Εξέταση παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων σε Περιφέρειες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εξέταση παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων σε Περιφέρειες"

Transcript

1 Εξέταση παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων σε Περιφέρειες Περιορισμός των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας σε πρωτοβάθμια καθεστώτα ιατρικής περίθαλψης σε Περιφέρειες

2

3 Σημείωση του Συντάκτη αρά το γεγονός ότι οι ανισότητες στον τομέα της υγείας εξακολουθούν να αυξάνονται, οι εθνικές ή τοπικές κυβερνήσεις δεν έχουν Π λάβει ακόμη πλήρη μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού του μείζονος θέματος που αφορά τον τομέα της δημόσιας υγείας και τον κοινωνικό τομέα. Παρά τη συνεχή αύξηση των δαπανών και των καίριων μεταρρυθμίσεων στον τομέα της υγείας, οι ανισότητες είναι ακόμη εμφανείς στις ευρωπαϊκές χώρες. Είναι επείγουσα η ανάγκη για παροχή λύσεων και εγγυημένης πρόσβασης στην υγεία και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλους τους πολίτες. Είναι ευθύνη των φορέων χάραξης πολιτικής να απαιτήσουν την εξέταση των θεμάτων υγείας σε όλους τους τομείς πολιτικής και να εφαρμόσουν, με την υποστήριξη των επιστημόνων, αποτελεσματικές λύσεις. Οι υγειονομικές αρχές έδωσαν έμφαση στη σημασία της πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης για τη βελτίωση της υγείας των πολιτών και στον σημαντικό ρόλο που έχει αναλάβει ενάντια στις ανισότητες στον τομέα της υγείας. Η προώθηση της υγείας, η πρόληψη και οι νέοι οργανισμοί υγείας αποτελούν κλειδί για την ανάπτυξη καινοτόμων και αποτελεσματικών δράσεων. Το ερευνητικό πρόγραμμα AIR προσφέρει εξοπλισμό και ενημερωτικό υλικό σε συστήματα, πολιτικές και παρεμβάσεις υγείας, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στον περιορισμό των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στις περιοχές της Ευρώπης. Αυτά τα αποτελέσματα είναι μέρος της κατασκευής μιας ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων για τις δράσεις και τις πολιτικές που έχουν ως στόχο τον περιορισμό των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας, μέσω πρωτοβάθμιων καθεστώτων ιατρικής περίθαλψης. Αυτή η βάση δεδομένων θα πρέπει να βοηθήσει τους φορείς δράσης και λήψης αποφάσεων στην εφαρμογή νέων παρεμβάσεων ή στη βελτίωση των ήδη υπαρχουσών δράσεων στην επικράτειά τους. Solange Ménival, Αντιπρόεδρος στο Περιφερειακό συμβούλιο της Ακουιτανίας, υπεύθυνος για την Ιατρική, Κοινωνική και Υγειονομική Απασχόληση Rachid Salmi, επιστημονικός συντονιστής και Διευθυντής της Σχολής Δημόσιας υγείας του Μπορντό 3

4

5 Πίνακας περιεχομένων 1. Εξέταση παρεμβάσεων σε Περιφέρειες για την αντιμετώπιση της ανισότητας.7 2. Συνολική επισκόπηση.8 3. Ταυτοποίηση των παρεμβάσεων 9 4. Επιλογή και ανάλυση των παρεμβάσεων Πέντε χαρακτηριστικά παραδείγματα παρεμβάσεων Συνοπτική παρουσίαση των βασικών διαπιστώσεων Προτάσεις Τελικά συμπεράσματα και προοπτικές. 19 5

6

7 1. Εξέταση παρεμβάσεων σε Περιφέρειες για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων Το ερευνητικό πρόγραμμα AIR, Εξέταση παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων σε Περιφέρειες, στοχεύει στην παροχή στοιχείων στους φορείς χάραξης πολιτικής σχετικά με τις μεθόδους περιορισμού των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στα πρωτοβάθμια καθεστώτα ιατρικής περίθαλψης. Σήμερα, οι ανισότητες στον τομέα της υγείας αυξάνονται, επηρεάζοντας όλο και περισσότερο τους πληθυσμούς που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Το πρόβλημα του περιορισμού των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας αποτελεί πρόκληση για το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και προτεραιότητα για τα προγράμματα υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ερευνητικό πρόγραμμα AIR, Εξέταση παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων σε Περιφέρειες, ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2009 έχοντας έναν συγκεκριμένο στόχο: την παροχή βοήθειας σε Ευρωπαϊκούς, περιφερειακούς και τοπικούς φορείς χάραξης πολιτικής για την ανάπτυξη των πολιτικών τους σχετικά με την υγεία, έτσι ώστε να περιοριστούν οι ανισότητες στον τομέα της υγείας στα πρωτοβάθμια καθεστώτα ιατρικής περίθαλψης. Το πρόγραμμα AIR, για το οποίο θα είναι υπεύθυνο το Περιφερειακό Συμβούλιο της Ακουιτανίας, διεξήχθη σε πλαίσιο στενής συνεργασίας με τους εταίρους του δικτύου ENRICH και άλλους ειδικούς από διάφορα ιδρύματα υγείας και ερευνητικά κέντρα. 31 εταίροι από 15 ευρωπαϊκές χώρες εργάστηκαν συντονισμένα για να εντοπίσουν πρακτικές και πολιτικές που αναπτύσσονται για τον περιορισμό των ανισοτήτων στα πρωτοβάθμια καθεστώτα ιατρικής περίθαλψης σε περιφέρειες της Ευρώπης. Το πρόγραμμα AIR παρέχει παραδείγματα παρεμβάσεων που στοχεύουν στον περιορισμό των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στην πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη, λαμβάνοντας υπόψη την αποτελεσματικότητά τους, το κόστος και τον πληθυσμό-στόχο. Ωστόσο, παρέχει και προτάσεις σε φορείς λήψης αποφάσεων και σε άτομα που ασχολούνται επαγγελματικά με την υγεία. Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα συμβάλλουν σημαντικά στον περιορισμό των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας, στα πρωτοβάθμια καθεστώτα ιατρικής περίθαλψης στις περιφέρειες της Ευρώπης. 7

8 2. Συνολική επισκόπηση Το πρώτο βήμα του προγράμματος AIR ήταν μια συστηματική συνολική επισκόπηση των παρεμβάσεων που σχετίζονταν με τα πρωτοβάθμια καθεστώτα ιατρικής περίθαλψης και οι οποίες αξιολογήθηκαν με σκοπό τον περιορισμό των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας. 123 άρθρα που δημοσιεύτηκαν μετά το 2000 επιλέχθηκαν από το Medline, τις βάσεις δεδομένων της βιβλιοθήκης Cochrane, τις ιστοσελίδες των Health Policy Monitor και Determine, τις εκδόσεις του Nber και την αναφορά του προγράμματος Eurothine, εφόσον αναφέρονταν στην ποσοτική αξιολόγηση μιας παρέμβασης πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης σχετικά με κάποια διαδικασία στον τομέα της υγείας ή στις μετρήσεις αποτελεσμάτων ανάμεσα σε κοινωνικοοικονομικές ομάδες. Οι παρεμβάσεις πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης προσδιορίστηκαν ως συσχετιζόμενες είτε με τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης (π.χ. πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη και την πρόληψη από μια συνηθισμένη νόσο, μητρική φροντίδα.) είτε με οργανισμό (π.χ. πρώτη επαφή, πλήρης, συντονισμένη φροντίδα.). 107 παρεμβάσεις που πέρασαν από αξιολόγηση αναλύθηκαν για τη δημιουργία μιας τυπολογίας. Αναγνωρίστηκαν τρεις ευρείες κατηγορίες παρεμβάσεων: παρεμβάσεις προώθησης της υγείας σε επίπεδο κοινότητας, παρεμβάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της οικονομικής πρόσβασης στην ιατρική περίθαλψη μέσω της παροχής είτε δωρεάν ιατρικής περίθαλψης είτε δωρεάν ή επιδοτούμενης ασφάλισης υγείας, και παρεμβάσεις οργανισμών ιατρικής περίθαλψης. Σε γενικές γραμμές, το 74% των παρεμβάσεων είχαν αποτέλεσμα σχετικά με τον περιορισμό των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας, με συγκρίσιμα αποτελέσματα για κάθε τύπο παρέμβασης. Οι παρεμβάσεις πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης μπορούν να περιορίσουν αποτελεσματικά τις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες στον τομέα της υγείας. Η βελτίωση της οικονομικής πρόσβασης στην περίθαλψη αυξάνει τη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών υγείας και των αποτελεσμάτων στον τομέα της υγείας. Η καθολική πρόσβαση στην περίθαλψη θα πρέπει να ολοκληρωθεί με παρεμβάσεις για την προώθηση της υγείας, οι οποίες θα είναι προσαρμοσμένες στον εκάστοτε πολιτισμό και για τις οποίες θα είναι υπεύθυνοι εκπαιδευτές του ιδίου επαγγελματικού τομέα. Οι παρεμβάσεις τύπου «Ομπρέλα» μπορούν να παρέχουν ένα πλαίσιο εφαρμογής διάφορων παρεμβάσεων για την προώθηση της υγείας. Τέλος, οι παρεμβάσεις οργανισμών ιατρικής περίθαλψης, όπως η συλλογική εργασία ή η διαχείριση μιας νόσου, μπορούν να περιορίσουν αποτελεσματικά τις ανισότητες στον τομέα της υγείας. 8

9 3. Ταυτοποίηση των παρεμβάσεων Το δεύτερο βήμα του προγράμματος AIR ήταν η διεξαγωγή μίας έρευνας. Στόχος της έρευνας ήταν η συλλογή πληροφοριών σχετικά με όλες τις παρεμβάσεις που συμβάλλουν στον περιορισμό των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας μέσω του πρωτοβάθμιου καθεστώτος ιατρικής περίθαλψης σε περιφέρειες της ΕΕ ή μέσω πολιτικών που εφαρμόζονται σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Στα 47 ερωτηματολόγια που λήφθηκαν από 21 ευρωπαϊκές χώρες αναφέρθηκαν 90 διαφορετικές περιφερειακές παρεμβάσεις. Από τα ερωτηματολόγια αυτά, το ένα τρίτο απάντησε ότι οι παρεμβάσεις αποτελούν μέρος μιας εθνικής στρατηγικής που ασχολήθηκε αποκλειστικά με τον περιορισμό των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας, ενώ το 46% δήλωσε ότι η εθνική στρατηγική υγείας περιλαμβάνει τον περιορισμό των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας. Ένα τέταρτο των περιφερειών δήλωσαν ότι είναι εγγεγραμμένες σε μια ειδική περιφερειακή στρατηγική για τον περιορισμό των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας, ενώ το 67% δήλωσε ότι η περιφερειακή στρατηγική υγείας περιλαμβάνει τον περιορισμό των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας. Η εκπαίδευση, οι παρεμβάσεις που σχετίζονται με την ηλικία και οι παρεμβάσεις που στοχεύουν σε πληθυσμιακές ομάδες μειονεκτικής θέσης θεωρείται ότι συμβάλλουν στον περιορισμό των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας (78% των απαντήσεων). Όσον αφορά τις δράσεις που εφαρμόζονται στα πλαίσια των περιφερειακών στρατηγικών, η πρόληψη και η προώθηση της υγείας θεωρήθηκαν ως οι πιο αποτελεσματικές (99%). Ακολουθούν η οργάνωση της περίθαλψης (82%), η χρηματοδότηση (71%) και η πρόσβαση στην περίθαλψη (67%). Τα αποτελέσματα του πρώτου ερωτηματολογίου υπογράμμισαν την ύπαρξη μιας αυξανόμενης επίγνωσης, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας και μιας αυξανόμενης προθυμίας για λήψη μέτρων σε περιφερειακό επίπεδο. Επιπλέον θετικά αποτελέσματα της έρευνας ήταν η ισχυρή συνεργασία ανάμεσα σε διαφορετικούς τομείς (εκπαίδευση και κοινωνικές υπηρεσίες) και ο θετικός ρόλος της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ιδιαίτερα στην προώθηση της υγείας. Η συγκέντρωση 90 παρεμβάσεων για τον περιορισμό των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας σε περιφερειακό επίπεδο θα μπορούσε, επίσης, να αντιπροσωπεύσει μια καλή εικόνα των τοπικών και περιφερειακών πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων, που αντικατοπτρίζουν το ενδιαφέρον των κυβερνήσεων για δράση. Ωστόσο, η έρευνα υπογράμμισε και μια αδυναμία στην αξιολόγηση της επίδρασης που είχαν αυτές οι παρεμβάσεις στον περιορισμό των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας, καθώς και δυσκολίες στη δημιουργία μιας σαφούς και ολοκληρωμένης εικόνας των διάφορων στρατηγικών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και των αποτελεσμάτων τους. Ολοκληρώνοντας, οι φορείς χάραξης πολιτικής και οι ασκούντες αφενός και οι ερευνητές αφετέρου πρέπει να καλύψουν ένα πρώτο κενό μέσα στο σύστημα ιατρικής περίθαλψης, ανάμεσα στα στοιχεία, τη γνώση και την επίγνωση της ύπαρξης ανισοτήτων στον τομέα της υγείας. 9

10 4. Επιλογή και ανάλυση των παρεμβάσεων ο τρίτο στάδιο του προγράμματος ήταν η διεξαγωγή ενός δεύτερου ερωτηματολογίου. Σκοπός ήταν ο εμπλουτισμός των πληροφοριών Τγια τις παρεμβάσεις που εντοπίστηκαν στην πρώτη έρευνα, έτσι ώστε αυτές να μπορούν να αναλυθούν σε βάθος. Το εγχείρημα σε αυτό το στάδιο ήταν η αξιολόγησή τους από εκτιμητές, σύμφωνα με μια σειρά από κριτήρια τα οποία μετρούν, μεταξύ άλλων, την αποτελεσματικότητα και την ποιότητά τους, καθώς και η δημιουργία ενός καταλόγου «χαρακτηριστικών πρακτικών» και προτάσεων. Η έρευνα περιελάμβανε σχετικές πληροφορίες για τις παρεμβάσεις, τα χαρακτηριστικά των ομάδων στις οποίες στόχευαν οι παρεμβάσεις αυτές και τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των παρεμβάσεων. Απαιτούμενη ήταν η επιπλέον τεκμηρίωση. Οι ερωτήσεις ήταν έτσι σχεδιασμένες, ώστε να αξιολογήσουν τις παρεμβάσεις βάσει των ακόλουθων κριτηρίων: συνάφεια, καταλληλότητα, εφαρμογή, καινοτομία, διασφάλιση της ποιότητας, επάρκεια πόρων, αποτελεσματικότητα κατά τη διαδικασία, αποτελεσματικότητα όσον αφορά τις συνέπειες και ενσωμάτωση. Αναλύθηκε ένα σύνολο 46 παρεμβάσεων από 16 ευρωπαϊκές χώρες και 20 περιφέρειες. Εξετάστηκαν κυρίως παρεμβάσεις οι οποίες απευθύνονταν σε πληθυσμούς και των δύο φύλων και σε μη συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες (41%). Τα ποσοστά των πληθυσμών από αστικές περιοχές και περιοχές της υπαίθρου ήταν σχεδόν ίδια, ενώ τα στοιχεία που επιλέχθηκαν τις περισσότερες φορές για τον καθορισμό των στοχευμένων πληθυσμιακών ομάδων ήταν οι δυσμενείς κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και οι υποβαθμισμένες περιοχές. Μερικές από τις παρεμβάσεις είχαν ως στόχο να μειώσουν το κενό της ανισότητας μέσω της άσκησης επιρροής σε διαρθρωτικούς κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες. Οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης δεν συμμετείχαν απλώς, αλλά και αντιπροσώπευαν το περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσονται οι περισσότερες από τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη (74%). Μεταξύ άλλων, υπήρξε και σχετική συμμετοχή του τομέα της εκπαίδευσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, γινόταν μια ανάλυση πριν την εφαρμογή της παρέμβασης, για να προσδιοριστούν οι ανάγκες του πληθυσμού (87%). Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για το σχεδιασμό αυτών των ενεργειών και δραστηριοτήτων βασίστηκε συχνότερα σε ανεπίσημες μεθόδους συνολικής επισκόπησης και διαβουλεύσεις με ειδικούς παρά με αντίστοιχες επίσημες. Η έννοια της διεπιστημονικότητας έγινε κατανοητή μέσα σε πολύ στενά πλαίσια. Μόνο πέντε από τις σαράντα έξι παρεμβάσεις περιελάμβαναν έναν κοινωνικό επιστήμονα στην ομάδα τους (ανθρωπολόγο, κοινωνιολόγο, πολιτικό επιστήμονα) και μόνο μερικές άλλες περιελάμβαναν καθηγητές, οικονομολόγους, πολιτικούς, δημοσιογράφους και νομικούς. Οι ερωτηθέντες ανέφεραν καινοτομίες σε δύο τομείς: νέους τρόπους εργασίας και δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν ειδικά για την εκάστοτε παρέμβαση. Αναφέρθηκε ότι στο 80% των περιπτώσεων, υπήρξε εποπτεία των παρεμβάσεων. Ωστόσο, μόνο στις μισές από αυτές συντάχθηκε αναφορά που περιείχε λεπτομέρειες αυτής της εποπτείας. Σπάνια αναφέρθηκαν ανεπιθύμητες παρενέργειες που παρατηρήθηκαν κατά την εφαρμογή της παρέμβασης, συγκεκριμένα σε τρεις μόνο περιπτώσεις. Σχετικά με τις απροσδόκητες συνέπειες, σε έναν αριθμό περιπτώσεων αναφέρθηκε πως αυτές ήταν αυξημένες (10 παρεμβάσεις) και οι περισσότερες από αυτές ήταν θετικές. Τα τρία πιο σημαντικά μαθήματα που δόθηκαν ήταν η σημασία της συνεργασίας ανάμεσα στα ιδρύματα και τους οργανισμούς, η ανάμειξη και κινητοποίηση των επαγγελματιών, καθώς και η ακρόαση των αναγκών διαφορετικών ανθρώπων και ιδρυμάτων και η προσαρμογή στο εκάστοτε περιβάλλον. 10

11 5. Πέντε χαρακτηριστικά παραδείγματα παρεμβάσεων Αφού αναλύθηκαν οι παρεμβάσεις, καθεμία από αυτές αξιολογήθηκε από δύο διαφορετικούς εκτιμητές, οι οποίοι την βαθμολόγησαν βάσει των ήδη καθορισμένων κριτηρίων. Ως αποτέλεσμα της ανάλυσης και αξιολόγησης των παρεμβάσεων, επιλέχθηκαν πέντε χαρακτηριστικά παραδείγματα παρεμβάσεων για να παρουσιαστούν στην τελική διάσκεψη του προγράμματος στη Βουδαπέστη, στις 19 Απριλίου του Δίκτυο δράσης κατά των ναρκωτικών σε τοπική κοινότητα. Πιλοτικό πρόγραμμα στην Korcula. Dubrovnik-Neretva, Κομητεία. Κροατία. Πληθυσμός-στόχος Μαθητές ηλικίας 12 έως 18 ετών στο νησί της Korcula. Στόχοι Η μείωση της διάδοσης των ναρκωτικών μεταξύ νέων ανθρώπων. Δραστηριότητες Ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης και στρατηγικός σχεδιασμός. Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας - παιδείας, συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, εργαστήρια, συναντήσεις. Άλλες Υπηρεσίες Υγείας ειδικής μεταχείρισης για τους τοξικομανείς - ανοιχτά νέα συμβουλευτικά κέντρα: εξειδικευμένος γιατρός για θεραπεία αποκατάστασης, προώθηση στα μέσα ενημέρωσης (εκπομπές, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, δημόσια συζήτηση, επισκέψεις από πρώην εξαρτημένους από ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ κλπ). Σχολεία: διαλέξεις, εργαστήρια, ομάδες εστίασης, εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις για παιδιά, εκθέσεις και δημόσιες συζητήσεις για τους γονείς. Τοπική κοινότητα: Ίδρυση ΟΕΝ (Ομάδα Εργασίας για τα Ναρκωτικά), εκπαίδευση μέσα από διαλέξεις και εργαστήρια, περιοδικές συσκέψεις, συμμετοχή στο προγραμματισμό και την παρουσίαση των δραστηριοτήτων, συναντήσεις με πολιτικούς αρχηγούς της τοπικής και εθνικής διοίκησης, έλεγχος πώλησης αλκοόλ σε παιδιά και νέους κάτω των 18 ετών. έλεγχος διακίνησης ναρκωτικών, έλεγχος ανηλίκων που διανυκτερεύουν έξω χωρίς γονικό έλεγχο. Αξιολόγηση. Επικοινωνία Ινστιτούτο δημόσιας υγείας. Κομητεία Dubrovnik-Neretva 11

12 Παρεμβάσεις για τη διακοπή του καπνίσματος από άτομα με διανοητικές ασθένειες ή φυλακισμένους. Ανδαλουσία. Ισπανία. Πληθυσμός-στόχος Άτομα που κρατούνται σε σωφρονιστικά ιδρύματα, άτομα με σοβαρές διανοητικές διαταραχές σε άσυλα/ανάδοχες οικογένειες, θεραπευτικές κοινότητες, μεγάλου και μεσαίου μεγέθους εξωτερικά ιατρεία και νοσοκομειακές μονάδες. Στόχοι Η τυποποίηση της θεραπείας κατά του καπνίσματος για συνεταιρισμούς, σε σημεία όπου επικρατεί ανισότητα, καθώς και ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός συγκεκριμένου μοντέλου παρέμβασης για τη διακοπή του καπνίσματος από κρατούμενους και άτομα με σοβαρές διανοητικές διαταραχές. Δραστηριότητες 1. Συμφωνία σύμπραξης με τους διευθυντές των ιδρυμάτων. 2. Ανάλυση της κατάστασης: έρευνα κατανάλωσης καπνού. 3. Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των υπευθύνων, των επαγγελματιών και των ατόμων που είναι έγκλειστα σε ιδρύματα, σχετικά με τα προβλήματα που προκαλεί η χρήση του καπνού και ο καπνός στον περιβάλλοντα χώρο, παροχή βοήθειας για τη διακοπή του καπνίσματος. 4. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους επαγγελματίες που συμμετέχουν. 5. Οργάνωση υπηρεσιών διακοπής του καπνίσματος για όλους τους συμμετέχοντες. 6. Αξιολόγηση. Επικοινωνία Secretaria General de Salud Publica 12

13 Πρόληψη και έλεγχος για το HIV/AIDS. Algarve. Πορτογαλία. Πληθυσμός-στόχος Σεξουαλικές μειονότητες, φυλακισμένοι, εργαζόμενοι του σεξ. Στόχοι Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων πρόληψης και παροχής συμβουλών και ο έγκαιρος εντοπισμός της μόλυνσης από τον ιό HIV στις πιο ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες με δυσκολίες πρόσβασης σε επίσημες υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης, αλλά και γενικότερα ανάμεσα στον πληθυσμό, χρησιμοποιώντας για τον στόχο αυτό τις εγκαταστάσεις των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων και/ή κινητές μονάδες. Στόχοι: η προώθηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ορολογική κατάσταση της μόλυνσης από τον HIV, με την εγγύηση ότι θα υπάρξει έγκαιρη αναφορά στην ειδική μονάδα παροχής συμβουλών του νοσοκομείου, όταν αυτό καταστεί αναγκαίο. Επίσης, άλλοι στόχοι είναι η πρόληψη της μετάδοσης της μόλυνσης από τον HIV και η συμβολή στην προσπάθεια κοινωνικής αποδοχής των μολυσμένων ατόμων. Δραστηριότητες Υπάρχει ένα Κέντρο (CAD), το οποίο παρέχει ανώνυμα, δωρεάν και εμπιστευτικά συμβουλές και εξετάσεις για τον εντοπισμό της μόλυνσης. Το CAD δρα ως στήριγμα στη διεξαγωγή δραστηριοτήτων στην κοινότητα, εγγυώμενο τη συνεχή εκπαίδευση και την τεχνική υποστήριξη στους επαγγελματίες των διαφόρων ομάδων και παρέχοντας γρήγορες εξετάσεις (fast test) και υλικό. Παράλληλα με τη χρήση κινητών μονάδων ή των δικών τους εγκαταστάσεων, παρέχονται τα ακόλουθα: δραστηριότητες παροχής συμβουλών, εντοπισμός (fast test), διανομή ενημερωτικών υλικών και προφυλακτικών, μέσα σε ένα οργανωμένο χρονοδιάγραμμα και σε συνεργασία με ιδρύματα και ΜΚΟ: σε Φυλακές, ανάμεσα σε εργαζομένους του σεξ (στο δρόμο και σε διαμερίσματα) και μετανάστες (σε περιοχές όπου κατοικούν ή κοινωνικοποιούνται συχνά), σε πανεπιστήμια, εμπορικά κέντρα, κέντρα ιατρικής περίθαλψης. Αυτές οι δραστηριότητες ενισχύονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS και είναι ενσωματωμένες σε ενημερωτικές εκστρατείες. Παράγεται διδακτικό και ενημερωτικό υλικό. Επικοινωνία Περιφερειακή Διοίκηση υγείας στο Algarve 13

14 Περιφερειακό Πρόγραμμα διατροφής και υγείας για παιδιά και εφήβους. Ακουιτανία. Γαλλία. Πληθυσμός-στόχος Παιδιά κάτω των 18 ετών στην Ακουιτανία, στο εκπαιδευτικό, οικογενειακό και ιατρικό περιβάλλον. Στόχοι Γενικοί στόχοι: διακοπή της συνεχόμενα αυξανόμενης εμφάνισης υπέρβαρων παιδιών, αύξηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών και προώθηση της φυσικής άσκησης. Συγκεκριμένοι στόχοι: βελτιστοποίηση του έγκαιρου εντοπισμού των υπέρβαρων παιδιών, βελτίωση του εφοδιασμού σε τρόφιμα, εφαρμογή εκπαιδευτικών δράσεων σε σχολεία σε σχέση με θέματα υγείας. Δραστηριότητες Εκπαιδευτικές δράσεις σε σχέση με θέματα υγείας που απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους (σε νέους ανθρώπους). Εκπαίδευση των καθηγητών και του προσωπικού στα σχολικά κυλικεία. Δράσεις ευαισθητοποίησης/ενημέρωσης για ιατρικό προσωπικό στα ιδρύματα Εθνικής εκπαίδευσης (νοσοκόμοι και σχολικοί ιατροί) σχετικά με τη σημασία του έγκαιρου εντοπισμού των υπέρβαρων ή παχύσαρκων παιδιών. Εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες σχετικά με τη χρήση επικυρωμένων και κοινών εργαλείων διαλογής. Δράσεις/εκπαίδευση με σκοπό την ευαισθητοποίηση τοπικών και εδαφικών αρχών για τη σημασία της βελτίωσης του φαγητού που προσφέρεται στα κυλικεία. Δράσεις ευαισθητοποίησης για το ευρύ κοινό. Επικοινωνία Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και Σχολή Δημόσιας υγείας στο Μπορντό, Répop 14

15 Σχέδιο προώθησης της υγείας «santé» στην επαρχία Ενό. Βέλγιο. Πληθυσμός-στόχος Το σύνολο του πληθυσμού της επαρχίας Ενό. Στόχοι Προσβάσιμες δράσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες όλων των πολιτών με σκοπό τον περιορισμό των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας, ανάμεσα σε έναν πληθυσμό με υψηλό ποσοστό χρόνιων καταστάσεων και μέσω της συνεργασίας με εταίρους από άλλους τομείς και της διαμόρφωσης των πιο ιδανικών συνθηκών για την υγεία.τέλος, άλλος ένας στόχος είναι η συνέχιση της προσπάθειας για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και την κινητοποίηση της κοινωνίας. Δραστηριότητες Έχουν προγραμματιστεί 105 δραστηριότητες, όπως ενημέρωση σχετικά με την υγεία και εποπτεία, κοινωνική κινητοποίηση, συνέχιση τοπικών προγραμμάτων, κατάρτιση, εκπαίδευση σχετικά με θέματα υγείας, παραγωγή υλικού (φυλλάδια, εκθέσεις, συντονισμός ομάδων/group animation), δικτύωση, μέσα μαζικής ενημέρωσης, επικοινωνίες, άσκηση πολιτικής πίεσης. Επικοινωνία Observatoire de la Santé du Hainaut 15

16 6. Συνοπτική παρουσίαση των βασικών διαπιστώσεων του προγράμματος AIR ο πρόγραμμα AIR επικεντρώθηκε στις παρεμβάσεις που είχαν ως στόχο να περιορίσουν τις ανισότητες σε καθεστώτα πρωτοβάθμιας Τιατρικής περίθαλψης σε περιφέρειες, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι πολλές δράσεις πρόληψης και προώθησης της υγείας μπορούν να εφαρμοστούν σε περιφερειακό επίπεδο μέσω παροχέων πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Πράγματι, οι κεντρικές αξίες της πρωτοβάθμιας περίθαλψης στοχεύουν στην επίτευξη ισότιμης πρόσβασης στην περίθαλψη, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες, και έτσι, σαφώς συμπεριλαμβάνουν το στόχο του περιορισμού των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας. Από τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο, οι χώρες της Ευρώπης έχουν επιτύχει αυτόν τον στόχο με ποικίλα μέσα, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται η καθολική πρόσβαση στην περίθαλψη και η ανταπόκριση στις βασικές ανάγκες των πληθυσμών. Παράλληλα με την αυξανόμενη επίγνωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας, πολλές εθνικές, περιφερειακές και τοπικές πολιτικές υγείας περιλαμβάνουν στόχους για τη μείωση των ανισοτήτων αυτών. Οι περισσότερες περιφέρειες τονίζουν ότι η προώθηση της υγείας και οι παρεμβάσεις που στοχεύουν σε μειονεκτούσες ομάδες αποτελούν προτεραιότητα. Ωστόσο, παρατηρείται περιορισμένος συντονισμός και ενσωμάτωση των στρατηγικών ανάμεσα στο εθνικό και το περιφερειακό επίπεδο. Επιπλέον, οι προτεραιότητες συχνά παραμένουν στο επίπεδο των καλών προθέσεων και δεν μεταφράζονται πάντα με σαφήνεια σε συγκεκριμένα προγράμματα. Οι πολιτικές και οι παρεμβάσεις αξιολογούνται σπάνια. Οι περισσότερες από τις παρεμβάσεις είναι τοπικές, κάτι που εγείρει το θέμα του πώς θα ανέβει η κλίμακα των παρεμβάσεων, έτσι ώστε αυτές να αφορούν όλες τις πληθυσμιακές ομάδες που αντιμετωπίζουν το στοχευμένο πρόβλημα. Αξιολόγηση των παρεμβάσεων και έρευνα σχετικά με τον περιορισμό των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας Οι περισσότερες από τις επιστημονικές δημοσιεύσεις με αναφορές σε παρεμβάσεις που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στο χώρο της πρωτοβάθμιας περίθαλψης είναι από τις ΗΠΑ. Ελάχιστες είναι από την Ευρώπη. Από τις δημοσιευμένες εμπειρίες και παρεμβάσεις που εντοπίστηκαν στις έρευνες του προγράμματος AIR, ελάχιστες θίγουν τον ρόλο των παροχέων ιατρικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της γεωγραφικής τους κατανομής και της επίδρασής της στις ανισότητες στον τομέα της υγείας. Ελάχιστες παρεμβάσεις που εντοπίστηκαν στις έρευνες του προγράμματος AIR περιλαμβάνουν ουσιαστικά πλήρως ανεπτυγμένες και επιστημονικώς καταγεγραμμένες διαδικασίες εποπτείας και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένης της διάδοσης των αποτελεσμάτων. Πολύ συχνά, οι ήδη υπάρχουσες ή προγραμματισμένες αξιολογήσεις δεν βασίζονται ξεκάθαρα σε επίσημες και μεθοδικές προσεγγίσεις και σπάνια αξιολογούν την επίδραση της εκάστοτε παρέμβασης. 16

17 Γνώσεις σχετικά με τις αποτελεσματικές παρεμβάσεις, τους συμβαλλόμενους παράγοντες και τα εμπόδια Παρά το γεγονός ότι το φύλο αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς άξονες ανισότητας στις περισσότερες κοινωνίες, δίνεται ελάχιστη σημασία στις ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων σε εντοπισμένες παρεμβάσεις. Οι παρεμβάσεις για την προώθηση της υγείας που επικεντρώνονται σε ανισότητες στον τομέα της υγείας μπορούν να είναι αποτελεσματικές, με την προϋπόθεση ότι τα μέλη των στοχευμένων κοινωνιών συμμετέχουν ουσιαστικά για να διασφαλίσουν ότι οι παρεμβάσεις είναι πολιτισμικά προσαρμοσμένες και ότι σε αυτές διαμεσολαβούν άτομα της κοινότητας. Η διαχείριση των ασθενειών και η περίθαλψη που έχει επιτευχθεί δεν φαίνεται να έχουν κάποια επίδραση στις ανισότητες στον τομέα της υγείας. Οι οικονομικές παρεμβάσεις που έχουν ως στόχο να διευκολύνουν την πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη μπορούν να περιορίσουν τις ανισότητες στο επίπεδο της πρόσβασης, ωστόσο δεν έχουν αποδεδειγμένα αποτελέσματα σε παράγοντες κινδύνου. Επίσης, η ποιότητα της περίθαλψης που παρέχεται μπορεί να μην είναι ίδια για τους ανθρώπους στους οποίους στοχεύουν αυτές οι παρεμβάσεις. Ελάχιστες πολιτικές συνδέουν τις παρεμβάσεις που στοχεύουν συγκεκριμένα στις ανισότητες στον τομέα της υγείας με γενικές δράσεις οι οποίες στοχεύουν σε διαρθρωτικούς κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες, όπως είναι η στέγαση, η πρόσληψη ή το εισόδημα. Οι πιο χαρακτηριστικές και καινοτόμες παρεμβάσεις είναι αυτές στις οποίες φορείς σχετικών οργανισμών, τομέων ή ρυθμίσεων, που δεν είναι συνηθισμένοι να δουλεύουν σε ομάδες, συνεργάζονται από την έναρξη των παρεμβάσεων αυτών. Η πολυεπιστημονική και πολυτομεακή συνεργασία αποτελεί ακόμη έναν συμβαλλόμενο παράγοντα-κλειδί, η συμμετοχή όμως των τομέων σε άλλους χώρους εκτός της υγείας είναι σπάνια. Οι ιατροί που ανήκουν στην πρωτοβάθμια περίθαλψη συμμετέχουν σπάνια στις εντοπισμένες παρεμβάσεις. Οι περισσότερες παρεμβάσεις δείχνουν ότι οι στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες συμμετέχουν στην αξιολόγηση των αναγκών, έτσι ώστε να διευκολυνθεί ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση της κάθε παρέμβασης. Ωστόσο, πολλές παρεμβάσεις δεν δίνουν στους τελικούς δικαιούχους τη δυνατότητα ανάμειξης. Πολλές παρεμβάσεις δεν κάνουν χρήση επίσημων μεθόδων για να πραγματοποιηθεί αυτή η αξιολόγηση των αναγκών. Τα πιο σημαντικά εμπόδια που έχουν εντοπιστεί είναι η έλλειψη ανθρώπινων, τεχνικών και οικονομικών πόρων, η διστακτικότητα των ιδρυμάτων και των επαγγελματιών και η αποτυχία να ληφθούν υπόψη τα πολιτισμικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των στοχευμένων πληθυσμιακών ομάδων. Οι εντοπισμένοι συμβαλλόμενοι παράγοντες-κλειδιά είναι η συμμετοχή πολιτισμικών και γλωσσικών διαμεσολαβητών, καθώς και εκπαιδευτικών, κοινωνικοοικονομικών και ερευνητικών παραγόντων. Οι στήριξη που παρέχεται από τον πολιτικό χώρο και τα ιδρύματα είναι ακόμη ένας σημαντικός συμβαλλόμενος παράγοντας. 17

18 7. Προτάσεις Επειδή οι περισσότεροι από τους παράγοντες υγείας και ανισότητας στον τομέα της υγείας δεν προέρχονται από τον χώρο της υγείας αλλά έχουν κοινωνικοοικονομικές βάσεις, η προσέγγιση της «υγείας σε όλες τις πολιτικές» (HIAP) είναι υψίστης σημασίας για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων. Οι πολιτικές και οι παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών οργάνων, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες των πληθυσμιακών ομάδων μειονεκτικής θέσης και δεν θα πρέπει να επικεντρώνονται αποκλειστικά στην πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη ή στην προώθηση της υγείας. Οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές πολιτικές για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας θα πρέπει να περιλαμβάνουν συγκεκριμένες προσεγγίσεις, όπως επισκέψεις επικουρίας, πολιτισμικά προσαρμοσμένους διαμεσολαβητές, καθώς και ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των φορέων, έτσι ώστε να στοχεύσουν καλύτερα στις πληθυσμιακές ομάδες μέσω της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Οι παρεμβάσεις που έχουν ως στόχο τον περιορισμό των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας θα πρέπει πάντοτε να βασίζονται σε μια λεπτομερή αξιολόγηση των αναγκών. Αυτή η αξιολόγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει αντιπροσώπους από την εκάστοτε στοχευμένη πληθυσμιακή ομάδα, για να συμβάλει στην προσαρμογή του περιεχομένου και των μέσων της παρέμβασης στα συγκεκριμένα πολιτισμικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Όλοι οι σχετιζόμενοι φορείς, οργανισμοί, τομείς και ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων των επιστημόνων που κάνουν τις αξιολογήσεις, θα πρέπει να συμμετέχουν στις παρεμβάσεις από την αρχή. Ο προγραμματισμός μιας παρέμβασης θα πρέπει να βασίζεται σε μια λεπτομερή και ρεαλιστική εκτίμηση των πόρων που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων. Οι πόροι θα πρέπει επίσης να καλύπτουν τις δαπάνες ενός κατάλληλου σχεδίου εποπτείας και αξιολόγησης. Ο περιορισμός του πεδίου αντιμετώπισης των περιορισμένων διαθέσιμων πόρων από μία παρέμβαση μπορεί να εντείνει τις ανισότητες και τη σπατάλη των πόρων, σε περίπτωση που οι στόχοι δεν μπορούν να επιτευχθούν. Καθώς οι πόροι είναι σε γενικές γραμμές περιορισμένοι, θα ήταν συνετή η επικέντρωση σε παρεμβάσεις που φαίνονται επιστημονικά αποτελεσματικές ή η ανάπτυξη πειραματισμού σε νέες παρεμβάσεις. Πιστεύουμε πως η έλλειψη συγκεκριμένων αποδείξεων δεν θα πρέπει να απειλεί την ιδέα μιας τοπικής δράσης σε καθεστώτα πρωτοβάθμιας περίθαλψης, αλλά αντιθέτως θα πρέπει να οδηγεί σε μεγαλύτερο πειραματισμό. Η μετάφραση της πολιτικής βούλησης, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από εθνικές ή περιφερειακές πολιτικές, σε επαρκείς πόρους για την επίτευξη στόχων, αποτελεί ευθύνη των φορέων λήψης πολιτικών αποφάσεων και του δημόσιου τομέα. Θα πρέπει να αναζητηθούν πρόσθετοι πόροι από άλλους τομείς, αλλά η ηγεσία θα πρέπει να παραμείνει στον δημόσιο τομέα. Οι πολιτικοί και οι φορείς χάραξης πολιτικής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο θα πρέπει να έχουν επίγνωση των αργών και ταπεινών αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων, καθώς και του χρόνου που απαιτείται για να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση. Συνήθως, οι παρεμβάσεις εξελίσσονται σταδιακά και θα πρέπει να προστατεύονται από βραχυπρόθεσμες προσδοκίες και πολύ σύντομα πολιτικά προγράμματα. Δεδομένου του αυξανόμενου βάρους των χρόνιων νοσημάτων και των κινδύνων που σχετίζονται με τις συμπεριφορές, είναι πράγματι επείγουσα η ανάγκη για περισσότερη έρευνα σχετικά με τον ρόλο και την αποτελεσματικότητα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στην Ευρώπη. Ωστόσο, η αντιμετώπιση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στην Ευρώπη θα χρειαστεί να διαθέσει συγκεκριμένους πόρους για τη δημιουργία ικανοτήτων, έτσι ώστε τα κράτη μέλη, οι περιφέρειες και οι τοπικοί φορείς να αναπτύξουν, να εφαρμόσουν και να αξιολογήσουν καλύτερα τις παρεμβάσεις. Θα πρέπει επίσης να παροτρύνουμε τους φορείς να διαδίδουν καλύτερα τις πληροφορίες σχετικά με τις παρεμβάσεις αλλά και τα αποτελέσματα των αξιολογήσεών τους. 18

19 Γενικό συμπέρασμα Οι περισσότερες αξίες της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, όπως ορίζεται από τη διακήρυξη της Άλμα-Άτα (1978) και την αναφορά του ΠΟΥ (2008), περιλαμβάνουν ξεχωριστά τον στόχο για τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας. Σήμερα, στο παρόν περιβάλλον της οικονομικής κρίσης και των μειώσεων στον προϋπολογισμό για την υγεία, η καθολική κάλυψη και πρόσβαση στα καθεστώτα πρωτοβάθμιας περίθαλψης θα αποτελέσουν, περισσότερο από ποτέ, κλειδί για τον περιορισμό της αύξησης των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας. Ωστόσο, η μείωση των περιττών εισαγωγών στα νοσοκομεία, η δωρεάν περίθαλψη, η χαμηλότερη οικονομική συμμετοχή και η γεωγραφική πρόσβαση στις υπηρεσίες σε καθεστώς πρωτοβάθμιας περίθαλψης θα πρέπει να ελέγχονται από την πολιτική βούληση, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Οι φορείς λήψης πολιτικών αποφάσεων έχουν ηθική υποχρέωση να ασχοληθούν με τα θέματα υγείας (ανεξάρτητα από τον τομέα δικαιοδοσίας τους: οικονομικό, περιβαλλοντικό, εκπαιδευτικό, κοινωνικό.) και θα πρέπει επίσης να αναλάβουν δράση για την αποτροπή της επιδείνωσης των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας. 19

20 Οι εταίροι CRA: Council Regional of Aquitaine (Περιφερειακό Συμβούλιο Ακουιτανίας), Γαλλία. IRDES: Institut de recherche et de documentation en économie de la santé, Γαλλία. MeS: Scuola Superiore Sant Anna di Pisa, Ιταλία. EASP: Escuela Andaluza de Salud Pública (Σχολή Δημόσιας υγείας, Ανδαλουσία). HS: Hainaut Santé, Βέλγιο. DEKUT: Dekut Debreceni Kutatasfejlesztesi Debrecen, Ουγγαρία. UVSB2: Université Bordeaux Segalen / ISPED: Institut de Santé Publique, d Epidémiologie et de Développement, Γαλλία. DPHEM: Department of Health Nottingham/NHS (Τμήμα Υγείας του Νότιγχαμ) East Middlands, Ηνωμένο Βασίλειο. UCY: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος. ResearchLink: ResearchLink sprl, Βέλγιο. DUNEA: Dubrovnik Neretva County Regional Development Agency (Υπηρεσία Περιφερειακής ανάπτυξης, Κομητεία Dubrovnik Neretva), Κροατία. PEHRG: Poverty, Equity and Health Research Group (Ερευνητική ομάδα για τη φτώχεια, την ισότητα και την υγεία) - Πανεπιστήμιο της Περούτζια - Terni, Ιταλία. URIT: Περιφέρεια της Ουμβρίας, Περούτζια, Ιταλία. RT: Περιφέρεια της Τοσκάνης, Φλωρεντία, Ιταλία. GEORAMA: Georama ΜΚΟ, Ελλάδα. Οι συνεργαζόμενοι φορείς Συμβούλιο της Κομητείας του Gävleborg, Σουηδία. EUPHA: European Public Health Association (Ευρωπαϊκός Σύλλογος δημόσιας υγείας), Κάτω Χώρες. ARS Aquitaine: Agence Régionale de Santé d Aquitaine, Γαλλία. Lincolnshire Primary Care Trust (Ίδρυμα πρωτοβάθμιας περίθαλψης Lincolnshire), Αγγλία. SAS: Servicio Andaluz de Salud, Ισπανία. URPS: Union Régionale des Professionnels de Santé d Aquitaine, Γαλλία. Leicestershire County and Rutland PCT (Ίδρυμα πρωτοβάθμιας περίθαλψης, Κομητείες Leicestershire και Rutland), Αγγλία. Συμβούλιο της Κομητείας του Leicester, Αγγλία. Πανεπιστήμιο του Debrecen, Ουγγαρία. MS-LSA: Ministry of Health and Social Affairs (Υπουργείο υγείας και κοινωνικών υποθέσεων), Σαξονία-Άνχαλτ, Γερμανία. UOMS: University of Applied Sciences Magdebourg-Stendal (Πανεπιστήμιο εφαρμοσμένων επιστημών Magdebourg-Stendal), Γερμανία. CSJA: Consejeria de Salud Junta de Andalucia, Ισπανία. RUBSI: Research center in behaviour and social issues (Ερευνητική μονάδα για κοινωνικά θέματα και θέματα συμπεριφοράς), Κύπρος. JPII: Νοσοκομείο John Paul II στην Κρακοβία, Πολωνία. MSP: Ministry for Social Policy - Health, Elderly, Community Care (Υπουργείο κοινωνικής πολιτικής - Ιατρική και κοινωνική περίθαλψη και περίθαλψη ηλικιωμένων), Μάλτα. ARS Algarve: Administração Regional de Saúde do Algarve- IP, Πορτογαλία. Περαιτέρω πληροφορίες: Solange MENIVAL, Υποδιευθυντής στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Ακουιτανίας, υπεύθυνος για την Ιατρική, Κοινωνική και Υγειονομική Απασχόληση Ewelina PIZNAL:

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014 θεμα: Ιστορικη Εξελιξη Αγωγης και Προαγωγης Υγειας. Η προαγωγη υγειας είναι συνδεδεμενη με τις αλλαγες που

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας

Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας Παρουσίαση έκδοσης Yearbook 2014-2015 The Power of Collaboration Τρίτη 7 Ιουλίου Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας Αθηνά Λινού, MD, MPH, PhD Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Υγιεινής,

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αν και η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας εθεωρείτο στο παρελθόν, ως κοινωνικό αγαθό, σήµερα βασίζεται σε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια και στην ύπαρξη ασφάλισης. Είναι λοιπόν φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Σύμπραξη και Εφαρμογή

Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Σύμπραξη και Εφαρμογή Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη Σύμπραξη και Εφαρμογή Σωτήρης Θεμιστοκλέους sotiris.t@cardet.org www.cardet.org www.developmenteducation.org Διεθνές ανεξάρτητο, μη-κερδοσκοπικό, μη-κυβερνητικό

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE

Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE M-CARE Κατάρτιση μέσω φορητών συσκευών για φροντιστές ατόμων με αναπηρία και ηλικιωμένων Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE Πακέτο εργασίας WP2 Τίτλος π. εργασίας Έρευνα και Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλική συμπεριφορά των εφήβων σε Γυμνάσια και Λύκεια της Κύπρου

Σεξουαλική συμπεριφορά των εφήβων σε Γυμνάσια και Λύκεια της Κύπρου Σεξουαλική συμπεριφορά των εφήβων σε Γυμνάσια και Λύκεια της Κύπρου Κουρίδης Γιάννης, Σάββα Σάββας, Κουρίδης Χρήστος, Τορναρίτης Μιχάλης. Εισαγωγή Στα σχολεία της Κύπρου δεν διδάσκεται το μάθημα της σεξουαλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Σελίδα1 Η ΑΝΑΓΚΗ Η αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Ελένη Δημητρίου Ψυχολόγος Λειτουργός Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης Επιτροπή Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Επιτροπή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας: Συνεργασίες και κοινές δράσεις

Η θέση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας: Συνεργασίες και κοινές δράσεις Η θέση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας: Συνεργασίες και κοινές δράσεις Παναγιώτης Βίγλας, Οδοντίατρος, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) είναι μια μεταβολική διαταραχή και αποτελεί ένα από τα συχνότερα χρόνια νοσήματα και μια από τις σημαντικότερες αιτίες πρόωρης

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Η πρόσβαση στην πληροφορία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε μαθητή, με ή χωρίς αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σε μία κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη χρήση ναρκωτικών

Νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη χρήση ναρκωτικών Νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη χρήση ναρκωτικών Ένα ευρωπαϊκό εγχειρίδιο σχετικά µε τη λειτουργία έγκαιρης πληροφόρησης για τα νεοεµφανιζόµενα φαινόµενα στη Συνοπτικη Παρουσιαση Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην έρευνα χρησιµοποίησης υπηρεσιών υγείας χρησιµοποιούνται επιδηµιολογικές, κοινωνιολογικές, οικονοµετρικές, καθώς και καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Κωνσταντίνος Αργυρός, Δημοτικός Σύμβουλος Rivalta Τορίνο, Ιταλία Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Δημήτρης Χατζαντώνης Δρ. Οικονομικής των Επιχειρήσεων Δ/ντής Τομέα Επιχειρηματικότητας ΣΕΒ Ηράκλειο 27/11/14 Περιεχόμενο της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη

www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη Τι συμβαίνει από εδώ και πέρα Το αμέσως επόμενο βήμα της έρευνας 50+ στην Ευρώπη είναι η προσθήκη, στην υπάρχουσα βάση δεδομένων, πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ)

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Διεύθυνση: Γληνού και Νάξου 14, Αγία Βαρβάρα Τ.Κ. 12351 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ;

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΩΘΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ; ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου 1. Σχέδιο Έκθεσης Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου Εισαγωγή Ο ετήσιος προγραμματισμός αποτελεί βασική λειτουργία της οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής μονάδας και πραγματοποιείται στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με τον Τομέα Οικονομικών της Υγείας

Γνωριμία με τον Τομέα Οικονομικών της Υγείας Γνωριμία με τον Τομέα Οικονομικών της Υγείας Σύντομο Ιστορικό Ο Τομέας Οικονομικών της Υγείας ιδρύθηκε ως Έδρα Ιατρικής Οικονομίας το 1981 με το υπ αριθμόν Π.Δ. 1233/1981 και άρχισε να λειτουργεί το 1984,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 22 Ιανουαρίου, 2014 Σύνολο σελίδων: 8 ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ως Διαχειριστής Επιχορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση της Ετήσιας Έκθεσης του ΙΝCB για το 2013 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014

Ανακοίνωση της Ετήσιας Έκθεσης του ΙΝCB για το 2013 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014 Ανακοίνωση της Ετήσιας Έκθεσης του ΙΝCB για το 2013 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014 Γεράσιμος Νοταράς, πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ Η διεθνής οικονομική κρίση και τα μέτρα λιτότητας που εφαρμόζονται σε πολλές χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ UNITE-IT

ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ UNITE-IT ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ UNITE-IT Με την υποστήριξη ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ unite-it 2014 Το δίκτυο Unite-IT ολοκλήρωσε το πρώτο έτος πλήρους λειτουργίας από τα δύο συνολικά έτη που υλοποιείται και συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία 3 Δεκεμβρίου 2014 Ας παραδειγματιστούμε από έναν κινέζικο μύθο: «Μια γριά κάθε πρωί κουβαλούσε νερό στο σπίτι της από το κοντινό πηγάδι με δύο δοχεία δεμένα στις δύο

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννα Κλεάνθους Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης

Ιωάννα Κλεάνθους Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Ιωάννα Κλεάνθους Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Εμβληματικές Πρωτοβουλίες «Ψηφιακό Θεματολόγιο» και «Ένωση Καινοτομίας» Η έρευνα που χρηματοδοτείται με δημόσιους πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 15-07-2012 Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου) Κατά τα τελευταία χρόνια, το θέμα της κακοποίησης και αμέλειας κατά της ευάλωτης ομάδας των ηλικιωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Στόχος µας η ουσιαστική ισότητα των φύλων ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ «ΚΟΡΜΟΥ», ΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Υποδομές Υγείας ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ & α. Ανάπτυξη Υποδομών στην πρωτοβάθμια Περίθαλψη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

11o Πανελλήνιο Συνέδριο Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας

11o Πανελλήνιο Συνέδριο Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας Στόχος του Προγράμματος Η εκπαίδευση του πληθυσμού πιλοτικών πόλεων στον υγιεινό και ισορροπημένο τρόπο διατροφής για

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ψήφισμα Συμβουλίου Ευρωπαίων Οδοντιάτρων (CED) Mάιος 2013 Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το κείμενο που ακολουθεί είναι η ελληνική μετάφραση του ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών 1. Εισαγωγή Οι εξελίξεις και οι δεσμεύσεις στο θέμα της Ασφάλειας των Ασθενών έχουν αυξηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης

Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης Διεθνές Έτος Νεολαίας 12 Αυγούστου 2010 11 Αυγούστου 2011 Διάλογος και Αλληλοκατανόηση Ηνωμένα Έθνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό!

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! Βιώσιμη διαχείριση αστικού νερού: Βασικές αρχές & καλές πρακτικές σε θέματα επικοινωνίας, διαβούλευσης, εκπαίδευσης Νερό: δημόσιο αγαθό, μοναδικός φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ Π.Ε.Δ.Υ. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ Π.Ε.Δ.Υ. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ Π.Ε.Δ.Υ. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΝ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ o ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 6298/1934 o Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος 4. Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Από τη σύντοµη επισκόπηση που προηγήθηκε προκύπτει ότι στον ορισµό και στα χαρακτηριστικά ενός συµβουλίου παιδείας που θέσαµε στην αρχή της µελέτης ανταποκρίνονται αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (50%) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (50%) Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμια με Κλάδους Διατροφολογίας Διαιτολογίας

Πανεπιστήμια με Κλάδους Διατροφολογίας Διαιτολογίας Πανεπιστήμια με Κλάδους Διατροφολογίας Διαιτολογίας Ερευνητική Εργασία B 3 2 ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης Εμμανουέλλα Στρογγύλη-Τσιότσου Λάζαρος Τράικος Ελένη Φαρμάκη Η Διαιτολογία Η Διαιτολογία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009 35o Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Αθήνα 11 Μαΐου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ένας στους 4 Έλληνες πολίτες πληρώνει από την τσέπη του για υπηρεσίες υγείας ενώ, συνολικά, η δαπάνη των νοικοκυριών για υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

WIDER Green Growing of SMEs:

WIDER Green Growing of SMEs: WIDER Green Growing of SMEs: Πράσινη Ανάπτυξη των ΜΜΕ: Καινοτομία και Ανάπτυξη στον Τομέα της Ενέργειας στην Περιοχή της Μεσογείου Μαρία Τσαρμποπούλου Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Η συμβολή του ΕΚΤ στην επιτυχή εφαρμογή της Σύστασης «ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ: ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΞΙΑΣ» Σταματία Παπούλια Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κύριε Υπουργέ, Κυρίες και κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω σήμερα στην εκδήλωση της

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΜ, ΜΕΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ε.Σ.Π.Α. (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) ) 2007-2013 Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΟΛΤΕΚ Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα Δημοσιογραφική Εστία Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010 Γραφείο Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο

Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο Ευρωπαϊκό έργο BIOSIRE του προγράµµατος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» «Προώθηση των Βιοκαυσίµων και των Ηλεκτρικών Οχηµάτων για Βιώσιµες Μεταφορές σε Τουριστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Kλινικές ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Kλινικές ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Kλινικές Mελέτες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 1Τι είναι οι κλινικές μελέτες είναι σημαντικές; > Μη διστάσετε να ρωτήσετε το γιατρό σας για οποιαδήποτε και άλλη γιατί πληροφορία ή διευκρίνηση χρειάζεστε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς

ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς Εισαγωγή στη βάση δεδομένων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στόχοι του εργαλείου... 2 2. Οφέλη του εργαλείου... 2 3. Τι κάνει το εργαλείο... 2

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Άσθμα. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Άσθμα. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Άσθμα Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο. Αθήνα, 05-11-2014

«Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο. Αθήνα, 05-11-2014 «Υγεία 2014-2020» Απολογισμός έργων ΕΣΠΑ- Σχεδιασμός για τη νέα Προγραμματική Περίοδο Ο Τομέας Υγείας στο ΕΣΠΑ 2007-13 Αρχικός Σχεδιασμός (2007), προϋπολογισμός: 1,22 δις Προϋπολογισμός 2014: 720,276 εκ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές. Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo.

Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές. Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo. Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo.gr Διαχείριση κρίσεων: Ψυχο-κοινωνικές «Ακόμα και οι χώρες που είναι εξοπλισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη

Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη MEMO/11/32 Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2011 Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη Ένας ηλικιωµένος Γερµανός µε διαβήτη έχει µαζί του πρόσθετες ιατρικές συνταγές σε ένα ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Η αποτελεσματικότητα των σχολικών προγραμμάτων στην πρόληψη της εφηβικής εγκυμοσύνης. Ονομα :Μυροφόρα Σαζού

Η αποτελεσματικότητα των σχολικών προγραμμάτων στην πρόληψη της εφηβικής εγκυμοσύνης. Ονομα :Μυροφόρα Σαζού Η αποτελεσματικότητα των σχολικών προγραμμάτων στην πρόληψη της εφηβικής εγκυμοσύνης. Ονομα :Μυροφόρα Σαζού Εισαγωγή Στις αναπτυγμένες χώρες 47%-63% των αγοριών και 42%-48% των κοριτσιών έχουν σεξουαλική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015)

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Το Μουσικό Σχολείο (Μ.Σ.) λειτουργεί στην Κύπρο από το 2006. Η ίδρυσή του έγινε στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικό οικονομικό κόστος της καρδιαγγειακής νόσου

Συνολικό οικονομικό κόστος της καρδιαγγειακής νόσου Εκτίμηση της οικονομικής επιβάρυνσης που συνδέεται με την καρδιαγγειακή νόσο στο παρόν και στο μέλλον Η καρδιαγγειακή νόσος (ΚΑΝ) αποτελεί ένα σημαντικό παγκόσμιο πρόβλημα υγείας. Στην Ευρώπη, ευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2014 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Συντομογραφίες... Πρόλογος... ΙΧ ΧΙΧ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1. Η υγεία ως έννοια... 1 2. Οι Διεθνείς οργανισμοί... 3 α)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συμπόσιο To E.M.Π. στην πρωτοπορία της έρευνας και της τεχνολογίας Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2007 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ. Κανελλαΐδης, Ι. Γκόλιας, Γ. Γιαννής,

Διαβάστε περισσότερα