡΙΖΑ j τηναναθεώρησητουπλαισίουαναδοχήςκαιυιοθεσίαςανηλίκων, j την κατάθεση νόμουjπλαισίου/ομπρέλα για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως προέλευσης,ηλικίας,φύλου,φυσικής,νοητικήςκαιψυχικήςκατάστασης, j τηδημιουργίαπλαισίουαναδοχήςηλικιωμένων,

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα συμμόρφωσης στη θεραπευτικη αγωγη

Ζητήματα συμμόρφωσης στη θεραπευτικη αγωγη Ζητήματα συμμόρφωσης στη θεραπευτικη αγωγη 3 η Πανελλήνια Συνάντηση Συλλόγων Ατόμων και Γονέων Παιδιών με Ρευματικές παθήσεις Αθήνα 3-4 Οκτωβρίου 2014 Κατερίνα Κουτσογιάννη Πρόεδρος Σ Ρ Κ Ορισμός Ως "συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιάριο υγείας ανασφάλιστων

Βιβλιάριο υγείας ανασφάλιστων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ (Σεπτέμβριος 2013) Βιβλιάριο υγείας ανασφάλιστων 1. Έλληνες 2. Ομογενείς 3. Ανιθαγενείς 4. Υπήκοοι Κρατών Μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Αυστρία

Διαβάστε περισσότερα

«Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στην Υγεία»

«Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στην Υγεία» ΗΜΕΡΙΔΑ: «Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στο Περιβάλλον και την Υγεία. Ενσωμάτωση Γνώσης και Εφαρμογή πολιτικών προσαρμογής στην Τοπική αυτοδιοίκηση» «Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στην Υγεία» ΠΕΜΠΤΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» 2015 Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (50%) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (50%) Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εξαρτησιογόνες Ουσίες ( καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά )

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εξαρτησιογόνες Ουσίες ( καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά ) ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εξαρτησιογόνες Ουσίες ( καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά ) Ασθένειες: AIDS, ηπατίτιδα Β, Μεσογειακή αναιμία, καρδιαγγειακά νοσήματα, ασθένειες στο εργασιακό περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με τον Τομέα Οικονομικών της Υγείας

Γνωριμία με τον Τομέα Οικονομικών της Υγείας Γνωριμία με τον Τομέα Οικονομικών της Υγείας Σύντομο Ιστορικό Ο Τομέας Οικονομικών της Υγείας ιδρύθηκε ως Έδρα Ιατρικής Οικονομίας το 1981 με το υπ αριθμόν Π.Δ. 1233/1981 και άρχισε να λειτουργεί το 1984,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό L 298/29 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1982/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Οκτωβρίου 2003 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Health at a Glance: Europe 2010

Health at a Glance: Europe 2010 Health at a Glance: Europe 2010 Summary in Greek Περίληψη στα ελληνικά HEALTH AT GLANCE: EUROPE 2010 ISBN 978-92-64-090309 OECD 2010 1 Περίληψη Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν επιτύχει σημαντική πρόοδο όσον

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές. Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo.

Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές. Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo. Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo.gr Διαχείριση κρίσεων: Ψυχο-κοινωνικές «Ακόμα και οι χώρες που είναι εξοπλισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Τέταρτης ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc ουβλίνο, Ιρλανδία, 8-9 Μαρτίου 2007 Στις αρχές του 2007, το έργο AGE/inc εστίασε στον τρόπο µε τον οποίο οι κυβερνήσεις εφάρµοζαν τις δεσµεύσεις τους που

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Η συμβολή του ΕΚΤ στην επιτυχή εφαρμογή της Σύστασης «ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ: ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΞΙΑΣ» Σταματία Παπούλια Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Χριστίνα Παπασολομώντος Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Μέλος Ομάδας Συντονισμού για Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 11.2.2015 B8-0000/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Λαμψάκου 5 Πόλη: Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 11528 Ημερομηνία :04/07/2012 Πληροφορίες : Γιαννοπούλου Κατερίνα Αρ. Πρωτ. 136 Τηλέφωνο : 210 7222 727 Fax : 210 7487 658 E-mail : info@ispm.gr ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ «ΚΟΡΜΟΥ», ΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Υποδομές Υγείας ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ & α. Ανάπτυξη Υποδομών στην πρωτοβάθμια Περίθαλψη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Η Ευρωπαϊκή Χάρτα και ο Κώδικας Δεοντολογίας των Ερευνητών : 2014-2016

Πανεπιστήμιο Κρήτης Η Ευρωπαϊκή Χάρτα και ο Κώδικας Δεοντολογίας των Ερευνητών : 2014-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σύμφωνα με την απόφαση της 303/21-6-12 συνεδρίασης της Συγκλήτου, το Πανεπιστήμιο υιοθέτησε ένα «σχέδιο δράσης» για την εφαρμογή των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Χάρτας

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα «Βία κατά των γυναικών: Ένα πρόβλημα, πολλές όψεις» Συνέδριο ΓΓΙΦ-ΥΠΕΣ Αθήνα 25/11/2014 Εκστρατεία ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα Θεοδώρα Κατσιβαρδάκου Προϊστάμενη Διεύθυνσης Υπηρεσιών προς πολίτες και φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 18 ΑΝΩ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Επεξεργασία και ανάλυση ερωτηματολογίου TDI

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ Π.Ε.Δ.Υ. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ Π.Ε.Δ.Υ. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ Π.Ε.Δ.Υ. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΝ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ o ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 6298/1934 o Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ. Απόφαση 1295/99/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 1999 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1999-2000

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ. Απόφαση 1295/99/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 1999 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1999-2000 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ιεύθυνση ΣΤ - ηµόσια υγεία Μονάδα ΣΤ4 -Μεταδοτικές, σπάνιες και νεοεµφανιζόµενες νόσοι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

. ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΟΚΑΝΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ Πολιτική του ΟΚΑΝΑ στη Μείωση της Βλάβης ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΚΑΝΑ Παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ. για την έρευνα. «Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής Στοματικής Υγείας»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ. για την έρευνα. «Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής Στοματικής Υγείας» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ για την έρευνα «Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής Στοματικής Υγείας» Η Έρευνα - γενικά Η έρευνα αυτή αφορά τη σχεδίαση και διεξαγωγή μιας πανελλαδικής έρευνας για την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020 Περιφέρεια Θεσσαλίας ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020 Λάρισα, 20 3 2014 Συνοπτικές κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Κύριοι άξονες 1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ενεργειακή Ανακαίνιση Κατοικιών: από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) στην υλοποίηση των μέτρων/συστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις (εφόσον υπάρχουν) Διάρκεια Σπουδών: Προφίλ υποψήφιου μαθητή Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του διαιτολόγου στην πρόληψη και αντιμετώπιση της σχετιζόμενης με τη διατροφή νόσο σε ηλικιωμένα άτομα

Ο ρόλος του διαιτολόγου στην πρόληψη και αντιμετώπιση της σχετιζόμενης με τη διατροφή νόσο σε ηλικιωμένα άτομα Ο ρόλος του διαιτολόγου στην πρόληψη και αντιμετώπιση της σχετιζόμενης με τη διατροφή νόσο σε ηλικιωμένα άτομα Οι διαιτολόγοι, ως μέλη ολοκληρωμένων διεπιστημονικών και πολυεπιστημονικών ομάδων, διαδραματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, 27-08-2013

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, 27-08-2013 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΙΜ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, 27-08- ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

SAFESEX. Θέτοντας την σεξουαλική υγεία στην ατζέντα της Ευρώπης. www.safesexedu.com. Χρηματοδοτείται από:

SAFESEX. Θέτοντας την σεξουαλική υγεία στην ατζέντα της Ευρώπης. www.safesexedu.com. Χρηματοδοτείται από: SAFESEX Θέτοντας την σεξουαλική υγεία στην ατζέντα της Ευρώπης www.safesexedu.com Χρηματοδοτείται από: Αυτή η έκδοση είναι προϊόν του προγράμματος Safesex, το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Pharma & Health Conference 2014: «Οικονομική Ανάπτυξη και Υγεία σε περίοδο οικονομικής κρίσης»

Pharma & Health Conference 2014: «Οικονομική Ανάπτυξη και Υγεία σε περίοδο οικονομικής κρίσης» Pharma & Health Conference 2014: «Οικονομική Ανάπτυξη και Υγεία σε περίοδο οικονομικής κρίσης» ehealth:τάσεις, προοπτικές, προκλήσεις, για την ανάπτυξη λύσεων ηλεκτρονικής υγείας στην Ελλάδα Χριστίνα Παπανικολάου,

Διαβάστε περισσότερα